Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel."

Transkript

1 Befattning Revisionshistorik Version Datum Beskrivning Uppdatering i enlighet med källkodverkets uppdatering. Tillägg och justering enligt revisionshistorikkolumnen nedan. Detta kodverk specificerar innehållet i attributet befattningskod, patitlecode, och befattning, patitlename. Innehållet är hämtat ifrån AID-etiketten i förteckningen Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) [1]. Etiketten i AID beskriver arbetsområden och utgör en delmängd av den fullständiga AIDförteckningen. Bilden nedan visar hur den fullständiga AID-förteckningen är uppbyggd. Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel Ledning, administration verksamhet på övergripande förvaltnings- eller avdelningsnivå Ledning, ekonomi verksamhet inom ekonomiadministration Ledning, personal verksamhet inom personaladministration Ledning, information verksamhet inom information Ledning, IT verksamhet inom IT Ledning, hälso- och sjukvård verksamhet inom hälso- och sjukvård. Kommundirektör, landstingsdirektör Personalchef Informationschef IT-chef Sid 1/21

2 Ledning, tandvård verksamhet inom tandvård Ledning, rehabilitering och förebyggande arbete Ledning, socialt och kurativt arbete verksamhet inom rehabilitering eller förebyggande arbete. verksamhet inom socialtjänst eller kurativt arbete Ledning, äldreomsorg verksamhet inom äldreomsorg Ledning, omsorg funktionshindrade Ledning, social verksamhet, äldreomsorg, omsorg funktionshindrade verksamhet inom omsorg om funktionshindrade. verksamhet inom integrerad verksamhet för socialtjänst, omsorg om äldre och funktionshindrade Ledning, skola verksamhet enbart inom skola. (Rektor se kod , rektor vid kulturskola se kod ) Nytt befattningsnamn och beskrivning. Tidigare namn: Ledning, funktionshindrade. Tidigare beskrivning: Leder och samordnar verksamhet inom vård av funktionshindrade". Nytt befattningsnamn och beskrivning. Tidigare namn: Ledning, social verksamhet, äldreomsorg, funktionshindrade. Tidigare beskrivning: Leder och samordnar verksamhet inom integrerad verksamhet för socialtjänst, äldreomsorg och vård av funktionshindrade Sid 2/21

3 Rektor Rektor med myndighetsutövning enligt skollagen, rektor tillika förskolechef samt biträdande rektor Ledning, barnomsorg/ förskola Ledning, skola och barnomsorg/förskola verksamhet enbart inom barnomsorg/förskola. verksamhet inom såväl skola som barnomsorg/förskola. Rektor, rektor tillika förskolechef kodas med chefskod B alternativt C. Biträdande rektor, ställföreträdande rektor tillika förskolechef kodas med chefskod L (rektor vid kulturskola se kod ) Förskolechef kodas med chefskod B alternativt C, ställföreträdande förskolechef kodas med L. Rektor tillika förskolechef se kod Ny beskrivning och nytt exempel. Beskrivning har ändrats från: Rektor med myndighetsutövning enligt skollagen, samt biträdande rektor. Exempel har ändrats från: Rektor, ska kodas med chefskod B alternativt C. Biträdande rektor, ska kodas med chefskod L (rektor vid kulturskola, se kod ) Nytt befattningsnamn och ny beskrivning. Exempel har tillkommit. Tidigare namn: Ledning, barnomsorg. Tidigare beskrivning: Leder och samordnar verksamhet enbart inom barnomsorg. Nytt befattningsnamn, beskrivning och exempel. Tidigare namn: Ledning, skola och barnomsorg. Tidigare beskrivning: Leder och samordnar verksamhet inom såväl skola som barnomsorg.. Exempel har ändrats från: Om rektor enligt skollagen se " till (Rektor tillika förskolechef se kod ). Sid 3/21

4 Ledning, kultur, turism och fritid Ledning, tekniskt arbete Ledning, räddningstjänst Ledning, köks- och måltidsarbete Ledning, städ, tvätt och renhållning Ledning, annan Handläggare, övergripande verksamhetsplanering verksamhet inom kultur, turism och fritid. verksamhet inom teknikområdet. verksamhet inom räddningstjänsten. verksamhet inom köks- och måltidsarbete. verksamhet inom städ, tvätt och renhållning. Arbetar med samordning, omvärldsbevakning, analys och utveckling på övergripande koncern-, förvaltnings- eller verksamhetsnivå. Rektor vid kulturskola Fastighetsförvaltare (fastighetsskötare/m otsvarande se kod ) Internatföreståndare, ekonomiföreståndare Vårdutvecklare, organisationsutveckl are, skolsekreterare Handläggare, ekonomi Utför utrednings-, planeringseller utvärderingsarbete inom ekonomiområdet i frågor som rör t.ex. budget, bokslut, redovisning, finansiering. Ekonom, ekonomisekreterare, ekonomicontroller Handläggare, personal/löner Handläggare, information Utför utrednings-, planeringseller utvärderingsarbete inom personalområdet i frågor som rör t.ex. förhandling, avtal, löner, rekrytering. Utför informationsarbete internt och externt i frågor som rör verksamheten. Personalsekreterare, personalhandläggare, personalcontroller, personalkonsult, personalutvecklare, personalstrateg, lönesekreterare, lönehandläggare Informationssekreter are, informatör, kommunikatör Handläggare, IT Utför utrednings-, planeringseller utvärderingsarbete inom IT. IT-sekreterare, ITstrateg, ITsamordnare, IThandläggare, ITkonsult, Nytt exempel har tillkommit: Webbdesigner. Sid 4/21

5 webbdesigner Handläggare, upphandling/inköp Handläggare, konsumentfrågor Handläggare, miljöfrågor Utför utrednings-, planeringseller utvärderingsarbete inom inköpsverksamhet i frågor som rör anbud, avtal och inköp. Vägleder, utreder, analyserar och informerar om konsumentfrågor rörande produkter, tjänster och avtal. Utför utrednings-, planeringsoch/eller utvärderingsarbete inom miljöområdet. Upphandlare, upphandlingssekrete rare, inköpare, inköpssekreterare, inköpssamordnare Konsumentsekretera re, konsumentvägledare, konsumentrådgivare Miljöhandläggare, agenda 21, energirådgivare, miljöutredare, miljösamordnare Jurist Handlägger juridiska frågor. Jurist, landstingsjurist, kommunjurist, stadsjurist, arbetsrättsjurist Arkivarie Utför arkivariearbete. Arkivarie Handläggare, annan Administratör, övergripande verksamhet Administratör, ekonomi Administratör, personal/löner Utför administrativt arbete till exempel granskar, sammanställer och bearbetar underlag. Utför administrativt arbete inom ekonomiadministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör fakturor, bokföring, budget med mera. Utför administrativt arbete inom personaladministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör löner, anställningsvillkor rekrytering med mera. Ekonomiassistent. PA-assistent, löneassistent, personalassistent, löneadministratör, lönekonsult Sid 5/21

6 Administratör, information Utför administrativt arbete inom information. Granskar, sammanställer och bearbetar information. Informationsassisten t Administratör, IT Utför administrativt arbete inom IT Administratör, socialtjänst Utför administrativt arbete inom socialtjänst. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som till exempel socialbidrag. IT-assistent, ITadministratör Socialassistent, softhandläggare Administratör, skola/fritid Utför administrativt arbete inom skola/fritid. Skolassistent, fritidsassistent Receptionist, telefonist Utför receptionist- eller telefonistarbete. Receptionist, telefonist Administratör, vård Arbetar med medicinsk dokumentation, patientdokumentation med mera inom vården. Läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare Administratör, annan Bygglovsassistent, turistassistent, kulturassistent, teknisk assistent, arkivassistent, inköpsassistent Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Distriktsläkare/Special ist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Sid 6/21

7 Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgö ring Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (STläkare). Legitimerad läkare under till exempel vikariat. Underläkare/ST, STläkare (Specialitetskod obligatorisk) (Specialitetskod obligatorisk) Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) (Specialitetskod ej tillämplig) Psykolog Psykolog Psykolog PTP-psykolog Ej legitimerad psykolog under praktisk tjänstgöring (PTP) Psykoterapeut Arbetar med behandling av psykiska besvär och sjukdomar samt med utveckling av mänskliga relationer Barnmorska, vårdavdelning Barnmorska, mottagning/rådgivning Barnmorska, vårdavdelning Barnmorska, mottagning/rådgivning PTP-psykolog Psykoterapeut Barnmorska, barnmorska förlossning, barnmorska vårdavdelning Barnmorska öppenvård, barnmorska rådgivning, barnmorska mödravårdscentral Anestesisjuksköterska Anestesisjuksköterska Anestesisjukskötersk a, narkossjuksköterska Distriktssköterska Distriktssköterska Distriktssköterska Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköters ka Ambulanssjukskötersk Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköter Sid 7/21

8 a ska Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik Geriatriksjuksköters ka, sjuksköterska äldreomsorg Intensivvårdssjuksköte rska Intensivvårdssjuksköterska Intensivvårdssjuk sköterska Nytt befattningsnamn och beskrivning. Tidigare namn och beskrivning: IVAsjuksköterska Operationssjuksköters ka Operationssjuksköterska Operationssjuksköter ska Sjuksköterska, medicin/kirurgi Sjuksköterska, barn och ungdom Sjuksköterska, medicin/kirurgi Sjuksköterska, barn och ungdom Barnsjuksköterska, BVC-sjuksköterska Skolsköterska Skolsköterska Skolsköterska Företagssköterska Utför sjuksköterskeuppgifter inom företagshälsovård. Företagssköterska Nytt befattningsnamn och beskrivning. Tidigare namn och beskrivning: Sjuksköterska, barn Nytt befattningsnamn och beskrivning. Tidigare namn och beskrivning: Företagssjuksköters ka Sjuksköterska, annan specialistinriktning Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Sjuksköterska, annan specialistinriktning Ansvarar för att det bedrivs hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonalens insatser sker i enlighet med gällande regelverk. Onkologisjuksköters ka Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Sjuksköterska, specialfunktion Utför sjuksköterskeuppgifter med specialfunktion. Sjuksköterskor med specialfunktion t.ex. hygien, dialys, allergi, diabetes, hypertoni, ortoptist, smärtlindring, stomiterapeut, Sid 8/21

9 ultraljud, uroterapeut Sjuksköterska, allmän Nytt befattningsnamn. Tidigare namn: Sjuksköterska, annan Röntgensjuksköterska Utför röntgensjuksköterskeuppgifter Undersköterska, hemvård/hemsjukvård Undersköterska, äldreomsorg Utför vård-/omvårdnadsarbete inom hemvård/hemsjukvård. Utför vård-/omvårdnadsarbete inom äldreomsorg (inklusive omsorg om funktionshindrade). Röntgensjukskötersk a Undersköterska, hemvård/ hemsjukvård Undersköterska, äldreomsorg/ hemtjänst Undersköterska, habilitering Undersköterska, vård- /specialavdelning Utför vård-/omvårdnadsarbete inom habilitering. Utför vård-/omvårdnadsarbete på vårdavdelning eller specialavdelning. Undersköterska, habilitering Undersköterska, akutvård, vård- /specialavdelning Undersköterska, mottagning Utför vård-/omvårdnadsarbete på mottagning Barnsköterska Utför vård-/omvårdnadsarbete med inriktning sjuka barn. Undersköterska, mottagningsarbete Barnsköterska sjukvård Ambulanssjukvårdare Utför ambulanssjukvårdaruppgifter. Ambulanssjukvårdar e Fotvårdsspecialist Utför fotvårdsbehandlingar. Fotvårdsspecialist Skötare, mottagning Utför vård-/omvårdnadsarbete vid mottagning inom psykiatrisk vård Skötare, vårdavdelning Skötare, behandlingsarbete Utför vård-/omvårdnadsarbete vid vårdavdelning eller specialavdelning inom psykiatrisk vård. Utför vård-/omvårdnadsarbete och ger stöd till boende. Skötare, mottagning Skötare, vård- /specialavdelning Skötare, behandlingsarbete Sid 9/21

10 Vårdare, gruppboende Utför vård-/omvårdnadsarbete (inklusive behandlingsarbete) vid gruppboende. Vårdare/boendestödj are, gruppboende Vårdare, dagverksamhet Vårdbiträde, hemvård/ hemsjukvård Vårdbiträde, äldreomsorg Utför vård-/omvårdnadsarbete (Inklusive behandlingsarbete) inom dagverksamhet. Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom hemvård/ hemsjukvård. Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom äldreomsorg (inklusive omsorg om funktionshindrade). Vårdare/boendestödj are, dagverksamhet Vårdbiträde, hemvård/ hemsjukvård Vårdbiträde, äldreomsorg/ hemtjänst Vårdbiträde, habilitering Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom habilitering. Vårdbiträde, habilitering Röntgenbiträde Biträder på röntgenavdelning Röntgenbiträde Personlig assistent Ger social service och omsorg till funktionshindrade i den dagliga livssituationen. Personlig assistent, ledsagare, heminstruktör Anhörig- /närståendevårdare Vårdar anhörig/ närstående i hemmet. Anhörigvårdare, närståendevårdare Biträdesarbete, annat Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete Sjukvårdsbiträde, mottagningsbiträde, jourbiträde Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhuskemist Sjukhuskemist Sjukhuskemist Obduktionstekniker Biträder vid obduktioner Obduktionstekniker Biomedicinsk analytiker Utför och bedömer laboratorieanalyser samt fysiologiska undersökningar. Biomedicinsk analytiker Cytodiagnostiker Utför och bedömer cytologiska undersökningar inkl diagnostisering. Cytodiagnostiker Andra specialiteter inom hälso- och sjukvård Arbetar som specialist inom hälso- och sjukvård Immunolog, biolog, optiker, apotekare, perfusionist, biomedicinare Laboratoriebiträde Utför laboratoriearbete Laboratoriebiträde Sid 10/21

11 Laboratoriearbete, annat Tandläkare, allmäntandvård Tandläkare, allmäntandvård Laboratorieassistent Distriktstandläkare Specialisttandläkare Specialisttandläkare Specialisttandläkare Sjukhustandläkare Sjukhustandläkare Sjukhustandläkare Tandläkare under specialiseringstjänstgö ring Tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Tandläkare under specialiseringstjänst göring, assistenttandläkare Tandsköterska Tandsköterska Tandsköterska Tandhygienist Tandhygienist Tandhygienist Tandtekniker Tandtekniker Tandtekniker Tandvårdsarbete, annat Tandvårdsbiträde, tandtekniskt biträde Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut Sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast Arbetsterapibiträde Biträder arbetsterapeut eller utför visst behandlingsarbete. Arbetsterapibiträde, terapibiträde Sjukgymnastikbiträde Biträder sjukgymnast eller utför visst behandlingsarbete Logoped Diagnostiserar och behandlar röst-, tal- och språkrubbningar Audionom Diagnostiserar och rehabiliterar hörselskador Syn-, hörsel- och talpedagog Dövtolk/Teckenspråks tolk Arbetar med barn och vuxna med språkliga störningar. Översätter mellan talat språk och teckenspråk Dietist Ger kostbehandling samt råd och information i kostfrågor Kostrådgivare Kartlägger och bedömer kostvanor och näringstillstånd med mera Hjälpmedelskonsulent Utbildar, informerar och ger råd om hjälpmedel utifrån brukarens behov och förutsättningar Sjukgymnastikbiträd e Logoped Audionom Synpedagog, hörselpedagog, talpedagog Dövtolk, teckentolk, teckendövtolk. Dietist Nutritionist, kostrådgivare Hjälpmedelskonsule nt Sid 11/21

12 Friskvårdsarbete Utbildar, informerar och ger råd i friskvårds- /folkhälsoarbete Rehabiliterings- och förebyggande arbete, annat Socialsekreterare Utreder, planerar, analyserar eller utvärderar inom socialtjänsten. Myndighetsutövning ingår Fältsekreterare Uppsökande förändrings- och motivationssarbete, främst inriktat mot barn och unga. Arbetar med utåtriktat och förebyggande socialt arbete. Folkhälsoarbete, folkhälsopedagog, folkhälsoplanerare, hälsopedagog Ergonom, massör, hörselvårdsassistent, audiometris, rehabiliteringsassiste nt Socialsekreterare, socialinspektör, familjerättsekreterar e, familjebehandlare Fältsekreterare, fältassistent (beroende på arbetsuppgift, se kod ) Biståndsbedömare Utreder, planerar, bedömer och utvärderar hjälpbehov inom socialtjänst/omsorg. Biståndsbedömare, LSS-handläggare Familjerådgivare Arbetar med familjerådgivning, stöd och konfliktlösning. Arbetar med familjer med relationsproblem samt vårdnads- och umgängesfrågor Integrationshandläggar e Behandlingsassistent/S ocialpedagog Utreder, planerar, bedömer och utvärderar flyktingars hjälpbehov. Socialt förändrings- och motivationsarbete med pedagogisk inriktning mot barn, unga eller vuxna oftast på institutioner eller behandlingshem. Familjerådgivare Flyktingsekreterare, flyktinghandläggare, integrationshandlägg are Socialpedagog, behandlingsassistent Socialt arbete, annat Arbetskonsulent, personligt ombud Kurator Kurator Kurator Kurativt arbete, annat Drogterapeut, alkoholterapeut Sid 12/21

13 Lärare grundskola, tidigare år Lärare grundskola, senare år Undervisar i grundskolans tidigare år. Definition av tidigare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl förskoleklass, särskola och Komvux Undervisar i grundskolans senare år. Definition av senare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl särskola och Komvux Grundskollärare tidigare år Grundskollärare senare år Lärare gymnasium, allmänna ämnen Lärare gymnasium, yrkesämnen Lärare, praktiska/estetiska ämnen Undervisar i allmänna ämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola. Undervisar i yrkesämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola Undervisar huvudsakligen inom till exempel idrott, slöjd, hem- och konsumentkunskap oavsett skolform. Gymnasielärare allmänna ämnen Gymnasielärare yrkesämnen Lärare idrott och hälsa, slöjdlärare, hem- och konsumentkunskapsl ärare, bildlärare, musiklärare (lärare i kulturskolan, se kod ) Lärare, folkhögskola Undervisar vid folkhögskola. Lärare folkhögskola Speciallärare Undervisar elever med behov av särskilt stöd Specialpedagog Ger stöd och handledning åt lärare/förskollärare i undervisning av elever. Inkl specialpedagog i landsting Speciallärare Specialpedagog SFI-lärare Undervisar i svenska för invandrare Förskollärare Undervisar och organiserar aktiviteter för barn vid förskola eller i förskoleklass. SFI-lärare Förskollärare Sid 13/21

14 Fritidspedagog Undervisar och organiserar aktiviteter för skolelever vid fritidshem och skolbarnomsorg eller i förskoleklass, eller inom landstingens fritidsverksamhet Lärar-, förskollärararbete, annat Barnskötare Sköter och aktiverar barn vid förskola, förskoleklass och fritidshem Dagbarnvårdare Sköter och aktiverar barn i familjedaghem. Fritidspedagog Högskolelärare Barnskötare i förskola/barnomsorg (barnsköterska sjukvård se kod ) Dagbarnvårdare Hemspråkstränare Tränar förskolebarn i hemspråk Instruktör/Handledare Instruerar eller handleder elever i olika ämnen oavsett skolform Studie- och yrkesvägledare Informerar och ger vägledning om studieval, yrken och yrkesval Modersmålshemspråkslärare i grundskola, se koder för lärare Instruktör, handledare Studie- och yrkesvägledare, syofunktionär, syokonsulent, ungdomskonsulent Lärarassistent Bistår lärare i undervisningen. Lärarassistent Elevassistent Stödjer elever i skolarbetet. Elevassistent, elevstödjare Skolarbete, annat Skolvärd, klassmorfar, kamratstödjare, ungdomsledare Kultursekreterare Handlägger arbetsuppgifter av allmänkulturell natur. Kultursekreterare Lärare, kulturskola Utför pedagogiskt arbete inom kulturskolan Kulturarbete Arbetar med skapande eller konstnärligt arbete. Lärare i dans, drama, media och musik Dansare, regissör, skådespelare, musiker, producent. Sid 14/21

15 Antikvarie Arbetar med byggnads- och kulturminnesvård. Antikvarie. Ny beskrivning och nytt exempel. Tidigare beskrivning: Arbetar med byggnads- och kulturminnesvård/vå rd av kulturarvet.. Exempel har ändrats från: Antikvarie, konservator Museiarbete Museiarbete Museiassistent, museifotograf, museivärd Bibliotekarie Bibliotekarie Bibliotekarie Biblioteksassistent Biblioteksassistent Biblioteksassistent, filialföreståndare Kulturarbete, annat Ej administratör Fritidskonsulent/ Turistkonsulent Planerar, organiserar och utvecklar fritids-och/eller turistverksamhet Fritidskonsulent, turistkonsulent Fritidsledare Planerar, organiserar och leder fritids-/föreningsverksamhet Turismarbete Arbetar med turistverksamhet till exempel på turistbyrå eller som guide Badmästare Arbetar i bad-/simhall med ansvar för ordning och säkerhet. Fritidsledare, fritidsgårdsförestånd are, fritidshemsförestånd are. Även vissa fältassistenter (kod ) förs hit beroende på arbetsuppgifter. Turistguide, turistinformatör Badmästare Badpersonal Arbetar i bad-/simhall. Badvakt, instruktör, simlärare, badvärd (badbiträde, baderska inom vård se kod ). Sid 15/21

16 Turism- och fritidsarbete, annat Fysisk samhällsplanerare/proj ektör/arkitekt Arbetar med fysisk samhällsplanering, projektering Fritidsassistent/turist assistent inom kultur-, turism- och fritidsarbete. Fritidsassistent/turist assistent inom administration, se kod respektive Arkitekt, stadsarkitekt, planarkitekt, landskapsarkitekt, planingenjör Bygglovshandläggare Handlägger bygglovsärenden. Bygglovshandläggar e Byggnadsinspektör Granskar, besiktigar bygg- och anläggningsprojekt. Byggnadsinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör Övervakar att lagstiftning inom miljö- och hälsområdet efterlevs. Miljö-, hälso-, livsmedelsinspektör Ny beskrivning och nytt exempel. Tidigare beskrivning: Övervakar att lagstiftning inom miljö- och hälsooch djurskyddsområdet efterlevs. Tidigare exempel: Miljö-, hälso-, djurskyddsinspektör, livsmedelsinspektör Systemutvecklare Arbetar med systemapplikationer, utreder behov och utveckling inom IT IT-ingenjör Mätningsingenjör Utför mätnings- och karteringsarbete Ingenjör, park/gator Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som t.ex. projektering av parker, gator, vägar Ingenjör, fastigheter Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör förvaltning av mark, byggnader med mera. Sid 16/21

17 Ingenjör, drift Utvärderar och planerar i frågor som rör drift, underhåll av anläggningar med mera Ingenjör, allmänteknisk Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör allmänteknisk verksamhet Ingenjör, hälso- och sjukvård Ingenjör, annan Arbetar med tekniska frågor inom hälso- och sjukvård Tekniker, IT Arbetar med support, systemstöd, nätverkssupport, systemadministration m.m. Medicinteknisk ingenjör, ortopedingenjör IT-tekniker, ADBtekniker Tekniker, lantmäteri Tekniker, lantmäteri Karttekniker, lantmäteritekniker, mätare Tekniker, drift Arbetar med drift och underhåll av anläggningar med mera Tekniker, allmänteknisk Tekniker, hälso- och sjukvård Tekniker, allmänteknisk Tekniker, hälso- och sjukvård Drifttekniker, maskinskötare, värmeskötare, fastighetstekniker, maskinist, maskinreparatör, Vatekniker Medicintekniker, hjälpmedelstekniker, ortopedtekniker Tekniker, annan Teknikarbete, annat Sjukhusfotograf Elektriker/elmontör Arbetar med drift, reparation och installation av elanläggningar Fastighetsskötare Arbetar med tillsyn, skötsel, och underhåll av fastigheter. Elektriker, elmontör Fastighetsskötare, fastighetsreparatör Anläggningsarbete Utför anläggningsarbete Anläggningsarbetare, stensättare, rörläggare, kommunalarbetare, underhållsarbetare Sid 17/21

18 Hantverkare Arbetar till exempel som snickare eller målare. Hantverksarbetare, skorstensfejare, hantverkare, reparatör, snickare, yrkesarbetare, rörmokare, byggnadssnickare, målare, rörmontör, sotare, sömmerska, tapetserare Fordonsförare Förare av fordon. Fordonsförare, chaufför, maskinförare, lastbilsförare, bilförare, bussförare, grävmaskinförare, traktorförare, transportarbete (sopbilsförare se kod ) Vaktmästare Arbetar med tillsyn, ordning och skötsel av material såväl inom- som utomhus. Vaktmästare, sjukhusvaktmästare, idrottsanläggningsva ktmästare, badvaktmästare, skolvaktmästare Kontorsvaktmästare Arbetar med kontorsservice. Kontorsvaktmästare Parkeringsvakt/trafikö vervakare Övervakar efterlevnad av parkeringsföreskrifter Park-/trädgårdsarbete Arbetar med skötsel av parker och trädgårdar Lantbruksarbete Utför jordbruksarbete eller arbetar med djurskötsel Parkeringsvakt, trafikövervakare Parkarbetare, trädgårdsarbetare, naturvårdare, trädgårdsmästare, idrottsplatsarbetare Djurvårdare, jordbruksarbetare, djurskötare, ladugårdsarbete, skogsarbetare Hantverkararbete m.m., annat Brandingenjör Arbetar med risk- och säkerhetsfrågor inom räddningstjänst. Brandingenjör Sid 18/21

19 Brandinspektör Arbetar med brandskydds- och säkerhetsfrågor. Utför tillsynsarbete med mera Brandmästare Leder dagligt arbete och utbildning på station. Leder utryckningsstyrkor, besiktigar brandskydd Brandman Utför räddnings- och förebyggande arbete Kock Tillagar mat och svarar för uppläggning Kostekonom Arbetar med ekonomi och kvalitetsuppföljning inom kostområdet Brandinspektör Brandbefäl, brandmästare, insatsledare Brandman, brandpersonal i räddningstjänst, brandförman, styrkeledare Kock, husmor, kallskänka, kokerska, skolmåltidsförestånd are Kostekonom Måltidspersonal Assisterar vid matlagning eller serverar Måltidspersonal, mottagningskök Köks- och måltidsarbete, annat Hanterar färdiglagad mat. Måltidspersonal, måltidsbiträde, ekonomibiträde, köksbiträde, skolmåltidsbiträde Måltidspersonal mottagningskök Kassabiträde, kioskarbete Lokalvårdare/städare Lokalvårdare/städare Lokalvårdare, städare, städerska, instruktionsstädare, skolstädare, städledare Tvätteriarbete Tvätteriarbete Tvättmaskinskötare, tvättbiträde Renhållningsarbete Renhållning eller avfallshantering. Renhållningsarbetare, gaturenhållare, sopbilsförare, sophämtare, återvinningsarbetare, miljöarbetare Förrådsarbete Förråds- eller lagerarbete. Förrådsarbete, lagerarbetare, Sid 19/21

20 Städ-, tvätt- och renhållningsarbete, annat godsmottagare Sid 20/21

21 Refererade dokument [1] Arbetsidentifikation för kommuner och landsting Sid 21/21

Bilaga E. Etikettlista AID

Bilaga E. Etikettlista AID Bilaga E. Etikettlista AID Etikett AID Uppdaterad jämfört med publikationen "Arbetsidentifikation (AID)". Uppdateringar markerade i grått. Uppdaterad 2014-06-25 Ledningsarbete Kompletterande chefs-/ledningskod

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

Yrkeskoder 2013. 4. Kontors- och kundservicearbete 11

Yrkeskoder 2013. 4. Kontors- och kundservicearbete 11 1 (18) Yrkeskoder 2013 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare Övriga branschspecifika chefer/arbetsledare 2. Arbete

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2012 1 SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

redovisning Personalredovisning

redovisning Personalredovisning redovisning Personalredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 4 1 Malmö stad rekryterar och utvecklar... 5 1.1 Kompetensförsörjning...

Läs mer

Yrkeskoder 2012 Läns - och regionmuseer

Yrkeskoder 2012 Läns - och regionmuseer 1 (7) Yrkeskoder 2012 Läns - och regionmuseer 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare Övriga branschspecifika chefer/arbetsledare

Läs mer

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE RAPPORT NR 15 I PLIKTVERKETS RAPPORTSERIE 15 Sådan är bakgrunden EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE Elisabeth Lilie och Börje Rosmark FÖRORD Den undersökning som

Läs mer

FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005

FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(71) FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005 UF0304 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

1996 Referenstid 1 september

1996 Referenstid 1 september Register: Löner och sysselsättning inom statlig sektor 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Statsanställda Kontaktperson: Fredrik Strohkirch, tel: 019-17 61 09, e-post: fredrik.strohkirch@scb.se

Läs mer

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning Reviderad 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Illustrationer: Lennart Gustafsson Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007

FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(61) FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007 UF0304 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs stad

Lönekartläggning Helsingborgs stad Lönekartläggning Helsingborgs stad 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt jämställdhetslagen... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

Beskrivning av socionomers arbetsuppgifter inom olika verksamheter

Beskrivning av socionomers arbetsuppgifter inom olika verksamheter Beskrivning av socionomers arbetsuppgifter inom olika verksamheter Socialt arbete bedrivs inom ett stort antal organisationer och som socionom har du en bred arbetsmarknad och kan arbeta inom många olika

Läs mer

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun 2012-10-23 Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Skollagen...4 Centrala begrepp...5 Barn- och elevhälsa är hela förskolans, grundskolans

Läs mer

Nya företag 50 Nya nätverk 3 TradeIT-deltagare 10 Slipen 60 Besök på hemsidan 20 000

Nya företag 50 Nya nätverk 3 TradeIT-deltagare 10 Slipen 60 Besök på hemsidan 20 000 Bilaga 1 ResursCentra i siffror (Ur Mötesplatser för utveckling, Fürst, G.) ResursCentra i siffror Data från E.N-RE.C.-projektet feb 1999-dec 2000 (avrundade tal) RRC Göteborg inklusive LRC Besök 10 000

Läs mer

Lönekartläggning 2010

Lönekartläggning 2010 Dnr UFV-PA 2010/2707 Lönekartläggning 2010 Personalavdelningen 2010-07-20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 1. Bakgrund 5 2. Arbetsmetod och genomförande 5 Lönepolitik 5 Lönekartläggning 5 Löneanalys

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Hitta dina rättigheter. Guide för barn med funktionshinder och deras familjer

Hitta dina rättigheter. Guide för barn med funktionshinder och deras familjer Hitta dina rättigheter Guide för barn med funktionshinder och deras familjer ISBN: 91-973566-2-X Tryckt år 2002, andra upplagan Alla barn har samma rättigheter och lika värde Handikappombudsmannen, HO,

Läs mer

Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun

Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun Kompetensförsörjning 2014-2016 Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 2 (22) Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Omvärldsbevakning

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN?

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden HUR MÖTER VI REKRYTERINGSUTMANINGEN? Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson,

Läs mer