Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 / BIDRAG till KÄNNEDOM AF FINLANDS NATUR och FOLK. Utgifna al- Finska Vetenskaps-Societeten. Femtiondeandra Häftet. Helsingfors, Finska Litteratur-Sällskapetstryckeri, 1893.

8 ojéyà^e"f^

9 INNEHALL:.. Sid. Jaakko Suomalaisen Wirsikirja. Kopion tehnyt J. A. Gederberg 1. Pedersöre-Purmo-målet. Ljud- och formlära samt språkprof af Herman Vendell 181. Matériaux pour servir à la connaissance des crânes des peuples Finnois, par K. Hallsten 421.

10

11 Jaakko 55nomaIatfen» "» tf» ttitttrtci* 3^opto ïkpfaktt riliopiotoßfa föilijteftjötä ainooöta jalella olemnöto kappaleeata. Popton teïjnçt

12

13 üfijntlje. e atfafaufi, jofa meibän maatfemme fünntotti9)ufûcï ^Ißl'tfolan, antoi müö meille 3iû"rffr"""UOUtal(lifeit.9Memmat omat tofiprote = tanttifiamiefjiä ja ttenraitoaajtaaïaïïanfa. Sut()cru oit opettanut fan= fanfa liifemaan ja meifaamaan, jofa îe ïiaifaife faïatooïtfeêfafirfo fa ei ollut tatuaïltêta ofïut. Slgrifoïamme ment fnttrcn itëfonpnf)bi tajan jäl= jiefä ja antoi fortfallefatïi muïfen, rufousfirjan ja uuben te tatnentin fäteen. uomalainen fmomafi, etta fanfan ojanotto jumaïanpaïttieïuïfeen möö loetjaamifeftaon clinetjtonrote tanttifelleftt ttfunnatte,ja f)än an= tot feuraïunnaïïemntc fa pit fjän tuffnt afian periïïe. ^otiintnltuanfa ïjan ü)f)tm' mieten tannolfa afiaan rafiffija fat htm fai= fin üjönfä malmitffi. (Snftmmätfen fuomalaifcn mirfifirjantefijänä ifän= maa fiiê ta funnioittaa. 9Hinfuin monen muun tfänmaamme nëfoïfifen paltuelijan,joïa aifojen Ijämärietä a tuu efiinfanfantme ïjiëtoriaêfa, ornat uomalaifcnfin elantan toait)eetïjtjmin tüärjän tunnetut. änen aifalaifenfafiinnittiroät f)uomionja itfe miefjen ttjöfjön,citüätfä ntui taneet antaa ntttään tietoa jälfeentule= maiftüenja fiitä mietjeetä, jofa rjeitlettfeïïeoli nun tnttu. feinen ftm= trjmäftnottanfa ei tnnneta. öänen ifänfä ninti oli ^ietavi, mutta muuta fjnneetä ei tteberä. (Saatuanfa tamalüfta alfntictojafotimaaëja, lä'fft no= malainen ulfomaifte opintojaan fartuttamaan fjän 9toftofi faf»arjoit= teli Infrija, niinfnin feftoilfcfamn mainitnn tjlioniëton tjitonniïaêiuette= lotëta*). $otiintultuanfa oli ïjetiwirf a roaïmië. So feuraatttana mitonna 1568 määrättün fjän Sutrun fonfun refjtortffi, joëfa fjän nafffanfa fifäfft 1569 fat Mme fäetiä (144 tmtntyriä)ttnljaaïftaëftut ja Sßiiffiönfilj(afnn= niëta antoi Sufjana funingaë fjänelle3 of bieten fartanon 9îaifio fa ja 1577 totelä Mme fäetiä roiljnn tefjtiinfjäneetä poeniientiariuë" ja ïefjtori Summ fouluëfa. Sa jotta fjän fitä afjferammin tefifiüjötä nriraëfanfa,ei ainoaëtanfa muntamia fertoja nriifoëjapitäifiluentoja fou= ïuëfa, maan mtjöe föäntäift tmmtûmia tar^ceüiftttfirjaja fuomen îteïelte, antoi fttningaë fjänellenuolitoiëta läetiä (72 ttmnortä) urifjaa *) $ane, SDtatritter ouer 9îorbifïe ftubevenbe neb fremmebe IXni»er= fitetev,sïjriêtinnia 1885, l 88.

14 82. ntofomcroëta \a fufîariumeroëta SQiaarian pttäjäefä. 3a famaëfa funin= go mpoë nimitti pnet firffo'fj errafftdjfaariaan. Dtimittjëfirjaêfa fano= taau m. m.: olfoott pu melmoitettu jprïiëtamaanteillesutnafan puïjbaêta ja jelmää fattaa ifntatt määriä fimuoppia ta muuten mainihm mirfanfa fjoitamaan niin, ettii pu fiitäsutnaïati, meibäti ja jofaifenïriëtittm if)= mifen ebeefä moipi tunuolfifeëtimaëtata." SBirfifirjamaïmiëtut paiuoëta 1580 affaëfa oli u fon= pufjbiëtuffen rjebetminä ilmeëtmtrjtemanfeelifiamirftfirjoja1523, 1524 ja rotimeifen ferrait Sutrjeruffenefäiefä îuotfiëfaoli jo 1530 ja 1567 rnotjalaifiamirfiftrjojatoaïmtstettu. Stämä tietrjsttfäänfi fan= fanfa pmäö prraëtaman mieten frjbäntärnfrtrjmään mrjö juomen fan= falle mafmiëtamaan famaeatëta aarretta. uin pupu töirfißrjanfa efi= put)ecëfa nimenomaan fiitä, että fjärtort feurannut Sut'rjeruffenjäffiä fäejä mirftfirjatpöefään.dtütben juinaliëtenja oppineittenrmeëten tüöt ja efimerftt fartoo f)ätt miuunftu rape epäfefmottonmn ntatfaart fai= mat ja tjföefitpttimat,että minüfin Suntafatt nimen titration täfjben fett raffauben puofeëta, fttitt minuïïa on ifänmaata maêtaan, nipefin fjengeu üfiä mirfiä fuomen fielelfä,jen fafjjan peräetä fuin 3'umaïa minuïle antanut on, riimittäin ntnitten friêtifiiëtcu maafuntain taman jäffeen te= femään." 3uomafatnen ei ainoaëtaan fepittänrjtf'aufaflenfa mirfifirjaa. än tafjtoitobeïïa mpë opettaa fen meifaamaan. ^erttetinfirf'oëja fotrtni näet eriië manp meêfu eft mirfif'irja,joëfa feifoi: in finnonicuin idioma translatum et demis a viri prudenti nec non reverendo Jacob o Petri F. corrigendum. Diänttää fii fuin oliftsitomafainen ajateffut mpë mirfien ituotteja. Tciittfuin Sfgrifoïanitnfirjatofi ttett) ti uomafaifen mirfifirjapai= uettu 2uffjofmasfa. Äuittfa fuuri painos oli, et ole tuunettu. UDÎutta tnifä fie frjrjnäoffut, onfo painoë pmitettt) tafjtmifjinfä fie joutunut, jo 16:Ifa muofifabaffa oli firja prmittaiueu. 2ätä nnfp et ofe tieboëfa munta fuin rjfftainoa fappafe. e on fifäämä Sufiuë $ror)nvn fuuria anfioita fuomafaifen firjaïïifmttemmefupert, että pn, faimelleëfaanup= fafau uliopiëton ftrja=aactei fa/ päimän mafoon meti tuou ainoan fappa= leen. Sitta tämä fopto on tefjttjro ilufifaupunfi 1 p. maam cbei*krg.

15 r?yi Sirfiftrja IE facoßilöa ^uomalaifriôa. Sßräntätty Stocffjohnté.

16

17 Mi Aâiiie ^umotifitïe ia uffotifiïlc uomafaiftûe ia ttjaten^ gin nijfte, iotca ftjb^ämeft ^umaïata racaftauat, ia ïjcmta mteïetanê patnetta tactouat toiuotan mina 3acobuê $inno ^umatan armon, fjänen p^än fananê tunnon ia tjmmarbijçen, rauïjan ia ternetyben fieïun ia ruumin puofeft, ia nujntein fittä täätbä lacté? taiuan iton ia ijancaicïifen elantan ^efu^en (èïjriftnren cauta. ^tyljä ^auati coimane$ tngljuê ßolofferin canfan t^go täftä muoto fano: ^umalan fana afnfan tetfä runfaft caicfen ioijfaub= Ijen canfa. Dpettacat ia ntanatcat teitän feffenän ttteifuiüe, nur* fifle ia Ijengetifttte tauïailfe, toeifaten armon canfa ^erraüe teibfyän ft)bl)ämeftän. 9?äütä fanoitta mana ri "ß. ^auati ei toaiuoin opetaita, mntta mos cuutioita, että f)e ^untalan fana ttn'rtäft, mifuft, aljferaft, aina ia iocapaicas ia lijatengin S'umattftê coco* urjê cufa ifänäne fe taitaiê tattactu tutifit, cuutifit, aiateïifit, ia ritcourté feîa treifuts eb^efänö üitäfit ia fitä nijn vacaftaifit, että fe feta fjeibfyän oman että tnöe muibljen ft)bf)äntin taitais tattua, ümrttta, ia fießä atat tti)ft). 3tt fentäben I)än mös fano, että fen pitäis afnman meibfjän feafara. ( ij fen üibtjä oteman ninquin oubtjon e(i toterem, ioca eij maljua afntnafija pibljä meibïjan tt)fönäm mutta ninquin coto poijmt ia perlen ntifyen, atanomaifen, pt)ft)uäifenr iuuritetun ia iftutetnn meiljin, nijn ütä fe ijäti met* bl)än tt)fbnäm ptyftjiê ia fjebljemtäib^ie. ) ( Ü ttä

18 ttä ntyt 3umatan fana taitaië fen paremin afua ntetbïjcm feafant,ta (e ^umatinen oppi, C f»riftttifet managet, tupauret ia uî)îau^*ettuiamaft fäfitettä,pibf)ettäia fjjbjjämutpainetta, fentä* bfjenntuibljeufanai«tjariotuftenfeafa, tabfyoi^umata io atgufta otta fijnä (Sfjrtftttifeê feuracunnaë tjbljenfufoifcnta tïoltfenmeifuit tatbïjon ia $umatifet tautut, ia nijn parlât cappafetfijtä Gfyriftittfeft opift,ia tijatcngin 3nt)imifteitunaftojeftcauniljiu mivfeiitfouetiaiflefanoitt tecttjiufutietta,iotca tacto nùrbïjetf»aitntbê tytö^pibljettä, muiftctta ia bfetn ïneifatta,îtt'à nuovi canfa ia muutfin 3ltï)imtfetineifun ia (HjrifttÛfen toirtein cauta, toäljin mätjin, i(on canfa, Suntatan tunbon, petcon, nffon, racfauten, rucourin ia 3umaïal îetpauaifintötljtnfubtjämefttytöefyerätettäifin: ta nijn turljift, naurotifift,ijäpiättfift ia ^untatattonttft lau" X-oiftpois totntettaifin ia toäätäifiu.^a fentäbtjettmoê ^untata cuttafin aijaïta tjätttytösfyerättitoirbjjenfepät ia runot fuuretta nnjfaubljelia corfeal taibîjotttaljiotetut, iotca parlât cappatet fijtägtljrifnlifeft opift ia nijftäfuuvifta3innetififtätöiftä iotca Ountaïa on täfä ntaiïmafa $nfyimifteutabuen îuaftan tuonto tetj= ntyt,cauntftn ia futoifinlüirfeincofoifit, ia 3nljimiftenntuiftor firioitetta rantatutn annoit. 9)2ofe«3umafan mie«ia nrijfaê projeta ötttn«fielet teti ntonba roirtä, ioiftatnuutamat löntän fijnä ptyljäfäîiriafa,ioitta Çan fijttäia ijfiftä^untatan tjtyuiä tefoia quin t)änet ia 3fraetiu canfat tapactui, ia ntouba munta fytyuäopetuft ebljeê pane ia tietänär tefe. )an)ib (iuningas ia ^ropfyeta, tointetinen mic«3umatan mieten tätfen, tefi caunin tt»irfi firian ebrean fielet, ionga nte cub^unt auibin s$fattariri, iot)on firian Ijän ttyfypit* feft cocoifiparfyat ia corfeantat afiat,quin ttfi matftnan atgtjuft nijn fyänen aican«aftitapactuntttotit,ia ntonba caunifta ia ter* uetiftäopetufta caiefinaifift cappateiftfantaê firia«etat pane. Oonga ftylu täbtjenmö«ntont fantan firian roätjäri23ibüari cubju ta ntmtttä. antatinuoto tnöe (Salomon uninga, faia«, )a* ):( iij nietitt

19 nielitt cwnüanit ia Ciatmcuc 3utnatatt Ijtyittä töitä,ia f)eibf)än aicaifttaafiotta tautoit ia totrfitietäuäc teib. 2Bbl)e0 eftanten= tie neibjö Sparta,,3ad)ariae tmeon Outnatan artnottfia töitä tjeitätoaftan itottfeftftybljänteft hjtrfinfutg^itia mutbljen ebljeê metfaifit. Dïijbïjen iälfett fittämottet nutitt ^untattfetia oüüenet ntie* Ijet,iotca tuttfttfjeittäns oteuatt fuuremat lariat ia tymmärb^en ^utnatatt annetuj; quitt ntuitte,caunita unrftä teit Patinait fiekua, iota fieltä cairîi battit ia ïeittit tifi tjtnbäriläuft puoteit ntattman ttitt oüüentait, ia mutoingin tytti^en nijbïjentaacunbatn, iotca (Suvottan ata fttlietatt, UföSüibljetitt, nittquitt3tä puotifeê ntaitttta recatt îieti ïuaftan otetitt. ^a famat roirbljet tätfen* tufeuaife tabfyoit aina tfotfacaupungeifa ouat ia mutoingin îirian taitauaiftmiï)ia(optait,ebïjeêpanta,meifatta ia muiftofa üibljettä, ettei Ijetbljän3umatifet teïons,fuuret toaiuanë, îuatuomifenê ia pääne fatfemifenêmetbfyän taiffubljen ia ttnbjetmättömt)bf)eittabuen Ijucfuiê ia potê ofltt quitengatt fyeibïjantactonê, coffa ïjentjtä unrfiä teit,etta fencattaifetsaunan fietifethnrbljetainoafta cocouçifatveifataifin, ia maanfiettfet poiê fyeitetäifin, ta mtljotetaifin, eifö ifänäne fuljuitotetaift.sjhttta fe oïi Ijeibïjan aiatoçenê,että f"enijttättrirfittä tunnuftaifit ia ntuilte ttetà'naçtefifit, mifä f"eibf"änofconê otiê, ia mitä IjefijtitSljri' ftitifeft opift ia? fen pääcaöpateiftpitäifit. $a etta Satinait fielt ou* nijnquin mattan faanitt cnimitten timbäri (Efjrifttcunnan, ta tijatettgin nijfä maacunniê, iotca fen 9tomitt îirïon aia otit atmetut, fü)en aican coffa Botnie toietä fe oifea,totinen, fetfiä,pu= bïjas ia turmetematoin oppi, ionga ( l)riftuê taiuaft$fän$ tyu tnaft aia$ toi, ia fittäcßroßljetail ta Ptyfyä$auati fefä tuttttuftoçettanë että Stpoftofitte annoi, ionga mös tätjettyffiriatane 9xomavin canfat ttetäuäj:tefi,t)töepibtjetin ia ebl)cêuaftatttn, fetttäbljen t)c mö8 Satinan ftetet firiotit,että opetueifät,faarnaiat ia tnuut tpijfatmietet tytnmärbätfit,quinga fjeibpn aiato^enë ia opettu;en ):(iiij fopifit

20 foptftt ta tjctäpitäifit^umafan fanan ta ptyfyäitîirian canfa, ia etta Ije ftttä nijtä ia fencaftaifitaib'jecutin paicafanê omatt ia tjmmärtäuäifettiefet opetus taftenê ia cuutiaitenê eten paniftt, ia nijn toinen toifens canfa, opifa, farnoifa ia toetfuifatyctt)tybf)en pitätfit. (Soffa ntyt fe ruma ijengipiru, ioca ^n^intifen cabtyotuçen iäffen aina feifo, näfi ja t)mmärfi fen, etta mirtein cauta nopia* min toiftnans ia ninquin tapaturmaft ia tietämät parlât cappa-- let ftjtä (Sljrifttfifeft opift tymbäri monen maacunnan feuitettyn* tutit, ia 3n^tmifet möe nijbfjencanta Onmatifin atato^in t)töe= fjerätettin,nijn eij tooin f)än fitä tärft,ia fentäbljenijänen iäfeuittenê cauta fen nijn toimitti,ettei roaitnoin toirbljet ia meffu meifut, mutta möe rucou^en tauat ia tufemifet ürfoifa ia ntuifa coconçië eij ornat maau ia nmmärtäuätfef fielet, mutta roairoon mieraf ia öatinan tiefet țota fjaruoin ftjffäroeifaiat,pafio roä^emin cnntiat nmmärfit, ebfjeê pantin. 3a ne quin maan fielet nijtä tefemän ia fittäfirfoifarcetfantan rupeifet,ne cocta pannan pantin, 9ftjn fe mijmein fittä nijn tufi, ettei oifein Ubfyeftäfän maacunnaft tyctän tötytt),ioca äitine tiefet tactoi eti tocti nrirfiä tebfjä,eifö tjcteinencanfa parca tyctäfän ^umafifta ttrirtä omaffa fiefefäne cuutta ia oppia faanut. SOÎutta etta inf)imifetquiten* gin fuonoftanê fauta pntättät ia foirfeinfyeitänetotuttefeuat,nijtä möe mtefeläns cuufeuat, fentäbljen coffa eij enfingen 3umatifia mirfiä offut ioita I)eoppia taifit,nijn rupeifitl)eijariotefeman fjettäne $umafattomiï)in, f)äpiäfiftn,fjattrotifinia naurettauaifin tmvfin, ia nijtä ïjeibljanpibljoifanê ia matcoifanê aian cufu^ ia ifoç laufeffetit,nijffä toinen toifen«canfa campatit, nijffämité nuoren canfan turmetit, pafjenit,ia vietaifinaiatu^in,fjäpiäfiftn pufjein, iffiän tapoin ia faaftaifenfjaurofifenefemän fjaucutefit, toffntitia faatit. Qa fentabïjenpint caicfeu rietaubïjenpefä ijïitë* fjerätti mös fjänen runoianê ia faufaianê, ioibljen mieten pu ftitfäis,ia fuufa tacoi iuuri fouefiaitafanoia, nijn etta Ijeftyttä ):( V äfift

21 9 äfiftio fetpäftlütrftäcocon faibï)to teibl)țotca fittä muitba nopiantin moê opettin ta ntuiftonpantin, quin nt)t ^umaïifet ta (îfjriftitifet nnrbïjetopetan ia ntuiftetan. üftijntoijnteinfittä arntacti $untata $nf)imiftenpäättä, ta tatyot topun iotfofht ntuobljotfittä entifet weifutn ta tautuin tauaua tebp, ta fentäbljentytöeljerätti enftftfen ^untattfenta fnuren avnton canfa la^totetunmieten ntaatta, iota fittä muut oppenet ia 3umatan petfäuäifitmietet muifa maacunniê feurantan rupeifit:iotca caicti ib$ecufin paicafanêpar; "xt(sfjriftitifen opin ia möe (Satectjifmujren pääcappatet, antat (Sljrifturen erinontaifetfjtyuätyöt, quin pn pijnanê, tytöenoufentifens, taiuafen aftumifenê cauta, ia muoto ntuoto ftinbînnifenê, ntuifle ^n^intifitte ofottanut on, fangen iatoin, caunifin ia futoi* fin t)mmärtäuäifin ntaanfiefifin nnrfin fouitit,ia fouetiaitte, ntuoê matituitte,totjfaft)ib'êaiatetttit ia ptyfyäntirian canfa fopiuaifif fanoif,nmftan perfeten ntietbä ia ^ßauin fietbä ebtjeê panit. 9ce fantat nurbfiet fuuren iton ia rientun ia fnuren l)ebl)etmän ia opin canfa ntonetba fefä lüanljemitbettä nuoremitb, ntteljitb ia maiinoitb, poicaifiïbia Œartanoiê, pibljoiê, matcoiê ia ntuifa cunniatifiêcocouriê meifatan ia tofös pibfyetän,ninquin ne ïtju'à tietäuät iotca n\[u'àntaitta ottut ouat. Mibfjen Sumatiften ia oppenittenntieftenttjöbia efinterfit ntinungin ntoê epäfetuottonta ntatcan fait ia tytoêfiljoitit, että minäfin ^nntatan ninten cunnian tabben fen racfaubïjenpuoteft quin minutie on $fän maata maftan rupeifinijengettftä unrfiä uomenïietet, fen taïjianperäft quin $untata ntinutte anbanut on, rimitäin ntuib^en (Stjriftitiften ntaacunbain tauan iätfen tet'emän, että ntinä tjtyuäin uontataiftentcanfa nijttänteibtjänfeuvacunnifam, cocourifant ia pibljoifam^untatata fijttäifin, cunnioitaifin ia patuetifin.$are fe on, että nie näitä teentnte omafta timmartäuäifet ia oppeuaifetfielet,quin toierat, timmärtämättömäf ia oppemattomatt. ^iinquin ^?: ^ßauatt 1. Coring. 14, caunift neuuo

22 10 ncuuo ta opetta. üdhttta ftottä mina [en entifeftätiebtjän,etta monba iruiljammafttötytän,iotca cateubeftta coreubeftnäitä (at* tauat, ta fanouat ettet ne otiê fetuofifetcunniatiftensnfyimiften cocouriê toeifattata ebljeêpanta, ^ijbljenpitca fanoia ta cabfje pufyeita,iotca 3nî)imifet^umatata fijttämäftia ijtiftämäft omatte ïietetanê tnaftan pt)i)äïirta fiettäuät ta eftäuät,en mina tottete, engö mös Ijeibljän nauronê ia faitorenê tabben $umatifefta ebljeê ottamifeftapoiê tacfa,mntta fitä ropiamaft ia petfämät atietun ttyön pubfjän päättä, poica minna auta= con. 3 toinon ntö8, että tämä ttyöparca pitä fittäßljnftitifet feuracunnat, ^umatifit, toimetifit ia eij mai* uoin Muotifen ia otolifenoteuan mutta möe iongun Ijebljetmän fyeifätefemän, monba ^n^tmiftft,ijäpiätifift ia riettoift fautoiftoie* rottaman ia poi$ toäänbämän, ia fittä $umattfin aiatorin, cun* niatifenpuljen, ïjtyuintapoin ia puctan etämän roetämän ia titan anbaman. entäbljen caidia.^utnafiftia cunniatifi uomataifi, titi* mäifi ia atamaifi, oppeneita ia oppemattomia rucoiten minä fan* gen nötyräft,että f)ä tämän minun ttjöparcan, quitengintarpeti* fen, fencattaifteniruiljammaften panetoçeft ia pitcaitentaitoreft wapataifit, ia tämän minun nmiuan, matuomifen ia ahnt färfc* mifen 3umalan cunnian tabuen ia uontataiften parfyaj:ebljeê otetun, f)t)uäj-i ottaifitia parrain päin ïaanbaifit. SDÎutta ne quin näitä taitauat, tuuteuat ^eibtjäne fencaltaifita Ijuofiamaftia tjemät maiuat taitauan coconfaablja,ijemactauat ilman eftet, ia Uti^en minun fietbön fen tebljä,ia anba muibljen nijtä näbljä, lute ia että ^ropljetaintjenget,ouat ^Sropljetait* tuä= ten ata annetut, ninquin Iß: ^auati eunen nimitettoê paicaê fano. entäbljen ätfäin toifen ttoötä eunen taitacam, quin me pareman canfa ibje ebljeê tutem. $totfä tefo tetiäue fijttä,ia näfiä ttjött pian arua. ^auti^c fentäbfjenl)t)uä(sfyrifttttty näitä fjuonotafitjen afti,että iocu iatombia ia parembita ebljeêtuopi.

23

24 robbet Ccftamcntift %"xc ""xviaxet\ J\i$to frviv fi. Lucae I. -ffvijtettt) ökon ^fé^ra ^f^uehn ^uma(a, fittä Ijän on eb^tntjt ia tunaftanut ïjànen canfanê. 3a orabt meitte t)fbê oijenbamtt teruetjbfjen faruen, auibin fjänen paùtetianfa Ijnoneê. }îtj;nqmn l)än on muinen puljunut, Ijänen ptyfjäin x]3ropf)e= tainê fnm cantta. (Sttä I)än meitä itmpactaman pitäié meibljän roiîjolifubam, ia caitfein nijbl)en fäbfjeft iotca meitä mifjauat. $a ofottaman taupinb^en meibljän ^fiïïam, in nutiftaman [jätten ptjfyän lijtonê päättä. 3"a fen malan pääflä ionga ljän mannoi Storafyamil meibfjän $fäfläm, metfte anbahne. (Sttä me (unaftetut meibfjän mtfptiftem fäbljeft, mabfyaifimme Ijänbä patueïïa Urnan tiätfämät, ptyljtybljeê ia f)nrilanbf)es Ijänen cbfjefäne caifen meibljän eli aicanam. 3a

25 13 ga fina pitti pitä cubjuttaman fen tylimätfentyxoptytax, fifläfinun pitä fätymän 9f?ran cafuon ebljesfôaïmiftamanfjänen teitdnê. ga anbaman teruetybljentunnon Ijänen canfaftenê,l)eibl)än ftjnbtjn«anbeut famtfeç. äfteibljängumatan meitä ombi ebjint)tcoito tyojälbä. ftjbljämetifen faupiubfjencautta, iofta Satiftaman nijtä iotca pimetybljeèia cuoton toarioê iftuuat, ia otjenbaman meibljän iatcam rangan tieflä. Gunnia olcon gfän ta ^Sotan,ia ^tyf)änpengen. Kijnqutn otfut on algufta ia ntyt ia aina, ia ijancatcfifefta tjancaicftfeljen. ^VJÙ^nun fielnn fuurefta tytiftäm'f)( 9îra, ia minun pengen ttoitsegumatafa minun toaoactaiafani. (Sttä ï)an cabjot picanê nötyri)bl)en puoïen, cabsoê täfteb^ee toitä caicfein fucucunbain minna autuaçi cnbjnman. ill fe iüäfeuä ombi teljntytfnuriailjmeitä minun coctan, ia fjänen nimenê on pï)fyà.?sa nützen iotca Ijänen taupiubljenfapt)ft)fugljuftanijnfuculjun,nijb^en fjänbä petfäuät. )än ofotti moimanê fyänen fäfiroarbljettane, ta ïjatotttne iotca coriat ouat ft)bï)dmenêmieleftä. 9?e looimoüfet ombi fjän cufiftanutiftumelb, ia t)(ö cor* gfyotttne nötjrät. ^e ifouaifetombi fjän tät)ttänt)t l)t)m)bi)et, ia ne f)än tt)e)iäci iättäntit. ricfat omtu )än coriaifiofraelin fydnenpatuetianê, muiftabtjenöman (aupiubenéoääflä. A ij Uïijnquitt

26 14 puljunut meibfyän Ofäbfjenttjgljö, W)xaftamiï ia irijnquin(jeta ombi Ijänen fiemenetlenêijancaicfifeft. Œunnia otcort ^sfän ia s13otan,etc l). ipimecnirt Jii$to{ix"irfi. Yj^Sïffentyt "(S9?ra finun catueliaê raufjan menemän, finun fana* tallen. Stdä minun filman ouat namnet, finun teruetjbtjeê. gonget fina otet luatmiftanutcaicfein canfain cofuon eten. v3)bf)en lualfeuberi mafiftaman iiacanoita, ia finun canfaê ^sfraelincunniaçi. Runnia otcon ^fän ia "^oian, etc. S\i$toftv"ivfi. (ÏP ^umata finna me fijtämme, finua (SD?ra me tunnuftamme. facfamat. Sinua ijancaicfifia $fa cunnioitta caicfi mauma. Sinua caicfi ngetit, taiuat ia caiefinaifetmaüat. Sinua fijttäuät liljeru"tnta 2erapf)in,fanobfjeu Urnan f nf)a Sr""Rxa ^umata 3*"aotij. änbf)et ouat taiuat etta maa, finun erraubfje3 cunniat. Sinua Hjttäpi nt)()ästvoftotitteniouefo. ^inua mös fijttäuätcaicfi pt»f)ät-^roplietat.?tiin mpë fircat SDÎarttrit fijttäuätfinua mafjuatfatobljt* fto^ella. *) ia px)i)änpengen nijnquin oeut on algtjufta ia mit ia aina, ia ijan= caicfifeftaijancattfifdjen.3lmen. ee

27 pt)fyàfeuracunba tymbäri mailman tunnufta finita%[àxi l)(önttaïbifefa toattafa. 3a finnn cmtniaüfta țotiftaia ainocaiftapotcaë. Sfttjnmö (Sina ïobïjuttaiat pbtjä t)enge. (Sfjrifte cunnian otet 3fän ijancaicftnenttoica. bî) finä luieronut neib^ön coctu mieïjuttaottabfjeêțrättata$t ^nljimiftett fiüäit. uaififle. inä Ijü^e moittt cuoteman, ia attaifit taiuan iftut^umatan oifeatta,finnn $fäe cunniaê. Sind moê nfcotan tuteuan, ijbtje^i buomariji Sfttjnme fije rucotema finita,ettäe ttatuetioitae atttaifit, iotcaê caïïila trereïïaê oïet titnaftanut $a anna fjetfleijancaictineni(o finun tttyîjaiê canfa. D tnapabljafinun canfas,ia fiugnafinnn pericunbaê. ^patlil^e moê aina ïjeitct, ia t)to^corgïjottaijancaidhfeft. ^ocaüäiuä me ï'ijtammefinna, ia cunnioitam finun nimeê iiancaicfifefta nijn ijancaicfifefjen. Söariete meitä (S9h*a tänäüäiuän caiïeiftaftinneiftä. 9ïrmabf)a meibfyänüäättäm ips^ra, ia oce meitte taupiaê. inun taumubljesolcon meibïjan ttättäm So"ïRxa, nijnqitin me finun üäättäe toiuom. Simm ) 9îra me turuamme, äta' anna meitä ifänäns ppiän ata Mia. g"e fanxa *giitxii"i tecfytt?. rts.^umat finua "Sinut,\p( 9?ra cunniaê ijancaicfineu^[ä ttibljäm. (Said: maitma cunniat tifä. (Sugelit

28 16 (Sngeüt ia taiuan ftjtoçenaino (Sfyrembin ta erapfjtn Satfamat tytjfyà on $t)ijäon fyuutauattjnnä näin $umala, $uma(a, 3e6aotf), Dum tnetïla catdt fytyuà't tnot. ät)bl)etouat tainat ta maat, tta )errauttaê cunniat. 2lpo[totit ïtjttauat, ^ßropljetat tebljà' patentât. ( tjüftarttrin tonîo fua önfyota, SJÎut atat (inua cunniotta. mua (Sljïifttcunb tunnufta, ofo maacunba mö«tulifta. Sfaçicatdtttjalbta^ 3a poicaê matfman fjattia^*. ^tyljä{jengetobfjuttaiajr. 3a Junten totuttataj; O cnnntan (Euningaê 3efu Skrift, Sfitëpotca otet toiffift. 3ï)mtfen lunaftoçentabben, ($blj mieron coetna cuoïeman alaê patnoit tätnat bffoftfit iftut3fän otcïeat auott. uurel rootmal ta cunniat. ä nfcotan moê tuteuan (iaief ifjtntfet bonttl^euan 9Dîe rucoilem canfaê auta 3ongaê hmaftit toereê cauta. a iiij aiuan

29 17 ütatuttn cunniaï mett pueta, y$t)ï)'à\8 ioucon an ïueta. Saüabfjo feuracunbaê (Stugna f)t)uäft periambaê. Spattige ïjett tà'aï ottefanê, (Sorgfyot Ijeit taiuafen tuttefanê. ^ocapäiuä me fua nimeê aïat titiftäm. tymtift mett tättäpän i(svro me fuïb anelem. ee (aupiuê canfam 3umata 5lrmoIïaê puotem cumarbïja. SutOon pääfläm ptjfyà olem me aina pääffcté Sperra moê luotam 2Ï(a fjäptät pääüäm tuota.

30 Wixxutamat BcmtSm ^jalmtf ttrirftritebl\yt Sauib foittaa fjarppuanfa. Beatus vir qui non abijt. c^zf 23tuaê je quin et fätjfme Sumafattomitten retfef Êicf ftjnmsten tießä aftete (Sid

31

32 20 ttfän cufan metft tfänäne Sïnbacott fietbfiänatanê, $oicf cattatffaml)eibf)änfttenê, ^äättäm Ijeittäfttmpoiê ifenê, SltfftmIjeibpn ruttianê otcom. SJhttt "perva quin taiuas pau^a ipetbljäniuonenfa naîe, Spän fjeitäpifca to nauro Copiait ala I)ettfäte, 9?tjn ttärfeftnnjmeht picaifeft, STiuffuifieitantoê nûljaifeft, Sa tattfu tättä fanatt. ^oican ma panin untnga ttmoïen, 3a fouitin pnet tuant)att etta nuoren, $äffin fjänen tacton Utnötta, $a toääräftopift ïtruotta $otc fyaucutettttt Ijänetpuïjen otet mun racaê poteau, Wà fmtntytttt[un tänäpän «Sun cauttaê ptrun iuoitan, Ma cttotuift(un tytoênofttn Gaïïtt luerettaê moê oftttt 9ÎC quin cabfyotetut otit. tytyty'à mutb pacauat periä SRe annan mä fittuntjuomaê, STutîiftet mattman ärta sj e oteon mös finttttomaê, 3îauta tmbjat fjeitmufevba

33 21 Quin faux toattan finuïïeattnoin. Sentäbben iperrat(suntngat pnntärtämt nijt näitä, 3ftaan buomarit ntö8 oppicat $a paranbacat patueïcattnapiften $fotcat häne toäriften Se ombt mittun, tacton. ^oican fijêiuaftan ottacat ( tp ficht teifijnfittfuuttu, tttat fiänb cofcon luibottacat ÏÏÎij.n et te tietta*fiucfu Sitt äcftftpn fijttii roifian ^angatt^e pallat ful pian, SlutuûS fiänen päättäne turua. Domine quis habitabit. lip(sïhra cuïa fuitmoijofaö Sa afat afu io ptift), 3a pt)f)ä(ttmoret ipatjafaê Öeuoit ftja ebjtta ftofb, Se quin täät fenengän tee ntoê tijfa, $a totubfies ftjntrippu. $oca eijtoetieuê äftutt fjittitje fieïenê (Sic!fetätt ir"it)a ia did ptjbbä ataê patna, panettel aina, ïabfjectet Sicf

34 22 (Sicf mité ^umatatoinb cuute SBaan ptyfjäin ioudon atat tute Sa ljeitäcuunia3 pitä. soca totfeimité toannopi "äbl)äe moê iotafin inpå, 3a roatafanê roaljuanfetfopi acto fananë iäßene tuta, îhacafta moê fäljimäiftäns ^tmttä f)änb auta Ijäbljätétäne SBotmanS ta taitonê peräft. 3oca cijmöe ptybïjaroottta SBärtyltotfeu cattt ta ralja, Sid: laljto totattomalb otta,.cum matlmaê ou tapa quin uäiu teïe ia ^)(S9îra maianê ttetapi $a ftetlämaïjuan ptifti. g"e XX ~gf"x nxi. Exaudiat te Dominus. Scon ^) 9îra fui taupias "äbf)ä rucoujreê cuutcon, ^pän ou luouoftans armtaë entäbljenauçeê tutcon, jacobin -Surnat fua toartetcon Ouin fiuuu Suntngaç teït, än fiuuu turuas mbté oïcon $oca päiuä ia tjetfi Sen toiuotta ïaicï mäfi. aiuaft "Cs9frafua autacou (Sttei ttuljamieêfua furmaiê, 3a

35 Spänen päättäne nteitim tuotam an 23 $a,3tomn înua olet fa Ijtyuaêturuaë, ^)än ombi (S9îra gebaotf) ^tyftyptitian ta toafjttan, 3oca f)änb nmftan fobljan Ott Œocta fe ttyötinmafyan -So fat topun bïjrtèpäät Ijän cab^ocon ^a palueluçeênödvän, 9îucouj:eêmaftan ottacon e ott ricfan ntiett ia fötjfjän, SOlitäö pt)b^ät pir fut anbacon SBaïuttftaccnftttuntteuuoê, Dnne Ijtyuäfuö tatnacott ötfä3 ta catcfiê tnenois, 9Hjn olet fä f)i)ttä leuos. 9ïïe ferffamme fun auuftaê $ong Oumat annoi waljuiftatnett neuuoftaê (Sip ntutoin ntitän autaté, otatt ^untaïan nttnen tablent $a ïipum noftam t)w%, "BiU (Suningaftam erra uäbfjen Sluta ta ttetä ttygöne, $a cttute jätten ptytytöne. SBaunut, ortjitebljeêotetan "5otan ntennän tyttma^uaft, $a nijben päättä (ttotetan 3otc eij ïetcht pääftä toaiuaft, Wlutt tue "( vranauvent otam 9}^ettttefämfäffetttjnfotan,

36 24 än olcott meibljänotant fatten me eïjbettamtnotam. 9îe ^umatattomat tangenat Oman coimbfyenstabuen, ^a fjäpiän cane pafeneuat gängig möe poteê tüteb^än, SDÎutt me quin turuam SpGsrranpäät tapactu ït) CSporran tüäet uin tupaië meide raufjau Dtta päättäm potê matuan. Dlcon fijtoênt)t ^fätte 3a cunnia $uma(an poijaf, ptftö«mengetplätte anocant ïaifet rooimafl, 9?iinquin otwt on aïgïjufta Stëijntoppnn aftio(con, $nmatan fuureft armofta 2lpu me(i( aina tu(con) än ai(na möe meit cuu(con) "0 XXIIII -gfatnxi). [Dominus regit me]. "Y Yfr3(ifä fifloin taita (off erra tarnen puuttu) fnopi) 9tt(ir. mös mabïjam feinen fuuttu) Soff ta(iuan leiuöt mnn vuocfi) $a fiüä (fôebfyet mnn iuotta,) Quin f(ieùtïïe ïeuon on (Ijänenptjfjäïjengenê) Dma(n

37 25 Dma(n nimenê tabben ofotta) cm m(inul oifean laibïjcm) GEufa fi(eluniütrgtjotta) Qa fan(atta vauita taibfjcm) Sifl ptj(bl)än mä olfa roaljua,) SBaid: (pint fi(näp canfan ofet) inu(u ötbjae, fefä faunae) öauma(n ttygfyömua tuoïon) (Stten (mä e^tjificauuaê) ng t(u(i Cardan (uoton) ä fo(almiftitt minut pötybpn,) [ ufa ötyljänfanaê tötybfjän, 3Janun oainottftcntoaftan. 3ïïun pään fina mö«ooitetit ^tyfjänpengen otjun canfa, ^ong fä minut foöittetit, (Stten tuti«pirun anfan. un armo«minim etättä $a ttjgïjo«tyuonefje«öebljettä, (Sufa eij mitän puutn.] (g"e XL ^facmt. Deus noster refugium. ^VtJtTeibpu tinnam on Rutnät) taiuaft [Oïïeibljcmîifpem ia otam, "än autta meitä fyäbljäftia] toaiuaft [Suin ufeiu päättäm 3fteibf)cmtoiljotifem ou cootan. t)irmutin]en, [9?euuo«moui«, ia pafjoiê}uoni«,

38 26 (üiilötjtäfjänen oevtanë. ipänbä koaftan otnaft footmjaft [(St toctiu t) 3fän ^umatan fnomaft (Skriftlig [otan tuli tänne erva 3e"ao% pïb cotman po] te taïo fangar ta töifäne angar at tootton tyltfcenpirun. SBatd cofo ntattm roaftam otte 3a pärät rnett cabfyottatabljote, Ott}qnttengan ebîjeôtutte, did matcan fate ntitä aicote, jätten päämiefyene,ofottacan wäfette, )ätttuonenê canfa pt)t)täittett anfatt, $bgep tjän cuoppan (ange. $Rant)an Ijeineil pitä fnoman SBaicf ouat ïtud'uê ta guttun, "Sitt Œfjrtftite on meibljän tooimatt "än on meit auttaman tuttut, $08 Ije metlb pote temmauat pengen Dtcon Sumaïan ta tauarat, fe ïjeiï,täp quttengtn mett matbacunba. g"e LI ^Yafmi. Miferere uiei Deus. "JCT.9îmob^o päättän fnnren f)t»ut)b^cö tablett, $a ptyfycmarmoê motmaïïa ^3oiê ptyïn'mtmm niäärtybljen s]3efe

39

40 28 [Ole 3tontt( a]rmoïtnen, [9îtjnfanaÏÏjaêt)fôêrafetan [Sun canp]ungis ^erttfafem, [Giufapubïja]«oîjrtfut ljaetan. ( "e L)XVIII ^fa mt. Dens mifereatur nostri. m 23tnat pöötöm annattacon [3o] Ijtyuäftifiugnatcon meitä, [ a]fuonê tftit^emttjoïiftocon [Sïnbacon] litoê arntottanê petto, [(Sttämö] moon päät tunbifim [Ijajienë ta oppinê toaïjuan,1) [^acano]ittenfeoê moê cuuttfim ["Sïjrtftu] en metbljcm tunaftaian [GEunm]an to [(5oc]o ntaitnta ïijtojrenfaauan. fuo fijttöfön [O ] 9?ra tocatbjetfielet (Eaicfi canfa ntb'ê itoiteon Dlljtlueifatenljtyität ratetet, att fö töinne tabfjoittutta oifentta tetemön coiftf, "Sen faomme raöe fimtftcufutta] (Sttöe nnctet anbeç annat [nijt] $otc arrao fertäuöt futba. ^a Sinna möé canfa ftjttä[ntafyta,] tjtiftäfangen jititreft, (Stt enfin aina nöbljö faa l) gärten tiens ja oppinê roaïjuan. Sïïaan

41 29 SDîaon fyebljeïman canbaua [tuoreft tugnatcon mett $[ä ta po[tca] tugnatcon ptfo'àfyengim[ö8] 5ßctiäfcl5ön cuïin maan patca[ê]*) ferret fuurba ta toäfeuät en päät me [attom Stmen. "e LXXXII ^f[afmi.] Deus l'tetit in fynagoga De[orum.] ^tr^mat feifoitumatten feaê 3a pufntt fanoit nätflä, 9?ijttä tote [ )uomart] t maan f)ättafettifia[nê] päättä, [(Suingfait] item te nijn tabljott[a] SBäärin buomit ia fyatfita, ^a nijtä Jjijuicabïjotta, sßafjoimäärtyten fötyljänafian potê fettat $ota tetben tutiê autta, )änen oiïeubljens moê SBöärän buomton cauta, Druotaften mös s^3t)b^ät tetbljän atan gfjtjt tain ^ott tetbfyän tutiô pettät Ijimtyttä määrljbfyet, ebljeftpois tyïttta SBatuatfel oifeuê Strmactaîat legtet. anbacat forent p'à'àu'à, ortit ta rabljoïtft auttaeat *) paica. Sota

\ANE[SEil G@RGT PRATF

\ANE[SEil G@RGT PRATF \ANE[SEil G@RGT PRATF,r-Vt u0u 4-1975 I{EI,SII CORGI PR^T (''CP) UTGES AV CORGISÄITSKAPET I SVERICE, Redaktör! Yvonnc Svenssol sopranbräed 52 o ååiå3,1;1"""" lilcpis ailregs: 6e ovae. Corglsäll6kaPetG

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 1999:5 1 El fis keun der sök ning ar i Väs tra Gö ta lands län 1998 Publikation 1999:5 ISSN 143 168X Text: Melica och HushållningsSällskapet i Göteborgs

Läs mer

1/2006 & 1/2007. Turve savi K e vytsavi k k ak e h ys k k ysavi M assiivisavi. K ank aan savipaja Ak k ak e rh on sauna

1/2006 & 1/2007. Turve savi K e vytsavi k k ak e h ys k k ysavi M assiivisavi. K ank aan savipaja Ak k ak e rh on sauna PÄÄSK YNEN 1/2006 & 1/2007 K ank aan savipaja Ak k ak e rh on sauna Vi a H öyrylinna Syysk ok ous R iittiön savita ossa ym. Artik ar på sve nsk a Artik k e e issa: Turve savi K e vytsavi Pe k k ak e h

Läs mer

j Kjell Jonsson S" riges

j Kjell Jonsson S riges ISSN 0347-3872 _a_-:!:!! a ny! etgbad,0 _Uti ;;-bx 6 aptiih =JJ"uni 9-5 05 adar ja 5 BIBLIOTEK OCH ARKIV FJR UFO-LITTERATUR BIBLIOTEKSSERVICE; BIBLIOGRAFISK FORSKNING INFORMATION - DOKUMENT )pn _I e e_i

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f.

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f. - --_------- AFU Newsletter paes 10-1! l l l l ----- ------ Arkivet för UFO-frsknin stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f --- VId ett sammanträde t Nrrköpin d n 12 januari 190 knstt'tuera es Arkivet föi UFQ-frsknln

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

N Stockholms u n iv e r site t F ö r e ta g se kon omiska in stitu tion e n H T 2 0 0 5 Kandidatuppsats Finansiering A k t i e u t d e l n i n g s a n o m a l i n o c h v i n s t m ö j l i g h e t e r

Läs mer

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n " rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n  rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln Ö februari 1925. S I N I M S L A N D. 37 1''' K ristlis, haller, ig till honom, förtrö>itar 1'a honom o( h hans ledn ing linder villig: lydnad. Dc kolflma lyckligt igeuom detbt liyet till dpt skön'l la

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991

SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991 SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991 iretug 24 '.:i llu rullai det pe not div. 2 -^ai4er vj.r or'lit. Lars Ji;::,rj:,n Ur innehauet, Sidan 2 ledaren. lj9- : tv3 &edlen[ar. Sjdan 4 Kz Fs nya frpd, :11"" 9^".1 Fente

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA ':R 24.,\HG. 25. 13 DECE~[BEH 1920. PHE;-;.-PHIS 2: 25. ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA l:tgi\'ah.": ERIK FOLKE. REDAKTiiR: ~ATH. HÖGMA:OI. "Immanuel". :3Ils S I ~ I :\1 S I.,\ ~ 1>, RÄTTFÄRDIGHETENS

Läs mer

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest rn Samman trädesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-18 Sida 8(45) KOMMUNSTRYRElSENS AU SAMMANTRÄ ESPROTOKOl l s 99 Dnr 215/11 Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

Vikingar med eget sagverk

Vikingar med eget sagverk Tidningen fran [ogo,ol om,kog,bruk och,agning Argang 1996 Saga sjalv det virke som du behover Vikingar med eget sagverk Forsta guldyxan lofll$4llld: elm tllrm ~Gu/dyDn~ 8\' tidrnn(en ulld PrlNt,M til blm

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER ~ lrg. 2 1974, December Nr 4 Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD P A P I R o G N O R S K E 1 3 7 VANNMERKER

Läs mer

Tips for perfekt vitgröe

Tips for perfekt vitgröe Tips fo pefekt vitgöe av MeilU Fank, CGCS "1 l: l : :iit Poa annua-g':iset kan v:a obeäkneligt, filen gc]nclln att lyssna till ef:enhetens l ist q:lan teas n:istan ett!{ott esultat Fi', lin,qt' :('(lu

Läs mer

Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205

Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(56) Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

16:de Årgången. Häfte N:r 2, 1853. Carlskrona

16:de Årgången. Häfte N:r 2, 1853. Carlskrona 16:de Årgången Häfte N:r 2, 1853 Carlskrona NÅGRA ORD 0~1 GRATIALS-FOi'iDEN U'I'l A~HIULITWJ'S KRIGSMAI'is-IC-~.ssA N. O rotankan för eltrrlefvandes ställning, och utsigten för deras bergning måste för

Läs mer

Presetttcb ta. of tij« Ptt&^rgttg of 0r0nt0. Raymond Daniell. Mrs.

Presetttcb ta. of tij« Ptt&^rgttg of 0r0nt0. Raymond Daniell. Mrs. Presetttcb ta of tij«ptt&^rgttg of 0r0nt0 hg Mrs. Raymond Daniell 'S^\ GUSTAF FRÖDINGS SAMLADE SKRIFTER MINNESUPPLAGA FJÄRDE DELEN STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG TT H 4027'' /w 14- ^.^' GUSTAF FRÖDING

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

Pohjoismaisia lauluja. Nordisk allsång. Tampereen Pohjola-Norden ry. (Henriikka Pitkäjärvi)

Pohjoismaisia lauluja. Nordisk allsång. Tampereen Pohjola-Norden ry. (Henriikka Pitkäjärvi) 1 Pohjoismaisia lauluja Tampereen Pohjola-Norden ry Nordisk allsång (Henriikka Pitkäjärvi) 2 Sisällys Sivu 1. Jag tror på sommaren 2 2. Ju mer vi är tillsammans - Taas kun yhdess ollaan 3 3. Kultainen

Läs mer

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i:

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0'rLt-:n ~~. 'fö)1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i: ~ N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i == J {. ~((- ~ ~ ~u ~ ~~~ ~~=-~~I ~ ~D~~=-~ll_'. ~ _ 4~»~ l.f 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta,

Läs mer

Standard l?adlo " Hlelon A8

Standard l?adlo  Hlelon A8 D D Standard l?adlo " Hlelon A8 AVDELNING RADIO och ELEKTRONIKSYSTEM BARKARBY SWEDEN - 1.;. DIGITALA. SYSTEU VID SPECIELIA TIJ..J...ÄMPNINGAR a.v Civilingenjör Kjell Mellberg ST.AlIDAR.D RADIO & TELEFON

Läs mer

XVIII. WASA FOOTBALLCUP. NY HEMSIDA - UUSI KOTISIVU s. 8 DIV. 1 SPECIAL s. 4-7 NÅT ÄR DET VÄL SOM DRIVER EN s. 12. Planering av programblad!

XVIII. WASA FOOTBALLCUP. NY HEMSIDA - UUSI KOTISIVU s. 8 DIV. 1 SPECIAL s. 4-7 NÅT ÄR DET VÄL SOM DRIVER EN s. 12. Planering av programblad! 1 Planering av programblad! 3 2006 Intervjuer Historia Teknik www.vifk.fi Haastatteluja Historiaa Tekniikkaa Ohjemalehtien suunnittelua! bo.norrgard@qnet.fi GSM 0500-662233 XVIII. WASA FOOTBALLCUP NY HEMSIDA

Läs mer