Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB."

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Danmarksaffären Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Det fria ordet Sidan 2 Omvärldsartiklar Åtgärder mot krisen Är du socialt kompetent Sänkt pension i ny prognos m.m. Sidan 3-5 Näringsminister Maud Olofsson på gårdagens presskonferens Foto: Posten AB Årsmöte Nytt datum 19 mars, kl Ännu ett steg närmare ett samgående mellan Posten och Post Danmark Det tog tio månader innan Posten och Post Danmark kunde komma fram till ett aktieägaravtal efter avsiktsförklaringen den 1 april förra året. Det största problemet har varit riskkapitalbolaget CVC:s roll och ägarandel i Post Danmark. Nu har den danska staten ingått avtal om köp av CVC:s aktier i Post Danmark under förutsättning att fusionen genomförs. Dessutom har CVC och Post Danmark ingått avtal om att CVC ska köpa Post Danmarks aktier i den belgiska posten, De Post La Post. CVC kommer därmed inte att ingå i den nya koncernen. Medarbetarna i det fusionerade bolaget kommer på sikt erbjudas att köpa aktier i bolaget. Fram till dess fördelas rösterna i bolaget till 50/50 mellan den svenska och den danska staten. Den svenska staten får ca 60 procent och den danska staten ca 40 av kapitalet. Den svenska staten får även en extra utdelning om 1,4 Mdr kronor. Beslut om koncernens eventuella börsnotering skjuts också på framtiden. Enligt näringsminister Maud Olofsson innebär det nordiska samarbetet en större naturlig hemmamarknad. På frågan om ytterligare staters postföretag kan knytas till koncernen säger hon: Det är inte uteslutet men frågan är inte aktuell i dagsläget. Ett intressant ställningstagande som vi från ST inom Posten har förordat under en längre tid. Från ST inom Postens sida är vi positiva till att utvecklingen mot en ny stor nordisk postkoncern nu har tagit ny fart. Vi har länge hävdat att en gemensam nordisk postkoncern är det bästa alternativet för en fortsatt stark verksamhet när den totala avregleringen av den europeiska postmarknaden är ett faktum om några år. Än är det dock inte riktigt klart. Nu ska danska folketingets finansutskott formellt godkänna sammanslagningen varefter affären ska prövas av EU:s konkurrensmyndighet. Ordförande, ST inom Posten Kundintegration extern Övergång till Strålfors Sjukförsäkringen Medlemsmöte 12 mars Meddelande AB Representantskap Den 22 april 2009 Medinflytandeavtalet Nu startar lokal anpassning Vi jobbar för dig Dina fackliga företrädare Logistik AB Heltid eller deltid Omorganisation Härryda Lägesrapport Logistik Saker på gång... Årsmöten stundar 7 årsmöten i mars Sidan 6 Sidan 7 Sidan 8

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Ordföranden har ordet Avdelningsstyrelsen Ordförande Kjell Öström Vice ordförande Bo Fröström Kassör Anki Fällén Studieorganisatör Deborah Pettersson Torbjörn Larm Ersättare Ann-Katrin Broman Ersättare Sektioinsordföranden Sören Jakobsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Kansli Elisabeth Jonsson Posten AB Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Börje Berglund Redaktör Redaktionskommitté Bo Fröström Jan-Ivar Åström Gudrun Glipe Bosse Palmberg Webbtidningen ST-posten utkommer med 16 nummer per år. Normalt var tredje vecka med ett uppehåll under sommar och jul. Ordförande uttrycker avdelningens uppfattning övriga artikelförfattare sin egna. Det fria ordet Posten var fram till mitten av talet en relativt öppen organisation. De förändringar av verksamheten som planerades, organisationsförändringar m.m. diskuterades öppet och personalens möjligheter att lägga fram synpunkter och förslag, hanterades via de fackliga organisationerna. Posten var då ett affärsverk och följde de regler som gällde för offentliga verksamheter. När Posten omvandlades till ett aktiebolag 1994 märktes en liten förändring i öppenheten. Att förändringen inte blev så stor berodde med all säkerhet på den tradition som fanns bland Postens anställda samt att chefen för Posten var densamme som under affärsverkstiden. Posten fick en ny vd 1999 och under de följande åren märktes en tydlig förändring vilken innebar ett betydligt mer omfattande hemlighetsmakeri. Den nye chefen kom från näringslivet och hade inte den erfarenhet av statlig verksamhet som den tidigare chefen hade. Det här innebar att i stort sett allt som hade med förändringar i organisationen att göra, blev hemligstämplat. Inget fick komma till personalens kännedom. De fackliga företrädare som tog del i förändringsarbetet belades med tystnadsplikt. Ett skäl till att det blev så här var att den nye chefen ville att Posten skulle agera som ett börsnoterat företag och därmed följa det regelverk som gäller för sådana företag. Detta innebar samtidigt stora svårigheter för de fackliga företrädarna att diskutera förändringsarbetet med sina medlemmar. Däremot fanns det fortfarande stora möjligheter för de fackliga representanterna att framföra synpunkter och att kritisera uppenbarliga tokigheter i de förslag som lades fram. Den dåvarande ledningen ville inte att de anställda själva skulle vara involverade i förändringsprocessen men man lyssnade gärna på vad de anställdas företrädare förde fram. År 2003 var det dags för chefsbyte igen och hemlighetshysterin avtog något. Däremot blev det svårare att framföra kritik mot de förslag till förändringar som lades fram från ledningens sida. Jämfört med tiden fem år tidigare hade det blivit svårare att föra personalens talan i samband med förändringar i organisationen. Under senare år har den här inställningen, från ledande personer, förstärkts och hemlighetsmakeriet har på nytt ökat i omfattning. Ett skäl till det är givetvis att de som blir chefer på nivå ett och två idag inte har någon bakgrund i Postens historia utan har fått sina befattningar på meriter från andra företag. Den interna rekryteringen till högre befattningar har ju varit närmast obefintlig under många år. Idag råder en ganska omfattande rädsla bland chefer i Posten. De flesta handlingar, det må vara en mindre förändring av verksamhet, organisationsförslag, vilka som sökt en ledig befattning, vilka som ska kallas till intervju o.s.v., är alla stämplade Konfidentiellt eller Företagshemligt. Vad är man rädd för? Det kan inte vara börsreglerna eftersom Posten inte är börsnoterat. Kan det vara rädsla för personalens synpunkter och kritik? Vill man inte stå upp för sina idéer och förslag? Fackliga företrädare som får kännedom om förestående förändringar får inte tala med någon, inte ens med varandra. Dessa ska också helst ta emot informationen utan att lämna synpunkter och konstruktiv kritik. Att den facklige företrädaren diskuterar en sådan fråga med sina medlemmar är helt uteslutet och betraktas som en illojal handling. Den här utvecklingen kunde ingen förutse 1997 när vi skrev medinflytandeavtalet med Posten. Då var tanken att planerat förändringsarbete skulle diskuteras med de fackliga företrädarna i Samverkan, med all personal vid Arbetsplatsträffar och med enskilda medarbetare i Utvecklingssamtal. Då hette det att Personalen är vår viktigaste resurs och deras medverkan i förändringsarbetet är nödvändig. Med facit i hand så här långt verkar det istället som utvecklingen gått åt andra hållet, personalen har blivit insatsvaror som ska utföra ett uppdrag, inte komma med synpunkter. Ett klart avsteg från både avtalet och intentionerna i Den Goda Arbetsplatsen vilket var en ledstjärna under några år i början av 2000-talet. Det finns en kraft i personalens medverkan vid förändringsprocesser och i det fria ordet som Postens chefer på olika nivåer bör uppmuntra och ta tillvara istället för att gömma sig bakom en trave hemligstämplar. Ordförande ST inom Posten > 2 <

3 Omvärldsorientering Regeringen presenterar åtgärder mot krisen Den 22 januari lade regeringen fram propositionen Åtgärder för jobb och omställning. I den presenteras förslag för att möta den ekonomiska nedgången i spåren av den internationella finanskrisen. Åtgärderna i propositionen omfattar bland annat stöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa i form av bland annat coachning och fler praktikplatser, förstärkt stöd till långtidsarbetslösa genom fördubbling av kompensationen till arbetsgivare för nystartsjobb, fler platser på yrkeshögskolan och yrkesinriktad gymnasial utbildning samt omfördelning av medel mellan universitetet och högskolan. Åtgärderna i propositionen uppgår till drygt 8 miljarder kronor för Sammantaget uppgår regeringens satsningar i budgetpropositionen för 2009, de åtgärder som vidtagits under hösten 2008 och de förslag som presenteras i denna proposition till 40 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,3 procent av BNP. 8-mars aktiviteter I ST:s samtliga regioner och i Stockholm planeras för särskilda aktiviteter med anledning av den internationella kvinnodagen den 8 mars. Frukostmöten, frukostseminarier, teaterföreställning, stor happening med mera planeras och oftast i samarbete med TCOråd eller annat förbund. Mer information kommer inom kort! Är du socialt kompetent? Social kompetens är en efterfrågad egenskap bland arbetssökande. Och nog föreställer man sig att det arbetsgivaren vill ha är en hygglig prick som kan samarbeta med andra? Men är det inte lite klyschigt? Och är det verkligen vad som avses? Uttrycket kommer ursprungligen från USA och används när man pratar om mentalt handikappade. Det är ett uttryck för en person som på egen hand kan ringa telefonsamtal eller gå och handla. Det är rätt vanligt förekommande att arbetsgivare annonserar efter personal på vilken position det vara må och av gammal vana skriver att de behöver en person med social kompetens. Det är knappast en person som kan gå och handla själv de söker. Oftast är fråga om samarbetsförmåga och flexibilitet, så varför skriver man inte det i stället? Social kompetens är ett begrepp som har missbrukats. Man använder det exkluderande för att sätta stämplar på andra. Det behöver alltså inte betyda att man är en säljartyp av klassiskt mått som med statistik och kalkyler kombinerat med en vinnande stil och ett gnistrande leende får dig på fall. I det beteendet saknas äkthet, ett nyckelord när det gäller social kompetens. En chef som saknar social kompetens kan skada arbetsklimatet. Det handlar ofta om chefer som vill ha överdriven kontroll, inte vill eller vågar lita på andra, inte delegerar och inte lyssnar. En socialt kompetent person är möjlig och givande att samarbeta med. Den personen dömer inte andra som kommer med idéer även om de vid första anblicken kan verka tokiga. En person som förstår skillnaden mellan att göra misstag och att misslyckas. En som vågar stå för sin uppfattning även när det blåser motvind. Den personen är frikostig med beröm, äkta beröm, och har ofta en stabil självbild. Den som inte känner igen sig i den bilden behöver inte misströsta. Social kompetens är en process där man aldrig blir fullärd. Alla är socialt kompetenta. Att alltid jobba med sig själv, att fundera över sina egna åsikter och reaktioner och vara redo att ompröva dem. Det är att vara socialt kompetent. Veckopeng kan rädda vuxenekonomin Om man vill ge sina barn en god ekonomisk grund att stå på, så att de inte faller offer för snabba, dyra lån och riskerar att bli svårt skuldsatta i framtiden, behöver man tidigt lära dem om pengars värde. Liksom att det är klokt att spara innan man köper dyrare kapitalvaror. Genom att be barnen att handla mat ibland så lär de sig vad saker kostar. Man kan också göra en hushållsbudget för att visa vad familjens pengar ska räcka till, säger Ann-Sofie Magnusson, familjeekonom på Ikanobanken. Många barn har i dag inga egna pengar att handskas med utan får pengar när de behöver, vilket är synd eftersom de skulle lära sig mycket mer genom att ha en vecko- eller månadspeng, anser hon. Hur stor pengen ska vara beror på vad pengarna ska användas till. Det bästa är att resonera med barnet och sedan komma överens om ett belopp. Mitt råd är att ta till lite mer än vad som behövs för att ge barnet en möjlighet att spara en del. Och att man sedan är konsekvent och inte ger med sig om barnet gör av med pengarna i > 3 <

4 Omvärldsorientering förtid utan lär det att när pengarna är slut så är de det. För att uppmuntra till ett sparande kan man öppna ett sparkonto i barnets namn och sedan ge en sparbonus. Eftersom sparbeloppen är små så blir det inte heller så mycket i ränta. Men om man har möjlighet att ge en sparbonus som är lika stor som de pengar barnet sätter in så växer sparbeloppet snabbare. Och då får barnet snart chans att köpa saker som vecko- eller månadspengen normalt inte räcker till, vilket förhoppningsvis lär dem att det är bra att spara. Ann-Sofie Magnusson ser också gärna att barn får lära sig föra kassabok. När de börjat skolan och ofta tycker det är roligt att skriva och räkna så kan man köpa en liten kassabok och visa dem hur man kan fylla i sina inkomster och utgifter. Och det belopp som kan finnas kvar vid veckans eller månadens slut kan de kanske tänka sig att spara. Även om man själv kanske inte tycker det är roligt att föra kassabok så är det ett bra sätt att lära sig hålla koll på pengarna. När barnen kommer upp i tonåren kan man fördjupa deras ekonomiska kunskaper genom att visa hur man deklarerar liksom betalar sina räkningar och då också förklara varför det är viktigt att göra det i tid. Att få lära sig laga god, billig mat och baka eget bröd kan också bidra till en sund ekonomi som vuxen. Den som kan månadsspara åt barnen under uppväxttiden ger dem ett bra startkapital när det är dags att flytta hemifrån. Om pengarna sätts in på ett konto med hög ränta eller exempelvis en globalfond med låg avgift så kan även en hundralapp i månaden ha vuxit till ett ansenligt belopp på 20-års dagen. Ordförande ST inom Posten Att säkra kunskapsspridningen inom företaget blir allt viktigare I en undersökning som gjorts bland svenska chefer om de största utmaningarna under de kommande 3-5 åren hamnar spridning av kunskap inom företaget som en av de tre viktigaste. I den pressade föränderliga miljö som de flesta företag verkar i har kunskapsspridningen kommit mer och mer i fokus. Det finns helt enkelt inte tid för att var och en på egen hand skall uppfinna hjulet Ett hot är dock det revirtänkande och den interna konkurrensen som finns i alla företag. Det är därför av största vikt att företagsledningarna tar tag i denna viktiga fråga och uppmuntrar informationsspridningen och uppmärksammar de som på ett bra sätt delar med sig av sitt kunnande. Det är viktigt att poängtera kommunikationens roll och att det är en mycket viktig del av allas arbetsuppgifter att man delar med sig av sina kunskaper. Att rotera mellan olika funktioner bör uppmuntras i större utsträckning än vad som hittills har varit fallet. I vissa företag formuleras t.o.m. krav på intern rörlighet innan det kan bli frågan om befordran till högre tjänster. Ser vi till hur det är hos oss i Posten råder det ingen som helst tvekan om att rörligheten mellan bolagen måste öka samtidigt som kunskapsstrategin i högre grad måste förankras i affärsstrategin. Det saknas också i viss mån både kanaler uppifrån och ner i organisationen men kanske i ännu högre grad nerifrån och upp i organisationen. Det saknas också direkta incitament för medarbetarna att sprida sin specialkunskap vidare i organisationen. Sänkt pension i ny prognos Kjell Öström Den allmänna pensionen minskar nästa år med knappa 4 procent. Den prognosen gör Försäkringskassan. Med utgångspunkt från bl.a. Konjunkturinstitutets senaste siffror har Försäkringskassan för första gången gjort en prognos för balansen mellan tillgångar och skulder i det allmänna pensionssystemet. Resultatet av beräkningarna är att den allmänna pensionen 2010 minskar med 3,7 procent. Realt sett blir fallet ännu större om inflationen stiger under 2010 Minskningen i den allmänna pensionen 2010 berör både tilläggspensionen enligt ATP-systemet och inkomstpensionen enligt det nya allmänna pensionssystemet.. Dessutom påverkas änkepensionerna, men bara för dem som är födda För 2011 räknar Försäkringskassan med att pensionerna blir oförändrade. Först vid årsskiftet 2011/12 kan pensionärerna se fram emot en höjning. Då skrivs den allmänna pensionen upp med 7,3 procent enligt Försäkringskassans prognos. Pensionsarbetsgruppen där samtliga riksdagspartier (utom Miljöpartiet) är representerade har frågan på agendan vid sitt möte i början på februari. > 4 <

5 Omvärldsorientering Kursfallet sänker premiepensionen PPM-sparandet har utvecklats till en smärre katastrof. Tre av fyra sparare ligger back sen starten. Och inte ens den som lyckats med sina placeringar av PPM pengarna kan hoppas på någon större premiepension. Tre av fyra ( eller 72%) har sedan starten år 2000 ( egentligen sedan 1995 då pengarna låg i Riksgälden) har haft 0 eller en negativ årlig avkastning på insatta pengar. Det handlar om storleksordningen 4,3 miljoner PPM-sparare. Det finns sparare som haft en positiv värdeutveckling. Men i den gruppen finns bara ca 1,7 miljoner personer. Avkastningen har varit mager, bara någon eller några procent per år. Sannolikheten är stor för att en dålig sparstart också ger ett dåligt slutresultat dvs en liten premiepension. Varje år avsätts 18,5 procent av var och ens lön till det allmänna pensionssystemet. Av det beloppet går 16 procent till inkomstpensionen där värdet på pensionen följer med inkomstutvecklingen. 2,5 procent går till premiepensionen. Blandade arbetsgrupper blir effektivare När arbetsgrupper består av olika personlighetstyper ökar produktiviteten. Det visar en studie. Dessutom är det bra att ha äldre medarbetare med i arbetsgruppen. I undersökningen som gjorts av University of London framgår att de flesta i arbetsgruppen arbetar i genomsnitt 75 procent av sin heltidsanställning, Arbetsgruppen är produktiv under olika tider av arbetsdagen., vilket är ett problem om man inte kan arbeta under den tid på dagen som passar den egna rytmen. Genom att kombinera personalgrupper så att t.ex. inte alla morgontrötta hamnar i samma grupp, uppnås en jämnare arbetsrytm i gruppen och medarbetarnas egna produktivitet ökar. Personalen delas in i fyra kategorier: Morning glories morgonpigga personer som inte orkar hålla farten efter lunch Midday Maestros de är orkeslösa på morgonen, men arbetar för fullt mitt på dagen. Late Afternoon Slumpers de är bäst efter lunch, men trötta senare på eftermiddagen Lunchtime Loungers satsar på långlunchen, men arbetar igen det under eftermiddagen. I Sverige är typerna Midday Maestros och därefter Late Afternoon Slumpers de vanligaste enligt undersökningen. Individer kan bli mer effektiva om de får arbeta tillsammans med kollegor som har en annan kompletterande arbetsrytm. För att undvika problemet med olika produktivitetstoppar bör man, enligt studien, ha med personer som är 55 år och äldre. De känner sig själva och arbetskraven väl, och kan anpassa arbetstakten därefter. De är stabila och har en jämn produktivitet som inte påverkas om det är efter lunch eller i slutet av arbetsdagen. I undersökningen visar det sig också att lön inte är den viktigaste faktorn för att motivera medarbetarna. Det är uppskattning som är den främsta motivationsfaktorn. Lön är inte på något vis ointressant, men motiverar främst på kort sikt. Kjell Öström Ungdomar mer negativa till övervakning För tredje året i rad har Datainspektionen låtit undersöka ungdomars inställning till integritet i allmänhet och integritet på Internet i synnerhet. Årets undersökning visar en klar tendens att ungdomar har fått en mer negativ syn på övervakning. Den minst accepterade formen av övervakning är enligt undersökningen övervakning på Internet. Andelen som tycker att det är okej att spara uppgifter om Internetsurfning har minskat sedan förra året. Tilltron till att övervakning av Internetsurfning kan förhindra grova brott har minskat konstant sedan Kameraövervakning är enligt undersökningen den mest accepterade formen av övervakning om man jämför kameraövervakning, telefonavlyssning och sparande av uppgifter om Internetsurfning. Kameraövervakning accepteras dock inte om bevakningen blir för intim t.ex. i personalrum, korridorer etc. Kjell Öström Vice ordförande, ST inom Posten > 5 <

6 Posten AB OBS! Nytt datum för årsmötet! Eftersom tidigare föreslagna datum krockade med två av Förbundets kvällsarrangemang, så har styrelsen fattat beslut om att ändra mötesdag! Sektion POAB inbjuder till Årligt Medlemsmöte, torsdagen den 19/3-09 kl ca i Kristinasalen. Liksom ifjol blir det tillsammans med Sektion LOAB & MEAB för region HK. Separat inbjudan skickas ut under vecka 6-7 till samtliga medlemmar. Det är vid det Årliga medlemsmötet som du som medlem har möjlighet att välja vilken/vilka fackliga förtroendevalda som skall representera dig under det kommande året. Vi uppmanar därför dig och alla medlemmar att närvara, för att nyttja din demokratiska rättighet. Förslag på kandidater till arbetsplatsombud skickar du till Valberedningen, Lena Almström-Rurling via e-post (Lena.Almstrom- Du har även till detta möte möjlighet att lämna in dina synpunkter och förslag på den lokala fackliga verksamheten. Detta gör du genom att skicka in en motion till Sektionsstyrelsen, Kundintegration externt övergår till Strålfors AB Som vi skrev i föregående nummer av ST-Posten så har ST:s utgångspunkt varit att medarbetare som flyttar sin anställning från Posten AB till Strålfors skall få bibehållna anställningsavtal. En avgörande faktor i vårt resonemang har varit att Strålfors är en del av Postkoncernen där samma anställningsvillkor rimligen ska gälla. Vilket även tycks vara Postens intentioner då planen är att inrangera Strålfors under samma branschavtal som övriga delar av koncernen, förhoppningsvis i sam- band med nästa avtalsperiods början Nu är verkligheten ännu inte sådan idag, vilket har inneburit problem för oss att centralt avtala om avvikelser från gällande anställningsvillkor inom Strålfors, där vi juridiskt inte har några möjligheter att verka. Vår inriktning har istället hitintills sträckt sig till att säkerställa en schysst hantering vid övergången där berörda medarbetare inte ska löpa risk att hamna i en övertalighets- eller uppsägningssituation. Så här långt i processen ser det bra ut, då alla berörda har sökt minst en av de tillgängliga befattningarna. Nu återstår intervjuer och tillsättningar vilket vi naturligtvis kommer att följa på nära håll. Med anledning av den planerade inrangeringen av Strålfors förs centrala samtal mellan parterna, ST och SEKO samt Arbetsgivaren, om att medarbetarna som nu går över till Strålfors och tappar semesterdagar, skall kunna återfå dessa efter inrangeringen. Samtalen förs i en positiv anda och vi återkommer med mer information när dessa samtal slutförts. Arbetsplatsbesök på Arken Sektionsstyrelsen kommer nu närmast att genomföra Arbetsplatsbesök på Arken onsdagen den 4/2 kl (plan 8, Östra skeppet), tisdagen den 10/2 kl i Tegelhuset (plan 1), torsdagen den 12/2 kl på Tomteboda (innanför reception plan 5), tisdagen den 17/2 kl i Alingsås. Syftet med dessa besök är, att dels skapa möjlighet för dig som medlem att på din arbetsplats möta oss som dina förtroendevalda för att diskutera och ställa frågor om sådant som ligger dig varmt om hjärtat, dels för oss som förtroendevalda att möta dig i vardagen för att fånga viktiga frågor och synpunkter som vi annars kanske inte skulle nås av. Om du har möjlighet, så ta därför tillfället i akt och kom förbi oss. Om inte för annat så kanske för att få något gott till kaffet! Sören Jakobsson Sjukförsäkringsreglerna Torsdagen den 12/3 kl inbjuder POAB:s sektionsstyrelse alla medlemmar inom Region HK till möte på Tomteboda, i Aulan plan 5. Ann Wastesson och Ursula Nielsen från Posten Omstart, är inbjudna för att ge oss inblick i de nya sjukförsäkringsreglerna som började gälla 1/7-08 och 1/1-09. Efter mötet kommer vi att bjuda på en enklare förtäring, varför vi är tacksamma för en mejlnotifiering från dig som tänker komma, helst före den 10/3. Du skickar mejlet till Golvarbeten i Arken Vid garantibesiktningen fann man bl.a. att sättningar i huset gjort att det uppkommit sprickor i mattorna på fyra våningsplan. I veckan genomförs därför en del golvarbeten. Man skär upp mattan, spacklar och lägger på en ny matta, vilket tar en till två dagar på varje ställe. Ronny flyttar undan möblerna, men det är tänkt att man ska kunna arbeta som vanligt. Här utförs arbetena Plan 11: Ett ställe tvärs över västra skeppet Plan 10: Utanför hissarna och en bit in på planet på västra skeppet Plan 9: Ett ställe tvärs över östra skeppet Plan 7: Utanför hissarna och en bit in på västra skeppet Entreprenören har lovat att det inte ska bli alltför störande. Skulle någon trots det uppleva situationen som outhärdlig, går det bra att kontakta Malin Lundbäck på Lokaler och Fastigheter, tel Arbetena måste då utföras utanför ordinarie arbetstid. Sören Jakobsson, Sektionsordförande, > 6 <

7 Meddelande AB Representantskap Den 22 april kommer ST inom Posten sektion MEAB att ha sitt årlig representantskap. Mötet kommer att hållas i Stockholm på Sjöfartshuset. Då väljs sektionsstyrelsen och ombud till ombudsmötet. Föregående års verksamhetsberättelse gås igenom, revisorernas utlåtande diskuteras och årets verksamhetsplan samt budget godkänns. Som medlem finns det möjlighet att påverka ovanstående process genom att delta på de regionala årliga medlemsmötena där verksamhetsplan och nomineringar till val av personer kommer att diskuteras. Kallelse till just ditt regionala årliga medlemsmöte kommer att skickas ut under de närmaste dagarna. Passa på och boka in datumet i din region och var med och påverka vad din fackliga organisation ska arbeta med och vem som ska företräda dig. Nytt Medinflytandeavtal för MEAB Med anledning av den organisationsändring som har gjorts när det bildades tio processtyrda produktionsregioner inom MEAB behövdes ett nytt Medinflytandeavtal inom MEAB skrivas. Parterna träffades den 15 januari för att starta diskussionen om hur och på vilka nivåer samverkan ska ske. Ett nytt avtal finns nu färdigt och det innebär att samverkan kommer att ske på varje resultatnivå precis som tidigare. I samverkansgrupperna kommer ST att vara representerat av en representant per samverkansgrupp. Avtalet reglerar också hur skyddsfrågorna hanteras. De lokala parterna kommer nu i varje region sätta sig ner och arbeta fram hur den lokala samverkan ska bedrivas enligt det centrala samverkansavtalet. Vi som jobbar för dig Inom Meddelande AB har vi i ST inom Posten en rikstäckade sektion. I sektionsstyrelsen har vi sedan 7 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Här en kort presentation av oss som jobbar för dig. Mikael Andersson Ordförande Telefon SMS Deborah Pettersson Vice ordförande Telefon SMS Anki Fällén Studieorganisatör Telefon SMS Bosse Palmberg Telefon SMS Lotta Engström Telefon SMS Lisa Eklund-Andersson Telefon SMS Thomas Axlund Telefon SMS Müslüm Demir Ersättare Telefon SMS Gerd Lindholm Ersättare Telefon SMS Den operativa verksamheten ute i landet ansvarar våra 6 geografiska regioner Mikael Andersson för. (Vi har en 7:e men den är för staberna i Solna). De sex regionerna har sedan ansvariga representanter mot Postens 10 Regionala enheter. Region Malmö Christer Wester Telefon Region Göteborg Lisa Eklund-Andersson Telefon Region Växjö Birgitta Rosberg Telefon Region Jönköping Gerd Lindholm Telefon Region Stockholm Nord Arne Dahlstedt Telefon Region Stockholm Syd Bosse Palmberg Telefon Region Örebro Lotta Engström Telefon Region Uppsala Thomas Axlund Telefon Region Sundsvall Thomas Öhlén Telefon Region Umeå Kristin Johansson Telefon Mikael Andersson Ordförande, Sektion MEAB > 7 <

8 Logistik AB Heltidsanställdas vara eller inte vara I skrivande stund pågår förhandlingarna på Härrydaterminalen för fullt. Anledningen är att arbetsgivaren vill skära ned i bemanningen. Tanken är att anpassa terminalen till verkligheten. Det är känt att vi är mitt i en lågkonjunktur och följden av det har börjat visa sig genom att paketvolymerna är lägre. Logistikledningen har räknat med att volymerna skulle kunna minska med 5 15 % och mer. Med anledning av detta vill man se över bemanningen inom nätet. I Härrydaterminalen med dess speciella förhållanden vill man dra ned på heltidsanställda och skapa någonting som liknar en deltidsorganisation. I ST inom Posten tror vi på heltidstjänster i den mån det är möjligt och vi är även beredda att medverka för att behålla dessa. Skall det som eventuellt händer i Härrydaterminalens bli en riktning för hur de andra terminalerna skall trimma sin bemanning? Då finns det all anledning att oroa sig för framtiden. Det måste till, centralt inom Logistik AB, att man sätter sig ned tillsammans alla parter och börjar titta på hur de framtida anställningsformerna ska se ut. Läget inom Logistik AB Segeltorpsterminalen har en extra samverkan den 3/2 09 där man kommer att diskutera de åtgärder som skall tas för att anpassa terminalen till en snävare kostym. I övrigt kommer ett medlemsmöte äga rum i början på februari. Avtalet om förstärkningsanställning är uppsagt och upphör den sista mars. Förhandlingar sker både centralt i Posten och i Logistik om formerna i framtiden. Örebroterminalen har fått en ny terminalchef. Han heter Jesper Hilmersson. ST inom Posten önskar honom lycka till med sitt nya uppdrag och hoppas på ett givande samarbete under För de övriga terminalerna i nätet är situationen liknande den när det gäller att anpassa sig till verkligheten. Enheter inom Solution PCC och PSL föreslås att gå ihop snarast. Distributionsområdet har nu förmodligen hittat sitt arbetssätt efter höstens stora omorganisation och man förbereder sig på många håll att gå in i brevservicenätet Kundservice reklamation Göteborg avvecklar sin verksamhet den 1 april Där har några av våra medlemmar hittat något annat, några hoppas på att göra det inom kort. Västerås kundservice har fått mer att göra till följd av detta och söker efter nya sätt att möta den nya situationen på. De nya kraven på besparingar för att möta den ekonomiska krisen kommer med all sannolikhet att förändra Logistik AB:s framtid. Den dynamiken som sätts i rörelse under dessa tider brukar i slutändan skapa nya förutsättningar. Låt oss hoppas att vi förtroendevalda, under dessa svåra tider, får vara med att ta fram de nya riktlinjerna. Årsmöten stundar Nu är de flesta dagarna spikade för vårens årsmöten i våra sju regioner. Ta det lugnt i vintervädret! Vår HK-region har sitt möte Tillsammans med POAB och MEAB i Kristinasalen, Arken den 19 mars. Patrik Lindbladh Vår Sydregion har sitt möte den 15 mars tillsammans med MEAB i paketterminalen Toftanäs. Vår Västregion träffas I Brevterminalen, Göteborg tillsammans med MEAB och POAB den 4 mars. Vår Östra region har sitt möte på Gyllene Uttern, Gränna tillsammans med MEAB den 14 mars Region Stockholm har sitt möte tillsammans med MEAB den 17 mars i Aulan Tomteboda postterminal. Vår Mittregion har sitt möte den den 21 mars tillsammans med MEAB på regionkontoret i Örebro Vår nordliga region delar i år upp sitt möte på tre orter som träffas samtidigt i Luleå, Umeå och Sundsvall. Detta sker den 21 mars. Personlig inbjudan kommer att skickas ut kring den 5 februari till samtliga medlemmar. Herve Louvet Regionombud Stockholm Foto: Postens bildarkiv > 8 <

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för 2017 Detta händer i december Har du vägarna förbi, kom gärna upp och ta en kopp kaffe/te. Våra öppettider: måndag, tisdag, torsdag 10-16 och fredagar 10-15.

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland Protokoll nr 3 Sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-05-09 Plats: AF City Göteborg Ordförande Anders Wikström fackexp. Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Oscar Vilotti fackexp Sekreterare Kerstin

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet Malmöavdelningen ETTAN nr 2/16 Ordförande har ordet Visions Malmö avdelning var i Stockholm den 4-5/4 tillsammans med Vision avdelningarna från Stockholm och Göteborg för att träffa ordförande Veronica

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Protokoll nr 11 Styrelsemöte 131017+18 Plats: Varberg Ordförande Anders Wikström Af Bygg Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare Kerstin Bernehag Af City Studieorganisatör

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt Tagit ut enbart PP Pensionsmyndigheten -01-05 451224-1234 Dina belopp för Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Belopp per månad från och med

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

1 Öppnande Mattias hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte, och förklarade mötet för öppnat.

1 Öppnande Mattias hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte, och förklarade mötet för öppnat. 1(5) ST inom Försäkringskassan SEKTION 22, VÄSTERNORRLAND Styrelsemöte 2009-03-31 08.45-16.00 Plats LFC Sundsvall Ledamöter Ordförande Kristina Erbell Rose-Mari Forsman- Andersson Delvis närvarande Sekreterare

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60+ (65 år) får prognos Inkomst över taket Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2 Regionråd 2016 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR December 2015, version 2 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension får prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare.

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare. Det

Läs mer

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook!

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook! Malmöavdelningen ETTAN nr 1 2014 Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Utbildningar 2 Inbjudan årsmöte 3 Löneöversynen är igång! 4 Medarbetarenkät 2014

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING Verksamhetsplan 2013 Vision Farsta-Skarpnäck INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Bilaga 2 till protokollet SEKO: s förbundsstyrelse har efter samråd med berörda lokala organisationer beslutat att inrätta Förhandlingsorganisation

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 8-2011 Fört vid möte i 2011-03-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Sandra Karlsson Susanne Larsson Forman fr

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

ST inom åklagarväsendet

ST inom åklagarväsendet ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 6-2010 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 8-9 september i Stockholm (EBMs lokaler på Hantverkargatan) Närvarande Veronica Yng Gisslin

Läs mer

Representantskapsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Representantskapsmöte ska hållas en gång per år.

Representantskapsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Representantskapsmöte ska hållas en gång per år. Sida 1 av 8 Stadgar för avdelning 282 Västra Götalandsregionen Programförklaring avdelning 282 Västra Götalandsregionen är en lokal förening för tjänstemän anställda inom Västra Götalandsregionen samt

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

Tolv strategier för personalförsörjning

Tolv strategier för personalförsörjning Tolv strategier för personalförsörjning Förord Botkyrka, liksom flertalet andra kommuner, står inför en situation med ett växande antal personalavgångar. Många av våra anställda är nämligen födda under

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Utforskandeperspektivet

Utforskandeperspektivet fördjupning Utforskandeperspektivet 1. Vad kännetecknar perspektivet Utforskande? Utforskandeperspektivet handlar om att söka information, lyssna och ta till vara gruppens kunnande. Utforskandeperspektivet

Läs mer

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Chefspolicy

Läs mer

Handbok för LSG-ombud

Handbok för LSG-ombud Handbok för LSG-ombud Välkommen som LSG-ombud för! Att vara Saco-representant i en lokal samverkansgrupp (LSG) är ett betydelsefullt förtroendeuppdrag. LSG-ombudets kännedom om institutionens/enhetens

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer

Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett komplement till medlemstidningen Ettan.

Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett komplement till medlemstidningen Ettan. nr 1/ 2016 Malmöavdelningen I det här numret: Ordförande har ordet 2 Lönerevision 2016 3 Jämställdhetsdagarna 4-6 Nu är vintern snart över! Jämställdhetsdagarna 2016 Följ oss på Facebook! Vi lägger ut

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-06-12 Hej alla medlemmar! Nu närmar sig sommaren med snabba steg och som vanligt pågår diskussioner om sparåtgärder inom Bodens kommun. den strategiska planen

Läs mer