Granskningsrapport för internkontroll år 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskningsrapport för internkontroll år 2012"

Transkript

1 Granskningsrapport IK 2012 Bilaga1(35) Omsorgsförvaltningen Ekonomienheten Lilian Erlandsson kristianstad.se Granskningsrapport för internkontroll år 2012 Årets internkontrollarbete har fortsatt enligt den modell som infördes år En arbetsgrupp har tillsammans ansvarat för årets granskningsområden. Arbetsgruppen för internkontroll har följande medlemmar Lilian Erlandsson, ekonom, samordnare Maria Bengtsson, personalspecialist, samordnare Anette Eklund, enhetschef, västra området Helen Hildinggren, enhetschef, SoS Anna-Lena Ivarsson, enhetschef, centrala området Liselott Lindberg, myndighetschef, Myndighetsenheten Marie Persson, enhetschef, centrala området Åsa Nordberg, enhetschef, östra området Granskningen har genomförts i enlighet med av omsorgsnämnden fastställd internkontrollplan för år 2012, bil 1. Tillsammans med olika undergrupper har granskningsobjekten analyserats och kontrollerat utifrån Styrkans perspektiv, medborgare, medarbetare, utveckling och ekonomi. Utöver internkontroll enligt planen har områden och enheter arbetat med eget internkontrollarbete. Parallellt har också arbete med åtgärder enligt förslag rapporterade i granskningsrapporterna för internkontroll avseende år års internkontroll fortsatt.

2 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 2(35) Förkortningar Följande förkortningar användes OF,omsorgsförvaltningen HSL, hälso- och sjukvårdslagen IKplan, internkontrollplan Bob, Business Objects beslutsstödssystem LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade SoL, socialtjänstlagen Vob, vård- och omsorgsboende MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska Ksau, kommunstyrelsens arbetsutskott Internkontroll år 2009, fortsatta åtgärder. Hemsjukvård- gränssnitt mot regionen Arbetet med kontroll av gränssnittet har fortsatt under 2012 och rapporteras under granskningpunkt 4, år 2012, sjuksköterskans uppföljning av hemsjukvårdspatienter. Ekonomi ersättning för viss mervärdesskatt Arbetet med att stärka OFs personal gällande lagstiftning och regelverk för mervärdesskatt har fortsatt under För varje faktura omfattande omvårdnad inklusive hyreskostnader sker en prövning av vilken ersättningsmodell 6 %, eller18 % för hyra och 5 % för övriga kostnader som är fördelaktigast. Inköp av förbrukningsmaterial för hälso- och sjukvård samt basal vårdhygien Under 2009 och 2010 gjorde en arbetsgrupp flera insatser för att sprida information om gällande upphandlingsavtal samt gränsdragning mot regionen för inköp av material, vilket har fått stora effekter på kostnaderna. Kostnaderna minskade med 48 % under perioden Under 2012 har kostnaderna börjat öka igen, framförallt i oktober och en analys kommer att göras för att få fram orsakerna till ökningen.

3 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 3(35) Jan- okt Kostnadsbärare Östra området Västra området Centrala området Stöd- och serviceenheten Summa Internkontroll år 2010, fortsatta åtgärder. Kontroll av hemtjänstpersonalens hantering av läkemedel Medicinskt ansvarig sjuksköterska gjorde efter internkontrollen år 2010 bedömningen att i huvudsak sker läkemedelshanteringen på ett säkert sätt men betonar vikten av att se över samtliga teamområden då kontrollen visar på vissa brister och oklarheter i hanteringen. Hon rekommenderade att respektive ansvarig enhetschef för hemtjänstpersonal tillsammans med ansvarig sjuksköterska går igenom hur det fungerar på teamområdet och lämnar anvisningar och riktlinjer för framtida hanterande så att kvalitetssäkring sker i hela förvaltningen av hanteringen av läkemedel. Områdena har arbetat på följande sätt med kvalitetssäkringen För centrala och östra området lämnades rapport om åtgärder i förra årets granskningsrapport. Centrala rapporterar att de åtgärder som vidtagits har gett resultat i minskning av antal ordinerade doser som inte getts. Dessa uppgick till 273 stycken under perioden 1/-31/ och för motsvarande tidsperiod 2012 uppgick de till 228 stycken. Västra området har under 2012 arbetat fram nya riktlinjer/rutiner för kvalitetssäkring som personalen nu arbetar efter. Tidssättning för HSL- och SoLinsatser och kringtid i relation till kundtid Utförd internkontrollgranskning gällande tidssättningen visade att endast ca 50 % av beviljade tidsinsatser utfördes.

4 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 4(35) PWC granskade i februari 2011 ONs fördelning av personella resurser inom äldreomsorgen och rekommenderade då ON att följa upp mätningen av hur mycket tid som verkställdes. De betonade också vikten av att kringtiden definieras till innehåll och omfattning som ett sätt att säkerställa resursfördelningens ändamålsenlighet. Ett omfattande projektarbete med 4 delprojekt gällande hemtjänst startades upp under 2011 och en ny modell för ersättning inom hemtjänsten togs i bruk per den 1 maj De 4 delprojekten var följande 1. Uppföljning och revidering av kundinformation, riktlinjer och rutiner 2. Biståndsbeslut utifrån rambeslut och schabloner 3. Verksamhetsuppföljning i verkställigheten 4. Avgifter och resursfördelningsprinciper Delprojekt 1 har tagit fram en mapp med uppdaterade broschyrer hänförliga till hemtjänsten. Denna mapp ges till nya kunder. Vidare har informationen på hemsidan uppdaterats och en vägledning till medarbetarna har tagits fram. Även förvaltningsriktlinjerna för anhöriganställda har uppdaterats. Delprojekt 2 har fokuserat på kvalité i utredningar och också på kundens behov. Man vill lyfta fram kundens egna resurser, tydliggöra önskemål och målsättningar. Nya statiska tidsschabloner har tagits fram för SoLinsatser utifrån faktisk tidsåtgång i egenregi. Delprojekt 3 har utvecklat kontinuitetsrapporter för att följa personalkontiuitet hos olika utförare. Vidare arbetar man vidare med kontroll av olika insatstider för olika utförare och kvalitetsuppföljningar efter 3 veckors bistånd. Delprojekt 4 avrapporteras i internkontrollarbete år 2012, pkt 2-3. Privata medel Förra året rapporterades att i ett ärende hos extern vårdgivare konstaterades brister i hanteringen av privata medel. Denne vårdgivare gjorde en Lex Sarah anmälning. Under mars har versamhetschefen skrivit en utredning och åtgärdsplan som innebär att den inblandade personalen har fråntagits all kassahantering samt konstaterat att inga pengar saknades.

5 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 5(35) Vidare har man begränsat tillgången av medlen till endast kontaktpersonen, tidigare kunde både god man och anhöriga ha tillgång till medlen. För att så långt möjligt förhindra förlust av kundernas privata medel och betona vikten av att kontroll sker i enlighet med ONs fastställda riktlinger kommer kontroll av privata medel att skrivas in som löpande kontroller för ekonomiområdet se år 2012, pkt 9 löpande kontroller ekonomi. Det konstateras att det finns många Lex Sarah anmälningar gällande kundernas privata medel hittills i år 25, jfr med 20 år Genomförandeplaner utifrån utvalda kvalitetsparametrar enligt Socialstyrelsen Förslag på åtgärder Intern kontrollgruppen föreslog följande åtgärder grundade på de iakttagelser som gjordes vid granskningstillfället. ytterligare utbildning i dokumentation, t.ex. att upprätta genomförandeplan ge vårdpersonalen fortlöpande handledning i dokumentationsarbetet arbetet med genomförandeplaner diskuteras på arbetsplatsträffar vårdpersonal och enhetschefer som arbetar på Vob försöker uppmärksamma kunders behov av företrädare. När behov finns meddelas detta till överförmyndaren och på så sätt kan fler kunder med sådant behov få legal företrädare. Detta kan förhoppningsvis leda till en ökad delaktighet i upprättandet av genomförandeplanen mallen för genomförandeplanen ändras så att den uppfyller Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd Östra området rapporterar att det fortlöpande ges handledning i dokumentationsarbetet på verkställighetsmöten liksom diskussion och genomgång av genomförandeplaner. Däremot anser områdets enhetschefer att god man i regel endast sörjer för ekonomi och inte för person och i dessa fall finns inget skäl att involvera gode män i genomförandeplaneringen. Centrala området anser att dokumentationsutbildningarna har varit till nytta i det dagliga dokumentationsarbetet. Ledningsgruppen har beslutat om en strategi för fortsatta utbildningar och behörigheter. Målet är att omvårdnadspersonalen ska vara utbildade i att både läsa och skriva i verksamhetssystemets SoL- och HSLjournaler. Genomförandeplan ska

6 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 6(35) finnas i Procapita och avvikelser ska skrivas direkt i verksamhetssystemet. Centrala områdets enhetschefer är handledare för personalen gällande dokumentationsarbetet. På verkställighetsmöten läggs grunden för bra individuella genomförandeplaner och på arbetsplatsträffar diskuteras allmänt om vikten av bra genomförandeplaner och vad som krävs för att få hög kvalité för dessa. Verksamhetscontroller rapporterar att genomförandeplanen inte har ändrats. Inköp av inkontinensmaterial Inkontinensmaterial är också en stor driftskostnad i OFs budget. Kostnadsutfall redovisas enligt nedanstående tabell, för 2012 anges kostnad för perioden jan-okt Kostnaden mellan 2008 och 2011 har minskat med 15 % p g a översyn av inköpsrutiner och kvalitetsarbete. Med samma utfall som i nov o dec förra året kan vi räkna med ett något lägre utfall eller utfall i nivå med förra året. jan -okt Kostnadsbärare Östra området Västra området Centrala området Sos enheten Summa Värmekedjan vid distribution av varm mat Nedan redovisas vilka åtgärdsförslag som har genomförts under 2012 På Vob 1 som tillagar maten har man senarelagt packningen av sina värmeboxar. På mottagande Vob ringer transportören på dörrklockan när maten levereras. På enheten kommer maten att serveras direkt ur kantinerna i stället för att hällas upp i andra skålar/karotter, eftersom bordsservering inte tillämpas.

7 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 7(35) Vob 2 har sett över sina rutiner gällande hanteringen av specialkost och även detta boende packar sina värmeboxar senare. Kylblock har inhandlats och användas för att behålla kylan under transport. Vob 3 har sett över sina rutiner gällande packning av värmeboxar och packar dessa senare. Mottagande Vob har sett över sina rutiner vid servering till kunderna. En ny kontroll kommer att göras på dessa enheter år Vidare pågår ett informationsarbete på både på kostenheter och boenden om vad som framkommit vid granskningen för att införa bra rutiner i hela förvaltningen för att behålla temperaturen i hela kedjan Delegerad hemsjukvård Både osäkerheten i tidsschabloner och felregistreringar i Procapita, som observerades vid internkontrollarbetet förra året har medfört att dessa insatser inte längre tidssätts med schabloner utan mäts som utförd tid. Därför sker inte heller någon registrering av beräknade tidsinsatser för delegerade hslinsatser i Procapita. Dock föreligger svårighet att styra resurser rättvist för dessa timmar eftersom de f n schablonberäknas i resursfördelningsmodellen för hemtjänsten. Granskning av att inköpskort innehas och används i enlighet med kommunens riktlinjer och inköpspolicy OFS granskning av denna kontrollpunkt förra året har överlämnats till ekonomi och finans och efter det har redovisningschefen tagit fram ett förslag till nytt regelverk för betalkorten. Omsorgsförvaltningen har fått lämna synpunkter på förslaget och synpunkterna har beaktats i nya riktlinjer som kommer att behandlas av ksau i november. Vidare har klarlagts att det är OF som ska anordna de utbildningar som är nödvändiga för att man ska ha genomgått för att få ha ett betalkort. Därför har ca 90 anställda utbildats till direktinköpare under hösten. Kontroll av korrekt moms, betalning i tid samt att bilägga deltagarförteckningar vid representation kommer att ingå i OFs löpande kontroller se vidare år 2012 pkt 9. Förekomsten av bisysslor Medarbetarens eventuella förekomst av bisyssla tas upp av chef en gång om året i samband med medarbetarsamtal och vid nyanställning, enligt riktlinje. Vid förekomst av bisyssla finns checklista för hjälp vid bedöm-

8 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 8(35) ning om bisysslan är godkänd eller inte. Förvaltningschef fattar beslut om att tillåta/förbjuda bisyssla. År 2012 Pkt 1- Granskning av nattinsatser i hemtjänsten Granskningsgrupp: Enhetschefer Irene Kindgren västra, Lotta Orrgren- Manthos centrala, Åsa Nordberg, Katarina Stoltz och Pernilla Åkesson östra, samt biståndshandläggare Viveka Jansson, Anette Andersson, Pernilla Nylander samt myndighetschef Lotta Lindberg Bakgrund och syfte Behov av granskning av nattinsatser har konstaterats för att antal kunder och insatser har ökat enkel- och parallellbemanning hanteras olika beviljade insatser har ifrågasatts kostnaderna för nattinsatserna är höga och har ökat mellan år 2010 och Enligt kostnad per brukare redovisas för år 2011 (år 2010 inom parentes), kostnader per beviljad nattimme för östra med 991 kr (940kr) västra med 1075 kr (741kr) centrala området 868 kr(632 kr) En del av kostnadsökningen kan bero på att nattbilarna inte ingick i kostnaden år 2010, men huvudsakligen är ökning i kostnadsnivåerna hänförlig till personalkostnader. Personalkostnaderna för nattbemanningen per 31 okt 2012, visar kraftiga överskridanden jfr med de resurser som tilldelats områdena. För östra och västar har tilldelats resurser för 3 nattpatruller och för centrala området för 2 nattpatruller. 3 nattpatruller motsvarar 11,52 åa och 2 nattpatruller motsvarar 7,68 åa ( 3,84åa/patrull). Riktvärde för förbrukning av personalkostnader per okt ligger på ca 84 %. Faktiska utfall uppgår för östra området till 89%, västra 92% och centrala 104%, sammantaget 96 % av resurserna för hela

9 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 9(35) året har förbrukats, vilket pekar på ett underskott för helår med 2,5 mkr. Ny riktlinje för nattbemanning har antagits Granskning har skett av 60 slumpmässigt utvalda kundärende i september månad, 20 i varje område, centrala, västra och östra. Sommarro och Allögården ingår inte i granskningen eftersom dessa enheter har egen anställd nattpersonal. Organisation och nattbemanning inom hemtjänsten Östra området har 3 nattpatruller. Sommarlyckans nattpatrull utgår från Allögården, Fjälkinges nattpatrull från Fjällbacka och Åhus nattpatrull utgår från Möllebackshemmet. Det finns 2 medarbetare i varje nattpatrull. Sommarlyckan har tillfällig utökning av en medarbetare varje natt kl 21, eller 21,05 07,00.11,55åa Västra området har 3 nattpatruller som utgår från Tollarp, Everöd och Odal. I varje nattpatrull tjänstgör 2 medarbetare varje natt, plus en extra medarbetare som stöttar upp med insatser som kan utföras av en person. Antal anställda uppgår till 11,61 åa. Med extra anställningar var antal anställda i september 13,53 åa. Centrala området har i samband med att Sommarro övergår till att vara trygghetsboende sammanfört samtliga natt- och larm esurser till Hemtjänst Centrum. Nattpatrullen inkl tidigare nattresurs inom Sommarro uppgår till 9,59 årsarbetare. Inom larm- och nattverksamheten finns två bilar. Den ena larmbilen används för fasta insatser (med företrädesvis dubbelbemanning) och larm och bemannas oftast med två medarbetare, den andra larmbilen används mestadels för fasta insatser/tillsyner. Kundutveckling i antal ärenden och timmar Område Kunder med nattinsats I % Kunder med nattinsats I % Antal timmar I % Antal timmar , med nya schabloner Östra Västra Centrala Summa I %

10 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 10(35) Granskning av beslut Tre biståndshandläggare har granskat besluten i de 60 ärendena, utvalda så att man inte granskat egna beslut. Därefter har man tillsammans med myndighetschefen gått igenom och kvalitetssäkrat granskningen samt sammanfattat granskningen. Majoriteten av kunderna har tillsyn 1-2 gånger per natt. Frågeställningar vid granskningen Framkommer det tydligt varför natthjälp beviljats i utredningen? Målsättningen med beslutet. Är besluten registrerade på rätt sätt i procapita Kan behovet tillgodoses på annat sätt, t ex genom trygghetslarm Resultat av granskningen Område Granskning av 20 kunder Brister i målsättning Fel tidregistrering i Procapita Intervall tydliggörs Östra Västra Centrala 20 2 Sa Samtliga områden I samtliga granskade ärenden gör biståndshandläggaren bedömningen att insatserna är motiverade och inte kan tillgodoses på annat sätt. Återrapportering kommer att ske till ansvarig handläggare av vad som konstaterats vid granskningen. Östra området I 2 ärende krävs förtydligande av målsättningen för nattinsatsen 1 ärende fel var felregistrerat beslut om dubbelbemanning saknades trots att behov av sådan förelåg. 1 ärende lite otydligt i intervall om det var 2 eller 3 tillfällen.

11 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 11(35) Västra området: I 1 ärende krävs förtydligande av målsättningen för nattinsatsen 1 ärende motstridiga uppgifter om det är enkel- eller dubbelbemanning vid hjälpinsatser och inte kunnat tyda registreringen i Procapita. 1 ärende felregistrerad tid samt lite otydligt varför dubbelbemanning Centrala området I 2 ärende krävs förtydligande av målsättningen för nattinsatsen. Granskning av verkställighet Frågeställningar vid granskningen Kontroll av schema och bemanning Följs de nya riktlinjer för nattarbete i hemtjänsten Finns beslut om parallellgång då insatsen utförts av flera Kringtid Körsträcka Arbetsuppgifter utöver kundbesök Nyckelhantering Besvara trygghetslarm? Vilken omfattning? Finns det genomförandeplan på nattinsatserna? Resultat av granskningen Granskningen genomfördes vid 2 tillfällen den 2 september och den 13 september Område Besök Varav besökavseende Larm Beslut med Parallellgång Saknar beslut om parallellgång Beslut i % inte parallellbem Östra % Västra % Centrala % Sa %

12 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 12(35) Område Besök Varav besök avseende Larm Beslut med parallellgång Saknar beslut om parallellgång Beslut i % inte parallellbem Östra % Västra % Centrala % Sa % Ovanstående bekräftar att den nya riktlinjen gällande nattbemanning inte följs. 2 personal går till kunder där det saknas beslut om parallellgång, av 331 besök den 2 september hade 37 kunder inte beslut om parallellgång. Av de 345 besöken den 13 september saknades beslut om parallellgång för 32 kunder. I ett område kan dubbelbemanning bero på arbetsmiljön, risk hot o våld i närområdet. Personalen i detta område är utrustade med överfallslarm. Körsträckor och kundtid Område Körsträcka i mil en natt Kundtid 1 i % Kundtid 2 i % Östra 49 28,4 17,9 Västra 48 30,2 Ej mätt Centrala Sa 108,9 Det konstateras av ovanstående mätningar att det finns en klar koppling mellan kundtid och restid, är avstånden långa tar resorna mer tid i anspråk och ger en lägre kundtid. Arbetsuppgifter utöver kundbesök Personalen har i regel inga andra arbetsuppgifter än nattinsatser. Undantag kan vara samverkan i ett område mellan nattpatrull och stöd av insat-

13 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 13(35) ser på boende nattid. I ett område ingår att 1ggr /v städa på nattpatrullens kontor, i 1 område ingår att i mån av tid att en gång varannan vecka städa personalutrymme på ett boende. Nyckelhantering Västra området Nycklar till de kunder som har fasta besök, tas med vid passets början och lämnas vid arbetspassets slut. Nycklar till de personer som brukar larma tas även med. Om någon larmar vars nyckel inte finns med i bilen, så måste dessa hämtas i hemtjänstlokalen. Centrala Nycklar till de kunder som har fasta besök, tas med vid passets början och lämnas vid arbetspassets slut Larmnycklar förvaras i ett speciellt larmskåp, Under arbetspasset åker personal in till hemtjänstlokalen och låser in nycklar där det inte planeras fler besök, samt hämtar ut nycklar för kommande besök. Östra Nycklar till de kunder som har fasta besök, tas med vid passets början och lämnas vid arbetspassets slut. Nycklar till de personer som brukar larma tas även med. Om någon larmar vars nyckel inte finns med i bilen, så måste dessa hämtas i hemtjänstlokalen. I ett område finns sk nyckeltuber, dvs nyckeln förvaras i kundens dörr. Nattpatrullen har för dessa kunder tillgång till en speciell nyckel till nyckeltuben För samtliga områden finns det med nuvarande nyckelhantering risk att nycklar kan försvinna. Förslag till åtgärder Beställningar från Myndighetsenheten Personalen bör informeras om att skäl för parallellbemanning alltid tydligt måste framgå av utredningen. Detsamma gäller vikten av att tydliggöra målsättningen för nattinsatsen i utredningen. Verkställighet Vid mättillfällena var det 30 resp 40 larmbesök på en natt vilket försvårar planering av de beställda insatserna och larmen kan innebära att tidsplaneringen för besök hos kunderna påverkas. Per-

14 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 14(35) sonalen i nattpatrullerna bör informeras om hur man gör vid larm, ex om båda ska stanna kvar i avvaktan på ambulans. Enhetschefer för nattpatrullerna går åter igenom och informerar om riktlinjen gällande nattarbete. Man kan bjuda in till ett möte med samtliga nattpatruller och enhetschefer för nattpersonal för att ge samma information till samtliga berörda Förbättring krävs i samband med upprättandet av genomförandeplaneringen för nattinsatserna. Förslag att kontaktmannen på dagen tar ansvar för att genomförandeplanering även av nattinsatserna. I praktiken har östra fler kunder och resursfördelningen bör analyseras för att se om resurserna kan styras mot beräknat behov genom de statiska schablontiderna samt en differentierad restid. Många kommuner har infört system som löser nyckelproblematiken. Kostnader för sådant system bör ställas mot personal- och reskostnader för att hämta larmnycklar. Det bör utredas om organisationen för nattbemanningen i hemtjänst har betydelse för kostnader och olikheter i verkställigheten. Kan en effektivare natthemtjänst erhållas vid en samlad organisation under en och samma chef? Pkt 2-Resursfördelningsmodell för hemtjänsten Bakgrund och syfte Den 1 maj infördes en ny resursfördelningsmodell för hemtjänsten. Modellen ersätter faktiskt utförd tid hos kunden och denna tid mäts elektroniskt med mätverktyget Mobipen. Modellen infördes för att det konstaterats att den ersättningsmodell med beviljade timmar SoL och beställda delegerade timmar hsl hade alldeles för hög tidsåtgång jämfört med vad som åtgick för insatserna. Detta kunde innebära att resursfördelningarna blev inkorrekta och att kunderna debiterades fel avgifter. Granskning Månatlig kontroll Varje månad görs en uppföljning av ersättningsvolymen för samtliga leverantörer, såväl interna som externa. Syftet med uppföljningar är att säkerställa att Taket för ersättningsvolym inte överskrids. Taket räknas fram som summan av beställda SoLtimmar samt en schablonberäknad

15 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 15(35) volym för delegerade hslinsatser. Avräkning av resurs mot leverantör inom egenregin sker mot geografiskt område. Närvaro- och insatsregisteringen i Mobipen har skett korrekt Genomsnittstiderna för utförande av olika insatser stämmer överens med ambitionsnivåerna som är fastställda genom schablontiderna. Uppföljningen genomförs av en arbetsgrupp med beslutanderätt bestående av ekonomichef, ekonom, myndighetschef, mobipenansvarig samt verksamhetscontroller. De verksamheter som överstiger sitt tak, det vill säga att summan av antalet registrerade timmar i Mobipen överstiger summan av antalet beställda timmar i Procapita och schablon för hsl, blir underrättade om att de skriftligen ska redovisa på en rapporteringsblankett anledningen till att taket överstigits. När blanketten inkommit gör verksamhetscontroller en kontroll av vilken dokumentation som finns i Procapita gällande de kunder där antalet utförda timmar överstiger antalet beställda. En annan åtgärd kan vara att arbetsgruppen kallar berörd enhetschef/verksamhetsansvarig/verksamhetschef till ett samtal kring t.ex. ambitionsnivå, handhavande av Mobipen och om det finns särskilda skäl till att antalet utförda timmar överstiger de beställda. Därefter beslutar arbetsgruppen om det finns godtagbara skäl till att taket för ersättningsvolymen överstigits. En förutsättning för att ersättning ska utbetalas för utökade behov är att bedömt behov finns dokumenterat i verksamhetssystemet Procapita. Erfarenheter Arbetsgruppens erfarenheter är att under de första månaderna efter införandet av den nya ersättningsmodellen (1 maj) överträdde flera externa leverantörer taket för ersättningsnivån. Det handlade om att leverantörerna hade en för hög ambitionsnivå och bristande kunskap om handhavande av Mobipen. Arbetsgruppen har haft kontinuerliga samtal med leverantörerna och antalet leverantörer som överstiger sitt kapacitetstak har minskat. I dagsläget är snarare bekymret att det finns leverantörer i egenregi som utför för få timmar i jämförelse med de beviljade. Granskning av andra variabler i modellen Volym År 2011 uppgick volym hemtjänst, del hemsjukvård, avlösning och ledsagning till timmar. Om utfall av utförd tid i ny modell för perioden maj-september 2012 läggs till grund för en beräknad helårsvolym 2012 blir den ca timmar. Antagande om årsvolym i modellen uppgick till timmar.

16 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 16(35) Dock kan antas att eftersom ersättning ges efter utförda timmar hos kund kan volymen komma att öka. Restid Antagande om restid i förhållande till kundtid uppgick för de olika geografiska områdena i modellen till 40 % för östra och västra området, samt 30 % för centrala området. Vid ny restidsmätning utförd i v 38, uppgår restiden för östra till 36 %, västra 39 % och centrala området 31 %. Det innebär att antagandet o restid har varit rimligt, införandet av Laps Care som planeringsverktyg i hemtjänsten bör minska restiden. I centrala staden kan omfattande arbete med vägar mm ha medfört en något högre restid. Övrig kringtid För övrig kringtid konstateras att samtliga områdens faktiska utfall överstider vad som beräknats i modellen. För samtliga områden beräknades kringtiden till 30 % av kundtid, dvs 18 min per kundtimme. De geografiska områdena överskriver den tiden med 21 min, 35min och 42 min. Dock finns det osäkerhet i denna beräkning eftersom den utgår från kostnadsredovisningen och inte bygger på faktiska mätningar. Det kan konstateras att samtliga områden måste omvandla kringtid till kundtid för att få en effektivare hemtjänst. Vidare konstateras att modellen bör beakta att även övrig kringtid varierar mellan områdena beroende bl a på att östra och västra området har många bilar i verksamheten som kräver service och däckbyte inne i Kristianstad. Detta gör att mycket personaltid går åt för bilhantering i dessa områden. Det har framkommit att det finns omställningsproblem i hemtjänsten som har ökat med införandet av LOV. En hemtjänstgrupp kan med kort varsel få en minskad kundvolym att utföra och då kan övertalig personal öka på kostnaderna för övrig kringtid. Detsamma gäller att kunder avbokar sina insatser med kort varsel. Enheten måste ha en beredskap för att utföra insatserna men i och med att det endast är faktisk kundtid som ger resurser kommer avbokningstiderna med i övrig kringtid. En annan påverkande orsak på kringtiden är larm- och värdinnepersonal (vid servering) som finns anställda på interna enheter. De interna enheterna har inte tillförts resurser för detta i modellen och därför krävs en ändring i den så att resurser för denna personal styrs mot de interna enheterna och läggs utanför timpriset. Nyckelkoder Nyckelkoden för kundens adress styr vilken restidsfaktor och vilken ersättning för bilkostnader som betalas ut. För mätperioden var ersättningsbeloppen för omvårdnadsföretag 433 kr resp 473 kr i tätort resp landsbygd, för serviceföretagen var ersättningsnivåerna 314 kr resp 338 kr.

17 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 17(35) För att kontrollera att rätt ersättning betalats ut har 200 slumpmässigt utvalda kunder nyckelkod för adress tagits fram i Procapita. I samtliga ärenden var klassningen av nyckelkod som tätort eller landsbygd korrekt och gav utföraren en korrekt ersättning. Tak i resursfördelningsmodellen I september månad har analyserats faktiskt utfall av hemtjänstvolymerna i förhållande till takvolymerna med nedanstående resultat Externa utförare utför 91 % av takvolymen Interna utförare utför 82 % av takvolymen Ett försök har gjorts att analysera om det är så att beräknad tid för delegerade hslinsatser används för att höja nivåerna för SoLinsatser hos vissa utförare, både interna och externa. Utförandegrad i förhållande till tak visar stora variationer både internt och externt. Det kan inte uteslutas att vissa utförare ökar på sina insatstider utöver schablontider för SoL insatser med den schablonberäknade tiden för hsl. För att begränsa möjligheten att utöka SoLinsatser utöver schablontiderna föreslås därför ändring i takberäkningen i resursfördelningen för Övrig internkontroll av modellen utförd för utfall i september månad 3 externa leverantörer och 3 interna utförare har granskats avseende att tider för beställda insatser registerade i Procapita har överförts korrekt till Bobrapport som ligger till grund för utbetalning av ersättningar och resurser tider för utförda insatser registrerade med Mopipen har överförts korrekt till Bobrapport. kontroll av att fakturorna från externa leverantörer omfattar samma timmar som Bobtrapporten som utgör fakturaunderlag. Vid granskningen har konstaterats att för 9 kunder finns beslut med i takberäkningen som är dubbla eller i ett fall 3-dubbla. Detta ökar på taktiden och ger utförarna möjlighet att få resurser utöver fastställt tak. för en extern utförare finns kundtid medräknad i taket med 47 timmar, där kunden är på korttidsboenden och inte haft insatser sedan i juli. för ett äkta make par har all utförd tid registrerats på den ena maken. Mopibenansvarig har meddelats om detta. för tre kunder finns högre utförd tid i Mobipen då granskningen utfördes än vid uttag av rapporter som utgör underlag för fakturan. Leverantörerna är meddelade om att det är tid per den 5 i

18 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 18(35) månaden efter insatsmånaden som gäller som ersättningar och resurser. för en intern enhet konstateras att insatser utförda av nattpersonal kommer med i underlaget från Mopipen och resursberäknas då felaktigt för dagen. Utredning pågår av systemansvariga. Förslag till åtgärder Resursfördelningsmodell för 2013 ändras så att taket i modellen sänks och interna resurser fördelas för personal för larm och värdinnor. Fortsatta mätningar av restid- och kundtid. Om möjligt mäta de parametrar ex tid för bilhantering som är olika i områdena. Månadsvisa granskningar av underlagen för resurser och ersättningar så att felaktiga beslut inte höjer takvolymen. Myndighetsenheten har informerats om detta och redan vidtagit åtgärder för att rätta upp dubbla beslut och klargöra rutiner för att undvika dubbla beslut i framtiden Möjlighet och tidpunkt för avslutande av beställning av hemtjänstinsatser då kunden får sina behov tillgodosedda på annat sätt exempelvis vid korttidsvistelser bör analyseras. Myndighetsenheten har vidtalats om detta och kommer att avsluta sådana beslut om det inte är troligt att kunden kommer tillbaka till ordinärt boende med insatser enligt beslutet utan förnyad bedömning behövs. Månadsvisa stickprov bör göras av att rätt tider från Procapita och Mobipen kommer över till BoBrapporten som utgör underlag för ersättningar och resurser. Varje månad bör analyseras de beslut som inte genererat någon utförd tid och om det finns utförda tider utan beslut. Granskning i nov-dec av ytterligare enheter både interna och externa Pkt 3- Debitering av kundavgifter för hemtjänst Ovanstående punkt risk- och väsentlighetsanalyserades utifrån förutsättningen att en ny modell baserad på faktiskt utförd kundtid skulle införas fr o m den 1 maj. I och med tidsförskjutning av den nya modellen till den 1 september har inte några kundavgifter enligt ny modell funnits att granska. Denna granskning får därför avrapporteras under nästa år.

19 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 19(35) Pkt 4 - Sjuksköterskans uppföljning av hemsjukvårdspatienter Bakgrund och syfte Under ett antal år har granskningen av gränssnittet mot regionen följts upp med anledning av vår kommun har redovisat en stor andel delegerad hemsjukvård av total volym hemtjänst och delegerad hemsjukvård. Enhetschefer för sjuksköterskor har observerat att en stor del av hemsjukvårdspatienterna inte hade uppföljningsbesök av sjuksköterska minst månadsvis och därför beslöts att granska detta i internkontrollen år Ansvarig för granskningen har varit enhetschef Marie Persson, centrala området. Granskningen har utförts av enhetscheferna för sjuksköterskorna. Granskningen har utförts under september månad Antal hemsjukvårdspatienter och antal som inte fått besök minst 1 gång/månad Resultatet av granskningen visar följande Område Antal hsvpatienter Antal hsvpatienter som inte hade uppföljning månadsvis I % Östra Västra Centrala Summa Det konstateras att 19 % av hemsjukvårdspatienter har inte fått något besök av sjuksköterska minst 1 gång per månad i september. Det finns olika anledningar till varför patienterna inte fått något besök: Patienter som har kateter är inte i behov av hembesök varje månad. Alla patienter med ApoDos får inte besök av sjuksköterskan pga uppgiften att lämna ut dosrullen har överlåtits till hemtjänstpersonalen.

20 KRISTIANSTADS KOMMUN DOKUMENTNAMN 20(35) Vid egenvårds ärende behöver inte sjuksköterskan göra någon uppföljning varje månad. Vi ser fortfarande att det finns patienter som inte är i behov av hemsjukvård utan skulle kunna ta sig till vårdcentralen. Förslag till åtgärder I sjuksköterskans ansvar för läkemedelshantering ingår att kontinuerligt följa upp läkemedelseffekter samt följa patientens mående. Vi måste därför göra sjuksköterskan uppmärksam på att besök minst 1 gång/månad hos dessa patienter är nödvändig om det är en hemsjukvårdspatient. Enhetscheferna för sjuksköterskorna kommer att ha genomgång tillsammans med sjuksköterskorna angående läkemedelshanteringen för att få förtydliga detta. Enhetschef för sjuksköterskan kommer att ha kontinuerliga genomgångar med sina medarbetare om vad som är sjuksköterskans ansvar i hemsjukvård samt vilka patienter som är kommunens ansvarsområde. Detta är enligt ansvariga ett ständig pågående arbete. Pkt 5- Sjuksköterskornas nyckelhantering Bakgrund och syfte Det finns många nycklar i omlopp till läkemedelsförråd och sjuksköterskeexpeditioner. Det har också konstaterats att nycklar är försvunna. Syfte var att utreda omfattningen av saknade nycklar. Granskning Det finns sammanlagt 209 stycken nycklar till sjuksköterskorna vita nyckelskåp, som har utkvitterade från låssmeden. Inventeringen av nycklar i förvaltningen visar att det saknas 64 stycken nycklar. Orsaken till att det saknas nycklar kan vara att utkvittering av nycklar har hanterats av olika professioner efterhand som organisationen har förändrats. Det har inte funnits någon rutin om vem som har haft huvudansvaret. Förslag till åtgärder Nuvarande nyckelsystem måste bytas ut snarast för att säkerställa att ingen obehörig har tillgång till nycklarna.

Uppföljning av den interna kontrollen år 2011.

Uppföljning av den interna kontrollen år 2011. Granskningsrapport Omsorgsförvaltningen Ekonomienheten Lilian Erlandsson 2011-11-11 Uppföljning av den interna kontrollen år 2011. Årets internkontrollarbete har fortsatt enligt den modell som infördes

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Rev. 2015 02 13 Omsorgsförvaltningen Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Innehåll Innehåll... 2 1 Insats- och närvaroregistrering i hemtjänst genom Phoniro Care...

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care?

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Kundtiden utgår ifrån beviljade insatser enligt SoL av biståndshandläggare och beställda delegerade insatser av legitimerad personal. Observera

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 7/2014 Vår handläggare Johanna Gustafsson, samordnande Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-02-26, 33 Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i Dokumentnamn Kapitel DNR Ersätter DNR Utgåva Regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i ordinärt boende i Utfärdad 2011-11-02 Datum för senaste ändring 2012-01-25rev CS Utfärdare

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012

Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012 UPPFÖLJNING 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson, utredare Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012 UPPFÖLJNING 2 (9) Bakgrund Kommunen införde ett valfrihetssystem för brukare i hemtjänsten

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA 2014-03-14 1 (7) RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA Riktlinjen är ett komplement till den policy som finns kring it-säkerhet i Höganäs kommun. Riktlinjen beskriver hur ansvarsfördelningen

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Inledning Beskrivning Kärnhuset är en enhet för behovsbedömning. Beslut om heldygnsbedömning på Kärnhuset fattas av Biståndshandläggaren inom Äldreomsorgen. Heldygnsbedömningen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun

LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun 1 LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun Manual för process och rutin; VEM, VAD, HUR och på viket sätt? Information Upplands-Bro kommun ansvarar för att informera

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun www.pwc.com/se Uppdragsförslag Nordanstigs kommun Genomgång och analys avseende biståndsbeslut inom hemtjänstverksamheten i kommunens äldreomsorg April 2015 Kontaktperson för uppdraget är: Margaretha Larsson

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område.

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område. 2011-12- 14 Till Socialstyrelsen FSS yttrande till Socialstyrelsen över PM om förslag till föreskrifter om nämndens ansvar för bemanning i demensvården Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har erbjudits

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella.

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. 2011-12-07 Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. Insats Åtgärd kommentarer 1. Val av utförare. När

Läs mer

Logoped SoS LS L L V, K. Dietist LS L L L L K S begränsn av sökord. Biståndshandläggare SoL L LS LS K Biståndshandläggare LSS L LS LS K

Logoped SoS LS L L V, K. Dietist LS L L L L K S begränsn av sökord. Biståndshandläggare SoL L LS LS K Biståndshandläggare LSS L LS LS K Behörigheter i patientjournal HSL (Procapita) L=läsbehörighet S=skrivbehörighet K=kommunövergripande G=geografiskt område V=verksamhetsområde DG=del av geografiskt område E=enhet TE=tvillingenhet Profession

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Bilaga 7 till kundval hemtjänst

Bilaga 7 till kundval hemtjänst Bilaga 7 sida 1 (5) Bilaga 7 till kundval hemtjänst Beskrivning av servicetjänster Bilaga 7 sida 2 (5) A Servicetjänster Kommunmedborgare som är fyllda 75 år eller är äldre och som bor i ordinärt boende

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN!

VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN! VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN! Här hittar du information för dig som är nyanställd eller praktikant i Omsorgsförvaltningen. Du tar dig fram i bildspelet med hjälp av piltangenterna. Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet 2014

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet 2014 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun 2012-09-11 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomikontoret Carina Gårdlund-Amcoff, 0611-34 80 72 Ann Entall, 0611-34 80 71 Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun Gäller från och med 15 oktober 2012

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Besök hos Modus Vivendi och samtal med Astrid Kontaktmannaskap Företaget har vuxit i antal medarbetare och därför har arbete lagts ner för

Läs mer