1. Allmän information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Allmän information"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Allmän information 1.1. Allmän information Upphandlande myndighet Upphandlingen administreras av Växjö kommuns upphandlingsenhet. Ansvarig upphandlare är Marita Johanneson. Upphandlande myndighet är Växjö kommun, Kommunala bolaget, VEAB och Växjö kyrkliga samfällighet. Kontaktperson under upphandlingen är i första hand Marita Johanneson, e-post; tfn Beskrivning av tjänsten Upphandlingen avser hyresavtal för fabriksnya dryckesautomater (mellanstor modell) för färskbryggt kaffe, te choklad osv. som finns ute på olika enheter och förvaltningar i Växjö kommun, Vöfab och Växjö kyrkliga samfällighet. Möjlighet ska kunna ges att hyra ett underskåp som dryckesautomaten kan placerar på. Dryckesautomaterna ska vara utrustande med flervalvalsmöjligheter som svart kaffe, kaffe latte, espresso, choklad, hetvatten samt kaffe mixer t.ex. winer melange, cacao cremé osv. Dryckesautomaternas kapacitet ska vara på minst 150 koppar (innehåll per kopp ca 13 cl). Denna tjänst ska omfatta leverans och installation av dryckesautomaten med tillhörande utbildning/instruktion, teknisk och hygienisk service enligt angiven service frekvens, utbyte av och tillhandahållande av reservdelar under hyresperoioden och möjlighet till leverans av insatsvaror Omfattning Omfattning I dagsläget finns det ca 58 st dryckesutomater, av mellanstor modell, varav ca 9 st har ett underskåp som dryckesautomaten är placerad på, se Bilaga 2 Förteckning på Sida 1 av 23

2 dryckesautomater. Angiven volym kan inte garanteras under avtalsperioden beroende på att det kan både tillkomma och avvecklas verksamheter på de olika förvaltningarna under avtalsperioden. Sammanräkning av hyreskostnad och kostnad för insatsvaror så uppgår volymen för 2011 till ca kr/år. Som det nu föreligger så har Växjö kommun flertal avtal med skiftande tidsperioder som löper ut efterhand. Allt eftersom dessa avtal löper ut, kommer dessa att ingå i det avtal som tecknas med antagen leverantör för denna upphandlingen. Separata avropsavtal kommer att tecknas av respektive verksamhet som får löpa på max 36 månader. Växjö kommun eftersträvar att uppnå sina mål gällande miljö därav kommer det enbart att efterfrågas enbart insatsvaror som är ekologiska och rättvisemärkta kaffe, te och choklad i denna upphandlingen. Innehar anbudslämnaren ekologiskt mjölkpulver i sitt sortiment vill upphandlande myndighet gärna att denna information lämnas i anbudet Avtalstid Avtalsstart Avtalet beräknas träda i kraft Avtalsslut Avtalet beräknas gälla t.o.m Förlängning Avtalet kan förlängs med ett (1) år i taget vid två (2) tillfällen med oförändrade villkor. Skriftlig begäran om förlängning ska ske av Köparen eller Säljaren senast nio (9) månader före avtalsperiodens slut. Begäran om förlängning ska inom 30 dagar ha accepterats av mottagaren, i annat fall upphör avtalet att gälla utan vidare uppsägningstid. Sida 2 av 23

3 2. Allmänna anbudsförutsättningar 2.1. Anbudets form Upphandlingsform Upphandlingen genomförs enligt reglerna för ett öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Anbudets form och innehåll Upphandlingen är inte delbar. Växjö kommun kommer att anta en (1) leverantör för det totala uppdraget. Anbudet ska vara på svenska om inget annat anges i förfrågningsunderlaget. Upphandlande myndigheter har bara möjlighet att anta anbud som uppfyller samtliga s.k. obligatoriska krav i detta förfrågningsunderlag. Växjö kommun strävar efter att förenkla anbudsarbetet för alla berörda parter och använder därför elektronisk anbudsgivning via upphandlingsverktyget TendSign. Support för hantering av upphandlingssystemet ges på tfn Systemet är kostnadsfritt för anbudsgivaren och kräver endast en enkel registrering på https://tendsign.com (klicka på "Nya leverantörer"). "Skriftliga anbud" accepteras ej. Anbudsgivaren är införstådd med att endast elektroniska anbud via OPIC TendSign accepteras (/ svar) Kompletterande information Förfrågningsunderlag hämtas hem från Växjö kommuns hemsida under adress: eller via Eventuella förtydliganden och kompletteringar för annonserad upphandling kommer att införas löpande på denna webbplats. Ni anger er e-postadress för att erhålla automatisk uppdatering av de eventuella förändringar som gäller efterfrågad upphandling. OBSERVERA! Om ni erhållit underlag på annat sätt, så måste Ni själva bevaka eventuella förändringar på Kontakta ansvarig upphandlare om ni önskar underlag utan att ange e-postadress. Frågor med anledning av upphandlingen kan under anbudstiden ställas i första hand med hjälp av funktionen "frågor och svar" i TendSign men kan även skickas via e-post till Endast publicerade skriftliga svar och förtydliganden lämnade av upphandlande myndighet är att se som giltiga förtydliganden av förfrågningsunderlaget. Upphandlande myndighet ser gärna att frågor angående upphandlingen inkommer 6 dagar innan sista anbudsdag Tidsgränser Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande t.o.m Accepteras anbudets giltighetstid? (/ svar) Sida 3 av 23

4 2.3. Övrigt Tilldelningsbesked Tilldelningsbeslutet och skälen för detta redovisas i ett så kallat tilldelningsbesked. Tilldelningsbeskedet kommer att distribueras via TendSign efter avslutad anbudsutvärdering. Anbudsgivaren förväntas vara beredd att teckna avtalet 11 dagar efter det att tilldelningsbeskedet meddelats. Ett civilrättsligt bindande avtal är slutet först sedan båda parter undertecknat upphandlingskontraktet Offentlighetsprincipen/sekretess Upphandlande myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänheten har rätt att ta del av inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i sekretesslagen. Efter det att en upphandling avslutats är inkomna handlingar som huvudregel offentliga. Av 31 kap. 16 i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Anser ni att vissa uppgifter i anbudet bör sekretessbeläggas, måste ni precisera vilka uppgifter det är samt lämna en motivering till på vilket sätt ni skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Det är sedan den upphandlande myndigheten som enligt offentlighets- och sekretesslagen beslutar om uppgiften sekretessbelägges eller inte. Innan tilldelningsbeslut är fattat är det inte tillåtet för upphandlande myndighet att diskutera förfrågningsunderlag, anbud, utvärdering etc. med anbudsgivare på ett sådant sätt att någon anbudsgivare gynnas eller missgynnas Efter anbudstidens utgång Det går inte att göra ändringar i eller kompletteringar till anbud efter anbudstidens utgång. Däremot kan komplettering och styrkande av uppgifter i kvalificering (LOU kap 10-11) avkrävas samt rättelse av uppenbara felskrivningar eller felräkningar göras om det inte finns risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.(se LOU kap 9, 8) Kontaktuppgifter Anbudsgivaren ska ange kontaktuppgifter för kontaktpersoner enligt nedan: Ange kontaktperson under upphandlingen nedan. Telefon och e-postadress. (Fritextsvar) Tilldelningsbesked kommer att skickas via TendSign. Kontrollera att rätt persons e-post adress är registrerad hos TendSign. Ange annan e-post adress nedan. OBS! Denna måste bevakas. (Fritextsvar) Ange adress dit avtal ska skickas nedan. (Fritextsvar) Ange kontaktperson under avtalsperioden nedan. (Fritextsvar) Sida 4 av 23

5 3. Anbudsprövning 3.1. Kvalificering Anbudsprövningens olika moment Prövningen av inkomna anbud kommer att genomföras med utgångspunkt från de uppgifter som anbudsgivaren redovisat i sitt anbud. Prövningen sker i två steg. Först prövas att anbuden uppfyller de krav som ställts på anbudsgivaren. De anbud som visat sig uppfylla dessa krav genomgår därefter en prövning av att de ställda kraven på tjänsten uppfylls. För att kvalificera sig till utvärdering måste således följande krav uppfyllas: Steg 1 - Formella krav på anbudet - Vissa grunder som kan leda till uteslutning av anbudsgivare - Kontroll av anbudsgivares lämplighet avseende anbudsgivarens ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Steg 2 - Prövning obligatoriska krav Upphandlande myndighet kommer därefter att utvärdera de anbud som återstår Formella krav på anbudet Inledningsvis kontrolleras att anbudet uppfyller de formella krav som ställs i enlighet med förfrågningsunderlaget punkt 2, Allmänna anbudsförutsättningar Vissa grunder som kan leda till uteslutning Enligt LOU 10 kap. 2 riskerar en anbudsgivare att uteslutas om någon av nedanstående förutsättningar föreligger. Leverantören 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av 10 kap. 2 LOU. I eventuellt förekommande fall kommer den upphandlande myndigheten att kräva in kompletterande upplysningar av anbudsgivaren. Vad ovan anges ska även gälla eventuella underentreprenörer i alla led. Sida 5 av 23

6 Tredje och fjärde punkten ovan gäller även personer i ansvarig ställning inom företaget och med bestämmande inflytande över leverantören. Anbudsgivaren försäkrar att denne är fri från hinder att deltaga i upphandlingen på grund av skäl som anges i LOU 10 kap. 2? (/ svar) Ekonomisk kapacitet 1. Skatter och sociala avgifter Anbudsgivare ska vara fri från skuld för svenska skatter och socialavgifter både hos Skattemyndigheten och hos Kronofogdemyndigheten. Den upphandlande myndigheten samarbetar med Skatteverket och kommer att kontrollera detta. Kontroll sker under första veckan efter anbudens öppnande och löpande under avtalsperioden. Mindre skulder accepteras om skulden regleras alternativt överenskommelse finns med berörd myndighet. 2. F-skatt Leverantören ska senast vid avtalsstart vara registrerad för F-skatt. Den upphandlande myndigheten kontrollerar detta. 3. Finansiell och ekonomisk ställning Anbudsgivaren ska ha en god och stabil ekonomi. Anbudsgivare ska ha minst rating 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning. Om anbudsgivare har sämre rating än 40 hos Creditsafe, finns möjlighet för anbudsgivare att på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning som motsvarar ställt krav. Vid lägre rating än 40 kommer den upphandlande myndigheten att göra en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifrån uppställda krav och inlämnade uppgifter. Anbudet kommer att diskvalificeras om företaget inte kan anses ha en god finansiell och ekonomisk ställning. Rating hos Creditsafe kontrolleras av den upphandlande myndigheten. Samma kvalificeringskrav tillämpas för utländska anbudsgivare. Om upplysning inte kan hämtas via Creditsafe kommer den upphandlande myndigheten att begära likvärdiga intyg från anbudsgivaren. Om företaget är nystartat kan anbudsgivaren ändå anses motsvara dessa krav om denne lämnat en förklaring/intyg som visar att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Förklaringen/intyget kan komma att begäras in av upphandlande myndighet. Uppfyller anbudsgivaren minst rating 40 enligt Creditsafe?(Besvaras av upphandlare) (/ svar) Är ni ett nystartat företag som ej finns i Creditssafe? - Vi är ett nystartat företag och finns ej i Creditsafe. - Vi är ej ett nystartat företag och finns i Creditsafe. Om inte kan upphandlande myndighet komma att begära in intyg. (Fritextsvar) Vår ekonomiska stabilitet garanteras av moderbolag/garant? Upphandlande myndighet kan komma att begära in intyg. (/ svar) Sida 6 av 23

7 Teknisk förmåga och kapacitet Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad beskrivning av sin kapacitet att tillgodose upphandlande myndighets behov under de förutsättningar som framgår av detta förfrågningsunderlag. I beskrivningen ska företagets organisation och personalstyrka inkl. utbildnings- och kompetensprofil beskrivas. Om en förmåga/resurs/kompetens utifrån vad som utlovats i ert anbud ej finns och vidmakthålls under avtalsperioden kan detta att betraktas som ett väsentligt avtalsbrott. Vi ser gärna att svar lämnas här - i annat fall ange bilaga. (Fritextsvar) Erfarenhet För att styrka anbudsgivarens erfarenhet ska två relevanta uppdrag utförda under de senaste två åren anges nedan. Beskrivningen ska innehålla kontaktuppgifter om uppdragsgivaren. Uppdragsgivare ett: (Fritextsvar) Uppdragsgivare två: (Fritextsvar) Prövning obligatoriska krav Efter att de formella kraven har kontrollerats sker en prövning av att samtliga obligatoriska krav på tjänsten är uppfyllda. Dessa krav är en förutsättning för att anbudsgivarens anbud skall kunna utvärderas Anbudsprövning Utvärdering av anbud Bland de anbud som återstår kommer upphandlande myndighet att anta det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt i enlighet med de kriterier som uppställs i prioteringsordning enligt nedan. Om två eller fler anbudsgivare hamnar på samma pris avgör lottning. Utvärdering genomförs utifrån inlämnade uppgifter om hyreskostnad, servicekostnad och kostnad för hyra av underskåp samt den årliga kostnaden för förbrukningen av insatsvaror. Hyreskostnad, servicekostnad och kostnad för hyra av underskåp kommer att viktas enligt följande; Hyreskostnad för dryckesautomat kr/st/år, inklusive leveranskostnad avser mellanstor modell, viktas 40 % Hyreskostnad för underskåp kr/st/år, inklusive leveranskostnad, viktas 20 % Service- underhåll och reservdelskostnad kr/st/år, viktas 40 % Insatsvarorna kommer att viktas enligt följande; Kaffe, rättvisemärkt samt ekologiskt, viktas 60 % Te, rättvisemärkt, earl grey eller likvärdigt, viktas 10 % Te, rättvisemärkt, fruktsmak eller likvärdigt, viktas 10 % Te, rättvisemärkt, grönt te eller likvärdigt, viktas 10 % Choklad, ekologiskt samt/eller rättvisemärkt, viktas 10 % Uträkning av summan för hyreskostnad, servicekostnad och kostnad för hyra av underskåp Sida 7 av 23

8 och summan för kostnaden för insatsvarorna summeras ihop och utgör utvärderingssumma = anbudspris Prisredovisning Pris anges i SEK exklusive moms. Anbudsgivaren ska lämna följande uppgifter. Dessa uppgifter kommer sedan att utgöra grund för utvärdering av anbudet. I Bilaga 1, som består av tre (3) flikar åskådliggörs hur utvärderingen sker men det är upphandlande myndighet som fyller i anbudsgivarens lämnade uppgifter. Svar kan lämnas i fritextsvar eller ange vart i anbudet som uppgifterna finns att hämta. Anskaffningskostnad;- hyreskostnad kr/st/år, för dryckesautomat, inkl. leveranskostnad avser mellanstor modell. (viktas 40%) (Fritextsvar) Anskaffningskostnad;- hyreskostnad kr/st/år för underskåp, inkl. leveranskostnad (viktas 20%) (Fritextsvar) Service- och underhållskostnader;- Service, underhålls och reservdels kostnader för dryckesautomat/år, se mer definierat i anvisning (viktas 40 %) (Fritextsvar) Insatsvaror;- Kostnad för kaffe/kg (multipliceras med förbrukning per år, viktining 60%) (Fritextsvar) Insatsvaror;- Kostnad för te, earl grey eller likvärdigt /frp innehållande 25 st påsar (mulitpliceras med förbrukning per år, viktining 10%) (Fritextsvar) Insatsvaror; - Kostnad för te, fruktsmak eller likvärdigt /frp innehållande 25 st påsar (mulitpliceras med förbrukning per år, viktning 10%) (Fritextsvar) Insatsvaror;- Kostnad för te, grönt te eller likvärdigt /frp innehållande 25 st påsar (mulitpliceras med förbrukning per år, viktning 10%) (Fritextsvar) Insatsvaror;- Kostnad för choklad /kg (multipliceras med förbrukning per år, viktning 10%) (Fritextsvar) Sida 8 av 23

9 4. Tidsplan 4.1. Upphandlingens genomförandeplan är som följer; Sista anbudsdag Anbuden inkommer till Växjö kommun Anbudsöppning Inkomna anbud öppnas Anbudsutvärdering Anbud utvärderas fram t.o.m. v Tilldelning Tilldelningsbeslut fattas v Avtal Avtal tecknas v Att notera Tidplanen är preliminär. Observera att absolut sekretess föreligger fram till dess att tilldelningsbeslut är fattat. Sida 9 av 23

10 5. Kravspecifikation, e-handel 5.1. Kravspecifikation Varor e-beställning+e-faktura+varudistribution Skallkrav kring e-handelssystem och e-faktura Växjö kommun tillämpar elektronisk handel. Anbudsgivare accepterar på Växjö kommuns anmodan anslutning till E-handelssystemet (Visma Proceedo) för elektroniska beställningar och elektronisk faktura hantering. Information kring e-handelssystemet och anslutningsformer finns på följande länk Anbudsgivare som vinner upphandlingen ska senast inom en (1) månad från avtalets undertecknande ta emot elektroniska beställningar i e-handelssystemet enligt ovan ställda förutsättningar. (/ svar) Anbudsgivare som vinner upphandlingen ska senast inom en (1) månad från avtalets undertecknande ansluta sig till e-fakturahanteringen enligt ovan ställda förutsättningar. (/ svar) E-handel Växjö kommun Säljaren utser lämplig kontaktperson inom företaget och kontaktar nedan nämnda kontaktpersoner på Växjö kommun direkt efter undertecknat avtal. Kontaktpersoner Växjö kommun: Elektroniska beställningar: Annelie Morin tfn: , e-post: Elektroniska fakturor: Krister Johansson tfn: , e-post: Inköps- och e-handelssystem Ange i fritextsvar uppgifter gällande inköps- och e-handelssystem. Namn på kontaktperson för e-handel med e-postadress och telefonnummer. (Fritextsvar) Ange vilket ekonomi/affärsdatasystem Ni använder Er av idag (Fritextsvar) Ange vilket format Ert ekonomi/affärsdatasystem är idag (tex EDIFACT D96A, SFTI2xAT 6.1.3, cxml) (Fritextsvar) Ange om Ni använder Er av tredje part för att skicka elektroniska meddelande (Fritextsvar) Ange vilket typ av meddelande Ni skicka idag (tex katalog/prislista, orderbekräftelse, leveransavisering, faktura osv) (Fritextsvar) Ange i vilket format Ni skapar elektroniska kataloger idag (tex, SFTI2.xPRICAT AT 6.1.1, XML, Excel) (Fritextsvar) Har Ni fakturerat Växjö Kommun de senaste 12 månaderna? (Fritextsvar) Sida 10 av 23

11 Miljömärkning katalog/prislista Antagen leverantör ska efter avtalets start aktivt verka för att inkludera miljömärkning i e-handelsflödet vad avser berörda produkter i katalog/prislista. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Sida 11 av 23

12 6. Kravspecifikation 6.1. Kravspecifikation Kontaktperson En kontaktperson ska finnas för uppdraget. Ange namn och telefonnummer för kontaktpersonen: (Fritextsvar) Offererad vendingautomat Vilken vendingautomat som offereras ska anges nedan i fritextsvar. Ange offererad vendingautomat (Fritextsvar) Tekniska krav Automaten ska vara fabriksnya och avser mellanstor modell där tilval av underskåp ska vara möjligt. Automaten ska vara av fabrikatet färskbryggsautomat. Automaten ska vara utrustad med flervalsmöjligheter som svart kaffe, kaffe latte, espresso, choklad, hetvatten samt kaffe mixer t.ex. winer melange, cacao creme osv. Automaten kapacitet ska vara minst 150 koppar och inställningen enligt "normal" dvs 11g kaffe per 13 cl vatten, Sumpbehållare ska vara avsedd för minst samma antal koppar. Automaten ska vara CE-märkt eller likvärdig märkning. Automaten ska kunna kopplas till befintligt eluttag. Automaten ska kunna anslutas till befintlig vattenledningsnät med kranvatten. Automaten ska vara utrustad med stålfilter eller annat likvärdigt material för flergångsbruk, dvs filtret ska ha samma funktion som ett stålfilter och inte innebära något mer arbete eller extra kostnad. Automaten ska ha variebel av styrka, koppstorlek och mjölkmängd. Automaten ska vara utrustade med översvämningsskydd som stänger av vattentillförsel vid läckage. Automaten ska inte bereda dryck om kopp saknas på avsedd plats. I anbudet ska det bifogas en väl beskrivning i form av produktblad ellen annan verifikation som visar att samtliga ovanställda krav finns på offererad automat. Verifikation kan även anges nedan i fritext svar eller hänvisning till vart i anbudet verifikation/produktblad lämnas. Verifikation eller produktblad gällande krav (Fritextsvar) Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Utbildning/introduktion Leverantören ska erbjuda en kortare utbildning/introduktion om dryckesauotmatens funktion och hur man hanterar den dagliga skötslen av automaten för berörd personal. Sida 12 av 23

13 Accepters ovanstående krav? (/ svar) Serviceavgift Serviceavgift för dryckesautomter innefattar; hygienisk- teknisk service samt leverans av beställda produkter. Denna service ska ske 1 ggr/månad och omfattar följande; Rengöring, förebyggande underhåll och tillsyn av dryckesautomat och dess tekniska funktioner enligt för utrustningen gällande specifikation. Reservdelar, service vid driftstörningar, arbetstid och restid ska ingå i serviceavgiften. Påyrkar dryckesautomaten en större genomgång per år ska denna avgift ingå i serviceavgiften. Accepteras ovanstående krav (/ svar) Felalmänan Vid fel i automatens funktion som inträffar vardagar ska upphandlande myndighet kunna komma i kontakt med leverantören via tfn, eller E-post. Felet ska åtgärdas och bekostas av leverantör inom max 6 timmar. Ersättningsautomat ska erbjudas om inte felet kan åtgärdas på plats. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Leverans Dryckesautomaterna ska leveras fritt och installeras av antagen leverantör på angiven adress och plats av beställaren. Beställaren står för framdragning av el och vatten. Vid service tillfället ska beställda insatsvaror och ev. reservdelar levereras utan extra kostnad. Dryckesautomat ska utan extra kostnad för beställaren omgående återhämtas av leverantör vid avtalets slut. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Separata hyresavtal Varje enhet ingår ett separat hyresavtal för respektive dryckesautomat med antagen leverantör, detta avtal får löpa på max 36 månader och uppsägning sker utan att enheten måste meddela detta till antagen leverantör när den separata avtalstiden löper ut. Upphandlande myndighet ska fortlöpande få information om separata hyresavtal under avtalsperioden. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Sida 13 av 23

14 Kaffe Kaffe som offereras ska bestå av 100 % arabicabönor, mörkrostat och uppfylla kraven för kaffeautomat för färskbryggt kaffe. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) 6.2. Kravspecifikation, miljö Anbudsgivarens miljöledningsrutiner Anbudsgivaren ska redovisa sitt systematiska miljöarbete, dvs. sina miljöledningsrutiner som kopplar utförandet av verksamheten knuten till tjänsten. Vi ser gärna att svar lämnas här - i annat fall ange bilaga. (Fritextsvar) Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Energiförbrukning Dryckes automaten ska ha max följande energiförbrukningsnivå; (mätning ska göras enligt EVA-EMP version 3,0 "The European Vending Association Measurement Protocol") Mellanstor modell; < 190 Wh/liter, motsvarande energiklass A. Vattentankstemperatur ska vara minst 94 grader. Upphandlande myndighet kan på anmodan begära in intyg som verifierar ovanstående krav. Verifiering kan få ske på engelska om ingen verifiering finns på svenska. Accepteras ovantstående krav? (/ svar) Energisparfunktion Dryckesautomaten av mellanstor modell ska vara utrustad med funktion för att sänka vattentemperaturen under vissa tider. Dryckesautomaten av mellanstor modell ska kunna programmeras för veckodagarna och/eller olika tidsperioder. (Detta krav innebär att automaten sänker vattentemperaturen till angiven förinställd temperatur under angiven period, som är specificerad av kunden. Om någon trycker på automatens tangenter startar upphettning för servering av önskad dryck. Energisparfunktionen ska vara aktiverad vid leverans av automaten. Upphandlande myndighet kan på anmodan begära in intyg som verifierar att kravet är uppfyllt. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Sida 14 av 23

15 Av anbudet ska framgå att anbudsgivaren senast vid avtalsstart uppfyller kraven enligt förordning (2005:209) om producentansvar för offererade elektriska och elektroniska produkter. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Krav på kaffe Offererade produkter ska uppfylla produktionsregler för hållbar etisk produktion enligt; - ILO:s åtta kärnkonventioner - FN:s barnkonvention artikel 32 - Den arbetsmiljölagstiftningsamt den arbetsrätt som gäller i tillverkningslandet - Att odlaren garanteras en kostnadstäckande minimiersättning, en prispremie samt förfinansiering. samt ska offererade produkter uppfylla produktionsregler för hållbar ekologisk produktion enligt ett av IFOM certifierat program, vara kontrollerat av ett kontrollorgan inom EU eller av ett kontrollorgan som godkänts av som likvärdigt EU:s kontroll enligt förordning 834/2007/EG om ekologisk produktion. Förslag på verifikat kan certifiering lämnas som visar att reglerna enligt produktions- eller kontrollsystem enligt Fairtrade uppfylls eller likvärdigt. Upphandlande myndighet kan på anmodan begära in intyg som verifierar ovanstående krav. Vilken kaffesort som offereras ska anges nedan i fritextsvar (Fritextsvar) Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Krav på te Offererade produkter ska uppfylla produktionsregler för hållbar etisk produktion enligt de åtta kärnkonventioner som identifieras av ILO, International Labour Organisation, enligt kriterier för te. Uppfyller offererade produkter även produktionsregler för hållbar ekologisk produktion enligt ett av IFOM certifierat program, vara kontrollerat av ett kontrollorgan inom EU eller av ett kontrollorgan som godkänts av som likvärdigt EU:s kontroll enligt förordning 834/2007/EG om ekologisk produktion ser upphandlande myndighet detta som en fördel men det är inget ska krav. Följand tre (3) tesorter efterfrågas i anbudet och ska vara underlag för utvärdering; - Te, earl grey eller likvärdigt, 25 påsar/förpackning - Te, fruktsmak eller likvärdigt, 25 påsar/förpackning - Te, grönt te eller likvärdigt, 25 påsar/förpackning Upphandlande myndighet kan på anmodan begära in intyg som verifierar ovanstående krav. Vilka tesorter som offereras ska anges i fritextsvar (Fritextsvar) Accepteras ovantstående krav? (/ svar) Te sortiment Samtliga tefabrikat som anbudsgivaren har i sitt sortiment som är likvärdiga med de som Sida 15 av 23

16 offereras i utvärderingen ska upphandlande myndighet ges möjlighet att köpa till offererat/angivet pris. Accepteras ovanstående krav (/ svar) Krav på choklad Offererade produkter ska uppfylla produktionsregler för hållbar etisk produktion enligt de åtta kärnkonventioner som identifieras av ILO, International Labour Organisation, enligt kriterier för choklad samt/eller ska offererade produkter uppfylla produktionsregler för hållbar ekologisk produktion enligt ett av IFOM certifierat program, vara kontrollerat av ett kontrollorgan inom EU eller av ett kontrollorgan som godkänts av som likvärdigt EU:s kontroll enligt förordning 834/2007/EG om ekologisk produktion. Upphandlande myndighet kan på anmodan begära in intyg som verifierar ovanstående krav. Vilken chokladsort som offereras ska anges i fritextsvar (Fritextsvar) Accepteras ovantstående krav (/ svar) Förpackningsmaterial Förpackningsmaterial som ingår i det offererade sortimentet av kaffe ska om det är förpackade i metalliserade förpackningar kunna fraktionssorteras och återvinnas som mjukplast. Offererade produkter ska leveras i ändamålsenliga förpackningar för produkten som är rena, hela, torra samt utan framträdande lukt. Leverantören ska i samband med service och leverans utan extra kostnad ta med sig emballage för återvinning. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Kemtekniska produkter vid rengöring Anbudsgivaren ska i anbudet redovisa vilka kemtekniska rengöringsmedel som används vid de tillfällen som service utförs på dryckesautomaten. Vi ser gärna att svar lämnas här - i annat fall ange billaga. (Fritextsvar) Sida 16 av 23

17 7. Kommersiella villkor 7.1. Allmänna avtalsvillkor Avtalstid Detta avtal gäller från och med till och med Avtalet kan förlängs med ett (1) år med oförändrade villkor. Skriftlig begäran om förlängning ska ske av Köparen eller Säljaren senast nio (9) månader före avtalsperiodens slut. Begäran om förlängning ska inom 30 dagar ha accepterats av mottagaren, i annat fall upphör avtalet att gälla utan vidare uppsägningstid Uppdragets genomförande Säljaren ska vid uppdragets genomförande visa den skicklighet och den omsorg som förutsatts vid avtalets ingående. Säljaren ska i allt visa den kompetens och noggrannhet som krävs och i övrigt biträda köparen med lojalitet och bästa förmåga. Samråd ska ske mellan parterna i den omfattning som krävs för uppdragets genomförande. Säljaren är skyldig att utan dröjsmål till Köparen anmäla behov av ekonomiska resurser, material, arbete eller medhjälp som inte ingår i uppdraget eller vid ändring i direktiv. Köparens skriftliga godkännande ska föreligga innan åtgärd vidtas. Säljaren får icke av annan än Köparen mottaga eller hämta direktiv för uppdragets genomförande i vidare utsträckning än vad Köparen bestämmer. Om levererade tjänster från Säljaren inte uppfyller godtagbar kvalitet ska Köparen ersättas med nya tjänster utan kostnad för köparen Förbehåll kvantitet Köparen förbinder sig inte att avropa viss bestämd kvantitet. I förfrågningsunderlaget angivet värde är baserat på för Köparen tillgänglig statistik och ska endast ses som uppskattningar av framtida avrop. Leverantören och Köparen har dock rätt att ta upp förhandlingar om prisjustering på framtida avrop i det fall upphandlingsvärdet avsevärt skulle förändras mot i förfrågningsunderlagets uppgivet värde Statistik Leverantören ska efter anmodan, dock högst två (2) gånger per år, kostnadsfritt lämna uppgift till Köparen om köpta tjänster. Statistiken ska överlämnas via datafil i t.ex. Excel. Statistiken ska omfatta samtliga tjänster Köparen köpt från Säljaren Igångssättningsskedet Leverantören ska utse en särskild kontaktperson och i övrigt komma överens med kommunens kontaktperson vilka rutiner som gäller från avtalsstart Informationsansvar Leverantören har informationsansvaret till samtliga kunder vid förändringar såsom omläggning av beställningsrutiner, strukturförändringar inom företaget och dylikt. Informationen ska ske i god tid, dock senast 60 dagar före ikraftträdandet Beställningsrutiner Kundens önskemål om beställningsrutiner ska i möjligaste mån infrias Ekonomiska villkor Pris Sida 17 av 23

18 Pris enligt anbud Prisjustering Hyreskostnad för kaffeautomat och underskåp; Hyreskostnad för underskåp ska vara fast under hela avtalsperioden, inberäknat ev. förlängningsperiod. Hyreskostnad för kaffeautom inkl. service, installation och reservdelar är fast under avtalsperioden, inberäknat ev. förlängningsperiod. Ev. prisändringar som grundar sig på valutakursändringar får prisjustering ske efter Prisjustering sker 1 ggr/år om valutan förändras men +/- 5 %, framställan ska göras därom senast 30 dagar för prisjustering. Säljaren skall visa på faktiska kostnadsförändringar, vilka inte får vara orsakade av Säljaren. Prishöjningar skall vara väl dokumenterade/verifierade och skall godkännas av Köparen. Retroaktiva prishöjningar godkännes ej. Om överenskommelse därvid ej kan träffas, har båda parter rätt att med 60 dagars varsel skriftligen säga upp avtalet med senast överenskomna pris gällande under uppsägningstiden. Priset på insatsvaror följer utvecklingen på marknaden. För en ev. prishöjning skall kunna ske, ska framställan göras därom senast 30 dagar före datum för justering. Säljaren skall visa på faktiska kostnadsförändringar, vilka inte får vara orsakade av Säljaren. Prishöjningar skall vara väl dokumenterade/verifierade och skall godkännas av Köparen. Retroaktiva prishöjningar godkännes ej. Om överenskommelse därvid ej kan träffas, har båda parter rätt att med 60 dagars varsel skriftligen säga upp avtalet med senast överenskomna pris gällande under uppsägningstiden. Prisjustering får genomföras max 4ggr/år, den 1:e i varje kalenderkvartal Betalningsvillkor Betalning erläggs månadsvis i efterskott, senast 30 dagar efter godkänd fakturas ankomst.och leveransgodkännande. Av fakturan ska tydligt framgå för vilka tjänster/produkter ersättning begärs och hur det begärda ersättningsbeloppet beräknats. Betalning sker i svenska kronor (SEK) Fakturering Växjö kommun Undantagsvis om, av någon anledning, inte e-faktura går att skicka gäller följande: Växjö kommun har infört elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Alla fakturor skannas och tolkas maskinellt av ett företag i Östersund. När någon från Växjö kommun gör en beställning är den personen skyldig att uppge ett referensnummer till er. Saknas informationen uppmanar vi er att begära denna. Vår fakturaadress är: Växjö kommun xxxförvaltningen Box ÖSTERSUND OBS! att denna adress endast gäller leverantörsfakturor och dess bilagor. Annan post t.ex. reklam som följer med fakturan ska skickas i separat försändelse till nuvarande adresser, annars når den inte rätt mottagare. För att Er faktura ska bli betald utan dröjsmål måste nedanstående uppgifter finns på fakturan: Sida 18 av 23

19 1- Referens, sifferkombination t.ex Fakturabelopp i svenska kronor 3- OCR nr (alternativ fakturanummer om OCR saknas) 4- Bankgironummer i första hand (plusgironummer om bankgiro saknas) 5- Organisationsnummer Betalningsdatum kommer att beräknas med 30 dagar från fakturans skanningsdatum E-faktura Växjö kommun tillämpar elektronisk handel. Anbudsgivare accepterar på Växjö kommuns anmodan anslutning till E-handelssystemet (Visma Proceedo) vad avser elektronisk faktura. Anslutningsformer finns på följande länk: Kontaktperson e-faktura Säljaren utser lämplig kontaktperson inom företaget och kontaktar nedan nämnda kontaktperson på Växjö kommun direkt efter undertecknat avtal. Kontaktperson Växjö kommun: Elektroniska fakturor: Krister Johansson, tfn: , e-post: Fakturering Växjö kyrkliga samfällighet För Växjö kyrkliga samfällighet gäller följande faktureringsadress: Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen Box Växjö För att er faktura ska bli betald utan dröjsmål måste nedanstående uppgifter finnas på fakturan: 1- Fakturabelopp i svenska kronor 2- OCR-nummer (alternativt fakturanummer om OCR saknas. 3- Bankgironummer i första hand (plusgironummer om bankgiro saknas) Dröjsmålsränta Om betalning inte erläggs i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas ej för felaktigt adresserade fakturor Administrativ avgift Upphandlingsenheten vid Växjö kommun är en intäktsfinansierad enhet. På det sammanlagda faktiska inköpsvärdet ska säljaren utbetala 1 % samt moms i avgift till upphandlingsenheten, vilket är inräknat i offererat/avtalat pris. Detta ska ske för samtliga upphandlande enheter för vilka upphandlingen genomförts. Utbetalning ska ske halvårsvis i efterskott (räknat på avtalsår). Den administrativa avgiften utbetalas till : Växjö kommun, upphandlingsenheten, bankgironummer Leveransvillkor Avgifter för leverans (faktureringsavgifter) Fakturerings- expeditions- eller liknande avgifter ska ej utgå. Sida 19 av 23

20 Underleverantör Leverantör får ej anlita annan att fullgöra hela eller delar av uppdraget utan Köparens skriftliga medgivande. Vid anlitande av underleverantör svarar leverantör för underleverantörs uppdrag som för sina egna uppdrag Emballage Kostnader för emballage och för omhändertagande av emballage ska ej debiteras. Eventuellt emballage omhändertas av säljaren Felaktig leverans Vid felaktig leverans ska säljaren så snart han får meddelande från den avropande enheten genomföra en omleverans, enligt överenskommelse med köparen Ersättningsleverans Ersättningsleverans godkänns ej utan särskilt medgivande från köparen. Om ersättningsvarans pris är högre än anbudsvarans, ska anbudsvarans pris gälla Leveransuppföljning Under avtalstiden äger Köparen rätt att genomföra uppföljningar för att kontrollera att Leverantören uppfyller sina åtaganden gentemot Köparen enligt detta avtal Ansvar Säljaren är skyldig att med den skyndsamhet omständigheterna kräver, på egen bekostnad avhjälpa, fel eller brister i tillhandahållna tjänster, som består i att tjänsten inte uppfyller avtalad specifikation eller funktionalitet eller inte kan anses vara ägnad för sitt särskilda ändamål. Säljarens ansvar omfattar inte fel eller brist i tjänsten som beror på Köparen. Säljaren ansvarar för fel eller försummelse som ligger honom till last vid uppdragets utförande och ska ersätta skada som åsamkas Köparen eller tredje man mot vilken Köparen svarar Försäkringar och tillstånd Leverantören har erforderliga försäkringar och tillstånd som är gällande hela avtalsperioden Övriga villkor Handlingarnas inbördes ordning Detta avtal samt de handlingar som förekommit avtalet, nedan kallade kontraktshandlingarna, kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Detta avtal 2. Köparens förfrågningsunderlag med bilagor 3. Standardavtal ALOS Säljarens anbud Sida 20 av 23

6. Kommersiella villkor

6. Kommersiella villkor Förfrågningsunderlag 2011-03-03 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Eddie Salgado Upphandling Upphandling av PC & Tjänster U-10-52 Sista anbudsdag: 2011-04-12 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2014-06-03 Upphandlande organisation Växjö kommun Maj Bjers Upphandling Tjänstekoncession hyra och drift av restaurang i Växjö bowlinghall U-14-24 Sista anbudsdag: 2014-06-27 Symbolförklaring:

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Upphandlingsansvarig Thomas Ekh Projektnamn Värdskap i Valdemarsvik Upphandling Upphandling av utbildning i affärsmannaskap samt analys av utbildningsbehov m.m. i Valdemarsviks kommun. Sista anbudsdag:

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring:

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag 2011-03-22 Upphandlingsansvarig Upphandling Eslövs kommun Transporter Bo Nilsson 10/109 Sista anbudsdag: 2011-05-05 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

HVB för ensamkommande flyktingungdomar

HVB för ensamkommande flyktingungdomar Förfrågningsunderlag 2015-07-01 Upphandlande organisation Växjö kommun Upphandling HVB för ensamkommande flyktingungdomar Christer Öhlin NAV 2015-00085 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-08-27 Texten/frågan

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

3. AVTAL. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 3.1 Avtalsvillkor HVB- hem för ensamkommande flyktingbarn

3. AVTAL. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 3.1 Avtalsvillkor HVB- hem för ensamkommande flyktingbarn Förfrågningsunderlag 2015-09-25 Upphandlande organisation Mora kommun Upphandling HVB- hem för ensamkommande flyktingbarn Jane Ahlström 2015/00068 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-10-23 Texten/frågan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus. 1 Parter Entreprenör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer