I DETTA NUMMER går vi igenom den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga tvister samt förändringar i lagen om arrendenämnder och hyresnämnder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I DETTA NUMMER går vi igenom den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga tvister samt förändringar i lagen om arrendenämnder och hyresnämnder."

Transkript

1 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 40 / September 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 40 I DETTA NUMMER går vi igenom den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga tvister samt förändringar i lagen om arrendenämnder och hyresnämnder. VI TAR OCKSÅ UPP fem rättsfall av intresse för de som arbetar med hyresjuridik. Det två första fallen rör båda vattenskador men fokus ligger på olika delar. Det första av de två behandlar hyresgästens skadeståndsskyldighet vid inträffad vattenskada och det andra fallet rör uppsägning av den som åkt ifrån sin lägenhet med en läckande vattenkran. Härefter behandlas en annan typ av misskötsamhet i boendet, nämligen misshandel av en boende i närområdet. Det fjärde rättsfallet tar upp något som uthyrare och förvaltare på fastighetsbolag påfallande ofta har att ta ställning till huruvida en lägenhet utgör ett nödvändigt bostadskomplement eller ej. Det femte och sista rättsfallet rör lokalhyresgästens indirekta besittningsskydd och hyresvärdens skyldighet att utge skadestånd vid uppsägning av ett lokalhyresavtal. VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 16. Anders Hildebrand, Petter Ingemarsson och Sofie Johansson Redaktörer - när det gäller fastigheter - Experten i Huset Nr 28 September 2008

2 Innehållsförteckning RÄTTSFALL Hyresgäst ersättningsskyldig för läckande bänkdiskmaskin... sid 3 Hyresgästs underlåtenhet att meddela hyresvärden om trasig kran ledde till att hyresavtalet upphörde...sid 6 Fråga om rätt till förlängning av bostadshyresavtal med anledning av att hyresgästen misshandlat närboende vid en gårdsfest i bostadsområdet... sid 8 Fråga om lägenhet utgjorde ett nödvändigt bostadskomplement...sid 10 Fråga om rätt till ersättning för lokalhyresgäst på grund av hyresvärdens uppsägning av hyresavtalet samt fråga om storleken på eventuell ersättning... sid 12 ARTIKEL Medling och förlikning ökade möjligheter att komma överens... sid 14 KPI, referensränta m.m... sid 16 Experten i Huset Nr 40 September 2011 / sid 2

3 Rättsfall Hyresgäst ersättningsskyldig för läckande bänkdiskmaskin Hyresgästen stängde ej av vattentillförseln till sin diskmaskin, vilket fick till följd att en slang mellan köksblandaren och diskmaskin släppte från kopplingen och vatten forsade ut. Fråga om hyresgästen varit försumlig och således har att ersätta hyresvärden för de uppkomna vattenskadorna i lägenheten. Hyresgästen hade låtit installera en bänkdiskmaskin i sin lägenhet. Under år 2004 kontaktades hyresvärden av en granne till hyresgästen som meddelade att det forsade vatten från hyresgästens lägenhet ned till grannens lägenhet. Då hyresvärden inte kunde komma i kontakt med hyresgästen tog sig rörmokare in i lägenheten med hjälp av låssmed och kunde då konstatera att det strömmade vatten från en slang som hade släppt från kopplingen till en bänkdiskmaskin som stod på diskbänken och som var ansluten till köksblandarens varmvattenkran. Vattnet till diskmaskinen hade inte stängts av efter användning vilket innebar att vattnet stått på tryck. Skadorna till följd av vattenläckaget blev omfattande. Hyresvärden begärde i tingsrätten att hyresgästen skulle utge ersättning för de uppkomna vattenskadorna med kr. Som grund för sin talan uppgav hyresvärden att hyresgästen genom vårdslöshet vållat vattenskadan i sin lägenhet. Vårdslösheten bestod i att hon underlåtit att stänga av vattnet till diskmaskinen efter användning och att hon därmed var skyldig enligt 12 kap 24 jordabalken att ersätta hyresvärden för den uppkomna skadan. Enligt hyresvärden hade det i samband med ett stambyte i fastigheten installerats nya köksblandare som var försedda med en väl synlig avstängningsanordning. Således hade hyresgästen med lätthet kunnat stänga av vattentillförseln till diskmaskinen efter varje användning. Vidare stod det angivet i de ordningsregler som upprättats av hyresvärden, och som fogats som bilaga till hyresavtalet, att hyresgästen förband sig att vid varje tillfälle efter användandet stänga av vattnet till diskmaskinen. Hyresgästen bestred ersättningsskyldighet och anförde att det förhållandet att slangen till diskmaskinen hade lossnat inte är något förhållande som typiskt sett orsakas av vårdslöshet. Hyresgästen bestred även att det följde av ordningsregeln i avtalet att hon varit skyldig att stänga av vattnet till diskmaskinen efter varje användning. Regeln gällde enligt sin lydelse endast vanliga diskmaskiner och inte bänkdiskmaskiner som nu var aktuellt. Hyresgästen anförde vidare att det var oskäligt att en hyresgäst hade att stänga av vattnet efter varje gång diskmaskinen använts. Experten i Huset Nr 40 September 2011 / sid 3

4 Avslutningsvis bestred hyresgästen att det fanns någon avstängningsanordning på blandaren som hyresvärden gjort gällande. Det enda sättet att stänga av vattentillförseln när maskinen använts var att vrida om en kran under diskbänken. Enligt tingsrätten var det ostridigt i målet att vattenskadan orsakats av att slangen mellan blandaren och diskmaskinen släppt från kopplingen till blandaren så att vatten forsat ut. Det var vidare ostridigt att vattenskadan hade kunnat undvikas om vattnet mellan diskmaskinen och blandaren hade varit avstängt. Tvisten i målet gällde huruvida hyresgästen vållat vattenskadan genom att inte säkerställa att vattentillförseln mellan blandaren och diskmaskinen varit avstängd. Det var i målet inte utrett huruvida det funnits en lättillgänglig avstängningsanordning till blandaren. Hyresgästen och dennes sambo hade båda under ed förklarat att enda sättet att stänga av vattnet var att vrida om en kran under diskbänken medan hyresvärden påstått att en avstängningsanordning var installerad på blandaren. Tingsrätten ansåg här att hyresgästen som bott i lägenheten under flera år torde vara bäst lämpad att uttala sig om detta och lade hennes uppgifter till grund för bedömningen. Vid detta förhållande ansåg tingsrätten att hyresgästen inte hade brutit mot det aktsamhetskrav som anges i 12 kap 24 jordabalken genom att inte stänga av vattnet till diskmaskinen efter användning av denna. Hyresvärdens skadeståndstalan ogillades därmed. Hyresvärden överklagade avgörandet till hovrätten och hyresgästen bestred hyresvärdens överklagande. Hovrätten prövade först frågan om det varit möjligt för hyresgästen att stänga av vattnet på det sätt som hyresvärden gjort gällande, d v s i första hand med hjälp av en avstängningsanordning som funnits på blandaren i den aktuella lägenheten. Hyresgästen bestred att det funnits en sådan avstängningsanordning och hade som stöd för sin inställning åberopat sin egen utsago samt vittnesförhör med sin sambo. Hovrätten anförde att deras uppgifter måste värderas med stor försiktighet med hänsyn till att det var fråga om utsagor från en part respektive en till parten närstående person. Mot dessa utsagor stod hyresvärdens uppgifter, vilka bland annat inbegrep vittnesförhör med den aktuella rörmokaren som stängde av vattnet. Samtliga av hyresvärden åberopade vittnen har förklarat sig vara säkra på att det funnits en avstängningsanordning på blandaren och det hade enligt hovrätten inte framkommit något som utgör skäl att ifrågasätta riktigheten av dessa uppgifter. Därmed lade hovrätten deras uppgifter till grund för bedömningen och fann det utrett att det funnits en avstängningsanordning på blandaren. Hovrätten hade därefter att pröva frågan om det förhållandet att hyresgästen inte stängt av vattnet till diskmaskinen skulle medföra att hon skulle anses ha vållat vattenskadan i den mening som avses i jordabalken. Hovrätten ansåg i denna del att det ålegat hyresgästen att stänga av vattnet till diskmaskinen efter varje användning. Genom att hon underlåtit att göra det hade hon visserligen åsidosatt de ordningsregler som gällt för hyresförhållandet. Frågan var emellertid om hon genom sin underlåtenhet också ska anses ha handlat vårdslöst enligt 12 kap 24 jordabalken. Experten i Huset Nr 40 September 2011 / sid 4

5 Av utredningen framgick att vattenskadan orsakades av att slangen till diskmaskinen gick av vid koplingen till blandaren, troligtvis beroende på materialutmattning. Det hade varit enkelt för hyresgästen att stänga av vattnet till maskinen med den avstängningsanordning som funnits på blandaren. Bänkdiskmaskinen var ca sex år gammal när skadan inträffade och den hade fram till skadan fungerat utan anmärkning. Hovrätten anförde vidare att det inte framkommit att det skulle vara vanligt att en vattenskada uppkommer på det sätt som skett i detta fall. Det fanns därför inte något underlag som tydde på att risken för att en vattenskada skulle inträffa bara för att vattentillförseln till diskmaskinen inte stängdes av efter varje användning av maskinen var särskilt stor. Vid en samlad bedömning ansåg hovrätten att hyresgästen inte kunde anses ha handlat vårdslöst i jordabalkens mening genom att inte stänga av vattnet till diskmaskinen med den avstängningsanordning som fanns på blandaren. Tingsrättens avgörande fastställdes. Hyresvärden överklagade domen till Högsta domstolen som meddelade dom den 30 juni Av domen framgår följande. Enligt Högsta domstolen var orsaken till att slangen mellan diskmaskinen och köksblandaren brast inte utredd. Det ligger dock närmast till hands att anse att det varit fråga om en olyckshändelse. Någon vattenskada skulle emellertid inte ha uppkommit om vattnet till diskmaskinen hade varit avstängt. Frågan var då om hyresgästens underlåtenhet ska tillräknas henne som vårdslöshet, med följd att hon hade att ersätta skadan. Den regel om avstängning av vattnet som fanns i hyresavtalets ordningsregler måste anses omfatta även bänkdiskmaskiner. Varje överträdelse av en ordningsregel kan dock inte utan vidare anses utgöra ett skadeståndsgrundande brott mot plikten att väl vårda lägenheten. Istället måste en friare bedömning av omständigheterna göras. Vid denna bedömning har man enligt Högsta domstolen att mot varandra väga risken för skada både sannolikheten för att skada ska uppkomma och möjliga skadors storlek och hyresgästens möjligheter att inse denna risk, dennes möjligheter att förebygga skada samt kostnaderna för och olägenheterna med sådana åtgärder. Sannolikheten för att slangen skulle brista måste enligt Högsta domstolen anses vara tämligen liten. Det hade inte heller tidigare inträffat några problem med maskinen som kunde tyda på att någon särskild aktsamhet var nödvändig att företa. Samtidigt utgör en slanganslutning där vattnet står på tryck ett stort riskmoment och det är uppenbart att en eventuell skada kunde bli mycket stor, och detta måste hyresgästen ha insett. Några kostnader för att stänga av vattnet skulle givetvis inte uppkomma. Mot bakgrund av att vattnet enkelt kunde stängas av vid blandaren ovanpå diskbänken, och inte endast med en anordning under diskbänken, måste även olägenheterna för hyresgästen betraktas som obefintliga. Högsta domstolen ansåg således att det måste anses ha varit vårdslöst av hyresgästen att inte efter användning av diskmaskinen stänga av vattnet till maskinen. Överklagandet bifölls därmed och hyresgästen hade att ersätta hyresvärden för de uppkomna vattenskadorna. Vill du läsa mer >> se Högsta domstolens dom i mål T Experten i Huset Nr 40 September 2011 / sid 5

6 Hyresgästs underlåtenhet att meddela hyresvärden om trasig kran ledde till att hyresavtalet upphörde En hyresgäst hade dragit sönder en kran i sin lägenhet och sedan, utan att meddela hyresvärden om den trasiga kranen, lämnat lägenheten för en månads sommarvistelse på annan ort. Hovrätten konstaterar att detta utgör ett så allvarligt åsidosättande av hyresgästens förpliktelser som hyresgäst att det är skäligt att hyresavtalet upphör. Av bestämmelserna i 24 hyreslagen framgår att en hyresgäst har en skyldighet att väl vårda sin lägenhet. Som en del av denna vårdplikt har hyresgästen en skyldighet att underrätta hyresvärden om en skada eller brist i lägenheten. I beslut meddelat av Svea hovrätt den 24 maj 2011, mål nr ÖH , behandlas frågan om en hyresgäst som dragit sönder en kran och sedan, utan att meddela hyresvärden om den trasiga kranen, lämnat lägenheten för en månads sommarvistelse på annan ort utgör ett så allvarligt åsidosättande av hans förpliktelser som hyresgäst att det är skäligt att hyresavtalet upphör. Hyresvärden yrkade hos hyresnämnden att hyresavtalet skulle förklaras ha upphört att gälla samt att hyresgästen skulle förpliktas avflytta från lägenheten. Grunden för hyresvärdens uppsägning var att hyresgästen utsatt lägenheten för grov vanskötsel och dessutom utsatt fastigheten för fara. Detta bl.a. då en kran var borta och vatten rann direkt ut ur ledningen samtidigt som hyresgästen var bortrest vilket hade lett till att skador uppstått i badrummet. Hyresgästen bestred hyresvärdens yrkande på den grunden att han inte hade vanvårdat lägenheten i sådan omfattning att hyresavtalet skäligen borde upphöra. Badrummet hade inte förstörts och det hade inte uppstått någon vattenskada p.g.a. den trasiga vattenkranen. Han var bortrest under ca en månad och medgav att ena kranvredet i handfatet inte kunde tillslutas helt och hållet när han reste bort. Han förnekade dock att vattnet forsade ut ur kranen när han lämnade bostaden. Hyresnämnden fann att det mot hyresgästens bestridande inte var visat att han lämnat lägenheten med kranen öppen. Vidare anförde hyresnämnden att den omständigheten att hyresgästen inte uppmärksammar hyresvärden på en läckande kran i och för sig innebär ett åsidosättande av den vårdnadsplikt som en hyresgäst har beträffande sin lägenhet. Dock ansåg hyresnämnden mot bakgrund av den långa hyrestiden (som var 27 år) och omständigheterna i övrigt att det vore oskäligt mot hyresgästen att låta hyresavtalet upphöra på denna grund. Hyresvärdens ansökan lämnades utan bifall. Hyresvärden överklagade hyresnämndens beslut och yrkade att hovrätten skulle bifalla hyresvärdens talan vid hyresnämnden. Experten i Huset Nr 40 September 2011 / sid 6

7 I hovrätten berättade hyresgästen, utöver det som framkommit vid hyresnämnden, att kranen till tvättstället i toalettutrymmet varit otät en längre tid samt att han så småningom drog sönder vredet med följd att vattnet därefter rann okontrollerat ur kranen. Hovrätten fann att som en del av hyresgästens vårdplikt enligt 24 hyreslagen har denne en skyldighet att underrätta hyresvärden om en skada eller brist i lägenheten. Skador som ofördröjligen måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet inte skall uppstå är hyresgästen skyldig att genast underrätta sin hyresvärd om. Hovrätten ansåg att det inte var visat att vattenläckaget ur kranen orsakat några skador i toalettutrymmet. Dock var den trasiga kranen i sig en sådan skada som det ålegat hyresgästen att genast meddela sin hyresvärd om. Hyresgästen hade istället lämnat lägenheten för en längre sommarvistelse på annan plats. Även med beaktande av den långa hyrestiden och hyresgästens uppgifter om bristande hälsa under aktuell period ansåg hovrätten att hyresgästens underlåtenhet att underrätta hyresvärden om skadan var ett så allvarligt åsidosättande av hans förpliktelser som hyresgäst att det var skäligt att hyresavtalet upphörde. Vill du läsa mer >> se Svea hovrätts beslut i mål nr ÖH Experten i Huset Nr 40 September 2011 / sid 7

8 Fråga om rätt till förlängning av bostadshyresavtal med anledning av att hyresgästen misshandlat närboende vid en gårdsfest i bostadsområdet Hyresvärden gjorde gällande att hyresavtalet inte skulle förlängas på grund av att hyresgästen genom att misshandla närboende på en gårdsfest utsatt de boende för särskilt allvarlig störning och därmed förverkat sin hyresrätt. Därtill menade hyresvärden att hyresgästen i vart fall åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas. Hovrätten biföll hyresvärdens yrkande och konstaterade att misshandeln av de närboende innebar en särskilt allvarlig störning. När en hyresvärd har sagt upp ett hyresavtal gäller att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet utom när hyresavtalet är förverkat (12 kap 46 första stycket p 1 jordabalken) eller att hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas (12 kap 46 första stycket p 2 jordabalken). Enligt 12 kap 25 första stycket jordabalken ska en hyresgäst när han använder lägenheten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras boendemiljö att de skäligen inte bör tålas (störningar i boendet). Hyresvärden yrkade i hyresnämnden att hyresavtalet inte skulle förlängas och att hyresgästen skulle åläggas att avflytta från lägenheten. Som grund för yrkandena anförde hyresvärden i första hand att hyresgästen genom misshandel av närboende utsatt de som bor i omgivningen för så allvarliga störningar att hyresrätten därmed var förverkad. I andra hand anförde hyresvärden att hyresgästen i vart fall åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas. I ärendet framkom följande uppgifter. En kräftskiva hölls på gården i boendeområdet. Bråk uppstod. En hyresgäst hade i samband med bråket slagit en närboende i ansiktet vid två tillfällen, vilket fått till följd att den närboende drabbades av en mindre hjärnblödning, fraktur i ansiktet samt behövdes sys med åtta stygn i huvudet. Hyresgästen hade därtill sannolikt oavsiktligt slagit ytterligare en närboende i ansiktet så att denna föll till marken. Hyresgästen menade att upprinnelsen till bråket var att han uppfattat att ett våldtäktsförsök pågick och att han kände sig provocerad. Hyresnämnden prövade först om händelsen kunde anses vara en särskilt allvarlig störning enligt 12 kap 25 tredje stycket jordabalken så att hyresrätten var förverkad. Hyresnämnden angav härvid att sådan allvarlig störning kan vara att en hyresgäst har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet som har samband med boendet, exempelvis våld mot någon som bor i fastigheten. Experten i Huset Nr 40 September 2011 / sid 8

9 Vid prövningen i det aktuella fallet konstaterade hyresnämnden att den såg allvarligt på misshandeln, men att det inte gick att bortse från den omständigheten att händelsen inträffade på en fest där samtliga inblandade var berusade. Vidare hade det, enligt hyresnämnden, betydelse att misshandeln skett på en festplats i bostadsområdet och inte i anslutning till hyresgästens lägenhet. Vid en samlad bedömning ansåg hyresnämnden att händelsen inte kunde anses utgöra en sådan allvarlig störning som medför att hyresrätten är förverkad. Hyresnämnden gick därefter över till att pröva om hyresgästen hade åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas. I denna del konstaterade hyresnämnden att det inträffade framstod som en engångshändelse och att det mot denna bakgrund skulle vara oskäligt att hyresavtalet upphör. Hyresnämnden lämnade således hyresvärdens yrkanden utan bifall. Hyresvärden överklagade till hovrätten. Vid tidpunkten för hovrättens prövning hade hyresgästen dömts för misshandel i tingsrätten, men överklagat denna dom. Hovrätten konstaterade att händelsen inträffat i ett bostadsområde av radhuskaraktär, på gård B. Den närboende bodde i en lägenhet på gård A. Hovrätten menade att detta inte hindrade att den närboende fick anses bo i omgivningen till den plats där händelsen ägt rum. Vidare framhöll hovrätten att även om det rört sig om en engångshändelse och hyresgästen i övrigt inte misskött sig utgjorde misshandeln av den närboende som utan föregående provokation tilldelats två slag med förhållandevis allvarliga skador som följd en särskilt allvarlig störning i boendet. Vid en sådan allvarlig störning finns inget krav på att en uppsägning ska föregås av en rättelseanmaning (jfr 12 kap 42 första stycket 6 och fjärde stycket jordabalken). Hovrätten biföll hyresvärdens yrkande om att hyresavtalet skulle upphöra på grund av förverkande. Vill du läsa mer >> Svea hovrätts dom meddelad den 23 juni 2011 i mål ÖH Experten i Huset Nr 40 September 2011 / sid 9

10 Fråga om lägenhet utgjorde ett nödvändigt bostadskomplememt Hyresgästerna, som var makar, hade sitt permanentboende i Eskilstuna. Ena maken arbetade i Stockholm. Frågan om ena maken har behov av prövningslägenheten som ett s.k. nödvändigt bostadskomplement för övernattning och om det därför skulle vara oskäligt mot hyresgästerna att hyresavtalet upphör har besvarats nekande. Hovrätten bifaller nu hyresvärdens talan och hyresavtalet upphör. Enligt 46 första stycket 10 hyreslagen föreligger rätt till förlängning av hyresgästens hyresavtal utom när det inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller annars är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. I beslut meddelat av Svea hovrätt den 18 april 2011, mål nr ÖH , behandlas frågan om två hyresgäster, som var makar, har behov av prövningslägenheten som ett s.k. nödvändigt bostadskomplement och om det därför skulle vara oskäligt mot dem att hyresavtalet upphör. Hyresvärden yrkade hos hyresnämnden att hyresförhållandet skulle upphöra och att hyresgästerna åläggas att avflytta. Bakgrunden till hyresvärdens uppsägning var att hyresgästerna saknade behov av lägenheten, som ligger i Stockholm, då de är bosatta i Eskilstuna. Hyresvärdens sakliga skäl för att hyresavtalet skulle upphöra var att lägenheten skulle upplåtas till bostadssökande. Hyresgästerna bestred hyresvärdens yrkande om hyresavtalets upphörande på den grunden att ena maken hade behov av prövningslägenheten som övernattningsbostad eftersom han arbetade i Stockholm och hade oregelbundna arbetstider. Hyresnämnden konstaterade först att ena makens tjänstgöringsförhållanden talade för att han hade behov av att kunna övernatta i Stockholm ett par gånger i veckan. Lägenheten hade ostridigt varit uthyrd i andra hand sedan 2006 men maken kunde nyttja den vid behov för övernattningar eftersom den var uthyrd till makens släktning. Sedan december 2008 hyrdes lägenheten dock ut i andra hand till en av hyresvärdens släktingar vilket hade inneburit att maken inte haft tillgång till densamma. Att uthyrningen dragit ut på tiden berodde enligt maken på att hyresvärden hindrat honom att återfå den. Sistnämnda förhållanden borde enligt hyresnämnden inte läggas hyresgästen till last vid bedömningen av hans behov. Sammantaget ansåg hyresnämnden att hyresgästen hade behov av lägenheten som komplementbostad och att detta behov vägde över hyresvärdens intresse av att disponera den. Det skulle strida mot god sed i hyresförhållanden eller annars vara oskäligt mot hyresgästerna att hyresförhållandet upphörde varför hyresvärdens talan lämnades utan bifall. Experten i Huset Nr 40 September 2011 / sid 10

11 Hyresvärden överklagade hyresnämndens beslut och yrkade bifall till sin talan vid hyresnämnden. Hovrätten konstaterade inledningsvis att för att prövningslägenheten skall bedömas som ett s.k. nödvändigt bostadskomplement förutsätts enligt praxis dels att arbetsplatsen inte ligger inom pendlingsavstånd från permanentbostaden, dels att komplementbostaden i viss omfattning används i samband med arbete eller studier. Då det var ostridigt att hyresgästerna hade sitt permanentboende cirka två mil utanför Eskilstuna och att avståndet mellan bostaden och ena makens arbetsplats i Stockholm var omkring elva mil, var avståndet enligt hovrättens mening inte längre än att arbetsplatsen låg inom pendlingsavstånd från permanentbostaden. Då det inte fanns något som hindrade den bilburna maken från att köra bil mellan bostaden och arbetet, då restiderna normalt inte är längre än sammanlagt tre timmar samt att han tidigare pendlat med bil då prövningslägenheten varit uthyrd i andra hand ansåg hovrätten att det inte kunde strida mot god sed i hyresförhållanden eller av någon annan anledning vara oskäligt mot hyresgästerna att hyresförhållandet upphörde. Hovrätten biföll således hyresvärdens överklagande. Vill du läsa mer >> se Svea hovrätts beslut i mål nr ÖH Experten i Huset Nr 40 September 2011 / sid 11

12 Fråga om rätt till ersättning för lokalhyresgäst på grund av hyresvärdens uppsägning av hyresavtalet samt fråga om storleken på eventuell ersättning Hyresvärden hade sagt upp lokalhyresgästen (som bedrev restaurangrörelse) för avflyttning. Som skäl för uppsägningen angav hyresvärden att hyresgästen var i dröjsmål med betalning av hyran samt att byggnaden skulle genomgå en om- och nybyggnation till nöjes- och shoppingcentrum. Hyresgästen krävde ersättning av hyresvärden och gjorde gällande sitt indirekta besittningsskydd med hänvisning till 12 kap 57 jordabalken. Hyresgästen ansökte om stämning vid tingsrätten och yrkade att hyresvärden skulle förpliktigas att betala kr jämte ränta på beloppet. Som grund för sitt krav gjorde hyresgästen gällande att hyresvärden hade sagt upp hyresavtalet till upphörande utan att erbjuda en godtagbar ersättningslokal. Den begärda ersättningen avsåg den förlust som hyresgästen drabbats av på grund av uppsägningen. Förlusten motsvarade marknadsvärdet av restaurangrörelsen inklusive hyresrätten vid tidpunkten för uppsägningen. Hyresvärden bestred hyresgästens krav och anförde i första hand att hyresavtalet visserligen sagts upp, men att förlängning av hyresförhållandet inte vägrats, utan att det var hyresgästen som själv valt att avflytta från lokalen. I andra hand bestreds ersättningsskyldigheten på den grunden att förlängning i vart fall medgetts på skäliga hyresvillkor i enlighet med 12 kap 57 p 5 jordabalken. I sista hand bestreds ersättningsskyldighet på den grunden att en godtagbar lokal hade anvisats hyresgästen i enlighet med 12 kap 57 p 3 jordabalken. Hyresvärden bestred även att hyresgästen lidit större skada än vad som motsvarar schablonersättningen om en årshyra enligt 12 kap 58 b jordabalken. Därtill gjorde hyresvärden gällande att hyresgästen inte begränsat sin skada, varför en eventuellt utdömd ersättning i vart fall skulle jämkas. Tingsrätten prövade inledningsvis om det förelåg någon ersättningsskyldighet i sig för hyresvärden. Härvid konstaterade tingsrätten att en hyresgäst som huvudregel har rätt till ersättning om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet och vägrar att förlänga hyresförhållandet. Rätten till ersättning är dock utesluten vid vissa angivna omständigheter, exempelvis ombyggnation. För att en hyresvärd ska undgå ersättningsskyldighet vid ombyggnation krävs att hyresvärden har erbjudit hyresgästen en ersättningslokal. I målet var det ostridigt att hyresvärden inte hade erbjudit hyresgästen någon ersättningslokal i samband med uppsägningen eller fram till dess att hyresavtalet upphörde. Hyresvärden hade i ett senare läge erbjudit hyresgästen att fortsätta hyra lokalen på oförändrade villkor och gjort gällande att detta agerande skulle anses vara jämställt med att hyresvärden inte hade vägrat förlängning av hyresförhållandet eller i vart fall jämställas med att hyresvärden hade erbjudit en godtagbar ersättningslokal. Experten i Huset Nr 40 September 2011 / sid 12

13 Tingsrätten konstaterade att den omständigheten att hyresvärden i ett senare skede erbjudit fortsatt förhyrning inte i sig kan ses som en förlängning av hyresavtalet enligt 12 kap 57 jordabalken. En uppsägning är en oåterkallelig rättshandling som hyresvärden inte ensidigt kan ändra. Med hänsyn till de aktuella omständigheterna ansåg tingsrätten att erbjudandet om fortsatt hyresavtal inte heller kunde jämställas med ett erbjudande om ersättningslokal. Mot denna bakgrund ansågs hyresvärden vara ersättningsskyldig enligt 12 kap 57 kap jordabalken. Tingsrätten övergick därefter till att bedöma ersättningens storlek. En hyresgäst som har bedömts ha rätt till ersättning har alltid rätt till en minimiersättning motsvarande en årshyra, se 12 kap 57 och 58 b jordabalken. Om en hyresgäst kan visa att denne har drabbats av skada som inte täcks av beloppet motsvarande en årshyra ska hyresvärden i skälig omfattning ersätta hyresgästen för denna skada. Hyresgästen kunde i målet visa att de bedrivit restaurangverksamhet mellan åren 2003 och 2009 och att de kunnat försörja både sig själva och en anställd kock. Det stod också klart att verksamheten upphörde till följd av hyresförhållandets upplösning. Hyresgästen hävdade att marknadsvärdesmetoden skulle tillämpas vid beräkningen av ersättningens storlek. Något underlag för att använda sig av avkastningsmetoden hade inte lämnats in i målet. Hyresgästen hade förvärvat rörelsen för kr år 2003 och därefter genomfört renoveringsarbeten till ett belopp om kr. Tingsrätten konstaterade att dessa siffror inte sa något om rörelsens värde vid tidpunkten för hyresavtalets upphörande. Av bevisningen i målet (ett vittnesförhör med en fastighetsmäklare) framgick att en restaurangrörelse som har en fungerande teknisk standard, inventarier, goodwill och ett hyreskontrakt som kan övertas åtminstone borde ha ett marknadsvärde mellan kr och kr även om restaurangen går dåligt. Fastighetsmäklaren uppskattade att den aktuella rörelsens värde, med hänsyn till lokalens läge och de uppgifter som företrädarna lämnat om verksamhetens resultat, borde vara strax under en miljon kronor. Tingsrätten bedömde, i avsaknad av utredning som utvisade rörelsens omsättning och resultat, att marknadsvärdet uppgick till kr. Tingsrätten fann inte skäl att jämka ersättningens storlek. Ersättningen enligt 12 kap 58 jordabalken bestämdes därmed till kr. Hyresvärden överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle sätta ned ersättningsbeloppet till kr, vilket motsvarade en årshyra. Ersättningsskyldigheten som sådan överklagades inte. Hyresgästen yrkade anslutningsvis att hovrätten skulle bifalla dess yrkande i dess helhet ( kr). Hovrätten som avgjorde målet utan muntlig förhandling, gjorde ingen annan bedömning än tingsrätten, utan fastställde att hyresvärden skulle utge kr till hyresgästen. Vill du läsa mer >> Svea hovrätts dom meddelad den 20 juni 2011 i mål T Experten i Huset Nr 40 September 2011 / sid 13

14 Artikel Medling och förlikning - ökade möjligheter att komma överens Riksdagen har antagit en proposition som ger ökade möjligheter att komma överens på frivillig väg. Nedan kan ni läsa om dels den nya lagen, dels om de ändringar som skett i bland annat lagen om arrendenämnder och hyresnämnder. Riksdagen har beslutat att anta proposition 2010/11:128, Medling och förlikning ökade möjligheter att komma överens, vilket innebar att lagförslagen trädde i kraft den 1 augusti Bakgrunden till den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga tvister, samt de ändringar som gjorts i bland annat lagen om arrendenämnder och hyresnämnder är att den dåvarande regeringen under 2005 tillsatte en särskild utredare som fick till uppgift att analysera orsakerna till varför medling inte är så vanligt förekommande i Sverige. Utredaren hade även att ta ställning till om det borde vidtas några åtgärder i syfte att få till stånd en ökad användning av medling. Utredningen utmynnade i att en ny lag om medling i vissa privaträttsliga tvister lades fram. Lagen gäller som nämnts privaträttsliga tvister och ärendet måste vara sådant att förlikning är tillåtet, d v s dispositiva tvistemål. Lagen gäller däremot inte medlingsverksamhet som sker inom ramen för ett redan pågående mål i domstol. Enligt lagen ska inte olika talefrister eller preskriptionstider kunna löpa ut under pågående medling och vidare ska tystnadsplikt gälla för medlare och medlarens eventuella biträde. Vad medlingen utmynnar i ska också kunna verkställas om parterna begär det, d v s medlingsresultatet ska kunna stadfästas i dom som sedan är möjlig att verkställa. Vidare har förändringar skett i lagen om arrendenämnder och hyresnämnder. Det har även tidigare förekommit en tämligen utbredd medlingsverksamhet vid hyresnämnden men den stora svagheten har varit att hyresnämnden inte haft möjlighet att stadfästa en eventuell förlikning genom beslut. Detta har inneburit att även om parterna vid sittande bord träffat en överenskommelse så har den ena parten, för den händelse den andra parten inte levt upp till förlikningen, inte kunnat vända sig till exempelvis kronofogdemyndigheten för att utkräva det som parterna varit överens om. Genom denna nyhet har nu hyresnämnden möjlighet att stadfästa förlikningen i ett beslut som är verkställbart. En annan nyhet är att medlingssammanträdet inte är offentligt. Skälet för detta är att avsaknaden av konfidentialitet anses ha varit något som påverkat användningen av medlingsinstitutet negativt. Konfidentialitet i en eller annan form är ett genomgående inslag i de internationella och EU-rättsliga instrument som finns på medlingsområdet. Experten i Huset Nr 40 September 2011 / sid 14

15 Enligt ett medlingsdirektiv har medlemsstaterna att säkerställa att varken medlarna eller de som är involverade i hanteringen av medlingsprocessen åläggs att i domstolsförfaranden rörande privaträttsliga frågor eller skiljeförfaranden lämna vittnesmål om information som framkommer till följd av eller i samband med ett medlingsförfarande. Genom de ovan redogjorda ändringarna samt nyheterna förväntas medlingsinstitutet bli mer frekvent använt mellan parter. Det möjliggörs även för parterna att komma överens med hjälp av domstol och utan att väcka talan med risk att ådra sig stora rättegångskostnader för den händelse en dom går en emot. Vill du läsa mer >> se proposition 2010/11:128 angående medling och förlikning ökade möjligheter att komma överens Experten i Huset Nr 40 September 2011 / sid 15

16 KPI, referensränta m m Referensränta (källa: Riksbanken) 1 juli ,0 % 1 jan juni ,5 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,5 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,5 % Prisbasbelopp (källa: SCB) kr kr kr kr Konsumentprisindex (källa: SCB) Index, basår 1980 KPI Juli ,13 Juni ,28 Maj ,02 April ,44 Mars ,11 Februari ,02 Januari ,15 December ,73 November ,58 Oktober ,57 September ,60 Augusti ,06 Juli ,04 Juni ,97 Maj ,92 April ,36 Mars ,32 Kurser, seminarier och frukostmöten i hyresjuridik och bostadsrätt Våra seminarier, kurser och frukostmöten ger möjlighet till fördjupning inom fastighetsrättens olika områden. Vid dessa presenteras aktuell lagstiftning och praxis med tillfälle till diskussion och egna frågor. Vissa kurser innehåller även grupparbeten och rättegångsspel. Frukostmöten Torsdagen den 22 september uppsägning av lokalhyresavtal Torsdagen den 20 oktober uppsägning av bostadshyresgäst Torsdagen den 10 november hinder och men i nyttjanderätten Torsdagen den 24 november lokalhyresgästs obestånd och rekonstruktion Läs mer om våra frukostmöten Kurser Advokatfirman anordnar löpande olika kurser, bland annat: Hyresrättslig grundkurs, Hyresrättslig fortsättningskurs samt Lokalhyresjuridik. Det går även att skräddarsy kurser anpassade till klientens specifika behov och önskemål. Kontakta oss gärna för mer information. Läs mer om våra kurser Experten i Huset Nr 40 September 2011 / sid 16

17 Vi på Advokatfirman Steinmann är Advokat Harry Steinmann Advokat Agneta Gothenby Advokat Niklas Lidquist Advokat Maria Liljeblad Advokat Carl Westling Biträdande jurist Anders Hildebrand Biträdande jurist Josefin Landqvist Biträdande jurist Petter Ingemarsson Biträdande jurist Camilla Kjelldén Ekdahl Biträdande jurist Sofie Johansson Ekonomi Katarina Heijbel Sekreterare Ann-Kathrin Eriksson Sekreterare Gabriella Karlsson Ansvarig utgivare: Harry Steinmann. Redaktion: Anders Hildebrand, Petter Ingemarsson och Sofie Johansson. Redaktionen tar emot frågor och synpunkter kring Experten i Huset samt adressändringar, prenumerationsuppgifter m m. E-post: och Advokatfirman Steinmann AB, Box 5220, Stockholm, Besöksadress: Linnégatan 7 Tel , Fax

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 juni 2011 T 2966-09 KLAGANDE Aktiebolaget Svenska Bostäder, 556043-6429 Box 95 162 12 Vällingby Ombud: Jur.kand. SJ MOTPART ZS Ombud:

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 42. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 42. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 42 I DETTA NUMMER går vi igenom fem rättsfall av intresse för de som arbetar med hyresjuridik.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 37 / December 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 37 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens förslag till ny fastighetsmäklarlag som

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 39 / April 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 39 I DETTA NUMMER ÅTERGES SEX STYCKEN INTRESSANTA RÄTTSFALL som alla är av intresse

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 38 / December 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 38 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens förslag till höjd stämpelskatt för juridiska

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR som du kan läsa om på sidan 12.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR som du kan läsa om på sidan 12. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 29 / December 2008 Välkommen till Experten i Huset nr 29 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM en proposition om dels ökade möjligheter till andrahandsuthyrning,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 43. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 43. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 43 I DETTA NUMMER redogör vi för en utredning genomförd på uppdrag av regeringen avseende

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 41. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 41. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 41 I DETTA NUMMER går vi igenom regeringens direktiv att tillsätta en särskild utredare

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013.

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013. SVEA HOVRÄTT BESLUT Målnr Avdelning 02 2013-03-11 ÖH 10885-12 Rotel 020101 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2012-11-20 i ärende nr 7661-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 T 279-04 KLAGANDE AZ Ombud: Advokat ME MOTPART RK Ombud: Advokat KL SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 maj 2008 Ö 1920-05 KLAGANDE Nacka Strand Event Aktiebolag, 556635-1416 Box 1213 131 28 Nacka Strand Ombud: Advokat MA MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2007 T 871-05 KLAGANDE Fastighetsaktiebolaget Uman, 556029-2970 Nygatan 21 903 29 UMEÅ Ombud: Advokat C Ä MOTPART Bruwi UTDV 90392

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 47. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 47. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 47 I DETTA NUMMER går vi igenom två intressanta rättsfall som berör vitt skilda

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Stockholm 2008-09-19 Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt

Läs mer

Kan underhållsskyldigheten utvidgas?

Kan underhållsskyldigheten utvidgas? Kan underhållsskyldigheten utvidgas? Var går gränsen mellan bostadsrättsföreningens och bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar? Ett domslut i hovrätten öppnar upp för en viss utvidgning av Underhållsskyldigheten

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 49 / December 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 49 I DETTA NUMMER redogör redaktionen för regeringens förslag till lagändring innebärande

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2009:180 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 44 / September 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 44 I DETTA NUMMER går vi igenom åtta rättsfall av intresse för de som arbetar med

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 12.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 12. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 35 / April 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 35 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens propositioner om dels en enklare planoch

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

DOM 2014-12-22 Göteborg

DOM 2014-12-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 44 2014-12-22 Göteborg Mål nr T 2319-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom 2014-03-04 i mål T 3895-13, se bilaga A KLAGANDE Karlstads kommun,

Läs mer

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL AVTAL Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 december 2006 Ö 151-04 KLAGANDE BE MOTPARTER 1. Andelsbanken för Åland, 0145021-8 Köpmansgatan 2 FI-221 00 Mariehamn Finland 2. CA

Läs mer

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad,

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, omplaceringsskyldighet Datum:

Läs mer

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Det indirekta besittningskyddet 7 Uppsägning för villkorsändring 8 Enskilda förhandlingar 9 Särskilt om hotell- och 12 restaurangverksamhet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6 Fastställd i styrelsen den 8 juni 2016, reviderad 20 september. En enhetlig hantering för styrelsens prövning av en bostadsrättshavares ansökan om upplåtelse av sin lägenhet i andra hand skapar trygghet

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 52. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 52. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 52 I DETTA NUMMER redogör redaktionen för den intresseavvägning som hyresnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1076-12 KLAGANDE Aktiebolaget Svenska Bostäder, 556043-6429 Box 95 162 12 Vällingby Ombud: Advokat US MOTPART Eurostar

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2014 T 113-13 KLAGANDE Länsförsäkringar i Skåne ömsesidigt, 543001-0685 Box 742 251 07 Helsingborg Ombud: Försäkringsjurist UB

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 april 2017 T 1492-16 KLAGANDE Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg Ekonomisk Förening, 769621-5537 Danarövägen 33 182 56 Danderyd Ombud:

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 T 1462-06 KLAGANDE MS Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat BS MOTPART Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna,

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 18.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 18. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 45 / December 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 45 I DETTA NUMMER går vi igenom fem rättsfall av intresse för de som arbetar med

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

Advokatfirman Steinmann önskar er fortsatt trevlig läsning, en God Jul och ett givande 2015!

Advokatfirman Steinmann önskar er fortsatt trevlig läsning, en God Jul och ett givande 2015! Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 53 / December 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 53 Nu börjar det närma sig årets slut och i och med det tar vi farväl av vårt nyhetsbrev

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2004 T 471-04 KLAGANDE 1. SJ 2. AJ 3. NJ 4. LJ Ombud för samtliga: advokaten MB MOTPART BT Ombud: jur. lic. SA SAKEN Skadestånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Lely Sverige Aktiebolag, Råby Hörby. MOTPART DeLaval International AB, Box Tumba

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Lely Sverige Aktiebolag, Råby Hörby. MOTPART DeLaval International AB, Box Tumba Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 maj 2011 T 1306-09 KLAGANDE 1. Lely Industries N.V. Weverskade 10 NL-3147 PA Maassluis Nederländerna 2. Lely Sverige Aktiebolag, 556513-8574

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 21. Sofie Sandberg, Camilla Kjelldén Ekdahl och Anna Södergren Redaktörer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 21. Sofie Sandberg, Camilla Kjelldén Ekdahl och Anna Södergren Redaktörer Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 48 / November 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 48 I DETTA NUMMER går vi bland annat igenom två olika rättsfall som båda behandlar

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 29:6

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 29:6 29:6 Genom ett brott på en huvudvattenledning trängde vattenmassor ytledes ett hundratal meter via parkväg och en gångväg in i bebyggelse och orsakade översvämningsskador där. Fastän bebyggelsen var ansluten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 Sammanfattning En tidigare anställd hos en stiftelse för talan mot stiftelsen och yrkar skadestånd under påstående att stiftelsen brutit mot överenskommelser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 februari 2017 Ö 1676-16 KLAGANDE Allerskog & Krantz Bygg & Fastighets AB, 556567-1061 Skogsbovägen 17 134 30 Gustavsberg Ombud: Advokat

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter.

I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter. 1 Hyresgästens rättigheter och skyldigheter I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter. Hyresgästens viktigaste skyldighet är att betala hyran. Det är skäl att i hyresavtalet anteckna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2009 Ö 5288-08 KLAGANDE N.B.S. Snickeri Bygg & Fastighetsservice AB i likvidation, 556204-4288 Box 5873 102 40 Stockholm Likvidator:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2003 T 184-03 KLAGANDE Hyr-Börsen i Roslagen Aktiebolag, 556295-7539, Box 60, 184 61 ÅKERSBERGA Ombud: advokaten J.S. och jur.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 juni 2014 T 2031-13 KLAGANDE Hypestreetwear Aktiebolag i konkurs, 556491-4116 c/o TH Ombud: Advokat JO MOTPARTER 1. S:t Erik Försäkrings

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 Sammanfattning Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning med stöd av en så kallad avtalsturlista, genomförde bolaget en förhandling på lokal nivå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

Promemoria. Tillval i hyresrätt

Promemoria. Tillval i hyresrätt Promemoria Tillval i hyresrätt Underlag för kompletterande remissomgång i ärende nr Ju2008/9044/L1. Förslagen i promemorian är upprättade av Justitiedepartementet med utgångspunkt i Tillvalsutredningens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020108 2017-03-31 Stockholm Mål nr ÖH 6240-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Göteborg, beslut 2016-06-29 i ärende nr 1065-16, se bilaga A KLAGANDE Förbo Aktiebolag,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2003 T 2176-03 KLAGANDE A. W. Ombud, tillika biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten P. F. MOTPART R. H. Ombud, tillika

Läs mer

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) 1. Upplysningar Detta avtal regleras av hyreslagen (12 kap JB) och gäller hyresrätt eller rum i hyresrätt. Detta avtal skall även gälla för bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 januari 2008 Ö 5203-06 KLAGANDE AK Ombud: Advokat CA MOTPART DS Ombud: Advokat GB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

Riktlinje Socialt boende

Riktlinje Socialt boende Ansvarig för rutin Anna Fritzheimer Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden, 2016-06-29 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: 2016.0534-1 Tills vidare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m.

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juni 2011 Ö 5958-10 KLAGANDE A B Ombud: Advokat B H MOTPART J S Ombud: Advokat B S SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 25 maj 2004 Mål nr T 4509-02 KLAGANDE RW Ombud: förbundsjuristen JM MOTPART LS Ombud: advokaten ME SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 februari 2006 T 4965-04 KLAGANDE BW Ombud: Advokat SW MOTPARTER 1. AG 2. Aftonbladet Hierta Aktiebolag Ombud för 1-2: Advokat PA SAKEN

Läs mer