Utredning Ekonomihögskolans framtida utbildningsutbud på avancerad nivå. -Några förutsättningar och förslag inför vårt fortsatta strategiarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning 2012. Ekonomihögskolans framtida utbildningsutbud på avancerad nivå. -Några förutsättningar och förslag inför vårt fortsatta strategiarbete"

Transkript

1 Utredning 2012 Ekonomihögskolans framtida utbildningsutbud på avancerad nivå -Några förutsättningar och förslag inför vårt fortsatta strategiarbete Helena Forslund Mikael Hilmersson Mikael Lundgren Sarah Philipsson Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet December 2012

2 FÖRORD OCH SAMMANFATTANDE SLUTSATSER Som ett led i Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetets fortsatta strategiska utvecklingsarbete fick författarna till denna rapport ett uppdrag av Institutionsstyrelsen att utreda nuläge och framtida utvecklingsmöjligheter av vår utbildningsportfölj på avancerad nivå (förutom Civilekonomexamen). Arbetet har därmed fokuserat portföljen som helhet och inte enskilda program. Därmed hoppas vi komplettera den granskning av alla utbildningsprogram som NGA gjort under samma tid. De viktigaste slutsatserna av arbetet är att Ekonomihögskolan rymmer ett antal i sig själva intressanta och i de flesta fall framgångsrika utbildningar. Samtidigt gör en bekymmersam personalsituation bemanningen av dessa program på relativt kort sikt i flera fall högst problematisk. Detta leder till en hög risknivå vad gäller att med hög kvalitet genomföra programmen och till att möjligheten att expandera denna utbildningsnivå begränsad. Det kan på medellång sikt till och med krävas steg tillbaka. Undantag utgörs av områdena turism och entreprenörskap, där möjligheter till utveckling också av utbildningsprogram identifierats. 2 (18)

3 INNEHÅLL Några utgångspunkter för utredningen 4 Nuvarande programportfölj och dess relation till grundutbildning och forskning 5 Utvecklingsmöjligheter inom ramen för nuvarande program 7 Internationellt söktryck och svensk konkurrens 8 Slutsatser och förslag 13 Bilaga: Personal i program på avancerad nivå ELNU (18)

4 1. NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER FÖR UTREDNINGEN a. Ökning av utbudet på avancerad nivå. En målsättning angående utbildning på avancerad nivå omfattande 15% av den totala utbildningsverksamheten har uttryckts av universitetsledning och fakultet. För Ekonomihögskolans del innefattar avancerad nivå också fjärde året på civilekonomprogrammen. En genomgång av Ekonomihögskolans prestationer (dvs inte antalet inskrivna utan presterade poäng) för helåret 2011 visade att 7,8% av våra presterade poäng var på avancerad nivå. Redan beräknade ökningar som konsekvens av full utbyggnad av Civilekonomprogram med inriktning marknadsföring samt ökat antal studenter på några av våra magister/masterprogram under 2012 kan möjligen höja denna prestationsnivå till närmare 10%. Trots detta är alltså slutsatsen att det finns relativt betydande möjlighet till ökning av vår utbildningsverksamhet på avancerad nivå för att nå upp till målsättningen om 15%. Detta skapar en hel del utmaningar, vilket vi återkommer till. b. Balans mellan magister och master. I vårt framtida utbud måste en rimlig balans finnas mellan magisterutbildningar och masterutbildningar. Masterutbildningens attraktivitet, som varandes tydligt forskarförberedande, bland både studenter och arbetsgivare är rimligen mer begränsad än magisterutbildningar, särskilt i ett svenskt perspektiv. Flera framstående internationella skolor går mer mot 4-åriga utbildningar, andra håller fast vid att erbjuda upp till 5 år (mer eller mindre i enlighet med Bolognamodellens 3+2 år). Det kan trots detta finnas anledning att inom vissa väl valda områden erbjuda full masterexamen, inte minst som grund för forskarstudier. c. Forskningsanknytning. Vi ser det som naturligt att alla våra utbildningar på avancerad nivå, särskilt masterutbildningar, har en tydlig koppling till den forskning som bedrivs på Ekonomihögskolan för att få extern legitimitet och säkra akademisk kvalitet och forskningsförankring. Detta innebär att alla utbildningar bör ha minst en docent eller professor med tydligt engagemang i utbildningen och helst också att programmen har koppling till en gruppering av forskare. d. Internationell inriktning. För att möjliggöra en utökning av antalet studenter på avancerad nivå ser vi det som en nödvändighet att våra program skall präglas av en internationell kunskapsmiljö. Detta innebär att program som ges på svenska bör ses som undantag och att standardspråket för vår utbildning på avancerad nivå bör vara engelska. Det är tydligt i våra söksiffror till dags dato att de program som inte är öppna för internationella sökande lider av ett lågt söktryck och därmed också begränsade studentgrupper. 4

5 2. NUVARANDE PROGRAMPORTFÖLJ OCH DESS RELATION TILL GRUNDUTBILDNING OCH FORSKNING Nedanstående bild är en översikt över befintliga magister- och masterprogram vid Ekonomihögskolan och deras anknytning till mer eller mindre etablerade forskningsmiljöer samt vilka nuvarande kandidatprogram vid Ekonomihögskolan som kan ses som naturliga rekryteringsmiljöer till respektive magister- och masterprogram. Syftet med modellen är att ge en helhetsbild över den nuvarande relationen mellan dessa nivåer, en relation som vi tycker är avgörande för en stark total utbildningsportfölj med säkerställd kvalitet. Den visar också, vilket vi återkommer till nedan, på ett par områden som kan ses som naturliga för utveckling av nya program på avancerad nivå. I modellen använder vi ett antal förkortningar enligt följande. Forskningsmiljöer: Entrep Entreprenörskap (professor Anders W. Johansson med flera) C G Corporate Governance (professorerna Karin Jonnergård och Sven-Olof Collin med flera) Logistik + controller (professor Helena Forslund med flera) LIFE Life at Home (professor Saara Taalas med flera) MF Marknadsföring (professor Anders Pehrsson, professor Mozad Zineldin, docent Bertil Hultén med flera) TUR Turismvetenskap (professor Stefan Gössling med flera) BBRC Baltic Business Research Center (professor Hans Jansson med flera) PhD o co. docent Philippe Daudi med kollegor Lars L. professor Lars Lindkvist med kollegor Magister-/Masterprogram: Magisterprogram, Corporate Governance, accounting and finance Masterprogram, Business Process & Supply Chain Management Magisterprogram, Business Process & Supply Chain Management Masterprogram, Marknadsföring Magisterprogram, Marknadsföring Magisterprogram, International Business Strategy Magisterprogram, Leadership and Management in International Context Magisterprogram, Ledarskap innovativt, kreativt, entreprenöriellt (LIKE) 5

6 Bilden visar endast de på förhand förväntade vägarna mellan våra program på grundnivå och de på avancerad nivå, inte faktiska rörelser. Vissa kandidatprogram har flera uppenbara alternativ på avancerad nivå. Detta gäller dock inte i samma utsträckning EBD-programmet och Turism/Turismekonomprogrammen. Inom dessa områden finns också forskargrupper (Entreprenörskap respektive Turismvetenskap). Vår slutsats är därför att områdena Entreprenörskap och Turism utgör uppenbara möjligheter vad gäller utveckling av program på avancerad nivå. Vi bedömer också möjligheterna vara goda för internationell rekrytering av studenter inom båda dessa områden. 2.1 Styrkor och svagheter bland nuvarande program Som styrkor framhåller flera programmens särskilda ämneskombinationer och/eller pedagogiska upplägg och metoder. Ett par av programmen lyfter också fram den internationella miljön, både i form av studenter med skilda bakgrunder och i form av medverkande lärare. I vissa fall anges också särskilt kopplingen till en livaktig forskningsmiljö som en styrka. De svagheter som lyfts fram har i flera fall att göra med svårigheter att rekrytera svenska studenter. Orsaker till detta sägs ligga i avsaknad av naturlig påfart lokalt på kandidatnivån, att svenska studenter allmänt har begränsat intresse av att läsa på magisternivån eller att den lokala 6

7 arbetsmarknaden är sådan att ambitiösa kandidatstudenter ofta väljer att läsa sin magister/masternivå i närheten av de större arbetsmarknaderna. Förutom detta lyfts riskerna inom personalförsörjningen, särskilt vad gäller examinatorer, fram som en svaghet. Avslutningsvis nämns också i något fall mer programspecifika svagheter relaterade till vissa kurser som behöver åtgärdas. De behov inför framtiden som lyfts fram kan relateras till nämnda svagheter ovan. Det handlar om förbättrade marknadsföringsinsatser, särskilt gentemot svenska studenter vid LNU eller andra lärosäten samt att säkerställa personalförsörjningen. I övrigt handlar det mest om kontinuerliga stegvisa förbättringar. 3. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER INOM RAMEN FÖR NUVARANDE PROGRAM Detta avsnitt bygger på samtal med programansvariga, sammanställt och kommenterat av författarna till denna rapport. 3.1 I vilken mån kan antalet studenter utökas på nuvarande program? Endast två program, Marknadsföring (magister/master) och LIKE antas kunna utöka antalet studenter jämfört med nuvarande nivå. Detta medför utmaningar vad gäller examinatorer inom marknadsföringsområdet, men mindre så inom LIKE där utökning är att föredra också inom rådande upplägg och bemanning. Alla andra programansvariga anger att utökning inte medges med tanke på tillgång på examinatorer eller rådande pedagogisk modell. Det kan också behöva prioriteras att rekrytera rätt studenter och få dem att fullfölja programmen, särskilt då de tvååriga masterprogrammen. Slutsatsen är att möjligheten till expansion, med undantag för LIKE, är små eller mycket små inom ramen för nuvarande utbud och personalsituation. 3.2 Vilken uppfattning finns om efterfrågan hos studenter att läsa programmen? Programansvarigas uppfattning om efterfrågan är överlag positiv. Programmens uppges vara väl positionerade gentemot arbetsmarknad och den ekonomiska utvecklingen och ha väl etablerade internationella kontakter. I vissa fall uppges utökade marknadsföringsaktiviteter, särskilt mot våra kandidatstudenter, vara nödvändigt för att nå högre efterfrågan. Slutsatsen är att efterfrågesituationen upplevs som positiv, men att marknadsföringen gentemot våra egna kandidatstudenter kan förbättras. 7

8 3.3 I vilken mån finns de personalresurser som krävs? Endast inom LIKE-programmet uppges tillräckliga personalresurser finnas. Inom alla andra program beskrivs personalsituationen som antingen mer eller mindre akut ohållbar eller på sikt ohållbar (se Bilaga Personal i program på avancerad nivå ELNU 2012). Detta gäller främst examinatorskompetens, som fram över inom flera områden kommer bli än mer akut när större grupper når examensarbetet inom Civilekonomprogrammet. Men det gäller i vissa fall också lärarresurser för de ingående kurserna. I vissa fall har personer slutat eller pensionerats utan att ha kunnat ersättas, i andra fall närmar sig pension. Konsekvenserna i dagsläget är ohållbara arbetsbelastningar för nyckelpersoner, att forskningstid (också externt finansierad sådan) inte kan utnyttjas vilket i sin tur hämmar meriteringen inför docent och professorsnivåerna samt en oroande risk i och med att examinationen i flera fall vilar endast på en person. Slutsatsen är att personalförsörjningen på flera av programmen är högst oroande. 3.4 Vilka lektorer verksamma inom programmen bedöms vara nära docentmeritering? Ett par av programmen uppger att möjlighet till docentbefordran för en eller ett par medarbetare är goda sett inom en tvåårsperiod. Detta kan dock kortsiktigt kräva att dessa personer frigörs från undervisning för att meritera sig. Med tanke på personalsituationen beskriven ovan står vi därför inför något av en paradox som är mycket svårlöst, åtminstone på kort (2-3 år) sikt. I andra program ligger möjlighet till docentmeritering längre fram än två år. Slutsatsen är att docentmeritering inom vissa områden är möjlig, men kan kräva särskilda insatser att under cirka två år frigöra dessa personer från åtminstone en del av sin undervisning. 4. INTERNATIONELLT SÖKTRYCK OCH SVENSK KONKURRENS Inom ramen för detta projekt är det svårt att göra en mer fullständig bedömning av konkurrensläget för våra program på avancerad nivå. De internationella programmen söks av studenter som sannolikt också överväger program i flera andra länder än Sverige. En bild av vilka andra program som är med i deras beslutsprocess, liksom vilka faktorer som där vägs in, går inte att ta reda på genom sekundärdata. Däremot skulle intressant information kunna samlas genom en enkät riktat till våra studenter på avancerad nivå, men det har inte varit görligt inom ramen för detta projekt. Det är därför något vi starkt rekommenderar bör genomföras. Det ska också sägas att den största konkurrenten till våra program på avancerad nivå, särskilt bland våra svenska studenter, är att inte läsa något magister- eller masterprogram alls. Vi får därför inte glömma att en viktig utmaning inför framtiden är att övertyga fler av våra egna kandidatstudenter att läsa vidare på avancerad nivå. Nedanstående redogörelse bygger på statistik från den tidiga sökomgången (januari) för sökande till internationella program. Det hindrar inte att den ändå innehåller ett mindre antal svenska 8

9 studenter, men statistiken exkluderar alltså de svenska studenter som söker 15 april, samt utbytesstudenter. Detta måste tas i beaktande. Siffrorna ger dock en indikation på populariteten hos våra program bland internationella freemovers, som alltså hittar oss på egen hand. Det innebär också att våra svenskspråkiga program (LIKE-programmet och Magisterprogrammet i Corporate Governance) inte är med varken i statistiken eller i konkurrensanalysen. I fallet LIKE så kan programmen inom området Leadership & Management också ses som konkurrenter och täcks därför något av analysen. Magisterprogrammet i Corporate Governance konkurrerar brett med program inom området redovisning/ekonomistyrning, men har få direkta motsvarigheter med samma tydliga fokus just på corporate governance. 4.1 Konkurrerande program inom området leadership and management Lärosäte Program Sökande totalt Behöriga Varav (inkl. sena) sökande Antagna avg. skyld. Stockholms universitet Masterprogram i Management Studies Linköpings universitet Business Administration - Strategy and Management in International Organisations Handelshögskolan i Stockholm MSc in Business and Management, Specialization in Management Högskolan i Gävle Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management Handelshögskolan i Stockholm MSc in General Management Lunds universitet Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change Blekinge tekniska högskola MBA-programmet, Campus (Helfart) Högskolan i Halmstad Magisterprogram i strategisk ledning Göteborgs universitet Master of Science in Management Umeå universitet Master's Programme in Management Högskolan på Gotland Master Program in International Management Linnéuniversitetet Leadership and Management in International Context, magisterprogram (Kalmar) Högskolan i Jönköping Managing in a Global Context (Two Years) Högskolan Väst Magisterprogram i internationellt företagande Högskolan i Jönköping Managing in a Global Context (One Year) Lunds universitet Magisterprogram i Sustainable Business Leadership Stockholms universitets program är tvåårigt och har ett brett innehåll inom organisation och ledarskap med inslag av entreprenörskap och innovationsledning. Behörigheten är bred, man kräver endast kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller humaniora. I övrigt framhåller man institutionens djupa kompetens inom området som argument. Linköpings universitet framhåller strategi, ledning och internationalisering som ledord för sitt program, vilket har likheter med vårt internationella program. Programmet innehåller också kurser i avancerad konsumentmarknadsföring, projektledning och human resource management. Programmet har inga särskilda metodkurser utan dessa är integrerade i uppsatsarbetet. Behörigheten är kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Handelshögskolan i Stockholm lyfter kraftigt fram pedagogiska aspekter, till exempel förekomsten av live-cases, möjligheten att välja kurser (också inom andra företagsekonomiska delämnen), färdighetsträning och personlig utveckling. Behörigheten är kandidatexamen i företagsekonomi med minst 15 hp management. Man kräver också GMAT or GRE-test. De främsta konkurrenterna inom området är tvååriga program (först Högskolan i Gävle erbjuder ett ettårigt program). Förutom Stockholms universitet lyfter man fram pedagogiken som viktigt argument. Ämnesmässigt är de något bredare än våra program. Noteras kan att dessa tvååriga program inte har i närheten så stort inslag av metodkurser som våra tvååriga program. Notera 9

10 också att Högskolan i Gävle respektive Högskolan på Gotland antar förhållandevis många avgiftsskyldiga studenter. 4.2 Konkurrerande program inom området business process & supply chain management Lärosäte Sökalternativ Sökande Beh sök Antagna Avg sk Lunds univ Magisterprogram i redovisning och ekonomistyrning Jönköping International Logistics and Supply Chain Management Linnéuniversitetet Business Process and Supply Chain Management Chalmers SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MSC PROGR Lunds universitet Masterprogram i Service Management, Logistics Göteborgs univ Master of Science in Logistics and Transport Management Gävle Master Programme in Management of Logistics and Innovation Borås Magisterutbildning i industriell ekonomi - logistik Mälardalen Produkt- och processutveckling/produktion och logistik Metoden har varit att utifrån sökstatistiken plocka ut de program vars namn innehåller något av begreppen logistik, supply chain management, process och ekonomistyrning. Bruttolistan av program är då nio stycken. BP&SCM tillsammans med Jönköpings masterprogram förekommer som både master och magister-variant. Man kan börja med att konstatera att det inte finns några andra program som (i namnet) kombinerar logistik/scm med ekonomistyrning, utan konkurrensen är på respektive område. Master in BP&SCM tycks därmed ha sin egen nisch. Söktrycksmässigt (både mätt som sökande, behöriga sökande och antagna) så är programmet som nummer tre efter Lunds ettåriga rena ekonomistyrningsprogram och Jönköpings rena logistik/supply chain managementprogram. Flera av de övriga programmen på listan är relativt små. Vidare har information hämtats från programhemsidor. Masterprogrammet i SCM på Chalmers kräver en kandidatexamen med huvudämne någon form av engineering, därmed är vi inte konkurrenter om samma studenter. Lunds master in service management har som förkunskapskrav en kandidatexamen med minst 60 hp service management eller FEK. Jönköpings masterprogram är stora, närbelägna och bör uppfattas som den största konkurrenten De kräver 60 hp i FEK/NEK/EK mot våra 90 hp i FEK. Man kan alltså konstatera att master i BP&SCM har de högsta förkunskapskraven bland konkurrenterna. Jönköpings master har inga inslag av forskarkurser. Lunds master in service management visar heller inte på inslag av forskarkurser. Frågan är om dessa tvåårsmaster-studenter har ett år i forskarutbildningen vid examen? Detta innebär en tydlig skillnad mellan BP&SCM och våra största konkurrenter, det är oklart om det är en fördel eller nackdel, vilket vi återkommer till i avsnitt 4.5 och 5.4. Det har gjorts ett försök att värdera kompetenssituationen hos de båda huvudkonkurrenterna genom studier av personalhemsidor. I Jönköping presenterar man personalen i logistik och marknadsföring tillsammans, varför det är svårt att urskilja logistikkompetent personal. Vi vet att professorn håller på att gå i pension och att de har annonserat efter en ny. I övrigt framgår få seniora personer. I Lund (detta program är lokaliserat till Campus Helsingborg) presenteras personal på institutionen för service management (logistik är en av tre fördjupningar). Där finns gott om senior personal men det är åter oklart om de är inom logistik/scm-området. 10

11 Sammantaget kan man säga att det inte tycks som de två största konkurrenterna har avsevärt gynnsammare kompetenssituation än oss. 4.3 Konkurrerande program inom området internationellt företagande/ marknadsföring Lärosäte Program Sökande Behöriga Antagna Avg skyldiga Göteborgs universitet Master of Science in International Business and Trade Högskolan i Halmstad Magisterprogram i internationell marknadsföring Högskolan i Jönköping International Marketing (One Year) Högskolan Väst Magisterprogram i internationellt företagande Linnéuniversitetet International Business Strategy, magisterprogram Mälardalens högskola International Marketing Umeå universitet Master's program in Business Development and Internationalisation Bland de analyserade programmen är söktrycket relativt homogent. De tre program som efter en kvalitativ analys av programinnehållet framstår som de främsta konkurrenterna är de program som ges vid handelshögskolan Göteborg, högskolan i Halmstad samt vid internationella handelshögskolan i Jönköping. Gemensamt för dessa tre program är att de har relativt låga behörighetskrav. I synnerhet Göteborg som tar in studenter med teknisk, nationalekonomisk och företagsekonomisk kandidatexamen. Detta är att närmast betrakta som en breddmagister. Programmet i Halmstad är produktionseffektivt då stor samläsning sker med övriga magisterinriktningar. Här har man ett tydligt innovationsfokus. Programmet I Jönköping framstår som teoretiskt relativt brett och mindre fokuserat. Mälardalen sticker ut med en stor andel avgiftspliktiga studenter. Noteras bör att Uppsala Universitet som forskningsmässigt är ledande inom ämnet inte finns med på listan på grund av sin programstruktur. Inriktningen är stor i Uppsala där stor kompetens finns inom ämnet. Dessutom startas ett program med inriktning International Business upp i vid Handelshögskolan i Stockholm under HT 13. International Business Strategy vid Linneuniversitetet sticker ut från övriga konkurrenter med sitt fokus på tillväxtmarknader, sitt forskningsnära upplägg och sitt arbete med LIVE-cases. Detta antas vara en styrka vid rekrytering, samtidigt är det en svaghet/ ett hot då det gör oss oerhört beroende av enstaka personer. Därtill bör nämnas att programmet har striktast behörighetskrav bland de analyserade konkurrenterna. Detta innebär att antalet potentiella sökanden begränsas, samtidigt som det antas höja kvaliteten och medvetenheten bland de sökande studenterna. 4.4 Konkurrerande program inom området marknadsföring Lärosäte Sökalternativ Sökand e Behöriga Antagna Avg. skyldiga Högskolan i Magister International Marketing Jönköping Högskolan i Master innovationsledning & Halmstad affärsutv., inr. strategisk ledning Högskolan i Magister internationell MF

12 Halmstad Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad Mälardalens högskola Umeå universitet Karlstads universitet Umeå universitet Linnéunivers itetet Linnéunivers itetet Göteborgs universitet Master innovationsledning & affärsutv., inr. Tekn. projektledning Master innovationsledning & affärsutv., inr. internationell MF International Marketing Master Business Development and Internationalisation Magister-/ Master MF Master MF Master MF Magister MF Master Innovation & Industrial Management Magistern/mastern i MF har minst 10 huvudkonkurrenter. Av dessa är Jönköping, men framför allt Halmstad de vassaste. När vårt magister-/masterprogram i Marnadsföring beslutades 2008 hade Halmstad ingen motsvarande utbildning. Sedan dess har de systematiskt rekryterat professorer, docenter och lektorer inom innovation och marknadsföring. De har också byggt upp ett antal mycket profilerade magister och masterprogram med gemensam bas, ungefär som HIK körde grundutbildningen förut. Mycket framgångsrikt. De är nu antagligen vår tuffaste konkurrent. Mälardalens högskolan har också en relativt stor (sett till antal antagna) utbildning i International marketing. Se också analysen av internationellt företagande/ marknadsföring där också viss internkonkurrens med magisterprogrammet i International business strategy kan antas. Jämfört med Halmstad så framstår vårt program som mindre unikt. De närmaste åren bör vi profilera och integrera vårt program i större utsträckning än idag. Detta fordrar att inblandade lärare deltar i en större utvecklingsaktivitet. 4.5 Sammanfattning av viktiga iakttagelser Även om utbudet av program på avancerad nivå i Sverige är dynamiskt så ger ovanstående sammanställning en grund för framtida benchmarking och inspiration. Tydligt är att inom de flesta av våra områden finns konkurrenter som, åtminstone sett utifrån, erbjuder kraftfulla produkter, både innehållsmässigt och pedagogiskt, dessutom snyggt presenterade. Det är endast inom Business Process & Supply Chain Management, och i viss mån inom Corporate Governance, där liknande alternativ saknas eller är få. Det bör också noteras att de flesta tvååriga program som studerats närmare har en betydligt mindre fokusering på metodkurser än våra tvååriga program. Det är svårt att veta närmare 12

13 om/vilka andra kurser som respektive lärosäte anser vara på forskarutbildningsnivå, men i en jämförelse framstår våra tvååriga program som tydligt forskarförberedande och har inte samma flexibilitet till exempel vad gäller möjlighet till utlandsstudier som i flera program på andra lärosäten. Detta påverkar sannolikt både antal och vilka studenter som söker och bör beaktas inför vårt fortsatta utvecklingsarbete. 5. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG 5.1 En portfölj med både styrkor och svagheter Vi har konstaterat att våra nuvarande program står relativt starka som enskilda delar genom intressanta ämneskombinationer, i flera fall anknytning till livaktiga forskningsmiljöer och har byggt upp spännande internationella miljöer. Samtidigt finns betydande utmaningar i att på sikt säkerställa personalförsörjningen, framför allt vad gäller examinatorskompetens på docent och professorsnivå. Flera programmen har härvidlag i dagsläget en oacceptabel risknivå där mycket kvalitet och legitimitet vilar på ett fåtal personer, vissa som redan nått officiell pensionsålder. 5.2 Expansionsmöjligheter Vi har konstaterat att möjligheterna till expansion av antalet studenter finns men är liten inom ramen för nuvarande program, detta beroende både på de pedagogiska modeller som används och på ovan nämnd brist på handledarkapacitet. Däremot finns möjlighet till utveckling av nya program på magister/masternivå och vi har identifierat turism respektive entreprenörskap som de två i dagsläget mest naturliga områdena för programutveckling. 5.3 Nationell och internationell rekrytering För att öka andelen utbildning på avancerad nivå så måste rekryteringen till avancerad nivå bland våra nuvarande svenska kandidatstudenter öka. Det måste bli naturligt för fler att läsa vidare efter kandidatnivån. Samtidigt så ser vi att intresset bland svenska studenter att läsa på denna nivå för närvarande är relativt skralt, vilket gör att vi ser det som naturligt att våra utbildningar på avancerad nivå, om inte särskilda skäl finns för undantag, är engelskspråkiga och riktar sig mot en internationell studentmarknad. Särskilda insatser riktade både mot egna och andras svenska studenter samt mot en internationell studentmarknad behöver göras, samtidigt som relationer med utvalda partneruniversitet fördjupas. 5.3 Samkörning och specialisering För att erbjuda så hög kvalitet som möjligt, speciellt vad gäller forskningsanknytningen, ser vid det som naturligt att vi i högre grad än på grundnivå utnyttjar våra resurser vid båda campus. Det kan innebära att samma kurs går på båda campus fast kanske i olika program och att lärare 13

14 medverkar på båda campus. Med tanke på de små grupper det ibland är fråga om så är det också viktigt att utnyttja samläsningsmöjligheter mellan olika magister/masterprogram och med civilekonomprogrammets fördjupningar. Detta görs i olika utsträckning redan idag, men kan behöva göras i än högre utsträckning. Det innebär också att vi bör undvika att liknande magister/masterprogram ges på båda orterna, utan att det sker en specialisering och att programmen ges på det campus där de har de bästa förutsättningarna. 5.4 Relationen masterutbildning-forskarutbildning I jämförelsen med relevanta konkurrenter (se avsnitt 4 ovan) framkommer att Ekonomihögskolans masterprogram, som bygger på samma grundstruktur, har en klart större tonvikt på forskarförberedande metodkurser än program på andra orter. I dagsläget läser våra studenter 30 hp metodkurser på forskarutbildningsnivå vilket gör att våra masterprogram har en markant forskarförberedande inriktning, vilket sannolikt får konsekvenser både för antalet och vilka studenter som söker våra program. Flera av våra internationella studenter har haft svårt att klara dessa kurser, åtminstone på den nivå som vi förväntar oss av doktoranderna. Det kan diskuteras om detta är den bästa modellen inför framtiden. Å ena sidan ställs höga krav på masteruppsatsens vetenskapliga kvalitet, vilket fordrar en gedigen metodutbildning. Flera av de internationella studenterna upplevs inte av programansvariga ha tillräckliga metodkunskaper när de påbörjar masterprogrammen vilket gör metodinslagen viktiga. Å andra sidan kan ett något mindre utrymme för metodkurser (till exempel att studenterna läser 15 och inte 30 hp metod) ge möjlighet till andra attraktiva moment, så som utlandsstudier vid något av våra partneruniversitet och program som inte framstår som i lika hög grad forskarförberedande. Propedeutiska metodkurser, liksom moment inom ramen för andra kurser kan i så fall komplettera de kvarvarande metodkurserna. Möjlighet till fortsatt samläsning för att säkerställa både kvalitet och resurseffektivitet, liksom målet att 60 hp enligt Bolognamodellen ska kunna tillgodoräknas på forskarutbildningen bör också då beaktas. 5.5 Relationen mellan Civilekonomprogrammet och andra utbildningar på avancerad nivå I den framtida diskussionen måste hänsyn tas också till Civilekonomprogrammet, som ligger utanför ramarna för denna rapport. Civilekonomprogrammets fjärde år utgör en betydande del av Ekonomihögskolans undervisning på avancerad nivå och har i flera fall samläsningsaktiviteter med andra magisterutbildningar. Resultaten av en framtida kvalitetsutvärdering av Högskoleverket kommer därför att ha stor betydelse för vår verksamhet på avancerad nivå. I ljuset av att fler och fler universitet väljer att avstå från att ge civilekonomexamen (eller ger den en mycket undanskymd plats), senast Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, gör en fördjupad och seriös diskussion om Civilekonomprogrammets roll i vårt samlade utbildningsutbud nödvändig. Vill vi fortsätta att hålla fast vid civilekonomexamen som en av kanske allt färre lärosäten, eller vill vi på medellång sikt lämna denna och gå mot en mer renodlad Bolognamodell med treåriga kandidatprogram och ett- och tvååriga magister magister och masterpgrogram? 14

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November 2016 Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Agenda Interaktiv tillställning ställ frågor! Programinformation Information om utlandsstudier

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete vid Ekonomihögskolan

Plan för systematiskt kvalitetsarbete vid Ekonomihögskolan Dnr: 2014/427-1.1 Ekonomihögskolan Plan för systematiskt kvalitetsarbete vid Ekonomihögskolan läsåren 2014/2015 2016/2017 Beslutat av Fakultetsstyrelsen Gäller från Våren 2015 Beslutat av: Beslutsdatum:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Kort presentation av valberedningens förslag

Kort presentation av valberedningens förslag Kort presentation av valberedningens förslag Ordinarie ledamöter Helena Forslund Fredrik Karlsson Lars Tomsmark Katarina Stjernfeldt Mikael Lundgren Anna Lindahl Madeleine Johansson Personliga suppleanter

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT14.

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i Företagsekonomi strategi och ledning i internationella organisationer, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan. Masterprogram i Företagsekonomi strategi och ledning i internationella organisationer, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram i Företagsekonomi strategi och ledning i internationella organisationer, 120 högskolepoäng Master of Science (Two Years) in Business Administration, Strategy and Management

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 217 Katarina Borne/ Kvalitet och analys, Enheten för utredning och lärarutbildning PM: 217:1, Dnr V 217/56 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i pedagogik, 120 högskolepoäng. Master Programme of Pedagogical Science, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i pedagogik, 120 högskolepoäng. Master Programme of Pedagogical Science, 120 ECTS Credits Dnr 145/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i pedagogik, 120 högskolepoäng Master Programme of Pedagogical Science, 120 ECTS Credits Ansvarig institution

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP

Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP D-nivå Kurser för framtida auktorisation som revisor Examen Ansökan till senare del av master program Genomgång av nya webbsidorna för Val av kurser inom

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 216 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Forsknings- och innovationskontoret PM: 216:1, Dnr V 216/396 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Utbildningsplan. Magisterprogram i skatterätt och ekonomi

Utbildningsplan. Magisterprogram i skatterätt och ekonomi Dnr: HS 2014/166 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Magisterprogram i skatterätt och ekonomi Programkod: Programmets benämning: SASKA Magisterprogram i skatterätt och ekonomi

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i marknadsföring, 120 högskolepoäng. Master Programme in Marketing, 120 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i marknadsföring, 120 högskolepoäng. Master Programme in Marketing, 120 Higher Education Credits Dnr: 929/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i marknadsföring, 120 högskolepoäng Master Programme in Marketing,

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Programmet omfattar med sina 60 hp - en metodkurs Forsknings- och utvecklingsarbete i skolan (15 hp) - teorikurser

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp 1 (7) Utbildningsplan för: Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, 60-120 hp Master's Programme in Sustainable Information Provision (60 or 120 Credits) Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Leif Rytting. Mikael Hilmersson. Joachim Timlon** Susanne Sandberg** Bertil Hultén. Philippe Daudi. Philippe Daudi

Leif Rytting. Mikael Hilmersson. Joachim Timlon** Susanne Sandberg** Bertil Hultén. Philippe Daudi. Philippe Daudi Ekonomihögskolan 2013-04-23 Examinatorer VT13 Dnr: UGA 2013/67-3.2.1- Revision 2 1FE610 Advertising Campaign Planning, 7,5 Olle Duhlin* 1IK400 Affärsinformatik - grundläggande datorkunskap, 4,5 John Jeansson*

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Högskolan i Kalmar Rektor. Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax:

Högskolan i Kalmar Rektor. Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Högskolan i Kalmar Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se Annika Vänje 08-563 085 87 annika.vanje@hsv.se BESLUT 2008-12-09

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-11-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-11 Sid 2 (7)

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU

Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU 1(5) Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU Bakgrund SUV fattade i maj 2015 beslut om att tillsätta

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits Dnr: 1026/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng Master programme in Mathematics and Modelling,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

UK-information. 21 januari 2016

UK-information. 21 januari 2016 UK-information 21 januari 2016 1 Dagordning information 1. Presentation av Mats Reinhold och hans roll som vår kontaktperson hos Enheten för externa relationer 2. BPS-rapporten, Thomas Pettersson och Daniel

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2015/3957 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för konst och humaniora Innovation genom ekonomi, teknik och design inriktning design, masterprogram, 120 högskolepoäng Innovation through Business, Engineering

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik Dnr: UGA 2013/2496 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för teknik Innovation genom ekonomi, teknik och design inriktning teknik, master program, 120 högskolepoäng Innovation through Business, Engineering

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

EXAMINATORER VT15- GRUNDNIVÅ

EXAMINATORER VT15- GRUNDNIVÅ EXAMINATORER VT15- GRUNDNIVÅ KALMAR 1FE610 Advertising Campaign Planning, 7,5 hp Max-Mikael Björling* 1FE600 Affärsmannaskap med praktisk försäljningsteknik, 7,5 hp Hans Allmér* 1FE913 Affärssystem, 7,5

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för SMP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för SMP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation för SMP och HLP Välkommen till fördjupningsvalsinformation Agenda för detta pass D-nivå Kurser för framtida auktorisation som revisor Examen Genomgång av nya

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen Linnéuniversitetet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Peter Green 08-563 086 07 peter.green@hsv.se

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi,

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH46, Företagsekonomi: Ledarskap och change management, 7,5 högskolepoäng Business Administration: Leadership and Change Management, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Arbetsvetenskap, magisterprogram 60 högskolepoäng (hp), avancerad

Arbetsvetenskap, magisterprogram 60 högskolepoäng (hp), avancerad GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap UTBILDNINGSPLAN S2ARB Arbetsvetenskap, magisterprogram 60 högskolepoäng (hp), avancerad nivå Master (one

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Inledande analys samt åtgärds- och tidsplan med anledning av UKÄ:s utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap

Inledande analys samt åtgärds- och tidsplan med anledning av UKÄ:s utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap Högskolan i Borås 2013-12-11/TW Inledande analys samt åtgärds- och tidsplan med anledning av UKÄ:s utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap Bakgrund UKÄ:s utvärdering av utbildningar

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 6:or på CEP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 6:or på CEP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 6:or på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation Agenda för detta pass D-nivå Kurser för framtida auktorisation som revisor Examen Genomgång

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer