Fördjupad kunskap och myndighetssamverkan kring återvändande Migrationsverket, Verksamhetsområde asylmottagning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad kunskap och myndighetssamverkan kring återvändande Migrationsverket, Verksamhetsområde asylmottagning"

Transkript

1 ar Europeiska återvändandefonden Fördjupad kunskap och myndighetssamverkan kring återvändande Migrationsverket, Verksamhetsområde asylmottagning t o m Att antalet personer med laga kraftvunna beslut som återvänder på ett värdigt och humant sätt öka under projekttiden.verksamhetsområde Asylmottagning (huvudansvarig) har tillsammans med Asylprövning, Asylmottagning och förvar och Förvaltningsprocess förbättrat förutsättningarna, formerna och samverkan så att ett effektivt återvändandearbete enligt uppdraget kommit till stånd. Tiden mellan lagakraftvunnet beslut och utresa har minskat, och ett återvändande sker inom 2 månader i ca 40% av de avslutade ärendena. Om personen inte väljer att återvända självmant inom tidsramen har ärendet skyndsamt lämnats över till Polisen för verkställighet som påskyndar sitt arbete. De medel som öronmärkts för avtal för att underlätta återvändandet används så att den återvändande värderar insatsen som ett stöd. Migrationsverkets personal som arbetar med motiveringsarbetet är väl insatta i utlänningslagens nytillkomna paragrafer, samt hur dessa ska tillämpas med ett barn och genusperspektiv. Detta ska uppnås via utbildningar, diskussioner och tillämpningsövningar. Personalens erfarenheter och synpunkter från praktisk tillämpning som framkommer under seminarierna återförs till arbetsgruppen som är ansvariga för handboksarbetet och migrationsprogrammet. Det idag existerande återetableringsstödet är känt av personalen som även är förberedda på att fånga upp idéer och kreativa tankar om ytterligare lämpliga framtida återvändande stöd som sökandegruppen framför i återvändandesamtalen. Dessa förslag återkopplas till samordningsgruppen för återvändandefrågor.migrationsverkets personal som arbetar med prövning har insikter i återvändandearbetets komplexitet och utvecklar samarbetsformer med verkets personal som arbetar med motiveringsarbetet.personalen på polismyndigheten som verkställer beslut som lämnats över för verkställighet har möjligheten att få kunskaper och ett erfarenhetsutbyte kring detta arbete. Kort sagt hur de båda myndigheternas personal är beroende av varandras arbete för att lagstiftarens intentioner ska effektiviseras. Kanaler och nätverk etableras för dialoger i enskilda ärenden samt att man synliggör och tydliggör hindren, undanröjer dessa och skapar minsta möjliga förvirring i en för den sökande pressad situation.i samverkan mellan verkets personal, polisen och frivilligorganisationernas representanter som i sitt förberedelsearbete konsulterat de sökande vaska fram nya och ännu oprövade organisationer i respektive hemländer. Vad gäller barn utan vårdnadshavare är det särskilt angeläget att vidareutveckla efterforskningen samt att finna lämpliga mottagare. Projekt återförening t o m Att återförena enskamommande asylsökande barn med ordinarie vårdndashavare samt att för framtiden finna väl underbyggd metod för efterforskning av föräldrar till ensamkommande asylsökande barn. Metod och arbetssätt Att i samarbete med svenska utlandsbeskickningar teckna avtal med beskickningarnas förtroendeadvokater för att eftersöka barnens föräldrar.i de asylsökande barnens hemländer genom svenska ambassader/konsulat. den 11 juni 2009 Sida 1 av 5

2 Återvändandestöd till Serbien t o m Vi vill med detta projekt: -Förbättra åtgärder får rådgivning och information infår återvändandet får personer som tillhör målgruppen -Erbjuda de som åker en slags lättnad genom att visa dem att hjälp finns att komma tillrätta i samhället -Verka för, att genom ett nära samarbete med den politiskt oberoende organsiationen Praxis i Serbien, utveckling av återanpassningsåtgärder i Serbien/Montenegro avseende personer som tillhör målgruppen. Till exempel att organisationen aktivt erbjuder sina tjänster redan vid flygplatsen i Belgrad/Podgorica. -Verka för att fler återvänder självmant. Målet planerar vi uppnå genom kontinuerlig kontakt med Praxis samt målgruppen genom medarbetare på mottagnings enheter. Enhetens gruppbrevlåda kommer att användas som kommunikationsmedel med medarbetare. Kontakt med Praxis kommer att ske både genom en resa till Belgrad och därefter telefon- och e- postkontakt. Fokus återvändande t o m Målet är att projektet att öka antalet frivilligt återvändande med 25% jämfört med genomsnittet de senast tre åren. Handläggarna i projektet specialiseras kring återvändande, har detta som enda fokus. Projektet tar över ärendet från "normalprocessen" då sökande erhåller avslagsbeslut från Migrationsverket. Samtliga handläggare i projektet arbetar enligt samma metod. Metoden är ett processorienterat arbete baserat på motiverande samtal (s,k MIsamtal) kombinerat med en lösningsfokuserad samtalsmetodik. Framtidstro Migrationsverket t o m Projekt FRAMTIDSTRO syftar till utveckla verksamhet, riktad till asylsökande, så att fler personer med avlägsnandebeslut återvänder självmant. Migrationsverket vill härigenom nå målet; en ökning av självmant återvändande i både reella tal och i andelar. Projektet består av fyra delprojekt 1) Utveckla en strukturerad intervjumetod (appreciative inquiry), som bygger på vetenskapliga teorier för att coacha och stödja personer längs processen från asylansökan till eventuell utresa. Metoden avser att stimulera den sökande att besluta om självmant återvändande. 2) Utveckla en enkät som ska ta reda på om den återvändande har fått adekvat information, kunskaper och ett bemötande som varit till stöd får en nyorientering, som lett till ett självmant återvändande. Enkäten avser att också ge information utifrån vilken mottagningsverksamheten kan utvecklas, eftersom uppgifterna kommer att visa hur mottagningsverksamheten upplevts av de sökande. 3) Starta nätverk, där myndigheter och organisationer, som kommer i kontakt med asylsökande, träffas får att lära känna varandras uppgifter, ansvar och roller i förhållande till de asylsökande. Målet är att alla institutioner ska ge enhetliga, klara och samstämmiga budskap till de sökande. Verksamheterna i nätverken avser att leda till medvetenhet om migrationens orsaker och möjligheter. 4) Ge asylsökande möjligheter att utveckla sina kompetenser i syfte att vara väl fårberedda får sin framtid oavsett om den finns i Sverige eller annat land. den 11 juni 2009 Sida 2 av 5

3 Självmant återvändande och reintegration/somalia Göteborgsinitiativet t o m Den övergripande målsättningen med detta projekt är att skapa förutsättningar för ett självmant återvändande för de somalier som inte får stanna i Sverige.Somalia är ett av världens fattigaste länder. De flesta människor lever under fattigdomsgränsen 1 dollar per dag. Den viktigaste inkomstkällan för människor är de pengar som släktingar skickar hem från utlandet. Ett begränsat antal biståndsprojekt pågår också.stora delar av skolverksamheten har legat i ruiner sedan 1990-talet. Lokal- och regional administration har enorma brister, och konflikter hämmar all utveckling. Det finns få verksamheter där människor kan arbeta och få sin försörjning, jordbruk och boskapsskötsel sker med ålderdomliga metoder. Det finns väldigt små möjligheter att skapa sig ett drägligt liv i Somalia utan kunskap och utbildning - därför är yrkesutbildning den bästa förutsättningen för ett drägligt liv efter återkomsten från en avslagen asylansökan.genom att erbjuda möjligheter till yrkesutbildning skapas förutsättningar för att människor skall välja att självmant återvända om de får avslag på sin asylansökan. * Skapa en samverkan i Sverige mellan frivilligorganisationer och Migrationsverket, för att utveckla arbetssätt som ger individen bästa möjliga stöttning i den svåra situation som en avslagen asylansökan innebär - utbilda handläggare, ge nödvändigt tolkstöd, erbjuda samtal med frivilligorganisation, ge möjlighet till individuell framtidsplanering vad gäller tillgängliga utbildningar i Somalia (CCM-case chain management), osv. * Erbjuda möjligheter till utbildning för återvändare, i första steget genom att knyta an till existerande yrkesutbildningar, som bland annat bygds upp med stöd från EU:s bistånds-medel EuropeAid. Finns på cirka 15 orter, varav hälften i södra/centrala Somalia. Ett 20-tal olika yrkeslinjer har utvecklats, bl. a. bilmekanik, rörmokeri, sjukvårdare, administration osv. * Inrätta fler yrkesutbildningar för återvändare efter behov, på olika orter och med olika yrkesinriktning.* Ge möjlighet till arbetsförmedling (EPS - Enterprise service). * Genom dessa olika insatser medverka till att lokalsamhället utvecklas, och genom utbildningar se till att återvändare från Sverige blir en tillgång och inte en börda för ett redan fattigt och sårbart hemland. * En viktig del av projektet är att skapa kanaler för öppen information, genom web och informationsblad på somaliska-engelska-svenska, och informera genom somaliska websidor och radio, genom kontakter med diaspora-organisatoner och genom att bjuda in somaliska nykelpersoner med svensk anknytning till Sverige för att informera om situationen där. Samt att ordna en europeisk konferens under Sveriges ordförandeår för EU hösten den 11 juni 2009 Sida 3 av 5

4 Återvandring och utveckling Göteborgs-Initiativet t o m Det övergripande projektmålet är att ge praktiskt stöd för flyktingar i Sverige som vill återvandra, att kunna göra detta, oavsett ursprungsland. Vår erfarenhet visar att återvandring är en process, där handledning och rådgivning, förberedande utbildning, "starta eget-stöd" samt fortsatt kontakt och medverkan under de första månaderna är avgörande för en lyckad och hållbar återvandring. Ett delmål med projekten är att ge möjlighet för människor som kommit till Sverige genom flykt att bidra till återuppbyggnad och utveckling av de gamla hemländer, när situationen så medger. Migrationens betydelse för utveckling betonas i PGU, Sveriges "Politik för global utveckling". Att stödja återvandring är en av de mest påtagliga exemplen på att bidra till ekonomisk och finansiell utveckling - att motverka "brain-drain". Men det behövs konkreta insatser för att orden ska bli till handling, och programmen bli till verklighet. 1. Att ge handfast och insiktsfull rådgivning, baserad på erfarenhet och exempel, så att klieneter ser möjligheterna i sina hemländer, och är fullt ut medvetna om svårigheter och hinder. 2. Att arbeta långsiktigt och över tid - all erfarenhete och forskning visar att återvandring är en process, inte en enskild händelse som beslutas under några få veckors projekthandläggning. 3. Att ge adekvat stöd i form av starthjälp, anpassat till den enskildes behov. 4. Att följa och följa upp de enskilda återvandrarna i hemlandet, med kontinuerlig handled-ning och ekonomiskt stöd. 5. Att koppla återvandrare till pågående aktiviteter på plats, till exempel svenska bistånds-insatser. 6. Speciellt viktigt att möta det intresse som finns i nya flyktinggrupper för återvandring - framförallt gäller detta nu irakier i Sverige.Det pågår många informationsinsatser i Sverige kring frivillig återvandring, dels i projekt som stöds av Migrationsverket, dels genom de åtaganden som finns i Göteborgs kommun - genom sitt uppdrag till GöteborgsInitiativet. Men siffrorna för återvandring har minstat drastiskt de senaste åren. Därför krävs en nysatsning på nya grupper, och på konkreta återvandringsstöd som ger illustrationer och exempel - att återvandring är möjligt! I EU-kommissionens skrivelse COM(2005) 390 talas om sambandet mellan diaspora och bistånd-utveckling, och GöteborgsInititivets dåvarande program Getting down to business med "selfemployment activities upon returning" anges som exempel. "Återvandring och utveckling skall ta tillvara de viktigaste delarna från tidigare erfarenheter, utveckla metod och arbetssätt och framförallt rikta sig mot nya möjliga återvandrarländer. den 11 juni 2009 Sida 4 av 5

5 Morningstar ICCC Sverige t o m Att utbilda 30 st burundier/entreprenörer med permanent uppehållstillstånd i starta eget/entre-prenörskap som har ett intresse av att återvandra till Burundi och starta egen verksamhet. I utbildningen förstärks etik, etniskt samarbete, demokratiuppbyggnad och internationella kontakter.att under första verksamhetsåret tillsammans med Business Academy i Burundi förbereda ett bra mottagande för frivilliga återvandrare liksom förmedla minst 20 arbetstillfällen i Burundi.Att i Sverige samarbeta med ett företagsnätverk och minst 15 mentorer till projektet som stöd för nya företagare som också kan etablera kontakt med andra företag i Burundi.Att i Burundi samarbeta med myndigheter och ICCC Burundi/företagsnätverk och tillsam-mans med dessa förmedla mikrokrediter, förmedla arbetstillfällen, utbilda nya entreprenörer Starta upp en hemsida för projektet, starta upp ekonomi- och redovisningsfunktionen - Arrangera möten med burundiska föreningar på olika platser i Sverige. - Möta burundier i mindre grupper på olika platser i Sverige för mer personlig informa- tion där det finns större möjligheter till samtal occh personliga frågor. - Genomföra de planerade utbildningarna med 2 grupper om 10 personer vid varje till- fälle samt rekrytera minst 15 mentorer. - Påbörja samarbetet med Business Academy vid etableringen av ett utbildnings- råd- givnings- och mottagningscenter i Burundi Fortsätta kontakterna i Sverige med burundier i mindre grupper för samtal och information samt arrangera 1 konferens för burundier i Sverige med gäster från Burundi. - Genomföra utbildningen för grupp 3 i Sverige i entreprenörskap/starta eget. - Regelbunden information på hemsida och till burundiska föreningar i Sverige. - Etablera mikrokrediter samt skapa information om projekt och arbetstillfällen. - Utvidgad information via hemsidan om projekt, arbetstillfällen och utveckling Uppföljning av personer som gått utbildningar och med mentorer. - Vara behjälplig med förberedande av besök i Burundi för entreprenörer. - Utvidga arbetet i Burrundi med förbättrad bottagning och möjlighet till förberedelse för återvandrande burundier för företagande och anställning. IDENTITET-IRAK Polismyndigheten i Stockholms län, gränspolisavd t o m Syftet är att genom fördjupade kontakter och samarbete med befattningshavare vid Migrationsmyndigheter vid flygplatser i Irak, identifiera irakiska medborgare som erhållit lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut från svenska myndigheter eller domstolar och som saknar identitetshandlingar, för att kunna genomföra verkställighet. Representanter från polismyndigheten kan skapa relationer och inhämta kunskaper om förhållandena på plats i Irak som kan underlätta arbetet med att fastställa identiteter inför tvångsvisa verkställigheter avsevärt. Arbetet skall ske integrerat med bl.a. den arbetsmetod som innebär att myndigheten chartrar flygplan för verkställighet av avlägsnandebeslut. Kostnaderna omfattar resor och uppehälle för irakiska representanter till Sverige och resor, upphälle och traktamente för svenska representanter som reser till Irak (eller annan plats för att möte de irakiska representanterna). De irakiska flygplatser som kan komma i fråga är de i Erbil och Bagdad. Kostnader kan vidare uppkomma för representation i dessa sammanhang eller vid samverkan med irakiska representanter stationerade i Sverige.Effekten skall mätas i hur många irakier utan handlingar som kan identifieras på sådant sätt att verkställighet möjliggörs, under verksamhetsperioden (april april 2010).Avsikten är att längre fram tillämpa samma metod i samarbete med andra länder där identitetsfastställelse för verkställighet är i behov av att utvecklas. den 11 juni 2009 Sida 5 av 5

1. BAKGRUND 1.1. INLEDNING. 1 1.2. PROJEKTORGANISATION 2 1.3. SYFTE 3 1.4. HUVUDMÅL... 1.4.1. Delmål. 1.5. MÅLGRUPP. 4

1. BAKGRUND 1.1. INLEDNING. 1 1.2. PROJEKTORGANISATION 2 1.3. SYFTE 3 1.4. HUVUDMÅL... 1.4.1. Delmål. 1.5. MÅLGRUPP. 4 SAMMANFATTNING Avvisningar av asylsökande från Bosnien- Hercegovina har blivit fler de senaste åren och Svenska Röda Korset har uppmärksammat ett allt större behov av hjälp och stöd till de som måste återvända.

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

Årsredovisning 2014 Migrationsverket

Årsredovisning 2014 Migrationsverket Årsredovisning 2014 Migrationsverket Produktion: Migrationsverket www.migrationsverket.se Omslagsfoto: Tomislav Stjepic Diarienummer: 1.3.2-2015-7891 Foto: Tomislav Stjepic Människor flyr undan krig och

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2001:3 ISSN

INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2001:3 ISSN Ensamkommande barn En uppföljning av introduktionsinsatser för mottagna åren 1998 2000 INT-11-01-2349 INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2001:3 ISSN 1651-5676 Introduktionsavdelningen 2001-11-09 INT-11-01-2349

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin

Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin Regeringen beslutade den 23 januari 2003 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att undersöka hur näringslivets engagemang i arbetet för integration av invandrare

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo

Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo Många flyktingar känner väldigt starkt för sitt forna hemland, vilket är fullt naturligt. Om möjlighet till återvandring ges vaknar också intresset att kanske

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Detta är en biprodukt av projektet Grön integration

Läs mer

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod SOS Barnbyar Sverige Organisationsnummer 802405-7815 Ideell förening Vad vill SOS Barnbyar uppnå? Beskriv tydligt

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Om rapporten Rapporten har tagits fram som en del i NBVs omvärldsarbete. Vägar till delaktighet är den tredje rapporten från NBVs analysgrupp och är tänkt

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer