Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel."

Transkript

1 Befattning Revisionshistorik Version Datum Beskrivning Uppdatering i enlighet med källkodverkets uppdatering. Tillägg och justering enligt revisionshistorikkolumnen nedan. Detta kodverk specificerar innehållet i attributet befattningskod, patitlecode, och befattning, patitlename. Innehållet är hämtat ifrån AID-etiketten i förteckningen Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) [1]. Etiketten i AID beskriver arbetsområden och utgör en delmängd av den fullständiga AIDförteckningen. Bilden nedan visar hur den fullständiga AID-förteckningen är uppbyggd. Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel Ledning, administration verksamhet på övergripande förvaltnings- eller avdelningsnivå Ledning, ekonomi verksamhet inom ekonomiadministration Ledning, personal verksamhet inom personaladministration Ledning, information verksamhet inom information Ledning, IT verksamhet inom IT Ledning, hälso- och sjukvård verksamhet inom hälso- och sjukvård. Kommundirektör, landstingsdirektör Personalchef Informationschef IT-chef Sid 1/21

2 Ledning, tandvård verksamhet inom tandvård Ledning, rehabilitering och förebyggande arbete Ledning, socialt och kurativt arbete verksamhet inom rehabilitering eller förebyggande arbete. verksamhet inom socialtjänst eller kurativt arbete Ledning, äldreomsorg verksamhet inom äldreomsorg Ledning, omsorg funktionshindrade Ledning, social verksamhet, äldreomsorg, omsorg funktionshindrade verksamhet inom omsorg om funktionshindrade. verksamhet inom integrerad verksamhet för socialtjänst, omsorg om äldre och funktionshindrade Ledning, skola verksamhet enbart inom skola. (Rektor se kod , rektor vid kulturskola se kod ) Nytt befattningsnamn och beskrivning. Tidigare namn: Ledning, funktionshindrade. Tidigare beskrivning: Leder och samordnar verksamhet inom vård av funktionshindrade". Nytt befattningsnamn och beskrivning. Tidigare namn: Ledning, social verksamhet, äldreomsorg, funktionshindrade. Tidigare beskrivning: Leder och samordnar verksamhet inom integrerad verksamhet för socialtjänst, äldreomsorg och vård av funktionshindrade Sid 2/21

3 Rektor Rektor med myndighetsutövning enligt skollagen, rektor tillika förskolechef samt biträdande rektor Ledning, barnomsorg/ förskola Ledning, skola och barnomsorg/förskola verksamhet enbart inom barnomsorg/förskola. verksamhet inom såväl skola som barnomsorg/förskola. Rektor, rektor tillika förskolechef kodas med chefskod B alternativt C. Biträdande rektor, ställföreträdande rektor tillika förskolechef kodas med chefskod L (rektor vid kulturskola se kod ) Förskolechef kodas med chefskod B alternativt C, ställföreträdande förskolechef kodas med L. Rektor tillika förskolechef se kod Ny beskrivning och nytt exempel. Beskrivning har ändrats från: Rektor med myndighetsutövning enligt skollagen, samt biträdande rektor. Exempel har ändrats från: Rektor, ska kodas med chefskod B alternativt C. Biträdande rektor, ska kodas med chefskod L (rektor vid kulturskola, se kod ) Nytt befattningsnamn och ny beskrivning. Exempel har tillkommit. Tidigare namn: Ledning, barnomsorg. Tidigare beskrivning: Leder och samordnar verksamhet enbart inom barnomsorg. Nytt befattningsnamn, beskrivning och exempel. Tidigare namn: Ledning, skola och barnomsorg. Tidigare beskrivning: Leder och samordnar verksamhet inom såväl skola som barnomsorg.. Exempel har ändrats från: Om rektor enligt skollagen se " till (Rektor tillika förskolechef se kod ). Sid 3/21

4 Ledning, kultur, turism och fritid Ledning, tekniskt arbete Ledning, räddningstjänst Ledning, köks- och måltidsarbete Ledning, städ, tvätt och renhållning Ledning, annan Handläggare, övergripande verksamhetsplanering verksamhet inom kultur, turism och fritid. verksamhet inom teknikområdet. verksamhet inom räddningstjänsten. verksamhet inom köks- och måltidsarbete. verksamhet inom städ, tvätt och renhållning. Arbetar med samordning, omvärldsbevakning, analys och utveckling på övergripande koncern-, förvaltnings- eller verksamhetsnivå. Rektor vid kulturskola Fastighetsförvaltare (fastighetsskötare/m otsvarande se kod ) Internatföreståndare, ekonomiföreståndare Vårdutvecklare, organisationsutveckl are, skolsekreterare Handläggare, ekonomi Utför utrednings-, planeringseller utvärderingsarbete inom ekonomiområdet i frågor som rör t.ex. budget, bokslut, redovisning, finansiering. Ekonom, ekonomisekreterare, ekonomicontroller Handläggare, personal/löner Handläggare, information Utför utrednings-, planeringseller utvärderingsarbete inom personalområdet i frågor som rör t.ex. förhandling, avtal, löner, rekrytering. Utför informationsarbete internt och externt i frågor som rör verksamheten. Personalsekreterare, personalhandläggare, personalcontroller, personalkonsult, personalutvecklare, personalstrateg, lönesekreterare, lönehandläggare Informationssekreter are, informatör, kommunikatör Handläggare, IT Utför utrednings-, planeringseller utvärderingsarbete inom IT. IT-sekreterare, ITstrateg, ITsamordnare, IThandläggare, ITkonsult, Nytt exempel har tillkommit: Webbdesigner. Sid 4/21

5 webbdesigner Handläggare, upphandling/inköp Handläggare, konsumentfrågor Handläggare, miljöfrågor Utför utrednings-, planeringseller utvärderingsarbete inom inköpsverksamhet i frågor som rör anbud, avtal och inköp. Vägleder, utreder, analyserar och informerar om konsumentfrågor rörande produkter, tjänster och avtal. Utför utrednings-, planeringsoch/eller utvärderingsarbete inom miljöområdet. Upphandlare, upphandlingssekrete rare, inköpare, inköpssekreterare, inköpssamordnare Konsumentsekretera re, konsumentvägledare, konsumentrådgivare Miljöhandläggare, agenda 21, energirådgivare, miljöutredare, miljösamordnare Jurist Handlägger juridiska frågor. Jurist, landstingsjurist, kommunjurist, stadsjurist, arbetsrättsjurist Arkivarie Utför arkivariearbete. Arkivarie Handläggare, annan Administratör, övergripande verksamhet Administratör, ekonomi Administratör, personal/löner Utför administrativt arbete till exempel granskar, sammanställer och bearbetar underlag. Utför administrativt arbete inom ekonomiadministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör fakturor, bokföring, budget med mera. Utför administrativt arbete inom personaladministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör löner, anställningsvillkor rekrytering med mera. Ekonomiassistent. PA-assistent, löneassistent, personalassistent, löneadministratör, lönekonsult Sid 5/21

6 Administratör, information Utför administrativt arbete inom information. Granskar, sammanställer och bearbetar information. Informationsassisten t Administratör, IT Utför administrativt arbete inom IT Administratör, socialtjänst Utför administrativt arbete inom socialtjänst. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som till exempel socialbidrag. IT-assistent, ITadministratör Socialassistent, softhandläggare Administratör, skola/fritid Utför administrativt arbete inom skola/fritid. Skolassistent, fritidsassistent Receptionist, telefonist Utför receptionist- eller telefonistarbete. Receptionist, telefonist Administratör, vård Arbetar med medicinsk dokumentation, patientdokumentation med mera inom vården. Läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare Administratör, annan Bygglovsassistent, turistassistent, kulturassistent, teknisk assistent, arkivassistent, inköpsassistent Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Distriktsläkare/Special ist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Sid 6/21

7 Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgö ring Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (STläkare). Legitimerad läkare under till exempel vikariat. Underläkare/ST, STläkare (Specialitetskod obligatorisk) (Specialitetskod obligatorisk) Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) (Specialitetskod ej tillämplig) Psykolog Psykolog Psykolog PTP-psykolog Ej legitimerad psykolog under praktisk tjänstgöring (PTP) Psykoterapeut Arbetar med behandling av psykiska besvär och sjukdomar samt med utveckling av mänskliga relationer Barnmorska, vårdavdelning Barnmorska, mottagning/rådgivning Barnmorska, vårdavdelning Barnmorska, mottagning/rådgivning PTP-psykolog Psykoterapeut Barnmorska, barnmorska förlossning, barnmorska vårdavdelning Barnmorska öppenvård, barnmorska rådgivning, barnmorska mödravårdscentral Anestesisjuksköterska Anestesisjuksköterska Anestesisjukskötersk a, narkossjuksköterska Distriktssköterska Distriktssköterska Distriktssköterska Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköters ka Ambulanssjukskötersk Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköter Sid 7/21

8 a ska Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik Geriatriksjuksköters ka, sjuksköterska äldreomsorg Intensivvårdssjuksköte rska Intensivvårdssjuksköterska Intensivvårdssjuk sköterska Nytt befattningsnamn och beskrivning. Tidigare namn och beskrivning: IVAsjuksköterska Operationssjuksköters ka Operationssjuksköterska Operationssjuksköter ska Sjuksköterska, medicin/kirurgi Sjuksköterska, barn och ungdom Sjuksköterska, medicin/kirurgi Sjuksköterska, barn och ungdom Barnsjuksköterska, BVC-sjuksköterska Skolsköterska Skolsköterska Skolsköterska Företagssköterska Utför sjuksköterskeuppgifter inom företagshälsovård. Företagssköterska Nytt befattningsnamn och beskrivning. Tidigare namn och beskrivning: Sjuksköterska, barn Nytt befattningsnamn och beskrivning. Tidigare namn och beskrivning: Företagssjuksköters ka Sjuksköterska, annan specialistinriktning Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Sjuksköterska, annan specialistinriktning Ansvarar för att det bedrivs hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonalens insatser sker i enlighet med gällande regelverk. Onkologisjuksköters ka Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Sjuksköterska, specialfunktion Utför sjuksköterskeuppgifter med specialfunktion. Sjuksköterskor med specialfunktion t.ex. hygien, dialys, allergi, diabetes, hypertoni, ortoptist, smärtlindring, stomiterapeut, Sid 8/21

9 ultraljud, uroterapeut Sjuksköterska, allmän Nytt befattningsnamn. Tidigare namn: Sjuksköterska, annan Röntgensjuksköterska Utför röntgensjuksköterskeuppgifter Undersköterska, hemvård/hemsjukvård Undersköterska, äldreomsorg Utför vård-/omvårdnadsarbete inom hemvård/hemsjukvård. Utför vård-/omvårdnadsarbete inom äldreomsorg (inklusive omsorg om funktionshindrade). Röntgensjukskötersk a Undersköterska, hemvård/ hemsjukvård Undersköterska, äldreomsorg/ hemtjänst Undersköterska, habilitering Undersköterska, vård- /specialavdelning Utför vård-/omvårdnadsarbete inom habilitering. Utför vård-/omvårdnadsarbete på vårdavdelning eller specialavdelning. Undersköterska, habilitering Undersköterska, akutvård, vård- /specialavdelning Undersköterska, mottagning Utför vård-/omvårdnadsarbete på mottagning Barnsköterska Utför vård-/omvårdnadsarbete med inriktning sjuka barn. Undersköterska, mottagningsarbete Barnsköterska sjukvård Ambulanssjukvårdare Utför ambulanssjukvårdaruppgifter. Ambulanssjukvårdar e Fotvårdsspecialist Utför fotvårdsbehandlingar. Fotvårdsspecialist Skötare, mottagning Utför vård-/omvårdnadsarbete vid mottagning inom psykiatrisk vård Skötare, vårdavdelning Skötare, behandlingsarbete Utför vård-/omvårdnadsarbete vid vårdavdelning eller specialavdelning inom psykiatrisk vård. Utför vård-/omvårdnadsarbete och ger stöd till boende. Skötare, mottagning Skötare, vård- /specialavdelning Skötare, behandlingsarbete Sid 9/21

10 Vårdare, gruppboende Utför vård-/omvårdnadsarbete (inklusive behandlingsarbete) vid gruppboende. Vårdare/boendestödj are, gruppboende Vårdare, dagverksamhet Vårdbiträde, hemvård/ hemsjukvård Vårdbiträde, äldreomsorg Utför vård-/omvårdnadsarbete (Inklusive behandlingsarbete) inom dagverksamhet. Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom hemvård/ hemsjukvård. Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom äldreomsorg (inklusive omsorg om funktionshindrade). Vårdare/boendestödj are, dagverksamhet Vårdbiträde, hemvård/ hemsjukvård Vårdbiträde, äldreomsorg/ hemtjänst Vårdbiträde, habilitering Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom habilitering. Vårdbiträde, habilitering Röntgenbiträde Biträder på röntgenavdelning Röntgenbiträde Personlig assistent Ger social service och omsorg till funktionshindrade i den dagliga livssituationen. Personlig assistent, ledsagare, heminstruktör Anhörig- /närståendevårdare Vårdar anhörig/ närstående i hemmet. Anhörigvårdare, närståendevårdare Biträdesarbete, annat Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete Sjukvårdsbiträde, mottagningsbiträde, jourbiträde Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhuskemist Sjukhuskemist Sjukhuskemist Obduktionstekniker Biträder vid obduktioner Obduktionstekniker Biomedicinsk analytiker Utför och bedömer laboratorieanalyser samt fysiologiska undersökningar. Biomedicinsk analytiker Cytodiagnostiker Utför och bedömer cytologiska undersökningar inkl diagnostisering. Cytodiagnostiker Andra specialiteter inom hälso- och sjukvård Arbetar som specialist inom hälso- och sjukvård Immunolog, biolog, optiker, apotekare, perfusionist, biomedicinare Laboratoriebiträde Utför laboratoriearbete Laboratoriebiträde Sid 10/21

11 Laboratoriearbete, annat Tandläkare, allmäntandvård Tandläkare, allmäntandvård Laboratorieassistent Distriktstandläkare Specialisttandläkare Specialisttandläkare Specialisttandläkare Sjukhustandläkare Sjukhustandläkare Sjukhustandläkare Tandläkare under specialiseringstjänstgö ring Tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Tandläkare under specialiseringstjänst göring, assistenttandläkare Tandsköterska Tandsköterska Tandsköterska Tandhygienist Tandhygienist Tandhygienist Tandtekniker Tandtekniker Tandtekniker Tandvårdsarbete, annat Tandvårdsbiträde, tandtekniskt biträde Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut Sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast Arbetsterapibiträde Biträder arbetsterapeut eller utför visst behandlingsarbete. Arbetsterapibiträde, terapibiträde Sjukgymnastikbiträde Biträder sjukgymnast eller utför visst behandlingsarbete Logoped Diagnostiserar och behandlar röst-, tal- och språkrubbningar Audionom Diagnostiserar och rehabiliterar hörselskador Syn-, hörsel- och talpedagog Dövtolk/Teckenspråks tolk Arbetar med barn och vuxna med språkliga störningar. Översätter mellan talat språk och teckenspråk Dietist Ger kostbehandling samt råd och information i kostfrågor Kostrådgivare Kartlägger och bedömer kostvanor och näringstillstånd med mera Hjälpmedelskonsulent Utbildar, informerar och ger råd om hjälpmedel utifrån brukarens behov och förutsättningar Sjukgymnastikbiträd e Logoped Audionom Synpedagog, hörselpedagog, talpedagog Dövtolk, teckentolk, teckendövtolk. Dietist Nutritionist, kostrådgivare Hjälpmedelskonsule nt Sid 11/21

12 Friskvårdsarbete Utbildar, informerar och ger råd i friskvårds- /folkhälsoarbete Rehabiliterings- och förebyggande arbete, annat Socialsekreterare Utreder, planerar, analyserar eller utvärderar inom socialtjänsten. Myndighetsutövning ingår Fältsekreterare Uppsökande förändrings- och motivationssarbete, främst inriktat mot barn och unga. Arbetar med utåtriktat och förebyggande socialt arbete. Folkhälsoarbete, folkhälsopedagog, folkhälsoplanerare, hälsopedagog Ergonom, massör, hörselvårdsassistent, audiometris, rehabiliteringsassiste nt Socialsekreterare, socialinspektör, familjerättsekreterar e, familjebehandlare Fältsekreterare, fältassistent (beroende på arbetsuppgift, se kod ) Biståndsbedömare Utreder, planerar, bedömer och utvärderar hjälpbehov inom socialtjänst/omsorg. Biståndsbedömare, LSS-handläggare Familjerådgivare Arbetar med familjerådgivning, stöd och konfliktlösning. Arbetar med familjer med relationsproblem samt vårdnads- och umgängesfrågor Integrationshandläggar e Behandlingsassistent/S ocialpedagog Utreder, planerar, bedömer och utvärderar flyktingars hjälpbehov. Socialt förändrings- och motivationsarbete med pedagogisk inriktning mot barn, unga eller vuxna oftast på institutioner eller behandlingshem. Familjerådgivare Flyktingsekreterare, flyktinghandläggare, integrationshandlägg are Socialpedagog, behandlingsassistent Socialt arbete, annat Arbetskonsulent, personligt ombud Kurator Kurator Kurator Kurativt arbete, annat Drogterapeut, alkoholterapeut Sid 12/21

13 Lärare grundskola, tidigare år Lärare grundskola, senare år Undervisar i grundskolans tidigare år. Definition av tidigare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl förskoleklass, särskola och Komvux Undervisar i grundskolans senare år. Definition av senare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl särskola och Komvux Grundskollärare tidigare år Grundskollärare senare år Lärare gymnasium, allmänna ämnen Lärare gymnasium, yrkesämnen Lärare, praktiska/estetiska ämnen Undervisar i allmänna ämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola. Undervisar i yrkesämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola Undervisar huvudsakligen inom till exempel idrott, slöjd, hem- och konsumentkunskap oavsett skolform. Gymnasielärare allmänna ämnen Gymnasielärare yrkesämnen Lärare idrott och hälsa, slöjdlärare, hem- och konsumentkunskapsl ärare, bildlärare, musiklärare (lärare i kulturskolan, se kod ) Lärare, folkhögskola Undervisar vid folkhögskola. Lärare folkhögskola Speciallärare Undervisar elever med behov av särskilt stöd Specialpedagog Ger stöd och handledning åt lärare/förskollärare i undervisning av elever. Inkl specialpedagog i landsting Speciallärare Specialpedagog SFI-lärare Undervisar i svenska för invandrare Förskollärare Undervisar och organiserar aktiviteter för barn vid förskola eller i förskoleklass. SFI-lärare Förskollärare Sid 13/21

14 Fritidspedagog Undervisar och organiserar aktiviteter för skolelever vid fritidshem och skolbarnomsorg eller i förskoleklass, eller inom landstingens fritidsverksamhet Lärar-, förskollärararbete, annat Barnskötare Sköter och aktiverar barn vid förskola, förskoleklass och fritidshem Dagbarnvårdare Sköter och aktiverar barn i familjedaghem. Fritidspedagog Högskolelärare Barnskötare i förskola/barnomsorg (barnsköterska sjukvård se kod ) Dagbarnvårdare Hemspråkstränare Tränar förskolebarn i hemspråk Instruktör/Handledare Instruerar eller handleder elever i olika ämnen oavsett skolform Studie- och yrkesvägledare Informerar och ger vägledning om studieval, yrken och yrkesval Modersmålshemspråkslärare i grundskola, se koder för lärare Instruktör, handledare Studie- och yrkesvägledare, syofunktionär, syokonsulent, ungdomskonsulent Lärarassistent Bistår lärare i undervisningen. Lärarassistent Elevassistent Stödjer elever i skolarbetet. Elevassistent, elevstödjare Skolarbete, annat Skolvärd, klassmorfar, kamratstödjare, ungdomsledare Kultursekreterare Handlägger arbetsuppgifter av allmänkulturell natur. Kultursekreterare Lärare, kulturskola Utför pedagogiskt arbete inom kulturskolan Kulturarbete Arbetar med skapande eller konstnärligt arbete. Lärare i dans, drama, media och musik Dansare, regissör, skådespelare, musiker, producent. Sid 14/21

15 Antikvarie Arbetar med byggnads- och kulturminnesvård. Antikvarie. Ny beskrivning och nytt exempel. Tidigare beskrivning: Arbetar med byggnads- och kulturminnesvård/vå rd av kulturarvet.. Exempel har ändrats från: Antikvarie, konservator Museiarbete Museiarbete Museiassistent, museifotograf, museivärd Bibliotekarie Bibliotekarie Bibliotekarie Biblioteksassistent Biblioteksassistent Biblioteksassistent, filialföreståndare Kulturarbete, annat Ej administratör Fritidskonsulent/ Turistkonsulent Planerar, organiserar och utvecklar fritids-och/eller turistverksamhet Fritidskonsulent, turistkonsulent Fritidsledare Planerar, organiserar och leder fritids-/föreningsverksamhet Turismarbete Arbetar med turistverksamhet till exempel på turistbyrå eller som guide Badmästare Arbetar i bad-/simhall med ansvar för ordning och säkerhet. Fritidsledare, fritidsgårdsförestånd are, fritidshemsförestånd are. Även vissa fältassistenter (kod ) förs hit beroende på arbetsuppgifter. Turistguide, turistinformatör Badmästare Badpersonal Arbetar i bad-/simhall. Badvakt, instruktör, simlärare, badvärd (badbiträde, baderska inom vård se kod ). Sid 15/21

16 Turism- och fritidsarbete, annat Fysisk samhällsplanerare/proj ektör/arkitekt Arbetar med fysisk samhällsplanering, projektering Fritidsassistent/turist assistent inom kultur-, turism- och fritidsarbete. Fritidsassistent/turist assistent inom administration, se kod respektive Arkitekt, stadsarkitekt, planarkitekt, landskapsarkitekt, planingenjör Bygglovshandläggare Handlägger bygglovsärenden. Bygglovshandläggar e Byggnadsinspektör Granskar, besiktigar bygg- och anläggningsprojekt. Byggnadsinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör Övervakar att lagstiftning inom miljö- och hälsområdet efterlevs. Miljö-, hälso-, livsmedelsinspektör Ny beskrivning och nytt exempel. Tidigare beskrivning: Övervakar att lagstiftning inom miljö- och hälsooch djurskyddsområdet efterlevs. Tidigare exempel: Miljö-, hälso-, djurskyddsinspektör, livsmedelsinspektör Systemutvecklare Arbetar med systemapplikationer, utreder behov och utveckling inom IT IT-ingenjör Mätningsingenjör Utför mätnings- och karteringsarbete Ingenjör, park/gator Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som t.ex. projektering av parker, gator, vägar Ingenjör, fastigheter Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör förvaltning av mark, byggnader med mera. Sid 16/21

17 Ingenjör, drift Utvärderar och planerar i frågor som rör drift, underhåll av anläggningar med mera Ingenjör, allmänteknisk Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör allmänteknisk verksamhet Ingenjör, hälso- och sjukvård Ingenjör, annan Arbetar med tekniska frågor inom hälso- och sjukvård Tekniker, IT Arbetar med support, systemstöd, nätverkssupport, systemadministration m.m. Medicinteknisk ingenjör, ortopedingenjör IT-tekniker, ADBtekniker Tekniker, lantmäteri Tekniker, lantmäteri Karttekniker, lantmäteritekniker, mätare Tekniker, drift Arbetar med drift och underhåll av anläggningar med mera Tekniker, allmänteknisk Tekniker, hälso- och sjukvård Tekniker, allmänteknisk Tekniker, hälso- och sjukvård Drifttekniker, maskinskötare, värmeskötare, fastighetstekniker, maskinist, maskinreparatör, Vatekniker Medicintekniker, hjälpmedelstekniker, ortopedtekniker Tekniker, annan Teknikarbete, annat Sjukhusfotograf Elektriker/elmontör Arbetar med drift, reparation och installation av elanläggningar Fastighetsskötare Arbetar med tillsyn, skötsel, och underhåll av fastigheter. Elektriker, elmontör Fastighetsskötare, fastighetsreparatör Anläggningsarbete Utför anläggningsarbete Anläggningsarbetare, stensättare, rörläggare, kommunalarbetare, underhållsarbetare Sid 17/21

18 Hantverkare Arbetar till exempel som snickare eller målare. Hantverksarbetare, skorstensfejare, hantverkare, reparatör, snickare, yrkesarbetare, rörmokare, byggnadssnickare, målare, rörmontör, sotare, sömmerska, tapetserare Fordonsförare Förare av fordon. Fordonsförare, chaufför, maskinförare, lastbilsförare, bilförare, bussförare, grävmaskinförare, traktorförare, transportarbete (sopbilsförare se kod ) Vaktmästare Arbetar med tillsyn, ordning och skötsel av material såväl inom- som utomhus. Vaktmästare, sjukhusvaktmästare, idrottsanläggningsva ktmästare, badvaktmästare, skolvaktmästare Kontorsvaktmästare Arbetar med kontorsservice. Kontorsvaktmästare Parkeringsvakt/trafikö vervakare Övervakar efterlevnad av parkeringsföreskrifter Park-/trädgårdsarbete Arbetar med skötsel av parker och trädgårdar Lantbruksarbete Utför jordbruksarbete eller arbetar med djurskötsel Parkeringsvakt, trafikövervakare Parkarbetare, trädgårdsarbetare, naturvårdare, trädgårdsmästare, idrottsplatsarbetare Djurvårdare, jordbruksarbetare, djurskötare, ladugårdsarbete, skogsarbetare Hantverkararbete m.m., annat Brandingenjör Arbetar med risk- och säkerhetsfrågor inom räddningstjänst. Brandingenjör Sid 18/21

19 Brandinspektör Arbetar med brandskydds- och säkerhetsfrågor. Utför tillsynsarbete med mera Brandmästare Leder dagligt arbete och utbildning på station. Leder utryckningsstyrkor, besiktigar brandskydd Brandman Utför räddnings- och förebyggande arbete Kock Tillagar mat och svarar för uppläggning Kostekonom Arbetar med ekonomi och kvalitetsuppföljning inom kostområdet Brandinspektör Brandbefäl, brandmästare, insatsledare Brandman, brandpersonal i räddningstjänst, brandförman, styrkeledare Kock, husmor, kallskänka, kokerska, skolmåltidsförestånd are Kostekonom Måltidspersonal Assisterar vid matlagning eller serverar Måltidspersonal, mottagningskök Köks- och måltidsarbete, annat Hanterar färdiglagad mat. Måltidspersonal, måltidsbiträde, ekonomibiträde, köksbiträde, skolmåltidsbiträde Måltidspersonal mottagningskök Kassabiträde, kioskarbete Lokalvårdare/städare Lokalvårdare/städare Lokalvårdare, städare, städerska, instruktionsstädare, skolstädare, städledare Tvätteriarbete Tvätteriarbete Tvättmaskinskötare, tvättbiträde Renhållningsarbete Renhållning eller avfallshantering. Renhållningsarbetare, gaturenhållare, sopbilsförare, sophämtare, återvinningsarbetare, miljöarbetare Förrådsarbete Förråds- eller lagerarbete. Förrådsarbete, lagerarbetare, Sid 19/21

20 Städ-, tvätt- och renhållningsarbete, annat godsmottagare Sid 20/21

21 Refererade dokument [1] Arbetsidentifikation för kommuner och landsting Sid 21/21

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel. Befattning Revisionshistorik Version Datum Beskrivning 3.2 2013-10-22 Uppdatering i enlighet med källkodverkets uppdatering. Tillägg och justering enligt revisionshistorikkolumnen nedan. 3.2.1 2013-12-18

Läs mer

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge 101010 Ledning, administration Max 60000 92700 70000 62100 62500 63000 55000 56375 41500 92700 Medel 46800 56520 60800 54088 62500 50188 55000 51792 41000 52598 Min 31000 27500 51600 48250 62500 33000

Läs mer

Bilaga E. Etikettlista AID

Bilaga E. Etikettlista AID Bilaga E. Etikettlista AID Etikett AID Uppdaterad jämfört med publikationen "Arbetsidentifikation (AID)". Uppdateringar markerade i grått. Uppdaterad 2014-06-25 Ledningsarbete Kompletterande chefs-/ledningskod

Läs mer

Stödnyckel: Befattningsklassificering för landsting Etikett AID

Stödnyckel: Befattningsklassificering för landsting Etikett AID Hälso- och sjukvård 010101 Sjukvårds-, primärvårdsföreståndare m fl - - - - 010102 Klinikföreståndare, vårdadministratör m fl - - - - 010103 Avdelningsförest, chefsjuksköterska m fl - - - - 010104 Bitr

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) av systemet Etikett Etikett Chefs-, annat Chefs-, annat lednings- ledningsoch funktions-/ och funktions-/ ämnesansvar ämnesansvar AID AID Arbetstidens Arbetstidens förläggning

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel 0480-45 00 00 vx Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011 101010 Avd.chef administrat Antal anställda 1 Min 33 900 Medellön 33 900 Max 33 900 Förvaltningschef Antal anställda 5 Min 48 900 Medellön 50 535 Max 52 000 Kommunchef Antal anställda 1 Min 65 000 Medellön

Läs mer

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12 Alla behövs! i Östersunds kommun Anne Vågström 2011-10-12 Generationsväxlingen vår största utmaning? Under perioden 2010-2025 kommer 44 % av de anställda inom offentlig sektor att lämna arbetsmarknaden.

Läs mer

Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1

Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1 Schemaändring version 4.2 Information om schemaändringar 1.1 Innehållsförteckning Införande av HSA-schemaversion 4.2... 3 Preliminär process för införande... 3 Beskrivning av förändringar i version 4.2...

Läs mer

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation 1 (5) Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Personal- och organisationsutskottet (2014-09-24 49 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.:

Läs mer

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet avser ersättning för OB, skiftarbete, jour, beredskap och förmåner. 0000 Övriga 765 25 300 12 500 24 400 33 800 2 300 1210 VD, VVD eller rektor (10 eller fler anställda) 173 1222 Produktionschef, Driftschef,

Läs mer

En arbetsgivare 200 yrken

En arbetsgivare 200 yrken En arbetsgivare 200 yrken Överraskande Älmhult internationellt & nära Tänk om du kunde få inte allt men mycket. Ett utvecklande jobb, ett vackert och funktionellt boende till en rimlig kostnad, landet

Läs mer

Förtydliganden och tillägg till AID 2013-11-30

Förtydliganden och tillägg till AID 2013-11-30 Förtydliganden och tillägg till AID 2013-11-30 Innehåll 1. Övergripande... 3 1.1 Mestkriteriet... 3 1.2 Projektledare... 4 2. Organisation... 4 3. Tillfälligt anställda... 5 4. Kodning av politiskt tillsatta

Läs mer

Lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner 2011-2013 Landstinget i Östergötland

Lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner 2011-2013 Landstinget i Östergötland 11 LiÖ 2011-3818 Lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner 2011-2013 Landstinget i Östergötland Sida 1 av 51 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 2 1. Bakgrund 3 1.1 Diskrimineringslagen

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner

Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner 2015 Hur arbetar VGR med kompetensförsörjning? Västra Götalandsregionen har ett processorienterat

Läs mer

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31 Innehållsförteckning Chefer... 2 Arbetsledare... 3 Övriga pedagoger... 4 Revisorer... 5 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister... 5 Idrottsutövare och idrottstränare...

Läs mer

Vi finns i din vardag

Vi finns i din vardag Vi finns i din vardag Utvecklingssamordnare Överförmyndarhandläggare IT-Samordnare IT-Tekniker Systemadministratör Personalstrateg Upphandlare Utredningssekreterare Utredare Projektadministratör Verksamhetscontroler

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17 Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e 00250 Adm Assistent 17 800 20 000 21 000 23 925 24 600 25 400 27 500 30 000 00255 Adm Chef 37 500 39 100 39 600 41 433 40 950 41 900

Läs mer

Personalredovisning 2008

Personalredovisning 2008 Personalredovisning 2008 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 5 1.2 Nytt personalsystem... 5 2 Personalredovisning Tranemo kommun 7 2.1 Nyckeltal 1... 7 2.1.1 Anställda...

Läs mer

REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND 2011-2012

REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND 2011-2012 REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND 2011-2012 En undersökning genomförd för Region Värmland/projekt Attraktiva Värmland av Attityd i Karlstad AB 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011. Statistik April, 2012

Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011. Statistik April, 2012 Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011 Statistik April, 2012 Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter och utgår från SSYK (Standard

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Förtydliganden av arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13

Förtydliganden av arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Förtydliganden av arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 1 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Syftet med dokumentet Förtydliganden... 3 1.2. Kort om AID... 3 1.3. Det löpande arbetet med AID-kodning... 3 1.4.

Läs mer

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Jämtlands läns landsting God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Innehållsförteckning Jämtlands läns landsting Politiska organisationen i landstinget................... 52 Ett levande

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 2016 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015 och 2016. Jobben blir fler och finns framförallt

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Inledning 5 Sammanfattning 9 Utvecklingen under två decennier 11 Medarbetare och Ledare 15 Ålder 31 Pensionsavgångar 35 Arbetstid 39 Arbetsmiljö och hälsa 55 - Sjukfrånvaro

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE?

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? ENERGI- INGENJÖR? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? UNDER- SKÖTERSKA? EN VÄGLEDNING TILL JOBB INOM SÖDERHAMNS KOMMUN WWW.SODERHAMN.SE/YRKESKOMPASSEN EN ARBETSGIVARE HUNDRATALS YRKEN Att jobba i en

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15.

Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15. Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15. Kryssa i dina favoriter på anmälningsblanketten, så fördelar vi platserna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015. Arbetsmarknaden stärks i hela landet under

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Enl. rekommendationer från WHO, krisberedskapsenheten, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs stad

Lönekartläggning Helsingborgs stad Lönekartläggning Helsingborgs stad 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt jämställdhetslagen... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015 Jobbmöjligheter i Västernorrlands län 2014 2015 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrland men arbetsgivare har trots detta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2014 2015 1 Jobben blir fler 2014 och 2015 Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Vårdförbundet i siffror 2010 Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Välj rätt yrke undvik astma och eksem

Välj rätt yrke undvik astma och eksem Välj rätt yrke undvik astma och eksem Centrum för Arbets- och miljömedicin Norrbacka, 171 76 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se slso.sll/camm folkhalsoguiden.se När man ska välja yrke och gymnasieprogram

Läs mer

Ditt resultat från Karriärpaketet

Ditt resultat från Karriärpaketet Page 1 of 5 Ditt resultat från Karriärpaketet Licensnamn: Ditt namn: Inspiration Karriärförlaget Test Testsson Vård, hälsa och socialt arbete Inom Vård, hälsa och socialt arbete arbete ingår såväl undersökning,

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Personalprognos för kommunerna i Skåne

Personalprognos för kommunerna i Skåne Personalprognos för kommunerna i Skåne 2005-2015 Mikael Karlsson 1 2007-03 03-15 Innehållsförteckning: Personalprognos för kommunerna i Skåne 2005-2015 sida 1-2 Inte bara en utmaning utan också ett måste!

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2015 1 Fler jobb under år 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2014 2015 1 Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2014 och 2015. På Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2015 1 Fler jobb i Södermanland I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016 Jobbmöjligheter i Örebro län 2015 2016 1 Ökade jobbmöjligheter i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2015 och

Läs mer

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Hälsa och vård yrken med många möjligheter UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Läs till yrken inom hälsa och vård Att kunna hjälpa människor och ge dem möjlighet till ett bättre liv, är ett bland de mest givande

Läs mer

Centrala och lokala protokollsanteckningar

Centrala och lokala protokollsanteckningar Bilaga 3 till HÖK 12 Centrala och lokala protokollsanteckningar Anteckningar till Löneavtal Löneöversyn 1. Yrkande från respektive part ska, såvida inte annat lokalt överenskoms, presenteras för motparten

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2014 2015 1 Arbetsmarknaden blir bättre under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2014-2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

Larm och felanmälan. Kommuninformation. Växel: 0971-170 00. Fax: 0971-172 01. Besöksadress: Västra Torgg. 11. Postadress: 962 85 Jokkmokk

Larm och felanmälan. Kommuninformation. Växel: 0971-170 00. Fax: 0971-172 01. Besöksadress: Västra Torgg. 11. Postadress: 962 85 Jokkmokk Växel: 0971-170 00 Fax: 0971-172 01 Besöksadress: Västra Torgg. 11 Postadress: 962 85 Jokkmokk E-post: jokkmokk.kommun@jokkmokk.se Hemsida: www.jokkmokk.se Växeln är öppen: måndag-torsdag klockan 8.00-12.00,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Yttrande över motionen "Deltid en möjlighet heltid en rättighet"

Yttrande över motionen Deltid en möjlighet heltid en rättighet '4\111\11w m FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2011-09-02 Komm, Unr-nrnt 20 3 40 K5 2011 vē3v/4 I 02 Yttrande över motionen "Deltid

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2014 2015 1 Bättre arbetsmarknad 2014 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas

Läs mer

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet) Nya urvalsgrupper: Direktgruppen,

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan Vård- och omsorgscollege Utbildning och arbetsliv i samverkan Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege Vi är skola, arbetsgivare, fackförening, universitet och arbetsförmedling tillsammans!

Läs mer