Examensarbete inom RM Systemstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete inom RM Systemstöd"

Transkript

1 ÖPPEN/UNCLASSIFIED Datum FMV Dokumentbeteckning Utgåva FMV4323-4:1 1.0 Ansv område/enhet AK Logistik Klassificeringsnr Sändlista Sida 1 (2) Er referens Ert datum Er beteckning FMV tjänsteställe, handläggare, telefon FMV föreg. datum FMV föreg. beteckning Log UT, Lennart Edvardsson, Examensarbete inom RM Systemstöd Bilaga 1 Studierapport Effektivare materielförsörjning för JAS 39 Gripen. - En analys kring rollfördelning och gränssnittsansvar i försörjningskedjan. Studien genomfördes som ett examensarbete under första halvåret 2010 i syfte att kartlägga om det fanns ett mer effektivt sätt att försörja Försvarsmakten med reservmateriel till JAS 39 Gripen, där kostnaderna kunde reduceras, genom en förändring av rollfördelning och gränssnittsansvar i försörjningskedjan, utan att påverka tillgängligheten av reservmateriel. Arbetet genomfördes av 2 studenter från civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola. FMV har inbjudit till och genomfört 2 redovisningstillfällen på FMV samt ett redovisningstillfälle för Saab AB. FÖRSVARETS MATERIELVERK Urban Holm PL Systemstöd RM FMV/Mall UPPRÄTTAD HANDLING/ARB Utgåva nr 14.0 FMV Försvarets materielverk Tel: Org.nr: Box 1002 Fax: VAT nr: SE Arboga

2 ÖPPEN/UNCLASSIFIED Datum FMV Dokumentbeteckning Utgåva FMV4323-4:1 1.0 Ansv område/enhet AK Logistik Klassificeringsnr Sida 2 (2) Sändlista: FM PROD MTRL PROD LOG Anders Carlsson Inom FMV Arkiv FMV/Mall UPPRÄTTAD HANDLING/ARB Utgåva nr 14.0

3 Effektivare materialförsörjning för JAS 39 Gripen En analys kring rollfördelning och gränssnittsansvar i försörjningskedjan Johanna Trinh & Jemima Widforss Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--10/ SE Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Logistik

4

5 Effektivare materialförsörjning för JAS 39 Gripen En analys kring rollfördelning och gränssnittsansvar i försörjningskedjan Creating a more efficient material supply for JAS 39 Gripen An analysis about roles and interfaces in the supply chain Johanna Trinh & Jemima Widforss Uppdragsgivare: Urban Holm, FMV Handledare: Lennart Edvardsson, FMV Magnus Berglund, Linköpings Universitet Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--10/ SE Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Logistik

6

7 SAMMANFATTNING Det pågår ett stort förändringsarbete runt om i Europa då den säkerhetspolitiska situationen förändrats sedan kalla krigets slut. Försvarsmakten i Sverige har övergått från att vara ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar, vilket ställer krav på effektivare försörjning. Detta examensarbete är en följd av förändringsarbetet där Försvarets materielverk (FMV) har valt att utreda hur JAS 39 Gripens försörjningskedja kan effektiviseras. Syftet med examensarbetet är således att undersöka om det finns ett mer effektivt sätt att försörja Försvarsmakten med reservmateriel till JAS 39 Gripen, där kostnader reduceras utan att leveransservicen försämras. Detta genom att fokusera på att förändra rollfördelningen och att flytta gränssnittsansvaret mellan aktörerna i kedjan. Dessutom avser studien utreda återanskaffningen av reservmateriel och hänsyn tas till de viktigaste aktörerna i försörjningskedjan, vilka är FMV, Försvarsmakten och Saab AB. Utredningen baseras på strukturerade intervjuer med ett flertal personer från ovanstående företag för att skapa en heltäckande bild av dagens situation. Vidare hämtas inspiration och idéer från två fallstudier; dels helhetsåtagandet av skolflygplanet 60 och dels förändringsarbetet i Storbritanniens försvar. Detta ligger som grund för framtagning och utvärdering av alternativa försörjningslösningar till dagens upplägg. Dessutom tillämpas teorier kring bland annat Supply Chain Management (SCM), centrala logistiska begrepp samt rollfördelning och gränssnitt. Examensarbetet resulterar i en kartläggning av material- och informationsflödet i JAS 39 Gripens försörjningskedja och hur väl försörjningen av reservmateriel fungerar. Vidare ges en sammanställning av aktörernas synpunkter samt av mjuka aspekter såsom relationer, samarbete och kommunikation. Utifrån ovanstående kartläggning identifieras väsentliga problemområden och dessa är reservdelsbrist, avsaknad av incitament, bristande kravställning och kommunikation, många överlämningar samt avsaknad av en totalkostnadsbild. En heltäckande analys av problemområdena ger orsakssamband och nya upplägg av försörjningslösningar som avser åtgärda problemen. Examensarbetet presenterar två alternativa försörjningslösningar. Den första försörjningslösningen, Helhetsåtagande av underhållsproduktionen, innebär att Saab AB får ansvar för hela underhållsproduktionen och får betalt för att hålla en viss genomloppstid för underhåll av utbytesenheter till en procentuell leveransservicenivå. I det andra alternativet, Helhetsåtagande av reservdelsanskaffningen, ansvarar Saab AB istället för en viss tillgänglighet av det totala behovet för reservdelar. Till skillnad från dagens upplägg innebär de båda ovanstående alternativen att Saab AB återanskaffar reservdelar. Därutöver utvärderas alternativen med utgångspunkt i risker, vinster, kostnader, leveransservice och viktiga SCM aktiviteter. Slutsatser kan dras om att alternativen ger effektivare försörjningar där den totala kostnaden i kedjan reduceras utan att försämra leveransservicen. Avslutningsvis dras ett antal huvudsakliga slutsatser om att JAS 39 Gripens försörjningskedja bör skapa en totalkostnadsbild och ett helhetsperspektiv hos aktörerna i försörjningskedjan, sluta avtal som ger ansvar och skapar incitament samt anpassa inköpsstrategierna vid anskaffning efter försörjningskedjans behov.

8

9 ABSTRACT Since the Cold War the general security policy situation has changed, which has started a major process of change throughout Europe. The Swedish Armed Forces has gone from being an invasion-based armed force to a mission-based armed force and thereby requiring a more efficient supply. This master s thesis is a result of this change in which the Swedish Defence Materiel Administration (FMV) has decided to investigate the inefficiencies in the material supply for JAS 39 Gripen. The purpose of this study is therefore to analyse whether there is a more efficient way to supply the Swedish Armed Forces with spare parts for JAS 39 Gripen, while reducing the total cost in the supply chain without deteriorating the service level. The study is focusing on changing the roles and moving the interfaces between the members of the supply chain. Furthermore the study aims to focus only on the resupply of spare parts and on the key members in the supply chain, which are FMV, the Swedish Armed Forces and Saab AB. The study is based on structured interviews with several people from the key members of the supply chain for the purpose of mapping the current situation of JAS 39 Gripen. Further on, inspiration and ideas are gathered through two case studies; training aircraft 60 (SK 60) and the process of change in the UK s defence. The above are used to develop and evaluate alternative supply solutions. In addition, several theories such as Supply Chain Management (SCM) and logistics concepts as well as theories about roles and interfaces in the supply chain are applied. The master s thesis results in a mapping of the material- and information flow in the supply chain of JAS 39 Gripen and how well the supply chain performs. Moreover, the study yields a compilation of the supply chain members views and of intangible aspects such as relationships, collaboration and communications. From the mapping several problem areas are identified. These are spare parts inadequacies, lack of incentives, inadequate requirements on the supplier, inadequate communication, unnecessary handovers and lack of total cost knowledge. A comprehensive analysis of the problems results in causes, in which alternative solutions are developed in order to take actions against these problems. The master s thesis presents two alternative supply solutions. The first supply solution, Helhetsåtagande av underhållsproduktionen, means that Saab AB will be responsible for all maintenance and is paid to keep a turnaround for the maintenance of apparatus to a certain percentage of service level. In the second alternative, Helhetsåtagande av reservdelsanskaffningen, Saab AB is responsible and paid to keep an availability of spare parts. Unlike today, in the two above alternatives Saab AB is responsible for the resupply of spare parts. In addition, the alternatives are evaluated against risks, benefits, costs, service level and key SCM activities. Conclusions can be drawn that each of the alternatives provides a more efficient supply, where costs can be reduced and without deteriorating the service level. Finally, a number of key findings about the supply chain are presented: the members of the supply chain need to implement a total cost and holistic view; create agreements that give accountability and create incentives and align the strategies for supply with the needs of the supply chain.

10

11 FÖRORD Vi som författat detta examensarbete studerar civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola. Examensarbetet har utförts inom logistikområdet vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling under våren Uppdragsgivaren för examensarbetet är Urban Holm på Försvarets materielverk, FMV. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som på något sätt medverkat i vårt examensarbete. Ett särskilt tack vill vi rikta till vår handledare Lennart Edvardsson på FMV för stort engagemang och inspiration. Lennart har under arbetets gång stöttat och ställt upp för oss vid alla tillfällen. Vi vill även tacka Joakim Rylander på Support & Services på Saab AB för ett gott bemötande, öppenhet och engagemang. Joakim har ställt upp och varit till stor hjälp med att ta fram nyckelpersoner och samordnat möten. Vidare vill vi även tacka de personer som intervjuats på FMV, Försvarsmakten och Saab AB, som tagit sig tid, engagerat sig och bidragit till vårt examensarbete. Vi hoppas att examensarbetet kan utgöra ett nyttigt beslutsunderlag för samtliga företag. Vi vill också tacka vår handledare Magnus Berglund vid Linköpings tekniska högskola samt vår opponentgrupp Johan Falk och Andrew Golrang. De har under arbetets gång gett oss goda råd och kommentarer. Avslutningsvis vill vi tacka all hjälpsam personal på FMV i Linköping för vänligt bemötande och som ställt upp och hjälpt oss med praktiska frågor. Linköping juni 2010 Johanna Trinh Jemima Widforss

12

13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE DIREKTIV NULÄGESBESKRIVNING AKTÖRER I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN Försvarets materielverk Försvarsmakten Försvarsindustrin MATERIALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI MATERIELSYSTEMET JAS 39 GRIPEN REFERENSRAM CENTRALA LOGISTIKA BEGREPP Totalkostnadsbegreppet Leveransserviceelement LOGISTISKA UTREDNINGSMODELLER DEFINITION AV FÖRSÖRJNINGSKEDJA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Definition av Supply Chain Management Ramverk för SCM Samarbete i försörjningskedjan Integration i försörjningskedjan Koordination i försörjningskedjan VÄRDEFÖRÄDLING I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN ROLLFÖRDELNING & GRÄNSSNITT Omkonfigurering av gränssnitt Gränssnitt till leverantör RISKER I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN EFTERMARKNADSLOGISTIK MILITÄR LOGISTIK Tre nivåer av militär logistik Militär logistik i olika konfliktnivåer Skillnader mellan militär och civil logistik INKÖPSSTRATEGIER UPPGIFTSPRECISERING UPPDRAGSBAKGRUND PROBLEMATISERING UPPGIFTSMODELL Steg 1: Kartläggning Steg 2: Inhämtning av branschinformation Steg 3: Analys av dagens rollfördelning & gränssnittsansvar Steg 4: Ta fram & utvärdera alternativa försörjningslösningar Steg 5: Slutsats och rekommendationer Sammanfattad uppgiftsmodell Studiens avgränsningar METOD VAL AV UNDERSÖKNINGSTEKNIK STEGVIS UTREDNINGSMETODIK Steg 0: Planeringsfas Steg 1: Kartläggning... 54

14 5.2.3 Steg 2: Inhämtning av branschinformation Steg 3: Analys av dagens rollfördelning & gränssnittsansvar Steg 4: Ta fram & Utvärdera alternativa försörjningslösningar Steg 5: Slutsats och rekommendation KARTLÄGGNING LAGERSTRUKTUR Centrallager Garnisonslager Kompaniförråd Konsignationslager Saabs produktionsbuffert INFORMATIONSSYSTEM RESERVMATERIEL Specifika förutsättningar Underhållsstruktur Reservdelar Utbytesenheter (UE) AKTÖRERS SYN PÅ FÖRSÖRJNINGSKEDJAN Syfte och mål med försörjningskedjan Kundvärde Leveransservice Ledtider Kostnader Försörjningskedjans prestation Samarbete i försörjningskedjan Integration i försörjningskedjan Koordination i försörjningskedjan Rollfördelning och gränssnittsansvar i försörjningskedjan PROBLEMOMRÅDEN Problemområde: Reservdelsbrist Problemområde: Avsaknaden av incitament Problemområde: Bristande kravställning Problemområde: Bristande kommunikation Problemområde: Många överlämningar Övriga problemområden INHÄMTNING AV BRANSCHINFORMATION FALLSTUDIE: HELHETSÅTAGANDE SK Helhetsåtagande SK Resultat och konsekvenser FALLSTUDIE: PFI-LÖSNINGAR I STORBRITANNIENS FÖRSVAR Risker med PFI-lösningar Fallstudie: Harrier & Tornado ANALYS DAGENS ROLLFÖRDELNING OCH GRÄNSSNITTSANSVAR Reservdelsbrist Avsaknaden av incitament Bristande kravställning Bristande kommunikation Många överlämningar Totalkostnadsbild Samarbete i försörjningskedjan Integration i försörjningskedjan Koordination i försörjningskedjan ALTERNATIVA FÖRSÖRJNINGSLÖSNINGAR Alternativ 1: Helhetsåtagande för underhållsproduktionen

15 8.2.2 Alternativ 2: Helhetsåtagande för reservdelsanskaffningen Övriga åtgärder DISKUSSION KRING ALTERNATIVA FÖRSÖRJNINGSLÖSNINGAR RESULTAT SLUTSATSER DISKUSSION Avgränsningarnas påverkan Metodmässiga aspekter GENERALISERING ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Skapa en totalkostnadsbild för försörjningskedjan Införa helhetsperspektiv hos aktörerna i försörjningskedjan Sluta avtal som ger ansvar och skapar incitament Anpassa inköpsstrategier efter försörjningskedjans behov AVSLUTANDE KAPITEL BIDRAG TILL FMV AKADEMISKT BIDRAG FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER & FORSKNING KÄLLFÖRTECKNING ORDLISTA BILAGA 1 LITTERATURSTUDIE BILAGA 2 GENERISKT INTERVJUUNDERLAG BILAGA 3 INTERVJUOBJEKT

16

17 Inledning 1 INLEDNING I detta kapitel beskrivs inledningsvis bakgrunden till studien som sedan mynnar ut i studiens syfte. Därefter behandlas rapportens avgränsningar vad gäller dels direktiv från uppdragsgivaren och dels akademiska direktiv. 1.1 BAKGRUND Sedan kalla krigets slut har den säkerhetspolitiska situationen i Europa förändrats. Den förändrade omvärlden avspeglar sig i Försvarsmakten, som sedan ett flertal år tillbaka genomgår ett stort förändringsarbete. (Försvarsmakten, 2010) Det har medfört att Försvarsmakten utvecklats från att vara ett invasionsförsvar till att istället vara ett insatsförsvar, med fokus på internationella samarbetsprojekt och insatsresurser framför självförsörjning. (FMV, 2008a) Samtidigt som detta innebär ett mindre försvar med färre resurser, ställs krav på effektivitet, flexibilitet och beredskap både i Sverige och utomlands. Förändringsarbetet som pågår inom Försvarsmakten i Sverige kan även ses i många andra länder. (Försvarsmakten, 2010) Det nya insatsförsvaret ställer krav på en effektivare försörjningskedja med kortare ledtider, hög tillgänglighet och leveranssäkerhet. Försvaret måste ständigt vara i beredskap och material måste finnas tillgängligt när det behövs. Det innebär att Försvarets materielverk, som har till uppgift att försörja Försvarsmakten med materiel och förnödenheter, måste hitta nya sätt att effektivisera materialförsörjningen. (FMV, 2008b) En väg att gå är att tillämpa Supply Chain Management (SCM) som innebär en effektivisering genom integrering och koordinering av det totala flödet och där en viktig aspekt är att se hela försörjningskedjan som ett system. Detta resulterar i högre vinster och bättre service än om varje enskild aktör enbart ser till sin egen verksamhet, vilket ofta leder till suboptimering. Ovanstående ligger även i linje med vad riksdagen anser då de menar att Försvarsmakten bör se över möjligheten att utnyttja SCM i högre grad. I försörjningskedjan finns såväl offentliga som privata aktörer och Offentlig-Privat-Samverkan (OPS) är därför en tillämpbar strategi för att integrera dessa sektorer och handlar om att dessa ska samarbeta gällande tjänster, förnödenheter och anläggningar. Vidare finns direktiv och krav från riksdagen att Försvarsmakten utnyttjar OPS, vilket även stämmer väl överens med Försvarsmaktens strategiska målsättningar. (Högkvarteret, 2006) SK 60, som är ett skolflygplan, är ett exempel där Försvarets materielverk, Försvarsmakten och industrin samverkar och tillämpat SCM för att effektivisera materialförsörjningen. Försvarets materielverk har nu beslutat att gå vidare med arbetet att analysera möjliga förbättringar i försörjningskedjor, vilket beror på att Försvarsmakten idag är ett insatsförsvar där ökad tillgänglighet och lägre kostnader är viktiga aspekter. Försvarets materielverk vill undersöka möjligheten att hitta besparingspotential och effektiviseringar i den nuvarande försörjningen av reservmateriel för JAS 39 Gripen. Anledningen till att fokus ligger vid JAS 39 Gripen beror på att högre effekter kan fås av en effektivisering av materielsystemet än av andra system, vilket beror på att JAS 39 Gripen är ett av de största och mest komplexa systemen för Försvarsmakten (Edvardsson, 2010). Industrin som är leverantör av reservmateriel, och som i detta fall är Saab, har en positiv inställning till studien då de dels är intresserade av att effektivisera försörjningen och dels är öppna för att ta mer ansvar. Detta är viktigt då det är väsentligt att alla aktörer i försörjningskedjan är öppna för samarbete och integrering för att få tillgång till rätt information. 1

18 Kapitel 1 Det ger goda förutsättningar för att tillämpa SCM och se över aktörerna i försörjningskedjan för att hitta alternativa försörjningslösningar. Ovanstående bakgrund mynnar ut i studiens syfte. 1.2 SYFTE Studiens syfte är att: undersöka om det finns ett mer effektivt sätt att försörja Försvarsmakten med reservmateriel till JAS 39 Gripen, där kostnader reduceras utan att leveransservicen försämras. 1.3 DIREKTIV Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) finns det dels avgränsningar från uppdragsgivaren, det vill säga Försvarets materielverk, som grundar sig i relevans och dels avgränsningar som undersökaren gör, vilka avser ge en mer effektiv utredning. Uppdragsgivaren har avgränsat studien till att endast omfatta JAS 39 Gripens försörjningskedja samt från att effektivisera försörjningskedjan med hjälp av förbättrade informationssystem, trots att det är ett medvetet problem. Dessutom ligger fokus på återanskaffningen av reservmateriel. Vidare har ett examensarbete direktiv av akademisk karaktär, där ett akademiskt arbete ska bygga på en vetenskaplig grund och skapas genom vetenskapliga undersökningar. Ett akademiskt arbete kännetecknas av att det går att verifiera och relatera till existerande kunskap. Utredningen utgår från och beaktar existerande akademiska kunskaper inom området, vilket visar på att existerande teorier, modeller och data är känt och att studien bearbetar dessa. Därutöver ska resultatet förankras genom att diskutera överrensstämmelsen med redan existerande kunskap. Ytterligare krav är att studien ska vara av såväl allmänt som teoretiskt intresse och medföra ett kunskapsbidrag, vilket innebär att det måste finnas generella frågor. Dessutom ska allmänt vetenskapliga metoder användas för att studien ska kunna kontrolleras, upprepas och vara individoberoende. I vetenskapliga sammanhang tas validitet, realabilitet och objektivitet upp, vilket handlar om studiens giltighet, tillförlitlighet samt att ett objektivt förhållningssätt ska genomsyra arbetet (Lekvall & Wahlbin, 2001). Ett annat krav är att de olika delarna i rapporten ska stämma överens och att det finns en logisk koppling mellan dem. Krav finns även om att läsaren ska få möjlighet till att själv ta ställning till studien. Det ska alltså finnas en fullständig redogörelse för studiens upplägg, genomförande samt resultat. Vidare kännetecknas ett akademiskt arbete av att det finns olika abstraktionsnivåer, det vill säga inslag av generella delar såsom allmänna modeller och teorier, men även konkreta delar som behandlar det enskilda fenomenet som studeras. (Björklund & Paulsson, 2003) Enligt Arbnor och Bjerke (1994) visar ett vetenskapligt arbete hur metodsynsätt och metoder är relaterade till grundläggande föreställningar om verkligheten. Denna studie ser verkligheten med ett systemsynsätt, vilket enligt Gammelgaard (2004) är ett logistiskt sätt att se på verkligheten. I systemsynsättet avviker helheten från summan av delarna då relationerna mellan enheterna är av betydelse och kan bidra till en positiv effekt för hela systemet. Detta beror på att de ingående delarna är ömsesidigt beroende av varandra och kan skapa synergieffekter. Med andra ord förklarar och förstår systemsynsättet delarna utifrån helheten och har en objektiv syn på verkligheten. Med grund i detta måste relationerna undersökas och inte analyseras var för sig. (Arbnor & Bjerke, 1994) Systemsynsättet är lämpligt för studien då den avser studera 2

19 Inledning försörjningskedjan ur ett SCM perspektiv och hur olika delar i försörjningskedjan påverkar varandra samt hur en förändring påverkar den totala kostnaden. Studien utgår från helheten samtidigt som relationerna mellan enheterna studeras. Dock kan ett systemsynsätt medföra att enskilda enheter i kedjan kan gå förlorade till fördel för det övergripande systemet. Studiens fokus ligger däremot på försvarssektorn som ett system och syftet är att hitta alternativa lösningar som leder till kostnadsreduceringar för hela systemet. Vidare tas hänsyn till hur yttre faktorer påverkar respektive påverkas av det studerade systemet, vilket enligt Arbnor och Bjerke (1994) är ett öppet system. För att tillgodose det akademiska kravet om användning av allmänna metoder används Lekvall och Wahlbins (2001) utredningsmetodik som grundmodell. Detta innebär att de komponenter som finns i denna modell utgör grund för studiens rapport. Vidare presenteras metoden för studien för att ge läsaren möjlighet att själv ta ställning till studien. Kravet om att relatera till existerande akademiska kunskaper uppfylls med en teoretisk referensram. 3

20

21 Nulägesbeskrivning 2 NULÄGESBESKRIVNING I detta kapitel presenteras inledningsvis relevanta aktörer för studien. Därefter presenteras den övergripande strategin för Försvarsmaktens materialförsörjning och slutligen materielsystemet JAS 39 Gripen. Nulägesbeskrivningen syftar att ge en övergripande bild av dagens situation och dess kontext. 2.1 AKTÖRER I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN För att ge en grundläggande bild över de aktörer som verkar i JAS 39 Gripens försörjningskedja ges en kortfattad presentation av aktörerna. Aktörerna som ingår i försörjningskedjan för JAS 39 Gripen är Försvarets materielverk, Försvarsmakten och försvarsindustrin FÖRSVARETS MATERIELVERK Försvarets materielverk (hädanefter benämnd FMV) är en statlig myndighet underställd regeringen och har till uppgift att försörja bland andra Försvarsmakten, dess största kund, med material och förnödenheter (Edvardsson, 2010). FMV säkerställer att material finns på plats vid behov i ett långsiktigt perspektiv genom att införskaffa, vidmakthålla och avveckla material. De ska även tillhandahålla Försvarsmakten med kunskap inom materielsystem och i övrigt stödja dess verksamhet vad gäller materialförsörjning. Utöver detta har FMV andra verksamhetsområden såsom att agera representant för staten i komplexa internationella affärer angående materialförsörjning och erbjuda stöd åt svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet. (FMV, 2008b) Ett övergripande mål för FMV är att driva en effektiv verksamhet som tar tillvara på statens resurser. Därutöver är målen att bidra till att hantera och förebygga kriser i omvärlden, hävda landets territoriella integritet, försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna om civilbefolkningen samt att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Anskaffning ska i första hand ske av, på marknaden redan, befintlig och färdigutvecklad materiel. I andra hand, då materiel som enkelt går att anpassa till verksamheten saknas, ska utveckling ske i samarbete med andra länder. För övrigt är samarbete med andra länder en nödvändighet både då det gäller utveckling och anskaffning. I sista hand bör utvecklingen ta plats i egen regi. En regel är att kostnader och risker ska delas på flera för att det ska bli så kostnadseffektivt som möjligt. (FMV, 2008b) FÖRSVARSMAKTEN Som tidigare nämnts genomgår Försvarsmakten ett stort förändringsarbete där försvaret nu i egenskap av insatsförsvar ska vara mer slimmat, reagera snabbare samt vara effektivare än det gamla invasionsförsvaret. Försvarsmakten är i ständig beredskap att genomföra internationella insatser, hävda Sveriges integritet och stödja det svenska samhället vid större kriser. På grund av sin förmåga att utföra beväpnad strid är Försvarsmakten Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Försvarsmakten styrs av regering och riksdag genom ett årligt regleringsbrev och får varje år runt 40 miljarder kronor för att finansiera sin verksamhet. Ungefär halva summan går till förbandsverksamhet och resten till forskning, utveckling och materielsystem. (Försvarsmakten, 2010) Högkvarteret (hädanefter benämnt HKV) är Försvarsmaktens verksamhetsledning och sköter militärstrategiska frågor, myndighetsutveckling och är dessutom Försvarsmaktens kontakt mot regeringen. I HKV sitter bland andra överbefälhavaren som är myndighetschef och hans 5

22 Kapitel 2 ställföreträdare, generaldirektören. (Försvarsmakten, 2010) Försvarsmaktens logistikavdelning är FMLOG vars verksamhet är att ge logistiskt stöd till kompanierna och kan delas in i sju underenheter: Transportenheten, Reseenheten, Systemförvaltning, Reservmaterielenheten, Flyg-, Mark- och Marinverkstäder. FMLOG: Reservmaterielenheten (hädanefter benämnt Resmat) är den enhet som har försörjningsansvar och fungerar som en inköpsorganisation för reservmateriel. (Karlsson, 2010) FMLOG flygverkstäder finns utplacerade på flottiljerna, vilka är F21 i Luleå, F17 i Ronneby och F7 i Såtenäs. I Försvarsmakten ingår slutligen kompanierna eller även kallat förbanden som är brukaren av flygplanen. På varje kompani finns det ungefär flygplan. Förutom de förband som nämndes ovan räknas även de stridsflygplan som finns i Tjeckien och Ungern till de svenska förbanden. (Larsson, 2010) MSK Flyg är den enhet som ligger direkt efter HKV i hierarkin och är en paraplyorganisation ovan flottiljerna och styr F7, F17 och F21. Organisationen är Försvarsmaktens ägarföreträdare och styr och prioriterar efter HKV:s direktiv. (Larsson, 2010) FÖRSVARSINDUSTRIN Den svenska försvarsindustrin består av företag med definierade nischer, vilket leder till en väl strukturerad industri där dubbel kompetens i regel inte förekommer. Försvarsindustrin har det huvudsakliga ansvaret för utveckling och tillverkning av det försvarsmateriel som Försvarsmakten och FMV beställer och medverkar därutöver vid verifiering och validering av materielen. (Hagengård & Nilsson, 2002) Till största del utgörs försvarsindustrin av Saab AB (hädanefter benämnd Saab) och Volvo Aero AB, där Volvo Aero AB har helhetsåtagande för motorerna till flygplanet. Saab är den större leverantören och driver även centralverkstäder för underhåll av JAS 39 Gripen. De två huvudsakliga verkstäderna finns placerade i Arboga respektive Linköping, där underhåll av elektronik respektive mekanik sker. Saab har runt 300 OEM (Original Equipment Manufacturer), det vill säga Saabs underleverantörer, varav ungefär 40 stycken är större systemleverantörer. (Johansen, 2010) 2.2 MATERIALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI Försvarsmakten och FMV har en gemensam strategi, så kallad materialförsörjningsstrategin, som ska inrikta och styra materialförsörjningen. Denna strategi ska genomsyra hela materialförsörjningen och gäller både vid framtagning av underlag och vid beslutsfattande. Vidare uppfyller strategin statens krav på att materialförsörjningen skall vara kostnadseffektiv och säker ur den synpunkten att det behov som insatsförsvaret har uppfylls. Försvarsmakten har tagit fram nio huvudbudskap som tillsammans utgör materialförsörjningsstrategin och dessa presenteras här nedan (se Tabell 2.1). (Högkvarteret, 2007) 6

23 Nulägesbeskrivning Tabell 2.1: Strategins huvudbudskap (Högkvarteret, 2007) Strategins huvudbudskap Övergripande mål 1. Insatsförsvarets uppgifter och behov skall vara styrande för Försvarsmaktens materialförsörjning. 2. Materialförsörjningen skall vara kostnadseffektiv ur ett livscykelperspektiv och tillgodose kravet på ökad leveranssäkerhet. Medel/metoder 3. Materialförsörjningen skall styras av tydliggjorda och medvetna val mellan kostnad, effekt och handlingsfrihet. 4. Materialförsörjningen skall via en iterativ kravanpassning i högre grad nyttja Försvarsmaktens befintliga material och marknadens möjligheter samt ske samordnat med utformningen av förband. 5. Internationell samverkan skall vara huvudalternativet vid all utveckling, anskaffning och vidmakthållande och nyttan av internationellt materialsamarbete skall maximeras. Exporten av i Försvarsmakten existerande materielsystem skall främjas där det är till stor nytta för insatsförsvarets behov. 6. Materialförsörjningen skall ske samordnat med Försvarsmaktens forskning och teknikutveckling. 7. Antalet olika system skall minskas genom ökad teknisk systemsamordning 8. Ökad kostnadseffektivitet skall sökas genom att minska statens egen verksamhet och ge leverantörerna större åtaganden. 9. Materialförsörjningen skall ledas av en myndighetsgemensam integrerad materielledning. Försvarsmakten har som strategi att inte lagerhålla reservdelar i egen regi om det inte krävs av säkerhetspolitiska skäl. Vidare vill Försvarsmakten i allt högre grad efterlikna den civila infrastrukturen vad gäller försörjnings- och logistiklösningar samt även använda civila applikationer i militärt syfte. (FMV, 2003) 2.3 MATERIELSYSTEMET JAS 39 GRIPEN JAS 39 Gripen (hädanefter benämnt Gripen) introducerades 1996 i Flygvapnet och beräknas ha en livslängd på 40 år. Materielsystemet Gripen anses vara det mest avancerade utvecklingsprojektet någonsin inom svensk industri. Gripen tillhör fjärde generationens flygplanssystem och är ett integrerat flerrollsflygplan, vilket innebär att flygplanet under samma uppdrag och i luften kan byta roll mellan jakt, attack och spaning. Materielsystemet är utformat för att uppfylla höga krav på flygsäkerhet, hög tillgänglighet, låg förarbelastning och låga driftkostnader. Detta är möjligt då flygplanet både är bränslesnålt och har ett förenklat underhåll som medför att kostnaden för varje flygtimme och livstidskostnaden blir lägre. FMV är den aktör som införskaffar det kompletta materielsystemet för Försvarsmakten samt den aktör som representerar den svenska staten vid internationella sammanhang och kan ses som en leverantör av Gripen till Ungern, Tjeckien och Thailand. (FMV, 2010) Materielsystemet omfattas av knappa olika artiklar (Ljung, 2010). Dessa utgörs dels av reservdelar som inte är reparerbara och som kasseras efter användning och dels utbytesenheter som repareras och byts ut och som ingår i ett kretslopp för underhåll (Edvardsson, 2010). Gripen lyder under RML (Regler för Militär Luftfart) och de grunder som finns för flygsäkerhetsarbetet är att det ska påverka hela kedjan från initialanskaffning, drift och vidmakthållande till avveckling av ingående förband och system. Vidare ska flygsäkerheten främjas inom skäliga kostnader och med hänsyn till säkerheten för den civila luftfarten. Med skälig kostnad menas att kostnaderna för nationen är lägre än värdet av den resulterade nyttan för nationen. (Militära flyginspektionen, 2000) Ett luftfartyg får alltså inte användas inom det militära luftfartssystemet om inte ett underhållsintyg utfärdats om att underhåll utförts på luftfartyget eller 7

Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning

Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning Sida 1 (12) Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning () Sida 2 (12) Grunder Materielförsörjningsstrategin är en gemensam strategi för Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) som skall

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

Leveransservice & totalkostnad

Leveransservice & totalkostnad Leveransservice & totalkostnad Leveransservice Logistikprestation 3-Leveransservice Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Lagertillgänglighet Information Flexibilitet / Kundanpasning Oskarsson m

Läs mer

Remiss RML ändring steg 1

Remiss RML ändring steg 1 2015-11-03 FM2015-21136:1 Sida 1 (5) Sändlista (sid 4-5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Conny Johansson,

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Kommittédirektiv Investeringsplanering för försvarsmateriel Dir. 2013:52 Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en ändrad process för hur regeringen

Läs mer

Identifiering och implementering av systemhus

Identifiering och implementering av systemhus Sida 1 (5) Identifiering och implementering av systemhus Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild

Läs mer

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Supply chain integration- Forskningsläget Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Integration Varför Vad menas Sätt att förändra integration Makt Hinder Vad händer och vad

Läs mer

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1 TEK125 Logistik Chalmers University of Technology 1 Kursens syfte och innehåll Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel planering,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain stefan.hallberg @templog.se +46 706 397978 1 1 HELHETSSYN ÖVERBLICK Copyright GKA 2 Mannen på bilden hade ett problem han satt trångt nu har

Läs mer

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88)

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-12-16 Fö2016/01624/MFU Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) Statskontorets sammanfattande bedömning

Läs mer

Effektivitetsdimensioner En översikt

Effektivitetsdimensioner En översikt Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 01 Effektivitetsdimensioner En översikt Förräntning av investerat kapital är det överordnade målet för kommersiellt arbetande

Läs mer

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Försvarslogistik 2025

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Försvarslogistik 2025 Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Försvarslogistik 2025 Försvarsindustridag Logistik 1 Swedish Defense Materiel Administration and Swedish Armed Forces are changing Brigadier general

Läs mer

Logistik Logistics Management LiU / IEI. Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete)

Logistik Logistics Management LiU / IEI. Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete) Logistik Logistics Management LiU / IEI Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete) 1 Vill du ha mer information? www.iei.liu.se/logistik - Klicka på Utbildning Kontakta oss

Läs mer

Strategi för Offentlig-Privat Samverkan (OPS) i Försvarsmakten (2006)

Strategi för Offentlig-Privat Samverkan (OPS) i Försvarsmakten (2006) 2006-06-21 25 100:69043 Sidan 1 av 10 Strategi för Offentlig-Privat Samverkan (OPS) i Försvarsmakten (2006) Sidan 2 av 10 1 INLEDNING... 3 1.1 DEFINITION OCH KATEGORISERING AV OPS-LÖSNINGAR INOM FÖRSVARSMAKTEN...

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3 IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare Grupp A5 steg 3 2011-02-17 Simon Grunditz - 900404 Anders Perneborn - 900307 Hanna Sundström - 890417 Daniel Strömberg - 880403 Martin Hernå 900316 Innehåll Introduktion

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. Dir. 2015:71. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Kommittédirektiv. Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. Dir. 2015:71. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Kommittédirektiv Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten Dir. 2015:71 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska se över materiel-

Läs mer

Offentlig Privat Samverkan (OPS)

Offentlig Privat Samverkan (OPS) Offentlig Privat Samverkan (OPS) Nya lösningar för: en bättre logistik, OPS en bättre ekonomi, större tillgänglighet och bättre nyttjande av samhällets resurser. Torbjörn Ekelund PROD OPS (P7) Agenda Föreläsningen

Läs mer

Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas. Magnus Lommerdal

Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas. Magnus Lommerdal Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas Magnus Lommerdal Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas > Svenska kraftnäts uppdrag > Tillbakablick och förändrade förutsättningar >

Läs mer

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Driftsäkerhet och LCC För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Analys visar vägen till optimala val 3 Idag är kostnaden för underhåll

Läs mer

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare Datum, Bild 1, Författare Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen 18 november 2011 Lena Jupiter Larsson, FMV Datum, Bild 2, Författare Agenda Presentation av uppdrag: Fas 1 Inhämtning Underlag och

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Modern logistik för ökad lönsamhet

Modern logistik för ökad lönsamhet Modern logistik för ökad lönsamhet Håkan Aronsson, Bengt Ekdahl och Björn Oskarsson OBSERVERA ATT DETTA ÄR ETT UTDRAG UR BOKEN OCH ATT TYPSNITT, LAYOUT MM SKILJER SIG FRÅN ORGINALET. Utgiven av Liber AB.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Lagring av reservdelar till brevsorteringsmaskiner inom Posten

Lagring av reservdelar till brevsorteringsmaskiner inom Posten Lagring av reservdelar till brevsorteringsmaskiner inom Posten Lisa Gunnarson!"!!#!! Lagring av reservdelar till brevsorteringsmaskiner inom Posten Lisa Gunnarson Handledare vid Linköping universitet:

Läs mer

Resursbehov för internationellt materiel- och FoT-samarbete samt för exportstödjande verksamhet

Resursbehov för internationellt materiel- och FoT-samarbete samt för exportstödjande verksamhet Sida 1 (7) Resursbehov för internationellt materiel- och FoT-samarbete samt för exportstödjande verksamhet Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 7, 2007-12-19, Fö2006/702/EPS (slutlig), Fö2007/166/EPS

Läs mer

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning. a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning. a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd Sida 1 (7) Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning nr 7 a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd Innehållsförteckning 1. Försvarsmaktens budgetunderlag

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Kursinformation för. Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32)

Kursinformation för. Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32) Kursinformation för Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32) Varmt välkomna till kursen Logistikanalys Verktyg och Modeller, TETS32! Denna skrift syftar till att ge övergripande information om kursens

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner Roller FMV har nära och långsiktiga samarbeten Regeringen Uppgifter Anslag Finansiella

Läs mer

Logistik. Logistisk lönsamhet. Du Pont schema. Fö: Materialflöden. Resultatmässigt: Lönsamhet. Effektivitet. Ordermässigt: Styrning

Logistik. Logistisk lönsamhet. Du Pont schema. Fö: Materialflöden. Resultatmässigt: Lönsamhet. Effektivitet. Ordermässigt: Styrning Logistik Fö: Materialflöden Logistisk lönsamhet Effektivitet Resultatmässigt: Lönsamhet Ordermässigt: Styrning 2007-08-27 Godstransporter Källa: Lumsden (2006) 2 Du Pont schema Nedbrytning av visioner

Läs mer

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK OPERATIV ANALYS & LOGISTIK Operationsanalys och Systemteknik (på engelska Operations Research) är begrepp som ibland används för att beskriva en verktygslåda av matematiska och analytiska metoder, med

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Resiliens i en förändrad omvärld

Resiliens i en förändrad omvärld WWW.FORSVARSMAKTE N.SE Resiliens i en förändrad omvärld 2015-03- 27 1 AGENDA Kort presentation inklusive Försvarsmaktens uppgifter Förändrad omvärld och förändrat samhälle hur ser hotbilden ut? Förändrat

Läs mer

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN S1LOG Handelshögskolans logistikprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Logistic Management, Grundnivå/First cycle Fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study

Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study Grupp 1 Cecilia Ahlin, Vesam Ashouri, Erica Hermansson, Viktor Silvemark Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study Cees J. Gelderman & Arjan J. van Weele Inledning Undersökningar klargör

Läs mer

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Upphandlingsdagarna 2015 Stockholm 29 januari 2015 1 Inledning Den här presentation kommer att undersöka de vanligaste fallgroparna vid komplex

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2 från - Nulägesbild - Analys - Förslag till fortsatt arbete Åsa Lindskog Tyréns AB Beställare: Region Skåne Uppdragsnummer: 921051, 221213B från Inledning och sammanfattning Utvecklingsprojektet är ett

Läs mer

Design av kostnadseffektiva OPS-lösningar

Design av kostnadseffektiva OPS-lösningar Design av kostnadseffektiva OPS-lösningar Olle Bååthe SYSTECON AB 2009-10-26 Agenda Scope: Kostnadseffektiv OPS för materielsystem Samspelet mellan kund/operatör och leverantör Nyckeltal Optimering/dimensionering

Läs mer

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Att beskriva förband för nationell och multinationell insats Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Disclaimer / Friskrivning This presentation represents opinions of the author, which does not necessarily

Läs mer

Strategisk OPS plan Trängklubben 091026 Sten Sandberg

Strategisk OPS plan Trängklubben 091026 Sten Sandberg Strategisk OPS plan Trängklubben 091026 Sten Sandberg 1 Effektivitet Ett begrepp som beskriver hur väl en organisation kan omvandla resurser till produkter och tjänster. I begreppet ingår både produktivitet

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Vet vi om studenterna uppfattar det vi vill få fram?

Vet vi om studenterna uppfattar det vi vill få fram? LiU:s utvecklingskonferens 2011 Vet vi om studenterna uppfattar det vi vill få fram? Ett projekt utfört med stöttning av LiTHs pedagogiska utvecklingsgrupp Björn Oskarsson IEI, avd Logistik Vet vi om studenterna

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning E-förvaltning under lupp Offentlig sektors högsta chefers syn på e-förvaltning

www.pwc.se/eforvaltning E-förvaltning under lupp Offentlig sektors högsta chefers syn på e-förvaltning www.pwc.se/eforvaltning Offentlig sektors högsta chefers syn på e-förvaltning Den tredje generationens e- förvaltning Genom att till stor del betrakta offentlig information och e-tjänster som gemensamma

Läs mer

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2016-04-25 Logistik- och kvalitetsutveckling Bengt Ekdahl/KD Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Välkommen

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Investigation of buying in retail companies

Investigation of buying in retail companies Investigation of buying in retail companies Understanding the effects of a central warehouse Richard Lämsä Sebastian Mattsson RELEX seminar 2015-04-22 Vilka är vi? Richard Lämsä Konsult inom verksamhetsutveckling

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

OFFSHORING OCH OUTSOURCING. PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson

OFFSHORING OCH OUTSOURCING. PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson OFFSHORING OCH OUTSOURCING PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson ANNELIE PETTERSSON Luleå Tekniska universitet Doktorand studier Teknisk licentiat Industriell

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA

VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAGET SAAB Järfälla 21 maj 2013 BAKGRUND I SVERIGES ALLIANSFRIHET 1937 stod världen inför ännu ett storkrig. Sverige hade som neutralt land svårt

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier Kartläggning av underhållsledning i processindustrier (johan.johansson@liu.se) Doktorand Avdelningen för produktionsekonomi Linköping Universitet +46 (0)13 28 2378 Martin Rudberg (martin.rudberg@liu.se)

Läs mer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Låg leveransprecision i bemärkelsen försenade inleveranser från leverantörer

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Supply chain management, utvecklingsteg Stevens, 1989 2 Utvecklingsfrågor inom Ett vidare perspektiv Förmågan

Läs mer

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 Mats-Olof Olsson M.Sc Chefsingenjör Flyg, FMV Ordförande NFFP Strategigrupp Varför NFFP bakgrund NFFP utvärderingar

Läs mer

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter.

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter. Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

Kursinformation Tets 37 HT -2013

Kursinformation Tets 37 HT -2013 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2013-08-25 Logistik Ekdahl/KD Kursinformation Tets 37 HT -2013 Välkommen till kursen Grundläggande Logistik. Kursen innehåller

Läs mer

Försvarslogistikförsörjning i förändring

Försvarslogistikförsörjning i förändring Försvarslogistikförsörjning i förändring 2014-12-11 Konteramiral Thomas Engevall, Försvarslogistikchef Generalmajor Johan Svensson, Chef System- och Produktionsledningen Operativ effekt hemma WWW.FORSVARSMAKTEN.SE

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 Förord Alla organisationer och verksamheter bör regelbundet se över sin verksamhetsidé och strategi. Särskilt viktigt är det för SUNET som verkar i en snabbt föränderlig

Läs mer

Bygglogistik och digitalisering

Bygglogistik och digitalisering Bygglogistik och digitalisering BEAsts Årskonferens 2017-04-24 Martin Rudberg Professor L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik LiU Norrköping martin.rudberg@liu.se 013-28 1566 www.kts.itn.liu.se/bygglogistik

Läs mer

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden)

Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden) Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden) Pre-VITS exempel på systemgränser och informationslagring för en produktlivscykel. Författare: Björn Johansson, Malin

Läs mer

Examensarbete inom: - Logistik - Kvalitetsutveckling

Examensarbete inom: - Logistik - Kvalitetsutveckling 2016-09-22 Examensarbete inom: - Logistik - Kvalitetsutveckling, Studierektor Logistik- och Kvalitetsutveckling, IEI Här hittar du mer information www.iei.liu.se/logkval/examensarbete Info kopplat till

Läs mer

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Stockholm 2015 1 2015-02-06 Varför fördjupningsseminarium? - 2013 FFD inkl. Arenadialoger 2014- FFD + Fördjupningsseminarium 2 2015-02-06 Agenda Agenda

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning.

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning. Vid korrespondens åberopa FOI beteckning Socialdepartementet Enheten för statlig förvaltning 103 33 Stockholm Er referens Karin Edin Vår handläggare Jessica Norlin Remissvar gällande betänkandet ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 Ledning av logistik Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 IEI, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (c:a 400 anst.) LiU Linköpings Universitet Utb.vet.

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola 1. Vad är det övergripande motivet bakom utvärderingen vad är syftet? Varför? Detta är en av de viktigaste frågorna att ställa sig inför planeringen

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer