Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB."

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Danmarksaffären Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Det fria ordet Sidan 2 Omvärldsartiklar Åtgärder mot krisen Är du socialt kompetent Sänkt pension i ny prognos m.m. Sidan 3-5 Näringsminister Maud Olofsson på gårdagens presskonferens Foto: Posten AB Årsmöte Nytt datum 19 mars, kl Ännu ett steg närmare ett samgående mellan Posten och Post Danmark Det tog tio månader innan Posten och Post Danmark kunde komma fram till ett aktieägaravtal efter avsiktsförklaringen den 1 april förra året. Det största problemet har varit riskkapitalbolaget CVC:s roll och ägarandel i Post Danmark. Nu har den danska staten ingått avtal om köp av CVC:s aktier i Post Danmark under förutsättning att fusionen genomförs. Dessutom har CVC och Post Danmark ingått avtal om att CVC ska köpa Post Danmarks aktier i den belgiska posten, De Post La Post. CVC kommer därmed inte att ingå i den nya koncernen. Medarbetarna i det fusionerade bolaget kommer på sikt erbjudas att köpa aktier i bolaget. Fram till dess fördelas rösterna i bolaget till 50/50 mellan den svenska och den danska staten. Den svenska staten får ca 60 procent och den danska staten ca 40 av kapitalet. Den svenska staten får även en extra utdelning om 1,4 Mdr kronor. Beslut om koncernens eventuella börsnotering skjuts också på framtiden. Enligt näringsminister Maud Olofsson innebär det nordiska samarbetet en större naturlig hemmamarknad. På frågan om ytterligare staters postföretag kan knytas till koncernen säger hon: Det är inte uteslutet men frågan är inte aktuell i dagsläget. Ett intressant ställningstagande som vi från ST inom Posten har förordat under en längre tid. Från ST inom Postens sida är vi positiva till att utvecklingen mot en ny stor nordisk postkoncern nu har tagit ny fart. Vi har länge hävdat att en gemensam nordisk postkoncern är det bästa alternativet för en fortsatt stark verksamhet när den totala avregleringen av den europeiska postmarknaden är ett faktum om några år. Än är det dock inte riktigt klart. Nu ska danska folketingets finansutskott formellt godkänna sammanslagningen varefter affären ska prövas av EU:s konkurrensmyndighet. Ordförande, ST inom Posten Kundintegration extern Övergång till Strålfors Sjukförsäkringen Medlemsmöte 12 mars Meddelande AB Representantskap Den 22 april 2009 Medinflytandeavtalet Nu startar lokal anpassning Vi jobbar för dig Dina fackliga företrädare Logistik AB Heltid eller deltid Omorganisation Härryda Lägesrapport Logistik Saker på gång... Årsmöten stundar 7 årsmöten i mars Sidan 6 Sidan 7 Sidan 8

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Ordföranden har ordet Avdelningsstyrelsen Ordförande Kjell Öström Vice ordförande Bo Fröström Kassör Anki Fällén Studieorganisatör Deborah Pettersson Torbjörn Larm Ersättare Ann-Katrin Broman Ersättare Sektioinsordföranden Sören Jakobsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Kansli Elisabeth Jonsson Posten AB Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Börje Berglund Redaktör Redaktionskommitté Bo Fröström Jan-Ivar Åström Gudrun Glipe Bosse Palmberg Webbtidningen ST-posten utkommer med 16 nummer per år. Normalt var tredje vecka med ett uppehåll under sommar och jul. Ordförande uttrycker avdelningens uppfattning övriga artikelförfattare sin egna. Det fria ordet Posten var fram till mitten av talet en relativt öppen organisation. De förändringar av verksamheten som planerades, organisationsförändringar m.m. diskuterades öppet och personalens möjligheter att lägga fram synpunkter och förslag, hanterades via de fackliga organisationerna. Posten var då ett affärsverk och följde de regler som gällde för offentliga verksamheter. När Posten omvandlades till ett aktiebolag 1994 märktes en liten förändring i öppenheten. Att förändringen inte blev så stor berodde med all säkerhet på den tradition som fanns bland Postens anställda samt att chefen för Posten var densamme som under affärsverkstiden. Posten fick en ny vd 1999 och under de följande åren märktes en tydlig förändring vilken innebar ett betydligt mer omfattande hemlighetsmakeri. Den nye chefen kom från näringslivet och hade inte den erfarenhet av statlig verksamhet som den tidigare chefen hade. Det här innebar att i stort sett allt som hade med förändringar i organisationen att göra, blev hemligstämplat. Inget fick komma till personalens kännedom. De fackliga företrädare som tog del i förändringsarbetet belades med tystnadsplikt. Ett skäl till att det blev så här var att den nye chefen ville att Posten skulle agera som ett börsnoterat företag och därmed följa det regelverk som gäller för sådana företag. Detta innebar samtidigt stora svårigheter för de fackliga företrädarna att diskutera förändringsarbetet med sina medlemmar. Däremot fanns det fortfarande stora möjligheter för de fackliga representanterna att framföra synpunkter och att kritisera uppenbarliga tokigheter i de förslag som lades fram. Den dåvarande ledningen ville inte att de anställda själva skulle vara involverade i förändringsprocessen men man lyssnade gärna på vad de anställdas företrädare förde fram. År 2003 var det dags för chefsbyte igen och hemlighetshysterin avtog något. Däremot blev det svårare att framföra kritik mot de förslag till förändringar som lades fram från ledningens sida. Jämfört med tiden fem år tidigare hade det blivit svårare att föra personalens talan i samband med förändringar i organisationen. Under senare år har den här inställningen, från ledande personer, förstärkts och hemlighetsmakeriet har på nytt ökat i omfattning. Ett skäl till det är givetvis att de som blir chefer på nivå ett och två idag inte har någon bakgrund i Postens historia utan har fått sina befattningar på meriter från andra företag. Den interna rekryteringen till högre befattningar har ju varit närmast obefintlig under många år. Idag råder en ganska omfattande rädsla bland chefer i Posten. De flesta handlingar, det må vara en mindre förändring av verksamhet, organisationsförslag, vilka som sökt en ledig befattning, vilka som ska kallas till intervju o.s.v., är alla stämplade Konfidentiellt eller Företagshemligt. Vad är man rädd för? Det kan inte vara börsreglerna eftersom Posten inte är börsnoterat. Kan det vara rädsla för personalens synpunkter och kritik? Vill man inte stå upp för sina idéer och förslag? Fackliga företrädare som får kännedom om förestående förändringar får inte tala med någon, inte ens med varandra. Dessa ska också helst ta emot informationen utan att lämna synpunkter och konstruktiv kritik. Att den facklige företrädaren diskuterar en sådan fråga med sina medlemmar är helt uteslutet och betraktas som en illojal handling. Den här utvecklingen kunde ingen förutse 1997 när vi skrev medinflytandeavtalet med Posten. Då var tanken att planerat förändringsarbete skulle diskuteras med de fackliga företrädarna i Samverkan, med all personal vid Arbetsplatsträffar och med enskilda medarbetare i Utvecklingssamtal. Då hette det att Personalen är vår viktigaste resurs och deras medverkan i förändringsarbetet är nödvändig. Med facit i hand så här långt verkar det istället som utvecklingen gått åt andra hållet, personalen har blivit insatsvaror som ska utföra ett uppdrag, inte komma med synpunkter. Ett klart avsteg från både avtalet och intentionerna i Den Goda Arbetsplatsen vilket var en ledstjärna under några år i början av 2000-talet. Det finns en kraft i personalens medverkan vid förändringsprocesser och i det fria ordet som Postens chefer på olika nivåer bör uppmuntra och ta tillvara istället för att gömma sig bakom en trave hemligstämplar. Ordförande ST inom Posten > 2 <

3 Omvärldsorientering Regeringen presenterar åtgärder mot krisen Den 22 januari lade regeringen fram propositionen Åtgärder för jobb och omställning. I den presenteras förslag för att möta den ekonomiska nedgången i spåren av den internationella finanskrisen. Åtgärderna i propositionen omfattar bland annat stöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa i form av bland annat coachning och fler praktikplatser, förstärkt stöd till långtidsarbetslösa genom fördubbling av kompensationen till arbetsgivare för nystartsjobb, fler platser på yrkeshögskolan och yrkesinriktad gymnasial utbildning samt omfördelning av medel mellan universitetet och högskolan. Åtgärderna i propositionen uppgår till drygt 8 miljarder kronor för Sammantaget uppgår regeringens satsningar i budgetpropositionen för 2009, de åtgärder som vidtagits under hösten 2008 och de förslag som presenteras i denna proposition till 40 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,3 procent av BNP. 8-mars aktiviteter I ST:s samtliga regioner och i Stockholm planeras för särskilda aktiviteter med anledning av den internationella kvinnodagen den 8 mars. Frukostmöten, frukostseminarier, teaterföreställning, stor happening med mera planeras och oftast i samarbete med TCOråd eller annat förbund. Mer information kommer inom kort! Är du socialt kompetent? Social kompetens är en efterfrågad egenskap bland arbetssökande. Och nog föreställer man sig att det arbetsgivaren vill ha är en hygglig prick som kan samarbeta med andra? Men är det inte lite klyschigt? Och är det verkligen vad som avses? Uttrycket kommer ursprungligen från USA och används när man pratar om mentalt handikappade. Det är ett uttryck för en person som på egen hand kan ringa telefonsamtal eller gå och handla. Det är rätt vanligt förekommande att arbetsgivare annonserar efter personal på vilken position det vara må och av gammal vana skriver att de behöver en person med social kompetens. Det är knappast en person som kan gå och handla själv de söker. Oftast är fråga om samarbetsförmåga och flexibilitet, så varför skriver man inte det i stället? Social kompetens är ett begrepp som har missbrukats. Man använder det exkluderande för att sätta stämplar på andra. Det behöver alltså inte betyda att man är en säljartyp av klassiskt mått som med statistik och kalkyler kombinerat med en vinnande stil och ett gnistrande leende får dig på fall. I det beteendet saknas äkthet, ett nyckelord när det gäller social kompetens. En chef som saknar social kompetens kan skada arbetsklimatet. Det handlar ofta om chefer som vill ha överdriven kontroll, inte vill eller vågar lita på andra, inte delegerar och inte lyssnar. En socialt kompetent person är möjlig och givande att samarbeta med. Den personen dömer inte andra som kommer med idéer även om de vid första anblicken kan verka tokiga. En person som förstår skillnaden mellan att göra misstag och att misslyckas. En som vågar stå för sin uppfattning även när det blåser motvind. Den personen är frikostig med beröm, äkta beröm, och har ofta en stabil självbild. Den som inte känner igen sig i den bilden behöver inte misströsta. Social kompetens är en process där man aldrig blir fullärd. Alla är socialt kompetenta. Att alltid jobba med sig själv, att fundera över sina egna åsikter och reaktioner och vara redo att ompröva dem. Det är att vara socialt kompetent. Veckopeng kan rädda vuxenekonomin Om man vill ge sina barn en god ekonomisk grund att stå på, så att de inte faller offer för snabba, dyra lån och riskerar att bli svårt skuldsatta i framtiden, behöver man tidigt lära dem om pengars värde. Liksom att det är klokt att spara innan man köper dyrare kapitalvaror. Genom att be barnen att handla mat ibland så lär de sig vad saker kostar. Man kan också göra en hushållsbudget för att visa vad familjens pengar ska räcka till, säger Ann-Sofie Magnusson, familjeekonom på Ikanobanken. Många barn har i dag inga egna pengar att handskas med utan får pengar när de behöver, vilket är synd eftersom de skulle lära sig mycket mer genom att ha en vecko- eller månadspeng, anser hon. Hur stor pengen ska vara beror på vad pengarna ska användas till. Det bästa är att resonera med barnet och sedan komma överens om ett belopp. Mitt råd är att ta till lite mer än vad som behövs för att ge barnet en möjlighet att spara en del. Och att man sedan är konsekvent och inte ger med sig om barnet gör av med pengarna i > 3 <

4 Omvärldsorientering förtid utan lär det att när pengarna är slut så är de det. För att uppmuntra till ett sparande kan man öppna ett sparkonto i barnets namn och sedan ge en sparbonus. Eftersom sparbeloppen är små så blir det inte heller så mycket i ränta. Men om man har möjlighet att ge en sparbonus som är lika stor som de pengar barnet sätter in så växer sparbeloppet snabbare. Och då får barnet snart chans att köpa saker som vecko- eller månadspengen normalt inte räcker till, vilket förhoppningsvis lär dem att det är bra att spara. Ann-Sofie Magnusson ser också gärna att barn får lära sig föra kassabok. När de börjat skolan och ofta tycker det är roligt att skriva och räkna så kan man köpa en liten kassabok och visa dem hur man kan fylla i sina inkomster och utgifter. Och det belopp som kan finnas kvar vid veckans eller månadens slut kan de kanske tänka sig att spara. Även om man själv kanske inte tycker det är roligt att föra kassabok så är det ett bra sätt att lära sig hålla koll på pengarna. När barnen kommer upp i tonåren kan man fördjupa deras ekonomiska kunskaper genom att visa hur man deklarerar liksom betalar sina räkningar och då också förklara varför det är viktigt att göra det i tid. Att få lära sig laga god, billig mat och baka eget bröd kan också bidra till en sund ekonomi som vuxen. Den som kan månadsspara åt barnen under uppväxttiden ger dem ett bra startkapital när det är dags att flytta hemifrån. Om pengarna sätts in på ett konto med hög ränta eller exempelvis en globalfond med låg avgift så kan även en hundralapp i månaden ha vuxit till ett ansenligt belopp på 20-års dagen. Ordförande ST inom Posten Att säkra kunskapsspridningen inom företaget blir allt viktigare I en undersökning som gjorts bland svenska chefer om de största utmaningarna under de kommande 3-5 åren hamnar spridning av kunskap inom företaget som en av de tre viktigaste. I den pressade föränderliga miljö som de flesta företag verkar i har kunskapsspridningen kommit mer och mer i fokus. Det finns helt enkelt inte tid för att var och en på egen hand skall uppfinna hjulet Ett hot är dock det revirtänkande och den interna konkurrensen som finns i alla företag. Det är därför av största vikt att företagsledningarna tar tag i denna viktiga fråga och uppmuntrar informationsspridningen och uppmärksammar de som på ett bra sätt delar med sig av sitt kunnande. Det är viktigt att poängtera kommunikationens roll och att det är en mycket viktig del av allas arbetsuppgifter att man delar med sig av sina kunskaper. Att rotera mellan olika funktioner bör uppmuntras i större utsträckning än vad som hittills har varit fallet. I vissa företag formuleras t.o.m. krav på intern rörlighet innan det kan bli frågan om befordran till högre tjänster. Ser vi till hur det är hos oss i Posten råder det ingen som helst tvekan om att rörligheten mellan bolagen måste öka samtidigt som kunskapsstrategin i högre grad måste förankras i affärsstrategin. Det saknas också i viss mån både kanaler uppifrån och ner i organisationen men kanske i ännu högre grad nerifrån och upp i organisationen. Det saknas också direkta incitament för medarbetarna att sprida sin specialkunskap vidare i organisationen. Sänkt pension i ny prognos Kjell Öström Den allmänna pensionen minskar nästa år med knappa 4 procent. Den prognosen gör Försäkringskassan. Med utgångspunkt från bl.a. Konjunkturinstitutets senaste siffror har Försäkringskassan för första gången gjort en prognos för balansen mellan tillgångar och skulder i det allmänna pensionssystemet. Resultatet av beräkningarna är att den allmänna pensionen 2010 minskar med 3,7 procent. Realt sett blir fallet ännu större om inflationen stiger under 2010 Minskningen i den allmänna pensionen 2010 berör både tilläggspensionen enligt ATP-systemet och inkomstpensionen enligt det nya allmänna pensionssystemet.. Dessutom påverkas änkepensionerna, men bara för dem som är födda För 2011 räknar Försäkringskassan med att pensionerna blir oförändrade. Först vid årsskiftet 2011/12 kan pensionärerna se fram emot en höjning. Då skrivs den allmänna pensionen upp med 7,3 procent enligt Försäkringskassans prognos. Pensionsarbetsgruppen där samtliga riksdagspartier (utom Miljöpartiet) är representerade har frågan på agendan vid sitt möte i början på februari. > 4 <

5 Omvärldsorientering Kursfallet sänker premiepensionen PPM-sparandet har utvecklats till en smärre katastrof. Tre av fyra sparare ligger back sen starten. Och inte ens den som lyckats med sina placeringar av PPM pengarna kan hoppas på någon större premiepension. Tre av fyra ( eller 72%) har sedan starten år 2000 ( egentligen sedan 1995 då pengarna låg i Riksgälden) har haft 0 eller en negativ årlig avkastning på insatta pengar. Det handlar om storleksordningen 4,3 miljoner PPM-sparare. Det finns sparare som haft en positiv värdeutveckling. Men i den gruppen finns bara ca 1,7 miljoner personer. Avkastningen har varit mager, bara någon eller några procent per år. Sannolikheten är stor för att en dålig sparstart också ger ett dåligt slutresultat dvs en liten premiepension. Varje år avsätts 18,5 procent av var och ens lön till det allmänna pensionssystemet. Av det beloppet går 16 procent till inkomstpensionen där värdet på pensionen följer med inkomstutvecklingen. 2,5 procent går till premiepensionen. Blandade arbetsgrupper blir effektivare När arbetsgrupper består av olika personlighetstyper ökar produktiviteten. Det visar en studie. Dessutom är det bra att ha äldre medarbetare med i arbetsgruppen. I undersökningen som gjorts av University of London framgår att de flesta i arbetsgruppen arbetar i genomsnitt 75 procent av sin heltidsanställning, Arbetsgruppen är produktiv under olika tider av arbetsdagen., vilket är ett problem om man inte kan arbeta under den tid på dagen som passar den egna rytmen. Genom att kombinera personalgrupper så att t.ex. inte alla morgontrötta hamnar i samma grupp, uppnås en jämnare arbetsrytm i gruppen och medarbetarnas egna produktivitet ökar. Personalen delas in i fyra kategorier: Morning glories morgonpigga personer som inte orkar hålla farten efter lunch Midday Maestros de är orkeslösa på morgonen, men arbetar för fullt mitt på dagen. Late Afternoon Slumpers de är bäst efter lunch, men trötta senare på eftermiddagen Lunchtime Loungers satsar på långlunchen, men arbetar igen det under eftermiddagen. I Sverige är typerna Midday Maestros och därefter Late Afternoon Slumpers de vanligaste enligt undersökningen. Individer kan bli mer effektiva om de får arbeta tillsammans med kollegor som har en annan kompletterande arbetsrytm. För att undvika problemet med olika produktivitetstoppar bör man, enligt studien, ha med personer som är 55 år och äldre. De känner sig själva och arbetskraven väl, och kan anpassa arbetstakten därefter. De är stabila och har en jämn produktivitet som inte påverkas om det är efter lunch eller i slutet av arbetsdagen. I undersökningen visar det sig också att lön inte är den viktigaste faktorn för att motivera medarbetarna. Det är uppskattning som är den främsta motivationsfaktorn. Lön är inte på något vis ointressant, men motiverar främst på kort sikt. Kjell Öström Ungdomar mer negativa till övervakning För tredje året i rad har Datainspektionen låtit undersöka ungdomars inställning till integritet i allmänhet och integritet på Internet i synnerhet. Årets undersökning visar en klar tendens att ungdomar har fått en mer negativ syn på övervakning. Den minst accepterade formen av övervakning är enligt undersökningen övervakning på Internet. Andelen som tycker att det är okej att spara uppgifter om Internetsurfning har minskat sedan förra året. Tilltron till att övervakning av Internetsurfning kan förhindra grova brott har minskat konstant sedan Kameraövervakning är enligt undersökningen den mest accepterade formen av övervakning om man jämför kameraövervakning, telefonavlyssning och sparande av uppgifter om Internetsurfning. Kameraövervakning accepteras dock inte om bevakningen blir för intim t.ex. i personalrum, korridorer etc. Kjell Öström Vice ordförande, ST inom Posten > 5 <

6 Posten AB OBS! Nytt datum för årsmötet! Eftersom tidigare föreslagna datum krockade med två av Förbundets kvällsarrangemang, så har styrelsen fattat beslut om att ändra mötesdag! Sektion POAB inbjuder till Årligt Medlemsmöte, torsdagen den 19/3-09 kl ca i Kristinasalen. Liksom ifjol blir det tillsammans med Sektion LOAB & MEAB för region HK. Separat inbjudan skickas ut under vecka 6-7 till samtliga medlemmar. Det är vid det Årliga medlemsmötet som du som medlem har möjlighet att välja vilken/vilka fackliga förtroendevalda som skall representera dig under det kommande året. Vi uppmanar därför dig och alla medlemmar att närvara, för att nyttja din demokratiska rättighet. Förslag på kandidater till arbetsplatsombud skickar du till Valberedningen, Lena Almström-Rurling via e-post (Lena.Almstrom- Du har även till detta möte möjlighet att lämna in dina synpunkter och förslag på den lokala fackliga verksamheten. Detta gör du genom att skicka in en motion till Sektionsstyrelsen, Kundintegration externt övergår till Strålfors AB Som vi skrev i föregående nummer av ST-Posten så har ST:s utgångspunkt varit att medarbetare som flyttar sin anställning från Posten AB till Strålfors skall få bibehållna anställningsavtal. En avgörande faktor i vårt resonemang har varit att Strålfors är en del av Postkoncernen där samma anställningsvillkor rimligen ska gälla. Vilket även tycks vara Postens intentioner då planen är att inrangera Strålfors under samma branschavtal som övriga delar av koncernen, förhoppningsvis i sam- band med nästa avtalsperiods början Nu är verkligheten ännu inte sådan idag, vilket har inneburit problem för oss att centralt avtala om avvikelser från gällande anställningsvillkor inom Strålfors, där vi juridiskt inte har några möjligheter att verka. Vår inriktning har istället hitintills sträckt sig till att säkerställa en schysst hantering vid övergången där berörda medarbetare inte ska löpa risk att hamna i en övertalighets- eller uppsägningssituation. Så här långt i processen ser det bra ut, då alla berörda har sökt minst en av de tillgängliga befattningarna. Nu återstår intervjuer och tillsättningar vilket vi naturligtvis kommer att följa på nära håll. Med anledning av den planerade inrangeringen av Strålfors förs centrala samtal mellan parterna, ST och SEKO samt Arbetsgivaren, om att medarbetarna som nu går över till Strålfors och tappar semesterdagar, skall kunna återfå dessa efter inrangeringen. Samtalen förs i en positiv anda och vi återkommer med mer information när dessa samtal slutförts. Arbetsplatsbesök på Arken Sektionsstyrelsen kommer nu närmast att genomföra Arbetsplatsbesök på Arken onsdagen den 4/2 kl (plan 8, Östra skeppet), tisdagen den 10/2 kl i Tegelhuset (plan 1), torsdagen den 12/2 kl på Tomteboda (innanför reception plan 5), tisdagen den 17/2 kl i Alingsås. Syftet med dessa besök är, att dels skapa möjlighet för dig som medlem att på din arbetsplats möta oss som dina förtroendevalda för att diskutera och ställa frågor om sådant som ligger dig varmt om hjärtat, dels för oss som förtroendevalda att möta dig i vardagen för att fånga viktiga frågor och synpunkter som vi annars kanske inte skulle nås av. Om du har möjlighet, så ta därför tillfället i akt och kom förbi oss. Om inte för annat så kanske för att få något gott till kaffet! Sören Jakobsson Sjukförsäkringsreglerna Torsdagen den 12/3 kl inbjuder POAB:s sektionsstyrelse alla medlemmar inom Region HK till möte på Tomteboda, i Aulan plan 5. Ann Wastesson och Ursula Nielsen från Posten Omstart, är inbjudna för att ge oss inblick i de nya sjukförsäkringsreglerna som började gälla 1/7-08 och 1/1-09. Efter mötet kommer vi att bjuda på en enklare förtäring, varför vi är tacksamma för en mejlnotifiering från dig som tänker komma, helst före den 10/3. Du skickar mejlet till Golvarbeten i Arken Vid garantibesiktningen fann man bl.a. att sättningar i huset gjort att det uppkommit sprickor i mattorna på fyra våningsplan. I veckan genomförs därför en del golvarbeten. Man skär upp mattan, spacklar och lägger på en ny matta, vilket tar en till två dagar på varje ställe. Ronny flyttar undan möblerna, men det är tänkt att man ska kunna arbeta som vanligt. Här utförs arbetena Plan 11: Ett ställe tvärs över västra skeppet Plan 10: Utanför hissarna och en bit in på planet på västra skeppet Plan 9: Ett ställe tvärs över östra skeppet Plan 7: Utanför hissarna och en bit in på västra skeppet Entreprenören har lovat att det inte ska bli alltför störande. Skulle någon trots det uppleva situationen som outhärdlig, går det bra att kontakta Malin Lundbäck på Lokaler och Fastigheter, tel Arbetena måste då utföras utanför ordinarie arbetstid. Sören Jakobsson, Sektionsordförande, > 6 <

7 Meddelande AB Representantskap Den 22 april kommer ST inom Posten sektion MEAB att ha sitt årlig representantskap. Mötet kommer att hållas i Stockholm på Sjöfartshuset. Då väljs sektionsstyrelsen och ombud till ombudsmötet. Föregående års verksamhetsberättelse gås igenom, revisorernas utlåtande diskuteras och årets verksamhetsplan samt budget godkänns. Som medlem finns det möjlighet att påverka ovanstående process genom att delta på de regionala årliga medlemsmötena där verksamhetsplan och nomineringar till val av personer kommer att diskuteras. Kallelse till just ditt regionala årliga medlemsmöte kommer att skickas ut under de närmaste dagarna. Passa på och boka in datumet i din region och var med och påverka vad din fackliga organisation ska arbeta med och vem som ska företräda dig. Nytt Medinflytandeavtal för MEAB Med anledning av den organisationsändring som har gjorts när det bildades tio processtyrda produktionsregioner inom MEAB behövdes ett nytt Medinflytandeavtal inom MEAB skrivas. Parterna träffades den 15 januari för att starta diskussionen om hur och på vilka nivåer samverkan ska ske. Ett nytt avtal finns nu färdigt och det innebär att samverkan kommer att ske på varje resultatnivå precis som tidigare. I samverkansgrupperna kommer ST att vara representerat av en representant per samverkansgrupp. Avtalet reglerar också hur skyddsfrågorna hanteras. De lokala parterna kommer nu i varje region sätta sig ner och arbeta fram hur den lokala samverkan ska bedrivas enligt det centrala samverkansavtalet. Vi som jobbar för dig Inom Meddelande AB har vi i ST inom Posten en rikstäckade sektion. I sektionsstyrelsen har vi sedan 7 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Här en kort presentation av oss som jobbar för dig. Mikael Andersson Ordförande Telefon SMS Deborah Pettersson Vice ordförande Telefon SMS Anki Fällén Studieorganisatör Telefon SMS Bosse Palmberg Telefon SMS Lotta Engström Telefon SMS Lisa Eklund-Andersson Telefon SMS Thomas Axlund Telefon SMS Müslüm Demir Ersättare Telefon SMS Gerd Lindholm Ersättare Telefon SMS Den operativa verksamheten ute i landet ansvarar våra 6 geografiska regioner Mikael Andersson för. (Vi har en 7:e men den är för staberna i Solna). De sex regionerna har sedan ansvariga representanter mot Postens 10 Regionala enheter. Region Malmö Christer Wester Telefon Region Göteborg Lisa Eklund-Andersson Telefon Region Växjö Birgitta Rosberg Telefon Region Jönköping Gerd Lindholm Telefon Region Stockholm Nord Arne Dahlstedt Telefon Region Stockholm Syd Bosse Palmberg Telefon Region Örebro Lotta Engström Telefon Region Uppsala Thomas Axlund Telefon Region Sundsvall Thomas Öhlén Telefon Region Umeå Kristin Johansson Telefon Mikael Andersson Ordförande, Sektion MEAB > 7 <

8 Logistik AB Heltidsanställdas vara eller inte vara I skrivande stund pågår förhandlingarna på Härrydaterminalen för fullt. Anledningen är att arbetsgivaren vill skära ned i bemanningen. Tanken är att anpassa terminalen till verkligheten. Det är känt att vi är mitt i en lågkonjunktur och följden av det har börjat visa sig genom att paketvolymerna är lägre. Logistikledningen har räknat med att volymerna skulle kunna minska med 5 15 % och mer. Med anledning av detta vill man se över bemanningen inom nätet. I Härrydaterminalen med dess speciella förhållanden vill man dra ned på heltidsanställda och skapa någonting som liknar en deltidsorganisation. I ST inom Posten tror vi på heltidstjänster i den mån det är möjligt och vi är även beredda att medverka för att behålla dessa. Skall det som eventuellt händer i Härrydaterminalens bli en riktning för hur de andra terminalerna skall trimma sin bemanning? Då finns det all anledning att oroa sig för framtiden. Det måste till, centralt inom Logistik AB, att man sätter sig ned tillsammans alla parter och börjar titta på hur de framtida anställningsformerna ska se ut. Läget inom Logistik AB Segeltorpsterminalen har en extra samverkan den 3/2 09 där man kommer att diskutera de åtgärder som skall tas för att anpassa terminalen till en snävare kostym. I övrigt kommer ett medlemsmöte äga rum i början på februari. Avtalet om förstärkningsanställning är uppsagt och upphör den sista mars. Förhandlingar sker både centralt i Posten och i Logistik om formerna i framtiden. Örebroterminalen har fått en ny terminalchef. Han heter Jesper Hilmersson. ST inom Posten önskar honom lycka till med sitt nya uppdrag och hoppas på ett givande samarbete under För de övriga terminalerna i nätet är situationen liknande den när det gäller att anpassa sig till verkligheten. Enheter inom Solution PCC och PSL föreslås att gå ihop snarast. Distributionsområdet har nu förmodligen hittat sitt arbetssätt efter höstens stora omorganisation och man förbereder sig på många håll att gå in i brevservicenätet Kundservice reklamation Göteborg avvecklar sin verksamhet den 1 april Där har några av våra medlemmar hittat något annat, några hoppas på att göra det inom kort. Västerås kundservice har fått mer att göra till följd av detta och söker efter nya sätt att möta den nya situationen på. De nya kraven på besparingar för att möta den ekonomiska krisen kommer med all sannolikhet att förändra Logistik AB:s framtid. Den dynamiken som sätts i rörelse under dessa tider brukar i slutändan skapa nya förutsättningar. Låt oss hoppas att vi förtroendevalda, under dessa svåra tider, får vara med att ta fram de nya riktlinjerna. Årsmöten stundar Nu är de flesta dagarna spikade för vårens årsmöten i våra sju regioner. Ta det lugnt i vintervädret! Vår HK-region har sitt möte Tillsammans med POAB och MEAB i Kristinasalen, Arken den 19 mars. Patrik Lindbladh Vår Sydregion har sitt möte den 15 mars tillsammans med MEAB i paketterminalen Toftanäs. Vår Västregion träffas I Brevterminalen, Göteborg tillsammans med MEAB och POAB den 4 mars. Vår Östra region har sitt möte på Gyllene Uttern, Gränna tillsammans med MEAB den 14 mars Region Stockholm har sitt möte tillsammans med MEAB den 17 mars i Aulan Tomteboda postterminal. Vår Mittregion har sitt möte den den 21 mars tillsammans med MEAB på regionkontoret i Örebro Vår nordliga region delar i år upp sitt möte på tre orter som träffas samtidigt i Luleå, Umeå och Sundsvall. Detta sker den 21 mars. Personlig inbjudan kommer att skickas ut kring den 5 februari till samtliga medlemmar. Herve Louvet Regionombud Stockholm Foto: Postens bildarkiv > 8 <

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Ny regionorganisation

Ny regionorganisation Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 11-2014 Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution... 50 år i Posten Roy Westman Nya styrelser

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid...

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 2-2015 Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2010 Att ge & TA KRITIK Hur sätter du gränser? TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA TEMA NR 1/10 CHEF & KYRKOHERDE I KYRKA En trygg och kompetent chef

Läs mer

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010 Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 5 2010 SJUKFÖRSÄKRING Vad gör den för mig? PENSIONEN Så kan du påverka den INKOMSTFÖRSÄKRING Så räddar den din ekonomi vid arbetslöshet Går en diakon

Läs mer