Skul1e något vara oklart är Ni givetvis välkomna att kontakta Kjell Svensson eller undertecknad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skul1e något vara oklart är Ni givetvis välkomna att kontakta Kjell Svensson eller undertecknad."

Transkript

1 Göteborg den 2 j u ni Wtlhs K om mtmleduingskon toret/u pphandli n gsa v del n ingen 45 l 81 Uddevalla Telefon: Fax: Hem sida: Direktlel: Direl<tfax: Epost: Vi översänder försälcringsbrev och premiefaktura avseende företagsforsäkring placerad i Folksam for försäkringsperioden l-0 l. Försäkringen är placerad i enlighet med Ert uppdrag och av Er lämnade instruktioner. Försäkringshandlingama har kontrollerats av oss. För att säkerstä lla att f<>rsäkringsskyddct motsvarar Era krav ber vi även Er kontrollera försäkringshandlingarna noggrant. Observera särskilt eventuella förbehåll samt försäkringsvillkorens bestämmelser avseende försäkringstagarens infonnationsplikt och tidsfrist för skadeanmälan. Om Ni fim1er att innehållet är felaktigt eller på annat sätt inte motsvarar Era krav är det av största vikt att Ni återkorn mer till oss inom 14 dagar. I allilat fall forutsätter vi att Ni godkänt fcirsäkri ngsavtalet. Observera att premien skall vara forsäkringsbolaget tillhanda senast for att forsäkringsskyddet skall hållas i kraft. Vid dröjsmål med betalning kan konsekvensen bli att försälcringss.kyddet inte är gällande. Originalfakturan är även sänd till faktureringsadress enligt överenskommelse. Skul1e något vara oklart är Ni givetvis välkomna att kontakta Kjell Svensson eller undertecknad. Med vänlig hälsning Willis AB CRS Göteborg KjeU Svensson Account Manager Vi tackar f6r visat förtroende och ser fram emot ett fortsalt samarbete baserat pa vara etiska regler "C/ient Bi/l of Rights" som ni tidigare tagit del av. Dokumentet finns även ti/lgängligt på vär hemsida se ("Hur vi arbetar') och kan dessutom beställas från oss. Säte Slackholm Organisationsnummer SE Momsgruppnummer SE Willis AB CRS Göteborg Box SIOCI<holm

2 Folksam Stockholm Faktura , Telefonnummer vid frågor Förmedlare: Willis AB Förs(lkringsärenden: lntrllffad skada: Kund Fakturanummer Belopp att betala Betala senast Betalning ss ätt , W~ a Bankgiro Vid betalning på annat sätt, ange alltid OCR-nummer 20 O U '15 6W 6077 B i l UVf~~lf\-K1\I\RA&tRvic:t lb-5~~ao: los\ol <Ro~t- ~111oD~~ \0(o~~~\.5M Specifikation Förs akring nr Årspremie Förnyad Mäklararvode: l debiterad premie ingår mäklararvode med 1 O %. Period/ Summa Belopp , ,00 Folksamömsesidig Bakförsäkring Stockho~n. Telelon FaxOS Besök Bohusgatan 14. Wllt'W.folksam.se Sl'frelsens säte Stockhorn. Q-g. nr Bankgiro IB/>N SE l S'Mft SVIIEDSESS _bankgirot Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via Bankgiro Personkonto ~ Privatgiro Balanskonto Sparbanksgiro Använder du Bankgirots Leverantörsbetalningsrutin (LB) ange nedanstående referensnr. Bel>tlr*1gsavsllndare Uddevalla INBEf ALNING/GIRERING lnbel avgift Ofytls av bankro) AVI Fakturanummer Belopp att betala SS1 291,oo Betala senast o1 Vid internet eller annat betalningssätt ange OCR-nr OCR Frlln bankgirom (vid grering) 111 barll<gironr Betalnh,gsmottl!t;;ll~'o Folksam VAR GOD GÖR INGAÄNDRINGAR MEDDELANDEN KAN JNTE LÄMNASPÅ AVIN ----~~R~~~,~~~~~~~~~~~ ~,~=~~oo~or~~~~~~ DEN AVLÄSES MASKINELL T # # > #41#

3 - Folksam Försäkringsbrev Stockholm Telefonnummer Vid frågor Förmedlare: WillisAs Försäkringsärenden: Inträffad skada: Uddevalla '?l OU.O.O.fiB , t;07e 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare Försäkringsperiod Försäkringsnummer Försäkringsnummer vidskada Årspremie Förnyelse av försäkringsavtal Kommunolycksfall K47726 Se faktura Sammanställning Villkor Avtalad försäkringsomfattning Försäkringsbelopp Grundförsäkring Enligt villkor Sveda och värk Enligt villkor Ekonomisk invaliditet Beräknas på högst 15 basbelopp Krisförsäkring Enligt villkor Smitta HIV-virus/Hepatit Engångsbelopp 5 basbelopp Lyte och men (ink! ärr) Enligt fastställd tabell För försäkringenfarna gäller villkoren enligt nedanstående förteckning. Senaste villkorsversionen kan hämtas via www. folksam.se eller genom att kontakta oss. 811 Försäkringsvillkor för kommunolycksfallsförsäkring K326: 1 Krisförsäkring K327: 1 Smitta av HIV -virus och hepatit Folksam ömsesidig Std<lörsäk1ing StockhoiM. Telefon Fax BesökBohusgatan 14. Styrelsens sätestockhoim. Org.nr

4 Folksam Stookholm Försäkringsbrev F öretagsförsäkring Telefonnummer ~d frågor Förmedlare: Willis AB Försäkringsärenden: Inträffad skada: Uddevalla Kommunolycksfall or F örsäkringsvi Il kor Försäkringsperiod 811,K326:1,K327: Försäkrade är enligt inskickad lista. Årspremie per person Antal personer Premie per person Kategori 01 Kategori ,55 kr 128,92 kr Grundförsäkring Valda tillägg Självrisk Objekt Läkekostnader Resekostnader Tandskadakostnader Skadade kläder och glasögon Merkostnader Medicinsk rehabilitering Tekniska hjälpmedel (vid minst 50 procent invaliditet) Medicinsk invaliditet - Vid invaliditetsgrader lägre än 50 procent F orsakringsbelopp Enligtvillkor Högst0,25 Pbb Beräknas på 15 Pbb - Vid invaliditetsgrader 50 procent och högre Beräknas på 30 Pbb Dödsfall oavsett orsak (med åldersbegränsning) Objekt Ekonomisk Invaliditet Sveda och värk Lyte och men (inkl ärr) Krisförsäkring Smitta HIV -virus/hepatit Försäkringen gäller utan s jilvrisk. 1 basbelopp F orsakringsbelopp Beräknas på högst 15 basbelopp Enligtvillkor Enligt fastställd tabell Enligt villkor Engångsbelopp 5 basbelopp Övrigt Vissa ersättningsförmåner är knutna till basbelopp. Med basbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs för varje år enligt lagen om allmän försäkring, i fortsättnngen kallat basbelopp i villkor, försäkringsavtal och försäkringsbesked. Folksam förbehåller sig rätten att, med anledning av lagändringar och/e ller myndighetsbeslut göra generella premiehöjningar och/eller andra generella ändringar under försäkringstiden. Sådan ändring träder i kraft tidigast 30 dagar från det att försäkringstagaren underrättats om ändringen. Folksam Ömsesidig Sakförsäkrlng Stookholm. Telefon Fax Besök Bohusgatan 14. Styrelsens säte Stookholm. Org.nr

5 - Folksam Försäkringsbrev 5 l stockhalm T alefonnummer vid frågor Förmedlare: Willis AB Försäkringsärenden: Inträffad skada: Uddevalla?O , \+1 Kategori 01 Kategori 02 Kategori03 Närförsäkringen gäller Med skoltid/verksamhetstid avses Försäkringen gäller under ordinarie verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvaranda samt resa till och från. Försäkringen gäller för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten såsom skolresor och praktik med mera och som är godkända av rektor eller motsvarande. Med dygnet runt avses Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden. Försäkringen är giltig till och med 1/Q det år som barnen/eleverna går ut förskola, förskoleklass, grund- respektive gymnasieskola. Med fritid avses Försäkringen gäller under övrig tid som inte är skoltid/verksamhetstid_ Vem försäkring gäller för Kategori01 - Elever i grundläggande vux, gymnasial vux, yrkesvux, yrkeshögskola, särvux, SFI. Elever i kvalificerad yrkesutbildning, I<Y(i kommunen och i andra kommuner) - Barn i öppen förskola som vistas i skolan - Personer i korttidsverksamhet, stödfamilj, ledsagar service, samt personer med beslut om personlig assisstent mindre än 10 timmar/dygn -Personer inom psykisk vård i daglig verksamhet -Personer i arbetsträning/yrkesintroduktion/daglig verksamhet -Personer som deltar l volontärverksamhet - Personer i planlagd verksamhet avseende arbetsträning, arbetsprövning och arbetsbedömning genom Finsam Kategori 02 -Barn och elever i förskola och pedagogisk omsorg (kommunal och enskild), grundskola, gymnasieskola, särskola och fristående skolor i kommunen - Barn och elever folkbokförda i Uddevalla kommun i förskola och pedagogisk omssorg (kommunal och enskild), grundskola, gymnasieskola, särskola och fristående skolor i annan kommun - Elever i familjeförskola -Personer i familjehem/fosterhem, kontakthem -Personer i gruppbostad, i daglig verksamhet samt personer med beslut om personlig assistent mer än 10 timmar/dygn - Personer plalcerade i hem för vård och boende(hvb) i Uddevalla eller annan kommun -Arbetslös ungdom som deltar i arbetmarknadspolitiska åtgärder - Frivilliga ledare (utan LFAfTFA) samt övriga barn och ungdomar som deltar i övrig av kommunen bedriven verksamhet FolksamÖmsesidigSakförsäkring 10660Stockholm. Telefon Fax Besök Bohusgeten 14. Styrelsens sätestockholm. o-g.nr

6 Folksam Försäkringsbesked :rr o6.04.w 121r, r.w; K Olycksfallsförsäkring för elever. barn och andra grupper inom Uddevalla Konunun verksamhetsområdeenligt nedanstående specitikation. Försäkringens giltighet rörsäkringen gäller från och med till och med , enligt villkor Bu. Ersättningsförmåner Läkekostnader Resekostnader Tandskadekostnader Skadade kläder och glasögon Merkostnader Sveda och värk Lyte och men Qnklusive ärr) Medicinsk rehabilitering Tekniska hjälpmedel Medicinsk invaliditet -Vid invaliditetsgrader lägre än 50 procent -Vid invaliditetsgrader 50 procent och högre Ekonomisk invaliditet Dödsfall oavsett orsak (med åldersbegränsning) Krisforsakring Smitta HIV-virus/Hepatit Högst 0.25 Pbb Enligt fastställd tabell Enligt fastställd tabell Beräknas på högst 15Pbb 30Pbb Beräknas på högst 15 basbelopp 1 Pbb Högst 1 o behandlingstillfällen Prisbasbeloppet ( Pbb) för år 2015 är kronor. Försäkringen gäller utan självrisk. 5 Pbb Information Här följer en kortfattad beskrivning av försäkringsinnehället. F ör försäkringen gäller de fullständiga försäkringsvillkoren, som du kan få via Kormmmen eller närmaste Folksamkontor. Observera att försäkringen för din del endast omfattar de ersättningsmoment som beskrivs i detta försäkringsbesked. Försäkringsvillkoren gäller för ett kalenderår i taget. Ersättning lämnas enligt de försäkringsvillkor som gäller det är försäkringsfallet inträffar. Omfattning Försäkringen kan gälla under: verksamhetstid dygnet runt fritid Med skoltid/verksamhetstid avses :f-örsäkringen gäller w1der ordinarie verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande samt resa till och från. :f-örsäkringen gäller för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten såsom skolresor och praktik med mera och som är godkända av rektor eller motsvarande. Med dygnet runt avses Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningsliden. Försäkringen är giltig till och med 1/9 det år som bamen/eleverna går ut förskola, förskoleklass, grundrespektive gymnasieskola. Med fritid avses f örs~ikringen gäller under övrig tid som inte är skoltid/verksamhetstid. Vem försäkringen gäller för Verksamhetstid -Elever i grundläggande vux, gymnasial vux, yrkesvux, yrkeshögskola, särvux, SFI. Elever i kvalificerad yrkesutbildning, K Y (i ko filmmen och i andra korrummer) - Barn i öppen förskola som vistas i skolan - Personer i korttidsvcrksamhet, stödfamilj, ledsagarservicc, samt personer m~ beslut om personlig assisstent mindre än 10 linunar/dygn - Personer inom psykisk v~u d i daglig verksamhet - Personer i m be~tr~ining/yrkesintroduktion/daglig verksamhet - Personer som deltar i volontärverksamhet - Personer i planlagd verksamhet avseende arbetsträning. arbetsprövning och arbetsbedömning genom Finsam Dygnetrunt - Barn och elever i förskola och pedagogisk omsorg (kommunal och enskild), grundskola, gymnasieskola, särskola och fristående skolor i kommunen - Bam och elever folkbokförda i Uddevalla kommun i förskola och pedagogisk omssorg (konununal och enskild), grundskola, gymnasieskola, särskola och fristående skolor i annan konunun - Elever i familjeförskola -Personer i familjehem/fosterhem, kontakthem

7 - Folksam Försäkringsbesked ;><.) ~? OH.().1.!J <10 ~~? Personer i grupp bostad, i daglig verksamhet samt personer med beslut om personlig assistent mer ån 10 timmar/dygn -Personer pl.alcerade i hem för vflrd och hoende{hvb) i Uddevalla eller annan kommun -Arbetslös ungdom som deltar i arbetmarknadspolitisk.a åtgärder - Frivilliga ledare (utan LF A/TF A.) samt övriga ha m och ungdomar som deltar i övrig av komrotmen bedriven verksamhet Begränsningar i försäkringens giltighet Ersältning lämnas inte om vistelsen utanför Norden varar mer än 12månnder i en följd. Ersättning lämnas inte för kostnader för hemtransport. Ytterligare begränsningar finns. (Se närmru e punkt 12 i villkor Bn.) Ersättningen m.muas endast från en kommunolycksfallsförsäkring om den försäkrade omfattas av flera kommunolycksfallsförsäkringar i Folk.sam. Vad menas med olycksfallsskada? En olycksfallsskada är en kroppsskada.som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. (Se närmare punkt 1.6 i villkor B 11). Ersätt n i ng sförmåner Läkekostnader Ersiittning lämnas för nödvändiga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel under förutsättning att de föreskrivits av läkare för att läka skadan. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfållet. Kostnader ersätts bara där vård ges som ocksi't ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt fmansieras av offentliga medel. Resekostnader Ersättning lämnas för resekostnader under den akuta sjuktiden, längst fem år från det att olycksfallsskadan inträffade. Resor tillifrån vård och behandling Ersättning kan lämnas med högst den egenavgift för sjukresor som anges i lagen om allmän försäkring. Billigast möjliga färdsätt ska användac;. M er kostnad er for resor mellan bostad en och d en fasta utbildnings platsen Läkare ska föreskriva sårskilt transportmedel. Kostnaderna ska vara prövade och godkända av Folksam innan resan påbörjas. Tandskada Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för behandling av tand eller tandprotes som skada" i munnen. Kostnaderna ska ha uppkommit inom f e m år från skadetillfållet. Kostnaden mästc vara godkänd av Folksam innan behandlingen påbörjas. Måsteslutbehandling av skadan skjutas upp gäller särskilda regler, se punkt 2.3 i villkor Bn. Tandc;kada som uppkommit vid tuggning eller bitning anses inte som olycksfajisskada. skadade kläder och glasögon Leder olycksfallsskadan till att den försäl.'tade måste behandlas av Hikare länmas ersättning för kostnader för skadade kläder och glasögon. Ersättning lämnas med högst0,25 hasbelopp per skadetillfälle. Ersättning lämnas inte för utrustning och liknande. Merkostnader Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas av läkare lämnas ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler för nödvändiga merkostnader som uppkommer under den akuta sjuk tiden. H ögsta ersättning är ett plisbasbelopp per skadetillfälle. Sjukhusvistelse Om denförsäkrade blir inskriven på sjukhus lämnas ersättning med 0,25% av plis basbeloppet. för varje dag av vistelsen. Ersättningen avser att till viss del tiicka kostnader för till exempel sjukhusvård, hesöksresor, tidningar, telefon och andra kostnader. Begränsningar Ersättning för kostnader lämnas i den mån de inte ersätts från annan försäkring. Begränsningar fnms även vid privat vård samt for forsäkrad som inte har rätt till ersättning frän försäkringskassan. Kostnader för privat Vci.rd och/eller hemtransport ersätts inte. Sveda och värk Ersättning kan lämnas från och med andra veckan om den försäkrade vårdas hemmaeuer på sjukhus. Ersättning lämnas enligt Folksams ta hell.

8 Folksam Försäkringsbesked Dotum CJ.04.i>U 1i'H> [);06 ~~ 6 2 Lyte och men (inkl ärr) Ersättning lämnas enlig L P olksams "'l'abell för beräkning av kvarstående lyte och men". Medicinsk rehabilitering Ersättning lämnas för kostnader i samband med rehabilitering i form av luldersökning, behandling och värd. Ersättning kanlämnas med högst ett pris basbelopp. Medicinsk invaliditet Ersättning kan lämnas med så stor del av försiikringsbeloppet som motwarar invaliditetsgraden. Rätt till ersättning forcliggcr tidigast t v å år efter det att olycksfalls.c; kadan inträffade. Tekniska hjälpmedel Om olycksfallskadan förväntas leda till varaktig medicinsk invaliditet med minst 50 procent Uimnas ersättning för tekniska hjälpmedel. Ersättning kan lämnas med högst ett basbelopp för kostnader som uppkommit inom fem år från skadetiii fället. Ekonomisk invaliditet Ersättning kan lämnas om olycksfallsskadan dels medför en medici..nsk invaliditet pä minst 20 procent, dels leder till bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst. hälften och minst halv sjukersä tttting (inte tjds beg6insad) enligt lagen om allmän försäkring beviljas. Dödsfall Om den förs äktade, som uppnått t månads ålder men inte 25 år, avlider under försäkringens giltighetstid utbetalas ett dödsfalls belopp. För försäkrad som fyll i 25 år betalas ersättning ut endast om den försäkrade avlidit på gnmd av olycksfallsskada. Dödsfallsbeloppet utbebilas till dödsboet. Krisförsäkring Ersättning kan lämnas om den försäkrade drabbats av psykisk ohälsa på grund av en traumatisk händelse under försäkringens giltighetstid. Se villkor K326:1 om vilka händelser som omfattas. Smitta av HIV-virus och/eller Hepatit Om försiik:rad drabbas av smitta av HIV -virus ocllleller Hepatit i direkt följd a v olycksfallsskada under utbildning, praktik eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan ersättning lämnas med ett engångsbelopp. DeUir det fullständiga tilläggsvillkoret K327:1 from som gäller vid skada. Övrigt Begränsningar i försäkringens giltighet P örsäkringen gäller med begränsad omfattning vid Grov vårdslöshet, missbruk och brottslig handling Vistelse utomlands, krig, atomkämreaktion och vissa terrorhandlingar_ Sc försäkringsvillkoret. Åtgärder vid skada Sök läkare eller tandläkare. Anmäl skadan till Folksam, telefon g6o eller pä Kom ihåg au spara alla originalkvitton. Efterskydd Försäkringen gäller inte med något eft.erskydd. F ortsättn i ngsförsäkrin 9 Rätt Lill fortsättningsförsäkring ingår inte. Preskription- Vänta inte för länge Rätten till försäkringsersättning upphör tre är efter att den försäkrade har fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio är från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Eventuell talan motfolksam måste väckas inom dessa tidsgränser. Om den försäkrade har anmält en skada före preskriptionstidens utgång och är mic;snöjd med F olk:sams slutliga besked, har den försäkrade möjlighet att väcka talan inom sex månader från det att den fö rsäkrade fått beskedet, även om nämnda tidsgränser skulle överskridas.

9 - Folksam Stockholm ~ !\eo6 Telefonnummer vid frågor 501\4 6+1 Förmedlare: Willis AB Försakringsärenden: InträNad skada: Förnyelseinformation Nya preskriptions- och preklusionsrcglcr forån och med den 1 januari 2015 gäller nya preskriptions- och preklusionsregler för din försäkring. Eller ett antal Jagändringar har reglerna kring när du senast mr,ste anmäla försäkringsfall ändrats. Du kanläsa mer om hur de nya reglerna ser ut och hur det påverkar dig på folksam.se/foretag eller i ditt försäkringsvillkor. Nyttförsäkrbagsbrev Härmed översänder vi nya försäkringshandlingar. Det är viktigt att du kontrollerar försäkringsbrevet och meddelar oss om något inte stämmer. Villkor, självrisker och/eller premie kan ha ändrats. Premien framgår av fakturan eller bctalningsinformationen. Folksam önsesidig sakförsäkring S1ockholm. Telefon Fax BesökBohusgalan 14. Styrelsens säte stockhol m. Org.nr

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29 106 60 Stockholm Försäkringsbrev Telefonnummervid frågor Förmedlare: Marsh AB Försäkringsärenden: 08-4124200 Inträffad skada: 0771-960960 792 80 Mora 20 2 06.03.56 18 66 64 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare

Läs mer

F örsäkringen gäller under ordinarie verksamhet i skola, 2016-9-3, enligt villkor B14. Högst 0,25 Pbb. Med fritid avses.

F örsäkringen gäller under ordinarie verksamhet i skola, 2016-9-3, enligt villkor B14. Högst 0,25 Pbb. Med fritid avses. Fol sam 6 Krokoms Kommun K47636 Olycksfallsförsäkring för elever, barn och andra grupper inom Krokorns Kommun verksamhetsområde enligt nedanstående specifikation. Försäkringens giltighet Med skoltid/verksamhetstid

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala Se spec Se spec Försäkringsnummer: 2065589 Organisationsnr: 212000-1397 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2017-02-15 2017-01-01-2017-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Uddevalla

Läs mer

Folksam. Forsakringsbesked Foretagsforsakring

Folksam. Forsakringsbesked Foretagsforsakring Folksam Forsakringsbesked Foretagsforsakring Datum Kundnummer 2014-11-25 78188 20 3 2014-11-25 06.01.-i3 2586 iis>7 11316 8+1 Harjedalens Kommun K 47718 Olycksfallsforsakring lor clever, barn och andra

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala Se spec Se spec Försäkringsnummer: 59414 Organisationsnr: 212000-0340 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-12-01 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Katrineholms

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 431249 Organisationsnr: 212000-0985 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Hässleholms

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 2290111 Organisationsnr: 212000-0522 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Vaggeryds

Läs mer

Fö rsä kringsbrev Köllektiv ölycksfällsfö rsä kring 2017

Fö rsä kringsbrev Köllektiv ölycksfällsfö rsä kring 2017 Fö rsä kringsbrev Köllektiv ölycksfällsfö rsä kring 2017 Försäkringsnummer 1010 Försäkringstagare Ekerö kommun Orgnr 212000-0050 Utfärdat 2017-01-01 Försäkringsperiod 2017-01-01 2017-12-31 Årsförfallodag

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Kortfakta Skydd: Gäller dygnet runt. Hela livet ut. Pris: Begränsningar: Observera viktiga begränsningar under rubriken Inskränkningar i försäkringens giltighet.

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP595718. Kristinehamns kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

KFOs OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRIVILLIGARBETARE OCH PRAKTIKANTER MEDLEMSFÖRMÅN FÖR ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFOS MEDLEMSFÖRETAG

KFOs OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRIVILLIGARBETARE OCH PRAKTIKANTER MEDLEMSFÖRMÅN FÖR ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFOS MEDLEMSFÖRETAG KFOs OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRIVILLIGARBETARE OCH PRAKTIKANTER MEDLEMSFÖRMÅN FÖR ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFOS MEDLEMSFÖRETAG Volontärsförsäkringen ingår i medlemskapet och omfattar frivilligarbetare,

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan Kollektiv olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 6022847 Organisationsnr: 212000-1694 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Lidköpings

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP597533. Vimmerby kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP316715. Ulricehamns kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP244868. Osby kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med 1

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP585393. Aneby kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP756106. Åmåls kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun Habo kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP306359. har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med 1 januari 2014

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Försäkringsbesked Byggnads

Försäkringsbesked Byggnads Försäkringsbesked Byggnads Obligatorisk gruppförsäkring GF 965, GF 11417 och GF 967 Gäller från och med 1 januari 2017 I samarbete med Folksam Försäkrade Medlemmar i Byggnads. Dessa försäkringar ingår

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP310450. Västerås stad har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun Lekebergs kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet. Gäller från och med 1 januari 2008

Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet. Gäller från och med 1 januari 2008 Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet Gäller från och med 1 januari 2008 2 Omslagsfoto Tomas Gustafsson gesonsfoto Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer K 64970 Detta är en kortfattad

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP262723. Höörs kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Olycksfall januari 2010

För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Olycksfall januari 2010 För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Olycksfall 60+ 1 januari 2010 Dags för full frihet När du blir äldre förändras det försäkringsskydd du har via kollektivavtal och medlemskap i Handels. Men ditt behov förändras

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP426883. Kalix kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring för barn, elever och andra grupper Gäller från och med 1 januari 2006

Villkor för Olycksfallsförsäkring för barn, elever och andra grupper Gäller från och med 1 januari 2006 Villkor B 06 (Version 2) Villkor för Olycksfallsförsäkring för barn, elever och andra grupper Gäller från och med 1 januari 2006 1. Information Försäkringsvillkoret innehåller samtliga ersättningsmoment

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 81 Datum 2011-06-07 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 kollektivforsakring@trygghansa.se Kyrkesunds Båthamnsförening c/o Marianne Carlsson Ridlärargatan 8 J 431 62

Läs mer

oihsaill 11 Försäkringsbrev Brf Hagen Försäkringstagare Brf Hagen Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal

oihsaill 11 Försäkringsbrev Brf Hagen Försäkringstagare Brf Hagen Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal oihsaill 2 Förmedlare: Norrflnans Brf Hagen Inträffad skada: 0771-960 960 1 7 7 23 Järfälla 20 2 2014-11-25 06.01.43 261 o 1944 7 1 Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal Försäkringstagare

Läs mer

Kommunolycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Kommunolycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2 Försäkringsvillkor B11 3 Innehåll 1. Översiktlig information...4 2. Kostnader för skadans läkande...5 3. Medicinsk

Läs mer

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring Stockholm. Telefon Fax Besök Bohusgatan 14.

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring Stockholm. Telefon Fax Besök Bohusgatan 14. Försäkringsbrev Företagsförsäkring 1 1 1 7 2 8 Stockholm Utfärdat på grund av Ändring av försäkringsavtal Försäkringstagare Försäkringsperiod 2014 01 01 2015 01 01 Försäkringsnummer 272056 Samlingsförsäkring

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011

Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011 Villkor B11 Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011 1. Information Försäkringsvillkoret innehåller samtliga ersättningsmoment som kan ingå i försäkringsskyddet.

Läs mer

Falskt. RBförsäkring.se. VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT Referensnr Kronor Öre

Falskt. RBförsäkring.se. VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT Referensnr Kronor Öre Faktura Fakturanummer 58343880 Försäkringsnummer Organisationsnummer Fakturan avser Er Fastighetsförsäkring Betalningssätt Årspremie Premie att betala Helår Sista betaldag 2016-12-31 Observera sista betaldag.

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Försäkringsbesked Livsmedelsarbetareförbundet

Försäkringsbesked Livsmedelsarbetareförbundet Försäkringsbesked Livsmedelsarbetareförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 14700-00016, GF 14701-00016, GF 38000 och GF 38001 Gäller från och med 1 januari 2017 I samarbete med Folksam Försäkrade Medlemmar

Läs mer

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation 1 juli 2014 Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation i samarbete med Folksam Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Svenska Skidförbundet

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2010 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Lagförsäkringen och ungdomsförsäkringen

Lagförsäkringen och ungdomsförsäkringen Lagförsäkringen och ungdomsförsäkringen Försäkringsinformation 2013 Förbundets nya licens- och ungdomsförsäkring 2013/2014 Inför årets säsong har Förbundet genomfört en upphandling av licens- och ungdomsförsäkringen.

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Svenska Skidförbundet

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2012 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009 Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2009 2 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren finns en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Olycksfallsförsäkring heltid

Olycksfallsförsäkring heltid 1 Olycksfallsförsäkring heltid (OFH Euro Accident) Giltighet Försäkringen galler vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för dig som umgås med hästar. hästsäker

Olycksfallsförsäkring för dig som umgås med hästar. hästsäker Olycksfallsförsäkring för dig som umgås med hästar hästsäker 3 För ett säkrare hästliv Att umgås med hästar är både roligt och stimulerande men inte helt riskfritt. Olycksfallsförsäkringen Hästsäker gäller

Läs mer

Försäkringsinformation 2016/2017, Hockey

Försäkringsinformation 2016/2017, Hockey Försäkringsinformation 2016/2017, Hockey Försäkringsnummer 951257 licensförsäkringen 107248 ungdomsförsäkringen Försäkringsperiod: 1 oktober 30 september VILKA ÄR FÖRSÄKRADE LAGFÖRSÄKRINGEN Försäkrade

Läs mer

Försäkringsbesked Industrifacket Metall

Försäkringsbesked Industrifacket Metall Försäkringsbesked Industrifacket Metall Obligatorisk gruppförsäkring GF 59000, GF 2400 och GF 2401 Gäller från och med 1 januari 2017 I samarbete med Folksam Försäkrade GF 59000 Medlemmar i Industrifacket

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-12-03 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-12-03 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 2810893 Organisationsnr: 212000-1132 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-12-03 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Lunds kommun

Läs mer

Villkor L304. Kollektiv Olycksfallsförsäkring. Gäller från och med den 1 juli 2007

Villkor L304. Kollektiv Olycksfallsförsäkring. Gäller från och med den 1 juli 2007 Villkor L304 Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller från och med den 1 juli 2007 Olycksfallsförsäkring 1. Försäkringen gäller med följande moment Akutersättning Merkostnader Tandskadekostnader Olycksfallskapital

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort bildspel

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för nyanlända & spontanidrott. Robert Rentsch, Folksam Idrott

Olycksfallsförsäkring för nyanlända & spontanidrott. Robert Rentsch, Folksam Idrott Olycksfallsförsäkring för nyanlända & spontanidrott Robert Rentsch, Folksam Idrott 070-373 01 82 BAKGRUND till INTEGRATIONSFÖRSÄKRING Målbilden = likartat försäkringsskydd som SF tecknat för sina spelare/ungdomar

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation 1 juli 2015 Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation i samarbete med Folksam Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Försäkringsinformation för lag och ungdom - Svenska Ishockeyförbundet

Försäkringsinformation för lag och ungdom - Svenska Ishockeyförbundet Page 1 of 6 Lagförsäkringen och ungdomsförsäkring Försäkringsinformation 2013 Page 2 of 6 Förbundets nya licens- och ungdomsförsäkring 2013/2014 Inför årets säsong har Förbundet genomfört en upphandling

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring

Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring Förköpsinformation Barnförsäkring Kortfakta Skydd: Gäller dygnet runt. Gäller både sjukdom och olycksfall. Ger ersättning för merkostnader. Pris: Du kan välja mellan två försäkringsbelopp och premien avgörs

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer