Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel."

Transkript

1 Befattning Revisionshistorik Version Datum Beskrivning Uppdatering i enlighet med källkodverkets uppdatering. Tillägg och justering enligt revisionshistorikkolumnen nedan. Detta kodverk specificerar innehållet i attributet befattningskod, patitlecode, och befattning, patitlename. Innehållet är hämtat ifrån AID-etiketten i förteckningen Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) [1]. Etiketten i AID beskriver arbetsområden och utgör en delmängd av den fullständiga AIDförteckningen. Bilden nedan visar hur den fullständiga AID-förteckningen är uppbyggd. Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel Ledning, administration verksamhet på övergripande förvaltnings- eller avdelningsnivå Ledning, ekonomi verksamhet inom ekonomiadministration Ledning, personal verksamhet inom personaladministration Ledning, information verksamhet inom information Ledning, IT verksamhet inom IT Ledning, hälso- och sjukvård verksamhet inom hälso- och sjukvård. Kommundirektör, landstingsdirektör Personalchef Informationschef IT-chef Sid 1/21

2 Ledning, tandvård verksamhet inom tandvård Ledning, rehabilitering och förebyggande arbete Ledning, socialt och kurativt arbete verksamhet inom rehabilitering eller förebyggande arbete. verksamhet inom socialtjänst eller kurativt arbete Ledning, äldreomsorg verksamhet inom äldreomsorg Ledning, omsorg funktionshindrade Ledning, social verksamhet, äldreomsorg, omsorg funktionshindrade verksamhet inom omsorg om funktionshindrade. verksamhet inom integrerad verksamhet för socialtjänst, omsorg om äldre och funktionshindrade Ledning, skola verksamhet enbart inom skola. (Rektor se kod , rektor vid kulturskola se kod ) Nytt befattningsnamn och beskrivning. Tidigare namn: Ledning, funktionshindrade. Tidigare beskrivning: Leder och samordnar verksamhet inom vård av funktionshindrade". Nytt befattningsnamn och beskrivning. Tidigare namn: Ledning, social verksamhet, äldreomsorg, funktionshindrade. Tidigare beskrivning: Leder och samordnar verksamhet inom integrerad verksamhet för socialtjänst, äldreomsorg och vård av funktionshindrade Sid 2/21

3 Rektor Rektor med myndighetsutövning enligt skollagen, rektor tillika förskolechef samt biträdande rektor Ledning, barnomsorg/ förskola Ledning, skola och barnomsorg/förskola verksamhet enbart inom barnomsorg/förskola. verksamhet inom såväl skola som barnomsorg/förskola. Rektor, rektor tillika förskolechef kodas med chefskod B alternativt C. Biträdande rektor, ställföreträdande rektor tillika förskolechef kodas med chefskod L (rektor vid kulturskola se kod ) Förskolechef kodas med chefskod B alternativt C, ställföreträdande förskolechef kodas med L. Rektor tillika förskolechef se kod Ny beskrivning och nytt exempel. Beskrivning har ändrats från: Rektor med myndighetsutövning enligt skollagen, samt biträdande rektor. Exempel har ändrats från: Rektor, ska kodas med chefskod B alternativt C. Biträdande rektor, ska kodas med chefskod L (rektor vid kulturskola, se kod ) Nytt befattningsnamn och ny beskrivning. Exempel har tillkommit. Tidigare namn: Ledning, barnomsorg. Tidigare beskrivning: Leder och samordnar verksamhet enbart inom barnomsorg. Nytt befattningsnamn, beskrivning och exempel. Tidigare namn: Ledning, skola och barnomsorg. Tidigare beskrivning: Leder och samordnar verksamhet inom såväl skola som barnomsorg.. Exempel har ändrats från: Om rektor enligt skollagen se " till (Rektor tillika förskolechef se kod ). Sid 3/21

4 Ledning, kultur, turism och fritid Ledning, tekniskt arbete Ledning, räddningstjänst Ledning, köks- och måltidsarbete Ledning, städ, tvätt och renhållning Ledning, annan Handläggare, övergripande verksamhetsplanering verksamhet inom kultur, turism och fritid. verksamhet inom teknikområdet. verksamhet inom räddningstjänsten. verksamhet inom köks- och måltidsarbete. verksamhet inom städ, tvätt och renhållning. Arbetar med samordning, omvärldsbevakning, analys och utveckling på övergripande koncern-, förvaltnings- eller verksamhetsnivå. Rektor vid kulturskola Fastighetsförvaltare (fastighetsskötare/m otsvarande se kod ) Internatföreståndare, ekonomiföreståndare Vårdutvecklare, organisationsutveckl are, skolsekreterare Handläggare, ekonomi Utför utrednings-, planeringseller utvärderingsarbete inom ekonomiområdet i frågor som rör t.ex. budget, bokslut, redovisning, finansiering. Ekonom, ekonomisekreterare, ekonomicontroller Handläggare, personal/löner Handläggare, information Utför utrednings-, planeringseller utvärderingsarbete inom personalområdet i frågor som rör t.ex. förhandling, avtal, löner, rekrytering. Utför informationsarbete internt och externt i frågor som rör verksamheten. Personalsekreterare, personalhandläggare, personalcontroller, personalkonsult, personalutvecklare, personalstrateg, lönesekreterare, lönehandläggare Informationssekreter are, informatör, kommunikatör Handläggare, IT Utför utrednings-, planeringseller utvärderingsarbete inom IT. IT-sekreterare, ITstrateg, ITsamordnare, IThandläggare, ITkonsult, Nytt exempel har tillkommit: Webbdesigner. Sid 4/21

5 webbdesigner Handläggare, upphandling/inköp Handläggare, konsumentfrågor Handläggare, miljöfrågor Utför utrednings-, planeringseller utvärderingsarbete inom inköpsverksamhet i frågor som rör anbud, avtal och inköp. Vägleder, utreder, analyserar och informerar om konsumentfrågor rörande produkter, tjänster och avtal. Utför utrednings-, planeringsoch/eller utvärderingsarbete inom miljöområdet. Upphandlare, upphandlingssekrete rare, inköpare, inköpssekreterare, inköpssamordnare Konsumentsekretera re, konsumentvägledare, konsumentrådgivare Miljöhandläggare, agenda 21, energirådgivare, miljöutredare, miljösamordnare Jurist Handlägger juridiska frågor. Jurist, landstingsjurist, kommunjurist, stadsjurist, arbetsrättsjurist Arkivarie Utför arkivariearbete. Arkivarie Handläggare, annan Administratör, övergripande verksamhet Administratör, ekonomi Administratör, personal/löner Utför administrativt arbete till exempel granskar, sammanställer och bearbetar underlag. Utför administrativt arbete inom ekonomiadministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör fakturor, bokföring, budget med mera. Utför administrativt arbete inom personaladministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör löner, anställningsvillkor rekrytering med mera. Ekonomiassistent. PA-assistent, löneassistent, personalassistent, löneadministratör, lönekonsult Sid 5/21

6 Administratör, information Utför administrativt arbete inom information. Granskar, sammanställer och bearbetar information. Informationsassisten t Administratör, IT Utför administrativt arbete inom IT Administratör, socialtjänst Utför administrativt arbete inom socialtjänst. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som till exempel socialbidrag. IT-assistent, ITadministratör Socialassistent, softhandläggare Administratör, skola/fritid Utför administrativt arbete inom skola/fritid. Skolassistent, fritidsassistent Receptionist, telefonist Utför receptionist- eller telefonistarbete. Receptionist, telefonist Administratör, vård Arbetar med medicinsk dokumentation, patientdokumentation med mera inom vården. Läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare Administratör, annan Bygglovsassistent, turistassistent, kulturassistent, teknisk assistent, arkivassistent, inköpsassistent Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Distriktsläkare/Special ist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Sid 6/21

7 Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgö ring Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (STläkare). Legitimerad läkare under till exempel vikariat. Underläkare/ST, STläkare (Specialitetskod obligatorisk) (Specialitetskod obligatorisk) Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) (Specialitetskod ej tillämplig) Psykolog Psykolog Psykolog PTP-psykolog Ej legitimerad psykolog under praktisk tjänstgöring (PTP) Psykoterapeut Arbetar med behandling av psykiska besvär och sjukdomar samt med utveckling av mänskliga relationer Barnmorska, vårdavdelning Barnmorska, mottagning/rådgivning Barnmorska, vårdavdelning Barnmorska, mottagning/rådgivning PTP-psykolog Psykoterapeut Barnmorska, barnmorska förlossning, barnmorska vårdavdelning Barnmorska öppenvård, barnmorska rådgivning, barnmorska mödravårdscentral Anestesisjuksköterska Anestesisjuksköterska Anestesisjukskötersk a, narkossjuksköterska Distriktssköterska Distriktssköterska Distriktssköterska Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköters ka Ambulanssjukskötersk Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköter Sid 7/21

8 a ska Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik Geriatriksjuksköters ka, sjuksköterska äldreomsorg Intensivvårdssjuksköte rska Intensivvårdssjuksköterska Intensivvårdssjuk sköterska Nytt befattningsnamn och beskrivning. Tidigare namn och beskrivning: IVAsjuksköterska Operationssjuksköters ka Operationssjuksköterska Operationssjuksköter ska Sjuksköterska, medicin/kirurgi Sjuksköterska, barn och ungdom Sjuksköterska, medicin/kirurgi Sjuksköterska, barn och ungdom Barnsjuksköterska, BVC-sjuksköterska Skolsköterska Skolsköterska Skolsköterska Företagssköterska Utför sjuksköterskeuppgifter inom företagshälsovård. Företagssköterska Nytt befattningsnamn och beskrivning. Tidigare namn och beskrivning: Sjuksköterska, barn Nytt befattningsnamn och beskrivning. Tidigare namn och beskrivning: Företagssjuksköters ka Sjuksköterska, annan specialistinriktning Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Sjuksköterska, annan specialistinriktning Ansvarar för att det bedrivs hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonalens insatser sker i enlighet med gällande regelverk. Onkologisjuksköters ka Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Sjuksköterska, specialfunktion Utför sjuksköterskeuppgifter med specialfunktion. Sjuksköterskor med specialfunktion t.ex. hygien, dialys, allergi, diabetes, hypertoni, ortoptist, smärtlindring, stomiterapeut, Sid 8/21

9 ultraljud, uroterapeut Sjuksköterska, allmän Nytt befattningsnamn. Tidigare namn: Sjuksköterska, annan Röntgensjuksköterska Utför röntgensjuksköterskeuppgifter Undersköterska, hemvård/hemsjukvård Undersköterska, äldreomsorg Utför vård-/omvårdnadsarbete inom hemvård/hemsjukvård. Utför vård-/omvårdnadsarbete inom äldreomsorg (inklusive omsorg om funktionshindrade). Röntgensjukskötersk a Undersköterska, hemvård/ hemsjukvård Undersköterska, äldreomsorg/ hemtjänst Undersköterska, habilitering Undersköterska, vård- /specialavdelning Utför vård-/omvårdnadsarbete inom habilitering. Utför vård-/omvårdnadsarbete på vårdavdelning eller specialavdelning. Undersköterska, habilitering Undersköterska, akutvård, vård- /specialavdelning Undersköterska, mottagning Utför vård-/omvårdnadsarbete på mottagning Barnsköterska Utför vård-/omvårdnadsarbete med inriktning sjuka barn. Undersköterska, mottagningsarbete Barnsköterska sjukvård Ambulanssjukvårdare Utför ambulanssjukvårdaruppgifter. Ambulanssjukvårdar e Fotvårdsspecialist Utför fotvårdsbehandlingar. Fotvårdsspecialist Skötare, mottagning Utför vård-/omvårdnadsarbete vid mottagning inom psykiatrisk vård Skötare, vårdavdelning Skötare, behandlingsarbete Utför vård-/omvårdnadsarbete vid vårdavdelning eller specialavdelning inom psykiatrisk vård. Utför vård-/omvårdnadsarbete och ger stöd till boende. Skötare, mottagning Skötare, vård- /specialavdelning Skötare, behandlingsarbete Sid 9/21

10 Vårdare, gruppboende Utför vård-/omvårdnadsarbete (inklusive behandlingsarbete) vid gruppboende. Vårdare/boendestödj are, gruppboende Vårdare, dagverksamhet Vårdbiträde, hemvård/ hemsjukvård Vårdbiträde, äldreomsorg Utför vård-/omvårdnadsarbete (Inklusive behandlingsarbete) inom dagverksamhet. Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom hemvård/ hemsjukvård. Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom äldreomsorg (inklusive omsorg om funktionshindrade). Vårdare/boendestödj are, dagverksamhet Vårdbiträde, hemvård/ hemsjukvård Vårdbiträde, äldreomsorg/ hemtjänst Vårdbiträde, habilitering Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom habilitering. Vårdbiträde, habilitering Röntgenbiträde Biträder på röntgenavdelning Röntgenbiträde Personlig assistent Ger social service och omsorg till funktionshindrade i den dagliga livssituationen. Personlig assistent, ledsagare, heminstruktör Anhörig- /närståendevårdare Vårdar anhörig/ närstående i hemmet. Anhörigvårdare, närståendevårdare Biträdesarbete, annat Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete Sjukvårdsbiträde, mottagningsbiträde, jourbiträde Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhuskemist Sjukhuskemist Sjukhuskemist Obduktionstekniker Biträder vid obduktioner Obduktionstekniker Biomedicinsk analytiker Utför och bedömer laboratorieanalyser samt fysiologiska undersökningar. Biomedicinsk analytiker Cytodiagnostiker Utför och bedömer cytologiska undersökningar inkl diagnostisering. Cytodiagnostiker Andra specialiteter inom hälso- och sjukvård Arbetar som specialist inom hälso- och sjukvård Immunolog, biolog, optiker, apotekare, perfusionist, biomedicinare Laboratoriebiträde Utför laboratoriearbete Laboratoriebiträde Sid 10/21

11 Laboratoriearbete, annat Tandläkare, allmäntandvård Tandläkare, allmäntandvård Laboratorieassistent Distriktstandläkare Specialisttandläkare Specialisttandläkare Specialisttandläkare Sjukhustandläkare Sjukhustandläkare Sjukhustandläkare Tandläkare under specialiseringstjänstgö ring Tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Tandläkare under specialiseringstjänst göring, assistenttandläkare Tandsköterska Tandsköterska Tandsköterska Tandhygienist Tandhygienist Tandhygienist Tandtekniker Tandtekniker Tandtekniker Tandvårdsarbete, annat Tandvårdsbiträde, tandtekniskt biträde Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut Sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast Arbetsterapibiträde Biträder arbetsterapeut eller utför visst behandlingsarbete. Arbetsterapibiträde, terapibiträde Sjukgymnastikbiträde Biträder sjukgymnast eller utför visst behandlingsarbete Logoped Diagnostiserar och behandlar röst-, tal- och språkrubbningar Audionom Diagnostiserar och rehabiliterar hörselskador Syn-, hörsel- och talpedagog Dövtolk/Teckenspråks tolk Arbetar med barn och vuxna med språkliga störningar. Översätter mellan talat språk och teckenspråk Dietist Ger kostbehandling samt råd och information i kostfrågor Kostrådgivare Kartlägger och bedömer kostvanor och näringstillstånd med mera Hjälpmedelskonsulent Utbildar, informerar och ger råd om hjälpmedel utifrån brukarens behov och förutsättningar Sjukgymnastikbiträd e Logoped Audionom Synpedagog, hörselpedagog, talpedagog Dövtolk, teckentolk, teckendövtolk. Dietist Nutritionist, kostrådgivare Hjälpmedelskonsule nt Sid 11/21

12 Friskvårdsarbete Utbildar, informerar och ger råd i friskvårds- /folkhälsoarbete Rehabiliterings- och förebyggande arbete, annat Socialsekreterare Utreder, planerar, analyserar eller utvärderar inom socialtjänsten. Myndighetsutövning ingår Fältsekreterare Uppsökande förändrings- och motivationssarbete, främst inriktat mot barn och unga. Arbetar med utåtriktat och förebyggande socialt arbete. Folkhälsoarbete, folkhälsopedagog, folkhälsoplanerare, hälsopedagog Ergonom, massör, hörselvårdsassistent, audiometris, rehabiliteringsassiste nt Socialsekreterare, socialinspektör, familjerättsekreterar e, familjebehandlare Fältsekreterare, fältassistent (beroende på arbetsuppgift, se kod ) Biståndsbedömare Utreder, planerar, bedömer och utvärderar hjälpbehov inom socialtjänst/omsorg. Biståndsbedömare, LSS-handläggare Familjerådgivare Arbetar med familjerådgivning, stöd och konfliktlösning. Arbetar med familjer med relationsproblem samt vårdnads- och umgängesfrågor Integrationshandläggar e Behandlingsassistent/S ocialpedagog Utreder, planerar, bedömer och utvärderar flyktingars hjälpbehov. Socialt förändrings- och motivationsarbete med pedagogisk inriktning mot barn, unga eller vuxna oftast på institutioner eller behandlingshem. Familjerådgivare Flyktingsekreterare, flyktinghandläggare, integrationshandlägg are Socialpedagog, behandlingsassistent Socialt arbete, annat Arbetskonsulent, personligt ombud Kurator Kurator Kurator Kurativt arbete, annat Drogterapeut, alkoholterapeut Sid 12/21

13 Lärare grundskola, tidigare år Lärare grundskola, senare år Undervisar i grundskolans tidigare år. Definition av tidigare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl förskoleklass, särskola och Komvux Undervisar i grundskolans senare år. Definition av senare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl särskola och Komvux Grundskollärare tidigare år Grundskollärare senare år Lärare gymnasium, allmänna ämnen Lärare gymnasium, yrkesämnen Lärare, praktiska/estetiska ämnen Undervisar i allmänna ämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola. Undervisar i yrkesämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola Undervisar huvudsakligen inom till exempel idrott, slöjd, hem- och konsumentkunskap oavsett skolform. Gymnasielärare allmänna ämnen Gymnasielärare yrkesämnen Lärare idrott och hälsa, slöjdlärare, hem- och konsumentkunskapsl ärare, bildlärare, musiklärare (lärare i kulturskolan, se kod ) Lärare, folkhögskola Undervisar vid folkhögskola. Lärare folkhögskola Speciallärare Undervisar elever med behov av särskilt stöd Specialpedagog Ger stöd och handledning åt lärare/förskollärare i undervisning av elever. Inkl specialpedagog i landsting Speciallärare Specialpedagog SFI-lärare Undervisar i svenska för invandrare Förskollärare Undervisar och organiserar aktiviteter för barn vid förskola eller i förskoleklass. SFI-lärare Förskollärare Sid 13/21

14 Fritidspedagog Undervisar och organiserar aktiviteter för skolelever vid fritidshem och skolbarnomsorg eller i förskoleklass, eller inom landstingens fritidsverksamhet Lärar-, förskollärararbete, annat Barnskötare Sköter och aktiverar barn vid förskola, förskoleklass och fritidshem Dagbarnvårdare Sköter och aktiverar barn i familjedaghem. Fritidspedagog Högskolelärare Barnskötare i förskola/barnomsorg (barnsköterska sjukvård se kod ) Dagbarnvårdare Hemspråkstränare Tränar förskolebarn i hemspråk Instruktör/Handledare Instruerar eller handleder elever i olika ämnen oavsett skolform Studie- och yrkesvägledare Informerar och ger vägledning om studieval, yrken och yrkesval Modersmålshemspråkslärare i grundskola, se koder för lärare Instruktör, handledare Studie- och yrkesvägledare, syofunktionär, syokonsulent, ungdomskonsulent Lärarassistent Bistår lärare i undervisningen. Lärarassistent Elevassistent Stödjer elever i skolarbetet. Elevassistent, elevstödjare Skolarbete, annat Skolvärd, klassmorfar, kamratstödjare, ungdomsledare Kultursekreterare Handlägger arbetsuppgifter av allmänkulturell natur. Kultursekreterare Lärare, kulturskola Utför pedagogiskt arbete inom kulturskolan Kulturarbete Arbetar med skapande eller konstnärligt arbete. Lärare i dans, drama, media och musik Dansare, regissör, skådespelare, musiker, producent. Sid 14/21

15 Antikvarie Arbetar med byggnads- och kulturminnesvård. Antikvarie. Ny beskrivning och nytt exempel. Tidigare beskrivning: Arbetar med byggnads- och kulturminnesvård/vå rd av kulturarvet.. Exempel har ändrats från: Antikvarie, konservator Museiarbete Museiarbete Museiassistent, museifotograf, museivärd Bibliotekarie Bibliotekarie Bibliotekarie Biblioteksassistent Biblioteksassistent Biblioteksassistent, filialföreståndare Kulturarbete, annat Ej administratör Fritidskonsulent/ Turistkonsulent Planerar, organiserar och utvecklar fritids-och/eller turistverksamhet Fritidskonsulent, turistkonsulent Fritidsledare Planerar, organiserar och leder fritids-/föreningsverksamhet Turismarbete Arbetar med turistverksamhet till exempel på turistbyrå eller som guide Badmästare Arbetar i bad-/simhall med ansvar för ordning och säkerhet. Fritidsledare, fritidsgårdsförestånd are, fritidshemsförestånd are. Även vissa fältassistenter (kod ) förs hit beroende på arbetsuppgifter. Turistguide, turistinformatör Badmästare Badpersonal Arbetar i bad-/simhall. Badvakt, instruktör, simlärare, badvärd (badbiträde, baderska inom vård se kod ). Sid 15/21

16 Turism- och fritidsarbete, annat Fysisk samhällsplanerare/proj ektör/arkitekt Arbetar med fysisk samhällsplanering, projektering Fritidsassistent/turist assistent inom kultur-, turism- och fritidsarbete. Fritidsassistent/turist assistent inom administration, se kod respektive Arkitekt, stadsarkitekt, planarkitekt, landskapsarkitekt, planingenjör Bygglovshandläggare Handlägger bygglovsärenden. Bygglovshandläggar e Byggnadsinspektör Granskar, besiktigar bygg- och anläggningsprojekt. Byggnadsinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör Övervakar att lagstiftning inom miljö- och hälsområdet efterlevs. Miljö-, hälso-, livsmedelsinspektör Ny beskrivning och nytt exempel. Tidigare beskrivning: Övervakar att lagstiftning inom miljö- och hälsooch djurskyddsområdet efterlevs. Tidigare exempel: Miljö-, hälso-, djurskyddsinspektör, livsmedelsinspektör Systemutvecklare Arbetar med systemapplikationer, utreder behov och utveckling inom IT IT-ingenjör Mätningsingenjör Utför mätnings- och karteringsarbete Ingenjör, park/gator Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som t.ex. projektering av parker, gator, vägar Ingenjör, fastigheter Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör förvaltning av mark, byggnader med mera. Sid 16/21

17 Ingenjör, drift Utvärderar och planerar i frågor som rör drift, underhåll av anläggningar med mera Ingenjör, allmänteknisk Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör allmänteknisk verksamhet Ingenjör, hälso- och sjukvård Ingenjör, annan Arbetar med tekniska frågor inom hälso- och sjukvård Tekniker, IT Arbetar med support, systemstöd, nätverkssupport, systemadministration m.m. Medicinteknisk ingenjör, ortopedingenjör IT-tekniker, ADBtekniker Tekniker, lantmäteri Tekniker, lantmäteri Karttekniker, lantmäteritekniker, mätare Tekniker, drift Arbetar med drift och underhåll av anläggningar med mera Tekniker, allmänteknisk Tekniker, hälso- och sjukvård Tekniker, allmänteknisk Tekniker, hälso- och sjukvård Drifttekniker, maskinskötare, värmeskötare, fastighetstekniker, maskinist, maskinreparatör, Vatekniker Medicintekniker, hjälpmedelstekniker, ortopedtekniker Tekniker, annan Teknikarbete, annat Sjukhusfotograf Elektriker/elmontör Arbetar med drift, reparation och installation av elanläggningar Fastighetsskötare Arbetar med tillsyn, skötsel, och underhåll av fastigheter. Elektriker, elmontör Fastighetsskötare, fastighetsreparatör Anläggningsarbete Utför anläggningsarbete Anläggningsarbetare, stensättare, rörläggare, kommunalarbetare, underhållsarbetare Sid 17/21

18 Hantverkare Arbetar till exempel som snickare eller målare. Hantverksarbetare, skorstensfejare, hantverkare, reparatör, snickare, yrkesarbetare, rörmokare, byggnadssnickare, målare, rörmontör, sotare, sömmerska, tapetserare Fordonsförare Förare av fordon. Fordonsförare, chaufför, maskinförare, lastbilsförare, bilförare, bussförare, grävmaskinförare, traktorförare, transportarbete (sopbilsförare se kod ) Vaktmästare Arbetar med tillsyn, ordning och skötsel av material såväl inom- som utomhus. Vaktmästare, sjukhusvaktmästare, idrottsanläggningsva ktmästare, badvaktmästare, skolvaktmästare Kontorsvaktmästare Arbetar med kontorsservice. Kontorsvaktmästare Parkeringsvakt/trafikö vervakare Övervakar efterlevnad av parkeringsföreskrifter Park-/trädgårdsarbete Arbetar med skötsel av parker och trädgårdar Lantbruksarbete Utför jordbruksarbete eller arbetar med djurskötsel Parkeringsvakt, trafikövervakare Parkarbetare, trädgårdsarbetare, naturvårdare, trädgårdsmästare, idrottsplatsarbetare Djurvårdare, jordbruksarbetare, djurskötare, ladugårdsarbete, skogsarbetare Hantverkararbete m.m., annat Brandingenjör Arbetar med risk- och säkerhetsfrågor inom räddningstjänst. Brandingenjör Sid 18/21

19 Brandinspektör Arbetar med brandskydds- och säkerhetsfrågor. Utför tillsynsarbete med mera Brandmästare Leder dagligt arbete och utbildning på station. Leder utryckningsstyrkor, besiktigar brandskydd Brandman Utför räddnings- och förebyggande arbete Kock Tillagar mat och svarar för uppläggning Kostekonom Arbetar med ekonomi och kvalitetsuppföljning inom kostområdet Brandinspektör Brandbefäl, brandmästare, insatsledare Brandman, brandpersonal i räddningstjänst, brandförman, styrkeledare Kock, husmor, kallskänka, kokerska, skolmåltidsförestånd are Kostekonom Måltidspersonal Assisterar vid matlagning eller serverar Måltidspersonal, mottagningskök Köks- och måltidsarbete, annat Hanterar färdiglagad mat. Måltidspersonal, måltidsbiträde, ekonomibiträde, köksbiträde, skolmåltidsbiträde Måltidspersonal mottagningskök Kassabiträde, kioskarbete Lokalvårdare/städare Lokalvårdare/städare Lokalvårdare, städare, städerska, instruktionsstädare, skolstädare, städledare Tvätteriarbete Tvätteriarbete Tvättmaskinskötare, tvättbiträde Renhållningsarbete Renhållning eller avfallshantering. Renhållningsarbetare, gaturenhållare, sopbilsförare, sophämtare, återvinningsarbetare, miljöarbetare Förrådsarbete Förråds- eller lagerarbete. Förrådsarbete, lagerarbetare, Sid 19/21

20 Städ-, tvätt- och renhållningsarbete, annat godsmottagare Sid 20/21

21 Refererade dokument [1] Arbetsidentifikation för kommuner och landsting Sid 21/21

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25)

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 201 Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

Stöd vid övergång till AID

Stöd vid övergång till AID Stöd vid övergång till AID AID ersätter fr.o.m. 2008 01 01 de nuvarande klassificeringssystemen Befattningssystem kommuner () och Befattningsklassificering för landsting. AID ska tillämpas i den partsgemensamma

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv.

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 201 Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge 101010 Ledning, administration Max 60000 92700 70000 62100 62500 63000 55000 56375 41500 92700 Medel 46800 56520 60800 54088 62500 50188 55000 51792 41000 52598 Min 31000 27500 51600 48250 62500 33000

Läs mer

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel. Befattning Revisionshistorik Version Datum Beskrivning 3.2 2013-10-22 Uppdatering i enlighet med källkodverkets uppdatering. Tillägg och justering enligt revisionshistorikkolumnen nedan. 3.2.1 2013-12-18

Läs mer

Bilaga E. Etikettlista AID

Bilaga E. Etikettlista AID Bilaga E. Etikettlista AID Etikett AID Uppdaterad jämfört med publikationen "Arbetsidentifikation (AID)". Uppdateringar markerade i grått. Uppdaterad 2014-06-25 Ledningsarbete Kompletterande chefs-/ledningskod

Läs mer

Etikett AID Beskrivning Exempel. 101011 Ledning, ekonomi Leder och samordnar verksamhet inom ekonomiadministration. Ekonomichef

Etikett AID Beskrivning Exempel. 101011 Ledning, ekonomi Leder och samordnar verksamhet inom ekonomiadministration. Ekonomichef Etikettlista AID Ledningsarbete 101010 Ledning, administration Leder och samordnar verksamhet på övergripande förvaltnings- eller avdelningsnivå. Kommundirektör, landstingsdirektör, förvaltningschef 101011

Läs mer

Stödnyckel: Befattningsklassificering för landsting Etikett AID

Stödnyckel: Befattningsklassificering för landsting Etikett AID Hälso- och sjukvård 010101 Sjukvårds-, primärvårdsföreståndare m fl - - - - 010102 Klinikföreståndare, vårdadministratör m fl - - - - 010103 Avdelningsförest, chefsjuksköterska m fl - - - - 010104 Bitr

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv. dokument3 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Medel ålder Medel lön

Medel ålder Medel lön Malmö stads lönestatistik 2012, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män. Malmö stads lönestatistik 2013, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Vad krävs för att använda tjänsten Mina Planer

Vad krävs för att använda tjänsten Mina Planer Vad krävs för att använda tjänsten Mina Planer Mina planer är Region Skånes och de skånska kommunernas IT-tjänst för processerna Samordnad Plan vid Utskrivning och Samordnad Individuell Plan. Med hjälp

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600 Hudiksvalls Kommun Lönestatistik 2014 Tillsvidareanställd personal per etikett och ålder 10 Ledningsarbete 101010 Ledning, administration 30-39 Män 1 38500 38500 38500 50-59 Män 1 81000 81000 81000 * Totalt

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) av systemet Etikett Etikett Chefs-, annat Chefs-, annat lednings- ledningsoch funktions-/ och funktions-/ ämnesansvar ämnesansvar AID AID Arbetstidens Arbetstidens förläggning

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

Löner i landstingen, november 2010. Tabell 5 - Hela riket. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1

Löner i landstingen, november 2010. Tabell 5 - Hela riket. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1 Löner i landstingen, november 2010 Tabell 5 - Hela riket Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken

Läs mer

Bilaga 1. Etikettlista AID

Bilaga 1. Etikettlista AID Bilaga 1. Etikettlista AID 101010 Ledning, administration Leder och samordnar verksamhet på övergripande förvaltnings- eller avdelningsnivå. Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 15 september 6 oktober 2014.

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 15 september 6 oktober 2014. Chefsinformation 0 Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 15 september 6 oktober 2014. Medarbetarenkäten i nuvarande utseende genomfördes första gången 2012, i samarbete med Högskolan

Läs mer

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel 0480-45 00 00 vx Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel. Befattning Revisionshistorik Version Datum Beskrivning 3.2 2013-10-22 Uppdatering i enlighet med källkodverkets uppdatering. Tillägg och justering enligt revisionshistorikkolumnen nedan. 3.2.1 2013-12-18

Läs mer

NACKA KOMMUN LÖNELÄGE SAMTLIGA PERSONALKATEGORIER 2004-04-01

NACKA KOMMUN LÖNELÄGE SAMTLIGA PERSONALKATEGORIER 2004-04-01 av % Antal ålder tid år perc perc perc kronor % Medel 10102 Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent Totalt 26 46,1 6,5 21 850 25 000 26 450 4 600 21 21 000 24 333 27 000 10102 Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad Kod Kön Antal Lägst Medel Högst 10 perc Median 0 perc lönespridning lönespridning% Kvinnor 281 20 000 28 81 41 000 25 480 28 10 32 400 6 20 23.4 Män 22 21 00 27 75 35 500 23 750 28 100 33 4 74 34.6 ADMINISTRATIV

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad Kvinnor 291 20 000 28 990 43 000 25 500 29 000 32 300 6 800 23.45 Män 25 21 200 28 005 35 500 23 750 28 000 33 499 9 749 34.82 ADMINISTRATIV ASSISTENT 9305 Totalt 316 20 000 28 9 43 000 25 380 28 850 32

Läs mer

Medarbetarenkät 2016 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 13 september 7 oktober 2016.

Medarbetarenkät 2016 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 13 september 7 oktober 2016. Chefsinformation Medarbetarenkät 2016 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 13 september 7 oktober 2016. Medarbetarenkäten i nuvarande utseende genomförs för tredje gången. Detta innebär att resultatet

Läs mer

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011 101010 Avd.chef administrat Antal anställda 1 Min 33 900 Medellön 33 900 Max 33 900 Förvaltningschef Antal anställda 5 Min 48 900 Medellön 50 535 Max 52 000 Kommunchef Antal anställda 1 Min 65 000 Medellön

Läs mer

Sorterat på yrkeskod

Sorterat på yrkeskod SSYK-KODER Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt Personliga assistenter Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt 2710= Personliga assistenter OBS! Välj ny yrkeskod! Fattas yrkeskoden

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad en månadslön större än 0 000 kr Kod Kön Antal Lägst Medel Högst 0 perc Median 90 perc lönespridning lönespridning% Kvinnor 263 20 000 28 237 38 00 24 700 28 000 3 675 6 975 24.9 Män 22 2 200 27 98 35 200

Läs mer

Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1

Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1 Schemaändring version 4.2 Information om schemaändringar 1.1 Innehållsförteckning Införande av HSA-schemaversion 4.2... 3 Preliminär process för införande... 3 Beskrivning av förändringar i version 4.2...

Läs mer

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12 Alla behövs! i Östersunds kommun Anne Vågström 2011-10-12 Generationsväxlingen vår största utmaning? Under perioden 2010-2025 kommer 44 % av de anställda inom offentlig sektor att lämna arbetsmarknaden.

Läs mer

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012)

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO), 2710= Personliga assistenter OBS! Kontrollera yrkeskoderna! Förra året beslutades

Läs mer

Lönestatistik Förvaltn: 117 2014-06-30

Lönestatistik Förvaltn: 117 2014-06-30 Lönestatistik Förvaltn: 117 2014-06-30 Utbildningsförvaltningen BEFBEN BEFTXT 2581 ACKOMPANJATÖR Total 9 26 118 28 592 32 494 9009 ADMINISTRATIV CHEF Total 16 39 510 45 360 59 000 4884 ADMINISTRATIV GRUPPCHEF

Läs mer

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation 1 (5) Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Personal- och organisationsutskottet (2014-09-24 49 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.:

Läs mer

Lönestatistik Förvaltn:

Lönestatistik Förvaltn: Lönestatistik Förvaltn: 117 2016-01-31 Utbildningsförvaltningen BEFBEN BEFTXT 9305 ADMINISTRATIV ASSISTENT Total 7 24 100 28 500 33 860 9009 ADMINISTRATIV CHEF Total 20 41 000 45 533 58 500 4884 ADMINISTRATIV

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 25 februari 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Lönestatistik per befattning och BAS-intervall Göteborgs stad (grupper med fler än 10)

Lönestatistik per befattning och BAS-intervall Göteborgs stad (grupper med fler än 10) 2016 - Lönestatistik per befattning och BAS-intervall Göteborgs stad (grupper med fler än 10) Vård-och omsorgspersonal 0117 Biståndsbedömare F 90 8 26 700 34 500 30 000 30 323 112,33 98 917 1 183,00 450

Läs mer

Lönestatistik Förvaltn:

Lönestatistik Förvaltn: Lönestatistik Förvaltn: 117 2016-06-30 Utbildningsförvaltningen BEFBEN BEFTXT 9305 ADMINISTRATIV ASSISTENT Total 7 24 260 29 300 34 260 5 23 960 27 800 29 400 9009 ADMINISTRATIV CHEF Total 41 39 700 45

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

Lönestatistik Förvaltn:

Lönestatistik Förvaltn: Lönestatistik Förvaltn: 117 2017-05-31 Utbildningsförvaltningen BEFBEN BEFTXT 9305 ADMINISTRATIV ASSISTENT Total 6 24 914 28 570 34 114 5 24 768 27 840 29 408 9009 ADMINISTRATIV CHEF Total 63 39 800 45

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv. Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner

Läs mer

2015 Lönestatistik per Befattning och BAS-intervall (grupper med fler än 10) Bilaga 2 Resultat och analys löneöversyn 2015

2015 Lönestatistik per Befattning och BAS-intervall (grupper med fler än 10) Bilaga 2 Resultat och analys löneöversyn 2015 2015 Lönestatistik per och -intervall (grupper med fler 10) Bilaga 2 Resultat och analys löneöversyn 2015 Vård- och omsorgspersal o M innor/m 0117 Biståndsbedömare F 100 8 25 900 34 600 29 975 30 095 104,01

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet avser ersättning för OB, skiftarbete, jour, beredskap och förmåner. 0000 Övriga 765 25 300 12 500 24 400 33 800 2 300 1210 VD, VVD eller rektor (10 eller fler anställda) 173 1222 Produktionschef, Driftschef,

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2010 2012

Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2010 2012 Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2010 2012 Planen för lika rättigheter och möjligheter är uppställd efter de tre huvudområden som anges i Kinda kommuns policy för motverkande

Läs mer

Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017

Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017 Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017 Kommunstyrelsekontoret Personalenheten Postadress: 464 80 MELLERUD. Besökadress: Storgatan 13 Tfn: 0530-180 00. Fax: 0530-181 01 E-post: kommunen@mellerud.se. Hemsida:

Läs mer

Förtydliganden och tillägg till AID 2013-11-30

Förtydliganden och tillägg till AID 2013-11-30 Förtydliganden och tillägg till AID 2013-11-30 Innehåll 1. Övergripande... 3 1.1 Mestkriteriet... 3 1.2 Projektledare... 4 2. Organisation... 4 3. Tillfälligt anställda... 5 4. Kodning av politiskt tillsatta

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

En arbetsgivare 200 yrken

En arbetsgivare 200 yrken En arbetsgivare 200 yrken Överraskande Älmhult internationellt & nära Tänk om du kunde få inte allt men mycket. Ett utvecklande jobb, ett vackert och funktionellt boende till en rimlig kostnad, landet

Läs mer

Lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner 2011-2013 Landstinget i Östergötland

Lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner 2011-2013 Landstinget i Östergötland 11 LiÖ 2011-3818 Lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner 2011-2013 Landstinget i Östergötland Sida 1 av 51 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 2 1. Bakgrund 3 1.1 Diskrimineringslagen

Läs mer

Sida 1 av 14. Lönekartläggning 2016

Sida 1 av 14. Lönekartläggning 2016 Sida 1 av 14 ekartläggning 2016 Sida 2 av 14 Resultat av kartläggningen Grupper som representeras av endast ett kön Gruppnamn Kön Kommentar Grupp 19 Kvinnor Speciallärare Specialpedagog Grupp 10 Män Omsorgspedagog

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner

Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner 2015 Hur arbetar VGR med kompetensförsörjning? Västra Götalandsregionen har ett processorienterat

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

Kommunal personal personalstatistisk undersökning

Kommunal personal personalstatistisk undersökning Kommunal personal 2007 personalstatistisk undersökning Kommunal personal 2007 personalstatistisk undersökning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011. Statistik April, 2012

Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011. Statistik April, 2012 Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011 Statistik April, 2012 Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter och utgår från SSYK (Standard

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17 Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e 00250 Adm Assistent 17 800 20 000 21 000 23 925 24 600 25 400 27 500 30 000 00255 Adm Chef 37 500 39 100 39 600 41 433 40 950 41 900

Läs mer

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31 Innehållsförteckning Chefer... 2 Arbetsledare... 3 Övriga pedagoger... 4 Revisorer... 5 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister... 5 Idrottsutövare och idrottstränare...

Läs mer

Kommunal personal 2006

Kommunal personal 2006 Kommunal personal Kommunal personal 2006 personalstatistisk undersökning Kommunal personal 2006 personalstatistisk undersökning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn

Läs mer

Lönestatistik löneläge 2009: Tillsvidareanställda per BSK-kod och ålder

Lönestatistik löneläge 2009: Tillsvidareanställda per BSK-kod och ålder Lönestatistik löneläge 2009: Tillsvidareanställda per BSK-kod och ålder Register från november 2008. Grundlön inkl ev fasta lönetillägg 01 Vård- och omsorg Hemtj.insp/LSS-handläggare Bsk Kod 010102 Annan

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2016 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,5 3,7 2,5

Genomsnittlig månadslön 2016 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,5 3,7 2,5 AM 52 SM 1701 Löner inom primärkommunal sektor 2016 Salaries in the municipal sector 2016 I korta drag Medellönen var 28 940 kronor i kommunerna 2016 Den genomsnittliga månadslönen för anställda i kommunerna

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Antal av Radetiketter Dossienr

Antal av Radetiketter Dossienr Radetiketter Antal av Dossienr Soldater m.fl. 32 Övriga servicearbetare 30 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl 29 Övrig servicepersonal 29 Militärer 17 Butikssäljare, fackhandel 16 Butikssäljare,

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,0 3,1 2,7

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,0 3,1 2,7 AM 52 SM 1501 Löner inom primärkommunal sektor 2014 Salaries in the municipal sector 2014 I korta drag Medellönen var 27 200 kronor i kommunerna 2014 Den genomsnittliga månadslönen för anställda i kommunerna

Läs mer

Personalprognos Älvsbyns kommun

Personalprognos Älvsbyns kommun Personalprognos Älvsbyns kommun 2006 2015 Innehållsförteckning Personalprognos 2006-2015 Älvsbyns kommun 1 Sammanfattning och kommentarer 1 Prognosunderlag 1 Information om personalprognosen 1 Sammanfattande

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Personalredovisning 2008

Personalredovisning 2008 Personalredovisning 2008 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 5 1.2 Nytt personalsystem... 5 2 Personalredovisning Tranemo kommun 7 2.1 Nyckeltal 1... 7 2.1.1 Anställda...

Läs mer

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser Områdesbehörigheter Yrkesexamen Behörighetskurser Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi Jurist Historia 1b * Områdesbehörighet A2 Humaniora / Juridik / Teologi Områdesbehörighet A3 Arkitektur

Läs mer

Vi finns i din vardag

Vi finns i din vardag Vi finns i din vardag Utvecklingssamordnare Överförmyndarhandläggare IT-Samordnare IT-Tekniker Systemadministratör Personalstrateg Upphandlare Utredningssekreterare Utredare Projektadministratör Verksamhetscontroler

Läs mer

Lön, statistik, politik och karriär. Vårinternat 2017 Blekinge 1

Lön, statistik, politik och karriär. Vårinternat 2017 Blekinge 1 Lön, statistik, politik och karriär Vårinternat 2017 Blekinge 1 Från politik till kronor 2017-05-16 2 2017-05-16 3 Från strid till strategi, Historik 60- och 70 talets låglönesatsningar hade bidragit till

Läs mer

REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND 2011-2012

REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND 2011-2012 REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND 2011-2012 En undersökning genomförd för Region Värmland/projekt Attraktiva Värmland av Attityd i Karlstad AB 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Leder till jobb inom ett socialt arbete Vi älskar att arbeta med människor BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Vill du jobba med människor? Kanske som väktare, personlig assistent, stöd i boende, daglig verksamhet

Läs mer

Investeringar för kompetens och kvalitet inom äldreomsorgen 11 november - Stockholm. Foto: Maskot / Folio

Investeringar för kompetens och kvalitet inom äldreomsorgen 11 november - Stockholm. Foto: Maskot / Folio Investeringar för kompetens och kvalitet inom äldreomsorgen 11 november - Stockholm Foto: Maskot / Folio Investeringar för kompetens och kvalitet inom äldreomsorgen Annica Dahl, Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 13

Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 13 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-11-04 Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område; SFS 2006:65 Utkom från trycket den 28 februari 2006 utfärdad den 16 februari

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Inledning 5 Sammanfattning 9 Utvecklingen under två decennier 11 Medarbetare och Ledare 15 Ålder 31 Pensionsavgångar 35 Arbetstid 39 Arbetsmiljö och hälsa 55 - Sjukfrånvaro

Läs mer

Västra Götalands län. Peter Stenebjer

Västra Götalands län. Peter Stenebjer Västra Götalands län Peter Stenebjer Västra Götalands län Befolkningen har ökat med ca 10 % de senaste 20 åren. Enligt prognosen kommer befolkningen i länet att öka med ca 7 % de kommande 10 åren, men

Läs mer

Landstingsanställd personal 2007. personalstatistisk undersökning

Landstingsanställd personal 2007. personalstatistisk undersökning Landstingsanställd personal 2007 personalstatistisk undersökning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

Förenkla ett supersvårt val

Förenkla ett supersvårt val Förenkla ett supersvårt val Valet är en process inget quick fix process process 15 april Skjuta upp-sjukan lätt Kolla facebook dammsuga roligt Planera resan till London tråkigt Bestämma utbildning svårt

Läs mer

Sammanfattning 3-4. Medarbetare och Ledare 5-18. Ålder 19-21. Pensionsavgångar 22-23. Arbetstid 24-26. Närvaro- och frånvarotid 27-34

Sammanfattning 3-4. Medarbetare och Ledare 5-18. Ålder 19-21. Pensionsavgångar 22-23. Arbetstid 24-26. Närvaro- och frånvarotid 27-34 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 3-4 Medarbetare och Ledare 5-18 Ålder 19-21 Pensionsavgångar 22-23 Arbetstid 24-26 Närvaro- och frånvarotid 27-34 Timmar 27-29 Årsarbeten 30-34 Sjukfrånvaro 35-37

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

Ditt resultat från Karriärpaketet

Ditt resultat från Karriärpaketet Page 1 of 5 Ditt resultat från Karriärpaketet Licensnamn: Ditt namn: Inspiration Karriärförlaget Test Testsson Vård, hälsa och socialt arbete Inom Vård, hälsa och socialt arbete arbete ingår såväl undersökning,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 2016 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015 och 2016. Jobben blir fler och finns framförallt

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer