Kallelse med föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 1 av 64 Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 3 april 2014 kl Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Val av justerare samt tidpunkt för justering Dialoger 2014/2 3 Ekonomisk uppföljning 2014/ Information från vård och omsorg 5 Synpunkter på socialtjänsten 6 Rapporter/anmälningar enligt Lex Sarah 7 Information från Förenade Care Kerstin Hagström 8 Information från Vardaga Lisa Goncalves Kvist Beslutsärenden 9 Tillsyn av hemtjänsten i Tomelilla kommun 2014/ Utredning av kostnader för införande av arbetskläder inom vård och omsorg 2014/ Verksamhetsberättelse för Vård och omsorg / Verksamhetsberättelse/kvalitetsredovisning 2013 för Byavången vård och omsorgsboende och hemtjänst 2013/34 33

2 2 av 64 Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Centrum 13 Verksamhetsberättelse/kvalitetsuppföljning 2013 för Valkyrian, hemtjänstområde söder 2013/ Redovisning av delegeringsbeslut 2014/ Redovisning av anmälningsärenden 2014/1 58 Ida Bornlykke (S) Ordförande Kerstin Andersson Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Kerstin Andersson E-post:

3 3 av 64 NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden ( ) Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Ida Bornlykke S 2 Sejdi Karaliti S 3 Marianne Åkerblad M 4 Gunnel Andersson M 5 Lars Erik Ottosson SPI 6 Anette Olsson C 7 Linus Mattisson SD Ja Nej Avstår ERSÄTTARE Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Åke Johnson S 2 Carl Malmqvist M 3 Liv Tillberg M 4 Bo Grevinger M 5 Mona Nihlén V 6 Siv Nilsson C 7 Kent Olofsson SD Ja Nej Avstår

4 4 av Vård och omsorg; Utfall per ansvar. rp=16,7% Ansvar 3 pos Utfall Avvikelse Årsbudget Förbrukat Utfall Vård Och Omsorg % Handläggar Adminsitration % Omsorg Egen Regi % Byavången % Valkyrian % Norrevång % Brinkehem % Hemtjänst resurs n/a Ros-Enheten % HSL % Rehab/Tekn. Hjälpmedel n/a Sjuksköterskor n/a Lss Gemensamt % Lss Övrig Verksamhet % Personlig Assistans % Nettokostnad %

5 5 av 64

6 6 av 64

7 7 av 64

8 8 av 64

9 9 av 64

10 10 av 64

11 11 av 64 Tomelilla den 20 mars 2014 Dnr VON 2014/9 Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Vård och Omsorgsnämnden Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Elisabet Andersson Socialchef Direkt Mobil Tillsyn av hemtjänsten i Tomelilla Förvaltningens förslag till beslut Vård och Omsorgsnämnden lämnar redovisningen av åtgärder som sitt svar till Inspektionen för vård och omsorg. Ärendebeskrivning Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under hösten verksamhetstillsyner i ett antal kommuner i södra Sverige. Tillsynerna har haft fokus på rättssäkerhet för den enskilde samt delaktighet och inflytande över insatsernas genomförande och utformning. Inspektion genomfördes i Tomelilla i november och bestod av intervjuer med såväl personal som enskilda som har hemtjänstinsatser samt att den sociala dokumentationen granskades i nio ärenden. IVO konstaterar att hemtjänstens rutiner för bla uppföljning och dokumentation enl Socialtjänstlagen fungerar väl. I intervjuer med enskilda personer som har en hemtjänstinsats framkommer bland annat att flertalet anser att de kan påverka vilka tider personalen kommer och att det är lätt att framföra sina åsikter till personalen om hur hjälpen ska utföras. Alla utom en persona ansåg att de fick hjälp med vad de behövde samt att i stort sett alla anser att personalen har tillräckligt med tid för att ge den hjälp som behövs. Det som däremot var mer otydligt för den enskilde var dokumentationen i bla genomförandeplanen. Delaktigheten i framtagande av en genomförandeplan har inte tillräckligt väl dokumenterats och kommunicerats. I granskningen av dokumentationen har framkommit att biståndsbeslut och genomförandeplaner har varit helt överensstämmande i några ärenden men inte i andra. IVO har i sitt beslut angivit att: Vård och Omsorgsnämnden ska vidta följande åtgärder: 1 (2)

12 12 av 64 Tillse att egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att säkerställa biståndsbeslut och genomförandeplaner överensstämmer. Gällande frågan om delaktighet och inflytande deltar ledningsgruppen i Stöd och Omsorg i utvecklingsprogrammet Leda för Resultat som anordnas av SKL(Sveriges kommuner och landsting). Under programmets gång arbetar varje deltagande kommun med ett eget utvecklingsprojekt. Tomelilla har valt att arbeta med delaktighet/inflytande inom äldreomsorgen, LSS, socialpsykiatrin samt IFO/öppenvård. Genomförandeplanerna inom samtliga verksamheter ska granskas utifrån ett inflytandeperspektiv. Hur är formulären utformade och hur har vi dokumenterat den enskildes inflytande i faktiska ärenden är några av de första frågorna som är föremål för granskning. Förbättringsteam arbetar tillsammans med ledningsgruppen med frågan under våren Beträffande egenkontroll och överensstämmelse mellan genomförandeplan och biståndsbeslut har nya rutiner utarbetats under rubrik: Verkställighet av beslut/insatser enligt SOL och LSS. De kompletterar och tydliggör tidigare utarbetade rutiner. Rutinerna delas upp i fyra delar med detaljerade anvisningar under varje rubrik: Välkomstsamtal, Planeringssamtal, Uppföljningssamtal samt Arbetsgång. Under rubriken Arbetsgång framkommer att kontaktperson och samordnare håller i planeringssamtal och samordnaren inom 14 dagar upprättar en genomförandeplan som återkopplas till brukaren. Uppföljningssamtal sker inom 4 veckor och genomförandeplanen följs sedan upp var tredje månad och revideras även i övrigt vid behov. I rutinen föreskrivs också att det ligger på enhetschefen att kontakta handläggarna vid förändrat behov hos den enskilde. I och med upprättande och implementering av dessa nya rutiner anser verksamheten att kraven på egenkontroll för att säkerställa att genomförandeplaner och biståndsbeslut överensstämmer har uppfyllts. Stöd och omsorg Elisabet Andersson Socialchef Beslutet skickas till: Inspektionen för vård och omsorg 2 (2)

13 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 mars av 64 Vonau 22 Dnr VON 2014/8 Utredning av kostnader för införande av arbetskläder inom vård och omsorg Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till nämnden Nämnden beslutar att utredningen ska vara klar att presenteras på maj månads sammanträde. Ärendebeskrivning Ordförande Ida Bornlykke (S) föreslår att nämnden beslutar om vid vilket sammanträde som utredningen ska vara klar. Tidigare behandling Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 16 januari 2014, 10 och beslutade att ge socialchef Elisabet Andersson i uppdrag att utreda kostnaderna för införande av arbetskläder inom vård och omsorg. Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign

14 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 mars av 64 Vonau 23 Dnr VON 2014/11 Verksamhetsberättelser för Vård och omsorg 2013 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till nämnden Verksamhetsberättelserna godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Verksamhetsberättelser har lämnats in av Hemtjänsten och Lintegen, Personlig assistans grupp 1 och 2, Brinkehem, Rehab och sjuksköterskegruppen, LSS-verksamheterna, Norrevång och Skogsdungen samt ROS-enheten. Socialchef Elisabet Andersson och avdelningschef Christel Nilsson kommer att lämna in en gemensam verksamhetsberättelse för hela kommunens verksamheter. Denna verksamhetsberättelse kommer att redovisas för nämnden. Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign

15 15 av 64 Årsberättelse 2013 ROS-enheten Inledning Året 2013 har präglats av det stora ekonomiska underskottet inom Vård-och Omsorg. Inga verksamhetsförändringar har dock skett inom ROS-enheten. Däremot har Resurspoolen utökats med personal från personlig assistans i samband med övergången till privat drift. Ett bemanningssystem Tel Me har implementerats under Byavångens dagcentral har under året fortsatt att utvecklas mot ett aktivitetscenter för seniorer. Resurspoolen och bemanning: Bemanningssystemet Tel Me upphandlades under året och sattes i full drift Detta innebar att tillsättning av korttidsvikarier utfördes av ROS-enhetens samordnare. Uppdraget att bemanna har omfattat kommunens äldreomsorg innefattande våra särskilda boenden, hemtjänst, dagcentral och dagvård. Den har även innefattat LSS gruppbostäder och daglig verksamhet. Socialpsykiatrin har haft behov av vikarie och detta har lösts via Resurspoolen. Nattpatrullen: Inga stora förändringar har skett under verksamhetsåret. Nattpatrullen servar hela kommunens äldreomsorg nattetid inklusive de privata aktörerna. Under sensommaren och fram till utförde nattpatrullen med extra insatt personal ett personlig assistent ärende nattetid. Andelen vak på natten har ökat markant från tidigare år. Byaträffen, Café Byavången och Rapstegen (37:an) Ett par förändringar har inträffat under verksamhetsåret. Dagcentralen kallar sig i dagligt tal för Café Byavången. Onsdagsaktiviteter startade i höstas för att bredda utbudet och skapa förutsättningar till ett aktivt och stimulerande liv som senior. Onsdagarna startar med en frukostbuffé därefter bjuds in till olika aktiviteter som varierar. Några exempel som erbjudits; är dans, vinprovning, friskvård, utställare m fl. Detta tillsammans med andra aktiviteter som skett från föreningar, studieförbund och stickcafét som erbjuds på fredagar, har gjort Byavången mer attraktivt och livaktigt. Närstödet har varit delaktig i detta arbete. 37:ans boende har deltagit efter lust och förmåga i de aktiviteter som erbjudits. Alla lägenheter är uthyrda. Central varudistribution genomfördes i oktober. Café Byavången har berörts av detta. Närstöd och glädjespridare Närstöd som arbetar för att utveckla stödinsatser för de som vårdar och tar hand om sina anhöriga har fortsatt under 2013 med olika insatser för att stödja och initiera insatserna för anhöriga. Ett verktyg har varit lärandenätverk där erfarenhets-och kunkskapsutbyte har varit i fokus. Det centrala har varit mötet mellan anhöriga, brukare, professionen och frivilligorganisationerna.närstödssamordnaren har haft en central roll i projekteringen av seniorfestivalen (se separat utvärdering) I anslutning till seniorveckan anordnades

16 16 av 64 den årliga anhörigdagen i samverkan med frivilligorganisationerna. Det pågående arbetet med anhörigombud, samverkan med intresseorganisationerna och omvärldsbevakning har fortsatt. Glädjespridarna som arbetar frivilligt för att stötta ensamma i form av besök har samordnats av närstödssamordnaren och Röda Korset. De har deltagit på många olika sätt i många av aktiviteterna som anordnas på Byavången. Dagverksamheten Vännen på Nybogatan Vänder sig till personer med en diagnos på en demenssjukdom. Då det på hösten 2012 visade sig att gästantalet minskat efter flytten från Brösarp sommaren 2012 bestämdes att stänga verksamheten en dag i veckan under vintern Personalen fick då tjänstgöra på en demensavdelning på Norrevång och Brinkehem. Under våren ökade behovet av platser och i maj var verksamheten åter öppen måndag till fredag. Ett uppskattat inslag har varit anhörigträffar som anordnats under hösten. Vårdambassadörer Har inte haft lika mycket utåtriktade aktiviteter som under Detta beror på att två personer slutade på grund av de gick över till privat verksamhet (LSS) Deltagande på arbetsförmedlingar och skolor har skett under året. Analys av viktiga händelser i verksamheten Bemanningsuppdraget via verktyget Tel Me har varit den största förändringen. Det har gått för kort tid för att utvärdera resultatet. Ett syfte har varit att få kontroll över timvikariaten. Ett annat syfte har varit att frigöra tid för chef/samordnare ute i de andra verksamheterna att arbeta mer med kvalitetsuppföljningar. (genomförandeplaner) Före semesterperioden 2014 bör en utvärdering göras. Denna bör även innefatta hur detta arbetsmässigt har påverkat chef/samordnare i ROS enheten. Uppföljning av dagvården Vännen bör noga följas då gästernas antal varierar över tid. Kan samordningar göras? Framtiden Hur skall Resurs och bemanningsuppdraget se ut? Det saknas en tydlig uppdragsbeskrivning. Chefsuppdraget för ROS enheten består av flera helt olika uppdrag. Det finns en farhåga att det blir svårt att begränsa uppdraget. Mål och måluppfyllnad 2013 Resurspoolen och bemanning Samtliga mål uppfyllda under Värdegrundsarbetet fortsätter under 2014 Nattpatrullen Delvis har målen uppnåtts. Personalen dokumenterar i den sociala journalen, deltager på teamträffar. Fortsatt arbete med värdegrundsarbete Byaträffen, Café Byavången och 37:an Målen har till stora delar uppfyllts under året. Närstöd och glädjespridare Målen delvis uppfyllda men arbete fortsätter med att rekrytera fler frivilliga som glädjespridare Dagverksamheten Vännen, Nybogatan Delvis uppnådda mål. Arbete kvarstår att utveckla nya mötesformer. Vårdambassadörer Målen har inte uppnåtts. Rekrytering av nya vårdambassadörer pågår. Eva Rydén/enhetschef

17 17 av 64 Årsberättelse 2013 Norrevång och Skogsdungen Tulpanträd blommar utanför Norrevång Anne Pyy Enhetschef

18 18 av 64 Årets verksamhet Korttidsvård: Vid årsskiftet hade vi bara 2 av 5 lägenheter till korttidsvård men sedan gick det fort och vi ökade till 5 lägenheter snabbt. Rutiner och arbetssätt har arbetats fram och flesta korttidsgästerna är nöjda för sin vistelse här. Under hösten har ett rum gjorts ordning där träning kan genomföras tillsammans med sjukgymnast. Demensavdelningarna: Hösten 2012 utökades korttidsplatserna med ett så i dag finns det 2 korttidsplatser för dementa och 12 permanenta platser. På grund av låg bemanning har det behövts extra personalförstärkning periodvis. Qvarnen och Maglehög: Dessa 2 avdelningar slogs ihop och arbetsgruppen har arbetat fram ett gemensamt arbetssätt. Denna avdelning har det varit mellan 2 och 3 tomma lägenheter under hösten. Skogsdungen: Växelvårdsplatserna flyttades från Lintegen till Skogsdungen våren-sommaren Behov av extra personal har funnits under vissa veckor p.g.a. resurskrävande växelvårdsgäst. På Skogsdungen har larmsystemet kompletterats så att de boende kan larma överallt i huset (tidigare bara inne på rummet). Påsk-, grill- och midsommarfest har ordnats samt kräftskiva och kalkonfest. Kaffestunder, gemensamma middagar, första advent samt lucia har firats. Stiftelsen har bjudit de boende till buss-utflykt på dagcentralen på Lövestad, samt middag på vandrarhemmet Skåne Tranås. Anhörigträff anordnades i november. Tomelillas lucia har besökt Skogsdungen. Hönorna och tuppen har varit tillbaka på Norrevång och hönorna har värpt många ägg. En del av personal har gått en beteende, bemötande och professionalismutbildning och några andra har gått ett nutritionsseminarium. En person från demensavdelningar har gått utbildning i BPSD administration. Måluppfyllelse Demensavdelningar har påbörjat arbetet med BPSD (Svensk register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Skattning är gjord på alla som har gett sitt samtycke och dessa har följts upp. Målet är nått och arbetet fortsätter. Alla boenden ska ha genomförandeplan och skall följas upp var 6:e månad. Fortfarande saknar några genomförandeplan eller att det är äldre en 6 månader. Målet är inte nått. Dokumentation ska ske i Magna Cura. Målet är nått på Norrevång men inte på Skogsdungen. Korttidsboende ska komma igång och fungera, målet är nått. Framtiden Vi har som målsättning att under 2014 fortsätta arbeta med genomförandeplaner och dokumentation. Alla boenden ska ha aktuella genomförandeplan samt att all personal dokumenterar i Magna Cura. På demens avdelningarna ska arbetet med BPSD registrering och uppföljning fortsätta kontinuerligt. Gymnastik och andra sociala aktiviteter ska utvecklas och utökas. Den nationella värdegrunden för äldre ska diskuteras på APT-mötena. All personal skall ha planeringsdagar för att utveckla verksamheten.

19 Huvudrubrik Vård o Omsorg Underrubrik Verksamhetsmål Dokumentnamn Verksamhetsplan/LSS 19 av 64 Upprättad av: Enhetschef Marie Ståhlbrand Utgåva Fastställd/godkänd av Giltig fr o m: Verksamhetsmål LSS verksamheterna Brandkårsgatan, Nybogatan, Solgläntan, Lodjuret och Daglig verksamhet. VAD Brukare ska känna delaktighet i sin genomförandeplan. Brukarupplevelse om gott bemötande varje dag. HUR Genom dokumentation och samtal med brukaren. Intevju/enkätform Marie Ståhlbrand

20 20 av 64 ÅRSBERÄTTELSE 2013 LSS-verksamheterna Enhetschef Marie Ståhlbrand Tomelilla 10 jan-14 1

21 21 av 64 LSS har en mångfacetterad verksamhet och har stödinsatser som sträcker sig från barndom till ålderdom. Verksamhetsinriktningarna rör sig från arbete till boende, boendestöd och fritidstillsyn. Nybogatan och Brandkårsgatan är båda fullvärdiga gruppbostäder med vardera fem lägenheter. Solgläntan är servicebostad med sex lägenheter och har boendestödsgrupp knuten till sig. Daglig verksamhet har sin huvudverksamhet i Annexet, Västergatan. Daglig verksamhet tillhandahåller meningsfull sysselsättning. Lodjuret bedriver fritidsverksamhet för ungdomar mellan år. Nybogatan och Brandkårsgatan har under året fokuserat mycket på det sociala innehållet. Brukarna har tillgång till såväl gemensamma veckoaktiviteter som egentid. Under det veckovisa boendemötet planerar brukarna aktiviteter, hur man önskar ha det i gemensamhetsutrymmena och måltider. Egentiden planerar brukarna med sin fadder och vad brukaren väljer att göra är helt individuellt. Brukarna visar glädje över anhörigträffarna som anordnas två gånger om året. Solgläntan är en samlingspunkt för brukare inom LSS i eget boende. För de 17 brukarna med boendestöd finns tillgång till social samvaro och aktiviteter på Solgläntan. Solgläntans personalgrupp är skicklig på att möta brukare med neuropsykiatriska diagnoser och arbetar med vägledning och pedagogiskt förhållningssätt. Daglig verksamhet har gjort ett stort kvalitetsutvecklingsarbete under året. Det finns olika huvudinriktningar i verksamheten samtidigt som pedagogik och metodik anpassas efter varje deltagare. Det tillhandahålls upplevelsebaserad aktivitet såväl som arbetsinriktad aktivitet. Det finns 35 personer som har daglig verksamhet. 22 av dessa deltar i gruppverksamhet. Upplevelsegruppen utgår ifrån sinnesupplevelser och jobbar mycket med smak, doft, känsel och syn. Gruppen är mycket ute i naturen, bakar, läser eller målar. Det finns snoezelrum med ljud och ljusefffekter. Mediagruppen gör månadstidning där deltagare tillsammans med handledare jobbar med allt från layout och innehåll till utgivning. Två nya grupper har skapats med arbetslivsinrikting. Det är Ica-gruppen där deltagare tillsammans med handledare arbetar med att bl.a. packa upp varor i mataffär. Servicegruppen har skapats där deltagarna med stöd av handledare arbetar med återvinning. Lodjuret har 15 ungdomar har fritidsverksamhet på skollov och efter skoldagen. Under året har verksamhetsmålen varit riktade till genomförandplan och sociala aktiviteter. Verksamheterna har en god måluppfyllnadmed i genomförandeplaner och sociala aktiviteter. LSS-verksamheterna har deltagit som utbildningsenhet i det EU-finaniserat utbildningsprojektet Mötas. Ett stort utbildningsprojekt där alla utbildningar handlat om det personliga mötet. En handledarutbildning inom vårdpedagogik om 100 gymnasiepoäng. Sex heldagarutbildningar inom det personliga mötet samt metodhandledning till alla personalgrupperna. Ambitionen för 2014 är att belysa brukarnas uppfattning om gott bemötande, det personliga mötet och sina genomförandeplaner. På det praktiska planet är verksamhetsanpassade lokaler för daglig verksamhet angeläget. För kvalitetsutveckling och för att uppfylla de krav 2

22 22 av 64 lagstiftning och Socialstyrelsen ställer är det angeläget att kunna anställa en stödpedagog. LSS har saknat fritidkonsulent sedan april -13 och det är av stor vikt att kunna återbesätta denna tjänst. Marie Ståhlbrand Enhetschef 3

23 23 av 64 Hälso-och sjukvård Legitimerad personal har under 2013 bedrivit hälso-och sjukvård och rehabilitering för att ge en god och säker vård. Ansvariga för tekniska hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag. Rehab och Sjuksköterskegruppen 2013 Verksamhetsområdet I verksamheten bedrivs hälso-och sjukvård av sjuksköterskor och distriktssköterskor såsom såromläggningar, dosettdelningar och injektioner, har också vård i livets slutskede. Denna verksamhet bedrivs dygnet runt. I verksamheten arbetar demenssjuksköterska och Silvia syster dessa två gör MMSE-test efter remiss från distriktsläkare, handleder personal och stöttar anhöriga. Rehab-gruppen är ansvarig för träning, ADL bedömning och utprovning av hjälpmedel. Skriver intyg för bostadsanpassningsbidrag. I Rehabgruppen arbetar en arbetsterapeut som bostadsanpassningshandläggare. Viktiga händelser Under 2013 har projektet mest sjuka äldre avslutats. Resultatet av detta projekt har visat på vikten av samverkan mellan de olika huvudmännen och de olika professioner som behövs för att ge god och säker vård i hemmet. Ökad trygghet och slippa undvikbara återinläggningar. Kommunens hemsjukvård tillsammans med övriga berörda inom kommunen är utsedd att vara testpilot när det gäller samordnad individuell planering SIP (tidigare benämnt VOPS)via IT. Tyvärr har den itbaserade tjänsten legat nere under nästan hela december månad så man har inte kunnat genomföra projektet som det var tänkt. Personalmässigt har det i gruppen varit en hög sjukfrånvaro har inte kunnat hitta någon förklaring till ökningen. Framtiden 2014 kommer den legitimerade gruppen att arbeta med utbildningar för omvårdnadspersonal så som läkemedelsutbildningar och diabetsutbildningar. Rehabgruppen kommer att starta med en ny utbildning som man arbetat fram tillsammans med MAS, denna kommer att handla om tekniska hjälpmedel och rehabilitering kommer vi att arbeta vidare med Samordnad Individuell Plan. Mål och måluppfyllnad De uppsatta målen för den legitimerade gruppen 2013 är endast till viss del uppfyllda Två sjuksköterskor, en arbetsterapeut och en sjukgymnast har tagit fram ett förslag på mål för 2014 se bilaga 1. Dessa är under planeringsstadiet och är ännu inte förankrade i gruppen. Budgeten för 2013 överskrids med ca en miljon, en del kan förklaras med att ett stort bostadsanpassningsärende. Personalbudgeten är också överskriden, förklaring till detta är hur budgeten för 2013 var lagd. (b la ingen ersättning för semestervikarier i Rehab gruppen). Hjälpmedelsbudgeten överskrids med ca 250 tusen kronor. En budgetpost som är svår att beräkna. Ewa Rask Andersson Enhetschef Rehab och sjuksköterskegruppen

24 24 av 64 Bilaga 1 MÅL 2014 MÅL ÅTGÄRD VEM NÄR Minska antalet läkemedelsavvikelser med 10% i ssk-gruppen Arbeta för Apodossystem till fler vdt Medvetandegöra orsakerna till läkemedelsavvikelser Enhetschef Ssk-gruppen Fr o m 1 jan 2014 Öka avvikelserna från rehab och på rehab All personal bär tydliga namnskyltar Utveckla SIP Information på utbildningar till omvårdnadspersonal Information till Rehabgruppen Informera på teamkonferanser Information på både Ssk och Rehab APT-möte AT Ros-Marie + sjg Catrine Enhetschef Rehabgruppen Fr o m våren 2014 Kontinuerligt under 2014 Enhetschef Fr o m 1 januari 2014 Samordnare Kristin F o m januari 2014 ADL vid nyinflyttning?% ADL-status på nyinflyttade Information om vardagsrehabilitering till omv.pers. Uppdatera på teamkonferanser Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter Fr om januari 2014

25 25 av 64 Vård och omsorg Brinkehem i grönska Årsredovisning 2013 Brinkehem Sammanfattning Verksamhetsområde På Brinkehem finns en Ljungen (serviceboende med 10 lägenheter), Heden och Ängslyckan (demensboende med 5 respektive 7 boende). Ljungen har två lägenheter med två rum och kök som erbjuds till par. Årets verksamhet Kyrkoherden och kantorn i Brösarps församling kommer regelbundet till Brinkehem och håller i gudtjänster. Ibland har de olika körer med sig. Röda korset och pensionärsföreningen kommer varje lördag och spelar bingo. Varannan vecka ordnar de trivselkväll. På torsdagar kommer Maria Jansson, närstödssamordnare och har aktiviteter för närstående. En glädjespridare kommer hit varje måndag och tisdag och spelar biljard. Ronny Lantz kommer och spelar musik från 30-talet och framåt varannan vecka. På semester vid Finjasjön Utflykter till bl.a. Äppeltavlan i Kivik har gjorts. Ängslyckan har varit på semester vid Finjasjön. Efter mörkrets inbrott smög en medarbetare och några boende ut och pallade äpple. Fnittriga av utflykten kom de tillbaka och bakade en god äpplekaka som smakade fantastiskt. En uppskattad upplevelse. Det har funnits kultur i vården projekt i samarbete med Region Skåne. En konstpedagog har varit här två timmar i veckan och arbetat med personer med demens. Anhörigträffar med grillning i sommarvärmen och kransbindning i advent har varit uppskattat av både boende och anhöriga. Boende vaknade till Luciatågets skönsång på Luciadagen. Förskolan

26 26 av 64 och skolan kom och gick lucia under eftermiddagen. Två tjejer och deras barn kom och sjöng julsånger innan jul. Österlens dragspelsklubbs kör var och sjöng en eftermiddag. I december målade enhetschef och samordnare från personlig assistans i samarbete med medarbetare och vaktmästare om i entré och två toaletter. Den 18 december klipptes band och lokalerna invigdes med bubbel och chokladpraliner till ljudet av LP-skiva. Wille klipper bandet och inviger nymålad entré och toaletter Intern kontroll APT med dagordning har funnits regelbundet. Lära känna samtal och lönesamtal har hållits under året. Avvikelser har registrerats och följts upp. BPSD och Senior Alert har inte registrerats. Det finns nu en planering för att detta ska påbörjas i början av året. Ekonomi Årets resultat Budgeten hölls med god ekonomisk hushållning så när på kr. Personal Det finns inga uppgifter om sjukfrånvaron att redovisa än. Tillförlitliga uppgifter finns att tillgå först i nästa vecka. Fyra medarbetare gick i pension under våren. Nya rekryteringar har gjorts. Roland Hall, enhetschef slutade sin tjänst på egen begäran. Undertecknad tillträdde tjänsten 1 november. Slutade på egen begäran för ett annat arbete. Tjänstledig för att prova på annat arbete. Åter i tjänst Tre långtidssjukskrivna. 32 av 40 medarbetare besvarade medarbetarenkäten Resultatet redovisades under Samtliga mätvärden ligger under medel. Under medarbetarsamtalen med dåvarande enhetschef framkom ingenting som styrker enkätsvaren. Undertecknad höll lära känna samtal med promenader runt om och i Brösarp. Mål och måluppfyllelse Implementering av de evidensbaserade omvårdnadsmetoderna BPSD och Senior Alert Förbättrad dokumentation. 100 % av vårdtagarna skall ha aktuell genomförandeplan. Rutiner för riskbedömningar utvecklas Rutiner utvecklas gällande information till vårdtagare och anhöriga vid inflyttning till Brinkehem samt vid påbörjande av insatser från hemtjänsten h måluppfyllelse

27 27 av 64 Till följd av hög arbetsbelastning har målet avseende evidensbaserat BPSD, dokumentation och information har inte uppnåtts. Framtid Mål för 2014: Värdegrundsledaren ska hålla i två slingor enligt delaktighetsmodellen. Boende på Brinkehem ska erbjudas 4 aktiviteter i veckan. BPSD-administratörer har tillsammans med enhetschef, demenssköterska, Silviasköterska samt sjuksköterska haft ett möte och planerat för implementering av BPSD. Det kommer att registreras i Senior Alert vid varje teamkonferens. Inom två år kommer alla boende på Brinkehem som har samtyckt att finnas registrerade i registret. Personalen kommer att få spela bemötandespel. De kommer att få utbildning i social dokumentation, brandskydd, demens och delaktighetsmodell (värdegrundsledare). Ett antal omvårdnadspersonal har gått fortbildning i psykisk ohälsa hos äldre. De ska under året få hålla i studiecirklar i ämnet för sina kollegor. Alla medarbetare kommer att få åka på planeringsdag för att planera innehållet i verksamheten. En medarbetare från Ljungen, Heden och Ängslyckan ansvarar för att tillsammans med boende planera och utvärdera daglig aktivitet för boende på Brinkehem. Teaterföreningen kommer att bjudas in för att spela teater för boende på Brinkehem. Projektet kultur i vården kommer att fortsätta som ett permanent inslag i verksamheten. Gunilla Jones, konstpedagog kommer att fortsätta arbetet på demensavdelningen. Konferensrummet på Ljungen kommer att göras om till vardagsrum för de boende. Nya soffor kommer att köpas in till salen och vid öppna spisen(de som står där ska användas i Ljungens vardagsrum). Enhetschef och närstödssamordnare kommer att samarbete kring att hitta fler personer som är intresserade av att sprida glädje på Brinkehem Socialstyrelsen har gett uppskov till 31 mars Därefter ska nattpersonal se om och när boende som har demensdiagnos behöver omedelbar hjälp. Eftersom Brinkehem är byggt som ett E krävs det 3 personal på natten för att uppfylla kravet. Brinkehem har fått en utökat budgetram för att erbjuda samma personaltäthet som entreprenörerna i kommunen. En del av pengarna kommer att användas till att anställa jourbiträde som är med i förberedande arbete och efterarbete. Ingeborg Höök, ägare av Vårdhundsskolan har varit och informerat boende och medarbetare om skolan. Intresset för hund i vården är stort. Ingeborg kommer att bjudas in till en teamkonferens för att berätta för legitimerad personal. Skrivit av Annika Sjöstedt Enhetschef

28 28 av 64 Vård och omsorg Årsredovisning 2013 Personlig assistans grupp 1 och 2 Christina Rohlin, bitr enhetschef önskar Barbro Åkesson, personlig assistent lycka till hos Frösunda Sammanfattning Personlig assistans flyttades över från kommunalt utförande till Frösunda 1 oktober. Under året informerades assistansberättigade och medarbetare kontinuerligt om processens gång och vad det skulle komma att innebära för dem. Det går inte att redovisa årets ekonomiska resultat eftersom Frösunda inte har fått ersättning för december än. Sjukfrånvaron har stigit med 1,5 %, vilket kan bero på olika faktorer. Målen för verksamheten under året är uppfyllda. Verksamhetsområde Verksamhetens uppdrag var att verkställa 23 personers beslut om personlig assistans. Antalet varierade under året. Det var ca 100 personliga assistenter som utförde uppdraget tillsammans med 4 administratörer. Åretsverksamhet I början av året beslutade politikerna att flytta över utförandet av personlig assistans till privat anordnare. Samtidigt bestämde sig dåvarande vård och omsorgschef för att göra en besparing och drog ner antalet administratörer från fyra till tre. I början av sommaren gick upphandlingen ut och det blev klart att Frösunda skulle ta över utförandet. Under sommaren hölls informationsmöte med all personal. Efter sommaren hölls gemensamma möten med Frösunda och varje arbetsgrupp separat. Assistansberättigade bjöds in till informationsträffar med Frösunda. Därefter bestämde de sig för om de följde med över till Frösunda eller om de valde ett annat assistansbolag. Frösunda åkte hem till dem som valt att följa med över till dem för att planera hur assistansen skulle utföras. I samband med övergången till Frösunda bjöds alla medarbetare och assistansberättigade till mingel på Byavången med kommunens administratörer och representanter från Frösunda. Kommunen önskade lycka till hos Frösunda och Frösunda hälsade välkomna. Den 1 oktober flyttades verksamheten över till Frösunda. Fem personliga assistenter och två administratörer valde att stanna kvar i kommunen. Sex omplacerades till nytt arbete och en väntar på placering. Intern kontroll Under året har rutiner och riktlinjer följts upp enligt kalendariet. Medarbetarsamtal och lönesamtal har inte hållits eftersom verksamheten flyttades över till Frösunda.

29 29 av 64 Ekonomi Årets resultat Det finns inga exakta summor klara att redovisa än, vilket beror på att Frösunda i dagsläget inte har fått ersättning för december. Personal Sjukfrånvaron har stigit från 3,40 % till 4.93 %. Troliga förklaringar: Inget förebyggande arbete Nytt ledarskap Oro kring ovisshet och förändringar i samband med att verksamheten flyttades över till Frösunda Minskat administrativt stöd Tre långtidssjukskrivningar Mål och måluppfyllelse Alla brukare har en genomförandeplan och upplever att den överensstämmer med önskemål om hur insatsen ska utföras. Alla brukare upplever att de får kontinuerlig och tillräcklig information i samband med att kommunala assistansen ev. flyttas över till en privat anordnare. Målen för verksamheten 2013 är uppfyllda. När verksamheten flyttades över till Frösunda hade alla assistansberättigade erbjudits en genomförandeplan. Ett fåtal avböjde en genomförandeplan. De som önskade en genomförandeplan hade en uppdaterad med sig över till Frösunda. Assistansberättigade eller legala företrädare skrev under genomförandeplanen efter att ha samtyckt till att det som stod skrivit i planen överensstämde med deras önskemål om hur assistansen skulle utföras. Framtid Utvecklingsansvarig i kommunen följer regelbundet upp utförandet av personlig assistans tillsammans med regions och verksamhetschefer i Frösunda. Det kommer att fortsätta under avtalstiden. Birgitta Wallin, regionschef Frösunda hälsar Kaj Jönsson välkommen till Frösunda Skrivit av: Annika Sjöstedt Enhetschef

30 Huvudrubrik Vård och omsorg Underrubrik Handlingsplan Dokumentnamn Verksamhetsmål 30 av 64 Upprättad av: Enhetschef Eva Nilsson Fastställd/godkänd av Eva Nilsson Utgåva Giltig fr o m: Personalgrupp. Delmål Hemtjänsten Tomelilla kommun. Delmåls plan VAD? HUR? VEM? NÄR? UPPFÖLJNIN G: Genomförandeplaner Nöjda brukare Social dokumentation Friska medarbetare Samtal med brukare hur de vill ha sina insatser utformade Brukar enkät och genomförandeplaner Medarbetarna utbildas i dokumentation Friskvårsklippet, medarbetarsamtal Utvalda personal som är specialiserade i samråd med samordnare och enhetschef Enhetschefer Samordnare Personal Enhetschef och Samordnare Enhetschef och medarbetare Aktivt under hela 2014 Aktivt under 2014 Nya brukare samt vid förändringar i brukarens insatser dock minst en gång var sjätte månad. Hösten 2014 Aktivt under December hela Med stor vikt under våren. Aktivt 2014 November 2014 Underskrift Enhetschef Eva Nilsson

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : 1 av 16 Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.00, Ajournering 10.25-10.30 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 17, 18 p 1-6, 19-21, 23-25 Jäv 18 p 7, 22 Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0:30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Carl Malmqvist (M)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.45 Ajournering 0.5-0.25 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Norrevångs serviceboende, den, kl. 08.30-11.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S)

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-02-04 ordförande Till socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-10.20 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Carl Malmqvist (M) ersättare för Marianne Åkeerblad (M) Gunnel

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke?

Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke? Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke? Vården i hemmet ska ge trygghet för den äldre personen och anhöriga. Hemsjukvården ska fungera dygnet runt, året runt Vårdtagare i hemsjukvården

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

BAKGRUND... 3 UPPFÖLJNING AV KVALITET, PLANERAD TILLSYN... 3 SAMMANFATTNING... 3 RESULTATREDOVISNING...

BAKGRUND... 3 UPPFÖLJNING AV KVALITET, PLANERAD TILLSYN... 3 SAMMANFATTNING... 3 RESULTATREDOVISNING... sida 1 (8) Tillsynsbesök Särskilt boende, Falkenberg egen regi: Älvgården, Tallgläntan, Berguven, Solhaga, Boken, Ätranhemmet, utfört mellan december 2014 och januari 2015. sida 2 (8) Innehåll BAKGRUND...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Särskilda boendet Norrevång, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg på Högsåkerringens särskilda boende

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg på Högsåkerringens särskilda boende Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-12-03 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare anne.wolf@malmo.se Tjänsteskrivelse Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg på Högsåkerringens

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-10-02 SN-2012/321 Socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta

Läs mer

Rutin för BPSD-registrering 12. 4.

Rutin för BPSD-registrering 12. 4. Rutin för BPSD-registrering 12. 4. BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom för att minska beteende och psykiska symtom

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull)

Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull) Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull) 2013-04-25 2013-04-29 Malin Rehnstam Vik. Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Oxelgatan 2013-08-23

Verksamhetsuppföljning Oxelgatan 2013-08-23 Verksamhetsuppföljning Oxelgatan 2013-08-23 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Oxelgatans gruppboende ligger

Läs mer

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-29 Handläggare Ida Öhman Pils Telefon: 08-508 09 560 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens

Läs mer

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinjer Biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, chef, vårdpersonal, boendesamordnare,

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende 1 Patientsäkerhetsberättelse 2015-02-22 S:t Anna A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser

Läs mer

Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof

Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof 203-04 -6 Sov 27/202 Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof Sammanfattning Norlandia Care har sedan hösten 200 ansvaret för driften

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande:

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande: Dokument/Rutin Rutin patientsäkerhetsberättelse Ansvarig Fastställt datum 2011-03-06 Reviderad 2015-01-08 Verksamhetschef Veronica Ringsäter Björkgårdens Vård och omsorgsboende Solna Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015 Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-06-11

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 23 april 2015 kl. 08.30 Plats: Norrevångs serviceboende Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2015-12-09 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Michael Boström 08 508 18 156 Till

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Bilaga 9 Verksamhetsuppföljning stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Bilaga 9 Verksamhetsuppföljning stöd och service till personer med funktionsnedsättning Södermalms stadsdelsförvaltning Tertialrapport 1/2014 Bilaga 9 Verksamhetsuppföljning stöd och service till personer med funktionsnedsättning Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Dnr 395-2013-1.2.1.

Läs mer

Utvecklingsplan Hallen

Utvecklingsplan Hallen 2013-01-14 Utvecklingsplan Hallen Rubrik Förbättringsområde Mål med åtgärder Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning/organisation Verksamheten behöver tydligare struktur gällande information gällande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Ann Harrysson (SPI), 1: e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Marianne Åkerblad

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care i egenregi. Frösunda har 40 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-04 1 (11) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 14.00-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet)

Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet) Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet) 2012-01-25 2012-01-26 Johanna Bendtsen Verksamhetsuppföljare Sofia Spetz vik. avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer