INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB:s (publ) NYEMISSION 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB:s (publ) NYEMISSION 2008"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB:s (publ) NYEMISSION 2008

2 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt Varje befintlig aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A och varje befintlig aktie av serie B berättigar till en (1) teckningsrätt av serie B. Sexton (16) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie av respektive aktieslag (primär företrädesrätt). I den utsträckning nya aktier inte tecknas med primär företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Emissionskurs 120 SEK per aktie Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen 28 februari 2008 Teckningstid 29 februari 17 mars 2008 Handel med teckningsrätter 3 mars 12 mars 2008 Teckning med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning Teckning utan stöd av teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt) Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske till Avanza Bank AB senast den 17 mars 2008 och betalas kontant inom 3 bankdagar från det att styrelsens tilldelningsbeslut tillsänts tecknaren. Övrigt ISIN-kod: SE INNEHÅLL Sammanfattning 2 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Getinge 9 Bakgrund och motiv 10 Villkor och anvisningar 11 Koncernchefens kommentarer 13 Marknadsöversikt 14 Verksamhetsbeskrivning 16 Finansiell information i sammandrag 34 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 36 Styrelsen, ledande befattningsinnehavare och revisor 40 Bolagsstyrning 44 Aktiekapital och ägarförhållanden 51 Bolagsordning och övrig information 54 Legala frågor och kompletterande information 56 Skattefrågor i Sverige 58 Information till investerare utanför Sverige 60 Getingekoncernen bokslutskommuniké Räkenskaper 81 Revisorernas yttrande 115 Ordlista 116 Adresser 117 Tidpunkt för ekonomisk information m m Årsstämma 17 april 2008 Delårsrapport januari mars 17 april 2008 Delårsrapport januari juni 14 juli 2008 Delårsrapport januari september 16 oktober 2008

3 1 Med Getinge eller Bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhanget, Getinge AB (publ) eller den koncern vari Getinge är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen. Med Koncernen avses den koncern vari Getinge AB (publ) är moderbolag. De siffror som redovisas i detta prospekt ( Prospektet ) har i vissa fall avrundats varför tabeller inte alltid summerar. Danske Markets Corporate Finance ( Danske Markets ) är Getinges fi nansiella rådgivare i samband med nyemissionen. Information till investerare Detta Prospekt har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ), kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 samt lagen (1991:980) om handel med fi nansiella instrument. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med fi nansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Teckningsrätterna och de nya aktierna har inte godkänts av Securities and Exchange Commission i USA eller någon värdepappers- eller tillsynsmyndighet i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Vidare har sådana tillsynsmyndigheter inte granskat eller rekommenderat erbjudandet enligt Prospektet, ej heller bedömt huruvida Prospektet kan anses korrekt eller tillräckligt. Att påstå motsatsen är en straffbar handling i USA. För Prospektet och erbjudandet enligt Prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i Prospektet, erbjudandet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ( Securities Act ), någon provinslag i Kanada eller i någon annan jurisdiktion än Sverige. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna får, i avsaknad av registrering eller tillämplighet av något undantag från krav på registrering enligt Securities Act, erbjudas, säljas, pantsättas eller överlåtas inom USA eller till personer med hemvist i USA (såsom dessa defi nieras i Regulation S enligt Securities Act). Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte heller till aktieägare med hemvist i Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan, ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får följaktligen inte distribueras i något land där distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land eller jurisdiktion. Förvärv av teckningsrätter eller nya aktier i strid med ovanstående kan vara ogiltig. Ifråga om de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har implementerat Prospektdirektivet förutom Sverige, Danmark, Storbritannien och Irland kan erbjudandet enligt Prospektet endast lämnas under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av Prospekt i sådana länder enligt artikel 3 i Prospektdirektivet. För en mer detaljerad beskrivning av de restriktioner som hänför sig till erbjudandet, se Information till investerare utanför Sverige restriktioner avseende försäljning och överlåtelse av teckningsrätter och nya aktier m m. Danske Markets ombesörjer att de teckningsrätter som tillkommer aktieägare som inte äger rätt att delta i erbjudandet enligt Prospektet kommer att säljas under perioden 3 mars 12 mars 2008 för dessa aktieägares räkning. Försäljningslikviden från denna försäljning, med avdrag för eventuell kupongskatt, kommer att distribueras pro rata i förhållande till innehav till berättigade aktieägare. Informationen i Prospektet har sammanställts av Getinge och från källor som Getinge anser vara tillförlitliga. Ingen garanti, vare sig uttryckligen eller underförstådd, lämnas av Danske Markets vad gäller riktigheten eller fullständigheten i den information som fi nns i Prospektet och ingenting i Prospektet är eller ska ses som en utfästelse eller garanti, oavsett om det avser förfl uten tid eller framtiden. Den som ska fatta ett investeringsbeslut måste förlita sig på sin egen undersökning av Getinge och erbjudandet enligt Prospektet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker, och investerare får endast förlita sig på informationen i Prospektet samt eventuella tillägg till Prospektet som offentliggörs av Getinge och uttryckligen utgör ändring av Prospektet. Ingen person har fått tillåtelse att lämna någon annan information eller göra några andra utlåtanden än de som fi nns i Prospektet och, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana utlåtanden inte anses ha godkänts av Getinge eller av Danske Markets. Varken offentliggörandet av Prospektet eller köp eller försäljningar med stöd härav ska, under några omständigheter, anses innebära att det inte förekommit någon förändring i Koncernens affärsverksamhet sedan dagen för Prospektet eller att informationen i detta Prospektet är korrekt för tiden efter denna dag. Som ett villkor för att få utnyttja teckningsrätter eller förvärva nya aktier enligt erbjudandet i Prospektet, kommer varje utnyttjande innehavare eller förvärvare anses ha gjort respektive lämnat, eller, i en del fall, ombedjas göra vissa utfästelser och lämna vissa garantier, vilka Getinge, Danske Markets och andra kommer att förlita sig på. Se Information till investerare utanför Sverige restriktioner avseende försäljning och överlåtelse av teckningsrätter och nya aktier m m. Getinge förbehåller sig rätten att, efter eget bestämmande, avvisa varje förvärv av nya aktier som Getinge eller dess uppdragstagare anser kan ge upphov till överträdelse av eller brott mot någon lagstiftning, regel eller föreskrift. Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Getinges aktuella syn på framtida händelser samt fi nansiell och operativ utveckling. Ord som avses, bedöms, förväntas, kan, planerar, uppskattar och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Getinge anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Getinge inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktande uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information på grund av: Förändringar i ersättningssystem Konjunkturutveckling Kunders betalningsförmåga Produktionsstörningar Konkurrens Beroende av nyckelpersoner Myndigheters och kontrollorgans framtida föreskrifter Resultatet av forskning och utveckling Produktansvar och skadeståndskrav Möjligheten att hitta lämpliga förvärvsobjekt och fi nansiera sådana förvärv Förmågan att skydda immateriella rättigheter Finansiella risker Andra faktorer som kan medföra att Getinges faktiska verksamhetsresultat eller prestationer avviker från innehållet i framåtriktade uttalanden innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer. Framåtriktade uttalanden i Prospektet gäller endast vid tidpunkten för Prospektet. Getinge gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tilllämpliga lagar. Prospektet innehåller marknadsinformation och branschprognoser, däribland information avseende storleken på marknader där Koncernen är verksam. Även om Getinge anser att dessa källor är tillförlitliga, har Getinge inte oberoende verifi erat informationen. Viss information bygger också, förutom de ovan angivna oberoende källorna, på uppskattningar av Getinge. Presentation av finansiell information Finansiell information i detta dokument har i viss utsträckning granskats av Getinges revisor. Getinges reviderade koncernredovisning för 2006, 2005 och 2004 samt Getinges översiktligt granskade koncernredovisning/bokslutskommuniké för tolvmånadersperioden januari till december 2007 har upprättats i enlighet med internationella redovisningsrekommendationer ( IFRS ). Finansiell information för räkenskapsåret 2003 har upprättats och presenterats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och Redovisnings rådets rekommendationer. Getinges reviderade koncernredovisning för 2006 innehåller, i enlighet med IFRS, jämförelsesiffror för 2005 och 2004 upprättade i enlighet med IFRS. De fi nansiella rapporterna för 2006, 2005 och 2004, som intagits i Prospektet, har reviderats av Getinges revisor Deloitte AB enligt vad som framgår av bilagd revisorsyttrande.

4 2 Sammanfattning SAMMANFATTNING Denna sammanfattning ska ses som en introduktion till Prospektet. Varje beslut att investera i Getinge-aktien ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifterna som ingår eller saknas i sammanfattningen, eller en översättning av den, bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Prospektet. NYEMISSIONEN I SAMMANDRAG Med anledning av det tidigare offentliggjorda förvärvet av Boston Scientifics divisioner för hjärt- och kärlkirurgi samt i syfte att skapa den finansiella styrka som krävs för att kunna tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter på kort sikt har Getinges styrelse, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, fattat beslut om en nyemission med företrädesrätt för Getinges aktieägare. Styrelsens beslut godkändes vid en extra bolagsstämma den 25 februari Emissionsbeslutet innebär att de som på avstämningsdagen den 28 februari 2008 är registrerade som aktieägare i Getinge 1) får teckna en (1) ny aktie av serie A respektive serie B för varje sexton (16) befintliga aktier av serie A respektive serie B. Nyemissionen kommer, om den fulltecknas, att öka Bolagets aktiekapital med högst SEK från nuvarande SEK till högst SEK. Emissionskursen har fastställts till 120 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen, om den fulltecknas, kommer att tillföra Bolaget cirka MSEK före avdrag för emissionskostnader 2). Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 29 februari till och med den 17 mars Getinges huvudaktieägare Carl Bennet AB, representerande 18,0 procent av kapitalet och 48,8 procent av rösterna i Getinge, har förbundit sig att rösta för och teckna sin del av nyemissionen. Vidare har Carl Bennet AB i avtal med Getinge åtagit sig att till ovan angiven emissionskurs teckna de aktier som inte tecknas och betalas av övriga aktieägare. För ytterligare information se avsnittet Legala frågor och kompletterande information. GETINGE I KORTHET Getinge är ett medicinteknikföretag verksamt inom kirurgi, intensivvård, infektionsbekämpning, vårdergonomi och sårvård. Getinge bedömer att man innehar ledande positioner inom de flesta av sina produktområden. Koncernen består idag av tre affärsområden: Medical Systems system för kirurgi och intensivvård. Infection Control systemutrustning för desinfektion och sterilisation. Extended Care vårdergonomi, sårvård och trombosprofylax. Inom affärsområdena arbetar Bolaget med tre övergripande varumärken: MAQUET inom affärsområdet Medical Systems med produkter inom kirurgi och intensivvård. GETINGE inom affärsområdet Infection Control med produkter inom infektionsbekämpning. ARJOHUNTLEIGH inom affärsområdet Extended Care med produkter inom vårdergonomi, sårvård och trombosprofylax. Getinge bedömer att respektive varumärke är ledande inom sina områden och representerar kvalitet och kunnande. HISTORIK Grunden till Getinge lades år 1904 av Olander Larsson, då Bolaget tillverkade och sålde jordbruksredskap. Det första steget mot den nuvarande verksamheten togs 1932 när Bolaget tillverkade och sålde den första sterilisationsutrustningen. År 1964 förvärvades Bolaget av Electrolux och övergick därmed till att vara en del av en internationellt verksam företagsgrupp. Rune Andersson och Carl Bennet förvärvade Bolaget 1989, varefter en period av expansion och tillväxt började. Getinge noterades på Stockholmsbörsen År 1997 blev Carl Bennet AB huvudägare och Johan Malmquist utnämndes till koncernchef och VD. Expansion och tillväxt har fortsatt och verksamheten har breddats till att även omfatta produkter och utrustning för äldrevård och operationssalar. Sedan börsintroduktionen 1993 har Getinge expanderat kraftigt både organiskt och via förvärv med en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om 22,9 procent. Totalt har cirka 40 förvärv genomförts under perioden, inkluderat det senaste förvärvet av Boston Scientifics divisioner för hjärt- och kärlkirurgi. GETINGES AFFÄRSIDÉ Getinges affärsidé är att erbjuda lösningar bestående av produkter, tjänster och kunskap som bidrar till en högre effektivitet inom vården för att på så sätt frigöra resurser för ytterligare vårdproduktion. Getinges erbjudande ska också bidra till högre kvalitet och säkerhet inom vården. Bolagets erbjudande omfattar idag breda, integrerade lösningar inom infektionsbekämpning, kirurgi, intensivvård, vårdergonomi och sårvård. 1) Med förbehåll för de restriktioner som framgår av Prospektet. 2) Emissionskostnaderna uppskattas till 22 MSEK, varav 12 MSEK utgör garantiprovision.

5 Sammanfattning 3 MARKNAD Det finns ett flertal faktorer som talar för att den globala efterfrågan på kvalificerad sjukvård och god äldrevård fortsätter att öka under överskådlig tid: Den demografiska utvecklingen med en större andel äldre som behöver vård. Ökningen av vällevnadssjukdomar. Teknologiska landvinningar och nya läkemedel som innebär att allt fler sjukdomar kan behandlas. Den globala välfärdsutvecklingen som leder till att allt fler länder har råd att bygga upp en kvalificerad sjukvård. Sammantaget bedöms detta leda till att efterfrågan på vård växer snabbare än de ekonomiska anslagen. Politiska beslutsfattare försöker därför att överbrygga det gap som uppstår mellan utbud och efterfrågan genom att göra vården effektivare. En metod för att uppnå detta är att introducera nya typer av ersättningssystem som premierar effektiva verksamheter inom vården. En annan vanlig metod är att konkurrensutsätta vårdsektorn genom att öppna upp marknaden för privata aktörer. Ett tydligt exempel på detta är den amerikanska marknaden som till stor del består av privata vårdkedjor verksamma på regional eller nationell nivå. Ökade inslag av privatisering och nya ersättningssystem driver fram en konsolidering av vårdproducenter och ökade krav på produkter och tjänster som är inriktade på att öka effektiviteten i vården. Ovanstående leder i sin tur till en konsolidering även på leverantörssidan. kassa flöde som möjliggör en fortsatt förvärvsledd expansion utan ytterligare tillskott från aktieägarna. STRATEGI För att fortsatt vara en intressant leverantör på en marknad där storlek blir allt viktigare arbetar Getinge kontinuerligt för att förstärka sina positioner som en av sjukvårdens preferred partners. Detta arbete sker efter två huvudlinjer: förvärvsledd expansion och organisk tillväxt genom en kontinuerlig utveckling av de befintliga verksamheterna. Den förvärvsledda expansionen är i detta perspektiv ett effektivt sätt att snabbt bygga storlek och bredda koncernens erbjudande av konkurrenskraftiga lösningar. Den organiska utvecklingen drivs framför allt genom Koncernens strävan att etablera globalt marknadsledarskap, erbjuda värdeskapande lösningar och genom distribution i egen regi skapa starka kund relationer. FÖRVÄRVET AV BOSTON SCIENTIFICS DIVISIONER FÖR HJÄRT- OCH KÄRLKIRURGI I januari 2008 förvärvades Boston Scientifics divisioner för hjärt- och kärlkirurgi. Köpeskillingen för de två divisionerna uppgick till cirka MSEK. Exklusive kostnader för integration, som totalt för 2008 och 2009 inte beräknas överstiga cirka 100 MSEK, bedöms förvärvet bidra med en positiv effekt på vinst per aktie redan år För affärsområde Medical Systems innebär förvärvet att: Affärsområdets ställning inom hjärtkirurgi stärks med nya produktområden. Affärsområdet breddar sin verksamhet till att även omfatta kärlkirurgi. Närvaron och distributionskanalen på den amerikanska marknaden för hjärtkirurgi förstärks högst väsentligt. De två divisionerna slås samman med produktområdet Cardiopulmonary och bildar det nya produktområdet Cardiovascular. FINANSIELLA MÅL Resultattillväxten (mätt som resultat före skatt) ska genomsnittligt uppgå till 15 procent per år och uppnås genom att en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Förvärven kan avse såväl nya och ledande produktområden som förvärv som kompletterar och förstärker de befintliga verksamheterna. Förvärv av ledande produktområden skall genomsnittligt bidra till resultattillväxten (mätt som resultat före skatt) med 7 8 procent, medan utveckling av befintliga verksamheter (organisk tillväxt och kompletterande förvärv) skall stå för resterande 7 8 procent. Vad det gäller lönsamhet och kassaflöde är Getinges mål att nå och upprätthålla en rörelsemarginal (EBITA) för nuvarande koncernstruktur på procent och ha ett Boston Scientifics division för hjärtkirurgi Boston Scientifics division för hjärtkirurgi omsatte 2006 cirka MSEK och bedöms ha en god lönsamhet. Divisionen har globalt ledande positioner inom så kallad endoscopic vessel harvesting, anastomosering samt stabilisatorer och instrument för kirurgi på slående hjärtan. Divisionen sysselsätter cirka 450 personer, varav 90 personer inom produktutveckling. Huvudkontoret ligger i San José, Kalifornien. Produktionen syssel sätter cirka 200 personer och är förlagd till Dorado i Puerto Rico. Drygt 90 procent av omsättningen sker i USA genom en direkt försäljningsorganisation med cirka 90 säljare. Boston Scientifics division för hjärtkirurgi bedöms ha varit en pionjär inom utvecklingen av minimalinvasiva hjälp medel och instrument för hjärtkirurgi. Patentportföljen omfattar fler än 200 aktiva patent. Marknaden för hjärtkirurgi är en väldefinierad nisch av marknaden för kardiovaskulära sjukdomar. Marknaden för medicintekniska produkter och implantat riktade mot hjärtkirurger bedöms enligt Bolaget uppgå till cirka 2,6 miljarder USD och bedöms växa med cirka 8 10 procent per år.

6 4 Sammanfattning Boston Scientifics division för kärlkirurgi Boston Scientifics division för kärlkirurgi omsatte 2006 cirka 533 MSEK och bedöms ha en god lönsamhet. I likhet med divisionen för hjärtkirurgi bedöms divisionen ha varit en föregångare inom kärl kirurgi området och har byggt upp mycket starka marknads posi tioner, särskilt vad gäller ingrepp på stora kroppspuls ådern. Divisionen sysselsätter drygt 250 personer. Huvud kontoret är beläget i Wayne, New Jersey. Cirka 55 procent av försäljnings volymerna sker till kunder i USA där försäljningen huvudsak ligen sker med egen försäljningsorganisation. Fler talet pro dukter säljs under det etablerade varumärket Hemashield. Patentportföljen omfattar cirka 80 aktiva patent. Marknaden för kärlimplantat, så kallade artificiella grafter för kärlkirurgi, bedöms uppgå till cirka 300 MUSD globalt och bedöms växa med ensiffriga procentenheter per år. Synergier Getinge ser förvärvet av divisionerna för hjärt- och kärlkirurgi som en breddning av Bolagets nuvarande position inom Cardio pulmonary (Perfusion) och som en bas för att på sikt bli en ledande leverantör av medicinteknisk utrustning och instrument till den globala marknaden för hjärtkirurgi. Getinge har idag en stabil verksamhet inom perfusionsområdet med starka marknads positioner i Europa och på ett antal utvecklingsmarknader. Genom att marknadsföra de nya produkterna inom hjärt- och kärlkirurgi via affärsområdet Medical Systems marknadskanaler utanför USA bedöms marknadsandelarna och tillväxten kunna förbättras på dessa marknader. På motsvarande vis bedöms distributionen av Cardiopulmonarys produkter att leda till en snabbare tillväxt för Koncernens befintliga perfusionsprodukter. RISKFAKTORER Getinges verksamhet är förenad med risker relaterade till ersättningssystem, konjunkturutveckling, kunder, produktion, konkurrenter och prisbild, beroende av nyckelpersoner, myndigheter och kontrollorgan, forskning och utveckling, produktansvar och skadeståndskrav, förvärv och finansiering av förvärv, skydd av immateriella rättigheter, valutarisker, ränterisker, finansierings- och likviditetsrisk, kredit- och motpartsrisk samt aktierelaterade risker. Ovan nämnda risker utgör ett urval av riskfaktorer som har betydelse för Getinges verksamhet, finansiella ställning och resultat samt därmed en investering i Getinge-aktien. För en mer utförlig beskrivning, se avsnittet Riskfaktorer. FÖREVISADE DOKUMENT Getinges bolagsordning och finansiell information för Koncernen (årsredo visning och delårsrapporter sedan 1997) finns tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets hemsida, ÖVRIGT Styrelse, företagsledning, revisorer och anställda Getinges styrelse utgörs av Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Rolf Ekedahl, Arild Karlsson (arbetstagarrepresentant), Carola Lemne, Johan Malmquist (koncernchef och VD), Margareta Norell Bergendahl, Bo Sehlin (arbetstagarrepresentant) och Johan Stern. Suppleanter är Sten Börjesson (arbetstagar representant) och Jan Forslund (arbetstagarrepresentant). Ledande befattningshavare är Johan Malmquist (koncernchef och VD), Heribert Ballhaus, Michael Berg, Ulf Grunander, Magnus Lundbäck, Mats Ottosson, Michael Rieder och Christer Ström. Getinges revisor är Deloitte AB med Jan Nilsson som huvudansvarig revisor. För mer information om styrelsens ledamöter, ledande befattningshavare samt Bolagets revisor, se avsnittet Styrelse, ledande befattnings havare och revisorer. Antalet anställda i Koncernen uppgick till personer per den 31 december Finansiella rådgivare Getinges finansiella rådgivare i samband med nyemissionen är Danske Markets. Större aktieägare och transaktioner med närstående parter Getinges största aktieägare är Carl Bennet AB som innehade 18,0 procent av kapitalet och 48,8 procent av rösterna per den 25 februari För vidare information, se avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. För information kring transaktioner med närstående, inklusive teckningsförbindelse och emissionsgaranti från Carl Bennet AB, se avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Omsättning per affärsområde, ) Omsättning per kundsegment, ) Omsättning per marknad, ) Medical Systems 37 % Extended Care 37 % Infection Control 26 % 1) Exklusive Boston Scientifics divisioner för hjärt- och kärlkirurgi. Sjukhus 74 % Äldrevård 18 % Life Science 8 % Europa 59 % Nordamerika 26 % Asien och Australien 12 % Övriga världen 3 %

7 Sammanfattning 5 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG Nedan presenteras Getinges finansiella utveckling i sammandrag för perioden Getinge har fram till och med räkenskapsåret 2003 upprättat sina formella räkenskaper enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendationer. Från och med 2004 har räkenskaperna omräknats i enlighet med IFRS. Redovisningsrådets rekommendationer IFRS Bokslutskommuniké Årsredovisning (MSEK) ) ) Nettoomsättning Försäljningstillväxt i % n/a 18,9 9,1 9,4 26,5 EBITA före omstrukturerings- och integrationskostnader EBITA-marginal före omstrukturerings- och integrationskostnader, % 15,8 16,1 15,4 15,5 16,3 Rörelseresultat (EBIT) Resultat per aktie före utspädning, SEK 3,85 5,69 5,64 6,21 6,24 efter utspädning, SEK 3,85 5,69 5,64 6,21 6,24 Eget kapital Nettolåneskuld, inklusive pensionsskulder Räntabilitet på eget kapital, % 23,9 29,4 24,3 22,6 20,3 Räntabilitet på arbetande kapital, % 18,6 20,4 18,5 19,2 19,7 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,37 1,10 0,95 0,93 1,57 Soliditet, % 29,3 34,3 37,0 37,8 28,8 Medelantal anställda ) Presenterade siffror för 2006 stämmer överens med Bokslutskommunikén för ) Bokslutskommunikén avseende 2007 är översiktligt granskad av Bolagets revisor och har ej reviderats.

8 6 Riskfaktorer RISKFAKTORER Getinges verksamhet påverkas av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Bolaget. Nedan beskrivs de faktorer som bedöms ha särskild betydelse för Getinges framtida utveckling. Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse. Samtliga faktorer beskrivs ej i detalj utan en komplett utvärdering måste innefatta all information i detta Prospekt samt en allmän omvärldsbedömning. MARKNADSRISKER OCH OPERATIONELLA RISKER Ersättningssystem Förändringar i vårdens ersättningssystem kan få stora effekter på enskilda marknader genom att anslagen minskas eller skjuts på framtiden. Genom att Getinge är verksamt på ett stort antal geografiska marknader, begränsas denna risk för Bolaget som helhet. Konjunkturutveckling Getinges framtida försäljning är till viss del beroende av den generella konjunkturutvecklingen. En konjunkturnedgång på de marknader där Bolaget verkar skulle kunna minska efterfrågan på Bolagets produkter, vilket negativt kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Denna risk begränsas dels genom att Bolaget är verksamt på ett stort antal geografiska marknader och dels genom att Getinges kunder i stor utsträckning finansieras med offentliga medel. Kunder Verksamheten som bedrivs av Getinges kunder finansieras som regel direkt eller indirekt med offentliga medel och betalningsförmågan är i de allra flesta fall mycket god, även om betalningsbeteendet varierar mellan olika länder. Det kan inte uteslutas att enskilda kunder kan komma att få betalningssvårigheter. För att begränsa denna risk betalningssäkrar Getinge samtliga transaktioner vid affärer utanför OECDområdet om inte kundens betalningsförmåga är väldokumenterad. Produktion Getinges produktionsverksamhet består av en kedja av processer där avbrott eller störningar i något led kan få konsekvenser för Bolagets förmåga att uppfylla dess åtaganden gentemot kund. Sådana avbrott eller störningar kan därför komma att inverka negativt på Getinges verksamhet, finansiella ställning och resultat. För att minimera denna typ av produktionsrisk bedrivs vid Koncernens egna anläggningar ett kontinuerligt arbete av den koncerngemensamma Risk Managemen t- gruppen. Getinge har dessutom avbrottsförsäkringar för att på så vis skydda sig mot omedelbara ekonomiska förluster i samband med störningar eller avbrott i produktionsverksamheten. Konkurrenter och prisbild Getinge verkar på en konkurrensutsatt marknad vilket innebär att en ökad konkurrens kan komma att inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. T ex kan kunder komma att i högre utsträckning än tidi gare föredra produkter som konkurrerar med Getinges nu varande och framtida produktutbud och det är inte heller uteslutet att en ökad konkurrens kan komma att påverka Getinges nuvarande marginaler. Risken begränsas så länge Bolaget lyckas ta fram framgångsrika produkter som höjer effektiviteten i kundernas verksamhet. Getinges verksamhet kännetecknas dessutom av långvariga och starka kundrelationer vilket i viss utsträckning ger Bolaget möjlighet att uppfatta och reagera på förändringar i konkurrenternas beteenden och kundernas preferenser. Beroende av nyckelpersoner Det är viktigt att kunna attrahera och behålla kvalificerad personal och ledning. Nyckelpersoner har stor betydelse för Bolagets framtida framgång. Om nyckelpersoner lämnar Getinge eller om Getinge inte kan attrahera kvalificerad personal kan detta få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Beroendet av enskilda individer begränsas genom Bolagets decentraliserade organisationsstruktur. Myndigheter och kontrollorgan Delar av Getinges produktsortiment omfattas av lagstiftning som bland annat stipulerar betydande utvärdering, kvalitetskontroll och dokumentation. Det kan inte uteslutas att Getinges verksamhet, finansiella ställning och resultat i framtiden kan komma att påverkas negativt av svårigheter att be möta myndigheters och kontrollorgans befintliga föreskrifter och krav eller förändringar av dessa. För att i största mån begränsa dessa risker bedriver Getinge ett omfattande arbete kring kvalitet och regulatoriska frågor. Respektive affärsområde har en övergripande QRM-ansvarig. Dessa tre personer utgör också Koncernens Quality and Regulatory Council som regelbundet rapporterar till koncernledningen, bl a vad gäller efterlevnad av amerikanska FDAs regelverk. Koncernens produktionsanläggningar är certifierade enligt den medicintekniska kvalitetsstandarden ISO och/eller den allmänna kvalitetsstandarden ISO 9001.

9 Riskfaktorer 7 Forskning och utveckling Getinges framtida tillväxt är i viss omfattning beroende av att Bolaget lyckas utveckla nya och framgångsrika produkter. Arbete med forskning och utveckling är kostsam och det är omöjligt att garantera att utvecklade produkter är kommersiellt lyckosamma. För att maximera avkastningen av forskningsoch utvecklingsansträngningarna har Koncernen en strukturerad urvals- och planeringsprocess för att säkerställa att Bolaget prioriterar rätt i valet av potentiella projekt. Denna process omfattar noggranna analyser av marknad, teknikutveckling, val av produktionsmetod och underleverantörer. Utvecklingsarbetet bedrivs även det på ett strukturerat sätt och varje enskilt projekt genomgår ett antal fasta kontroll punkter. Produktansvar och skadeståndskrav Sjukvårdsleverantörer riskerar, likt andra aktörer inom sjuk- och hälsovård, att bli föremål för anspråk avseende produktansvar, garantiansvar samt andra rättsliga anspråk. Sådana anspråk kan röra stora belopp och betydande juridiska kostnader, särskilt med beaktande av att det i de branscher som Getinge verkar regelmässigt förutsätts långtgående garanti- och andra åtaganden från leverantörer. Getinge kan inte lämna några garantier för att dess verksamhet inte kommer att utsättas för ersättningskrav. För de egendoms- och ansvars risker (t ex produktansvar) som Koncernen är utsatt för finns omfattande försäkringsprogram. Genom åren har Getinge endast i mycket begränsad omfattning varit föremål för krav avseende ansvarsskador. Förvärv och finansiering av förvärv Getinge har sedan länge arbetat utifrån en aktiv förvärvsstrategi med en rad framgångsrika förvärv som följd. Även fortsättningsvis kommer en del av Getinges tillväxtstrategi att utgöras av strategiska förvärv. Det kan inte garanteras att Getinge kommer att kunna hitta lämpliga förvärvsobjekt eller erhålla erforderlig finansiering för framtida förvärvsobjekt på för Bolaget acceptabla villkor. Detta kan komma att leda till en minskad eller avtagande tillväxt för Getinge. Genomförandet av förvärv medför också risker. Utöver bolagsspecifika risker kan det förvärvade företagets relationer med nyckelpersoner, kunder och leverantörer komma att påverkas negativt. Det finns också en risk att integreringsprocesser kan komma att ta längre tid eller bli mer kostsamma än beräknat och att förväntade synergier helt eller delvis uteblir. Skydd av immateriella rättigheter Getinge satsar betydande belopp på produktutveckling. För att säkerställa avkastningen på dessa investeringar hävdar Bolaget aktivt sin rätt och följer konkurrenternas verksamhet noga. Om så krävs skyddar Bolaget sina immateriella rättigheter genom juridiska processer. Det kan dock inte garanteras att Getinge kommer att kunna skydda erhållna patent, varumärken och andra immateriella rättigheter eller att inlämnade registreringsansökningar beviljas. Vidare uppvisar de branscher som Getinge verkar på en snabb teknisk utveckling. Det finns därför en risk att nya teknologier och produkter utvecklas som kringgår eller ersätter Getinges immateriella rättigheter. Getinge kan inte ge några garantier för att Bolaget inte kan anses göra intrång i annans immateriella rättighet. Intrångstvister kan, i likhet med tvister i allmänhet, vara kostsamma samt tidskrävande och därför ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet. FINANSIELLA RISKER Valutarisker Valutakursrisken består i att valutakursförändringar har en påverkan på Koncernens resultat och eget kapital. Valutaexponering uppstår i samband med betalningsflöden i utländsk valuta (transaktionsexponering) och vid omräkning av utländska dotterföretags balans- och resultaträkningar i svenska kronor (omräkningsexponering). Koncernen arbetar aktivt för att minimera förekommande risker: De viktigaste valutorna i Koncernens betalningsflöden i är SEK, USD, EUR, CAD och GBP. För att begränsa valutaexponering som påverkar Koncernens resultat, kurssäkrar Getinge hela den prognostiserade nettofaktureringen i utländska valutor för kommande sex månader och maximalt upp till 18månader. Säkring sker med hjälp av valutaterminer, valuta swappar och valutaoptioner. Vid omräkning av de utländska koncernbolagens resultat till svenska kronor uppstår en valutaexponering som vid valutakursförändringar påverkar Koncernens resultat. För att minimera effekterna av den valutaexponering som uppstår när de utländska koncernbolagens nettotillgångar omräknas till svenska kronor säkras Bolagets omräkningsexponering med lån, alternativt valutaderivat i respektive dotterföretags lokala valuta. Ränterisker Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar Bolagets räntenetto. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag i räntenettot beror på lånens räntebindningstid. Koncernens finanspolicy föreskriver att räntebindningen ska vara maximalt två år. I syfte att nå önskad räntebindningstid i skuldportföljen nyttjas räntederivat såsom ränteswap-avtal. Finansierings- och likviditetsrisk Koncernens likvida medel placeras kortsiktigt och målsättningen är att överskottslikviditet ska användas för amortering av lån. Refinansieringsrisken hanteras genom att Bolaget tecknar långfristiga bindande kreditlöften.

10 8 Riskfaktorer Kredit- och motpartsrisk Getinge begränsar sin kredit- och motpartsrisk genom att endast acceptera motparter med god kreditvärdighet samt genom fastställda limiter. Kreditriskerna i utestående derivat begränsas av de kvittningsregler som avtalats med respektive motpart. Koncernens likviditet placeras som bankinlåning med försumbar kreditrisk. Kommersiella kreditrisker begränsas av en diversifierad kundstock med god kreditvärdighet. De kundfordringar som bedömts vara osäkra har reserverats och påverkat rörelseresultatet. AKTIERELATERADE RISKER Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande. Eftersom en investering i aktier både kan komma att stiga och sjunka i värde kan det inte garanteras att en investerare kan komma att få tillbaka det satsade kapitalet. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Det är omöjligt för ett enskilt bolag att kontrollera alla de faktorer som kan komma att påverka dess aktiekurs, varför varje investeringsbeslut avseende aktier bör föregås av en noggrann analys.

11 Inbjudan till teckning av aktier i Getinge 9 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE Med anledning av det tidigare offentliggjorda förvärvet av Boston Scientifics divisioner för hjärt- och kärlkirurgi samt i syfte att skapa den finansiella styrka som krävs för att kunna tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter på kort sikt beslutade Getinges styrelse den 31 januari 2008, under förutsättning av bolagsstämmas godkännande, att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för Getinges aktieägare. Styrelsens beslut godkändes vid en extra bolagsstämma den 25 februari Nyemissionen kommer att öka Bolagets aktiekapital med högst SEK från nuvarande SEK till högst SEK, genom nyemission av högst aktier. Bolagets aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Getinge i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger i Bolaget. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna de nya aktierna är torsdagen den 28 februari Teckning ska ske under perioden från och med fredagen den 29 februari 2008 till och med måndagen den 17 mars 2008, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Emissionsbeslutet innebär att aktieägare får teckna en (1) ny aktie av serie A respektive serie B för sexton (16) befintliga aktier av serie A respektive serie B i Bolaget (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). 1) Teckning av aktier utan stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt får inte ske. Emissionskursen har fastställts till 120 SEK per aktie, vilket innebär att emissionen sammanlagt tillför Getinge cirka MSEK. 2) De nya aktierna ska medföra samma rätt som de nuvarande aktierna i Bolaget. TECKNINGSFÖRBINDELSE 3) Getinges huvudaktieägare, Carl Bennet AB, representerande 18,0 procent av aktiekapitalet och 48,8 procent av rösterna, har förbundit sig att rösta för och teckna sin andel i nyemissionen. EMISSIONSGARANTI 3) Getinge har den 31 januari 2008 ingått avtal avseende en emissionsgaranti med Carl Bennet AB. Emissionsgarantin omfattar samtliga aktier i nyemissionen som inte tecknas av andra aktieägare. Getinge ska för denna garanti erlägga en ersättning om 1,0 procent av garanterat belopp, motsvarande en garantiersättning om cirka 12 MSEK. Genom teckningsåtagandet och emissionsgarantin enligt ovan har säkerställts att samtliga de aktier som nyemissionen omfattar kommer att tecknas. Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta Prospekt, aktieägarna i Getinge att med företrädesrätt teckna nyemitterade aktier i Getinge. Getinge den 25 februari 2008 Getinge AB (publ) Styrelsen 1) Se vidare avsnitt Villkor och anvisningar. 2) Från emissionsbeloppet om cirka MSEK uppskattas avdrag göras för kostnader hänförliga till ersättning till emissionsinstitutet, garant och uppskattade övriga transaktionskostnader föranledda av nyemissionen (emissionskostnader) om cirka 22 MSEK, varav 12 MSEK utgör garantiprovision. Netto beräknas Bolaget tillföras cirka MSEK. 3) Se vidare avsnitt Legala frågor och kompletterande information.

12 10 Bakgrund och motiv BAKGRUND OCH MOTIV Getinges övergripande strategiska mål är att skapa en verksamhet som genom sin storlek, sitt produkterbjudande och sin kompetens är en ledande leverantör av medicinteknisk utrustning och instrument till den globala marknaden. Detta arbete sker enligt två huvudlinjer: organisk tillväxt och förvärv av ledande verksamheter. Sedan börsintroduktionen 1993 har Getinge denna strategi bland annat inneburit att Koncernen genomfört cirka 40 förvärv samt ökat omsättningen med i genomsnitt 22,9 procent per år. Resultattillväxten (EBITA) har under samma period uppgått till i genomsnitt 20,4 procent per år. Den höga resultattillväxten har bland annat inneburit att flertalet förvärv finansierats med internt genererat kassaflöde. I linje med Bolagets strategiska mål genomfördes under 2007 respektive 2008 två större förvärv. I januari 2007 förvärvades engelska Huntleigh för cirka MSEK och i januari 2008 förvärvades Boston Scientifics divisioner för hjärt- och kärl kirurgi för cirka MSEK. I samband med förvärvet av Boston Scientifics divisioner för hjärt- och kärlkirurgi lade Getinge en bas för att under kommande år bygga en stark och globalt ledande verksamhet inom hjärtkirurgi. Förvärvet ska ses som en breddning av den nuvarande goda position Bolaget har inom hjärtkirurgi och som en bas för att på sikt bli en ledande leverantör av medicinteknisk utrustning och instrument till den globala marknaden för hjärtkirurgi. Getinge är av uppfattningen att de goda förutsättningarna att hitta ytterligare attraktiva förvärvsmöjligheter kommer att bestå den närmaste tiden, bl a till följd av ett bra utbud av intressanta förvärvsobjekt. Finansieringen av Huntleigh respektive Boston Scientifics divisioner för hjärt- och kärlkirurgi hade vart och ett kunnat genomföras utan ytterligare tillskott från aktieägarna. Mot bakgrund av förvärvens storlek, det korta tidsintervallet dem emellan samt Bolagets bedömning om ytterligare attraktiva förvärvsmöjligheter på kort sikt, har Getinges styrelse fattat beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Getinges aktieägare om ca MSEK. Styrelsens beslut godkändes av en extra bolagsstämma den 25 februari Emissionslikviden avses dels att användas till att återbetala del av banklån som upptogs i samband med förvärvet av Boston Scientifics divisioner för hjärt- och kärlkirurgi, dels skapa finansieringsutrymme för att tillvarata ytterligare förvärvsmöjligheter på kort sikt. I övrigt hänvisar styrelsen till redogörelsen i detta Prospekt, vilket har upprättats av Getinges styrelse med anledning av föreliggande nyemission. Styrelsen för Getinge är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till efter att ha vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att så är fallet, uppgifterna i detta Prospekt överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting som skulle kunna påverka den bild av Getinge som skapats av Prospektet är utelämnat. Getinge den 25 februari 2008 Getinge AB Styrelsen

13 Villkor och anvisningar 11 VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING De som på avstämningsdagen den 28 februari 2008 är registrerade som aktieägare i Getinge äger företrädesrätt att teckna nya aktier 1). Sexton (16) befintliga aktier av serie A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A och sexton (16) befintliga aktier av serie B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget (primär företrädesrätt). I den utsträckning nya aktier inte tecknas med primär företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om efterfrågan överstiger antalet kvarvarande aktier, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckning utan stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt får inte ske. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 5,88 procent. Dessa aktieägare har dock möjlighet att få ekonomisk kompensation genom försäljning av sina teckningsrätter. EMISSIONSKURS De nya aktierna emitteras till en kurs om 120 SEK per aktie. Courtage utgår ej. AVSTÄMNINGSDAG Avstämningsdag hos VPC AB (VPC) för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 28 februari Sista dag för handel i Getinge-aktien inklusive teckningsrätt (d v s med rätt till deltagande i företrädesemissionen) är den 25 februari TECKNINGSRÄTTER För varje befintlig aktie av serie A erhålls en (1) teckningsrätt av serie A och för varje befintlig aktie av serie B erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. Varje aktieägares teckningsrätt som inte motsvarar en hel ny aktie ska säljas genom Bolagets försorg. Försäljningen ska ombesörjas av Danske Markets. Det vid försäljningen influtna beloppet ska efter avdrag för försäljningskostnader fördelas mellan dem vars teckningsrätter har sålts. TECKNINGSTID Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 29 februari 2008 till och med den 17 mars Efter teckningstidens utgång kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från VPC, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER Handel med teckningsrätter sker på OMX Nordic Exchange Stockholm AB under perioden den 3 mars 2008 till och med den 12 mars Tecknarens bank/förvaltare handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. De som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter måste säljas senast den 12 mars 2008 eller användas för teckning av aktier senast den 17 mars 2008 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR Direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från VPC, särskild anmälningssedel och Prospektet. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bl a antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VPkonto utsändes ej. Förvaltarregistrerade aktieinnehav Aktieägare vars innehav av aktier i Getinge är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning, Prospektet eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckning med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) Teckning med stöd av primär företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 17 mars Teckning genom betalning ska göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ: 1) Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Observera att teckning är bindande. 2) Särskild anmälningssedel I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp 1) Med förbehåll för de restriktioner som framgår av Prospektet.

14 12 Villkor och anvisningar som ska betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Avanza på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Avanza tillhanda senast klockan den 17 mars Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. Avanza Bank AB Corporate Finance Box Stockholm Besöksadress: Klarabergsgatan 60 Telefon: Telefax: Teckning utan stöd av teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt) Teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt kan ske till valfritt antal och ska ske under samma period som teckning av aktier med primär företrädesrätt, d v s från och med den 29 februari 2008 till och med den 17 mars Anmälan om teckning med subsidiär företrädesrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln under rubriken Anmälan 2 ifylls, undertecknas och skickas till Avanza på adress enligt ovan. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Den särskilda anmälningssedeln ska vara Avanza tillhanda senast klockan den 17 mars Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Tilldelning vid teckning med subsidiär företrädesrätt Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 20 mars Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Aktieägare bosatta i utlandet Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner (se vidare Information till investerare utanför Sverige restriktioner gällande försäljning och överlåtelse av teckningsrätter och nya aktier m m ) och vilka enligt villkoren för Prospektet äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Avanza på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. BETALDA TECKNADE AKTIER (BTA) Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske under april HANDEL I BTA Handel i BTA kommer att ske på OMX Nordic Exchange Stockholm AB från den 3 mars 2008 till och med att emissionen registrerats vid Bolagsverket. LEVERANS AV AKTIER Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under april 2008, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från VPC. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. RÄTT TILL UTDELNING De nya aktierna medför rätt till utdelning, i den mån utdelning beslutas, från och med för räkenskapsåret 2007, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av VPC förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av VPC. OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN Teckningsresultatet i Getinges nyemission kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida (www.getingegroup.com), vilket beräknas ske omkring den 20 mars ALLMÄNT OM TECKNING OCH TILLDELNING I NYEMISSIONEN Styrelsen äger inte rätt att avbryta nyemissionen och har inte heller rätt att sätta ned det antal aktier som en teckning med stöd av teckningsrätter avser. Anmälan om teckning är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent eller är otillräcklig kan anmälan om teckning också lämnas utan beaktande. NOTERING Aktien i Getinge är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm AB Large Cap, och handlas med kortnamnet GETI B och har ISIN-kod SE Aktierna handlas i poster om 100 aktier.

15 Koncernchefens kommentarer 13 KONCERNCHEFENS KOMMENTARER Bäste aktieägare, Getinge har sedan börsintroduktionen 1993 arbetat konsekvent för att skapa ett företag med ett brett och attraktivt utbud av produkter och tjänster för Koncernens kunder. Detta arbete har skett efter två huvudlinjer: Organisk tillväxt och förvärv av världsledande verksamheter. I takt med att Getinges utbud av produkter och tjänster har vuxit, har Koncernen blivit en allt attraktivare leverantör och partner till våra kunder på en marknad där storlek blir allt viktigare. Det nyligen genomförda förvärvet av divisionerna hjärt- och kärlkirurgi inom amerikanska Boston Scientific är ett led i denna strategi och tillför Getinge två kvalitativa och marknadsmässigt mycket starka verksamheter. Marknaden för medicintekniska produkter och implantat för hjärtkirurgi bedöms mycket intressant. Marknaden bedöms enligt Bolaget uppgå till ca 2,6 miljarder USD och växa med 8 till 10 procent per år. I och med förvärvet av divisionerna hjärt- och kärlkirurgi inom amerikanska Boston Scientific uppnår Getinge ett flertal fördelar: Koncernens ställning som leverantör av produkter till hjärtkirurgi-området stärks med nya världsledande produktområden. Koncernen breddar sitt verksamhetsområde till att också omfatta kärlkirurgi. Närvaron på den viktiga amerikanska marknaden förstärks väsentligt. Koncernen etablerar en stark plattform för att ta vidare steg mot att bygga en globalt ledande ställning inom hjärtkirurgiområdet, som fortsatt erbjuder stora möjligheter till ytterligare expansion. Förvärvet skapar också förutsättningar för en god organisk utveckling. Getinge har en stark försäljningsorganisation i Europa och på ett antal tillväxtmarknader för Koncernens perfusionsprodukter, medan divisionerna för hjärt- och kärlkirurgi har starka positioner på den amerikanska marknaden. För att fullt ut kunna ta tillvara de potentiella försäljningssynergierna för vi samman Koncernens samlade verksamhet inom hjärt/kärl-området i en sammanhållen division under namnet Cardiovascular. Divisionen ingår i affärsområdet Medical Systems. Emissionslikviden kommer att användas till att återbetala del av de banklån som togs upp i samband med förvärvet av Boston Scientifics divisioner för hjärt- och kärlkirurgi och därmed skapa finansieringsutrymme för ytterligare affärsmöjligheter. Johan Malmquist Koncernchef och verkställande direktör

16 14 Marknadsöversikt MARKNADSÖVERSIKT Getinge bedömer att efterfrågan på medicinteknisk utrustning förväntas växa stabilt under överskådlig tid den demografiska utvecklingen, ökningen av vällevnadssjukdomar, teknologiska landvinningar och nya läkemedel med mera som bidrar till en ökad efterfrågan på god sjukvård. Den ökande efterfrågan leder till att sjukvården försöker finna vägar att producera mer och bättre vård till bibehållen eller lägre kostnad. I sjukhussegmentet finns det i många länder därför en tydlig trend mot privata lösningar och aktivitetsbaserade ersättningssystem. Vårdens resurser begränsas framför allt av samhällsekonomi och politiska prioriteringar. Konsekvensen av konstant växande efterfrågan och begränsade ekonomiska resurser blir att vårdsektorn kontinuerligt måste effektivisera sin verksamhet för att kunna möta patienters förväntningar och krav. SJUKVÅRDSKOSTNADER De globala sjukvårdskostnaderna bedömdes enligt World Health Organisation (WHO) 1) uppgå till drygt miljarder USD år De 30 OECD länderna som tillsammans representerade mindre än 20 procent av världens befolkning stod då för 90 procent av sjukvårdskostnaderna. OECD länderna spenderade år 2004 mer än 11 procent av BNP eller cirka USD per invånare på sjukvård jämfört med cirka 5 procent eller 40 USD per invånare för länder i Afrika och Sydostasien. Efterfrågan på sjukvård väntas öka i takt med att levnadsstandarden och medelåldern ökar i tillväxtländerna. Historiskt sett har vårdkostnaderna stigit som andel av BNP. OECD 2) förväntar att vårdkostnaden som procent av BNP kommer att öka ytterligare från dagens nivå mot bakgrund av: Demografiska förändringar ökar antalet och andelen äldre människor i befolkningen. Antalet personer över 60 år i Europa uppskattas av FN att öka från 21 procent år 2005 till cirka 35 procent år Större delen av en människas vårdkostnader koncentreras vanligtvis till de sista levnadsåren och den äldre befolkningen utgör allt större del av vårdkostnaderna. Framsteg inom sjukvården har förlängt den förväntade livslängden hos patienter som lider av kroniska sjukdomar såsom diabetes, hjärtfel, nedsatt njurfunktion och autoimmuna tillstånd. Dessa framsteg väntas även medföra ökade vårdkostnader för behandling av följdsjukdomar. Framsteg inom läkemedel, medicinsk utrustning och medicinska processer gör det möjligt att behandla sjukdomar som hittills inte varit behandlingsbara. Sådana framsteg har ökat mängden patienter som kan behandlas. Om sjuk- och hälsovårdskostnaderna på global basis ökade till samma nivå som inom OECD-länderna skulle de globala sjukoch hälsovårdskostnaderna bli 4,5 ggr större än vad de är idag. Genomsnittlig sjukvårdskostnad för OECD-länderna per capita och i procent av BNP Utveckling av medianålder USD % av BNP 10 Ålder E 2005 Genomsnittlig sjukvårdskostnad per capita för OECD länderna, USD Genomsnittlig sjukvårdskostnad för OECD länderna i % av BNP E E E E E E 2005 Världen Afrika Asien Europa Latinamerika och Karibien Nordamerika Oceanien Källa: OECD Källa: United Nations Population Division World Population Prospects: The 2006 Revision 1) WHO World Health Statistics ) OECD Economics Department Working Papers No. 477.

17 Marknadsöversikt 15 MARKNAD Mer än hälften av Getinges försäljning sker på den europeiska marknaden. Under de senaste åren har Bolaget gjort betydande investeringar för att öka närvaron på stora tillväxtmarknader såsom Brasilien, Indien, Kina och Ryssland. Liknande satsningar har också skett i Nord amerika och Japan, där Bolagets marknadsandelar är förhållandevis små och förutsättningarna att växa bedöms som goda. Under 2007 fortsatte utbyggnaden av existerande organisationer i Nordamerika och på tillväxtmarknaderna. Bolaget räknar med att effekterna av dessa satsningar kommer att bli ett minskat beroende av den europeiska marknaden under kommande år. Som en följd av den ökande efterfrågan måste sjukvården finna sätt att bli kostnadseffektivare. Det är rimligt att anta att detta bl a kommer att leda till att vården väljer leverantörer som kan erbjuda lösningar som ökar effektiviteten och frigör resurser. ERSÄTTNINGSSYSTEM Från att tidigare ha varit kostnadsbaserade ändras ersättningssystemen på flertalet utvecklade marknader till att vara aktivitetsbaserade. Detta innebär, kort uttryckt, att sjukvården får en i förväg bestämd ersättning per aktivitet ifrån sina beställare i stället för täckning av faktiska kostnader som uppstår. Syftet med de aktivitetsbaserade ersättningssystemen är att de ska premiera effektivitet inom vården.

18 16 Verksamhetsbeskrivning VERKSAMHETSBESKRIVNING Getinge är ett medicinteknikföretag verksamt inom kirurgi, intensivvård, infektionsbekämpning, vårdergonomi och sårvård. Koncernen bedöms upprätthålla ledande positioner inom de flesta av Bolagets produktområden och består idag av tre affärsområden: Medical Systems system för kirurgi och intensivvård. Infection Control systemutrustning för desinfektion och sterilisation. Extended Care vårdergonomi, sårvård och trombosprofylax. GETINGES VERKSAMHET I VÄRLDEN Länder med både produktion och säljbolag. Länder med egna säljbolag. Samarbete med distributör kan förekomma. Länder utan egen representation. Försäljning genom agenter och distributörer.

19 Verksamhetsbeskrivning 17 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Affärsidé Getinges affärsidé är att erbjuda lösningar bestående av produkter, tjänster och kunskap som bidrar till en högre effektivitet inom vården för att på så sätt frigöra resurser för ytterligare vårdproduktion. Getinges erbjudande ska också bidra till högre kvalitet och säkerhet inom vården. Bolagets erbjudande omfattar idag breda, integrerade lösningar inom infektionsbekämpning, kirurgi, intensivvård, vårdergonomi och sårvård. Finansiella mål Resultattillväxten (mätt som resultat före skatt) ska genomsnittligt uppgå till 15 procent per år och uppnås genom att en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Förvärven kan avse såväl nya och ledande produktområden som förvärv som kompletterar och förstärker de befintliga verksamheterna. Förvärv av ledande produktområden skall genomsnittligt bidra med till resultattillväxten (mätt som resultat före skatt) med 7 8 procent, medan utveckling av befintliga verksamheter (organisk tillväxt och kompletterande förvärv) skall stå för resterande 7 8 procent. Vad det gäller lönsamhet och kassaflöde är Getinges mål att nå och upprätthålla en rörelsemarginal (EBITA) för nuvarande koncernstruktur på procent och ha ett kassa flöde som möjliggör en fortsatt förvärvsledd expansion utan ytterligare tillskott från aktieägarna. Strategisk inriktning Getinges strategiska inriktning och konkurrensfördelar kan sammanfattas i tre punkter: Globalt marknadsledarskap. Getinge strävar efter att vara nummer ett eller två inom Bolagets samtliga produktområden. Genom att etablera marknadsledande positioner skapar Bolaget skalfördelar inom produktutveckling, produktion och marknadsföring. Integrerade lösningar. Genom att kombinera Koncernens produkter och tjänster med förståelse för kundernas verksamhet kan Getinge erbjuda lösningar som leder till betydande process- och effektivitetsförbättringar. Genom att kundernas verksamhet effektiviseras frigörs resurser för ytterligare vårdproduktion. Distribution i egen regi vilket skapar förutsättningar för goda kundrelationer i en bransch där förtroende är en förutsättning för långsiktiga och djupa relationer. Genom att ha direktkontakt med kunderna har Getinge möjlighet att påverka kundens kvalitetsupplevelse och får tillgång till den attraktiva eftermarknaden med dess naturligt långvariga relationer. Bolaget har under senare år också utvecklat tjänsteerbjudande som ytterligare fördjupar kundrelationerna. Framgångsfaktorer För att kontinuerligt förbättra Bolagets konkurrenskraft i termer av såväl organisk tillväxt som kostnadseffektivitet arbetar Getinge fortlöpande med förbättringar inom fyra centrala områden: Effektivisering av Bolagets supply chain För att öka Bolagets konkurrenskraft kommer Getinge fortsätta de kontinuerliga förbättringarna av koncernens supply chain. Denna inriktning kommer bland annat att innebära effektivare logistiklösningar lägre produktionsdjup och högre grad av specialisering vid de producerande enheterna som kommer att fokusera på kvalitetssäkring och montering ökat inslag av produktion i lågkostnadsländer förskjutning av leverantörsbasen till länder som Kina, Polen och Turkiet där kostnadsläget är lägre och där Getinge redan är etablerat med egna organisationer. Internationalisering av marknadsorganisationen Getinge har den uttalade ambitionen att förstärka närvaron på marknader där tillväxtmöjligheterna är särskilt goda. I praktiken innebär detta en stegvis expansion av försäljnings- och service organisationerna på den nordamerikanska marknaden där Koncernen har förhållandevis låg marknadsandel samt etablering av egna distributionskanaler på ett flertal intressanta tillväxtmarknader. Produktutveckling Även om Getinge i absoluta tal redan satsar betydande belopp på innovation och produktförnyelse avser Bolaget att ytterligare öka innovationstakten och produktförnyelsen. Produktutvecklingen blir därmed ett medel att öka den organiska tillväxten och växa snabbare än marknaden. Affärsområde Medical Systems har sedan ett antal år genomfört betydande satsningar på produktutveckling, men även Koncernens övriga affärsområden Extended Care och Infection Control kommer successivt att öka investeringarna i produktutveckling. Förvärv Getinges förvärvsstrategi har som övergripande mål att etablera Bolaget som en preferred partner till sjukvården. De allt högre kraven på effektivisering gör att sjukvårdens aktörer i allt högre grad söker sig till leverantörer som genom sitt erbjudande kan bidra till att lösa problem och skapa effektivare vårdprocesser. Ju fler områden som Getinge kan erbjuda lösningar och specialistkunskap inom, desto intressantare blir Bolaget som leverantör. Förvärv spelar därför fortsatt en central roll för Getinge. Det finns potentiella förvärvskandidater för Koncernens samtliga affärsområden. Fokus för den förvärvsledda expansionen ligger för närvarande inom Medical Systems.

20 18 Verksamhetsbeskrivning HISTORIK 1904 Getinge grundas av Olander Larsson Den första sterilisationsutrustningen tillverkas Electrolux förvärvar Bolaget Rune Andersson och Carl Bennet förvärvar Getinge från Electrolux Getinge förvärvar desinfektionsbolaget Scott Western i England och etablerar säljbolag i Danmark, Finland, Norge, Polen, Österrike och Hong samt säljkontor i Slovenien, Italien och Kina Getinge Industrier AB noteras på Stockholmsbörsen. Det brittiska sterilisationsföretaget British Sterilizer och det franska desinfektionsbolaget Stirn Industries förvärvas. Antal anställda uppgår till personer Det franska desinfektionsföretaget, Lancer, och försäljningsbolagen D.S.E. i Nederländerna och D.S.E. i Belgien förvärvas. Getinges försäljning överstiger 1 miljard SEK Getinge går samman med det svenska bolaget Arjo, specialiserat och världsledande inom produkter för äldrevård relaterad till hygien och patienthantering. Samgåendet utgör basen för det framtida affärs området Extended Care. Därtill förvärvas Peristel i Frankrike and Anzy Sterilizer i Sydafrika, båda verksamma inom sterilisation mot sjukhussektorn. Distributionsföretaget Lic Care (nu Lifco) förvärvas. Getinges försäljning uppgår till cirka MSEK och antal anställda överstiger MDT Corporation i USA förvärvas och bildar en stor del av affärsområdet Infection Control Carl Bennet AB blir huvudaktieägare. Getinges försäljning uppgår till MSEK och Bolaget har anställda. Johan Malmquist utnämns till koncernchef och VD Getinges affärsområde Infection Control expanderar via förvärven av Kemiterm i Danmark, MTP i USA, Omasa i Italien, Royal Linden i Nederländerna och SMI/BBC i Frankrike. Inom affärsområdet Extended Care förvärvas Pegasus och Egerton i Storbritannien samt Medibol i Nederländerna. Affärsområdet Wound Care bildas i samband med förvärvet av Pegasus. Dotterbolaget Lifco delas ut till aktieägarna Getinges affärsområde Extended Care expanderar genom förvärven av Parker Bath i Storbritannien, Lenken Healthcare på Irland och Gestion Techno- Médic i Kanada. Den tyska koncernen Maquet, som är en världsledande tillverkare av operationsbord, förvärvas och bildar basen för det nya affärsområdet Medical Systems. Getinges försäljning överstiger MSEK och antal anställda överstiger personer Det franska bolaget ALM som är världs ledande inom kirurgiska lampor och kompletterar produktbredden affärsområdet Medical Systems förvärvas. Antalet anställda uppgår till personer och försäljningen uppgår till drygt MSEK Effektiviseringsprogram mot förbättrad produktionsstruktur för sterilisationsutrustningar slutförs och ger ett stort positivt genomslag på resultatet med effekt från och med Under följande år fortsätter arbetet mot att förbättra effektiviteten i produktionen vid anläggningen i Rochester, USA Jostra förvärvas med verksamheter i bland annat Tyskland, Sverige och Danmark. Verksamheten utgör grunden för Maquet Cardiopulmonary. Siemens Life Support Systems (numera MAQUET Critical Care) för värvas, ett världsledande företag inom ventilatorteknologi. Ett antal aktiviteter genomförs för att förstärka Getinges profil som systemleverantör. I Frankrike är Getinge involverat i en joint venture som driver ett sterilisationscenter som förser ett flertal sjukhus i Parisregionen med desinficerade och steriliserade instrument på kontraktbasis. Förändringsprocessen som påbörjades under 2002 fortsätter under Produktionen i Frankrike och delar av produktionen i USA flyttas till Sverige. Enheten i USA är nu en renodlad monterings anläggning och integrerad i den totala produktionsstrukturen. Två center med globalt ansvar för sterilisation och desinficering etableras i Getinge och Växjö. Respektive enhet är ansvarigt för utveckling och produktion. Försäljningsorganisationen har senare kompletterats med specialister i T-DOC i avsikt att stödja försäljningen av denna strategiskt viktiga produkt Getinge förvärvar 25 procent av IT företaget Lunatronic i Danmark.

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 II VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt Varje befintlig aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan

Läs mer

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen SSAB offentliggör villkoren för SSAB AB (publ) ( SSAB eller Bolaget ) offentliggjorde den 22 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 27

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor PRESSMEDDELANDE 2011-10-10 kl. 14:00 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan. KappAhl genomför

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB Informationsmemorandum Företrädesemission i Aqeri Holding AB Maj Juni 2012 Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktig information... 2

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) INNEHÅLL 1 Företrädesemissionen i sammandrag 2 Bakgrund och motiv 3 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Riskfaktorer 9 Kontakt VIKTIG

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i

Inbjudan att teckna aktier i Inbjudan att teckna aktier i - Säker läkemedelshantering i vården och i hemmet - Medirätt AB (publ) 556762-3391 VD har ordet Året som gått har inneburit att försäljningen av Medcheck har kommit igång och

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 5 mars 2012 Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:01 2014-01-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-01-21.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en markör för bestämning av celltillväxt, som ger viktig information vid prognos, övervakning

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Erbjudande i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR

Läs mer

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Verksamhet Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ( CLS eller Bolaget ) utvecklar

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) under namnändring till Servage AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission, april 2008

Tele5 Voice Services AB (publ) under namnändring till Servage AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission, april 2008 Tele5 Voice Services AB (publ) under namnändring till Servage AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission, april 2008 Den 12 februari 2008 gav Tele5 information i pressmeddelande om att

Läs mer

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-9909, den 25 februari 2010 i Solna Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:29 2011-10-16 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: KONFIDENTIELLT Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:43 2016-12-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer