Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder"

Transkript

1 Rehabiliteringsmedicinska kliniken Rehabilitering för personer med flerfunktionshinder Sektionen för högspecialiserad neurorehabilitering

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING 3 SYFTE OCH MÅL 3 IDEOLOGI 3 MÅLGRUPP 3 Intagningskriterier Exklusionskriterier REMISS TILL TEAMET 4 LOKALISATION 4 TEAMET 4 överläkare kurator neuropsykolog arbetsterapeut sjukgymnast sjuksköterska TEAMSAMORDNARE 5 FLÖDESMODELL FÖR REHABILITERINGSPERIODEN 6 PLANERING OCH SCHEMA 6 REHABILITERINGENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL 7 Rehabiliteringsplan Genomförande av rehabiliteringsplanens åtgärder Samverkan med vårdkedja och nätverk Utvärdering och utskrivning SAMVERKAN MED HANDIKAPPORGANISATIONER/ BRUKARRÅD 7 AVBRYTANDE AV PÅGÅENDE REHABILITERING 8 1. På deltagarnas egen begäran 2. På rehabiliteringsteamets begäran UTVÄRDERING PÅ PROGRAMNIVÅ 9

3 3 INLEDNING Vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus arbetar sedan hösten 2008 specialistteamet för personer med flerfunktionshinder. Teamet bildades på uppdrag av Region Skåne och är placerat på Orupssjukhuset. Det verkar inom Sektionen för högspecialiserad neurorehabilitering. Ett samarbete med Hälsoekonomiska institutionen vid Lunds universitet inleddes vid starten och de hälsoekonomiska effekterna kommer att utvärderas under Flerfunktionshinder kan t.ex. vara en medfödd eller förvärvad hjärn-/nervsystemsskada eller omfattande neurologisk sjukdom. Detta kan innebära att personen har problem med t.ex. epilepsi, nedsatt motorik, sensorik, kognition och/eller nutrition. Personer med flerfunktionshinder kan ha nytta av ett samlat rehabiliteringsmedicinskt omhändertagande av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och neuropsykolog för att få tillgång till olika rehabiliteringsåtgärder och insatser som kan underlätta det dagliga livet. SYFTE OCH MÅL Vid nedsättning av flera funktioner är det ibland svårt att få en samlad övergripande bedömning från en vårdgivare. Personer med flerfunktionshinder är ofta i behov av olika sjukvårdande specialiteter, vilka inte alltid samverkar optimalt. Brukarna löper därför en uttalad risk att inte få korrekt vård och rehabilitering. Specialistteamet för personer med flerfunktionshinder kan erbjuda en samordnad bedömning av patientens behov och aktuella sjukvårdande insatser. Med hjälp av den samordnade bedömningen kan en individuell rehabplan upprättas. Syftet är att förbättra livskvaliteten för brukaren genom ökad kunskap, delaktighet i sin vardag samt förbättrade insatser från vårdgivande nätverk dvs. de för personen väsentliga vårdgivarna, som t.ex. hemsjukvården, primärvården, habiliteringen, specialistsjukvården, assistansbolag. Under hela rehabiliteringsperioden kvarstår det primära medicinska ansvaret hos primärvård och kommunal verksamhet. Teamets uppgift är att bedöma, utreda, utbilda och eventuellt behandla personer med flerfunktions hinder. En annan uppgift är att utbilda, handleda och samverka med deras vårdgivande nätverk. Målet är att förbättra möjligheterna att klara kraven i det dagliga livet. IDEOLOGI Teamet arbetar utifrån en helhetssyn och med respekt för personens integritet, där vi eftersträvar att se den enskilde i sitt sociala, etniska och kulturella sammanhang. Teamet har därför möjlighet att tillgodose personers olika behov med hänsyn till religionsutövning, kost och andra individuella önskemål. Vi kan erbjuda samtal med hjälptolk på ett stort antal språk. MÅLGRUPP Teamets verksamhet vänder sig till personer med flerfunktionshinder, deras anhöriga och deras vårdgivande nätverk i hela Region Skåne. Flerfunktionshinder kan vara en medfödd eller förvärvad hjärn-/nervsystemsskada eller omfattande neurologisk sjukdom som medför att personen till exempel har problem med epilepsi, nedsatt motorik, sensorik, kognition och/eller nutrition. Intagningskriterier: Företrädesvis över 18 år eller efter speciella behov från 16 år Personer med medfödda eller förvärvade hjärnskador, medfödda eller förvärvade ryggmärgsskador, neurologiska sjukdomar och andra medfödda skador eller sjukdomar

4 4 Personen ska ha flera funktionsnedsättningar som inte kan bedömas/behandlas av en och samma vårdgivare Cirkulatoriskt stabilt tillstånd Exklusionskriterier: Snabbt progredierande sjukdom Uttalad psykiatrisk sjukdom som omöjliggör medverkan i teamarbetet Pågående missbruk av läkemedel, narkotika eller alkohol REMISS TILL TEAMET Remiss till teamet kan skrivas av läkare eller annan vårdpersonal. Personer bosatta inom Region Skåne kan även ansöka via egenremiss enligt principen om fritt vårdsökande. Personer som bor i andra landsting kan också komma genom fritt vårdsökande för bedömning, men måste ha en specialistvårdsremiss från det egna landstinget för en fortsatt rehabiliteringsperiod. Remissen behandlas i en remissgrupp där överläkare, specialister i rehabiliteringsmedicin, från högspecialiserad och specialiserad neurorehabilitering gemensamt bedömer remisserna, prioriterar och fördelar dem till respektive team. LOKALISATION Teamet bedriver sin verksamhet i ändamålsenliga lokaler med god tillgänglighet. Vissa lokaler och utrustning delas med övriga team på kliniken. Möjlighet finns att övernatta på det moderna och handikappanpassade patienthotellet som finns i samma byggnad som övriga behandlingslokaler och som bemannas av vårdutbildad personal. Rummen är rymliga och ger möjlighet för anhöriga respektive personliga assistenter att övernatta. TEAMET I teamet ingår läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, neuropsykolog och kurator. Vid behov kan logoped och dietist konsulteras. Teamets medlemmar ansvarar gemensamt för utvecklingen av verksamheten inom teamet. I verksamheten ingår att på ett vetenskapligt sätt följa upp resultat, bedriva forskning samt undervisa olika yrkesgrupper, patienter och anhöriga. En central del i teamets arbete är att i nära samverkan med patienten och vid behov anhöriga medvetandegöra resurser och begränsningar. Förslag till åtgärder presenteras i en individuell rehabplan och målet är att förbättra möjligheterna att klara kraven i det dagliga livet. Teamet avsätter mycket resurser på att skapa ett fungerande nätverk för patienten på hemorten genom telefonkontakter, samverkansmöten, överföringsmöten, hembesök etc. Överläkaren är övergripande ansvarig för rehabiliteringen. Läkaren står till förfogande för medicinska frågor, möjliggör utredningar, upprättar medicinska utlåtande och påbörjar eventuella medicinska behandlingar. Läkaren kan även remittera till annan vårdinstans. Kuratorn deltar i genomgången av personens sjukhistoria tillsammans med sjuksköterska. Gör en fördjupad behovsanalys och tar vid behov kontakt med olika myndigheter och organisationer i samhället. Belyser aktuell situation med tidslinje och nätverkskarta. Medverkar med social och ekonomisk rådgivning. Neuropsykologen ansvarar för den neuropsykologiska bedömningen och ger feedback på testresultatet. Eventuellt introduceras strategier för kompensation av funktionsnedsättningar ex. minnesstrategier. I vissa fall ges stödsamtal.

5 5 Arbetsterapeuten ansvarar för den arbetsterapeutiska bedömningen i aktivitet samt vid behov föreslår träning, planering och genomförande av aktiviteter i hemmet, på fritiden, på arbetsplatsen eller i studiesammanhang exempelvis träning av minnesstrategier, energibesparande strategier, ergonomiska principer och genomgång av erforderliga hjälpmedel av olika slag om sådana behövs. Sjukgymnasten ansvarar för att bedöma personens rörelseförutsättningar och vid behov föreslå samt prova träningsmetoder och behandlingsprinciper i syfte att underlätta utförandet av dagliga aktiviteter, förflyttningar etc. Behandlingsmetoderna kan omfatta töjningsövningar, styrketräning, kroppskännedom, smärtlindring och kompensatoriska tekniker. Utprovning och justering av erforderliga hjälpmedel. Motiverande hälsosamtal. Sjuksköterskan ansvarar för genomgång av sjukhistoria. Ger speciell rådgivning om blås- och tarmfunktion, nutrition och hud. Är även teamsamordnare Konsultationer Konsulterande logoped kan bedöma och föreslå eventuella åtgärder och hjälpmedel för kommunikations- och sväljningssvårigheter. Möjlighet finns även att konsultera dietist för bedömning och åtgärder avseende nutrition samt ortopedtekniker för utprovning och justering av ortopedtekniska hjälpmedel som till exempel ortoser och skor. Vid behov kan teamet även konsultera övriga rehabiliteringsprogram inom rehabiliteringsmedicinska kliniken, SUS. Teamet har tillgång till alla de resurser som finns inom Skånes Universitetssjukhus via remissförfarande. TEAMSAMORDNARE Samordnaren av rehabiliteringen (fn teamets sjuksköterska) ansvarar tillsammans med teamet för den övergripande planeringen av patientflödet, teamets möten och förberedande kontakter inför bedömningsdagar, rehabdagar samt utskrivningsmöten. Patienten informeras om vem som är teamets samordnare vid första kontakt med teamet. I arbetsuppgifterna ingår att informera patient och vid behov närstående om programmet, att öka patientens delaktighet i planering och genomförande av sin rehabilitering samt att fungera som en länk för information mellan patient, team samt personer i patientens nätverk. Samordnaren ansvarar för att patienten blir kallad till teamet, att schema, frågeformulär och medgivandeblanketter skickas ut samt att tolk bokas vid behov. Samordnaren ansvarar även för bokning av rum på patienthotellet och för intyg avseende dagsjukvårdsresa. Ärende av ekonomisk karaktär är delegerade till kurator. Samtliga patienter tillhandahåller och ansvarar själva för att ta sina mediciner.

6 6 FLÖDESMODELL Remiss Teambedömning, hela teamet under fyra dagar samt åtgärdsförslag Upprättande av rehabiliteringsplan i samverkan med patient Specialistteamet genomför åtgärder enligt rehabplan Remiss till annan sjukvård/ instans Kontakt med inremitterande instans, patientens läkare och vårdgivande nätverk m. fl. Utvärdering av rehabiliteringsplan och utskrivning med utskrivningsplan Information till inremitterande instans, patientens läkare och vårdgivande nätverk Patienter kan återremitteras beroende på hur deras behov förändras PLANERING OCH SCHEMA Alla patienter rings upp av teamets samordnare innan kallelse skickas. I den skriftliga kallelsen ingår ett brev med information, frågeformulär om patientens förväntningar på kontakten, medgivandeblankett och schema. Schema för bedömning och fastställande av rehabiliteringsplan planeras gemensamt i teamet. Patienten kan välja att pendla från hemmet (egen bil/ dagsjukvårdsresa) eller bo på patienthotellet (här kan även anhöriga och personliga assistenter övernatta). Då ett omfattande funktionshinder föreligger med stort omvårdnadsbehov finns möjlighet att övernatta på vårdavdelning. I undantagsfall kan teamet erbjuda patienten bedömning i hemmet. Tillsammans med kallelsen informeras patienten om ovanstående alternativ och vilka kostnader dessa medför för patienten.

7 7 REHABILITERINGSPERIODENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL Rehabiliteringsperioden inleds med en bedömning som omfattar fyra dagar. Vanligtvis träffar patienten alla i teamet och ibland även kompletterande konsulter (t.ex. dietist, logoped, ortopedtekniker) för en individuell bedömning. Med bedömningen som underlag upprättas en rehabiliteringsplan med åtgärder som sträcker sig över ca 6 månader, men åtgärdernas frekvens och intensitet varierar efter patienten behov. Efter rehabiliteringsperioden återkommer patienten för utvärdering och utskrivning. Rehabiliteringsplan Tillsammans med patienten upprättas en individuell rehabplan med struktur enligt ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Syftet med rehabplanen är att på ett strukturerat sätt ge en överskådlig bild av patientens funktionsnedsättningar, svårigheter i aktivitet och problem i delaktighet. En tidsplan upprättas och preliminär tidpunkt för utskrivning fastställs. I rehabplanen definieras huvudmålen, delmålen beskrivs och en åtgärdslista upprättas. För varje åtgärd dokumenteras vem som har ansvaret för genomförandet. Underlag för planen skickas hem till patienten redan innan inskrivning. Cirka två veckor efter bedömningsperiodens slut kommer patienten för upprättande av rehabplan och har då möjlighet att diskutera och påverka planens innehåll. Vid behov kan remittent eller någon i det vårdgivande nätverket medverka vid upprättandet av rehabplanen. Dokumentet färdigställs gemensamt (patient och team). Rehabiliteringsplanen följer personen under rehabiliteringsperioden. Rehabplanen är patientens eget dokument och erhålls i pappersform vid informationsmötet. Den finns också tillgänglig för teamet under hela rehabiliteringen och läggs in i patientens journal vid utskrivning. Rehabplan och teamets bedömningsunderlag skickas efter patientens godkännande i första hand till remittent och patientansvarig läkare i primärvården. Detta ansvarar läkaren för. Genomförande av rehabiliteringsplanens åtgärder Utifrån rehabplanen upprättas kontakt med personer i det vårdgivande nätverket per telefon eller via möten. Under perioden fram till utskrivningen arbetar patienten, berörda personer från teamet och kontaktade personer i vårdgivande nätverk mot målen på rehabiliteringsplanen i patientens hem respektive dagliga aktiviteter. En del åtgärder kan prövas och utvärderas under några rehabdagar i teamet. I vissa fall kan detta upprepas med 3-4 veckors intervall, för att på så sätt påskynda förändringsprocessen samt att få underlag att på bästa sätt, förankra behandlingsstrategier och lämpliga hjälpmedel i det vårdgivande nätverket. Teamet kan också göra hembesök. I samband med FF-teamets regelbundet återkommande planeringsmöten ges möjlighet till avstämning för att samordna insatserna. I de fall vårdtiden eller delmålen behöver justeras, kan brukaren kallas till ett avstämningsmöte tillsammans med anhöriga och eventuellt representanter från det vårdgivande nätverket. Vid avstämningsmötet justeras rehabiliteringsplanen efter samma rutiner som vid upprättandet. Samverkan med vårdkedja och nätverk Patienten förankras alltid hos en medicinskt ansvarig läkare inom primärvården. Vi samarbetar med primärvård och hemsjukvård för att tillse att övriga medicinska aspekter blir tillgodosedda och att åtgärder av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast genomförs vid behov. Under rehabiliteringsperioden samarbetar teamet med instanser utanför sjukvården. Vi tar vid behov kontakt med exempelvis hemkommun, försäkringskassa, arbetsförmedling, arbetsgivare eller studieenheter. Vi har även möjligheter att göra besök på dessa instanser. Behovet är stort att informera patientens omgivning om funktionsnedsättningarna och dess konsekvenser i aktivitet och delaktighet. Vi har under rehabperioden kontakt med

8 8 flera personer i patientens omgivning och vårdgivande nätverk och informerar eller handleder dem i det fortsatta omhändertagandet. Ibland fordras ett fortsatt samtalsstöd eller ett emotionellt stöd på hemorten. Sådana behov söker vi tillgodose genom kontakt med en stödperson eller en samtalskontakt i det egna sjukvårdsdistriktet när rehabiliteringsperioden är över. För vissa deltagare kan det även bli aktuellt att överföra den fortsatta handläggningen till Råd och Stödverksamheten inom regionen. Utvärdering och utskrivning Utvärdering och utskrivning sker ca 6 månader efter att rehabplanen upprättats. Patienten träffar då hela teamet och i samverkan med teamet utvärderas huvudmål och delmål. Vissa skattnings- och bedömningsinstrument följs upp och jämförs med inskrivningsvärden. Utifrån patientens behov medverkar anhöriga, god man och personer i det vårdgivande nätverket. Vid behov kan vissa åtgärder behöva slutföras senare och rehabperioden kan förlängas. I samband med utskrivning informeras remittenten skriftligt och/eller kan närvara vid utskrivningsmötet. Epikris och rehabplan skickas till remittent och patientansvarig läkare samt efter behov till vårdgivare i vårdkedjan och godman/förvaltare. Patienten erbjuds ett hälsodokument och efter önskemål färdigställs detta i samband med utskrivningen. SAMVERKAN MED HANDIKAPPORGANISATIONER/ BRUKARRÅD Vi samarbetar med ett flertal patientföreningar såsom Neurologiskt Handikappades Riksförbund NHR, Personskadeförbundet RTP och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Representanter från handikapporganisationerna NHR, RTP samt Hjärnkraft träffar regelbundet personal från teamet. Ansvarig för dessa brukarrådsträffar är sektionschefen. Representanter från kliniken träffar även representanter för handikapporganisationerna regelbundet under året. AVBRYTANDE AV PÅGÅENDE BEDÖMNING/BEHANDLING Avbrytande av pågående behandling/bedömning kan ske 1. på deltagarens egen begäran 2. på teamets begäran Om deltagarens bedömnings eller rehabiliteringsperiod avbryts, informeras remittent och vårdgivande nätverk. 1. Avbrytande av pågående behandling/bedömning på deltagarens egen begäran All behandling är frivillig och varje person har rätt att avbryta kontakten med teamet. Avsevård ansträngning görs för att försöka klargöra orsaken till patientens önskan om att avbryta sin kontakt med teamet så att eventuella missförstånd/missförhållanden kan rättas till. 2. Avbrytande av pågående behandling/bedömning på teamets begäran Teamet kan avsluta bedömning/behandling mot patientens vilja vid följande omständigheter. Uppenbart missbruk av läkemedel, narkotika eller alkohol Ingen aktiv medverkan från patient eller närstående i utformning och genomförande av rehabilitering trots upprepade informationstillfällen. Beteende som hotar andra patienters och personals säkerhet.

9 9 UTVÄRDERING PÅ PROGRAMNIVÅ Teamet arbetar utifrån sin yrkeskompetens och konsulterar lämpliga specialister och yrkeskollegor samt deltar i erforderliga utbildningar och konferenser. Inhämtning av information från vetenskaplig litteratur och informationssökning via Internet sker kontinuerligt. Teamet har ett fortgående kvalitetsutvecklingsarbete. Verksamhetsrapport för föregående år utformas och är en sammanställning av mått avseende demografi, process och utfall. Utfallet innehåller parametrar avseende funktion, aktivitet, delaktighet och patienttillfredsställelse. Varje yrkeskategori utvärderar kontinuerligt patientens framsteg och behandlingsmetoderna med olika mätinstrument. Funktionsnedsättningar och förändringar i funktioner noteras, men även mätinstrument som utvärderar aktivitet och delaktighet används. Sedan januari 2011 är teamet, liksom flera team på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, anslutet till Webrehab Sverige. Webrehab är ett nationellt kvalitetsregister som ägs av Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM) och stöds av Socialstyrelsen. Syftet är bland annat att kunna följa effekter av insatt rehabilitering och att kunna utvärdera patientgruppen med andra patienter på samma enhet eller med andra patienter med liknande problem i landet. Registret möjliggör även jämförelser mellan olika rehabiliteringsenheter. Då teamet är det enda i sitt slag nationellt finns även en intern databas där för patientgruppen viktiga parametrar registreras. Patienterna informeras om användningen av våra databaser vid inskrivning och har möjlighet att undanbe sig att medverka i dessa genom att tala om detta för sin samordnare av rehabiliteringen, läkare eller sektionschefen. All data avidentifieras och medverkan i registren är frivillig. Verksamheten utvärderas också i ett samarbete med Hälsoekonomiska institutionen vid Lunds Universitet. Detta samarbete inleddes då teamet startade Inom ramen för utvecklingsarbete avser FF-teamet att erbjuda alla patienter en begränsad uppföljning ett år efter utskrivning. Långtidsuppföljning av patienter utskrivna under 2010 har genomförts under sensommaren 2011.

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen erbjuder specialiserad rehabilitering i öppenvård. De huvudsakliga patientgrupperna är personer med hjärnskada, neurologisk sjukdom eller ryggmärgsskada (spinalskada). Målsättningen med rehabiliteringen

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Informationen ska vara en vägledning för dig under din rehabiliteringsperiod hos oss. Är det något

Läs mer

Rehabilitering av personer med stroke eller medicinskt komplexa tillstånd

Rehabilitering av personer med stroke eller medicinskt komplexa tillstånd Rehabilitering av personer med stroke eller medicinskt komplexa tillstånd Rehabiliteringsprogram Specialiserad rehabilitering Rehabiliteringsmedicin VO neurologi och rehabiliteringsmedicin SUS 2015 Inledning

Läs mer

Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö

Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö Postadress Besöksadress Telefon 0470-59 22 50 Box 1223 Rehabiliteringskliniken E-post rehabkliniken@ltkronoberg.se 351 12 Växjö J F Liedholms väg 14 Växjö Sida

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Huvudområde/delområde: Medicinska PM Utfärdare: Verksamhetschef Hans S Åkesson, Medicinkliniken. Version: 1,1 Nästa revidering: 2016-04-07

Huvudområde/delområde: Medicinska PM Utfärdare: Verksamhetschef Hans S Åkesson, Medicinkliniken. Version: 1,1 Nästa revidering: 2016-04-07 PM Vård av patient med behov av specialiserad palliativ vård Enhet/förvaltning: Förvaltningsgemensamt Ansvarig: Förvaltningschef Bengt Wittesjö, Blekingesjukhuset Förvaltningschef Anders Rehnholm, Primärvården

Läs mer

REHABILITERING AV PERSONER MED FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA- ÖPPENVÅRDSTEAMET

REHABILITERING AV PERSONER MED FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA- ÖPPENVÅRDSTEAMET Program för REHABILITERING AV PERSONER MED FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA- ÖPPENVÅRDSTEAMET VO neurologi och rehabiliteringsmedicin Skånes Universitetssjukhus 2011 rev. 2013 rev. 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID

Läs mer

NEUROTEAMET. Rehabiliteringsprogram

NEUROTEAMET. Rehabiliteringsprogram NEUROTEAMET Rehabiliteringsprogram Neuroteamet Specialiserad neurorehabilitering i akut- och öppenvård Rehabiliteringsmedicin VO neurologi och rehabiliteringsmedicin Skånes universitetssjukhus INLEDNING

Läs mer

Rehabilitering för personer med. post-polio och andra neuromuskulära sjukdomar

Rehabilitering för personer med. post-polio och andra neuromuskulära sjukdomar Rehabiliteringsmedicinska kliniken Rehabilitering för personer med post-polio och andra neuromuskulära sjukdomar Polio- och NMS-teamet Sektionen för högspecialiserad neurorehabilitering INLEDNING En stor

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND

REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND Verksamhetsbeskrivning för slutenvårdsrehabilitering Rehabiliteringsmedicin Ämnesområde: Verksamhet Titel: Verksamhetsbeskrivning för slutenvårdsrehabilitering Utfärdad av:

Läs mer

Information om rehabilitering av patienter med ryggmärgsskada på Neurorehab NUS

Information om rehabilitering av patienter med ryggmärgsskada på Neurorehab NUS Information om rehabilitering av patienter med ryggmärgsskada på Neurorehab NUS Introduktion Den här foldern vänder sig i första hand till personer med förvärvad ryggmärgsskada och deras närstående. Informationen

Läs mer

Att åldras med funktionsnedsättning. framtida utmaningar. Att åldras med funktionsnedsättning. Att åldras med funktionsnedsättning

Att åldras med funktionsnedsättning. framtida utmaningar. Att åldras med funktionsnedsättning. Att åldras med funktionsnedsättning Att åldras med funktionsnedsättning framtida utmaningar Jan Lexell Professor, överläkare Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Guide för rehabiliteringskliniken

Guide för rehabiliteringskliniken Guide för rehabiliteringskliniken Postadress: Box 1223, 351 12 VÄXJÖ Besöksadress: J F Liedholms väg 14, Växjö E-post: rehabkliniken@ltkronoberg.se Telefon: 0470-59 22 50 Telefax: 0470-59 22 05 Revideras

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Informationen ska vara en vägledning för dig under din rehabiliteringsperiod hos oss. Är det något

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Information till patienter

Information till patienter Information till patienter om rehabiliteringskliniken, Växjö Postadress: Box 1223, 351 12 VÄXJÖ Besöksadress: J F Liedholms väg 14, Växjö E-post: rehabkliniken@ltkronoberg.se Telefon: 0470-59 22 50 Telefax:

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Rutin fast vårdkontakt

Rutin fast vårdkontakt Arbetsområde: Rutin Fast Rutin fast För personer i ordinärt boende utses den fasta en bland hälsooch sjukvårdspersonal inom landstinget med undantag av de personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter.

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND

REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND Verksamhetsbeskrivning för dagrehabilitering Rehabiliteringsmedicin Ämnesområde: Verksamhet Titel:Verksamhetsbeskrivning för dagrehabilitering Utfärdad av: Margareta Blid,

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Rehabilitering av personer med spinal skada

Rehabilitering av personer med spinal skada Rehabilitering av personer med spinal skada Rehabiliteringsprogram Spinalskadeenheten Rehabiliteringsmedicin VO neurologi och rehabiliteringsmedicin SUS Gäller från 2014-12-01 PROGRAM FÖR HÖGSPECIALISERAD

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Riktlinjer för hälso- och sjukvård Riktlinje för dokumentation i patientjournalen RIKTLINJER 1 Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Ersätter Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation i

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Dagrehabrutin. Syfte och omfattning. Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5)

Dagrehabrutin. Syfte och omfattning. Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-51441 Fastställandedatum: 2014-02-11 Giltigt t.o.m.: 2017-02-11 Upprättare: Berit M Fredriksson Fastställare: Berit Fredriksson Dagrehabrutin Innehåll

Läs mer

Cancerrehabilitering en kommande länk i vårdkedjan KVH Fenix enheten för cancerrehabilitering och psykosocialt stöd

Cancerrehabilitering en kommande länk i vårdkedjan KVH Fenix enheten för cancerrehabilitering och psykosocialt stöd Cancerrehabilitering en kommande länk i vårdkedjan KVH Fenix enheten för cancerrehabilitering och psykosocialt stöd Rut Flensmarck, kurator Andrea Magnusson, sjuksköterska, sexualrådgivare Livet efter

Läs mer

Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö

Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö Postadress: Box 1223, 351 12 VÄXJÖ Besöksadress: J F Liedholms väg 14, Växjö E-post: rehabkliniken@ltkronoberg.se Telefon: 0470-59 22 50 Telefax: 0470-59 22 05

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Läs gärna mer på Habiliteringens webbsida www.ltdalarna.se/hab Där hittar du också kartor till de olika enheterna inom Habiliteringen i Dalarna. FOTO: MOSTPHOTOS. TRYCK: PRINTELIEN

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa 2 Synverksamheten Synverksamheten riktar sig till personer i alla åldrar med en varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet,

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Regionala riktlinjer för remittering av ungdomar med funktionshinder

Regionala riktlinjer för remittering av ungdomar med funktionshinder Regionala riktlinjer för remittering av ungdomar med funktionshinder från Barn- och ungdomshabiliteringen till primärvård och specialiserad sjukvård för vuxna inom Riktlinjer för utförare av hälso- och

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:45 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

2. INFÖR REHABMÖTE/REHABPLAN 4. RECEPT/LÄKEMEDELSLISTA

2. INFÖR REHABMÖTE/REHABPLAN 4. RECEPT/LÄKEMEDELSLISTA 1. DU OCH DITT TEAM. 2. INFÖR REHABMÖTE/REHABPLAN 3. CHECKLISTA 4. RECEPT/LÄKEMEDELSLISTA 5. PINF 6. ICE/HÄLSODOKUMENT 7. ARKIV 8. KONTAKTER 9. HJÄLPMEDEL [Process] Hans Bennebrant Hans Bennebrant 1 av

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan

Rehabilitering och habilitering i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-09-26 Västmanlands sjukhus Västerås Rehabiliteringsmedicin Sjukhus Ort Klinik Carin Persson & Wolfram Antepohl Inspektörer Gradering A

Läs mer

Guide till rehabilitering

Guide till rehabilitering Guide till rehabilitering Vad är rehabilitering Neurologiska diagnoser, skador och symtom är ofta livslånga och berör livets alla områden. För en del diagnoser finns bra medicinering och rehabiliteringsmetoder,

Läs mer

Habilitering och rehabilitering

Habilitering och rehabilitering Överenskommelse Fastställd av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden Framtagen av Leif Olsson, Cecilia Persson Beslutsdatum 2017-03-22 (revidering) SON 34 HSN 347 Upprättad 2015-05-13 Ärendenr SON

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel.

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Handlingstyp Överenskommelse 1 (7) Rehabilitering Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 3 Hjärnskada 3 Vanliga konsekvenser vid hjärnskada 3 Hjärnskadeteamet 3 MÅLGRUPP 3 ARBETSSÄTT 4 Arbetsmodell 5 Remisser 6 Första träff_ 6 UTREDNINGAR 6 Neuropsykologisk

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism,

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Preliminärt konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: Syfte: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget, presentera

Läs mer

Rutin för palliativ vård i livets slutskede

Rutin för palliativ vård i livets slutskede Rutin för palliativ vård i livets slutskede Sotenäs kommuns riktlinje utgår från Socialstyrelsens, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, som ger ett stöd för styrning och ledning.

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

VO Smärtrehabilitering

VO Smärtrehabilitering VO Smärtrehabilitering Sektion för specialiserad smärtrehabilitering Organisation 1993-2013 Rehabcentrum Lund- Orup senare Rehabiliteringsmedicinska kliniken (division 3) Sektionen för högspecialiserad

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs:.. Vårdenhet: Tidsperiod:. Grundnivå 1 Grundnivå Mål för den verksamhetsförlagda delen av

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum 050207 Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum VUXENHABILITERINGENS PROGRAM FÖR VUXNA PERSONER MED FUNKTIONSHINDER INOM AUTISMSPEKTRUM Bakgrund Vuxenhabiliteringen

Läs mer

Kartläggning av hjärnskaderehabilitering

Kartläggning av hjärnskaderehabilitering Kartläggning av hjärnskaderehabilitering Tre kartläggningar under 2011, med fokus på hur hjärnskaderehabiliteringen fungerar i Sverige. 1. Socialstyrelsen kartlägger hur landstingen uppfyller sitt rehabiliteringsuppdrag

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka

Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka Du har fått en diagnos av din läkare. MS? Stroke? Parkinson? Muskeldystrofi? Ryggmärgsskada? Ataxi, MG, ALS, NMD..? Att drabbas av en neurologisk

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Gustav 78 år: Stroke, epilepsi, periodvis nedstämdhet, inkontinens, diabetes. Bor med frisk hustru i handikappanpassad lägenhet. Hjälpmedel

Läs mer

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Externa stroketeamet Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Nationella Riktlinjer för strokesjukvård, 2009 Rekommendationer enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2009; Hälso-

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Bilaga 1 1. ALLMÄNT OM EFTERFRÅGADE TJÄNSTER 2. KRAV OCH KRITERIER FÖR TJÄNSTEN 1.1. BAKGRUND

KRAVSPECIFIKATION. Bilaga 1 1. ALLMÄNT OM EFTERFRÅGADE TJÄNSTER 2. KRAV OCH KRITERIER FÖR TJÄNSTEN 1.1. BAKGRUND Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION 1. ALLMÄNT OM EFTERFRÅGADE TJÄNSTER 1.1. BAKGRUND Landstinget Blekinge är geografiskt detsamma som länet och landskapet Blekinge. Landstingets huvudsakliga uppgift är att ansvara

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Vuxenhabiliteringsprogram för personer med Multipel skleros

Vuxenhabiliteringsprogram för personer med Multipel skleros 2008-10-10 Vuxenhabiliteringsprogram för personer med Multipel skleros Beskrivning av sjukdomen sid 2 Vuxenhabiliteringens verksamhet sid 3 Beskrivning av insatser yrkesvis sid 5 2 Beskrivning av sjukdomen

Läs mer

Hur går utredningen till?

Hur går utredningen till? Hur går utredningen till? En utredning på Dart börjar med ett remissmöte där vi bestämmer om vi ska arbeta med handledning eller gemensam problemlösning. På remissmötet kan du ställa frågor och få förslag

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Länsövergripande rutiner för omhändertagande av personer med gastrostomi

Länsövergripande rutiner för omhändertagande av personer med gastrostomi Länsövergripande rutiner för omhändertagande av personer med gastrostomi Berörda enheter Alla enheter inom Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten. Rutinen är framtagen i sammarbete med

Läs mer

REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare

REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare 2 REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. REMEO

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Vision och uppdrag. Vårt uppdrag

Vision och uppdrag. Vårt uppdrag I dagsläget görs en brukarrevision, som startade hösten 2015, på avdelning 4B. Revisionen genomförs av fyra utbildade revisorer från Brukarnas revisionsbyrå BRiU. Vision och uppdrag "Vår verksamhet ligger

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Avtal hemsjukvård. mellan. Kommunerna och Landstinget i Gävleborg.

Avtal hemsjukvård. mellan. Kommunerna och Landstinget i Gävleborg. Avtal hemsjukvård mellan Kommunerna och Landstinget i Gävleborg. INLEDNING Kommunerna ansvarar för hemsjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå för personer fyllda 18 år som ges av distriktssköterskor, sjuksköterskor,

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer