Läs- och skrivinlärning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs- och skrivinlärning"

Transkript

1 Läs- och skrivinlärning Qarin Franker GU FC ALEF HPF VOX Hélène Boëthius Hyllie Park Folkhögskola

2 Utbildningen avseende läs- och skrivinlärning vänder sig till personer utan tidigare utbildning och till personer som har kort utbildning och som inte är funktionellt litterata. De ska i utbildningen få möjlighet att förvärva grundläggande läs- och skrivfärdigheter, vilket inbegriper att fördjupa och automatisera sina kunskaper. Att bli litterat i grundläggande bemärkelse kan ta lång tid.

3 Utbildningen vänder sig även till personer som är litterata men inte behärskar det latinska alfabetet. I detta fall ser lärprocessen annorlunda ut.

4 Läs- och skrivinlärningen knyts inte till någon av kurserna A D, utan utgör en egen del, som kan läsas fristående eller kombineras med någon av kurserna. Det är alltså en process som kan pågå under hela den tid som eleven deltar i utbildning i svenska för invandrare, för att färdigheterna ska hinna automatiseras.

5 Undervisningen får ske på elevens modersmål eller annat språk och bör även då kunna ske parallellt med undervisning i svenska.?

6 س S

7 س

8 S sol

9 Det jag inte kan göra Maximal utvecklingszon Det jag kan göra med hjälp Det jag kan göra själv

10 FONOLOGISK MEDVETENHET ORDAVKODNING FLYT I LÄSNINGEN LÄSFÖRSTÅELSE LÄSINTRESSE SOCIOKULTURELLT Kan läsa de flesta vanliga ord snabbt, direkt och utan ljudning Hinner med att läsa textremsorna på TV Läser engagerat och länge Berättar och kommenterar ofta vad som står i tidningen Använder olika strategier för läsning för att delta i olika aktiviteter i samhället Läser ljudstridigt stavade ord Läser en hel bok med lite mer text och färre bilder på egen hand Läser kritiskt och reflekterande Hittar relevant info i meddelanden från myndigheter Kan avkoda nonsensord Läser en hel bok med enkel text och många bilder på egen hand Läser böcker på mer än 100 sidor med nästan enbart text Känner till många boktitlar och författare Läser och förstår instruktioner Läser ord med komplicerad konsonantförbindelse Läser och förstår text i dagstidningar Förstår vilka anslag som är relevanta Prövar på egen hand att läsa okända ord Korrigerar felläsningar spontant Övervakar sin egen läsning Föredrar ofta läsning framför andra aktiviteter Kan läsa en illustrerad manual Läser lite svårare och längre meningar med flyt, säkerhet och förståelse Söker fakta i olika källor Läser gärna för andra Kan läsa en enkel köp- eller säljannons Läser enkla meningar med flyt säkerhet och förståelse Kan rita en händelsekarta över innehållet i en berättande text Går ofta till biblioteket på eget initiativ Läser scheman och tabeller Bildar ord med givet begynnelseljud Läser ord med enkel konsonantförbindelse Läser vanliga ord med automatik Uppfattar den röda tråden i ett händelseförlopp Läser och förstår kvitton Klarar fonembyte Läser tvåstaviga ord med enkla ljudföljder Läser och följer anvisningar Väljer spontant att läsa på egen hand Kan läsa veckobrev och meddelanden från barnens skola Läser enkla nya småord Läser mellan raderna gör inferenser Lånar gärna hem böcker från biblioteket Känner igen vanliga småord Kopplar det lästa till egna erfarenheter och tidigare kunskap Läser och förstår sms Klarar enkel fonemaddition Klarar enkel fonemsubtraktion Försöker läsa nya enkla ord genom att läsa början av ordet och gissa resten Samtalar och ställer frågor om det lästa Läser enkla hela stycken med förståelse Hittar relevant info i meddelanden från vården Läser infoskylt med öppettider Delar upp ord i språkljud - analys Känner igen flera ordbilder på skyltar och förpackningar Frågar gärna om innebörden av nya ord Ljudar samman tre språkljud - syntes Läser det egna namnet och andra kända namn som ordbild Läser en längre mening och förstår innehållet Förstår vilka brev han/hon behöver ha hjälp med att förstå Identifierar samma ljud i olika ord Identifierar första ljudet i enkla talade ord Kan namnen på fler än 8 bokstäver Läser en enkel mening och förstår innehållet Avkodar enkla ord och förstår innebörden Ser skillnad på reklam och personlig post Kan markera antal stavelser i ord Kan höra rim och kan själv rimma Vill gärna lyssna när någon läser högt

11 SOCIOKULTURELL ASPEKT LÄSINTRESSE LÄSFÖRSTÅELSE FLYT I LÄSNINGEN ORDAVKODNING FONOLOGISK MEDVETENHET

12 FONOLOGISK MEDVETENHET ORDAVKODNING FLYT I LÄSNINGEN LÄSFÖRSTÅELSE LÄSINTRESSE SOCIOKULTURELLT Kan läsa de flesta vanliga ord snabbt, direkt och utan ljudning Hinner med att läsa textremsorna på TV Läser engagerat och länge Berättar och kommenterar ofta vad som står i tidningen Använder olika strategier för läsning för att delta i olika aktiviteter i samhället Läser ljudstridigt stavade ord Läser en hel bok med lite mer text och färre bilder på egen hand Läser kritiskt och reflekterande Hittar relevant info i meddelanden från myndigheter Kan avkoda nonsensord Läser en hel bok med enkel text och många bilder på egen hand Läser böcker på mer än 100 sidor med nästan enbart text Känner till många boktitlar och författare Läser och förstår instruktioner Läser ord med komplicerad konsonantförbindelse Läser och förstår text i dagstidningar Förstår vilka anslag som är relevanta Prövar på egen hand att läsa okända ord Korrigerar felläsningar spontant Övervakar sin egen läsning Föredrar ofta läsning framför andra aktiviteter Kan läsa en illustrerad manual Läser lite svårare och längre meningar med flyt, säkerhet och förståelse Söker fakta i olika källor Läser gärna för andra Kan läsa en enkel köp- eller säljannons Läser enkla meningar med flyt säkerhet och förståelse Kan rita en händelsekarta över innehållet i en berättande text Går ofta till biblioteket på eget initiativ Läser scheman och tabeller Bildar ord med givet begynnelseljud Läser ord med enkel konsonantförbindelse Läser vanliga ord med automatik Uppfattar den röda tråden i ett händelseförlopp Läser och förstår kvitton Klarar fonembyte Läser tvåstaviga ord med enkla ljudföljder Läser och följer anvisningar Väljer spontant att läsa på egen hand Kan läsa veckobrev och meddelanden från barnens skola Läser enkla nya småord Läser mellan raderna gör inferenser Lånar gärna hem böcker från biblioteket Känner igen vanliga småord Kopplar det lästa till egna erfarenheter och tidigare kunskap Läser och förstår sms Klarar enkel fonemaddition Klarar enkel fonemsubtraktion Försöker läsa nya enkla ord genom att läsa början av ordet och gissa resten Samtalar och ställer frågor om det lästa Läser enkla hela stycken med förståelse Hittar relevant info i meddelanden från vården Läser infoskylt med öppettider Delar upp ord i språkljud - analys Känner igen flera ordbilder på skyltar och förpackningar Frågar gärna om innebörden av nya ord Ljudar samman tre språkljud - syntes Läser det egna namnet och andra kända namn som ordbild Läser en längre mening och förstår innehållet Förstår vilka brev han/hon behöver ha hjälp med att förstå Identifierar samma ljud i olika ord Identifierar första ljudet i enkla talade ord Kan namnen på fler än 8 bokstäver Läser en enkel mening och förstår innehållet Avkodar enkla ord och förstår innebörden Ser skillnad på reklam och personlig post Kan markera antal stavelser i ord Kan höra rim och kan själv rimma Vill gärna lyssna när någon läser högt

13 STAVNING MENINGSBYGGNAD OCH TEXTFORM FUNKTIONELL SKRIVNING SKAPANDE SKRIVNING INTRESSE OCH MOTIVATION SOCIOKULTURELLT Har en öppen, flexibel strategi för att stava ett ord använder sig av ljudning, regler, analogi och visuell kontroll Kan skriva en text som står helt på egna ben till en mottagare Kan bearbeta sin text och arbeta medvetet med språket för att anpassa texten till mottagaren och för att nå syftet Kan skriva dikt som framkallar stämning Visar stor lust och glädje i skrivandet, skriver länge och intensivt Kan skriva en stämningsansökan, en redogörelse till ett försäkringsärende Kan direkt plocka fram ord eller åtminstone delar av ord ur minnet (på väg mot automa-tiserad skrivning) Kan föreställa sig mottagaren och anpassa textens utformning till mottagare och syfte Kan skriva en faktatext med egna ord och med samordning av fakta från olika källor Kan uttrycka känslor, både egna och andras Skriver ofta med lust och glädje Använder sociala medier för att hålla kontakt och påverka Gör sällan särskrivningar av ord Kan skriva en samman-hängande framställ-ning med röd tråd, med rubriker och avslutning Kan skiva på dator och utnyttja ordbehand-lingsprogrammets vanligaste funktioner Kan skriva en redovisning av ett projektarbete, ett studiebesök Kan formulera frågor inför intervju Kan skapa spänning eller humor Ger målande och detaljerade beskrivningar av miljö och människor Kan skriva en insändare för att uttrycka sin åsikt Kan skriva ett personligt brev för en jobbansökan Kan avstava ord Kan berika texten med nyanserande adjektiv Kan planera faktaskrivande och använda stödord eller tankekarta Kan skriva en dialog Visar automatisering och flyt i skrivandet. Kan skriva längre texter Kan skriva minnesanteckningar från ett möte Kan bygga en berättelse med struktur Kan skapa samman-hang mellan meningar (kohesiva band) Kan skriva recension av en läst bok Skriver utbroderade fantasier om påhittade personer och händelser Kan skriva ord med ljudstridig stavning Varierar ordval och undviker avsiktligt stereotypier Kan skapa en kort, enkel men sammanhängande berättelse ord Skriver dagbok Klarar ofta dubbelteckning Varierar meningsbygg-naden i längd. Visar begynnande förmåga att revidera sitt skrivande Kan skriva dagbok Kan återberätta en enkel händelse men har stora svårigheter att ta läsarens perspektiv < 20 ord Skriver gärna Skriver bisatser eller inskjutna bestämningar Kan skriva svar på instuderingsfrågor Kan berätta en liten historia muntligt men kan ännu inte själv formulera sig i skrift Skriver ganska ofta spontant Kan skriva en lapp att sätta upp på en anslagstavla Klarar ljudbaserad skrivning av tvåoch ibland flerstaviga ord Har bra meningsbyggnad, ökad längd på meningar och varierat ordförråd. Visar ibland intresse för skrivning och skriver då spontant Kan skriva ett meddelande till någon i närmiljön Klarar ljudbaserad skrivning av enstaviga ord Blandar inte stora och små bokstäver Har upptäckt mellanrum mellan orden Skriver ord med påhittad stavning, ofta med utelämning av vokaler Klarar ofta att skriva begynnelsebokstaven i ord Kan skriva sitt namn Kan skriva några bokstäver Begynnande automati-sering av skrivandet. Långa meningar fel i syntaxen. Börjar kunna sätta punkt och stor bokstav med gör ofta fel Kan skriva en enkel mening med subjekt, predikat och objekt. Kan skriva enstaka ord, men ofta med talspråkliga reduktioner Kan skriva ett enkelt brev till någon i närmaste kretsen Kan skriva minneslista Skriver sällan spontant Kan skriva korta SMS Kan skriva av en text Kan skriva sitt namn Vill gärna diktera berättelser eller historier Kan skriva enkla meddelanden på dator

14 SOCIOKULTURELL ASPEKT INTRESSE OCH MOTIVATION SKAPANDE SKRIVNING FUNKTIONELL SKRIVNING MENINGSBYGGNAD OCH TEXTFORM STAVNING

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Förhållningssätt vid läs- och skrivinlärning En litteraturstudie med läsdebatten som utgångspunkt

Förhållningssätt vid läs- och skrivinlärning En litteraturstudie med läsdebatten som utgångspunkt GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Lärarprogrammet, examensarbete 10 poäng Förhållningssätt vid läs- och skrivinlärning En litteraturstudie med läsdebatten som

Läs mer

Nya språket lyfter! Innehåll

Nya språket lyfter! Innehåll Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 1-6 Innehåll Forskningsbakgrund läsning Genomgång av observationsmaterialet Konkretisering av observationspunkterna i Uppdrag

Läs mer

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva)

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Syftesdel inledande text svenska svenska som andraspråk Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

Kan man lära sig att läsa genom att skriva?

Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Ett informationshäfte om hur vi på Brickebackens skola arbetar med skriv- och läsinlärning Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Den frågan kan vi, efter

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer

Dyslexi och strukturerad undervisning i engelsk läsning och stavning - ett lyckat exempel från vuxenutbildningen

Dyslexi och strukturerad undervisning i engelsk läsning och stavning - ett lyckat exempel från vuxenutbildningen Dyslexi och strukturerad undervisning i engelsk läsning och stavning - ett lyckat exempel från vuxenutbildningen Malin Holmberg Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift

Läs mer

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18 Innehåll Förord 2 Vad är språk 4 Tal 8 Språkförsening och avvikande språkutveckling 9 Hur fungerar det egentligen 9 Uttal 11 Den ungefärliga språkutvecklingen 11 Utveckling av språkets delar 12 (fonologisk,

Läs mer

Trädet 3 - bruksanvisning

Trädet 3 - bruksanvisning Trädet 3 - bruksanvisning 1 Introduktion... 3 Systemkrav... 4 Avinstallation / modifiering:... 6 Installation av digital penna... 6 Starta programmet... 6 Menyfönstret... 7 Lärarinställningar... 7 Var

Läs mer

Att tänka på vid val av appar

Att tänka på vid val av appar Vad är det för APP? Hur många appar finns det egentligen? Hur många som helst! I den här foldern har vi sammanställt ett antal som vi tycker är bra så att du slipper leta och prova dig fram. I en pedagogisk

Läs mer

Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning -

Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning - EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning - Författare Charlotte Andersson Josefine Gymark Handledare Henrik Rahm www.hkr.se Lär sig

Läs mer

En bok du sent ska glömma

En bok du sent ska glömma En bok du sent ska glömma Ett romanprojekt. FANTASY Lärarhandledning för årskurs 4-9. av Martin Breakken Fernström & Lotta Bohlin Årstaskolan, 2013. 1 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV PROJEKTET 3 DEL

Läs mer

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Förord Denna handbok kom till då jag blev kontaktad av en pappa som var bekymrad över att sonen ännu inte kunde läsa så bra som man kunde förvänta sig. Pappan

Läs mer

Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag

Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag Caroline Liberg Uppsala universitet Abstract I den här artikeln beskrivs kritiska punkter i barns och ungas läs- och skrivutveckling baserat på forskning

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu.

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu. LÄSK-pärmen FDB, 2011 Materialet är skyddat av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är således endast tillåtet att utan särskilt medgivande från rättighetsinnehavaren

Läs mer

Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2

Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2 Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2 Syfte Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och

Läs mer

#talasomted Om konsten att tala - #talasomted

#talasomted Om konsten att tala - #talasomted #talasomted Om konsten att tala - #talasomted Lärarhandledning för årskurs 4-9. av Martin Breakken Fernström & Lotta Bohlin Årstaskolan, 2013. #talasomted, 2013. 1 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV PROJEKTET

Läs mer

Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen.

Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen. Spågumman Spågumman förutspår vad som ska hända i en text. Hon kan ibland även gissa vad en bok ska handla om genom att titta på bilden som finns på bokens framsida. Spågumman hjälper dig att sätta igång

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer