En studie av val av destinationsland för högkvalificerade invandrare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En studie av val av destinationsland för högkvalificerade invandrare"

Transkript

1 februari 2013 Sverige ett lockande land för talanger? En studie av val av destinationsland för högkvalificerade invandrare

2 Förord Är Sverige ett lockande land för talanger utifrån och har vi attraktionskraft att behålla de kvalificerade medarbetare vi har idag? Den internationella konkurrensen om talanger i utvecklings- och forskningsintensiva branscher är knivskarp. Sverige är ett litet land och vi har dessutom en åldrande befolkning. Vi måste nu och i framtiden attrahera både högkvalificerade invandrare och behålla våra kvalificerade medarbetare för att klara konkurrensen med andra länder. Sverige har ett öppet system för arbetskraftsinvandring men när många länder konkurrerar om de bästa talangerna blir betydelsen av en attraktiv miljö allt mer avgörande. Föreliggande rapport är en fortsättning och fördjupning på den rapport Nima Sanandaji och Fabian Wallen skrev i ämnet Här ges uppdateringar, fördjupningar och dessutom intressanta resultat från en djupgående enkät bland kvalificerade studenter från en av Polens bästa ekonomihögskolor. Det ger en konkret illustration av hur lockande Sverige kan uppfattas. Vilka är våra fördelar och vilka är våra nackdelar? En avslutande diskussion pekar på Sveriges styrkor och viktiga åtgärder som kan förbättra vår attraktionskraft. Rapporten har skrivits på Svenskt Näringslivs uppdrag. Författarna står själva för innehållet. Stockholm februari 2013 Karin Ekenger, Arbetsmarknad Johan Fall, Skatter Tobias Krantz, Utbildning, Forskning & Innovation Svenskt Näringsliv 1

3 Fabian Wallen, VD för det San Diego-baserade företaget Wallen Economics, har en magisterexamen i nationalekonomi från Stockholms Universitet. Han har tidigare bland annat arbetat som nationalekonom på Svenskt Näringsliv och som chef ekonom på Näringslivets Internationella Råd. Nima Sanandaji är civilingenjör i bioteknik från Chalmers tekniska högskola, har tidigare forskat vid Cambridge University och har en teknologie doktorsexamen från Kungliga Tekniska högskolan. Nima har skrivit ett antal böcker och rapporter som berör olika samhällsfrågor, för bland annat Svenskt Näringsliv, Institute of Economic Affairs, Vinnova och Stockholms Läns Landsting. 2

4 Innehåll Förord...1 Sammanfattning...4 Inledning Arbetskraftsinvandring i krisens spår....8 Minskad arbetskraftsinvandring...8 Invandring från EU-länder Konkurrens om talangerna...14 Arbetskraftens villighet att flytta...14 Rätt kvalifikationer på rätt plats...15 Politisk fokus på att attrahera talanger Migranter och potentiella migranter från Polen...19 Enkätundersökning: polska ekonomistudenters syn på Sverige Politik för att locka talang Diskussion...28 Referenser...30 Bilaga Enkäten som delades ut till studenter vid Högre handelshögskolan i Warszawa

5 Sammanfattning I takt med att världsekonomin blir allt mer globaliserad och humankapitalets roll stärks intensifieras den globala tävlan om att attrahera och behålla talanger. En rad vetenskapliga studier visar att konkurrensen om att locka till sig personer med rätt kvalifikationer ökar såväl bland företag som mellan länder. Detta ligger i linje med observationen att näringslivets förutsättningar att klara den skarpa internationella konkurrensen i regel är nära kopplat till medarbetarnas kompetenser samt till hur dessa tas tillvara. Skiftande förutsättningar och en allt mer specialiserad arbetsmarknad gör att det inte alltid är möjligt att i detalj förbereda sig inför den framtida kompetensförsörjningen. Globalt sker därför inte bara en kamp om att locka till sig talanger, utan också en process där personer med rätt kompetenser söker sig till de arbetsmarknader där deras specialistkunskaper efterfrågas mest. I sammanhanget är det intressant att notera att Sverige under senare tid har övergått från att ha ett av de mest rigida till ett av de friaste systemen för arbetskraftsinvandring. Anmärkningsvärt nog ligger Sverige, trots övergången till liberal lagstiftning, efter det genomsnittliga OECD-landet när det kommer till attraktionskraften för talanger. Inflödet av arbetskraftsinvandrare till Sverige motsvarar bara 0,36 procent av den arbetsföra befolkningen årligen, att jämföra med snittet för OECD-länderna som är 0,56 procent. En betydande del av inflödet av arbetskraftsinvandrare är dessutom av temporär karaktär, vilket innebär att nettoinvandringen är mycket låg i förhållande till den totala arbetskraftsinvandringen. Trots att det har beviljats cirka arbetstillstånd för personer från länder utanför EU/EES sedan regelverket förändrades i december 2008, uppgick exempelvis antalet giltiga tillstånd inklusive förlängningar till enbart vid årsskiftet 2012/2013. I denna rapport granskas Sveriges attraktionskraft för högkvalificerad arbetskraft ur den potentiella arbetskraftsinvandrarens ögon. En djupgående enkätundersökning, bestående av närmare 50 frågor, har därför genomförts bland polska ekonomistudenter som läser andra årets licentiatstudier och som dessutom deltar i Erasmusprogrammet, vilket är inriktat på internationellt utbyte. Bland studenterna svarar nästan fyra av tio att de kan tänka sig att flytta till Sverige om de skulle erbjudas ett intressant jobb, ungefär lika många är osäkra och en femtedel svarar att de inte är intresserade av att arbeta i Sverige. Enbart tre av de sammanlagt 142 studenterna anger samtidigt självmant Sverige som förstahandsalternativ att flytta till om de skulle välja att arbeta utomlands. En jämförelse med tre europeiska länder med likartade förutsättningar visar att de polska studenterna ser Storbritannien som det mest attraktiva landet att flytta till, medan också Tyskland och Schweiz klarar sig något bättre än Sverige. Sverige bedöms vara attraktivt avseende jobbmöjligheter och som mycket attraktivt när det kommer till löneläge, livskvalitet och internationellt rykte. 4

6 Den faktor som drar ned Sveriges attraktionskraft är emellertid skatterna. Hela 45 procent av studenterna svarar att skatterna är en negativ faktor vid betraktandet av Sverige som destinationsland, klart högre än för de övriga tre länderna. I sammanhanget kan noteras att den moderna forskningslitteraturen visar att just skatter spelar en avgörande roll för framförallt högkvalificerade arbetskraftsinvandrares val av land. Höga marginalskatter minskar enligt forskningen attraktionskraften för kvalificerad arbetskraft, liksom för idrottsstjärnor inom fotboll, basket och baseboll. Såväl utvecklade länder som många nya marknadsekonomier verkar idag för att stärka sin attraktionskraft för framför allt högkvalificerade arbetskraftsinvandrare. Sverige har tagit ett stort kliv mot stärkt attraktionskraft genom övergången mot en liberal arbetskraftsinvandringslagstiftning. Om också skatterna och inte minst de höga marginalskatterna justerades till internationellt konkurrenskraftiga nivåer skulle Sverige, som har mycket gott internationellt rykte och anses präglas av hög livs kvalitet, ha goda förutsättningar att bli en vinnare i den globala kampen om talanger. 5

7 Inledning De senaste decenniernas utveckling präglas av en tilltagande globalisering samt en gradvis övergång mot en mer humankapitalintensiv samhällsekonomi. En allt viktigare aspekt av framgångsrikt företagande har därför kommit att bli hantering av humankapitalet i form av högkvalificerade och specialiserade medarbetare. 1 Sammantaget har dessa trender förstärkt näringslivets behov av att attrahera, behålla och vidareutveckla talangfulla medarbetare, från såväl det egna landet som omvärlden. 2 Flödet av talanger över gränserna påverkas inte bara av regelverk kring migration, utan även av konjunkturläget. Under hösten 2008 drabbades världsekonomin av en finansiell kris, från vilken många länder fortfarande inte har återhämtat sig. Stora budgetunderskott och växande statsskulder har försatt flertalet OECD-länder i en problematisk situation. Budgetnedskärningar och/eller skattehöjningar har blivit en nödvändig del av lösningen i dessa länder samtidigt som arbetsmarknaden och den allmänna ekonomiska aktiviteten är fortsatt svag. Bristen på jobb och frånvaron av löneökningar har lett till att OECD-länderna överlag blivit mindre attraktiva för arbetskraftsinvandrare. 3 Under 2012 publicerade Svenskt Näringsliv rapporten Kampen om talangerna En politik för ökad invandring. Där diskuterades framväxten av en global marknad för högkvalificerad arbetskraft. I takt med att konkurrensen om talanger ökat har flera länder påbörjat en anpassning av såväl invandrings- som skattelagstiftning för att bättre attrahera talanger från världens alla hörn. 4 Till viss del har emellertid denna trend brutits, åtminstone på kort sikt, som en följd av den ekonomiska krisen, då flera länder har skärpt invandringslagstiftningen på olika sätt. Storbritannien har exempelvis höjt minimikraven i landets poängbaserade system avseende arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft från länder utanför EU och Samväldet. Spanien har på motsvarande sätt minskat antalet arbetstillstånd som kan tilldelas arbetskraft från länder utanför EU. Såväl Tjeckien som Spanien har vidare tagit fram så kallade återvändarprogram, med frivilligt deltagande, där invandrare ges bidrag för att återvända till sina ursprungsländer. 5 Ett litet antal länder har dock gått i motsatt riktning vad gäller invandringspolitiken. Såväl Danmark som Österrike har under 2010 respektive 2011 infört poängbaserade system för högkvalificerad invandring. 6 Även Sverige utgör i det sammanhanget ett undantag. Anledningen är att Sveriges regelverk kring arbetskraftsinvandring under perioden har gått från att ha varit ett av OECD-ländernas hårdaste till att idag vara för att använda migrationsminister Tobias Billströms ord ett av världens mest öppna och flexibla system för arbetskraftsinvandring. 7 1 Se exempelvis Crook m.fl. (2011). 2 Collings och Mellahi (2009); Schuler, Jackson och Tarique (2011). 3 OECD (2012). 4 Sanandaji och Wallen (2012). 5 Kuptsch (2012). 6 European Commission (2012). 7 Billström (2010). 6

8 I slutet av 2008 genomfördes nämligen omfattande regelförenklingar som innebar att det blev lättare för arbetsgivare att rekrytera utländsk arbetskraft. Villkoren för att erhålla arbetstillstånd i Sverige är sedan dess att det finns ett erbjudande om anställning med lön och andra villkor minst enligt kollektivavtal eller praxis i branschen och i en omfattning som en potentiell invandrare kan försörja sig på. De krav som ställs i Sverige är mindre restriktiva också jämfört med exempelvis Kanada och USA, länder som genom åren attraherat och fortsätter att attrahera stora grupper av arbetskraftsinvandrare. 8 I denna rapport analyseras flödet av arbetskraftsinvandrare till Sverige under senare år. Dessutom presenteras en helt ny undersökning bland ekonomistudenter i Polen avseende deras intresse att arbeta utomlands efter avslutade studier. En djupgående jämförelse görs mellan studenternas syn på den svenska arbetsmarknaden i jämförelse med ett antal konkurrentländer. Givet att Sverige nyligen övergått från ett mycket strikt till ett mycket fritt system för arbetskraftsinvandring, samt dessutom klarat finanskrisen ovanligt väl, borde vår attraktionskraft för arbetskraftsinvandrare vara på topp. Men hur väl klarar vi oss i praktiken? 8 Sanandaji och Wallen (2012). 7

9 1 Arbetskraftsinvandring i krisens spår Fler människor än någonsin tidigare bor idag i ett land där de inte är födda. Det totala antalet som har utvandrat från sitt ursprungliga hemland har ökat från 155 miljoner personer år 1990 till 214 miljoner år Av dessa bor cirka hälften inom OECDområdet, där andelen utrikes födda i det genomsnittliga medlemslandet uppgår till 14 procent av den totala befolkningen. 10 Enligt Eurostats beräkningar uppgick andelen utrikesfödda i det genomsnittliga EU-landet till 9,4 procent samma år. Sverige tillhör ett av medlemsländerna med högst andel utrikesfödda, då 9,2 procent av befolkningen år 2010 var född i ett land utanför EU och ytterligare 5,1 procent var född i ett annat EU-land. 11 Invandringen till OECD-länderna ökade kraftigt från millennieskiftet fram till Därefter har den avtagit något i efterföljden av finanskrisen. År 2010 var exempelvis den totala invandringen till OECD-området cirka sju procent lägre jämfört med 2007, vilket illustreras i figuren nedan. Invandring till OECD-länderna, Miljoner människor Källa: OECD International Migration Database Minskad arbetskraftsinvandring Då möjligheterna att finna jobb i ett annat land försämras minskar incitamenten att emigrera av arbetsmarknadsskäl. Därför har framför allt flödet av arbetskraftsinvandrare minskat under de senaste åren. Mellan 2007 och 2010 minskade exempelvis inflödet av permanent arbetskraftsinvandring till OECD-länderna med drygt 10 procent, medan flödet av temporär arbetskraftsinvandring minskade med över 9 UN (2012). 10 OECD (2012). 11 Eurostat (2011). 8

10 20 procent. 12 Särskilt stora minskningar kan noteras i de länder som har drabbats hårdast av den ekonomiska krisen och som före krisen var viktiga invandringsländer, som exempelvis Irland och Spanien. Förändring av arbetskraftsinvandring mellan 2007 och Procentuell förändring* Sverige Kanada Danmark Australien Tyskland Frankrike Österrike Nya Zeeland Schweiz USA Finland Norge Italien Sydkorea Storbritannien Japan Portugal Belgien Nederländerna Spanien Irland Källa: OECD International Migration 2012, OECD International Migration Outlook 2010, samt egna beräkningar. *För EU-och EES-länder avser datan inte invandring från övriga medlemsländer. Sverige utgör i det perspektivet ett undantag, tillsammans med ett fåtal andra länder som exempelvis Kanada, Danmark och Australien. Anledningen är att den totala invandringen av arbetskraft från länder utanför EU och EES ökade med cirka 70 procent i Sverige mellan 2007 och 2010, enligt OECD:s statistik. 13 Det bör dock påpekas att den svenska ökningen rör sig om förändringar av relativt små tal, inte mer än cirka fler 2010 än uppgick det totala antalet arbetstillstånd och uppehållstillstånd med arbetsmarknadsskäl till 9 859, vilket kan jämföras med 2010 års siffra på Som visas i ovanstående figur upplevde Sverige därmed den procentuellt starkaste ökningen av arbetskraftsinvandring bland OECD-länderna under perioden. En betydande del av ökningen beror emellertid på att inflödet av temporära, snarare än långvariga, arbetskraftsinvandrare ökat. Exempelvis ökade antalet medhjälpare inom jordbruk, trädgård och skogsbruk (så kallade säsongsarbetstillstånd) från cirka personer 2007 till cirka personer Statistik från Migrationsverket visar att det beviljades cirka arbetstillstånd för personer från länder utanför EU/EES mellan den 15 december 2008 och sista december Vid årsskiftet 2012/2013 fanns emellertid enbart giltiga tillstånd inklusive förlängningar, vilket innebär att nettoinvandringen enbart uppgick till en bråkdel av det totala inflödet. 12 OECD definierar permanent arbetskraftsinvandring som inflöde av arbetskraft som enligt mottagarlandet bedöms stanna på längre sikt. Det behöver inte betyda att arbetstillståndet gäller livet ut, men snarare att det bedöms kunna leda till ett permanent uppehållstillstånd. Temporär arbetskraftsinvandring definieras som inflöde av arbetskraft som är reglerat i ett tidsbestämt anställningskontrakt. Invandrare med säsongsarbetstillstånd är ett exempel på temporär arbetskraftsinvandring. 13 EES står för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och omfattar förutom EU-länderna även Island, Liechtenstein och Norge. Schweiz ingår inte formellt i EES, men har ingått avtal med EU med liknande innehåll. 14 Denna uppgift inkluderar inte arbetskraftsinvandring från EU/EES, som under samma period minskade från ett inflöde om människor 2007 till 2010 års siffra om Se Migrationsverket (2010). 15 Ibid. 9

11 I rapporten Kampen om talangerna visade vi att Sverige under tioårsperioden 1999 till 2008 tillhörde den absoluta bottenligan bland OECD-länderna avseende inflöde av arbetskraft från utlandet. Enbart tre länder hade under den perioden en lägre arbetskraftsinvandring än Sverige. Att så få kom till Sverige för att arbeta förklaras av det strikta regelverk som rådde fram till lagförändringen vid slutet av Ny statistik visar att den svenska reformen har haft effekt. Inflödet av arbetskraft från länder utanför EU/EES till Sverige uppgick årligen till cirka 0,15 procent av befolkningen i arbetsför ålder mellan 1999 och Under åren 2009 och 2010 mer än fördubblades inflödet till 0,36 procent. 16 Anmärkningsvärt nog har Sverige, trots övergången från strikt till liberal lagstiftning, inte lyckats nå upp till den genomsnittliga OECD-nivån, där inflödet av arbetskraft ligger på 0,56 procent av den arbetsföra befolkningen årligen. Bland de 21 OECD-länder för vilka det finns statistik hade elva länder en högre och nio länder en lägre arbetskraftsinvandring än Sverige under perioden. I framgångsrika invandringsländer som Nya Zeeland, Schweiz, Australien och Kanada har inflödet av arbetskraft från utlandet varit flera gånger större i jämförelse med Sverige, vilket redovisas i figuren nedan. Inflöde av arbetskraft till ett antal OECD-länder*, Genomsnitt per år, som andel av befolkning i arbetsför ålder (procent). 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Nya Zeeland Schweiz Australien Kanada Norge Tyskland Finland Storbritannien Italien Sydkorea Danmark Sverige Spanien Irland Nederländerna Österrike Portugal USA Belgien Japan Frankrike *Avser såväl permanent som temporär arbetskraftsinvandring, dock ej s k "working holiday makers". För EU-och EES-länder inkluderas inte arbetskraft som omfattas av den s k fria rörligheten. Det bör här påpekas att mindre än 15 procent av det totala inflödet av arbetskraft till Sverige, enligt OECD:s statistik, definieras som permanent arbetskraftsinvandring, vilket innebär att den övervägande delen bedöms vara av temporär karaktär. För samtliga OECD-länder uppgår den permanenta arbetskraftsinvandringen till i genomsnitt nästan 40 procent av det totala inflödet av arbetskraft. Invandring från EU-länder Migrationsflödet inom EU, där det huvudsakligen råder fri rörlighet för medlemsländernas arbetskraft, har också minskat dramatiskt sedan åren före finanskrisen. I några av de länder som har drabbats hårdast av den ekonomiska krisen, som exempelvis Spanien, Italien och Irland, har den minskade invandringen från andra OECD Källa: OECD International Migration 2012, samt egna beräkningar 16 Statistik för åren redovisas i Sanandaji och Wallen (2012). På grund av definitionsförändringar för vissa länder, bland annat Sverige, är den exakta siffran för ökningen mellan de två perioderna osäker. 10

12 EU-länder varit omfattande. För Sveriges del var invandringen från andra EU-länder 23 procent lägre 2010 jämfört med Enbart i fyra EU-länder, närmare bestämt Nederländerna, Finland, Belgien och Storbritannien, har invandringen från övriga EU-länder ökat under perioden. Till skillnad från vad gäller arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU, tillhör Sverige i detta sammanhang den skara länder som har upplevt en minskad invandring. En tänkbar förklaring till detta kan vara att Sverige sedan 2004 har kunnat dra fördel av att, tillsammans med Irland och Storbritannien, ha varit det enda landet som inte infört några övergångsregler gentemot de nya EU-länderna. Då allt fler länder nu har tagit bort dylika regler ökar konkurrensen om arbetskraften från de nya EU-länderna. Invandring från övriga EU-länder. Procentuell förändring mellan 2007 och 2010* Luxemburg Frankrike Österrike Danmark Sverige Grekland Portugal Tyskland Spanien Italien Irland Nederländerna Finland Belgien Storbritannien *Så kallad återinvandring av medborgare från respektive land är exkluderat från statistiken. Data för Nederländerna avser Data för Frankrike, Grekland och Portugal avser Källa: Eurostat Det bör påpekas att migrationsflödet inom EU inte enbart avser arbetskraft, utan snarare det totala flödet av migranter oavsett skäl till migration. Därför är statistiken som visas i ovanstående figur inte direkt jämförbar med den rörande arbetskraftsinvandring. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att en negativ procentuell förändring från ett år till ett annat inte nödvändigtvis innebär en nettoutflyttning, utan snarare att invandringsvolymen under ett givet år är lägre än under det år som statistiken jämförs med. Genom att analysera Eurostats sysselsättningsstatistik kan man emellertid erhålla ett alternativt och sannolikt mer träffsäkert mått över arbetskraftsmigrationen inom EU. Vi har i följande stycke valt att särskilt fokusera på personer från de tolv nya EUländerna 18 som idag är sysselsatta i något av de 15 gamla EU-länderna eller i något annat gammalt EES-land. Detta mått illustrerar således antalet personer som, oavsett ursprungligt motiv för invandring, idag de facto kan betraktas som arbetskraftsinvandrare. 17 Vi har i statistiken exkluderat så kallad återinvandring, det vill säga exempelvis svenskar som efter några år utomlands flyttar tillbaka till Sverige. 18 Dessa tolv länder är Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern, som blev medlemmar 2004, samt Bulgarien och Rumänien, som blev medlemmar

13 Antalet personer som är medborgare i något av de nya EU-länderna men som är sysselsatta i Sverige har mer än fördubblats från knappt till drygt under perioden 2007 till Som andel av totalt sysselsatta har arbetskraftsinvandrarna från de nya EU-länderna därmed ökat från 0,3 till 0,6 procent, vilket motsvarar en procentuell ökning om över 100 procent. Som visas i nedanstående tabell tillhör dock Sverige, vid en jämförelse med övriga 15 gamla EU-länder samt tre EES-länder, inte de mer framträdande länderna. Sysselsättning från tolv länder som blev EU-medlemmar 2004 och 2007 Som andel av total sysselsättning i respektive land 2007 (procent) 2011 (procent) Skillnad (procentuell ökning) Skillnad (procentenheter) Italien 1,22 2, ,70 Island 1,08 2, ,39 Norge 0,25 1, ,15 Storbritannien 1,60 2, ,01 Luxemburg 1,43 2, ,75 Belgien 0,51 1, ,72 Österrike 1,63 2, ,48 Grekland 1,08 1, ,40 Danmark 0,34 0, ,38 Sverige 0,25 0, ,31 Tyskland 0,86 1, ,30 Schweiz 0,42 0, ,28 Finland 0,36 0, ,23 Nederländerna 0,17 0, ,19 Frankrike 0,13 0, ,15 Portugal 0,26 0,27 2 0,00 Spanien 2,59 2,52 3 0,07 Irland 7,51 6, ,74 EU-15/EES 1,21 1, ,48 Källa: Eurostat Labour Force Survey Database Ett antal intressanta iakttagelser kan göras utifrån tabellen ovan. För det första kan vi konstatera att antalet sysselsatta medborgare från de nya EU-länderna, som andel av värdlandets sysselsättning, är högre i 14 av 18 länder jämfört med Sverige. I det genomsnittliga EU-15/EES-landet svarar medborgare från de nya EU-länderna för 1,7 procent av den totala sysselsättningen. Andelen är med andra ord tre gånger så hög som i Sverige. För det andra har nio av 18 länder upplevt en större relativ ökning av sysselsatta personer från de nya EU-länderna jämfört med Sverige. I det genomsnittliga EU-15/EES-landet har antalet sysselsatta medborgare från de nya EU-länderna, som andel av den totala sysselsättningen, ökat med 0,5 procentenheter. Detta kan jämföras med en ökning om 0,3 procentenheter för Sveriges del. En tröst i sammanhanget är dock att den procentuella ökningen av sysselsatta medborgare från de nya EU-länderna, som andel av den totala sysselsättningen, var större i Sverige jämfört med de flesta andra EU-15/EES-länder. Detta beror emellertid delvis på att andelen i Sverige var mycket låg i förhållande till övriga länder i utgångsläget. 12

14 En särskilt stor procentuell ökning finner vi i vårt grannland Norge, där motsvarande andel har mer än femdubblats under samma period. Detta kan förklaras av landets höga löneläge, att landet klarade sig relativt väl genom finanskrisen, samt att de så kallade övergångsreglerna för medborgare från nya EU-länder togs bort Även om Eurostats statistik över migrationsflödet inom EU visar på en minskning mellan 2007 och 2010, pekar alltså myndighetens statistik på en fortsatt ökad arbetskraftsmigration från de nya EU-länderna till de gamla EU-länderna. I samtliga länder, med undantag för Irland och Spanien, har antalet medborgare från de nya EU-länderna ökat som andel av total sysselsättning. Dessa siffror för Europa indikerar således att den globala kampen om talanger hårdnar. 19 De övergångsregler som många EU-länder införde i samband med EU-utvidgningen beskrivs utförligare i kapitel tre. 13

15 2 Konkurrens om talangerna En rad vetenskapliga publikationer pekar på att konkurrensen om att locka till sig personer med rätt kvalifikationer ökar, bland både företag och länder. Becker, Beatty och Huselid driver exempelvis tesen att många företag tävlar om att vinna kriget om talangerna. Forskarna menar att företag i stor utsträckning kan nå en ledande ställning på marknaden genom att på bättre sätt än sina konkurrenter attrahera och utveckla talanger bland medarbetarna. Det är också viktigt att företagen lockar till sig rätt talang, det vill säga de specifika kompetenser som behövs, och utnyttjar den på bästa sätt. 20 Ett liknande perspektiv framförs av Davenport, Harris och Shapiro. De tre forskarna noterar att ledande företag som Google, Best Buy och Sysco inte bara är fokuserade på att locka till sig talang. Dessutom har de skapat sofistikerade verktyg för att samla in och analysera data kring medarbetarnas talanger. Därmed kan dessa företag utnyttja det tillgängliga humankapitalet på bästa sätt. 21 Resultaten ligger i linje med en forskningsgenomgång kring hur företagen anpassar sig till en skarp internationell konkurrens i en föränderlig världsekonomi. För att kunna utmärka sig som effektiva måste organisationer administrera sitt humankapital på ett systematiskt och effektivt sätt. Inte bara en global talangmarknad, utan också globala processer för att administrera talanger, växer därmed fram. 22 Redan i mitten av 1900-talet växte strategier fram i näringslivet som syftade till att säkerställa långsiktig tillgång på kompetens i olika verksamheter. Under senare tid har dock inte bara behovet av humankapital ökat. Snabbare förändringstakt och högre nivå av specialisering bland medarbetarna har dessutom lett till att det blivit svårare att i förväg planera för det framtida behovet av kompetenser bland medarbetarna. För att bättre kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar har företagen därmed kommit att i allt större utsträckning rekrytera och vidareutveckla talang på en global nivå. Därmed blir det möjligt att nå en större pool av talanger. 23 Arbetskraftens villighet att flytta I sammanhanget är det inte bara viktigt att beakta varför företagen efterfrågar talanger på en global marknad, utan också villigheten för personer med efterfrågade färdigheter att söka möjligheter runtom världen. 24 En rad olika faktorer påverkar varför utbud och efterfrågan av talang på den globala arbetsmarknaden ökar: Stora skillnader i inkomster finns mellan olika länder. Framförallt individer vars färdigheter har hög överförbarhet, det vill säga inte är starkt bundna till inhemska förutsättningar, lockas därför att röra sig över gränserna. Exempelvis ingenjörer och läkare har kunskaper som är applicerbara i ett land lika väl som ett annat. 20 Becker, Beatty och Huselid (2009). 21 Davenport, Harris och Shapiro (2010). 22 Tarique och Schuler (2010). 23 Cappelli (2008). 24 Farndale, Scullion och Sparrow (2010). 25 För en längre diskussion kring detta, se exempelvis Solimano (2008). 14

16 2. Icke-monetära behov, exempelvis viljan att flytta till samma land som sin make eller vänner. 3. Länder som framgångsrikt växer attraherar fysiskt kapital från omvärlden. När kapital allokeras finns behov att komplettera med humankapital, så att det fysiska kapitalet kan utnyttjas på bästa sätt. 4. Teknologiska förändringar kan leda till att behovet av talang ökar. Spetskompetens behövs nämligen för att kunna utnyttja nya tekniska lösningar. Specifik kunskap behövs för att implementera alltifrån ny teknik för gruvor och skogsbruk till moderna IT-system. 5. När kluster av företag inom exempelvis bioteknik, IT eller finans uppstår i en region attraheras även många kompetenta personer inom fältet till ett litet geografiskt område. Skalfördelar skapas av att många kompetenser finns samlade på området, vilket leder till att fler företag och fler talanger söker sig dit. För att kluster ska kunna växa fram är det viktigt att inte bara företag och kapital, utan också talanger, kan ackumuleras där möjligheterna är störst på den globala marknaden. 6. Tidigare har kulturella hinder, i termer av språk, socioekonomiska förutsättningar och nätverk, hämmat rörligheten av talanger. Framförallt välutbildade och urbana människor lever dock allt mer i en global miljö. De ser på samma tv-program, kan ofta engelska och ibland också andra internationella språk, etc. Talangfulla individer kan därför idag snabbare än tidigare anpassa sig till nya kulturer. 7. Politiska förändringar främjar rörligheten av talang. Å ena sidan försöker många länder aktivt attrahera högkvalificerade arbetskraftsinvandrare. Å andra sidan har världen fått fler öppna ekonomier, vilket främjar ekonomisk tillväxt samt internationellt utbyte. En allt mer internationell ekonomi leder till ökad efterfrågan på framförallt högkvalificerad arbetskrafts rörlighet över gränserna. Rätt kvalifikationer på rätt plats En viktig trend i näringslivet är att inte bara tillverkning eller tjänstefunktioner som telefonväxlar och callcenters, utan också forskning och utveckling, kommit att outsourcas. Det begränsade utbudet av personer med kvalifikationer i forskning och teknik i rika länder, samt den ökade tillgången på dessa talanger i de nya tillväxtländerna, tycks vara en viktig förklaring till denna trend. 26 En studie identifierar exempelvis en växande brist på högkvalificerade forskare och ingenjörer i USA i relation till kraftigt ökad efterfrågan. För att möta denna ökade efterfrågan förläggs innovationsprocesser i andra länder, samtidigt som företagen allt mer engagerar sig i en tävling om talanger. 27 Mycket riktigt spelar högutbildad invandring från omvärlden en central roll för USA:s innovationsförmåga. 28 Detta är inte heller unikt för USA. Invandrare med god utbildning och erfarenhet lyckas bidra till innovation och tillväxt också i andra länder. 29 Tävlan om talanger, mellan olika företag liksom mellan olika länder, är inte bara gynnsamt för de verksamheter eller länder till vilka talangerna flödar. Om exempelvis personer som studerar ekonomi i Indien lockas att söka sig till arbetsmarknaden i Storbritannien kommer det inte bara innebära en kortsiktig förlust av 26 Manning, Massini och Lewin (2008). 27 Lewin, Massini och Peeters (2009). 28 Hunt och Marjolaine (2010). 29 Se exempelvis: Partridge och Furtan (2008). 15

17 talanger i Indien. Dessa individer kan, inte minst på lite längre sikt, genom sin framgång på olika sätt bidra till framsteg i Indien. Exempelvis kan de skicka hem pengar, stimulera den indiska ekonomin vid resor tillbaka till hemlandet, bidra till ökade handelsrelationer mellan Storbritannien och Indien, eller återvända hem med nya kunskaper senare i livet. Dessutom kan fler unga komma att investera mer i sina utbildningar på grund av de nya möjligheter som utländska arbetsmarknader skapar. Detta ökar utbudet av talang också i hemlandet. Världsbanken sammanställer statistik över de finansiella överföringar som emigranter från utvecklingsländer varje år genomför till sina ursprungsländer. Då statistiken plottas i ett vanligt diagram kan en nästintill exponentiell trend skönjas, i bemärkelsen att dessa överföringar har vuxit med en accelererande takt. Visserligen minskade överföringarna mellan 2008 och 2009, som en följd av finanskrisen, men redan året därpå hade denna minskning återhämtats. För 2012 beräknas dessa överföringar ha uppgått till cirka 390 miljarder USD, vilket är drygt 100 miljarder USD mer än 2007, det vill säga året före finanskrisens utbrott. Finansiella överföringar av emigranter från utvecklingsländer till ursprungslandet, Miljarder USD (2012 års priser) * Källa: Världsbanken, samt egna beräkningar *2012 års data avser Världsbankens prognos. Forskaren Constant drar slutsatsen att den gemensamma europeiska arbetsmarknaden inte har lett till några sammantagna negativa effekter för några av de olika arbetsmarknaderna. Tvärtom tycks såväl migranterna själva, de länder som mottar dem och de länder från vilka de emigrerar gynnas av arbetsmarknadsmobiliteten. De EU-länder som fortfarande har restriktioner för arbetskraftsmigration inom den gemensamma arbetsmarknaden visar sig dessutom ha haft svårast att anpassa sig till finanskrisen. 30 Kahanec och Kureková kommer fram till en liknande slutsats i en studie över effekter från migration till följd av EU-utvidgningen. För destinationsländerna, det vill säga de gamla EU-länderna, finner forskarna varken negativa effekter på arbetsmarknad eller välfärdssystem. För avsändarländerna, det vill säga de nya EU-länderna, är effekterna blandade. Utvandringen kan visserligen på kort sikt bidra till en brist på talanger 30 Constant (2012). 16

18 samt en potentiell instabilitet för de offentliga finanserna. Samtidigt kan dock en rad positiva effekter uppstå till följd av så kallad brain circulation, eller med andra ord ett ökat kunskapsutbyte. Sammantaget medförde utvidgningen utökade möjligheter för EU:s medborgare samt en ökad effektivitet i resursallokeringen på den europeiska arbetsmarknaden. Författarna konkluderar: As such, European experience with free mobility can be described as one achievement and success story of European integration. 31 I sammanhanget är det också viktigt att talanger allokeras optimalt, det vill säga flödar till de länder/regioner/verksamheter där deras kompetens behövs i störst utsträckning. I takt med att högkvalificerade individer blir allt mer specialiserade växer betydelsen av att särskilja vad exakt det är för kunskaper och färdigheter en individ besitter. Länder, företag och regioner kan komma att gemensamt gynnas om talanger flödar mellan dem, eftersom utbud och efterfrågan på specifika talanger tenderar att skilja sig länderna emellan. Beechler och Woodward har gått igenom forskningen på området och dragit en intressant slutsats. Forskarna menar att perspektivet att det pågår en dragkamp om talanger bör kompletteras med ett annat perspektiv: nämligen att nya möjligheter uppstår för samarbete och utveckling mellan olika verksamheter och länder i den allt mer kunskapsbaserade ekonomin. 32 Enskilda verksamheter försöker optimera sin nytta avseende tillgängligt human kapital. Som en publikation från det internationella konsultföretaget McKinsey lyfter fram har det blivit en allt viktigare strategisk prioritet för företagen att attrahera, motivera och behålla högpresterande medarbetare med rätt kunskaper. 33 Politisk fokus på att attrahera talanger Som diskuterades tidigare har en följd av finanskrisen varit att vissa OECD-länder skärpt inträdeskraven, vilket kan drabba också högkvalificerade arbetskraftsinvandrare. Överlag pekar dock den långsiktiga trenden på ett skifte i moderna länders policy, där fokus läggs på att öka attraktionen för högkvalificerade invandrare. 34 I ett flertal europeiska länder har smidiga inträdessystem skapats för invandrare med höga kvalifikationer, framförallt inom informationsteknik. 35 Även beslutsfattarna inom den Europeiska Unionen riktar fokus på att attrahera kvalificerade arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU. Kommissionen har exempel vis uttryckt att det är viktigt att beakta det faktum att världens främsta regioner redan tävlar om att attrahera migranter för att möta sina ekonomiska behov. 36 Inte bara i väst, utan också i många snabbväxande ekonomier i öst, försöker emeller tid politiker öka attraktionskraften för talanger. Ett illustrativt exempel är Kina. Bland landets beslutsfattare ökar insikten om att landet måste utnyttja sitt humankapital bättre för att realisera sin fulla potential. Samtidigt drivs landet allt mer framåt av att inte bara erbjuda billig arbetskraft för 31 Kahanec och Kureková (2011). 32 Beechler och Woodward (2009). 33 Guthridge, Komm och Lawson (2008). 34 Chiswick (2005). 35 Shachar (2006); Mahroum (2001). 36 European Commission (2005). 17

19 enkel tillverkning, utan också av att ha en snabb högteknologisk utveckling. 37 Den kinesiska regeringen har därför infört ett så kallat Program för tusen talanger, vars syfte är att uppmuntra högkvalificerade individer med kinesiskt ursprung som etablerat sig runtom världen att återvända med sina färdigheter till Kina. Individerna erbjuds ett omlokaliseringspaket från staten motsvarande över en miljon kronor per individ. 38 Även i Europa har liknande program skapats under senare år. I november 2008 implementerade exempelvis den polska regeringen ett frivilligt återvändnings program för medborgare som befinner sig utomlands. Inom ramen för programmet, som går under namnet Masz PLan na Powrót? (Har du en plan för din återkomst?), har en särskild webbsida skapats (http://www.powroty.gov.pl) där man bland annat kan ladda ned hjälpmedel och information om riktlinjer för en kommande hemkomst Simon och Cao (2009). 38 Se exempelvis China Briefing (2012). 39 IOM (2010). 18

20 3 Migranter och potentiella migranter från Polen Med en befolkning på över 38 miljoner människor är Polen det mest folkrika landet av de länder som har blivit medlemmar i EU sedan Enbart fem av de 27 EUländerna har en större befolkning. Kanske är detta också skälet till att Polen på många sätt blev något av ett skyltfönster för de tio länder vars medlemskap i EU blev officiellt den första maj I tolv av de 15 gamla EU-länderna infördes övergångsregler, som reglerade inflödet av arbetskraft från de nya medlemsländerna. Ofta lyftes just viljan att begränsa polsk arbetskraftsinvandring fram. I exempelvis Frankrike pratades det om hotet från le plombier polonais, det vill säga polska rörmokare. Tre EU-länder valde emellertid att inte införa några övergångsregler, närmare bestämt Sverige, Irland och Storbritannien. Det finns ännu inte några tecken på att detta skulle ha resulterat i en ökad arbetslöshet bland de inhemskt födda rörmokarna. 40 Utvandringen från Polen har emellertid varit av betydande omfattning sedan inträdet i EU. Ett mått på utvandringen av arbetskraft från Polen är antalet polska medborgare som under ett givet år bor utomlands under en period som överstiger två månader. Denna siffra har stigit från cirka en miljon 2004 till nästan två miljoner Drygt 80 procent av dessa individer bor i något annat EU-land. Polska medborgare boende utomlands, 2004 och 2010* Tusentals människor respektive procentuell förändring Skillnad (tusental människor) (procent) Storbritannien Tyskland Irland Nederländerna Italien Frankrike Spanien Norge 46 Belgien Sverige Österrike Danmark 19 EU Totalt Källa: The 2011 SOPEMI Report *Statistiken avser polska medborgare som bott utomlands under en period som överstiger två månader (2004) respektive minst tre månader (2010). 40 Det finns ännu inte några kända studier over hur rörmokare som yrkesgrupp har påverkats av EU:s utvidgning. Däremot kan vi, utifrån Eurostats databas Structural business statistics, konstatera att antalet anställda och lönekostnader per anställd inom branschen El, gas, värme, vatten ökade med mellan 10 och 20 procent under perioden i både Storbritannien och Sverige. För Irland saknas dessvärre statistik. 19

Världens öppnaste land

Världens öppnaste land Världens öppnaste land arbetskraftsinvandring efter reformen 2008 Migrationspolitiken ger sällan de resultat som politikerna önskar och förväntar sig. Pieter Bevelander Henrik Emilsson, Karin Magnusson

Läs mer

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Fem vägval för Sverige Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Förord 1 Förord I s långtidsutredning ges ett näringslivsperspektiv på utvecklingen under de kommande tre decennierna. Arbetet har letts

Läs mer

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms

Läs mer

En arbetsmarknad för alla

En arbetsmarknad för alla En arbetsmarknad för alla Så kan integrationen förbättras Fredrik Segerfeldt, Migro En arbetsmarknad för alla Så kan integrationen förbättras Fredrik Segerfeldt, Migro 2013 Omslag & Layout: Jonas Lovéus

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

I nationens intresse en översikt av hur invandring bidrar till Sverige

I nationens intresse en översikt av hur invandring bidrar till Sverige I nationens intresse en översikt av hur invandring bidrar till Sverige Jesper Strömbäck Professor, Mittuniversitetet jesper@jesperstromback.com Förord Invandring ger ofta upphov till en känslostyrd debatt.

Läs mer

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING FN-rapporter 2006 FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Ett sammandrag FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Redaktör: Berith Granath

Läs mer

Jakten på det nya kapitalet

Jakten på det nya kapitalet Sverige i den globala konkurrensen om kompetens Jakten på det nya kapitalet Tove Lifvendahl Kristina Lindahl von Sydow Sylvia Schwaag Serger FORES 2014 Jakten på det nya kapitalet Sverige i den globala

Läs mer

Invandringens konsekvenser för ekonomisk tillväxt

Invandringens konsekvenser för ekonomisk tillväxt Invandringens konsekvenser för ekonomisk tillväxt Maria Eriksson Frilansskribent Chefredaktör Svensk Tidskrift Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet Adj. Professor i Nationalekonomi vid KTH 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

Produktionen flyttar utomlands?

Produktionen flyttar utomlands? SASCHA O. BECKER KAROLINA EKHOLM KATARIINA NILSSON HAKKALA Produktionen flyttar utomlands? Om offshoring och arbetsmarknaden SNS Förlag sns Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax:

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

Hög sysselsättning och låg arbetslöshet

Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Samhällsekonomisk analys Juni, 2015 Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Ett nationalekonomiskt perspektiv på arbetsmarknaden Susanne Spector Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Ett nationalekonomiskt

Läs mer

Sveriges företagande och konkurrenskraft

Sveriges företagande och konkurrenskraft Ds 2011:17 Sveriges företagande och konkurrenskraft Internationell benchmarking Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

#AllaBehövs EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSITIVA EKONOMISKA EFFEKTER

#AllaBehövs EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSITIVA EKONOMISKA EFFEKTER #AllaBehövs EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSITIVA EKONOMISKA EFFEKTER ALEXANDER CRAWFORD MIKOLAJ NOREK APRIL 2015 OMSLAGSBILD: ANDREW R. WHALLEY #AllaBehövs En debattskrift om invandringens positiva

Läs mer

Unga företagare Unga företagare med utländsk bakgrund känner av samma villkor som utrikes födda företagare generellt

Unga företagare Unga företagare med utländsk bakgrund känner av samma villkor som utrikes födda företagare generellt EGET FÖRETAGANDE BLAND UTRIKES FÖDDA Inledning Nyförtagandet i Sverige har aldrig varit så högt sedan mätningarna startade 1987, konstaterar Nutek i sin årsbok 2006. Var femte nyföretagare är en person

Läs mer

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46 Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46 Ger sänkta arbetsgivaravgifter högre sysselsättning? Lennart Flood, Chiya Manuchery 1:a upplagan, 1:a tryckningen FORES 2012

Läs mer

McKinsey Sverige McKinsey Global Institute. Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin. Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden

McKinsey Sverige McKinsey Global Institute. Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin. Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden McKinsey Sverige McKinsey Global Institute Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden Denna studie är initierad, genomförd och helt finansierad

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras?

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Johan Wikström Handledare: Bengt Assarsson Vårterminen 2008 Utländska studenter - Vilka samhällsekonomiska effekter kan

Läs mer

NBER RAPPORTENII. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen. sns förlag

NBER RAPPORTENII. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen. sns förlag sns förlag NBER RAPPORTENII Att reformera välfärdsstaten redaktion Richard B. Freeman Birgitta Swedenborg Robert Topel Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen att reformera välfärdsstaten NBER NBERrapprten

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA A2008:005 Nationella strategier för ökad konkurrenskraft Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA Björn Falkenhall, Martin Flack, Magnus Härviden och Per Tervahauta Nationella

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

Näringspolitikens nästa steg från anslagsstyrning till framsynthet. Juni 2008

Näringspolitikens nästa steg från anslagsstyrning till framsynthet. Juni 2008 Näringspolitikens nästa steg från anslagsstyrning till framsynthet Juni 2008 Sammanfattning 1 Sammanfattning Näringspolitiken har blivit viktigare. Den är en förklaring till att utvecklingen i olika europeiska

Läs mer