Vård och omsorg i Enköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård och omsorg i Enköpings kommun"

Transkript

1 Vård och omsorg i Enköpings kommun

2 Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Angelica Runquist, Enköpings kommun Text: Angelica Runquist, Sofie Samrell, Enköpings kommun Foto omslag: Malena Sattar, Enköpings kommun Foto inlaga: Angelica Runquist, Karin Fernström, Sofie Samrell, Elin Hjelm och Ida Ingemarsson, Enköpings kommun, om inget annat anges Tryck: Tryckservice AB, Ängelholm Copyright 2013 Enköpings kommun

3 förord Vi på vård och omsorg har tagit fram den här broschyren för att du på ett enkelt sätt ska kunna se vad vi har att erbjuda dig eller din närstående, i form av vård, stöd och omsorg. Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun ansvarar för att ge personer med funktionsnedsättning eller personer som är äldre, de insatser som de enligt lag har rätt till utifrån ett antal lagar. På följande sidor hittar du information om de insatser som finns att tillgå utifrån de styrande lagarna. Vi presenterar också de olika verksamheter som finns hos oss. Vi har bland annat elva äldreboenden, vi utför personlig assistans, har träffpunkter, daglig verksamhet och mycket mer att erbjuda. Verksamheterna har skiftande innehåll och karaktär för att kunna möta kommuninvånarnas individuel la behov av stöd och omsorg. Vi vänder oss till både barn och vuxna. Att ge vård, stöd och omsorg är komplext, vårt mål är att utforma och ge hjälpen så att den som behöver hjälp känner sig så oberoende som möjligt. All verksamhet som vård- och omsorgsförvaltningen bedriver är frivillig och kan aldrig tvingas på någon. Det är särskilt viktigt att alla som får insatser från oss upplever att de är delaktiga i att utforma stödet. Det som passar för en person, kan vara helt fel för någon annan. I vård och omsorg finns det särskilt tre viktiga kvalitetsfaktorer som ska lyftas fram: bemötande, kontinuitet och tillgäng lighet. Bemötandefrågor har en alldeles särskild dimension i vård och omsorg. Hur vi bemöter våra kunder är avgörande för hur den enskilde uppfattar det stöd som han eller hon får. I vård- och omsorgs förvaltningen måste vi alltid värna om det goda be mötandet i alla möten som vi har med dem vi hjälper, och deras närstående. Kontinuitet är en viktig om än komplicerad kvalitetsfaktor. Människor som har behov av vård och stöd under stora delar av dygnet får oundvikligen många hjälpare vår ambition är att minimera antalet personer som den enskilde möter i vården. Att få vård och omsorg för den som har behov ska vara lätt, det ska gå snabbt att nå oss vi tar ansvar för att du får kontakt med rätt person, vi ska vara tillgängliga. Med tillgänglighet menar vi också att du ska veta vad vi har att erbjuda. Den na broschyr är ett sätt att öka vår tillgänglighet. Vår förhoppning är att du här i ska hitta den information som du söker och är intresserad av. Självklart är du också alltid välkommen att ringa oss för en mer per sonlig information. Bo Reinholdsson Ordförande vård- och omsorgsnämnden Marie Palmgren Chef vård- och omsorgsförvaltningen vård och omsorg 3

4 innehållsförteckning värdegrund, vision och idé Värdegrund Vision Verksamhetsidé och uppdrag Bistånd Stöd Socialtjänstlagen Lagen om stöd och service Utredningsprocessen Avgifter Sök insatser Hälso- och sjukvård Så säger lagen Utförare Rehabilitering Arbetsområde Distriktsarbetsterapeut Rehabteam Hjälpmedel Syn- och hörselinstruktör Bostadsanpassning Westerlunds rehab Kontakta verksamheten FunktionsNEDSÄTTNING Lagen om stöd och service Personlig assistans Ledsagarservice för personer med funktionsnedsättning Anhörigkonsulent Kontaktperson Daglig verksamhet Kundval daglig verksamhet Insatser som inte gäller det egna valet Privat utförare Valet Psykiatri Personliga ombud Syssloporten Boende Bostad med särskild service Olika boenden Korttidsplats Boendestödjare Barn och ungdom Avlösning i hemmet Korttidstillsyn Ledsagarservice för barn och ungdom Personlig assistans Kontakta verksamheten vård och omsorg

5 Äldreomsorg Socialtjänstlagen Aktiviteter Aktivitetsparken Seniorgym Träffpunkter Anhörigstöd Anhörigcentrum Villa Sandgatan Anhöriggrupper Demensteamet Trygghetsplatser Anhörigkonsulent Frivilligcentralen Dagverksamhet Berggården Stenfalken Fixartjänst Ledsagarservice för äldre Trygghetslarm Boende Omvårdnadsboende Demensboende Korttidsboende Hemtjänst Serviceinsatser och personlig omvårdnad Kundval inom hemtjänsten Valet Insatser som inte gäller det egna valet Privat utförare Kommunens ansvar Kontakta verksamheten Boenden Korttidsboende barn och ungdom Gruppbostad Servicebostad Boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar Korttidsboende äldreomsorg Omvårdnadsboende Demensboende Boende på entreprenad Kontakta Vård och Omsorg i n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g vård och omsorg 5

6 6 vård och omsorg

7 Värdegrund, vision och idé Värdegrund Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund antogs av vård- och omsorgsnämnden 25 oktober Värdegrunden ger en gemensam bild av hur förvaltningen ska arbeta och vilka mål som ska uppnås. Vision Vård och omsorg ska i samverkan med andra aktörer tillhandahålla Sveriges bästa och närmaste vård, omsorg, stöd och service. De tjänster som erbjuds ska ligga steget före medborgarnas krav och förväntningar. V ä r d e g r u n d Vård och omsorg arbetar för att ge alla rätt stöd till ett självständigt liv genom: Inflytande - kunden har ett avgörande inflytande över hur, när samt av vem hjälpen ska utföras. Trygghet - kunden ska uppleva trygghet i att vi utför det vi har lovat - vi håller våra överenskommelser. Respektfullt bemötande - kunden ska alltid försäkras ett vänligt och respektfullt bemötande i livets alla situationer. Meningsfull vardag - vår strävan är att kunden upplever sig ha en meningsfull vardag som skapar livskvalitet och välbefinnande. Den enskildes resurser ska tillvaratas på det sätt som han eller hon önskar. verksamhetsidé och uppdrag Vård och omsorg ska ge vård, omsorg och service med rätt kvalitet och ett gott och respektfullt bemötande. Verksamheten ska vara resultatorienterad och utvecklingen ska ligga i framkant. vård och omsorg 7

8 8 vård och omsorg

9 bistånd b i s t å n d Det kan innebära ett stort steg att upptäcka att man inte klarar allt själv. På grund av olika funktionsnedsättningar och/eller ålder kan du få behov av att bli hjälpt i det dagliga livet. Då kan du vända dig till biståndsavdelningen med en ansökan. Här finns biståndshandläggare som hjälper dig att få rätt stöd och hjälp. Kommunen skiljer mellan en anmälan och en ansökan. Vem som helst kan göra en anmälan till vårdoch omsorgsförvaltningen och påtala att en person kan ha behov av hjälp. Om en anmälan kommer in tar biståndshandläggaren kontakt med personen som anmälan avser och frågar om denne önskar ansöka om hjälp. De insatser som kan erbjudas bygger på frivillighet och självbestämmande. Det räcker därför inte med en anmälan, utan personen i fråga måste själv göra en ansökan. Handläggaren utreder, tillsammans med dig som söker, dina behov och informerar dig om vad vård- och omsorgsförvaltningen kan erbjuda dig. stöd Det är i Socialtjänstlagen (SoL) och i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) det framgår vilka insatser du kan ha rätt till. Vidare finns det kommunala riktlinjer som vård- och omsorgsnämnden antagit. Du kan bland annat få hjälp med både sociala aktiviteter, personlig omvårdnad och olika serviceinsatser för att kunna bo kvar hemma. I vissa fall kan du vara i behov av att få flytta till ett särskilt boende som kan tillgodose dina behov. socialtjänstlagen Socialtjänstlagen (SoL) bygger på frivillighet för den enskilde och betonar dennes ansvar för sig och sin situation. Grunden är att alla människor har lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och omsorg. lagen om stöd och service Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) syftar till att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder, stöd för att klara av svårigheter i det dagliga livet. Lagen gäller för de personer som tillhör LSS personkrets: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom vård och omsorg 9

10 Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Personer som omfattas av LSS personkrets har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. utredningsprocessen När du gör en ansökan om behov av stöd och hjälp från kommunen kan den göras muntligt eller skriftligt. Ansökan utreds av en biståndshandläggare som tittar på följande: vad ansökan avser vem som initierat ansökan vilka som lämnat information tidigare insatser hälsotillstånd/funktionshinder aktuell situation resurser och behov egna synpunkter/önskemål. Därefter får du ett skriftligt beslut på din ansökan som innehåller ett bifall (du får de insatser du ansökt om) eller ett avslag. Avslag får du om handläggarens utredning visar att: du själv kan tillgodose dina behov du inte vill att kommunen gör en utredning om dig andra myndigheter (till exempel landstinget) har huvudansvaret för det du behöver hjälp med. Om du har fått avslag eller om de insatser som du har beviljats inte överensstämmer med vad du anser dig ha rätt till har du möjlighet att överklaga. Hur det går till att överklaga framgår av det skriftliga beslutet. Avgifter Vissa av insatserna är avgiftsbelagda. Du hittar aktuella avgifter på kommunens webbplats eller i en särskild broschyr som du får av vård- och omsorgsförvaltningen. Avgifterna fastställs årligen av kommunfullmäktige. Kommunen tillämpar ett enhetligt avgiftssystem för service och omvårdnad. Det innebär att avgiften beräknas på samma sätt oavsett om du bor i eget boende eller i något av kommunens boendeformer. Din aktuella inkomst före skatt, med tillägg av taxerad inkomst av kapital, utgör grunden vid beräkning av avgiften. Utgångspunkten för avgiftssystemet är att du inte ska betala mer för din vård och omsorg än att du har tillräckliga medel över för personliga behov. 10 vård och omsorg

11 För att kommunen ska kunna räkna fram din avgift, och se om du har rätt till en lägre avgift, är det viktigt att du lämnar in uppgifter om dina inkomster och kostnader. En högsta avgift finns, så kallat maxtaxebelopp. Det innebär att kostnaden för den hjälp du behöver aldrig kan överstiga det gällande maxbeloppet per månad. Du kan välja att inte lämna dina uppgifter och betalar då vad insatsen kostar, upp till maxbeloppet. Vid beräkning av avgifter utgår kommunen från: förvärvsinkomst - till exempel pension, lön, pensionsförsäkringar och äldreförsörjningsstöd kapitalinkomster - till exempel räntor och utdelningar ej skattepliktiga inkomster - till exempel utlandspension och livränta. sök insatser Vill du ansöka om insatser är du välkommen med din ansökan till kommunens biståndsavdelning. Blanketter för ansökan finns på kommunens webbplats. Vill du ha blanketten hemskickad är du välkommen att kontakta vård- och omsorgsförvaltningen via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter hittar du längst bak i broschyren. Kb Ai Ps ti åt ne dl R U B R I K Förmögenhet, handikappersättning, vårdbidrag, reavinster/reaförsluster och försörjningsstöd räknas inte. När avgiften räknats fram får du ett avgiftsbeslut skickat till dig. I beslutet kan du se hur beräkningarna är gjorda och hur stor avgift som ska betalas. Du har möjlighet att överklaga avgiftsbeslutet. Överklagan ska göras skriftligt och skickas till vård- och omsorgsförvaltningen. Läs mer om avgifter i avgiftsbroschyren som du får av vård- och omsorgsförvaltningen. vård och omsorg 11

12 12 vård och omsorg Foto: IBL Bildbyrå

13 hälso- och sjukvård Med kommunal hälso- och sjukvård menas den vård som bedöms överstiga 14 dagar och där personen (gäller för personer över 17 år) inte själv kan ta sig till en vårdcentral, så kallad hemsjukvård. Den kommunala vården är bemannad dygnet runt med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. så säger lagen Kommunen och landstinget delar ansvaret att ge en god hälso- och sjukvård till äldre och personer med funktionsnedsättning. Hemsjukvården gör det möjligt för personer med långvarig sjukdom att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer. Alla arbetar utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär att man arbetar utifrån personers sociala och medicinska behov. I 18 paragrafen i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) anges det kommunala ansvaret för varje kommun: Att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i särskilda boendeformer och åt dem som vistas i kommunen. I Uppsala län gäller även kommunalt ansvar för hemsjukvården i det egna hemmet. I detta ansvar ingår även rehabilitering och hjälpmedel. Med detta menas rehabiliteringsåtgärder för att bevara förmågor och funktioner samt att kompensera för funktionsbortfall. Till ansvaret hör även att förskriva och tillhandahålla förbrukningsartiklar för inkontinens. Utförare Vården ges av distriktssjuksköterska, sjuksköterska, omvårdnadspersonal, distriktsarbetsterapeut, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Kommunen ansvarar för det mesta av den hälso- och sjukvård som bedrivs i hemmet och alla insatser i särskilda boendeformer, upp till och med sjuksköterskenivå. Insatserna avser i första hand medicinska insatser för äldre, men arbetet omfattar också yngre personer som är i behov av långvariga medicinska insatser. Landstingets primärvårdsläkare och/eller ansvarig läkare på sjukhus har läkaransvaret. Landstinget ansvarar även för habilitering och rehabilitering på specialistnivå. h ä l s o o c h s j u k v å r d vård och omsorg 13

14 Rehabilitering Kommunens verksamhet för rehabilitering riktar sig till dig som är över 21 år, är bosatt i Enköpings kommun och har behov av hjälp vid förflyttning och personlig omvårdnad, samt för dig som har svårigheter orsakade av syn- eller hörselnedsättning. Verksamhetens mål är att ge dig möjlighet att leva ditt liv trots funktionsnedsättning. Vi strävar efter att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt, med eller utan hjälpmedel. Syftet med verksamheten är att öka möjligheten för att du ska kunna bo kvar hemma, öka din självständighet och trygghet, bland annat genom anpassningar och handledning i hemmet. Arbetsområde Arbetet görs utifrån geografiska områden i Enköpings kommun i nära samarbete med hemtjänsten, sjuksköterska och biståndshandläggare. Distriktsarbetsterapeut Kommunens distriktsarbetsterapeuter erbjuder dig som bor i eget eller på särskilt boende insatser i förhållande till hur din boendemiljö ser ut. Insatserna ska bidra till att du känner dig trygg och säker i din hemmiljö. De hjälper också till om du skrivs ut från slutenvården samt vid sjukdom och skada som medför nedsatta funktioner och förmågor, men som inte föranleder någon behandling eller träning. Distriktsarbetsterapeuten arbetar främst via hembesök där de tillsammans med dig försöker hitta lösningar på hur man på bästa sätt kan underlätta ditt vardagliga liv. Det kan vara genom handledning, instruktioner för att göra saker på andra sätt än tidigare eller via utprovning av hjälpmedel. Rehabteam I Enköpings kommun finns två olika rehabteam, ett som arbetar inom äldreomsorgen och ett som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Teamen är uppdelade i grupper och består av en arbetsterapeut och en sjukgymnast. Rehabteamen gör hembesök samt aktivitets- och funktionsbedömningar för att lättare kunna se vilken form av hjälp du är i behov av. De tittar också över om du behöver någon form av hjälpmedel för att kunna fortsätta leva ett aktivt liv samt erbjuder dig, som behöver, träning i hemmet, för att kunna genomföra dagliga aktiviteter. Hjälpmedel Hjälpmedelsverksamheten är till för dig som har en nedsatt rörelse- eller kognitiv förmåga. Hjälpmedlen ska kompensera eller mildra din funktionsnedsättning så att du kan leva ett så aktivt och oberoende liv som möjligt i hemmet och i din närmiljö. Hjälpmedlen omfattar alla individuellt förskrivna hjälpmedel som du kan tänkas behöva för ditt omvårdnadsbehov. Utrustningen gäller ditt ordinära 14 vård och omsorg

15 boende och omfattar inte sommarstuga eller boende under resor. Du kan inte få hjälpmedel för bilen, fritidsaktiviteter eller arbetsplatser. Viss utlåning kan ske mot avgift för de behov som ligger utanför verksamhetens huvudansvar. Du som ansöker om hjälpmedel via kommunen kommer att bedömas utifrån en helhetsbild av din individuella situation, medicinska status, hjälpmedlets funktion och dess förmåga att kompensera din funktionsnedsättning på bästa sätt. Hjälpmedlet ska fungera som ett komplement till andra eventuella rehabiliterande åtgärder och får aldrig bli ett alternativ till aktiv rehabilitering. Valet av vilket/vilka hjälpmedel som är lämpligast tas alltid av kommunen. Hjälpmedlen är ett lån och ska lämnas tillbaka när de inte längre motsvarar ditt behov eller inte behövs längre. Du ansvarar själv för att kontakta kommunen vid återlämning, förändringar eller om du behöver annan hjälp. Syn- och hörselinstruktör Kommunens syn- och hörselinstruktör hjälper dig som har syn- och/eller hörselnedsättning genom att ge stöd och hjälp till ett självständigt liv, motverka isolering och medverka till bättre självkänsla. Via hembesök utför instruktören de insatser som du har behov av. Du kan få hjälp med: träning med syn- och hörselhjälpmedel att märka upp så det blir lättare att se bland annat spisvred, bandspelare och trappor råd, stöd och tips som kan underlätta i vardagen att träna den dagliga livsföringen till ett mer aktivt liv i hemmiljö information om kommunens service, som talböcker och färdtjänst motivering till ökad rehabilitering att informera anhöriga, personal med flera om syn- och hörselskador Bostadsanpassning Du som har en funktionsnedsättning kan, vid behov och efter en prövning, få ett så kallat bostadsanpassningsbidrag. Genom att anpassa din bostad kan du få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Kommunens verksamhet för bostadsanpassning utgår från Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB). Bostadsanpassningsbidraget gör det möjligt för dig med funktionsnedsättning att anpassa hemmet efter dina behov är inte inkomstprövat är till för åtgärder för olika typer av permanenta funktionsnedsättningar kan du få oavsett om du äger eller har en hyreseller bostadsrätt. För anpassning till hyres- eller bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande prövas först efter att din läkare eller arbetsterapeut intygat att åtgärderna är nödvändiga för att du ska ha möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget hem. Bidraget lämnas inte för åtgärder som räknas som hk Aä Pl si ot E ol cr hu B Rs ji uk k v å r d vård och omsorg 15

16 normala bostadsreparationer och inte till så kallade tekniska brister i lägenheten (till exempel fukt- och mögelskador). Bidraget kan heller inte användas som en del av en större renovering av bostaden. Det finns i huvudsak två olika former av bostadsanpassningar: de som underlättar för dig att vistas inne i bostaden och de som underlättar för dig att vistas utanför bostaden (till exempel så att du kan ta dig ut och in ur bostaden). Inomhus: trösklar, handtag, spisvakt, dörröppning, duschplats, höj- och sänkbar utrustning i kök och badrum, trapphiss och balkong Utomhus: utomhushiss, hårdgörning av mark, utjämning av nivåskillnader, räcke och ramp I Boverkets handbok finns information som talar om vem som har rätt att utföra bostadsanpassningar. Nedan hittar du utdrag ur lagen. Mer information finns i handboken samt på Boverkets webbplats. 2.3 Ansökningshandlingar Entreprenadavtal om åtgärdernas utförande ingås mellan bidragstagaren och entreprenören. Det kan i många fall vara nödvändigt att kommunen bistår den sökande med att ta in anbud från lämpliga entreprenörer. Detta innebär dock inte att sökanden är förhindrad att anlita andra entreprenörer. Det förekommer också att kommunen väljer entreprenör, ingår avtal med denne och sköter betalningen. I så fall krävs det dock att sökanden gett kommunen fullmakt för detta. Fullmakten bör vara skriftlig. Detta för att minska riskerna för missförstånd och framtida tvister, se bland annat JO, , dnr och Mottagare av bidraget Bidraget betalas ut till den som sökt bidraget. Även om kommunen hjälpt till vid upphandlingen och de övriga kontakterna med byggentreprenören är det bidragstagaren och byggentreprenören som ska ingå avtalet om åtgärdernas utförande och betalningen 16 vård och omsorg

17 för arbetet. Bidraget ska därför betalas ut till sökanden som i sin tur betalar byggentreprenören. Men kommunen kan, enligt de regler som gäller för fullmakt, i egenskap av fullmäktig för sökanden ingå avtal med byggentreprenören och ombesörja betalningen. Westerlunds Rehab Våren 2002 öppnades rehabiliteringsavdelningen Westerlunds Rehab vid Lasarettet i Enköping. Avdelningen startade som ett samarbete mellan Uppsala läns landsting och Enköpings kommun. Avdelningen var inledningsvis ett treårigt projekt, men övergick i januari 2005 till att bli en permant verksamhet där även Håbo kommun ingår. På Westerlunds Rehab arbetar man med rehabilitering av patienter på ett nytt och smidigare sätt. Före det att avdelningen startade saknades det en naturlig kedja mellan vård och rehabilitering för en del av de patienter som hade legat inne för vård på lasarettet. av arbetet på Westerlunds Rehab syftar till att du som patient ska lära dig att ta egna initiativ till olika aktiviteter. Därför finns dagliga aktiviteter på schemat för att du ska träna din förmåga att klara dig själv i så stor utsträckning som det är möjligt. Kontakta verksamheten Vill du komma i kontakt med kommunens rehabiliteringsverksamhet eller ansöka om bostadsanpassningsbidrag är du välkommen att kontakta vård- och omsorgsförvaltningen via telefon eller e-post. Mer information och kontaktuppgifter hittar du längst bak i broschyren och på kommunens webbplats. På webbplatsen finns också blanketten för ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Du kan också få blanketten hemskickad. hk Aä Pl si ot E ol cr hu B Rs ji uk k v å r d På avdelningen finns plats för 12 patienter. I dag har du som bor i eget boende i Enköping eller Håbo kommun och du som kommer från landstingets slutenvård med remiss möjlighet att komma till Westerlunds Rehab. Avdelningen är bemannad med sjuksköterskor under dagtid måndag till fredag och med undersköterskor dygnet runt. Dagtid från måndag till fredag finns arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator tillgänglig. Vissa tider finns även läkare på plats. En stor del vård och omsorg 17

18 18 vård och omsorg

19 funktionsnedsättning Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att man på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera utan hjälp i sitt dagliga liv. Du som har ett funktionshinder har rätt till ett självständigt liv och att på ett aktivt sätt kunna delta i samhällslivet. Det är i Socialtjänstlagen (SoL) och i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) det framgår vilka insatser du kan ha rätt till. Vidare finns det kommunala riktlinjer som vård- och omsorgsnämden har antagit. Du kan bland annat få hjälp med sociala aktiviteter, personlig omvårdnad och olika serviceinsatser för att klara av att sköta din bostad. I vissa fall kan du vara i behov av att få flytta till ett särskilt boende som kan tillgodose dina behov. Mer om lagarna kan du läsa i kapitlet om bistånd samt på Socialstyrelsens webbplats. Lagen om stöd och service Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller för personer som tillhör LSS personkrets: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande och om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Du som omfattas av LSS personkrets har rätt till insatser i form av särskilt stöd och service om du behöver sådan hjälp i din livsföring och om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Insatser enligt LSS: rådgivning och annat stöd (ges av landstinget) personlig assistans ledsagarservice kontaktperson avlösarservice i hemmet korttidsvistelse utanför hemmet korttidstillsyn för skolungdom över 12 år boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom som behöver bo utanför föräldrahemmet bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna daglig verksamhet f u n k t i o n s n e d s ä t t n i n g vård och omsorg 19

20 hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, hjälp med måltider, att träffa och kunna kommunicera med andra människor samt andra praktiska saker. Behovet anpassas efter dig som individ. Är ditt behov av personlig assistans max 20 timmar i veckan är det kommunen som beslutar om ersättning. Är ditt grundläggande hjälpbehov mer än 20 timmar i veckan är det försäkringskassan som beslutar om assistansersättning enligt Lagen om assistansersättning, LASS. Ansökan om personlig assistans måste lämnas till kommunen. Om du närmar dig ålderspension måste din ansökan vara kommunen tillhanda dagen innan du fyller 65 år. Du som blir beviljad personlig assistans får behålla assistansen även efter att du fyllt 65 år, under förutsättning att du inte bor i gruppbostad, vårdas på sjukhus eller liknande. Personlig assistans Personlig assistans är ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor. Med det menas att du som har funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet, bestämma över din vardag och ha inflytande över den vård och omsorg som ges. Insatsen ska hjälpa dig att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det innefattar bland annat Du kan få personlig assistans genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv stå som arbetsgivare för din personliga assistans. Du kan också få stöd till att anlita ett brukarkooperativ eller ett assistansbolag. Oavsett vilken form du väljer ska du alltid kunna påverka när, hur samt av vem du får stöd. Det är alltid dina behov och krav som ska styra. ledsagarservice Ledsagarservice är en insats som hjälper dig med funktionshinder att komma ut i närmiljön. Servicen är 20 vård och omsorg

21 en betydelsefull insats som kan bryta den isolering som ofta blir följden av att ha en funktionsnedsättning, och gör det möjligt för dig att delta i samhällslivet. Syftet med ledsagarservice är att du ska få komma ut bland andra människor, göra besök hos vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturliv eller komma ut och promenera. Anhörigkonsulent Du som är anhörig och känner att du vill ha råd och information om de olika verksamheterna för personer med funktionsnedsättning i Enköpings kommun kan vända dig till kommunens anhörigkonsulent. Läs mer om anhörigkonsulenten i kapitlet om äldreomsorg. Kontaktperson Du som lever med en livslång funktionsnedsättning har rätt att ansöka om en kontaktperson. Kontaktpersonens viktigaste uppgift är att genom att vara en medmänniska hjälpa dig att bryta en eventuell isolering och ensamhet. Kontaktpersonen ska vara en vän att umgås med, som har tid och som går att lita på. Daglig verksamhet Daglig verksamhet är till för dig som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Verksamheten vänder sig också till dig som har en begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder. Daglig verksamhet erbjuder meningsfull sysselsättning på dagtid utifrån ditt behov, dina förutsättningar och önskemål. Syftet är att med hjälp av olika aktiviteter habilitera, förebygga passivitet och isolering samt att öka din självständighet och utveckling. I många fall fungerar verksamheten arbetsförberedande. Daglig verksamhet består av en intern och en extern inriktning. Den interna verksamheten består av sju funktioner som finns i centrala Enköping på Kupolen I och II, Daglig verksamhets lokaler på Västra Ringgatan och Badhusgatan samt ytterliggare fyra grupper runt om i kommunen. Den externa verksamheten omfattar den ordinarie arbetsmarknaden och de som har placeringar där. kundval inom daglig verksamhet Den 2 november 2010 inför Enköpings kommun kundval inom daglig verksamhet. Det innebär att du som har ett biståndsbeslut på att du har rätt till daglig verksamhet får rätt att välja vem som ska utföra insatserna. Det kan vara en kommunal eller privat utförare. Insatser som inte gäller det egna valet Insatser som utförs av kommunen: hemsjukvård av legitimerad personal för kunder som har dessa behov under den dagliga verksamheten (hemsjukvård på delegation kan dock förekomma) KF ua np ki Tt Ei ol nr Us nb Re di Ks ä t t n i n g vård och omsorg 21

22 Privat utförare För att en privat utförare ska kunna erbjuda dig sina tjänster måste utföraren först godkännas av kommunen. Det är kommunen som bestämmer vilka krav de utförare som ska tillhandahålla daglig verksamhet måste uppfylla för att avtal ska slutas. Kommunen har också det yttersta ansvaret för att de godkända utförarna följer de avtal som gjorts. När kundval införs kommer den kommunala dagliga verksamheten vara tillgänglig för alla Enköpings medborgare, oavsett var i kommunen man bor. Valet Kundval är ett frivilligt val. För dig som kund innebär det att du får en större valfrihet och ett ökat inflytande över hur och av vem insatserna ska utföras. Du kan välja mellan kommunens dagliga verksamhet eller bland någon av de privata utförare som kommunen godkänt. Är du nöjd med din situation i dag så kan du välja att inte byta utförare. För dig som inte har daglig verksamhet sen tidigare finns möjligheten att inte göra ett aktivt val. Du kommer då att få insatserna utförda av kommunen som är ickevalsalternativet. När det blir aktuellt för dig kommer du att få information om hur valet går till, vilka utförare du har att välja på och vad de kan erbjuda. Informationen kommer att finnas som tryckt material och på kommunens hemsida. Till din hjälp har du din biståndshandläggare som kan svara på frågor och förse dig med den information du behöver för att göra ett val som passar dig. Är du inte nöjd med det val du gjort är du välkommen att byta. Ta då kontakt med din biståndshandläggare som hjälper dig. Oavsett om du väljer kommunen, en privat utförare eller ickevalsalternativet kommer avgiften att vara densamma. Kommunen ansvarar för avgifterna som årligen fastställs av kommunfullmäktige. Kommunens ansvar I Enköpings kommun beslutade fullmäktige att kommunen skulle införa kundval inom daglig verksamhet den 2 november Psykiatri För dig med psykiska funktionsnedsättningar finns det några verksamheter i kommunen som riktar sig till just dig: personliga ombud syssloporten särskilt boende korttidsvistelse boendestödjare. Särskilt boende, korttidsvistelse och boendestödjare kan du läsa mer om under rubriken boende. 22 vård och omsorg

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för handläggning. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Riktlinjer för handläggning. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Riktlinjer för handläggning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Håbokommun Socialnämnden 2007 tisdag den 17 april 2007 2 C HABo KOMMUN Dnr SN 2007/76 nr 2007.884 Socialförvaltningen

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun Sigtuna kommun, socialförvaltningen och kommunala pensionärsrådet Foto omslag: Jeanette Sundin

Läs mer