Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT"

Transkript

1 Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras barn och alla kommande generationer ska kunna färdas väl på jorden. Mikael Karlsson ordf. i Naturskyddsföreningen Styrdokument Livsstil hälsa Livsstil miljö/natur Demokrati Delaktighet och inflytande Jämställdhet Mångfald allas lika värde Likabehandlingsplan - bilaga Läsåret 2011/2012

2 2 (16) Ögonstenens verksamhetsbild Ögonstenens verksamhetsbild Lärande för hållbar utveckling (hälsa-miljö-demokratiska värden) Hagadeklarationen, FNs mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Agenda 21, Skollagen, Lpfö98, Kalmar kommuns förskole- och skolplan Vad? När? svenska svenska - andra språk matematik omvärld & natur milö & biologi fysik, kemi & teknik estetiska ämnen idrott, hälsa & kost Gemensam värdegrund leksituationer vardagssituationer tema & projekt reflektioner barn /barn reflektioner barn/vuxen olika aktiviteter skapande situationer Förutsättningar: Tydlig ledning och organisation Kompetenta pedagoger Gemensamt förhållningssätt - Gemensamma mål Förankrad profil God pedagogisk miljö Föräldrasamverkan Mod att sätta vår förskola under lupp Systematiskt kvalitetsarbete Hållbar utveckling hållbart även i framtiden En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov 1 Tidsperspektivet omfattar flera generationer och i begreppet finns ett globalt perspektiv. Hållbar utveckling har tidigare förknippats endast med miljöfrågor. I dag är begreppet större och omfattar förutom en uthållig fysisk miljö även värdegrundsfrågor. Barns lärande för hållbar utveckling i förskolan handlar om att arbeta utifrån läroplanen. Vi ska skapa möjligheter för barnen att utveckla värden, normer, förståelse, färdigheter, kompetenser och redskap för utveckling av en värld som är hållbar. I vår verksamhetsbild huset finns Lärande för hållbar utveckling placerat i taket vilket ska symbolisera att miljöfrågor och värdegrundsfrågor skall genomsyra all vår verksamhet. I vårt fortsatta arbete kommer vi att tydliggöra de olika begreppens innehåll/mål och hur vi ska arbeta för att nå målen. 1 Brundtlandskommissionens rapport Vår gemensamma framtid 1987

3 3 (16) Styrdokument att luta sig emot Uppdraget finns tydligt formulerat i internationella överenskommelser som Barnkonvention, Agenda 21 och Hagadeklarationen samt i nationella och kommunala styrdokument som skollag, läroplan och förskole- och skolplan. Barnkonventionens artiklar om icke-diskriminering, barnens bästa, barnets rätt till liv och utveckling och inte minst barnets rätt att komma till tals och respekteras är det centrala i arbetet för hållbar utveckling. Kapitel 25 i Agenda 21 handlar om barns och ungdomars roll för hållbar utveckling och vikten av att föra in ett barnfokus i arbetet. Portalparagrafen i skollagen uttrycker följande: Var och en som är verksam inom förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska främja aktningen för varje människas egenvärde och vår gemensamma miljö. Vision i Förskole- och skolplan: Redo för framtiden genom ett hållbart lärande. Vår förskole- och skolplan uttrycker att det globala perspektivet ska uppmärksammas och att barn och ungdomar ska få kunskap som bidrar till en hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Verksamheterna ska ha ett pedagogiskt förhållningssätt, där grundläggande demokratiska värden och sociala färdigheter genomsyrar verksamheten. I Förskolans uppdrag ingår att medverka till att barnen tillägnar sig ett nyfiket och utforskande förhållningssätt till natur och miljö och förstår människans delaktighet i naturens kretslopp. Förskolan ska präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och medverka till att barnen utvecklar en positiv framtidstro och en känsla av att det är möjligt att tillsammans med andra påverka framtiden.

4 4 (16) Målet med hållbar utveckling och detta arbetets innehåll Ur hållbarhetssynpunkt skall förskolan vara en miljö som möjliggör för barnen att utveckla sina förmågor och kunskaper inom en rad områden enligt bilden nedan. 2 Förmågor och kunskaper Förmågor att och kunskaper utveckla att utveckla Innehållet i arbetet med hållbar utveckling beskriver vi enligt nedan. Innehållet i de olika delarna är vad vi vill ge barnen möjlighet att lära sig och utvecklas kring. Allt hör ihop och vi vill skapa en god, utvecklande och stimulerande miljö för barnen. Med denna struktur blir värdegrundsfrågorna synliga och konkreta och kan användas som redskap i vardagsarbetet. 3 Jämställdhet Livsstil - hälsa Mångfald Delaktighet/ inflytande Hållbar utveckling Livsstilmiljö/ natur Demokrati 2 Ögonstenen hösten Styrgruppen för lokal arbetsplan

5 5 (16) Livsstil hälsa/att må bra Hälsa beskrivs som Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 4 Förskolan skall erbjuda barnen, i förhållande till deras ålder och vistelsetid, en väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter skall vägas samman på ett balanserat sätt, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förståelse/insikt i vad som behövs för att må bra. 5 Lusten att lära och förutsättningar att utvecklas har en stark koppling till hälsa och välbefinnande och gynnas av samma faktorer: trygghet och trivsel, upplevelser av sammanhang, helhet, delaktighet, inflytande, en god självkänsla samt möjlighet att få använda alla sinnen, att utveckla kreativitet och att få återkoppling på det man gör. I en alltmer globaliserad värld är det nödvändigt att alla har kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa och framtida liv. Det är viktigt att förstå sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö 6. Alla individer har vissa grundläggande behov för att må bra, t.ex. mat, vila o.s.v. Intresset av att tillhöra en grupp, vara en del i ett sammanhang, få uppskattning och bekräftelse är andra behov som alla har. Detta beskrivs utifrån Maslows behovstrappa, en modell för mänskliga behov utvecklad av psykologen Abraham Maslow ( ) 4 Världshälsoorganisationens definition 5 Uppdrag enligt Förskolans läroplan Lpfö 98 6 Kalmar kommuns förskole- och skolplan för läsåren 2008/ /2011

6 6 (16) Fysiologiska behov Mål att sträva mot är att 1. tillgodose varje barns dagliga behov av mat, vila, rörelse och frisk luft, 2. ha en trygg, säker och åldersanpassad miljö för barnen, 3. utveckla varje barns motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Så här gör vi för att nå målen följer kostpolicyn 7 och erbjuder varierad frukost, lunch, mellanmål och fruktstund på bestämda tider, skapar en positiv och lugn stund under måltiden - avsätter tillräckligt med tid för att äta och samtala vid bordet, sovstund för de små när behov finns. De äldre barnen erbjuds vila/avkoppling, promenerar och erbjuder rörelse på andra platser än på förskolan, ex gympasal, skogen och lekplatser i närområdet, barnen vistas utomhus en längre stund varje dag, varje år genomförs besiktning av både inom - och utomhusmiljön, rutiner vid utflykter, ex använda säkerhetsvästar, förbandslåda och lista på medföljande barn, stimulerar och uppmuntrar barnen på olika sätt för att utveckla grov- och finmotorik. Gymnastiksalen Kostpolicy från som bilaga

7 7 (16) Psykosociala behov Mål att sträva mot Varje barn skall ges rika tillfällen att 1. utveckla en god självkänsla jag vet att jag duger, 2. våga lita på sin egen förmåga självförtroende jag kan, 3. känna glädje och samhörighet i gruppen vara accepterad och ha roligt tillsammans med sina kompisar, 4. utveckla sin förmåga att hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, 5. utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra, 6. uppleva kultur i olika former. Så här gör vi för att nå målen ser till att alla barn blir sedda, bekräftade och respekterade genom att ta tillvara på tillfällen att samtala med barnen, visa intresse för dem, tar oss tid att lyssna, låter barnen vara delaktiga, vara med och bestämma, barnen får ta ansvar utifrån sin mognad, uppmuntrar, bekräftar, berömmer och stärker barnen Du kan och du är bra, tillåter och uppmuntrar barnen att försöka och våga misslyckas. Vi ger utmaningar och möjlighet att pröva på nya saker, ger barnen den tid de behöver för att känna att de kan, ingen stress, gör saker tillsammans med barnen för att skapa vi-känsla, stärka gruppkänslan och ha roligt tillsammans tröstar när det behövs, skapar tydlighet genom att vi har gemensamma normer och regler i barngruppen, diskuterar tillsammans med barnen de konflikter som uppstår i gruppen. Vi uppmuntrar barnen att själva hitta lösningar och kompromisser, men agerar då barnen behöver vårt stöd, uppmuntrar barnen när de hjälper andra, lär barnen respektera ett nej vänta på sin tur, uppmuntrar barnen att lyssna på varandra och att säga vad de tycker, hjälper barnen att sätta ord på deras känslor, utvecklar deras empati och fantasi, bjuder in lediga barn att delta vid olika kulturaktiviteter som vi erbjuder, vilket också omfattar Ögonstenens gemensamma firande av olika traditioner, tar vara på kollegors kompetenser att spela teater, sjunga och spela genom att göra det för varandra inom huset, även barnens skapande tas tillvara inom huset. Tänkvärt! Barn påverkas av våra attityder, värderingar och handlingsmönster i olika situationer, även sådant som vi inte avsett att förmedla.

8 8 (16) Livsstil miljö/natur Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en hållbar miljö både i nutid och framtid. 8 I vår strävan att nå ett ekologiskt hållbart samhälle skall miljötänkandet genomsyra alla delar av vår verksamhet. Vi skall ge barnen en ekologisk grundsyn för att utvecklas till ansvarsfulla och miljömedvetna medborgare. Barnen skall stimuleras till att aktivt delta i miljöarbetet och personalen skall fungera som goda förebilder. 9 Tänkvärt! Tänkvärt! I vårt samhälle idag talas det mycket om miljöproblem och detta hör våra våra våra barn. Därför är en av förskolans viktigaste uppgifter att förmedla att saker och ting ä och ting är positivt påverkbara. Vi måste erkänna att miljöhoten finns men att vi ständigt s ständigt söker och tror på lösningar så att barnen får en positiv framtidstro. Mål att sträva mot Varje barn skall ges rika tillfällen att 1. utveckla ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö, 2. utveckla förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, 3. utveckla sitt kunnande om växter och djur, 4. förstå hur egna handlingar kan påverka miljön. 5. stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. Så här gör vi för att nå målen lär barnen om allemansrätten vi får vara i naturen men inte förstöra eller skräpa ner, erbjuder barnen upplevelser och kunskaper om naturen genom att besöka olika naturmiljöer, besöker Skälby för att se olika djur, följer årstidsväxlingarna och väder, ser att naturen lever, barnen är delaktiga i källsortering och kompostering, gör enkla experiment, exempel planterar, sår frön och smälter snö, artbenämner djur och växter, har städ och miljödagar, släcker lyset, stänger kranar, återanvänder material och talar med barnen om varför vi inte ska slösa med resurserna, har alltid ett miljötänk vid inköp av material. erbjuder ett varierat konstruktionsmaterial, ute som inne, och ger barnen tid att vidareutveckla leken under en längre tid. alla använder sig av den Idébank som finns på hemsidan. Vi är positiva förebilder i miljöarbetet 8 Uppdrag enligt Förskolans läroplan Lpfö 98 9 Barn- och ungdomsförvaltningens miljömål

9 9 (16) Demokrati Demokrati för oss innebär att - kunna påverka och ha inflytande, samtidigt som vi respekterar varandra och är solidariska. 10 Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. 11 Demokratiuppdraget består av olika delar. En del handlar om att utveckla kunskap om demokrati och värdegrund. En andra del innebär att verka genom demokratiska arbetsformer, där såväl barn och ungdomar som personal har ett reellt inflytande över sitt arbete och sin livsmiljö. Detta inflytande ska både vara formellt, till exempel genom olika råd, och informellt genom möjligheter att diskutera och påverka arbetssätt och innehåll i verksamheten. Den tredje delen av uppdraget handlar om att fostra samhällsmedborgare som kan leva och verka i ett demokratiskt samhälle. Detta innebär ett arbete med demokratiska värden som solidaritet, människors lika värde och jämställdhet. 12 Alla dessa tre delar i det demokratiska uppdraget bidrar till att utveckla demokratisk kompetens hos barn och ungdomar. Följande demokratiska värden har vi målformulerat : Delaktighet och inflytande, Jämställdhet, Mångfald alla likas värde. Vi är medvetna om hur viktig vår roll är som förebild när det gäller att åskådliggöra ett demokratiskt förhållningssätt. 10 Ögonstenen Uppdrag enligt Förskolans läroplan Lpfö Kalmar kommuns förskole- och skolplan 2008/ /2011

10 10 (16) Delaktighet och inflytande Delaktighet och inflytande för oss innebär att - alla har rätt att få vara med, komma till tals, uttrycka sina åsikter i tal, skrift och bild samt bli lyssnade på. Vi bestämmer tillsammans men majoritetsbeslut gäller. 13 I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten 14 Demokratins grundtanke är att alla i ett samhälle ska ha lika stort inflytande över gemensamma beslut. För detta behöver barnen redan i förskolan få möjlighet att utveckla förmågor och kunskap. Alla behöver ett rikt språk för att kunna uttrycka sig. Förmågor som att kunna reflektera och värdera, tänka kritiskt, argumentera och ta ställning är viktigt att få möjlighet att utveckla. I vårt dokument finns preciserat vilka ytterligare förmågor som vi anser att barnen ska få möjlighet att utveckla hos oss på förskolan. 15 Mål att sträva mot Varje barn skall ges rika tillfällen att utveckla sin förmåga att 1. uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, 2. kritiskt granska fakta och inse konsekvenserna av olika alternativ, 3. ta ansvar för sina egna handlingar efter förmåga, 4. förstå och att handla efter demokratiska principer lyssna på varandra, ta till sig varandras argument och att försöka resonera sig fram till en gemensam förståelse och lösning. Så här gör vi för att nå målen ger valmöjligheter i olika situationer ex. lek och samlingsstunder både ute och inne, efter ålder och mognad låter vi barnen inse konsekvenserna av sina val och handlingar, ex. vantar när det är kallt, plocka undan innan nya leksaker tas fram, lyssnar på alla barns åsikter, tankar, förslag och idéer, genom samtal, diskussioner, experiment och drama ger vi barnen möjligheter att uttrycka tankar och känslor och de får möjlighet att bearbeta information och lösa problem, förstärker positivt när barnen påvisar att någon kompis behöver hjälp eller något är tokigt, uppmuntrar barnen att själva säga Nej, jag vill inte, lär barnen förhandla, lär barnen att vänta på sin tur, barnen turas om att bestämma ex. aktiviteter, utflyktsmål mm, visar varandra hänsyn och lyssnar på varandra, talar om för barnen och förklarar när de haft inflytande, utvärderar och analyserar när barnen är delaktiga och har inflytande. 13 Ögonstenen Uppdrag enligt Förskolans läroplan Lpfö Ögonstenen 2010 se solen sid. 4

11 11 (16) Jämställdhet Jämställdhet beskrivs som: Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, inom alla väsentliga områden i livet. Det gäller till exempel Makt och inflytande ekonomiskt oberoende företagande, arbete, arbetsvillkor utbildning och utveckling ansvar för hem och barn frihet från könsrelaterat våld. 16 Syftet med jämställdhetsarbetet är att vi på sikt kunna bryta förlegade könsroller och könsmönster. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 17 Tänkvärt! Jämställdhet handlar alltså om förhållanden mellan könen och inte om att flickor ska bli pojkar och att pojkar ska bli flickor, eller att vi ska bli lika. Mål att sträva mot 1. att pojkar och flickor får samma utrymme, och inflytande i vardagen, 2. varje barn bli bemött utifrån intressen och behov. 3. att miljöer och material är utformade så att pojkar och flickor har samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Så här gör vi för att nå målen vågar se oss själva och de traditionella könsmönster vi har. Allt arbete börjar med oss själva för att vara medveten om eget sätt och inställningar, därmed ökar vår medvetenhet om hur vi gör. ger alla barn samma möjligheter att uttrycka känslorna glad, arg, ledsen och rädd, bekräftar alla barn på ett positivt sätt varje dag, tilltalar alla barn som individ med sitt namn, utgår alltid från barnen och inte från könet, visar att allas åsikt är lika mycket värda, är noga med att ge samma tal- utrymme till flickor och pojkar och är medvetna om vilka metoder vi använder för att fördela tal- utrymmet till flickor och pojkar, utgår från att allt material är till barnen och inte till speciellt kön, uppmuntrar flickor att leka med pojkar och pojkar med flickor, uppmuntrar pojkar att leka med dockor och andra omhändertagande lekar, uppmuntrar flickor att brottas, eller på annat sätt ta fysisk plats, vi har en dialog med barnen och frågar om intressen, observerar barnen för att få veta vad de leker och med vilket material osv., gör analys på det vi ser i observationer och samtal, samt åtgärdar efter detta, är medvetna om den barnlitteratur vi lånar, vad den står för och diskuterar med barnen om bokens könsroller, alla barn har ett namn på sitt könsorgan, snippa/snopp, som alla pedagoger använder, diskuterar och informerar om förskolans uppdrag vad gäller Jämställdhet på föräldramöten. 16 Jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet 17 Uppdrag enligt Förskolans läroplan Lpfö 98

12 12 (16) Mångfald allas lika värde. Mångfald för oss innebär att - alla människor är unika och lika värda oavsett kultur, etnisk tillhörighet, social bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning. 18 Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. 19 Att arbeta med mångfald innebär att ta till vara på allas olikheter och erfarenheter och där igenom öka förståelsen för att vi är olika. Det är inte olikheterna i sig utan alla spännande möten och samspel som gör mångfalden till en naturlig värdefull del i vår verksamhet. 20 Mål att sträva mot Varje barn ges möjlighet att utveckla 1. förståelse för att alla människor är lika värda oavsett kultur, etnisk tillhörighet, social bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning, 2. förmågan att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 3. sin känsla av delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer, Så här gör vi för att nå målen arbetar medvetet med sagor, sånger och material som speglar mångfalden av de familjebildningar som finns i vårt samhälle, allas åsikter är lika mycket värda, alla blir sedda och får komma till tals, stimulerar och ger särskilt stöd till de barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl är inskrivna i förskolan, vi vuxna är goda förebilder, visar respekt för alla och anpassar miljön utifrån alla barns olika behov, uppmärksammar högtider och traditioner från olika kulturer utav våra svenska traditioner firar vi alla hjärtans dag, tranan, påsk, valborg, nationaldagen, midsommar, FN-dagen, lucia och jul, använder oss av de modersmålslärare som finns i förskolan, uppmuntrar barnen att prata på sitt modersmål i barngruppen, lär oss enklare uttryck på olika språk för att förstå barnen lättare och för att de ska förstå oss, följer kursplanen i nätet för 1-5 år So omvärld och kultur följer Likabehandlingsplanen 18 Ögonstenen Uppdrag enligt Förskolans läroplan Lpfö98 20 Ögonstenen 2010

13 13 (16) Tänkvärt! Om klimatet i förskolan är varmt och tillåtande är det möjligt att ta emot alla sorters barn. Olikheterna blir en tillgång istället för hinder. Likabehandlingsplan Syfte Att främja barns lika rättigheter. Motverka diskriminering, indirekt eller direkt, på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning samt motverka annan kränkande behandling. Ansvar Det är rektors ansvar enligt lag att: - se till att all personal, alla barn, och vårdnadshavare känner till att diskriminering, direkt eller indirekt, och annan kränkande behandling inte är tillåten i förskolan. - se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barnens rättigheter. - årligen utvärdera och revidera likabehandlingsplanen i samarbete med barn, vårdnadshavare och personal. - om förskolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer se till att utredning görs enligt Kalmar kommuns rutiner, åtgärder vidtas och dokumentation sker. All personal ansvarar för att: - följa förskolans Värdegrund och Likabehandlingsplan. - vara goda förebilder - det finns ett genomtänkt pedagogiskt arbete som främjar likabehandling och motverkar kränkande behandling. - informera vid inskolningssamtal och föräldramöten att ingen diskriminering eller kränkande behandling är tillåten på förskolan. - om, diskriminering eller kränkande behandling upptäcks, vidta åtgärder efter Kalmar kommuns rutiner, och att detta sker redan samma dag. - När barn kränker ett annat barn bilaga 1. - När personal upplever att ett barn blir kränkt av annan personal bilaga 2. - När arbetstagare upplever sig kränkt av annan arbetstagare bilaga 3. Genomförande/aktivitet Likabehandlingsplanen diskuteras på Enhetsmöte i januari 2010 och i Reflektionsmöten januari/ februari Vårdnadshavare informeras på inskolningssamtal, föräldramöten och i Brukarråd under vårterminen 2010 Likabehandlingsplanen finns på förskolans hemsida. Förhållningssätt: All personal lever efter förskolans Gemensamma Värdegrund i bemötande av barn, föräldrar och varandra. Uppföljning Förskolans Gemensamma Värdegrund utvärderas varje läsår i oktober och april genom enkät. Likabehandlingsplanen revideras i maj 2010 med koppling till förskolans Lokala Arbetsplan.

14 14 (16) Bilaga 1, till buogon När barn kränker ett annat barn gäller följande: Syfte Att snabbt återskapa en trygg miljö. Ansvar Personalen som gjort iakttagelsen har skyldighet att följa upp den misstänkta kränkningen med inblandade barn. Genomförande När barn kränker ett annat barn gäller följande: 1. Vårdnadshavarna informeras. 2. Händelsen följs upp och åtgärder planeras på arbetslagsträff snarast möjligt. 3. Vid allvarliga kränkningar informeras rektor. 4. Barnens vårdnadshavare kallas till informationsmöte av ansvarig personal. Rektor, inblandad personal samt vårdnadshavare reder ut det inträffade. Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram. Rektor tillser att ärendet dokumenteras. Tidpunkt för uppföljningssamtal fastställs. Uppföljning Uppföljning med samma deltagare som under punkt 4. Vid detta möte avgörs om nytt åtgärdsprogram skall upprättas eller om nytt mötestillfälle skall inbokas. I annat fall avslutas ärendet. Rektor dokumenterar.

15 15 (16) Bilaga 2, till buogon När personal upplever att ett barn blir kränkt av annan personal Syfte Att snabbt återskapa en trygg miljö. Ansvar Den av personalen som gjort iakttagelsen har skyldighet att ta upp detta med berörd person samt med rektor. Genomförande När personal upplever att ett barn blir kränkt av annan personal gäller följande: 1. Rektor och ev. fackligt ombud träffar den person som kränkt barnet för att lyssna av vederbörandes upplevelser. 2. Rektor och inblandade personer och ev. fackligt ombud diskuterar igenom det inträffade. Vid detta möte avgörs om man går vidare till punkt 4 eller punkt Barnets föräldrar informeras av rektor. 4. Rektor och inblandade personer samt vårdnadshavare träffas och reder ut det inträffade. Åtgärdsprogram upprättas vid detta tillfälle. Rektor ser till att ärendet dokumenteras. Tidpunkt för uppföljningssamtal fastställs. (se rutin i verksamhetshandboken) 5. Samma deltagare som under punkt 4. Vid detta möte avgörs om nytt åtgärdsprogram skall upprättas eller om ärendet skall avslutas. Rektor dokumenterar. Uppföljning Uppföljning med samma deltagare som under punkt 5. Vid detta möte avgörs om nytt åtgärdsprogram skall upprättas eller om nytt mötestillfälle skall inbokas. I annat fall avslutas ärendet. Rektor dokumenterar.

16 16 Bilaga 3, till buogon När arbetstagare upplever sig kränkt av annan arbetstagare Syfte Att snabbt åtgärda och återskapa en trygg miljö. Ansvar Rektor Genomförande När arbetstagare upplever sig kränkt av arbetstagare gäller följande: 1. Arbetstagaren vänder sig till rektor/chef. Rektor/chef förvissar sig om att kontakt tagits med skyddsombudet eller någon annan arbetstagaren har förtroende för. Arbetstagaren ombeds dokumentera. 2. Rektor/chef kontaktar den arbetskamrat/er som kränkt. Rektor/chef lyssnar på motpartens berättelse. Rektor/chef dokumenterar. 3. Berörda parter; rektor/chef, arbetstagare och arbetskamrat/er samt skyddsombud träffas för att tydliggöra den situation som varit samt finna en lösning. Rektor/chef ser till att ärendet dokumenteras och ansvarar för åtgärder. Kränkningens art avgör vilka åtgärder som ska vidtas. Det kan bli aktuellt med arbetsrättsliga åtgärder i enlighet med lagar och avtal. Tidpunkt för uppföljning fastställs. Uppföljning Uppföljning med samma deltagare som under punkt 3. Vid behov, sätts ytterligare åtgärder in, i annat fall avslutas ärendet. Rektor/chef dokumenterar. Hjälp och stöd Den som utsatts för kränkning skall snabbt få hjälp och stöd för att förebygga och lindra såväl fysisk som psykisk skada. Samtliga inblandade ges möjlighet till samtal för stöd och bearbetning av rektor/chef, handledare, psykolog eller annan person som alla känner förtroende för.

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Reviderad 131028 Utarbetad av: Malin, Monica, Louise och Kicki Mål Vi vill främja barns och vuxnas lika

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Äventyrspedagogik i förskolan

Äventyrspedagogik i förskolan Äventyrspedagogik i förskolan Här nedan beskrivs hur man genom att arbeta med äventyrspedagogik i förskolan kan utgå från läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010). Sammanställningen är gjord

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Barnens Hus Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stensättarvägen 1 444 53 Stenungsund tel. 844 30 FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Innehållsförteckning Ange kapitelrubrik (nivå 1)... 1 Ange kapitelrubrik (nivå 2)... 2 Ange kapitelrubrik

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 1 Vintergatans likabehandlingsplan Bakgrund Förskolan har skyldighet att varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsplan enligt 3

Läs mer

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet STADSÖNS FÖRSKOLA Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2013 KONTAKTUPPGIFTER Stadsöns förskola Persvägen 11 954 31 Gammelstad www.lulea.se/stadsonsforskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan för Högalundsenheten Läsåret 2013-2014 Reviderad februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HÖGALUNDSENHETEN... 1 LÄSÅRET 2013-2014... 1 1. INLEDNING... 3 1.2 SYFTE...

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

MORKULLANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

MORKULLANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MORKULLANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Regleras i diskrimineringslagen 3 kap. 16 och i skollagen 14 kap. 8 Upprättad: 2010-12-13 Reviderad 2014-08-01 Ängelholms kommun

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 Innehållsförteckning Likabehandlingsarbetet på Snömannen 2015... 4 Syfte med planen:... 4 Lpfö 98 sid 4 Förskolans värdegrund och uppdrag... 4 Vad säger

Läs mer

Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller 2015-01-01-2016-01-01 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan I Gudhem Ansvariga för planen Claes Hagman Vår

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Västra Hargs förskola

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Västra Hargs förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2014-2015 Västra Hargs förskola Kerstin Nilsson kerstin.nilsson@mjolby.se Tel.0142-856 40 Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn, föräldrar och medarbetare

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

FYRKLÖVERNS FÖRSKOLEENHET

FYRKLÖVERNS FÖRSKOLEENHET FYRKLÖVERNS FÖRSKOLEENHET Munkegärde - Olseröd - Ulvegärde -Björkängen Kungälvs kommun Likabehandlingsplan 2015-10-19 INLEDNING Fyrklöverns förskoleenhet består av Munkegärde förskola, Olseröds förskola,

Läs mer