Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder"

Transkript

1 Rehabiliteringsmedicinska kliniken Rehabilitering för personer med flerfunktionshinder Sektionen för högspecialiserad neurorehabilitering

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING 3 SYFTE OCH MÅL 3 IDEOLOGI 3 MÅLGRUPP 3 Intagningskriterier Exklusionskriterier REMISS TILL TEAMET 4 LOKALISATION 4 TEAMET 4 överläkare kurator neuropsykolog arbetsterapeut sjukgymnast sjuksköterska TEAMSAMORDNARE 5 FLÖDESMODELL FÖR REHABILITERINGSPERIODEN 6 PLANERING OCH SCHEMA 6 REHABILITERINGENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL 7 Rehabiliteringsplan Genomförande av rehabiliteringsplanens åtgärder Samverkan med vårdkedja och nätverk Utvärdering och utskrivning SAMVERKAN MED HANDIKAPPORGANISATIONER/ BRUKARRÅD 7 AVBRYTANDE AV PÅGÅENDE REHABILITERING 8 1. På deltagarnas egen begäran 2. På rehabiliteringsteamets begäran UTVÄRDERING PÅ PROGRAMNIVÅ 9

3 3 INLEDNING Vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus arbetar sedan hösten 2008 specialistteamet för personer med flerfunktionshinder. Teamet bildades på uppdrag av Region Skåne och är placerat på Orupssjukhuset. Det verkar inom Sektionen för högspecialiserad neurorehabilitering. Ett samarbete med Hälsoekonomiska institutionen vid Lunds universitet inleddes vid starten och de hälsoekonomiska effekterna kommer att utvärderas under Flerfunktionshinder kan t.ex. vara en medfödd eller förvärvad hjärn-/nervsystemsskada eller omfattande neurologisk sjukdom. Detta kan innebära att personen har problem med t.ex. epilepsi, nedsatt motorik, sensorik, kognition och/eller nutrition. Personer med flerfunktionshinder kan ha nytta av ett samlat rehabiliteringsmedicinskt omhändertagande av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och neuropsykolog för att få tillgång till olika rehabiliteringsåtgärder och insatser som kan underlätta det dagliga livet. SYFTE OCH MÅL Vid nedsättning av flera funktioner är det ibland svårt att få en samlad övergripande bedömning från en vårdgivare. Personer med flerfunktionshinder är ofta i behov av olika sjukvårdande specialiteter, vilka inte alltid samverkar optimalt. Brukarna löper därför en uttalad risk att inte få korrekt vård och rehabilitering. Specialistteamet för personer med flerfunktionshinder kan erbjuda en samordnad bedömning av patientens behov och aktuella sjukvårdande insatser. Med hjälp av den samordnade bedömningen kan en individuell rehabplan upprättas. Syftet är att förbättra livskvaliteten för brukaren genom ökad kunskap, delaktighet i sin vardag samt förbättrade insatser från vårdgivande nätverk dvs. de för personen väsentliga vårdgivarna, som t.ex. hemsjukvården, primärvården, habiliteringen, specialistsjukvården, assistansbolag. Under hela rehabiliteringsperioden kvarstår det primära medicinska ansvaret hos primärvård och kommunal verksamhet. Teamets uppgift är att bedöma, utreda, utbilda och eventuellt behandla personer med flerfunktions hinder. En annan uppgift är att utbilda, handleda och samverka med deras vårdgivande nätverk. Målet är att förbättra möjligheterna att klara kraven i det dagliga livet. IDEOLOGI Teamet arbetar utifrån en helhetssyn och med respekt för personens integritet, där vi eftersträvar att se den enskilde i sitt sociala, etniska och kulturella sammanhang. Teamet har därför möjlighet att tillgodose personers olika behov med hänsyn till religionsutövning, kost och andra individuella önskemål. Vi kan erbjuda samtal med hjälptolk på ett stort antal språk. MÅLGRUPP Teamets verksamhet vänder sig till personer med flerfunktionshinder, deras anhöriga och deras vårdgivande nätverk i hela Region Skåne. Flerfunktionshinder kan vara en medfödd eller förvärvad hjärn-/nervsystemsskada eller omfattande neurologisk sjukdom som medför att personen till exempel har problem med epilepsi, nedsatt motorik, sensorik, kognition och/eller nutrition. Intagningskriterier: Företrädesvis över 18 år eller efter speciella behov från 16 år Personer med medfödda eller förvärvade hjärnskador, medfödda eller förvärvade ryggmärgsskador, neurologiska sjukdomar och andra medfödda skador eller sjukdomar

4 4 Personen ska ha flera funktionsnedsättningar som inte kan bedömas/behandlas av en och samma vårdgivare Cirkulatoriskt stabilt tillstånd Exklusionskriterier: Snabbt progredierande sjukdom Uttalad psykiatrisk sjukdom som omöjliggör medverkan i teamarbetet Pågående missbruk av läkemedel, narkotika eller alkohol REMISS TILL TEAMET Remiss till teamet kan skrivas av läkare eller annan vårdpersonal. Personer bosatta inom Region Skåne kan även ansöka via egenremiss enligt principen om fritt vårdsökande. Personer som bor i andra landsting kan också komma genom fritt vårdsökande för bedömning, men måste ha en specialistvårdsremiss från det egna landstinget för en fortsatt rehabiliteringsperiod. Remissen behandlas i en remissgrupp där överläkare, specialister i rehabiliteringsmedicin, från högspecialiserad och specialiserad neurorehabilitering gemensamt bedömer remisserna, prioriterar och fördelar dem till respektive team. LOKALISATION Teamet bedriver sin verksamhet i ändamålsenliga lokaler med god tillgänglighet. Vissa lokaler och utrustning delas med övriga team på kliniken. Möjlighet finns att övernatta på det moderna och handikappanpassade patienthotellet som finns i samma byggnad som övriga behandlingslokaler och som bemannas av vårdutbildad personal. Rummen är rymliga och ger möjlighet för anhöriga respektive personliga assistenter att övernatta. TEAMET I teamet ingår läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, neuropsykolog och kurator. Vid behov kan logoped och dietist konsulteras. Teamets medlemmar ansvarar gemensamt för utvecklingen av verksamheten inom teamet. I verksamheten ingår att på ett vetenskapligt sätt följa upp resultat, bedriva forskning samt undervisa olika yrkesgrupper, patienter och anhöriga. En central del i teamets arbete är att i nära samverkan med patienten och vid behov anhöriga medvetandegöra resurser och begränsningar. Förslag till åtgärder presenteras i en individuell rehabplan och målet är att förbättra möjligheterna att klara kraven i det dagliga livet. Teamet avsätter mycket resurser på att skapa ett fungerande nätverk för patienten på hemorten genom telefonkontakter, samverkansmöten, överföringsmöten, hembesök etc. Överläkaren är övergripande ansvarig för rehabiliteringen. Läkaren står till förfogande för medicinska frågor, möjliggör utredningar, upprättar medicinska utlåtande och påbörjar eventuella medicinska behandlingar. Läkaren kan även remittera till annan vårdinstans. Kuratorn deltar i genomgången av personens sjukhistoria tillsammans med sjuksköterska. Gör en fördjupad behovsanalys och tar vid behov kontakt med olika myndigheter och organisationer i samhället. Belyser aktuell situation med tidslinje och nätverkskarta. Medverkar med social och ekonomisk rådgivning. Neuropsykologen ansvarar för den neuropsykologiska bedömningen och ger feedback på testresultatet. Eventuellt introduceras strategier för kompensation av funktionsnedsättningar ex. minnesstrategier. I vissa fall ges stödsamtal.

5 5 Arbetsterapeuten ansvarar för den arbetsterapeutiska bedömningen i aktivitet samt vid behov föreslår träning, planering och genomförande av aktiviteter i hemmet, på fritiden, på arbetsplatsen eller i studiesammanhang exempelvis träning av minnesstrategier, energibesparande strategier, ergonomiska principer och genomgång av erforderliga hjälpmedel av olika slag om sådana behövs. Sjukgymnasten ansvarar för att bedöma personens rörelseförutsättningar och vid behov föreslå samt prova träningsmetoder och behandlingsprinciper i syfte att underlätta utförandet av dagliga aktiviteter, förflyttningar etc. Behandlingsmetoderna kan omfatta töjningsövningar, styrketräning, kroppskännedom, smärtlindring och kompensatoriska tekniker. Utprovning och justering av erforderliga hjälpmedel. Motiverande hälsosamtal. Sjuksköterskan ansvarar för genomgång av sjukhistoria. Ger speciell rådgivning om blås- och tarmfunktion, nutrition och hud. Är även teamsamordnare Konsultationer Konsulterande logoped kan bedöma och föreslå eventuella åtgärder och hjälpmedel för kommunikations- och sväljningssvårigheter. Möjlighet finns även att konsultera dietist för bedömning och åtgärder avseende nutrition samt ortopedtekniker för utprovning och justering av ortopedtekniska hjälpmedel som till exempel ortoser och skor. Vid behov kan teamet även konsultera övriga rehabiliteringsprogram inom rehabiliteringsmedicinska kliniken, SUS. Teamet har tillgång till alla de resurser som finns inom Skånes Universitetssjukhus via remissförfarande. TEAMSAMORDNARE Samordnaren av rehabiliteringen (fn teamets sjuksköterska) ansvarar tillsammans med teamet för den övergripande planeringen av patientflödet, teamets möten och förberedande kontakter inför bedömningsdagar, rehabdagar samt utskrivningsmöten. Patienten informeras om vem som är teamets samordnare vid första kontakt med teamet. I arbetsuppgifterna ingår att informera patient och vid behov närstående om programmet, att öka patientens delaktighet i planering och genomförande av sin rehabilitering samt att fungera som en länk för information mellan patient, team samt personer i patientens nätverk. Samordnaren ansvarar för att patienten blir kallad till teamet, att schema, frågeformulär och medgivandeblanketter skickas ut samt att tolk bokas vid behov. Samordnaren ansvarar även för bokning av rum på patienthotellet och för intyg avseende dagsjukvårdsresa. Ärende av ekonomisk karaktär är delegerade till kurator. Samtliga patienter tillhandahåller och ansvarar själva för att ta sina mediciner.

6 6 FLÖDESMODELL Remiss Teambedömning, hela teamet under fyra dagar samt åtgärdsförslag Upprättande av rehabiliteringsplan i samverkan med patient Specialistteamet genomför åtgärder enligt rehabplan Remiss till annan sjukvård/ instans Kontakt med inremitterande instans, patientens läkare och vårdgivande nätverk m. fl. Utvärdering av rehabiliteringsplan och utskrivning med utskrivningsplan Information till inremitterande instans, patientens läkare och vårdgivande nätverk Patienter kan återremitteras beroende på hur deras behov förändras PLANERING OCH SCHEMA Alla patienter rings upp av teamets samordnare innan kallelse skickas. I den skriftliga kallelsen ingår ett brev med information, frågeformulär om patientens förväntningar på kontakten, medgivandeblankett och schema. Schema för bedömning och fastställande av rehabiliteringsplan planeras gemensamt i teamet. Patienten kan välja att pendla från hemmet (egen bil/ dagsjukvårdsresa) eller bo på patienthotellet (här kan även anhöriga och personliga assistenter övernatta). Då ett omfattande funktionshinder föreligger med stort omvårdnadsbehov finns möjlighet att övernatta på vårdavdelning. I undantagsfall kan teamet erbjuda patienten bedömning i hemmet. Tillsammans med kallelsen informeras patienten om ovanstående alternativ och vilka kostnader dessa medför för patienten.

7 7 REHABILITERINGSPERIODENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL Rehabiliteringsperioden inleds med en bedömning som omfattar fyra dagar. Vanligtvis träffar patienten alla i teamet och ibland även kompletterande konsulter (t.ex. dietist, logoped, ortopedtekniker) för en individuell bedömning. Med bedömningen som underlag upprättas en rehabiliteringsplan med åtgärder som sträcker sig över ca 6 månader, men åtgärdernas frekvens och intensitet varierar efter patienten behov. Efter rehabiliteringsperioden återkommer patienten för utvärdering och utskrivning. Rehabiliteringsplan Tillsammans med patienten upprättas en individuell rehabplan med struktur enligt ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Syftet med rehabplanen är att på ett strukturerat sätt ge en överskådlig bild av patientens funktionsnedsättningar, svårigheter i aktivitet och problem i delaktighet. En tidsplan upprättas och preliminär tidpunkt för utskrivning fastställs. I rehabplanen definieras huvudmålen, delmålen beskrivs och en åtgärdslista upprättas. För varje åtgärd dokumenteras vem som har ansvaret för genomförandet. Underlag för planen skickas hem till patienten redan innan inskrivning. Cirka två veckor efter bedömningsperiodens slut kommer patienten för upprättande av rehabplan och har då möjlighet att diskutera och påverka planens innehåll. Vid behov kan remittent eller någon i det vårdgivande nätverket medverka vid upprättandet av rehabplanen. Dokumentet färdigställs gemensamt (patient och team). Rehabiliteringsplanen följer personen under rehabiliteringsperioden. Rehabplanen är patientens eget dokument och erhålls i pappersform vid informationsmötet. Den finns också tillgänglig för teamet under hela rehabiliteringen och läggs in i patientens journal vid utskrivning. Rehabplan och teamets bedömningsunderlag skickas efter patientens godkännande i första hand till remittent och patientansvarig läkare i primärvården. Detta ansvarar läkaren för. Genomförande av rehabiliteringsplanens åtgärder Utifrån rehabplanen upprättas kontakt med personer i det vårdgivande nätverket per telefon eller via möten. Under perioden fram till utskrivningen arbetar patienten, berörda personer från teamet och kontaktade personer i vårdgivande nätverk mot målen på rehabiliteringsplanen i patientens hem respektive dagliga aktiviteter. En del åtgärder kan prövas och utvärderas under några rehabdagar i teamet. I vissa fall kan detta upprepas med 3-4 veckors intervall, för att på så sätt påskynda förändringsprocessen samt att få underlag att på bästa sätt, förankra behandlingsstrategier och lämpliga hjälpmedel i det vårdgivande nätverket. Teamet kan också göra hembesök. I samband med FF-teamets regelbundet återkommande planeringsmöten ges möjlighet till avstämning för att samordna insatserna. I de fall vårdtiden eller delmålen behöver justeras, kan brukaren kallas till ett avstämningsmöte tillsammans med anhöriga och eventuellt representanter från det vårdgivande nätverket. Vid avstämningsmötet justeras rehabiliteringsplanen efter samma rutiner som vid upprättandet. Samverkan med vårdkedja och nätverk Patienten förankras alltid hos en medicinskt ansvarig läkare inom primärvården. Vi samarbetar med primärvård och hemsjukvård för att tillse att övriga medicinska aspekter blir tillgodosedda och att åtgärder av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast genomförs vid behov. Under rehabiliteringsperioden samarbetar teamet med instanser utanför sjukvården. Vi tar vid behov kontakt med exempelvis hemkommun, försäkringskassa, arbetsförmedling, arbetsgivare eller studieenheter. Vi har även möjligheter att göra besök på dessa instanser. Behovet är stort att informera patientens omgivning om funktionsnedsättningarna och dess konsekvenser i aktivitet och delaktighet. Vi har under rehabperioden kontakt med

8 8 flera personer i patientens omgivning och vårdgivande nätverk och informerar eller handleder dem i det fortsatta omhändertagandet. Ibland fordras ett fortsatt samtalsstöd eller ett emotionellt stöd på hemorten. Sådana behov söker vi tillgodose genom kontakt med en stödperson eller en samtalskontakt i det egna sjukvårdsdistriktet när rehabiliteringsperioden är över. För vissa deltagare kan det även bli aktuellt att överföra den fortsatta handläggningen till Råd och Stödverksamheten inom regionen. Utvärdering och utskrivning Utvärdering och utskrivning sker ca 6 månader efter att rehabplanen upprättats. Patienten träffar då hela teamet och i samverkan med teamet utvärderas huvudmål och delmål. Vissa skattnings- och bedömningsinstrument följs upp och jämförs med inskrivningsvärden. Utifrån patientens behov medverkar anhöriga, god man och personer i det vårdgivande nätverket. Vid behov kan vissa åtgärder behöva slutföras senare och rehabperioden kan förlängas. I samband med utskrivning informeras remittenten skriftligt och/eller kan närvara vid utskrivningsmötet. Epikris och rehabplan skickas till remittent och patientansvarig läkare samt efter behov till vårdgivare i vårdkedjan och godman/förvaltare. Patienten erbjuds ett hälsodokument och efter önskemål färdigställs detta i samband med utskrivningen. SAMVERKAN MED HANDIKAPPORGANISATIONER/ BRUKARRÅD Vi samarbetar med ett flertal patientföreningar såsom Neurologiskt Handikappades Riksförbund NHR, Personskadeförbundet RTP och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Representanter från handikapporganisationerna NHR, RTP samt Hjärnkraft träffar regelbundet personal från teamet. Ansvarig för dessa brukarrådsträffar är sektionschefen. Representanter från kliniken träffar även representanter för handikapporganisationerna regelbundet under året. AVBRYTANDE AV PÅGÅENDE BEDÖMNING/BEHANDLING Avbrytande av pågående behandling/bedömning kan ske 1. på deltagarens egen begäran 2. på teamets begäran Om deltagarens bedömnings eller rehabiliteringsperiod avbryts, informeras remittent och vårdgivande nätverk. 1. Avbrytande av pågående behandling/bedömning på deltagarens egen begäran All behandling är frivillig och varje person har rätt att avbryta kontakten med teamet. Avsevård ansträngning görs för att försöka klargöra orsaken till patientens önskan om att avbryta sin kontakt med teamet så att eventuella missförstånd/missförhållanden kan rättas till. 2. Avbrytande av pågående behandling/bedömning på teamets begäran Teamet kan avsluta bedömning/behandling mot patientens vilja vid följande omständigheter. Uppenbart missbruk av läkemedel, narkotika eller alkohol Ingen aktiv medverkan från patient eller närstående i utformning och genomförande av rehabilitering trots upprepade informationstillfällen. Beteende som hotar andra patienters och personals säkerhet.

9 9 UTVÄRDERING PÅ PROGRAMNIVÅ Teamet arbetar utifrån sin yrkeskompetens och konsulterar lämpliga specialister och yrkeskollegor samt deltar i erforderliga utbildningar och konferenser. Inhämtning av information från vetenskaplig litteratur och informationssökning via Internet sker kontinuerligt. Teamet har ett fortgående kvalitetsutvecklingsarbete. Verksamhetsrapport för föregående år utformas och är en sammanställning av mått avseende demografi, process och utfall. Utfallet innehåller parametrar avseende funktion, aktivitet, delaktighet och patienttillfredsställelse. Varje yrkeskategori utvärderar kontinuerligt patientens framsteg och behandlingsmetoderna med olika mätinstrument. Funktionsnedsättningar och förändringar i funktioner noteras, men även mätinstrument som utvärderar aktivitet och delaktighet används. Sedan januari 2011 är teamet, liksom flera team på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, anslutet till Webrehab Sverige. Webrehab är ett nationellt kvalitetsregister som ägs av Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM) och stöds av Socialstyrelsen. Syftet är bland annat att kunna följa effekter av insatt rehabilitering och att kunna utvärdera patientgruppen med andra patienter på samma enhet eller med andra patienter med liknande problem i landet. Registret möjliggör även jämförelser mellan olika rehabiliteringsenheter. Då teamet är det enda i sitt slag nationellt finns även en intern databas där för patientgruppen viktiga parametrar registreras. Patienterna informeras om användningen av våra databaser vid inskrivning och har möjlighet att undanbe sig att medverka i dessa genom att tala om detta för sin samordnare av rehabiliteringen, läkare eller sektionschefen. All data avidentifieras och medverkan i registren är frivillig. Verksamheten utvärderas också i ett samarbete med Hälsoekonomiska institutionen vid Lunds Universitet. Detta samarbete inleddes då teamet startade Inom ramen för utvecklingsarbete avser FF-teamet att erbjuda alla patienter en begränsad uppföljning ett år efter utskrivning. Långtidsuppföljning av patienter utskrivna under 2010 har genomförts under sensommaren 2011.

Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013

Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013 Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013 Studiecirkelledare i division hälsa, habilitering och rehabilitering 2009-2010 tillsammans med professor Jan Lexell. Foto Kristina

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd Introduktion Det regionala vårdprogrammet om psykosocial onkologi och cancerrehabilitering som inom kort kommer ut i Södra Sjukvårdsregionen riktar sig till alla professioner som arbetar med cancerpatienter,

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering Uppgifter och kompetensbehov vid 1 2 Förord Indikationer för multimodal rehabilitering togs fram 2011 och var ett uppdrag som SKL hade tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada?

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? En tillsyn av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården till personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Genomförd vid fyra stadsdelsnämnder

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdom i Tyresö kommun Bollmora vårdcentral Aleris Tyresöhälsan Trollbäckens vårdcentral Tyresö kommun Handengeriatriken Om demens Demens är ett

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdomar för personer över 65 år i Haninge kommun Tungelstahälsan Brandbergens vårdcentral rudans vårdcentral Vendelsö vårdcentral Haninge kommun

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Palliativ vård i livets slut

Palliativ vård i livets slut Palliativ vård i livets slut Lokal handlingsplan för vårdpersonal inom hälsooch sjukvården i KOLA- området; Alingsås lasarett, Primärvården, Alingsås kommun, Herrljunga kommun, Lerums kommun och Vårgårda

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder vårdprogram Neuropsykiatriska funktionshinder Vårdprogram för vuxna patienter med neuropsykiatriska funktionshinder Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Vilka patienter? 4 3 Bemötande 4 4 Utredning 4 5

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS Närsjukvårdsteamet Akutmottagningen UMAS 29 Utvärdering Närsjukvårdsteamet, 29-4-23 Ann Andersson - Biståndshandläggare Åsa Dahlqvist - Arbetsterapeut Eva Hansson - NISSE sjuksköterska Wiveca Norinder

Läs mer

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Fastställda av den strategiska ledningsgruppen för kommunerna och landstinget i Östergötland (SLG), den 13 december 2013 Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Ingress

Läs mer

Slutrapport. Strokeprojektet 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

Slutrapport. Strokeprojektet 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen Slutrapport Strokeprojektet 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Slutrapport Utveckling av vårdkedjan efter stroke Projektledare: Mattias Alsiö Enköping den 31 januari 2013 1 Sammanfattning Bakgrund: I

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinje 2015-03-18 Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-03-18 Dokumentet ersätter Riktlinjer för vård-

Läs mer