Extraresurs till arbetsgruppen för programmet Uthållig kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extraresurs till arbetsgruppen för programmet Uthållig kommun"

Transkript

1 Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 1 av 16 Extraresurs till arbetsgruppen för programmet Uthållig kommun Undertecknad Tiberiu Kadar har fått uppdraget att arbeta som extraresurs i Trelleborgs kommuns arbetsgrupp för programmet Uthållig kommun under andra halvåret Uppdragets innehåll framgår från nedanstående projektmål. Uppdraget finansierades till 100% av Energimyndigheten. Mål Det övergripande syftet är att Trelleborgs kommun ska delta i och driva arbetet för omväxling till grön ekonomi inom ramen för kommunens 2020-mål Fossilbränslefri kommun. Trelleborgs kommun har mycket goda förutsättningar för förnybar energiproduktion, inte minst när det gäller jordbruk och hav. Projektmål 1. Energiutredning som kartlägger energianvändningen och ger förslag på lösningar för energiomställning med fokus på biogas och förnybar energi inom lantbruket. 2. Investeringsplan inom lantbruksföretag med fokus på biogas, solceller, solfångare, biogastappställen till fordon, LNG-anläggning. En träff organiseras där företag som levererar förnybar energiteknik matchas med potentiella kunder i kommunen. 3. Uppstart av Klimatpositiva gårdar, som innebär att lantbruksföretagens verksamhet blir i sin helhet klimatpositiva. Två lantbruksföretag rekryteras i arbetet under 2014, som tjänar som föregångare för kommunens lantbruksföretag. 4. Kartläggning över vilka krav den nya gröna ekonomin inklusive satsningar på biogas ställer på kommunorganisationen, inklusive en färdigställd handlingsplan för att möta dessa krav. 5. En strategi utarbetas för hur förnybar energi kan integreras i gymnasial och postgymnasial utbildning, för att öka intresse och långsiktigt trygga lokal kompetensförsörjning. 6. Profilera kommunen inom förnybar energi genom aktivt medverkande i regionala arbetsgrupper som jobbar med att bygga upp den gröna ekonomins värdekedjor i Skåne. 15 dec Tiberiu Kadar

2 Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 2 av 16 Effektmål 1. Trelleborg blir lokaliseringsort för testbäddar för bioraffinaderianläggning kopplat till biomassa från jordbruk och alger. 2. Processer utvecklas för användning av havets resurser såsom alger. 3. Trelleborgs kommun bildar en särskild organisation för att arbeta med energiomställningsfrågor, t.ex. ett konsortium. 4. Gymnasiala och postgymnasiala utbildningar skapas med fokus på de gröna näringarna. 5. Fossilbränslefri kommun 2020, som innebär att kommunen täcker energibehovet inom de kommunala verksamheterna med förnybar energi. 6. Ökat fokus på energieffektivisering och användning av förnybar energi inom näringslivet. Mer långsiktigt hållbart näringsliv och fler arbetstillfällen. 7. Biogas är en del av kommunens varumärke. Genomförande Uppdraget som extraresurs har inneburit för mig möjligheten att fortsätta med arbetet som jag började under augusti 2012 för programmet Uthållig kommun. Fokus har lagts på att driva de redan påbörjade projekten så långt som möjligt i processen för att förankra dem i kommunens kommande arbetsplaner och uppdrag. Bakgrunden till de utvalda projektmålen för detta uppdrag ligger i det strategiska utvecklingskonceptet som jag har utformat för Trelleborgs kommun utifrån programmet Uthållig kommuns syfte. Detta utvecklingskoncept har presenterats av arbetsgruppen till dåvarande styrgrupp i december 2012 och till alla tjänstemän i chefpositioner och som jobbar med strategiska frågor under våren Utvecklingskonceptet (se bilaga 1) innehåller fem utvecklingsinriktningar som är tänkta att bilda verksamhetsgrunden till en Science Park. För varje utvecklingsinriktning (box) har jag utarbetat en Canvas karta. Alla ovannämnda projektmålen och effektmålen är tagna från Canvas kartorna. 15 dec Tiberiu Kadar

3 Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 3 av 16 Energiutredning som kartlägger energianvändningen och ger förslag på lösningar för energiomställning med fokus på biogas och förnybar energi inom lantbruket Detta projektmål finns som produkterbjudande i boxen för tillämpningar av förnybar energi. Uppnått: 100%. Kommunledningen har beslutat att ge uppdrag för färdigställandet av en energiplan som ska ligga till grund för beslut rörande användning av olika sorters förnybara energikällor både för den kommunala verksamheten och för det lokala näringslivet. Energiplanen skall användas som underlag för planering av maximalt utnyttjande av 100 %-tig biogas i både den kommunala och den privata sektorn. I och med detta beslut anser arbetsgruppen att projektmål 1 blev väl förankrat i kommunens vardagsverksamhet. Tillvägagångssätt Under sommaren 2014 har Jordberga biogasanläggningen startat sin produktion av biogas. Därigenom får Trelleborg en gyllene möjlighet att kunna förse det lokala näringslivet, de övriga verksamheterna samt invånarna med 100% ren biogas. Med tanke på denna förutsättning har arbetsgruppen för Uthållig kommun arbetat med att ta fram underlag till beslut om att kommunen ska inleda en förstudie om vilka möjligheter som finns och vilka resurser som krävs för att kunna dra maximal nytta av tillgången på biogas och profilera sig som 100 %-tig biogasstad. Arbetsgruppen har anlitat WSP för att göra en undersökning bland lokala företag med stor energiförbrukning. Enkätens resultat samt arbetsgruppens förslag till biogasprofil har presenterats till ledande kommunala tjänstemän i form av en workshop ledd av den anlitade WSP-konsulten. Resultat Resultatet av detta arbete blev att kommunledningen beslöt om att en ny energiplan ska utarbetas som ska möjliggöra moderniseringen av kommunens energistrukturer i enlighet både med de nya energiförutsättningarna som råder lokalt/ regionalt och med antagna mål för hållbar utveckling (ex. Fossilbränslefritt kommun 2020, Europeiska mål för energieffektivisering 2020 och för minskad klimatpåverkan 2020). 15 dec Tiberiu Kadar

4 Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 4 av 16 Investeringsplan inom lantbruksföretag med fokus på biogas, solceller, solfångare, biogastappställen till fordon, LNG-anläggning. En träff organiseras där företag som levererar förnybar energiteknik matchas med potentiella kunder i kommunen. Finns med på Canvas kartan för utvecklingsboxen Klimatpositiva Gårdar som en del av verksamheterna som definierar en klimatpositiv gård. Det här projektmålet fokuserar lantbruksgårdarnas potential till att producera och leverera till marknaden förnybar energi från olika sorters energikällor, såsom: sol, vind, odlade grödor, gödsel från djurgårdar. Uppnått: delvis Det saknas nödvändiga ekonomiska förutsättningar som kan knyta producent till konsument på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Denna situation gör att lantbrukets stora potential för produktion och försäljning av förnybar energi står outnyttjad. De tekniska lösningarna finns, viljan finns men det saknas ekonomiska förutsättningar. Genomförande Nulägesanalys. Har samlat in information om vad som är gjort på detta fält på nationell, regional och lokalnivå. Slutsatser: Lantbruket ligger väldigt bra till när det gäller arbetet med att informera om, att utbilda i, att höja kompetensen i, att stödja applikationer i energieffektivisering och produktion av förnybar energi. På nationell nivå Det finns tre webbsidor som tillhandahåller den ovannämnda informationen: LRF:s egen webbsida, Greppa näringen och Goda affärer på förnybar energi webbsidorna. All information är presenterad enligt en struktur med följande beståndsdelar: teoretiska förklaringar, ekonomiska kalkyller, studiebesök på framgångsgårdar för att se olika applikationer i verkligt utförande, ekonomisk stödpaket inklusive tillgång till konsult tjänster. Det finns fyra konsultbolag med expertis inom detta område som är kopplade till LRF: Greppa näringen, Macklean strategiutveckling AB, LRF Konsult samt Hushållningssällskapet. Handböcker i åtgärder för energieffektivisering samt i affärer på användning och produktion av förnybar energi är framtagna både i digital form och i pappers form. Sammanställning av gårdar som har lyckats tillämpa olika lösningar med ekonomisk lönsamhet finns att tillgå samt möjlighet till att besöka dessa gårdar. 15 dec Tiberiu Kadar

5 Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 5 av 16 På regional nivå LRF Skåne avslutar nästa år en tre årig projekt för kompetenshöjning inom områdena ekonomisk lönsamhet kopplad till energieffektivisering och användning/produktion av förnybar energi. Till detta projekt har man kopplat Energikontoret Skåne, Region Skåne samt även andra regioner. Energikontoret i Östra Götaland, Linköping, har skapat informations- och utbildningsmaterial om praktiska lösningar för ett fossilfritt lantbruk. Materialet grundar sig på tillämpningar som finns på tre gårdar i deras region. Projektet finansierades med EU-pengar och har fått en egen webbsida som heter: fossilfrialantbruk.se. På denna sida finns det ett räkneverktyg som kan användas för att beräkna en enskild gårds faktiska klimatpåverkan samt vilken förbättringspotential det finns i förhållande till Östgötamodellen. I region Skåne pågår sedan 2009 ett regionalstyrt arbete för att skapa förutsättningar i kommunerna för användning och produktion av biogas. Detta arbete organiseras under namnet Färdplan för biogas i Skåne 2020 och hösten 2014 har Region Skåne anordnat tre Workshops för att lägga grunden till programmets arbetsplan för perioden På lokal nivå Jag har varit i kontakt med Energikontoret Skåne, med Region Skåne, med LRF Skåne. Har intervjuat projektansvarige för LRF:s program för förnybar energi, har deltagit i Regions Skånes workshops för programmet Färdplan för biogas i Skåne samt deltagit i LRF:s anordnade arbetsseminarier med temat energieffektivisering samt goda affärer på förnybar energi. Har varit i kontakt med enskilda lokala konsultbolag som vill hjälpa lantbrukarna att utvidga sina verksamheter genom att börja producera förnybar energi. Har kontaktat kommunens energiansvarige för nätstrukturen samt chefen för elinköp för att fråga om möjligheter till: att investera i egen produktionsanläggning för vind- eller solel att ingå samarbete med lokala producenter av vind- eller solel. Fick svaret att det kan bli aktuellt när gällande avtal ska förnyas, d.v.s. om fem år. Sedan måste sådana beslut gå igenom kommunens process för beslutfattande. Slutsatser Potentialen för produktion och användning av förnybar energi i lantbrukssektorn är väldig stor men inte alls använt idag. Inom lantbruket är man välförbered för att utnyttja denna potential men enbart en sida räcker inte för att få igång en fungerande marknad på detta område. För att kunna frigöra denna potential behövs bland annat: Tydlig strategisk inriktning för de stora upphandlarna på nationell nivå Ekonomiska förutsättningar på marknaden 15 dec Tiberiu Kadar

6 Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 6 av 16 Att skala upp befintliga gårdslösningar till systemlösningar inom regioner någonting som kräver systemtänk i energiplaneringen för regioner och för enskilda områden. Om det inte råder gynnsamma förutsättningar på marknaden för produktion och användning av förnybar energi blir intresset väldigt lågt för de olika intressentgrupperna för att träffas. Behovet av ett nationellt perspektiv för arbetet med gynnsamma marknadsförutsättningar har lyfts fram i alla arbetsgrupper som jag har deltagit i (se stycket På lokal nivå). Region Skåne har beslutat, som en följd av arbetet i de tre workshops med Färdplan för biogas i Skåne, att tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba med kommunikation och påverkan mot Stockholm. Resultat Det råder ett avstånd mellan lantbrukarnas möjligheter till att leverera förnybar energi och kommunens vilja att utnyttja den möjligheten. Genom att besluta för att köpa in förnybar el från sina elleverantörer har kommunen uppnått målet för fossilfri elanvändning och därmed vänd fokus från detta ämne. Det behövs andra incitament och andra motiveringar för att få kommunen /kommuner att aktivt söka för nya lösningar på detta område. Förslag på sådana nya incitament finns formulerade i avsnittet Handlingsplan för grön ekonomi. Målet uppskattas som delvis uppnått eftersom att: förutsättningarna för lantbruket att leverera förnybar energi blev kartlagda, förslag på tillvägagångssätt mot en marknad för lantbrukets produktion av förnybar energi har utarbetats, men ett möte mellan lantbrukare och lokala storköpare såsom kommunen, landsting, stora energiförbrukande företag blev inte genomfört. Uppstart av Klimatpositiva gårdar, som innebär att lantbruksföretagens verksamhet blir i sin helhet klimatpositiv. Två lantbruksföretag rekryteras i arbetet under 2014, som tjänar som föregångare för kommunens lantbruksföretag. Konceptet Klimatpositiv gård finns med som en enskild utvecklingsbox i Science Park strategin. Uppnått: 100% Klimatpositiva gårdar är ett koncept som jag har tagit fram för att belysa lantbrukets centrala roll i processen för omställning till en grön samhällsekonomi. Konceptet innehåller två spår: 15 dec Tiberiu Kadar

7 Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 7 av 16 det ena spåret riktar sig mot lösningar som gården använder i den egna kärnverksamheten det andra spåret riktar sig mot lösningar som gården använder i sitt samspel med andra verksamheter som en del i ett klimatpositivsystem. Konceptet definieras på följande sätt: Klimatpositiva gårdar styr sin verksamhet enligt kretsloppsprinciperna för jordbruk med förgreningar till bioteknologiska tillämpningar i andra industrier och till förnybar energiproduktion på ett sätt som ger mervärde med hållbarhets karaktär. Konceptet har en integrerande karaktär, dvs. att dess fokus ligger på system- och strukturlösningar som leder till måluppfyllelse. Hur man länkar tillsammans enskilda lösningar till att bygga ett klimatpositivt system är fokusområdet. För att starta upp arbetet med att göra detta koncept till en verklighet i lantbrukarnas värld bedömdes som avgörande behovet av att kunna exemplifiera konceptet på ett pedagogiskt sätt. Den bästa lösningen vore om man kunde hitta en befintlig gård som lever upp till konceptets egenskaper och bygga presentationen på denna gård. Presentationen i sin tur skulle vara utformad på ett sådant sätt att den både kan väcka lantbrukarnas och de andra intressenternas intresse för själva konceptet och få dessa att vilja börja arbeta med att förverkliga detta koncept. Framgångsnyckeln i konceptets paketering bedömdes vara förmågan att visa ekonomin bakom de miljömässiga vinsterna samt det tillämpade sociala ansvaret. Vidare skulle paketeringen innehålla information ur ett större perspektiv där den klimatpositiva gården utgör grundstenen till klimatpositiva systemlösningar som möjliggör omställningen till en grön samhällsekonomi på regional- och nationell nivå. Med tanke på både komplexiteten av detta projektmål och arbetsperioden som jag hade till förfogande (sex månader var av två var semestermånader) bestämde arbetsgruppen att jag ska prioritera framtagningen av en prototyp till presentationsverktyg för konceptet Klimatpositiva gårdar. Kravet på denna prototyp var att den skulle användas till: 1. Väcka intresset hos lantbrukarnas organisationer 2. Att söka finansiering 3. Informations- och utbildningsmaterial till övriga intressenter En konceptbeskrivning till detta presentationsverktyg togs fram under namnet Den Digitala Atlasen (se bilaga 2). Beskrivningen användes både i upphandlingsprocessen med kommunikationsbyråer och i kontakten med möjliga finansiärer. Med hjälp av litteraturstudier och fältstudier har jag utarbetat processkartor på klimatpositiva systemlösningar som finns tillämpade i Sverige. Dessa kartor användes sedan som grund till utvecklingen av det pedagogiska 15 dec Tiberiu Kadar

8 Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 8 av 16 presentationsverktyget Digitala Atlasen. Som förebild för en klimatpositiv gård valde jag Wapnö gård som ligger strax utanför Skånes norra gräns, intill Halmstad. Har fått tillstånd från gårdens VD att kunna använda deras systemlösningar som modell. Ytterligare fältbesök har jag gjort på Trelleborgs kommuns anlagda produktionsvåtmarker samt på SLU Alnarps anlagda forskningsjordlotter för mellangrödor på Jeppa Olanders gård som ligger norr om Trelleborg stad. Har även kontaktat Norup gård i norra Skåne, som är en framstående gård när det gäller tillverkning av gårdsanpassade anläggningar för produktion av biobränsle i form av biogas och biodiesel RME. De har visat ingen vilja att medverka i vårt projekt. Studieresa En informations/utbildningsresa har anordnats av arbetsgruppen med följande syften: Att visa framgångsrika klimatpositiva systemlösningar både på gårdsnivå och på större industriell nivå. Att skapa tillfälle för diskussioner mellan politiker, tjänstemän och företagare angående temat klimatpositiva system. Kommunala politiker och tjänstemän som är knutna till detta tema har blivit inbjudna såväl som lokala företagare, både från lantbruket och från övrigt näringsliv. Största responsen fick vi från lantbruksföretagare 13 deltagare, varav 9 personer kom från Jordberga gård AB. Enbart en politiker kom, från Miljöpartiet, men inga inbjudna tjänstemän. LRF Skåne:s representant för Trelleborgs kommun var med. Programmet för studieresan framgår från bilaga 3. Centrum för regional lantbruksutveckling För att fördjupa förankringen av detta koncept på både lokal och regional nivå har jag arbetat för att Trelleborgs kommun ska profilera sig som ett regionalt centrum för information, utbildning, kunskapsspridning om lantbruksutveckling inom klimatpositiva systemlösningar. Detta arbete har jag förankrat i: Region Skånes utvecklingsstrategier för lantbruk Energikontorets förstudie för ett regionalt centra för lantbruksutveckling inom ramen för den regionala biogassatsningen SLU Alnarps forskningsarbete kopplat till de lokala lantbruksföretagen Trelleborgs kommuns framtida verksamhetsplaner för det befintliga Biogas Center of Excellens. 15 dec Tiberiu Kadar

9 Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 9 av 16 Resultat Uppstarten av arbetet med konceptet Klimatpositiva gårdar är genomfört. En prototyp på presentationsverktyget är klar att användas i Trelleborgs kommuns Biogas Centre of Excellens. Konceptet har blivit presenterat för LRF Skåne, för SLU Alnarp samt för medlemmar i Skånska Biobränslebolaget. Konceptet ligger även till grund för förslag till kommunal näringslivsutveckling (se avsnitt Handlingsplan för kommunens roll i omväxlingsprocessen till biobaserad samhällsekonomi). Ett möte med Energikontoret Skånes ledning har genomförts där arbetsgruppen har presenterat sina planer för lantbruksprofil och där man har kommit överens om att samarbeta för att möjliggöra denna profilering. Kartläggning över vilka krav den nya gröna ekonomin inklusive satsningar på biogas ställer på kommunorganisationen, inklusive en färdigställd handlingsplan för att möta dessa krav. Uppnått: 100% Bakgrunden Inom den europeiska marknaden riktas alla finansieringsinstrument mot två huvudprioriteringar, nämligen att stoppa den negativa klimatpåverkan samt att utveckla näringslivet för att skapa sysselsättning. Eftersom att dessa två mål befinner sig i ett ömsesidigt beroendeförhållande måste de utvecklas tillsammans utifrån konceptet en grön samhällsekonomi. Både forskarvärlden och den politiska sfären är överens om att de nya gröna förädlingskedjorna kommer att skapas med hjälp av interdisciplinärt samarbete. Kunskap från olika verksamhetsområden behöver länkas ihop för att producera de behövda samhällslösningarna. Med tanke på den djupa ekonomiska krisen i Europa och på de allt mer tilltagande negativa effekterna av människans klimatpåverkan betraktas det som mycket angeläget att dessa nya samarbetsytor och kunskapsområden ska bildas och utvecklas på ett aktivt sätt. Därför finns det avsatta finansieringsinstrument för detta ändamål under flera benämningar såsom: Cross border cooperation, Industrial Leadership, Coordination and support actions. Den offentliga sektorn är en betydelsefull aktör på den europeiska marknaden och kan spela en avgörande roll i dess utveckling. Mellan procent av ländernas BNP är relaterad till den offentliga verksamheten och mellan procent av de anställda på arbetsmarknaden är upptagna i offentlig verksamhet. 15 dec Tiberiu Kadar

10 Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 10 av 16 Därför betonas i de europeiska styrdokumenten viljan att den offentliga sektorn ska inta en ledande roll i den nödvändiga omväxlingsprocessen till grön samhällsekonomi. Resultat Handlingsplan för grön samhällsekonomi för Trelleborgs kommun Jag har valt att paketera mitt förslag till handlingsplan för grön samhällsekonomi för Trelleborgs kommun i konceptet Havsstaden Science Park. Anledningen till mitt paketeringsval är att i Science Park verksamheten finner man lösningar till alla de utmaningar som presenterades i avsnittets bakgrund. Aktivt bilda interdisciplinära arbetsytor och kunskapsområden. Detta är i grunden en Science parks kärnverksamhet. Att stödja näringslivsutveckling mot nya inriktningar kopplade till forskningsrön och övrig innovationsarbete. Detta är en Science parks verksamhetsidé. Trelleborgs kommun kan använda sitt miljömålsarbete samt sitt näringslivsutvecklingsarbete som ingångar i en Science park verksamhet. Att använda avsatta finansieringsstödpengar till att främja sysselsättning i klimatvänliga förädlingskedjor. Science park verksamheten bedöms vara en av de mest effektiva verksamheterna i att omvandla finansieringsstöd till hållbart näringsliv 1. Enligt genomförda uppföljningar på Science park verksamheternas samhällsekonomiska lönsamhet har man funnit att dessa verksamheter ger tillbaka till samhället ca. 10 gånger pengarna relaterat till verksamheternas driftskostnader 2. Att profilera den offentliga sektorn som förebild i omväxlingsprocessen till en grön samhällsekonomi. Genom att vara ägare till en Science park och genom att koppla en del av den egna verksamheten till denna Science park kommer kommunen att växa till en ledande roll på det lokala planet när det gäller att bygga och förvalta ett hållbart samhälle. Som det har nämnts tidigare har jag utarbetat en Canvas karta för varje utvecklingsbox i detta Science Park koncept. Dessa kartor ska betraktas som orienteringsstommar till uppbyggnadsarbetet som följer. Förankringsarbete Under hösten 2014 har arbetsgruppen presenterat konceptet Science park för Samhällsbyggnads-, Utbildnings-, Arbetsmarknadsförvaltningarna samt för Utvecklingsbolaget. Konceptet har fått en mycket positiv mottagning. 1 Uppföljning av den nationella innovationsstrategin, VINNOVA, Samma som ovan, s dec Tiberiu Kadar

11 Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 11 av 16 Undertecknat har utarbetat ett beslutsunderlag för en förstudie till att starta en Science park verksamhet som har lämnats över till chefen för avdelningen för Hållbar utveckling samt chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgruppen har initierat uppstarten av en föregångsarbetsgrupp till Science park under benämningen Blue Room. Blue Room är en arbetsgrupp för samarbete mellan alla förvaltningar och kommunala bolag som har en agenda för hållbar utveckling. Arbetsgruppens kärna består av personal från Hållbar utvecklingsavdelningen, från Utvecklingsbolaget och från Utbildningsförvaltningen. Andra förvaltningar och kompetenser inom den kommunala familjen kontaktas när behov uppstår. Tanken är att använda oss av synergieffekter när det gäller projektansökan, intressentgrupper, externkompetens av olika slag, o.s.v. En strategi utarbetas för hur förnybar energi kan integreras i gymnasial och postgymnasial utbildning, för att öka intresse och långsiktigt trygga lokal kompetensförsörjning. Att förankra kommunens näringslivsprofil i det lokala utbildningsväsendet är en åtgärd som finns specificerad på alla Canvas kartorna i Science park konceptet. Uppnått: 100% Arbetet med programmet Uthållig kommun har blivit kopplat till det lokala utbildningsväsendet från start. Arbetsgruppen har föreläst på det lokala gymnasiets naturvetenskapliga linje i samband med deras hållbarhetsdagar och elever från denna linje har fått möjlighet att både praktisera och skriva skolarbeten kopplat till kommunens hållbarhetssatsningar. På kommunens Biogas Centre of Excellens anordnas studiebesök för alla lokala skolor, inklusive lågstadieelever. Informationsmaterial om biogasarbetet som pågår i kommunen har skickats till skolor i hela landet. Under hösten har personal från utbildningsförvaltningen deltagit i arbetsgruppens studiebesök på Science park, i Blue Room mötena samt på arbetsgruppens redovisningar för förvaltningschefer. Att starta postgymnasiala utbildningar i Trelleborg har alltid varit ett högt prioriterat mål för kommunens utbildningsförvaltning. Arbetsgruppens arbete med att förankra en biogasprofil för kommunen har gett ringar på vatten och 15 dec Tiberiu Kadar

12 Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 12 av 16 utbildningsnämnden har, före sommarledigheterna, gett uppdraget till utbildningsförvaltningen att under hösten 2014 ansöka om postgymnasial utbildning i processtekniker till biogas- och bioraffinaderi anläggningar. Resultat Utbildningsförvaltningen har lämnat in en ansökan till Skolverket för att starta ett nationellt program för processtekniker för biogas- och bioraffinaderianläggningar från och med HT Samtidigt har utbildningsförvaltningen börjat arbetet med att bygga upp en gymnasielinje med inriktning på hållbar utveckling med en profil på fältarbete. Profilera kommunen inom förnybar energi genom aktivt medverkande i regionala arbetsgrupper som jobbar med att bygga upp den gröna ekonomins värdekedjor i Skåne. Uppnått: 100% I bilaga 4 finns det en förteckning över de regionala arbetsgrupperna och arbetsmötena som undertecknat har deltagit i. Allt oftare i dessa sammanhang börjar Trelleborgs kommun nämnas som ett gott exempel, som en föregångare i arbetet för ett klimatvänligt jordbruk samt för lösningar för biogas från både jordbruk och hav. Författad av Datum Tiberiu Kadar 15 dec dec Tiberiu Kadar

13 Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 13 av 16 Bilaga 1 Strategiskt utvecklingskoncept för Trelleborgs kommun utarbetat inom ramen för programmet Uthållig kommun Arbetsgruppens förslag till utvecklingsspår Sjöstadens Science Park Trelleborg 2030 Utvecklingsbolaget Öresundsregionen - Framgångsrik profil Strukturer för förnybar energi/för ett hållbart samhälle Näringslivspolitik /för innovationskraft och välfärd Tillämpningar av förnybar energi sol, vind, vatten, biogas Företagsplattform inom SSP Förnybara råvaror från jordbruk och marin miljö Företagsplattform inom SSP - Bioteknologiska Tillämpningar Kunskapscentra för hamnlogistik CLEASHIP på både hav och land Klimatpositiva jordbruksgårdar Företagsplattform inom SSP - Bioteknologiska Tillämpningar Industriell tillverkning av garn från återvunna kläder och textilier Företagsplattform inom SSP Samhällsbyggnadsförvaltning - Plan & Bygg - Hållbar utveckling Serviceförvaltning Teknisk förvaltning Energiförsäljning Kommundirektör Utvecklingsstrateg Fjärrvärmebolaget TrelleborgsHem Trelleborgs Hamn Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen 15 dec Tiberiu Kadar

14 Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 14 av 16 Bilaga 2 Den digitala Atlasen ett presentationsverktyg för konceptet Klimatpositiv gård Den digitala atlasen är tänkt att underlätta informations-, kommunikations- och utbildningsprocesserna som är kopplade till arbetet med att frigöra lantbrukets potential som medverkande aktör i omväxlingen till grön ekonomi. Produkten: Webbaserad interaktiv digital atlas med kartor över lantbrukets mångfasetterade roll i den gröna ekonomin. Den ska kunna vara tillgängligt både på internät och på skärmar i utställningar. Det ska möjliggöra ständig uppdatering med de nyaste tillämpningarna som kommer att komma med tiden. Perspektiv 1. Klimatpositiv gård 2. Hållbart lantbruk som bygger på grön tillväxt med socialt ansvar Innehåll: Kartorna ska visa lösningar på principnivå som är möjliga att sprida i kontexter för kunskapsspridning såsom konferenser, mässor, utställningar, utbildningar, samt särskilda webbsidor. Kartorna ska visa tydligt i text och bild vilka de ekonomiska och de ekologiska vinsterna är och var någonstans i processerna de uppstår. Vidare ska kartorna visa på vilket sätt dessa vinster kan åstadkommas med accepterat socialt ansvar. Målgrupp: Lantbrukare, elever, politiker (som underlag för beslutsfattande), Invest in Sweden och andra organisationer som marknadsför svenskt näringsliv, representanter från andra industrier som vill samarbeta med lantbruket, deltagare på konferenser och mässor med tema omväxling till grön ekonomi. Tillgänglighet: Webbaserad. I första hand är det tänkt att det ska användas på Trelleborgs Biogas Centra of Excellens i utbildnings- och informationssyften. Centrat invigdes oktober 2013 med målet att bli en fysisk plats för utställningar och konferenser för skånska biogassatsningar. Hit får vi runt 1000 besökare per år och antalet bara växer. Kunderna är väldigt heterogena, från elever från lokala skolor och gymnasier, lokala företagare och lantbrukare, politiker samt allmänheten, till besökare från hela världen som är intresserade av olika lösningar för ett hållbart samhälle. 15 dec Tiberiu Kadar

15 Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 15 av 16 Bilaga 3 Inbjudan till studiebesök på klimatpositiva systemlösningar Trelleborgs kommun, inom ramen för det nationella programmet Uthållig kommun, bjuder in det lokala näringslivet samt berörda tjänstemän och politiker till ett studiebesök på platser som ligger i framkant när det gäller klimatpositiva systemlösningar. På förmiddag kommer vi att besöka Wapnö gård, som har lyckats åstadkomma en nästan 100% kretsloppsekonomi, fossilfritt och med enbart fackföreningsanslutna organisationer. Vi kommer att servera lunch på deras gårdsrestaurang där maten lagas enbart från gårdens produkter. På eftermiddag kommer vi att besöka Helsingborgs Industry Park of Sweden. Företaget Kemira, grundaren till industriparken, har precis vunnit 2014 Energipriset-Sveriges mest prestigefyllda energipris -, för smarta lösningar på temat Miljö och Industriell Symbios. Restiden på bussen kommer att vara ett gynnsamt tillfälle att diskutera möjligheter och problem i sällskap av engagerade företagare, lantbrukare samt direkt berörda tjänstemän och politiker. Program När? Tisdag den 11 nov.2014 Transportmedel Buss Kostnad Programmet Uthållig kommun står för kostnader Preliminärt tidsprogram Start från Trelleborg 08:00 Anländer till Wapnö gård 09:45 Studiebesök med guide 10:00 Lunch på Gårdsrestaurang 11:30 Resa till NSR/Industry Park 13:00 Anländer 14:00 Studiebesöket startar 14:15 Resa hem 15:30 Anländer hem 17:00 Anmälan via e-post senast tisdag den 4 nov.2014 till eller Med vänliga hälsningar, Anitha Ljung, Tiberiu Kadar Trelleborgs kommun, avd. Hållbar utveckling 15 dec Tiberiu Kadar

16 Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 16 av 16 Bilaga 4 Förteckning över besökta seminarier, studiebesök samt arbetsmöten (workshop) 22 aug Studiebesök på Wapnö gård AB 8 sept Jordberga Gård, Invigning av stamnätslänkade biogasanläggningen för uppgraderad biogas, Sveriges största biogasanläggning på jordbruksgrödor och jordbruksavfall sept Linköping, Energikontoret Östra Götaland, Studiebesök på fossilfritt lantbruk. 29 sept SLU Alnarp seminarium om Park- och trädgårdsavfall som en källa till biogastillverkning 2 okt LRF seminarium om fossilfritt lantbruk, Borrby Kungsgård 3 okt SLU Alnarp seminarium om mellangrödor som hållbara biogassubstrat med fältbesök på universitetets forskningslotter på Jeppa Olanders gård. 6 okt Studiebesök på KRINOVA, Kristianstads Science Park 9 okt Klimatdagen på Näringslivsdagarna i Helsingborg, konferensdagar anordnade av Familjen Helsingborg (en samarbetsorganisation mellan 11 kommuner i nordvästra Skåne med målet att stimulera turism, näringslivsetablering samt inflytning) 12 nov NRA-dag (Skogsindustriernas National Research Agenda), ett seminarium om hur svenska och europeiska fonder för forskning och innovation kommer att hanteras under perioden nov Grön tillväxt vad är det?, Region Skåne miljöenheten, ett seminarium om trender och utvecklingsinriktningar med temat grön tillväxt. 11 dec 2014 Biogas Syd- kunskapsseminarium med temat Jordbruksbaserad biogas, mellangrödor/gödselbaserat substrat, i Hässleholm. 15 dec Tiberiu Kadar

17

18

19 Havsstaden 1 Science Park i Trelleborg Affärsidé Rapport skriven av Tiberiu Kadar, arbetsgruppen för programmet Uthållig kommun. Rapporten är en del i arbetsgruppens arbete med att bidra till näringslivsutveckling kopplad till förnybar energi och till förutsättningar för spjutspetsverksamheter enligt Uthållig kommun programmets syfte och mål. Syftet: Underlag till beslut att inleda processen för att starta en Science Park verksamhet i Trelleborgs kommun. Sammanfattning Trelleborgs kommun har gynnsamma förutsättningar att starta en Science Park med ovannämnda affärsidé. Denna affärsidé är unik på två sätt: Det ena unika sättet är att man tar avstamp i miljömålen för att utveckla lösningar som leder till näringslivsutveckling, Det andra unika sättet är man fokuserar på lantbrukets roll i omväxlingsprocessen till en biobaserad samhällsekonomi. Därmed skulle Trelleborgs kommun profilera sig som en föregångare i både att arbeta för de nationella miljömålen och att utveckla det lokala och regionala näringslivet. Varför Science Park Science Park organisationerna är bland de mest effektiva organisationerna när det gäller att skapa innovativa miljöer som leder till näringslivsutveckling 2. Återbetalningen till samhället i form av skatteintäkter under de senaste åren har varit närmare 10 gånger pengarna tillbaka årligen, dvs. genererade skatteintäkter relativt inkubatorernas driftskostnad 3 Science Park organisationerna tar sig an de arbetsuppgifter som på ett avgörande sätt påverkar framväxten av nya företag, d.v.s. sträckan mellan genialisk idé till marknadslansering av en färdig produkt. Hela denna sträcka kännetecknas av arbetsuppgifter som ligger i en gråzon mellan olika intressenter, med suddiga ansvarsfördelningar, delade ekonomiska intressen, tveksamma förtroendeförhållanden och väldigt ojämna maktpositioner. Historien visar att det är

20 inom denna gråa zon som de flesta affärsidéerna förblir begravda och detta faktum är själva anledningen till att Science Parkerna blivit till som organisationer. Historien visar igen att bakom varje framgångsrik region eller större stad så ligger det minst en Science Park organisation som har ersatt den gråa zonens träskliknande förhållanden med tydliga gångbanor och mötesplatser samt tydliga och transparanta spelregler grundande på ömsesidigt förtroende. En annan stor fördel med Science Park organisationerna är att man placerar arbetet med näringslivsutveckling utanför den politiska sfärens fyraåriga cykel. Näringslivsutveckling kräver långsiktiga förhållanden och den kommunala fyraåriga politiska cykeln uppfyller inte kriterierna för denna långsiktighet. Erfarenheten från andra kommuner när det gäller det kommunala arbetet med näringslivsutveckling visar att framgång är alltid starkt förknippad med engagerade enskilda politiker. Deras framgångsrecept kännetecknas av att de har bidragit till framväxten av samhällsstrukturer på den lokala orten som möjliggör för näringslivet att själv utveckla sig. Ett viktigt kugghjul i dessa samhällsstrukturer är Science Parkerna, där näringsliv, utbildning, forskning, finansiella institut och entreprenörer arbetar tillsammans för att skapa och fördela framgång och välstånd. Varför ska Trelleborgs kommun satsa på en Science Park? Svaret på denna fråga är beroende av vilka prioriteringar kommunen tänker göra. 1. Ska Trelleborg utvecklas till att bli en stad eller till att bli ett övernattningssamhälle? 2. Hur ska medborgarna använda sig av kommande tågförbindelsen med Malmö- Lund-Köpenhamn spåret? Ska de använda tåget för att sova i Trelleborg och arbeta/studera i Köpenhamn-Malmö-Lund-Helsingborg eller ska de använda tåget för att ta sig till Trelleborgs arbetsplatser, utbildningsplatser, rekreationsplatser och eventuellt till och med bosätta sig här? 3. Den kommande tågförbindelsen öppnar möjligheten för tydligt profilering av kommunen mellan övernattnings- / rekreationssamhälle och en levande stad. 4. Ska Trelleborgs kommun försöka länka sig till utvecklingen som sker i Malmö- Köpenhamn-Lund regionen med spridningar till Helsingborg, Eslöv och Kristianstad eller inte? 5. Ska Trelleborgs kommun vara en stark medaktör i de nationella och europeiska satsningarna på omväxling till grön ekonomi eller ska man vänta tills utvecklingen når kommunen i efterhand? 6. Ska Trelleborgs kommun vara en stark medaktör i de nationella och europeiska satsningarna på att bekämpa arbetslösheten genom att skapa nya företag och nya näringsgrenar eller ska man överlåta detta arbete till övriga regionen och välja att satsa på stödverksamheter?! Det viktiga att komma ihåg är att, oavsett politikernas handlingskraft i dessa ärenden, kommer tågförbindelsen att kraftigt underlätta för medborgarna att göra sina val.

21 Varför börja satsa på Science Park nu? Detta gynnsamma läge som Trelleborgs kommun befinner sig i kännetecknas av en ovanlig kombination av både lokala och omvärldsfaktorer som sammantaget gör att en dörr öppnar sig för kommunen mot att kunna påverka och medverka i skapandet av morgondagens högt eftertraktade näringslivsgrenar. Därigenom skulle kommunen kunna arbeta för att etablera forskning och akademisk verksamhet på orten, etablera nya gymnasie- och postgymnasieutbildningar kopplade till den akademiska verksamheten koppla det lokala näringslivet till processen för omväxling till grön ekonomi skapa förutsättningar för nyföretagande samt för en entreprenörvänlig kultur på orten kopplad till de lokala förutsättningarna för hav, jordbruk, hamn och logistik. Det lokala planet Kommunens avdelning för hållbar utveckling Kommunens avdelning för hållbar utveckling är i själva verket grunden eller kärnan till denna satsning på Science Park. Under en följd av år har denna avdelning utvecklat en arbetskultur som kännetecknas av innovativ problemlösning. Avdelningens sätt att tackla utmaningarna som kommer med uppdraget att arbeta för att uppfylla de nationella klimat- och miljömålen uppfyller nästan till 100 % en Science Parks egenskaper. De använder nationella och europeiska finansieringsmedel till de olika projekten som de arbetar med: Agenda 21, KLIMP- programmet, Energimyndigheten, Vinnova, Forma, Bucefalos- programmet osv. De samarbetar med universitet och forskningsinstitut som finns i regionen, i landet och i Europa: Lunds Universitet, SLU Alnarp, Chalmers Biotechnology, KTH, De samarbetar med regionala och lokala organisationer som är knutna till olika projekt, t.ex. Region Skåne, Energikontoret Skåne, Sustainble Business Hub i Skåne, Klimatsamverkan gruppen, LRF, De involverar i sitt arbete andra kommunala förvaltningar och sprider därmed kunskap och kompetens kring hållbar utveckling, De sprider projekteffekterna över både kommunala förvaltningar och det lokala näringslivet och skapar därmed ekonomiskt och miljövänligt mervärde på det lokala planet. Några exempel på ekonomiskt, miljövänligt och utbildningsmervärde som har tillkommit Trelleborgs kommun till nytta på grund av avdelningens innovativa arbetssätt:

22 Kommunens satsning på fjärrvärme och Fjärrvärmebolaget är ett resultat av avdelningens arbete med klimatmålet att minska CO2 emissionen inom ramen för KLIMP- programmet. Biogasanläggningen i Jordberga. Med hjälp av stöd från samma KLIMP- program har avdelningen arbetat med projekt om minskad klimatpåverkan och framställning av alternativa energikällor som har lett till både finansierings- och organisatoriskt stöd för att starta och genomföra biogasanläggningen i Jordberga, landets största biogasanläggning, med en produktionskapacitet på 11,7 miljoner Nm3 biometan/år samt ton biogödsel/år. Biogas Centre of Excellens har tillkommit som ett resultat av avdelningens arbete med EU- programmet LIFE med målet att sprida kunskap och bidra till utbildning och kompetenshöjning om biogas i hela Skåne regionen. Biogas Centre of Excellens har blivit en av Energikontoret Skånes och Region Skånes kandidater till ett fysiskt regionalt centra för lantbruksutveckling. Trelleborgs kommuns utbildningsförvaltning har under året 2014 ansökt om att få starta en ny postgymnasial yrkesutbildning för processtekniker till biogasanläggningar och bioraffinaderier. Avdelningens arbete inom det europeiska projektet Bucefalos med målet att minska övergödningen i havet och hitta lösningar för lokala övergödningseffekter såsom strandalgerna på Trelleborgs kuststräcka har lett till två spjutspetstillämpningar i kommunens regi: o byggandet och driften av en forsknings- och demonstrationsanläggning för framställning av biogas från alger o byggandet av ett antal produktionsvåtmarker för att studera deras ekologiska och ekonomiska effekter för lantbruk och hav. Det mervärdet som dessa två spjutspetstillämpningar kan skapa för det lokala samhället är väldigt omfattande och enbart de skulle kunna räcka till att utgöra grunden för uppstarten av en Science Park verksamhet i Trelleborg. Kommunal förankring av Science Park verksamheten A. I kommunens fördjupade översiktsplan för Trelleborgs stad 2025 finns ett avsnitt som behandlar visionen för framtidens stad. Under detta avsnitt hittar man hänvisningar till behovet av politisk handling för att skapa förutsättningar för: Att bygga läromiljöer och förutsättningar för högre utbildningar, (F.5). Att planera för kvalificerade arbetsplatser, innovation och forskning, (F6). Dessa två förutsättningar anses vara nödvändiga att uppfyllas om Trelleborg vill hävda sig som en attraktiv stad i den regionala konkurrensen som finns i Öresundsregionen. B. Arbetsgruppen för programmet Uthållig kommun har vid flera tillfällen sedan december 2012 presenterat konceptet Sjöstadens Science Park i Trelleborg för både politiker och tjänstemän som har en chefsposition eller arbetar med strategiska utvecklingsfrågor i kommunen.

23 Jordberga biogasanläggning Uppkomsten av Jordberga Biogasanläggningen skapar nya förutsättningar för Trelleborgs kommun både när det gäller energiplanering, val av förnybara energikällor och när det gäller val av inriktningar för näringslivsutveckling och utbildning. Det regionala planet Region Skåne Under sommaren 2014 har Region Skåne anställd en person som ska arbeta heltid med lantbruksfrågor och bland annat utarbeta en strategi för lantbruksutveckling. SLU Alnarp Den akademiska världen, genom sin natur, leder och skapar utvecklingsinriktningar. Med sin nya organisation som omfattar bildandet under år 2013 av Institutionen för biosystem och teknologi signalerar SLU Alnarp en framtidsinriktning för utveckling av samspelet mellan människa och natur. Den nya institutionens affärsidé är att utforska samspelet mellan natur, miljö, klimat och människa i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Det geografiska läget Med tågförbindelsen som öppnas december 2015 kommer Trelleborgs invånare att vara länkade på ett pendlingsavstånd på mellan 40 och 70 minuter med fyra högskoleorter med tillhörande Science Park: Malmö med Science Park Medeon, inriktning inom life science Lund med Science Park Ideon, inriktning mot läkemedel, IT, Cleantech samt Life Science Kristianstad med Science Park KRINOVA, inriktning mot Mat-Miljö-Hälsa Köpenhamn med Copenhagen Bio Science Park, inriktning mot bioteknologi, läkemedel samt medicin. Man kan med stor fördel inleda samarbete med alla dessa fyra kunskapsverksamheter som kompletterar MEN INTE konkurrerar med den föreslagna affärsidén för Trelleborgs Science Park i och med att denna affärsidé är unik i Sverige ännu så länge.

24 Det nationella planet Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet för perioden har fått en ny struktur som fokuserar 6 prioriteringsområden. Under Prioritetsområdet nr. 5, som heter Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks- och livsmedelssektorn finns följande fokusområde: 5:c Främja tillgång till och användning av energi från förnybara källor och främja samhällsekonomi som bygger på användning av biprodukter, avfall, restprodukter och andra förnybara biologiska resurser som inte är avsedda till livsmedel. Vinnovas satsning på strategiska innovationsprogram På det nationella planet är det bland andra statliga innovationsmyndigheten VINNOVA som har uppdraget att fördela de europeiska strukturfonderna. Ett av Vinnovas sätt att fördela pengarna till det svenska samhället är finansieringen av strategiska innovationsprogram. Det enda strategiska innovationsprogrammet som fokuserar 100 % på att skapa förutsättningar för grön ekonomi och som har blivit beviljat heter BioInnovation. Det strategiska innovationsprogrammet inom biobaserade material, produkter och tjänster bygger på den strategiska innovationsagendan En biobaserad ekonomi, och kommer att bidra till Sveriges möjligheter att inta en stark position i den globalt växande biobaserade ekonomin Visionen är en övergång från ett fossilbaserat till ett biobaserat samhälle och målet är att Sverige ska ha slutfört övergången till en biobaserad ekonomi under den första halvan av det tjugoförsta århundradet. A Bio-based economy Källa: VINNOVAs webbsida Formas, VINNOVA and the Swedish Energy Agency have defined a bio-based economy as an economy that is based on the sustainable production of biomass with the aim of reducing climate impact and the usage of fossil-based resources. A bio-based economy is further defined by an increase in the processing value of biomass, while energy utilisation is minimised and end products capitalise on industry and energy. The aim is to optimise the value of ecosystem services and contribute to the economy. Källa: A Bio-based Economy, A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources

25 EU-marknaden År 2014 var starten för nya strukturfonder från europeiskt håll. Under namnet Horizont 2020 har EU lanserat ett nytt ramprogram med den tydliga avsikten att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling under hållbara förutsättningar på EUmarknaden. En kort beskrivning av Horizont 2020 programmet följer nedan. Horizont 2020 Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet löper under perioden och har en total budget på runt 80 miljarder euro. Det nya europeiska forsknings- och innovationsprogrammet startade den 1 januari 2014 och har fokus på innovation och samhällsutmaningar. Många av aktiviteterna inom programmet kommer att syfta till att överbrygga klyftan mellan forskningen och marknaden. Utlysningarna kommer till största delen bestå av bidrag till samarbetsprojekt kring forskning och innovation (F&I). De F&I-projekt som kommer stödjas kommer att innehålla en eller flera av följande aktiviteter: forskning och utveckling (F&U), demonstration/pilot och marknadsintroduktion. Horisont 2020 består till skillnad mot det tidigare ramprogrammet, FP7, endast av ett specifikt program med tre prioriteringar: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar. Källa: Vinnovas webbsida På området Spetskompetens betonar man innovation och marknadslansering. På området Industriellt ledarskap riktar man fokus på SME:s (små och medelstora företag) deltagande och samverkan i skapandet av nya gröna arbetstillfällen. Att bekämpa den höga arbetslösheten bland EU:s medlemsländer är EG:s högsta prioritet och det är därför man väljer att prioritera SME framför de stora globala koncernerna. Man skapar relativt sätt fler arbetsplatser med lokal anknytning på SME än på globala företag. Det tredje prioriteringsområdet, som heter Samhälleliga utmaningar, innehåller sju fokusområden varav fem av dem visar direkt anknytning till skapandet av nya gröna förädlingskedjor baserade på gröna råvaror. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi Säker, ren och effektiv energi Smarta, gröna och integrerade transporter Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror Europa i en föränderlig värld - Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen Säkra samhällen säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare.

26 I bifogat brev finns det en del översiktlig information som svara på dessa frågor. Brevet fick jag från Mikaela Hellberg, projektkoordinator på branschföreningen för svenska inkubatorer och science park. Undertecknat har kontaktat de nämnda unga forskningsparkerna i Karlstad, Södertälje och i Göteborg. I skrivande stund har jag inte fått någon respons men det går att arrangera studiebesök när det blir aktuellt. Trelleborgs kommun befinner sig i ett gynnsamt läge för att starta en Science park verksamhet. Både omvärldsförutsättningarna och de lokala förutsättningarna kan med fördel användas till denna satsning. Länge har Trelleborgs kommun velat erbjuda det lokala samhället en bredare näringslivsstruktur genom att möjliggöra etablering av högskoleutbildningar med tillhörande förädlingskedjor. Att satsa på Science park verksamhet är den rätta vägen att nå detta mål. En Science park verksamhet innebär för Trelleborgs kommun ett skifte i strukturerna för näringsliv och för utbildning som fungerar som en språngbräda in i morgondagens biobaserade samhällsekonomi. En Science park verksamhet är en organisatorisk struktur som skapar förutsättningar för självgående motor till samhällsutveckling kopplad till de senaste forskningsrönen inom näringsliv och utbildning. Det föreslagna Science parkkonceptets verksamhetsidé är att kombinera kommunens vetenskapliga arbete för att nå de nationella miljömålen med näringslivsutveckling och med akademisk forskning för att skapa hållbart välstånd utifrån de lokala förutsättningarna. Därigenom skulle kommunen möjliggöra för akademisk utbildning att etablera sig i Trelleborg, för nya företag att starta upp och växa inom kommunens gränser, för en bredare spektra av arbetsplatser med anknytning till de lokala förutsättningarna vilket i sin tur skulle leda till att fler invånare skulle ha möjlighet att vara verksamma i kommunen under en hel livsperiod. Författad av Tiberiu Kadar

27 A Bio-based Economy A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources

28 Content Vision... 3 A bio-based economy... 3 Areas of strength... 4 Research agenda... 5 Innovation agenda... 6 Implementation of the research and innovation agenda... 7 Cooperation between the agendas under VINNOVA s announcement Priorities in the NRA area The road forward Appendix: Summaries of the underlying agendas The electronic highway from construction to clearing site Biorefinery agenda / Green agenda Welfare materials from sustainable forest resources New bio-based materials and products National mobilisation of resources for new applications of forest materials (Forest beyond 2.0) Sustainable harvesting of forest raw material Agenda Wood Made in Sweden Future Textiles and Paper Mobilisation of resources around new processes for bio-based materials This agenda is the result of cooperation between ten agendas in the area of The bio-based economy. The agendas are summarised in the appendix. For further information, please contact Jan Lagerström, Swedish Forest Industries Federation Phone: Mail: Box 55525, SE Stockholm A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 2 (20)

29 Vision Sweden makes the conversion to a bio-based economy in the first half of the twenty-first century. Long-term sustainable development requires a transition to a bio-based economy. This entails a conversion from an economy that is largely based on fossil raw materials to a more resource-efficient economy that extensively utilises renewable resources. The development of primarily forest-based materials 1, products and services based on renewable resources is fundamental to such a conversion. In the society of the future, many additional products will be efficiently manufactured with regard to the environment and energy, and made of materials based on renewable resources. Materials and products have also been developed for a range of new functions and services that we are completely unaware of today. Old and new manufacturing processes have been improved. Eco-friendly and resource-efficient concepts are a matter of course and Swedish technological know-how is generating new export revenues. Reuse and recycling processes are adapted to maximise the capacity of materials to store carbon dioxide and energy. Developed business models have resulted in in-depth cooperation between large and small companies, which have obscured and shifted the boundaries between earlier industries such as forestry, chemical, textile and energy. The vision also entails that the materials function and attractiveness are so compelling that they have become the first choice of consumers. It describes a future in which the green sector primarily the forest and agriculture sectors will provide industries with resources that are processed into materials and services. A bio-based economy In 2011, the Swedish Government commissioned Formas, VINNOVA and the Swedish Energy Agency to create a national strategy for the development of a bio-based economy to support sustainable development. The conversion to a bio-based economy entails switching from an economy largely based on fossil resources to a more resource-efficient economy based on renewable resources that are produced through the use of sustainable soil- and water-based ecosystem services. Formas, VINNOVA and the Swedish Energy Agency have defined a bio-based economy as an economy that is based on the sustainable production of biomass with the aim of reducing climate impact and the usage of fossil-based resources. A bio-based economy is further defined by an increase in the processing value of biomass, while energy utilisation is minimised and end products capitalise on industry and energy. The aim is to optimise the value of ecosystem services and contribute to the economy. Analyses by government agencies indicate that in relation to many other countries Sweden has conditions conducive to the conversion to a bio-based economy. While the conversion from fossilbased to renewable raw materials could lead to competition for resources, it could also create new 1 Materials also pertain to chemicals and energy A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 3 (20)

30 opportunities for supplementing traditional products with new products and services, with the aim of supporting and increasing Sweden s competitiveness. In addition to the potential within sectors that have long been agriculture-based industries, the development of a bio-based economy will create excellent opportunities for increasing the usage of biomass raw materials in other industrial sectors, such as the transport sector, the automotive industry, construction sector textile and chemical industry. Government agencies have identified the following needs for research and development: - Replacement of fossil-based resources with bio-based resources - Smarter products and smarter resource usage - Changed consumer habits and attitudes - Priority and choice of measures Research and development has to be complemented with innovative efforts and measures that, in particular, take on the challenges of a bio-economy. The nature and scope of the challenges require extensive cooperation between the players and the sectors must work together to manage the complex issues and the solutions needed for the challenges. This entails offering incentives for collaboration on cross-industry research and innovation in order to develop and implement solutions that will contribute to a growing bio-based economy. Academic and research institutions have a pivotal role in linking such collaborations, but public- and privatesector players also have key roles. It is also important to stimulate the growth of environments for research and innovation, which will help in the compilation of relevant knowledge and create conditions conducive to innovations within the area. There is a need to accelerate the development, verification and commercialisation of new bio-based solutions and to continue supporting the demonstration of products, systems and services that are not fuel-based and energy-technology solutions. There is also a need to support small and midsize companies in the commercialisation of new technologies throughout the supply chain. This especially applies to cooperation between major companies, if development and innovation are to be accelerated. Areas of strength Sweden has an advantage in terms of knowledge about and access to forest raw materials and their processing. Forestry is one of our greatest export industries. The industry s annual processing value is in the magnitude of SEK 50 billion and the annual production value is approximately SEK 200 billion (2009). The industry s export value was nearly SEK 130 billion (2010), which corresponds to more than 10% of Sweden s exports, and the industry collectively employs nearly 200,000 people, including forest-industry contractors and subcontractors. In many parts of Sweden, the forest industry is essential to employment and economic well-being. If the industry shall maintain its importance for the country a continuous forest and other biomass extraction at a minimum of current-day levels is needed, thus providing the basis for profitability throughout the supply chains. This strategic research and innovation agenda for bio-based materials and products proceeds on the basis of existing opportunities in the forest industry and its significance in Sweden, and aims to create additional areas of strength for Sweden through increased collaboration between various industry sectors and fields of knowledge. Although the forest is the basis for this area of strength, in the long term, renewable resources from other farming will further strengthen this area and Sweden s opportunities. The forest industry believes in the favourable development of the forest-industry cluster, based on efficiency, knowledge and competency, research, development and innovations. Consequently, A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 4 (20)

31 a vision has been formulated, calling for the processing value of the Swedish forest-industry cluster to be doubled by Half of the growth will come from new products (Products from the forest a sustainable choice, the Swedish Forest Industries Federation paper on sustainability, ). By developing more materials that sequester carbon from renewable biomass, the emission of greenhouse gases can be reduced. For the construction industry, this entails finding replacements for resource- and energy-intensive construction materials such as concrete and other mineral-based materials, as well as fossil-based plastics. The capacity of bio-based materials to lower carbon dioxide and reduce emissions through material substitution can be maximised by using them in the products that have the longest service life and which are materials-intensive, namely buildings. Examples are insulation material that can be developed from fibre materials, as well as barrier materials for damp protection, which can be manufactured from biopolymers. Several other types of material can be developed on an ever-increasing scale: bio-based plastics and composites, carbon fibre, chemicals and energy products. Another example is cellulose-based textiles, which are an excellent alternative to fossil-based fabrics as well as chemical- and waterintensive cotton products. By utilising smart packaging that enables new logistical solutions as well as lighter transportation (lower energy consumption), food can be stored more efficiently (less wastage), and food and medicine can be distributed more safely and be less exposed to the spread of infection. The wood products industry has great potential for significantly higher growth. It is important to develop new wood-based, functional and innovative products that are technically suited to efficient production flows. The industrial processes have great potential. For all this to be possible, production systems must be renewed and developed. The forest industry s suppliers of technology and systems mainly small and midsize companies such as equipment and component manufacturers, software suppliers have a significant role to play. Consequently, highly innovative collaborations with manufacturer clusters are the key to success. There are already a considerable number of developed products within these areas that are close to the market. Ekoportal2035 (www.ekoportal2035.se) was created to inspire entrepreneurs, companies, researchers and investors research financiers from both the private and the publicsector. The portal is a vision of the future centred on bio-based renewable materials and is an attempt to visualise an environment that to the greatest extent possible is based on materials and products from renewable resources. The product concepts which were reviewed for feasibility by researchers require extensive and long-term research, development and demonstration (RDD) to be implemented and translated into innovations. Research agenda The new research agenda, NRA 2020 (www.nra-sweden.se), is the collective assessment of Swedish forest-based industries regarding research, development and demonstration, which is necessary for the sector to be able to contribute to achieving the vision of a bio-based society. The research agenda was jointly prepared by the forest industry, the scientific community and public research financiers, and coordinated by NRA Sweden (the Swedish National Support Group) under the leadership of the NRA Council. A large number of people and organisations submitted expert contributions by participating in workshops, reference groups and surveys. NRA 2020 was also inspired by the new European Strategic Research Agenda (SRA), which was created on the Forestbased Sector Technology Platform (FTP, The detailed connection between A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 5 (20)

32 the NRA 2020 and this strategic research and innovation agenda is reported under the concluding section, priorities within the NRA area. NRA 2020 is based on 19 national strategic themes that describe the objectives, anticipated results up until 2020 and prioritised Research and Innovation activities. The strategic themes are divided into four strategic target areas, namely Bio-economy, Raw Materials, Processes and Products. BIO-ECONOMY The forest-based sector in the bio-based economy Research requirements in this area focus on phenomena and processes beyond the actual forestindustry sector, which are nevertheless of considerable importance to the sector s development. There is a need for further knowledge on how the forest-based sector can facilitate the reduction of carbon emissions and how our forests can be adapted to a changed climate. Future surveys and global market analyses are of strategic importance, as are scientifically based consequence analyses of political decisions that affect the forest industry. RAW MATERIALS Utilisation of forest resources This area deals with the structure and function of ecosystems. Key issues are biomass production, the supply of raw materials and the recovery and reuse of wood and fibre. Well-balanced utilisation of limited resources land, wood, fibre and biofuel raw materials is critical to the transition toward a bio-based society. Research into the significance of the forest for uses other than the production of biomass must ultimately be prioritised. There is a need for new forestry models that minimise environmental impact and are adapted to climate changes. Within EU an expanded collaboration in the project SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy) is planned. PROCESSES Industrial leadership Efficient new energy- and water-saving production processes are of critical importance to the industry s profitability. New business concepts for products and services have to be developed, including services that are based on the soft values of the forest will gain increasing significance. Perhaps, the most exciting and challenging area of research is the new concept for bio-refineries and the products that they could generate. Within EU and expanded collaboration in the project BRIDGE (Bio-based and Renewable Industries for Development and Growth in Europe) is planned. PRODUCTS Consumer needs The focus is on product development, such as new concepts for wood building, furniture and interior design. New products and materials, of which several are yet to leave the laboratory environment, will gain a prominent role in future research. There is also major potential for development among several traditional product groups such as packaging, printed products and hygiene products. Innovation agenda Conversion will not be possible without new knowledge garnered from research and development, but such knowledge must also be transformed into a large number of innovations. IVA has issued a clearly defined, shared definition of innovation : Innovation refers to the transformation of knowledge into new values. It deals with the development of products, services and organisations in both private and public operations. It may concern everything from industrial robots, payment systems and energy optimisation to leadership, business models and healthcare. 2 2 IVA, Innovation for growth, IVA-M 423, ISSN: , ISBN: ; A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 6 (20)

33 Innovations may be market driven or concept driven, meaning that researchers, inventors and/or entrepreneurs may have a market requirement as their driving force or that a new discovery/idea requires commercialisation in some manner. The creation of radical innovations requires an atmosphere conducive to innovation. Although such environments can be created by society, we do not exist in a vacuum, and market-based motivations are also required. Society must create the conditions for industries and individuals to research and develop new products, processes and services, which are concurrently adapted to market demands. The farming industry needs to develop its competencies and infrastructure to compete with currently established materials, processes and products. Consequently, a more long-term-oriented strategy is required for the introduction of new materials and products, in which the focus is changed from technology push to market pull In particular, new business models must be developed. The bio-based economy is in itself an innovation, provided that it finds acceptance among consumers and markets. Today s economy is based on a concept of supply and demand, in which oil and unlimited growth are key components. Replacing petroleum-based products with bio-based products will not merely entail a decision to switch resources. Large investments have been made by oil producers and the industries built around oil that cannot easily be scrapped. For many consumers, it is also comfortable and good as it is. This research and innovation agenda was developed within a network comprising a broad group of stakeholders representing business and research. Supporters of this agenda include leading companies in the forestry, chemical, textile, engineering and automotive industries, as well as universities and research institutions with connections to these industries (refer to appendix from the various completed agenda tasks). Consequently, there is strong collective support from both business and research organisations. Other agenda tasks have also been reconciled, such as design, IT, food production and services. Implementation of the research and innovation agenda To implement the agenda, four programme formats are proposed. Projects and activities can be pursued in one or more of the programme formats. Programme format: Political prerequisites for sustainable innovation This programme format endeavours to create the conditions for a bio-based economy: what is its current state and what can be done to turn it into a reality from a political and global perspective. It deals with knowledge about the indispensable changes to society required for innovations in the area to succeed, and how the current system must change to support this development. The programme arranges workshops and inquiries that result in basis material for decision makers. Results from the programme s projects and activities are not only delivered to other programmes, but also especially to political structures with the capacity to influence and remove potential obstacles. Work is conducted in close cooperation with public-sector actors. Deliveries from this programme provide the prerequisites for pursuing further development in the other programme formats A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 7 (20)

34 Questions that must be addressed within this programme format: - How do control measures influence the development of a bio-based economy? What are the existing control measures? How must they be developed or changed in order to drive sustainable development? - How should innovations be procured? How should procurements be formulated? What should their impact be? - Which standards are available? What is the influence of these standards? Is Sweden actively participating in the formulation of standards? Which standards must be infringed upon or changed? - What is the state of trading conditions in Europe and globally? How should they be changed? What is required? Trade barriers? Can we continue to conform to those with the lowest ambitions? - What is the impact of laws and regulations? How should they be changed to enable sustainable development on the whole? - Risk management: which risks are attached to the intended development? How significant are they in relation to the monumental risks in existing developments? How can they be prevented? - Educational system: what changes would accelerate favourable development? How would these changes accelerate favourable development? - How can the EU use its influence to provide incentives for a bio-based economy; international experiences? Participating organisations can be universities, colleges or institutes involving the disciplines of social sciences, economics, natural sciences and the humanities, as well as government agencies and trade and industry. Requirements for industrial co-financing are unclear; this is mainly an issue for the public-sector financiers. Results from activities and projects are linked to the other programmes and are to be openly accessible. Programme format: Market conditions for sustainable businesses This programme format is to process new supply chains, produce a specification of requirements for new materials and connect players from various parts of the supply chain. The programme format delivers market essentials and connects potential partners for innovation. Important deliveries to the R&D programme include conceivable business models and knowledge about what is required in terms of performance for new bio-based materials and products, including recycling strategies. The overall aim of the programme is to initiate new supply chains and business constellations through which fertile ground is created for future innovations/businesses. It also deals with identifying and understanding the conservative forces existing in the market. In addition, it deals with building bridges to other industries, new supply chains and new business models. Deliveries of work from this programme format provide prerequisites for further pursuing development in the programmes, Research and development and Demonstration and product development. The programme format shall primarily create a prototype for the best conceivable business climate in a bio-based economy: - Connect companies/industries/academia that are yet to contribute to new rallying points through which new opportunities can be explored. - Comprise a high degree of cross discipline, such as cooperation between academia and business, between various industries, and between business and society. - Produce ideas for new ecocycles, supply chains and value cycles, services, materials and products and processes. - Deliver market analyses, potential business models for innovations and specifications of requirements A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 8 (20)

35 - Market and management research to elucidate on the manner in which successful companies and industries operate. What are the driving forces in the successful companies? - Analyses of standards and trade conditions for the new businesses. Participating organisations may comprise universities, colleges, institutes and trade/industry. Cofinancing of 50% should normally be required from participating companies. Deliveries from activities and projects do not need to be openly available but general discoveries about new markets for biobased materials should be openly accessible. Programme format: Research and development This programme form comprises more traditional research and development of products and processes. New types of material and their manufacturing processes are researched on a smaller scale. To be able to start a project within the programme form the project idea should be based on conditions like market analysis, business model or value chain, i.e. certain material or a certain product with certain characteristics should be defined. This should be produced under the programme Market conditions for new businesses before the project may be launched. The following investment areas/investments fall under this programme format: - Research and development of a more technical nature, spanning everything from more basic research activities to prototypes on a laboratory scale. Process development for the intended production units can also be developed on a smaller scale and tested and evaluated. - Preferably cross-disciplinary consortia: chemistry, physics, materials science, design, recycling and sustainability, process engineering and perception and cost-efficient production. Projects should capture all the components required for a reliable result and should be ready for demonstration they should comprise more than just a recipe for the material or the equivalent. The product s entire intended lifecycle should be considered. - Distinct framing of new systems, services, materials and products based on a new playing field. - Evaluation of the new market conditions at the end of the programme/project. Participating organisations may comprise universities, colleges and institutes as well as trade and industry to a certain extent. The requirement for industrial co-financing should be set at a per cent ratio depending on the focus of the investment. Purely basic research should be financeable by a research council. Deliveries from projects do not need to be openly accessible, but general discoveries about new markets for bio-based materials should be openly accessible. Programme format: Demonstration and product development If the research shows promising results and matches market conditions, the work is further pursued under this programme format, through which prototypes, an upscaling of processes and basis material for investment decisions will be produced. This programme format creates the accessibility of demonstration facilities and delivers a decisionmaking base for investments. In the event that demonstration facilities are not available, the programme format should be able to contribute to investments A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 9 (20)

36 The following investment areas/investments fall under this programme format: - Projects are to be based on clear R&D findings and market analyses. Only potentially successful results from earlier studies may submit an application to the programme format. The results are to comprise sustainable and functional materials or products with the intended feasible production processes from an economics viewpoint and distinct market potential. - Projects are to focus on scaling up to full-scale processes and delivering basis material for decisions on coming investments. - Evaluation of economic performance is to be implemented during the projects. A comparison is to be made between the existing economy and the new playing field. - The production of prototypes is to be implemented under this programme format. - This programme format constitutes the step before commercialisation. Participating organisations may comprise universities, colleges and institutes as well as trade and industry to some extent. Industrial co-financing should definitely be a requirement and, depending on the closeness to market, business financing is expected to be considerably higher than 50%. The size of projects may vary considerably. A demonstration project may comprise everything from the demonstration of a materials test that is adapted to a certain application, to a full-scale process demonstration. Shared by all programme formats All projects are to be pursued or verified through the four programme formats. Each project is to have the capacity to ascertain whether political conditions have first been studied and followed by a study of market conditions, before projects may be launched for research, development and demonstration. Accordingly, projects must comprise all the programme formats, either under the project itself, or through collaboration with other projects. Cooperation between the agendas under VINNOVA s announcement 2012 In spring 2012, VINNOVA made an announcement under the theme: Strategic research and innovation agendas. A total of 73 agenda initiatives in various areas were granted. This agenda is the result of cooperation between ten of these agendas, all in the area of The bio-based economy. The ten agendas are: The electronic highway from construction to clearing site Welfare materials from sustainable forest resources New bio-based materials and products National mobilisation of resources for new applications of forest materials Biorefinery agenda / Green agenda Sustainable harvesting of forest raw material Wood agenda Made in Sweden Future Textiles and Paper Mobilisation of resources around new processes for bio-based materials The agendas are aimed at various areas in which innovation-promoting measures help to achieve the vision of a bio-based economy. We have chosen to illustrate the manner in which the agendas are linked to each other in a stylised tree where the outermost branches relate to products and the truck of the tree is formed by the various bio-resources A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 10 (20)

37 Priorities in the NRA area This strategic research and innovation agenda is aimed at new products from renewable resources. The manufacture of these products requires the development of new materials, which in turn require new adapted processes. Ultimately, it is also essential that resources can be efficiently delivered at the right time to the right place (bio-refinery). The supply chain is to generate profitability for all the participants involved. Work on the agenda proceeds on the basis of NRA Consequently, the innovation content will also be concentrated on the areas that concern these issues under NRA The groupings that interacted in this shared strategic research and innovation agenda are all strongly connected to NRA 2020 and the research agenda s National Focus areas. The work carried out in these different agendas has involved three main approaches. The first is to further detail the description and content in one or several nearby National Focus areas. The second main approach is to broaden an National Focus area to encompass the issues that are usually handled by other supply chains or areas. The third approach is to clarify and analyse the cooperation between various National Focus areas, primarily the technology area s cooperation with areas that handle business systems. In most of the agenda work, several of these approaches are combined. The figure below schematically marks the overall connection of the agendas to NRA It is worth noting that in principle; three areas National Focus area 2.1, 2.2 and 2.3 fall beyond the shared interest in this context. These are dealt with under traditional research areas with traditional research funding. The agenda s approach towards new materials, products and services is clearly noticeable A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 11 (20)

38 The road forward Continued focus on research and innovation is essential if Sweden is to preserve and develop its position in the global market. Companies, universities, colleges and the research institutes research is world class in several areas, but competition is increasing from new biomass-producing industrial countries. For Sweden, this entails demands for renewal in terms of research, development and innovation. The areas in which such investments have the greatest potential to succeed are being identified through the national research agenda. The agenda is focusing not only on increasing value growth in the existing product areas, but also on creating completely new business opportunities. Considerable work has been performed under this agenda to coordinate and exemplify the various innovation efforts required for proceeding on the road to a bio-based economy. These innovations comprise different, well-integrated subareas, which in turn have many interconnections. Some examples of the innovation areas that have been identified are: Customized products and production to operate in a global market: In order to increase the Swedish wood products industry worldwide an increase in exports outside Europe is required. Increasing exports outside Europe also requires increased knowledge and experience on how to act on the global market, but also new knowledge about product development, needs, culture and business logic of the specific markets. Agile companies will most likely be the winner of this development. Developed value chains in the timber industry: Many of the innovations will be developed within the framework of different companies that are suppliers to the timber industry, e.g. ICT companies and suppliers of additives for wood products. This will increase the international competitiveness of the timber industry and the industry s sub-contractors A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 12 (20)

39 An established, sustainable arena for innovation: Innovation primarily occurs through meetings between individuals with different perspectives and experiences. A prerequisite for actors in need of new values in the form of new materials, new products and new services from wood to find a way to innovate is a place where one can meet. Energy Storage: Extremely cheap paper or textile products. Here, one can imagine a small scale for sensors or RFID, as well as large scale wall papers, banners, bulletin boards or facades. Bio-based composites: The development of load-bearing building elements, foam-based lightweight materials and free moldable composites generates immense possibilities. Among many applications the automotive industry is one of the most promising. New products of non-woven: Manufacturing of non-woven and textile materials in paper machines can provide an extremely efficient textile production for volume products such as absorbers and insulation, or for relief aid such as blankets and tents. Hygiene and healthcare: Within healthcare and Life science bio-based products are well suited. Antibacterial surfaces stain or easily washed surfaces and integrated sensors and intelligent features are promising possibilities. Biodegradable packaging: Although Recycling is much to be preferred, but unfortunately lots of materials do not end up in the recycling systems available. This has for example generated large belts of plastic debris in our seas, which causes great harm to animals and the environment, and also leads to the fact that environmental toxins enters the food chain and end up in our bodies. This, combined with the fact that all countries do not have well-developed waste management and recycling systems, this means that from an environmental and social perspective there are great opportunities for developing biodegradable packaging. New infrastructure for technology innovation in the forest: New intersectoral cooperation in industry and academia is expected to increase the competitiveness of industry and machine manufacturing industries and thus inspire to innovative solutions. Production of new chemicals and materials from waste streams. Sewage flows from pulp and paper mills contains overall a large amount of organic material. Today these streams are purified chemically and biologically. There is a great potential to take advantage of this organic material instead of just purifying the sewage. Sustainable harvesting of forest raw material: New infrastructure for technological innovations in forestry and new cross-sectional cooperation formats within industry and academia. This is expected to lead to increased competitiveness for trade and industry, and machine manufacturing industries, while satisfying the important goals of society A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 13 (20)

40 Appendix: Summaries of the underlying agendas The Bio-based Economy agenda is the result of collaboration between several agenda works performed during All of these agendas have delivered separate reports, which all can be found on In this appendix summaries of the agendas are presented. The electronic highway from construction to clearing site Thomas Lundmark, LTU, The Swedish forest-processing industry is facing new challenges. Emerging global economies, with Asia at the forefront, are changing the balance of the world economy at a high pace. Consequently, this is creating new situations subject by stiffer competition in global markets. The earth s natural resources will become increasingly scarce commodities in the future. It is thus a matter of national importance that we refine our raw materials in the most efficient and eco-friendly manner possible. The vision of this agenda is to nourish and drive a system of research and innovation that will ultimately increase the forest-processing industry s international competitiveness through increased wood processing and product development for new markets. This is one step on the road toward the conversion to a future bio-based society. Our vision includes the creation of a strong national system for wood-technology innovations shared between wood-product industry companies, the forestprocessing industry s subcontractors, universities, institutes and society. The primary means of fulfilling the vision involves a national mobilisation of resources within the framework of the system for wood-technology innovation, to systematically utilise and implement new achievements within the ICT area and the materials-technology area developing woodtechnology courses at all levels to support the supply of competencies to companies; extended resources for the development of technologies, services and products in cooperation with companies, academia and institutes through demonstration and within the framework of a knowledge-building academy (KBA). These are solid routes towards INNOVATION, in order to capitalise on new opportunities in sensor and computation technology. Measurable effects until 2030 entail that the value of the forest-processing industry s products will increase by 20% and that the value of the forest-processing industry s subsuppliers of equipment and services will increase by 25%. Export values will increase by 25%. This increase in value will occur without changing the volume of forest raw materials extracted. Biorefinery agenda / Green agenda Contact: Maria Andersson, LU, and Anna Widerberg, SP, The vision for this agenda is that in the future, the majority of consumer products, energy and fuel should be produced from renewable raw materials. This will be done in Swedish competitive biorefineries with an efficient utilization of raw materials and minimized environmental impact. The conversion to a fossil-free society can only take place if existing process industries adapt to a biorefinery concept through which maximised utilisation of available bio-based resources from forest to agriculture and future marine sources is the focal point when tomorrow s chemicals, materials and energy are being produced. To succeed in this regard, there is a considerable need for developing new technology platforms and integrating them with each other and existing processes, A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 14 (20)

41 as well as adapting innovation processes, defining new supply chains and especially, securing the supply of competencies. Cross-industry collaboration concerning the biorefinery concept increases the potential for indispensable adaptations to take place in an efficient and integrated manner. For Sweden to be competitive in a bio-based economy, technological and scientific conditions must be developed, in the form of improved and integrated technology platforms based on chemical engineering, separation technology and industrial biotechnology. The development of a new supply chain adapted to bio-based resources also requires a (systems-analytical) holistic perspective that takes into consideration efficient usage of raw materials and increasing competition for resources, initiatives by politicians and decision makers through the creation of social conditions and policies and a development of market conditions. These areas encompass the biorefinery concept and illustrate that initiatives within all these areas must go hand-in-hand for successful conversion to take place. Welfare materials from sustainable forest resources Contact: Mats Wallin, Södra, Our vision is the sustainable production of materials essential to our well-being based on the sustainable production of forest raw materials as a component of the global growth economy. The route to achieving a bioeconomy should be marked as a conversion from fossil-based resources to a sustainable resource base. We are governed by a total appraisal of what is technologically possible, economically feasible, socially and ecologically warranted. We endeavour to create conditions for sustainable solutions to global challenges to society. The major challenges are to make resources last and to create efficient manufacturing processes for innovative products that are adapted to a sustainable society. Materials for our well-being from sustainable forest raw materials is a Research-and-Innovation agenda with the aim of identifying and describing the gaps that must be filled to enable companies to launch new sustainable products. The product areas are textile fibres, packaging for drinks and moist food, as well as personal hygiene products. These represent broad groups of consumer products that are produced by wood polymers and manufactured in large quantities, which are required to make everyday life easier in Sweden, Europe and the rest of the world. The research challenges for the industry are: - New and efficient separation processes for forestry and agriculture raw materials - Hygiene Drying of absorbent fibre suspension - Packaging Barriers to liquids, oxygen and air. Free-form packaging. - Textile Understand the mechanisms that govern dissolution and coagulation of cellulose - Manufacturing processes and access to pilot plants The cross-industry challenges are: - A national strategy with associated objectives for a bio-economy - New model for trade with IPR - Investment costing for a bio-economy - Efficient industry structure for a holistic approach to biomaterials - Training/education in pace with developments - Consumer behaviour and materials confidence how to meet basic needs if today s products are not available? A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 15 (20)

42 New bio-based materials and products Contact: Jan Lagerström, Skogsindustrierna, This strategic research and innovation agenda describes what must be done for more innovations to be created based on renewable forest materials. The agenda focuses on new materials, products and services. The vision of the agenda, Sweden makes the conversion to a bio-based economy in the first half of the twenty-first century is highly compatible with the vision formulated by FTP (the European forestry platform), the NRA and the Swedish Forest Industries Association. The latter vision entails a doubling of the processing value (approximately SEK 50 billion) of the Swedish forest-industry cluster by Half of the growth will come from new products, meaning the products that this agenda is concerned with. The Swedish forest industry has been a strong and important industry for Sweden for many decades. The industry is now facing major challenges. In the mean time, the climate threat is intensifying and a transition to a bio-based economy is necessary. The forest industry has a great opportunity to contribute in this regard. Success with the transition requires not only structural changes, but also higher efficiency in the current supply chain and, first and foremost, the development of new supply chains, with opportunities for a higher processing value of forest raw materials. This agenda is primarily aimed at the latter. It is based on the recently updated National Research Agenda, NRA Our agenda does not encompass the parts of the NRA 2020 that deal with forestry, forest growth, energy issues or existing products/processes, but focuses entirely on new values in the form of new materials, new products and new services from forest raw material. With this agenda, we are thus pursuing the introduction of new solutions for bio-based materials in the market. For this to succeed, the political and structural obstacles that exist today must be identified and remedied. Industries also need to be integrated and to establish new supply chains and business models. In this manner, conditions will be created for developing and demonstrating the new opportunities and to increase the power of innovations. We also aim to clear the path for the increased competitiveness of the Swedish forest industry by increasing the processing value that can be generated in Sweden. This will enable Sweden to lead the development of a sustainable society. National mobilisation of resources for new applications of forest materials (Forest beyond 2.0) Contact: Pia Wågberg, Innventia, The vision is to have a lasting and intense mobilisation of resources on a national level for innovative applications of bio-based materials in an international market. The vision has points of contact with FTP s vision and the NRA 2020 a strategic research agenda for forest-based industries in Sweden. The basis for this agenda is that high-quality research results have been generated from crossdisciplinary environments in several locations in Sweden for many years. However, we do not have the capacity to adequately, and innovatively, expose these to industry participants and industry needs. This agenda is aimed at a fresh start that, in addition to universities/colleges and institutes, A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 16 (20)

43 engages a broad spectrum of companies for which forest materials could provide new innovative applications. The agenda also seeks to establish and broaden international networks and alliances. The long-term objective of agenda is to factor in the structural capital that exists in Sweden, in order to establish internationally competitive resource and competency platforms for the innovative processing and application of forest-based materials. The resources may be national or international. Work performed for the agenda has proceeded from a broadened set of participants in which the participants are grouped based on several dimensions. One dimension pertains to the location on the supply chain in which the companies operate. For example the following can be named: Forest raw material, Distribution of forest raw material, Processing of forest raw material, Distribution of processed forest raw material, Application of processed forest raw material. The final category above also encompasses industries in which forest-based materials can find entirely new applications, such as the Fashion industry, Manufacturing industry, Life Science and IT. Existing industries that use wood, such as timber-house industry, can also be renewed with new forest-based materials. Companies in these industries have participated in work for the agenda. Sustainable harvesting of forest raw material Contact: Magnus Thor, Skogforsk, This agenda deals with a combination of two internationally strong Swedish fields of knowledge, namely forestry and forest machinery. Revenues from forestry represent a cornerstone in Sweden s economy. The industry s base is a profitable annual extraction from the forest of approximately 80 million cubic metres of biomass in various forms. Half of the forest land is owned by more than 300,000 private forest owners, whose combined balance sheet totals SEK 700 to 800 billion. Securing and developing Sweden s position requires improved productivity in the supply of raw materials and developed products. The trend of the forest industry s declining productivity in recent years poses a serious threat to the entire industry and tremendous technological-economic challenges. The vision is world-class performance in terms of productivity with the least possible environmental impact, world-leading technologies for mobile processing machinery and a doubling of machinery exports. This is a basic premise for the realisation of the government s vision, The Forest Kingdom of Sweden value for the world. The sustainable harvesting of forest raw material has two supporting pillars: the establishment of new infrastructure for innovation and the virtual academy, Forest Technology Academy (FTA). There is also considerable support for the initiative from the unified forestry sector, machine manufacturing companies and academia. The objective is for a minimum 35% productivity trend for the forest industry, a doubling of exports of mobile processing machinery, a 90% reduction in soil damage due to machine traffic, a 30% reduction of fuel consumption and a minimum of 50% growth among machine manufacturers, including suppliers and innovators, and a number of test-bed projects to be implemented through new collaborative formats. The virtual FTA is to produce some 20 doctors, courses/projects for a minimum of 3,000 students and hundreds of conferences/seminars. We propose a new infrastructure for innovations of productive, environgentle forest-machine technologies. The model aims to radically lower the innovation threshold and thus circumvent some of the deficiencies that have been identified in the current innovation system, such as through intensified cooperation between users, manufacturers and researchers A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 17 (20)

44 The Forest Technology Academy (FTA) is a virtual academy comprising leading universities and institutes with complementary subject profiles, and provides breadth and depth in the field of research and innovation. Subjects include automation, autonomy, simulation technology, operator environments and HMI, hydraulics, hybrid technology, energy optimisation, vehicle fleets, terramechanics and systems development. The FTA and this Research and Innovation agenda bundle together these advance competencies and focuses a considerable portion of them on a clearly defined industrial need of new pioneering solutions. Agenda Wood Contact: Hans Holmberg, SP, Sweden s forest industries have a stated vision of converting to a bio-based society by The vision is that the timber industry will play a major part in this transition. As a nation, Sweden has a unique position to be proactive in this development with far-reaching integration between forest growth and subsequent processing industries. We see opportunities today for taking a further step in this integration through modern technology that exists or is under development. Activities are increasingly aimed at considering the customer value of the products that are manufactured. A change in attitude, particularly on the part of the customer, is creating opportunities to streamline and adapt the production throughout the supply chain in order to efficiently meet the customer s needs. Construction-related industries are by far the largest consumers of Swedish timber products, in the form of construction material, interior decoration and furnishings. The international markets for these products are supplied, to ever greater extents, with mineral and fossil-based materials. There is probably considerable potential for Swedish bio-based products to capture major market share from these other material producing sectors internationally. Through interviews and workshops, the agenda has identified the objectives for 2020, 2030 and the vision for The focal points of the agenda are several focus areas that require innovation and cooperation between various participants in and beyond the forest-processing industry with the aim of achieving the objectives. The Swedish forest-processing industry is facing new challenges that will probably differ from those we have seen in the industry s earlier development phases. Technology was previously able to offer solutions for the changes occurring in the market. For example, drying technology was developed as a response to higher demands from the market, automation and optimisation resulted in improved productivity and provided Swedish industries with competitiveness. The future challenges to the Swedish forest-processing industry are partly about dealing with a global market and competition, and partly about acting on the fast-paced market with business challenges. These challenges must be managed production technically and organizationally in line with new business models Innovations are built on research. This agenda proceeds from the basis of implementing the research in the areas specified in the National Research Agenda, NRA In certain cases, focus areas may require supplementary research in addition to the research indicated in NRA 2020, in order to be commercially realisable A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 18 (20)

45 Made in Sweden Future Textiles and Paper Contact: Per Edström, Mittuniversitetet, Both the Swedish forest industry and the Swedish textile and fashion industry are based on years of tradition and have undergone major changes. The industries represent considerable value and have acclaimed expertise in a broad area. Both industries are classified as basic Swedish industries and form a vital engine for Swedish exports. The industries are now being challenged by intensifying global competition with products manufactured in low-wage countries by fossil-based raw materials and often with methods involving high environment impact. Consequently, the industries must switch business models and product ranges so as not to lose export value and job opportunities. The conversion requires new business concepts, new participants and new markets, and it must be implemented at a pace that is faster than that of the emerging threats! This strategic research and innovation agenda deals with anticipating, under controlled forms, urgent industrial conversions based on external factors. With greater awareness of the threats, they can be turned into opportunities that allow Swedish industry the chance to take a proper lead in the conversion to a bio-based economy. Opportunities may then be developed into an international competitive edge with a focus on sustainability, reduced energy usage and positive impact on climate and the environment. Our vision for the next twenty-year period is for the Swedish forest industry and the textile and fashion industry to become a leading force in Sweden s conversion to a bio-based economy. This development is based on highly developed industry cooperation with considerable knowledge exchange. With limited energy use, Swedish forest raw materials are processed to provide important customer value and significant benefit to society. Through a high pace of innovation in the coming 20 years, the forestry industry has sharply increased the export value using traceable sustainable products, services and functions. We have identified the conditions for achieving the objectives conditions in which research and innovation lead to genuine renewal by means of proactive cooperation focused on customer value. We have broken down the ambitions for a number of objectives and provide, in this agenda, a comprehensive description of collaborative formats and initiatives. Mobilisation of resources around new processes for bio-based materials Contact: Tom Lindström, Innventia, The vision for this agenda is for Sweden to be able to retain its leading position as a forest-industry nation, for the benefit of society, and to enable sustainable social development through increase usage of biomaterials. For this to be possible, new products are required, with increased added value, new processes and new supply chains based on forest raw materials. There are many examples of new materials and products that have emerged from earlier and ongoing investments, but many of these can only be manufactured on a relatively small scale. Thus, process development is still required for achieving major manufacturing volumes and thereby generating value. The main premise of the agenda is how existing initiatives and resources can be A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 19 (20)

46 better utilised and how various research participants and trade and industry can cooperate and function as catalysts for creating real innovation and new supply chains. The pluralistic approach that is used is a cross-section constellation that was established to identify, develop and prioritise the supply chain that is easiest to take to market. By applying an iterative selection process, the supply chains with major technological and market potential can be identified. Workshops and individual meetings with key stakeholders, both companies and researchers have generated a number of insights and ideas. Initially the automotive industry was identified as a potential implementer of biomaterials. But after meetings and discussions it has been concluded that there are too many major entry barriers to make vehicle interiors an area for introduction of biomaterials. Packaging is the product which accounts for by far the largest use of plastic (accounting for 38% of plastic use in the EU, Norway and Switzerland, 2008). With this in mind and the fact that the use of packaging have considerably lower demands on durability than many other uses, the conclusion from the agenda work is that this is the most important and promising area. Related to this is another important conclusion from the work with the agenda and the discussions held with various actors. The conclusion is the lack of really strong driving forces to create an interest to implement new environmentally friendly materials and that the economic barriers are too great. Important issue for the packaging area is recycling, renewability and biodegradability. Recycling is much to be preferred, but unfortunately lots of materials do not end up in the recycling systems available. This has for example generated large belts of plastic debris in our seas, which causes great harm to animals and the environment, and also leads to the fact that environmental toxins enters the food chain and end up in our bodies. Furthermore, many countries do not have as well developed waste management and recycling system as in Sweden which means that the need for biodegradable packaging is even larger from a global perspective. Conclusion from the work with the agenda is that there is an environmental and socially need for increased development and progress in the field of biodegradable packaging A Bio-based Economy: A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources 20 (20)

47

48

49

50

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Christina Nordin Avdelningschef Fossilfritt Sverige! Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogprogrammet Smart industri

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv

Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv Jaan Haabma Basesoft Open Systems AB jaan@basesoft.se www.basesoft.se Möjligheter Realisera nya behov / krav hos användare Finansiering

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Nytt klimatmål Kf 7 dec 2015

Nytt klimatmål Kf 7 dec 2015 Nytt klimatmål Kf 7 dec 2015 En fossilfri välfärdskommun som bidrar med lösningar till global ekologisk återhämtning och välfärd Fossilfritt Uppsala 2030 Klimatpositivt Uppsala 2050 Bakgrund till nya klimatmålet

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar , om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar Steningevik, 6 februari, 2013 Stefan Källman Biobaserad samhällsekonomi? Nationalekonomi Företagsekonomi Hushållsekonomi Privatekonomi Mikroekonomi Grön

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

presenterar Solcellsel i lantbruket

presenterar Solcellsel i lantbruket & presenterar Solcellsel i lantbruket Solcellsel i lantbruket Tillämpningar, ekonomi och projektering 9.00 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret Skåne, och Valter Andersson, LRF Skåne 9.15 Solcellsteknik

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB

Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Mats Helander 2016-11-24 Dnr: TSN 2015-190 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB Energikontoret Östra Götaland AB startade

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 1 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Biogas Research Center

Biogas Research Center Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Biogas Syd Per Mårtensson 2013-09-17 www.liu.se/brc Biogas fördelar och svårigheter Trots många fördelar: Förnybar lokal och regional energikälla

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Bioekonomi och biobaserad ekonomi

Bioekonomi och biobaserad ekonomi Bioekonomi och biobaserad ekonomi Vad står begreppen för och vilka möjligheter har Sverige med sin biomassa från jord- och skogsbruk? 2016-02-05, KSLA Räddaren i nöden Louise Staffas Vår vision är det

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Projektplan projektnamn: Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Författare: Susanne Svensson, YH bygger vidare på Johanna Sundberg, GoV och Peter Juteroth, KoF projektförslag Föreningsutvecklarutbildning.

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Ledarskap och partnerskap

Ledarskap och partnerskap Klimatfärdplaner Ledarskap och partnerskap Maria Gardfjell, kommunalråd (MP) Ett lokalt Paris-avtal 2012-15 2010-12 2015-2018 Samverkan och inspiration Företag, offentlig verksamhet, universiteten och

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Miljö-Klimat-Energi. Region Östergötland. Dagens tema, , Anita Jernberger

Miljö-Klimat-Energi. Region Östergötland. Dagens tema, , Anita Jernberger Miljö-Klimat-Energi Region Östergötland Dagens tema, 2016-09-22, Anita Jernberger Tre planeringsnivåer (för regional utveckling) Strategisk nivå (Politikens arena) Anger mål, beslutar om strategier och

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 med särskilt fokus på Skåne Nordost Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Skåne Nordost Kristianstad, 8 november 2012 Figur 1.

Läs mer

Miljödriven näringslivsutveckling. Mikael Edelstam Styrelseordförande Sustainable Business Hub

Miljödriven näringslivsutveckling. Mikael Edelstam Styrelseordförande Sustainable Business Hub Miljödriven näringslivsutveckling Mikael Edelstam Styrelseordförande Sustainable Business Hub Investments internationally TOTAL GLOBAL PRIVATE CLEANTECH INVESTMENT (IN $BN EX PUBLIC MARKETS AND CORPORATE

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Lokalt klimatarbete, regionalt lärande och färdplaner mot en koldioxidsnål ekonomi Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200666 Sammanfattande beskrivning För att påskynda arbetet

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Den ledande biogasregionen 2020

Den ledande biogasregionen 2020 Skåne Den ledande biogasregionen 2020 I din hand håller du en sammanfattad version av Skånes färdplan för biogas den ledande biogasregionen 2020, reviderad november 2011. På följande sidor ges en överblick

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Horisont 2020 EU:s Forsknings- och innovationsprogram. Esa Stenberg, Rein Jüriado Vinnova

Horisont 2020 EU:s Forsknings- och innovationsprogram. Esa Stenberg, Rein Jüriado Vinnova Horisont 2020 EU:s Forsknings- och innovationsprogram Esa Stenberg, Rein Jüriado Vinnova Snabbfakta Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning och utveckling är ca 2,6 miljarder

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Gårdsvindkraft i lantbruk

Gårdsvindkraft i lantbruk presenterar Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation Program Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation 8.45 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret

Läs mer

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden: Säker, ren och effektiv energi Den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi för åren 2014-2015 är uppdelat i fem områden: 1. Energieffektivitet (Energy Efficiency EE) där 21 utlysningar ingår.

Läs mer

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionens tre huvuduppgifter Hälso- sjukvård Sjukhus, vårdcentraler, tandvård mm Kollektivtrafik Västtrafik Tillväxt & utveckling

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Lokalt miljömålsråd i Uppsala erfarenheter av samverkan mellan kommun, näringsliv och andra aktörer

Lokalt miljömålsråd i Uppsala erfarenheter av samverkan mellan kommun, näringsliv och andra aktörer MILJÖMÅLSDAGARNA 2017 Lokalt miljömålsråd i Uppsala erfarenheter av samverkan mellan kommun, näringsliv och andra aktörer Maria Gardfjell, kommunalråd Uppsala kommun Lokalt miljömålsråd i Uppsala Samverkan

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Detta projekt genomförs med stöd av:

Detta projekt genomförs med stöd av: Detta projekt genomförs med stöd av: Energikontoret Skåne» En del av Kommunförbundet Skåne (KFSK)» 12-14 anställda, sitter i Lund» Regional energiaktör, arbetar med omställningen av energisystemet» I huvudsak

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Forskning och utbildning för ett hållbart samhälle

Forskning och utbildning för ett hållbart samhälle Forskning och utbildning för ett hållbart samhälle Samhälleliga utmaningar: Nyttiggörande och kunskapens roll Universitetsledningen Helena Lindholm Institution enhet avdelning Namn Horizon 2020: Ramprogram

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

@fores_sverige #fores

@fores_sverige #fores @fores_sverige #fores www.fores.se Klimatet och Parisavtalet kräver handling nu! Grön omställning i Sverige Miljö- och energidepartementet Miljö- och energidepartementet Klimatklivet stöd till lokala klimatinvesteringar

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

Färdplan klimatneutralt Uppsala

Färdplan klimatneutralt Uppsala Färdplan klimatneutralt Uppsala Referens-scenario National & EU Politik: 1. BAU 2014 2. Om något starkare politik Lokalt Aktörs-scenario: 1. Uppsala klimatprotokoll agerar 2. Om fler lokalt agerar. Uppsala

Läs mer

Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014. Hälsa för Tillväxt. Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs

Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014. Hälsa för Tillväxt. Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014 Hälsa för Tillväxt Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs EU:s hälsoprogram har funnits sedan 1993 i olika versioner. Nuvarande program är det tredje

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer