Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder"

Transkript

1 Rehabiliteringsmedicinska kliniken Rehabilitering för personer med flerfunktionshinder Sektionen för högspecialiserad neurorehabilitering

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING 3 SYFTE OCH MÅL 3 IDEOLOGI 3 MÅLGRUPP 3 Intagningskriterier Exklusionskriterier REMISS TILL TEAMET 4 LOKALISATION 4 TEAMET 4 överläkare kurator neuropsykolog arbetsterapeut sjukgymnast sjuksköterska TEAMSAMORDNARE 5 FLÖDESMODELL FÖR REHABILITERINGSPERIODEN 6 PLANERING OCH SCHEMA 6 REHABILITERINGENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL 7 Rehabiliteringsplan Genomförande av rehabiliteringsplanens åtgärder Samverkan med vårdkedja och nätverk Utvärdering och utskrivning SAMVERKAN MED HANDIKAPPORGANISATIONER/ BRUKARRÅD 7 AVBRYTANDE AV PÅGÅENDE REHABILITERING 8 1. På deltagarnas egen begäran 2. På rehabiliteringsteamets begäran UTVÄRDERING PÅ PROGRAMNIVÅ 9

3 3 INLEDNING Vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus arbetar sedan hösten 2008 specialistteamet för personer med flerfunktionshinder. Teamet bildades på uppdrag av Region Skåne och är placerat på Orupssjukhuset. Det verkar inom Sektionen för högspecialiserad neurorehabilitering. Ett samarbete med Hälsoekonomiska institutionen vid Lunds universitet inleddes vid starten och de hälsoekonomiska effekterna kommer att utvärderas under Flerfunktionshinder kan t.ex. vara en medfödd eller förvärvad hjärn-/nervsystemsskada eller omfattande neurologisk sjukdom. Detta kan innebära att personen har problem med t.ex. epilepsi, nedsatt motorik, sensorik, kognition och/eller nutrition. Personer med flerfunktionshinder kan ha nytta av ett samlat rehabiliteringsmedicinskt omhändertagande av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och neuropsykolog för att få tillgång till olika rehabiliteringsåtgärder och insatser som kan underlätta det dagliga livet. SYFTE OCH MÅL Vid nedsättning av flera funktioner är det ibland svårt att få en samlad övergripande bedömning från en vårdgivare. Personer med flerfunktionshinder är ofta i behov av olika sjukvårdande specialiteter, vilka inte alltid samverkar optimalt. Brukarna löper därför en uttalad risk att inte få korrekt vård och rehabilitering. Specialistteamet för personer med flerfunktionshinder kan erbjuda en samordnad bedömning av patientens behov och aktuella sjukvårdande insatser. Med hjälp av den samordnade bedömningen kan en individuell rehabplan upprättas. Syftet är att förbättra livskvaliteten för brukaren genom ökad kunskap, delaktighet i sin vardag samt förbättrade insatser från vårdgivande nätverk dvs. de för personen väsentliga vårdgivarna, som t.ex. hemsjukvården, primärvården, habiliteringen, specialistsjukvården, assistansbolag. Under hela rehabiliteringsperioden kvarstår det primära medicinska ansvaret hos primärvård och kommunal verksamhet. Teamets uppgift är att bedöma, utreda, utbilda och eventuellt behandla personer med flerfunktions hinder. En annan uppgift är att utbilda, handleda och samverka med deras vårdgivande nätverk. Målet är att förbättra möjligheterna att klara kraven i det dagliga livet. IDEOLOGI Teamet arbetar utifrån en helhetssyn och med respekt för personens integritet, där vi eftersträvar att se den enskilde i sitt sociala, etniska och kulturella sammanhang. Teamet har därför möjlighet att tillgodose personers olika behov med hänsyn till religionsutövning, kost och andra individuella önskemål. Vi kan erbjuda samtal med hjälptolk på ett stort antal språk. MÅLGRUPP Teamets verksamhet vänder sig till personer med flerfunktionshinder, deras anhöriga och deras vårdgivande nätverk i hela Region Skåne. Flerfunktionshinder kan vara en medfödd eller förvärvad hjärn-/nervsystemsskada eller omfattande neurologisk sjukdom som medför att personen till exempel har problem med epilepsi, nedsatt motorik, sensorik, kognition och/eller nutrition. Intagningskriterier: Företrädesvis över 18 år eller efter speciella behov från 16 år Personer med medfödda eller förvärvade hjärnskador, medfödda eller förvärvade ryggmärgsskador, neurologiska sjukdomar och andra medfödda skador eller sjukdomar

4 4 Personen ska ha flera funktionsnedsättningar som inte kan bedömas/behandlas av en och samma vårdgivare Cirkulatoriskt stabilt tillstånd Exklusionskriterier: Snabbt progredierande sjukdom Uttalad psykiatrisk sjukdom som omöjliggör medverkan i teamarbetet Pågående missbruk av läkemedel, narkotika eller alkohol REMISS TILL TEAMET Remiss till teamet kan skrivas av läkare eller annan vårdpersonal. Personer bosatta inom Region Skåne kan även ansöka via egenremiss enligt principen om fritt vårdsökande. Personer som bor i andra landsting kan också komma genom fritt vårdsökande för bedömning, men måste ha en specialistvårdsremiss från det egna landstinget för en fortsatt rehabiliteringsperiod. Remissen behandlas i en remissgrupp där överläkare, specialister i rehabiliteringsmedicin, från högspecialiserad och specialiserad neurorehabilitering gemensamt bedömer remisserna, prioriterar och fördelar dem till respektive team. LOKALISATION Teamet bedriver sin verksamhet i ändamålsenliga lokaler med god tillgänglighet. Vissa lokaler och utrustning delas med övriga team på kliniken. Möjlighet finns att övernatta på det moderna och handikappanpassade patienthotellet som finns i samma byggnad som övriga behandlingslokaler och som bemannas av vårdutbildad personal. Rummen är rymliga och ger möjlighet för anhöriga respektive personliga assistenter att övernatta. TEAMET I teamet ingår läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, neuropsykolog och kurator. Vid behov kan logoped och dietist konsulteras. Teamets medlemmar ansvarar gemensamt för utvecklingen av verksamheten inom teamet. I verksamheten ingår att på ett vetenskapligt sätt följa upp resultat, bedriva forskning samt undervisa olika yrkesgrupper, patienter och anhöriga. En central del i teamets arbete är att i nära samverkan med patienten och vid behov anhöriga medvetandegöra resurser och begränsningar. Förslag till åtgärder presenteras i en individuell rehabplan och målet är att förbättra möjligheterna att klara kraven i det dagliga livet. Teamet avsätter mycket resurser på att skapa ett fungerande nätverk för patienten på hemorten genom telefonkontakter, samverkansmöten, överföringsmöten, hembesök etc. Överläkaren är övergripande ansvarig för rehabiliteringen. Läkaren står till förfogande för medicinska frågor, möjliggör utredningar, upprättar medicinska utlåtande och påbörjar eventuella medicinska behandlingar. Läkaren kan även remittera till annan vårdinstans. Kuratorn deltar i genomgången av personens sjukhistoria tillsammans med sjuksköterska. Gör en fördjupad behovsanalys och tar vid behov kontakt med olika myndigheter och organisationer i samhället. Belyser aktuell situation med tidslinje och nätverkskarta. Medverkar med social och ekonomisk rådgivning. Neuropsykologen ansvarar för den neuropsykologiska bedömningen och ger feedback på testresultatet. Eventuellt introduceras strategier för kompensation av funktionsnedsättningar ex. minnesstrategier. I vissa fall ges stödsamtal.

5 5 Arbetsterapeuten ansvarar för den arbetsterapeutiska bedömningen i aktivitet samt vid behov föreslår träning, planering och genomförande av aktiviteter i hemmet, på fritiden, på arbetsplatsen eller i studiesammanhang exempelvis träning av minnesstrategier, energibesparande strategier, ergonomiska principer och genomgång av erforderliga hjälpmedel av olika slag om sådana behövs. Sjukgymnasten ansvarar för att bedöma personens rörelseförutsättningar och vid behov föreslå samt prova träningsmetoder och behandlingsprinciper i syfte att underlätta utförandet av dagliga aktiviteter, förflyttningar etc. Behandlingsmetoderna kan omfatta töjningsövningar, styrketräning, kroppskännedom, smärtlindring och kompensatoriska tekniker. Utprovning och justering av erforderliga hjälpmedel. Motiverande hälsosamtal. Sjuksköterskan ansvarar för genomgång av sjukhistoria. Ger speciell rådgivning om blås- och tarmfunktion, nutrition och hud. Är även teamsamordnare Konsultationer Konsulterande logoped kan bedöma och föreslå eventuella åtgärder och hjälpmedel för kommunikations- och sväljningssvårigheter. Möjlighet finns även att konsultera dietist för bedömning och åtgärder avseende nutrition samt ortopedtekniker för utprovning och justering av ortopedtekniska hjälpmedel som till exempel ortoser och skor. Vid behov kan teamet även konsultera övriga rehabiliteringsprogram inom rehabiliteringsmedicinska kliniken, SUS. Teamet har tillgång till alla de resurser som finns inom Skånes Universitetssjukhus via remissförfarande. TEAMSAMORDNARE Samordnaren av rehabiliteringen (fn teamets sjuksköterska) ansvarar tillsammans med teamet för den övergripande planeringen av patientflödet, teamets möten och förberedande kontakter inför bedömningsdagar, rehabdagar samt utskrivningsmöten. Patienten informeras om vem som är teamets samordnare vid första kontakt med teamet. I arbetsuppgifterna ingår att informera patient och vid behov närstående om programmet, att öka patientens delaktighet i planering och genomförande av sin rehabilitering samt att fungera som en länk för information mellan patient, team samt personer i patientens nätverk. Samordnaren ansvarar för att patienten blir kallad till teamet, att schema, frågeformulär och medgivandeblanketter skickas ut samt att tolk bokas vid behov. Samordnaren ansvarar även för bokning av rum på patienthotellet och för intyg avseende dagsjukvårdsresa. Ärende av ekonomisk karaktär är delegerade till kurator. Samtliga patienter tillhandahåller och ansvarar själva för att ta sina mediciner.

6 6 FLÖDESMODELL Remiss Teambedömning, hela teamet under fyra dagar samt åtgärdsförslag Upprättande av rehabiliteringsplan i samverkan med patient Specialistteamet genomför åtgärder enligt rehabplan Remiss till annan sjukvård/ instans Kontakt med inremitterande instans, patientens läkare och vårdgivande nätverk m. fl. Utvärdering av rehabiliteringsplan och utskrivning med utskrivningsplan Information till inremitterande instans, patientens läkare och vårdgivande nätverk Patienter kan återremitteras beroende på hur deras behov förändras PLANERING OCH SCHEMA Alla patienter rings upp av teamets samordnare innan kallelse skickas. I den skriftliga kallelsen ingår ett brev med information, frågeformulär om patientens förväntningar på kontakten, medgivandeblankett och schema. Schema för bedömning och fastställande av rehabiliteringsplan planeras gemensamt i teamet. Patienten kan välja att pendla från hemmet (egen bil/ dagsjukvårdsresa) eller bo på patienthotellet (här kan även anhöriga och personliga assistenter övernatta). Då ett omfattande funktionshinder föreligger med stort omvårdnadsbehov finns möjlighet att övernatta på vårdavdelning. I undantagsfall kan teamet erbjuda patienten bedömning i hemmet. Tillsammans med kallelsen informeras patienten om ovanstående alternativ och vilka kostnader dessa medför för patienten.

7 7 REHABILITERINGSPERIODENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL Rehabiliteringsperioden inleds med en bedömning som omfattar fyra dagar. Vanligtvis träffar patienten alla i teamet och ibland även kompletterande konsulter (t.ex. dietist, logoped, ortopedtekniker) för en individuell bedömning. Med bedömningen som underlag upprättas en rehabiliteringsplan med åtgärder som sträcker sig över ca 6 månader, men åtgärdernas frekvens och intensitet varierar efter patienten behov. Efter rehabiliteringsperioden återkommer patienten för utvärdering och utskrivning. Rehabiliteringsplan Tillsammans med patienten upprättas en individuell rehabplan med struktur enligt ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Syftet med rehabplanen är att på ett strukturerat sätt ge en överskådlig bild av patientens funktionsnedsättningar, svårigheter i aktivitet och problem i delaktighet. En tidsplan upprättas och preliminär tidpunkt för utskrivning fastställs. I rehabplanen definieras huvudmålen, delmålen beskrivs och en åtgärdslista upprättas. För varje åtgärd dokumenteras vem som har ansvaret för genomförandet. Underlag för planen skickas hem till patienten redan innan inskrivning. Cirka två veckor efter bedömningsperiodens slut kommer patienten för upprättande av rehabplan och har då möjlighet att diskutera och påverka planens innehåll. Vid behov kan remittent eller någon i det vårdgivande nätverket medverka vid upprättandet av rehabplanen. Dokumentet färdigställs gemensamt (patient och team). Rehabiliteringsplanen följer personen under rehabiliteringsperioden. Rehabplanen är patientens eget dokument och erhålls i pappersform vid informationsmötet. Den finns också tillgänglig för teamet under hela rehabiliteringen och läggs in i patientens journal vid utskrivning. Rehabplan och teamets bedömningsunderlag skickas efter patientens godkännande i första hand till remittent och patientansvarig läkare i primärvården. Detta ansvarar läkaren för. Genomförande av rehabiliteringsplanens åtgärder Utifrån rehabplanen upprättas kontakt med personer i det vårdgivande nätverket per telefon eller via möten. Under perioden fram till utskrivningen arbetar patienten, berörda personer från teamet och kontaktade personer i vårdgivande nätverk mot målen på rehabiliteringsplanen i patientens hem respektive dagliga aktiviteter. En del åtgärder kan prövas och utvärderas under några rehabdagar i teamet. I vissa fall kan detta upprepas med 3-4 veckors intervall, för att på så sätt påskynda förändringsprocessen samt att få underlag att på bästa sätt, förankra behandlingsstrategier och lämpliga hjälpmedel i det vårdgivande nätverket. Teamet kan också göra hembesök. I samband med FF-teamets regelbundet återkommande planeringsmöten ges möjlighet till avstämning för att samordna insatserna. I de fall vårdtiden eller delmålen behöver justeras, kan brukaren kallas till ett avstämningsmöte tillsammans med anhöriga och eventuellt representanter från det vårdgivande nätverket. Vid avstämningsmötet justeras rehabiliteringsplanen efter samma rutiner som vid upprättandet. Samverkan med vårdkedja och nätverk Patienten förankras alltid hos en medicinskt ansvarig läkare inom primärvården. Vi samarbetar med primärvård och hemsjukvård för att tillse att övriga medicinska aspekter blir tillgodosedda och att åtgärder av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast genomförs vid behov. Under rehabiliteringsperioden samarbetar teamet med instanser utanför sjukvården. Vi tar vid behov kontakt med exempelvis hemkommun, försäkringskassa, arbetsförmedling, arbetsgivare eller studieenheter. Vi har även möjligheter att göra besök på dessa instanser. Behovet är stort att informera patientens omgivning om funktionsnedsättningarna och dess konsekvenser i aktivitet och delaktighet. Vi har under rehabperioden kontakt med

8 8 flera personer i patientens omgivning och vårdgivande nätverk och informerar eller handleder dem i det fortsatta omhändertagandet. Ibland fordras ett fortsatt samtalsstöd eller ett emotionellt stöd på hemorten. Sådana behov söker vi tillgodose genom kontakt med en stödperson eller en samtalskontakt i det egna sjukvårdsdistriktet när rehabiliteringsperioden är över. För vissa deltagare kan det även bli aktuellt att överföra den fortsatta handläggningen till Råd och Stödverksamheten inom regionen. Utvärdering och utskrivning Utvärdering och utskrivning sker ca 6 månader efter att rehabplanen upprättats. Patienten träffar då hela teamet och i samverkan med teamet utvärderas huvudmål och delmål. Vissa skattnings- och bedömningsinstrument följs upp och jämförs med inskrivningsvärden. Utifrån patientens behov medverkar anhöriga, god man och personer i det vårdgivande nätverket. Vid behov kan vissa åtgärder behöva slutföras senare och rehabperioden kan förlängas. I samband med utskrivning informeras remittenten skriftligt och/eller kan närvara vid utskrivningsmötet. Epikris och rehabplan skickas till remittent och patientansvarig läkare samt efter behov till vårdgivare i vårdkedjan och godman/förvaltare. Patienten erbjuds ett hälsodokument och efter önskemål färdigställs detta i samband med utskrivningen. SAMVERKAN MED HANDIKAPPORGANISATIONER/ BRUKARRÅD Vi samarbetar med ett flertal patientföreningar såsom Neurologiskt Handikappades Riksförbund NHR, Personskadeförbundet RTP och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Representanter från handikapporganisationerna NHR, RTP samt Hjärnkraft träffar regelbundet personal från teamet. Ansvarig för dessa brukarrådsträffar är sektionschefen. Representanter från kliniken träffar även representanter för handikapporganisationerna regelbundet under året. AVBRYTANDE AV PÅGÅENDE BEDÖMNING/BEHANDLING Avbrytande av pågående behandling/bedömning kan ske 1. på deltagarens egen begäran 2. på teamets begäran Om deltagarens bedömnings eller rehabiliteringsperiod avbryts, informeras remittent och vårdgivande nätverk. 1. Avbrytande av pågående behandling/bedömning på deltagarens egen begäran All behandling är frivillig och varje person har rätt att avbryta kontakten med teamet. Avsevård ansträngning görs för att försöka klargöra orsaken till patientens önskan om att avbryta sin kontakt med teamet så att eventuella missförstånd/missförhållanden kan rättas till. 2. Avbrytande av pågående behandling/bedömning på teamets begäran Teamet kan avsluta bedömning/behandling mot patientens vilja vid följande omständigheter. Uppenbart missbruk av läkemedel, narkotika eller alkohol Ingen aktiv medverkan från patient eller närstående i utformning och genomförande av rehabilitering trots upprepade informationstillfällen. Beteende som hotar andra patienters och personals säkerhet.

9 9 UTVÄRDERING PÅ PROGRAMNIVÅ Teamet arbetar utifrån sin yrkeskompetens och konsulterar lämpliga specialister och yrkeskollegor samt deltar i erforderliga utbildningar och konferenser. Inhämtning av information från vetenskaplig litteratur och informationssökning via Internet sker kontinuerligt. Teamet har ett fortgående kvalitetsutvecklingsarbete. Verksamhetsrapport för föregående år utformas och är en sammanställning av mått avseende demografi, process och utfall. Utfallet innehåller parametrar avseende funktion, aktivitet, delaktighet och patienttillfredsställelse. Varje yrkeskategori utvärderar kontinuerligt patientens framsteg och behandlingsmetoderna med olika mätinstrument. Funktionsnedsättningar och förändringar i funktioner noteras, men även mätinstrument som utvärderar aktivitet och delaktighet används. Sedan januari 2011 är teamet, liksom flera team på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, anslutet till Webrehab Sverige. Webrehab är ett nationellt kvalitetsregister som ägs av Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM) och stöds av Socialstyrelsen. Syftet är bland annat att kunna följa effekter av insatt rehabilitering och att kunna utvärdera patientgruppen med andra patienter på samma enhet eller med andra patienter med liknande problem i landet. Registret möjliggör även jämförelser mellan olika rehabiliteringsenheter. Då teamet är det enda i sitt slag nationellt finns även en intern databas där för patientgruppen viktiga parametrar registreras. Patienterna informeras om användningen av våra databaser vid inskrivning och har möjlighet att undanbe sig att medverka i dessa genom att tala om detta för sin samordnare av rehabiliteringen, läkare eller sektionschefen. All data avidentifieras och medverkan i registren är frivillig. Verksamheten utvärderas också i ett samarbete med Hälsoekonomiska institutionen vid Lunds Universitet. Detta samarbete inleddes då teamet startade Inom ramen för utvecklingsarbete avser FF-teamet att erbjuda alla patienter en begränsad uppföljning ett år efter utskrivning. Långtidsuppföljning av patienter utskrivna under 2010 har genomförts under sensommaren 2011.

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

Guide för rehabiliteringskliniken

Guide för rehabiliteringskliniken Guide för rehabiliteringskliniken Postadress: Box 1223, 351 12 VÄXJÖ Besöksadress: J F Liedholms väg 14, Växjö E-post: rehabkliniken@ltkronoberg.se Telefon: 0470-59 22 50 Telefax: 0470-59 22 05 Revideras

Läs mer

Information till patienter

Information till patienter Information till patienter om rehabiliteringskliniken, Växjö Postadress: Box 1223, 351 12 VÄXJÖ Besöksadress: J F Liedholms väg 14, Växjö E-post: rehabkliniken@ltkronoberg.se Telefon: 0470-59 22 50 Telefax:

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Preliminärt konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: Syfte: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget, presentera

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

REHABILITERINGS MEDICIN

REHABILITERINGS MEDICIN REHABILITERINGS MEDICIN 15 hp Avancerad nivå SCHEMA VT 2015 Dag 1 Måndag 26 januari 10.00 10.30 FIKA 10.30 12.00 Introduktion, presentation av kursdeltagare, genomgång av kursens upplägg Kursledning 13.00

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka

Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka Du har fått en diagnos av din läkare. MS? Stroke? Parkinson? Muskeldystrofi? Ryggmärgsskada? Ataxi, MG, ALS, NMD..? Att drabbas av en neurologisk

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Vuxenhabiliteringsprogram för personer med Multipel skleros

Vuxenhabiliteringsprogram för personer med Multipel skleros 2008-10-10 Vuxenhabiliteringsprogram för personer med Multipel skleros Beskrivning av sjukdomen sid 2 Vuxenhabiliteringens verksamhet sid 3 Beskrivning av insatser yrkesvis sid 5 2 Beskrivning av sjukdomen

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Gustav 78 år: Stroke, epilepsi, periodvis nedstämdhet, inkontinens, diabetes. Bor med frisk hustru i handikappanpassad lägenhet. Hjälpmedel

Läs mer

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Externa stroketeamet Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Nationella Riktlinjer för strokesjukvård, 2009 Rekommendationer enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2009; Hälso-

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Tematiskt Rum Stroke - vård, omsorg och rehabilitering

Tematiskt Rum Stroke - vård, omsorg och rehabilitering Tematiskt Rum Stroke - vård, omsorg och rehabilitering Projektledare Bo Norrving, Professor, Lunds universitet Gunilla Gosman-Hedström, Docent Göteborgs universitet Vårdalinstitutet 2010-03-25 Stroke en

Läs mer

REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare

REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. Linde: Living healthcare 2 REMEO Stockholm. Klinik för patienter med behov av andningsstöd och rehabilitering. REMEO

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet

Läs mer

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm Indre Ljungar, specialistläkare och docent i rehabiliteringsmedicin, Jean-Michel Saury, leg. Psykolog, PhD ME/CFS-rehabilitering, Danderyds Sjukhus AB

Läs mer

Välkommen till avdelning 604

Välkommen till avdelning 604 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Geriatrik Sahlgrenska, Högsbo sjukhus Informationen ska vara en vägledning för dig under vårdtiden hos oss. Är det något du undrar över tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm 1 Syfte: Målgrupper: Program: Dag 1, Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget,

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Malmö högskola Lunds universitet Region Skåne STUDIEHANDLEDNING KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö VT 2011 www.skane.se www.mah.se www.arb.lu.se www.sjukgym.lu.se

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bakgrund Handikappreformen 1994 innebar

Läs mer

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Utvecklingsavdelningen 2012-01-01 Fredrik Wallertz Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Nationell överenskommelse för 2012 Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Neurologisk Rehabilitering - Vägen till ett bättre liv! Rehabkonferens 14/5 2014 Scandic Grand Hotell Örebro

Neurologisk Rehabilitering - Vägen till ett bättre liv! Rehabkonferens 14/5 2014 Scandic Grand Hotell Örebro 1 Neurologisk Rehabilitering - Vägen till ett bättre liv! Rehabkonferens 14/5 2014 Scandic Grand Hotell Örebro Socialstyrelsens reflektion; Insatser som skall bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Hälso- och sjukvården

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten Före hemsjukvårdsövertagandet: 60 personer, främst sjuksköterskor och arbetsterapeuter Ansvar för hälso- och sjukvård och hjälpmedel i särskilt boende Efter övertagandet av

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Lokalt samverkansavtal mellan Vilhelmina sjukstuga och Medicinsk enhet Vilhelmina kommun

Lokalt samverkansavtal mellan Vilhelmina sjukstuga och Medicinsk enhet Vilhelmina kommun Lokalt samverkansavtal mellan Vilhelmina sjukstuga och Medicinsk enhet Vilhelmina kommun Bakgrund Inom Vilhelmina kommun bor ca 172 personer i särskilt boende. Enheterna är följande: Åsbacka äldreboende,

Läs mer

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23 Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 Villkor 3, 2015 inom Sjukskrivningsmiljarden -tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen Funktionen (dvs. rehabsamordnaren) ska ha både en intern och extern

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Riktlinje Fotsjukvård

Riktlinje Fotsjukvård 2010-02-1 1(5) Mål och inriktning. Övergripande mål för fotsjukvård är att skapa en god fothälsa genom att i samverkan med övrig vård förebygga och behandla fotskador. Övriga mål är att reducera amputationsfrekvens,

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD -Mer än en vanlig placering 2 Vår verksamhetsidé Vi anser att klientens plats ska vara något mer än en vanlig placering. Vi på Familjevårdskonsulenterna (FVK) menar att det

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD)

Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Sedan 1990 talets början har Mälargården mottagit nackskadade för rehabilitering och har

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Strokekurs ett nytt arbetssätt. Teamrehab i Lidköping

Strokekurs ett nytt arbetssätt. Teamrehab i Lidköping Strokekurs ett nytt arbetssätt Teamrehab i Lidköping Bakgrund Stroketeamkonferens 2010 Fast i gamla hjulspår Gåskoleverksamhet Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 Tillstånd:

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Rehabilitering av personer med förvärvad. hjärnskada slutenvårdsteamet

Rehabilitering av personer med förvärvad. hjärnskada slutenvårdsteamet Rehabiliteringsmedicin Rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada slutenvårdsteamet Högspecialiserad hjärnskaderehabilitering INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING 3 SYFTE OCH MÅL 3 IDEOLOGI 3 MÅLGRUPP

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering

Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering Maria Hellbom Leg psykolog, fil dr Enheten för rehabilitering och stöd Skånes Onkologiska klinik 1 Cancer berör oss alla 2 Varför ska vi tänka på rehabilitering?

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Välkommen till reumatologiska sektionen

Välkommen till reumatologiska sektionen ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Välkommen till reumatologiska sektionen Vårdenhet rehabilitering och reumatologi, avd 82 Vårdenhetens fyra sektioner Grön grupp: Geriatriska sektionen,

Läs mer

2014-04-01 Ansvarig: Åsa Magnusson Områdeschef Beroendecentrum Malmö. Information Regional Avd för opiatberonde

2014-04-01 Ansvarig: Åsa Magnusson Områdeschef Beroendecentrum Malmö. Information Regional Avd för opiatberonde 2014-04-01 Ansvarig: Åsa Magnusson Områdeschef Beroendecentrum Malmö Information Regional Avd för opiatberonde Inledning 3 Uppdrag 3 Inför inläggning 3 På avdelningen 4 Riktlinjer för behandling av heroinabstinens

Läs mer

Rutin fallprevention Vid alla nya ärenden med personer i ordinärt boende ställs följande frågor:

Rutin fallprevention Vid alla nya ärenden med personer i ordinärt boende ställs följande frågor: Rehabenheten Rutin fallprevention Vid alla nya ärenden med personer i ordinärt boende ställs följande frågor: 1. Har du/patienten fallit under det senaste året? 2. Är du/patienten rädd för att falla? Eller

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN PEDIATRISK NEUROREHABILITERING I TIDEN

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN PEDIATRISK NEUROREHABILITERING I TIDEN TILLBAKA TILL FRAMTIDEN PEDIATRISK NEUROREHABILITERING I TIDEN Rehabiliteringsteamen för barn/ungdomar med förvärvad hjärnskada vid Astrid Lindgrens barnsjukhus Ingrid van t Hooft utvecklingsledare Nationell

Läs mer

Beroendekliniken. i Göteborg

Beroendekliniken. i Göteborg Beroendekliniken i Göteborg Vi erbjuder utredning och behandling vid komplicerat missbruk/beroende av alkohol, läkemedel och narkotika för personer med eller utan psykiatrisk problematik. Målgrupp Beroendekliniken

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del

Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del 081201 Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del För mer information vänd er till: Agneta Carlsson, Hand- och Plastikkirurgiska klinikerna, NUS, 90185 Umeå.

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Neuropsykologisk utredning utifrån neuropsykiatrisk

Neuropsykologisk utredning utifrån neuropsykiatrisk Vårdrutin 1 (9) Utgåva: 1 Godkänd av: Gunnel Alexandersson Verksamhetschef 2010-01-31 2011-01-31 Utarbetad av: Irene Westlund, Per-Nicklas Olofsson, Joakim Hedbrant, Gunilla Bertilsson Revisionsansvarig:

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer