1. Allmän information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Allmän information"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Allmän information 1.1. Allmän information Upphandlande myndighet Upphandlingen administreras av Växjö kommuns upphandlingsenhet. Ansvarig upphandlare är Marita Johanneson. Upphandlande myndighet är Växjö kommun, Kommunala bolaget, VEAB och Växjö kyrkliga samfällighet. Kontaktperson under upphandlingen är i första hand Marita Johanneson, e-post; tfn Beskrivning av tjänsten Upphandlingen avser hyresavtal för fabriksnya dryckesautomater (mellanstor modell) för färskbryggt kaffe, te choklad osv. som finns ute på olika enheter och förvaltningar i Växjö kommun, Vöfab och Växjö kyrkliga samfällighet. Möjlighet ska kunna ges att hyra ett underskåp som dryckesautomaten kan placerar på. Dryckesautomaterna ska vara utrustande med flervalvalsmöjligheter som svart kaffe, kaffe latte, espresso, choklad, hetvatten samt kaffe mixer t.ex. winer melange, cacao cremé osv. Dryckesautomaternas kapacitet ska vara på minst 150 koppar (innehåll per kopp ca 13 cl). Denna tjänst ska omfatta leverans och installation av dryckesautomaten med tillhörande utbildning/instruktion, teknisk och hygienisk service enligt angiven service frekvens, utbyte av och tillhandahållande av reservdelar under hyresperoioden och möjlighet till leverans av insatsvaror Omfattning Omfattning I dagsläget finns det ca 58 st dryckesutomater, av mellanstor modell, varav ca 9 st har ett underskåp som dryckesautomaten är placerad på, se Bilaga 2 Förteckning på Sida 1 av 23

2 dryckesautomater. Angiven volym kan inte garanteras under avtalsperioden beroende på att det kan både tillkomma och avvecklas verksamheter på de olika förvaltningarna under avtalsperioden. Sammanräkning av hyreskostnad och kostnad för insatsvaror så uppgår volymen för 2011 till ca kr/år. Som det nu föreligger så har Växjö kommun flertal avtal med skiftande tidsperioder som löper ut efterhand. Allt eftersom dessa avtal löper ut, kommer dessa att ingå i det avtal som tecknas med antagen leverantör för denna upphandlingen. Separata avropsavtal kommer att tecknas av respektive verksamhet som får löpa på max 36 månader. Växjö kommun eftersträvar att uppnå sina mål gällande miljö därav kommer det enbart att efterfrågas enbart insatsvaror som är ekologiska och rättvisemärkta kaffe, te och choklad i denna upphandlingen. Innehar anbudslämnaren ekologiskt mjölkpulver i sitt sortiment vill upphandlande myndighet gärna att denna information lämnas i anbudet Avtalstid Avtalsstart Avtalet beräknas träda i kraft Avtalsslut Avtalet beräknas gälla t.o.m Förlängning Avtalet kan förlängs med ett (1) år i taget vid två (2) tillfällen med oförändrade villkor. Skriftlig begäran om förlängning ska ske av Köparen eller Säljaren senast nio (9) månader före avtalsperiodens slut. Begäran om förlängning ska inom 30 dagar ha accepterats av mottagaren, i annat fall upphör avtalet att gälla utan vidare uppsägningstid. Sida 2 av 23

3 2. Allmänna anbudsförutsättningar 2.1. Anbudets form Upphandlingsform Upphandlingen genomförs enligt reglerna för ett öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Anbudets form och innehåll Upphandlingen är inte delbar. Växjö kommun kommer att anta en (1) leverantör för det totala uppdraget. Anbudet ska vara på svenska om inget annat anges i förfrågningsunderlaget. Upphandlande myndigheter har bara möjlighet att anta anbud som uppfyller samtliga s.k. obligatoriska krav i detta förfrågningsunderlag. Växjö kommun strävar efter att förenkla anbudsarbetet för alla berörda parter och använder därför elektronisk anbudsgivning via upphandlingsverktyget TendSign. Support för hantering av upphandlingssystemet ges på tfn Systemet är kostnadsfritt för anbudsgivaren och kräver endast en enkel registrering på https://tendsign.com (klicka på "Nya leverantörer"). "Skriftliga anbud" accepteras ej. Anbudsgivaren är införstådd med att endast elektroniska anbud via OPIC TendSign accepteras (/ svar) Kompletterande information Förfrågningsunderlag hämtas hem från Växjö kommuns hemsida under adress: eller via Eventuella förtydliganden och kompletteringar för annonserad upphandling kommer att införas löpande på denna webbplats. Ni anger er e-postadress för att erhålla automatisk uppdatering av de eventuella förändringar som gäller efterfrågad upphandling. OBSERVERA! Om ni erhållit underlag på annat sätt, så måste Ni själva bevaka eventuella förändringar på Kontakta ansvarig upphandlare om ni önskar underlag utan att ange e-postadress. Frågor med anledning av upphandlingen kan under anbudstiden ställas i första hand med hjälp av funktionen "frågor och svar" i TendSign men kan även skickas via e-post till Endast publicerade skriftliga svar och förtydliganden lämnade av upphandlande myndighet är att se som giltiga förtydliganden av förfrågningsunderlaget. Upphandlande myndighet ser gärna att frågor angående upphandlingen inkommer 6 dagar innan sista anbudsdag Tidsgränser Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande t.o.m Accepteras anbudets giltighetstid? (/ svar) Sida 3 av 23

4 2.3. Övrigt Tilldelningsbesked Tilldelningsbeslutet och skälen för detta redovisas i ett så kallat tilldelningsbesked. Tilldelningsbeskedet kommer att distribueras via TendSign efter avslutad anbudsutvärdering. Anbudsgivaren förväntas vara beredd att teckna avtalet 11 dagar efter det att tilldelningsbeskedet meddelats. Ett civilrättsligt bindande avtal är slutet först sedan båda parter undertecknat upphandlingskontraktet Offentlighetsprincipen/sekretess Upphandlande myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänheten har rätt att ta del av inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i sekretesslagen. Efter det att en upphandling avslutats är inkomna handlingar som huvudregel offentliga. Av 31 kap. 16 i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Anser ni att vissa uppgifter i anbudet bör sekretessbeläggas, måste ni precisera vilka uppgifter det är samt lämna en motivering till på vilket sätt ni skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Det är sedan den upphandlande myndigheten som enligt offentlighets- och sekretesslagen beslutar om uppgiften sekretessbelägges eller inte. Innan tilldelningsbeslut är fattat är det inte tillåtet för upphandlande myndighet att diskutera förfrågningsunderlag, anbud, utvärdering etc. med anbudsgivare på ett sådant sätt att någon anbudsgivare gynnas eller missgynnas Efter anbudstidens utgång Det går inte att göra ändringar i eller kompletteringar till anbud efter anbudstidens utgång. Däremot kan komplettering och styrkande av uppgifter i kvalificering (LOU kap 10-11) avkrävas samt rättelse av uppenbara felskrivningar eller felräkningar göras om det inte finns risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.(se LOU kap 9, 8) Kontaktuppgifter Anbudsgivaren ska ange kontaktuppgifter för kontaktpersoner enligt nedan: Ange kontaktperson under upphandlingen nedan. Telefon och e-postadress. (Fritextsvar) Tilldelningsbesked kommer att skickas via TendSign. Kontrollera att rätt persons e-post adress är registrerad hos TendSign. Ange annan e-post adress nedan. OBS! Denna måste bevakas. (Fritextsvar) Ange adress dit avtal ska skickas nedan. (Fritextsvar) Ange kontaktperson under avtalsperioden nedan. (Fritextsvar) Sida 4 av 23

5 3. Anbudsprövning 3.1. Kvalificering Anbudsprövningens olika moment Prövningen av inkomna anbud kommer att genomföras med utgångspunkt från de uppgifter som anbudsgivaren redovisat i sitt anbud. Prövningen sker i två steg. Först prövas att anbuden uppfyller de krav som ställts på anbudsgivaren. De anbud som visat sig uppfylla dessa krav genomgår därefter en prövning av att de ställda kraven på tjänsten uppfylls. För att kvalificera sig till utvärdering måste således följande krav uppfyllas: Steg 1 - Formella krav på anbudet - Vissa grunder som kan leda till uteslutning av anbudsgivare - Kontroll av anbudsgivares lämplighet avseende anbudsgivarens ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Steg 2 - Prövning obligatoriska krav Upphandlande myndighet kommer därefter att utvärdera de anbud som återstår Formella krav på anbudet Inledningsvis kontrolleras att anbudet uppfyller de formella krav som ställs i enlighet med förfrågningsunderlaget punkt 2, Allmänna anbudsförutsättningar Vissa grunder som kan leda till uteslutning Enligt LOU 10 kap. 2 riskerar en anbudsgivare att uteslutas om någon av nedanstående förutsättningar föreligger. Leverantören 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av 10 kap. 2 LOU. I eventuellt förekommande fall kommer den upphandlande myndigheten att kräva in kompletterande upplysningar av anbudsgivaren. Vad ovan anges ska även gälla eventuella underentreprenörer i alla led. Sida 5 av 23

6 Tredje och fjärde punkten ovan gäller även personer i ansvarig ställning inom företaget och med bestämmande inflytande över leverantören. Anbudsgivaren försäkrar att denne är fri från hinder att deltaga i upphandlingen på grund av skäl som anges i LOU 10 kap. 2? (/ svar) Ekonomisk kapacitet 1. Skatter och sociala avgifter Anbudsgivare ska vara fri från skuld för svenska skatter och socialavgifter både hos Skattemyndigheten och hos Kronofogdemyndigheten. Den upphandlande myndigheten samarbetar med Skatteverket och kommer att kontrollera detta. Kontroll sker under första veckan efter anbudens öppnande och löpande under avtalsperioden. Mindre skulder accepteras om skulden regleras alternativt överenskommelse finns med berörd myndighet. 2. F-skatt Leverantören ska senast vid avtalsstart vara registrerad för F-skatt. Den upphandlande myndigheten kontrollerar detta. 3. Finansiell och ekonomisk ställning Anbudsgivaren ska ha en god och stabil ekonomi. Anbudsgivare ska ha minst rating 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning. Om anbudsgivare har sämre rating än 40 hos Creditsafe, finns möjlighet för anbudsgivare att på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning som motsvarar ställt krav. Vid lägre rating än 40 kommer den upphandlande myndigheten att göra en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifrån uppställda krav och inlämnade uppgifter. Anbudet kommer att diskvalificeras om företaget inte kan anses ha en god finansiell och ekonomisk ställning. Rating hos Creditsafe kontrolleras av den upphandlande myndigheten. Samma kvalificeringskrav tillämpas för utländska anbudsgivare. Om upplysning inte kan hämtas via Creditsafe kommer den upphandlande myndigheten att begära likvärdiga intyg från anbudsgivaren. Om företaget är nystartat kan anbudsgivaren ändå anses motsvara dessa krav om denne lämnat en förklaring/intyg som visar att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Förklaringen/intyget kan komma att begäras in av upphandlande myndighet. Uppfyller anbudsgivaren minst rating 40 enligt Creditsafe?(Besvaras av upphandlare) (/ svar) Är ni ett nystartat företag som ej finns i Creditssafe? - Vi är ett nystartat företag och finns ej i Creditsafe. - Vi är ej ett nystartat företag och finns i Creditsafe. Om inte kan upphandlande myndighet komma att begära in intyg. (Fritextsvar) Vår ekonomiska stabilitet garanteras av moderbolag/garant? Upphandlande myndighet kan komma att begära in intyg. (/ svar) Sida 6 av 23

7 Teknisk förmåga och kapacitet Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad beskrivning av sin kapacitet att tillgodose upphandlande myndighets behov under de förutsättningar som framgår av detta förfrågningsunderlag. I beskrivningen ska företagets organisation och personalstyrka inkl. utbildnings- och kompetensprofil beskrivas. Om en förmåga/resurs/kompetens utifrån vad som utlovats i ert anbud ej finns och vidmakthålls under avtalsperioden kan detta att betraktas som ett väsentligt avtalsbrott. Vi ser gärna att svar lämnas här - i annat fall ange bilaga. (Fritextsvar) Erfarenhet För att styrka anbudsgivarens erfarenhet ska två relevanta uppdrag utförda under de senaste två åren anges nedan. Beskrivningen ska innehålla kontaktuppgifter om uppdragsgivaren. Uppdragsgivare ett: (Fritextsvar) Uppdragsgivare två: (Fritextsvar) Prövning obligatoriska krav Efter att de formella kraven har kontrollerats sker en prövning av att samtliga obligatoriska krav på tjänsten är uppfyllda. Dessa krav är en förutsättning för att anbudsgivarens anbud skall kunna utvärderas Anbudsprövning Utvärdering av anbud Bland de anbud som återstår kommer upphandlande myndighet att anta det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt i enlighet med de kriterier som uppställs i prioteringsordning enligt nedan. Om två eller fler anbudsgivare hamnar på samma pris avgör lottning. Utvärdering genomförs utifrån inlämnade uppgifter om hyreskostnad, servicekostnad och kostnad för hyra av underskåp samt den årliga kostnaden för förbrukningen av insatsvaror. Hyreskostnad, servicekostnad och kostnad för hyra av underskåp kommer att viktas enligt följande; Hyreskostnad för dryckesautomat kr/st/år, inklusive leveranskostnad avser mellanstor modell, viktas 40 % Hyreskostnad för underskåp kr/st/år, inklusive leveranskostnad, viktas 20 % Service- underhåll och reservdelskostnad kr/st/år, viktas 40 % Insatsvarorna kommer att viktas enligt följande; Kaffe, rättvisemärkt samt ekologiskt, viktas 60 % Te, rättvisemärkt, earl grey eller likvärdigt, viktas 10 % Te, rättvisemärkt, fruktsmak eller likvärdigt, viktas 10 % Te, rättvisemärkt, grönt te eller likvärdigt, viktas 10 % Choklad, ekologiskt samt/eller rättvisemärkt, viktas 10 % Uträkning av summan för hyreskostnad, servicekostnad och kostnad för hyra av underskåp Sida 7 av 23

8 och summan för kostnaden för insatsvarorna summeras ihop och utgör utvärderingssumma = anbudspris Prisredovisning Pris anges i SEK exklusive moms. Anbudsgivaren ska lämna följande uppgifter. Dessa uppgifter kommer sedan att utgöra grund för utvärdering av anbudet. I Bilaga 1, som består av tre (3) flikar åskådliggörs hur utvärderingen sker men det är upphandlande myndighet som fyller i anbudsgivarens lämnade uppgifter. Svar kan lämnas i fritextsvar eller ange vart i anbudet som uppgifterna finns att hämta. Anskaffningskostnad;- hyreskostnad kr/st/år, för dryckesautomat, inkl. leveranskostnad avser mellanstor modell. (viktas 40%) (Fritextsvar) Anskaffningskostnad;- hyreskostnad kr/st/år för underskåp, inkl. leveranskostnad (viktas 20%) (Fritextsvar) Service- och underhållskostnader;- Service, underhålls och reservdels kostnader för dryckesautomat/år, se mer definierat i anvisning (viktas 40 %) (Fritextsvar) Insatsvaror;- Kostnad för kaffe/kg (multipliceras med förbrukning per år, viktining 60%) (Fritextsvar) Insatsvaror;- Kostnad för te, earl grey eller likvärdigt /frp innehållande 25 st påsar (mulitpliceras med förbrukning per år, viktining 10%) (Fritextsvar) Insatsvaror; - Kostnad för te, fruktsmak eller likvärdigt /frp innehållande 25 st påsar (mulitpliceras med förbrukning per år, viktning 10%) (Fritextsvar) Insatsvaror;- Kostnad för te, grönt te eller likvärdigt /frp innehållande 25 st påsar (mulitpliceras med förbrukning per år, viktning 10%) (Fritextsvar) Insatsvaror;- Kostnad för choklad /kg (multipliceras med förbrukning per år, viktning 10%) (Fritextsvar) Sida 8 av 23

9 4. Tidsplan 4.1. Upphandlingens genomförandeplan är som följer; Sista anbudsdag Anbuden inkommer till Växjö kommun Anbudsöppning Inkomna anbud öppnas Anbudsutvärdering Anbud utvärderas fram t.o.m. v Tilldelning Tilldelningsbeslut fattas v Avtal Avtal tecknas v Att notera Tidplanen är preliminär. Observera att absolut sekretess föreligger fram till dess att tilldelningsbeslut är fattat. Sida 9 av 23

10 5. Kravspecifikation, e-handel 5.1. Kravspecifikation Varor e-beställning+e-faktura+varudistribution Skallkrav kring e-handelssystem och e-faktura Växjö kommun tillämpar elektronisk handel. Anbudsgivare accepterar på Växjö kommuns anmodan anslutning till E-handelssystemet (Visma Proceedo) för elektroniska beställningar och elektronisk faktura hantering. Information kring e-handelssystemet och anslutningsformer finns på följande länk Anbudsgivare som vinner upphandlingen ska senast inom en (1) månad från avtalets undertecknande ta emot elektroniska beställningar i e-handelssystemet enligt ovan ställda förutsättningar. (/ svar) Anbudsgivare som vinner upphandlingen ska senast inom en (1) månad från avtalets undertecknande ansluta sig till e-fakturahanteringen enligt ovan ställda förutsättningar. (/ svar) E-handel Växjö kommun Säljaren utser lämplig kontaktperson inom företaget och kontaktar nedan nämnda kontaktpersoner på Växjö kommun direkt efter undertecknat avtal. Kontaktpersoner Växjö kommun: Elektroniska beställningar: Annelie Morin tfn: , e-post: Elektroniska fakturor: Krister Johansson tfn: , e-post: Inköps- och e-handelssystem Ange i fritextsvar uppgifter gällande inköps- och e-handelssystem. Namn på kontaktperson för e-handel med e-postadress och telefonnummer. (Fritextsvar) Ange vilket ekonomi/affärsdatasystem Ni använder Er av idag (Fritextsvar) Ange vilket format Ert ekonomi/affärsdatasystem är idag (tex EDIFACT D96A, SFTI2xAT 6.1.3, cxml) (Fritextsvar) Ange om Ni använder Er av tredje part för att skicka elektroniska meddelande (Fritextsvar) Ange vilket typ av meddelande Ni skicka idag (tex katalog/prislista, orderbekräftelse, leveransavisering, faktura osv) (Fritextsvar) Ange i vilket format Ni skapar elektroniska kataloger idag (tex, SFTI2.xPRICAT AT 6.1.1, XML, Excel) (Fritextsvar) Har Ni fakturerat Växjö Kommun de senaste 12 månaderna? (Fritextsvar) Sida 10 av 23

11 Miljömärkning katalog/prislista Antagen leverantör ska efter avtalets start aktivt verka för att inkludera miljömärkning i e-handelsflödet vad avser berörda produkter i katalog/prislista. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Sida 11 av 23

12 6. Kravspecifikation 6.1. Kravspecifikation Kontaktperson En kontaktperson ska finnas för uppdraget. Ange namn och telefonnummer för kontaktpersonen: (Fritextsvar) Offererad vendingautomat Vilken vendingautomat som offereras ska anges nedan i fritextsvar. Ange offererad vendingautomat (Fritextsvar) Tekniska krav Automaten ska vara fabriksnya och avser mellanstor modell där tilval av underskåp ska vara möjligt. Automaten ska vara av fabrikatet färskbryggsautomat. Automaten ska vara utrustad med flervalsmöjligheter som svart kaffe, kaffe latte, espresso, choklad, hetvatten samt kaffe mixer t.ex. winer melange, cacao creme osv. Automaten kapacitet ska vara minst 150 koppar och inställningen enligt "normal" dvs 11g kaffe per 13 cl vatten, Sumpbehållare ska vara avsedd för minst samma antal koppar. Automaten ska vara CE-märkt eller likvärdig märkning. Automaten ska kunna kopplas till befintligt eluttag. Automaten ska kunna anslutas till befintlig vattenledningsnät med kranvatten. Automaten ska vara utrustad med stålfilter eller annat likvärdigt material för flergångsbruk, dvs filtret ska ha samma funktion som ett stålfilter och inte innebära något mer arbete eller extra kostnad. Automaten ska ha variebel av styrka, koppstorlek och mjölkmängd. Automaten ska vara utrustade med översvämningsskydd som stänger av vattentillförsel vid läckage. Automaten ska inte bereda dryck om kopp saknas på avsedd plats. I anbudet ska det bifogas en väl beskrivning i form av produktblad ellen annan verifikation som visar att samtliga ovanställda krav finns på offererad automat. Verifikation kan även anges nedan i fritext svar eller hänvisning till vart i anbudet verifikation/produktblad lämnas. Verifikation eller produktblad gällande krav (Fritextsvar) Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Utbildning/introduktion Leverantören ska erbjuda en kortare utbildning/introduktion om dryckesauotmatens funktion och hur man hanterar den dagliga skötslen av automaten för berörd personal. Sida 12 av 23

13 Accepters ovanstående krav? (/ svar) Serviceavgift Serviceavgift för dryckesautomter innefattar; hygienisk- teknisk service samt leverans av beställda produkter. Denna service ska ske 1 ggr/månad och omfattar följande; Rengöring, förebyggande underhåll och tillsyn av dryckesautomat och dess tekniska funktioner enligt för utrustningen gällande specifikation. Reservdelar, service vid driftstörningar, arbetstid och restid ska ingå i serviceavgiften. Påyrkar dryckesautomaten en större genomgång per år ska denna avgift ingå i serviceavgiften. Accepteras ovanstående krav (/ svar) Felalmänan Vid fel i automatens funktion som inträffar vardagar ska upphandlande myndighet kunna komma i kontakt med leverantören via tfn, eller E-post. Felet ska åtgärdas och bekostas av leverantör inom max 6 timmar. Ersättningsautomat ska erbjudas om inte felet kan åtgärdas på plats. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Leverans Dryckesautomaterna ska leveras fritt och installeras av antagen leverantör på angiven adress och plats av beställaren. Beställaren står för framdragning av el och vatten. Vid service tillfället ska beställda insatsvaror och ev. reservdelar levereras utan extra kostnad. Dryckesautomat ska utan extra kostnad för beställaren omgående återhämtas av leverantör vid avtalets slut. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Separata hyresavtal Varje enhet ingår ett separat hyresavtal för respektive dryckesautomat med antagen leverantör, detta avtal får löpa på max 36 månader och uppsägning sker utan att enheten måste meddela detta till antagen leverantör när den separata avtalstiden löper ut. Upphandlande myndighet ska fortlöpande få information om separata hyresavtal under avtalsperioden. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Sida 13 av 23

14 Kaffe Kaffe som offereras ska bestå av 100 % arabicabönor, mörkrostat och uppfylla kraven för kaffeautomat för färskbryggt kaffe. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) 6.2. Kravspecifikation, miljö Anbudsgivarens miljöledningsrutiner Anbudsgivaren ska redovisa sitt systematiska miljöarbete, dvs. sina miljöledningsrutiner som kopplar utförandet av verksamheten knuten till tjänsten. Vi ser gärna att svar lämnas här - i annat fall ange bilaga. (Fritextsvar) Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Energiförbrukning Dryckes automaten ska ha max följande energiförbrukningsnivå; (mätning ska göras enligt EVA-EMP version 3,0 "The European Vending Association Measurement Protocol") Mellanstor modell; < 190 Wh/liter, motsvarande energiklass A. Vattentankstemperatur ska vara minst 94 grader. Upphandlande myndighet kan på anmodan begära in intyg som verifierar ovanstående krav. Verifiering kan få ske på engelska om ingen verifiering finns på svenska. Accepteras ovantstående krav? (/ svar) Energisparfunktion Dryckesautomaten av mellanstor modell ska vara utrustad med funktion för att sänka vattentemperaturen under vissa tider. Dryckesautomaten av mellanstor modell ska kunna programmeras för veckodagarna och/eller olika tidsperioder. (Detta krav innebär att automaten sänker vattentemperaturen till angiven förinställd temperatur under angiven period, som är specificerad av kunden. Om någon trycker på automatens tangenter startar upphettning för servering av önskad dryck. Energisparfunktionen ska vara aktiverad vid leverans av automaten. Upphandlande myndighet kan på anmodan begära in intyg som verifierar att kravet är uppfyllt. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Sida 14 av 23

15 Av anbudet ska framgå att anbudsgivaren senast vid avtalsstart uppfyller kraven enligt förordning (2005:209) om producentansvar för offererade elektriska och elektroniska produkter. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Krav på kaffe Offererade produkter ska uppfylla produktionsregler för hållbar etisk produktion enligt; - ILO:s åtta kärnkonventioner - FN:s barnkonvention artikel 32 - Den arbetsmiljölagstiftningsamt den arbetsrätt som gäller i tillverkningslandet - Att odlaren garanteras en kostnadstäckande minimiersättning, en prispremie samt förfinansiering. samt ska offererade produkter uppfylla produktionsregler för hållbar ekologisk produktion enligt ett av IFOM certifierat program, vara kontrollerat av ett kontrollorgan inom EU eller av ett kontrollorgan som godkänts av som likvärdigt EU:s kontroll enligt förordning 834/2007/EG om ekologisk produktion. Förslag på verifikat kan certifiering lämnas som visar att reglerna enligt produktions- eller kontrollsystem enligt Fairtrade uppfylls eller likvärdigt. Upphandlande myndighet kan på anmodan begära in intyg som verifierar ovanstående krav. Vilken kaffesort som offereras ska anges nedan i fritextsvar (Fritextsvar) Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Krav på te Offererade produkter ska uppfylla produktionsregler för hållbar etisk produktion enligt de åtta kärnkonventioner som identifieras av ILO, International Labour Organisation, enligt kriterier för te. Uppfyller offererade produkter även produktionsregler för hållbar ekologisk produktion enligt ett av IFOM certifierat program, vara kontrollerat av ett kontrollorgan inom EU eller av ett kontrollorgan som godkänts av som likvärdigt EU:s kontroll enligt förordning 834/2007/EG om ekologisk produktion ser upphandlande myndighet detta som en fördel men det är inget ska krav. Följand tre (3) tesorter efterfrågas i anbudet och ska vara underlag för utvärdering; - Te, earl grey eller likvärdigt, 25 påsar/förpackning - Te, fruktsmak eller likvärdigt, 25 påsar/förpackning - Te, grönt te eller likvärdigt, 25 påsar/förpackning Upphandlande myndighet kan på anmodan begära in intyg som verifierar ovanstående krav. Vilka tesorter som offereras ska anges i fritextsvar (Fritextsvar) Accepteras ovantstående krav? (/ svar) Te sortiment Samtliga tefabrikat som anbudsgivaren har i sitt sortiment som är likvärdiga med de som Sida 15 av 23

16 offereras i utvärderingen ska upphandlande myndighet ges möjlighet att köpa till offererat/angivet pris. Accepteras ovanstående krav (/ svar) Krav på choklad Offererade produkter ska uppfylla produktionsregler för hållbar etisk produktion enligt de åtta kärnkonventioner som identifieras av ILO, International Labour Organisation, enligt kriterier för choklad samt/eller ska offererade produkter uppfylla produktionsregler för hållbar ekologisk produktion enligt ett av IFOM certifierat program, vara kontrollerat av ett kontrollorgan inom EU eller av ett kontrollorgan som godkänts av som likvärdigt EU:s kontroll enligt förordning 834/2007/EG om ekologisk produktion. Upphandlande myndighet kan på anmodan begära in intyg som verifierar ovanstående krav. Vilken chokladsort som offereras ska anges i fritextsvar (Fritextsvar) Accepteras ovantstående krav (/ svar) Förpackningsmaterial Förpackningsmaterial som ingår i det offererade sortimentet av kaffe ska om det är förpackade i metalliserade förpackningar kunna fraktionssorteras och återvinnas som mjukplast. Offererade produkter ska leveras i ändamålsenliga förpackningar för produkten som är rena, hela, torra samt utan framträdande lukt. Leverantören ska i samband med service och leverans utan extra kostnad ta med sig emballage för återvinning. Accepteras ovanstående krav? (/ svar) Kemtekniska produkter vid rengöring Anbudsgivaren ska i anbudet redovisa vilka kemtekniska rengöringsmedel som används vid de tillfällen som service utförs på dryckesautomaten. Vi ser gärna att svar lämnas här - i annat fall ange billaga. (Fritextsvar) Sida 16 av 23

17 7. Kommersiella villkor 7.1. Allmänna avtalsvillkor Avtalstid Detta avtal gäller från och med till och med Avtalet kan förlängs med ett (1) år med oförändrade villkor. Skriftlig begäran om förlängning ska ske av Köparen eller Säljaren senast nio (9) månader före avtalsperiodens slut. Begäran om förlängning ska inom 30 dagar ha accepterats av mottagaren, i annat fall upphör avtalet att gälla utan vidare uppsägningstid Uppdragets genomförande Säljaren ska vid uppdragets genomförande visa den skicklighet och den omsorg som förutsatts vid avtalets ingående. Säljaren ska i allt visa den kompetens och noggrannhet som krävs och i övrigt biträda köparen med lojalitet och bästa förmåga. Samråd ska ske mellan parterna i den omfattning som krävs för uppdragets genomförande. Säljaren är skyldig att utan dröjsmål till Köparen anmäla behov av ekonomiska resurser, material, arbete eller medhjälp som inte ingår i uppdraget eller vid ändring i direktiv. Köparens skriftliga godkännande ska föreligga innan åtgärd vidtas. Säljaren får icke av annan än Köparen mottaga eller hämta direktiv för uppdragets genomförande i vidare utsträckning än vad Köparen bestämmer. Om levererade tjänster från Säljaren inte uppfyller godtagbar kvalitet ska Köparen ersättas med nya tjänster utan kostnad för köparen Förbehåll kvantitet Köparen förbinder sig inte att avropa viss bestämd kvantitet. I förfrågningsunderlaget angivet värde är baserat på för Köparen tillgänglig statistik och ska endast ses som uppskattningar av framtida avrop. Leverantören och Köparen har dock rätt att ta upp förhandlingar om prisjustering på framtida avrop i det fall upphandlingsvärdet avsevärt skulle förändras mot i förfrågningsunderlagets uppgivet värde Statistik Leverantören ska efter anmodan, dock högst två (2) gånger per år, kostnadsfritt lämna uppgift till Köparen om köpta tjänster. Statistiken ska överlämnas via datafil i t.ex. Excel. Statistiken ska omfatta samtliga tjänster Köparen köpt från Säljaren Igångssättningsskedet Leverantören ska utse en särskild kontaktperson och i övrigt komma överens med kommunens kontaktperson vilka rutiner som gäller från avtalsstart Informationsansvar Leverantören har informationsansvaret till samtliga kunder vid förändringar såsom omläggning av beställningsrutiner, strukturförändringar inom företaget och dylikt. Informationen ska ske i god tid, dock senast 60 dagar före ikraftträdandet Beställningsrutiner Kundens önskemål om beställningsrutiner ska i möjligaste mån infrias Ekonomiska villkor Pris Sida 17 av 23

18 Pris enligt anbud Prisjustering Hyreskostnad för kaffeautomat och underskåp; Hyreskostnad för underskåp ska vara fast under hela avtalsperioden, inberäknat ev. förlängningsperiod. Hyreskostnad för kaffeautom inkl. service, installation och reservdelar är fast under avtalsperioden, inberäknat ev. förlängningsperiod. Ev. prisändringar som grundar sig på valutakursändringar får prisjustering ske efter Prisjustering sker 1 ggr/år om valutan förändras men +/- 5 %, framställan ska göras därom senast 30 dagar för prisjustering. Säljaren skall visa på faktiska kostnadsförändringar, vilka inte får vara orsakade av Säljaren. Prishöjningar skall vara väl dokumenterade/verifierade och skall godkännas av Köparen. Retroaktiva prishöjningar godkännes ej. Om överenskommelse därvid ej kan träffas, har båda parter rätt att med 60 dagars varsel skriftligen säga upp avtalet med senast överenskomna pris gällande under uppsägningstiden. Priset på insatsvaror följer utvecklingen på marknaden. För en ev. prishöjning skall kunna ske, ska framställan göras därom senast 30 dagar före datum för justering. Säljaren skall visa på faktiska kostnadsförändringar, vilka inte får vara orsakade av Säljaren. Prishöjningar skall vara väl dokumenterade/verifierade och skall godkännas av Köparen. Retroaktiva prishöjningar godkännes ej. Om överenskommelse därvid ej kan träffas, har båda parter rätt att med 60 dagars varsel skriftligen säga upp avtalet med senast överenskomna pris gällande under uppsägningstiden. Prisjustering får genomföras max 4ggr/år, den 1:e i varje kalenderkvartal Betalningsvillkor Betalning erläggs månadsvis i efterskott, senast 30 dagar efter godkänd fakturas ankomst.och leveransgodkännande. Av fakturan ska tydligt framgå för vilka tjänster/produkter ersättning begärs och hur det begärda ersättningsbeloppet beräknats. Betalning sker i svenska kronor (SEK) Fakturering Växjö kommun Undantagsvis om, av någon anledning, inte e-faktura går att skicka gäller följande: Växjö kommun har infört elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Alla fakturor skannas och tolkas maskinellt av ett företag i Östersund. När någon från Växjö kommun gör en beställning är den personen skyldig att uppge ett referensnummer till er. Saknas informationen uppmanar vi er att begära denna. Vår fakturaadress är: Växjö kommun xxxförvaltningen Box ÖSTERSUND OBS! att denna adress endast gäller leverantörsfakturor och dess bilagor. Annan post t.ex. reklam som följer med fakturan ska skickas i separat försändelse till nuvarande adresser, annars når den inte rätt mottagare. För att Er faktura ska bli betald utan dröjsmål måste nedanstående uppgifter finns på fakturan: Sida 18 av 23

19 1- Referens, sifferkombination t.ex Fakturabelopp i svenska kronor 3- OCR nr (alternativ fakturanummer om OCR saknas) 4- Bankgironummer i första hand (plusgironummer om bankgiro saknas) 5- Organisationsnummer Betalningsdatum kommer att beräknas med 30 dagar från fakturans skanningsdatum E-faktura Växjö kommun tillämpar elektronisk handel. Anbudsgivare accepterar på Växjö kommuns anmodan anslutning till E-handelssystemet (Visma Proceedo) vad avser elektronisk faktura. Anslutningsformer finns på följande länk: Kontaktperson e-faktura Säljaren utser lämplig kontaktperson inom företaget och kontaktar nedan nämnda kontaktperson på Växjö kommun direkt efter undertecknat avtal. Kontaktperson Växjö kommun: Elektroniska fakturor: Krister Johansson, tfn: , e-post: Fakturering Växjö kyrkliga samfällighet För Växjö kyrkliga samfällighet gäller följande faktureringsadress: Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen Box Växjö För att er faktura ska bli betald utan dröjsmål måste nedanstående uppgifter finnas på fakturan: 1- Fakturabelopp i svenska kronor 2- OCR-nummer (alternativt fakturanummer om OCR saknas. 3- Bankgironummer i första hand (plusgironummer om bankgiro saknas) Dröjsmålsränta Om betalning inte erläggs i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas ej för felaktigt adresserade fakturor Administrativ avgift Upphandlingsenheten vid Växjö kommun är en intäktsfinansierad enhet. På det sammanlagda faktiska inköpsvärdet ska säljaren utbetala 1 % samt moms i avgift till upphandlingsenheten, vilket är inräknat i offererat/avtalat pris. Detta ska ske för samtliga upphandlande enheter för vilka upphandlingen genomförts. Utbetalning ska ske halvårsvis i efterskott (räknat på avtalsår). Den administrativa avgiften utbetalas till : Växjö kommun, upphandlingsenheten, bankgironummer Leveransvillkor Avgifter för leverans (faktureringsavgifter) Fakturerings- expeditions- eller liknande avgifter ska ej utgå. Sida 19 av 23

20 Underleverantör Leverantör får ej anlita annan att fullgöra hela eller delar av uppdraget utan Köparens skriftliga medgivande. Vid anlitande av underleverantör svarar leverantör för underleverantörs uppdrag som för sina egna uppdrag Emballage Kostnader för emballage och för omhändertagande av emballage ska ej debiteras. Eventuellt emballage omhändertas av säljaren Felaktig leverans Vid felaktig leverans ska säljaren så snart han får meddelande från den avropande enheten genomföra en omleverans, enligt överenskommelse med köparen Ersättningsleverans Ersättningsleverans godkänns ej utan särskilt medgivande från köparen. Om ersättningsvarans pris är högre än anbudsvarans, ska anbudsvarans pris gälla Leveransuppföljning Under avtalstiden äger Köparen rätt att genomföra uppföljningar för att kontrollera att Leverantören uppfyller sina åtaganden gentemot Köparen enligt detta avtal Ansvar Säljaren är skyldig att med den skyndsamhet omständigheterna kräver, på egen bekostnad avhjälpa, fel eller brister i tillhandahållna tjänster, som består i att tjänsten inte uppfyller avtalad specifikation eller funktionalitet eller inte kan anses vara ägnad för sitt särskilda ändamål. Säljarens ansvar omfattar inte fel eller brist i tjänsten som beror på Köparen. Säljaren ansvarar för fel eller försummelse som ligger honom till last vid uppdragets utförande och ska ersätta skada som åsamkas Köparen eller tredje man mot vilken Köparen svarar Försäkringar och tillstånd Leverantören har erforderliga försäkringar och tillstånd som är gällande hela avtalsperioden Övriga villkor Handlingarnas inbördes ordning Detta avtal samt de handlingar som förekommit avtalet, nedan kallade kontraktshandlingarna, kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Detta avtal 2. Köparens förfrågningsunderlag med bilagor 3. Standardavtal ALOS Säljarens anbud Sida 20 av 23

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2012-12-20 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand 2012-152 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 20 Dnr UPP 12-002-055 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 UPPHANDLING AV HEMTJÄNST ENLIGT LOV 2015-07-01 Sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum 2012-01-27 Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer