Geberit lämnar ett kontanterbjudande om 97 kronor per aktie till aktieägarna i Sanitec

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geberit lämnar ett kontanterbjudande om 97 kronor per aktie till aktieägarna i Sanitec"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i eller till någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet Viktig information i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras före början av acceptperioden för Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet Särskild information till aktieägare i USA i slutet av detta pressmeddelande. Geberit AG, Rapperswil-Jona, 14 oktober 2014, 06:55 (CET) Geberit lämnar ett kontanterbjudande om 97 kronor per aktie till aktieägarna i Sanitec Geberit Aktiengesellschaft 1 ( Geberit ) offentliggör härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp ( Sanitec ) att överlåta samtliga aktier i Sanitec till Geberit för 97 kronor kontant per aktie ( Erbjudandet ). Aktierna i Sanitec är noterade på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Sammanfattning Geberit erbjuder 97 kronor kontant för varje aktie i Sanitec. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på de aktierna i Sanitec (inklusive de egna aktier som innehas av Sanitec), uppgår till kronor. Priset som erbjuds för aktierna innebär en premie om 54,6 procent i förhållande till stängningskursen för aktierna den 13 oktober 2014, och en premie om 41,9 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktierna under de senaste 30 kalenderdagarna. Aktieägarna Sofia IV S.à.r.l. och Zeres Public Market Fund, representerande sammanlagt 25,5 procent av aktierna och rösterna i Sanitec, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet med avseende på alla deras aktier i Sanitec. Sanitecs styrelse har enhälligt 2 rekommenderat Sanitecs aktieägare att acceptera Erbjudandet. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 14 november Acceptperioden för Erbjudandet beräknas starta omkring den 17 november 2014 och avslutas omkring den 22 december Erbjudandet kan komma att fullföljas av Geberit AG självt eller genom ett av Geberit AG, direkt eller indirekt, helägt dotterföretag. 2 Caspar Callerström, som är delägare i EQT Partners AB, Joakim Rubin, som är en av grundarna av Zeres Capital Partners, och Johan Bygge, som är Chief Operating Officer i EQT Holdings AB, är även styrelsemedlemmar i Sanitecs styrelse och har på grund av ovan beskrivna åtaganden om att acceptera Erbjudandet inte deltagit i förberedelsen av eller beslutet om styrelsens uttalande med anledning av Erbjudandet.

2 Bakgrund och motiv till Erbjudandet Geberit är europaledare i sektorn för sanitetsteknologi med en bred och omfattande produktportfölj. Sanitec är en ledande tillverkare och leverantör av keramiska badrumsprodukter och keramiska fyllnadsprodukter, med ett särskilt attraktivt produktutbud inom medium- till högkvalitetsmarknaden. Tillskottet av Sanitecs in-front-of-the-wall designkompetens till Geberits behind-the-wall tekniska know how skulle skapa ett integrerat och unikt bolag i den europeiska sanitetsindustrin. Sanitecs försäljningsorganisation, med starka relationer med grossister, detaljister, designers, arkitekter och planerare, skulle stärka Geberits tillgång till slutkonsumtenter och närvaro i showrooms. Sådan tillgång är avgörande, speciellt inom de marknader där slutkonsumenten är den huvudsakliga beslutsfattaren. Transaktionen är en kombination av två organisationer som båda har högt anseende av kunder och affärspartners och som har ett starkt renommé avseende produktkvalitet och tillförlitlighet, service och innovation samt stark varumärkeskännedom som driver konsumentlojalitet. Albert M. Baehny, VD och styrelsens ordförande, kommenterar som följer: Den här transaktionen kommer att göra oss ledande inom den bredare industrin för sanitetsprodukter och expandera marknaden för Geberit. Transaktionen är ett lovande samgående av ledande varumärken inom sanitetsteknologi och badrumskeramik. Båda bolagens enastående rykte för kvalitativa och tillförlitliga produkter, service och innovation kombinerat med starka varumärken gör detta till en perfekt kombination. Geberit är entusiastiskt över möjligheten att samarbeta med Sanitecs professionella och kunniga personal och förväntar sig att utvinna betydande fördelar från kombinationen av de två bolagen för alla intressenter. Geberit avser att integrera Sanitec med Geberits verksamhet och detta förväntas få begränsad effekt på anställningsförhållandena hos Sanitec. Erbjudandet Vederlag Samtliga aktieägare i Sanitec erbjuds 97 kronor kontant för varje aktie i Sanitec. Om Sanitec, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att minska i motsvarande mån. Courtage utgår inte i samband med redovisning av likvid för de av Geberit förvärvade aktierna i Erbjudandet. Priset enligt Erbjudandet representerar en premie om: 3 54,6 procent för Sanitecs aktie i förhållande till stängningskursen den 13 oktober 2014, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, om 62,75 kronor; 3 Källa för Sanitecs aktiekurser: NASDAQ Stockholm. 2

3 41,9 procent för Sanitecs aktie i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de 30 kalenderdagar som avslutades den 13 oktober 2014 om 68,37 kronor; och 29,4 procent för Sanitecs aktie i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de 3 månader som avslutades den 13 oktober 2014 om 74,99 kronor. Erbjudandets totala värde Erbjudandets totala värde, baserat på alla utestående aktier i Sanitec (inklusive de egna aktier som innehas av Sanitec) uppgår till 9,7 miljarder kronor. Geberit äger inga aktier, direkt eller indirekt, i Sanitec före Erbjudandet eller några finansiella instrument som ger Geberit en finansiell exponering motsvarande ett aktieägande i Sanitec. Villkor för fullföljande av Erbjudandet Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av: 1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Geberit blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Sanitec; 4 2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Sanitec på villkor som är förmånligare för Sanitecs aktieägare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet; 3. att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Sanitec, samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, erhålles, på i varje enskilt fall godtagbara villkor enligt Geberits rimliga bedömning; 4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Sanitec helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgöranden, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller förväntas och som Geberit inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande; 5. att inga omständigheter, som Geberit inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt förändrar, eller kan förväntas väsentligt negativt förändra, försäljningen, vinsten, likviditeten, soliditeten, det egna kapitalet eller tillgångarna för Sanitec och dess dotterbolag, betraktade som en helhet; 6. att ingen information som offentliggjorts av Sanitec är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Sanitec har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Sanitec; och 7. att Sanitec inte vidtar några åtgärder som sannolikt kommer att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande. 4 Exklusive alla egna aktier som innehas av Sanitec (för närvarande ). 3

4 Geberit förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2 7 ovan får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske under förutsättning att den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för Geberits förvärv av Sanitec eller om det annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden. Geberit förbehåller sig rätten att frånfalla, helt eller delvis, ett eller flera av villkor 1 7 ovan, inklusive, med avseende på villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå. Rekommendation från styrelsen i Sanitec Sanitecs styrelse har enhälligt 5 rekommenderat Sanitecs aktieägare att acceptera Erbjudandet. Hänvisning görs till det separata pressmeddelandet från Sanitecs styrelse. Åtaganden från aktieägare i Sanitec Aktieägarna Sofia IV S.à.r.l. och Zeres Public Market Fund, som innehar aktier representerande 20,0 procent respektive 5,5 procent av aktierna och rösterna i Sanitec, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Åtagandena förfaller för det fall någon annan, före att Erbjudandet förklarats ovillkorligt, lämnar ett erbjudande om att förvärva alla aktier i Sanitec som överstiger värdet per aktie enligt Erbjudandet med minst 8,0 procent, förutsatt att Geberit inte reviderar sitt erbjudande åtminstone till samma nivå som det konkurrerande erbjudandet. Geberits aktieägande i Sanitec Geberit äger eller kontrollerar för närvarande inte några aktier i Sanitec eller några andra finansiella instrument som ger Geberit en finansiell exponering motsvarande ett aktieägande i Sanitec. Geberit har inte förvärvat några aktier i Sanitec under de sex senaste månaderna före Erbjudandets offentliggörande. Beskrivning av Geberit Geberitkoncernen, en koncern bildad enligt Schweizisk lag med huvudkontor i Rapperswil- Jona är den europeiska marknadsledaren inom sanitetsteknologi med en global närvaro. Geberits produktutbud är designat för användning i såväl nya byggnader som inom renoverings- och moderniseringsprojekt. Det består av produktlinjerna Sanitetssystem (installationssystem, cisterner och mekanismer, kranar och spolsystem, avloppsinfästningar och vattenlås, dusch toalett) samt Rörsystem (byggnadsdränering och stödsystem). Geberits varumärkesprodukter är innovativa, tåliga och ekologiskt effektiva och tillhandahåller högkvalitativa sanitetslösningar för såväl grossister, rörmokare och installatörer som för slutkonsumenter. Under 2013 utbildade bolaget cirka rörmokare, sanitetsingenjörer och arkitekter i Geberits system och programverktyg på bolagets 25 egna utbildningscenter i Europa och utomlands. 5 Caspar Callerström, som är delägare i EQT Partners AB, Joakim Rubin, som är en av grundarna av Zeres Capital Partners, och Johan Bygge, som är Chief Operating Officer i EQT Holdings AB, är även styrelsemedlemmar i Sanitecs styrelse och har på grund av ovan beskrivna åtaganden om att acceptera Erbjudandet inte deltagit i förberedelsen av eller beslutet om styrelsens uttalande med anledning av Erbjudandet. 4

5 Geberit har 17 produktionsanläggningar i åtta olika länder. De huvudsakliga produktionsanläggningarna är belägna i Schweiz, Tyskland och Österrike. Bolaget driver försäljningskontor i 41 länder. Försäljningsaktiviteter är koncentrerade på de stora europeiska marknaderna med stora tillväxtmöjligheter primärt i Central- och Östeuropa, Frankrike, Storbritannien, Norden, Nordamerika, Kina, Indien och Sydostasien. Geberit förser marknader i Asien och Nordamerika med produkter specifikt designade för att passa regionala behov. För att betjäna dessa marknader har lokala kompetenscenter byggts upp i Shanghai (Kina) och Chicago (USA). Geberitkoncernen genererade en försäljningsvolym om 2,3 miljarder schweizerfranc under 2013 och sysselsätter människor. Geberit har varit noterat på SIX Swiss Exchange sedan Finansiering av Erbjudandet Geberit har ingått ett låneavtal med J.P. Morgan avseende finansiering av Erbjudandet på sedvanliga villkor för finansiering av offentliga uppköpserbjudanden på den svenska marknaden. Medlen som görs tillgängliga enligt låneavtalet kommer, tillsammans med egna kontanta medel, att tillgodose säkerställd finansiering av Erbjudandet. Erbjudandets fullföljande är således inte villkorat av något finansieringsvillkor. Godkännanden från myndigheter Fullföljande av Erbjudandet är bland annat villkorat av att samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, erhålles, på i varje enskilt fall godtagbara villkor enligt Geberits rimliga bedömning. Enligt Geberits bedömning kommer transaktionen att kräva godkännanden av flera konkurrensmyndigheter inom Europa. Geberit kommer att ansöka om godkännande för transaktionen i sådana jurisdiktioner omedelbart efter offentliggörandet. Geberit är övertygat om att de nödvändiga godkännandena kommer att erhållas men en djupgående granskning, som innebär längre handläggningsperioder, kan komma att krävas. Due diligence Geberit har, i samband med förberedelserna inför Erbjudandet, genomfört en begränsad due diligence-undersökning av Sanitec av bekräftande slag. Med undantag för viss begränsad information rörande Sanitecs rapport för det tredje kvartalet 2014, som Sanitec kommer att offentliggöra för marknaden separat idag, har Sanitec informerat Geberit att ingen information som inte redan offentliggjorts och som rimligen kan förväntas påverka priset på Sanitecs aktier har lämnats till Geberit under denna undersökning. Avtal med Sanitec Geberit har ingått ett sekretess- och processavtal med Sanitec i samband med Erbjudandet, vilket kommer att offentliggöras i tillämpliga delar i erbjudandehandlingen. Preliminär tidplan 6 Offentliggörande av erbjudandehandlingen 14 november 2014 Acceptperiod 17 november 22 december Alla datum är preliminära och kan komma att ändras. 5

6 Redovisning av likvid 29 december 2014 Geberit förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Geberit kommer att förlänga acceptperioden i den utsträckning det är tillåtet enligt NASDAQ Stockholms Takeover-regler och god sed på aktiemarknaden förutsatt att det inte står klart att något fullföljandevillkor inte kan uppfyllas och att den bristande uppfyllelsen av sådant fullföljandevillkor är av väsentlig betydelse för Geberits förvärv av Sanitec. Om acceptnivån överstiger 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Sanitec och alla fullföljandevillkor som Geberit har förbehållt sig rätten att frånfalla, helt eller delvis, antingen är uppfyllda eller frånfallna av Geberit kan dock Geberit välja att inte förlänga acceptperioden i enlighet med det föregående. Tvångsinlösensförfarande och avnotering Så snart som möjligt efter att Geberit har förvärvat aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster 7 i Sanitec, avser Geberit att påkalla tvångsinlösen i enlighet med den finska aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Sanitec. I samband därmed avser Geberit att verka för att aktierna i Sanitec avnoteras från NASDAQ Stockholm. Tillämplig lag och tvister Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Geberit och aktieägarna i Sanitec till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist avseende Erbjudandet, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, inklusive, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Näringslivets Börskommittés Regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv, är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Geberit, i enlighet med lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 13 oktober 2014 åtagit sig gentemot NASDAQ Stockholm att följa de ovan angivna reglerna och uttalandena samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ Stockholm kan ålägga Geberit vid överträdelse av Takeover-reglerna. Den 14 oktober 2014 informerade Geberit Finansinspektionen om Erbjudandet och de ovan angivna åtagandena gentemot NASDAQ Stockholm. Eftersom Sanitec har sin hemvist i Finland är det föremål för vissa finska aktiemarknadslagar och regleringar. I samband med Erbjudandet är särskilt vissa regler i den vid var tid gällande finska aktiemarknadslagen (746/2012) avseende offentliga uppköpserbjudanden tillämpliga på Sanitec och Sanitecs aktieägare enligt kapitel 4, paragraf 2, underparagraf (e) av Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden. Sådana regler hänför sig bland annat till skyldigheten att informera målbolagets anställda, andelen röster som medför kontroll och undantag från budplikten, såväl som skyldigheten för målbolagets styrelse att avge ett yttrande om Erbjudandet och att hänskjuta vissa beslut som eventuellt försvårar för Erbjudandets genomförande till bolagsstämman. 7 Exklusive alla egna aktier som innehas av Sanitec (för närvarande ). 6

7 Rådgivare J.P. Morgan är finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå (beträffande svensk och finsk rätt), Latham & Watkins (beträffande amerikansk rätt) och Gleiss Lutz (beträffande konkurrensrättsliga frågor) är juridiska rådgivare till Geberit i samband med Erbjudandet. Geberit Aktiengesellschaft Styrelsen Konferens för investerare, analytiker och media (inklusive webbsändning) En konferens avseende Erbjudandet kommer att hållas på engelska i Zurich (Hotel Metropol) den 14 oktober 2014 klockan 09:30 (CET). Konferensen kan följas live via webbsändning på En presentation och en repris av webbsändningen finns tillgänglig på För ytterligare information, kontakta: Geberit AG Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona Albert M. Baehny, CEO Tel. +41 (0) Roland Iff, CFO Tel. +41 (0) Roman Sidler, Corporate Communications & IR Tel. +41 (0) Denna information offentliggjordes den 14 oktober 2014 klockan 06:55 (CET). Viktig information Information om Erbjudandet: Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i eller till någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (tillsammans de Begränsade Jurisdiktionerna ) eller genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i någon Begränsad Jurisdiktion, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från någon Begränsad Jurisdiktion. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till någon Begränsad Jurisdiktion. Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i någon Begränsad Jurisdiktion. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i någon Begränsad Jurisdiktion får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden bedöms, avses, förväntas, tros, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade 7

8 informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Geberits kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Geberit har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Särskild information till aktieägare i USA Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser aktierna i Sanitec, ett bolag bildat enligt finsk lag, och är föremål för svenska och finska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA. Sanitecs aktier har inte registerats under den vid var tid gällande U.S. Securities Exchange Act of 1934 ( U.S. Exchange Act ), och är inte listade eller handlade med på någon börs i USA. Följaktligen kommer Erbjudandet att lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i, och Regulation 14E enligt, U.S. Exchange Act, med förbehåll för de undantag som framgår av Rule 14d-1(d) i U.S. Exchange Act och i övrigt i enlighet med de regler som följer av svensk och finsk lag. Erbjudandet kommer således att regleras av andra offentliggörande- och förfaranderegler, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid samt tidpunkt för betalning, än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden. Finansiell information som inkluderats i detta pressmeddelande, om någon, har förberetts i enlighet med utländska redovisningsstandarder som kanske inte är jämförbara med finansiella rapporter i amerikanska bolag. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Geberit och dess närstående eller mäklare (i egenskap av agenter för Geberit eller, från fall till fall, dess närstående) från tid till annan från denna dag, vid sidan av Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Sanitec som är föremål för Erbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. I den utsträckning information om sådana köp eller arrangemang om sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat lämpligt sätt i syfte att informera amerikanska aktieägare i Sanitec om sådan information. Vidare kan Geberits finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Sanitec, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper. VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA. 8

Volkswagen lämnar ett kontanterbjudande om 200 kronor per aktie till aktieägarna i Scania

Volkswagen lämnar ett kontanterbjudande om 200 kronor per aktie till aktieägarna i Scania Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. 8 augusti 2014 Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Viktig information Allmänt Project Panther Bidco Ltd ( Panther ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende samtliga aktier i Aspiro AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Den 18 juni 2014 lämnade Hyland Software UK Ltd ( Hyland UK ), ett bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc. ( Hyland ), ett

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Tillägg nr. 1 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB

Tillägg nr. 1 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB Tillägg nr. 1 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Tilläggshandlingen (definieras nedan) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt

Läs mer

Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Schibsted ASA, org. nr 933 739 384, ( Schibsted ) har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspiro AB, org. nr 556519-9998, ( Aspiro

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) Definitioner Med Softronic, Bolaget eller Koncernen avses Softronic AB (publ), org nr 556249-0192, eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken

Läs mer

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Stockholm 2011-11-30 Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Wise Group AB (publ) ( Wise ) lämnar härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) VIKTIG INFORMATION Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan beslut

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Scania AB

Erbjudande till aktieägarna i Scania AB Erbjudande till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Allmänt Volkswagen Aktiengesellschaft, registrerad i handelsregistret fört vid den lokala domstolen i Braunschweig med organisationsnummer HRB

Läs mer

Lifcos erbjudande till aktieägarna i NOTE AB (publ)

Lifcos erbjudande till aktieägarna i NOTE AB (publ) Lifcos erbjudande till aktieägarna i NOTE AB (publ) Den 3 december 2012 lämnade Lifco AB ( Lifco ) ett offentligt kontanterbjudande avseende samtliga aktier i NOTE AB (publ), organisationsnummer 556408-8770

Läs mer

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL)

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Viktig information Danir AB, org. nr 556432-7111 ( Danir ), lämnade den 20 februari 2013 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sigma AB

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB

Erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Viktig information Viktig information Allmänt Arctic Paper S.A., med organisationsnummer (KRS nr) 0000306944, har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL).

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Riskfaktorer 6 Erbjudande till aktieägare och konvertibel - innehavare i Peab Industri

Läs mer

Tillägg till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 22 september

Tillägg till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 22 september Tillägg till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 22 september 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till erbjudandehandlingen

Läs mer

Detta pressmeddelande får inte distribueras i USA, Australien, Kanada eller Japan.

Detta pressmeddelande får inte distribueras i USA, Australien, Kanada eller Japan. Pressmeddelande, Markaryd, 11 april 2011 klockan 07.00 CET Detta pressmeddelande får inte distribueras i USA, Australien, Kanada eller Japan. NIBE förvärvar 31% av aktierna i Schulthess och lämnar ett

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i

Erbjudande till aktieägarna i Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ) MEDDELANDE TILL AKTIEÄGARE UTANFÖR SVERIGE I enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen, riktar sig inte Erbjudandet till personer vars deltagande

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i IBS AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i IBS AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i IBS AB (publ) DENNA ERBJUDANDEHANDLING ÄR VIKTIG OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET Denna erbjudandehandling, inklusive tillhörande anmälningssedel, innehåller viktig

Läs mer

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ)

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) Februari 2012 Viktig information Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj

Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj 12NOV201318243927 Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj 12NOV201317574882 Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners 21NOV201318030863 30JUN200614591149 Joint Bookrunner 21JUL200619232385

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB enligt reglerna om budplikt i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer