Utredning Ekonomihögskolans framtida utbildningsutbud på avancerad nivå. -Några förutsättningar och förslag inför vårt fortsatta strategiarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning 2012. Ekonomihögskolans framtida utbildningsutbud på avancerad nivå. -Några förutsättningar och förslag inför vårt fortsatta strategiarbete"

Transkript

1 Utredning 2012 Ekonomihögskolans framtida utbildningsutbud på avancerad nivå -Några förutsättningar och förslag inför vårt fortsatta strategiarbete Helena Forslund Mikael Hilmersson Mikael Lundgren Sarah Philipsson Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet December 2012

2 FÖRORD OCH SAMMANFATTANDE SLUTSATSER Som ett led i Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetets fortsatta strategiska utvecklingsarbete fick författarna till denna rapport ett uppdrag av Institutionsstyrelsen att utreda nuläge och framtida utvecklingsmöjligheter av vår utbildningsportfölj på avancerad nivå (förutom Civilekonomexamen). Arbetet har därmed fokuserat portföljen som helhet och inte enskilda program. Därmed hoppas vi komplettera den granskning av alla utbildningsprogram som NGA gjort under samma tid. De viktigaste slutsatserna av arbetet är att Ekonomihögskolan rymmer ett antal i sig själva intressanta och i de flesta fall framgångsrika utbildningar. Samtidigt gör en bekymmersam personalsituation bemanningen av dessa program på relativt kort sikt i flera fall högst problematisk. Detta leder till en hög risknivå vad gäller att med hög kvalitet genomföra programmen och till att möjligheten att expandera denna utbildningsnivå begränsad. Det kan på medellång sikt till och med krävas steg tillbaka. Undantag utgörs av områdena turism och entreprenörskap, där möjligheter till utveckling också av utbildningsprogram identifierats. 2 (18)

3 INNEHÅLL Några utgångspunkter för utredningen 4 Nuvarande programportfölj och dess relation till grundutbildning och forskning 5 Utvecklingsmöjligheter inom ramen för nuvarande program 7 Internationellt söktryck och svensk konkurrens 8 Slutsatser och förslag 13 Bilaga: Personal i program på avancerad nivå ELNU (18)

4 1. NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER FÖR UTREDNINGEN a. Ökning av utbudet på avancerad nivå. En målsättning angående utbildning på avancerad nivå omfattande 15% av den totala utbildningsverksamheten har uttryckts av universitetsledning och fakultet. För Ekonomihögskolans del innefattar avancerad nivå också fjärde året på civilekonomprogrammen. En genomgång av Ekonomihögskolans prestationer (dvs inte antalet inskrivna utan presterade poäng) för helåret 2011 visade att 7,8% av våra presterade poäng var på avancerad nivå. Redan beräknade ökningar som konsekvens av full utbyggnad av Civilekonomprogram med inriktning marknadsföring samt ökat antal studenter på några av våra magister/masterprogram under 2012 kan möjligen höja denna prestationsnivå till närmare 10%. Trots detta är alltså slutsatsen att det finns relativt betydande möjlighet till ökning av vår utbildningsverksamhet på avancerad nivå för att nå upp till målsättningen om 15%. Detta skapar en hel del utmaningar, vilket vi återkommer till. b. Balans mellan magister och master. I vårt framtida utbud måste en rimlig balans finnas mellan magisterutbildningar och masterutbildningar. Masterutbildningens attraktivitet, som varandes tydligt forskarförberedande, bland både studenter och arbetsgivare är rimligen mer begränsad än magisterutbildningar, särskilt i ett svenskt perspektiv. Flera framstående internationella skolor går mer mot 4-åriga utbildningar, andra håller fast vid att erbjuda upp till 5 år (mer eller mindre i enlighet med Bolognamodellens 3+2 år). Det kan trots detta finnas anledning att inom vissa väl valda områden erbjuda full masterexamen, inte minst som grund för forskarstudier. c. Forskningsanknytning. Vi ser det som naturligt att alla våra utbildningar på avancerad nivå, särskilt masterutbildningar, har en tydlig koppling till den forskning som bedrivs på Ekonomihögskolan för att få extern legitimitet och säkra akademisk kvalitet och forskningsförankring. Detta innebär att alla utbildningar bör ha minst en docent eller professor med tydligt engagemang i utbildningen och helst också att programmen har koppling till en gruppering av forskare. d. Internationell inriktning. För att möjliggöra en utökning av antalet studenter på avancerad nivå ser vi det som en nödvändighet att våra program skall präglas av en internationell kunskapsmiljö. Detta innebär att program som ges på svenska bör ses som undantag och att standardspråket för vår utbildning på avancerad nivå bör vara engelska. Det är tydligt i våra söksiffror till dags dato att de program som inte är öppna för internationella sökande lider av ett lågt söktryck och därmed också begränsade studentgrupper. 4

5 2. NUVARANDE PROGRAMPORTFÖLJ OCH DESS RELATION TILL GRUNDUTBILDNING OCH FORSKNING Nedanstående bild är en översikt över befintliga magister- och masterprogram vid Ekonomihögskolan och deras anknytning till mer eller mindre etablerade forskningsmiljöer samt vilka nuvarande kandidatprogram vid Ekonomihögskolan som kan ses som naturliga rekryteringsmiljöer till respektive magister- och masterprogram. Syftet med modellen är att ge en helhetsbild över den nuvarande relationen mellan dessa nivåer, en relation som vi tycker är avgörande för en stark total utbildningsportfölj med säkerställd kvalitet. Den visar också, vilket vi återkommer till nedan, på ett par områden som kan ses som naturliga för utveckling av nya program på avancerad nivå. I modellen använder vi ett antal förkortningar enligt följande. Forskningsmiljöer: Entrep Entreprenörskap (professor Anders W. Johansson med flera) C G Corporate Governance (professorerna Karin Jonnergård och Sven-Olof Collin med flera) Logistik + controller (professor Helena Forslund med flera) LIFE Life at Home (professor Saara Taalas med flera) MF Marknadsföring (professor Anders Pehrsson, professor Mozad Zineldin, docent Bertil Hultén med flera) TUR Turismvetenskap (professor Stefan Gössling med flera) BBRC Baltic Business Research Center (professor Hans Jansson med flera) PhD o co. docent Philippe Daudi med kollegor Lars L. professor Lars Lindkvist med kollegor Magister-/Masterprogram: Magisterprogram, Corporate Governance, accounting and finance Masterprogram, Business Process & Supply Chain Management Magisterprogram, Business Process & Supply Chain Management Masterprogram, Marknadsföring Magisterprogram, Marknadsföring Magisterprogram, International Business Strategy Magisterprogram, Leadership and Management in International Context Magisterprogram, Ledarskap innovativt, kreativt, entreprenöriellt (LIKE) 5

6 Bilden visar endast de på förhand förväntade vägarna mellan våra program på grundnivå och de på avancerad nivå, inte faktiska rörelser. Vissa kandidatprogram har flera uppenbara alternativ på avancerad nivå. Detta gäller dock inte i samma utsträckning EBD-programmet och Turism/Turismekonomprogrammen. Inom dessa områden finns också forskargrupper (Entreprenörskap respektive Turismvetenskap). Vår slutsats är därför att områdena Entreprenörskap och Turism utgör uppenbara möjligheter vad gäller utveckling av program på avancerad nivå. Vi bedömer också möjligheterna vara goda för internationell rekrytering av studenter inom båda dessa områden. 2.1 Styrkor och svagheter bland nuvarande program Som styrkor framhåller flera programmens särskilda ämneskombinationer och/eller pedagogiska upplägg och metoder. Ett par av programmen lyfter också fram den internationella miljön, både i form av studenter med skilda bakgrunder och i form av medverkande lärare. I vissa fall anges också särskilt kopplingen till en livaktig forskningsmiljö som en styrka. De svagheter som lyfts fram har i flera fall att göra med svårigheter att rekrytera svenska studenter. Orsaker till detta sägs ligga i avsaknad av naturlig påfart lokalt på kandidatnivån, att svenska studenter allmänt har begränsat intresse av att läsa på magisternivån eller att den lokala 6

7 arbetsmarknaden är sådan att ambitiösa kandidatstudenter ofta väljer att läsa sin magister/masternivå i närheten av de större arbetsmarknaderna. Förutom detta lyfts riskerna inom personalförsörjningen, särskilt vad gäller examinatorer, fram som en svaghet. Avslutningsvis nämns också i något fall mer programspecifika svagheter relaterade till vissa kurser som behöver åtgärdas. De behov inför framtiden som lyfts fram kan relateras till nämnda svagheter ovan. Det handlar om förbättrade marknadsföringsinsatser, särskilt gentemot svenska studenter vid LNU eller andra lärosäten samt att säkerställa personalförsörjningen. I övrigt handlar det mest om kontinuerliga stegvisa förbättringar. 3. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER INOM RAMEN FÖR NUVARANDE PROGRAM Detta avsnitt bygger på samtal med programansvariga, sammanställt och kommenterat av författarna till denna rapport. 3.1 I vilken mån kan antalet studenter utökas på nuvarande program? Endast två program, Marknadsföring (magister/master) och LIKE antas kunna utöka antalet studenter jämfört med nuvarande nivå. Detta medför utmaningar vad gäller examinatorer inom marknadsföringsområdet, men mindre så inom LIKE där utökning är att föredra också inom rådande upplägg och bemanning. Alla andra programansvariga anger att utökning inte medges med tanke på tillgång på examinatorer eller rådande pedagogisk modell. Det kan också behöva prioriteras att rekrytera rätt studenter och få dem att fullfölja programmen, särskilt då de tvååriga masterprogrammen. Slutsatsen är att möjligheten till expansion, med undantag för LIKE, är små eller mycket små inom ramen för nuvarande utbud och personalsituation. 3.2 Vilken uppfattning finns om efterfrågan hos studenter att läsa programmen? Programansvarigas uppfattning om efterfrågan är överlag positiv. Programmens uppges vara väl positionerade gentemot arbetsmarknad och den ekonomiska utvecklingen och ha väl etablerade internationella kontakter. I vissa fall uppges utökade marknadsföringsaktiviteter, särskilt mot våra kandidatstudenter, vara nödvändigt för att nå högre efterfrågan. Slutsatsen är att efterfrågesituationen upplevs som positiv, men att marknadsföringen gentemot våra egna kandidatstudenter kan förbättras. 7

8 3.3 I vilken mån finns de personalresurser som krävs? Endast inom LIKE-programmet uppges tillräckliga personalresurser finnas. Inom alla andra program beskrivs personalsituationen som antingen mer eller mindre akut ohållbar eller på sikt ohållbar (se Bilaga Personal i program på avancerad nivå ELNU 2012). Detta gäller främst examinatorskompetens, som fram över inom flera områden kommer bli än mer akut när större grupper når examensarbetet inom Civilekonomprogrammet. Men det gäller i vissa fall också lärarresurser för de ingående kurserna. I vissa fall har personer slutat eller pensionerats utan att ha kunnat ersättas, i andra fall närmar sig pension. Konsekvenserna i dagsläget är ohållbara arbetsbelastningar för nyckelpersoner, att forskningstid (också externt finansierad sådan) inte kan utnyttjas vilket i sin tur hämmar meriteringen inför docent och professorsnivåerna samt en oroande risk i och med att examinationen i flera fall vilar endast på en person. Slutsatsen är att personalförsörjningen på flera av programmen är högst oroande. 3.4 Vilka lektorer verksamma inom programmen bedöms vara nära docentmeritering? Ett par av programmen uppger att möjlighet till docentbefordran för en eller ett par medarbetare är goda sett inom en tvåårsperiod. Detta kan dock kortsiktigt kräva att dessa personer frigörs från undervisning för att meritera sig. Med tanke på personalsituationen beskriven ovan står vi därför inför något av en paradox som är mycket svårlöst, åtminstone på kort (2-3 år) sikt. I andra program ligger möjlighet till docentmeritering längre fram än två år. Slutsatsen är att docentmeritering inom vissa områden är möjlig, men kan kräva särskilda insatser att under cirka två år frigöra dessa personer från åtminstone en del av sin undervisning. 4. INTERNATIONELLT SÖKTRYCK OCH SVENSK KONKURRENS Inom ramen för detta projekt är det svårt att göra en mer fullständig bedömning av konkurrensläget för våra program på avancerad nivå. De internationella programmen söks av studenter som sannolikt också överväger program i flera andra länder än Sverige. En bild av vilka andra program som är med i deras beslutsprocess, liksom vilka faktorer som där vägs in, går inte att ta reda på genom sekundärdata. Däremot skulle intressant information kunna samlas genom en enkät riktat till våra studenter på avancerad nivå, men det har inte varit görligt inom ramen för detta projekt. Det är därför något vi starkt rekommenderar bör genomföras. Det ska också sägas att den största konkurrenten till våra program på avancerad nivå, särskilt bland våra svenska studenter, är att inte läsa något magister- eller masterprogram alls. Vi får därför inte glömma att en viktig utmaning inför framtiden är att övertyga fler av våra egna kandidatstudenter att läsa vidare på avancerad nivå. Nedanstående redogörelse bygger på statistik från den tidiga sökomgången (januari) för sökande till internationella program. Det hindrar inte att den ändå innehåller ett mindre antal svenska 8

9 studenter, men statistiken exkluderar alltså de svenska studenter som söker 15 april, samt utbytesstudenter. Detta måste tas i beaktande. Siffrorna ger dock en indikation på populariteten hos våra program bland internationella freemovers, som alltså hittar oss på egen hand. Det innebär också att våra svenskspråkiga program (LIKE-programmet och Magisterprogrammet i Corporate Governance) inte är med varken i statistiken eller i konkurrensanalysen. I fallet LIKE så kan programmen inom området Leadership & Management också ses som konkurrenter och täcks därför något av analysen. Magisterprogrammet i Corporate Governance konkurrerar brett med program inom området redovisning/ekonomistyrning, men har få direkta motsvarigheter med samma tydliga fokus just på corporate governance. 4.1 Konkurrerande program inom området leadership and management Lärosäte Program Sökande totalt Behöriga Varav (inkl. sena) sökande Antagna avg. skyld. Stockholms universitet Masterprogram i Management Studies Linköpings universitet Business Administration - Strategy and Management in International Organisations Handelshögskolan i Stockholm MSc in Business and Management, Specialization in Management Högskolan i Gävle Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management Handelshögskolan i Stockholm MSc in General Management Lunds universitet Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change Blekinge tekniska högskola MBA-programmet, Campus (Helfart) Högskolan i Halmstad Magisterprogram i strategisk ledning Göteborgs universitet Master of Science in Management Umeå universitet Master's Programme in Management Högskolan på Gotland Master Program in International Management Linnéuniversitetet Leadership and Management in International Context, magisterprogram (Kalmar) Högskolan i Jönköping Managing in a Global Context (Two Years) Högskolan Väst Magisterprogram i internationellt företagande Högskolan i Jönköping Managing in a Global Context (One Year) Lunds universitet Magisterprogram i Sustainable Business Leadership Stockholms universitets program är tvåårigt och har ett brett innehåll inom organisation och ledarskap med inslag av entreprenörskap och innovationsledning. Behörigheten är bred, man kräver endast kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller humaniora. I övrigt framhåller man institutionens djupa kompetens inom området som argument. Linköpings universitet framhåller strategi, ledning och internationalisering som ledord för sitt program, vilket har likheter med vårt internationella program. Programmet innehåller också kurser i avancerad konsumentmarknadsföring, projektledning och human resource management. Programmet har inga särskilda metodkurser utan dessa är integrerade i uppsatsarbetet. Behörigheten är kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Handelshögskolan i Stockholm lyfter kraftigt fram pedagogiska aspekter, till exempel förekomsten av live-cases, möjligheten att välja kurser (också inom andra företagsekonomiska delämnen), färdighetsträning och personlig utveckling. Behörigheten är kandidatexamen i företagsekonomi med minst 15 hp management. Man kräver också GMAT or GRE-test. De främsta konkurrenterna inom området är tvååriga program (först Högskolan i Gävle erbjuder ett ettårigt program). Förutom Stockholms universitet lyfter man fram pedagogiken som viktigt argument. Ämnesmässigt är de något bredare än våra program. Noteras kan att dessa tvååriga program inte har i närheten så stort inslag av metodkurser som våra tvååriga program. Notera 9

10 också att Högskolan i Gävle respektive Högskolan på Gotland antar förhållandevis många avgiftsskyldiga studenter. 4.2 Konkurrerande program inom området business process & supply chain management Lärosäte Sökalternativ Sökande Beh sök Antagna Avg sk Lunds univ Magisterprogram i redovisning och ekonomistyrning Jönköping International Logistics and Supply Chain Management Linnéuniversitetet Business Process and Supply Chain Management Chalmers SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MSC PROGR Lunds universitet Masterprogram i Service Management, Logistics Göteborgs univ Master of Science in Logistics and Transport Management Gävle Master Programme in Management of Logistics and Innovation Borås Magisterutbildning i industriell ekonomi - logistik Mälardalen Produkt- och processutveckling/produktion och logistik Metoden har varit att utifrån sökstatistiken plocka ut de program vars namn innehåller något av begreppen logistik, supply chain management, process och ekonomistyrning. Bruttolistan av program är då nio stycken. BP&SCM tillsammans med Jönköpings masterprogram förekommer som både master och magister-variant. Man kan börja med att konstatera att det inte finns några andra program som (i namnet) kombinerar logistik/scm med ekonomistyrning, utan konkurrensen är på respektive område. Master in BP&SCM tycks därmed ha sin egen nisch. Söktrycksmässigt (både mätt som sökande, behöriga sökande och antagna) så är programmet som nummer tre efter Lunds ettåriga rena ekonomistyrningsprogram och Jönköpings rena logistik/supply chain managementprogram. Flera av de övriga programmen på listan är relativt små. Vidare har information hämtats från programhemsidor. Masterprogrammet i SCM på Chalmers kräver en kandidatexamen med huvudämne någon form av engineering, därmed är vi inte konkurrenter om samma studenter. Lunds master in service management har som förkunskapskrav en kandidatexamen med minst 60 hp service management eller FEK. Jönköpings masterprogram är stora, närbelägna och bör uppfattas som den största konkurrenten De kräver 60 hp i FEK/NEK/EK mot våra 90 hp i FEK. Man kan alltså konstatera att master i BP&SCM har de högsta förkunskapskraven bland konkurrenterna. Jönköpings master har inga inslag av forskarkurser. Lunds master in service management visar heller inte på inslag av forskarkurser. Frågan är om dessa tvåårsmaster-studenter har ett år i forskarutbildningen vid examen? Detta innebär en tydlig skillnad mellan BP&SCM och våra största konkurrenter, det är oklart om det är en fördel eller nackdel, vilket vi återkommer till i avsnitt 4.5 och 5.4. Det har gjorts ett försök att värdera kompetenssituationen hos de båda huvudkonkurrenterna genom studier av personalhemsidor. I Jönköping presenterar man personalen i logistik och marknadsföring tillsammans, varför det är svårt att urskilja logistikkompetent personal. Vi vet att professorn håller på att gå i pension och att de har annonserat efter en ny. I övrigt framgår få seniora personer. I Lund (detta program är lokaliserat till Campus Helsingborg) presenteras personal på institutionen för service management (logistik är en av tre fördjupningar). Där finns gott om senior personal men det är åter oklart om de är inom logistik/scm-området. 10

11 Sammantaget kan man säga att det inte tycks som de två största konkurrenterna har avsevärt gynnsammare kompetenssituation än oss. 4.3 Konkurrerande program inom området internationellt företagande/ marknadsföring Lärosäte Program Sökande Behöriga Antagna Avg skyldiga Göteborgs universitet Master of Science in International Business and Trade Högskolan i Halmstad Magisterprogram i internationell marknadsföring Högskolan i Jönköping International Marketing (One Year) Högskolan Väst Magisterprogram i internationellt företagande Linnéuniversitetet International Business Strategy, magisterprogram Mälardalens högskola International Marketing Umeå universitet Master's program in Business Development and Internationalisation Bland de analyserade programmen är söktrycket relativt homogent. De tre program som efter en kvalitativ analys av programinnehållet framstår som de främsta konkurrenterna är de program som ges vid handelshögskolan Göteborg, högskolan i Halmstad samt vid internationella handelshögskolan i Jönköping. Gemensamt för dessa tre program är att de har relativt låga behörighetskrav. I synnerhet Göteborg som tar in studenter med teknisk, nationalekonomisk och företagsekonomisk kandidatexamen. Detta är att närmast betrakta som en breddmagister. Programmet i Halmstad är produktionseffektivt då stor samläsning sker med övriga magisterinriktningar. Här har man ett tydligt innovationsfokus. Programmet I Jönköping framstår som teoretiskt relativt brett och mindre fokuserat. Mälardalen sticker ut med en stor andel avgiftspliktiga studenter. Noteras bör att Uppsala Universitet som forskningsmässigt är ledande inom ämnet inte finns med på listan på grund av sin programstruktur. Inriktningen är stor i Uppsala där stor kompetens finns inom ämnet. Dessutom startas ett program med inriktning International Business upp i vid Handelshögskolan i Stockholm under HT 13. International Business Strategy vid Linneuniversitetet sticker ut från övriga konkurrenter med sitt fokus på tillväxtmarknader, sitt forskningsnära upplägg och sitt arbete med LIVE-cases. Detta antas vara en styrka vid rekrytering, samtidigt är det en svaghet/ ett hot då det gör oss oerhört beroende av enstaka personer. Därtill bör nämnas att programmet har striktast behörighetskrav bland de analyserade konkurrenterna. Detta innebär att antalet potentiella sökanden begränsas, samtidigt som det antas höja kvaliteten och medvetenheten bland de sökande studenterna. 4.4 Konkurrerande program inom området marknadsföring Lärosäte Sökalternativ Sökand e Behöriga Antagna Avg. skyldiga Högskolan i Magister International Marketing Jönköping Högskolan i Master innovationsledning & Halmstad affärsutv., inr. strategisk ledning Högskolan i Magister internationell MF

12 Halmstad Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad Mälardalens högskola Umeå universitet Karlstads universitet Umeå universitet Linnéunivers itetet Linnéunivers itetet Göteborgs universitet Master innovationsledning & affärsutv., inr. Tekn. projektledning Master innovationsledning & affärsutv., inr. internationell MF International Marketing Master Business Development and Internationalisation Magister-/ Master MF Master MF Master MF Magister MF Master Innovation & Industrial Management Magistern/mastern i MF har minst 10 huvudkonkurrenter. Av dessa är Jönköping, men framför allt Halmstad de vassaste. När vårt magister-/masterprogram i Marnadsföring beslutades 2008 hade Halmstad ingen motsvarande utbildning. Sedan dess har de systematiskt rekryterat professorer, docenter och lektorer inom innovation och marknadsföring. De har också byggt upp ett antal mycket profilerade magister och masterprogram med gemensam bas, ungefär som HIK körde grundutbildningen förut. Mycket framgångsrikt. De är nu antagligen vår tuffaste konkurrent. Mälardalens högskolan har också en relativt stor (sett till antal antagna) utbildning i International marketing. Se också analysen av internationellt företagande/ marknadsföring där också viss internkonkurrens med magisterprogrammet i International business strategy kan antas. Jämfört med Halmstad så framstår vårt program som mindre unikt. De närmaste åren bör vi profilera och integrera vårt program i större utsträckning än idag. Detta fordrar att inblandade lärare deltar i en större utvecklingsaktivitet. 4.5 Sammanfattning av viktiga iakttagelser Även om utbudet av program på avancerad nivå i Sverige är dynamiskt så ger ovanstående sammanställning en grund för framtida benchmarking och inspiration. Tydligt är att inom de flesta av våra områden finns konkurrenter som, åtminstone sett utifrån, erbjuder kraftfulla produkter, både innehållsmässigt och pedagogiskt, dessutom snyggt presenterade. Det är endast inom Business Process & Supply Chain Management, och i viss mån inom Corporate Governance, där liknande alternativ saknas eller är få. Det bör också noteras att de flesta tvååriga program som studerats närmare har en betydligt mindre fokusering på metodkurser än våra tvååriga program. Det är svårt att veta närmare 12

13 om/vilka andra kurser som respektive lärosäte anser vara på forskarutbildningsnivå, men i en jämförelse framstår våra tvååriga program som tydligt forskarförberedande och har inte samma flexibilitet till exempel vad gäller möjlighet till utlandsstudier som i flera program på andra lärosäten. Detta påverkar sannolikt både antal och vilka studenter som söker och bör beaktas inför vårt fortsatta utvecklingsarbete. 5. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG 5.1 En portfölj med både styrkor och svagheter Vi har konstaterat att våra nuvarande program står relativt starka som enskilda delar genom intressanta ämneskombinationer, i flera fall anknytning till livaktiga forskningsmiljöer och har byggt upp spännande internationella miljöer. Samtidigt finns betydande utmaningar i att på sikt säkerställa personalförsörjningen, framför allt vad gäller examinatorskompetens på docent och professorsnivå. Flera programmen har härvidlag i dagsläget en oacceptabel risknivå där mycket kvalitet och legitimitet vilar på ett fåtal personer, vissa som redan nått officiell pensionsålder. 5.2 Expansionsmöjligheter Vi har konstaterat att möjligheterna till expansion av antalet studenter finns men är liten inom ramen för nuvarande program, detta beroende både på de pedagogiska modeller som används och på ovan nämnd brist på handledarkapacitet. Däremot finns möjlighet till utveckling av nya program på magister/masternivå och vi har identifierat turism respektive entreprenörskap som de två i dagsläget mest naturliga områdena för programutveckling. 5.3 Nationell och internationell rekrytering För att öka andelen utbildning på avancerad nivå så måste rekryteringen till avancerad nivå bland våra nuvarande svenska kandidatstudenter öka. Det måste bli naturligt för fler att läsa vidare efter kandidatnivån. Samtidigt så ser vi att intresset bland svenska studenter att läsa på denna nivå för närvarande är relativt skralt, vilket gör att vi ser det som naturligt att våra utbildningar på avancerad nivå, om inte särskilda skäl finns för undantag, är engelskspråkiga och riktar sig mot en internationell studentmarknad. Särskilda insatser riktade både mot egna och andras svenska studenter samt mot en internationell studentmarknad behöver göras, samtidigt som relationer med utvalda partneruniversitet fördjupas. 5.3 Samkörning och specialisering För att erbjuda så hög kvalitet som möjligt, speciellt vad gäller forskningsanknytningen, ser vid det som naturligt att vi i högre grad än på grundnivå utnyttjar våra resurser vid båda campus. Det kan innebära att samma kurs går på båda campus fast kanske i olika program och att lärare 13

14 medverkar på båda campus. Med tanke på de små grupper det ibland är fråga om så är det också viktigt att utnyttja samläsningsmöjligheter mellan olika magister/masterprogram och med civilekonomprogrammets fördjupningar. Detta görs i olika utsträckning redan idag, men kan behöva göras i än högre utsträckning. Det innebär också att vi bör undvika att liknande magister/masterprogram ges på båda orterna, utan att det sker en specialisering och att programmen ges på det campus där de har de bästa förutsättningarna. 5.4 Relationen masterutbildning-forskarutbildning I jämförelsen med relevanta konkurrenter (se avsnitt 4 ovan) framkommer att Ekonomihögskolans masterprogram, som bygger på samma grundstruktur, har en klart större tonvikt på forskarförberedande metodkurser än program på andra orter. I dagsläget läser våra studenter 30 hp metodkurser på forskarutbildningsnivå vilket gör att våra masterprogram har en markant forskarförberedande inriktning, vilket sannolikt får konsekvenser både för antalet och vilka studenter som söker våra program. Flera av våra internationella studenter har haft svårt att klara dessa kurser, åtminstone på den nivå som vi förväntar oss av doktoranderna. Det kan diskuteras om detta är den bästa modellen inför framtiden. Å ena sidan ställs höga krav på masteruppsatsens vetenskapliga kvalitet, vilket fordrar en gedigen metodutbildning. Flera av de internationella studenterna upplevs inte av programansvariga ha tillräckliga metodkunskaper när de påbörjar masterprogrammen vilket gör metodinslagen viktiga. Å andra sidan kan ett något mindre utrymme för metodkurser (till exempel att studenterna läser 15 och inte 30 hp metod) ge möjlighet till andra attraktiva moment, så som utlandsstudier vid något av våra partneruniversitet och program som inte framstår som i lika hög grad forskarförberedande. Propedeutiska metodkurser, liksom moment inom ramen för andra kurser kan i så fall komplettera de kvarvarande metodkurserna. Möjlighet till fortsatt samläsning för att säkerställa både kvalitet och resurseffektivitet, liksom målet att 60 hp enligt Bolognamodellen ska kunna tillgodoräknas på forskarutbildningen bör också då beaktas. 5.5 Relationen mellan Civilekonomprogrammet och andra utbildningar på avancerad nivå I den framtida diskussionen måste hänsyn tas också till Civilekonomprogrammet, som ligger utanför ramarna för denna rapport. Civilekonomprogrammets fjärde år utgör en betydande del av Ekonomihögskolans undervisning på avancerad nivå och har i flera fall samläsningsaktiviteter med andra magisterutbildningar. Resultaten av en framtida kvalitetsutvärdering av Högskoleverket kommer därför att ha stor betydelse för vår verksamhet på avancerad nivå. I ljuset av att fler och fler universitet väljer att avstå från att ge civilekonomexamen (eller ger den en mycket undanskymd plats), senast Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, gör en fördjupad och seriös diskussion om Civilekonomprogrammets roll i vårt samlade utbildningsutbud nödvändig. Vill vi fortsätta att hålla fast vid civilekonomexamen som en av kanske allt färre lärosäten, eller vill vi på medellång sikt lämna denna och gå mot en mer renodlad Bolognamodell med treåriga kandidatprogram och ett- och tvååriga magister magister och masterpgrogram? 14

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Leif Rytting. Mikael Hilmersson. Joachim Timlon** Susanne Sandberg** Bertil Hultén. Philippe Daudi. Philippe Daudi

Leif Rytting. Mikael Hilmersson. Joachim Timlon** Susanne Sandberg** Bertil Hultén. Philippe Daudi. Philippe Daudi Ekonomihögskolan 2013-04-23 Examinatorer VT13 Dnr: UGA 2013/67-3.2.1- Revision 2 1FE610 Advertising Campaign Planning, 7,5 Olle Duhlin* 1IK400 Affärsinformatik - grundläggande datorkunskap, 4,5 John Jeansson*

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

EXAMINATORER VT15- GRUNDNIVÅ

EXAMINATORER VT15- GRUNDNIVÅ EXAMINATORER VT15- GRUNDNIVÅ KALMAR 1FE610 Advertising Campaign Planning, 7,5 hp Max-Mikael Björling* 1FE600 Affärsmannaskap med praktisk försäljningsteknik, 7,5 hp Hans Allmér* 1FE913 Affärssystem, 7,5

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits Dnr: 1000/2008-5 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Fikaforum 2012-09-05--06 Sammanfattning från Växjö och Kalmar

Fikaforum 2012-09-05--06 Sammanfattning från Växjö och Kalmar Anteckningar Fikaforum 2012-09-05--06 Sammanfattning från Växjö och Kalmar Lars-Olof tackade för insatserna under sommarkonferensen! Materialet, som var mycket bra, är nu sammanställt och finns på vårt

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Välkommen till specialiseringsvalsinformation

Välkommen till specialiseringsvalsinformation Välkommen till specialiseringsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 13.15-14.00 Examina Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser till hösten Vilket

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation

Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation med särskild hänsyn till Resource Description and Access (RDA) 19 maj 2014 1.Inledning Arbetsgruppen för resursbeskrivning och åtkomst (RÅ) har

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Utbildningsnämnden

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

Internationell antagning ur ett institutionsperspektiv: problem och möjligheter

Internationell antagning ur ett institutionsperspektiv: problem och möjligheter Internationell antagning ur ett institutionsperspektiv: problem och möjligheter Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet Christine Holmström Lind Daniel Lunneryd Internationell antagning vid

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Framställan angående anställningar av professorer i företagsekonomi, inriktningarna entreprenörskap och redovisning.

Framställan angående anställningar av professorer i företagsekonomi, inriktningarna entreprenörskap och redovisning. Bil 66 HÖGSKOLAN I GÄVLE AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI AVDELNINGEN FÖR EKONOMI 2010-11-23 AVDELNINGSCHEF LARS STEINER Dnr 21-1454-55/10 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-12-10 Till Högskolestyrelsen

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Högskolan i Borås ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området företagsekonomi.

Högskolan i Borås ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området företagsekonomi. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Loulou von Ravensberg 08-56308547 Loulou.von.ravensberg@uka.se 2015-05-25 42-397-14 Högskolan i Borås Rektor Högskolan i Borås ansökan om tillstånd

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Ekonomprogrammet Programkod: Programmets benämning: SGEEK Ekonomprogrammet Study Programme in Business Administration and Economics Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Dnr: L 2015/91 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Området och ämnet Området Innovationsvetenskap betecknar ett område där

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-06 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer