Socialtjänsten i Höör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialtjänsten i Höör"

Transkript

1 individ och familjeomsorg För livets alla skeden funktionsnedsättning Ett liv så likt andras som möjligt äldreomsorgen I samråd med dig tillit Socialtjänsten i Höör curtis e modéer på tur med Skogsgläntans tandemcykel

2 2

3 t Handledare Annika Lindhe från korttidsboendet Korttids/Fritids besöker Kulturhuset med Julia Andersson, Tim Nilsson, Martin Krantz och Philip Berggren. Omslaget: Undersköterskan Curtis E Modéer tar en tur med Skogsgläntans tandemcykel i sällskap med hyresgästen Evald Hansen. Vi utgår från dig Sociala sektorn i Höör spänner över ett brett område. Vi arbetar med personer med olika funktionsnedsättningar oavsett ålder, med individ och familjeomsorg och med kommunal hälso- och sjukvård. För att fungera på ett bra sätt för medborgarna i Höör började vi 2003 ett utvecklingsarbete. Vi ville vända på varenda sten och verkligen titta på hur vi arbetar. Även om utvecklingsarbetet i den formen är slut ingår slutsatserna och erfarenheterna i vårt dagliga arbete. Förändringsarbetet ledde till ett perspektivbyte som har bidragit till att vi har fått en samsyn och en gemensam värdegrund. Vi har kommit fram till fyra värdeord som hela sektorn arbetar efter. De är: BEMÖTANDE ANSVAR TILLIT RESPEKT För utan ett gott bemötande, ett tydligt ansvar, en tillit och stor respekt mellan oss och medborgarna kommer vi inte att göra ett gott arbete. Medarbetarna har också fått tio dagars utbildning om lagstiftning, bemötande, målstyrning och nätverksteorier. För att genomföra utbildningen fick vi 1,5 miljoner från ESF-rådet. vi arbetar under tystnadsplikt Tystnadsplikt gäller för all personal inom den sociala sektorn. Tystnadsplikt innebär att vi inte får berätta för någon annan vad du berättar om i förtroende. Vi får inte heller ta reda på mer om dina personliga förhållanden genom vårt arbete eller lämna ut uppgifter om dig till en annan myndighet utan ditt samtycke. # TELEFON LISTAN I den här broschyren berättar vi om social sektor i Höör. Här finner du information om våra olika verksamheter. Med broschyren följer en telefonlista men under kontorstid kan du alltid nå oss via vår reception För ytterligare information hänvisar vi till Höörs kommuns hemsida 3

4 ansvar På ett familjerådslag är det Du, Din familj och andra närstående som är i fokus. På bilden har vi vänt på stolarna. Du ser några av oss som arbetar inom individ- och familjeomsorgen i den lokal där familjerådslagen ofta hålls. 4

5 r Alla människor har upp- och nedgångar i sina liv. För det mesta finner man själv en lösning på de problem som uppstått, kanske med hjälp av släkt och vänner. Om inte detta räcker finns det möjlighet att få råd, stöd eller hjälp. individ & familjeomsorg äldreomsorg funktionsnedsättning 5

6 En verksamhet som berör livets alla skeden Det börjar med att alla barn, enligt lag, har rätt att få fastställt vem som är dess far. Om barn föds inom äktenskapet anses mannen vara barnets far. När barnets föräldrar är sambor, eller om modern är ensamstående, är det till vår verksamhet man skall vända sig för att få faderskapet fastställt genom en bekräftelse eller efter en utredning. Vi kan ge råd och stöd samt bistå i frågor som t ex: a) att du och din partner har problem i er relation eller b) i samband med en separation inte kan komma överens i frågor som rör barnens boende och umgänge till att du c) behöver stöd i din roll som förälder, d) att du inte har inkomster som är tillräckliga för din försörjning, e) att någon i din familj är beroende av alkohol- eller narkotika eller f) att du eller någon annan i din familj är utsatt för våld. Dessutom är det vår verksamhet som handlägger ärenden som rör ansökan om serveringstillstånd. Det är även vi som utövar tillsyn av hur restauranger sköter sin servering. Det slutar med ett dödsbo, istället för bouppteckning kan man vända sig till vår verksamhet för en dödsboanmälan om det i dödsboet inte finns mer tillgångar än vad som täcker begravningskostnaderna. vi som arbetar inom enheten På Individ och familjeomsorg arbetar socialsekreterare, fältsekreterare, behandlingsassistenter, handledare och assistenter. I samverkan med andra kommuner driver vi familjerådgivning och kriscentran i Lund och av Eslövs kommun köper vi budget- och skuldrådgivning. Har du frågor kan du nå oss via vår reception. Social sektor har dessutom en arbetsplats kallad Växthuset som efter beslut från socialsekreterare kan ge enskilda praktik och kompetenshöjande verksamhet. Denna verksamhet ger också pensionärer möjlighet att köpa trädgårdsservice alternativt snöskottning allt efter årstid. Har du frågor kan du kontakta Växthuset. I våra verksamheter finns såväl kunskap om, som erfarenhet av, modeller och metoder Men det är du som är expert på ditt liv och bestämmer hur du vill leva. Det innebär att det är du som ska ta ansvar för din livssituation, men ibland kan det behövas hjälp från någon utomstående. Om du upplever att du har ett problem så kan vi erbjuda dig en samtalspart eller rådgivare som tillsammans med dig och dina närmaste kan vara ett stöd i arbetet mot att nå den förändring som du/ni eftersträvar. Vi kan erbjuda dig som bor i kommunen möjlighet att, i samtal med personal som känner tillit till så väl din som sin egen förmåga, påbörja en förändringsprocess som syftar till att ge dig bättre förutsättningar att ta beslut i frågor som rör dig och ditt vardagsliv. Vi kan hjälpa till i vissa familjerättsliga frågor samarbetssamtal Barn har behov av att ha kontakt och samhörighet med båda sina föräldrar även om dessa lever åtskilda. För att barnet ska få tillgång till dem båda på ett positivt sätt krävs att föräldrarna samarbetar. Vi erbjuder samarbetssamtal. avtal om vårdnad, boende och umgänge Föräldrar som är överens kan skriva avtal om barnets vårdnad, boende och umgänge som blir juridiskt bindande efter socialnämndens godkännande. vårdnads-, boende- och umgängesutredningar Tingsrätten kan besluta om att socialnämnden ska utreda frågor om vårdnad, boende och umgänge. Utredningen skickas till tingsrätten och leder till en dom eller en överenskommelse. Under hela utredningstiden har föräldrarna möjlighet att själv komma överens i frågan. Familjerådslag används ibland för att komma fram till den planering som bäst motsvarar barnets, eller barnens, behov. adoption Den som vill adoptera ett barn måste ha ett beslut om medgivande från socialnämnden i sin hemkommun. Till grund för medgivande görs en utredning. Föräldrautbildning är obligatorisk och vi 6

7 individ & familjeomsorg Växthusets Kalle Frykmalm och Jan-Inge Johansson erbjuder möjlighet att köpa trädgårdsservice för dig som har en funktionsnedsättning. funktionsnedsättning anvisar utbildningsställe. Studiematerialet är framtaget av Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (MIA) och finns på deras hemsida. Adoptionen bör förmedlas av en auktoriserad adoptionsorganisation. Den som vill adoptera ska enligt lagen ha fyllt 25 år. Ett par som vill adoptera gemen- samt måste vara gifta eller ha ingått partnerskap. Om du lever i en ny relation kan adoptionen också gälla make/makas barn. Ansökan om adoption görs i tingsrätten som, före beslut, begär yttrande från socialnämnden. Vi kan erbjuda Förebyggande och Tidiga Insatser Vi kan erbjuda föräldrautbildningen De otroliga åren för föräldrar med barn i åldern 3 8 år om du som förälder upplever att barnet har ett svårhanterligt beteende. Genom vår fältsekreterare och hans samarbete med föräldrar och andra vuxna i kommunen får vi kunskap om hur ungdomarna har det. Hans uppdrag är att arbeta för att ungdomar skall avstå från droger och alkohol. Det är bl.a. han som kan erbjuda ungdomar och deras föräldrar samtal såväl enskilt som i grupp. Vi har möjlighet att erbjuda en utbildning för föräldrar, Föräldrastegen och vi kan även hjälpa föräldrar, som upplever sig ha gemensam problematik, möjlighet att träffas i ett s k föräldrarådslag. Under rådslaget kan föräldrar bl. a komma överens om gemensamma förhållningssätt och regler för sina ungdomar. När ungdomar misstänks ha begått ett brott skickas en kopia av anmälan till vår verksamhet. I syfte att kunna erbjuda stöd och hjälp får den unge med sina föräldrar en tid för samtal med fältsekreteraren alternativt en socialsekreterare. forts sid 10 t äldreomsorg 7

8 Det är stimulerande att arbeta med människor, säger Christina Jönsson, att få vara med i processer, där det förhoppningsvis sker en positiv förändring. Christina Jönsson, socialsekreterare Individ- och familjeomsorgen: Jag vill kunna svara barnet individ- och familjeomsorgen är nog den del av socialtjänsten i Höör som liknar schablonbilden av en socialförvaltning på ytan. Här kan medborgarna ansöka om ekonomiskt bistånd, här görs familjeutredningar, här kan personer med drogberoende få en första vägledning till vidare vård. Och visst är det så, men verkligheten är mer nyanserad. Christina Jönsson, som arbetat i många år som socialsekreterare i Höör, berättar om vilken vikt individ- och familjeomsorgen lägger vid det första mötet med den sökande. Här vill man inte gömma sig bakom pärmar och paragrafer. Vi träffar alla sökanden. Vi lägger mycket tid på det första besöket, och då lyssnar vi mesta tiden. Det skapar en relation och förhoppningsvis ett förtroende. Har vi satt av tid för att träffas blir det mindre missförstånd framöver. Ibland räcker det att träffas. Det första mötet startar en process. Hur delaktiga vi är beror på sammanhanget. Många familjer har stora resurser att lösa sina problem själva. Antalet överklagade beslut om ekonomiskt bistånd har minskat, och det tror Christina Jönsson har att göra med det första mötet. Oavsett om det är ett gynnande eller ett avslag, handlar det om kommunikation. Vi försöker använda ett tydligt språk, men juridiska termer kan ändå vara svåra att förstå. Att inte få bistånd kan vara en besvikelse, men förstår man varför, är det lättare att veta hur man ska hantera det. Till individ- och familjeomsorgen vänder sig medborgaren med ansökan, om exempelvis ekonomiskt bistånd eller hjälp av annat slag, eller med en anmälan. Anmälan kan handla om att någon ser att ett barn far illa. Förskolepersonal och andra professionella har anmälningsskyldighet men även privatpersoner kan anmäla. Christina Jönsson tror att det är just detta med anmälningarna som färgar bilden av att socialtjänsten lägger sig i. Jag vill ha gjort tillräckligt för att kunna svara barnet längre fram när frågorna kanske kommer. Det handlar om att vilja och våga se. Diskussionen med föräldrarna är nödvändig den startar ett förändringsarbete, vilket är själva vitsen. Inom individ- och familjeomsorgen diskuterar vi ofta riskerna med att utreda, särskilt när det är barn inblandade. Det är ett ingrepp i sig i en människas liv, och det får olika konsekvenser. När det gäller ekonomiskt bistånd finns det undersökningar som påstår att det inte är det faktum att man uppbär försörjningsstöd som är den största risken, utan att beroendeförhållandet skapar utanförskap. Det finns också risker med ett bidragssystem där man får stora delar av sina behov tillgodosedda man kan bli deprimerad, känna att man inte räcker till eller duger. Det måste hända något annat parallellt, berättar Christina Jönsson, så att den som söker inte bara upplever att han eller hon tar emot hjälp. Socialtjänsten har exempelvis arbetat med praktik och annan arbetslivsintroduktion med mycket gott resultat. Även om mycket av tiden går åt till handläggning och administration, ser Christina Jönsson sitt arbete som ett sätt att medverka i samhället. Det är stimulerande att arbeta med människor, att få vara med i olika processer, där det förhoppningsvis sker en positiv förändring, att få lov att ställa sina kunskaper till förfogande och lära sig nya saker hela tiden. 8

9 äldreomsorg funktionsnedsättning individ & familjeomsorg 9

10 t Fältsekreteraren lämnar också ett yttrande till åklagaren om denne överväger att väcka åtal. Om åtal väcks och ungdomen döms till ungdomstjänst är det vi som har ansvar för att domen verkställs. I våra tidiga insatser ingår även budgetoch skuldrådgivning, familjerådgivning samt kriscentrum för barn, kvinnor och män. Samtliga verksamheter bedrivs i samverkan med andra kommuner. Budget- och skuldrådgivningen finns i Eslöv medan de övriga finns i Lund. Du kan vända dig till Budget- och skuldrådgivningen om du behöver hjälp med att göra en budgetkalkyl. Du kan resonera kring hur du kan förändra dina inkomster och utgifter och du kan även få hjälp med att ansöka om skuldsanering. Familjerådgivningen kan du vända dig till när din relation till din partner inte blivit som du tänkt. Det finns tillfällen i livet när man kan behöva hjälp att hitta nya vägar. Vanliga svårigheter och problem hos par som vänder sig till familjerådgivningen är: akuta kriser kommunikation med varandra samlivet kulturkrockar att bli förälder separationer styvfamiljer Vill du veta mer kontakta Familjerådgivningen. Kriscentrum för barn, Lysmasken, vänder sig till barn och tonåringar som har upplevt våld, hot och/eller bråk i familjen. På Lysmasken får barn veta att de inte är ensamma. De får möjlighet att visa vad de känner, lära sig att det inte är deras fel när vuxna bråkar eller slåss, och få hjälp med att gå vidare. Vill du veta mer kontakta kriscentrum för barn. Kriscentrum för kvinnor vänder sig till dig som lever eller har levt i en destruktiv relation. Du har kanske blivit fysiskt eller psykiskt misshandlad, eller känt dig hotad, förtryckt eller sexuellt utnyttjad. Kriscentrum för män vänder sig till dig som har svårigheter i samband med skilsmässa och separation, har svårighet i kontakten med dina barn, har svårigheter att kontroller din ilska eller befinner dig i någon form av livskris. Vill du veta mer kontakta kriscentrum för män. Förutom familjerådgivningen är samtliga förebyggande och tidiga insatser kostnadsfria. Det krävs ingen social utredning eller annat beslut utan du kan vända dig direkt till familjerådgivningen. Söker du råd, stöd eller hjälp? Både barn och vuxna kan vända sig till individ- och familjeomsorgen. Allt stöd syftar till att stärka dig och din förmåga att leva det liv du önskar. Du kan få råd eller delta i gruppverksamhet, men också ansöka om stöd särskilt anpassat för just din situation. Stödet regleras i socialtjänstlagen (SoL) som säger: att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd att den enskilde genom biståndet ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå att biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv vem får ansöka? Det är endast du själv, din vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansöka om en insats. hur går det till? För att kunna avgöra om du har rätt till stöd gör en socialsekreterare en utredning. Utredningen utgår från din livssituation, dina resurser, behov och önskemål. En förutsättning är att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Familjerådslag används ofta för att komma fram till vilken sorts stöd som bäst motsvarar dina behov. Du får ett skriftligt beslut om du beviljas stöd och i så fall vilket. om du inte är nöjd med beslutet I det fall din ansökan helt eller delvis avslås ska orsaken klart framgå. Du kan alltid överklaga ett beslut. Om du behöver hjälp att överklaga ett beslut kan socialsekreteraren hjälpa dig. familjerådslag Ett familjerådslag är ett sätt att fatta beslut om hur ett barns eller en vuxens problem ska lösas. Familjerådslag använder vi oss av i alla socialtjänstens verksamheter. På mötet samlas familj, släkt och andra viktiga personer för att finna lösningar. Förberedelserna inför mötet är en viktig del av metoden och till sin hjälp har den det berör eller familjen en samordnare, som är fristående från socialtjänstens övriga verksamhet. Mötet inleds med att socialtjänsten redovisar sin bild av situationen och de frågeställningar som behöver diskuteras. Andra, exempelvis sjukvårdspersonal, med viktig information presenterar denna. Därefter följer de närståendes överläggning. Samordnare, socialtjänstens personal och andra informatörer lämnar rummet och finns till hands utanför om frågor skulle uppstå. Den enskilde och dennes närmaste planerar hur problemen ska lösas. När de enats om en handlingsplan kommer samordnare och socialtjänstens personal in igen och man tar ställning till planen. barn och föräldrar Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt men vet att det ibland kan finnas skäl att känna oro för att barnet inte har det tillräckligt bra. För det mesta finner familjen själv en lösning på problemen, kanske med hjälp av släkt och vänner. Om inte detta räcker finns det möjlighet att få råd, stöd eller hjälp. Vi erbjuder föräldrautbildning, men också individuellt anpassat stöd, som syftar till att stärka dig som förälder. missbruk och beroende Socialnämnden ska aktivt sörja för att personer med missbruk får den hjälp och 10

11 individ & familjeomsorg vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Vi ska i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården samt noga bevaka att planen fullföljs. Har du eller någon du känner problem med missbruk eller beroende? Då kan du vända dig till oss för rådgivning. Den som upplever att vardagslivet inte längre fungerar på grund av alkohol- och/eller narkotikaberoende kan vända sig till oss och ansöka om stöd. försörjningsstöd Det finns mycket man kan göra för att förändra sin ekonomiska situation, på kort och lång sikt. Arbetsförmedlingen kan ge dig stöd i ditt sökande efter arbete. Försäkringskassan kan ge svar på om du sökt de bidrag du har rätt till och att dessa ligger på rätt nivå. Med kronofogden kan du diskutera indrivning och förbehållsbelopp. Att se över sitt boende eller sin arbetssituation lönar sig nästan alltid. Du har också möjlighet att ta kontakt med oss för råd och stöd eller för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Försörjningsstöd, i dagligt tal socialbidrag, regleras i socialtjänstlagen. våld i familjen Känner du dig hotad och/eller psykiskt trakasserad av din partner? Blir du slagen hemma? Du kan antingen vända dig direkt till oss eller till kriscentrum (se avsnittet tidiga insatser) för att få stöd och hjälp. Barn som bevittnat våld i hemmet är en utsatt grupp. Socialtjänsten har därför ett särskilt ansvar att uppmärksamma dessa barn och ge dem stöd. vad kan du göra om du befarar att ett barn far illa Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Det bästa skydd samhället kan ge barn är att de uppmärksammas av fler vuxna än sina föräldrar. Därför har Höörs Kommun utifrån FN s barnkonvention utarbetat en barn- och ungdomspolitik som särskilt understryker detta. Vill du veta mer vänd dig till oss! Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till oss. Om du vill vara anonym är det viktigt att veta att du inte ska lämna ditt namn och telefonnummer. Det är också viktigt att fundera över varför du vill vara anonym. Känner du familjen är det alltid bäst att du berättar för dem att du är orolig för barnet och/ eller att du tycker att familjen behöver hjälp. Det underlättar om familjen vet vem som gjort anmälan. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla det till oss under kontorstid och till polisen efter kontorstid. Polisen har alltid en skyldighet att rapportera vidare till oss på individoch familjeomsorgen. serveringstillstånd För att mot betalning servera spritdrycker, vin och starköl krävs ett serveringstillstånd från socialnämnden. Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering: till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd) en enstaka tidsperiod/ett enstaka tillfälle Har du frågor kring ansökan om serveringstillstånd eller vår tillsyn kan du vända dig till oss. funktionsnedsättning äldreomsorg 11

12 bemötan 12

13 individ & familjeomsorg funktionsnedsättning Funktionsnedsättning kan vara av många olika slag och på olika sätt. Därför syftar verksamheten till att möjliggöra för dig som har en omfattande fysisk eller psykisk funktionsnedsättning att leva ett värdigt liv så likt andra människor som möjligt. äldreomsorg ande t Dagcenters biblioteksgrupp. Fr. vänster Anders Östlin, Micke Madsen, Martin Andersson, Jakob Kjellberg, Kerstin Nilsson (handledare), Enrique Fiedler Casoni, och Hanna Olofsson (handledare). 13

14 Ett liv så likt andra människors som möjligt Dagcenter är ett alternativ inom den dagliga verksamheten. Kivis samlingslokal i centrala Höör. Kortttidsvistelse eller korttidstillsyn utanför hemmet. Samhället har ett ansvar för att tillgodose behovet av råd, stöd och service för personer som till följd av funktionsnedsättningar har svårt att tillgodose dessa behov själv. Verksamheten syftar till att möjliggöra för personer som har en omfattande fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, att leva ett värdigt liv och leva så likt andra människor, som möjligt. Den person som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, som inte beror på normalt åldrande och där funktionsnedsättningen medför betydande svårigheter i livsföringen, kan vara berättigad till insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). så här söker du stöd Stödet regleras i socialtjänstlagen som säger: att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd att den enskilde genom biståndet ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå att biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv Men det kan också regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som säger: att personer med funktionsnedsättning ska kunna få stöd och service så att de kan leva som andra att insatser beviljas om du tillhör personkretsen och behovet inte är tillgodosett på annat sätt vem vänder du dig till? Du vänder dig till kommunens LSShandläggare. vem får ansöka? Det är endast du själv, din vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansöka om en insats. hur går det till? Utredningen börjar med en personkretstillhörighet: Personkrets 1: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd Personkrets 2: Personer med bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom Personkrets 3: Människor med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som leder till betydande svårigheter i det dagliga livet Om du tillhör personkretsen görs en utredning om du har rätt till den sökta insatsen. Utredningen utgår från dina behov, din livssituation, dina egna resurser samt dina önskemål. LSS-handläggaren skickar ett skriftligt beslut om vilket stöd du beviljas. om du inte är nöjd med beslutet I det fall din ansökan helt eller delvis avslås ska orsaken klart framgå. Du kan alltid överklaga ett beslut. Om du behöver hjälp att överklaga ett beslut kan LSShandläggaren hjälpa dig. 14

15 individ & familjeomsorg funktionsnedsättning Enrique Fiedler tog eget initiativ för funktionsnedsatta ungdomar. Han arrangerade en konsert på Jägersbo med Brandsta City Släckers. Succe! träffpunkten kivi Kivi är till för dig upp till 65 år som har en varaktig psykisk funktionsnedsättning. Syftet med verksamheten är att höja livskvaliteten genom att erbjuda social boendestöd Detta stöd riktar sig till dig som har någon form av långvarig funktionsnedsättning. Den personal som arbetar med boendestöd kan hjälpa dig med: att bryta isolering att underlätta ett självständigt liv att hantera vardagen i och utanför bostaden Boendestöd är kostnadsfritt. Vill du veta mer kontakta LSS-handläggaren. personlig assistans Personer som omfattas av Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kan ha rätt till personlig assistans för hjälp med grundläggande behov, det vill säga att tvätta sig, klä sig, kommunicera, eller få hjälp med något annat som kräver ingående kunskaper om funktionshindret. Personlig assistans kan du få genom beslut av Försäkringskassan eller kom 15 munen. Om du behöver hjälp mer än 20 timmar/vecka, kan du göra en ansökan direkt till Försäkringskassan. Den som får personlig assistans kan själv påverka vem som anställs som assistent. kortttidsvistelse och korttidstillsyn utanför hemmet Syftet med insatsen är att personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) bl a ska kunna koppla av, hämta nya krafter och få miljöombyte. Insatsen kan också erbjudas för att ge närstående avlastning. Insatsen kan ges regelbundet eller vid akuta situationer. Kontakta LSShandläggaren för mer information. fritid För barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning finns flera alternativ till en meningsfull fritid. Bland annat finns Älvkullen, som är ett allaktivitetshus. Vill du veta mer kontakta fritidsledaren. forts sid 18 äldreomsorg personligt ombud Personligt ombud är ett frivilligt, fristående och kostnadsfritt stöd som vänder sig till dig som är år och bosatt i kommunen och som under en lång tid har lidit av psykisk funktionsnedsättning, som ger dig svårigheter att klara vardagen. Om du tycker att du har svårt att få den hjälp och det stöd som du upplever att du har rätt till kan du vända dig till det personliga ombudet. Arbetet sker på ditt uppdrag och det är dina önskemål och behov som är vägledande i arbetet. gemenskap och aktiviteter. För mer information kontakta LSShandläggaren. t behöver du tolk? Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt till tolkhjälp. Rätt att få hjälp av tolk har också du som är allvarligt hörseleller talskadad.

16 Kristina Ermansson, handledare på Höörs dagcenter: Det ska likna en vanlig arbetsplats till höörs dagcenter kommer människor i arbetsför ålder som behöver en anpassad arbetsplats. Uppgifterna utgår ifrån varje individs förmåga och kapacitet. Vissa kan göra mycket och andra behöver mer av en upplevelse. Några arbetar ute på en vanlig arbetsplats. Andra är på Säbytorps ridklubb och mockar, lagar hinder och gör andra vaktmästartjänster. De kör exempelvis med röjsågar och gör ett jättejobb, säger Kristina Ermansson som arbetar på dagcenter. På dagcenter, som ligger i ett vanligt enplanshus med trädgård, pågår en mängd olika aktiviteter. Några väver och gör gratulationskort. Sakerna som görs exempelvis kuddar i häftig design, snygga kort, prydnadssaker säljs till allmänheten. Några hjälper lokala företag med paketering och andra enklare sysslor. Är det enklare grejer som ska göras kan man kontakta oss. Vi kan inte ha någon större press på oss när det ska bli klart, men vi välkomnar gärna externa uppdrag. Det finns en redaktion på dagcentret för tidningen Dagcenterbladet. Den handlar om vad som händer på Handledare Kristina Ermansson i snoozel-rummet. I upplevelserummet kan Dagcenters medlemmar erbjudas avkoppling, bland annat används bolltäcke. centret, men det finns också recept, tv-tips, dikter och annan läsning. Alla på LSS-boenden får tidningen. Många tycker att det är kul att skriva ner sina tankar, bland annat i diktform. En annan grupp hjälper till vid gruppbostäder med att storhandla och att hämta sopor. Andra är på biblioteket och läser. Biblioteket kommer även hit med lättlästa böcker. De hjälper dem tillrätta med att hitta böcker som är på deras nivå. Och det är jätteviktigt. 16

17 funktionsnedsättning individ & familjeomsorg Ibland bakar några till eftermiddagsfikat. På fredagseftermiddagarna är det filmvisning. Exakt hur varje dag ser ut varierar. Det är ett försök att likna en vanlig arbetsplats så mycket som möjligt, med de förutsättningar som finns. Dagcentret har ett så kallat snoozelrum. Det är ett upplevelserum som domineras av en stor vattensäng med ett täcke fyllt av bollar. I taket flimrar en diskokula; rör med färgat bubblande vatten, halvmörker och lugn musik skapar en harmonisk känsla. Hit kan man gå och slappna av. Bolltäcket ger kroppen en lätt massage, en taktil stimulering. Det sätter igång oxytocinet i kroppen, och det mildrar stress. Vi behöver alla beröring, det är bra för kroppskännedom och är avstressande. Det ger en lugn känsla. äldreomsorg 17

18 Ett Kivi-gäng provar på akvarellmålning På Norrevärn finns det sex marklägenheter. Alla har kök, toalett och egen uteplats. På Vinkelgatan finns det sex lägenheter i ett tvåvåningshus. I Södra Munkarp finns det sex lägenheter. Alla har eget kök och egen toalett. t daglig verksamhet Daglig verksamhet ska ge en meningsfull sysselsättning och en upplevelserik dag för personer som har en utvecklingsstörning, autism eller en förvärvad hjärnskada. Personalen ska stödja i det dagliga livet utifrån personens egna behov, önskemål och förmågor. Kontakta LSS-handläggaren för mer information. boende Om du tillhör personkretsen och har ett varaktigt och omfattande funktionshinder kan du ansöka om boende. Kontakta LSS-handläggaren för mer information. I Höörs kommun finns det tre gruppbostäder som alla har tillgång till personal dygnet runt. Dessa är Norrevärn, Vinkelgatan och Södra Munkarp. kommunal hälso- och sjukvård Med hemsjukvård avses den sjukvård och rehabilitering som utförs i hemmet, vilka tider på dygnet som helst oavsett om du bor kvar hemma eller i ett gruppboende. Om du blir sjuk så vänder du dig i första hand till vårdcentralen eller sjukvårdsupplysningen. Om du på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentral eller familjeläkarmottagning kan du ha rätt till hemsjukvård. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, distriktssköterskor och sjuksköterskor arbetar i hemsjukvården och är de som beslutar om du är berättigad till hemsjukvård. För mer information kontakta arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska. Av distriktssköterskor och sjuksköterskor kan du få hjälp med till exempel medicinhantering såromläggning provtagning stödja behandling av långvarig sjukdom till exempel diabetes ge smärtlindring, vård och stöd i livets slutskede ge sådan avancerad sjukvård som kan utföras i hemmet utprovning av inkontinenshjälpmedel Av arbetsterapeuter kan du få hjälp med till exempel råd och stöd i hur du kan klara dagliga aktiviteter som till exempel personlig vård eller hemmets skötsel, när du pga. sjukdom eller funktionsnedsättning har svårigheter med det utprovning av och träning i att använda tekniska hjälpmedel intyg till bostadsanpassning om miljön i ditt hem behöver förändras till följd av en stadigvarande funktionsnedsättning 18

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

H A L M S T A D KartoteK 1

H A L M S T A D KartoteK 1 H A L M S T A D Kartotek 1 KARTOTEK - AV STÖD- OCH REHABILITERINGSVERKSAMHETER INOM PARTERNA I SAMORDNINGSFÖRBUNDET I HALLAND Detta Kartotek är tänkt att användas som stöd i arbetet för de samverkande

Läs mer

Öckeröseniorens. A till Ö

Öckeröseniorens. A till Ö Öckeröseniorens A till Ö Öckeröseniorens Öckeröseniorens A till Ö till Ö A Öckerö kommuns äldreomsorg ska präglas av trygghet, värdighet och en meningsfull vardag. Verksamheten ska stödja och underlätta

Läs mer