Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT"

Transkript

1 Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras barn och alla kommande generationer ska kunna färdas väl på jorden. Mikael Karlsson ordf. i Naturskyddsföreningen Styrdokument Livsstil hälsa Livsstil miljö/natur Demokrati Delaktighet och inflytande Jämställdhet Mångfald allas lika värde Likabehandlingsplan - bilaga Läsåret 2011/2012

2 2 (16) Ögonstenens verksamhetsbild Ögonstenens verksamhetsbild Lärande för hållbar utveckling (hälsa-miljö-demokratiska värden) Hagadeklarationen, FNs mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Agenda 21, Skollagen, Lpfö98, Kalmar kommuns förskole- och skolplan Vad? När? svenska svenska - andra språk matematik omvärld & natur milö & biologi fysik, kemi & teknik estetiska ämnen idrott, hälsa & kost Gemensam värdegrund leksituationer vardagssituationer tema & projekt reflektioner barn /barn reflektioner barn/vuxen olika aktiviteter skapande situationer Förutsättningar: Tydlig ledning och organisation Kompetenta pedagoger Gemensamt förhållningssätt - Gemensamma mål Förankrad profil God pedagogisk miljö Föräldrasamverkan Mod att sätta vår förskola under lupp Systematiskt kvalitetsarbete Hållbar utveckling hållbart även i framtiden En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov 1 Tidsperspektivet omfattar flera generationer och i begreppet finns ett globalt perspektiv. Hållbar utveckling har tidigare förknippats endast med miljöfrågor. I dag är begreppet större och omfattar förutom en uthållig fysisk miljö även värdegrundsfrågor. Barns lärande för hållbar utveckling i förskolan handlar om att arbeta utifrån läroplanen. Vi ska skapa möjligheter för barnen att utveckla värden, normer, förståelse, färdigheter, kompetenser och redskap för utveckling av en värld som är hållbar. I vår verksamhetsbild huset finns Lärande för hållbar utveckling placerat i taket vilket ska symbolisera att miljöfrågor och värdegrundsfrågor skall genomsyra all vår verksamhet. I vårt fortsatta arbete kommer vi att tydliggöra de olika begreppens innehåll/mål och hur vi ska arbeta för att nå målen. 1 Brundtlandskommissionens rapport Vår gemensamma framtid 1987

3 3 (16) Styrdokument att luta sig emot Uppdraget finns tydligt formulerat i internationella överenskommelser som Barnkonvention, Agenda 21 och Hagadeklarationen samt i nationella och kommunala styrdokument som skollag, läroplan och förskole- och skolplan. Barnkonventionens artiklar om icke-diskriminering, barnens bästa, barnets rätt till liv och utveckling och inte minst barnets rätt att komma till tals och respekteras är det centrala i arbetet för hållbar utveckling. Kapitel 25 i Agenda 21 handlar om barns och ungdomars roll för hållbar utveckling och vikten av att föra in ett barnfokus i arbetet. Portalparagrafen i skollagen uttrycker följande: Var och en som är verksam inom förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska främja aktningen för varje människas egenvärde och vår gemensamma miljö. Vision i Förskole- och skolplan: Redo för framtiden genom ett hållbart lärande. Vår förskole- och skolplan uttrycker att det globala perspektivet ska uppmärksammas och att barn och ungdomar ska få kunskap som bidrar till en hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Verksamheterna ska ha ett pedagogiskt förhållningssätt, där grundläggande demokratiska värden och sociala färdigheter genomsyrar verksamheten. I Förskolans uppdrag ingår att medverka till att barnen tillägnar sig ett nyfiket och utforskande förhållningssätt till natur och miljö och förstår människans delaktighet i naturens kretslopp. Förskolan ska präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och medverka till att barnen utvecklar en positiv framtidstro och en känsla av att det är möjligt att tillsammans med andra påverka framtiden.

4 4 (16) Målet med hållbar utveckling och detta arbetets innehåll Ur hållbarhetssynpunkt skall förskolan vara en miljö som möjliggör för barnen att utveckla sina förmågor och kunskaper inom en rad områden enligt bilden nedan. 2 Förmågor och kunskaper Förmågor att och kunskaper utveckla att utveckla Innehållet i arbetet med hållbar utveckling beskriver vi enligt nedan. Innehållet i de olika delarna är vad vi vill ge barnen möjlighet att lära sig och utvecklas kring. Allt hör ihop och vi vill skapa en god, utvecklande och stimulerande miljö för barnen. Med denna struktur blir värdegrundsfrågorna synliga och konkreta och kan användas som redskap i vardagsarbetet. 3 Jämställdhet Livsstil - hälsa Mångfald Delaktighet/ inflytande Hållbar utveckling Livsstilmiljö/ natur Demokrati 2 Ögonstenen hösten Styrgruppen för lokal arbetsplan

5 5 (16) Livsstil hälsa/att må bra Hälsa beskrivs som Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 4 Förskolan skall erbjuda barnen, i förhållande till deras ålder och vistelsetid, en väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter skall vägas samman på ett balanserat sätt, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förståelse/insikt i vad som behövs för att må bra. 5 Lusten att lära och förutsättningar att utvecklas har en stark koppling till hälsa och välbefinnande och gynnas av samma faktorer: trygghet och trivsel, upplevelser av sammanhang, helhet, delaktighet, inflytande, en god självkänsla samt möjlighet att få använda alla sinnen, att utveckla kreativitet och att få återkoppling på det man gör. I en alltmer globaliserad värld är det nödvändigt att alla har kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa och framtida liv. Det är viktigt att förstå sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö 6. Alla individer har vissa grundläggande behov för att må bra, t.ex. mat, vila o.s.v. Intresset av att tillhöra en grupp, vara en del i ett sammanhang, få uppskattning och bekräftelse är andra behov som alla har. Detta beskrivs utifrån Maslows behovstrappa, en modell för mänskliga behov utvecklad av psykologen Abraham Maslow ( ) 4 Världshälsoorganisationens definition 5 Uppdrag enligt Förskolans läroplan Lpfö 98 6 Kalmar kommuns förskole- och skolplan för läsåren 2008/ /2011

6 6 (16) Fysiologiska behov Mål att sträva mot är att 1. tillgodose varje barns dagliga behov av mat, vila, rörelse och frisk luft, 2. ha en trygg, säker och åldersanpassad miljö för barnen, 3. utveckla varje barns motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Så här gör vi för att nå målen följer kostpolicyn 7 och erbjuder varierad frukost, lunch, mellanmål och fruktstund på bestämda tider, skapar en positiv och lugn stund under måltiden - avsätter tillräckligt med tid för att äta och samtala vid bordet, sovstund för de små när behov finns. De äldre barnen erbjuds vila/avkoppling, promenerar och erbjuder rörelse på andra platser än på förskolan, ex gympasal, skogen och lekplatser i närområdet, barnen vistas utomhus en längre stund varje dag, varje år genomförs besiktning av både inom - och utomhusmiljön, rutiner vid utflykter, ex använda säkerhetsvästar, förbandslåda och lista på medföljande barn, stimulerar och uppmuntrar barnen på olika sätt för att utveckla grov- och finmotorik. Gymnastiksalen Kostpolicy från som bilaga

7 7 (16) Psykosociala behov Mål att sträva mot Varje barn skall ges rika tillfällen att 1. utveckla en god självkänsla jag vet att jag duger, 2. våga lita på sin egen förmåga självförtroende jag kan, 3. känna glädje och samhörighet i gruppen vara accepterad och ha roligt tillsammans med sina kompisar, 4. utveckla sin förmåga att hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, 5. utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra, 6. uppleva kultur i olika former. Så här gör vi för att nå målen ser till att alla barn blir sedda, bekräftade och respekterade genom att ta tillvara på tillfällen att samtala med barnen, visa intresse för dem, tar oss tid att lyssna, låter barnen vara delaktiga, vara med och bestämma, barnen får ta ansvar utifrån sin mognad, uppmuntrar, bekräftar, berömmer och stärker barnen Du kan och du är bra, tillåter och uppmuntrar barnen att försöka och våga misslyckas. Vi ger utmaningar och möjlighet att pröva på nya saker, ger barnen den tid de behöver för att känna att de kan, ingen stress, gör saker tillsammans med barnen för att skapa vi-känsla, stärka gruppkänslan och ha roligt tillsammans tröstar när det behövs, skapar tydlighet genom att vi har gemensamma normer och regler i barngruppen, diskuterar tillsammans med barnen de konflikter som uppstår i gruppen. Vi uppmuntrar barnen att själva hitta lösningar och kompromisser, men agerar då barnen behöver vårt stöd, uppmuntrar barnen när de hjälper andra, lär barnen respektera ett nej vänta på sin tur, uppmuntrar barnen att lyssna på varandra och att säga vad de tycker, hjälper barnen att sätta ord på deras känslor, utvecklar deras empati och fantasi, bjuder in lediga barn att delta vid olika kulturaktiviteter som vi erbjuder, vilket också omfattar Ögonstenens gemensamma firande av olika traditioner, tar vara på kollegors kompetenser att spela teater, sjunga och spela genom att göra det för varandra inom huset, även barnens skapande tas tillvara inom huset. Tänkvärt! Barn påverkas av våra attityder, värderingar och handlingsmönster i olika situationer, även sådant som vi inte avsett att förmedla.

8 8 (16) Livsstil miljö/natur Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en hållbar miljö både i nutid och framtid. 8 I vår strävan att nå ett ekologiskt hållbart samhälle skall miljötänkandet genomsyra alla delar av vår verksamhet. Vi skall ge barnen en ekologisk grundsyn för att utvecklas till ansvarsfulla och miljömedvetna medborgare. Barnen skall stimuleras till att aktivt delta i miljöarbetet och personalen skall fungera som goda förebilder. 9 Tänkvärt! Tänkvärt! I vårt samhälle idag talas det mycket om miljöproblem och detta hör våra våra våra barn. Därför är en av förskolans viktigaste uppgifter att förmedla att saker och ting ä och ting är positivt påverkbara. Vi måste erkänna att miljöhoten finns men att vi ständigt s ständigt söker och tror på lösningar så att barnen får en positiv framtidstro. Mål att sträva mot Varje barn skall ges rika tillfällen att 1. utveckla ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö, 2. utveckla förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, 3. utveckla sitt kunnande om växter och djur, 4. förstå hur egna handlingar kan påverka miljön. 5. stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. Så här gör vi för att nå målen lär barnen om allemansrätten vi får vara i naturen men inte förstöra eller skräpa ner, erbjuder barnen upplevelser och kunskaper om naturen genom att besöka olika naturmiljöer, besöker Skälby för att se olika djur, följer årstidsväxlingarna och väder, ser att naturen lever, barnen är delaktiga i källsortering och kompostering, gör enkla experiment, exempel planterar, sår frön och smälter snö, artbenämner djur och växter, har städ och miljödagar, släcker lyset, stänger kranar, återanvänder material och talar med barnen om varför vi inte ska slösa med resurserna, har alltid ett miljötänk vid inköp av material. erbjuder ett varierat konstruktionsmaterial, ute som inne, och ger barnen tid att vidareutveckla leken under en längre tid. alla använder sig av den Idébank som finns på hemsidan. Vi är positiva förebilder i miljöarbetet 8 Uppdrag enligt Förskolans läroplan Lpfö 98 9 Barn- och ungdomsförvaltningens miljömål

9 9 (16) Demokrati Demokrati för oss innebär att - kunna påverka och ha inflytande, samtidigt som vi respekterar varandra och är solidariska. 10 Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. 11 Demokratiuppdraget består av olika delar. En del handlar om att utveckla kunskap om demokrati och värdegrund. En andra del innebär att verka genom demokratiska arbetsformer, där såväl barn och ungdomar som personal har ett reellt inflytande över sitt arbete och sin livsmiljö. Detta inflytande ska både vara formellt, till exempel genom olika råd, och informellt genom möjligheter att diskutera och påverka arbetssätt och innehåll i verksamheten. Den tredje delen av uppdraget handlar om att fostra samhällsmedborgare som kan leva och verka i ett demokratiskt samhälle. Detta innebär ett arbete med demokratiska värden som solidaritet, människors lika värde och jämställdhet. 12 Alla dessa tre delar i det demokratiska uppdraget bidrar till att utveckla demokratisk kompetens hos barn och ungdomar. Följande demokratiska värden har vi målformulerat : Delaktighet och inflytande, Jämställdhet, Mångfald alla likas värde. Vi är medvetna om hur viktig vår roll är som förebild när det gäller att åskådliggöra ett demokratiskt förhållningssätt. 10 Ögonstenen Uppdrag enligt Förskolans läroplan Lpfö Kalmar kommuns förskole- och skolplan 2008/ /2011

10 10 (16) Delaktighet och inflytande Delaktighet och inflytande för oss innebär att - alla har rätt att få vara med, komma till tals, uttrycka sina åsikter i tal, skrift och bild samt bli lyssnade på. Vi bestämmer tillsammans men majoritetsbeslut gäller. 13 I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten 14 Demokratins grundtanke är att alla i ett samhälle ska ha lika stort inflytande över gemensamma beslut. För detta behöver barnen redan i förskolan få möjlighet att utveckla förmågor och kunskap. Alla behöver ett rikt språk för att kunna uttrycka sig. Förmågor som att kunna reflektera och värdera, tänka kritiskt, argumentera och ta ställning är viktigt att få möjlighet att utveckla. I vårt dokument finns preciserat vilka ytterligare förmågor som vi anser att barnen ska få möjlighet att utveckla hos oss på förskolan. 15 Mål att sträva mot Varje barn skall ges rika tillfällen att utveckla sin förmåga att 1. uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, 2. kritiskt granska fakta och inse konsekvenserna av olika alternativ, 3. ta ansvar för sina egna handlingar efter förmåga, 4. förstå och att handla efter demokratiska principer lyssna på varandra, ta till sig varandras argument och att försöka resonera sig fram till en gemensam förståelse och lösning. Så här gör vi för att nå målen ger valmöjligheter i olika situationer ex. lek och samlingsstunder både ute och inne, efter ålder och mognad låter vi barnen inse konsekvenserna av sina val och handlingar, ex. vantar när det är kallt, plocka undan innan nya leksaker tas fram, lyssnar på alla barns åsikter, tankar, förslag och idéer, genom samtal, diskussioner, experiment och drama ger vi barnen möjligheter att uttrycka tankar och känslor och de får möjlighet att bearbeta information och lösa problem, förstärker positivt när barnen påvisar att någon kompis behöver hjälp eller något är tokigt, uppmuntrar barnen att själva säga Nej, jag vill inte, lär barnen förhandla, lär barnen att vänta på sin tur, barnen turas om att bestämma ex. aktiviteter, utflyktsmål mm, visar varandra hänsyn och lyssnar på varandra, talar om för barnen och förklarar när de haft inflytande, utvärderar och analyserar när barnen är delaktiga och har inflytande. 13 Ögonstenen Uppdrag enligt Förskolans läroplan Lpfö Ögonstenen 2010 se solen sid. 4

11 11 (16) Jämställdhet Jämställdhet beskrivs som: Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, inom alla väsentliga områden i livet. Det gäller till exempel Makt och inflytande ekonomiskt oberoende företagande, arbete, arbetsvillkor utbildning och utveckling ansvar för hem och barn frihet från könsrelaterat våld. 16 Syftet med jämställdhetsarbetet är att vi på sikt kunna bryta förlegade könsroller och könsmönster. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 17 Tänkvärt! Jämställdhet handlar alltså om förhållanden mellan könen och inte om att flickor ska bli pojkar och att pojkar ska bli flickor, eller att vi ska bli lika. Mål att sträva mot 1. att pojkar och flickor får samma utrymme, och inflytande i vardagen, 2. varje barn bli bemött utifrån intressen och behov. 3. att miljöer och material är utformade så att pojkar och flickor har samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Så här gör vi för att nå målen vågar se oss själva och de traditionella könsmönster vi har. Allt arbete börjar med oss själva för att vara medveten om eget sätt och inställningar, därmed ökar vår medvetenhet om hur vi gör. ger alla barn samma möjligheter att uttrycka känslorna glad, arg, ledsen och rädd, bekräftar alla barn på ett positivt sätt varje dag, tilltalar alla barn som individ med sitt namn, utgår alltid från barnen och inte från könet, visar att allas åsikt är lika mycket värda, är noga med att ge samma tal- utrymme till flickor och pojkar och är medvetna om vilka metoder vi använder för att fördela tal- utrymmet till flickor och pojkar, utgår från att allt material är till barnen och inte till speciellt kön, uppmuntrar flickor att leka med pojkar och pojkar med flickor, uppmuntrar pojkar att leka med dockor och andra omhändertagande lekar, uppmuntrar flickor att brottas, eller på annat sätt ta fysisk plats, vi har en dialog med barnen och frågar om intressen, observerar barnen för att få veta vad de leker och med vilket material osv., gör analys på det vi ser i observationer och samtal, samt åtgärdar efter detta, är medvetna om den barnlitteratur vi lånar, vad den står för och diskuterar med barnen om bokens könsroller, alla barn har ett namn på sitt könsorgan, snippa/snopp, som alla pedagoger använder, diskuterar och informerar om förskolans uppdrag vad gäller Jämställdhet på föräldramöten. 16 Jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet 17 Uppdrag enligt Förskolans läroplan Lpfö 98

12 12 (16) Mångfald allas lika värde. Mångfald för oss innebär att - alla människor är unika och lika värda oavsett kultur, etnisk tillhörighet, social bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning. 18 Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. 19 Att arbeta med mångfald innebär att ta till vara på allas olikheter och erfarenheter och där igenom öka förståelsen för att vi är olika. Det är inte olikheterna i sig utan alla spännande möten och samspel som gör mångfalden till en naturlig värdefull del i vår verksamhet. 20 Mål att sträva mot Varje barn ges möjlighet att utveckla 1. förståelse för att alla människor är lika värda oavsett kultur, etnisk tillhörighet, social bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning, 2. förmågan att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 3. sin känsla av delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer, Så här gör vi för att nå målen arbetar medvetet med sagor, sånger och material som speglar mångfalden av de familjebildningar som finns i vårt samhälle, allas åsikter är lika mycket värda, alla blir sedda och får komma till tals, stimulerar och ger särskilt stöd till de barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl är inskrivna i förskolan, vi vuxna är goda förebilder, visar respekt för alla och anpassar miljön utifrån alla barns olika behov, uppmärksammar högtider och traditioner från olika kulturer utav våra svenska traditioner firar vi alla hjärtans dag, tranan, påsk, valborg, nationaldagen, midsommar, FN-dagen, lucia och jul, använder oss av de modersmålslärare som finns i förskolan, uppmuntrar barnen att prata på sitt modersmål i barngruppen, lär oss enklare uttryck på olika språk för att förstå barnen lättare och för att de ska förstå oss, följer kursplanen i nätet för 1-5 år So omvärld och kultur följer Likabehandlingsplanen 18 Ögonstenen Uppdrag enligt Förskolans läroplan Lpfö98 20 Ögonstenen 2010

13 13 (16) Tänkvärt! Om klimatet i förskolan är varmt och tillåtande är det möjligt att ta emot alla sorters barn. Olikheterna blir en tillgång istället för hinder. Likabehandlingsplan Syfte Att främja barns lika rättigheter. Motverka diskriminering, indirekt eller direkt, på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning samt motverka annan kränkande behandling. Ansvar Det är rektors ansvar enligt lag att: - se till att all personal, alla barn, och vårdnadshavare känner till att diskriminering, direkt eller indirekt, och annan kränkande behandling inte är tillåten i förskolan. - se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barnens rättigheter. - årligen utvärdera och revidera likabehandlingsplanen i samarbete med barn, vårdnadshavare och personal. - om förskolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer se till att utredning görs enligt Kalmar kommuns rutiner, åtgärder vidtas och dokumentation sker. All personal ansvarar för att: - följa förskolans Värdegrund och Likabehandlingsplan. - vara goda förebilder - det finns ett genomtänkt pedagogiskt arbete som främjar likabehandling och motverkar kränkande behandling. - informera vid inskolningssamtal och föräldramöten att ingen diskriminering eller kränkande behandling är tillåten på förskolan. - om, diskriminering eller kränkande behandling upptäcks, vidta åtgärder efter Kalmar kommuns rutiner, och att detta sker redan samma dag. - När barn kränker ett annat barn bilaga 1. - När personal upplever att ett barn blir kränkt av annan personal bilaga 2. - När arbetstagare upplever sig kränkt av annan arbetstagare bilaga 3. Genomförande/aktivitet Likabehandlingsplanen diskuteras på Enhetsmöte i januari 2010 och i Reflektionsmöten januari/ februari Vårdnadshavare informeras på inskolningssamtal, föräldramöten och i Brukarråd under vårterminen 2010 Likabehandlingsplanen finns på förskolans hemsida. Förhållningssätt: All personal lever efter förskolans Gemensamma Värdegrund i bemötande av barn, föräldrar och varandra. Uppföljning Förskolans Gemensamma Värdegrund utvärderas varje läsår i oktober och april genom enkät. Likabehandlingsplanen revideras i maj 2010 med koppling till förskolans Lokala Arbetsplan.

14 14 (16) Bilaga 1, till buogon När barn kränker ett annat barn gäller följande: Syfte Att snabbt återskapa en trygg miljö. Ansvar Personalen som gjort iakttagelsen har skyldighet att följa upp den misstänkta kränkningen med inblandade barn. Genomförande När barn kränker ett annat barn gäller följande: 1. Vårdnadshavarna informeras. 2. Händelsen följs upp och åtgärder planeras på arbetslagsträff snarast möjligt. 3. Vid allvarliga kränkningar informeras rektor. 4. Barnens vårdnadshavare kallas till informationsmöte av ansvarig personal. Rektor, inblandad personal samt vårdnadshavare reder ut det inträffade. Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram. Rektor tillser att ärendet dokumenteras. Tidpunkt för uppföljningssamtal fastställs. Uppföljning Uppföljning med samma deltagare som under punkt 4. Vid detta möte avgörs om nytt åtgärdsprogram skall upprättas eller om nytt mötestillfälle skall inbokas. I annat fall avslutas ärendet. Rektor dokumenterar.

15 15 (16) Bilaga 2, till buogon När personal upplever att ett barn blir kränkt av annan personal Syfte Att snabbt återskapa en trygg miljö. Ansvar Den av personalen som gjort iakttagelsen har skyldighet att ta upp detta med berörd person samt med rektor. Genomförande När personal upplever att ett barn blir kränkt av annan personal gäller följande: 1. Rektor och ev. fackligt ombud träffar den person som kränkt barnet för att lyssna av vederbörandes upplevelser. 2. Rektor och inblandade personer och ev. fackligt ombud diskuterar igenom det inträffade. Vid detta möte avgörs om man går vidare till punkt 4 eller punkt Barnets föräldrar informeras av rektor. 4. Rektor och inblandade personer samt vårdnadshavare träffas och reder ut det inträffade. Åtgärdsprogram upprättas vid detta tillfälle. Rektor ser till att ärendet dokumenteras. Tidpunkt för uppföljningssamtal fastställs. (se rutin i verksamhetshandboken) 5. Samma deltagare som under punkt 4. Vid detta möte avgörs om nytt åtgärdsprogram skall upprättas eller om ärendet skall avslutas. Rektor dokumenterar. Uppföljning Uppföljning med samma deltagare som under punkt 5. Vid detta möte avgörs om nytt åtgärdsprogram skall upprättas eller om nytt mötestillfälle skall inbokas. I annat fall avslutas ärendet. Rektor dokumenterar.

16 16 Bilaga 3, till buogon När arbetstagare upplever sig kränkt av annan arbetstagare Syfte Att snabbt åtgärda och återskapa en trygg miljö. Ansvar Rektor Genomförande När arbetstagare upplever sig kränkt av arbetstagare gäller följande: 1. Arbetstagaren vänder sig till rektor/chef. Rektor/chef förvissar sig om att kontakt tagits med skyddsombudet eller någon annan arbetstagaren har förtroende för. Arbetstagaren ombeds dokumentera. 2. Rektor/chef kontaktar den arbetskamrat/er som kränkt. Rektor/chef lyssnar på motpartens berättelse. Rektor/chef dokumenterar. 3. Berörda parter; rektor/chef, arbetstagare och arbetskamrat/er samt skyddsombud träffas för att tydliggöra den situation som varit samt finna en lösning. Rektor/chef ser till att ärendet dokumenteras och ansvarar för åtgärder. Kränkningens art avgör vilka åtgärder som ska vidtas. Det kan bli aktuellt med arbetsrättsliga åtgärder i enlighet med lagar och avtal. Tidpunkt för uppföljning fastställs. Uppföljning Uppföljning med samma deltagare som under punkt 3. Vid behov, sätts ytterligare åtgärder in, i annat fall avslutas ärendet. Rektor/chef dokumenterar. Hjälp och stöd Den som utsatts för kränkning skall snabbt få hjälp och stöd för att förebygga och lindra såväl fysisk som psykisk skada. Samtliga inblandade ges möjlighet till samtal för stöd och bearbetning av rektor/chef, handledare, psykolog eller annan person som alla känner förtroende för.

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Förskolan Klockarängens Arbetsplan

Förskolan Klockarängens Arbetsplan Förskolan Klockarängens Arbetsplan 1. Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Reviderad 131028 Utarbetad av: Malin, Monica, Louise och Kicki Mål Vi vill främja barns och vuxnas lika

Läs mer

1998 ÅRS LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN (Lpfö 98)

1998 ÅRS LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN (Lpfö 98) 1998 ÅRS LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN (Lpfö 98) 1 Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrskenets förskola 2015/2016 Inledning Förskolan ska aktivt och medvetet inkludera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Alla som vistas

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Förskolan ska vara trygg, utvecklande och lärorik för alla! Förskoleverksamhetens

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra Förskoleenheten Marieberg 1 Likabehandlingsplan Denna plan är upprättad för att förbättra arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda i de fall diskriminering och kränkningar uppkommer eller fortsätter.

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Årets miljöspanaruppdrag Spana på matavfallet ger många olika möjligheter att arbeta mot förskolans mål och riktlinjer enligt Lpför98/rev10. Nedan följer citat och urklipp

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling.

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling. Vår vision Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling Kvarnens förskola Lokal arbetsplan läsåret 2017-2018 Vår vision Vi utbildar barn

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Lejonkulan 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara Solglimtens Likabehandlingsplan En plan mot kränkande behandling Våga vara Jag vill som en blomma stark tränga tyst igenom asfaltsvägenshårda mark att slå ut i blom. Våga vara den du är och våga visa vad

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Välkommen till vår förskola Karamellen

Välkommen till vår förskola Karamellen Välkommen till vår förskola Karamellen Verksamhetsplan Innehållsförteckning Värdegrund och förskolans uppdrag utifrån Lpfö 98/10 Om Norlandias värdegrund Fakta om vår förskola Så arbetar vi med normer

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Inledning

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN TITTUT (Lpfö98/10)

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN TITTUT (Lpfö98/10) LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN TITTUT (Lpfö98/10) Katarina Janwald Therese Jansson Karin Göthberg-Gellerstig Inger Isaksson Cecilia Johansson Förskolan Tittut, Sernanders väg 14, 752 62 Uppsala, tfn 018-46

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Ansvarig för planen Carina Hägglund, Nina Edgren och Rasha Karim Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Förskolan vilar på demokratins

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan

Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten

Läs mer

Västertorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västertorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västertorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Kyrkberget Lindesbergs kommun 2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Kyrkberget Lindesbergs kommun 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Kyrkberget Lindesbergs kommun 2014 Bakgrund Diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2011-2012 Inledning På Akvarellens förskola arbetar vi målmedvetet för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Gårdby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola 1-5 år Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk.

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. Likabehandlingsplan Melleruds Förskola - 2016 Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. diskrimineringslagen och 6 kap. skollagen (SFS 2010:800) Vision: Melleruds Förskola är

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Arbetsplan för avdelning Stubben

Arbetsplan för avdelning Stubben Arbetsplan för avdelning Stubben Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar för att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING Montessoriförskolan Makrillen 1 (7) INNEHÅLL VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande behandling... 3 2. Diskriminering...

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 107 Offentligt Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Språk och kommunikation

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 FörskolanVillekulla Avdelning Masken Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer