FOLKHÄLSOEKONOMI ETT NYTT FORSKNINGS- OMRÅDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKHÄLSOEKONOMI ETT NYTT FORSKNINGS- OMRÅDE"

Transkript

1 FOLKHÄLSOEKONOMI ETT NYTT FORSKNINGS- OMRÅDE Workshop organiserad av FAS och Statens Folkhälsoinstitut Stockholm den 17 november 2011 Referat nedtecknat av Carin Håkansta

2

3 Folkhälsoekonomi- ett nytt forskningsområde Workshop organiserad av FAS och Statens Folkhälsoinstitut. Stockholm, 17 november 2011 Deltagarlista i bilaga 1, program i bilaga 2, powerpointbilder i bilaga 3 Inledning Kenneth Abrahamsson, programchef på FAS, inledde mötet med en snabb genomgång av de aktiviteter som föranlett seminariet. Från FAS sida består dessa av en utvärdering av hälsoekonomisk forskning (FAS, 2006) och två programstöd på sex år till starka forskningsmiljöer inom området hälsoekonomi. presentationsrunda. Från FHI:s sida består dessa av ett nätverk mellan praktiker och forskare inom området folkhälsoekonomi samt boken Folkhälsoekonomi i praktiken (FHI, 2011). Presentation 1 Pia Johansson, KI, presenterade den kartläggning av området som hon och Natalie Zarabi gjort på uppdrag av FAS. Kartläggningen omfattar pågående forskning och bygger på en tidigare gjord inventering, samtal med andra forskare, litteratursökningar, och tidigare erfarenheter och befintliga nätverk, med undantag av föreningen för svensk folkhälsoekonomi. Presentationen inleddes med en diskussion kring definitionen av folkhälsoekonomi. Johansson föreslog följande justerade version av den definition som tillämpades av hälsoekonomi i FAS utvärdering: Teoretisk eller empirisk analys av folkhälsofrågor med hjälp av sedvanlig eller särskilt utvecklad ekonomisk teori eller metod. Hon presenterade även en detaljerad definition som publicerats av EUPHAs (European Public Health Association) avdelning för folkhälsoekonomi. Det rådde delade meningar bland deltagarna om detta är en bra definition och om det överhuvudtaget är önskvärt med en definition. Vissa menade att det i detta stadium kan vara bättre att vänta med en definition för att inte riskera att aspekter utesluts. Det rådde emellertid enighet om att det första viktiga steget för att kunna skilja mellan hälsoekonomi och folkhälsoekonomi är att fastställa vad begreppet folkhälsa innefattare. I såväl denna som den efterföljande presentationen refererades till Urban Janlerts definition av folkhälsovetenskap i Folkhälsovetenskapligt lexikon (2000). Pia Johansson menade att fokus för folkhälsoområdet ligger på följande tre områden: Jämlikhet i hälsa Befolkningen Samhällsstrukturer Presentationen av pågående forskning i Sverige hade strukturerats kring en modell av hälsoekonomi som designats av Alan Williams. Samma modell av rörmokeri användes i FAS utvärdering. Modellen hade dock reviderats av presentatören och Björn Lindgren för att passa folkhälsoekonomin och svenska förhållanden. På PowerPoint-bilderna framgår vilket slags forskning som pågår på olika lärosäten. Sammanfattningsvis kan sägas att den är tämligen splittrad på många olika lärosäten, bl.a. IFAU, Lunds universitet, Stockholms universitet (bl.a. CHESS), Handelshögskolan, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet. Mycket av forskningen handlar om ekonomiska 1

4 utvärderingar men det finns även annan policyrelevant forskning som berör folkhälsofrågor i Sverige. Kartläggningsarbetet kommer att leda till en rapport som publiceras av FAS i början av nästa år. Den kommer eventuellt även att innehålla exempel på pågående forskning. Diskussion SBU meddelade att SHEA (sammanslutning av svenska hälsoekonomer) håller på att uppdatera den kartläggning som FAS gjorde Inom ramen för SKL:s nätverk för folkhälsochefer pågår ett projekt om folkhälsoekonomi från vilket en sammanställning gjorts av den diskussion som fördes. Man uppskattade kartläggningen men skulle också gärna vilja veta var luckorna finns i den forskning som bedrivs. Från Socialdepartementet påpekades att folkhälsoekonomiska argument är viktiga i budgetsammanhang för att kunna visa på effektivitet i satsningar. Idag saknas ofta underlag om hur förbättringar av hälsa ska kunna leda till kostnadssänkningar. Oftast presenteras endast siffror på att förbättrad hälsa leder till lägre kostnader. I Västra Götaland-regionen har man liknande problem. Medan kompetens ofta finns att kartlägga och beskriva situationen, saknas underlag om hur man ska fördela pengar på bästa sätt. De skulle önska att hälsoekonomisk forskning fick större tyngd. Presentation 2 Även Lars Lindholm Umeå universitet, diskuterade definitionen av folkhälsoekonomi men riktade framför allt in sig på den vetenskapliga relationen mellan folkhälsovetenskap och ekonomi. Han menade att folkhälsoekonomer är brobyggare som måste lära sig att kommunicera med såväl nationalekonomerna som folkhälsovetare. Medan ekonomer och medicinare bygger sin forskning på faktapremisser, bygger folkhälsovetenskapen även på värdepremisser, till exempel kring ojämlikhet i inkomst och dess hälsokonsekvenser. Följden blir att folkhälsovetenskapen använder sig av normativa slutledningar. Dessa etiska aspekter är något, menade Lindholm, som ekonomer borde ta till sig i större utsträckning och frångå deras alltför starka inriktning på effektforskning eller welfarism. Samtidigt kan, menade han, folkhälsoforskare lära sig av ekonomi, till exempel utveckling av mått på hälsa och jämlikhet. Sammanfattningsvis menade Lindholm att fler folkhälsoområden borde beforskas av folkhälsoekonomer och att ekonomiska teorier och metoder skulle kunna befrukta folkhälsoforskningen. Vidare att det finns en etisk konflikt mellan welfare economics och folkhälsoarbete/politik och att empirisk etik borde beforskas. Slutligen att en definition av området folkhälsoekonomi inte är meningsfullt nu men att viktiga frågeställningar kan inringas. Diskussion En livligt diskuterad punkt berörde Lindholms kritik av ekonomerna. Det framfördes att de inte bara fokuserar på effektivitet utan också spridningseffekter. Per Johansson (IFAU) 2

5 menade att såväl Lindholm som Johansson presenterade empiri, policy och hur de utvärderas snarare än ekonomisk forskning. Han påpekade vidare att folkhälsoaspekter som minskade eller ökande inkomstskillnader och dess effekter är svårare att räkna på än t.ex. effekter av bättre utbildning på hälsa senare i livet. För att skapa en definition av området föreslogs att en professur tillkommer. Tyvärr finns efter en lagändring inte längre möjligheten för FAS att finansiera universitetstjänster. Däremot meddelades att FAS har vissa möjligheter att utlysa programstöd eller finansiera nätverk för folkhälsoekonomer. Det rådde en allmän uppfattning att ekonomer i större utsträckning borde samarbeta med folkhälsoforskare och med folkhälsopolitiken. I en fortsatt diskussion om definitioner yttrades att: Ekonomer är från mars, folkhälsovetare från Venus och att det är viktigt att använda teorier och metoder från många olika vetenskapsfält. Vidare att det finns behov av att utveckla metoder: vilken typ av interventionsstudier är lämpliga? Hur utvärderar vi dem? Flera hänvisade till efterfrågan på evidens och randomiserade kontrollerade studier, vilket är svårt om inte omöjligt inom folkhälsovetenskapen. Däremot har ekonometriska metoder utvecklats och naturliga experiment är möjliga. Internationell samverkan diskuterades. I Storbritannien finns NICE som beställer systematiska utvärderingar på uppdrag från regering och myndigheter. I Norge är man duktig och i Finland är man bra på epidemiologi. Det nämndes att artiklar har publicerats om behovet av utveckling inom området i Storbritannien. Vidare att European Observatory for Health policy för närvarande skriver en rapport om folkhälsoekonomi. Det föreslogs att de som skriver rapporten skulle kunna bjudas in till nästa möte. De närvarande uppmanades att skicka länkar mm till Carin: Det diskuterades att hålla ett avslutande större möte på senvåren, eventuellt även med skandinaviskt deltagande. På frågan vad FAS kan göra nämndes även att det vetenskapliga fältet skulle behöva stärkas eftersom de sitter relativt utspridda. I den nystartade föreningen för folkhälsoekonomer finns flera hundra medlemmar men en majoritet arbetar på företag eller sitter utspridda på kommuner och landsting. Förutom möjligheten att söka nätverksstöd från FAS föreslogs ett stöd till samarbete mellan nationalekonomiska institutioner och folkhälsoinstitutioner. Vidare att de flesta folkhälsoekonomer har nationalekonomisk bakgrund, vilket gör det svårt att meritera sig om man har bakgrund i t.ex. folkhälsovetenskap. Man menade också att landsting och regioner skulle kunna vara mer generösa och anställa fler folkhälsoekonomer. En synpunkt som framkom flera gånger var vikten av ett inomvetenskapligt samarbete mellan folkhälsoekonomer för att stärka området. Svårigheten med FHI:s nätverk har varit dess blandning av forskare och praktiker i vilket forskare kände sig övermannade. Presentation 3 Saman Rashid, avdelningschef från Statens folkhälsoinstitut, presenterade FHI:s behov av folkhälsoekonomisk forskning. FHI får ofta frågor från kommuner och landsting om hur man ska beräkna hälsoeffekter och förväntade kostnader. Därför skrevs Folkhälsoekonomi i praktiken. Dessutom föreslår man att det nätverk mellan forskare, praktiker och beslutsfattare, som nu ligger på is, återupplivas. Nätverket startade 2009 och administrerades av FHI. Det 3

6 var oberoende med en flexibel styrgrupp. Förutom att nätverket återuppväcks föreslår FHI att FAS utlyser särskilda medel för tillämpad forskning inom området och att FHI deltar i bedömningsgruppen. Vidare föreslås att FHI och SKL formulerar utlysningsområde. Diskussion På frågan hur stor budget FHI har för en forskningsutlysning svarade Rashid att inget forskningsuppdrag finns men att det skulle kunna ske om uppdrag kommer från regeringen. Finansiellt stöd till interventionsforskning från forskningsråd efterlystes eftersom sådan forskning inte är meriterande bland nationalekonomer. SBU välkomnade ett fungerande nätverk för forskare. De har inga anslag för egen forskning men är med i andra nätverk av forskare. De efterlyste empirisk forskning eftersom sådan är nödvändig för den evidens de använder i sitt arbete. Från Västra Götaland-regionen menade man att deras behov framför allt bestod av mer kontaktytor och att regionen skulle kunna finna former för samfinansiering. Vidare framfördes att forskarna framför allt skulle behöva ett tajt nätverk som samarbetar konkret i forskningssammanhang, inte något löst nätverk som träffas någon gång per år. Det påpekades att epidemiologerna lyckades med detta för att etablera sig för ca 20 år sedan. Landstingen behöver övertygas om att det är väl använda pengar. Det efterlystes också att forskarna borde konkretisera frågeställningar: Vilka är de stora folkhälsoutmaningarna? Vad behöver regionerna analyser kring? Vidare påpekades att statusen som folkhälsoekonom borde höjas då det inte finns så stort intresse bland arbetsgivare. Ett nätverk skulle kunna höja den. Presentation 4 Sarah Wamala, Generaldirektör FHI, förklarade varför institutet vill investera i ett nätverk för folkhälsoekonomer och praktiker. Hon menade att det är strategiskt viktigt med tanke på FHI:s uppgifter. Dels behövs argument i dialogen med mot socialdepartementet, som i sin tur behöver argument gentemot finansdepartementet. Med syfte att förebygga ohälsa menade Wamala att FHI:s aktiviteter ska stå på vetenskaplig grund. Institutet ska vidare förse regeringen med förslag på åtgärder med samhällsekonomiska aspekter. Hälsoberäkningar behövs som underlag för ny lagstiftning. Diskussion På frågan hur FHI definierar folkhälsoekonomi menade Rashid att en sådan skulle kunna förenkla FHI:s arbete men att det troligtvis är för tidigt för att fastställa en sådan. Det kan vara pragmatiskt med ett dynamiskt synsätt. Han pekade vidare på vikten av metoder som kan användas av praktiker och politiker och att de viktigaste utmaningarna identifieras. På frågan om vilka projekt FHI skulle vilja se i framtiden svarade Wamala att hon gärna såg forskning om det pågående föräldrastödet till familjer med barn med funktionsnedsättning och det kunskapsprov som finns för alkoholtillstånd sedan

7 På frågan vad FHI skulle vilja göra framöver svarade Wamala att hon önskade att nätverket kommer igång och att engagemanget måste komma från forskarna. Hon önskade sig vidare mer samarbete med FAS och att mer stöd går till interventionsforskning. Till sist påpekade hon att FHI söker en skicklig folkhälsosekonom söks. Forskarna framförde åter igen önskan om ett mindre, arbetande nätverk som håller i konkreta projekt. Ytterligare ett förslag som framkom var att finansiera doktorandprojekt och en forskarskola. En forskarskola skulle vidare, menade en person, gynna FHI i rollen som sammankopplande mellan forskare och kommuner, regioner. Så kan studier göras snabbt och enkelt. Slutligen sammanfattades mötet med att en rapport utkommer senare i år, att en större konferens kommer att hållas till våren, att forskarna skulle vara intresserade av att starta ett forskarnätverk för ökat samarbete och kompetensförstärkning (som skulle kunna finansieras av FAS) samt att FHI vill finansiera en fortsättning av det vidare nätverk med forskare och praktiker som startade 2009, men att de vill att forskarna tar initiativet till detta. 5

8 Bilaga 1 Deltagarlista Workshop om folkhälsoekonomi Stockholm den 17 november 2011 Kenneth Abrahamsson Per Johansson Håkan Brodin Björn Ekman Inna Feldman Maria Gäbel Marianne Heibert Arnlind Göran Henriksson Erland Hjelmquist Carin Håkansta Karoline Jeppsson Pia Johansson Lars Lindholm Anders Norlund Patrik Nylander Saman Rashid Martin Stafström Sarah Wamala Natalie Zarabi FAS IFAU Konsult Lunds universitet HSA landstinget i Uppsala län Västra Götalandsregionen SBU Västra Götalandsregionen FAS FAS Uppsala Akademiska sjukhus Karolinska Institutet Umeå universitet SBU Socialdepartementet FHI Lunds universitet FHI Karolinska Institutet

9 PROGRAM Folkhälsoekonomi ett nytt forskningsområde Tid: Torsdag den 17 november 2011, kl Plats: FAS, Holländaren, Wallingatan 2, 5 tr. Moderatorer: Kenneth Abrahamsson, programchef FAS och Saman Rashid, Avdelningschef FHI 9.00 Välkommen! Erland Hjelmquist, huvudsekreterare, FAS 9.15 Folkhälsoekonomi och dess relevans för folkhälsa. Sarah Wamala, generaldirektör, FHI 9.30 Pågående forskning redovisning av kartläggning Pia Johansson, KI Kaffe Kommentarer från Lars Lindholm, Umeå universitet och Per Johansson, Uppsala universitet Diskussion Lunch Fortsatt diskussion bestämning av området Inriktning och arbetssätt för Nationella nätverket Saman Rashid, Avdelsningschef FHI m.fl Fortsatt forskningsstöd nationella plattformar Internationellt samarbete Avslutning och kaffe

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn En utvärderingssammanställning Magnus Karlsson, fil dr Ersta Sköndal Högskola, 2008 Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn 1 Ungas psykiska ohälsa och

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Välfärdskonferensen 2012

Välfärdskonferensen 2012 Välfärdskonferensen 2012 Nya behov ny välfärd genom samverkan Göteborg den 14-16 november En konferensrapport av Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson 1 INTRODUKTION Den 14-16 november anordnade Samordningsförbundet

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

En dag om föräldrastöd

En dag om föräldrastöd En dag om föräldrastöd 1 Några viktiga begrepp och definitioner kring förebyggande föräldrastöd Föräldrastöd, ett brett begrepp som kan innebära olika saker, till exempel: Grundläggande skydd från samhället

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation

Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation Sida 1 av 11 Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation Kommunalråd Yvonne Stålnacke inleder konferensen. Hon tycker att det är bra att hälsoläget i Sverige

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Att nå ut och nå ända fram

Att nå ut och nå ända fram Att nå ut och nå ända fram Hur tillgången till policyinriktad utvärdering och forskningsresultat inom utbildningsområdet kan tillgodoses Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av utbildning Stockholm

Läs mer

KLINISK FORSKNING FÖR VEM? Ett symposium för patientnytta, patientsäkerhet och en effektivare vård

KLINISK FORSKNING FÖR VEM? Ett symposium för patientnytta, patientsäkerhet och en effektivare vård KLINISK FORSKNING FÖR VEM? Ett symposium för patientnytta, patientsäkerhet och en effektivare vård KLINISK FORSKNING FÖR VEM? Ett symposium för patientnytta, patientsäkerhet och en effektivare vård Elva

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer