Socialtjänsten i Höör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialtjänsten i Höör"

Transkript

1 individ och familjeomsorg För livets alla skeden funktionsnedsättning Ett liv så likt andras som möjligt äldreomsorgen I samråd med dig tillit Socialtjänsten i Höör curtis e modéer på tur med Skogsgläntans tandemcykel

2 2

3 t Handledare Annika Lindhe från korttidsboendet Korttids/Fritids besöker Kulturhuset med Julia Andersson, Tim Nilsson, Martin Krantz och Philip Berggren. Omslaget: Undersköterskan Curtis E Modéer tar en tur med Skogsgläntans tandemcykel i sällskap med hyresgästen Evald Hansen. Vi utgår från dig Sociala sektorn i Höör spänner över ett brett område. Vi arbetar med personer med olika funktionsnedsättningar oavsett ålder, med individ och familjeomsorg och med kommunal hälso- och sjukvård. För att fungera på ett bra sätt för medborgarna i Höör började vi 2003 ett utvecklingsarbete. Vi ville vända på varenda sten och verkligen titta på hur vi arbetar. Även om utvecklingsarbetet i den formen är slut ingår slutsatserna och erfarenheterna i vårt dagliga arbete. Förändringsarbetet ledde till ett perspektivbyte som har bidragit till att vi har fått en samsyn och en gemensam värdegrund. Vi har kommit fram till fyra värdeord som hela sektorn arbetar efter. De är: BEMÖTANDE ANSVAR TILLIT RESPEKT För utan ett gott bemötande, ett tydligt ansvar, en tillit och stor respekt mellan oss och medborgarna kommer vi inte att göra ett gott arbete. Medarbetarna har också fått tio dagars utbildning om lagstiftning, bemötande, målstyrning och nätverksteorier. För att genomföra utbildningen fick vi 1,5 miljoner från ESF-rådet. vi arbetar under tystnadsplikt Tystnadsplikt gäller för all personal inom den sociala sektorn. Tystnadsplikt innebär att vi inte får berätta för någon annan vad du berättar om i förtroende. Vi får inte heller ta reda på mer om dina personliga förhållanden genom vårt arbete eller lämna ut uppgifter om dig till en annan myndighet utan ditt samtycke. # TELEFON LISTAN I den här broschyren berättar vi om social sektor i Höör. Här finner du information om våra olika verksamheter. Med broschyren följer en telefonlista men under kontorstid kan du alltid nå oss via vår reception För ytterligare information hänvisar vi till Höörs kommuns hemsida 3

4 ansvar På ett familjerådslag är det Du, Din familj och andra närstående som är i fokus. På bilden har vi vänt på stolarna. Du ser några av oss som arbetar inom individ- och familjeomsorgen i den lokal där familjerådslagen ofta hålls. 4

5 r Alla människor har upp- och nedgångar i sina liv. För det mesta finner man själv en lösning på de problem som uppstått, kanske med hjälp av släkt och vänner. Om inte detta räcker finns det möjlighet att få råd, stöd eller hjälp. individ & familjeomsorg äldreomsorg funktionsnedsättning 5

6 En verksamhet som berör livets alla skeden Det börjar med att alla barn, enligt lag, har rätt att få fastställt vem som är dess far. Om barn föds inom äktenskapet anses mannen vara barnets far. När barnets föräldrar är sambor, eller om modern är ensamstående, är det till vår verksamhet man skall vända sig för att få faderskapet fastställt genom en bekräftelse eller efter en utredning. Vi kan ge råd och stöd samt bistå i frågor som t ex: a) att du och din partner har problem i er relation eller b) i samband med en separation inte kan komma överens i frågor som rör barnens boende och umgänge till att du c) behöver stöd i din roll som förälder, d) att du inte har inkomster som är tillräckliga för din försörjning, e) att någon i din familj är beroende av alkohol- eller narkotika eller f) att du eller någon annan i din familj är utsatt för våld. Dessutom är det vår verksamhet som handlägger ärenden som rör ansökan om serveringstillstånd. Det är även vi som utövar tillsyn av hur restauranger sköter sin servering. Det slutar med ett dödsbo, istället för bouppteckning kan man vända sig till vår verksamhet för en dödsboanmälan om det i dödsboet inte finns mer tillgångar än vad som täcker begravningskostnaderna. vi som arbetar inom enheten På Individ och familjeomsorg arbetar socialsekreterare, fältsekreterare, behandlingsassistenter, handledare och assistenter. I samverkan med andra kommuner driver vi familjerådgivning och kriscentran i Lund och av Eslövs kommun köper vi budget- och skuldrådgivning. Har du frågor kan du nå oss via vår reception. Social sektor har dessutom en arbetsplats kallad Växthuset som efter beslut från socialsekreterare kan ge enskilda praktik och kompetenshöjande verksamhet. Denna verksamhet ger också pensionärer möjlighet att köpa trädgårdsservice alternativt snöskottning allt efter årstid. Har du frågor kan du kontakta Växthuset. I våra verksamheter finns såväl kunskap om, som erfarenhet av, modeller och metoder Men det är du som är expert på ditt liv och bestämmer hur du vill leva. Det innebär att det är du som ska ta ansvar för din livssituation, men ibland kan det behövas hjälp från någon utomstående. Om du upplever att du har ett problem så kan vi erbjuda dig en samtalspart eller rådgivare som tillsammans med dig och dina närmaste kan vara ett stöd i arbetet mot att nå den förändring som du/ni eftersträvar. Vi kan erbjuda dig som bor i kommunen möjlighet att, i samtal med personal som känner tillit till så väl din som sin egen förmåga, påbörja en förändringsprocess som syftar till att ge dig bättre förutsättningar att ta beslut i frågor som rör dig och ditt vardagsliv. Vi kan hjälpa till i vissa familjerättsliga frågor samarbetssamtal Barn har behov av att ha kontakt och samhörighet med båda sina föräldrar även om dessa lever åtskilda. För att barnet ska få tillgång till dem båda på ett positivt sätt krävs att föräldrarna samarbetar. Vi erbjuder samarbetssamtal. avtal om vårdnad, boende och umgänge Föräldrar som är överens kan skriva avtal om barnets vårdnad, boende och umgänge som blir juridiskt bindande efter socialnämndens godkännande. vårdnads-, boende- och umgängesutredningar Tingsrätten kan besluta om att socialnämnden ska utreda frågor om vårdnad, boende och umgänge. Utredningen skickas till tingsrätten och leder till en dom eller en överenskommelse. Under hela utredningstiden har föräldrarna möjlighet att själv komma överens i frågan. Familjerådslag används ibland för att komma fram till den planering som bäst motsvarar barnets, eller barnens, behov. adoption Den som vill adoptera ett barn måste ha ett beslut om medgivande från socialnämnden i sin hemkommun. Till grund för medgivande görs en utredning. Föräldrautbildning är obligatorisk och vi 6

7 individ & familjeomsorg Växthusets Kalle Frykmalm och Jan-Inge Johansson erbjuder möjlighet att köpa trädgårdsservice för dig som har en funktionsnedsättning. funktionsnedsättning anvisar utbildningsställe. Studiematerialet är framtaget av Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (MIA) och finns på deras hemsida. Adoptionen bör förmedlas av en auktoriserad adoptionsorganisation. Den som vill adoptera ska enligt lagen ha fyllt 25 år. Ett par som vill adoptera gemen- samt måste vara gifta eller ha ingått partnerskap. Om du lever i en ny relation kan adoptionen också gälla make/makas barn. Ansökan om adoption görs i tingsrätten som, före beslut, begär yttrande från socialnämnden. Vi kan erbjuda Förebyggande och Tidiga Insatser Vi kan erbjuda föräldrautbildningen De otroliga åren för föräldrar med barn i åldern 3 8 år om du som förälder upplever att barnet har ett svårhanterligt beteende. Genom vår fältsekreterare och hans samarbete med föräldrar och andra vuxna i kommunen får vi kunskap om hur ungdomarna har det. Hans uppdrag är att arbeta för att ungdomar skall avstå från droger och alkohol. Det är bl.a. han som kan erbjuda ungdomar och deras föräldrar samtal såväl enskilt som i grupp. Vi har möjlighet att erbjuda en utbildning för föräldrar, Föräldrastegen och vi kan även hjälpa föräldrar, som upplever sig ha gemensam problematik, möjlighet att träffas i ett s k föräldrarådslag. Under rådslaget kan föräldrar bl. a komma överens om gemensamma förhållningssätt och regler för sina ungdomar. När ungdomar misstänks ha begått ett brott skickas en kopia av anmälan till vår verksamhet. I syfte att kunna erbjuda stöd och hjälp får den unge med sina föräldrar en tid för samtal med fältsekreteraren alternativt en socialsekreterare. forts sid 10 t äldreomsorg 7

8 Det är stimulerande att arbeta med människor, säger Christina Jönsson, att få vara med i processer, där det förhoppningsvis sker en positiv förändring. Christina Jönsson, socialsekreterare Individ- och familjeomsorgen: Jag vill kunna svara barnet individ- och familjeomsorgen är nog den del av socialtjänsten i Höör som liknar schablonbilden av en socialförvaltning på ytan. Här kan medborgarna ansöka om ekonomiskt bistånd, här görs familjeutredningar, här kan personer med drogberoende få en första vägledning till vidare vård. Och visst är det så, men verkligheten är mer nyanserad. Christina Jönsson, som arbetat i många år som socialsekreterare i Höör, berättar om vilken vikt individ- och familjeomsorgen lägger vid det första mötet med den sökande. Här vill man inte gömma sig bakom pärmar och paragrafer. Vi träffar alla sökanden. Vi lägger mycket tid på det första besöket, och då lyssnar vi mesta tiden. Det skapar en relation och förhoppningsvis ett förtroende. Har vi satt av tid för att träffas blir det mindre missförstånd framöver. Ibland räcker det att träffas. Det första mötet startar en process. Hur delaktiga vi är beror på sammanhanget. Många familjer har stora resurser att lösa sina problem själva. Antalet överklagade beslut om ekonomiskt bistånd har minskat, och det tror Christina Jönsson har att göra med det första mötet. Oavsett om det är ett gynnande eller ett avslag, handlar det om kommunikation. Vi försöker använda ett tydligt språk, men juridiska termer kan ändå vara svåra att förstå. Att inte få bistånd kan vara en besvikelse, men förstår man varför, är det lättare att veta hur man ska hantera det. Till individ- och familjeomsorgen vänder sig medborgaren med ansökan, om exempelvis ekonomiskt bistånd eller hjälp av annat slag, eller med en anmälan. Anmälan kan handla om att någon ser att ett barn far illa. Förskolepersonal och andra professionella har anmälningsskyldighet men även privatpersoner kan anmäla. Christina Jönsson tror att det är just detta med anmälningarna som färgar bilden av att socialtjänsten lägger sig i. Jag vill ha gjort tillräckligt för att kunna svara barnet längre fram när frågorna kanske kommer. Det handlar om att vilja och våga se. Diskussionen med föräldrarna är nödvändig den startar ett förändringsarbete, vilket är själva vitsen. Inom individ- och familjeomsorgen diskuterar vi ofta riskerna med att utreda, särskilt när det är barn inblandade. Det är ett ingrepp i sig i en människas liv, och det får olika konsekvenser. När det gäller ekonomiskt bistånd finns det undersökningar som påstår att det inte är det faktum att man uppbär försörjningsstöd som är den största risken, utan att beroendeförhållandet skapar utanförskap. Det finns också risker med ett bidragssystem där man får stora delar av sina behov tillgodosedda man kan bli deprimerad, känna att man inte räcker till eller duger. Det måste hända något annat parallellt, berättar Christina Jönsson, så att den som söker inte bara upplever att han eller hon tar emot hjälp. Socialtjänsten har exempelvis arbetat med praktik och annan arbetslivsintroduktion med mycket gott resultat. Även om mycket av tiden går åt till handläggning och administration, ser Christina Jönsson sitt arbete som ett sätt att medverka i samhället. Det är stimulerande att arbeta med människor, att få vara med i olika processer, där det förhoppningsvis sker en positiv förändring, att få lov att ställa sina kunskaper till förfogande och lära sig nya saker hela tiden. 8

9 äldreomsorg funktionsnedsättning individ & familjeomsorg 9

10 t Fältsekreteraren lämnar också ett yttrande till åklagaren om denne överväger att väcka åtal. Om åtal väcks och ungdomen döms till ungdomstjänst är det vi som har ansvar för att domen verkställs. I våra tidiga insatser ingår även budgetoch skuldrådgivning, familjerådgivning samt kriscentrum för barn, kvinnor och män. Samtliga verksamheter bedrivs i samverkan med andra kommuner. Budget- och skuldrådgivningen finns i Eslöv medan de övriga finns i Lund. Du kan vända dig till Budget- och skuldrådgivningen om du behöver hjälp med att göra en budgetkalkyl. Du kan resonera kring hur du kan förändra dina inkomster och utgifter och du kan även få hjälp med att ansöka om skuldsanering. Familjerådgivningen kan du vända dig till när din relation till din partner inte blivit som du tänkt. Det finns tillfällen i livet när man kan behöva hjälp att hitta nya vägar. Vanliga svårigheter och problem hos par som vänder sig till familjerådgivningen är: akuta kriser kommunikation med varandra samlivet kulturkrockar att bli förälder separationer styvfamiljer Vill du veta mer kontakta Familjerådgivningen. Kriscentrum för barn, Lysmasken, vänder sig till barn och tonåringar som har upplevt våld, hot och/eller bråk i familjen. På Lysmasken får barn veta att de inte är ensamma. De får möjlighet att visa vad de känner, lära sig att det inte är deras fel när vuxna bråkar eller slåss, och få hjälp med att gå vidare. Vill du veta mer kontakta kriscentrum för barn. Kriscentrum för kvinnor vänder sig till dig som lever eller har levt i en destruktiv relation. Du har kanske blivit fysiskt eller psykiskt misshandlad, eller känt dig hotad, förtryckt eller sexuellt utnyttjad. Kriscentrum för män vänder sig till dig som har svårigheter i samband med skilsmässa och separation, har svårighet i kontakten med dina barn, har svårigheter att kontroller din ilska eller befinner dig i någon form av livskris. Vill du veta mer kontakta kriscentrum för män. Förutom familjerådgivningen är samtliga förebyggande och tidiga insatser kostnadsfria. Det krävs ingen social utredning eller annat beslut utan du kan vända dig direkt till familjerådgivningen. Söker du råd, stöd eller hjälp? Både barn och vuxna kan vända sig till individ- och familjeomsorgen. Allt stöd syftar till att stärka dig och din förmåga att leva det liv du önskar. Du kan få råd eller delta i gruppverksamhet, men också ansöka om stöd särskilt anpassat för just din situation. Stödet regleras i socialtjänstlagen (SoL) som säger: att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd att den enskilde genom biståndet ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå att biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv vem får ansöka? Det är endast du själv, din vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansöka om en insats. hur går det till? För att kunna avgöra om du har rätt till stöd gör en socialsekreterare en utredning. Utredningen utgår från din livssituation, dina resurser, behov och önskemål. En förutsättning är att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Familjerådslag används ofta för att komma fram till vilken sorts stöd som bäst motsvarar dina behov. Du får ett skriftligt beslut om du beviljas stöd och i så fall vilket. om du inte är nöjd med beslutet I det fall din ansökan helt eller delvis avslås ska orsaken klart framgå. Du kan alltid överklaga ett beslut. Om du behöver hjälp att överklaga ett beslut kan socialsekreteraren hjälpa dig. familjerådslag Ett familjerådslag är ett sätt att fatta beslut om hur ett barns eller en vuxens problem ska lösas. Familjerådslag använder vi oss av i alla socialtjänstens verksamheter. På mötet samlas familj, släkt och andra viktiga personer för att finna lösningar. Förberedelserna inför mötet är en viktig del av metoden och till sin hjälp har den det berör eller familjen en samordnare, som är fristående från socialtjänstens övriga verksamhet. Mötet inleds med att socialtjänsten redovisar sin bild av situationen och de frågeställningar som behöver diskuteras. Andra, exempelvis sjukvårdspersonal, med viktig information presenterar denna. Därefter följer de närståendes överläggning. Samordnare, socialtjänstens personal och andra informatörer lämnar rummet och finns till hands utanför om frågor skulle uppstå. Den enskilde och dennes närmaste planerar hur problemen ska lösas. När de enats om en handlingsplan kommer samordnare och socialtjänstens personal in igen och man tar ställning till planen. barn och föräldrar Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt men vet att det ibland kan finnas skäl att känna oro för att barnet inte har det tillräckligt bra. För det mesta finner familjen själv en lösning på problemen, kanske med hjälp av släkt och vänner. Om inte detta räcker finns det möjlighet att få råd, stöd eller hjälp. Vi erbjuder föräldrautbildning, men också individuellt anpassat stöd, som syftar till att stärka dig som förälder. missbruk och beroende Socialnämnden ska aktivt sörja för att personer med missbruk får den hjälp och 10

11 individ & familjeomsorg vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Vi ska i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården samt noga bevaka att planen fullföljs. Har du eller någon du känner problem med missbruk eller beroende? Då kan du vända dig till oss för rådgivning. Den som upplever att vardagslivet inte längre fungerar på grund av alkohol- och/eller narkotikaberoende kan vända sig till oss och ansöka om stöd. försörjningsstöd Det finns mycket man kan göra för att förändra sin ekonomiska situation, på kort och lång sikt. Arbetsförmedlingen kan ge dig stöd i ditt sökande efter arbete. Försäkringskassan kan ge svar på om du sökt de bidrag du har rätt till och att dessa ligger på rätt nivå. Med kronofogden kan du diskutera indrivning och förbehållsbelopp. Att se över sitt boende eller sin arbetssituation lönar sig nästan alltid. Du har också möjlighet att ta kontakt med oss för råd och stöd eller för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Försörjningsstöd, i dagligt tal socialbidrag, regleras i socialtjänstlagen. våld i familjen Känner du dig hotad och/eller psykiskt trakasserad av din partner? Blir du slagen hemma? Du kan antingen vända dig direkt till oss eller till kriscentrum (se avsnittet tidiga insatser) för att få stöd och hjälp. Barn som bevittnat våld i hemmet är en utsatt grupp. Socialtjänsten har därför ett särskilt ansvar att uppmärksamma dessa barn och ge dem stöd. vad kan du göra om du befarar att ett barn far illa Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Det bästa skydd samhället kan ge barn är att de uppmärksammas av fler vuxna än sina föräldrar. Därför har Höörs Kommun utifrån FN s barnkonvention utarbetat en barn- och ungdomspolitik som särskilt understryker detta. Vill du veta mer vänd dig till oss! Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till oss. Om du vill vara anonym är det viktigt att veta att du inte ska lämna ditt namn och telefonnummer. Det är också viktigt att fundera över varför du vill vara anonym. Känner du familjen är det alltid bäst att du berättar för dem att du är orolig för barnet och/ eller att du tycker att familjen behöver hjälp. Det underlättar om familjen vet vem som gjort anmälan. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla det till oss under kontorstid och till polisen efter kontorstid. Polisen har alltid en skyldighet att rapportera vidare till oss på individoch familjeomsorgen. serveringstillstånd För att mot betalning servera spritdrycker, vin och starköl krävs ett serveringstillstånd från socialnämnden. Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering: till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd) en enstaka tidsperiod/ett enstaka tillfälle Har du frågor kring ansökan om serveringstillstånd eller vår tillsyn kan du vända dig till oss. funktionsnedsättning äldreomsorg 11

12 bemötan 12

13 individ & familjeomsorg funktionsnedsättning Funktionsnedsättning kan vara av många olika slag och på olika sätt. Därför syftar verksamheten till att möjliggöra för dig som har en omfattande fysisk eller psykisk funktionsnedsättning att leva ett värdigt liv så likt andra människor som möjligt. äldreomsorg ande t Dagcenters biblioteksgrupp. Fr. vänster Anders Östlin, Micke Madsen, Martin Andersson, Jakob Kjellberg, Kerstin Nilsson (handledare), Enrique Fiedler Casoni, och Hanna Olofsson (handledare). 13

14 Ett liv så likt andra människors som möjligt Dagcenter är ett alternativ inom den dagliga verksamheten. Kivis samlingslokal i centrala Höör. Kortttidsvistelse eller korttidstillsyn utanför hemmet. Samhället har ett ansvar för att tillgodose behovet av råd, stöd och service för personer som till följd av funktionsnedsättningar har svårt att tillgodose dessa behov själv. Verksamheten syftar till att möjliggöra för personer som har en omfattande fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, att leva ett värdigt liv och leva så likt andra människor, som möjligt. Den person som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, som inte beror på normalt åldrande och där funktionsnedsättningen medför betydande svårigheter i livsföringen, kan vara berättigad till insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). så här söker du stöd Stödet regleras i socialtjänstlagen som säger: att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd att den enskilde genom biståndet ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå att biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv Men det kan också regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som säger: att personer med funktionsnedsättning ska kunna få stöd och service så att de kan leva som andra att insatser beviljas om du tillhör personkretsen och behovet inte är tillgodosett på annat sätt vem vänder du dig till? Du vänder dig till kommunens LSShandläggare. vem får ansöka? Det är endast du själv, din vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansöka om en insats. hur går det till? Utredningen börjar med en personkretstillhörighet: Personkrets 1: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd Personkrets 2: Personer med bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom Personkrets 3: Människor med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som leder till betydande svårigheter i det dagliga livet Om du tillhör personkretsen görs en utredning om du har rätt till den sökta insatsen. Utredningen utgår från dina behov, din livssituation, dina egna resurser samt dina önskemål. LSS-handläggaren skickar ett skriftligt beslut om vilket stöd du beviljas. om du inte är nöjd med beslutet I det fall din ansökan helt eller delvis avslås ska orsaken klart framgå. Du kan alltid överklaga ett beslut. Om du behöver hjälp att överklaga ett beslut kan LSShandläggaren hjälpa dig. 14

15 individ & familjeomsorg funktionsnedsättning Enrique Fiedler tog eget initiativ för funktionsnedsatta ungdomar. Han arrangerade en konsert på Jägersbo med Brandsta City Släckers. Succe! träffpunkten kivi Kivi är till för dig upp till 65 år som har en varaktig psykisk funktionsnedsättning. Syftet med verksamheten är att höja livskvaliteten genom att erbjuda social boendestöd Detta stöd riktar sig till dig som har någon form av långvarig funktionsnedsättning. Den personal som arbetar med boendestöd kan hjälpa dig med: att bryta isolering att underlätta ett självständigt liv att hantera vardagen i och utanför bostaden Boendestöd är kostnadsfritt. Vill du veta mer kontakta LSS-handläggaren. personlig assistans Personer som omfattas av Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kan ha rätt till personlig assistans för hjälp med grundläggande behov, det vill säga att tvätta sig, klä sig, kommunicera, eller få hjälp med något annat som kräver ingående kunskaper om funktionshindret. Personlig assistans kan du få genom beslut av Försäkringskassan eller kom 15 munen. Om du behöver hjälp mer än 20 timmar/vecka, kan du göra en ansökan direkt till Försäkringskassan. Den som får personlig assistans kan själv påverka vem som anställs som assistent. kortttidsvistelse och korttidstillsyn utanför hemmet Syftet med insatsen är att personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) bl a ska kunna koppla av, hämta nya krafter och få miljöombyte. Insatsen kan också erbjudas för att ge närstående avlastning. Insatsen kan ges regelbundet eller vid akuta situationer. Kontakta LSShandläggaren för mer information. fritid För barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning finns flera alternativ till en meningsfull fritid. Bland annat finns Älvkullen, som är ett allaktivitetshus. Vill du veta mer kontakta fritidsledaren. forts sid 18 äldreomsorg personligt ombud Personligt ombud är ett frivilligt, fristående och kostnadsfritt stöd som vänder sig till dig som är år och bosatt i kommunen och som under en lång tid har lidit av psykisk funktionsnedsättning, som ger dig svårigheter att klara vardagen. Om du tycker att du har svårt att få den hjälp och det stöd som du upplever att du har rätt till kan du vända dig till det personliga ombudet. Arbetet sker på ditt uppdrag och det är dina önskemål och behov som är vägledande i arbetet. gemenskap och aktiviteter. För mer information kontakta LSShandläggaren. t behöver du tolk? Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt till tolkhjälp. Rätt att få hjälp av tolk har också du som är allvarligt hörseleller talskadad.

16 Kristina Ermansson, handledare på Höörs dagcenter: Det ska likna en vanlig arbetsplats till höörs dagcenter kommer människor i arbetsför ålder som behöver en anpassad arbetsplats. Uppgifterna utgår ifrån varje individs förmåga och kapacitet. Vissa kan göra mycket och andra behöver mer av en upplevelse. Några arbetar ute på en vanlig arbetsplats. Andra är på Säbytorps ridklubb och mockar, lagar hinder och gör andra vaktmästartjänster. De kör exempelvis med röjsågar och gör ett jättejobb, säger Kristina Ermansson som arbetar på dagcenter. På dagcenter, som ligger i ett vanligt enplanshus med trädgård, pågår en mängd olika aktiviteter. Några väver och gör gratulationskort. Sakerna som görs exempelvis kuddar i häftig design, snygga kort, prydnadssaker säljs till allmänheten. Några hjälper lokala företag med paketering och andra enklare sysslor. Är det enklare grejer som ska göras kan man kontakta oss. Vi kan inte ha någon större press på oss när det ska bli klart, men vi välkomnar gärna externa uppdrag. Det finns en redaktion på dagcentret för tidningen Dagcenterbladet. Den handlar om vad som händer på Handledare Kristina Ermansson i snoozel-rummet. I upplevelserummet kan Dagcenters medlemmar erbjudas avkoppling, bland annat används bolltäcke. centret, men det finns också recept, tv-tips, dikter och annan läsning. Alla på LSS-boenden får tidningen. Många tycker att det är kul att skriva ner sina tankar, bland annat i diktform. En annan grupp hjälper till vid gruppbostäder med att storhandla och att hämta sopor. Andra är på biblioteket och läser. Biblioteket kommer även hit med lättlästa böcker. De hjälper dem tillrätta med att hitta böcker som är på deras nivå. Och det är jätteviktigt. 16

17 funktionsnedsättning individ & familjeomsorg Ibland bakar några till eftermiddagsfikat. På fredagseftermiddagarna är det filmvisning. Exakt hur varje dag ser ut varierar. Det är ett försök att likna en vanlig arbetsplats så mycket som möjligt, med de förutsättningar som finns. Dagcentret har ett så kallat snoozelrum. Det är ett upplevelserum som domineras av en stor vattensäng med ett täcke fyllt av bollar. I taket flimrar en diskokula; rör med färgat bubblande vatten, halvmörker och lugn musik skapar en harmonisk känsla. Hit kan man gå och slappna av. Bolltäcket ger kroppen en lätt massage, en taktil stimulering. Det sätter igång oxytocinet i kroppen, och det mildrar stress. Vi behöver alla beröring, det är bra för kroppskännedom och är avstressande. Det ger en lugn känsla. äldreomsorg 17

18 Ett Kivi-gäng provar på akvarellmålning På Norrevärn finns det sex marklägenheter. Alla har kök, toalett och egen uteplats. På Vinkelgatan finns det sex lägenheter i ett tvåvåningshus. I Södra Munkarp finns det sex lägenheter. Alla har eget kök och egen toalett. t daglig verksamhet Daglig verksamhet ska ge en meningsfull sysselsättning och en upplevelserik dag för personer som har en utvecklingsstörning, autism eller en förvärvad hjärnskada. Personalen ska stödja i det dagliga livet utifrån personens egna behov, önskemål och förmågor. Kontakta LSS-handläggaren för mer information. boende Om du tillhör personkretsen och har ett varaktigt och omfattande funktionshinder kan du ansöka om boende. Kontakta LSS-handläggaren för mer information. I Höörs kommun finns det tre gruppbostäder som alla har tillgång till personal dygnet runt. Dessa är Norrevärn, Vinkelgatan och Södra Munkarp. kommunal hälso- och sjukvård Med hemsjukvård avses den sjukvård och rehabilitering som utförs i hemmet, vilka tider på dygnet som helst oavsett om du bor kvar hemma eller i ett gruppboende. Om du blir sjuk så vänder du dig i första hand till vårdcentralen eller sjukvårdsupplysningen. Om du på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentral eller familjeläkarmottagning kan du ha rätt till hemsjukvård. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, distriktssköterskor och sjuksköterskor arbetar i hemsjukvården och är de som beslutar om du är berättigad till hemsjukvård. För mer information kontakta arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska. Av distriktssköterskor och sjuksköterskor kan du få hjälp med till exempel medicinhantering såromläggning provtagning stödja behandling av långvarig sjukdom till exempel diabetes ge smärtlindring, vård och stöd i livets slutskede ge sådan avancerad sjukvård som kan utföras i hemmet utprovning av inkontinenshjälpmedel Av arbetsterapeuter kan du få hjälp med till exempel råd och stöd i hur du kan klara dagliga aktiviteter som till exempel personlig vård eller hemmets skötsel, när du pga. sjukdom eller funktionsnedsättning har svårigheter med det utprovning av och träning i att använda tekniska hjälpmedel intyg till bostadsanpassning om miljön i ditt hem behöver förändras till följd av en stadigvarande funktionsnedsättning 18

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin i Danderyds kommun 1 Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt socialtjänstlagen (SoL) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17 80 00 till Gävle kommuns kundtjänst.

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer