Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ"

Transkript

1 Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer SEC(2009) 1227 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. Accompanying Document to the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council The European Union and Latin America: Global Players in Partnership Ten Years of Strategic Partnership EU-Latin America {COM(2009) 495} SEC(2009) 1257 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Forskning och utveckling: ointr. accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS "Preparing for our future: Developing a common strategy for key enabling technologies in the EU" Current situation of key enabling technologies in Europe {COM(2009) 512} SEK(2009) 1252 REKOMMENDATION FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET ointr. om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar med Eftastaterna, de länder som undertecknat Barcelonaprocessen, de länder som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen och Färöarna om en regional konvention om övergripande regler om förmånsberättigande ursprung för Europa-Medelhavsområdet den 11 december 2009 Sida 1 av 48

2 KOM(2009) 1212 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Transport: T10 Handlingsplan för rörlighet i städer SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {COM(2009) 490} {SEC(2009) 1211} KOM(2009) 510 Förslag till Jordbruk: N20 RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden KOM(2009) 515 Förslag till ointr. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter SEC(2009) 1211 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Transport: T10 accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Action Plan on Urban Mobility Impact Assessment {COM(2009) 490} {SEC(2009) 1212} KOM(2009) 490 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, Transport: T10 RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Handlingsplan för rörlighet i städer {SEK(2009) 1211} {SEK(2009) 1212} den 11 december 2009 Sida 2 av 48

3 KOM(2009) 495 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET Yttre förbindelser: ointr. OCH RÅDET Europeiska unionen och Latinamerika: Globala aktörer i partnerskap {SEK(2009) 1227} KOM(2009) 501 Förslag till Ekonomisk politik: ointr. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk bankmyndighet {KOM(2009) 499 slutlig} {KOM(2009) 500 slutlig} {KOM(2009) 502 slutlig} {KOM(2009) 503 slutlig} {SEK(2009) 1233} {SEK(2009) 1234} {SEK(2009) 1235} KOM(2009) 503 Förslag till Ekonomisk politik: ointr. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet {KOM(2009) 499 slutlig} {KOM(2009) 500 slutlig} {KOM(2009) 501 slutlig} {KOM(2009) 502 slutlig} {SEK(2009) 1233} {SEK(2009) 1234} {SEK(2009) 1235} den 11 december 2009 Sida 3 av 48

4 KOM(2009) 512 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, Forskning och utveckling: F10/IT RÅDET EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Förberedelser för framtiden: Att utveckla en gemensam strategi för viktig möjliggörande teknik i EU {SEK(2009) 1257} KOM(2009) 517 Förslag till Fiske: ointr. RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2010 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd i Svarta havet den 11 december 2009 Sida 4 av 48

5 SEK(2009) 1235 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Ekonomisk politik: ointr. som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om makroprudentiell tillsyn över det finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av ett europeiskt systemriskråd Förslag till RÅDETS BESLUT om att ge Europeiska centralbanken särskilda uppgifter för Europeiska systemriskrådets verksamhet Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk bankmyndighet Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet SV SV SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {KOM(2009) 499 slutlig} {KOM(2009) 500 slutlig} {KOM(2009) 501 slutlig} {KOM(2009) 502 slutlig} {KOM(2009) 503 slutlig} {SEK(2009) 1234} KOM(2009) 516 Förslag till Jordbruk: S30 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om upphävande av rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött den 11 december 2009 Sida 5 av 48

6 COM(2009) 514 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE Yttre förbindelser: ointr. EUROPEAN PARLIAMENT on the implementation of macro-financial assistance to third countries in 2008 {SEC(2009) 1279} COM(2009) 529 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Yttre förbindelser: ointr. on the opening of consultations with Niger under Article 96 of the Cotonou Agreement KOM(2009) 513 Förslag till Yttre förbindelser: ointr. RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Serbien {SEK(2009)1311} KOM(2009) 518 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, Transport: T10 EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN FJÄRDE RAPPORTEN OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 2320/2002 OM INFÖRANDE AV GEMENSAMMA SKYDDSREGLER FÖR DEN CIVILA LUFTFARTEN SEC(2009) 1267 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Austria Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1268 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Belgium Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1269 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Czech Republic Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty den 11 december 2009 Sida 6 av 48

7 SEC(2009) 1270 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Germany Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1271 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Italy Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1273 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. The Netherlands Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1274 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Portugal Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1275 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Slovenia Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1276 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Slovakia Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1279 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. ACCOMPANYING THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE IMPLEMENTATION OF MACROFINANCIAL ASSISTANCE TO THIRD COUNTRIES IN 2008 {COM (2009) 514} SEC(2009) 1311 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. Ex ante evaluation statement - Macro-financial assistance to Serbia Proposal for a COUNCIL DECISION providing macro-financial assistance to Serbia {COM(2009) 513 final} den 11 december 2009 Sida 7 av 48

8 KOM(2009) 280 Förslag till Yttre förbindelser: ointr. RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om den ståndpunkt som gemenskapen ska inta i stabiliserings- och associeringsrådet beträffande övergången enligt artikel 5 i stabiliserings- och associeringsavtalet till den andra etappen i associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan KOM(2009) 524 Förslag till Fri rörlighet för personer: ointr. RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om fonden för yttre gränser för perioden KOM(2009) 539 Förslag till N20 RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ( enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden ) den 11 december 2009 Sida 8 av 48

9 SEC(2009) 1295 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Miljö: K26, S40 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan) A TECHNOLOGY ROADMAP {COM(2009) 519 final} {SEC(2009) 1296} {SEC(2009) 1297} {SEC(2009) 1298} SEC(2009) 1296 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Miljö: K26, S40 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan) R&D INVESTMENT IN THE PRIORITY TECHNOLOGIES OF THE EUROPEAN STRATEGIC ENERGY TECHNOLOGY PLAN {COM(2009) 519 final} {SEC(2009) 1295} {SEC(2009) 1297} {SEC(2009) 1298} den 11 december 2009 Sida 9 av 48

10 SEC(2009) 1297 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Miljö: K26, S40 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan) IMPACT ASSESSMENT {COM(2009) 519 final} {SEC(2009) 1295} {SEC(2009) 1296} {SEC(2009) 1298} SEC(2009) 1313 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Monetär politik: F10 accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Annual Statement on the Euro Area 2009 Annual Report on the Euro Area 2009 {COM(2009) 527 final} KOM(2009) 525 Förslag till Fri rörlighet för personer: ointr. RÅDETS BESLUT om att på Europeiska gemenskapens vägnar ingå ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om fonden för yttre gränser för perioden den 11 december 2009 Sida 10 av 48

11 KOM(2009) 537 Förslag till Miljö: S40 RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska gemenskapens ståndpunkt beträffande förslaget om antagandet av regionala handlingsplaner inom ramen för genomförandet av artikel 15 i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor och aktiviteter SEC(2009) 1315 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT K26, S40 Accompanying the COMMISSION RECOMMENDATION on mobilising Information and Communications Technologies (ICT) to facilitate the transition to an energy-efficient, low-carbon economy IMPACT ASSESSMENT {C(2009) 7604 final} {SEC(2009) 1316} SEK(2009) 1316 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT K26, S40 som åtföljer KOMMISSIONENS REKOMMENDATION om att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att underlätta övergången till en energieffektiv och koldioxidsnål ekonomi SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {K(2009) 7604 slutlig} {SEK(2009) 1315} den 11 december 2009 Sida 11 av 48

12 KOM(2009) 519 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, Miljö: K26, S40 RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om att investera i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp (SET-planen) {SEK(2009) 1295} {SEK(2009) 1296} {SEK(2009) 1297} {SEK(2009) 1298} KOM(2009) 522 Förslag till Beskattning/Moms: F10 RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 167 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt SEK(2009) 1302 REKOMMENDATION FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET ointr. om att bemyndiga kommissionen att underteckna ett protokoll till avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen den 11 december 2009 Sida 12 av 48

13 COM(2009) 530 Förslag till Transport: T10, ÅSUB EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om statistikrapportering om varutransporter på väg (kodifierad version) COM(2009) 534 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN Yttre förbindelser: ointr. PARLIAMENT AND THE COUNCIL Kosovo* - Fulfilling its European Perspective COM(2009) 536 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN Miljö: N10 PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Developing the international dimension of the Integrated Maritime Policy of the European Union COM(2009) 538 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL THE EU:s yttre gräns: T10 EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards the integration of maritime surveillance: A common information sharing environment for the EU maritime domain {SEC(2009) 1341} COM(2009) 540 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN Miljö: N10 PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS PROGRESS REPORT ON THE EU'S INTEGRATED MARITIME POLICY {SEC(2009) 1343} den 11 december 2009 Sida 13 av 48

14 KOM(2009) 531 Förslag till Yttre förbindelser: ointr. RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Armenien {SEC(2009)1324} KOM(2009) 543 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH Yttre förbindelser: ointr. EUROPAPARLAMENTET INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN (IPA) FLERÅRIG VÄGLEDANDE FINANSIERINGSRAM FÖR PERIODEN SEC(2009) 1324 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. Ex ante evaluation statement Macro-financial Assistance to Armenia {COM(2009) 531 final} SEC(2009) 1333 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. CROATIA 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1334 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. TURKEY 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533} den 11 december 2009 Sida 14 av 48

15 SEC(2009) 1335 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1336 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. MONTENEGRO 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1337 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. ALBANIA 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1338 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. BOSNIA AND HERZEGOVINA 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} den 11 december 2009 Sida 15 av 48

16 SEC(2009) 1339 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. SERBIA 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1340 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. KOSOVO UNDER UNSCR 1244/ PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1341 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EU:s yttre gräns: T10 EU led actions relevant for the integration of maritime surveillance activities COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards the integration of maritime surveillance: A common information sharing environment for the EU maritime domain {COM(2009) 538} den 11 december 2009 Sida 16 av 48

17 SEK(2009) 1298 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Miljö: K26, S40 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Följedokument till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om att investera i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp (SET-planen) SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {KOM(2009) 519 slutlig} {SEK(2009) 1295} {SEK(2009) 1296} {SEK(2009) 1297} KOM(2009) 535 Förslag till Miljö: S45, ÅSUB EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr / av den [ ] om avfallsstatistik (kodifierad version) KOM(2009) 541 Förslag till Fiske/Miljö: N30, S40 RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk {SEC(2009)1347} KOM(2009) 542 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH Statistik: S40 EUROPAPARLAMENTET om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 48/2004 av den 5 december 2003 om framställning av årlig gemenskapsstatistik om stålindustrin för referensåren den 11 december 2009 Sida 17 av 48

18 KOM(2009) 553 Förslag till Fiske: N30 RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs SEC(2009) 1347 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Fiske/Miljö: S40, N30 COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture {COM(2009) 541 final} SEC(2009) 1354 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ekonomisk politik: ointr. Sustainability Report 2009 accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Sustainability of public finances for a recovering economy {COM(2009) 545 final} SEC(2009) 410 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Civilrättsligt sammarbete: K12 Accompanying the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of successions and on the introduction of a European Certificate of Inheritance Impact Assessment {COM(2009) 154 final) {SEC(2009) 411} den 11 december 2009 Sida 18 av 48

19 SEC(2009) 411 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser/transport: Accompanying the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of successions and on the introduction of a European Certificate of Succession SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT {COM(2009) 154 final) {SEC(2009) 410} SEK(2009) 1212 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Transport/Hållbar utveckling: T10 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Handlingsplan för rörlighet i städer SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {KOM(2009) 490 slutlig} {SEK(2009) 1211} K(2009) 7924 KOMMISSIONENS REKOMMENDATION F10 av den om förfaranden för källskattelättnad (Text av betydelse för EES) KOM(2009) 154 Förslag till Civilrättsligt samarbete: K12 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg {SEK(2009) 410} {SEK(2009) 411} den 11 december 2009 Sida 19 av 48

20 KOM(2009) 523 Förslag till Yttre förbindelser: ointr. RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Georgien SEK(2009)1310 final KOM(2009) 529 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Yttre förbindelser: ointr. om inledande av samråd med Niger enligt artikel 96 i Cotonouavtalet KOM(2009) 532 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Immaterialrätt: F10, K10 Upphovsrätten i kunskapsekonomin KOM(2009) 536 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, Miljö: K16, S40 RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utveckling av den internationella dimensionen av EU:s integrerade havspolitik KOM(2009) 538 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EU:s yttre gräns: K10/BA, T10 EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA SOCIALA OCH EKONOMISKA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN För en integrerad övervakning till sjöss En gemensam miljö för informationsutbyte för EU:s sjöbevakningsområde {SEK(2009) 1341} KOM(2009) 540 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, Miljö: K16, S40 EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN LÄGESRAPPORT OM EU:S INTEGRERADE HAVSPOLITIK {SEK(2009) 1343} den 11 december 2009 Sida 20 av 48

21 KOM(2009) 560 KOMMISSIONENS FEMTE RAPPORT TILL RÅDET OCH EU:s yttre gräns: ointr. EUROPAPARLAMENTET om vissa tredjeländers upprätthållande av viseringskrav i strid med ömsesidighetsprincipen i enlighet med artikel 1.5 i rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, ändrad genom förordning (EG) nr 851/2005 vad gäller ömsesidighetsmekanismen KOM(2009) 562 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EU:s yttre gräns: ointr. om Kanadas återinförande av viseringskvavet för tjeckiska medborgare i enlighet med artikel 1.4 c i rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 851/2005 vad gäller ömsesidighetsmekanismen SEC(2009) 1310 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. Ex ante evaluation statement Macro-financial assistance to Georgia Proposal for a Council decision providing macro-financial assistance to Georgia COM(2009) 523 final den 11 december 2009 Sida 21 av 48

22 SEC(2009) 1343 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT K16, S40 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS PROGRESS REPORT ON THE EU'S INTEGRATED MARITIME POLICY {COM(2009) 540} SEK(2009) 411 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Civilrättsligt sammarbete: K12 Följedokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN {KOM(2009) 154 slutlig} {SEK(2009) 410} COM(2009) 575 Proposal for a ERUF: F10, N10, K26, K16 COUNCIL DECISION on the financial contributions to be paid by the Member States to finance the European Development Fund (3rd instalment 2009) SEC(2009) 1370 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT F10 accompanying the COMMISSION RECOMMENDATION On Withholding Tax Relief Procedures And The Fisco Proposals IMPACT ASSESSMENT {C(2009) 7924} {SEC(2009) 1371} den 11 december 2009 Sida 22 av 48

23 SEK(2009) 1371 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR F10 Följedokument till Förslag till KOMMISSIONENS REKOMMENDATION om förfaranden för källskattelättnad SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {C(2009) 7924} {SEC(2009) 1370} KOM(2009) 545 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET Ekonomisk politik: ointr. OCH RÅDET Långsiktigt hållbara offentliga finanser för ekonomisk återhämtning {SEK(2009) 1354} KOM(2009) 547 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH ERUF: F10, N20 RÅDET 1:a ekonomiska rapporten om genomförandet av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) budgetåret KOM(2009) 570 Rekommendation till Ekonomisk politik: ointr. RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med Vatikanstaten KOM(2009) 572 Rekommendation till Ekonomisk politik: ointr. RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med San Marino den 11 december 2009 Sida 23 av 48

24 SEC(2009) 1373 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Asylpolitik: ointr. Accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted Impact Assessment {COM(2009) 551} {SEC(2009) 1374} Bilaga finns SEC(2009) 1389 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ekonomisk politik: ointr. IMPACT ASSESSMENT Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK on an EU Framework for Cross-border Crisis Management in the Banking Sector {COM(2009) 561 final} {SEC(2009) 1390} {SEC(2009) 1407} den 11 december 2009 Sida 24 av 48

25 SEC(2009) 1396 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Miljö/Hälsa: S20 IMPACT ASSESSMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Solidarity in health: Reducing health inequalities in the EU {COM(2009) 567 final} {SEC(2009) 1397} SEC(2009) 1407 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ekonomisk politik: ointr. Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK An EU Framework for Cross-border Crisis Management in the Banking Sector {COM(2009) 561} {SEC(2009) 1389} {SEC(2009) 1390} COM(2009) 544 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND Institutionella bestämmelser: ointr. THE EUROPEAN PARLIAMENT Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the EU Sectoral Reduction Plans and 2009 Actions Bilaga finns. den 11 december 2009 Sida 25 av 48

26 KOM(2009) 550 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH Institutionella bestämmelser: ointr. EUROPAPARLAMENTET UTVIDGNING AV TJÄNSTEN FÖR YTTRE REPRESENTATION: INRÄTTANDE AV EN DELEGATION PÅ ISLAND OCH ETT KONTOR I LIBYEN KOM(2009) 558 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Forskning och teknisk utveckling: U32, N10 Årsrapport om Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling 2008 {SEC(2009)1380} KOM(2009) 559 Förslag till Yttre förbindelser: ointr. RÅDETS BESLUT om ingående av ett tilläggsprotokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Staten Israel rörande ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter KOM(2009) 564 Förslag till Civilrättsligt samarbete: F10 RÅDETS FÖRORDNING om ändring av bilagorna A och B till förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden den 11 december 2009 Sida 26 av 48

27 SEC(2009) 1376 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Asylpolitik: ointr. accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing international protection Impact Assessment {COM(2009) 554} {SEC(2009) 1377} Bilaga finns SEC(2009) 1380 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Forskning och teknisk utveckling: U32, N10 Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION Annual Report on research and technological development activities of the European Union in 2008 {COM(2009) 558 final} KOM(2008) 615 Förslag till T10 RÅDETS BESLUT om undertecknande av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om civil luftfartssäkerhet Rådets beslut om ingående av ett avtal har kompletterats med det sista beaktandeledet och en interinstitutionell kod. den 11 december 2009 Sida 27 av 48

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 23.10.2012 COM(2012) 629 final Vol. 2/2 BILAGA till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

17146/12 ADD 7 CH/ss 1 DG G II A

17146/12 ADD 7 CH/ss 1 DG G II A EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 december 2012 (5.12) (OR. en) 17146/12 ADD 7 FIN 990 ADDENDUM 7 TILL I/A-PUNKTSNOT från: Rådets generalsekretariat till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.4.2011 KOM(2011) 173 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En EU-ram

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

Rättvis handel i offentlig upphandling. en guide för etisk och miljörelaterad upphandling

Rättvis handel i offentlig upphandling. en guide för etisk och miljörelaterad upphandling Rättvis handel i offentlig upphandling en guide för etisk och miljörelaterad upphandling Förord Offentlig upphandling en viktig fråga för demokratin och rättvisan Professor Niklas Bruun Spelreglerna för

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Fri rörlighet

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA

954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA 954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA 954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 2 MEDDELANDE TILL LÄSAREN Denna publikation innehåller

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Central Sweden. Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson

Central Sweden. Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson Central Sweden Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson Innehåll Varför ska jag bry mig?... 3 Ansvarsområden... 5 Den nationella nivåns koppling

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 391 slutlig 2004/0127 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer. (présentée par la

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 614 slutlig 2011/0275 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005 12645/05 (Presse 247) PRESSMEDDELANDE 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 Ordförande Charles CLARKE

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.11.2011 KOM(2011) 794 slutlig 2011/0374 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tvistlösning online vid konsumenttvister MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning Europeiska Kommissionen Ung och Aktiv i Europa Programhandledning (Gäller från och med 1 januari 2012) ecdc.europa.eu Version 2012-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 DEL A ALLMÄN INFORMATION OM UNG

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2013 COM(2013) 475 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Första lägesrapport om genomförandet av arbetsdokumentet från kommissionens

Läs mer

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 2002-2003 TEXTER ANTAGNA under sammanträdet torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2005 Utgiven i Helsingfors den 20 juli 2005 Nr 70 INNEHÅLL Nr Sidan 70 Republikens presidents förordning om provisorisk

Läs mer

din guide till EU-stöd

din guide till EU-stöd din guide till EU-stöd EU-upplysningens uppdrag EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge allmänheten opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. Vi

Läs mer

FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 03/2010

FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 03/2010 FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 03/2010 Tema ICAO The International Civil Aviation Organization (ICAO) bildades för drygt 60 år sedan och har som uppgift att utveckla

Läs mer