Kallelse med föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 1 av 64 Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 3 april 2014 kl Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Val av justerare samt tidpunkt för justering Dialoger 2014/2 3 Ekonomisk uppföljning 2014/ Information från vård och omsorg 5 Synpunkter på socialtjänsten 6 Rapporter/anmälningar enligt Lex Sarah 7 Information från Förenade Care Kerstin Hagström 8 Information från Vardaga Lisa Goncalves Kvist Beslutsärenden 9 Tillsyn av hemtjänsten i Tomelilla kommun 2014/ Utredning av kostnader för införande av arbetskläder inom vård och omsorg 2014/ Verksamhetsberättelse för Vård och omsorg / Verksamhetsberättelse/kvalitetsredovisning 2013 för Byavången vård och omsorgsboende och hemtjänst 2013/34 33

2 2 av 64 Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Centrum 13 Verksamhetsberättelse/kvalitetsuppföljning 2013 för Valkyrian, hemtjänstområde söder 2013/ Redovisning av delegeringsbeslut 2014/ Redovisning av anmälningsärenden 2014/1 58 Ida Bornlykke (S) Ordförande Kerstin Andersson Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Kerstin Andersson E-post:

3 3 av 64 NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden ( ) Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Ida Bornlykke S 2 Sejdi Karaliti S 3 Marianne Åkerblad M 4 Gunnel Andersson M 5 Lars Erik Ottosson SPI 6 Anette Olsson C 7 Linus Mattisson SD Ja Nej Avstår ERSÄTTARE Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Åke Johnson S 2 Carl Malmqvist M 3 Liv Tillberg M 4 Bo Grevinger M 5 Mona Nihlén V 6 Siv Nilsson C 7 Kent Olofsson SD Ja Nej Avstår

4 4 av Vård och omsorg; Utfall per ansvar. rp=16,7% Ansvar 3 pos Utfall Avvikelse Årsbudget Förbrukat Utfall Vård Och Omsorg % Handläggar Adminsitration % Omsorg Egen Regi % Byavången % Valkyrian % Norrevång % Brinkehem % Hemtjänst resurs n/a Ros-Enheten % HSL % Rehab/Tekn. Hjälpmedel n/a Sjuksköterskor n/a Lss Gemensamt % Lss Övrig Verksamhet % Personlig Assistans % Nettokostnad %

5 5 av 64

6 6 av 64

7 7 av 64

8 8 av 64

9 9 av 64

10 10 av 64

11 11 av 64 Tomelilla den 20 mars 2014 Dnr VON 2014/9 Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Vård och Omsorgsnämnden Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Elisabet Andersson Socialchef Direkt Mobil Tillsyn av hemtjänsten i Tomelilla Förvaltningens förslag till beslut Vård och Omsorgsnämnden lämnar redovisningen av åtgärder som sitt svar till Inspektionen för vård och omsorg. Ärendebeskrivning Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under hösten verksamhetstillsyner i ett antal kommuner i södra Sverige. Tillsynerna har haft fokus på rättssäkerhet för den enskilde samt delaktighet och inflytande över insatsernas genomförande och utformning. Inspektion genomfördes i Tomelilla i november och bestod av intervjuer med såväl personal som enskilda som har hemtjänstinsatser samt att den sociala dokumentationen granskades i nio ärenden. IVO konstaterar att hemtjänstens rutiner för bla uppföljning och dokumentation enl Socialtjänstlagen fungerar väl. I intervjuer med enskilda personer som har en hemtjänstinsats framkommer bland annat att flertalet anser att de kan påverka vilka tider personalen kommer och att det är lätt att framföra sina åsikter till personalen om hur hjälpen ska utföras. Alla utom en persona ansåg att de fick hjälp med vad de behövde samt att i stort sett alla anser att personalen har tillräckligt med tid för att ge den hjälp som behövs. Det som däremot var mer otydligt för den enskilde var dokumentationen i bla genomförandeplanen. Delaktigheten i framtagande av en genomförandeplan har inte tillräckligt väl dokumenterats och kommunicerats. I granskningen av dokumentationen har framkommit att biståndsbeslut och genomförandeplaner har varit helt överensstämmande i några ärenden men inte i andra. IVO har i sitt beslut angivit att: Vård och Omsorgsnämnden ska vidta följande åtgärder: 1 (2)

12 12 av 64 Tillse att egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att säkerställa biståndsbeslut och genomförandeplaner överensstämmer. Gällande frågan om delaktighet och inflytande deltar ledningsgruppen i Stöd och Omsorg i utvecklingsprogrammet Leda för Resultat som anordnas av SKL(Sveriges kommuner och landsting). Under programmets gång arbetar varje deltagande kommun med ett eget utvecklingsprojekt. Tomelilla har valt att arbeta med delaktighet/inflytande inom äldreomsorgen, LSS, socialpsykiatrin samt IFO/öppenvård. Genomförandeplanerna inom samtliga verksamheter ska granskas utifrån ett inflytandeperspektiv. Hur är formulären utformade och hur har vi dokumenterat den enskildes inflytande i faktiska ärenden är några av de första frågorna som är föremål för granskning. Förbättringsteam arbetar tillsammans med ledningsgruppen med frågan under våren Beträffande egenkontroll och överensstämmelse mellan genomförandeplan och biståndsbeslut har nya rutiner utarbetats under rubrik: Verkställighet av beslut/insatser enligt SOL och LSS. De kompletterar och tydliggör tidigare utarbetade rutiner. Rutinerna delas upp i fyra delar med detaljerade anvisningar under varje rubrik: Välkomstsamtal, Planeringssamtal, Uppföljningssamtal samt Arbetsgång. Under rubriken Arbetsgång framkommer att kontaktperson och samordnare håller i planeringssamtal och samordnaren inom 14 dagar upprättar en genomförandeplan som återkopplas till brukaren. Uppföljningssamtal sker inom 4 veckor och genomförandeplanen följs sedan upp var tredje månad och revideras även i övrigt vid behov. I rutinen föreskrivs också att det ligger på enhetschefen att kontakta handläggarna vid förändrat behov hos den enskilde. I och med upprättande och implementering av dessa nya rutiner anser verksamheten att kraven på egenkontroll för att säkerställa att genomförandeplaner och biståndsbeslut överensstämmer har uppfyllts. Stöd och omsorg Elisabet Andersson Socialchef Beslutet skickas till: Inspektionen för vård och omsorg 2 (2)

13 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 mars av 64 Vonau 22 Dnr VON 2014/8 Utredning av kostnader för införande av arbetskläder inom vård och omsorg Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till nämnden Nämnden beslutar att utredningen ska vara klar att presenteras på maj månads sammanträde. Ärendebeskrivning Ordförande Ida Bornlykke (S) föreslår att nämnden beslutar om vid vilket sammanträde som utredningen ska vara klar. Tidigare behandling Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 16 januari 2014, 10 och beslutade att ge socialchef Elisabet Andersson i uppdrag att utreda kostnaderna för införande av arbetskläder inom vård och omsorg. Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign

14 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 mars av 64 Vonau 23 Dnr VON 2014/11 Verksamhetsberättelser för Vård och omsorg 2013 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till nämnden Verksamhetsberättelserna godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Verksamhetsberättelser har lämnats in av Hemtjänsten och Lintegen, Personlig assistans grupp 1 och 2, Brinkehem, Rehab och sjuksköterskegruppen, LSS-verksamheterna, Norrevång och Skogsdungen samt ROS-enheten. Socialchef Elisabet Andersson och avdelningschef Christel Nilsson kommer att lämna in en gemensam verksamhetsberättelse för hela kommunens verksamheter. Denna verksamhetsberättelse kommer att redovisas för nämnden. Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign

15 15 av 64 Årsberättelse 2013 ROS-enheten Inledning Året 2013 har präglats av det stora ekonomiska underskottet inom Vård-och Omsorg. Inga verksamhetsförändringar har dock skett inom ROS-enheten. Däremot har Resurspoolen utökats med personal från personlig assistans i samband med övergången till privat drift. Ett bemanningssystem Tel Me har implementerats under Byavångens dagcentral har under året fortsatt att utvecklas mot ett aktivitetscenter för seniorer. Resurspoolen och bemanning: Bemanningssystemet Tel Me upphandlades under året och sattes i full drift Detta innebar att tillsättning av korttidsvikarier utfördes av ROS-enhetens samordnare. Uppdraget att bemanna har omfattat kommunens äldreomsorg innefattande våra särskilda boenden, hemtjänst, dagcentral och dagvård. Den har även innefattat LSS gruppbostäder och daglig verksamhet. Socialpsykiatrin har haft behov av vikarie och detta har lösts via Resurspoolen. Nattpatrullen: Inga stora förändringar har skett under verksamhetsåret. Nattpatrullen servar hela kommunens äldreomsorg nattetid inklusive de privata aktörerna. Under sensommaren och fram till utförde nattpatrullen med extra insatt personal ett personlig assistent ärende nattetid. Andelen vak på natten har ökat markant från tidigare år. Byaträffen, Café Byavången och Rapstegen (37:an) Ett par förändringar har inträffat under verksamhetsåret. Dagcentralen kallar sig i dagligt tal för Café Byavången. Onsdagsaktiviteter startade i höstas för att bredda utbudet och skapa förutsättningar till ett aktivt och stimulerande liv som senior. Onsdagarna startar med en frukostbuffé därefter bjuds in till olika aktiviteter som varierar. Några exempel som erbjudits; är dans, vinprovning, friskvård, utställare m fl. Detta tillsammans med andra aktiviteter som skett från föreningar, studieförbund och stickcafét som erbjuds på fredagar, har gjort Byavången mer attraktivt och livaktigt. Närstödet har varit delaktig i detta arbete. 37:ans boende har deltagit efter lust och förmåga i de aktiviteter som erbjudits. Alla lägenheter är uthyrda. Central varudistribution genomfördes i oktober. Café Byavången har berörts av detta. Närstöd och glädjespridare Närstöd som arbetar för att utveckla stödinsatser för de som vårdar och tar hand om sina anhöriga har fortsatt under 2013 med olika insatser för att stödja och initiera insatserna för anhöriga. Ett verktyg har varit lärandenätverk där erfarenhets-och kunkskapsutbyte har varit i fokus. Det centrala har varit mötet mellan anhöriga, brukare, professionen och frivilligorganisationerna.närstödssamordnaren har haft en central roll i projekteringen av seniorfestivalen (se separat utvärdering) I anslutning till seniorveckan anordnades

16 16 av 64 den årliga anhörigdagen i samverkan med frivilligorganisationerna. Det pågående arbetet med anhörigombud, samverkan med intresseorganisationerna och omvärldsbevakning har fortsatt. Glädjespridarna som arbetar frivilligt för att stötta ensamma i form av besök har samordnats av närstödssamordnaren och Röda Korset. De har deltagit på många olika sätt i många av aktiviteterna som anordnas på Byavången. Dagverksamheten Vännen på Nybogatan Vänder sig till personer med en diagnos på en demenssjukdom. Då det på hösten 2012 visade sig att gästantalet minskat efter flytten från Brösarp sommaren 2012 bestämdes att stänga verksamheten en dag i veckan under vintern Personalen fick då tjänstgöra på en demensavdelning på Norrevång och Brinkehem. Under våren ökade behovet av platser och i maj var verksamheten åter öppen måndag till fredag. Ett uppskattat inslag har varit anhörigträffar som anordnats under hösten. Vårdambassadörer Har inte haft lika mycket utåtriktade aktiviteter som under Detta beror på att två personer slutade på grund av de gick över till privat verksamhet (LSS) Deltagande på arbetsförmedlingar och skolor har skett under året. Analys av viktiga händelser i verksamheten Bemanningsuppdraget via verktyget Tel Me har varit den största förändringen. Det har gått för kort tid för att utvärdera resultatet. Ett syfte har varit att få kontroll över timvikariaten. Ett annat syfte har varit att frigöra tid för chef/samordnare ute i de andra verksamheterna att arbeta mer med kvalitetsuppföljningar. (genomförandeplaner) Före semesterperioden 2014 bör en utvärdering göras. Denna bör även innefatta hur detta arbetsmässigt har påverkat chef/samordnare i ROS enheten. Uppföljning av dagvården Vännen bör noga följas då gästernas antal varierar över tid. Kan samordningar göras? Framtiden Hur skall Resurs och bemanningsuppdraget se ut? Det saknas en tydlig uppdragsbeskrivning. Chefsuppdraget för ROS enheten består av flera helt olika uppdrag. Det finns en farhåga att det blir svårt att begränsa uppdraget. Mål och måluppfyllnad 2013 Resurspoolen och bemanning Samtliga mål uppfyllda under Värdegrundsarbetet fortsätter under 2014 Nattpatrullen Delvis har målen uppnåtts. Personalen dokumenterar i den sociala journalen, deltager på teamträffar. Fortsatt arbete med värdegrundsarbete Byaträffen, Café Byavången och 37:an Målen har till stora delar uppfyllts under året. Närstöd och glädjespridare Målen delvis uppfyllda men arbete fortsätter med att rekrytera fler frivilliga som glädjespridare Dagverksamheten Vännen, Nybogatan Delvis uppnådda mål. Arbete kvarstår att utveckla nya mötesformer. Vårdambassadörer Målen har inte uppnåtts. Rekrytering av nya vårdambassadörer pågår. Eva Rydén/enhetschef

17 17 av 64 Årsberättelse 2013 Norrevång och Skogsdungen Tulpanträd blommar utanför Norrevång Anne Pyy Enhetschef

18 18 av 64 Årets verksamhet Korttidsvård: Vid årsskiftet hade vi bara 2 av 5 lägenheter till korttidsvård men sedan gick det fort och vi ökade till 5 lägenheter snabbt. Rutiner och arbetssätt har arbetats fram och flesta korttidsgästerna är nöjda för sin vistelse här. Under hösten har ett rum gjorts ordning där träning kan genomföras tillsammans med sjukgymnast. Demensavdelningarna: Hösten 2012 utökades korttidsplatserna med ett så i dag finns det 2 korttidsplatser för dementa och 12 permanenta platser. På grund av låg bemanning har det behövts extra personalförstärkning periodvis. Qvarnen och Maglehög: Dessa 2 avdelningar slogs ihop och arbetsgruppen har arbetat fram ett gemensamt arbetssätt. Denna avdelning har det varit mellan 2 och 3 tomma lägenheter under hösten. Skogsdungen: Växelvårdsplatserna flyttades från Lintegen till Skogsdungen våren-sommaren Behov av extra personal har funnits under vissa veckor p.g.a. resurskrävande växelvårdsgäst. På Skogsdungen har larmsystemet kompletterats så att de boende kan larma överallt i huset (tidigare bara inne på rummet). Påsk-, grill- och midsommarfest har ordnats samt kräftskiva och kalkonfest. Kaffestunder, gemensamma middagar, första advent samt lucia har firats. Stiftelsen har bjudit de boende till buss-utflykt på dagcentralen på Lövestad, samt middag på vandrarhemmet Skåne Tranås. Anhörigträff anordnades i november. Tomelillas lucia har besökt Skogsdungen. Hönorna och tuppen har varit tillbaka på Norrevång och hönorna har värpt många ägg. En del av personal har gått en beteende, bemötande och professionalismutbildning och några andra har gått ett nutritionsseminarium. En person från demensavdelningar har gått utbildning i BPSD administration. Måluppfyllelse Demensavdelningar har påbörjat arbetet med BPSD (Svensk register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Skattning är gjord på alla som har gett sitt samtycke och dessa har följts upp. Målet är nått och arbetet fortsätter. Alla boenden ska ha genomförandeplan och skall följas upp var 6:e månad. Fortfarande saknar några genomförandeplan eller att det är äldre en 6 månader. Målet är inte nått. Dokumentation ska ske i Magna Cura. Målet är nått på Norrevång men inte på Skogsdungen. Korttidsboende ska komma igång och fungera, målet är nått. Framtiden Vi har som målsättning att under 2014 fortsätta arbeta med genomförandeplaner och dokumentation. Alla boenden ska ha aktuella genomförandeplan samt att all personal dokumenterar i Magna Cura. På demens avdelningarna ska arbetet med BPSD registrering och uppföljning fortsätta kontinuerligt. Gymnastik och andra sociala aktiviteter ska utvecklas och utökas. Den nationella värdegrunden för äldre ska diskuteras på APT-mötena. All personal skall ha planeringsdagar för att utveckla verksamheten.

19 Huvudrubrik Vård o Omsorg Underrubrik Verksamhetsmål Dokumentnamn Verksamhetsplan/LSS 19 av 64 Upprättad av: Enhetschef Marie Ståhlbrand Utgåva Fastställd/godkänd av Giltig fr o m: Verksamhetsmål LSS verksamheterna Brandkårsgatan, Nybogatan, Solgläntan, Lodjuret och Daglig verksamhet. VAD Brukare ska känna delaktighet i sin genomförandeplan. Brukarupplevelse om gott bemötande varje dag. HUR Genom dokumentation och samtal med brukaren. Intevju/enkätform Marie Ståhlbrand

20 20 av 64 ÅRSBERÄTTELSE 2013 LSS-verksamheterna Enhetschef Marie Ståhlbrand Tomelilla 10 jan-14 1

21 21 av 64 LSS har en mångfacetterad verksamhet och har stödinsatser som sträcker sig från barndom till ålderdom. Verksamhetsinriktningarna rör sig från arbete till boende, boendestöd och fritidstillsyn. Nybogatan och Brandkårsgatan är båda fullvärdiga gruppbostäder med vardera fem lägenheter. Solgläntan är servicebostad med sex lägenheter och har boendestödsgrupp knuten till sig. Daglig verksamhet har sin huvudverksamhet i Annexet, Västergatan. Daglig verksamhet tillhandahåller meningsfull sysselsättning. Lodjuret bedriver fritidsverksamhet för ungdomar mellan år. Nybogatan och Brandkårsgatan har under året fokuserat mycket på det sociala innehållet. Brukarna har tillgång till såväl gemensamma veckoaktiviteter som egentid. Under det veckovisa boendemötet planerar brukarna aktiviteter, hur man önskar ha det i gemensamhetsutrymmena och måltider. Egentiden planerar brukarna med sin fadder och vad brukaren väljer att göra är helt individuellt. Brukarna visar glädje över anhörigträffarna som anordnas två gånger om året. Solgläntan är en samlingspunkt för brukare inom LSS i eget boende. För de 17 brukarna med boendestöd finns tillgång till social samvaro och aktiviteter på Solgläntan. Solgläntans personalgrupp är skicklig på att möta brukare med neuropsykiatriska diagnoser och arbetar med vägledning och pedagogiskt förhållningssätt. Daglig verksamhet har gjort ett stort kvalitetsutvecklingsarbete under året. Det finns olika huvudinriktningar i verksamheten samtidigt som pedagogik och metodik anpassas efter varje deltagare. Det tillhandahålls upplevelsebaserad aktivitet såväl som arbetsinriktad aktivitet. Det finns 35 personer som har daglig verksamhet. 22 av dessa deltar i gruppverksamhet. Upplevelsegruppen utgår ifrån sinnesupplevelser och jobbar mycket med smak, doft, känsel och syn. Gruppen är mycket ute i naturen, bakar, läser eller målar. Det finns snoezelrum med ljud och ljusefffekter. Mediagruppen gör månadstidning där deltagare tillsammans med handledare jobbar med allt från layout och innehåll till utgivning. Två nya grupper har skapats med arbetslivsinrikting. Det är Ica-gruppen där deltagare tillsammans med handledare arbetar med att bl.a. packa upp varor i mataffär. Servicegruppen har skapats där deltagarna med stöd av handledare arbetar med återvinning. Lodjuret har 15 ungdomar har fritidsverksamhet på skollov och efter skoldagen. Under året har verksamhetsmålen varit riktade till genomförandplan och sociala aktiviteter. Verksamheterna har en god måluppfyllnadmed i genomförandeplaner och sociala aktiviteter. LSS-verksamheterna har deltagit som utbildningsenhet i det EU-finaniserat utbildningsprojektet Mötas. Ett stort utbildningsprojekt där alla utbildningar handlat om det personliga mötet. En handledarutbildning inom vårdpedagogik om 100 gymnasiepoäng. Sex heldagarutbildningar inom det personliga mötet samt metodhandledning till alla personalgrupperna. Ambitionen för 2014 är att belysa brukarnas uppfattning om gott bemötande, det personliga mötet och sina genomförandeplaner. På det praktiska planet är verksamhetsanpassade lokaler för daglig verksamhet angeläget. För kvalitetsutveckling och för att uppfylla de krav 2

22 22 av 64 lagstiftning och Socialstyrelsen ställer är det angeläget att kunna anställa en stödpedagog. LSS har saknat fritidkonsulent sedan april -13 och det är av stor vikt att kunna återbesätta denna tjänst. Marie Ståhlbrand Enhetschef 3

23 23 av 64 Hälso-och sjukvård Legitimerad personal har under 2013 bedrivit hälso-och sjukvård och rehabilitering för att ge en god och säker vård. Ansvariga för tekniska hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag. Rehab och Sjuksköterskegruppen 2013 Verksamhetsområdet I verksamheten bedrivs hälso-och sjukvård av sjuksköterskor och distriktssköterskor såsom såromläggningar, dosettdelningar och injektioner, har också vård i livets slutskede. Denna verksamhet bedrivs dygnet runt. I verksamheten arbetar demenssjuksköterska och Silvia syster dessa två gör MMSE-test efter remiss från distriktsläkare, handleder personal och stöttar anhöriga. Rehab-gruppen är ansvarig för träning, ADL bedömning och utprovning av hjälpmedel. Skriver intyg för bostadsanpassningsbidrag. I Rehabgruppen arbetar en arbetsterapeut som bostadsanpassningshandläggare. Viktiga händelser Under 2013 har projektet mest sjuka äldre avslutats. Resultatet av detta projekt har visat på vikten av samverkan mellan de olika huvudmännen och de olika professioner som behövs för att ge god och säker vård i hemmet. Ökad trygghet och slippa undvikbara återinläggningar. Kommunens hemsjukvård tillsammans med övriga berörda inom kommunen är utsedd att vara testpilot när det gäller samordnad individuell planering SIP (tidigare benämnt VOPS)via IT. Tyvärr har den itbaserade tjänsten legat nere under nästan hela december månad så man har inte kunnat genomföra projektet som det var tänkt. Personalmässigt har det i gruppen varit en hög sjukfrånvaro har inte kunnat hitta någon förklaring till ökningen. Framtiden 2014 kommer den legitimerade gruppen att arbeta med utbildningar för omvårdnadspersonal så som läkemedelsutbildningar och diabetsutbildningar. Rehabgruppen kommer att starta med en ny utbildning som man arbetat fram tillsammans med MAS, denna kommer att handla om tekniska hjälpmedel och rehabilitering kommer vi att arbeta vidare med Samordnad Individuell Plan. Mål och måluppfyllnad De uppsatta målen för den legitimerade gruppen 2013 är endast till viss del uppfyllda Två sjuksköterskor, en arbetsterapeut och en sjukgymnast har tagit fram ett förslag på mål för 2014 se bilaga 1. Dessa är under planeringsstadiet och är ännu inte förankrade i gruppen. Budgeten för 2013 överskrids med ca en miljon, en del kan förklaras med att ett stort bostadsanpassningsärende. Personalbudgeten är också överskriden, förklaring till detta är hur budgeten för 2013 var lagd. (b la ingen ersättning för semestervikarier i Rehab gruppen). Hjälpmedelsbudgeten överskrids med ca 250 tusen kronor. En budgetpost som är svår att beräkna. Ewa Rask Andersson Enhetschef Rehab och sjuksköterskegruppen

24 24 av 64 Bilaga 1 MÅL 2014 MÅL ÅTGÄRD VEM NÄR Minska antalet läkemedelsavvikelser med 10% i ssk-gruppen Arbeta för Apodossystem till fler vdt Medvetandegöra orsakerna till läkemedelsavvikelser Enhetschef Ssk-gruppen Fr o m 1 jan 2014 Öka avvikelserna från rehab och på rehab All personal bär tydliga namnskyltar Utveckla SIP Information på utbildningar till omvårdnadspersonal Information till Rehabgruppen Informera på teamkonferanser Information på både Ssk och Rehab APT-möte AT Ros-Marie + sjg Catrine Enhetschef Rehabgruppen Fr o m våren 2014 Kontinuerligt under 2014 Enhetschef Fr o m 1 januari 2014 Samordnare Kristin F o m januari 2014 ADL vid nyinflyttning?% ADL-status på nyinflyttade Information om vardagsrehabilitering till omv.pers. Uppdatera på teamkonferanser Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter Fr om januari 2014

25 25 av 64 Vård och omsorg Brinkehem i grönska Årsredovisning 2013 Brinkehem Sammanfattning Verksamhetsområde På Brinkehem finns en Ljungen (serviceboende med 10 lägenheter), Heden och Ängslyckan (demensboende med 5 respektive 7 boende). Ljungen har två lägenheter med två rum och kök som erbjuds till par. Årets verksamhet Kyrkoherden och kantorn i Brösarps församling kommer regelbundet till Brinkehem och håller i gudtjänster. Ibland har de olika körer med sig. Röda korset och pensionärsföreningen kommer varje lördag och spelar bingo. Varannan vecka ordnar de trivselkväll. På torsdagar kommer Maria Jansson, närstödssamordnare och har aktiviteter för närstående. En glädjespridare kommer hit varje måndag och tisdag och spelar biljard. Ronny Lantz kommer och spelar musik från 30-talet och framåt varannan vecka. På semester vid Finjasjön Utflykter till bl.a. Äppeltavlan i Kivik har gjorts. Ängslyckan har varit på semester vid Finjasjön. Efter mörkrets inbrott smög en medarbetare och några boende ut och pallade äpple. Fnittriga av utflykten kom de tillbaka och bakade en god äpplekaka som smakade fantastiskt. En uppskattad upplevelse. Det har funnits kultur i vården projekt i samarbete med Region Skåne. En konstpedagog har varit här två timmar i veckan och arbetat med personer med demens. Anhörigträffar med grillning i sommarvärmen och kransbindning i advent har varit uppskattat av både boende och anhöriga. Boende vaknade till Luciatågets skönsång på Luciadagen. Förskolan

26 26 av 64 och skolan kom och gick lucia under eftermiddagen. Två tjejer och deras barn kom och sjöng julsånger innan jul. Österlens dragspelsklubbs kör var och sjöng en eftermiddag. I december målade enhetschef och samordnare från personlig assistans i samarbete med medarbetare och vaktmästare om i entré och två toaletter. Den 18 december klipptes band och lokalerna invigdes med bubbel och chokladpraliner till ljudet av LP-skiva. Wille klipper bandet och inviger nymålad entré och toaletter Intern kontroll APT med dagordning har funnits regelbundet. Lära känna samtal och lönesamtal har hållits under året. Avvikelser har registrerats och följts upp. BPSD och Senior Alert har inte registrerats. Det finns nu en planering för att detta ska påbörjas i början av året. Ekonomi Årets resultat Budgeten hölls med god ekonomisk hushållning så när på kr. Personal Det finns inga uppgifter om sjukfrånvaron att redovisa än. Tillförlitliga uppgifter finns att tillgå först i nästa vecka. Fyra medarbetare gick i pension under våren. Nya rekryteringar har gjorts. Roland Hall, enhetschef slutade sin tjänst på egen begäran. Undertecknad tillträdde tjänsten 1 november. Slutade på egen begäran för ett annat arbete. Tjänstledig för att prova på annat arbete. Åter i tjänst Tre långtidssjukskrivna. 32 av 40 medarbetare besvarade medarbetarenkäten Resultatet redovisades under Samtliga mätvärden ligger under medel. Under medarbetarsamtalen med dåvarande enhetschef framkom ingenting som styrker enkätsvaren. Undertecknad höll lära känna samtal med promenader runt om och i Brösarp. Mål och måluppfyllelse Implementering av de evidensbaserade omvårdnadsmetoderna BPSD och Senior Alert Förbättrad dokumentation. 100 % av vårdtagarna skall ha aktuell genomförandeplan. Rutiner för riskbedömningar utvecklas Rutiner utvecklas gällande information till vårdtagare och anhöriga vid inflyttning till Brinkehem samt vid påbörjande av insatser från hemtjänsten h måluppfyllelse

27 27 av 64 Till följd av hög arbetsbelastning har målet avseende evidensbaserat BPSD, dokumentation och information har inte uppnåtts. Framtid Mål för 2014: Värdegrundsledaren ska hålla i två slingor enligt delaktighetsmodellen. Boende på Brinkehem ska erbjudas 4 aktiviteter i veckan. BPSD-administratörer har tillsammans med enhetschef, demenssköterska, Silviasköterska samt sjuksköterska haft ett möte och planerat för implementering av BPSD. Det kommer att registreras i Senior Alert vid varje teamkonferens. Inom två år kommer alla boende på Brinkehem som har samtyckt att finnas registrerade i registret. Personalen kommer att få spela bemötandespel. De kommer att få utbildning i social dokumentation, brandskydd, demens och delaktighetsmodell (värdegrundsledare). Ett antal omvårdnadspersonal har gått fortbildning i psykisk ohälsa hos äldre. De ska under året få hålla i studiecirklar i ämnet för sina kollegor. Alla medarbetare kommer att få åka på planeringsdag för att planera innehållet i verksamheten. En medarbetare från Ljungen, Heden och Ängslyckan ansvarar för att tillsammans med boende planera och utvärdera daglig aktivitet för boende på Brinkehem. Teaterföreningen kommer att bjudas in för att spela teater för boende på Brinkehem. Projektet kultur i vården kommer att fortsätta som ett permanent inslag i verksamheten. Gunilla Jones, konstpedagog kommer att fortsätta arbetet på demensavdelningen. Konferensrummet på Ljungen kommer att göras om till vardagsrum för de boende. Nya soffor kommer att köpas in till salen och vid öppna spisen(de som står där ska användas i Ljungens vardagsrum). Enhetschef och närstödssamordnare kommer att samarbete kring att hitta fler personer som är intresserade av att sprida glädje på Brinkehem Socialstyrelsen har gett uppskov till 31 mars Därefter ska nattpersonal se om och när boende som har demensdiagnos behöver omedelbar hjälp. Eftersom Brinkehem är byggt som ett E krävs det 3 personal på natten för att uppfylla kravet. Brinkehem har fått en utökat budgetram för att erbjuda samma personaltäthet som entreprenörerna i kommunen. En del av pengarna kommer att användas till att anställa jourbiträde som är med i förberedande arbete och efterarbete. Ingeborg Höök, ägare av Vårdhundsskolan har varit och informerat boende och medarbetare om skolan. Intresset för hund i vården är stort. Ingeborg kommer att bjudas in till en teamkonferens för att berätta för legitimerad personal. Skrivit av Annika Sjöstedt Enhetschef

28 28 av 64 Vård och omsorg Årsredovisning 2013 Personlig assistans grupp 1 och 2 Christina Rohlin, bitr enhetschef önskar Barbro Åkesson, personlig assistent lycka till hos Frösunda Sammanfattning Personlig assistans flyttades över från kommunalt utförande till Frösunda 1 oktober. Under året informerades assistansberättigade och medarbetare kontinuerligt om processens gång och vad det skulle komma att innebära för dem. Det går inte att redovisa årets ekonomiska resultat eftersom Frösunda inte har fått ersättning för december än. Sjukfrånvaron har stigit med 1,5 %, vilket kan bero på olika faktorer. Målen för verksamheten under året är uppfyllda. Verksamhetsområde Verksamhetens uppdrag var att verkställa 23 personers beslut om personlig assistans. Antalet varierade under året. Det var ca 100 personliga assistenter som utförde uppdraget tillsammans med 4 administratörer. Åretsverksamhet I början av året beslutade politikerna att flytta över utförandet av personlig assistans till privat anordnare. Samtidigt bestämde sig dåvarande vård och omsorgschef för att göra en besparing och drog ner antalet administratörer från fyra till tre. I början av sommaren gick upphandlingen ut och det blev klart att Frösunda skulle ta över utförandet. Under sommaren hölls informationsmöte med all personal. Efter sommaren hölls gemensamma möten med Frösunda och varje arbetsgrupp separat. Assistansberättigade bjöds in till informationsträffar med Frösunda. Därefter bestämde de sig för om de följde med över till Frösunda eller om de valde ett annat assistansbolag. Frösunda åkte hem till dem som valt att följa med över till dem för att planera hur assistansen skulle utföras. I samband med övergången till Frösunda bjöds alla medarbetare och assistansberättigade till mingel på Byavången med kommunens administratörer och representanter från Frösunda. Kommunen önskade lycka till hos Frösunda och Frösunda hälsade välkomna. Den 1 oktober flyttades verksamheten över till Frösunda. Fem personliga assistenter och två administratörer valde att stanna kvar i kommunen. Sex omplacerades till nytt arbete och en väntar på placering. Intern kontroll Under året har rutiner och riktlinjer följts upp enligt kalendariet. Medarbetarsamtal och lönesamtal har inte hållits eftersom verksamheten flyttades över till Frösunda.

29 29 av 64 Ekonomi Årets resultat Det finns inga exakta summor klara att redovisa än, vilket beror på att Frösunda i dagsläget inte har fått ersättning för december. Personal Sjukfrånvaron har stigit från 3,40 % till 4.93 %. Troliga förklaringar: Inget förebyggande arbete Nytt ledarskap Oro kring ovisshet och förändringar i samband med att verksamheten flyttades över till Frösunda Minskat administrativt stöd Tre långtidssjukskrivningar Mål och måluppfyllelse Alla brukare har en genomförandeplan och upplever att den överensstämmer med önskemål om hur insatsen ska utföras. Alla brukare upplever att de får kontinuerlig och tillräcklig information i samband med att kommunala assistansen ev. flyttas över till en privat anordnare. Målen för verksamheten 2013 är uppfyllda. När verksamheten flyttades över till Frösunda hade alla assistansberättigade erbjudits en genomförandeplan. Ett fåtal avböjde en genomförandeplan. De som önskade en genomförandeplan hade en uppdaterad med sig över till Frösunda. Assistansberättigade eller legala företrädare skrev under genomförandeplanen efter att ha samtyckt till att det som stod skrivit i planen överensstämde med deras önskemål om hur assistansen skulle utföras. Framtid Utvecklingsansvarig i kommunen följer regelbundet upp utförandet av personlig assistans tillsammans med regions och verksamhetschefer i Frösunda. Det kommer att fortsätta under avtalstiden. Birgitta Wallin, regionschef Frösunda hälsar Kaj Jönsson välkommen till Frösunda Skrivit av: Annika Sjöstedt Enhetschef

30 Huvudrubrik Vård och omsorg Underrubrik Handlingsplan Dokumentnamn Verksamhetsmål 30 av 64 Upprättad av: Enhetschef Eva Nilsson Fastställd/godkänd av Eva Nilsson Utgåva Giltig fr o m: Personalgrupp. Delmål Hemtjänsten Tomelilla kommun. Delmåls plan VAD? HUR? VEM? NÄR? UPPFÖLJNIN G: Genomförandeplaner Nöjda brukare Social dokumentation Friska medarbetare Samtal med brukare hur de vill ha sina insatser utformade Brukar enkät och genomförandeplaner Medarbetarna utbildas i dokumentation Friskvårsklippet, medarbetarsamtal Utvalda personal som är specialiserade i samråd med samordnare och enhetschef Enhetschefer Samordnare Personal Enhetschef och Samordnare Enhetschef och medarbetare Aktivt under hela 2014 Aktivt under 2014 Nya brukare samt vid förändringar i brukarens insatser dock minst en gång var sjätte månad. Hösten 2014 Aktivt under December hela Med stor vikt under våren. Aktivt 2014 November 2014 Underskrift Enhetschef Eva Nilsson

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 28 maj 2015 kl. 08.30 Plats: Brinkehem, Brösarp Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Handikappförvaltningen Foto Helena Jönsson Karlskrona kommun Innehåll Inledning... 3 Förvaltningen... 3 Omvärldsanalys... 3 Mål och strategier... 4 Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(47) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Per Enarsson, förvaltningschef Johanna Gustafsson, ekonom 2014-02-14 VON/2014:9-041 Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen .Uppsala ) TIkomMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 4 Handläggare Eva Erikson Datum Diarienummer 2014-11-07 ALN-2014-0112.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Läs mer

Verksamhetsberättelser per enhet 2012

Verksamhetsberättelser per enhet 2012 Socialnämnden Verksamhetsberättelser per enhet 2012 Socialnämnden Innehållsförteckning Avdelning FoS - Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 3 Fridhem och Dragaregatan 4 Fritidsverksamhet 8 Daglig verksamhet

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012]

[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012] Vård och omsorg [BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI ] DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2 EKONOMISKTUTFALL 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING OCH STÖD 5 KONCERNGEMENSAMT

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 SOCIALNÄMNDEN 7(18) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 40 Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013, Verksamheter på entreprenad Socialnämndens beslut 1. Patientsäkerhets-respektive

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 FoU Fyrbodal Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 2014-02-28 Fyrbodals arbetsgrupp: Sölvie Linder, sektorchef/biståndschef Melleruds kommun Helena Mårdstam, områdeschef

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER

Läs mer

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1 2 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Handikappförvaltningen Foto Sara Persson Karlskrona kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Nämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

LANDSKRONA STAD KOMMUN REVISIONEN 2014-12-16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Granskning av Landskrona stads demensvård EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer