Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag?"

Transkript

1 INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag? Lennart Söderberg Juni 2009 Magisterexamen/examensuppsats/20 poäng(30 Hp)/D-nivå Industriell Ekonomi Magisterprogram/Management of Logistics and Innovation Examinator: Lars Bengtsson Handledare: Lars Bengtsson

2 ABSTRACT Purpose To analyze the relationship between supply chain management maturity, supply chain performance and financial performance in small and medium sized enterprises (SM E:s). Design/methodology/approach The data comprises 15 SME:s that participated in a local logistic study in Gävleborgs län. The levels of supply chain mature within these firms were based upon an interview study and the financial performance of the firms was then examined using financial reports based data. Findings The results of this study indicate that there is a strong relationship between SCM maturity and SC performance in SMEs, some relationships between SCM maturity and financial performance, as well as some relationships between SC performance and financial performance. This means that if firms use maturity indicators in the SCOR areas to improve their processes, they will most likely achieve a positive effect on supply chain performance and probably also on financial performance. The result implies that the supply chain maturities in these firms are higher than expected with no one at the adhoc level. While this study is based on a rather small number of participating firms, it would be valuable to further test the significance of the indicated correlations between SCM maturity and performance in a large scale survey. Research limitations/implications The research is an attempt to understand supply chain maturity and it s implication on financial performance. Developing supply chain maturity is an opportunity for a company to gain superior performance. The use of this approach has been validated in several previous research studies. The research limitation of this study is the small number of participating firms. Practical implication Maturity models could be valuable frameworks for corporate management. This study provides statistical evidence that a SME firm that has achieved a higher maturity level in their supply chain management also can achieve higher SC performance and financial performance as well. The study further confirms the maturity model from Lockamy and McCormack (2004) as a very reliable tool for this purpose, even in extremely small firms. Originality/Value This study is one of very few to focus on supply chain maturity of SME:s and analyze the linkage between financial performance and supply chain maturity in SME:s. This is particularly significant since earlier research implicate that SME:s has a very low maturity and in addition to that a high potential of improvements in this area. Maybe the findings of this study can be a starting point for these SME:s to take their maturity to a higher level and improve their financial performance. These findings might be valuable for further research in the linkage between maturity and superior performance in SME:s. Key words Supply Chain Management, Supply Chain Performance, Supply Chain Maturity, Financial Performance, Logistic Performance. Paper type Thesis/research paper ii

3 FÖRORD När denna studie planerades och de första idéerna testades såg verkligheten inte ut som idag. Ingen global ekonomisk kollaps fanns i sikte, tillväxten var hög och investeringsviljan ute på företagen hög. De små och medelstora företagen investerade i nya effektivare maskiner och såg fram emot morgondagens möjligheter. Idag ser det inte riktigt så ut, företagen kämpar med näbbar och klor för att överleva och vara kvar när det vänder och efterfrågan tar fart igen. Många företag har halverat sin personal, arbetar korttidsvecka etc. allt för att skära kostnader utan att förlora för mycket kompetens. Men för många kommer inte det att räcka till, utan några företag kommer att försvinna. I dessa tider svåra tider finns plötsligt och ofrivilligt tiden till att utvecklas, och då när alla kostnader redan sparats blir åtgärder som att effektivisera processer, som t.ex. processerna i försörjningskedjan aktuellt och begrepp som supply chain och supply chain management kan plötsligt få liv och lyftas upp för genomlysning. Det gör att denna studie helt plötsligt har fått ett tydligare praktiskt värde som med lite vilja möjligtvis kan tas till vara för att förbereda sig inför framtiden och de goda tider som komma skall. Jag vill passa på att tacka alla som gjort denna studie möjlig, alla deltagande företagare som gett mig en del av sin viktiga och värdefulla tid. Professor Lars Bengtsson (HIG) som ledsagat mig och guidat mig rätt när tankarna skenat iväg och oturen varit framme när jag försökt att tänka till. Ett stort tack till mina arbetskamrater som gett mig uppmuntran och goda råd, och slutligen till min chef och tillika näringslivschef i Sandvikens kommun, Michael Norell för att jag fått tid och uppmuntran till denna studie. Sandviken den 6 maj 2009 Lennart Söderberg iii

4 SAMMANFATTNING Syftet med denna studie är att analysera hur sambanden mellan supply chain management maturity, supply chain performance och financial performance ser ut i små och medelstora företag (SME). Studien omfattar 15 SME företag som är medlemmar i ett nätverk av företag främst inom skärande bearbetning. Mognadsnivån i företagen och SC performance bedöms utifrån en intervjustudie medans financial performance fastställdes utifrån bokslut och nyckeltal inhämtade från officiella databaser som t.ex. UC och Bolagsverket. Studiens resultat visar att det är en relation mellan SCM maturity och SC performance som framgår av tidigare studier, (PRTM, 2007; McCormack et al., 2008; Lockamy and McCormack, 2004; Johnson and McCormack, 2003). Som tillägg till tidigare studier, indikerar resultaten från denna studie att alla fyra processerna i SCOR har en stor påverkan på variabler för performance som kvalitet och produktivitet, likväl som för overall SC performance. Det innebär att om företag använder sig av indikatorer på mognad i de fyra viktiga processerna i SCOR modellen, kommer de med största sannolikhet att få en positiv effekt på effektiviteten i sina försörjningskedjor (SC performance) men troligtvis också på det finansiella resultatet. Denna studie är en av få som faktiskt kunnat visa på en relation mellan SCM maturity och financial performance, en relation som det endast har funnits indikationer på i tidigare studier, (Bowersox et al., 2000; D Avanzo et al., 2003; Christensen et al., 2007). Det är dock för få signifikanta korrelationer för att hypotesen skall kunna bekräftas, vilket antagligen är en effekt av för få observationer. Töyli et al. (2008) kunde i sin studie inte bekräfta denna relation p.g.a. för låg mognadsnivå i SME företagen, problemet med denna studie är att den lider av för få medverkande företag. Studien visar också på flera korrelationer mellan SC performance och financial performance, även fast bara ett fåtal var signifikanta. Då denna studie är baserad på ett i sammanhanget litet antal medverkande företag, skulle det vara värdefullt med vidare forskning och tester av signifikansen av de indikerade korrelationerna mellan SCM maturity och performance i en större undersökning. Denna studie är en av de första i Sverige att använda sig av denna modell, och som har små och medelstora företag som respondenter. De flesta studier görs på större internationella eller globala organisationer. Därför tillför denna studie kunskaper och förståelse för vilken påverkan som supply chain management har, speciellt i mindre företag. Vidare bekräftar den Lockamy and McCormacks (2004) maturity model som ett tillförlitligt verktyg för detta ändamål även i extremt små företag. Studien visar även att sättet att dela in företagen utifrån deras finansiella resultat enligt Bolstorff & Rosenbaum (2003) är relevant och användbart i detta sammanhang likaså är parametrarna för SC performance (Bowersox, Closs och Cooper, 2007) adekvata och ger en rättvis bild av företagets effektivitet i deras supply chain (SC performance). Slutligen så visar den att SCOR är ett intressant verktyg för att utveckla processmognaden i sin supply chain management. iv

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING abstract... ii Förord... iii Sammanfattning... iv Innehållsförteckning... v 1. Introduktionoch syfte Introduktion Syfte Te oretiskt ramverk Supply Chain Management Supply Chain Management Framework Länken mellan Supply Chain Management och lönsamhet En effektiv Supply Chain driver på lönsamheten Effektiva mätetal för the supply chain Process Maturity Models Konceptuell modell och hypoteser Metod och vetenskaplig ansats Metod Vetenskaplig ansats reliabilitet och validitet Empirisk studie Introduktion till studien Ekonomisk analys Resultat från den ekonomiska analysen Analys av Supply Chain performance and supply chain management maturity Resultat av Supply Chain Performance Resultat av Supply Chain Maturity Resultat från Korrelationsanalysen v

6 4.4.1 Korrelationsanalys mellan SCM maturity och SC performance Korrelationsanalys mellan SCMm och financial performance Korrelationsanalys mellan SC performance och financial performance Diskussion och Slutsatser utifrån den empiriska studien och dess resultat Diskussion Slutsatser Litteraturförteckning Figurförteckning Bilagor vi

7 1. INTRODUKTIONOCH SYFTE 1.1 INTRODUKTION Supply Chain Management (SCM)eller fritt översatt, att hantera sina försörjningskedjor är ett begrepp som introducerades på 1990 talet (Mattsson, 2002). Sverige har länge varit ett föregångsland inom detta område men vi använde termer som materialadministration (MA) istället för SCM. Då vi idag lever och verkar i en globaliserad och föränderlig kontext är behovet av att utveckla SCM för att vinna konkurrensfördelar stort. Små och medelstora företag (SME:s) har plötsligt blivit medvetna om att förändringens vindar blåser en iskall vind som medfört att kraven förändrats, helt nya krav har lyfts fram och i många fall har även nya kunder tillkommit med en helt ny uppsättning av krav. Kunder som finns på en global marknad med ökande krav på effektivitet i form av minskade ledtider, leveranssäkerhet och orderuppfyllelse. För att möta upp mot detta måste företagen utveckla en kunskap och en förmåga som kan tillmötesgå detta och som finns uttryckt i deras organisatoriska processer (Lockamy och McCormack, 2004; MacCormack et al., 2008), ett av dessa områden är supply chain management (SCM). Globaliseringen har medfört att konkurrensen blivit hårdare och skillnaden mellan vinst eller förlust för globala företag kan hänga på hur väl fungerande den globala pipelinen kan optimeras. Förändringar sker hela tiden i den geopolitiska situationen som EU:s geografiska utvidgning och nya växande marknader som Östeuropa och Kina har öppnat för nya affärsmöjligheter och samtidigt sysselsatt företagen med att förändra strukturella mönster i deras logistik och supply chain, som t.ex. lokaliseringen av fabriker, större lager, intern logistik och distribution (An & Fromm, 2005). Den globalisering som nu sker är antagligen inte ett problem som företagen måste klara av utan är bara ett inslag av många förändringar som hela tiden sker och som ställer mycket höga krav på en flexibel organisation där naturligtvis logistiken ingår (Scocco, 2007). De logistiska funktionerna ställs inför helt nya krav och måste anpassas efter detta för att vara konkurrenskraftiga. Internets utveckling kommer att få en betydande roll för e logistikens utveckling. Internet har på mycket kort tid blivit det verktyg som företagen använder för att sända information genom sina supply chains. Med hjälp av Internet kan företagen utan hänsyn till geografiska avstånd växla information med varandra, information som t.ex. prognoser, ordrar, lagersaldon, produktuppdateringar och fraktinformation. Med hjälp av servrar och Internet läsare som t.ex. Internet Explorer erbjuder Internet en ny standard för orderhantering och spårbarhet av fraktat gods. Ohio State University förutspår i en rapport från 2004 att Internet kommer att ta 20 % av all orderhantering 2010 (Bowersox, Closs, & Cooper, 2007). Outsourcing och spesialisering har gjort effektiv styrning av försörjningskejan (supply chain) alltmer viktigt för ett konkurenskraftigt industriföretag. Företagen är därför allt mer angelägna att identifiera sätt att utveckla sin förmåga att styra och leda sin förörjningskedja (supply chain capability). De senaste åren har en avsevärd mängd av forskning genomförts för att definiera och och mäta effektiviteten i försörjningskedjorna (supply chain performance) och för att undersöka olika modeller för att mäta mognaden (maturity) i strategisk styrning av processerna i företagens supply chains (Gunasekaran, Patel, and Tirtirouglu, 2001; Morgan, 2004; McCormack et al., 2008). Baserad på det antagandet att en sådan förmåga är resultatet av en systematisk utveckling, är supply chain maturity modeller tillgängliga för att försöka hitta s.k. Supply Chain Management maturity och performance i SME 4B1. Introduktionoch syfte 1

8 best practice i supply chain management (e.g., Lockamy and McCormack, 2004; Vaidyanathan and Howell, 2007). En grundläggande ide bakom dessa modeller är det att ökad mognad kommer att leda till ökad supply chain (SC) performance, som i sin tur kommer att leda till ökad financial performance dvs. ökad tillväxt, ökad lönsamhet och ökad avkastning på det satsade kapitalet. Det finns dock sparsamt med empiriska studier som stöder detta samband mellan supply chain maturity och performance (Presutti och Mawhinney 2007). De förhållandevis få studier som gjorts tillhandahåller endast indikationer på att företag med en högre SCM maturity är lönsammare eller har en högre SC performance än företag med lägre SCM maturity (PRTM, 2007; McCormack et al., 2008). Andra studier indikerar kopplingar mellan supply chain performance och financial success (Bowersox et al., 2000; D Avanzo, von Lewinski, and Van Wassenhove, 2003; Christensen, Germain, and Birou, 2007). Ett problem som diskuterats av Timme och Williams Timme (2000), är det att ledningen inte alltid förstår den potentiella fördelen av SCM för det finansiella utfallet, och det att många experter på SCM fokuserar mer på operativa än på finansiella indikatorer på performance. Ett annat tillkortakommande är det faktum att de flesta studier inbegriper större företag, internationella eller globala organisationer. Andelen studier på SME företag är försvinnande liten, ett undantag är en nyligen genomförd studie i Finland där 424 SME företag deltog (Töyli et al., 2008). Den studien kunde dock inte dra några slutsatser om sambandet mellan SCM maturity och financial performance då de flesta av företagen i studien visade en mycket låg mognadsnivå. Studien inkluderade inte någon analys av SC performance. 1.2 SYFTE Studien utgår från att en väl fungerande försörjningskedja (supply chain) har en hög processmognad vilket ökar företagets förmåga att utföra sin operativa verksamhet, och därmed höja sin konkurrensförmåga och öka företagets lönsamhet. För att åskådliggöra detta föreslås tre hypoteser: H1: Företag med en högre nivå av SCM maturity har bättre SC performance. H2: Högre nivåer av SCM maturity leder till bättre financial performance. H3: Förbättringar av SC performance leder till bättre financial performance. Syftet med studien är således att: undersöka hur relationerna mellan SCM maturity, SC performance och financial performance. att om möjligt, hitta lämplig modell och adekvata verktyg för att bedöma företagens mognadsnivå (SCM maturity) och åskådliggöra dessa relationer. bekräfta de tre hypoteserna ovan. Supply Chain Management maturity och performance i SME 4B1. Introduktionoch syfte 2

9 2. TEORETISKT RAMVERK I detta kapitel redovisas relevant teori, viktiga begrepp och områden som är speciellt intressanta för studien. Under detta kapitel kommer jag att närmare beskriva Supply Chain Management, Supply Chain Management maturity, Supply Chain performance och Financial performance, vilket är vad studien handlar om. Jag kommer också att ge hänvisningar till genomförda studier inom ämnet och vad som framkommit ur dessa. 2.1 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT I början av 1980 talet utvecklades begreppet Supply Chain Management (Lampert och Cooper, 2000) som handlar om hur man hanterar relationer mellan aktörerna i försörjningskedjan. Supply Chain Management (SCM)har utvecklats ur principer som Total Quality Management (TQM)och Just in time (JIT)sett ur ett management perspektiv och systemtänkande från ett forsknings och metodperspektiv (Andersson, 2001). Principerna med TQM eller JIT fokuserar antingen på att öka värdet på output och minska de operativa kostnaderna, eller på att minska lager för att öka systemets prestanda. Det innovativa med SCM är att lägga fokus på systemets gränser. Förståelsen för SCM har utvecklats och förändrats med tiden, från att ha uppfattas som integrerad logistik över the Supply Chain till den nuvarande uppfattningen av SCM som integrerande och styrande affärsprocesser över the Supply Chain (Lampert och Cooper, 2000). Istället för att fokusera på en enskilds organisations prestanda, används systemtänkandets helikopterperspektiv för att överblicka flera organisationers gemensamma ansträngningar för att uppfylla slutkundens krav (Andersson, 2001). Processintegrering Supply Chain Management kräver tvär funktionell integration av organisationens nyckelprocesser men också en integrering av processerna i det nätverk av företag som utgör the supply chain. SCM är fokuserad på hur organisationen hanterar sina relationer till leverantörer och kunder och den prestationsförbättring som är resultatet av en väl fungerande supply chain (Lampert, 2004). En supply chain är dynamisk och innehåller ett konstant flöde av information, produkter och tillgångar. Inom varje organisation så inkluderar the supply chain alla funktioner för att motta och uppfylla kundernas önskemål (Chopra och Meindl, 2004). Supply Chain Management är integrationen mellan företagets huvudprocesser från slutkund till leverantören som tillför material, produkter, tjänster och information som tillför kunden och aktieägarna mervärde (Lampert och Cooper, 2000). Supply Chain Management är företagens samarbete för att uppnå strategisk positionering och att förbättra den operativa effektiviteten (Bowersox, Closs och Cooper, 2007). Andersson (2001) hänvisar till Melnyk & Wassweiler 1 som identifierat fyra olika varianter på integration i en supply chain: Functional integration handlar om integration inom ett funktionellt område som t.ex. marknadsföring, försäljning eller logistik. Inom exempelvis försäljning handlar funktionell integration om länkar och feedback mellan planering, schemaläggning och verkställande. 1 Andersson hänvisar till: Melnyk, S.A., & Wassweiler, W.R., (1992), Integration: Building the Foundation for Corporate Success, American Production & Inventory Control Society, Conference Proccedings, pp Supply Chain Management maturity och performance i SME 5B2. Teoretiskt ramverk 3

10 Organizational integration handlar om koordination mellan olika funktionella områden inom företaget, som t.ex. mellan försäljning och marknadsföring. Strategic integration handlar om i vilken utsträckning som processerna som behandlar formulering, implementering, utvärdering och granskning av strategiska mål mellan funktionella områden integreras. Länkar och feedback loopar finns mellan funktionella områden och strategiska formuleringsprocesser. Inter organizational (channel) integration handlar om vilka kopplingar som finns med externa organisationer. Det finns två typer av integration här: forward integration med kunder och backward integration med leverantörer. Enligt Andersson (2001) är channel integration och supply chain integration lika till sin omfattning och de övriga tre typerna av integration kan överföras till en supply chain kontext. Kontexten av en integrerad supply chain är ett samarbete mellan flera företag inom ett ramverk av viktiga flöden av resurser och begränsningar. Inom detta ramverk beror resultatet en supply chain uppnår på hur mycket arbete som läggs ned på att operativt förena ett företag med sina kunder lika mycket som på de distributiva och leverantörsnätverkens betydelse för att uppnå konkurrensfördelar (Bowersox, Closs och Cooper 2007). Michigan State University fann i sin undersökning att när koordinering och integrering minskade i de kritiska flödena, resulterade det i förseningar, återflöden och ineffektivitet (Stank, et al., 2005). Trots att integrering av the supply chain i sig medför stora fördelar så kommer de inte utan uppoffringar, och de händer inte över en natt. Genom att i förväg vara medveten om de hinder som kan stå i vägen för ett sådant arbete, kan företagsledningen lättare och effektivare komma förbi dessa hinder. Ett av de vanligaste hindren är avsaknaden av inbyggda tvärfunktionella områden inom organisationen (Stank, et al., 2005). Även om integration kan skapa stort värde för organisationen och dess samarbetspartners, så representerar det också förändring. Vissa människor är mer mottagliga och förstående till förändring än andra. Supply Chain initiativ kräver en nära kommunikation och koordinering över funktionella gränser. Om inte alla känner sig manade att delta i processen, kommer inte de fulla fördelarna i en supply chain integration att uppnås. FIGUR 1 THE INTEGRATED SUPPLY CHAIN FRAMEWORK, (BOWERSOX, CLOSS, & COOPER, 2007) SID 6 Supply Chain Management maturity och performance i SME 5B2. Teoretiskt ramverk 4

11 Det generaliserade supply chain arrangemanget illustrerat I fig. 1 binder logiskt och logistiskt ett företag och dess distributiva och leverantörsnätverk till dess kunder. Budskapet i figuren är det att den integrerade värdeskapande processen måste förenas och styras från materialanskaffandet till leveransen av produkten/tjänsten till slutkund (Bowersox, Closs och Cooper, 2007). Definition The Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) tidigare the Council of Logistic Management (CLM) definierar Supply Chain Management enligt följande: Supply chain management encompasses the planning and management of all activities involved in sourcing and procurement, conversion, and all logistics management activities. Importantly, it also includes coordination and collaboration with channel partners, which can be suppliers, intermediaries, third party service providers, and customers. In essence, supply chain management integrates supply and demand management within and across companies 2. Beslut gällande Supply Chain befäster och etablerar det operativa ramverk inom vilket logistiken utförs och verkar (Bowersox, Closs och Cooper 2007). Enligt CSCMP så är Logistics Management bara en del av SCM vilket tydligt avspeglas i deras definition av Logistics Management: Logistics management is that part of supply chain management that plans, implements, and controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services and related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customers' requirements SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FRAMEWORK Ramverket kring SCM består av tre nära interrelaterade element, strukturen kring nätverket runt din supply chain, affärsprocesserna i din supply chain och komponenterna i din supply chain. Nätverksstrukturen består av de medverkande företagen och relationerna mellan dessa företag. Affärsprocesserna är de aktiviteter som producerar ett specifikt output eller värde för kunden. De styrande komponenterna är de variabler med vilka affärsprocesserna integreras och styrs över the supply chain (Lampert och Cooper, 2000). 3) What level of integration and management should be applied for each process link Supply Chain Business Processes 2) What processes should be linked with each of these key supply chain members? Supply Chain Management Components Supply Chain Network Structure 1) Who are the key supply chain members with whom to link processes? FIGUR 2 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FRAMEWORK: ELEMENTS AND KEY DECISIONS 2,3 Presenterad på CSCMP:s hemsida, (nov. 2007) Supply Chain Management maturity och performance i SME 5B2. Teoretiskt ramverk 5

12 Supply Chain Network Strukture Nätverksstrukturen i en supply chain består av alla de företag som på något sätt är involverad från hanteringen av råmaterial till slutkund. Hur mycket av denna supply chain som måste styras beror på många olika faktorer inklusive komplexiteten i produkten, antalet tillgängliga leverantörer, tillgången på råmaterial. Lampert & Cooper (2000) beskriver detta nätverk som ett uppdraget träd där trädkronans grenar och rotsystemet är själva nätverket med leverantörer och kunder. Relationerna till de olika företagen i nätverket är naturligtvis inte de samma. Företagsledningen måste bestämma vilken typ av partnerskap som är lämpligt för de olika relationerna i nätverket. Alla relationer och länkar kan inte var fullständigt integrerade och koordinerade. Den mest lämpliga relationen är den som bäst passar de förutsättningar som för tillfället gäller. FIGUR 3SUPPLY CHAIN NETWORK STRUTURE (LAMPERT & COOPER, 2000) Att bestämma vilka delar av the Supply Chain som behöver styras måste vägas mot företagets förutsättningar och behov. Lampert & Cooper (2000) anser att det är nödvändigt att ha en explicit kunskap och kännedom om nätverkstrukturens konfiguration. Enligt Lampert & Cooper (2000) finns det tre huvudsakliga aspekter som är viktiga i ett företags nätverkstruktur. Dessa är: 1. The member of the supply chain 2. The structural dimensions of the network 3. The different types of process links across the supply chain The member of the supply chain När man kartlägger nätverksstrukturen är det nödvändigt att identifiera vilka som är medlemmar i the supply chain. Om alla typer av medlemmar inkluderas kommer dock nätverket att bli allt för komplext, då det kan komma att explodera i otaliga relationer ner genom nivåerna (leverantörernas leverantörers leverantörer osv.). Det är i de flesta fallomöjligt att hantera alla relationer med alla medlemmar i nätverket. Nyckeln blir att hitta ett sätt att identifiera de mest kritiska och viktiga medlemmar, de som har en avgörande betydelse för succé eller inte. Medlemmarna i en supply chain inkluderar alla företag som det aktuella företaget samarbetar med, indirekt eller direkt. För att göra ett komplext nätverk hanterbart kan det vara lämpligt att dela in dessa företag i primära och stödjande medlemmar (Lampert och Cooper, 2000). Supply Chain Management maturity och performance i SME 5B2. Teoretiskt ramverk 6

13 Lampert & Cooper (2000) definierar primära medlemmar som: Those autonomous companies or strategic business units who carry out value adding activities (operational and/or managerial) in the business designed to produce a specific output for a particular customer or market. De definierar stödjande medlemmar som: Companies that simply provide resources, knowledge, utilities, or assets for primary member of the supply chain. Skillnaden mellan en primär medlem och en stödjande medlem är inte alltid så självklar. En primär medlem tillför en värdeskapande aktivitet medans en stödjande medlem endast tillför resurser eller kompetens. Denna uppdelning gör det möjligt att på ett hanterbart och förenklat sätt göra identifiera nyckelföretagen i the supply chain. Nya nätverk av leverantörer, försäljare, distributörer och kunder måste hela tiden skapas allt eftersom förändringar måste göras i takt med att krav och förutsättningar förändras. Kunderna måste förstå fördelarna med de nya tjänsterna och/eller prissättningen, leverantörerna måste agera med deras egen förändringsprocess. Nya infrastrukturer genom dessa nätverk måste byggas upp eller rekonstrueras, inklusive datasystem, distributionscentra, fabriker och stödjande organisationer (Easton, Brown och Armitage 1998). The structural dimensions of the network Tre strukturella dimensioner i nätverken är grundläggande när the supply chain skall beskrivas, analyseras och styras. Dessa dimensioner är en horisontell struktur en vertikal struktur och en horisontell position av det aktuella företaget inom ändpunkterna i the supply chain. (Lampert och Cooper, 2000). Den första dimensionen, den horisontella strukturen, refererar till antalet led over the supply chain. En supply chain kan vara lång med många led eller kort med relativt få led från leverantör till slutkund. Den andra dimensionen, den vertikala strukturen, refererar till antalet leverantörer/kunder i varje led. Ett företag kan ha en liten begränsad vertikal struktur med få företag i varje led eller en bred struktur med många företag i varje led. Den tredje dimensionen är, det aktuella företagets horisontella position, inom the supply chain. Företaget kan vara positionerad nära den initiala råvarukällan, nära slutkunden eller någonstans mitt emellan. Det finns inga regler för hur det skall se ut, ett företag kan ha en smal och lång supply chain ett annat företag kan ha en smal och lång kedja med sina leverantörer och en kort och bred med sina kunder. Förändringar i något led får alltid effekter på strukturen i the supply chain (Lampert och Cooper, 2000). Lampert & Cooper fann i sin studie att företag som har en bred förstanivå generellt sett bara aktivt hanterar ett fåtal nivåer. För många leverantörer/kunder i den förstanivån tycks tära på företagets resurser och påverka hur många processer som företaget kan integrera och hantera i de yttre nivåerna, dvs leverantörernas leverantörer osv. Supply Chain Business Processes Den tredje dimensionen handlar om hur väl organisationen lyckas kartlägga och styra sina processer, hur väl de olika länkarna mellan processerna i försörjningskedjan fungerar. En lyckad SCM kräver att företaget går från att leda individuella funktioner till att leda integrerade aktiviteter så att de blir nyckelprocesser i the supply chain (Lampert och Cooper, 2000). Svårigheter som är förknippade med att införa integrerade logistiklösningar mellan kunder och Supply Chain Management maturity och performance i SME 5B2. Teoretiskt ramverk 7

14 leverantörer i försörjningskedjor är till stor del en konsekvens av funktionellt orienterade beteenden och attityder inom företagen (Mattsson, 2002). Att driva en integrerad supply chain kräver ett ständigt informationsflöde som i sin tur hjälper till att skapa bästa möjliga flöde av produkter. Många affärsprocesser i ett företag har sina motpoler i ett annat företag. Exempelvis så har orderfulfillmentprocessen i ett leverantörsföretag sin motpol i anskaffningsprocessen i ett kundföretag. För att åstadkomma både effektiva värdeförädlande processer och informations och materialflöden i försörjningskedjor måste processerna på båda sidorna om företagsgränserna betraktas i ett sammanhang och vidareutvecklas som en helhet (Mattsson, 2002). Lampert (2004) beskriver åtta nyckelprocesser i supply chain management: Customer Relationship Management, CRM processen ger strukturen för hur relationerna med kunderna utvecklas och underhålls. Customer service management, representerar organisationens ansiktet ut mot kunden. Demand Management, är den process som balanserar kundkrav med kapaciteten i supply chain. Manufacturing Flow Management, inkluderar alla aktiviteter som är nödvändiga för att implementera och skapa en flexibel tillverkning i the supply chain och att flytta produkter mellan fabrikerna. Supplier Relationship Management, SRM processen ger strukturen för hur relationerna till leverantörerna utvecklas och underhålls. Product Development and Commercialization, ger strukturen till hur organisationen arbetar med kunder och leverantörer för att utveckla produkter och för att ta dem ut på marknaden. Return Management, är den process genom vilken aktiviteter som associeras med returflöden s.k. reverse logistics hanteras inom organisationen och mellan viktiga medlemmar i supply chain. Var och en av dessa åtta processer innehåller både strategiska och operativa element. Strategiska element med vilka organisationen etablerar och strategiskt hanterar processerna och operativa element med vilka organisationen exekverar processerna. Att integrera och hantera alla processer och länkar mellan dem i hela organisationens supply chain är inte möjligt. Incitamentet för integration är situationsbundet och olika för processlänk till processlänk, hur djupt de olika processerna länkar i varandra varierar mellan de olika länkarna och över tiden (Lampert & Cooper, 2000). Organisationerna bör arbeta för att implementera processförbättringar som ökar lönsamheten för hela försörjningskedjan, och inte bara för det egna företaget (Lampert, 2004). I en organisation eller företag är alla supply chain aktiviteter starkt förknippade med en av tre viktiga macroprocesser CRM, SRM och Internal Supply Chain Management (ISCM). ISCM processen innehåller alla processer som är internt kopplade till företaget (Chopra och Meindl 2004). Supply chain macro processerna kan beskrivas som i figur 4. Supply Chain Management maturity och performance i SME 5B2. Teoretiskt ramverk 8

15 Supplier Firm Customer SRM ISCM CRM Source Negotiate Buy Design Collabortation Supply Collaboration Strategic planning Demand Planning Supply Planning Fullfillment Field Service Market Sell Call Center Order Management FIGUR 4 SUPPLY CHAIN MACRO PROCESSES (CHOPRA & MEINDL, 2004, SID 17) Supply Chain Management Components The SCM management components är det tredje elementet I ramverket kring SCM (se figure 2 6). Strategisk SCM är mer än bara en innovation för sakens skull. Det skapar en unik supply chain configuration som driver dina strategiska objekt framåt. För att få ut det mesta ur din supply chain måste du enligt Cohen & Roussel (2005) ta hänsyn till fem kritiska komponenter. Dina beslut kring dessa komponenter och hur de fungerar tillsammans definierar din supply chain strategi (Cohen och Roussel 2005). Operations Strategy Outsourcing strategy Channel strategy Customer service strategy Asset network Operation Strategy Att ändra din operation Strategy kan bli en konkurrensfördel. Enligt Cohen & Russel (2005). Det finns fyra huvudstrategier, Make to stock som passar bäst för standardiserade produkter som säljer i höga volymer, make to order för kundanpassade produkter eller produkter med ojämn efterfrågan, configure to order som innebär att tillverkning sker av halvfabrikat vilka färdigställs vid kundorder, engineer to order som delar många av de karakteristika som finns hos make to order, det används när komplexa produkter och tjänster skapas för unika kundspecifikationer (Cohen och Roussel 2005). Outsourcing Strategy Beslut om outsourcing eller inte börjar med en analys av företagets supply chain kompetens, vad är företaget bra på? Vilka områden har en potential att bli ett strategiskt avgörande? Dessa aktiviteter bör du hålla inom företaget och förbättra. Aktiviteter med låg strategisk betydelse eller som en utomstående kan göra bättre, snabbare eller billigare bör man tänka på att outsourca. En utomstående kan leverera tre potentiella fördelar, skalfördelar, möjligheter att komma in på nya marknader och teknologisk expertis (Cohen och Roussel 2005). Channel Strategy Din channel strategy har att göra med hur du får ut din produkt eller tjänst till slutkund. Beslut som handlar om du skall sälja direkt till kund eller använda återförsäljare, är Internet en marknadsplats eller inte? (Cohen och Roussel 2005). Customer Service Strategy Din Customer Servic Strategy skall baseras på två saker, den totala säljvolymen och lönsamheten på produkten samt förståelsen för vad dina kunder verkligen vill ha. Båda dessa Supply Chain Management maturity och performance i SME 5B2. Teoretiskt ramverk 9

16 kunskaper är viktiga för din supply chain då de hjälper dig att prioritera och fokusera på dina möjligheter (Cohen och Roussel, 2005). Asset Network Den sista komponenten handlar om tillgångarna i nätverket, fabrikerna, lagerlokalerna, produktionsutrustning, maskiner mm, allt det som gör din verksamhet. Lokaliseringen och storleken på dessa har en mycket stor inverkan på kapaciteten i din supply chain (Cohen och Roussel, 2005). De flesta företagen väljer en av tre modeller baserade på storlek, kundkrav, skatter, personalkostnader mm. De väljer antingen en global modell där produktionen är placerad med tanke på en global marknad, en regional modell där produktionen i stort sker i den region där produkten säljs eller en lokal modell där tillverkningen sker i det land där försäljningen finns (Cohen och Roussel, 2005). En enskild aktivitet kan enligt Cohen & Russel (2005) kopieras men flera aktiviteter tillsammans bildar ett system som är unikt och omöjligt att kopiera och därmed en källa till konkurrensfördelar. Lamper t & Cooper (2000)har identifierat nio st. management komponenter för en lyckad SCM. Planning and control Work structure Organization structure Product flow facility structure Information flow facility structure Management methods Power and leadership structure Culture and attitude Lampert & Cooper fokuserar mer än Cohen & Russel på strukturer, hur organisationen är uppbyggd och hur organisationen arbetar. Cohen & Russel pratar om strategier och beslut i hanteringen av the supply chain. Skillnaden är inte uppseendeväckande stor men den finns där, de har olika ansatser för att beskriva de viktiga komponenterna i SCM. Lampert & Cooper lägger också stor vikt vid hur ledningen agerar och på företagskulturen i företagen. Lampert & Cooper delar in the management components i två kategorier, en fysisk och teknisk kategori som benämns Physical & Technical group som inkluderar de mest synliga och mätbara komponenterna som, planning and control, work and organization strukture and information & product flow structure. Den andra kategorin handlar om beteenden och ledarskap och benämns Managerial & Behavioral group och innefattar de övriga komponenterna och definierar organisationens beteende och påverkan på hur the physical & management components implementeras i organisationen. Supply chain management är komplext och kräver en relativt hög mognad hos företagen enligt vad som beskrivits ovan. Enligt professor Mats Abrahamsson (2007) är logistiken den främsta källan för tillväxt, trots det har enligt honom de flesta företag stora brister och lång väg att vandra. Att arbeta med SCM enligt Lampert & Coopers modell ligger relativt långt bort. Många ser supply chain bara i det egna företaget och samplanering mellan företag lyser med sin frånvaro. Varuförsörjning, produktion, distribution och försäljning är dåligt koordinerade, makt i kedjan är viktigare än samarbete (Abrahamsson 2007). För att nå funktionsoptimering måste Supply Chain Management maturity och performance i SME 5B2. Teoretiskt ramverk 10

17 man enligt Abrahamsson (2007) analysera svagheterna, anpassa varuförsörjningen efter kundefterfrågan, jaga gränssnittkostnader t.ex. integration av grossist och detaljistverksamhet. Lägre pris och högre värde för kunden är viktigare för lönsamheten än hög vinstmarginal. Den som har kontroll på sina flöden kan lättare anpassa sig till hårdare miljökrav, enklare anamma ny teknik, har större möjlighet att ha en stabil ekonomi i högkonjunktur såväl som i lågkonjunktur (Abrahamsson 2007). 2.2 LÄNKEN MELLAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OCH LÖNSAMHET En mängd undersökningar och vetenskaplig forskning har genomförts för att försöka definiera och mäta Logistics and Supply Chain Performance. Merparten av denna litteratur och forskning har ofta fokuserat på att konstruera olika performance metrics (Lambert och Pohlen, 2001; Morgan, 2004; Fawcett and Cooper, 1998). Just avsaknaden av en gemensam accepterad definition för Supply Chain Management och den komplexitet som finns vid överlappande supply chains gör det svårt att utveckla en standard för supply chain metrics (Lambert och Pohlen 2001). I och med konkurrensen från Asien och andra låglöneländer i takt med att globaliseringen blir allt mer påtaglig har lönsamheten kommit i fokus. Att jaga kostnader har för de flesta företag blivit allt viktigare för att behålla konkurrensförmågan. Supply Chain Management har de sista åren fått stor uppmärksamhet då företagsledare har upptäckt att effektiva försörjningskedjor höjer företagens möjligheter att prestera. De har förstått att en välskött försörjningskedja ger dem möjligheter att lyckas i konkurrensduglighetens fyra dimensioner kostnader, kvalitet, ledtider och flexibilitet (Presutti och Mawhinney, 2007). De mätvärden som används för supply chain måste fokusera på att uppmärksamma de dagliga aktiviteterna som utförs varje dag. Genom att vara uppmärksam på dessa dagliga aktiviteter kan företagen öka effektiviteten i sin supply chain och på så sätt kommer det att ge ett positivt utslag på de finansiella effekterna, d.v.s. ökad lönsamhet. Det finns mycket att vinna genom att effektivisera sin supply chain, då det är stora kostnader som företagen lägger på olika aktiviteter genom sin supply chain. Srinivasan (2004) hänvisar till en undersökning av the Supply Chain Council från 2001 som visade att företagen i USA spenderade i genomsnitt 11 procent av vinsten på aktiviteter kring supply chain management, medans de bästa i klassen hade fått ner sina kostnader till mellan 3 och 6 procent. Avkastning och lönsamhet blir allt svårare att upprätthålla, framför allt genom att kundkraven ökar, en hårdnande konkurrens och en ständigt föränderlig teknologi. Företagen söker nya lösningar för att möta dessa utmaningar. SCM har en potential att erbjuda dessa lösningar och samtidigt lyfta in SCM från verkstaden till styrelserummen (Timme och Williams Timme 2000). Timme et al (2000) menar dock att det åtminstone finns två faktorer som hindrar det i de flesta företag, nämligen: Företagsledningen har en traditionell syn på SCM och förstår inte alltid potential som SCM har att påverka de finansiella nyckelfaktorerna, tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapitalet. De ser tyvärr bara SCM:s effekt på de operativa kostnaderna. Många SCM experter förstår inte de finansiella kopplingarna, och kan inte sälja in sina lösningar till företagsledningen. När det gäller att mäta det finansiella utfallet är det uttryck som shareholder value och tillväxt som dominerar. Ett företags tillväxt kan mätas i termer av inputs (investeringar och arbetande Supply Chain Management maturity och performance i SME 5B2. Teoretiskt ramverk 11

18 kapital), i termer av värdet på företaget (tillgångar, marknadsandelar, Economic Value Added (EVA)) eller outputs (försäljningssiffror och vinst), (Garnsey, et al ). Tillväxt allena är inte tillräckligt om det inte transformerar ett värdeskapande för aktieägarna. Vinnarna är de som kan kombinera omsättningstillväxt med ökat marknadsvärde med hänsyn tagen till det totala investerade kapitalet (Töyli, o.a. 2008) Företagen måste erbjuda sina aktieägare en konkurrensmässig avkastning för att attrahera dem att skjuta till det kapital som behövs för att upprätthålla sina marknadsandelar och skapa en framtida tillväxt. Detta intresse från aktieägare och potentiella investerare tycks drivas på av tre nyckelfaktorer, tillväxten, lönsamheten och avkastningen på satsat kapital (Timme och Williams Timme 2000) EN EFFEKTIV SUPPLY CHAIN DRIVER PÅ LÖNSAMHETEN Det finns studier som visar att effektiviseringar i supply chain har signifikanta förbättringar av företagens ekonomiska utfall, bl.a. så gjordes det en studie av Deloitte Consulting på 600 företag i 22 länder. Den studien fastslog att de mest effektiva företagen hade valt en processyn över sin supply chain, istället för en funktionellt tänkande. Det här end to end sättet att se på det hela har gjort det möjligt att optimera sin supply chain process genom hela företaget och generera en signifikant vinst och avkastning. (Coleman 2003). Ett forskarteam från Accenture, INSEAD och Stanford University har i en stor global undersökning på 636 företag inom 24 olika branscher, visat på statistisk correlation mellan ett företags finansiella resultat och hur sofistikerad deras supply chain är (D'Avanso, Von Lewinski och Van Wassenhove, 2003). De företag som hade de effektivaste supply chains hade en tillväxt som var signifikant högre än genomsnittet. Langabeer and Seifert (2003) visade i en undersökning, där över 400 företagssammanslagningar under en tioårs period undersöktes för att påvisa kopplingen mellan sammanslagningar, finansiellt resultat och supply chain, att de företag som hade låga lagernivåer hade en högre avkastning och marginaler, ju högre lageromsättning i förhållande till industrigenomsnittet ju bättre resultat. Ledtider är en viktig faktor som tenderar att få en allt starkare betydelse. Christensen et. al (2007) visade i en undersökning att en minskning av variationen i ledtider har en positiv effekt på lönsamheten medans förändringar i genomsnittlig ledtid inte har några påvisade effekter på lönsamheten (financial performance). Enligt D'Avanso, Von Lewinski, & Van Wassenhove ( 2003) är det mycket få företag som ifrågasätter betydelsen av en effektiv supply chain för att hjälpa företaget att fungera effektivare, höja kvaliteten i kundservicen och bli mer konkurrenskraftiga. Men det är inte många företag som är medvetna om hur och var i sin supply chain de skall göra sina investeringar för att maximera nyttan. De vill/behöver veta hur ett supply chain program och åtgärder kommer att påverka deras företags möjligheter. De flesta företag har också gett uttryck för ett behov av att få bättre information om vad det innebär att vara en ledare inom supply chain, vilka fördelar som är kopplade till ett supply chain ledarskap och vad en ledare inom supply chain kan göra för att försäkra sig om eller utöka sina konkurrensfördelar. Det finns relativt få undersökningar där logistic eller supply chain performance kopplas till lönsamhetsmått och då framför allt i SME företag. Töyli et. Al (2008) fann i en studie över 424 SME:s i Finland att nivån på deras logistic och supply chain peformance var på en sådan Supply Chain Management maturity och performance i SME 5B2. Teoretiskt ramverk 12

19 grundläggande nivå att några statistiskt säkra positiva kopplingar mellan logistic performance och financial performance inte kan påvisas. De fann dock i samma undersökning att servicenivå och logistisk kostnadseffektivitet var positivt relaterade till varandra EFFEKTIVA MÄTETAL FÖR THE SUPPLY CHAIN Hur och vad skall mätas för att se om the supply chain är effektiv eller inte, om de investeringar som görs i kedjan är lönsamma och ger det resultat som förväntas är inte självklart. Det behövs effektiva mätetal dels för effektiviteten och utförande i supply chain och inte minst ekonomiska nyckeltal som visar effekten i kronor och ören för att tillfredställa aktieägare och investerare. Effektivitet och utförande För att kunna koppla olika egenskaper hos the supply chain till resultat och utförande har Bowersox, Closs, & Cooper (2007) identifierat fem viktiga dimensioner av logistiska parametrar. Customer service, cost management, quality, productivity och asset management. Customer service mäter värdet och nyttan för kunden. Cost management mäter de funktionella och integrerade logistiska kostnaderna i relation till de olika aktiviteterna och operationerna i the supply chain. Quality mäter olika attribut för tjänster och service i supply chain som är designade för att öka lojaliteten hos kunderna. Produktivity mäter hur material och personal utnyttjas och slutligen, Asset management mäter hur tillgångar och det arbetande kapitalet utnyttjas. I figur 5 nedan visas hur de olika mätvärdena används för att kvantifiera varje dimension i mätmodellen (Bowersox, Closs och Cooper, 2007). Performance Metrics Used Customer Service Cost Management Quality Productivity Asset Management Customer Satisfaction Logistics cost Delivery dependibility Information Systems Support Inventory turn Produkt flexibility Responsivness Order fill capacity Return on Asset Delivery speed Order flexibility Advance Shipment Notification Delivery flexibility FIGUR 5PERFORMANCE METRICS USED, (BOWERSOX, CLOSS, & COOPER, 2007) Det finns en mängd parametrar som är viktiga och avgörande för hur väl en supply chain fungerar. De flesta forskare inom området har sin uppsättning parametrar (Slack, Chambers och Johnston, 2007; Cohen och Roussel, 2005; Lambert och Pohlen, 2001) som de anser är viktiga. I grund och botten är de dock de samma och de skiljer sig endast genom andra namn, rubriker eller på vilket sätt de är uppställda. Finansiellt resultat När det gäller resultaten och då främst de finansiella, vilket denna studie fokuserar på, så kan det konstateras att det är fem nyckeltal som återkommer i litteraturen, omsättningstillväxt, lönsamhetsmått relaterade till resultatet, avkastning på eget kapital och tillgångar, Supply Chain Management maturity och performance i SME 5B2. Teoretiskt ramverk 13

20 lageromsättningshastigheten och kassaflöde, (D'Avanso, Von Lewinski och Van Wassenhove, 2003; Timme och Williams Timme, 2000; Bowersox, Closs och Cooper, 2007) m.fl. Dessa nyckeltal har en viktig betydelse och visar företagets/organisationens förmåga att konkurrera på marknaden och avgör aktieägarnas och investerarnas intresse att tillföra kapital och resurser till verksamheten. Dessa nyckeltal beskriver kort: 3 Omsättningstillväxt visar hur mycket företaget ökat sin omsättning från ett år till ett annat. Detta nyckeltal kräver ingen beräkning utan är en ren redovisningsinformation. Lönsamhet Lönsamhetsmåtten är den viktigaste typen av nyckeltal. Lönsamheten beskriver hur effektivt företagets resurser har använts för att skapa vinst. Lönsamheten är ett livskriterium för företaget. Inget företag kan överleva på lång sikt utan att vara lönsamma vilket följer av att företaget måste generera medel för tillväxt i olika avseenden. På en tillväxtmarknad krävs tillväxt för att hålla sin marknadsandel, för att betala stigande priser måste företagets resurser öka, och för att bibehålla den finansiella struktur som finns i nuläget är företaget i behov av både främmande och eget kapital. Den egna kapitaltillväxten kan på sikt endast skapas via lönsamhet och vinst. o Bruttomarginal visar vinsten per omsatt krona före avskrivningar. (b ruttomarginal = Resultat före avskrivningar/omsättning) o Rörelsemarginal visar vinsten efter avskrivningar. (rörelsemarginal = Resultat efter avskrivningar/omsättning) o Nettomarginal visar vinsten per omsatt krona när alla kostnader är tagna. Måttet är en utvidgning av rörelsemarginalen då det även inkluderar konsekvenserna av kapitalstrukturen via räntekostnaderna. (nettomarginal = nettoresultat efter finansiella poster/omsättning) ROI, Return on Investments (Avkastning på eget kapital) är också ett lönsamhetsmått men relaterar till kapitalet i stället för till resultatet som vinstmarginal och nettomarginal gör. De flesta företag måste investera i produktionskapacitet och binda kapital i varulager och kundfordringar som ett led i sin affärsverksamhet. Alternativet är att placera kapitalet externt i t.ex. aktier, obligationer eller banksparande. För att kontrollera och styra den interna kapitalbindningen används nyckeltal för att mäta lönsamheten i relation till kapitalet. (Avkastning på eget kapital = Nettoresultat x (1 skatt)/justerat eget kapital) Måttet beräknas ofta efter skatt (1 skatt) eftersom företaget bara kan dela ut eller utskifta beskattat kapital till ägarna. ROA, Return on Assets (Avkastning på totalt kapital) Ett viktigt lönsamhetsmått som beräknas på rörelseresultatet efter avskrivningar + finansiella intäkter i förhållandet till totalt kapital. (avkastning på totalt kapital = (rörelseresultat efter avskrivningar + finansiella intäkter)/totalt kapital) Kassaflöde i förhållande till skulderna Ett lönsamhetsmått som talar om hurvida företaget klarar av att betala sina skulder med rörelsens överskott. 3 (Carlsson M, ( 2000), Att arbeta med företagsanalys, Liber AB, Malmö Supply Chain Management maturity och performance i SME 5B2. Teoretiskt ramverk 14

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Nyckelord för anförandet

Nyckelord för anförandet Sweden Logistics Knallar med konkurrenskraft Knallar 3.0 från Sjuhärad Högskolan i Borås 4 april 2013 Dag Ericsson dag.ericsson@hb.se Nyckelord för anförandet Kundnärhet Enkelhet Sunt förnuft Partnerskap

Läs mer

Kartläggning av nya underhållsfilosofier. Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö

Kartläggning av nya underhållsfilosofier. Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö Kartläggning av nya underhållsfilosofier och begrepp Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö Bakgrund Reflektion kring synen på systemlogistik (ILS, driftsäkerhet, underhåll) i relation till

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Min syn på. DESIGN MANAGEMENT i en PU-process

Min syn på. DESIGN MANAGEMENT i en PU-process Min syn på DESIGN MANAGEMENT i en PU-process Keng Su KPP306 Essä VT 2012 Sammanfattning I en global marknad där produkter och tjänster med enkelhet kan distribueras finns det behov av allt fler sätt att

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Martin Waldemarsson Doktorand, Produktionsekonomi Linköpings Universitet Linköping Tomas Hirsch Chef för strategisk energiförsörjning SSAB EMEA

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER. Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning

ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER. Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning Agenda Bakgrund Vad är stryelsens (och de förtroendevaldas) uppgift? Lite styrelsedata (storlek, sammansätting

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

MÅL LEKTION 6. Integrerad styrning. BALANSERAT STYRKORT - Ursprung 1 HALMSTAD UNIVERSITY

MÅL LEKTION 6. Integrerad styrning. BALANSERAT STYRKORT - Ursprung 1 HALMSTAD UNIVERSITY LEKTION 6 Integrerad styrning HALMSTAD UNIVERSITY MÅL Kunskap och förståelse om - Balanserat styrkort som modell för integrerad styrning Färdighet och omdöme avseende - modellens förutsättningar - modellens

Läs mer

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Upphandlingsdagarna 2015 Stockholm 29 januari 2015 1 Inledning Den här presentation kommer att undersöka de vanligaste fallgroparna vid komplex

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Tentamen Diana Chronéer Betygsgränser 3 = 30-39,5 ; 4 = 40-49,5 ; 50 = 50-60

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden NEA:s Julkarameller 2009: Odette Sten Lindgren Odette Sweden Implementering av JAIF Global Invoice i Sverige Global Invoice V2 at Odette Sweden SMSI SMSI General Freight AP Automotive SMSI Peridiodisk

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 Ledning av logistik Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 IEI, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (c:a 400 anst.) LiU Linköpings Universitet Utb.vet.

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

kunskapsspridning, inlärning och kompetensutveckling i multiprojektmiljö

kunskapsspridning, inlärning och kompetensutveckling i multiprojektmiljö Projektaspekter kap 4, 9, 16 kunskapsspridning, inlärning och kompetensutveckling i multiprojektmiljö Elisabeth.Kjellstrom@fek.lu.se Projektaspekter av Nikos Macheridis människosyn, genus, mångfald kunskapssyn,

Läs mer

pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare

pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare Retail Excellence Bli morgondagens vinnare Få branscher utvecklas i samma takt som detaljhandeln. Trender kommer och går, internationella aktörer etablerar

Läs mer

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Michael Andersson Svalövs Kommun Anders Nilsson PMCG Helsingborg...bättre kommunikation

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

agenda Standardiserad styrning Vad är en multiprojektorganisation Standardiseringstrend inom projektområdet

agenda Standardiserad styrning Vad är en multiprojektorganisation Standardiseringstrend inom projektområdet Standardiserad styrning Forsknings- vs praktikerperspektiv Anneli Linde Handelshögskolan Umeå Universitet anneli.linde@usbe.umu.se agenda Vad är standardiserad styrning i en multiprojektorganisation Projektmodellen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegatan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723 17 99 siq@siq.se

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Inledning Kraljic presenterade 1983 en matris som behandlar inköp och leverantörsstrategier.

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Nationellt forum efaktura 130117

Nationellt forum efaktura 130117 Nationellt forum efaktura 130117 Agenda Va lkomna! Ulrica Storset Status i arbetsgrupperna: o Arb.grupp 1 Temperaturma tning o Arb.grupp2 Goda exempel o Arb.grupp3 Juridiska hinder o Arb.grupp 4 Standards

Läs mer

Open. Tjst, Utfärdare, tfn Datum Beteckning Christer Johnson, 1085 2008-09-18 DM#372743

Open. Tjst, Utfärdare, tfn Datum Beteckning Christer Johnson, 1085 2008-09-18 DM#372743 EXAMENSARBETE 1 (2) Christer Johnson, 1085 2008-09-18 DM#372743 Examensarbete Teknikområde: Rubrik: Bakgrund: Utredning hur Unified Communication kan nyttjas inom BAE Systems Hägglunds. Unified Communication

Läs mer

Di Global Produktion 28 november 2013

Di Global Produktion 28 november 2013 Största utmaningarna för att upprätthålla en hög konkurrenskraft. EY hjälper svensk tillverkande industri att driva viktiga frågor på den politiska arenan Di Global Produktion 28 november 203 Vilka är

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 18 februari 2013 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Gustaf Juell-Skielse Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande:

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel idag Organisation Individer som har något gemensamt tex arbetar för att uppnå ett gemensamt mål ( obs! ett

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet inom försäljning, prissättning och logistik 2011-11-25 Svenska webversion 1.6 Affärsidé Förbättra lönsamhet och effektivitet inom försäljning och logistik Kompetensområden

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Låg leveransprecision i bemärkelsen försenade inleveranser från leverantörer

Läs mer

FM marknaden och trender

FM marknaden och trender FM marknaden och trender IFMA Dagen 6 november 2008 Magnus Kuchler Ansvarig FM rådgivning Ernst & Young i Norden World Workplace October 2008 in Dallas Lots of opportunities! 2 Mest frekventa ämnen på

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser Effektiva försörjningsprocesser Bakgrund MA-system / PipeChain har arbetat med IT-lösningar inom Supply Chain området sedan 1980-talet Från början främst företagsinterna processer Interna materialflöden

Läs mer

Change management effectiveness.

Change management effectiveness. Leda i förändring Percent of respondets that met or exceeded project objectives Change management effectiveness. 100% Correlation of change management effectiveness to meeting project objectives 90% 95%

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer