Examensarbete inom RM Systemstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete inom RM Systemstöd"

Transkript

1 ÖPPEN/UNCLASSIFIED Datum FMV Dokumentbeteckning Utgåva FMV4323-4:1 1.0 Ansv område/enhet AK Logistik Klassificeringsnr Sändlista Sida 1 (2) Er referens Ert datum Er beteckning FMV tjänsteställe, handläggare, telefon FMV föreg. datum FMV föreg. beteckning Log UT, Lennart Edvardsson, Examensarbete inom RM Systemstöd Bilaga 1 Studierapport Effektivare materielförsörjning för JAS 39 Gripen. - En analys kring rollfördelning och gränssnittsansvar i försörjningskedjan. Studien genomfördes som ett examensarbete under första halvåret 2010 i syfte att kartlägga om det fanns ett mer effektivt sätt att försörja Försvarsmakten med reservmateriel till JAS 39 Gripen, där kostnaderna kunde reduceras, genom en förändring av rollfördelning och gränssnittsansvar i försörjningskedjan, utan att påverka tillgängligheten av reservmateriel. Arbetet genomfördes av 2 studenter från civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola. FMV har inbjudit till och genomfört 2 redovisningstillfällen på FMV samt ett redovisningstillfälle för Saab AB. FÖRSVARETS MATERIELVERK Urban Holm PL Systemstöd RM FMV/Mall UPPRÄTTAD HANDLING/ARB Utgåva nr 14.0 FMV Försvarets materielverk Tel: Org.nr: Box 1002 Fax: VAT nr: SE Arboga

2 ÖPPEN/UNCLASSIFIED Datum FMV Dokumentbeteckning Utgåva FMV4323-4:1 1.0 Ansv område/enhet AK Logistik Klassificeringsnr Sida 2 (2) Sändlista: FM PROD MTRL PROD LOG Anders Carlsson Inom FMV Arkiv FMV/Mall UPPRÄTTAD HANDLING/ARB Utgåva nr 14.0

3 Effektivare materialförsörjning för JAS 39 Gripen En analys kring rollfördelning och gränssnittsansvar i försörjningskedjan Johanna Trinh & Jemima Widforss Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--10/ SE Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Logistik

4

5 Effektivare materialförsörjning för JAS 39 Gripen En analys kring rollfördelning och gränssnittsansvar i försörjningskedjan Creating a more efficient material supply for JAS 39 Gripen An analysis about roles and interfaces in the supply chain Johanna Trinh & Jemima Widforss Uppdragsgivare: Urban Holm, FMV Handledare: Lennart Edvardsson, FMV Magnus Berglund, Linköpings Universitet Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--10/ SE Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Logistik

6

7 SAMMANFATTNING Det pågår ett stort förändringsarbete runt om i Europa då den säkerhetspolitiska situationen förändrats sedan kalla krigets slut. Försvarsmakten i Sverige har övergått från att vara ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar, vilket ställer krav på effektivare försörjning. Detta examensarbete är en följd av förändringsarbetet där Försvarets materielverk (FMV) har valt att utreda hur JAS 39 Gripens försörjningskedja kan effektiviseras. Syftet med examensarbetet är således att undersöka om det finns ett mer effektivt sätt att försörja Försvarsmakten med reservmateriel till JAS 39 Gripen, där kostnader reduceras utan att leveransservicen försämras. Detta genom att fokusera på att förändra rollfördelningen och att flytta gränssnittsansvaret mellan aktörerna i kedjan. Dessutom avser studien utreda återanskaffningen av reservmateriel och hänsyn tas till de viktigaste aktörerna i försörjningskedjan, vilka är FMV, Försvarsmakten och Saab AB. Utredningen baseras på strukturerade intervjuer med ett flertal personer från ovanstående företag för att skapa en heltäckande bild av dagens situation. Vidare hämtas inspiration och idéer från två fallstudier; dels helhetsåtagandet av skolflygplanet 60 och dels förändringsarbetet i Storbritanniens försvar. Detta ligger som grund för framtagning och utvärdering av alternativa försörjningslösningar till dagens upplägg. Dessutom tillämpas teorier kring bland annat Supply Chain Management (SCM), centrala logistiska begrepp samt rollfördelning och gränssnitt. Examensarbetet resulterar i en kartläggning av material- och informationsflödet i JAS 39 Gripens försörjningskedja och hur väl försörjningen av reservmateriel fungerar. Vidare ges en sammanställning av aktörernas synpunkter samt av mjuka aspekter såsom relationer, samarbete och kommunikation. Utifrån ovanstående kartläggning identifieras väsentliga problemområden och dessa är reservdelsbrist, avsaknad av incitament, bristande kravställning och kommunikation, många överlämningar samt avsaknad av en totalkostnadsbild. En heltäckande analys av problemområdena ger orsakssamband och nya upplägg av försörjningslösningar som avser åtgärda problemen. Examensarbetet presenterar två alternativa försörjningslösningar. Den första försörjningslösningen, Helhetsåtagande av underhållsproduktionen, innebär att Saab AB får ansvar för hela underhållsproduktionen och får betalt för att hålla en viss genomloppstid för underhåll av utbytesenheter till en procentuell leveransservicenivå. I det andra alternativet, Helhetsåtagande av reservdelsanskaffningen, ansvarar Saab AB istället för en viss tillgänglighet av det totala behovet för reservdelar. Till skillnad från dagens upplägg innebär de båda ovanstående alternativen att Saab AB återanskaffar reservdelar. Därutöver utvärderas alternativen med utgångspunkt i risker, vinster, kostnader, leveransservice och viktiga SCM aktiviteter. Slutsatser kan dras om att alternativen ger effektivare försörjningar där den totala kostnaden i kedjan reduceras utan att försämra leveransservicen. Avslutningsvis dras ett antal huvudsakliga slutsatser om att JAS 39 Gripens försörjningskedja bör skapa en totalkostnadsbild och ett helhetsperspektiv hos aktörerna i försörjningskedjan, sluta avtal som ger ansvar och skapar incitament samt anpassa inköpsstrategierna vid anskaffning efter försörjningskedjans behov.

8

9 ABSTRACT Since the Cold War the general security policy situation has changed, which has started a major process of change throughout Europe. The Swedish Armed Forces has gone from being an invasion-based armed force to a mission-based armed force and thereby requiring a more efficient supply. This master s thesis is a result of this change in which the Swedish Defence Materiel Administration (FMV) has decided to investigate the inefficiencies in the material supply for JAS 39 Gripen. The purpose of this study is therefore to analyse whether there is a more efficient way to supply the Swedish Armed Forces with spare parts for JAS 39 Gripen, while reducing the total cost in the supply chain without deteriorating the service level. The study is focusing on changing the roles and moving the interfaces between the members of the supply chain. Furthermore the study aims to focus only on the resupply of spare parts and on the key members in the supply chain, which are FMV, the Swedish Armed Forces and Saab AB. The study is based on structured interviews with several people from the key members of the supply chain for the purpose of mapping the current situation of JAS 39 Gripen. Further on, inspiration and ideas are gathered through two case studies; training aircraft 60 (SK 60) and the process of change in the UK s defence. The above are used to develop and evaluate alternative supply solutions. In addition, several theories such as Supply Chain Management (SCM) and logistics concepts as well as theories about roles and interfaces in the supply chain are applied. The master s thesis results in a mapping of the material- and information flow in the supply chain of JAS 39 Gripen and how well the supply chain performs. Moreover, the study yields a compilation of the supply chain members views and of intangible aspects such as relationships, collaboration and communications. From the mapping several problem areas are identified. These are spare parts inadequacies, lack of incentives, inadequate requirements on the supplier, inadequate communication, unnecessary handovers and lack of total cost knowledge. A comprehensive analysis of the problems results in causes, in which alternative solutions are developed in order to take actions against these problems. The master s thesis presents two alternative supply solutions. The first supply solution, Helhetsåtagande av underhållsproduktionen, means that Saab AB will be responsible for all maintenance and is paid to keep a turnaround for the maintenance of apparatus to a certain percentage of service level. In the second alternative, Helhetsåtagande av reservdelsanskaffningen, Saab AB is responsible and paid to keep an availability of spare parts. Unlike today, in the two above alternatives Saab AB is responsible for the resupply of spare parts. In addition, the alternatives are evaluated against risks, benefits, costs, service level and key SCM activities. Conclusions can be drawn that each of the alternatives provides a more efficient supply, where costs can be reduced and without deteriorating the service level. Finally, a number of key findings about the supply chain are presented: the members of the supply chain need to implement a total cost and holistic view; create agreements that give accountability and create incentives and align the strategies for supply with the needs of the supply chain.

10

11 FÖRORD Vi som författat detta examensarbete studerar civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola. Examensarbetet har utförts inom logistikområdet vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling under våren Uppdragsgivaren för examensarbetet är Urban Holm på Försvarets materielverk, FMV. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som på något sätt medverkat i vårt examensarbete. Ett särskilt tack vill vi rikta till vår handledare Lennart Edvardsson på FMV för stort engagemang och inspiration. Lennart har under arbetets gång stöttat och ställt upp för oss vid alla tillfällen. Vi vill även tacka Joakim Rylander på Support & Services på Saab AB för ett gott bemötande, öppenhet och engagemang. Joakim har ställt upp och varit till stor hjälp med att ta fram nyckelpersoner och samordnat möten. Vidare vill vi även tacka de personer som intervjuats på FMV, Försvarsmakten och Saab AB, som tagit sig tid, engagerat sig och bidragit till vårt examensarbete. Vi hoppas att examensarbetet kan utgöra ett nyttigt beslutsunderlag för samtliga företag. Vi vill också tacka vår handledare Magnus Berglund vid Linköpings tekniska högskola samt vår opponentgrupp Johan Falk och Andrew Golrang. De har under arbetets gång gett oss goda råd och kommentarer. Avslutningsvis vill vi tacka all hjälpsam personal på FMV i Linköping för vänligt bemötande och som ställt upp och hjälpt oss med praktiska frågor. Linköping juni 2010 Johanna Trinh Jemima Widforss

12

13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE DIREKTIV NULÄGESBESKRIVNING AKTÖRER I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN Försvarets materielverk Försvarsmakten Försvarsindustrin MATERIALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI MATERIELSYSTEMET JAS 39 GRIPEN REFERENSRAM CENTRALA LOGISTIKA BEGREPP Totalkostnadsbegreppet Leveransserviceelement LOGISTISKA UTREDNINGSMODELLER DEFINITION AV FÖRSÖRJNINGSKEDJA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Definition av Supply Chain Management Ramverk för SCM Samarbete i försörjningskedjan Integration i försörjningskedjan Koordination i försörjningskedjan VÄRDEFÖRÄDLING I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN ROLLFÖRDELNING & GRÄNSSNITT Omkonfigurering av gränssnitt Gränssnitt till leverantör RISKER I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN EFTERMARKNADSLOGISTIK MILITÄR LOGISTIK Tre nivåer av militär logistik Militär logistik i olika konfliktnivåer Skillnader mellan militär och civil logistik INKÖPSSTRATEGIER UPPGIFTSPRECISERING UPPDRAGSBAKGRUND PROBLEMATISERING UPPGIFTSMODELL Steg 1: Kartläggning Steg 2: Inhämtning av branschinformation Steg 3: Analys av dagens rollfördelning & gränssnittsansvar Steg 4: Ta fram & utvärdera alternativa försörjningslösningar Steg 5: Slutsats och rekommendationer Sammanfattad uppgiftsmodell Studiens avgränsningar METOD VAL AV UNDERSÖKNINGSTEKNIK STEGVIS UTREDNINGSMETODIK Steg 0: Planeringsfas Steg 1: Kartläggning... 54

14 5.2.3 Steg 2: Inhämtning av branschinformation Steg 3: Analys av dagens rollfördelning & gränssnittsansvar Steg 4: Ta fram & Utvärdera alternativa försörjningslösningar Steg 5: Slutsats och rekommendation KARTLÄGGNING LAGERSTRUKTUR Centrallager Garnisonslager Kompaniförråd Konsignationslager Saabs produktionsbuffert INFORMATIONSSYSTEM RESERVMATERIEL Specifika förutsättningar Underhållsstruktur Reservdelar Utbytesenheter (UE) AKTÖRERS SYN PÅ FÖRSÖRJNINGSKEDJAN Syfte och mål med försörjningskedjan Kundvärde Leveransservice Ledtider Kostnader Försörjningskedjans prestation Samarbete i försörjningskedjan Integration i försörjningskedjan Koordination i försörjningskedjan Rollfördelning och gränssnittsansvar i försörjningskedjan PROBLEMOMRÅDEN Problemområde: Reservdelsbrist Problemområde: Avsaknaden av incitament Problemområde: Bristande kravställning Problemområde: Bristande kommunikation Problemområde: Många överlämningar Övriga problemområden INHÄMTNING AV BRANSCHINFORMATION FALLSTUDIE: HELHETSÅTAGANDE SK Helhetsåtagande SK Resultat och konsekvenser FALLSTUDIE: PFI-LÖSNINGAR I STORBRITANNIENS FÖRSVAR Risker med PFI-lösningar Fallstudie: Harrier & Tornado ANALYS DAGENS ROLLFÖRDELNING OCH GRÄNSSNITTSANSVAR Reservdelsbrist Avsaknaden av incitament Bristande kravställning Bristande kommunikation Många överlämningar Totalkostnadsbild Samarbete i försörjningskedjan Integration i försörjningskedjan Koordination i försörjningskedjan ALTERNATIVA FÖRSÖRJNINGSLÖSNINGAR Alternativ 1: Helhetsåtagande för underhållsproduktionen

15 8.2.2 Alternativ 2: Helhetsåtagande för reservdelsanskaffningen Övriga åtgärder DISKUSSION KRING ALTERNATIVA FÖRSÖRJNINGSLÖSNINGAR RESULTAT SLUTSATSER DISKUSSION Avgränsningarnas påverkan Metodmässiga aspekter GENERALISERING ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Skapa en totalkostnadsbild för försörjningskedjan Införa helhetsperspektiv hos aktörerna i försörjningskedjan Sluta avtal som ger ansvar och skapar incitament Anpassa inköpsstrategier efter försörjningskedjans behov AVSLUTANDE KAPITEL BIDRAG TILL FMV AKADEMISKT BIDRAG FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER & FORSKNING KÄLLFÖRTECKNING ORDLISTA BILAGA 1 LITTERATURSTUDIE BILAGA 2 GENERISKT INTERVJUUNDERLAG BILAGA 3 INTERVJUOBJEKT

16

17 Inledning 1 INLEDNING I detta kapitel beskrivs inledningsvis bakgrunden till studien som sedan mynnar ut i studiens syfte. Därefter behandlas rapportens avgränsningar vad gäller dels direktiv från uppdragsgivaren och dels akademiska direktiv. 1.1 BAKGRUND Sedan kalla krigets slut har den säkerhetspolitiska situationen i Europa förändrats. Den förändrade omvärlden avspeglar sig i Försvarsmakten, som sedan ett flertal år tillbaka genomgår ett stort förändringsarbete. (Försvarsmakten, 2010) Det har medfört att Försvarsmakten utvecklats från att vara ett invasionsförsvar till att istället vara ett insatsförsvar, med fokus på internationella samarbetsprojekt och insatsresurser framför självförsörjning. (FMV, 2008a) Samtidigt som detta innebär ett mindre försvar med färre resurser, ställs krav på effektivitet, flexibilitet och beredskap både i Sverige och utomlands. Förändringsarbetet som pågår inom Försvarsmakten i Sverige kan även ses i många andra länder. (Försvarsmakten, 2010) Det nya insatsförsvaret ställer krav på en effektivare försörjningskedja med kortare ledtider, hög tillgänglighet och leveranssäkerhet. Försvaret måste ständigt vara i beredskap och material måste finnas tillgängligt när det behövs. Det innebär att Försvarets materielverk, som har till uppgift att försörja Försvarsmakten med materiel och förnödenheter, måste hitta nya sätt att effektivisera materialförsörjningen. (FMV, 2008b) En väg att gå är att tillämpa Supply Chain Management (SCM) som innebär en effektivisering genom integrering och koordinering av det totala flödet och där en viktig aspekt är att se hela försörjningskedjan som ett system. Detta resulterar i högre vinster och bättre service än om varje enskild aktör enbart ser till sin egen verksamhet, vilket ofta leder till suboptimering. Ovanstående ligger även i linje med vad riksdagen anser då de menar att Försvarsmakten bör se över möjligheten att utnyttja SCM i högre grad. I försörjningskedjan finns såväl offentliga som privata aktörer och Offentlig-Privat-Samverkan (OPS) är därför en tillämpbar strategi för att integrera dessa sektorer och handlar om att dessa ska samarbeta gällande tjänster, förnödenheter och anläggningar. Vidare finns direktiv och krav från riksdagen att Försvarsmakten utnyttjar OPS, vilket även stämmer väl överens med Försvarsmaktens strategiska målsättningar. (Högkvarteret, 2006) SK 60, som är ett skolflygplan, är ett exempel där Försvarets materielverk, Försvarsmakten och industrin samverkar och tillämpat SCM för att effektivisera materialförsörjningen. Försvarets materielverk har nu beslutat att gå vidare med arbetet att analysera möjliga förbättringar i försörjningskedjor, vilket beror på att Försvarsmakten idag är ett insatsförsvar där ökad tillgänglighet och lägre kostnader är viktiga aspekter. Försvarets materielverk vill undersöka möjligheten att hitta besparingspotential och effektiviseringar i den nuvarande försörjningen av reservmateriel för JAS 39 Gripen. Anledningen till att fokus ligger vid JAS 39 Gripen beror på att högre effekter kan fås av en effektivisering av materielsystemet än av andra system, vilket beror på att JAS 39 Gripen är ett av de största och mest komplexa systemen för Försvarsmakten (Edvardsson, 2010). Industrin som är leverantör av reservmateriel, och som i detta fall är Saab, har en positiv inställning till studien då de dels är intresserade av att effektivisera försörjningen och dels är öppna för att ta mer ansvar. Detta är viktigt då det är väsentligt att alla aktörer i försörjningskedjan är öppna för samarbete och integrering för att få tillgång till rätt information. 1

18 Kapitel 1 Det ger goda förutsättningar för att tillämpa SCM och se över aktörerna i försörjningskedjan för att hitta alternativa försörjningslösningar. Ovanstående bakgrund mynnar ut i studiens syfte. 1.2 SYFTE Studiens syfte är att: undersöka om det finns ett mer effektivt sätt att försörja Försvarsmakten med reservmateriel till JAS 39 Gripen, där kostnader reduceras utan att leveransservicen försämras. 1.3 DIREKTIV Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) finns det dels avgränsningar från uppdragsgivaren, det vill säga Försvarets materielverk, som grundar sig i relevans och dels avgränsningar som undersökaren gör, vilka avser ge en mer effektiv utredning. Uppdragsgivaren har avgränsat studien till att endast omfatta JAS 39 Gripens försörjningskedja samt från att effektivisera försörjningskedjan med hjälp av förbättrade informationssystem, trots att det är ett medvetet problem. Dessutom ligger fokus på återanskaffningen av reservmateriel. Vidare har ett examensarbete direktiv av akademisk karaktär, där ett akademiskt arbete ska bygga på en vetenskaplig grund och skapas genom vetenskapliga undersökningar. Ett akademiskt arbete kännetecknas av att det går att verifiera och relatera till existerande kunskap. Utredningen utgår från och beaktar existerande akademiska kunskaper inom området, vilket visar på att existerande teorier, modeller och data är känt och att studien bearbetar dessa. Därutöver ska resultatet förankras genom att diskutera överrensstämmelsen med redan existerande kunskap. Ytterligare krav är att studien ska vara av såväl allmänt som teoretiskt intresse och medföra ett kunskapsbidrag, vilket innebär att det måste finnas generella frågor. Dessutom ska allmänt vetenskapliga metoder användas för att studien ska kunna kontrolleras, upprepas och vara individoberoende. I vetenskapliga sammanhang tas validitet, realabilitet och objektivitet upp, vilket handlar om studiens giltighet, tillförlitlighet samt att ett objektivt förhållningssätt ska genomsyra arbetet (Lekvall & Wahlbin, 2001). Ett annat krav är att de olika delarna i rapporten ska stämma överens och att det finns en logisk koppling mellan dem. Krav finns även om att läsaren ska få möjlighet till att själv ta ställning till studien. Det ska alltså finnas en fullständig redogörelse för studiens upplägg, genomförande samt resultat. Vidare kännetecknas ett akademiskt arbete av att det finns olika abstraktionsnivåer, det vill säga inslag av generella delar såsom allmänna modeller och teorier, men även konkreta delar som behandlar det enskilda fenomenet som studeras. (Björklund & Paulsson, 2003) Enligt Arbnor och Bjerke (1994) visar ett vetenskapligt arbete hur metodsynsätt och metoder är relaterade till grundläggande föreställningar om verkligheten. Denna studie ser verkligheten med ett systemsynsätt, vilket enligt Gammelgaard (2004) är ett logistiskt sätt att se på verkligheten. I systemsynsättet avviker helheten från summan av delarna då relationerna mellan enheterna är av betydelse och kan bidra till en positiv effekt för hela systemet. Detta beror på att de ingående delarna är ömsesidigt beroende av varandra och kan skapa synergieffekter. Med andra ord förklarar och förstår systemsynsättet delarna utifrån helheten och har en objektiv syn på verkligheten. Med grund i detta måste relationerna undersökas och inte analyseras var för sig. (Arbnor & Bjerke, 1994) Systemsynsättet är lämpligt för studien då den avser studera 2

19 Inledning försörjningskedjan ur ett SCM perspektiv och hur olika delar i försörjningskedjan påverkar varandra samt hur en förändring påverkar den totala kostnaden. Studien utgår från helheten samtidigt som relationerna mellan enheterna studeras. Dock kan ett systemsynsätt medföra att enskilda enheter i kedjan kan gå förlorade till fördel för det övergripande systemet. Studiens fokus ligger däremot på försvarssektorn som ett system och syftet är att hitta alternativa lösningar som leder till kostnadsreduceringar för hela systemet. Vidare tas hänsyn till hur yttre faktorer påverkar respektive påverkas av det studerade systemet, vilket enligt Arbnor och Bjerke (1994) är ett öppet system. För att tillgodose det akademiska kravet om användning av allmänna metoder används Lekvall och Wahlbins (2001) utredningsmetodik som grundmodell. Detta innebär att de komponenter som finns i denna modell utgör grund för studiens rapport. Vidare presenteras metoden för studien för att ge läsaren möjlighet att själv ta ställning till studien. Kravet om att relatera till existerande akademiska kunskaper uppfylls med en teoretisk referensram. 3

20

21 Nulägesbeskrivning 2 NULÄGESBESKRIVNING I detta kapitel presenteras inledningsvis relevanta aktörer för studien. Därefter presenteras den övergripande strategin för Försvarsmaktens materialförsörjning och slutligen materielsystemet JAS 39 Gripen. Nulägesbeskrivningen syftar att ge en övergripande bild av dagens situation och dess kontext. 2.1 AKTÖRER I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN För att ge en grundläggande bild över de aktörer som verkar i JAS 39 Gripens försörjningskedja ges en kortfattad presentation av aktörerna. Aktörerna som ingår i försörjningskedjan för JAS 39 Gripen är Försvarets materielverk, Försvarsmakten och försvarsindustrin FÖRSVARETS MATERIELVERK Försvarets materielverk (hädanefter benämnd FMV) är en statlig myndighet underställd regeringen och har till uppgift att försörja bland andra Försvarsmakten, dess största kund, med material och förnödenheter (Edvardsson, 2010). FMV säkerställer att material finns på plats vid behov i ett långsiktigt perspektiv genom att införskaffa, vidmakthålla och avveckla material. De ska även tillhandahålla Försvarsmakten med kunskap inom materielsystem och i övrigt stödja dess verksamhet vad gäller materialförsörjning. Utöver detta har FMV andra verksamhetsområden såsom att agera representant för staten i komplexa internationella affärer angående materialförsörjning och erbjuda stöd åt svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet. (FMV, 2008b) Ett övergripande mål för FMV är att driva en effektiv verksamhet som tar tillvara på statens resurser. Därutöver är målen att bidra till att hantera och förebygga kriser i omvärlden, hävda landets territoriella integritet, försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna om civilbefolkningen samt att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Anskaffning ska i första hand ske av, på marknaden redan, befintlig och färdigutvecklad materiel. I andra hand, då materiel som enkelt går att anpassa till verksamheten saknas, ska utveckling ske i samarbete med andra länder. För övrigt är samarbete med andra länder en nödvändighet både då det gäller utveckling och anskaffning. I sista hand bör utvecklingen ta plats i egen regi. En regel är att kostnader och risker ska delas på flera för att det ska bli så kostnadseffektivt som möjligt. (FMV, 2008b) FÖRSVARSMAKTEN Som tidigare nämnts genomgår Försvarsmakten ett stort förändringsarbete där försvaret nu i egenskap av insatsförsvar ska vara mer slimmat, reagera snabbare samt vara effektivare än det gamla invasionsförsvaret. Försvarsmakten är i ständig beredskap att genomföra internationella insatser, hävda Sveriges integritet och stödja det svenska samhället vid större kriser. På grund av sin förmåga att utföra beväpnad strid är Försvarsmakten Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Försvarsmakten styrs av regering och riksdag genom ett årligt regleringsbrev och får varje år runt 40 miljarder kronor för att finansiera sin verksamhet. Ungefär halva summan går till förbandsverksamhet och resten till forskning, utveckling och materielsystem. (Försvarsmakten, 2010) Högkvarteret (hädanefter benämnt HKV) är Försvarsmaktens verksamhetsledning och sköter militärstrategiska frågor, myndighetsutveckling och är dessutom Försvarsmaktens kontakt mot regeringen. I HKV sitter bland andra överbefälhavaren som är myndighetschef och hans 5

22 Kapitel 2 ställföreträdare, generaldirektören. (Försvarsmakten, 2010) Försvarsmaktens logistikavdelning är FMLOG vars verksamhet är att ge logistiskt stöd till kompanierna och kan delas in i sju underenheter: Transportenheten, Reseenheten, Systemförvaltning, Reservmaterielenheten, Flyg-, Mark- och Marinverkstäder. FMLOG: Reservmaterielenheten (hädanefter benämnt Resmat) är den enhet som har försörjningsansvar och fungerar som en inköpsorganisation för reservmateriel. (Karlsson, 2010) FMLOG flygverkstäder finns utplacerade på flottiljerna, vilka är F21 i Luleå, F17 i Ronneby och F7 i Såtenäs. I Försvarsmakten ingår slutligen kompanierna eller även kallat förbanden som är brukaren av flygplanen. På varje kompani finns det ungefär flygplan. Förutom de förband som nämndes ovan räknas även de stridsflygplan som finns i Tjeckien och Ungern till de svenska förbanden. (Larsson, 2010) MSK Flyg är den enhet som ligger direkt efter HKV i hierarkin och är en paraplyorganisation ovan flottiljerna och styr F7, F17 och F21. Organisationen är Försvarsmaktens ägarföreträdare och styr och prioriterar efter HKV:s direktiv. (Larsson, 2010) FÖRSVARSINDUSTRIN Den svenska försvarsindustrin består av företag med definierade nischer, vilket leder till en väl strukturerad industri där dubbel kompetens i regel inte förekommer. Försvarsindustrin har det huvudsakliga ansvaret för utveckling och tillverkning av det försvarsmateriel som Försvarsmakten och FMV beställer och medverkar därutöver vid verifiering och validering av materielen. (Hagengård & Nilsson, 2002) Till största del utgörs försvarsindustrin av Saab AB (hädanefter benämnd Saab) och Volvo Aero AB, där Volvo Aero AB har helhetsåtagande för motorerna till flygplanet. Saab är den större leverantören och driver även centralverkstäder för underhåll av JAS 39 Gripen. De två huvudsakliga verkstäderna finns placerade i Arboga respektive Linköping, där underhåll av elektronik respektive mekanik sker. Saab har runt 300 OEM (Original Equipment Manufacturer), det vill säga Saabs underleverantörer, varav ungefär 40 stycken är större systemleverantörer. (Johansen, 2010) 2.2 MATERIALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI Försvarsmakten och FMV har en gemensam strategi, så kallad materialförsörjningsstrategin, som ska inrikta och styra materialförsörjningen. Denna strategi ska genomsyra hela materialförsörjningen och gäller både vid framtagning av underlag och vid beslutsfattande. Vidare uppfyller strategin statens krav på att materialförsörjningen skall vara kostnadseffektiv och säker ur den synpunkten att det behov som insatsförsvaret har uppfylls. Försvarsmakten har tagit fram nio huvudbudskap som tillsammans utgör materialförsörjningsstrategin och dessa presenteras här nedan (se Tabell 2.1). (Högkvarteret, 2007) 6

23 Nulägesbeskrivning Tabell 2.1: Strategins huvudbudskap (Högkvarteret, 2007) Strategins huvudbudskap Övergripande mål 1. Insatsförsvarets uppgifter och behov skall vara styrande för Försvarsmaktens materialförsörjning. 2. Materialförsörjningen skall vara kostnadseffektiv ur ett livscykelperspektiv och tillgodose kravet på ökad leveranssäkerhet. Medel/metoder 3. Materialförsörjningen skall styras av tydliggjorda och medvetna val mellan kostnad, effekt och handlingsfrihet. 4. Materialförsörjningen skall via en iterativ kravanpassning i högre grad nyttja Försvarsmaktens befintliga material och marknadens möjligheter samt ske samordnat med utformningen av förband. 5. Internationell samverkan skall vara huvudalternativet vid all utveckling, anskaffning och vidmakthållande och nyttan av internationellt materialsamarbete skall maximeras. Exporten av i Försvarsmakten existerande materielsystem skall främjas där det är till stor nytta för insatsförsvarets behov. 6. Materialförsörjningen skall ske samordnat med Försvarsmaktens forskning och teknikutveckling. 7. Antalet olika system skall minskas genom ökad teknisk systemsamordning 8. Ökad kostnadseffektivitet skall sökas genom att minska statens egen verksamhet och ge leverantörerna större åtaganden. 9. Materialförsörjningen skall ledas av en myndighetsgemensam integrerad materielledning. Försvarsmakten har som strategi att inte lagerhålla reservdelar i egen regi om det inte krävs av säkerhetspolitiska skäl. Vidare vill Försvarsmakten i allt högre grad efterlikna den civila infrastrukturen vad gäller försörjnings- och logistiklösningar samt även använda civila applikationer i militärt syfte. (FMV, 2003) 2.3 MATERIELSYSTEMET JAS 39 GRIPEN JAS 39 Gripen (hädanefter benämnt Gripen) introducerades 1996 i Flygvapnet och beräknas ha en livslängd på 40 år. Materielsystemet Gripen anses vara det mest avancerade utvecklingsprojektet någonsin inom svensk industri. Gripen tillhör fjärde generationens flygplanssystem och är ett integrerat flerrollsflygplan, vilket innebär att flygplanet under samma uppdrag och i luften kan byta roll mellan jakt, attack och spaning. Materielsystemet är utformat för att uppfylla höga krav på flygsäkerhet, hög tillgänglighet, låg förarbelastning och låga driftkostnader. Detta är möjligt då flygplanet både är bränslesnålt och har ett förenklat underhåll som medför att kostnaden för varje flygtimme och livstidskostnaden blir lägre. FMV är den aktör som införskaffar det kompletta materielsystemet för Försvarsmakten samt den aktör som representerar den svenska staten vid internationella sammanhang och kan ses som en leverantör av Gripen till Ungern, Tjeckien och Thailand. (FMV, 2010) Materielsystemet omfattas av knappa olika artiklar (Ljung, 2010). Dessa utgörs dels av reservdelar som inte är reparerbara och som kasseras efter användning och dels utbytesenheter som repareras och byts ut och som ingår i ett kretslopp för underhåll (Edvardsson, 2010). Gripen lyder under RML (Regler för Militär Luftfart) och de grunder som finns för flygsäkerhetsarbetet är att det ska påverka hela kedjan från initialanskaffning, drift och vidmakthållande till avveckling av ingående förband och system. Vidare ska flygsäkerheten främjas inom skäliga kostnader och med hänsyn till säkerheten för den civila luftfarten. Med skälig kostnad menas att kostnaderna för nationen är lägre än värdet av den resulterade nyttan för nationen. (Militära flyginspektionen, 2000) Ett luftfartyg får alltså inte användas inom det militära luftfartssystemet om inte ett underhållsintyg utfärdats om att underhåll utförts på luftfartyget eller 7

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics

Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster

Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster - en studie för att möjliggöra konkurrensutsättning av Saab Supports tjänsteutbud. Författare Jenny Nilsson Lise Tormod Handledare

Läs mer

Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB

Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB kravbild och arbetsgång för företaget och dess integrerade leverantörer Författare: Handledare: Annika Karlsson Camilla Strömbäck Andreas Norrman Institutionen

Läs mer

Effektivisering av inköpsprocesser

Effektivisering av inköpsprocesser ISRN LUTMDN/TMTP--5615--SE Effektivisering av inköpsprocesser En studie på Rottneros AB Examensarbete: 5615/2007 Författare: Linda Andersson Alexander Widell Handledare: Robert Lindroth, LTH Roger Persson,

Läs mer

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Elin Larsson Emelie Rising Examensarbete för civilingenjörsutbildning vid Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet Lunds Universitet Lunds Tekniska

Läs mer

EXAMENSARBETE. Leveransförbättringar för effektivare flöden. En studie vid Trafikverket Materialservice. Madeleine Älgamo 2015

EXAMENSARBETE. Leveransförbättringar för effektivare flöden. En studie vid Trafikverket Materialservice. Madeleine Älgamo 2015 EXAMENSARBETE Leveransförbättringar för effektivare flöden En studie vid Trafikverket Materialservice Madeleine Älgamo 2015 Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 -

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 - Förord Detta examensarbete har arbetats fram under våren 2003 som den avslutande delen i maskinteknisk civilingenjörsutbildning med inriktning industriell ekonomi. Arbetet omfattar 20 poäng och har skett

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Green Cargo Logistics AB

Green Cargo Logistics AB Green Cargo Logistics AB Förändrade behov vid satsning mot e-handelslogistik Examensarbete Linköpings Tekniska Högskola Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling Handledare Green Cargo Logistics:

Läs mer

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag En studie av svenska affärssystemsprojekt Johan Hallquist Eric Johansson Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--14/01828--SE Institutionen för

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Metod för kravställning av FM Ledningssystem

Metod för kravställning av FM Ledningssystem Metod för kravställning av FM Ledningssystem JOHAN FRANSSON, JOACHIM HANSSON, PETER NILSSON, NINA LEWAU, THOMAS SUNDMARK & ANNIE PILEMALM FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

VSaaS: Drivkrafter för betalningsvilja

VSaaS: Drivkrafter för betalningsvilja VSaaS: Drivkrafter för betalningsvilja Förord Detta examensarbete har skrivits under våren 2012 i samarbete med avdelningen New Business på Axis Communications AB, och markerar slutet på vår civilingenjörsutbildning

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Utformning av Lagerstyrningsstrategier och Planeringsverktyg för Inköp

Utformning av Lagerstyrningsstrategier och Planeringsverktyg för Inköp Utformning av Lagerstyrningsstrategier och Planeringsverktyg för Inköp - En studie på Saab Support & Services Thomas Ewetz Sofia Fridell Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--13/01665--SE Institutionen för ekonomisk

Läs mer

Kartläggning av ingående materialflöde till UMAS med avseende på risker och riskhantering. en fallstudie av fyra flödeskedjor

Kartläggning av ingående materialflöde till UMAS med avseende på risker och riskhantering. en fallstudie av fyra flödeskedjor Kartläggning av ingående materialflöde till UMAS med avseende på risker och riskhantering en fallstudie av fyra flödeskedjor Johan Nilsson Mattias Sköld Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats 15 HP Handledare: Johan Kask Examinator: Peter Langlott VT- 2014/2014-05- 30 Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv En fallstudie

Läs mer

Effektiv materielförsörjning

Effektiv materielförsörjning Effektiv materielförsörjning Ett incitamentsperspektiv på materielförsörjningen PETER NORDLUND, PETER BÄCKSTRÖM, MATTIAS JOHANSSON FFI FOI FOI-R--4063-SE ISSN 1650-1942 Februari 2015 Peter Nordlund, Peter

Läs mer

Projektledning inom offentliga organisationer

Projektledning inom offentliga organisationer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Informatik Lisbeth Heen Maria Nordmark Projektledning inom offentliga organisationer En studie av projektledares användning av planeringsmetoder Magisteruppsats

Läs mer

E-faktura. Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI

E-faktura. Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN KANDIDATUPPSATS, 10 POÄNG HÖSTEN 2005 E-faktura Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI Författare: Jasmin

Läs mer

Webb-EDI i kombination med självfakturering

Webb-EDI i kombination med självfakturering 2004:124 SHU EXAMENSARBETE Webb-EDI i kombination med självfakturering En studie av hur leverantörer påverkas när kunden inför nya elektroniska kommunikationssätt ANNA-KARIN LUNDBÄCK DORIS LUNDGREN Samhällsvetenskapliga

Läs mer

EXAMENSARBETE. Effektivisering av en Business Intelligence-process

EXAMENSARBETE. Effektivisering av en Business Intelligence-process EXAMENSARBETE 2007:195 CIV Effektivisering av en Business Intelligence-process Petrus Dagman Christian Wigsten Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen för

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

Systemintegration på Vägverket

Systemintegration på Vägverket UPTEC STS07 020 Examensarbete 20 p Maj 2007 Systemintegration på Vägverket En studie från ett MDI-perspektiv Petter Midtsian Abstract Systemintegration på Vägverket Integration of information systems at

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB. Anders Hannerfors

EXAMENSARBETE. Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB. Anders Hannerfors 2003:229 CIV EXAMENSARBETE Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB Anders Hannerfors Civilingenjörsprogrammet Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer