Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider"

Transkript

1 Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och ökade med % (8) Rörelseresultatet var 6,6 Mkr (8,4) och rörelsemarginalen uppgick till 0 % (4) Resultatet efter skatt uppgick till 3, Mkr (4,8) och resultatmarginalen blev 8 % () Resultatet per aktie efter skatt var 4,6 kr (5,0) Kassaflödet efter förvärv var, Mkr (6,3) och likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick till 38, Mkr (36,3) Soliditeten uppgick till 3 % (34) Styrelsen föreslår Årsstämman en oförändrad utdelning om,50 kronor per aktie (,50) VD:s kommentar till resultatet Jeeves visar ett starkt resultat för hela 008 och under fjärde kvartalet har programintäkterna ökat med 3 procent. Rörelsemarginalen har dock försämrats främst beroende på satsningar i vår internationella expansion. Jag är nöjd med Jeeves omsättningstillväxt 008, procent (9), Vårt norska förvärv har bidragit till årets positiva tillväxt. Jeeves fortsätter att sälja och värvar nya kunder trots konjunkturavmattningen. Antalet nya kunder är 0 procent fler 008 än 007. Jeeves internationella satsning fortsätter. Det är glädjande att andelen intäkter som våra utländska partners bidrar med ökar totalt sett även om vissa marknader har gått sämre än föregående år. Min bedömning är att den underliggande efterfrågan på affärssystem är fortsatt god. Företag prioriterar idag investeringar i effektivisering och ett modernt affärssystem är en viktig del av dessa. Nyförsäljning sker dock numer endast av ett fåtal aktörer. Jeeves är en av dessa och vi är väl positionerade med affärssystem av hög klass till marknadens lägsta ägandekostnad. Vi möter ett stort intresse på marknaden och går in i 009 med en stor offertstock. Trots detta gör osäkerheten kring konjunkturutvecklingen bedömningen av försäljningen svårare än tidigare.

2 /0 PRESSRELEASER sedan delårsrapport kvartal 3, en sammanfattning Jeeves etablerar partnernätverk i Nordamerika Jeeves anställer ny VD i Norge BUFAB väljer Jeeves för internationell utrullning Försäljning och resultat Intäkterna från den löpande verksamheten ökade under 008 med procent (9) och uppgick till 58,3 Mkr (30,). Programintäkterna, licens och underhåll, ökade med procent (8) och uppgick till 5, Mkr (,4). Mkr Intäkterna ökar Intäkterna ökade under kvartalet med 33% jämfört med motsvarande period 007 Rörelseresultat för koncernen blev 6,6 Mkr (8,4). Efter skatt uppgick resultatet till 3, Mkr (4,8), varav LogIt-gruppens andel var,5 Mkr. Resultat per aktie blev 4,6 kr (5,0). LogIT-gruppen konsolideras sedan :a juni. Mkr 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0,0,0 0,0 Intäkter löpande verksamhet Fortsatt lönsamhet Även 008 års fjärde kvartal medförde ett positivt rörelseresultat Rörelseresultat Marknadsutveckling Den underliggande efterfrågan på affärssystem är fortsatt god på Jeeves huvudmarknader framförallt i det attraktiva Mid Market Segment där Jeeves positionerar sig med sin huvudprodukt Jeeves Universal. Konkurrensen i detta segment är hård och de flesta affärer görs upp mellan ett fåtal starka leverantörer. Det finns stora skillnader mellan olika geografiska marknader kring efterfrågan och konkurrens. Både Jeeves kunder och marknaden generellt visar ett ökat intresse för framtida lösningar som medger flexibilitet, användarvänlighet och en förmånlig ägandekostnad, vilket ligger i linje med Jeeves styrkor. Under kvartalet har vi tagit fler kunder än föregående år men snittintäkten till Jeeves har varit lägre. Vi har även under kvartal fyra tecknat ett flertal affärer på den svenska marknaden för den nya produkten Jeeves Selected. Osäkerheten kring konjunkturutvecklingen gör bedömningen av framtida försäljning mer svårbedömd. Partners Partnernätverket är en kritisk framgångsfaktor för Jeeves. Vi har ett starkt erbjudande för nya partners som dessutom ytterligare förstärks i och med våra nya attraktiva produkter Jeeves Universal och Jeeves Selected. Jeeves fortsätter sin satsning på det internationella Partnernätverket. Under kvartalet har en Master Partner, Jeeves North America, etablerats, vilket också genererat de första affärerna på den nordamerikanska marknaden. I Frankrike har marknaden varit svag under andra halvåret och försäljningen har minskat. Jeeves har sedan tidigare annonserat landsanpassningar och satsningar i Ryssland. I nuvarande konjunkturläge har Jeeves valt att avvakta med satsningarna i Ryssland tillsvidare. I övrigt visar våra utländska partners en tillfredställande försäljning under det fjärde kvartalet. Produktutveckling Jeeves produkter uppvisar god konkurrenskraft. Under kvartalet har många befintliga kunder

3 3/0 uppgraderat till senaste versionen av Jeeves Universal. Jeeves Selected, som lanserades förra året och riktar sig till mindre kunder, har fått ett flertal nya kunder. Jeeves Selected och Jeeves Universal bygger på en gemensam plattform och tillsammans erbjuder de en attraktiv möjlighet att växa sömlöst mellan systemen i den takt affärerna kräver. Arbetet med nästa version av Jeeves Selected och Jeeves Universal har nu gått in i ett intensivt skede. Företagsförvärv Den juni förvärvades den norska koncernen Logistikk og IT Partner A/S (LogIT Gruppen), som beskrivits i Delårsrapport för kvartal. Den återstående tilläggsköpeskillingen kopplad till uppsatta resultatmål beräknas uppgå till 9,3 Mkr. Koncerngoodwill för LogIT uppgår per den 3 december till 6,0 Mkr. Investeringar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 6, Mkr (,4), varav aktiverad produktutvecklingskostnad,8 Mkr (9,6) Aktiverade projekt avser i huvudsak utveckling av plattformsprojektet och utgifter för landsanpassningar av Jeeves systemen. Förvärv av dotterbolaget LogIT ingår med 3, Mkr (nettoeffekt), vilket har upplysts om i Delårsrapport för kvartal, not 3. Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till,7 Mkr (,0). Personal Antal medarbetare under året har i medeltal varit 3 (88) varav 3 (8) kvinnor. Vid årets slut var antal medarbetare 8. Likviditet och finansiell ställning Kassaflödet efter förvärv var under perioden, Mkr (6,3). De likvida tillgångarna uppgick vid årsskiftet till 38, Mkr (36,3) varav moderbolagets andel utgjorde 7,0 Mkr (0,0). Balanslikviditeten var 97 procent (4) och soliditeten 3 procent (34). Risker och osäkerhetsfaktorer De risker och osäkerhetsfaktorer som gäller för Jeeves finns i huvudsak beskrivna i 007 års årsredovisning (sid 5-6). Finansiell information 009 Delårsrapport kvartal, den 4 april Delårsrapport kvartal, den 3 juli Delårsrapport kvartal 3, den 3 oktober Bokslutskommuniké samt kvartal 4, den 5 februari 00 Årsstämma Årsstämma kommer att hållas den 6 maj kl 7:00 i Jeeves lokaler i Stockholm på Kungsgatan 37, 6tr. Aktien Jeevesaktiens börskurs minskade under året med 46 %. Börskursen per den 3 december 008 var 34,0 kr. Framtidsutsikter Styrelsen har en positiv syn på bolagets framtida utveckling baserat på de offensiva satsningar som görs både i Sverige och internationellt. Stark tillväxt förutsätter ytterligare förvärv. Det operativa kassaflödet förväntas bli starkt positivt. Det osäkra marknadsläget skapar även möjligheter till fördelaktiga förvärv. Händelser efter periodens slut För den tyska verksamheten har Jeeves startat ett helägt dotterbolag. Förhandling har initierats rörande förvärv av resterande aktier i den franska Master Partner verksamheten. Moderbolaget Moderbolaget Jeeves Information Systems äger och utvecklar produkten Jeeves Universal och innefattar koncerngemensamma funktioner för dotterbolagen Microcraft AB och Reveny Systems AB samt under året förvärvade LogIT gruppen. Intäkterna från den löpande verksamheten i Moderbolaget ökade med 6 procent (8) och uppgick till 88,5 Mkr (83,7). Programintäkterna, licens och underhåll, ökade med 6 procent (8) och uppgick till 85,0 Mkr (80,). Moderbolagets andel av resultatet före skatt och avsättningar till obeskattade reserver var 5,9 Mkr (5,5). I resultatet ingår andelar från koncernföretag med 0,8 Mkr (6,4) Mkr. Investeringar i maskiner och inventarier har gjorts med 0,3 Mkr (0,3). Beslut om aktieutdelning om,50 kronor per aktie har tagits och utbetalning har skett under andra kvartalet.

4 4/0 Nyckeltal 008:kv-4 007:kv-4 006:kv-4 005:kv-4 004:kv-4 Rörelseresultat Resultat Vinst per aktie före skatt 6,9 6,9 4, 4,3,7 Vinst per aktie efter skatt 4,6 5,0,7 3, 3,5 Räntabilitet eget kapital (%) Räntabilitet sysselsatt kapital (%) Soliditet (%) (Avkastningsmåtten avser rullande mån) Undertecknade försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 6:e februari 009 Olle Ödman Bengt-Åke Älgevik Assar Bolin Styrelseordförande Verkställande Direktör Stig-Olof Simonsson Ann Jönsson Lindström Anders Ingeström Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: VD Bengt-Åke Älgevik, , eller CFO Anna Salomon-Sörensen, Om Jeeves Jeeves Information Systems AB är en ledande leverantör av affärssystem, som med produkterna Jeeves Selected, Jeeves Universal och Garp förser företag med effektiva lösningar för att utveckla och stötta sina affärsprocesser. Jeeves affärssystem erbjuder en bred funktionalitet till marknadens lägsta totala ägandekostnad*. Kunderna är företag med 5 till 000 anställda och de finns idag bland cirka företag i över 40 länder. Jeeves fokuserar på produktutveckling medan försäljning sker via partners och återförsäljare. Verksamheten startade 99 och sedan 999 är Jeeves noterat på NASDAQ OMX Nordiska börs i Stockholm (Small Cap). För mer information, se * Radar Group

5 5/0 Resultaträkning koncernen artal Årsbokslut (tkr) Not Intäkter löpande verksamhet Övriga intäkter Handelsvaror Bruttoresultat Aktiverat arbete för egen räkning Personalkostnader Avskrivningar mat. o imm. anl-tillg Övriga externa kostnader Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat från andelar Ränteintäkter o likn. intäkter Räntekostnader o likn. kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansnetto Skatt Periodens resultat Resultat per aktie Per genomsnittligt antal aktier - efter återköp 0,7,4 4,6 5,0 Efter utspädning 0,7,4 4,6 5,0 Antal utestående aktier Genomsnitt aktier perioden Aktier vid periodens slut

6 6/0 Resultaträkning Moderbolaget Period Årsbokslut (tkr) Not Intäkter löpande verksamhet Övriga intäkter Handelsvaror Bruttoresultat Aktiverat arbete för egen räkning Personalkostnader Avskrivningar mat. o imm. anl-tillg Övriga externa kostnader Summa Kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat e finansnetto Avsättningar till obeskattade reserver Skatt Periodens resultat

7 7/0 Balansräkning koncernen Tkr Noter TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Balanserade utgifter för FoU Varumärken 7 0 Produkträttigheter Kundavtal Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 43 9 Summa materiella anläggningstillgångar 43 9 Finansiella anläggningstillgångar Övriga andelar Uppskjutna skattefordringar 5 53 Övriga långsiktiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 0 3 Kundfordringar Övriga fordringar Övriga interimsfordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Intjänade vinstmedel Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Förutbetalda underhållsintäkter Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser

8 8/0 Balansräkning moderbolaget Tkr TILLGÅNGAR Noter Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU Produkträttigheter & licenser Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Övriga andelar Uppskjutna skattefordringar Övriga långsiktiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver SKULDER Långfristiga skulder Skulder koncernföretag Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder koncernföretag Övriga skulder Förutbetalda underhållsintäkter Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser

9 9/0 Koncernens kassaflödesanalys Årsbokslut Kassaflöde från löpande verksamhet Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Realiserat resultat vid försäljning/utrangering Förändring av avsättningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning av varulager 3 Ökning/minskning av fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 37 0 Försäljning av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Personalkonvertibelprogram Erhållet / lämnat koncernbidrag 0-66 Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens ingång Omräkningsdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens utgång Förändring av eget kapital (ek) Övrigt Intjänade Summa Aktiekapital tillskjutet Reserver vinstmedel Eget kapital kapital Ingående eget kapital jan Årets förändring av omräkningsreserv Årets resultat Konvertibla skuldebrev eget kapitaldel Lämnad utdelning Återköp egna aktier Utgående eget kapital 3 dec Årets förändring av omräkningsreserv Lämnad utdelning Periodens resultat (/-3/ 008) Utgående eget kapital 3 dec

10 0/0 Redovisningsprinciper och noter Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU. Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, och RFR. (Rådet för finansiell redovisning). Det har inte skett några förändringar av koncernens redovisnings- och värderingsprinciper jämfört med de redovisnings- och värderingsprinciper som beskrivs i Not i årsredovisningen för 007. Moderbolagets presenterade redovisning har upprättats i enlighet med ÅRL. Not Fördelning av intäkter Koncern Moderbolag Licens- och underhåll Hårdvaruintäkter Konsult- och utbildning Summa Intäkter Not Segmentanalys Sverige Övr Norden Övriga länder Totalt INTÄKTER Licens- och underhåll Hårdvaruintäkter Konsult- och utbildning Summa Intäkter RESULTAT Resultat per area Ofördelade kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Jeeves primära segment är uppdelade i regioner. I och med att Jeeves enbart har affärssystem som produkt har ingen ytterligare uppdelning i sekundära segment gjorts. Segmentet rapporteras i enlighet med hur Jeeves styr sin verksamhet. Not 3 Aktien Under det tredje kvartalet 007 har Jeeves utgivit ett personalkonvertibelprogram som pågår till och med 00. Utspädningseffekten av detta program är maximalt 5,3 % och maximalt kan konvertibler konverteras till aktier. Jeeves genomförde under det tredje kvartalet 007 ett återköp av aktier motsvarande ca 5 % av den totala aktiestocken. Dessa aktier är makulerade och i denna rapport är nyckeltalen justerade för detta. Jeeves Information Systems AB (publ) Kungsgatan 37, Box 04 SE-0 38 Stockholm, Sweden Org nr Informationen i denna rapport är sådan som Jeeves ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 6 februari, 009.

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2015 Nettoomsättning 296,1 Mkr (217,6) Resultat efter finansnetto 43,8 Mkr (24,3) Rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Nettoomsättning 398 MSEK (360) Rörelseresultat 34 MSEK (19) Rörelsemarginal 8,4 % (5,4 %) Resultat

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Tillväxt och ökat resultat Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 393,2 Mkr (346,7), +13,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 21,6 Mkr

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2015 Nettoomsättning 566 MSEK (388) Rörelseresultat 38 MSEK (6) Rörelsemarginal 6,7 % (1,6 %)

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer