Styrelsepraktika Bf Skålen 18 upa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsepraktika Bf Skålen 18 upa"

Transkript

1 Styrelsepraktika Bf Skålen 18 upa Syftet med styrelsepraktikan är att dokumentera några administrativa delar av styrelsens arbete och några praktiska fastighetsfrågor. Karaktären på de områden som beskrivits är att de lätt blir bortglömda eftersom de inte utförs frekvent eller lätt glöms bort när nya styrelseledamöter väljs in. Utöver denna skrift finns viktig information i andra dokument bland annat stadgarna och informationsskriften Bf Skålen 18 som delas ut till nya medlemmar. En rekommendation är att innan något händer åtminstone ta reda på var säkringarna och huvudvattenkranen sitter. Om ljuset har slocknat eller vattnet sprutar är det mycket bra att veta var de sitter. INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 ADMINISTRATION... 2 Cykliskt styrelsearbete... 2 Ekonomisk förvaltning... 3 Avgiftsbetalning till föreningen... 3 Obetald/för sent betald kvartalsavgift eller annan avgift till föreningen... 3 Hantering av fakturor... 3 Deklaration... 4 Årsredovisning... 4 Lägenhetsöverlåtelser... 4 Pantsättningsavgift... 6 Utlämnade nycklar till externa företag... 6 Hemsida... 6 Snöskottningsschema... 6 Dokumentförteckning... 6 UNDERHÅLL... 8 Utfört, planerat och långtidsplan... 8 Fönstermålning... 9 FASTIGHET... 9 Huvudvattenkran och vattenmätare... 9 Avstängning av vatten i lägenhet... 9 Eluppvärmning av kallvattenledning mellan gat- och gårdshus... 9 Eluppvärmning av stuprör... 9 Elektriska säkringar Tvättstuga Sopkarusell Kodlås på portar Nycklar... 12

2 ADMINISTRATION Cykliskt styrelsearbete Varje månad Varje kvartal Januari Februari Mars April Maj Juni Kontrollera att kassa, in- och utbetalningar är i balans och att tillräckligt med likvida medel finns Kontrollera ev obetalda kvartalsavgifter Följ upp resultat- och balansräkning Skicka ut inkomstuppgift till de som har sålt lägenhet under föregående år Revidera underhållsplanen Begär in resultat- och balansräkning för helåret från redovisningsbyrå (Rådrum) Utarbeta slutlig budget Skriv årsberättelse, kontrollera och skriv på årsredovisningen Lämna årsredovisningen till internrevisorn Lämna in deklaration till Skatteverket Lämna årsredovisning och budget till externrevisorn Skicka ut kallelse till städdag Stäng av strömmen till elvärmeslingor i stuprör och kallvattenledning Städdag Skicka ut kallelse till den ordinarie stämman Ordinarie föreningsstämma Skicka in ändringsanmälan till Bolagsverket för avgående och nya styrelseledamöter samt suppleanter. Planera styrelse-backup under semestern, för oförutsedda händelser. Skickas till Skatteverket och f d medlem senast den 31/1 Senast 50 dagar före stämman Senast den 31/3 Senast 40 dagar före ordinarie stämma Ca 20 dagar före städdag Senast 14 dagar före ordinarie stämma Hålls senast den 30/6 Juli Augusti September Skicka ut kallelse till städdag Ca 20 dagar före städdag Oktober November December Städdag Omräkning av lokalhyra enligt prisbasbelopp Omräkning av balkongavgift enligt prisbasbelopp Gör preliminär budget och bedöm om kvartalsavgiften kan behöva höjas Koppla på strömmen till elvärmeslingor i stuprör och kallvattenledning Ev uppsägning av hyreskontrakt för

3 lokalen Ekonomisk förvaltning Rådrum är föreningens ekonomiska förvaltare. De jobbar på uppdrag av styrelsen och all kontakt med dem ska gå via styrelsen. Inga medlemmar ska ha direkt kontakt med Rådrum och så vill även Rådrum att det ska vara. Avgiftsbetalning till föreningen Årsavgiften betalas kvartalsvis i förskott. De som har balkong betalar också en särskild balkongavgift enligt stadgarna som varje år ska räknas upp enligt prisbasbeloppet. Rådrum skickar ut avier. Avgiften kan också betalas med autogiro efter beställning hos kassören/styrelsen som vidarebefordrar till Rådrum. Om OCR-nummer av någon anledning inte går att få fram ska det enligt Rådrum gå att i stället ange personnummer, alternativt betala direkt i bank. Lokalhyresgästen betalar månadsvis i förskott och hyran ska räknas upp årsvis enligt prisbasbeloppet vilket normalt görs automatiskt av Rådrum, se bilaga till hyreskontraktet. Om kontraktet ska sägas upp av föreningen måste det göras senast ett år i förväg, se även här kontraktet, annars förlängs det automatiskt med ett kalenderår i taget. Nytt eller förändrat hyreskontrakt ska kopieras och tillsändas Rådrum. Obetald/för sent betald kvartalsavgift eller annan avgift till föreningen Cirka tre veckor efter kvartalsskiften följer Rådrum upp betalningarna. En uppföljningslista skickas till kassören och samtidigt skickas en påminnelseavi ut till de medlemmar som inte har betalat hela det tidigare aviserade beloppet. En ny påminnelseavgift påförs vid varje påminnelse. Om medlem har betalat innan påminnelseavin har mottagits men efter påminnelsen har skickas ut av Rådrum ska påminnelseavgiften betalas av medlemmen. Ett exempel, lite extremt men det har inträffat: om endast kvartalsavgiften men inte påminnelseavgiften betalas in efter det att påminnelse har skickats ut leder det till ännu en påminnelse och ytterligare en påminnelseavgift debiteras. Detta är helt korrekt och medlemmen ska betala hela beloppet, dvs två påminnelseavgifter. När den andra uppföljningslistan skickas ut cirka 7 veckor efter kvartalsskiftet ska kassören skicka brev till banken/kreditinstitutet och till berörd medlem. Standardbrev finns där endast medlemsuppgifter behöver fylls i. Föreningen är skyldig att meddela kreditgivare (står på pantbreven som styrelsen har skrivit på) annars tappar föreningen företrädesrätten vid en eventuell utmätning och bryter mot det påskrivna pantbrevet. Bortkomna avier i samband med överlåtelser, se lägenhetsöverlåtelser nedan. Hantering av fakturor Fakturor upp till kr attesteras av kassören Fakturor över kr och utlägg för styrelsemiddag ska attesteras av två styrelseledamöter Fakturor och utlägg får aldrig attesteras av den som är mottagare av betalningen

4 För fakturor som berör jobb som har beställts av föreningen ska kassören före attest låta säkerställa att arbetet är till fullo levererat, priset rätt och att det inte finns någon anmärkning på leveransen. Det görs enklas genom att den som beställt jobbet kontrollerar att det är korrekt utfört till överenskommet pris. För fakturor som inte är korrekta måste företaget senast inom åtta (8) dagar från fakturadatumet skriftligen ha mottagit föreningens bestridande av fakturan. Enligt lagen räknas även en felaktig faktura som accepterad om inte bestridande har gjorts enligt ovan. Kontering av fakturor behöver inte göras för fjärrvärme, el, sophämtning, externrevisor, premie för fastighetsförsäkring, trappstädning, kabel-tv, serviceavtal för fjärrvärme, medlemsavgift till SBC och likande där föreningen har löpande avtal med leverantören. Övriga fakturor och utlägg, t ex för styrelseomkostnader, trivselomkostnader, reparationer, konsulter, andra tjänster, inköp av material, som beställs eller avropas av någon i styrelsen ska konteras av kassören innan de skickas till Rådrum. Fakturor för underhåll av balkonger ska belasta konto 2070 där balkongavgiften fonderas. Kontakta Rådrum varje gång så att fakturan hanteras rätt av dem. Kopiera och spara en kopia av alla de fakturor som konteras av kassören, dvs det som styrelsen har beställt. Då är det lätt att kontrollera t ex om samma faktura felaktigt skickas ut en gång till eller en påminnelse är felaktig. Deklaration Rådrum fyller i föreningens deklaration som de sedan skickar till föreningen för påskrift. Kontrollera och jämför med föregående års deklaration samt kopiera och spara kopian av årets deklaration innan den skickas in till Skatteverket. Årsredovisning Gör i januari en tidsplan för arbetet årsredovisningen och förankra den med de berörda. Externrevisorn har rätt att få fyra veckor på sig och årsredovisningen ska vara reviderad och tillgänglig för medlemmarna en vecka före stämman och den veckan brukar behövas för kopiering inför stämman. Rådrum skickar ut underlag i form av resultat- och balansräkning samt en delvis ifylld mall för förvaltningsberättelsen. Kontrollera resultat- och balansräkning och fyll i förvaltningsberättelsen, vilket kassören och minst en annan styrelseledamot bör göra. Därefter tar Rådrum fram den slutliga årsredovisningen. Nu ska alla styrelseledamöter godkänna årsredovisningen genom att skriva på den. Styrelseledamöterna ska också skriva sin signatur i nedre högra hörnet på alla sidorna. Efter detta ska internrevisorn och externrevisorn göra revisionen. Lägenhetsöverlåtelser Innan försäljningen påbörjas kontaktar i regel mäklaren styrelsen för att få uppgifter om föreningen. Två av dessa uppgifter brukar vara avgiftens storlek samt förmögenhetsvärde och eftersom styrelsen inte har de uppgifterna ska mäklaren hänvisas till Rådrum som lämnar ut dem direkt till mäklaren. Innan styrelsen beslutar om ut-/inträde i föreningen ska lägenheten besiktigas. Använd för ändamålet framtaget besiktningsprotokoll och stäm av med ombyggnadsloggen så att lägenheten inte har förändrats utan godkännande från styrelsen.

5 Beslut att godkänna utträde respektive inträde för ny medlem i samband med försäljning fattas på ett styrelsemöte. Tänk på att stadgarna anger vad som gäller för nya medlemmar, bland annat hur många som får äga lägenheten, att den ska utgöra permanentbostad och att upplåtelse till juridisk person inte tillåts. Lägenhetsregistret hos Rådrum ändras/uppdateras med en speciell blankett som bifogas mejlet till Mejla inte direkt till någon medarbetare. De(n) nya medlemmarnas namn, personnummer, ägd andel, adress och tillträdesdatum samt uppmaning att överlåtelseavgift om 1000 kr ska debiteras måste anges. Rådrum skickar fram till tillträdesdatumet ut avier i den säljande medlemmens namn och därefter i den köpande medlemmens namn. Det är mäklarens, säljarens och köparens ansvar att se till att kvartalsavgifter betalas och att avier hanteras utan att komma bort. Dock måste föreningen byta namn på dörren på tillträdesdatumet. Överlåtelseavgift på för närvarande 1000 kr tas ut av den nya medlemmen genom att Rådrum aviserar det samtidigt den första kvartalsavgiften går ut. För att detta ska fungera ska notering om överlåtelseavgift göras på meddelandeblanketten till Rådrum för ny medlem, blankett enligt stycket ovan. Dessutom ska första sidan på kontraktet kopieras och bifogas. Rådrum måste ha detta underlag senast 30 dagar före kvartalets utgång. Kom också ihåg att dela ut ut- och inflyttningsbreven samt skriften Bf Skålen 18. Om en avi har kommit bort och medlem begär hjälp ska styrelsen om den anser det skäligt kontakta Rådrum som kan meddela belopp, bankgironummer samt OCR-nummer som krävs för säker och korrekt betalning. (Om det inte är skäligt får medlemmen vänta på att påminnelseavin skickas ut.) Påminnelseavgiften är för närvarande 150 kr. Medlemmar ska inte kontakta Rådrum eftersom Rådrum jobbar på uppdrag från styrelsen. Kontrollera att den nya köparen/köparna uppfyller kraven enligt stadgarna. Om inte, meddela mäklaren. Kontrollera om den nuvarande ägaren har skulder till föreningen genom att stämma av med kassören som får rapporten om obetalda avgifter från Rådrum eller kontakta Rådrum direkt. Be den i styrelsen som utför lägenhetsbesiktning att boka tid med medlemmen före styrelsemötet Lämna uppgift till mäklaren när nästa styrelsemöte hålls, om det finns skulder (obetald avgift) till föreningen eller om andra omständigheter föreligger, t ex ombyggnad av lägenhet som inte godkänts av styrelse, anmärkning vid t ex OVK-besiktning och liknande. Besluta på styrelsemöte om godkännande av utträde och inträde i föreningen Underteckna godkännande av ut- och inträde i föreningen. Arkivera kontrakt och ett ex av ut-/inträde i föreningen i pärmarna med lägenhetsregistret. Skicka resterande ut-/inträdesdokument, kopia på besiktningsprotokoll och följebrevet till mäklare där eventuella obetalda avgifter tas upp. Kontrollen av obetalda avgifter ska baseras den senast tillgängliga informationen. Lämna även uppgift skriftligt om andra förhållanden som köparen bör känna till. Skicka mejl till Rådrum om överlåtelsen, bifoga blanketten Förändring lägenhetsregister och påminn dem att debitera 1000 kr i överlåtelseavgift. Skicka inflyttningsbrev, besiktningsprotokoll och skriften Brf Skålen 18 till köparen.

6 Sätt upp namnskylt på tillträdesdagen och uppdatera listorna i entréerna. Pantsättningsavgift Avgiften uppgår för närvarande till 400 kr per panttillfälle oavsett antal pantbrev. Skicka mejl till med uppmaning att de ska debitera pantsättningsavgift. Om Rådrum får meddelandet senast 30 dagar före kvartalets utgång hinner de debitera medlemmen samma kvartal. Utlämnade nycklar till externa företag För att avläsning av el, vatten, fjärrvärme och service på reglerutrustningen för fjärrvärmen ska kunna utföras har nycklar lämnats ut enligt nedan. Nyckelkvittenser finns i styrelsepärmen. Dessa leverantörer behöver inte portnyckel eller kod utan använder IR-låset. Fortum (tidigare Birka energi) för avläsning av el- och fjärrvärmemätare. En källarnyckel och en nyckel till hänglåsen på elskåpen där mätarna sitter. Stockholm vatten. En källarnyckel. Siemens Landis & Staefa för service av reglerutrustning för värmeanläggningen. En källarnyckel. Trapphusstädare. En källarnyckel. Hemsida Föreningens hemsida har adressen Föreningen har inte avtal med SBC för förvaltningsberättelse. Hemsidan tillhandahålls fritt av SBC till dess medlemmar. Inloggning för styrelsen Användarnamn: Skålen 18 Lösenord: 0453pm Som styrelseledamot kommer man in på styrelsesidorna Kund/Medlemsidorna på och tjänsterna Webbeko och Förvaltningsberättelse. Inloggning för medlemmar Användarnamn: Bf Skålen 18 Lösenord: 453 Som medlem kommer man även in på Kund/Medlemsidorna på Snöskottningsschema Det är viktigt att rulla schemat 3 veckor för att samma våningsplan t ex inte alltid får mellandagarna. Schemat uppdateras varje år genom att senarelägga respektive våningsplans skottningsvecka med 3 veckor. Dokumentförteckning Pärmar förvaras i styrelserummet. Pärmar: Gällande avtal

7 Styrelsepärm Styrelseprotokoll Årsmötesprotokoll och kallelser Årsredovisningar och budget Rekvisitioner Medlemsregister inklusive pantbrev, köpekontrakt, godkännande utträde och ny medlem m m samt hyreskontrakt för lokalen Dokument Registreringsbevis från Bolagsverket Stadgar Bf Skålen 18, informationsfolder som lämnas över till alla nya medlemmar Standardbrev för meddelande till medlem och kreditgivare om försenad inbetalning av avgift till föreningen Utdrag från Rådrum ur lägenhetsregistret (Rådrum kör ut efter beställning) Förändring lägenhetsregister Räkning för utlägg Beställning av betalning via autogiro Leverantörsförteckning Styrelse ansvarsfördelning, mejl och telefonnummer

8 UNDERHÅLL Utfört, planerat och långtidsplan År Åtgärd Kostnad [tkr] (inkl moms) 1987 Renovering av fasad samt omläggning av tak på gårdshus 1995 Nya tvättmaskiner Målning fönster utvändigt Byte elstigare Målning yttertak gathus och del av gårdshus Förstärkt inbrottsskydd på portar samt nya portlås Byggnation av balkonger till lgh 34, 39 och Stambyte 5,5 milj 2003 Reparation av tak på gathus: ny vinkelränna mot nordost 54 och övertäckning av 7 st takfönster med plåt Takstegar kompletteras Målning yttertak Målning fönster utvändigt 2005 Ny trapphusarmatur Målning trapphus Ny undercentral för fjärrvärme inkl värmeväxlare 2006 Installera värmekabel i stupröret intill porten mot gården från gathuset för isborttagning Sätta igen vindsfönstret i gathuset med plåt Målning av tvättstuga, nya tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp Reparation av den stora skorstenen mot norr på gårdshuset som enligt sotarna har vittrat sönder Byggnation av balkonger till lgh 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 och 43. Reparation av puts på gathus vid porten mot gården 2010 Kodlås till portar Byte av tak på gathus Spola köksstammar 2012 Målning yttertak på gårdshus Målning av fönster utvändigt Före fönstermålningen måste snickare justera frigång, skruva fast gångjärn i karm så de ej hänger och reparera defekta lås- och kopplingsbeslag Reparation av puts på gathus Reparation av betong och puts på innergård och trappa etc Målning av räcken och staket på gårdar Ny elkabel mellan husen och ev uppsäkring av fastighetens huvudsäkringar pga fler elspisar Elspisstatus 2003, lgh: 2, 12, 31,

9 Säkerhetsdörrar 44 st (Pris 20000kr/st inkl moms o montering, med speglar, prisuppgift dec 2003) Nytt tak på gathuset Nya fönster (mkt grov prisuppskattning) Ny undercentral för fjärrvärme inkl värmeväxlare (livslängd cirka 20 år) Nya värmeelement och värmestigare (mkt grov prisuppskattning) Fasadrenovering milj 2 milj 300 1,5 milj Flera miljoner Fönstermålning Efter den utvändiga fönstermålningen 2004 rekommenderade målarfirman att vid nästa målning skruva fast gångjärn i karmar (en del fönster hänger ned), justera frigång och reparera lås och beslag innan målningen påbörjas. FASTIGHET Huvudvattenkran och vattenmätare Föreningens huvudvattenkran som stänger av allt vatten till både gat- och gårdshus sitter i gathusets källare ungefär i mitten på källarväggen mot Norra Stationsgatan. Huvudkranen är egentligen fyra stycken röda vred/handtag som sitter på ömse sidor om de två vattenmätarna. Det räcker att stänga två av dessa vred, en vid varje vattenmätare, för att allt vatten ska stängas av. Är du osäker är det bättre att stänga alla fyra. Avstängning görs genom att vrida vredet/handtaget ett kvarts varv. Huvudkranen ska endast användas för nödavstängning. Avstängning av vatten i lägenhet Vid vvs-arbete i lägenheter ska avstängningsventiler i lägenheten användas. Alla lägenheter har avstängningsventiler för både kall- och varmvatten i kök, toalett och duschrum. Ibland sitter ventilerna bakom en plåtlucka i väggen. Varje vattenstigare har också avstängningskranar/vred i källaren men då stängs vattnet i alla lägenheter ovanför av. Notera att för att stänga av varmvattnet måste två kranar/vred stängas på grund av de för varmvattencirkulationen dubbla ledningarna. Eluppvärmning av kallvattenledning mellan gat- och gårdshus Alla rörledningar mellan husen ligger i kulverten ovan jord. För att kallvattenledningen inte ska riskera frysa vintertid finns en elvärmeslinga i den. Den kopplas på med en säkringen på elcentralen med säkringar i rummet intill tvättstugan. Säkringen är tydligt markerad med en textremsa. Säkringen ska vara påslagen, vippan uppåt, när temperaturen kan understiga -5 C. Övrig del av året ska den vara avstängd, vippan nedåt. Elförbrukningen ökar kraftigt om den står påkopplad året runt. Eluppvärmning av stuprör Stupröret vid gathusets port mot gården har en värmeslinga. Styrcentralen sitter intill fastighetens elcentral med säkringar i rummet bredvid tvättstugan. Vintertid under den period som det är snö på taket ska strömställare S1 stå i läge auto. Övrig del av året ska den stå i läge

10 off. Elförbrukningen ökar i onödan under bl a vår och höst om strömställaren står på auto. Automatiken kopplar på strömmen när temperaturen är mellan inställt värde på termostat RT1 HIGH (typiskt +1-2 C) och LOW (typiskt -2 C). Driftindikeringslampa I1 på jordfelsbrytare JF1 indikerar när värmen i kabeln är påkopplad. Jordfelsbrytare JF1 ska regelbundet kontrolleras genom att trycka på F1 varpå jordfelsbrytaren ska lösa ut. Elektriska säkringar Huvudsäkringar till lägenheterna och fastighetens gemensamma el sitter i elmätarskåpen i källarna. Det är tre säkringar till varje lägenhet, en till varje fas. Alla måste vara hela för att allt ska fungera korrekt. Om det är svårt att se vilken säkring som är trasig sök då reda på elmätaren utgående från mätarnumret på elfakturan. Vid elmätaren sitter en bokstavs/siffermärkning och säkringarna har samma märkning. Alla huvudsäkringarna till lägenheterna är kraftiga och dimensionerade för att klara elspis. Säkringar till fastighetens gemensamma el är placerade på tre ställen: i gathuset i rummet bredvid tvättstugan och i pumprummet (det lilla rummet med två cirkulationspumpar bredvid fjärrvärmecentralen) samt i gårdshuset vid solariet (rummet bredvid bastun). Bredvid säkringsskåpen sitter förteckningar över säkringarna. Fastighetens matningssäkringar (säkringarna före huvudsäkringarna) sitter i gathuset i ett skåp i rummet där elkabeln kommer in i fastigheten (samma rum som vattenmätarna sitter). Dessa är mycket kraftiga och ska i princip aldrig gå sönder, kan liknas vid en nöd/säkerhetsventil. Därtill är det inte säkringar som man kan byta själv utan att ha elektrisk kompetens. Elspisar har endast ett fåtal lägenheter. Elspisstatus 2003, lgh: 2, 12, 31, 32. Styrelsen är beroende av att medlemmar meddelar när de byter från gasspis/gasugn till elspis/elugn. Enligt kontroll med Fortum 2003 kan alla medlemmar installera elspis. Elmatningen/elstigarna ända fram till lägenheterna är trefas och har dimensionerats för elektrisk spis och ugn. I föreningen finns dock en svag länk kvar, den gamla elkabeln som är nedgrävd mellan gat- och gårdshus. Tomrör (gula) har i samband med stambytet dragits i samma kulvert som vatten och värme går i mellan husen vilket underlättar ett utbyte. Tvättstuga Om maskinerna tvättar långsamt eller inte fungerar korrekt kontrollera att ingen av de tre säkringarna har löst ut. Viss utrustning som är ansluten till trefas kan delvis fungera om en fas har löst ut. Detsamma gäller torktumlare och torkskåp. Sopkarusell På karusellens styrskåp finns en instruktion. Det vanligaste felet är att sophämtarna glömmer trycka på återställningsknappen som sitter på styrskåpet. Om karusellen inte fungerar trots att den har återställts bör följande utföras: 1. Kontrollera att huvudströmbrytaren är påslagen, sitter på väggen. 2. Tryck sedan på avstängningsknappen och därefter på påknappen som sitter på styrskåpet på karusellen (av och sedan påkoppling nollställer styrsystemet om det har hakat upp sig). 3. Tryck sedan på återställningsknappen som sitter på styrskåpet. Då ska kontrollampan på styrskåpet tändas. 4. Kontrollera att lampan vid fotocellen, vid inkastet, är tänd när säcken står i rätt läge (lampan släcks när karusellen taktar fram nästa säck och förblir släckt tills säcken är i

11 rätt läge). Går det inte att få lampan att lysa kan den vara trasig. Det är en speciallampa som en reparatör bör byta. 5. Prova eventuellt att karusellen kan köras manuellt med knappen manuell frammatning som sitter på styrskåpet. Takta vid behov fram rätt säck till nedkastet. 6. Om den trots åtgärder ovan inte fungerar kontrollera säkringarna som sitter i pumprummet (det lilla rummet intill fjärrvärmecentralen) samt vid behov huvudsäkringarna till föreningselen Det är mycket ovanligt att huvudsäkringarna går sönder och om huvudsäkringar skulle vara trasiga bör annan utrustning i föreningen inte heller fungera korrekt. En eller två trasiga säkringar leder till att karusellen beter sig konstigt eller knattrande ljud komma från reläer i styrskåpet när man försöker takta fram manuellt eller automatiskt. Har säkringen som fotocellampan är kopplad till löst ut tänds naturligtvis inte den. Har alla tre säkringar löst ut är karusellen helt strömlös. När eventuellt trasiga säkringar har bytts ut, börja om från steg ett. 7. Om inget av ovan hjälper måste reparatör tillkallas. Kodlås på portar Alla kodlås styrs från centralen som sitter i ett litet plåtskåp bredvid säkringarna i rummet bredvid tvättstugan. Nyckeln till skåpet finns i nyckelskåpet i styrelserummet. Två olika koder kan ställas in, rattarna med ett tuschstreck är för kod ett och de med två streck är för kod två. Ska endast en portkod användas ställs rattarna med ett och två streck in på samma kod. Två koder kan vara bra att använda i samband med byte av kod då både den gamla och nya kan vara giltig en tid. En separat kod för hantverkare vid reparationsarbeten kan också vara bra. Som komplement till kodlås finns IR-läsare på portarna mot Norra Stationsgatan 115 och Norrbackagatan 27A. Därmed kommer Posten, City Mail, Pressens morgontjänst, Svensk direktreklam, elleverantör, vattenleverantör, polis, ambulans m fl in utan att ha tillgång till portkoden. Således kan koden bytas utan att lämna ut den till andra än de boende. Vid byte av portkod 2004 kontrollerades detta, se nedan: City Mail - använder IR läsare, ny portkod ej utlämnad Kontaktperson: Camilla Reymer Pressensmorgontjänst - skall i princip använda IR läsare, har dock fått ny portkod då säkerhetsansvaig som vet detta med säkerhet varit på semster under juni. Kontakt: Christer (säkerhetsansvarig) Svensk Direkt Reklam (delar också ut vi i vasastaden) - använder IR läsare på Norrastationsgatan, men ej på Norrbackagatan då detta ej fungerar där. Troligtvis är kanal 4, som de använder, spärrad i 27a. Kan vi kontrollera detta? Det har tillsvidare fått nya koden, men på sikt skall vi ej behöva lämna ut kod till dem. Berätta hur jag kontrollerar detta med kanal så återkopplar jag till dem efteråt. Kontakt: Edit Ohlsson Posten - verkar vara de enda som går över gården. Har fått nya koden, lovat att tills nästa gång vi byter kod se över utdelningsrutinen så att de använder huvudentreen på 27A istället (och där med IR sändaren). Kontakt: postcenter, norrastationsgatan

12 Nycklar I nyckelskåpet i styrelserummet förvaras nycklar till föreningens alla gemensamma utrymmen och skåp.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 2009,10,06 Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 Postadress: Tomtebogatan 26 A, 113 38 STOCKHOLM Om fastigheten Fastighetsbeteckning: Smältan 12, med tre trappuppgångar: Tomtebogatan

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Mäklarinformation för BRF Söderhus

Mäklarinformation för BRF Söderhus Mäklarinformation för BRF Fönster 1985 Balkonger 1991 Byte av varmvattenstammar i badrum 1995 Ny el och jordfelsbrytare 1997 Byte kallvattenstammar i badrum 2001 Badrumsrenovering och byte av golvbrunn

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSFÖRENINGEN ÅNGPANNAN NR 7 upa

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSFÖRENINGEN ÅNGPANNAN NR 7 upa ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSFÖRENINGEN ÅNGPANNAN NR 7 upa Styrelsen för Bostadsföreningen Ångpannan nr 7 upa får härmed lämna följande redovisning för föreningens 91:e verksamhetsår 2014-01-01-2014-12-31.

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4.

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Mäklar information 2010 www.sveaartilleri4.se Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3. Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande , ,

UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3. Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande , , 1 6 april 2015 Adress Baltzar von Platens Gata 6 112 42 STOCKHOLM Organisationsnummer: 716420-0599 UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3 Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande 08-26 70 28, 0707 73 66 74, joakimohrbeck@hotmail.com

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Om BRF Citymunken. Ort: Malmö. E-Mail: Kontaktpersoner. Namn: Torbjörn Bodin Telefon: 0768558960. Ansvarsområde i föreningen: Ordförande.

Om BRF Citymunken. Ort: Malmö. E-Mail: Kontaktpersoner. Namn: Torbjörn Bodin Telefon: 0768558960. Ansvarsområde i föreningen: Ordförande. Om BRF Citymunken Föreningens juridiska namn: Brf Citymunken Organisationsform: Bostadsrättsförening Organisationsnummer: 7696110217 Föreningens adress: Munkgatan 3 Postnummer: 21147 Hemsida: www.citymunken.se

Läs mer

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng 2016-2017 Ansvar Ordförande I ordförandes arbetsuppgifter ingår att vara arbetsledare för styrelsen samt ordförande på styrelsemöten svara för att föreningsstämmans

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare April 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Mäklarinformation Brf Vattenspegeln. 1. Huset Allmänt. Brf Vattenspegeln

Mäklarinformation Brf Vattenspegeln. 1. Huset Allmänt. Brf Vattenspegeln Mäklarinformation Brf Vattenspegeln Kontakt i föreningen: Ordförande Calle Hagerström 076-586 95 31 Mail: brfvattenspegeln@gmail.com Organisationsnummer: 769605-2724 1. Huset Allmänt 1.1 Byggår? 1930 1.2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med 2015-11-12 Organisationsnummer 746000-9678 1. Föreningsnamn Föreningens firma är Videdalshus Ekonomisk Förening. 2. Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Brf Sprundet

Brf Sprundet Årsredovisning för Brf Sprundet Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28 Fastighetsnummer: 09748 Kundnamn: Stengodset 6 Brf v2.5 Budgetår: 2011 Medlemsnr: 17383 Adress: Bråvallagatan 3 113 36 Stockholm Fastighetsbeteckning: STENGODSET 6 Gå till Kontospec Gå till Kapitalbudget

Läs mer

Informationsblad. BRF Johannesfred 4

Informationsblad. BRF Johannesfred 4 1 (6) Informationsblad BRF Johannesfred 4 2 (6) Historik Initiativet till bildandet av bostadsrättsföreningen togs 1982, föreningen konstituerades 1982 och i december 1983 förvärvades huset av dåvarande

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF STYRELSEN Ledamöter - Rapportera planerade och utförda aktiviteter till övriga i styrelsen. - Dokumentera sådant som inte dokumenteras i styrelseprotokoll på

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Detta dokument (pdf-format) samt ytterligare information finns på föreningens hemsida: www.bojen11.a.se Detta dokument riktar sig till föreningens medlemmar

Läs mer

Tvättstugans golv städas och tvättmaskinernas ovansida torkas av i samband med veckans entré städning.

Tvättstugans golv städas och tvättmaskinernas ovansida torkas av i samband med veckans entré städning. Städavtal MOTIONSSVAR 1 AV 5 TILL BRF LOKES FÖRENINGSSTÄMMA 2013 J M Städservice AB städar trapphus och entréer enligt avtal varje vecka efter ett uppgjort städschema. På anslagstavlan med kontaktuppgifter

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare Mars 2017 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet

Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet Brf Loket Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet Sid 1(7) Innehållsförteckning OM DETTA DOKUMENT... 3 AVGIFTER VID ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING...

Läs mer

Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa

Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa Underhållsbesiktningen har utförts av SBCs byggkonsulter avseende långsiktlig underhållsplan. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller

Läs mer

Generellt om föreningen

Generellt om föreningen Generellt om föreningen När köpte föreningen huset? Brf Bornholm byggdes 1953 54 och har varit en bostadsrättförening från start. Vem var byggherren? HSB Fastighetsbeteckning Bornholm 8 Adresser Köpenhamnsvägen

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med ÅÅÅÅ-MM-DD Organisationsnummer 746000-9678 Noteringar gällande framtida förändringar av stadgarna: STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 1

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 1 1 Årsredovisning 2010 för BRF Postsäcken 11 Orgnr:769607-0858 Styrelsen för Brf. Postsäcken 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010 samt förvaltningsberättelse

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION Det är viktigt att du som anlitar E-städ blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna dig trygg när du anlitar E-städ erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs

Läs mer

Namn: Hanna Svederberg Ansvarsområde i föreningen: Ordförande.

Namn: Hanna Svederberg Ansvarsområde i föreningen: Ordförande. Kontaktpersoner Namn: Hanna Svederberg Ansvarsområde i föreningen: Ordförande Telefon: 0705-080517 e-mail: info@brfgladjen2.se Extra kontaktperson Namn: Hubert Winell Telefon: - Ansvarsområde i föreningen:

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken BRF FALKEN UPPSALA Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättföreningen Falken. Org nr 717600-1308. 2 Ändamål och verksamhet. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Om föreningen Lund, Svar Bostadsrättsföreningen Norrbacken, organisationsnummer

Om föreningen Lund, Svar Bostadsrättsföreningen Norrbacken, organisationsnummer Allmänt Föreningens namn? Bostadsrättsföreningen Norrbacken, organisationsnummer 745000-1370 Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer på att den ska bli

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Årsredovisning. Bf Lövkojan upa

Årsredovisning. Bf Lövkojan upa Årsredovisning för Bf Lövkojan upa Räkenskapsåret 2007 Bf Lövkojan upa Styrelsen för Bf Lövkojan upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2010 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller ändamål att upplåta

Läs mer

ANDELSÄGAREFÖRENINGEN DEMONSTRATIONEN 5 INSTRUKTION FÖR STYRELSEN

ANDELSÄGAREFÖRENINGEN DEMONSTRATIONEN 5 INSTRUKTION FÖR STYRELSEN Bilaga 1 till Stadgarna ANDELSÄGAREFÖRENINGEN DEMONSTRATIONEN 5 INSTRUKTION FÖR STYRELSEN 1. Styrelsens uppdrag Styrelsens uppdrag att förvalta fastigheten omfattar både byggnad och mark (se bil 1). Uppdraget

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Torsgatan 27 B. Torsgatan 27 B. www.hemverket.se - Sida 1 av 18

Torsgatan 27 B. Torsgatan 27 B. www.hemverket.se - Sida 1 av 18 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 119 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljus lägenhet i ett bra område i gamla delen av Köping. Trevlig

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 769604-3012 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Smedjan 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

Brf Näktergalen 16 Lugna gatan 50, 211 59 Malmö

Brf Näktergalen 16 Lugna gatan 50, 211 59 Malmö Föreningsinformation för Bostadsrättsföreningen Näktergalen 16, Malmö Nedan redovisas frågor som föreningen har fått vid olika tillfällen samt svar på frågorna. Bra information finns även i föreningens

Läs mer

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen. Rutin faktureringar En gång per år i januari - genomför Riksföreningen för företagssköterskor en avisering av medlemsavgifter i samarbete med Vårdförbundets betalningsservice. Ett par månader senare skickar

Läs mer

Styrelsen. Björn Bylund Bengt Fagerström Bertil Nyman Ordförande Vice ordförande Sekreterare

Styrelsen. Björn Bylund Bengt Fagerström Bertil Nyman Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelsen Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april presenteras nedan. Den största enskilda frågan för styrelsens arbete under året blir att bereda föregående års föreningsstämmans uppdrag

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Sasa Radisavljevic GunnarScott, närv. t o m 13 c Andreas Johannesson

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande Ordförande Externa kontakter Arbetsuppgifter: Leder arbetet inom styrelsen. Är ordförande vid styrelsemöten. Tecknar avtal för föreningen i förening med annan styrelseledamot. Tecknar föreningens bank-

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2015 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 166 535 jämfört med 150 525

Läs mer

Brf. Heimdall 10 org. nr: Årsredovisning

Brf. Heimdall 10 org. nr: Årsredovisning Brf. Heimdall 10 org. nr: 716421-4665 Årsredovisning För räkenskapsåret 1 januari till den 31 december 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen för bostadsrättsföreningen Brf Heimdall 10 redovisar härmed

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2015-11-24 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19.

Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19. Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19. Under årens lopp har nedanstående åtgärder genomförts syftande till att bevara husen i gott skick med minsta möjliga kostnader för

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Kontaktperson: Sven-Olof Nilsson, ordf Organisationsnummer: 716418-0635 1. Hus Allmänt 1.1 Byggår 1985/1986 1.2 Föreningens adress: Brf Ekeby i Ekerö,

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2010 (föreningens 73:e verksamhetsår)

Årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2010 (föreningens 73:e verksamhetsår) Bostadsrättsföreningen Domar nr 2 Uppsala Årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2010 (föreningens 73:e verksamhetsår) Förvaltningsberättelse Styrelsen för bostadsrättsföreningen Domar

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till nyinflyttade Augusti 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Till föreningens medlemmar I den här skriften har vi samlat information och regler för att du som bor i föreningen

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

Budget 2014. Kundnamn: Vattuormen 35-40 Brf

Budget 2014. Kundnamn: Vattuormen 35-40 Brf Budget 2014 Kundnamn: Vattuormen 35-40 Brf Förvaltare: LWA Fastighetsnummer: 12275 Medlemsnr: 17145 Budgetår: 2014 Adress: Garvar Lundins Gränd 5 Budgetens startmånad: 1 112 20 Stockholm Utfall t.o.m månad:

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer