Granskningsrapport för internkontroll år 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskningsrapport för internkontroll år 2012"

Transkript

1 Granskningsrapport IK 2012 Bilaga1(35) Omsorgsförvaltningen Ekonomienheten Lilian Erlandsson kristianstad.se Granskningsrapport för internkontroll år 2012 Årets internkontrollarbete har fortsatt enligt den modell som infördes år En arbetsgrupp har tillsammans ansvarat för årets granskningsområden. Arbetsgruppen för internkontroll har följande medlemmar Lilian Erlandsson, ekonom, samordnare Maria Bengtsson, personalspecialist, samordnare Anette Eklund, enhetschef, västra området Helen Hildinggren, enhetschef, SoS Anna-Lena Ivarsson, enhetschef, centrala området Liselott Lindberg, myndighetschef, Myndighetsenheten Marie Persson, enhetschef, centrala området Åsa Nordberg, enhetschef, östra området Granskningen har genomförts i enlighet med av omsorgsnämnden fastställd internkontrollplan för år 2012, bil 1. Tillsammans med olika undergrupper har granskningsobjekten analyserats och kontrollerat utifrån Styrkans perspektiv, medborgare, medarbetare, utveckling och ekonomi. Utöver internkontroll enligt planen har områden och enheter arbetat med eget internkontrollarbete. Parallellt har också arbete med åtgärder enligt förslag rapporterade i granskningsrapporterna för internkontroll avseende år års internkontroll fortsatt.

2 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 2(35) Förkortningar Följande förkortningar användes OF,omsorgsförvaltningen HSL, hälso- och sjukvårdslagen IKplan, internkontrollplan Bob, Business Objects beslutsstödssystem LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade SoL, socialtjänstlagen Vob, vård- och omsorgsboende MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska Ksau, kommunstyrelsens arbetsutskott Internkontroll år 2009, fortsatta åtgärder. Hemsjukvård- gränssnitt mot regionen Arbetet med kontroll av gränssnittet har fortsatt under 2012 och rapporteras under granskningpunkt 4, år 2012, sjuksköterskans uppföljning av hemsjukvårdspatienter. Ekonomi ersättning för viss mervärdesskatt Arbetet med att stärka OFs personal gällande lagstiftning och regelverk för mervärdesskatt har fortsatt under För varje faktura omfattande omvårdnad inklusive hyreskostnader sker en prövning av vilken ersättningsmodell 6 %, eller18 % för hyra och 5 % för övriga kostnader som är fördelaktigast. Inköp av förbrukningsmaterial för hälso- och sjukvård samt basal vårdhygien Under 2009 och 2010 gjorde en arbetsgrupp flera insatser för att sprida information om gällande upphandlingsavtal samt gränsdragning mot regionen för inköp av material, vilket har fått stora effekter på kostnaderna. Kostnaderna minskade med 48 % under perioden Under 2012 har kostnaderna börjat öka igen, framförallt i oktober och en analys kommer att göras för att få fram orsakerna till ökningen.

3 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 3(35) Jan- okt Kostnadsbärare Östra området Västra området Centrala området Stöd- och serviceenheten Summa Internkontroll år 2010, fortsatta åtgärder. Kontroll av hemtjänstpersonalens hantering av läkemedel Medicinskt ansvarig sjuksköterska gjorde efter internkontrollen år 2010 bedömningen att i huvudsak sker läkemedelshanteringen på ett säkert sätt men betonar vikten av att se över samtliga teamområden då kontrollen visar på vissa brister och oklarheter i hanteringen. Hon rekommenderade att respektive ansvarig enhetschef för hemtjänstpersonal tillsammans med ansvarig sjuksköterska går igenom hur det fungerar på teamområdet och lämnar anvisningar och riktlinjer för framtida hanterande så att kvalitetssäkring sker i hela förvaltningen av hanteringen av läkemedel. Områdena har arbetat på följande sätt med kvalitetssäkringen För centrala och östra området lämnades rapport om åtgärder i förra årets granskningsrapport. Centrala rapporterar att de åtgärder som vidtagits har gett resultat i minskning av antal ordinerade doser som inte getts. Dessa uppgick till 273 stycken under perioden 1/-31/ och för motsvarande tidsperiod 2012 uppgick de till 228 stycken. Västra området har under 2012 arbetat fram nya riktlinjer/rutiner för kvalitetssäkring som personalen nu arbetar efter. Tidssättning för HSL- och SoLinsatser och kringtid i relation till kundtid Utförd internkontrollgranskning gällande tidssättningen visade att endast ca 50 % av beviljade tidsinsatser utfördes.

4 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 4(35) PWC granskade i februari 2011 ONs fördelning av personella resurser inom äldreomsorgen och rekommenderade då ON att följa upp mätningen av hur mycket tid som verkställdes. De betonade också vikten av att kringtiden definieras till innehåll och omfattning som ett sätt att säkerställa resursfördelningens ändamålsenlighet. Ett omfattande projektarbete med 4 delprojekt gällande hemtjänst startades upp under 2011 och en ny modell för ersättning inom hemtjänsten togs i bruk per den 1 maj De 4 delprojekten var följande 1. Uppföljning och revidering av kundinformation, riktlinjer och rutiner 2. Biståndsbeslut utifrån rambeslut och schabloner 3. Verksamhetsuppföljning i verkställigheten 4. Avgifter och resursfördelningsprinciper Delprojekt 1 har tagit fram en mapp med uppdaterade broschyrer hänförliga till hemtjänsten. Denna mapp ges till nya kunder. Vidare har informationen på hemsidan uppdaterats och en vägledning till medarbetarna har tagits fram. Även förvaltningsriktlinjerna för anhöriganställda har uppdaterats. Delprojekt 2 har fokuserat på kvalité i utredningar och också på kundens behov. Man vill lyfta fram kundens egna resurser, tydliggöra önskemål och målsättningar. Nya statiska tidsschabloner har tagits fram för SoLinsatser utifrån faktisk tidsåtgång i egenregi. Delprojekt 3 har utvecklat kontinuitetsrapporter för att följa personalkontiuitet hos olika utförare. Vidare arbetar man vidare med kontroll av olika insatstider för olika utförare och kvalitetsuppföljningar efter 3 veckors bistånd. Delprojekt 4 avrapporteras i internkontrollarbete år 2012, pkt 2-3. Privata medel Förra året rapporterades att i ett ärende hos extern vårdgivare konstaterades brister i hanteringen av privata medel. Denne vårdgivare gjorde en Lex Sarah anmälning. Under mars har versamhetschefen skrivit en utredning och åtgärdsplan som innebär att den inblandade personalen har fråntagits all kassahantering samt konstaterat att inga pengar saknades.

5 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 5(35) Vidare har man begränsat tillgången av medlen till endast kontaktpersonen, tidigare kunde både god man och anhöriga ha tillgång till medlen. För att så långt möjligt förhindra förlust av kundernas privata medel och betona vikten av att kontroll sker i enlighet med ONs fastställda riktlinger kommer kontroll av privata medel att skrivas in som löpande kontroller för ekonomiområdet se år 2012, pkt 9 löpande kontroller ekonomi. Det konstateras att det finns många Lex Sarah anmälningar gällande kundernas privata medel hittills i år 25, jfr med 20 år Genomförandeplaner utifrån utvalda kvalitetsparametrar enligt Socialstyrelsen Förslag på åtgärder Intern kontrollgruppen föreslog följande åtgärder grundade på de iakttagelser som gjordes vid granskningstillfället. ytterligare utbildning i dokumentation, t.ex. att upprätta genomförandeplan ge vårdpersonalen fortlöpande handledning i dokumentationsarbetet arbetet med genomförandeplaner diskuteras på arbetsplatsträffar vårdpersonal och enhetschefer som arbetar på Vob försöker uppmärksamma kunders behov av företrädare. När behov finns meddelas detta till överförmyndaren och på så sätt kan fler kunder med sådant behov få legal företrädare. Detta kan förhoppningsvis leda till en ökad delaktighet i upprättandet av genomförandeplanen mallen för genomförandeplanen ändras så att den uppfyller Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd Östra området rapporterar att det fortlöpande ges handledning i dokumentationsarbetet på verkställighetsmöten liksom diskussion och genomgång av genomförandeplaner. Däremot anser områdets enhetschefer att god man i regel endast sörjer för ekonomi och inte för person och i dessa fall finns inget skäl att involvera gode män i genomförandeplaneringen. Centrala området anser att dokumentationsutbildningarna har varit till nytta i det dagliga dokumentationsarbetet. Ledningsgruppen har beslutat om en strategi för fortsatta utbildningar och behörigheter. Målet är att omvårdnadspersonalen ska vara utbildade i att både läsa och skriva i verksamhetssystemets SoL- och HSLjournaler. Genomförandeplan ska

6 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 6(35) finnas i Procapita och avvikelser ska skrivas direkt i verksamhetssystemet. Centrala områdets enhetschefer är handledare för personalen gällande dokumentationsarbetet. På verkställighetsmöten läggs grunden för bra individuella genomförandeplaner och på arbetsplatsträffar diskuteras allmänt om vikten av bra genomförandeplaner och vad som krävs för att få hög kvalité för dessa. Verksamhetscontroller rapporterar att genomförandeplanen inte har ändrats. Inköp av inkontinensmaterial Inkontinensmaterial är också en stor driftskostnad i OFs budget. Kostnadsutfall redovisas enligt nedanstående tabell, för 2012 anges kostnad för perioden jan-okt Kostnaden mellan 2008 och 2011 har minskat med 15 % p g a översyn av inköpsrutiner och kvalitetsarbete. Med samma utfall som i nov o dec förra året kan vi räkna med ett något lägre utfall eller utfall i nivå med förra året. jan -okt Kostnadsbärare Östra området Västra området Centrala området Sos enheten Summa Värmekedjan vid distribution av varm mat Nedan redovisas vilka åtgärdsförslag som har genomförts under 2012 På Vob 1 som tillagar maten har man senarelagt packningen av sina värmeboxar. På mottagande Vob ringer transportören på dörrklockan när maten levereras. På enheten kommer maten att serveras direkt ur kantinerna i stället för att hällas upp i andra skålar/karotter, eftersom bordsservering inte tillämpas.

7 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 7(35) Vob 2 har sett över sina rutiner gällande hanteringen av specialkost och även detta boende packar sina värmeboxar senare. Kylblock har inhandlats och användas för att behålla kylan under transport. Vob 3 har sett över sina rutiner gällande packning av värmeboxar och packar dessa senare. Mottagande Vob har sett över sina rutiner vid servering till kunderna. En ny kontroll kommer att göras på dessa enheter år Vidare pågår ett informationsarbete på både på kostenheter och boenden om vad som framkommit vid granskningen för att införa bra rutiner i hela förvaltningen för att behålla temperaturen i hela kedjan Delegerad hemsjukvård Både osäkerheten i tidsschabloner och felregistreringar i Procapita, som observerades vid internkontrollarbetet förra året har medfört att dessa insatser inte längre tidssätts med schabloner utan mäts som utförd tid. Därför sker inte heller någon registrering av beräknade tidsinsatser för delegerade hslinsatser i Procapita. Dock föreligger svårighet att styra resurser rättvist för dessa timmar eftersom de f n schablonberäknas i resursfördelningsmodellen för hemtjänsten. Granskning av att inköpskort innehas och används i enlighet med kommunens riktlinjer och inköpspolicy OFS granskning av denna kontrollpunkt förra året har överlämnats till ekonomi och finans och efter det har redovisningschefen tagit fram ett förslag till nytt regelverk för betalkorten. Omsorgsförvaltningen har fått lämna synpunkter på förslaget och synpunkterna har beaktats i nya riktlinjer som kommer att behandlas av ksau i november. Vidare har klarlagts att det är OF som ska anordna de utbildningar som är nödvändiga för att man ska ha genomgått för att få ha ett betalkort. Därför har ca 90 anställda utbildats till direktinköpare under hösten. Kontroll av korrekt moms, betalning i tid samt att bilägga deltagarförteckningar vid representation kommer att ingå i OFs löpande kontroller se vidare år 2012 pkt 9. Förekomsten av bisysslor Medarbetarens eventuella förekomst av bisyssla tas upp av chef en gång om året i samband med medarbetarsamtal och vid nyanställning, enligt riktlinje. Vid förekomst av bisyssla finns checklista för hjälp vid bedöm-

8 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 8(35) ning om bisysslan är godkänd eller inte. Förvaltningschef fattar beslut om att tillåta/förbjuda bisyssla. År 2012 Pkt 1- Granskning av nattinsatser i hemtjänsten Granskningsgrupp: Enhetschefer Irene Kindgren västra, Lotta Orrgren- Manthos centrala, Åsa Nordberg, Katarina Stoltz och Pernilla Åkesson östra, samt biståndshandläggare Viveka Jansson, Anette Andersson, Pernilla Nylander samt myndighetschef Lotta Lindberg Bakgrund och syfte Behov av granskning av nattinsatser har konstaterats för att antal kunder och insatser har ökat enkel- och parallellbemanning hanteras olika beviljade insatser har ifrågasatts kostnaderna för nattinsatserna är höga och har ökat mellan år 2010 och Enligt kostnad per brukare redovisas för år 2011 (år 2010 inom parentes), kostnader per beviljad nattimme för östra med 991 kr (940kr) västra med 1075 kr (741kr) centrala området 868 kr(632 kr) En del av kostnadsökningen kan bero på att nattbilarna inte ingick i kostnaden år 2010, men huvudsakligen är ökning i kostnadsnivåerna hänförlig till personalkostnader. Personalkostnaderna för nattbemanningen per 31 okt 2012, visar kraftiga överskridanden jfr med de resurser som tilldelats områdena. För östra och västar har tilldelats resurser för 3 nattpatruller och för centrala området för 2 nattpatruller. 3 nattpatruller motsvarar 11,52 åa och 2 nattpatruller motsvarar 7,68 åa ( 3,84åa/patrull). Riktvärde för förbrukning av personalkostnader per okt ligger på ca 84 %. Faktiska utfall uppgår för östra området till 89%, västra 92% och centrala 104%, sammantaget 96 % av resurserna för hela

9 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 9(35) året har förbrukats, vilket pekar på ett underskott för helår med 2,5 mkr. Ny riktlinje för nattbemanning har antagits Granskning har skett av 60 slumpmässigt utvalda kundärende i september månad, 20 i varje område, centrala, västra och östra. Sommarro och Allögården ingår inte i granskningen eftersom dessa enheter har egen anställd nattpersonal. Organisation och nattbemanning inom hemtjänsten Östra området har 3 nattpatruller. Sommarlyckans nattpatrull utgår från Allögården, Fjälkinges nattpatrull från Fjällbacka och Åhus nattpatrull utgår från Möllebackshemmet. Det finns 2 medarbetare i varje nattpatrull. Sommarlyckan har tillfällig utökning av en medarbetare varje natt kl 21, eller 21,05 07,00.11,55åa Västra området har 3 nattpatruller som utgår från Tollarp, Everöd och Odal. I varje nattpatrull tjänstgör 2 medarbetare varje natt, plus en extra medarbetare som stöttar upp med insatser som kan utföras av en person. Antal anställda uppgår till 11,61 åa. Med extra anställningar var antal anställda i september 13,53 åa. Centrala området har i samband med att Sommarro övergår till att vara trygghetsboende sammanfört samtliga natt- och larm esurser till Hemtjänst Centrum. Nattpatrullen inkl tidigare nattresurs inom Sommarro uppgår till 9,59 årsarbetare. Inom larm- och nattverksamheten finns två bilar. Den ena larmbilen används för fasta insatser (med företrädesvis dubbelbemanning) och larm och bemannas oftast med två medarbetare, den andra larmbilen används mestadels för fasta insatser/tillsyner. Kundutveckling i antal ärenden och timmar Område Kunder med nattinsats I % Kunder med nattinsats I % Antal timmar I % Antal timmar , med nya schabloner Östra Västra Centrala Summa I %

10 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 10(35) Granskning av beslut Tre biståndshandläggare har granskat besluten i de 60 ärendena, utvalda så att man inte granskat egna beslut. Därefter har man tillsammans med myndighetschefen gått igenom och kvalitetssäkrat granskningen samt sammanfattat granskningen. Majoriteten av kunderna har tillsyn 1-2 gånger per natt. Frågeställningar vid granskningen Framkommer det tydligt varför natthjälp beviljats i utredningen? Målsättningen med beslutet. Är besluten registrerade på rätt sätt i procapita Kan behovet tillgodoses på annat sätt, t ex genom trygghetslarm Resultat av granskningen Område Granskning av 20 kunder Brister i målsättning Fel tidregistrering i Procapita Intervall tydliggörs Östra Västra Centrala 20 2 Sa Samtliga områden I samtliga granskade ärenden gör biståndshandläggaren bedömningen att insatserna är motiverade och inte kan tillgodoses på annat sätt. Återrapportering kommer att ske till ansvarig handläggare av vad som konstaterats vid granskningen. Östra området I 2 ärende krävs förtydligande av målsättningen för nattinsatsen 1 ärende fel var felregistrerat beslut om dubbelbemanning saknades trots att behov av sådan förelåg. 1 ärende lite otydligt i intervall om det var 2 eller 3 tillfällen.

11 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 11(35) Västra området: I 1 ärende krävs förtydligande av målsättningen för nattinsatsen 1 ärende motstridiga uppgifter om det är enkel- eller dubbelbemanning vid hjälpinsatser och inte kunnat tyda registreringen i Procapita. 1 ärende felregistrerad tid samt lite otydligt varför dubbelbemanning Centrala området I 2 ärende krävs förtydligande av målsättningen för nattinsatsen. Granskning av verkställighet Frågeställningar vid granskningen Kontroll av schema och bemanning Följs de nya riktlinjer för nattarbete i hemtjänsten Finns beslut om parallellgång då insatsen utförts av flera Kringtid Körsträcka Arbetsuppgifter utöver kundbesök Nyckelhantering Besvara trygghetslarm? Vilken omfattning? Finns det genomförandeplan på nattinsatserna? Resultat av granskningen Granskningen genomfördes vid 2 tillfällen den 2 september och den 13 september Område Besök Varav besökavseende Larm Beslut med Parallellgång Saknar beslut om parallellgång Beslut i % inte parallellbem Östra % Västra % Centrala % Sa %

12 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 12(35) Område Besök Varav besök avseende Larm Beslut med parallellgång Saknar beslut om parallellgång Beslut i % inte parallellbem Östra % Västra % Centrala % Sa % Ovanstående bekräftar att den nya riktlinjen gällande nattbemanning inte följs. 2 personal går till kunder där det saknas beslut om parallellgång, av 331 besök den 2 september hade 37 kunder inte beslut om parallellgång. Av de 345 besöken den 13 september saknades beslut om parallellgång för 32 kunder. I ett område kan dubbelbemanning bero på arbetsmiljön, risk hot o våld i närområdet. Personalen i detta område är utrustade med överfallslarm. Körsträckor och kundtid Område Körsträcka i mil en natt Kundtid 1 i % Kundtid 2 i % Östra 49 28,4 17,9 Västra 48 30,2 Ej mätt Centrala Sa 108,9 Det konstateras av ovanstående mätningar att det finns en klar koppling mellan kundtid och restid, är avstånden långa tar resorna mer tid i anspråk och ger en lägre kundtid. Arbetsuppgifter utöver kundbesök Personalen har i regel inga andra arbetsuppgifter än nattinsatser. Undantag kan vara samverkan i ett område mellan nattpatrull och stöd av insat-

13 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 13(35) ser på boende nattid. I ett område ingår att 1ggr /v städa på nattpatrullens kontor, i 1 område ingår att i mån av tid att en gång varannan vecka städa personalutrymme på ett boende. Nyckelhantering Västra området Nycklar till de kunder som har fasta besök, tas med vid passets början och lämnas vid arbetspassets slut. Nycklar till de personer som brukar larma tas även med. Om någon larmar vars nyckel inte finns med i bilen, så måste dessa hämtas i hemtjänstlokalen. Centrala Nycklar till de kunder som har fasta besök, tas med vid passets början och lämnas vid arbetspassets slut Larmnycklar förvaras i ett speciellt larmskåp, Under arbetspasset åker personal in till hemtjänstlokalen och låser in nycklar där det inte planeras fler besök, samt hämtar ut nycklar för kommande besök. Östra Nycklar till de kunder som har fasta besök, tas med vid passets början och lämnas vid arbetspassets slut. Nycklar till de personer som brukar larma tas även med. Om någon larmar vars nyckel inte finns med i bilen, så måste dessa hämtas i hemtjänstlokalen. I ett område finns sk nyckeltuber, dvs nyckeln förvaras i kundens dörr. Nattpatrullen har för dessa kunder tillgång till en speciell nyckel till nyckeltuben För samtliga områden finns det med nuvarande nyckelhantering risk att nycklar kan försvinna. Förslag till åtgärder Beställningar från Myndighetsenheten Personalen bör informeras om att skäl för parallellbemanning alltid tydligt måste framgå av utredningen. Detsamma gäller vikten av att tydliggöra målsättningen för nattinsatsen i utredningen. Verkställighet Vid mättillfällena var det 30 resp 40 larmbesök på en natt vilket försvårar planering av de beställda insatserna och larmen kan innebära att tidsplaneringen för besök hos kunderna påverkas. Per-

14 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 14(35) sonalen i nattpatrullerna bör informeras om hur man gör vid larm, ex om båda ska stanna kvar i avvaktan på ambulans. Enhetschefer för nattpatrullerna går åter igenom och informerar om riktlinjen gällande nattarbete. Man kan bjuda in till ett möte med samtliga nattpatruller och enhetschefer för nattpersonal för att ge samma information till samtliga berörda Förbättring krävs i samband med upprättandet av genomförandeplaneringen för nattinsatserna. Förslag att kontaktmannen på dagen tar ansvar för att genomförandeplanering även av nattinsatserna. I praktiken har östra fler kunder och resursfördelningen bör analyseras för att se om resurserna kan styras mot beräknat behov genom de statiska schablontiderna samt en differentierad restid. Många kommuner har infört system som löser nyckelproblematiken. Kostnader för sådant system bör ställas mot personal- och reskostnader för att hämta larmnycklar. Det bör utredas om organisationen för nattbemanningen i hemtjänst har betydelse för kostnader och olikheter i verkställigheten. Kan en effektivare natthemtjänst erhållas vid en samlad organisation under en och samma chef? Pkt 2-Resursfördelningsmodell för hemtjänsten Bakgrund och syfte Den 1 maj infördes en ny resursfördelningsmodell för hemtjänsten. Modellen ersätter faktiskt utförd tid hos kunden och denna tid mäts elektroniskt med mätverktyget Mobipen. Modellen infördes för att det konstaterats att den ersättningsmodell med beviljade timmar SoL och beställda delegerade timmar hsl hade alldeles för hög tidsåtgång jämfört med vad som åtgick för insatserna. Detta kunde innebära att resursfördelningarna blev inkorrekta och att kunderna debiterades fel avgifter. Granskning Månatlig kontroll Varje månad görs en uppföljning av ersättningsvolymen för samtliga leverantörer, såväl interna som externa. Syftet med uppföljningar är att säkerställa att Taket för ersättningsvolym inte överskrids. Taket räknas fram som summan av beställda SoLtimmar samt en schablonberäknad

15 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 15(35) volym för delegerade hslinsatser. Avräkning av resurs mot leverantör inom egenregin sker mot geografiskt område. Närvaro- och insatsregisteringen i Mobipen har skett korrekt Genomsnittstiderna för utförande av olika insatser stämmer överens med ambitionsnivåerna som är fastställda genom schablontiderna. Uppföljningen genomförs av en arbetsgrupp med beslutanderätt bestående av ekonomichef, ekonom, myndighetschef, mobipenansvarig samt verksamhetscontroller. De verksamheter som överstiger sitt tak, det vill säga att summan av antalet registrerade timmar i Mobipen överstiger summan av antalet beställda timmar i Procapita och schablon för hsl, blir underrättade om att de skriftligen ska redovisa på en rapporteringsblankett anledningen till att taket överstigits. När blanketten inkommit gör verksamhetscontroller en kontroll av vilken dokumentation som finns i Procapita gällande de kunder där antalet utförda timmar överstiger antalet beställda. En annan åtgärd kan vara att arbetsgruppen kallar berörd enhetschef/verksamhetsansvarig/verksamhetschef till ett samtal kring t.ex. ambitionsnivå, handhavande av Mobipen och om det finns särskilda skäl till att antalet utförda timmar överstiger de beställda. Därefter beslutar arbetsgruppen om det finns godtagbara skäl till att taket för ersättningsvolymen överstigits. En förutsättning för att ersättning ska utbetalas för utökade behov är att bedömt behov finns dokumenterat i verksamhetssystemet Procapita. Erfarenheter Arbetsgruppens erfarenheter är att under de första månaderna efter införandet av den nya ersättningsmodellen (1 maj) överträdde flera externa leverantörer taket för ersättningsnivån. Det handlade om att leverantörerna hade en för hög ambitionsnivå och bristande kunskap om handhavande av Mobipen. Arbetsgruppen har haft kontinuerliga samtal med leverantörerna och antalet leverantörer som överstiger sitt kapacitetstak har minskat. I dagsläget är snarare bekymret att det finns leverantörer i egenregi som utför för få timmar i jämförelse med de beviljade. Granskning av andra variabler i modellen Volym År 2011 uppgick volym hemtjänst, del hemsjukvård, avlösning och ledsagning till timmar. Om utfall av utförd tid i ny modell för perioden maj-september 2012 läggs till grund för en beräknad helårsvolym 2012 blir den ca timmar. Antagande om årsvolym i modellen uppgick till timmar.

16 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 16(35) Dock kan antas att eftersom ersättning ges efter utförda timmar hos kund kan volymen komma att öka. Restid Antagande om restid i förhållande till kundtid uppgick för de olika geografiska områdena i modellen till 40 % för östra och västra området, samt 30 % för centrala området. Vid ny restidsmätning utförd i v 38, uppgår restiden för östra till 36 %, västra 39 % och centrala området 31 %. Det innebär att antagandet o restid har varit rimligt, införandet av Laps Care som planeringsverktyg i hemtjänsten bör minska restiden. I centrala staden kan omfattande arbete med vägar mm ha medfört en något högre restid. Övrig kringtid För övrig kringtid konstateras att samtliga områdens faktiska utfall överstider vad som beräknats i modellen. För samtliga områden beräknades kringtiden till 30 % av kundtid, dvs 18 min per kundtimme. De geografiska områdena överskriver den tiden med 21 min, 35min och 42 min. Dock finns det osäkerhet i denna beräkning eftersom den utgår från kostnadsredovisningen och inte bygger på faktiska mätningar. Det kan konstateras att samtliga områden måste omvandla kringtid till kundtid för att få en effektivare hemtjänst. Vidare konstateras att modellen bör beakta att även övrig kringtid varierar mellan områdena beroende bl a på att östra och västra området har många bilar i verksamheten som kräver service och däckbyte inne i Kristianstad. Detta gör att mycket personaltid går åt för bilhantering i dessa områden. Det har framkommit att det finns omställningsproblem i hemtjänsten som har ökat med införandet av LOV. En hemtjänstgrupp kan med kort varsel få en minskad kundvolym att utföra och då kan övertalig personal öka på kostnaderna för övrig kringtid. Detsamma gäller att kunder avbokar sina insatser med kort varsel. Enheten måste ha en beredskap för att utföra insatserna men i och med att det endast är faktisk kundtid som ger resurser kommer avbokningstiderna med i övrig kringtid. En annan påverkande orsak på kringtiden är larm- och värdinnepersonal (vid servering) som finns anställda på interna enheter. De interna enheterna har inte tillförts resurser för detta i modellen och därför krävs en ändring i den så att resurser för denna personal styrs mot de interna enheterna och läggs utanför timpriset. Nyckelkoder Nyckelkoden för kundens adress styr vilken restidsfaktor och vilken ersättning för bilkostnader som betalas ut. För mätperioden var ersättningsbeloppen för omvårdnadsföretag 433 kr resp 473 kr i tätort resp landsbygd, för serviceföretagen var ersättningsnivåerna 314 kr resp 338 kr.

17 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 17(35) För att kontrollera att rätt ersättning betalats ut har 200 slumpmässigt utvalda kunder nyckelkod för adress tagits fram i Procapita. I samtliga ärenden var klassningen av nyckelkod som tätort eller landsbygd korrekt och gav utföraren en korrekt ersättning. Tak i resursfördelningsmodellen I september månad har analyserats faktiskt utfall av hemtjänstvolymerna i förhållande till takvolymerna med nedanstående resultat Externa utförare utför 91 % av takvolymen Interna utförare utför 82 % av takvolymen Ett försök har gjorts att analysera om det är så att beräknad tid för delegerade hslinsatser används för att höja nivåerna för SoLinsatser hos vissa utförare, både interna och externa. Utförandegrad i förhållande till tak visar stora variationer både internt och externt. Det kan inte uteslutas att vissa utförare ökar på sina insatstider utöver schablontider för SoL insatser med den schablonberäknade tiden för hsl. För att begränsa möjligheten att utöka SoLinsatser utöver schablontiderna föreslås därför ändring i takberäkningen i resursfördelningen för Övrig internkontroll av modellen utförd för utfall i september månad 3 externa leverantörer och 3 interna utförare har granskats avseende att tider för beställda insatser registerade i Procapita har överförts korrekt till Bobrapport som ligger till grund för utbetalning av ersättningar och resurser tider för utförda insatser registrerade med Mopipen har överförts korrekt till Bobrapport. kontroll av att fakturorna från externa leverantörer omfattar samma timmar som Bobtrapporten som utgör fakturaunderlag. Vid granskningen har konstaterats att för 9 kunder finns beslut med i takberäkningen som är dubbla eller i ett fall 3-dubbla. Detta ökar på taktiden och ger utförarna möjlighet att få resurser utöver fastställt tak. för en extern utförare finns kundtid medräknad i taket med 47 timmar, där kunden är på korttidsboenden och inte haft insatser sedan i juli. för ett äkta make par har all utförd tid registrerats på den ena maken. Mopibenansvarig har meddelats om detta. för tre kunder finns högre utförd tid i Mobipen då granskningen utfördes än vid uttag av rapporter som utgör underlag för fakturan. Leverantörerna är meddelade om att det är tid per den 5 i

18 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 18(35) månaden efter insatsmånaden som gäller som ersättningar och resurser. för en intern enhet konstateras att insatser utförda av nattpersonal kommer med i underlaget från Mopipen och resursberäknas då felaktigt för dagen. Utredning pågår av systemansvariga. Förslag till åtgärder Resursfördelningsmodell för 2013 ändras så att taket i modellen sänks och interna resurser fördelas för personal för larm och värdinnor. Fortsatta mätningar av restid- och kundtid. Om möjligt mäta de parametrar ex tid för bilhantering som är olika i områdena. Månadsvisa granskningar av underlagen för resurser och ersättningar så att felaktiga beslut inte höjer takvolymen. Myndighetsenheten har informerats om detta och redan vidtagit åtgärder för att rätta upp dubbla beslut och klargöra rutiner för att undvika dubbla beslut i framtiden Möjlighet och tidpunkt för avslutande av beställning av hemtjänstinsatser då kunden får sina behov tillgodosedda på annat sätt exempelvis vid korttidsvistelser bör analyseras. Myndighetsenheten har vidtalats om detta och kommer att avsluta sådana beslut om det inte är troligt att kunden kommer tillbaka till ordinärt boende med insatser enligt beslutet utan förnyad bedömning behövs. Månadsvisa stickprov bör göras av att rätt tider från Procapita och Mobipen kommer över till BoBrapporten som utgör underlag för ersättningar och resurser. Varje månad bör analyseras de beslut som inte genererat någon utförd tid och om det finns utförda tider utan beslut. Granskning i nov-dec av ytterligare enheter både interna och externa Pkt 3- Debitering av kundavgifter för hemtjänst Ovanstående punkt risk- och väsentlighetsanalyserades utifrån förutsättningen att en ny modell baserad på faktiskt utförd kundtid skulle införas fr o m den 1 maj. I och med tidsförskjutning av den nya modellen till den 1 september har inte några kundavgifter enligt ny modell funnits att granska. Denna granskning får därför avrapporteras under nästa år.

19 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 19(35) Pkt 4 - Sjuksköterskans uppföljning av hemsjukvårdspatienter Bakgrund och syfte Under ett antal år har granskningen av gränssnittet mot regionen följts upp med anledning av vår kommun har redovisat en stor andel delegerad hemsjukvård av total volym hemtjänst och delegerad hemsjukvård. Enhetschefer för sjuksköterskor har observerat att en stor del av hemsjukvårdspatienterna inte hade uppföljningsbesök av sjuksköterska minst månadsvis och därför beslöts att granska detta i internkontrollen år Ansvarig för granskningen har varit enhetschef Marie Persson, centrala området. Granskningen har utförts av enhetscheferna för sjuksköterskorna. Granskningen har utförts under september månad Antal hemsjukvårdspatienter och antal som inte fått besök minst 1 gång/månad Resultatet av granskningen visar följande Område Antal hsvpatienter Antal hsvpatienter som inte hade uppföljning månadsvis I % Östra Västra Centrala Summa Det konstateras att 19 % av hemsjukvårdspatienter har inte fått något besök av sjuksköterska minst 1 gång per månad i september. Det finns olika anledningar till varför patienterna inte fått något besök: Patienter som har kateter är inte i behov av hembesök varje månad. Alla patienter med ApoDos får inte besök av sjuksköterskan pga uppgiften att lämna ut dosrullen har överlåtits till hemtjänstpersonalen.

20 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 20(35) Vid egenvårds ärende behöver inte sjuksköterskan göra någon uppföljning varje månad. Vi ser fortfarande att det finns patienter som inte är i behov av hemsjukvård utan skulle kunna ta sig till vårdcentralen. Förslag till åtgärder I sjuksköterskans ansvar för läkemedelshantering ingår att kontinuerligt följa upp läkemedelseffekter samt följa patientens mående. Vi måste därför göra sjuksköterskan uppmärksam på att besök minst 1 gång/månad hos dessa patienter är nödvändig om det är en hemsjukvårdspatient. Enhetscheferna för sjuksköterskorna kommer att ha genomgång tillsammans med sjuksköterskorna angående läkemedelshanteringen för att få förtydliga detta. Enhetschef för sjuksköterskan kommer att ha kontinuerliga genomgångar med sina medarbetare om vad som är sjuksköterskans ansvar i hemsjukvård samt vilka patienter som är kommunens ansvarsområde. Detta är enligt ansvariga ett ständig pågående arbete. Pkt 5- Sjuksköterskornas nyckelhantering Bakgrund och syfte Det finns många nycklar i omlopp till läkemedelsförråd och sjuksköterskeexpeditioner. Det har också konstaterats att nycklar är försvunna. Syfte var att utreda omfattningen av saknade nycklar. Granskning Det finns sammanlagt 209 stycken nycklar till sjuksköterskorna vita nyckelskåp, som har utkvitterade från låssmeden. Inventeringen av nycklar i förvaltningen visar att det saknas 64 stycken nycklar. Orsaken till att det saknas nycklar kan vara att utkvittering av nycklar har hanterats av olika professioner efterhand som organisationen har förändrats. Det har inte funnits någon rutin om vem som har haft huvudansvaret. Förslag till åtgärder Nuvarande nyckelsystem måste bytas ut snarast för att säkerställa att ingen obehörig har tillgång till nycklarna.

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Utförd intern- och egenkontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Rev. 2015 02 13 Omsorgsförvaltningen Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Innehåll Innehåll... 2 1 Insats- och närvaroregistrering i hemtjänst genom Phoniro Care...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 7/2014 Vår handläggare Johanna Gustafsson, samordnande Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-02-26, 33 Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av den interna kontrollen år 2011.

Uppföljning av den interna kontrollen år 2011. Granskningsrapport Omsorgsförvaltningen Ekonomienheten Lilian Erlandsson 2011-11-11 Uppföljning av den interna kontrollen år 2011. Årets internkontrollarbete har fortsatt enligt den modell som infördes

Läs mer

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinjer Biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, chef, vårdpersonal, boendesamordnare,

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA 2014-03-14 1 (7) RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA Riktlinjen är ett komplement till den policy som finns kring it-säkerhet i Höganäs kommun. Riktlinjen beskriver hur ansvarsfördelningen

Läs mer

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm

Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm Bilaga 25 sida 1 (5) Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm Ersättningar för år 2013 Version 2013-05-15 Bilaga 25 sida 2 (5) A. Ekonomi

Läs mer

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care?

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Kundtiden utgår ifrån beviljade insatser enligt SoL av biståndshandläggare och beställda delegerade insatser av legitimerad personal. Observera

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Handläggare Barbro Ernald 0152-296 07 Socialnämnden Dnr SN/2016:65-700 2017-01-0 1/2 Internkontrollplan 2017 för socialnämnden Socialnämnden beslutar att 1. anta internkontrollplan

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i Dokumentnamn Kapitel DNR Ersätter DNR Utgåva Regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i ordinärt boende i Utfärdad 2011-11-02 Datum för senaste ändring 2012-01-25rev CS Utfärdare

Läs mer

Bilaga 7 till kundval hemtjänst

Bilaga 7 till kundval hemtjänst Bilaga 7 sida 1 (5) Bilaga 7 till kundval hemtjänst Beskrivning av servicetjänster Bilaga 7 sida 2 (5) A Servicetjänster Kommunmedborgare som är fyllda 75 år eller är äldre och som bor i ordinärt boende

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten Rutin för avvikelser inom Socialtjänstens område inom vården och omsorgen om äldre enligt föreskriften SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten

Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten 2015-10-28 Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten Maria Lillieström maria.lillieström@jonkoping.se Tfn: 036-10 75 71 Ansvarig för dokumentation och uppföljning av Rutiner och anvisningar

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Logghantering för hälso- och sjukvårdsjournaler

Logghantering för hälso- och sjukvårdsjournaler Sida 1 (7) 2013-09-19 Logghantering för hälso- och sjukvårdsjournaler Övergripande riktlinjer för kontroll av åtkomst av hälso- och sjukvårdsjournaler i Stockholms stads verksamhetssystem. Dessa riktlinjer

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Sov 388/2016 2016-05-24 Dokument uppdaterat 2016-05-24 Dokument upprättat 2014-05-27 (Sov 197/2014) Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER

SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER» Bättre framförhållning ger lugnare arbetsmiljö Läkemedel 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning 6 Analys

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Bakgrund Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för alla patienter som bor permanent i särskilda boendeformer eller vistas tillfälligt

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 14(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 103 Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden föreslås tacka

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort.

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort. TILLÄMPNINGSREGLER FÖR ERSÄTTNING TILL UTFÖRARE AV HEMVÅRD Gäller fr.o.m. 2011-03-01, reviderad 2015-01-21 IntraPhone är ett system som omsorgspersonalen snabbt och enkelt kan dokumentera utförda insatser

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden AVTAL AVSEENDE HEMTJÄNST 1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr 21 20 00-0951), genom Omsorgsnämnden, 291 80 Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden och nedan kallad Leverantören har i dag följande

Läs mer

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella.

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. 2011-12-07 Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. Insats Åtgärd kommentarer 1. Val av utförare. När

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Bedömning av egenvård - riktlinje

Bedömning av egenvård - riktlinje Bedömning av egenvård - riktlinje Bakgrund Socialstyrelsen tydliggör i föreskriften Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-10-02 SN-2012/321 Socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta

Läs mer

Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten

Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-09-24 1 Sn 165 Dnr SN 2015/0082 Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten Beslut Socialnämnden beslutar att - godkänna förvaltningens

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid

Regler för registrering och ersättning av utförd tid Regler för registrering och ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Administrativa rutiner för handläggare och utförare Socialförvaltningen Myndighetsavdelningen

Administrativa rutiner för handläggare och utförare Socialförvaltningen Myndighetsavdelningen Skapad 2010 03 31, senast reviderad 2015 10 27 Insats Åtgärder Kommentarer Val av utförare Om brukaren avstår från att välja utförare Handläggaren informerar brukaren om valfrihetssystemet. Brukaren kan

Läs mer

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Skrivelse 2013-09-04 Dnr VON 2013/104 Reviderad 2014-10-16/GE Vård- och omsorgsnämnden Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Allmänt Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, (SoL)

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Besök hos Modus Vivendi och samtal med Astrid Kontaktmannaskap Företaget har vuxit i antal medarbetare och därför har arbete lagts ner för

Läs mer