Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ"

Transkript

1 Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer SEC(2009) 1227 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. Accompanying Document to the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council The European Union and Latin America: Global Players in Partnership Ten Years of Strategic Partnership EU-Latin America {COM(2009) 495} SEC(2009) 1257 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Forskning och utveckling: ointr. accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS "Preparing for our future: Developing a common strategy for key enabling technologies in the EU" Current situation of key enabling technologies in Europe {COM(2009) 512} SEK(2009) 1252 REKOMMENDATION FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET ointr. om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar med Eftastaterna, de länder som undertecknat Barcelonaprocessen, de länder som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen och Färöarna om en regional konvention om övergripande regler om förmånsberättigande ursprung för Europa-Medelhavsområdet den 11 december 2009 Sida 1 av 48

2 KOM(2009) 1212 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Transport: T10 Handlingsplan för rörlighet i städer SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {COM(2009) 490} {SEC(2009) 1211} KOM(2009) 510 Förslag till Jordbruk: N20 RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden KOM(2009) 515 Förslag till ointr. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter SEC(2009) 1211 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Transport: T10 accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Action Plan on Urban Mobility Impact Assessment {COM(2009) 490} {SEC(2009) 1212} KOM(2009) 490 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, Transport: T10 RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Handlingsplan för rörlighet i städer {SEK(2009) 1211} {SEK(2009) 1212} den 11 december 2009 Sida 2 av 48

3 KOM(2009) 495 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET Yttre förbindelser: ointr. OCH RÅDET Europeiska unionen och Latinamerika: Globala aktörer i partnerskap {SEK(2009) 1227} KOM(2009) 501 Förslag till Ekonomisk politik: ointr. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk bankmyndighet {KOM(2009) 499 slutlig} {KOM(2009) 500 slutlig} {KOM(2009) 502 slutlig} {KOM(2009) 503 slutlig} {SEK(2009) 1233} {SEK(2009) 1234} {SEK(2009) 1235} KOM(2009) 503 Förslag till Ekonomisk politik: ointr. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet {KOM(2009) 499 slutlig} {KOM(2009) 500 slutlig} {KOM(2009) 501 slutlig} {KOM(2009) 502 slutlig} {SEK(2009) 1233} {SEK(2009) 1234} {SEK(2009) 1235} den 11 december 2009 Sida 3 av 48

4 KOM(2009) 512 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, Forskning och utveckling: F10/IT RÅDET EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Förberedelser för framtiden: Att utveckla en gemensam strategi för viktig möjliggörande teknik i EU {SEK(2009) 1257} KOM(2009) 517 Förslag till Fiske: ointr. RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2010 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd i Svarta havet den 11 december 2009 Sida 4 av 48

5 SEK(2009) 1235 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Ekonomisk politik: ointr. som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om makroprudentiell tillsyn över det finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av ett europeiskt systemriskråd Förslag till RÅDETS BESLUT om att ge Europeiska centralbanken särskilda uppgifter för Europeiska systemriskrådets verksamhet Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk bankmyndighet Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet SV SV SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {KOM(2009) 499 slutlig} {KOM(2009) 500 slutlig} {KOM(2009) 501 slutlig} {KOM(2009) 502 slutlig} {KOM(2009) 503 slutlig} {SEK(2009) 1234} KOM(2009) 516 Förslag till Jordbruk: S30 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om upphävande av rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött den 11 december 2009 Sida 5 av 48

6 COM(2009) 514 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE Yttre förbindelser: ointr. EUROPEAN PARLIAMENT on the implementation of macro-financial assistance to third countries in 2008 {SEC(2009) 1279} COM(2009) 529 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Yttre förbindelser: ointr. on the opening of consultations with Niger under Article 96 of the Cotonou Agreement KOM(2009) 513 Förslag till Yttre förbindelser: ointr. RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Serbien {SEK(2009)1311} KOM(2009) 518 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, Transport: T10 EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN FJÄRDE RAPPORTEN OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 2320/2002 OM INFÖRANDE AV GEMENSAMMA SKYDDSREGLER FÖR DEN CIVILA LUFTFARTEN SEC(2009) 1267 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Austria Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1268 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Belgium Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1269 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Czech Republic Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty den 11 december 2009 Sida 6 av 48

7 SEC(2009) 1270 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Germany Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1271 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Italy Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1273 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. The Netherlands Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1274 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Portugal Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1275 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Slovenia Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1276 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Slovakia Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1279 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. ACCOMPANYING THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE IMPLEMENTATION OF MACROFINANCIAL ASSISTANCE TO THIRD COUNTRIES IN 2008 {COM (2009) 514} SEC(2009) 1311 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. Ex ante evaluation statement - Macro-financial assistance to Serbia Proposal for a COUNCIL DECISION providing macro-financial assistance to Serbia {COM(2009) 513 final} den 11 december 2009 Sida 7 av 48

8 KOM(2009) 280 Förslag till Yttre förbindelser: ointr. RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om den ståndpunkt som gemenskapen ska inta i stabiliserings- och associeringsrådet beträffande övergången enligt artikel 5 i stabiliserings- och associeringsavtalet till den andra etappen i associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan KOM(2009) 524 Förslag till Fri rörlighet för personer: ointr. RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om fonden för yttre gränser för perioden KOM(2009) 539 Förslag till N20 RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ( enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden ) den 11 december 2009 Sida 8 av 48

9 SEC(2009) 1295 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Miljö: K26, S40 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan) A TECHNOLOGY ROADMAP {COM(2009) 519 final} {SEC(2009) 1296} {SEC(2009) 1297} {SEC(2009) 1298} SEC(2009) 1296 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Miljö: K26, S40 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan) R&D INVESTMENT IN THE PRIORITY TECHNOLOGIES OF THE EUROPEAN STRATEGIC ENERGY TECHNOLOGY PLAN {COM(2009) 519 final} {SEC(2009) 1295} {SEC(2009) 1297} {SEC(2009) 1298} den 11 december 2009 Sida 9 av 48

10 SEC(2009) 1297 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Miljö: K26, S40 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan) IMPACT ASSESSMENT {COM(2009) 519 final} {SEC(2009) 1295} {SEC(2009) 1296} {SEC(2009) 1298} SEC(2009) 1313 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Monetär politik: F10 accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Annual Statement on the Euro Area 2009 Annual Report on the Euro Area 2009 {COM(2009) 527 final} KOM(2009) 525 Förslag till Fri rörlighet för personer: ointr. RÅDETS BESLUT om att på Europeiska gemenskapens vägnar ingå ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om fonden för yttre gränser för perioden den 11 december 2009 Sida 10 av 48

11 KOM(2009) 537 Förslag till Miljö: S40 RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska gemenskapens ståndpunkt beträffande förslaget om antagandet av regionala handlingsplaner inom ramen för genomförandet av artikel 15 i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor och aktiviteter SEC(2009) 1315 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT K26, S40 Accompanying the COMMISSION RECOMMENDATION on mobilising Information and Communications Technologies (ICT) to facilitate the transition to an energy-efficient, low-carbon economy IMPACT ASSESSMENT {C(2009) 7604 final} {SEC(2009) 1316} SEK(2009) 1316 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT K26, S40 som åtföljer KOMMISSIONENS REKOMMENDATION om att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att underlätta övergången till en energieffektiv och koldioxidsnål ekonomi SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {K(2009) 7604 slutlig} {SEK(2009) 1315} den 11 december 2009 Sida 11 av 48

12 KOM(2009) 519 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, Miljö: K26, S40 RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om att investera i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp (SET-planen) {SEK(2009) 1295} {SEK(2009) 1296} {SEK(2009) 1297} {SEK(2009) 1298} KOM(2009) 522 Förslag till Beskattning/Moms: F10 RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 167 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt SEK(2009) 1302 REKOMMENDATION FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET ointr. om att bemyndiga kommissionen att underteckna ett protokoll till avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen den 11 december 2009 Sida 12 av 48

13 COM(2009) 530 Förslag till Transport: T10, ÅSUB EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om statistikrapportering om varutransporter på väg (kodifierad version) COM(2009) 534 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN Yttre förbindelser: ointr. PARLIAMENT AND THE COUNCIL Kosovo* - Fulfilling its European Perspective COM(2009) 536 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN Miljö: N10 PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Developing the international dimension of the Integrated Maritime Policy of the European Union COM(2009) 538 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL THE EU:s yttre gräns: T10 EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards the integration of maritime surveillance: A common information sharing environment for the EU maritime domain {SEC(2009) 1341} COM(2009) 540 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN Miljö: N10 PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS PROGRESS REPORT ON THE EU'S INTEGRATED MARITIME POLICY {SEC(2009) 1343} den 11 december 2009 Sida 13 av 48

14 KOM(2009) 531 Förslag till Yttre förbindelser: ointr. RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Armenien {SEC(2009)1324} KOM(2009) 543 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH Yttre förbindelser: ointr. EUROPAPARLAMENTET INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN (IPA) FLERÅRIG VÄGLEDANDE FINANSIERINGSRAM FÖR PERIODEN SEC(2009) 1324 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. Ex ante evaluation statement Macro-financial Assistance to Armenia {COM(2009) 531 final} SEC(2009) 1333 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. CROATIA 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1334 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. TURKEY 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533} den 11 december 2009 Sida 14 av 48

15 SEC(2009) 1335 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1336 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. MONTENEGRO 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1337 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. ALBANIA 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1338 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. BOSNIA AND HERZEGOVINA 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} den 11 december 2009 Sida 15 av 48

16 SEC(2009) 1339 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. SERBIA 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1340 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. KOSOVO UNDER UNSCR 1244/ PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1341 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EU:s yttre gräns: T10 EU led actions relevant for the integration of maritime surveillance activities COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards the integration of maritime surveillance: A common information sharing environment for the EU maritime domain {COM(2009) 538} den 11 december 2009 Sida 16 av 48

17 SEK(2009) 1298 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Miljö: K26, S40 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Följedokument till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om att investera i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp (SET-planen) SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {KOM(2009) 519 slutlig} {SEK(2009) 1295} {SEK(2009) 1296} {SEK(2009) 1297} KOM(2009) 535 Förslag till Miljö: S45, ÅSUB EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr / av den [ ] om avfallsstatistik (kodifierad version) KOM(2009) 541 Förslag till Fiske/Miljö: N30, S40 RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk {SEC(2009)1347} KOM(2009) 542 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH Statistik: S40 EUROPAPARLAMENTET om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 48/2004 av den 5 december 2003 om framställning av årlig gemenskapsstatistik om stålindustrin för referensåren den 11 december 2009 Sida 17 av 48

18 KOM(2009) 553 Förslag till Fiske: N30 RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs SEC(2009) 1347 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Fiske/Miljö: S40, N30 COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture {COM(2009) 541 final} SEC(2009) 1354 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ekonomisk politik: ointr. Sustainability Report 2009 accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Sustainability of public finances for a recovering economy {COM(2009) 545 final} SEC(2009) 410 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Civilrättsligt sammarbete: K12 Accompanying the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of successions and on the introduction of a European Certificate of Inheritance Impact Assessment {COM(2009) 154 final) {SEC(2009) 411} den 11 december 2009 Sida 18 av 48

19 SEC(2009) 411 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser/transport: Accompanying the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of successions and on the introduction of a European Certificate of Succession SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT {COM(2009) 154 final) {SEC(2009) 410} SEK(2009) 1212 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Transport/Hållbar utveckling: T10 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Handlingsplan för rörlighet i städer SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {KOM(2009) 490 slutlig} {SEK(2009) 1211} K(2009) 7924 KOMMISSIONENS REKOMMENDATION F10 av den om förfaranden för källskattelättnad (Text av betydelse för EES) KOM(2009) 154 Förslag till Civilrättsligt samarbete: K12 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg {SEK(2009) 410} {SEK(2009) 411} den 11 december 2009 Sida 19 av 48

20 KOM(2009) 523 Förslag till Yttre förbindelser: ointr. RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Georgien SEK(2009)1310 final KOM(2009) 529 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Yttre förbindelser: ointr. om inledande av samråd med Niger enligt artikel 96 i Cotonouavtalet KOM(2009) 532 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Immaterialrätt: F10, K10 Upphovsrätten i kunskapsekonomin KOM(2009) 536 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, Miljö: K16, S40 RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utveckling av den internationella dimensionen av EU:s integrerade havspolitik KOM(2009) 538 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EU:s yttre gräns: K10/BA, T10 EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA SOCIALA OCH EKONOMISKA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN För en integrerad övervakning till sjöss En gemensam miljö för informationsutbyte för EU:s sjöbevakningsområde {SEK(2009) 1341} KOM(2009) 540 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, Miljö: K16, S40 EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN LÄGESRAPPORT OM EU:S INTEGRERADE HAVSPOLITIK {SEK(2009) 1343} den 11 december 2009 Sida 20 av 48

21 KOM(2009) 560 KOMMISSIONENS FEMTE RAPPORT TILL RÅDET OCH EU:s yttre gräns: ointr. EUROPAPARLAMENTET om vissa tredjeländers upprätthållande av viseringskrav i strid med ömsesidighetsprincipen i enlighet med artikel 1.5 i rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, ändrad genom förordning (EG) nr 851/2005 vad gäller ömsesidighetsmekanismen KOM(2009) 562 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EU:s yttre gräns: ointr. om Kanadas återinförande av viseringskvavet för tjeckiska medborgare i enlighet med artikel 1.4 c i rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 851/2005 vad gäller ömsesidighetsmekanismen SEC(2009) 1310 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. Ex ante evaluation statement Macro-financial assistance to Georgia Proposal for a Council decision providing macro-financial assistance to Georgia COM(2009) 523 final den 11 december 2009 Sida 21 av 48

22 SEC(2009) 1343 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT K16, S40 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS PROGRESS REPORT ON THE EU'S INTEGRATED MARITIME POLICY {COM(2009) 540} SEK(2009) 411 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Civilrättsligt sammarbete: K12 Följedokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN {KOM(2009) 154 slutlig} {SEK(2009) 410} COM(2009) 575 Proposal for a ERUF: F10, N10, K26, K16 COUNCIL DECISION on the financial contributions to be paid by the Member States to finance the European Development Fund (3rd instalment 2009) SEC(2009) 1370 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT F10 accompanying the COMMISSION RECOMMENDATION On Withholding Tax Relief Procedures And The Fisco Proposals IMPACT ASSESSMENT {C(2009) 7924} {SEC(2009) 1371} den 11 december 2009 Sida 22 av 48

23 SEK(2009) 1371 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR F10 Följedokument till Förslag till KOMMISSIONENS REKOMMENDATION om förfaranden för källskattelättnad SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {C(2009) 7924} {SEC(2009) 1370} KOM(2009) 545 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET Ekonomisk politik: ointr. OCH RÅDET Långsiktigt hållbara offentliga finanser för ekonomisk återhämtning {SEK(2009) 1354} KOM(2009) 547 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH ERUF: F10, N20 RÅDET 1:a ekonomiska rapporten om genomförandet av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) budgetåret KOM(2009) 570 Rekommendation till Ekonomisk politik: ointr. RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med Vatikanstaten KOM(2009) 572 Rekommendation till Ekonomisk politik: ointr. RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med San Marino den 11 december 2009 Sida 23 av 48

24 SEC(2009) 1373 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Asylpolitik: ointr. Accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted Impact Assessment {COM(2009) 551} {SEC(2009) 1374} Bilaga finns SEC(2009) 1389 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ekonomisk politik: ointr. IMPACT ASSESSMENT Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK on an EU Framework for Cross-border Crisis Management in the Banking Sector {COM(2009) 561 final} {SEC(2009) 1390} {SEC(2009) 1407} den 11 december 2009 Sida 24 av 48

25 SEC(2009) 1396 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Miljö/Hälsa: S20 IMPACT ASSESSMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Solidarity in health: Reducing health inequalities in the EU {COM(2009) 567 final} {SEC(2009) 1397} SEC(2009) 1407 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ekonomisk politik: ointr. Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK An EU Framework for Cross-border Crisis Management in the Banking Sector {COM(2009) 561} {SEC(2009) 1389} {SEC(2009) 1390} COM(2009) 544 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND Institutionella bestämmelser: ointr. THE EUROPEAN PARLIAMENT Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the EU Sectoral Reduction Plans and 2009 Actions Bilaga finns. den 11 december 2009 Sida 25 av 48

26 KOM(2009) 550 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH Institutionella bestämmelser: ointr. EUROPAPARLAMENTET UTVIDGNING AV TJÄNSTEN FÖR YTTRE REPRESENTATION: INRÄTTANDE AV EN DELEGATION PÅ ISLAND OCH ETT KONTOR I LIBYEN KOM(2009) 558 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Forskning och teknisk utveckling: U32, N10 Årsrapport om Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling 2008 {SEC(2009)1380} KOM(2009) 559 Förslag till Yttre förbindelser: ointr. RÅDETS BESLUT om ingående av ett tilläggsprotokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Staten Israel rörande ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter KOM(2009) 564 Förslag till Civilrättsligt samarbete: F10 RÅDETS FÖRORDNING om ändring av bilagorna A och B till förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden den 11 december 2009 Sida 26 av 48

27 SEC(2009) 1376 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Asylpolitik: ointr. accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing international protection Impact Assessment {COM(2009) 554} {SEC(2009) 1377} Bilaga finns SEC(2009) 1380 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Forskning och teknisk utveckling: U32, N10 Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION Annual Report on research and technological development activities of the European Union in 2008 {COM(2009) 558 final} KOM(2008) 615 Förslag till T10 RÅDETS BESLUT om undertecknande av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om civil luftfartssäkerhet Rådets beslut om ingående av ett avtal har kompletterats med det sista beaktandeledet och en interinstitutionell kod. den 11 december 2009 Sida 27 av 48

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer 2.8.2010 KOM(2010) 417 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH S BESLUT Europeiska fonden: Ointr. om

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer 2010-07-01 KOM(2010) 351 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen under år 2009 av förordning

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer 2009-12-01 KOM(2009) 617 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturinstrument: K16, F10, N10, U10 TJUGONDE

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer 2010-06-01 KOM(2010) 254 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ 2012-12-03 COM(2012) 715 2012-12-03 COM(2012) 720 S3/HB, T1/NK, FG RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Rapport om ansvar och ersättning för ekonomiska skador som drabbat skyddade

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ 2012-10-02 COM(2012) 529 2012-10-02 COM(2012) 541 EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006 L 396/850 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006 av den 18 december 2006 om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Jan Rosén. Professor i civilrätt Juridiska fakulteten Stockholms Universitet

Jan Rosén. Professor i civilrätt Juridiska fakulteten Stockholms Universitet Jan Rosén Professor i civilrätt Juridiska fakulteten Stockholms Universitet SFU:s studiedag 2009.12.14 Spårv rvägshallarna, Stockholm Upphovsrätten idag Aktuell domspraxis och nya affärsmodeller Verkshöjden

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om garantier som täcks av den allmänna budgeten. Situationen den 30 juni 2012

KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om garantier som täcks av den allmänna budgeten. Situationen den 30 juni 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.4.2013 COM(2013) 211 final KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om garantier som täcks av den allmänna budgeten. Situationen den 30 juni 2012 {SWD(2013)

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NYTT FÖRSÖKSDJURSDIREKTIV

YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NYTT FÖRSÖKSDJURSDIREKTIV YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NYTT FÖRSÖKSDJURSDIREKTIV Dnr:1-12021/08 Organisation/institution/företag: Stiftelsen Forskning utan djurförsök Uppgiftslämnarens namn: Karin Gabrielson Morton Generella synpunkter

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.11.2003 KOM(2003) 664 slutlig 2003/0258 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om skyldighet för medlemsstaternas behöriga myndigheter att systematiskt

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om garantier som täcks av den allmänna budgeten Läget per den 31 december 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om garantier som täcks av den allmänna budgeten Läget per den 31 december 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.7.2015 COM(2015) 373 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om garantier som täcks av den allmänna budgeten Läget per den 31 december 2014

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.1.2015 ARBETSDOKUMENT om ändringen av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.09.2004 KOM(2004)596 slutlig 2004/0201(CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknandet, på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar,

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2004 INNEHÅLLANDE Nr 1 59 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2004 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida A 1 B 5 C 40 C 49 D 1 D 5 E 5 E 11 E 25 G 1 H 9 H 30 K 17

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15.

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 7 januari 2008 (15.1) (OR. en) 5247/08 OJ/CRP1 2 PRELIMINÄR DAGORDNING Möte: 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora undertecknades 1973 i Washington D.C. och trädde i kraft 1975 CITES är en internationell överenskommelse mellan

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.12.2008 KOM (2008) 882 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren 2014-06-17 Dnr: 470/2014 Saknr: 6.3 Nya regler om utförsel av vissa fiskarter från Östersjöområdet samt upphävande av Livsmedelsverkets

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC

COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC Lokförarkörkortet COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC COMMISSION DECISION on the recognition of

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer