1. Allmän information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Allmän information"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Allmän information 1.1. Allmän information Upphandlande myndighet Upphandlingen administreras av Växjö kommuns upphandlingsenhet. Ansvarig upphandlare är Marita Johanneson. Upphandlande myndighet är Växjö kommun, Kommunala bolaget, VEAB och Växjö kyrkliga samfällighet. Kontaktperson under upphandlingen är i första hand Marita Johanneson, e-post; tfn Beskrivning av tjänsten Upphandlingen avser hyresavtal för fabriksnya dryckesautomater (mellanstor modell) för färskbryggt kaffe, te choklad osv. som finns ute på olika enheter och förvaltningar i Växjö kommun, Vöfab och Växjö kyrkliga samfällighet. Möjlighet ska kunna ges att hyra ett underskåp som dryckesautomaten kan placerar på. Dryckesautomaterna ska vara utrustande med flervalvalsmöjligheter som svart kaffe, kaffe latte, espresso, choklad, hetvatten samt kaffe mixer t.ex. winer melange, cacao cremé osv. Dryckesautomaternas kapacitet ska vara på minst 150 koppar (innehåll per kopp ca 13 cl). Denna tjänst ska omfatta leverans och installation av dryckesautomaten med tillhörande utbildning/instruktion, teknisk och hygienisk service enligt angiven service frekvens, utbyte av och tillhandahållande av reservdelar under hyresperoioden och möjlighet till leverans av insatsvaror Omfattning Omfattning I dagsläget finns det ca 58 st dryckesutomater, av mellanstor modell, varav ca 9 st har ett underskåp som dryckesautomaten är placerad på, se Bilaga 2 Förteckning på Sida 1 av 23

2 dryckesautomater. Angiven volym kan inte garanteras under avtalsperioden beroende på att det kan både tillkomma och avvecklas verksamheter på de olika förvaltningarna under avtalsperioden. Sammanräkning av hyreskostnad och kostnad för insatsvaror så uppgår volymen för 2011 till ca kr/år. Som det nu föreligger så har Växjö kommun flertal avtal med skiftande tidsperioder som löper ut efterhand. Allt eftersom dessa avtal löper ut, kommer dessa att ingå i det avtal som tecknas med antagen leverantör för denna upphandlingen. Separata avropsavtal kommer att tecknas av respektive verksamhet som får löpa på max 36 månader. Växjö kommun eftersträvar att uppnå sina mål gällande miljö därav kommer det enbart att efterfrågas enbart insatsvaror som är ekologiska och rättvisemärkta kaffe, te och choklad i denna upphandlingen. Innehar anbudslämnaren ekologiskt mjölkpulver i sitt sortiment vill upphandlande myndighet gärna att denna information lämnas i anbudet Avtalstid Avtalsstart Avtalet beräknas träda i kraft Avtalsslut Avtalet beräknas gälla t.o.m Förlängning Avtalet kan förlängs med ett (1) år i taget vid två (2) tillfällen med oförändrade villkor. Skriftlig begäran om förlängning ska ske av Köparen eller Säljaren senast nio (9) månader före avtalsperiodens slut. Begäran om förlängning ska inom 30 dagar ha accepterats av mottagaren, i annat fall upphör avtalet att gälla utan vidare uppsägningstid. Sida 2 av 23

3 2. Allmänna anbudsförutsättningar 2.1. Anbudets form Upphandlingsform Upphandlingen genomförs enligt reglerna för ett öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Anbudets form och innehåll Upphandlingen är inte delbar. Växjö kommun kommer att anta en (1) leverantör för det totala uppdraget. Anbudet ska vara på svenska om inget annat anges i förfrågningsunderlaget. Upphandlande myndigheter har bara möjlighet att anta anbud som uppfyller samtliga s.k. obligatoriska krav i detta förfrågningsunderlag. Växjö kommun strävar efter att förenkla anbudsarbetet för alla berörda parter och använder därför elektronisk anbudsgivning via upphandlingsverktyget TendSign. Support för hantering av upphandlingssystemet ges på tfn Systemet är kostnadsfritt för anbudsgivaren och kräver endast en enkel registrering på https://tendsign.com (klicka på "Nya leverantörer"). "Skriftliga anbud" accepteras ej. Anbudsgivaren är införstådd med att endast elektroniska anbud via OPIC TendSign accepteras (/ svar) Kompletterande information Förfrågningsunderlag hämtas hem från Växjö kommuns hemsida under adress: eller via Eventuella förtydliganden och kompletteringar för annonserad upphandling kommer att införas löpande på denna webbplats. Ni anger er e-postadress för att erhålla automatisk uppdatering av de eventuella förändringar som gäller efterfrågad upphandling. OBSERVERA! Om ni erhållit underlag på annat sätt, så måste Ni själva bevaka eventuella förändringar på Kontakta ansvarig upphandlare om ni önskar underlag utan att ange e-postadress. Frågor med anledning av upphandlingen kan under anbudstiden ställas i första hand med hjälp av funktionen "frågor och svar" i TendSign men kan även skickas via e-post till Endast publicerade skriftliga svar och förtydliganden lämnade av upphandlande myndighet är att se som giltiga förtydliganden av förfrågningsunderlaget. Upphandlande myndighet ser gärna att frågor angående upphandlingen inkommer 6 dagar innan sista anbudsdag Tidsgränser Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande t.o.m Accepteras anbudets giltighetstid? (/ svar) Sida 3 av 23

4 2.3. Övrigt Tilldelningsbesked Tilldelningsbeslutet och skälen för detta redovisas i ett så kallat tilldelningsbesked. Tilldelningsbeskedet kommer att distribueras via TendSign efter avslutad anbudsutvärdering. Anbudsgivaren förväntas vara beredd att teckna avtalet 11 dagar efter det att tilldelningsbeskedet meddelats. Ett civilrättsligt bindande avtal är slutet först sedan båda parter undertecknat upphandlingskontraktet Offentlighetsprincipen/sekretess Upphandlande myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänheten har rätt att ta del av inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i sekretesslagen. Efter det att en upphandling avslutats är inkomna handlingar som huvudregel offentliga. Av 31 kap. 16 i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Anser ni att vissa uppgifter i anbudet bör sekretessbeläggas, måste ni precisera vilka uppgifter det är samt lämna en motivering till på vilket sätt ni skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Det är sedan den upphandlande myndigheten som enligt offentlighets- och sekretesslagen beslutar om uppgiften sekretessbelägges eller inte. Innan tilldelningsbeslut är fattat är det inte tillåtet för upphandlande myndighet att diskutera förfrågningsunderlag, anbud, utvärdering etc. med anbudsgivare på ett sådant sätt att någon anbudsgivare gynnas eller missgynnas Efter anbudstidens utgång Det går inte att göra ändringar i eller kompletteringar till anbud efter anbudstidens utgång. Däremot kan komplettering och styrkande av uppgifter i kvalificering (LOU kap 10-11) avkrävas samt rättelse av uppenbara felskrivningar eller felräkningar göras om det inte finns risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.(se LOU kap 9, 8) Kontaktuppgifter Anbudsgivaren ska ange kontaktuppgifter för kontaktpersoner enligt nedan: Ange kontaktperson under upphandlingen nedan. Telefon och e-postadress. (Fritextsvar) Tilldelningsbesked kommer att skickas via TendSign. Kontrollera att rätt persons e-post adress är registrerad hos TendSign. Ange annan e-post adress nedan. OBS! Denna måste bevakas. (Fritextsvar) Ange adress dit avtal ska skickas nedan. (Fritextsvar) Ange kontaktperson under avtalsperioden nedan. (Fritextsvar) Sida 4 av 23

5 3. Anbudsprövning 3.1. Kvalificering Anbudsprövningens olika moment Prövningen av inkomna anbud kommer att genomföras med utgångspunkt från de uppgifter som anbudsgivaren redovisat i sitt anbud. Prövningen sker i två steg. Först prövas att anbuden uppfyller de krav som ställts på anbudsgivaren. De anbud som visat sig uppfylla dessa krav genomgår därefter en prövning av att de ställda kraven på tjänsten uppfylls. För att kvalificera sig till utvärdering måste således följande krav uppfyllas: Steg 1 - Formella krav på anbudet - Vissa grunder som kan leda till uteslutning av anbudsgivare - Kontroll av anbudsgivares lämplighet avseende anbudsgivarens ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Steg 2 - Prövning obligatoriska krav Upphandlande myndighet kommer därefter att utvärdera de anbud som återstår Formella krav på anbudet Inledningsvis kontrolleras att anbudet uppfyller de formella krav som ställs i enlighet med förfrågningsunderlaget punkt 2, Allmänna anbudsförutsättningar Vissa grunder som kan leda till uteslutning Enligt LOU 10 kap. 2 riskerar en anbudsgivare att uteslutas om någon av nedanstående förutsättningar föreligger. Leverantören 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av 10 kap. 2 LOU. I eventuellt förekommande fall kommer den upphandlande myndigheten att kräva in kompletterande upplysningar av anbudsgivaren. Vad ovan anges ska även gälla eventuella underentreprenörer i alla led. Sida 5 av 23

6 Tredje och fjärde punkten ovan gäller även personer i ansvarig ställning inom företaget och med bestämmande inflytande över leverantören. Anbudsgivaren försäkrar att denne är fri från hinder att deltaga i upphandlingen på grund av skäl som anges i LOU 10 kap. 2? (/ svar) Ekonomisk kapacitet 1. Skatter och sociala avgifter Anbudsgivare ska vara fri från skuld för svenska skatter och socialavgifter både hos Skattemyndigheten och hos Kronofogdemyndigheten. Den upphandlande myndigheten samarbetar med Skatteverket och kommer att kontrollera detta. Kontroll sker under första veckan efter anbudens öppnande och löpande under avtalsperioden. Mindre skulder accepteras om skulden regleras alternativt överenskommelse finns med berörd myndighet. 2. F-skatt Leverantören ska senast vid avtalsstart vara registrerad för F-skatt. Den upphandlande myndigheten kontrollerar detta. 3. Finansiell och ekonomisk ställning Anbudsgivaren ska ha en god och stabil ekonomi. Anbudsgivare ska ha minst rating 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning. Om anbudsgivare har sämre rating än 40 hos Creditsafe, finns möjlighet för anbudsgivare att på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning som motsvarar ställt krav. Vid lägre rating än 40 kommer den upphandlande myndigheten att göra en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifrån uppställda krav och inlämnade uppgifter. Anbudet kommer att diskvalificeras om företaget inte kan anses ha en god finansiell och ekonomisk ställning. Rating hos Creditsafe kontrolleras av den upphandlande myndigheten. Samma kvalificeringskrav tillämpas för utländska anbudsgivare. Om upplysning inte kan hämtas via Creditsafe kommer den upphandlande myndigheten att begära likvärdiga intyg från anbudsgivaren. Om företaget är nystartat kan anbudsgivaren ändå anses motsvara dessa krav om denne lämnat en förklaring/intyg som visar att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Förklaringen/intyget kan komma att begäras in av upphandlande myndighet. Uppfyller anbudsgivaren minst rating 40 enligt Creditsafe?(Besvaras av upphandlare) (/ svar) Är ni ett nystartat företag som ej finns i Creditssafe? - Vi är ett nystartat företag och finns ej i Creditsafe. - Vi är ej ett nystartat företag och finns i Creditsafe. Om inte kan upphandlande myndighet komma att begära in intyg. (Fritextsvar) Vår ekonomiska stabilitet garanteras av moderbolag/garant? Upphandlande myndighet kan komma att begära in intyg. (/ svar) Sida 6 av 23

7 Teknisk förmåga och kapacitet Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad beskrivning av sin kapacitet att tillgodose upphandlande myndighets behov under de förutsättningar som framgår av detta förfrågningsunderlag. I beskrivningen ska företagets organisation och personalstyrka inkl. utbildnings- och kompetensprofil beskrivas. Om en förmåga/resurs/kompetens utifrån vad som utlovats i ert anbud ej finns och vidmakthålls under avtalsperioden kan detta att betraktas som ett väsentligt avtalsbrott. Vi ser gärna att svar lämnas här - i annat fall ange bilaga. (Fritextsvar) Erfarenhet För att styrka anbudsgivarens erfarenhet ska två relevanta uppdrag utförda under de senaste två åren anges nedan. Beskrivningen ska innehålla kontaktuppgifter om uppdragsgivaren. Uppdragsgivare ett: (Fritextsvar) Uppdragsgivare två: (Fritextsvar) Prövning obligatoriska krav Efter att de formella kraven har kontrollerats sker en prövning av att samtliga obligatoriska krav på tjänsten är uppfyllda. Dessa krav är en förutsättning för att anbudsgivarens anbud skall kunna utvärderas Anbudsprövning Utvärdering av anbud Bland de anbud som återstår kommer upphandlande myndighet att anta det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt i enlighet med de kriterier som uppställs i prioteringsordning enligt nedan. Om två eller fler anbudsgivare hamnar på samma pris avgör lottning. Utvärdering genomförs utifrån inlämnade uppgifter om hyreskostnad, servicekostnad och kostnad för hyra av underskåp samt den årliga kostnaden för förbrukningen av insatsvaror. Hyreskostnad, servicekostnad och kostnad för hyra av underskåp kommer att viktas enligt följande; Hyreskostnad för dryckesautomat kr/st/år, inklusive leveranskostnad avser mellanstor modell, viktas 40 % Hyreskostnad för underskåp kr/st/år, inklusive leveranskostnad, viktas 20 % Service- underhåll och reservdelskostnad kr/st/år, viktas 40 % Insatsvarorna kommer att viktas enligt följande; Kaffe, rättvisemärkt samt ekologiskt, viktas 60 % Te, rättvisemärkt, earl grey eller likvärdigt, viktas 10 % Te, rättvisemärkt, fruktsmak eller likvärdigt, viktas 10 % Te, rättvisemärkt, grönt te eller likvärdigt, viktas 10 % Choklad, ekologiskt samt/eller rättvisemärkt, viktas 10 % Uträkning av summan för hyreskostnad, servicekostnad och kostnad för hyra av underskåp Sida 7 av 23

8 och summan för kostnaden för insatsvarorna summeras ihop och utgör utvärderingssumma = anbudspris Prisredovisning Pris anges i SEK exklusive moms. Anbudsgivaren ska lämna följande uppgifter. Dessa uppgifter kommer sedan att utgöra grund för utvärdering av anbudet. I Bilaga 1, som består av tre (3) flikar åskådliggörs hur utvärderingen sker men det är upphandlande myndighet som fyller i anbudsgivarens lämnade uppgifter. Svar kan lämnas i fritextsvar eller ange vart i anbudet som uppgifterna finns att hämta. Anskaffningskostnad;- hyreskostnad kr/st/år, för dryckesautomat, inkl. leveranskostnad avser mellanstor modell. (viktas 40%) (Fritextsvar) Anskaffningskostnad;- hyreskostnad kr/st/år för underskåp, inkl. leveranskostnad (viktas 20%) (Fritextsvar) Service- och underhållskostnader;- Service, underhålls och reservdels kostnader för dryckesautomat/år, se mer definierat i anvisning (viktas 40 %) (Fritextsvar) Insatsvaror;- Kostnad för kaffe/kg (multipliceras med förbrukning per år, viktining 60%) (Fritextsvar) Insatsvaror;- Kostnad för te, earl grey eller likvärdigt /frp innehållande 25 st påsar (mulitpliceras med förbrukning per år, viktining 10%) (Fritextsvar) Insatsvaror; - Kostnad för te, fruktsmak eller likvärdigt /frp innehållande 25 st påsar (mulitpliceras med förbrukning per år, viktning 10%) (Fritextsvar) Insatsvaror;- Kostnad för te, grönt te eller likvärdigt /frp innehållande 25 st påsar (mulitpliceras med förbrukning per år, viktning 10%) (Fritextsvar) Insatsvaror;- Kostnad för choklad /kg (multipliceras med förbrukning per år, viktning 10%) (Fritextsvar) Sida 8 av 23

9 4. Tidsplan 4.1. Upphandlingens genomförandeplan är som följer; Sista anbudsdag Anbuden inkommer till Växjö kommun Anbudsöppning Inkomna anbud öppnas Anbudsutvärdering Anbud utvärderas fram t.o.m. v Tilldelning Tilldelningsbeslut fattas v Avtal Avtal tecknas v Att notera Tidplanen är preliminär. Observera att absolut sekretess föreligger fram till dess att tilldelningsbeslut är fattat. Sida 9 av 23

10 5. Kravspecifikation, e-handel 5.1. Kravspecifikation Varor e-beställning+e-faktura+varudistribution Skallkrav kring e-handelssystem och e-faktura Växjö kommun tillämpar elektronisk handel. Anbudsgivare accepterar på Växjö kommuns anmodan anslutning till E-handelssystemet (Visma Proceedo) för elektroniska beställningar och elektronisk faktura hantering. Information kring e-handelssystemet och anslutningsformer finns på följande länk Anbudsgivare som vinner upphandlingen ska senast inom en (1) månad från avtalets undertecknande ta emot elektroniska beställningar i e-handelssystemet enligt ovan ställda förutsättningar. (/ svar) Anbudsgivare som vinner upphandlingen ska senast inom en (1) månad från avtalets undertecknande ansluta sig till e-fakturahanteringen enligt ovan ställda förutsättningar. (/ svar) E-handel Växjö kommun Säljaren utser lämplig kontaktperson inom företaget och kontaktar nedan nämnda kontaktpersoner på Växjö kommun direkt efter undertecknat avtal. Kontaktpersoner Växjö kommun: Elektroniska beställningar: Annelie Morin tfn: , e-post: Elektroniska fakturor: Krister Johansson tfn: , e-post: Inköps- och e-handelssystem Ange i fritextsvar uppgifter gällande inköps- och e-handelssystem. Namn på kontaktperson för e-handel med e-postadress och telefonnummer. (Fritextsvar) Ange vilket ekonomi/affärsdatasystem Ni använder Er av idag (Fritextsvar) Ange vilket format Ert ekonomi/affärsdatasystem är idag (tex EDIFACT D96A, SFTI2xAT 6.1.3, cxml) (Fritextsvar) Ange om Ni använder Er av tredje part för att skicka elektroniska meddelande (Fritextsvar) Ange vilket typ av meddelande Ni skicka idag (tex katalog/prislista, orderbekräftelse, leveransavisering, faktura osv) (Fritextsvar) Ange i vilket format Ni skapar elektroniska kataloger idag (tex, SFTI2.xPRICAT AT 6.1.1, XML, Excel) (Fritextsvar) Har Ni fakturerat Växjö Kommun de senaste 12 månaderna? (Fritextsvar) Sida 10 av 23

11 Miljömärkning katalog/prislista Antagen leverantör ska efter avtalets start aktivt verka för att inkludera miljömärkning i e-handelsflödet vad avser berörda produkter i katalog/prislista. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Sida 11 av 23

12 6. Kravspecifikation 6.1. Kravspecifikation Kontaktperson En kontaktperson ska finnas för uppdraget. Ange namn och telefonnummer för kontaktpersonen: (Fritextsvar) Offererad vendingautomat Vilken vendingautomat som offereras ska anges nedan i fritextsvar. Ange offererad vendingautomat (Fritextsvar) Tekniska krav Automaten ska vara fabriksnya och avser mellanstor modell där tilval av underskåp ska vara möjligt. Automaten ska vara av fabrikatet färskbryggsautomat. Automaten ska vara utrustad med flervalsmöjligheter som svart kaffe, kaffe latte, espresso, choklad, hetvatten samt kaffe mixer t.ex. winer melange, cacao creme osv. Automaten kapacitet ska vara minst 150 koppar och inställningen enligt "normal" dvs 11g kaffe per 13 cl vatten, Sumpbehållare ska vara avsedd för minst samma antal koppar. Automaten ska vara CE-märkt eller likvärdig märkning. Automaten ska kunna kopplas till befintligt eluttag. Automaten ska kunna anslutas till befintlig vattenledningsnät med kranvatten. Automaten ska vara utrustad med stålfilter eller annat likvärdigt material för flergångsbruk, dvs filtret ska ha samma funktion som ett stålfilter och inte innebära något mer arbete eller extra kostnad. Automaten ska ha variebel av styrka, koppstorlek och mjölkmängd. Automaten ska vara utrustade med översvämningsskydd som stänger av vattentillförsel vid läckage. Automaten ska inte bereda dryck om kopp saknas på avsedd plats. I anbudet ska det bifogas en väl beskrivning i form av produktblad ellen annan verifikation som visar att samtliga ovanställda krav finns på offererad automat. Verifikation kan även anges nedan i fritext svar eller hänvisning till vart i anbudet verifikation/produktblad lämnas. Verifikation eller produktblad gällande krav (Fritextsvar) Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Utbildning/introduktion Leverantören ska erbjuda en kortare utbildning/introduktion om dryckesauotmatens funktion och hur man hanterar den dagliga skötslen av automaten för berörd personal. Sida 12 av 23

13 Accepters ovanstående krav? (/ svar) Serviceavgift Serviceavgift för dryckesautomter innefattar; hygienisk- teknisk service samt leverans av beställda produkter. Denna service ska ske 1 ggr/månad och omfattar följande; Rengöring, förebyggande underhåll och tillsyn av dryckesautomat och dess tekniska funktioner enligt för utrustningen gällande specifikation. Reservdelar, service vid driftstörningar, arbetstid och restid ska ingå i serviceavgiften. Påyrkar dryckesautomaten en större genomgång per år ska denna avgift ingå i serviceavgiften. Accepteras ovanstående krav (/ svar) Felalmänan Vid fel i automatens funktion som inträffar vardagar ska upphandlande myndighet kunna komma i kontakt med leverantören via tfn, eller E-post. Felet ska åtgärdas och bekostas av leverantör inom max 6 timmar. Ersättningsautomat ska erbjudas om inte felet kan åtgärdas på plats. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Leverans Dryckesautomaterna ska leveras fritt och installeras av antagen leverantör på angiven adress och plats av beställaren. Beställaren står för framdragning av el och vatten. Vid service tillfället ska beställda insatsvaror och ev. reservdelar levereras utan extra kostnad. Dryckesautomat ska utan extra kostnad för beställaren omgående återhämtas av leverantör vid avtalets slut. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Separata hyresavtal Varje enhet ingår ett separat hyresavtal för respektive dryckesautomat med antagen leverantör, detta avtal får löpa på max 36 månader och uppsägning sker utan att enheten måste meddela detta till antagen leverantör när den separata avtalstiden löper ut. Upphandlande myndighet ska fortlöpande få information om separata hyresavtal under avtalsperioden. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Sida 13 av 23

14 Kaffe Kaffe som offereras ska bestå av 100 % arabicabönor, mörkrostat och uppfylla kraven för kaffeautomat för färskbryggt kaffe. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) 6.2. Kravspecifikation, miljö Anbudsgivarens miljöledningsrutiner Anbudsgivaren ska redovisa sitt systematiska miljöarbete, dvs. sina miljöledningsrutiner som kopplar utförandet av verksamheten knuten till tjänsten. Vi ser gärna att svar lämnas här - i annat fall ange bilaga. (Fritextsvar) Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Energiförbrukning Dryckes automaten ska ha max följande energiförbrukningsnivå; (mätning ska göras enligt EVA-EMP version 3,0 "The European Vending Association Measurement Protocol") Mellanstor modell; < 190 Wh/liter, motsvarande energiklass A. Vattentankstemperatur ska vara minst 94 grader. Upphandlande myndighet kan på anmodan begära in intyg som verifierar ovanstående krav. Verifiering kan få ske på engelska om ingen verifiering finns på svenska. Accepteras ovantstående krav? (/ svar) Energisparfunktion Dryckesautomaten av mellanstor modell ska vara utrustad med funktion för att sänka vattentemperaturen under vissa tider. Dryckesautomaten av mellanstor modell ska kunna programmeras för veckodagarna och/eller olika tidsperioder. (Detta krav innebär att automaten sänker vattentemperaturen till angiven förinställd temperatur under angiven period, som är specificerad av kunden. Om någon trycker på automatens tangenter startar upphettning för servering av önskad dryck. Energisparfunktionen ska vara aktiverad vid leverans av automaten. Upphandlande myndighet kan på anmodan begära in intyg som verifierar att kravet är uppfyllt. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Sida 14 av 23

15 Av anbudet ska framgå att anbudsgivaren senast vid avtalsstart uppfyller kraven enligt förordning (2005:209) om producentansvar för offererade elektriska och elektroniska produkter. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Krav på kaffe Offererade produkter ska uppfylla produktionsregler för hållbar etisk produktion enligt; - ILO:s åtta kärnkonventioner - FN:s barnkonvention artikel 32 - Den arbetsmiljölagstiftningsamt den arbetsrätt som gäller i tillverkningslandet - Att odlaren garanteras en kostnadstäckande minimiersättning, en prispremie samt förfinansiering. samt ska offererade produkter uppfylla produktionsregler för hållbar ekologisk produktion enligt ett av IFOM certifierat program, vara kontrollerat av ett kontrollorgan inom EU eller av ett kontrollorgan som godkänts av som likvärdigt EU:s kontroll enligt förordning 834/2007/EG om ekologisk produktion. Förslag på verifikat kan certifiering lämnas som visar att reglerna enligt produktions- eller kontrollsystem enligt Fairtrade uppfylls eller likvärdigt. Upphandlande myndighet kan på anmodan begära in intyg som verifierar ovanstående krav. Vilken kaffesort som offereras ska anges nedan i fritextsvar (Fritextsvar) Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Krav på te Offererade produkter ska uppfylla produktionsregler för hållbar etisk produktion enligt de åtta kärnkonventioner som identifieras av ILO, International Labour Organisation, enligt kriterier för te. Uppfyller offererade produkter även produktionsregler för hållbar ekologisk produktion enligt ett av IFOM certifierat program, vara kontrollerat av ett kontrollorgan inom EU eller av ett kontrollorgan som godkänts av som likvärdigt EU:s kontroll enligt förordning 834/2007/EG om ekologisk produktion ser upphandlande myndighet detta som en fördel men det är inget ska krav. Följand tre (3) tesorter efterfrågas i anbudet och ska vara underlag för utvärdering; - Te, earl grey eller likvärdigt, 25 påsar/förpackning - Te, fruktsmak eller likvärdigt, 25 påsar/förpackning - Te, grönt te eller likvärdigt, 25 påsar/förpackning Upphandlande myndighet kan på anmodan begära in intyg som verifierar ovanstående krav. Vilka tesorter som offereras ska anges i fritextsvar (Fritextsvar) Accepteras ovantstående krav? (/ svar) Te sortiment Samtliga tefabrikat som anbudsgivaren har i sitt sortiment som är likvärdiga med de som Sida 15 av 23

16 offereras i utvärderingen ska upphandlande myndighet ges möjlighet att köpa till offererat/angivet pris. Accepteras ovanstående krav (/ svar) Krav på choklad Offererade produkter ska uppfylla produktionsregler för hållbar etisk produktion enligt de åtta kärnkonventioner som identifieras av ILO, International Labour Organisation, enligt kriterier för choklad samt/eller ska offererade produkter uppfylla produktionsregler för hållbar ekologisk produktion enligt ett av IFOM certifierat program, vara kontrollerat av ett kontrollorgan inom EU eller av ett kontrollorgan som godkänts av som likvärdigt EU:s kontroll enligt förordning 834/2007/EG om ekologisk produktion. Upphandlande myndighet kan på anmodan begära in intyg som verifierar ovanstående krav. Vilken chokladsort som offereras ska anges i fritextsvar (Fritextsvar) Accepteras ovantstående krav (/ svar) Förpackningsmaterial Förpackningsmaterial som ingår i det offererade sortimentet av kaffe ska om det är förpackade i metalliserade förpackningar kunna fraktionssorteras och återvinnas som mjukplast. Offererade produkter ska leveras i ändamålsenliga förpackningar för produkten som är rena, hela, torra samt utan framträdande lukt. Leverantören ska i samband med service och leverans utan extra kostnad ta med sig emballage för återvinning. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Kemtekniska produkter vid rengöring Anbudsgivaren ska i anbudet redovisa vilka kemtekniska rengöringsmedel som används vid de tillfällen som service utförs på dryckesautomaten. Vi ser gärna att svar lämnas här - i annat fall ange billaga. (Fritextsvar) Sida 16 av 23

17 7. Kommersiella villkor 7.1. Allmänna avtalsvillkor Avtalstid Detta avtal gäller från och med till och med Avtalet kan förlängs med ett (1) år med oförändrade villkor. Skriftlig begäran om förlängning ska ske av Köparen eller Säljaren senast nio (9) månader före avtalsperiodens slut. Begäran om förlängning ska inom 30 dagar ha accepterats av mottagaren, i annat fall upphör avtalet att gälla utan vidare uppsägningstid Uppdragets genomförande Säljaren ska vid uppdragets genomförande visa den skicklighet och den omsorg som förutsatts vid avtalets ingående. Säljaren ska i allt visa den kompetens och noggrannhet som krävs och i övrigt biträda köparen med lojalitet och bästa förmåga. Samråd ska ske mellan parterna i den omfattning som krävs för uppdragets genomförande. Säljaren är skyldig att utan dröjsmål till Köparen anmäla behov av ekonomiska resurser, material, arbete eller medhjälp som inte ingår i uppdraget eller vid ändring i direktiv. Köparens skriftliga godkännande ska föreligga innan åtgärd vidtas. Säljaren får icke av annan än Köparen mottaga eller hämta direktiv för uppdragets genomförande i vidare utsträckning än vad Köparen bestämmer. Om levererade tjänster från Säljaren inte uppfyller godtagbar kvalitet ska Köparen ersättas med nya tjänster utan kostnad för köparen Förbehåll kvantitet Köparen förbinder sig inte att avropa viss bestämd kvantitet. I förfrågningsunderlaget angivet värde är baserat på för Köparen tillgänglig statistik och ska endast ses som uppskattningar av framtida avrop. Leverantören och Köparen har dock rätt att ta upp förhandlingar om prisjustering på framtida avrop i det fall upphandlingsvärdet avsevärt skulle förändras mot i förfrågningsunderlagets uppgivet värde Statistik Leverantören ska efter anmodan, dock högst två (2) gånger per år, kostnadsfritt lämna uppgift till Köparen om köpta tjänster. Statistiken ska överlämnas via datafil i t.ex. Excel. Statistiken ska omfatta samtliga tjänster Köparen köpt från Säljaren Igångssättningsskedet Leverantören ska utse en särskild kontaktperson och i övrigt komma överens med kommunens kontaktperson vilka rutiner som gäller från avtalsstart Informationsansvar Leverantören har informationsansvaret till samtliga kunder vid förändringar såsom omläggning av beställningsrutiner, strukturförändringar inom företaget och dylikt. Informationen ska ske i god tid, dock senast 60 dagar före ikraftträdandet Beställningsrutiner Kundens önskemål om beställningsrutiner ska i möjligaste mån infrias Ekonomiska villkor Pris Sida 17 av 23

18 Pris enligt anbud Prisjustering Hyreskostnad för kaffeautomat och underskåp; Hyreskostnad för underskåp ska vara fast under hela avtalsperioden, inberäknat ev. förlängningsperiod. Hyreskostnad för kaffeautom inkl. service, installation och reservdelar är fast under avtalsperioden, inberäknat ev. förlängningsperiod. Ev. prisändringar som grundar sig på valutakursändringar får prisjustering ske efter Prisjustering sker 1 ggr/år om valutan förändras men +/- 5 %, framställan ska göras därom senast 30 dagar för prisjustering. Säljaren skall visa på faktiska kostnadsförändringar, vilka inte får vara orsakade av Säljaren. Prishöjningar skall vara väl dokumenterade/verifierade och skall godkännas av Köparen. Retroaktiva prishöjningar godkännes ej. Om överenskommelse därvid ej kan träffas, har båda parter rätt att med 60 dagars varsel skriftligen säga upp avtalet med senast överenskomna pris gällande under uppsägningstiden. Priset på insatsvaror följer utvecklingen på marknaden. För en ev. prishöjning skall kunna ske, ska framställan göras därom senast 30 dagar före datum för justering. Säljaren skall visa på faktiska kostnadsförändringar, vilka inte får vara orsakade av Säljaren. Prishöjningar skall vara väl dokumenterade/verifierade och skall godkännas av Köparen. Retroaktiva prishöjningar godkännes ej. Om överenskommelse därvid ej kan träffas, har båda parter rätt att med 60 dagars varsel skriftligen säga upp avtalet med senast överenskomna pris gällande under uppsägningstiden. Prisjustering får genomföras max 4ggr/år, den 1:e i varje kalenderkvartal Betalningsvillkor Betalning erläggs månadsvis i efterskott, senast 30 dagar efter godkänd fakturas ankomst.och leveransgodkännande. Av fakturan ska tydligt framgå för vilka tjänster/produkter ersättning begärs och hur det begärda ersättningsbeloppet beräknats. Betalning sker i svenska kronor (SEK) Fakturering Växjö kommun Undantagsvis om, av någon anledning, inte e-faktura går att skicka gäller följande: Växjö kommun har infört elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Alla fakturor skannas och tolkas maskinellt av ett företag i Östersund. När någon från Växjö kommun gör en beställning är den personen skyldig att uppge ett referensnummer till er. Saknas informationen uppmanar vi er att begära denna. Vår fakturaadress är: Växjö kommun xxxförvaltningen Box ÖSTERSUND OBS! att denna adress endast gäller leverantörsfakturor och dess bilagor. Annan post t.ex. reklam som följer med fakturan ska skickas i separat försändelse till nuvarande adresser, annars når den inte rätt mottagare. För att Er faktura ska bli betald utan dröjsmål måste nedanstående uppgifter finns på fakturan: Sida 18 av 23

19 1- Referens, sifferkombination t.ex Fakturabelopp i svenska kronor 3- OCR nr (alternativ fakturanummer om OCR saknas) 4- Bankgironummer i första hand (plusgironummer om bankgiro saknas) 5- Organisationsnummer Betalningsdatum kommer att beräknas med 30 dagar från fakturans skanningsdatum E-faktura Växjö kommun tillämpar elektronisk handel. Anbudsgivare accepterar på Växjö kommuns anmodan anslutning till E-handelssystemet (Visma Proceedo) vad avser elektronisk faktura. Anslutningsformer finns på följande länk: Kontaktperson e-faktura Säljaren utser lämplig kontaktperson inom företaget och kontaktar nedan nämnda kontaktperson på Växjö kommun direkt efter undertecknat avtal. Kontaktperson Växjö kommun: Elektroniska fakturor: Krister Johansson, tfn: , e-post: Fakturering Växjö kyrkliga samfällighet För Växjö kyrkliga samfällighet gäller följande faktureringsadress: Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen Box Växjö För att er faktura ska bli betald utan dröjsmål måste nedanstående uppgifter finnas på fakturan: 1- Fakturabelopp i svenska kronor 2- OCR-nummer (alternativt fakturanummer om OCR saknas. 3- Bankgironummer i första hand (plusgironummer om bankgiro saknas) Dröjsmålsränta Om betalning inte erläggs i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas ej för felaktigt adresserade fakturor Administrativ avgift Upphandlingsenheten vid Växjö kommun är en intäktsfinansierad enhet. På det sammanlagda faktiska inköpsvärdet ska säljaren utbetala 1 % samt moms i avgift till upphandlingsenheten, vilket är inräknat i offererat/avtalat pris. Detta ska ske för samtliga upphandlande enheter för vilka upphandlingen genomförts. Utbetalning ska ske halvårsvis i efterskott (räknat på avtalsår). Den administrativa avgiften utbetalas till : Växjö kommun, upphandlingsenheten, bankgironummer Leveransvillkor Avgifter för leverans (faktureringsavgifter) Fakturerings- expeditions- eller liknande avgifter ska ej utgå. Sida 19 av 23

20 Underleverantör Leverantör får ej anlita annan att fullgöra hela eller delar av uppdraget utan Köparens skriftliga medgivande. Vid anlitande av underleverantör svarar leverantör för underleverantörs uppdrag som för sina egna uppdrag Emballage Kostnader för emballage och för omhändertagande av emballage ska ej debiteras. Eventuellt emballage omhändertas av säljaren Felaktig leverans Vid felaktig leverans ska säljaren så snart han får meddelande från den avropande enheten genomföra en omleverans, enligt överenskommelse med köparen Ersättningsleverans Ersättningsleverans godkänns ej utan särskilt medgivande från köparen. Om ersättningsvarans pris är högre än anbudsvarans, ska anbudsvarans pris gälla Leveransuppföljning Under avtalstiden äger Köparen rätt att genomföra uppföljningar för att kontrollera att Leverantören uppfyller sina åtaganden gentemot Köparen enligt detta avtal Ansvar Säljaren är skyldig att med den skyndsamhet omständigheterna kräver, på egen bekostnad avhjälpa, fel eller brister i tillhandahållna tjänster, som består i att tjänsten inte uppfyller avtalad specifikation eller funktionalitet eller inte kan anses vara ägnad för sitt särskilda ändamål. Säljarens ansvar omfattar inte fel eller brist i tjänsten som beror på Köparen. Säljaren ansvarar för fel eller försummelse som ligger honom till last vid uppdragets utförande och ska ersätta skada som åsamkas Köparen eller tredje man mot vilken Köparen svarar Försäkringar och tillstånd Leverantören har erforderliga försäkringar och tillstånd som är gällande hela avtalsperioden Övriga villkor Handlingarnas inbördes ordning Detta avtal samt de handlingar som förekommit avtalet, nedan kallade kontraktshandlingarna, kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Detta avtal 2. Köparens förfrågningsunderlag med bilagor 3. Standardavtal ALOS Säljarens anbud Sida 20 av 23

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 1 1 Administrativa Föreskrifter... 3 1.1 Allmän orientering... 3 1.1.1 Inledning... 3 1.1.2 Omfattning

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (7) Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare Diarienummer: LERUM200, v 1.0, 2008-07-25 Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31.

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (9) Vitvaror Anbudsinbjudan Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD Gulmarkerad text kommer att tas bort eller kompletteras i det slutliga avtalet 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan Dnr 08/KA0186 Anbudsförfrågan 1.0 ALLMÄN INFORMATION Grums kommun, kommunstyrelsen bjuder härmed in till anbudsgivning gällande inköp av 25-års gåvor. Årligen överlämnar kommunen gåvor till personal som

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer