Examensarbete inom RM Systemstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete inom RM Systemstöd"

Transkript

1 ÖPPEN/UNCLASSIFIED Datum FMV Dokumentbeteckning Utgåva FMV4323-4:1 1.0 Ansv område/enhet AK Logistik Klassificeringsnr Sändlista Sida 1 (2) Er referens Ert datum Er beteckning FMV tjänsteställe, handläggare, telefon FMV föreg. datum FMV föreg. beteckning Log UT, Lennart Edvardsson, Examensarbete inom RM Systemstöd Bilaga 1 Studierapport Effektivare materielförsörjning för JAS 39 Gripen. - En analys kring rollfördelning och gränssnittsansvar i försörjningskedjan. Studien genomfördes som ett examensarbete under första halvåret 2010 i syfte att kartlägga om det fanns ett mer effektivt sätt att försörja Försvarsmakten med reservmateriel till JAS 39 Gripen, där kostnaderna kunde reduceras, genom en förändring av rollfördelning och gränssnittsansvar i försörjningskedjan, utan att påverka tillgängligheten av reservmateriel. Arbetet genomfördes av 2 studenter från civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola. FMV har inbjudit till och genomfört 2 redovisningstillfällen på FMV samt ett redovisningstillfälle för Saab AB. FÖRSVARETS MATERIELVERK Urban Holm PL Systemstöd RM FMV/Mall UPPRÄTTAD HANDLING/ARB Utgåva nr 14.0 FMV Försvarets materielverk Tel: Org.nr: Box 1002 Fax: VAT nr: SE Arboga

2 ÖPPEN/UNCLASSIFIED Datum FMV Dokumentbeteckning Utgåva FMV4323-4:1 1.0 Ansv område/enhet AK Logistik Klassificeringsnr Sida 2 (2) Sändlista: FM PROD MTRL PROD LOG Anders Carlsson Inom FMV Arkiv FMV/Mall UPPRÄTTAD HANDLING/ARB Utgåva nr 14.0

3 Effektivare materialförsörjning för JAS 39 Gripen En analys kring rollfördelning och gränssnittsansvar i försörjningskedjan Johanna Trinh & Jemima Widforss Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--10/ SE Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Logistik

4

5 Effektivare materialförsörjning för JAS 39 Gripen En analys kring rollfördelning och gränssnittsansvar i försörjningskedjan Creating a more efficient material supply for JAS 39 Gripen An analysis about roles and interfaces in the supply chain Johanna Trinh & Jemima Widforss Uppdragsgivare: Urban Holm, FMV Handledare: Lennart Edvardsson, FMV Magnus Berglund, Linköpings Universitet Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--10/ SE Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Logistik

6

7 SAMMANFATTNING Det pågår ett stort förändringsarbete runt om i Europa då den säkerhetspolitiska situationen förändrats sedan kalla krigets slut. Försvarsmakten i Sverige har övergått från att vara ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar, vilket ställer krav på effektivare försörjning. Detta examensarbete är en följd av förändringsarbetet där Försvarets materielverk (FMV) har valt att utreda hur JAS 39 Gripens försörjningskedja kan effektiviseras. Syftet med examensarbetet är således att undersöka om det finns ett mer effektivt sätt att försörja Försvarsmakten med reservmateriel till JAS 39 Gripen, där kostnader reduceras utan att leveransservicen försämras. Detta genom att fokusera på att förändra rollfördelningen och att flytta gränssnittsansvaret mellan aktörerna i kedjan. Dessutom avser studien utreda återanskaffningen av reservmateriel och hänsyn tas till de viktigaste aktörerna i försörjningskedjan, vilka är FMV, Försvarsmakten och Saab AB. Utredningen baseras på strukturerade intervjuer med ett flertal personer från ovanstående företag för att skapa en heltäckande bild av dagens situation. Vidare hämtas inspiration och idéer från två fallstudier; dels helhetsåtagandet av skolflygplanet 60 och dels förändringsarbetet i Storbritanniens försvar. Detta ligger som grund för framtagning och utvärdering av alternativa försörjningslösningar till dagens upplägg. Dessutom tillämpas teorier kring bland annat Supply Chain Management (SCM), centrala logistiska begrepp samt rollfördelning och gränssnitt. Examensarbetet resulterar i en kartläggning av material- och informationsflödet i JAS 39 Gripens försörjningskedja och hur väl försörjningen av reservmateriel fungerar. Vidare ges en sammanställning av aktörernas synpunkter samt av mjuka aspekter såsom relationer, samarbete och kommunikation. Utifrån ovanstående kartläggning identifieras väsentliga problemområden och dessa är reservdelsbrist, avsaknad av incitament, bristande kravställning och kommunikation, många överlämningar samt avsaknad av en totalkostnadsbild. En heltäckande analys av problemområdena ger orsakssamband och nya upplägg av försörjningslösningar som avser åtgärda problemen. Examensarbetet presenterar två alternativa försörjningslösningar. Den första försörjningslösningen, Helhetsåtagande av underhållsproduktionen, innebär att Saab AB får ansvar för hela underhållsproduktionen och får betalt för att hålla en viss genomloppstid för underhåll av utbytesenheter till en procentuell leveransservicenivå. I det andra alternativet, Helhetsåtagande av reservdelsanskaffningen, ansvarar Saab AB istället för en viss tillgänglighet av det totala behovet för reservdelar. Till skillnad från dagens upplägg innebär de båda ovanstående alternativen att Saab AB återanskaffar reservdelar. Därutöver utvärderas alternativen med utgångspunkt i risker, vinster, kostnader, leveransservice och viktiga SCM aktiviteter. Slutsatser kan dras om att alternativen ger effektivare försörjningar där den totala kostnaden i kedjan reduceras utan att försämra leveransservicen. Avslutningsvis dras ett antal huvudsakliga slutsatser om att JAS 39 Gripens försörjningskedja bör skapa en totalkostnadsbild och ett helhetsperspektiv hos aktörerna i försörjningskedjan, sluta avtal som ger ansvar och skapar incitament samt anpassa inköpsstrategierna vid anskaffning efter försörjningskedjans behov.

8

9 ABSTRACT Since the Cold War the general security policy situation has changed, which has started a major process of change throughout Europe. The Swedish Armed Forces has gone from being an invasion-based armed force to a mission-based armed force and thereby requiring a more efficient supply. This master s thesis is a result of this change in which the Swedish Defence Materiel Administration (FMV) has decided to investigate the inefficiencies in the material supply for JAS 39 Gripen. The purpose of this study is therefore to analyse whether there is a more efficient way to supply the Swedish Armed Forces with spare parts for JAS 39 Gripen, while reducing the total cost in the supply chain without deteriorating the service level. The study is focusing on changing the roles and moving the interfaces between the members of the supply chain. Furthermore the study aims to focus only on the resupply of spare parts and on the key members in the supply chain, which are FMV, the Swedish Armed Forces and Saab AB. The study is based on structured interviews with several people from the key members of the supply chain for the purpose of mapping the current situation of JAS 39 Gripen. Further on, inspiration and ideas are gathered through two case studies; training aircraft 60 (SK 60) and the process of change in the UK s defence. The above are used to develop and evaluate alternative supply solutions. In addition, several theories such as Supply Chain Management (SCM) and logistics concepts as well as theories about roles and interfaces in the supply chain are applied. The master s thesis results in a mapping of the material- and information flow in the supply chain of JAS 39 Gripen and how well the supply chain performs. Moreover, the study yields a compilation of the supply chain members views and of intangible aspects such as relationships, collaboration and communications. From the mapping several problem areas are identified. These are spare parts inadequacies, lack of incentives, inadequate requirements on the supplier, inadequate communication, unnecessary handovers and lack of total cost knowledge. A comprehensive analysis of the problems results in causes, in which alternative solutions are developed in order to take actions against these problems. The master s thesis presents two alternative supply solutions. The first supply solution, Helhetsåtagande av underhållsproduktionen, means that Saab AB will be responsible for all maintenance and is paid to keep a turnaround for the maintenance of apparatus to a certain percentage of service level. In the second alternative, Helhetsåtagande av reservdelsanskaffningen, Saab AB is responsible and paid to keep an availability of spare parts. Unlike today, in the two above alternatives Saab AB is responsible for the resupply of spare parts. In addition, the alternatives are evaluated against risks, benefits, costs, service level and key SCM activities. Conclusions can be drawn that each of the alternatives provides a more efficient supply, where costs can be reduced and without deteriorating the service level. Finally, a number of key findings about the supply chain are presented: the members of the supply chain need to implement a total cost and holistic view; create agreements that give accountability and create incentives and align the strategies for supply with the needs of the supply chain.

10

11 FÖRORD Vi som författat detta examensarbete studerar civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola. Examensarbetet har utförts inom logistikområdet vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling under våren Uppdragsgivaren för examensarbetet är Urban Holm på Försvarets materielverk, FMV. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som på något sätt medverkat i vårt examensarbete. Ett särskilt tack vill vi rikta till vår handledare Lennart Edvardsson på FMV för stort engagemang och inspiration. Lennart har under arbetets gång stöttat och ställt upp för oss vid alla tillfällen. Vi vill även tacka Joakim Rylander på Support & Services på Saab AB för ett gott bemötande, öppenhet och engagemang. Joakim har ställt upp och varit till stor hjälp med att ta fram nyckelpersoner och samordnat möten. Vidare vill vi även tacka de personer som intervjuats på FMV, Försvarsmakten och Saab AB, som tagit sig tid, engagerat sig och bidragit till vårt examensarbete. Vi hoppas att examensarbetet kan utgöra ett nyttigt beslutsunderlag för samtliga företag. Vi vill också tacka vår handledare Magnus Berglund vid Linköpings tekniska högskola samt vår opponentgrupp Johan Falk och Andrew Golrang. De har under arbetets gång gett oss goda råd och kommentarer. Avslutningsvis vill vi tacka all hjälpsam personal på FMV i Linköping för vänligt bemötande och som ställt upp och hjälpt oss med praktiska frågor. Linköping juni 2010 Johanna Trinh Jemima Widforss

12

13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE DIREKTIV NULÄGESBESKRIVNING AKTÖRER I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN Försvarets materielverk Försvarsmakten Försvarsindustrin MATERIALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI MATERIELSYSTEMET JAS 39 GRIPEN REFERENSRAM CENTRALA LOGISTIKA BEGREPP Totalkostnadsbegreppet Leveransserviceelement LOGISTISKA UTREDNINGSMODELLER DEFINITION AV FÖRSÖRJNINGSKEDJA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Definition av Supply Chain Management Ramverk för SCM Samarbete i försörjningskedjan Integration i försörjningskedjan Koordination i försörjningskedjan VÄRDEFÖRÄDLING I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN ROLLFÖRDELNING & GRÄNSSNITT Omkonfigurering av gränssnitt Gränssnitt till leverantör RISKER I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN EFTERMARKNADSLOGISTIK MILITÄR LOGISTIK Tre nivåer av militär logistik Militär logistik i olika konfliktnivåer Skillnader mellan militär och civil logistik INKÖPSSTRATEGIER UPPGIFTSPRECISERING UPPDRAGSBAKGRUND PROBLEMATISERING UPPGIFTSMODELL Steg 1: Kartläggning Steg 2: Inhämtning av branschinformation Steg 3: Analys av dagens rollfördelning & gränssnittsansvar Steg 4: Ta fram & utvärdera alternativa försörjningslösningar Steg 5: Slutsats och rekommendationer Sammanfattad uppgiftsmodell Studiens avgränsningar METOD VAL AV UNDERSÖKNINGSTEKNIK STEGVIS UTREDNINGSMETODIK Steg 0: Planeringsfas Steg 1: Kartläggning... 54

14 5.2.3 Steg 2: Inhämtning av branschinformation Steg 3: Analys av dagens rollfördelning & gränssnittsansvar Steg 4: Ta fram & Utvärdera alternativa försörjningslösningar Steg 5: Slutsats och rekommendation KARTLÄGGNING LAGERSTRUKTUR Centrallager Garnisonslager Kompaniförråd Konsignationslager Saabs produktionsbuffert INFORMATIONSSYSTEM RESERVMATERIEL Specifika förutsättningar Underhållsstruktur Reservdelar Utbytesenheter (UE) AKTÖRERS SYN PÅ FÖRSÖRJNINGSKEDJAN Syfte och mål med försörjningskedjan Kundvärde Leveransservice Ledtider Kostnader Försörjningskedjans prestation Samarbete i försörjningskedjan Integration i försörjningskedjan Koordination i försörjningskedjan Rollfördelning och gränssnittsansvar i försörjningskedjan PROBLEMOMRÅDEN Problemområde: Reservdelsbrist Problemområde: Avsaknaden av incitament Problemområde: Bristande kravställning Problemområde: Bristande kommunikation Problemområde: Många överlämningar Övriga problemområden INHÄMTNING AV BRANSCHINFORMATION FALLSTUDIE: HELHETSÅTAGANDE SK Helhetsåtagande SK Resultat och konsekvenser FALLSTUDIE: PFI-LÖSNINGAR I STORBRITANNIENS FÖRSVAR Risker med PFI-lösningar Fallstudie: Harrier & Tornado ANALYS DAGENS ROLLFÖRDELNING OCH GRÄNSSNITTSANSVAR Reservdelsbrist Avsaknaden av incitament Bristande kravställning Bristande kommunikation Många överlämningar Totalkostnadsbild Samarbete i försörjningskedjan Integration i försörjningskedjan Koordination i försörjningskedjan ALTERNATIVA FÖRSÖRJNINGSLÖSNINGAR Alternativ 1: Helhetsåtagande för underhållsproduktionen

15 8.2.2 Alternativ 2: Helhetsåtagande för reservdelsanskaffningen Övriga åtgärder DISKUSSION KRING ALTERNATIVA FÖRSÖRJNINGSLÖSNINGAR RESULTAT SLUTSATSER DISKUSSION Avgränsningarnas påverkan Metodmässiga aspekter GENERALISERING ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Skapa en totalkostnadsbild för försörjningskedjan Införa helhetsperspektiv hos aktörerna i försörjningskedjan Sluta avtal som ger ansvar och skapar incitament Anpassa inköpsstrategier efter försörjningskedjans behov AVSLUTANDE KAPITEL BIDRAG TILL FMV AKADEMISKT BIDRAG FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER & FORSKNING KÄLLFÖRTECKNING ORDLISTA BILAGA 1 LITTERATURSTUDIE BILAGA 2 GENERISKT INTERVJUUNDERLAG BILAGA 3 INTERVJUOBJEKT

16

17 Inledning 1 INLEDNING I detta kapitel beskrivs inledningsvis bakgrunden till studien som sedan mynnar ut i studiens syfte. Därefter behandlas rapportens avgränsningar vad gäller dels direktiv från uppdragsgivaren och dels akademiska direktiv. 1.1 BAKGRUND Sedan kalla krigets slut har den säkerhetspolitiska situationen i Europa förändrats. Den förändrade omvärlden avspeglar sig i Försvarsmakten, som sedan ett flertal år tillbaka genomgår ett stort förändringsarbete. (Försvarsmakten, 2010) Det har medfört att Försvarsmakten utvecklats från att vara ett invasionsförsvar till att istället vara ett insatsförsvar, med fokus på internationella samarbetsprojekt och insatsresurser framför självförsörjning. (FMV, 2008a) Samtidigt som detta innebär ett mindre försvar med färre resurser, ställs krav på effektivitet, flexibilitet och beredskap både i Sverige och utomlands. Förändringsarbetet som pågår inom Försvarsmakten i Sverige kan även ses i många andra länder. (Försvarsmakten, 2010) Det nya insatsförsvaret ställer krav på en effektivare försörjningskedja med kortare ledtider, hög tillgänglighet och leveranssäkerhet. Försvaret måste ständigt vara i beredskap och material måste finnas tillgängligt när det behövs. Det innebär att Försvarets materielverk, som har till uppgift att försörja Försvarsmakten med materiel och förnödenheter, måste hitta nya sätt att effektivisera materialförsörjningen. (FMV, 2008b) En väg att gå är att tillämpa Supply Chain Management (SCM) som innebär en effektivisering genom integrering och koordinering av det totala flödet och där en viktig aspekt är att se hela försörjningskedjan som ett system. Detta resulterar i högre vinster och bättre service än om varje enskild aktör enbart ser till sin egen verksamhet, vilket ofta leder till suboptimering. Ovanstående ligger även i linje med vad riksdagen anser då de menar att Försvarsmakten bör se över möjligheten att utnyttja SCM i högre grad. I försörjningskedjan finns såväl offentliga som privata aktörer och Offentlig-Privat-Samverkan (OPS) är därför en tillämpbar strategi för att integrera dessa sektorer och handlar om att dessa ska samarbeta gällande tjänster, förnödenheter och anläggningar. Vidare finns direktiv och krav från riksdagen att Försvarsmakten utnyttjar OPS, vilket även stämmer väl överens med Försvarsmaktens strategiska målsättningar. (Högkvarteret, 2006) SK 60, som är ett skolflygplan, är ett exempel där Försvarets materielverk, Försvarsmakten och industrin samverkar och tillämpat SCM för att effektivisera materialförsörjningen. Försvarets materielverk har nu beslutat att gå vidare med arbetet att analysera möjliga förbättringar i försörjningskedjor, vilket beror på att Försvarsmakten idag är ett insatsförsvar där ökad tillgänglighet och lägre kostnader är viktiga aspekter. Försvarets materielverk vill undersöka möjligheten att hitta besparingspotential och effektiviseringar i den nuvarande försörjningen av reservmateriel för JAS 39 Gripen. Anledningen till att fokus ligger vid JAS 39 Gripen beror på att högre effekter kan fås av en effektivisering av materielsystemet än av andra system, vilket beror på att JAS 39 Gripen är ett av de största och mest komplexa systemen för Försvarsmakten (Edvardsson, 2010). Industrin som är leverantör av reservmateriel, och som i detta fall är Saab, har en positiv inställning till studien då de dels är intresserade av att effektivisera försörjningen och dels är öppna för att ta mer ansvar. Detta är viktigt då det är väsentligt att alla aktörer i försörjningskedjan är öppna för samarbete och integrering för att få tillgång till rätt information. 1

18 Kapitel 1 Det ger goda förutsättningar för att tillämpa SCM och se över aktörerna i försörjningskedjan för att hitta alternativa försörjningslösningar. Ovanstående bakgrund mynnar ut i studiens syfte. 1.2 SYFTE Studiens syfte är att: undersöka om det finns ett mer effektivt sätt att försörja Försvarsmakten med reservmateriel till JAS 39 Gripen, där kostnader reduceras utan att leveransservicen försämras. 1.3 DIREKTIV Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) finns det dels avgränsningar från uppdragsgivaren, det vill säga Försvarets materielverk, som grundar sig i relevans och dels avgränsningar som undersökaren gör, vilka avser ge en mer effektiv utredning. Uppdragsgivaren har avgränsat studien till att endast omfatta JAS 39 Gripens försörjningskedja samt från att effektivisera försörjningskedjan med hjälp av förbättrade informationssystem, trots att det är ett medvetet problem. Dessutom ligger fokus på återanskaffningen av reservmateriel. Vidare har ett examensarbete direktiv av akademisk karaktär, där ett akademiskt arbete ska bygga på en vetenskaplig grund och skapas genom vetenskapliga undersökningar. Ett akademiskt arbete kännetecknas av att det går att verifiera och relatera till existerande kunskap. Utredningen utgår från och beaktar existerande akademiska kunskaper inom området, vilket visar på att existerande teorier, modeller och data är känt och att studien bearbetar dessa. Därutöver ska resultatet förankras genom att diskutera överrensstämmelsen med redan existerande kunskap. Ytterligare krav är att studien ska vara av såväl allmänt som teoretiskt intresse och medföra ett kunskapsbidrag, vilket innebär att det måste finnas generella frågor. Dessutom ska allmänt vetenskapliga metoder användas för att studien ska kunna kontrolleras, upprepas och vara individoberoende. I vetenskapliga sammanhang tas validitet, realabilitet och objektivitet upp, vilket handlar om studiens giltighet, tillförlitlighet samt att ett objektivt förhållningssätt ska genomsyra arbetet (Lekvall & Wahlbin, 2001). Ett annat krav är att de olika delarna i rapporten ska stämma överens och att det finns en logisk koppling mellan dem. Krav finns även om att läsaren ska få möjlighet till att själv ta ställning till studien. Det ska alltså finnas en fullständig redogörelse för studiens upplägg, genomförande samt resultat. Vidare kännetecknas ett akademiskt arbete av att det finns olika abstraktionsnivåer, det vill säga inslag av generella delar såsom allmänna modeller och teorier, men även konkreta delar som behandlar det enskilda fenomenet som studeras. (Björklund & Paulsson, 2003) Enligt Arbnor och Bjerke (1994) visar ett vetenskapligt arbete hur metodsynsätt och metoder är relaterade till grundläggande föreställningar om verkligheten. Denna studie ser verkligheten med ett systemsynsätt, vilket enligt Gammelgaard (2004) är ett logistiskt sätt att se på verkligheten. I systemsynsättet avviker helheten från summan av delarna då relationerna mellan enheterna är av betydelse och kan bidra till en positiv effekt för hela systemet. Detta beror på att de ingående delarna är ömsesidigt beroende av varandra och kan skapa synergieffekter. Med andra ord förklarar och förstår systemsynsättet delarna utifrån helheten och har en objektiv syn på verkligheten. Med grund i detta måste relationerna undersökas och inte analyseras var för sig. (Arbnor & Bjerke, 1994) Systemsynsättet är lämpligt för studien då den avser studera 2

19 Inledning försörjningskedjan ur ett SCM perspektiv och hur olika delar i försörjningskedjan påverkar varandra samt hur en förändring påverkar den totala kostnaden. Studien utgår från helheten samtidigt som relationerna mellan enheterna studeras. Dock kan ett systemsynsätt medföra att enskilda enheter i kedjan kan gå förlorade till fördel för det övergripande systemet. Studiens fokus ligger däremot på försvarssektorn som ett system och syftet är att hitta alternativa lösningar som leder till kostnadsreduceringar för hela systemet. Vidare tas hänsyn till hur yttre faktorer påverkar respektive påverkas av det studerade systemet, vilket enligt Arbnor och Bjerke (1994) är ett öppet system. För att tillgodose det akademiska kravet om användning av allmänna metoder används Lekvall och Wahlbins (2001) utredningsmetodik som grundmodell. Detta innebär att de komponenter som finns i denna modell utgör grund för studiens rapport. Vidare presenteras metoden för studien för att ge läsaren möjlighet att själv ta ställning till studien. Kravet om att relatera till existerande akademiska kunskaper uppfylls med en teoretisk referensram. 3

20

21 Nulägesbeskrivning 2 NULÄGESBESKRIVNING I detta kapitel presenteras inledningsvis relevanta aktörer för studien. Därefter presenteras den övergripande strategin för Försvarsmaktens materialförsörjning och slutligen materielsystemet JAS 39 Gripen. Nulägesbeskrivningen syftar att ge en övergripande bild av dagens situation och dess kontext. 2.1 AKTÖRER I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN För att ge en grundläggande bild över de aktörer som verkar i JAS 39 Gripens försörjningskedja ges en kortfattad presentation av aktörerna. Aktörerna som ingår i försörjningskedjan för JAS 39 Gripen är Försvarets materielverk, Försvarsmakten och försvarsindustrin FÖRSVARETS MATERIELVERK Försvarets materielverk (hädanefter benämnd FMV) är en statlig myndighet underställd regeringen och har till uppgift att försörja bland andra Försvarsmakten, dess största kund, med material och förnödenheter (Edvardsson, 2010). FMV säkerställer att material finns på plats vid behov i ett långsiktigt perspektiv genom att införskaffa, vidmakthålla och avveckla material. De ska även tillhandahålla Försvarsmakten med kunskap inom materielsystem och i övrigt stödja dess verksamhet vad gäller materialförsörjning. Utöver detta har FMV andra verksamhetsområden såsom att agera representant för staten i komplexa internationella affärer angående materialförsörjning och erbjuda stöd åt svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet. (FMV, 2008b) Ett övergripande mål för FMV är att driva en effektiv verksamhet som tar tillvara på statens resurser. Därutöver är målen att bidra till att hantera och förebygga kriser i omvärlden, hävda landets territoriella integritet, försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna om civilbefolkningen samt att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Anskaffning ska i första hand ske av, på marknaden redan, befintlig och färdigutvecklad materiel. I andra hand, då materiel som enkelt går att anpassa till verksamheten saknas, ska utveckling ske i samarbete med andra länder. För övrigt är samarbete med andra länder en nödvändighet både då det gäller utveckling och anskaffning. I sista hand bör utvecklingen ta plats i egen regi. En regel är att kostnader och risker ska delas på flera för att det ska bli så kostnadseffektivt som möjligt. (FMV, 2008b) FÖRSVARSMAKTEN Som tidigare nämnts genomgår Försvarsmakten ett stort förändringsarbete där försvaret nu i egenskap av insatsförsvar ska vara mer slimmat, reagera snabbare samt vara effektivare än det gamla invasionsförsvaret. Försvarsmakten är i ständig beredskap att genomföra internationella insatser, hävda Sveriges integritet och stödja det svenska samhället vid större kriser. På grund av sin förmåga att utföra beväpnad strid är Försvarsmakten Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Försvarsmakten styrs av regering och riksdag genom ett årligt regleringsbrev och får varje år runt 40 miljarder kronor för att finansiera sin verksamhet. Ungefär halva summan går till förbandsverksamhet och resten till forskning, utveckling och materielsystem. (Försvarsmakten, 2010) Högkvarteret (hädanefter benämnt HKV) är Försvarsmaktens verksamhetsledning och sköter militärstrategiska frågor, myndighetsutveckling och är dessutom Försvarsmaktens kontakt mot regeringen. I HKV sitter bland andra överbefälhavaren som är myndighetschef och hans 5

22 Kapitel 2 ställföreträdare, generaldirektören. (Försvarsmakten, 2010) Försvarsmaktens logistikavdelning är FMLOG vars verksamhet är att ge logistiskt stöd till kompanierna och kan delas in i sju underenheter: Transportenheten, Reseenheten, Systemförvaltning, Reservmaterielenheten, Flyg-, Mark- och Marinverkstäder. FMLOG: Reservmaterielenheten (hädanefter benämnt Resmat) är den enhet som har försörjningsansvar och fungerar som en inköpsorganisation för reservmateriel. (Karlsson, 2010) FMLOG flygverkstäder finns utplacerade på flottiljerna, vilka är F21 i Luleå, F17 i Ronneby och F7 i Såtenäs. I Försvarsmakten ingår slutligen kompanierna eller även kallat förbanden som är brukaren av flygplanen. På varje kompani finns det ungefär flygplan. Förutom de förband som nämndes ovan räknas även de stridsflygplan som finns i Tjeckien och Ungern till de svenska förbanden. (Larsson, 2010) MSK Flyg är den enhet som ligger direkt efter HKV i hierarkin och är en paraplyorganisation ovan flottiljerna och styr F7, F17 och F21. Organisationen är Försvarsmaktens ägarföreträdare och styr och prioriterar efter HKV:s direktiv. (Larsson, 2010) FÖRSVARSINDUSTRIN Den svenska försvarsindustrin består av företag med definierade nischer, vilket leder till en väl strukturerad industri där dubbel kompetens i regel inte förekommer. Försvarsindustrin har det huvudsakliga ansvaret för utveckling och tillverkning av det försvarsmateriel som Försvarsmakten och FMV beställer och medverkar därutöver vid verifiering och validering av materielen. (Hagengård & Nilsson, 2002) Till största del utgörs försvarsindustrin av Saab AB (hädanefter benämnd Saab) och Volvo Aero AB, där Volvo Aero AB har helhetsåtagande för motorerna till flygplanet. Saab är den större leverantören och driver även centralverkstäder för underhåll av JAS 39 Gripen. De två huvudsakliga verkstäderna finns placerade i Arboga respektive Linköping, där underhåll av elektronik respektive mekanik sker. Saab har runt 300 OEM (Original Equipment Manufacturer), det vill säga Saabs underleverantörer, varav ungefär 40 stycken är större systemleverantörer. (Johansen, 2010) 2.2 MATERIALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI Försvarsmakten och FMV har en gemensam strategi, så kallad materialförsörjningsstrategin, som ska inrikta och styra materialförsörjningen. Denna strategi ska genomsyra hela materialförsörjningen och gäller både vid framtagning av underlag och vid beslutsfattande. Vidare uppfyller strategin statens krav på att materialförsörjningen skall vara kostnadseffektiv och säker ur den synpunkten att det behov som insatsförsvaret har uppfylls. Försvarsmakten har tagit fram nio huvudbudskap som tillsammans utgör materialförsörjningsstrategin och dessa presenteras här nedan (se Tabell 2.1). (Högkvarteret, 2007) 6

23 Nulägesbeskrivning Tabell 2.1: Strategins huvudbudskap (Högkvarteret, 2007) Strategins huvudbudskap Övergripande mål 1. Insatsförsvarets uppgifter och behov skall vara styrande för Försvarsmaktens materialförsörjning. 2. Materialförsörjningen skall vara kostnadseffektiv ur ett livscykelperspektiv och tillgodose kravet på ökad leveranssäkerhet. Medel/metoder 3. Materialförsörjningen skall styras av tydliggjorda och medvetna val mellan kostnad, effekt och handlingsfrihet. 4. Materialförsörjningen skall via en iterativ kravanpassning i högre grad nyttja Försvarsmaktens befintliga material och marknadens möjligheter samt ske samordnat med utformningen av förband. 5. Internationell samverkan skall vara huvudalternativet vid all utveckling, anskaffning och vidmakthållande och nyttan av internationellt materialsamarbete skall maximeras. Exporten av i Försvarsmakten existerande materielsystem skall främjas där det är till stor nytta för insatsförsvarets behov. 6. Materialförsörjningen skall ske samordnat med Försvarsmaktens forskning och teknikutveckling. 7. Antalet olika system skall minskas genom ökad teknisk systemsamordning 8. Ökad kostnadseffektivitet skall sökas genom att minska statens egen verksamhet och ge leverantörerna större åtaganden. 9. Materialförsörjningen skall ledas av en myndighetsgemensam integrerad materielledning. Försvarsmakten har som strategi att inte lagerhålla reservdelar i egen regi om det inte krävs av säkerhetspolitiska skäl. Vidare vill Försvarsmakten i allt högre grad efterlikna den civila infrastrukturen vad gäller försörjnings- och logistiklösningar samt även använda civila applikationer i militärt syfte. (FMV, 2003) 2.3 MATERIELSYSTEMET JAS 39 GRIPEN JAS 39 Gripen (hädanefter benämnt Gripen) introducerades 1996 i Flygvapnet och beräknas ha en livslängd på 40 år. Materielsystemet Gripen anses vara det mest avancerade utvecklingsprojektet någonsin inom svensk industri. Gripen tillhör fjärde generationens flygplanssystem och är ett integrerat flerrollsflygplan, vilket innebär att flygplanet under samma uppdrag och i luften kan byta roll mellan jakt, attack och spaning. Materielsystemet är utformat för att uppfylla höga krav på flygsäkerhet, hög tillgänglighet, låg förarbelastning och låga driftkostnader. Detta är möjligt då flygplanet både är bränslesnålt och har ett förenklat underhåll som medför att kostnaden för varje flygtimme och livstidskostnaden blir lägre. FMV är den aktör som införskaffar det kompletta materielsystemet för Försvarsmakten samt den aktör som representerar den svenska staten vid internationella sammanhang och kan ses som en leverantör av Gripen till Ungern, Tjeckien och Thailand. (FMV, 2010) Materielsystemet omfattas av knappa olika artiklar (Ljung, 2010). Dessa utgörs dels av reservdelar som inte är reparerbara och som kasseras efter användning och dels utbytesenheter som repareras och byts ut och som ingår i ett kretslopp för underhåll (Edvardsson, 2010). Gripen lyder under RML (Regler för Militär Luftfart) och de grunder som finns för flygsäkerhetsarbetet är att det ska påverka hela kedjan från initialanskaffning, drift och vidmakthållande till avveckling av ingående förband och system. Vidare ska flygsäkerheten främjas inom skäliga kostnader och med hänsyn till säkerheten för den civila luftfarten. Med skälig kostnad menas att kostnaderna för nationen är lägre än värdet av den resulterade nyttan för nationen. (Militära flyginspektionen, 2000) Ett luftfartyg får alltså inte användas inom det militära luftfartssystemet om inte ett underhållsintyg utfärdats om att underhåll utförts på luftfartyget eller 7

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Försvarslogistik 2025

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Försvarslogistik 2025 Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Försvarslogistik 2025 Försvarsindustridag Logistik 1 Swedish Defense Materiel Administration and Swedish Armed Forces are changing Brigadier general

Läs mer

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1 TEK125 Logistik Chalmers University of Technology 1 Kursens syfte och innehåll Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel planering,

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Låg leveransprecision i bemärkelsen försenade inleveranser från leverantörer

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Driftsäkerhet och LCC För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Analys visar vägen till optimala val 3 Idag är kostnaden för underhåll

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 Ledning av logistik Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 IEI, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (c:a 400 anst.) LiU Linköpings Universitet Utb.vet.

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid

Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I den här studien har en analys gjorts av säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Industriell Massproduktion

Industriell Massproduktion Industriell Massproduktion Theory Of Constraints, TOC Toyota Production System = LEAN Six Sigma Page 1 Theory of Constraints, flaskhalsstyrning Theory Of Constraints, eller TOC, är en managementfilosofi

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Swedish Production System SwePS

Swedish Production System SwePS Swedish Production System SwePS Ett Kompetenslyft inom Lean Produktion Lena Moestam Ahlström AB Volvo Ulrika Harlin Björn Langbeck Swerea IVF Lars Medbo Chalmers Lean på svenska? Kan man tillämpa Japanska

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Upphandlingsdagarna 2015 Stockholm 29 januari 2015 1 Inledning Den här presentation kommer att undersöka de vanligaste fallgroparna vid komplex

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning

Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Möjligheterna med SCM i byggsektorn BEAST Stockholm 2014-01-23 Framtidens konkurrenskraft handlar om förmågan att utforma, leda och styra

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 Mats-Olof Olsson M.Sc Chefsingenjör Flyg, FMV Ordförande NFFP Strategigrupp Varför NFFP bakgrund NFFP utvärderingar

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Innehåll 1. Bakgrund 2. Projektstyrning 3. Systemutveckling 4. Slutsatser och förslag Referenser 1. BAKGRUND

Innehåll 1. Bakgrund 2. Projektstyrning 3. Systemutveckling 4. Slutsatser och förslag Referenser 1. BAKGRUND Kan gemensamma modeller och verktyg för projektledning och systemutveckling inom försvarsmakten vara nyckeln till framgång vid utveckling av ledningssystem? Innehåll 1. Bakgrund 2. Projektstyrning 3. Systemutveckling

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

Styrning och struktur FMV Systemledning

Styrning och struktur FMV Systemledning Styrning och struktur FMV Systemledning C SML Genmj Per Lodin 081106 Dag #2 - Ledarskap & Beslut 27:e maj Behov Ledarskap 6:e nov Genomförande 12:e feb Agenda Kravbilden Expeditionära insatser Ökat fokus

Läs mer

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita.

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita. Sweden ICT Week Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda Service Management och ITIL Varför avtala IT-tjänster Relationen verksamhet

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Examensarbete på. IEI/Logistik

Examensarbete på. IEI/Logistik Bild 1 Examensarbete på IEI/Logistik Bild 2 Här hittar du mer information www.iei.liu.se/logistik/utbildning/examensarbete Info kopplat till att göra exjobb på IEI-Logistik (t.ex. dessa info-oh) www.iei.liu.se/student/exjobb

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Produktinformation viktigare än programvara?!

Produktinformation viktigare än programvara?! Produktinformation viktigare än programvara?! Standarden ISO 10303-239 PLCS gör g r det möjligt m att skapa en helhetsbild över den information som beskriver de krav du ställer påp din produkt, den resulterande

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Lagerstyrning handlar principiellt om att fastställa kvantiteter

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

TOTALKOSTNADSANALYS AV CONTAINERHANTERING

TOTALKOSTNADSANALYS AV CONTAINERHANTERING TOTALKOSTNADSANALYS AV CONTAINERHANTERING TOTAL COST ANALYSIS OF CONTAINER HANDLING Jonathan Alvekrans Danijela Zec EXAMENSARBETE 2014 Industriell organisation och ekonomi med inriktning Logistik och ledning

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

www.transfargo.se att göra det att göra det svåra enkelt

www.transfargo.se att göra det att göra det svåra enkelt www.transfargo.se att göra det att göra det svåra enkelt Hans-Gunnar Andersson vd Ta en boll, kasta upp den i luften och fånga den med handen. Det är inget konstigt med det. Ta nu ett par bollar till,

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Datum Dnr 2009-11-23 32-2009-0559-2 Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Riksrevisionen har under hösten

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015 VISION INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. UPPDRAG VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. HUVUDMÅLGRUPPER* ÄLDRE OCH MIGRANTER. ÖVERGRIPANDE MÅL VI ÄR EN RESURSSTARK OCH ENAD

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Lageradministration och terminallogistik, 200 poäng

Lageradministration och terminallogistik, 200 poäng LAGER OCH TERMINAL Ämnet lager och terminal behandlar olika logistikflöden, kopplingar mellan olika transportslag och hanteringsmetoder samt hur samspelet mellan dessa påverkar gods- och varuflöden. Ämnet

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Nyckelord för anförandet

Nyckelord för anförandet Sweden Logistics Knallar med konkurrenskraft Knallar 3.0 från Sjuhärad Högskolan i Borås 4 april 2013 Dag Ericsson dag.ericsson@hb.se Nyckelord för anförandet Kundnärhet Enkelhet Sunt förnuft Partnerskap

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Framgångsfaktorer inköpsprojekt - vad kommer före resp. efter systeminförande? Matti Bjerking En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Linköping University Electronic Press

Linköping University Electronic Press Linköping University Electronic Press Konferensartikel Vet vi om studenterna uppfattar det vi vill få fram? Björn Oskarsson Ingår i Utbildning - Undervisning - Utmaning - Utveckling: En rapport från LiU:s

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

De 16 principerna för samverkan

De 16 principerna för samverkan De 16 principerna för samverkan Syftet med de styrande principerna Kommunerna i Stockholms län värnar om nätneutralitet, autentiseringsneutralitet och federationsneutralitet. Syftet med principerna är

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer