Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 / BIDRAG till KÄNNEDOM AF FINLANDS NATUR och FOLK. Utgifna al- Finska Vetenskaps-Societeten. Femtiondeandra Häftet. Helsingfors, Finska Litteratur-Sällskapetstryckeri, 1893.

8 ojéyà^e"f^

9 INNEHALL:.. Sid. Jaakko Suomalaisen Wirsikirja. Kopion tehnyt J. A. Gederberg 1. Pedersöre-Purmo-målet. Ljud- och formlära samt språkprof af Herman Vendell 181. Matériaux pour servir à la connaissance des crânes des peuples Finnois, par K. Hallsten 421.

10

11 Jaakko 55nomaIatfen» "» tf» ttitttrtci* 3^opto ïkpfaktt riliopiotoßfa föilijteftjötä ainooöta jalella olemnöto kappaleeata. Popton teïjnçt

12

13 üfijntlje. e atfafaufi, jofa meibän maatfemme fünntotti9)ufûcï ^Ißl'tfolan, antoi müö meille 3iû"rffr"""UOUtal(lifeit.9Memmat omat tofiprote = tanttifiamiefjiä ja ttenraitoaajtaaïaïïanfa. Sut()cru oit opettanut fan= fanfa liifemaan ja meifaamaan, jofa îe ïiaifaife faïatooïtfeêfafirfo fa ei ollut tatuaïltêta ofïut. Slgrifoïamme ment fnttrcn itëfonpnf)bi tajan jäl= jiefä ja antoi fortfallefatïi muïfen, rufousfirjan ja uuben te tatnentin fäteen. uomalainen fmomafi, etta fanfan ojanotto jumaïanpaïttieïuïfeen möö loetjaamifeftaon clinetjtonrote tanttifelleftt ttfunnatte,ja f)än an= tot feuraïunnaïïemntc fa pit fjän tuffnt afian periïïe. ^otiintnltuanfa ïjan ü)f)tm' mieten tannolfa afiaan rafiffija fat htm fai= fin üjönfä malmitffi. (Snftmmätfen fuomalaifcn mirfifirjantefijänä ifän= maa fiiê ta funnioittaa. 9Hinfuin monen muun tfänmaamme nëfoïfifen paltuelijan,joïa aifojen Ijämärietä a tuu efiinfanfantme ïjiëtoriaêfa, ornat uomalaifcnfin elantan toait)eetïjtjmin tüärjän tunnetut. änen aifalaifenfafiinnittiroät f)uomionja itfe miefjen ttjöfjön,citüätfä ntui taneet antaa ntttään tietoa jälfeentule= maiftüenja fiitä mietjeetä, jofa rjeitlettfeïïeoli nun tnttu. feinen ftm= trjmäftnottanfa ei tnnneta. öänen ifänfä ninti oli ^ietavi, mutta muuta fjnneetä ei tteberä. (Saatuanfa tamalüfta alfntictojafotimaaëja, lä'fft no= malainen ulfomaifte opintojaan fartuttamaan fjän 9toftofi faf»arjoit= teli Infrija, niinfnin feftoilfcfamn mainitnn tjlioniëton tjitonniïaêiuette= lotëta*). $otiintultuanfa oli ïjetiwirf a roaïmië. So feuraatttana mitonna 1568 määrättün fjän Sutrun fonfun refjtortffi, joëfa fjän nafffanfa fifäfft 1569 fat Mme fäetiä (144 tmtntyriä)ttnljaaïftaëftut ja Sßiiffiönfilj(afnn= niëta antoi Sufjana funingaë fjänelle3 of bieten fartanon 9îaifio fa ja 1577 totelä Mme fäetiä roiljnn tefjtiinfjäneetä poeniientiariuë" ja ïefjtori Summ fouluëfa. Sa jotta fjän fitä afjferammin tefifiüjötä nriraëfanfa,ei ainoaëtanfa muntamia fertoja nriifoëjapitäifiluentoja fou= ïuëfa, maan mtjöe föäntäift tmmtûmia tar^ceüiftttfirjaja fuomen îteïelte, antoi fttningaë fjänellenuolitoiëta läetiä (72 ttmnortä) urifjaa *) $ane, SDtatritter ouer 9îorbifïe ftubevenbe neb fremmebe IXni»er= fitetev,sïjriêtinnia 1885, l 88.

14 82. ntofomcroëta \a fufîariumeroëta SQiaarian pttäjäefä. 3a famaëfa funin= go mpoë nimitti pnet firffo'fj errafftdjfaariaan. Dtimittjëfirjaêfa fano= taau m. m.: olfoott pu melmoitettu jprïiëtamaanteillesutnafan puïjbaêta ja jelmää fattaa ifntatt määriä fimuoppia ta muuten mainihm mirfanfa fjoitamaan niin, ettii pu fiitäsutnaïati, meibäti ja jofaifenïriëtittm if)= mifen ebeefä moipi tunuolfifeëtimaëtata." SBirfifirjamaïmiëtut paiuoëta 1580 affaëfa oli u fon= pufjbiëtuffen rjebetminä ilmeëtmtrjtemanfeelifiamirftfirjoja1523, 1524 ja rotimeifen ferrait Sutrjeruffenefäiefä îuotfiëfaoli jo 1530 ja 1567 rnotjalaifiamirfiftrjojatoaïmtstettu. Stämä tietrjsttfäänfi fan= fanfa pmäö prraëtaman mieten frjbäntärnfrtrjmään mrjö juomen fan= falle mafmiëtamaan famaeatëta aarretta. uin pupu töirfißrjanfa efi= put)ecëfa nimenomaan fiitä, että fjärtort feurannut Sut'rjeruffenjäffiä fäejä mirftfirjatpöefään.dtütben juinaliëtenja oppineittenrmeëten tüöt ja efimerftt fartoo f)ätt miuunftu rape epäfefmottonmn ntatfaart fai= mat ja tjföefitpttimat,että minüfin Suntafatt nimen titration täfjben fett raffauben puofeëta, fttitt minuïïa on ifänmaata maêtaan, nipefin fjengeu üfiä mirfiä fuomen fielelfä,jen fafjjan peräetä fuin 3'umaïa minuïle antanut on, riimittäin ntnitten friêtifiiëtcu maafuntain taman jäffeen te= femään." 3uomafatnen ei ainoaëtaan fepittänrjtf'aufaflenfa mirfifirjaa. än tafjtoitobeïïa mpë opettaa fen meifaamaan. ^erttetinfirf'oëja fotrtni näet eriië manp meêfu eft mirfif'irja,joëfa feifoi: in finnonicuin idioma translatum et demis a viri prudenti nec non reverendo Jacob o Petri F. corrigendum. Diänttää fii fuin oliftsitomafainen ajateffut mpë mirfien ituotteja. Tciittfuin Sfgrifoïanitnfirjatofi ttett) ti uomafaifen mirfifirjapai= uettu 2uffjofmasfa. Äuittfa fuuri painos oli, et ole tuunettu. UDÎutta tnifä fie frjrjnäoffut, onfo painoë pmitettt) tafjtmifjinfä fie joutunut, jo 16:Ifa muofifabaffa oli firja prmittaiueu. 2ätä nnfp et ofe tieboëfa munta fuin rjfftainoa fappafe. e on fifäämä Sufiuë $ror)nvn fuuria anfioita fuomafaifen firjaïïifmttemmefupert, että pn, faimelleëfaanup= fafau uliopiëton ftrja=aactei fa/ päimän mafoon meti tuou ainoan fappa= leen. Sitta tämä fopto on tefjttjro ilufifaupunfi 1 p. maam cbei*krg.

15 r?yi Sirfiftrja IE facoßilöa ^uomalaifriôa. Sßräntätty Stocffjohnté.

16

17 Mi Aâiiie ^umotifitïe ia uffotifiïlc uomafaiftûe ia ttjaten^ gin nijfte, iotca ftjb^ämeft ^umaïata racaftauat, ia ïjcmta mteïetanê patnetta tactouat toiuotan mina 3acobuê $inno ^umatan armon, fjänen p^än fananê tunnon ia tjmmarbijçen, rauïjan ia ternetyben fieïun ia ruumin puofeft, ia nujntein fittä täätbä lacté? taiuan iton ia ijancaicïifen elantan ^efu^en (èïjriftnren cauta. ^tyljä ^auati coimane$ tngljuê ßolofferin canfan t^go täftä muoto fano: ^umalan fana afnfan tetfä runfaft caicfen ioijfaub= Ijen canfa. Dpettacat ia ntanatcat teitän feffenän ttteifuiüe, nur* fifle ia Ijengetifttte tauïailfe, toeifaten armon canfa ^erraüe teibfyän ft)bl)ämeftän. 9?äütä fanoitta mana ri "ß. ^auati ei toaiuoin opetaita, mntta mos cuutioita, että f)e ^untalan fana ttn'rtäft, mifuft, aljferaft, aina ia iocapaicas ia lijatengin S'umattftê coco* urjê cufa ifänäne fe taitaiê tattactu tutifit, cuutifit, aiateïifit, ia ritcourté feîa treifuts eb^efänö üitäfit ia fitä nijn vacaftaifit, että fe feta fjeibfyän oman että tnöe muibljen ft)bf)äntin taitais tattua, ümrttta, ia fießä atat tti)ft). 3tt fentäben I)än mös fano, että fen pitäis afnman meibfjän feafara. ( ij fen üibtjä oteman ninquin oubtjon e(i toterem, ioca eij maljua afntnafija pibljä meibïjan tt)fönäm mutta ninquin coto poijmt ia perlen ntifyen, atanomaifen, pt)ft)uäifenr iuuritetun ia iftutetnn meiljin, nijn ütä fe ijäti met* bl)än tt)fbnäm ptyftjiê ia fjebljemtäib^ie. ) ( Ü ttä

18 ttä ntyt 3umatan fana taitaië fen paremin afua ntetbïjcm feafant,ta (e ^umatinen oppi, C f»riftttifet managet, tupauret ia uî)îau^*ettuiamaft fäfitettä,pibf)ettäia fjjbjjämutpainetta, fentä* bfjenntuibljeufanai«tjariotuftenfeafa, tabfyoi^umata io atgufta otta fijnä (Sfjrtftttifeê feuracunnaë tjbljenfufoifcnta tïoltfenmeifuit tatbïjon ia $umatifet tautut, ia nijn parlât cappafetfijtä Gfyriftittfeft opift,ia tijatcngin 3nt)imifteitunaftojeftcauniljiu mivfeiitfouetiaiflefanoitt tecttjiufutietta,iotca tacto nùrbïjetf»aitntbê tytö^pibljettä, muiftctta ia bfetn ïneifatta,îtt'à nuovi canfa ia muutfin 3ltï)imtfetineifun ia (HjrifttÛfen toirtein cauta, toäljin mätjin, i(on canfa, Suntatan tunbon, petcon, nffon, racfauten, rucourin ia 3umaïal îetpauaifintötljtnfubtjämefttytöefyerätettäifin: ta nijn turljift, naurotifift,ijäpiättfift ia ^untatattonttft lau" X-oiftpois totntettaifin ia toäätäifiu.^a fentäbtjettmoê ^untata cuttafin aijaïta tjätttytösfyerättitoirbjjenfepät ia runot fuuretta nnjfaubljelia corfeal taibîjotttaljiotetut, iotca parlât cappatet fijtägtljrifnlifeft opift ia nijftäfuuvifta3innetififtätöiftä iotca Ountaïa on täfä ntaiïmafa $nfyimifteutabuen îuaftan tuonto tetj= ntyt,cauntftn ia futoifinlüirfeincofoifit, ia 3nljimiftenntuiftor firioitetta rantatutn annoit. 9)2ofe«3umafan mie«ia nrijfaê projeta ötttn«fielet teti ntonba roirtä, ioiftatnuutamat löntän fijnä ptyljäfäîiriafa,ioitta Çan fijttäia ijfiftä^untatan tjtyuiä tefoia quin t)änet ia 3fraetiu canfat tapactui, ia ntouba munta fytyuäopetuft ebljeê pane ia tietänär tefe. )an)ib (iuningas ia ^ropfyeta, tointetinen mic«3umatan mieten tätfen, tefi caunin tt»irfi firian ebrean fielet, ionga nte cub^unt auibin s$fattariri, iot)on firian Ijän ttyfypit* feft cocoifiparfyat ia corfeantat afiat,quin ttfi matftnan atgtjuft nijn fyänen aican«aftitapactuntttotit,ia ntonba caunifta ia ter* uetiftäopetufta caiefinaifift cappateiftfantaê firia«etat pane. Oonga ftylu täbtjenmö«ntont fantan firian roätjäri23ibüari cubju ta ntmtttä. antatinuoto tnöe (Salomon uninga, faia«, )a* ):( iij nietitt

19 nielitt cwnüanit ia Ciatmcuc 3utnatatt Ijtyittä töitä,ia f)eibf)än aicaifttaafiotta tautoit ia totrfitietäuäc teib. 2Bbl)e0 eftanten= tie neibjö Sparta,,3ad)ariae tmeon Outnatan artnottfia töitä tjeitätoaftan itottfeftftybljänteft hjtrfinfutg^itia mutbljen ebljeê metfaifit. Dïijbïjen iälfett fittämottet nutitt ^untattfetia oüüenet ntie* Ijet,iotca tuttfttfjeittäns oteuatt fuuremat lariat ia tymmärb^en ^utnatatt annetuj; quitt ntuitte,caunita unrftä teit Patinait fiekua, iota fieltä cairîi battit ia ïeittit tifi tjtnbäriläuft puoteit ntattman ttitt oüüentait, ia mutoingin tytti^en nijbïjentaacunbatn, iotca (Suvottan ata fttlietatt, UföSüibljetitt, nittquitt3tä puotifeê ntaitttta recatt îieti ïuaftan otetitt. ^a famat roirbljet tätfen* tufeuaife tabfyoit aina tfotfacaupungeifa ouat ia mutoingin îirian taitauaiftmiï)ia(optait,ebïjeêpanta,meifatta ia muiftofa üibljettä, ettei Ijetbljän3umatifet teïons,fuuret toaiuanë, îuatuomifenê ia pääne fatfemifenêmetbfyän taiffubljen ia ttnbjetmättömt)bf)eittabuen Ijucfuiê ia potê ofltt quitengatt fyeibïjantactonê, coffa ïjentjtä unrfiä teit,etta fencattaifetsaunan fietifethnrbljetainoafta cocouçifatveifataifin, ia maanfiettfet poiê fyeitetäifin, ta mtljotetaifin, eifö ifänäne fuljuitotetaift.sjhttta fe oïi Ijeibïjan aiatoçenê,että f"enijttättrirfittä tunnuftaifit ia ntuilte ttetà'naçtefifit, mifä f"eibf"änofconê otiê, ia mitä IjefijtitSljri' ftitifeft opift ia? fen pääcaöpateiftpitäifit. $a etta Satinait fielt ou* nijnquin mattan faanitt cnimitten timbäri (Efjrifttcunnan, ta tijatettgin nijfä maacunniê, iotca fen 9tomitt îirïon aia otit atmetut, fü)en aican coffa Botnie toietä fe oifea,totinen, fetfiä,pu= bïjas ia turmetematoin oppi, ionga ( l)riftuê taiuaft$fän$ tyu tnaft aia$ toi, ia fittäcßroßljetail ta Ptyfyä$auati fefä tuttttuftoçettanë että Stpoftofitte annoi, ionga mös tätjettyffiriatane 9xomavin canfat ttetäuäj:tefi,t)töepibtjetin ia ebl)cêuaftatttn, fetttäbljen t)c mö8 Satinan ftetet firiotit,että opetueifät,faarnaiat ia tnuut tpijfatmietet tytnmärbätfit,quinga fjeibpn aiato^enë ia opettu;en ):(iiij fopifit

20 foptftt ta tjctäpitäifit^umafan fanan ta ptyfyäitîirian canfa, ia etta Ije ftttä nijtä ia fencaftaifitaib'jecutin paicafanê omatt ia tjmmärtäuäifettiefet opetus taftenê ia cuutiaitenê eten paniftt, ia nijn toinen toifens canfa, opifa, farnoifa ia toetfuifatyctt)tybf)en pitätfit. (Soffa ntyt fe ruma ijengipiru, ioca ^n^intifen cabtyotuçen iäffen aina feifo, näfi ja t)mmärfi fen, etta mirtein cauta nopia* min toiftnans ia ninquin tapaturmaft ia tietämät parlât cappa-- let ftjtä (Sljrifttfifeft opift tymbäri monen maacunnan feuitettyn* tutit, ia 3n^tmifet möe nijbfjencanta Onmatifin atato^in t)töe= fjerätettin,nijn eij tooin f)än fitä tärft,ia fentäbljenijänen iäfeuittenê cauta fen nijn toimitti,ettei roaitnoin toirbljet ia meffu meifut, mutta möe rucou^en tauat ia tufemifet ürfoifa ia ntuifa coconçië eij ornat maau ia nmmärtäuätfef fielet, mutta roairoon mieraf ia öatinan tiefet țota fjaruoin ftjffäroeifaiat,pafio roä^emin cnntiat nmmärfit, ebfjeê pantin. 3a ne quin maan fielet nijtä tefemän ia fittäfirfoifarcetfantan rupeifet,ne cocta pannan pantin, 9ftjn fe mijmein fittä nijn tufi, ettei oifein Ubfyeftäfän maacunnaft tyctän tötytt),ioca äitine tiefet tactoi eti tocti nrirfiä tebfjä,eifö tjcteinencanfa parca tyctäfän ^umafifta ttrirtä omaffa fiefefäne cuutta ia oppia faanut. SOÎutta etta inf)imifetquiten* gin fuonoftanê fauta pntättät ia foirfeinfyeitänetotuttefeuat,nijtä möe mtefeläns cuufeuat, fentäbljen coffa eij enfingen 3umatifia mirfiä offut ioita I)eoppia taifit,nijn rupeifitl)eijariotefeman fjettäne $umafattomiï)in, f)äpiäfiftn,fjattrotifinia naurettauaifin tmvfin, ia nijtä ïjeibljanpibljoifanê ia matcoifanê aian cufu^ ia ifoç laufeffetit,nijffä toinen toifen«canfa campatit, nijffämité nuoren canfan turmetit, pafjenit,ia vietaifinaiatu^in,fjäpiäfiftn pufjein, iffiän tapoin ia faaftaifenfjaurofifenefemän fjaucutefit, toffntitia faatit. Qa fentabïjenpint caicfeu rietaubïjenpefä ijïitë* fjerätti mös fjänen runoianê ia faufaianê, ioibljen mieten pu ftitfäis,ia fuufa tacoi iuuri fouefiaitafanoia, nijn etta Ijeftyttä ):( V äfift

21 9 äfiftio fetpäftlütrftäcocon faibï)to teibl)țotca fittä muitba nopiantin moê opettin ta ntuiftonpantin, quin nt)t ^umaïifet ta (îfjriftitifet nnrbïjetopetan ia ntuiftetan. üftijntoijnteinfittä arntacti $untata $nf)imiftenpäättä, ta tatyot topun iotfofht ntuobljotfittä entifet weifutn ta tautuin tauaua tebp, ta fentäbljentytöeljerätti enftftfen ^untattfenta fnuren avnton canfa la^totetunmieten ntaatta, iota fittä muut oppenet ia 3umatan petfäuäifitmietet muifa maacunniê feurantan rupeifit:iotca caicti ib$ecufin paicafanêpar; "xt(sfjriftitifen opin ia möe (Satectjifmujren pääcappatet, antat (Sljrifturen erinontaifetfjtyuätyöt, quin pn pijnanê, tytöenoufentifens, taiuafen aftumifenê cauta, ia muoto ntuoto ftinbînnifenê, ntuifle ^n^intifitte ofottanut on, fangen iatoin, caunifin ia futoi* fin t)mmärtäuäifin ntaanfiefifin nnrfin fouitit,ia fouetiaitte, ntuoê matituitte,totjfaft)ib'êaiatetttit ia ptyfyäntirian canfa fopiuaifif fanoif,nmftan perfeten ntietbä ia ^ßauin fietbä ebtjeê panit. 9ce fantat nurbfiet fuuren iton ia rientun ia fnuren l)ebl)etmän ia opin canfa ntonetba fefä lüanljemitbettä nuoremitb, ntteljitb ia maiinoitb, poicaifiïbia Œartanoiê, pibljoiê, matcoiê ia ntuifa cunniatifiêcocouriê meifatan ia tofös pibfyetän,ninquin ne ïtju'à tietäuät iotca n\[u'àntaitta ottut ouat. Mibfjen Sumatiften ia oppenittenntieftenttjöbia efinterfit ntinungin ntoê epäfetuottonta ntatcan fait ia tytoêfiljoitit, että minäfin ^nntatan ninten cunnian tabben fen racfaubïjenpuoteft quin minutie on $fän maata maftan rupeifinijengettftä unrfiä uomenïietet, fen taïjianperäft quin $untata ntinutte anbanut on, rimitäin ntuib^en (Stjriftitiften ntaacunbain tauan iätfen tet'emän, että ntinä tjtyuäin uontataiftentcanfa nijttänteibtjänfeuvacunnifam, cocourifant ia pibljoifam^untatata fijttäifin, cunnioitaifin ia patuetifin.$are fe on, että nie näitä teentnte omafta timmartäuäifet ia oppeuaifetfielet,quin toierat, timmärtämättömäf ia oppemattomatt. ^iinquin ^?: ^ßauatt 1. Coring. 14, caunift neuuo

22 10 ncuuo ta opetta. üdhttta ftottä mina [en entifeftätiebtjän,etta monba iruiljammafttötytän,iotca cateubeftta coreubeftnäitä (at* tauat, ta fanouat ettet ne otiê fetuofifetcunniatiftensnfyimiften cocouriê toeifattata ebljeêpanta, ^ijbljenpitca fanoia ta cabfje pufyeita,iotca 3nî)imifet^umatata fijttämäftia ijtiftämäft omatte ïietetanê tnaftan pt)i)äïirta fiettäuät ta eftäuät,en mina tottete, engö mös Ijeibljän nauronê ia faitorenê tabben $umatifefta ebljeê ottamifeftapoiê tacfa,mntta fitä ropiamaft ia petfämät atietun ttyön pubfjän päättä, poica minna auta= con. 3 toinon ntö8, että tämä ttyöparca pitä fittäßljnftitifet feuracunnat, ^umatifit, toimetifit ia eij mai* uoin Muotifen ia otolifenoteuan mutta möe iongun Ijebljetmän fyeifätefemän, monba ^n^tmiftft,ijäpiätifift ia riettoift fautoiftoie* rottaman ia poi$ toäänbämän, ia fittä $umattfin aiatorin, cun* niatifenpuljen, ïjtyuintapoin ia puctan etämän roetämän ia titan anbaman. entäbljen caidia.^utnafiftia cunniatifi uomataifi, titi* mäifi ia atamaifi, oppeneita ia oppemattomia rucoiten minä fan* gen nötyräft,että f)ä tämän minun ttjöparcan, quitengintarpeti* fen, fencattaifteniruiljammaften panetoçeft ia pitcaitentaitoreft wapataifit, ia tämän minun nmiuan, matuomifen ia ahnt färfc* mifen 3umalan cunnian tabuen ia uontataiften parfyaj:ebljeê otetun, f)t)uäj-i ottaifitia parrain päin ïaanbaifit. SDÎutta ne quin näitä taitauat, tuuteuat ^eibtjäne fencaltaifita Ijuofiamaftia tjemät maiuat taitauan coconfaablja,ijemactauat ilman eftet, ia Uti^en minun fietbön fen tebljä,ia anba muibljen nijtä näbljä, lute ia että ^ropljetaintjenget,ouat ^Sropljetait* tuä= ten ata annetut, ninquin Iß: ^auati eunen nimitettoê paicaê fano. entäbljen ätfäin toifen ttoötä eunen taitacam, quin me pareman canfa ibje ebljeê tutem. $totfä tefo tetiäue fijttä,ia näfiä ttjött pian arua. ^auti^c fentäbfjenl)t)uä(sfyrifttttty näitä fjuonotafitjen afti,että iocu iatombia ia parembita ebljeêtuopi.

23

24 robbet Ccftamcntift %"xc ""xviaxet\ J\i$to frviv fi. Lucae I. -ffvijtettt) ökon ^fé^ra ^f^uehn ^uma(a, fittä Ijän on eb^tntjt ia tunaftanut ïjànen canfanê. 3a orabt meitte t)fbê oijenbamtt teruetjbfjen faruen, auibin fjänen paùtetianfa Ijnoneê. }îtj;nqmn l)än on muinen puljunut, Ijänen ptyfjäin x]3ropf)e= tainê fnm cantta. (Sttä I)än meitä itmpactaman pitäié meibljän roiîjolifubam, ia caitfein nijbl)en fäbfjeft iotca meitä mifjauat. $a ofottaman taupinb^en meibljän ^fiïïam, in nutiftaman [jätten ptjfyän lijtonê päättä. 3"a fen malan pääflä ionga ljän mannoi Storafyamil meibfjän $fäfläm, metfte anbahne. (Sttä me (unaftetut meibfjän mtfptiftem fäbljeft, mabfyaifimme Ijänbä patueïïa Urnan tiätfämät, ptyljtybljeê ia f)nrilanbf)es Ijänen cbfjefäne caifen meibljän eli aicanam. 3a

25 13 ga fina pitti pitä cubjuttaman fen tylimätfentyxoptytax, fifläfinun pitä fätymän 9f?ran cafuon ebljesfôaïmiftamanfjänen teitdnê. ga anbaman teruetybljentunnon Ijänen canfaftenê,l)eibl)än ftjnbtjn«anbeut famtfeç. äfteibljängumatan meitä ombi ebjint)tcoito tyojälbä. ftjbljämetifen faupiubfjencautta, iofta Satiftaman nijtä iotca pimetybljeèia cuoton toarioê iftuuat, ia otjenbaman meibljän iatcam rangan tieflä. Gunnia olcon gfän ta ^Sotan,ia ^tyf)änpengen. Kijnqutn otfut on algufta ia ntyt ia aina, ia ijancatcfifefta tjancaicftfeljen. ^VJÙ^nun fielnn fuurefta tytiftäm'f)( 9îra, ia minun pengen ttoitsegumatafa minun toaoactaiafani. (Sttä ï)an cabjot picanê nötyri)bl)en puoïen, cabsoê täfteb^ee toitä caicfein fucucunbain minna autuaçi cnbjnman. ill fe iüäfeuä ombi teljntytfnuriailjmeitä minun coctan, ia fjänen nimenê on pï)fyà.?sa nützen iotca Ijänen taupiubljenfapt)ft)fugljuftanijnfuculjun,nijb^en fjänbä petfäuät. )än ofotti moimanê fyänen fäfiroarbljettane, ta ïjatotttne iotca coriat ouat ft)bï)dmenêmieleftä. 9?e looimoüfet ombi fjän cufiftanutiftumelb, ia t)(ö cor* gfyotttne nötjrät. ^e ifouaifetombi fjän tät)ttänt)t l)t)m)bi)et, ia ne f)än tt)e)iäci iättäntit. ricfat omtu )än coriaifiofraelin fydnenpatuetianê, muiftabtjenöman (aupiubenéoääflä. A ij Uïijnquitt

26 14 puljunut meibfyän Ofäbfjenttjgljö, W)xaftamiï ia irijnquin(jeta ombi Ijänen fiemenetlenêijancaicfifeft. Œunnia otcort ^sfän ia s13otan,etc l). ipimecnirt Jii$to{ix"irfi. Yj^Sïffentyt "(S9?ra finun catueliaê raufjan menemän, finun fana* tallen. Stdä minun filman ouat namnet, finun teruetjbtjeê. gonget fina otet luatmiftanutcaicfein canfain cofuon eten. v3)bf)en lualfeuberi mafiftaman iiacanoita, ia finun canfaê ^sfraelincunniaçi. Runnia otcon ^fän ia "^oian, etc. S\i$toftv"ivfi. (ÏP ^umata finna me fijtämme, finua (SD?ra me tunnuftamme. facfamat. Sinua ijancaicfifia $fa cunnioitta caicfi mauma. Sinua caicfi ngetit, taiuat ia caiefinaifetmaüat. Sinua fijttäuät liljeru"tnta 2erapf)in,fanobfjeu Urnan f nf)a Sr""Rxa ^umata 3*"aotij. änbf)et ouat taiuat etta maa, finun erraubfje3 cunniat. Sinua Hjttäpi nt)()ästvoftotitteniouefo. ^inua mös fijttäuätcaicfi pt»f)ät-^roplietat.?tiin mpë fircat SDÎarttrit fijttäuätfinua mafjuatfatobljt* fto^ella. *) ia px)i)änpengen nijnquin oeut on algtjufta ia mit ia aina, ia ijan= caicfifeftaijancattfifdjen.3lmen. ee

27 pt)fyàfeuracunba tymbäri mailman tunnufta finita%[àxi l)(önttaïbifefa toattafa. 3a finnn cmtniaüfta țotiftaia ainocaiftapotcaë. Sfttjnmö (Sina ïobïjuttaiat pbtjä t)enge. (Sfjrifte cunnian otet 3fän ijancaicftnenttoica. bî) finä luieronut neib^ön coctu mieïjuttaottabfjeêțrättata$t ^nljimiftett fiüäit. uaififle. inä Ijü^e moittt cuoteman, ia attaifit taiuan iftut^umatan oifeatta,finnn $fäe cunniaê. Sind moê nfcotan tuteuan, ijbtje^i buomariji Sfttjnme fije rucotema finita,ettäe ttatuetioitae atttaifit, iotcaê caïïila trereïïaê oïet titnaftanut $a anna fjetfleijancaictineni(o finun tttyîjaiê canfa. D tnapabljafinun canfas,ia fiugnafinnn pericunbaê. ^patlil^e moê aina ïjeitct, ia t)to^corgïjottaijancaidhfeft. ^ocaüäiuä me ï'ijtammefinna, ia cunnioitam finun nimeê iiancaicfifefta nijn ijancaicfifefjen. Söariete meitä (S9h*a tänäüäiuän caiïeiftaftinneiftä. 9ïrmabf)a meibfyänüäättäm ips^ra, ia oce meitte taupiaê. inun taumubljesolcon meibïjan ttättäm So"ïRxa, nijnqitin me finun üäättäe toiuom. Simm ) 9îra me turuamme, äta' anna meitä ifänäns ppiän ata Mia. g"e fanxa *giitxii"i tecfytt?. rts.^umat finua "Sinut,\p( 9?ra cunniaê ijancaicfineu^[ä ttibljäm. (Said: maitma cunniat tifä. (Sugelit

28 16 (Sngeüt ia taiuan ftjtoçenaino (Sfyrembin ta erapfjtn Satfamat tytjfyà on $t)ijäon fyuutauattjnnä näin $umala, $uma(a, 3e6aotf), Dum tnetïla catdt fytyuà't tnot. ät)bl)etouat tainat ta maat, tta )errauttaê cunniat. 2lpo[totit ïtjttauat, ^ßropljetat tebljà' patentât. ( tjüftarttrin tonîo fua önfyota, SJÎut atat (inua cunniotta. mua (Sljïifttcunb tunnufta, ofo maacunba mö«tulifta. Sfaçicatdtttjalbta^ 3a poicaê matfman fjattia^*. ^tyljä{jengetobfjuttaiajr. 3a Junten totuttataj; O cnnntan (Euningaê 3efu Skrift, Sfitëpotca otet toiffift. 3ï)mtfen lunaftoçentabben, ($blj mieron coetna cuoïeman alaê patnoit tätnat bffoftfit iftut3fän otcïeat auott. uurel rootmal ta cunniat. ä nfcotan moê tuteuan (iaief ifjtntfet bonttl^euan 9Dîe rucoilem canfaê auta 3ongaê hmaftit toereê cauta. a iiij aiuan

29 17 ütatuttn cunniaï mett pueta, y$t)ï)'à\8 ioucon an ïueta. Saüabfjo feuracunbaê (Stugna f)t)uäft periambaê. Spattige ïjett tà'aï ottefanê, (Sorgfyot Ijeit taiuafen tuttefanê. ^ocapäiuä me fua nimeê aïat titiftäm. tymtift mett tättäpän i(svro me fuïb anelem. ee (aupiuê canfam 3umata 5lrmoIïaê puotem cumarbïja. SutOon pääfläm ptjfyà olem me aina pääffcté Sperra moê luotam 2Ï(a fjäptät pääüäm tuota.

30 Wixxutamat BcmtSm ^jalmtf ttrirftritebl\yt Sauib foittaa fjarppuanfa. Beatus vir qui non abijt. c^zf 23tuaê je quin et fätjfme Sumafattomitten retfef Êicf ftjnmsten tießä aftete (Sid

31

32 20 ttfän cufan metft tfänäne Sïnbacott fietbfiänatanê, $oicf cattatffaml)eibf)änfttenê, ^äättäm Ijeittäfttmpoiê ifenê, SltfftmIjeibpn ruttianê otcom. SJhttt "perva quin taiuas pau^a ipetbljäniuonenfa naîe, Spän fjeitäpifca to nauro Copiait ala I)ettfäte, 9?tjn ttärfeftnnjmeht picaifeft, STiuffuifieitantoê nûljaifeft, Sa tattfu tättä fanatt. ^oican ma panin untnga ttmoïen, 3a fouitin pnet tuant)att etta nuoren, $äffin fjänen tacton Utnötta, $a toääräftopift ïtruotta $otc fyaucutettttt Ijänetpuïjen otet mun racaê poteau, Wà fmtntytttt[un tänäpän «Sun cauttaê ptrun iuoitan, Ma cttotuift(un tytoênofttn Gaïïtt luerettaê moê oftttt 9ÎC quin cabfyotetut otit. tytyty'à mutb pacauat periä SRe annan mä fittuntjuomaê, STutîiftet mattman ärta sj e oteon mös finttttomaê, 3îauta tmbjat fjeitmufevba

33 21 Quin faux toattan finuïïeattnoin. Sentäbben iperrat(suntngat pnntärtämt nijt näitä, 3ftaan buomarit ntö8 oppicat $a paranbacat patueïcattnapiften $fotcat häne toäriften Se ombt mittun, tacton. ^oican fijêiuaftan ottacat ( tp ficht teifijnfittfuuttu, tttat fiänb cofcon luibottacat ÏÏÎij.n et te tietta*fiucfu Sitt äcftftpn fijttii roifian ^angatt^e pallat ful pian, SlutuûS fiänen päättäne turua. Domine quis habitabit. lip(sïhra cuïa fuitmoijofaö Sa afat afu io ptift), 3a pt)f)ä(ttmoret ipatjafaê Öeuoit ftja ebjtta ftofb, Se quin täät fenengän tee ntoê tijfa, $a totubfies ftjntrippu. $oca eijtoetieuê äftutt fjittitje fieïenê (Sic!fetätt ir"it)a ia did ptjbbä ataê patna, panettel aina, ïabfjectet Sicf

34 22 (Sicf mité ^umatatoinb cuute SBaan ptyfjäin ioudon atat tute Sa ljeitäcuunia3 pitä. soca totfeimité toannopi "äbl)äe moê iotafin inpå, 3a roatafanê roaljuanfetfopi acto fananë iäßene tuta, îhacafta moê fäljimäiftäns ^tmttä f)änb auta Ijäbljätétäne SBotmanS ta taitonê peräft. 3oca cijmöe ptybïjaroottta SBärtyltotfeu cattt ta ralja, Sid: laljto totattomalb otta,.cum matlmaê ou tapa quin uäiu teïe ia ^)(S9îra maianê ttetapi $a ftetlämaïjuan ptifti. g"e XX ~gf"x nxi. Exaudiat te Dominus. Scon ^) 9îra fui taupias "äbf)ä rucoujreê cuutcon, ^pän ou luouoftans armtaë entäbljenauçeê tutcon, jacobin -Surnat fua toartetcon Ouin fiuuu Suntngaç teït, än fiuuu turuas mbté oïcon $oca päiuä ia tjetfi Sen toiuotta ïaicï mäfi. aiuaft "Cs9frafua autacou (Sttei ttuljamieêfua furmaiê, 3a

35 Spänen päättäne nteitim tuotam an 23 $a,3tomn înua olet fa Ijtyuaêturuaë, ^)än ombi (S9îra gebaotf) ^tyftyptitian ta toafjttan, 3oca f)änb nmftan fobljan Ott Œocta fe ttyötinmafyan -So fat topun bïjrtèpäät Ijän cab^ocon ^a palueluçeênödvän, 9îucouj:eêmaftan ottacon e ott ricfan ntiett ia fötjfjän, SOlitäö pt)b^ät pir fut anbacon SBaïuttftaccnftttuntteuuoê, Dnne Ijtyuäfuö tatnacott ötfä3 ta catcfiê tnenois, 9Hjn olet fä f)i)ttä leuos. 9ïïe ferffamme fun auuftaê $ong Oumat annoi waljuiftatnett neuuoftaê (Sip ntutoin ntitän autaté, otatt ^untaïan nttnen tablent $a ïipum noftam t)w%, "BiU (Suningaftam erra uäbfjen Sluta ta ttetä ttygöne, $a cttute jätten ptytytöne. SBaunut, ortjitebljeêotetan "5otan ntennän tyttma^uaft, $a nijben päättä (ttotetan 3otc eij ïetcht pääftä toaiuaft, Wlutt tue "( vranauvent otam 9}^ettttefämfäffetttjnfotan,

36 24 än olcott meibljänotant fatten me eïjbettamtnotam. 9îe ^umatattomat tangenat Oman coimbfyenstabuen, ^a fjäpiän cane pafeneuat gängig möe poteê tüteb^än, SDÎutt me quin turuam SpGsrranpäät tapactu ït) CSporran tüäet uin tupaië meide raufjau Dtta päättäm potê matuan. Dlcon fijtoênt)t ^fätte 3a cunnia $uma(an poijaf, ptftö«mengetplätte anocant ïaifet rooimafl, 9?iinquin otwt on aïgïjufta Stëijntoppnn aftio(con, $nmatan fuureft armofta 2lpu me(i( aina tu(con) än ai(na möe meit cuu(con) "0 XXIIII -gfatnxi). [Dominus regit me]. "Y Yfr3(ifä fifloin taita (off erra tarnen puuttu) fnopi) 9tt(ir. mös mabïjam feinen fuuttu) Soff ta(iuan leiuöt mnn vuocfi) $a fiüä (fôebfyet mnn iuotta,) Quin f(ieùtïïe ïeuon on (Ijänenptjfjäïjengenê) Dma(n

37 25 Dma(n nimenê tabben ofotta) cm m(inul oifean laibïjcm) GEufa fi(eluniütrgtjotta) Qa fan(atta vauita taibfjcm) Sifl ptj(bl)än mä olfa roaljua,) SBaid: (pint fi(näp canfan ofet) inu(u ötbjae, fefä faunae) öauma(n ttygfyömua tuoïon) (Stten (mä e^tjificauuaê) ng t(u(i Cardan (uoton) ä fo(almiftitt minut pötybpn,) [ ufa ötyljänfanaê tötybfjän, 3Janun oainottftcntoaftan. 3ïïun pään fina mö«ooitetit ^tyfjänpengen otjun canfa, ^ong fä minut foöittetit, (Stten tuti«pirun anfan. un armo«minim etättä $a ttjgïjo«tyuonefje«öebljettä, (Sufa eij mitän puutn.] (g"e XL ^facmt. Deus noster refugium. ^VtJtTeibpu tinnam on Rutnät) taiuaft [Oïïeibljcmîifpem ia otam, "än autta meitä fyäbljäftia] toaiuaft [Suin ufeiu päättäm 3fteibf)cmtoiljotifem ou cootan. t)irmutin]en, [9?euuo«moui«, ia pafjoiê}uoni«,

38 26 (üiilötjtäfjänen oevtanë. ipänbä koaftan otnaft footmjaft [(St toctiu t) 3fän ^umatan fnomaft (Skriftlig [otan tuli tänne erva 3e"ao% pïb cotman po] te taïo fangar ta töifäne angar at tootton tyltfcenpirun. SBatd cofo ntattm roaftam otte 3a pärät rnett cabfyottatabljote, Ott}qnttengan ebîjeôtutte, did matcan fate ntitä aicote, jätten päämiefyene,ofottacan wäfette, )ätttuonenê canfa pt)t)täittett anfatt, $bgep tjän cuoppan (ange. $Rant)an Ijeineil pitä fnoman SBaicf ouat ïtud'uê ta guttun, "Sitt Œfjrtftite on meibljän tooimatt "än on meit auttaman tuttut, $08 Ije metlb pote temmauat pengen Dtcon Sumaïan ta tauarat, fe ïjeiï,täp quttengtn mett matbacunba. g"e LI ^Yafmi. Miferere uiei Deus. "JCT.9îmob^o päättän fnnren f)t»ut)b^cö tablett, $a ptyfycmarmoê motmaïïa ^3oiê ptyïn'mtmm niäärtybljen s]3efe

39

40 28 [Ole 3tontt( a]rmoïtnen, [9îtjnfanaÏÏjaêt)fôêrafetan [Sun canp]ungis ^erttfafem, [Giufapubïja]«oîjrtfut ljaetan. ( "e L)XVIII ^fa mt. Dens mifereatur nostri. m 23tnat pöötöm annattacon [3o] Ijtyuäftifiugnatcon meitä, [ a]fuonê tftit^emttjoïiftocon [Sïnbacon] litoê arntottanê petto, [(Sttämö] moon päät tunbifim [Ijajienë ta oppinê toaïjuan,1) [^acano]ittenfeoê moê cuuttfim ["Sïjrtftu] en metbljcm tunaftaian [GEunm]an to [(5oc]o ntaitnta ïijtojrenfaauan. fuo fijttöfön [O ] 9?ra tocatbjetfielet (Eaicfi canfa ntb'ê itoiteon Dlljtlueifatenljtyität ratetet, att fö töinne tabfjoittutta oifentta tetemön coiftf, "Sen faomme raöe fimtftcufutta] (Sttöe nnctet anbeç annat [nijt] $otc arrao fertäuöt futba. ^a Sinna möé canfa ftjttä[ntafyta,] tjtiftäfangen jititreft, (Stt enfin aina nöbljö faa l) gärten tiens ja oppinê roaïjuan. Sïïaan

41 29 SDîaon fyebljeïman canbaua [tuoreft tugnatcon mett $[ä ta po[tca] tugnatcon ptfo'àfyengim[ö8] 5ßctiäfcl5ön cuïin maan patca[ê]*) ferret fuurba ta toäfeuät en päät me [attom Stmen. "e LXXXII ^f[afmi.] Deus l'tetit in fynagoga De[orum.] ^tr^mat feifoitumatten feaê 3a pufntt fanoit nätflä, 9?ijttä tote [ )uomart] t maan f)ättafettifia[nê] päättä, [(Suingfait] item te nijn tabljott[a] SBäärin buomit ia fyatfita, ^a nijtä Jjijuicabïjotta, sßafjoimäärtyten fötyljänafian potê fettat $ota tetben tutiê autta, )änen oiïeubljens moê SBöärän buomton cauta, Druotaften mös s^3t)b^ät tetbljän atan gfjtjt tain ^ott tetbfyän tutiô pettät Ijimtyttä määrljbfyet, ebljeftpois tyïttta SBatuatfel oifeuê Strmactaîat legtet. anbacat forent p'à'àu'à, ortit ta rabljoïtft auttaeat *) paica. Sota

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV5 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 5 Les 10 commandements Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Rapport 1935 Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Fornl~mning, Ra~ Fastighet, Socken, Nora Kommun, Kramfors Landskap, Angermanland Erik Floderus 1 I ~"'. 3865.4n~,,"m1ill lvjllak.d

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Scener ur Mozarts liv

Scener ur Mozarts liv Alet Lotzng Scene u Mozats lv Aangemang Chstan Lunggen SATB + Pano calluna musk h Soan Alt Bas.. Scene u Mozats lv N 5 Scene u Mozats lv Vän - ska Vän - ska Vän - ska.. n kä - lek kan # kä - lek kan kä

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Dialekt i Gerlesborg. Ett nordbohuslänskt arv. Ett föredrag av Jesper Gunnarsson

Dialekt i Gerlesborg. Ett nordbohuslänskt arv. Ett föredrag av Jesper Gunnarsson Dialekt i Gerlesborg Ett nordbohuslänskt arv Ett föredrag av Jesper Gunnarsson Källa: www.eniro.se Källa: www.eniro.se 2005 Min definition av Gerlesborg Källa: www.eniro.se (högra kartan har manipulerats)

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGENS AD HOC-UNDERSÖKNING 2013: ARBETSPLATSOLYCKOR OCH ARBETSRELATERADE SJUKDOMAR

ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGENS AD HOC-UNDERSÖKNING 2013: ARBETSPLATSOLYCKOR OCH ARBETSRELATERADE SJUKDOMAR ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGENS AD HOC-UNDERSÖKNING 2013: ARBETSPLATSOLYCKOR OCH ARBETSRELATERADE SJUKDOMAR Målgrupp: 5. rotationsgruppens sysselsatta och personer som tidigare arbetat (KA1=1 eller KA2=1 eller

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

MIXA DIN SALLAD SOM BLOSSOM

MIXA DIN SALLAD SOM BLOSSOM .. At varierat, spring som du vill! MIXA DIN SALLAD SOM BLOSSOM Picadeli i samarbete med ÄT VARIERAT, SPRING SOM DU VILL! För mig handlar välmående om att få ihop livspusslet på ett praktiskt sätt. Familj,

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

09-P-167 A2. Till akien hor. band. inneliggande. ondro karlor. Gotland. Detaljplan for Stenkyrka Sorby 1:19 L4NTMATERIET HANDLINGAR

09-P-167 A2. Till akien hor. band. inneliggande. ondro karlor. Gotland. Detaljplan for Stenkyrka Sorby 1:19 L4NTMATERIET HANDLINGAR band ondro karlor is. Gotland tan Gotland Kommuri Arende 2009 109194 L4NTMATERIET HANDLINGAR 09P167 A2 inneliggande Till akien hor Detaljplan for Stenkyrka Sorby 1:19 Upprâttade âr Arondariummer RJ ptege

Läs mer

³ «±³ ±² ±¾± ² <¹¹² ²¹ ò Ó µl ÚÓÍó ² <¹¹² ²¹ ïí ª;² ²¹ ò

³ «±³ ±² ±¾± ² <¹¹² ²¹ ò Ó µl ÚÓÍó ² <¹¹² ²¹ ïí ª;² ²¹ ò ÛÓÑ îðïí Ô< ³» ¼ èóîì Ê< ¾» *µ ²< ر ² ¹»²±³º* ¼»»µ²± ±¹ ¼ ¹ Ô< ³» ¼ íë ÒÎ ë îðïíñ ÜÛÔï ÍÊÛÎ ÙÛÍ ÔÛÜßÒÜÛ ÚßÝÕÌ ÜÒ ÒÙ ÚJÎ ÓßÍÕ Òó ÊÛÎÕÌÇÙó Ó\ÌÌÛÕÒ Õò ÕÑÒÌÎÑÔÔÛÎßÜ ËÐÐÔßÙß îð ððð ÛÈò ïííîóð ³»¼ ² ó ±½ ó³±¼»»

Läs mer

BOFAKTA 1a. R u.k 1200 ö.f.g i Lgh 1001

BOFAKTA 1a. R u.k 1200 ö.f.g i Lgh 1001 OATA 1a 1 O, 27 m² P E P 2 P4 IEI H: 1001 1202 1402 H: 1003 1204 1404 H: 1005 1206 1406 H: 1007 1208 1408 H H: 1009 1210 1410 J H: 1011 1212 1412 an ej öppnas i 90 i gh 1001 u.k 1200 ö.f.g i gh 1001 OVUM

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

NÄRINGSLIV OCH HANDEL

NÄRINGSLIV OCH HANDEL NÄRINGSLIV OCH HANDEL NÄRINGSLIV OCH HANDEL Visionen Mål Företagen i kommunen Kommunens arbetstillfällen Handel Levande tätortscentrum Framtiden Strategi Förutsättningar NÄRINGSLIV OCH HANDEL Gnesta kommun

Läs mer

Vag nen var en lyck ad kon struk tion,

Vag nen var en lyck ad kon struk tion, Byggbeskrivning ASJ-L standardgodsvagn Visst lik nar den na vagn många and ra av 891-fin kor na. Det som är lite spe ci ellt med den na kon struk tion, 4500 mm hjul - bas och 7500 mm över buf fert bal

Läs mer

P e r He l l q v i s t. S e n i o r S e c u r i t y S p e c i a l i s t No r d i c & B a l t i c r e g i o n

P e r He l l q v i s t. S e n i o r S e c u r i t y S p e c i a l i s t No r d i c & B a l t i c r e g i o n P e r He l l q v i s t S e n i o r S e c u r i t y S p e c i a l i s t No r d i c & B a l t i c r e g i o n Rädd? Me d v e t e n? ETT BROTT BEGÅS... VAR 15e MI NUT I P A RI S. VAR 3½ MI NUT I NE W Y ORK

Läs mer

8 Verifiera och utvärdera konceptet

8 Verifiera och utvärdera konceptet 8 Verifiera och utvärdera konceptet Fiur 1 Visar CAD-odell i två olika ver av SD10 SD10 (se Fiur 1) är en uppraderin av SCREEDRY TM so skiljer si ed en bredare bottenplatta och cirkulär vikt. Geno att

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE Social- och hälsovårdsn. 32 19.03.2015 UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE SOHÄN 19.03.2015 32 Beredning: social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme, tfn 019-5203200 eller pia.nurme@porvoo.fi,

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto.

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto. Kunskapsmål till Tema 19 Att kunna köpa en biljett. Att kunna fråga om resan är direkt eller med byte. Att kunna fråga hur mycket det kostar. Att kunna bokstavera sitt namn. Kunskapstest: Muntligt dialog

Läs mer

Lista Träningsstalls Starter 120101-121109 Alla banor alla lopp Kördatum : 121109 Sida 1. Andersson Ing-Mari, Moheda

Lista Träningsstalls Starter 120101-121109 Alla banor alla lopp Kördatum : 121109 Sida 1. Andersson Ing-Mari, Moheda Lista Träningsstalls Starter Alla banor alla lopp Köratum : Sia Anersson IngMari, Mohea J H H Ti Öa Öa Öa Ti 8 J 8 J Kr Kr Kr 8 Ti 8 Öa 8 Öa 8 Öa 8 Öa 8 Öa 8 Öa 8 To 8 To H H Öa Öa Öa Öa Vg Vg J J Kr Kr

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Provlektion ur. Bon voyage 1

Provlektion ur. Bon voyage 1 Provlektion ur Bon voyage 1 Chapitre 4 Dans ma classe I det här kapitlet får man veta vad olika saker i klassrummet heter på franska och lära sig de obestämda artiklarna un, une och des. Provlektion Bon

Läs mer

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palgren PhD Operations Research 1 Bild av beanningsbehov Personalschea Aktivitetsschea Scheajustering Uppföljning 2014-09-18 Myrna Palgren

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM "TRANSIT 95" TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM TRANSIT 95 TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION FÖROR - TRANSIT 95 NNA KATAOG INNHÅR INFORMATION OM "TRANSIT 95" TIVRKA FRÅN 0894. VRSION SPCIFIKA MOVRSIONR ANGS M MOKO: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 KORT HJUAS - 2835MM - CX ÅNG HJUAS - 3570MM

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 1999:5 1 El fis keun der sök ning ar i Väs tra Gö ta lands län 1998 Publikation 1999:5 ISSN 143 168X Text: Melica och HushållningsSällskapet i Göteborgs

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

Grafisk profil. Version 1.0

Grafisk profil. Version 1.0 Grafisk profil Version 1.0 Vår Grafiska Profil Vår grafiska profil skall fungera som ett styrdokument för att underlätta att vi håller en enhetlig och igenkännande kommunikationsbas. Det grafiska materialet

Läs mer