Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Susanna Shaibu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Plats och tid Eventsalen Koordinaten kl Beslutande Mayvor Lundberg (S) Ingemar Urborn (M) Luiza Kaminska (M) Ann Svensson (S) Birger Svensson (S) Eva Asthage (M) Catharina Fredriksson (S) Margareta Friberg (MP) Dag Bergentoft (M) Emil Carlsson (V) Britta Bergström (S) Sten Nordlander (M) Patrik Renfors (V) Klas Lundbergh (FP) Solveig Lindblom (S) Mattias Pettersson (S) Patrick Holm (M) Bo Jender (M) Sören Carlsson (S) Linda Hägglund (S) Björn Johansson (MP) Krister Johansson (S) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Mikael Miulus (SD) Malin Björgum (S) Ulf Melén (M) Lina Erixon (M) Siv Sjöholm Johansson (C) Lotta Johnsson Fornarve (V) Ingela Wahlstam (V) Bror Sterner (S) Ej tjänstgörande Ann-Sophie Nygren (S) ersättare och övriga Björn Wintler (FP) deltagare Bo Höglander (C) Anita Rydberg (C) Birgitta Louto (S) Underskrifter Sekreterare Susanna Shaibu Paragrafer Ordförande Justerande Mayvor Lundberg. Linda Hägglund. Solweig Eriksson-Kurg BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor Datum för anslagsnedtagande Underskrift Susanna Shaibu

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Ärenden 63 Val av justeringsledamöter 64 Medborgarförslag att Oxelösunds kommun ansöker att få ingå i Finska språkets förvaltningsområde 65 Medborgarförslag om lekplats/liten lekpark i Inskogen 66 Ändring av lokala ordningsföreskrifter för Oxelösunds kommun 67 Omprioriteringar av riktade satsningar Vård- och omsorgsnämndens budget Bokslut för donationsfonderna Patientavgift för inkontinenshjälpmedel 70 Finansiering av Kommunalförbundet Sörmlands köp av aktier i Transitio 71 Överföring av städverksamheten från Kommunstyrelsen till Kustbostäder AB och Vård- och omsorgsnämnden 72 Svar på motion om persontrafik på järnväg för Oxelösund 73 Svar på motion om parkbänkar vid Hälsans stig 74 Svar på motion om mobil pedagogik - förskolebussar 75 Svar på interpellation om byggande av lämpligt 55+/seniorboende i Oxelösund 76 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige 77 Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden 78 Delgivningar 79 Information från nämnder och styrelser 80 Fråga om bryggorna vid Stenviksbadet 81 Interpellation om nätgrooming 82 Interpellation till om skolmaten 83 Motion om fler sopkorgar i Oxelösunds kommun

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Kf 63 Dnr KS Val av justeringsledamöter Dagens sammanträde Linda Hägglund (S) och Solweig Eriksson-Kurg (FP) väljs att justera dagens protokoll. Justering av protokoll sker , klockan i kommunhusets foajé.

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Kf 64 Dnr KS Medborgarförslag att Oxelösunds kommun ansöker att få ingå i Finska språkets förvaltningsområde Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för besvarande. Dagens sammanträde Kommunfullmäktige medger att följande medborgarförslag lämnas: Med hänvisning till nedanstående resonemang och grundlag för kommunens bästa och kommunens vision på 00-talet, hemställer jag att Oxelösunds kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ansöker hos regeringen att få ingå i Finska språkets förvaltningsområde. LAG OM NATIONELLA MINORITETER OCH LOKAL UPPFÖLJNING En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) har ersatt tidigare lagar om rätt att använda bl.a. finska (SFS 1990:1175, 1999: 1176). Ändringar finns också på socialtjänstlagen som berör frågan. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari En annan lagstiftning som berör finska språkets användning är ny språklag som gäller från 1 juli 2009 med svenska som huvudspråk där bl. a. finska ingår som minoritetsspråk. l lagen stadgas att det allmänna har särskilt ansvar att skydda och främja nationella minoritetsspråken. Sveriges internationella åtaganden och förpliktelser som grundar sig på bl.a. Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk innebär att Sverige har förbundit sig att ge minoriteterna starkare ställning i samhället. Lagen föreskriver sverigefinnarnas stärkta rättigheter för inflytande och service samt enskildas rätt att använda finska med myndigheter. Minoritetslagen är en rättighetslag som ger s.k. grundskydd i hela landet. Sedan år 2000 finns ett förvaltningsområde för finska språket i Norrbotten med fem kommuner som utvidgades med 18 nya kommuner 201 O. Därefter har ytterligare 17 kommuner anslutit sig frivilligt. Idag ingår totalt 40 kommuner i förvaltningsområdet och flera kommuner har tagit beslut och väntar regeringens klartecken. Det är alltså möjligt för kommunerna att ansöka hos regeringen att få tillhöra Finska språkets förvaltningsområde. Kommunerna inom förvaltningsområdet ersätts av staten för kommunernas extra kostnader. Ersättningens storlek bestäms utifrån kommunens storlek, det minsta är kr/år (under invånare). Den senaste tillgängliga statistiken, som jag har, visar att det bodde 1768 sverigefinnar i Oxelösund den 31/12/2008 (tre generationer). Det innebär att 15,8 procent av kommuninvånare hade finsk anknytning.

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Kf 64 l Oxelösund har representanter av lokala sverigefinska organisationer diskuterat minoritetsfrågan och tagit beslut om att föreslå kommunen att frivilligt ansöka anslutning till förvaltningsområdet för det finska språket. Beträffande behovet av tjänster och aktiviteter inom Finska språkets förvaltningsområde och eventuella organisationsformer och användning av ersättningspengar ( kr/år) på bästa möjliga sätt för att få största nytta för alla i kommunen föreslår sverigefinska organisationer i Oxelösund att kommunen anställer en finsktalande kontaktperson för finsktalande pensionärer på deltid. Kontaktpersonen skulle också stöda personalen på äldreboenden. En annan deltidstjänst med särskilt ansvar för kultur skulle vara koordinator, som med finska organisationer i Oxelösund planerar och organiserar evenemang med finsk kulturanknytning på finska och svenska. Med hänsyn till de finskspråkigas behov i förskolor och på arbetsplatser och revitalisering och överföring av finska språket och kulturen genom generationer skulle denna tjänst på deltid koordinera språk- och kulturrelaterade inlärningstjänster på finska i kommunen. Att vara med i Finska språkets förvaltningsområde berikar tillgång till kultur och mångfald för alla invånare i Oxelösunds kommun enligt kommunens vision på 00- talet. Finska organisationer i Oxelösund ser att öppet samarbete med Oxelösunds kommun leder till bästa resultat. Förslaget är lämnat av Matti Koponen.

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Kf 65 Dnr KS Medborgarförslag om lekplats/liten lekpark i Inskogen Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för besvarande. Dagens sammanträde Kommunfullmäktige medger att följande medborgarförslag lämnas: Jag vill föreslå att det ska anläggas en lekplats/liten lekpark i Inskogens villaområde. Under de 6 år som jag och min familj har bott i Inskogen så har många nya barnfamiljer flyttat till området. Enbart på vår gata bor det cirka 10 barn under 7 år och därför anser jag att det verkligen finns ett stort behov av en lekplats i närområdet. I nuläget är vi hänvisade till antingen Stjärnholms lekplats (ca 1,6 km barnvagnspromenad som inkluderar att korsa både en 70-väg och järnvägsövergång) eller någon av de lekplatser som finns i Peterslundsområdet (över l km promenad och även här behöver man korsa en vältrafikerad bilväg). Det säger sig självt att det är omöjligt att låta barnen gå själva till lekparkerna. Vi saknar en naturlig samlingsplats för barnfamiljer i närområdet. Det här tycker inte bara vi i vår familj utan detta är något jag har hört från ett flertal grannar som också har barn. Om man tittar på hur andra villaområden och radhusområden ser ut så finns det alltid minst en lekplats, men inte här i Inskogen. Det tycker jag är mycket märkligt. Mitt förslag är att det anläggs en lekplats på någon av de tomma ytor som finns här i Inskogen. Det finns exempelvis en gammal fotbollsplan aldrig används och som börjar bli igenvuxen. Lekplatsen bör bestå av en gungställning med t.ex. ett par däckgungor, en sandlåda och kanske en mindre rutschkana. Mer än så behövs egentligen inte, bara det finns något att gå till i närheten! Det pågår ett generationsskifte just nu i Inskogen. Många av de som bott här sedan husen byggdes på 80-talet säljer sina hus nu och in flyttar ofta familjer med små barn. Behovet finns verkligen och jag hoppas ni som bestämmer tar hänsyn till det och ger oss en lekplats! Förslaget är lämnat av Ellinor Andersson.

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 Kf 66 Dnr KS Ändring av lokala ordningsföreskrifter för Oxelösunds kommun Kommunfullmäktiges beslut (camping) i de lokala ordningsföreskrifterna ändras till följande lydelse. Camping (övernattning i tält, husvagn, husbil eller bil), mer än en natt, får endast ske på de inom kommunen iordningställda campingplatserna Jogersö och Vivesta eller där marken upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål. 2. Ändringen ska utvärderas inom ett år. Sammanfattning I lokala ordningsföreskrifter för Oxelösunds kommun finns en paragraf som förbjuder tillfällig övernattning på allmän plats och de utpekade områdena som jämställs med allmän plats. Lydelsen är följande. 15, Övernattning i tält, husvagn, husbil eller bil får endast ske på de inom kommunen iordningställda campingplatserna Jogersö och Vivesta. Övernattning på annan offentlig plats är tillåten om marken upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål. Områden som jämställs med offentlig plats är utmärkta på en bilagd karta. Vid en av våra företagsträffar har diskussionen kommit upp varför kommunen inte tillåter enstaka övernattning i husbil på annan plats än våra campingplatser eller på parkeringen ute i Fiskehamnen. Idag förlorar kommunen flera husbilsturister eftersom de inte får övernatta på annan plats än campingplatserna eller på anvisad plats. Kommunen skulle kunna locka till sig fler husbilsturister om vi ändrade våra lokala ordningsföreskrifter och inte förbjuder enstaka övernattning på allmän plats. Fördelarna skulle uppväga nackdelarna. Om kommunen vill tillåta enstaka övernattning på fler platser måste ändring ske i de lokala ordningsföreskrifterna. Lydelsen föreslås då bli följande: camping (övernattning i tält, husvagn, husbil eller bil), mer än en natt, får endast ske på de inom kommunen iordningställda campingplatserna Jogersö och Vivesta eller där marken upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Lokala ordningsföreskrifter för Oxelösunds kommun

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 Kf 66 Förslag Kommunstyrelsens föreslår , 72 följande beslut i kommunfullmäktige: 15 (camping) i de lokala ordningsföreskrifterna ändras till följande lydelse. Camping (övernattning i tält, husvagn, husbil eller bil), mer än en natt, får endast ske på de inom kommunen iordningställda campingplatserna Jogersö och Vivesta eller där marken upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål. Dagens sammanträde Förslag 1. Catharina Fredriksson (S) föreslår med instämmande av Björn Johansson (MP) bifall till Kommunstyrelsens förslag. 2. Björn Johansson (MP) föreslår följande tillägg: Ändringen ska utvärderas inom ett år. Beslutsgång Ordföranden frågar om Björn Johanssons (MP) tilläggsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifallit förslaget. Beslut till: Beslutet ska kungöras i länets författningssamling Beslutet ska anslås samt föras in i ortstidning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 Kf 67 Dnr KS Omprioriteringar av riktade satsningar Vård- och omsorgsnämndens budget 2012 Kommunfullmäktiges beslut 1. Satsningarna för Vård- och omsorgsnämndens budget 2012 förändras enligt Vård och Omsorgsnämndens beslut De 200 tkr som avser finlirarna får användas av Vård- och omsorgsnämnden för annat ändamål. Sammanfattning I Mål och Budget har kommunfullmäktige beslutat om tilldelning av resurser till respektive nämnd. En del av dessa resurser är särskilt utpekade i form av så kallade satsningar. För Vård och omsorgsnämnden avser det nedanstående satsningar: Drift nytt äldreboende 18 platser tkr Hyra Björntorp 200 tkr Hemtjänst 3 årsarbetare tkr Hemsjukvård 500 tkr Daglig verksamhet Finlirarna 200 tkr Datorer ÄO och HO 100 tkr Mötesplats Björntorp 100 tkr Institutionsplac. vuxna Missbruk tkr Lanternan, träffpunkt 300 tkr Totala satsningar tkr Vård och omsorgsnämnden vill förändra vissa av dessa satsningar. Några av satsningarna vill man ändra inriktning på, en vill man inte genomföra. Detta redovisas i nedanstående tabell.

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Kf 67 Satsningar 2012 tkr Förklaringar Drift nytt äldreboende 18 platser Genomförs Hyra Björntorp 200 Genomförs Hemtjänst/Hemsjukvård årsarbetare omfördelas till 2 sjuksköterskor i hemvården Datorer Äldreomsorgen och Handikappoms. 100 Genomförs Mötesplats Björntorp 100 Verksamheten bedrivs men under andra förutsättningar, viss reglering av öppettider med mera. Institutionsplacerade vuxna missbrukare Större satsningar genomförs Lanternan, träffpunkt 300 Genomförs Total Ej genomförda satsningar Daglig verksamhet Finlirarna 200 Genomförs ej, avses att användas till annat Totala satsningar Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslut och tjänsteskrivelse , Vård- och Omsorgsnämnden Förslag Kommunstyrelsens föreslår , 73 följande beslut i kommunfullmäktige: 1. Satsningarna för Vård- och omsorgsnämndens budget 2012 förändras enligt Vård och Omsorgsnämndens beslut De 200 tkr som avser finlirarna får användas av Vård- och omsorgsnämnden för annat ändamål.

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Kf 67 Dagens sammanträde Malin Björgum (S) deltar inte i beslutet. Förslag Mattias Pettersson (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. Beslut till: Vård- och omsorgsnämnden (FÅ) Eva Gustafsson (FK) Charlotte Johansson (FK) Karin Lönn (FK) Göran Bernhardsson (FK) Magnus Pettersson (FK)

12 Sammanträdesprotokoll Blad 12 Kf 68 Dnr KS Bokslut för donationsfonderna 2011 Kommunfullmäktiges beslut Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet. Sammanfattning Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder). Dessa tre stiftelser är: Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund, instiftad 1986, Stiftelsen för utgivande av premier till elev/elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftad 1986, och Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun, instiftad Administrationen för stiftelserna sker konkret genom ett avtal med Skandikon Administration AB, lokaliserat i Malmö. Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till tkr i bokslut 2011 (1 168 tkr vid föregående årsskifte). Totalt delades 12 tkr (15 tkr) ut. Marknadsvärdet av stiftelsernas förmögenhet uppgick till tkr vid årets slut (1 182 tkr), en förändring med -10 tkr (46 tkr), vilket motsvarar -1 % (4 %). Stiftelserna har sin resp. förmögenhet gemensamt placerade i den samförvaltade depån Oxelösunds samförvaltning hos Carlson Fonder AB. Årsredovisningar har upprättats av Skandikon Administration AB för de tre stiftelserna. Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag Kommunstyrelsens föreslår , 74 följande beslut i kommunfullmäktige: Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.

13 Sammanträdesprotokoll Blad 13 Kf 69 Dnr KS Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunfullmäktiges beslut 1. Förslag till patientavgift för förskrivning av inkontinenshjälpmedel 2013 godkänns. 2. Beslutet gäller under förutsättning av Landstingsfullmäktige och övriga kommuners respektive kommunfullmäktige fattar motsvarande beslut. Sammanfattning Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS) har beslutat att ställa sig bakom ett förslag att 1 januari 2013 införa en patientavgift på 100 kr vid varje förskrivning av inkontinenshjälpmedel i Sörmland, såväl inom Landstinget som inom kommunerna. Patienter/boende i särskilt boende och boenden via LSS är undantagna från avgift. Gemensamma nämnden föreslår landstingsstyrelsen och kommunernas respektive kommunstyrelse att föreslå respektive fullmäktigeförsamling att godkänna förslaget till patientavgift för inkontinenshjälpmedel. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Missiv VOHJS Protokoll VOHJS , 3 Förslag Kommunstyrelsens föreslår , 75 följande beslut i kommunfullmäktige: 1. Förslag till patientavgift för förskrivning av inkontinenshjälpmedel 2013 godkänns. 2. Beslutet gäller under förutsättning av Landstingsfullmäktige och övriga kommuners respektive kommunfullmäktige fattar motsvarande beslut. Beslut till: Niklas Thelin (FK) Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel (FÅ)

14 Sammanträdesprotokoll Blad 14 Kf 70 Dnr KS Finansiering av Kommunalförbundet Sörmlands köp av aktier i Transitio Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras för klargörande av frågetecken i ärendet. Sammanfattning Vid Kollektivtrafikmyndighetens sammanträde den 24 februari 2012, 1, föreslog Kollektivtrafikmyndigheten att medlemmarna, Landstinget Sörmland och länets kommuner, finansierar myndighetens beslut att köpa aktier i Transitio med 1 miljon kr. Beloppet föreslås fördelas med hälften på Landstinget och hälften på kommunerna beräknat efter varje kommuns innevånarantal den 31 december Enligt SCB:s statistik från 31 december 2011 var invånarantalet i Oxelösund och i hela Sörmland , vilket innebär att Oxelösunds befolkning är ca 4 % av hela Sörmlands. Det innebär att kostnaden för Oxelösund är 21 tkr. AB Transitio sysslar med inköp av tåg som är avsedda att kunna användas av de kollektivtrafikmyndigheter som är ägare av bolaget. Samtliga kollektivtrafikmyndigheter i landet har förklarat sig villiga att bli ägare av AB Transitio. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bilaga 1 Överlåtelse av aktier Bilaga Avslutningsavtal - Transitio Bilaga Aktieägaravtal - Transitio Bilaga Ägardirektiv - Transitio Bilaga Instruktion för ägarråd - Transitio Bilaga Bolagsordning Transitio Bilaga 7 Protokoll Förslag Kommunstyrelsens föreslår , 76 följande beslut i kommunfullmäktige: 1. Finansiera Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets köp av aktier i Transitio med 21 tkr. 2. Finansiering sker genom eget kapital.

15 Sammanträdesprotokoll Blad 15 Kf 70 Dagens sammanträde Förslag 1. Bror Sterner (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 2. Klas Lundberg (FP) föreslår med instämmande av Dag Bergentoft (M), Emil Carlsson (V) och Siw Sjöholm-Johansson (C) återremiss för klargörande av frågetecken i ärendet. Beslutsgång Ordföranden frågar om ärendet kan avgöras idag och finner att det så ska göras. Omröstning Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för Klas Lundbergs (FP) förslag. Med 12 ja röster och 19 nej röster beslutar kommunfullmäktige enligt Klas Lundbergs (FP) förslag. Omröstningsbilaga. Beslut till: Anna Djärv (FÅ) Ekonomienheten (FK)

16 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Kf 71 Dnr KS Överföring av städverksamheten från kommunstyrelsen till kustbostäder AB och Vård- och omsorg Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med Kustbostäder genomföra överföringen av de personella resurserna inom städ vilka arbetar med städning av lokaler till Kustbostäder. Beräknat måldatum är satt till den 1:e juni Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med Vård och Omsorg genomföra överföring av personella resurser vilka arbetar med Hemtjänststäd till Vård och omsorg. Beräknat måldatum är satt till den 1:e juni De städkostnader som idag ligger på Kommunstyrelsen ska inte fördelas ut på nämnderna före 1 januari Sammanfattning Städ och kostverksamheten har under ett antal år utretts och analyserats om hur den bäst bör organiseras inom kommunen. Inget entydigt svar har kunnat nås men utredningarna har fungerat som diskussion och beslutsunderlag. Idag organiseras städverksamheten under Personalenheten i kommunen, vilket har betraktas som en tillfällig lösning. I nulägesbeskrivningen som Dining Development presenterade i juli 2011 var bemanningen på städ 26 personer. Sedan dess har två personer gått i pension. Förutom lokalvårdarna finns en administrativ resurs som arbetar mot både mat och städ. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag Kommunstyrelsens föreslår , 61 följande beslut i kommunfullmäktige: 1. Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med Kustbostäder genomföra överföringen av de personella resurserna inom städ vilka arbetar med städning av lokaler till Kustbostäder. Beräknat måldatum är satt till den 1:e juni Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med Vård och Omsorg genomföra överföring av personella resurser vilka arbetar med Hemtjänststäd till Vård och omsorg. Beräknat måldatum är satt till den 1:e juni De städkostnader som idag ligger på Kommunstyrelsen ska inte fördelas ut på nämnderna före 1 januari 2013.

17 Sammanträdesprotokoll Blad 17 Kf 71 Dagens sammanträde Förslag 1. Patrik Renfors (V) föreslår med instämmande av Catharina Fredriksson (S) och Lotta Johnsson-Fornarve (V) bifall till Kommunstyrelsens förslag. 2. Dag Bergentoft (M) föreslår med instämmande av Solweig Eriksson-Kurg (FP) att hela städverksamheten omgående läggs ut för upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. 3. Catharina Fredriksson (S) föreslår med instämmande av Patrik Renfors (V) avslag till Dag Berghentofts (M) förslag 2. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot Dag Bergentofts (M) förslag 2 och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag Reservation Klas Lundberg (FP), Solweig Eriksson-Kurg (FP), Mikael Miulus (SD), Siw Sjöholm Johansson (C), Bo Jender (M), Sten Nordlander (M), Ulf Melén (M), Eva Asthage (M), Luiza Kaminska (M), Lina Erixon (M), Ingemar Urborn (M) och Patrik Holm (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dag Bergentofts (M) förslag. Dag Bergentoft (M) reserverar sig skriftligen enligt följande: Under en rad av år så har kommunens städverksamhet gått med underskott. Vad det berott på har aldrig analyserats för att få ordning på ekonomin. Men i februari 2011 tog kommunstyrelsen ett kraftbeslut, att analysera både städ och kostverksamheten, nu skulle det bli ordning. Det stod att läsa i handlingarna i bakgrund och sammanfattning följande: Utöver de utmaningar som finns gällande ekonomi, organisatorisk tillhörighet, ombyggnation av centralkök med mera behöver också en ny ledning rekryteras med anledning av pensionsavgång. Mot bakgrund av detta föreslås att en projektorganisation inrättas som under ett halvårs tid ska reda ut problematiken, genomföra förändringar, rekrytera ny ledning och sjösätta en ny organisation. Kommunchefen rapporterar till kommunstyrelsen hur projektet fortskrider efter tre månader. Projektet ska också slutrapporteras efter 6 månader Projektet mat och städ tilldelas resurser motsvarande kronor vilket finansieras genom ianspråktagande av reserven. Allianspartierna yrkade på att omedelbart tillsätta en ny chef och under samma tidsperiod få ordning på verksamheterna. Vi fick nobben. Det är nu drygt ett år sedan som vi tog beslut. Konsultföretaget Dining Development utredde, kostverksamheten. Det blev ingen utredning av städverksamheten, trots att kommunstyrelsen så beslutat. Tydligen tog majoriteten egna informella beslut i korridoren att inte utreda städverksamheten då de vara klara över att lägga över städverksamheten till det kommunala bolaget.

18 Sammanträdesprotokoll Blad 18 Kf 71 Det satsades 500 tkr för detta projekt. Även fast städenheten inte utreddes så kostade projektet 450 tkr. Mycket märkligt. Det här är ett strategiskt viktigt beslut då partierna är överens om ett program för näringslivsutveckling. Vi har mycket dåliga rankningar övertid i kommunen. Vi har mycket lågt nyföretagande. Näringslivsprogrammet som nu jobbas fram omfattar mål och strategier för att förbättra näringslivsklimatet i Oxelösund. Detta innebär att kommunen ska få fler nöjda företagare som vill växa, fler nöjda företagare ska också leda till företagsetableringar, och fler nystartade företag. Därför bör kommunen gå före och lägga ut olika verksamheter till näringslivet. Städverksamheten är absolut inte någon kärnverksamhet inte heller för Kustbostäder. Det är också viktigt när det gäller nyföretagande att vi även vänder oss speciellt till kvinnor. I det kommande näringslivsprogrammet föreslås det att genomföra särskilda insatser för att stimulera fler kvinnor att starta företag. Vi måste koppla kommunal verksamhet till näringslivsprogram och till regionförbundet. Regionförbundet Sörmland jobbar med ett länsprojekt för att främja kvinnors företagande. Ett aktivt arbete som pågår under ska beslut tas i regionförbundet Sörmland när det gäller Sörmlands handlingsprogram för ett hållbart näringsliv. Där ingår bl.a. entreprenörskap och nyföretagande. Regionförbundet förväntar sig aktiva insatser från kommunernas näringslivsenheter och andra enheter, i syfte att stödja det lokala näringslivets initiativ att starta företag och vilja växa. Men jag har svårt att se att kommunen gör aktiva kopplingar. Vi jobbar på olika håll och det verka vara täta skott däremellan. Beslut till: Leif Hallström (FÅ) Kustbostäder AB (FÅ) Vård- och omsorgsnämnden (FÅ) Ann Gredander (FK) Henny Larsson (FK) Magnus Pettersson (FK)

19 Sammanträdesprotokoll Blad 19 Kf 72 Dnr KS Svar på motion om persontrafik på järnväg för Oxelösund Kommunfullmäktiges beslut Motionen avslås. Sammanfattning Det har inkommit en motion gällande persontrafik på TGOJ-banan. Motionen yrkar på att Oxelösunds kommun ska ta initiativ till att åtgärder görs för att Oxelösund åter ska få persontågstrafik. Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiva till att återinföra persontrafik på TGOJ-banan. Dock anser kommunstyrelseförvaltningen att nyttan måste vägas mot kostnaden. Även bör den nya satsningen på omdragning av busslinje 715 och en eventuellt ny centrumhållplats genomföras och utvärderas innan persontrafik på TGOJ-banan bör behandlas. För tillfället pågår en utredning, Åtgärdsvalsstudien en åtgärdskatalog, vilket kommer att innehålla fördjupat underlag om TGOJ-banan. Det är Regionförbundet Sörmland tillsammans med Trafikverket som tar fram utredningen och den planeras vara klar i maj Studien belyser tillgängligheten i Sörmland för samtliga transportslag samt kommer att innehålla fördjupat underlag om TGOJ-banan. Utredningen finansieras via Länsplan. Utöver utredningen kommer Regionförbundet Sörmland kommer att medverka på ett seminarium om gruvnäringens transporter i Kopparberg 15 maj Det finns planer på att återuppta brytningen av järnmalm och innebär en planerad produktionsstart redan sista kvartalet år 2015 första kvartalet år Detta kommer att ha en inverkan på eventuell framtida persontrafik på TGOJ-banan, i och med den förväntade ökningen av godstransporter på TGOJ-banan. Genom pågående utredning Åtgärdsvalsstudien anser kommunstyrelseförvaltningen att åtgärder görs för att arbeta för att införa persontrafik på TGxOJ-banan och föreslår att motionen avslås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Motion om persontrafik på järnväg för Oxelösund Förslag Kommunstyrelsens föreslår , 78 följande beslut i kommunfullmäktige: Motionen avslås.

20 Sammanträdesprotokoll Blad 20 Kf 72 Dagens sammanträde Förslag 1. Björn Johansson (MP) föreslår i första hand återremiss och i andra hand bifall till motionen. 2. Emil Carlsson (V) föreslår bifall till motionen. 3. Catharina Fredriksson (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 4. Patrik Renfors (V) föreslår att motionen ska anses besvarad. Beslutsgång 1. Ordföranden frågar om ärendet kan avgöras idag och finner att ärendet så ska göras. 2. Ordföranden ställer proposition på Emil Carlssons (V) förslag 2 mot Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutat enligt Kommunstyrelsens förslag. 3. Ordföranden ställer proposition på Patrik Renfors (V) förslag 4 mot Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. Reservation Björn Johansson (MP) och Margareta Friberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Björn Johanssons (MP) förslag. Beslut till: Förslagsställarna (FK) Anna Djärv (FK) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)

21 Sammanträdesprotokoll Blad 21 Kf 73 Dnr KS Svar på motion om parkbänkar vid Hälsans stig Kommunfullmäktiges beslut 1. Motionen bifalls Föreliggande tjänsteskrivelse tillgodoser motionärens förslag om utredning av den aktuella frågan. 2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur många nya bänkar som behövs för att fastställa den totala kostnaden. Underlaget överlämnas till Måloch budgetberedningen för beaktande i arbetet med mål och budget för Sammanfattning I en motion till Kommunfullmäktige föreslår Jan Widegren (M) en utredning av möjligheten att köpa in och placera ut parkbänkar längs Hälsans stig. Alternativt att möjlighet ges för sponsorer att investera i parkbänkar Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att föreliggande tjänsteskrivelse tillgodoser motionärens förslag om utredning av frågan och föreslår att motionen ska bifallas. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det finns ett behov av att utöka antalet bänkar längs Hälsans stig samt att kommunen har ett ansvar för att så sker. Förvaltningen föreslår därför att nya parkbänkar införskaffas. Total kostnad för åtgärden kan inte beräknas. Förvaltningen föreslår därför att Kulturoch fritidsnämnden får i uppdrag att utreda och fastställa den totala kostnaden inför genomförande av åtgärden När det gäller sponsring gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att det i dagsläget inte är lämpligt att detta tillämpas då kommunen saknar kommunövergripande och ändamålsenliga regler för mottagande av sponsormedel. Om sponsring ska övervägas som en metod för finansiering av kommunal verksamhet bör frågan utredas och kommunövergripande riktlinjer fastställas på politisk nivå. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Protokoll, Kommunfullmäktige , 80 Protokoll, Kultur- och fritidsnämnden , 9 Tjänsteskrivelse, Kultur- och fritidsförvaltningen Remissvar Kustbostäder AB,

Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2012-11-14 kl. 18.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2012-11-14 kl. 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2012-11-14 kl. 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Kommunfullmäktige 2013-10-30. Leif Thor BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Paragrafer 104-117.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Kommunfullmäktige 2013-10-30. Leif Thor BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Paragrafer 104-117. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 18.00-20.15 Beslutande Ann-Sophie Nygren (S) Bror Sterner (S) Luiza Kaminska, ordförande (M) Eva Asthage (M) Birger Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-15.50 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Eva Thor (m) Charlotte Salomonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2011-05-12. Anna-Karin Bergstén Socialchef. Ingela Mindemark.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2011-05-12. Anna-Karin Bergstén Socialchef. Ingela Mindemark. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.00-10.10. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M Bror Sterner (S) Lena Lundgren (S) Mikael Sporgelin (S) Dag Bergentoft (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 2. Kommunfullmäktige 2013-12-18. Ärenden

Sammanträdesprotokoll Blad 2. Kommunfullmäktige 2013-12-18. Ärenden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (36) Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 18.00-21.00 Beslutande Mayvor Lundberg 123-142 (S) Bror Sterner (S) Luiza Kaminska ordf 118- (M) Eva Asthage (M) 122 Ann-Sophie Nygren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.30. Beslutande Britta Bergström (s) Luiza Kaminska (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-06-11, 17.15 i Stora mötet på Koordinaten Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (24) Kommunfullmäktige BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Paragrafer Susanna Shaibu.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (24) Kommunfullmäktige BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Paragrafer Susanna Shaibu. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (24) Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 18.00-20.50 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Bror Sterner (S) Luiza Kaminska 165-180 (M) Eva Asthage (M) Birger Svensson (S) Margareta

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 14.40-16.55 Beslutande Benita Vikström (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren (s) Bo Jender

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Kommunstyrelsen Klas Lundbergh Leif Thor BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(5) Paragrafer 79-79

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Kommunstyrelsen Klas Lundbergh Leif Thor BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(5) Paragrafer 79-79 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Plats och tid kommunhuset rum Hävringe kl 16.20-16.45 Beslutande Britta Bergström Linus Fogel Patrik Renfors (V) Inge Ståhlgren Bror Sterner Björn Johansson (MP) Dag

Läs mer

Leif Thor Sinikka Famme Lars-Åke Lindman. Ingela Mindemark Cecilia Toftemo, 62-63 Mats Ericson, 65 BEVIS

Leif Thor Sinikka Famme Lars-Åke Lindman. Ingela Mindemark Cecilia Toftemo, 62-63 Mats Ericson, 65 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.20 Beslutande Sören Carlsson (s) Jan T. Staszewski (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Bjarne Westerlund (s) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Kommunstyrelsen 2010-10-27. Sören Carlsson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Kommunstyrelsen 2010-10-27. Sören Carlsson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid Kommunhuset rum 293, 13.35-18.15 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Birger Svensson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender (M) Solweig

Läs mer

Malin Björgum Birgitta Ringshagen Jan Grundström Charlotte Salomonsson (fp) Lotta Johnsson Fornarve (v) Alice Nordlander Tommy Sjöberg Linda Bogne

Malin Björgum Birgitta Ringshagen Jan Grundström Charlotte Salomonsson (fp) Lotta Johnsson Fornarve (v) Alice Nordlander Tommy Sjöberg Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-16.40 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Jan Grundström (m) Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Kommunfullmäktige 2013-09-25 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Paragrafer 81-103. Susanna Shaibu.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Kommunfullmäktige 2013-09-25 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Paragrafer 81-103. Susanna Shaibu. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 17.00-21.20 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Bror Sterner (S) Luiza Kaminska (M) Sten Nordlander (M) Birger Svensson (S) Björn Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunfullmäktige 2008-10-15 BEVIS ... Paragrafer 102-120. Elisabeth Barkefors. Ordförande Mayvor Lundberg

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunfullmäktige 2008-10-15 BEVIS ... Paragrafer 102-120. Elisabeth Barkefors. Ordförande Mayvor Lundberg Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Plats och tid Rådsalen, Cupan kl 18.00-21.15 Beslutande Mayvor Lundberg (s) Katarina Jakobsson (m) Jan Widegren (m) Bjarne Westerlund (s) Birger Svensson (s) Luiza Kaminska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Malin Björgum Birgitta Ringshagen

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Malin Björgum Birgitta Ringshagen Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 14.00-16.45 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Eva Thor (m) Charlotte Salomonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Valnämnden Lena Fornstedt Birgitta Luoto Hans Hedström Björn Wintler Ina Holmström BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Valnämnden Lena Fornstedt Birgitta Luoto Hans Hedström Björn Wintler Ina Holmström BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Valnämnden 2014-08-14 Plats och tid Kommunhuset rum 292 kl 16.00-17.00 Beslutande Ann Svensson (S) Birgitta Gustafsson (M) Lena Fornstedt (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

Eventsalen, Koordinaten

Eventsalen, Koordinaten Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid Eventsalen, Koordinaten Beslutande Mayvor Lundberg (S) Bror Sterner (S) Luiza Kaminska (M) Håkan Gustafsson (V) Birger Svensson (S) Björn Johansson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.20 Beslutande Sören Carlsson (S) Gun Cederbaum (M) Ann Svensson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Bjarne Westerlund (S) Leif Thor

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-19. Victoria Flores Sanches (V) Matti Koponen Anita Rydberg BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-19. Victoria Flores Sanches (V) Matti Koponen Anita Rydberg BEVIS 1(9) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden 2011-06-09. Tero Ruohonen (S) 37-44 Charlotta Krusell

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden 2011-06-09. Tero Ruohonen (S) 37-44 Charlotta Krusell Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Skärgårdsmuséet kl 13:00 Villa Bergsund kl 14.00-17.00 Beslutande Lotta Johnsson Fornarve (V) Malin Björgum (S) Ulf Melén (M) Tero Ruohonen (S) 37-44 Charlotta

Läs mer

Utbildningsnämnden (10) Kommunhuset, rum 293, kl Bror Sterner

Utbildningsnämnden (10) Kommunhuset, rum 293, kl Bror Sterner Utbildningsnämnden 2006-02-13 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.15. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Susanne Josefsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2013-11-06. Solweig Eriksson-Kurg (FP) Göran Bernhardsson Redovisningschef

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2013-11-06. Solweig Eriksson-Kurg (FP) Göran Bernhardsson Redovisningschef Sammanträdesprotokoll Blad 1 (24) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.00-16.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15) Styrelsen 2005-04-06 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 15 25-16 30 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik (fp) Sören Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Eventsalen, Koordinaten kl

Eventsalen, Koordinaten kl Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Plats och tid Eventsalen, Koordinaten kl.18.00-22.30 Beslutande Mayvor Lundberg ej 47 (S) Leif Thor ej 47 (M) Luiza Kaminska ordf 47 (M) Bror Sterner (S) Birger Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.25 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Kommunfullmäktige BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(17) Paragrafer Sekreterare Susanna Shaibu

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Kommunfullmäktige BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(17) Paragrafer Sekreterare Susanna Shaibu 1(17) Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 18.00-20.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Bror Sterner (S) Luiza Kaminska (M) Eva Asthage (M) Birger Svensson (S) Björn Johansson (MP) Dag Bergentoft (M) Sinikka

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Utbildningsnämnden 2010-09-22

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Utbildningsnämnden 2010-09-22 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-09.50 Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Bror Sterner (S) Mikael Sporgelin (S) Ann-Sophie Nygren (S) Dag Bergentoft

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.40 Beslutande Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Berit Karlsson Birgitta Luoto Arne Algothsson Jan Widegren Bo Höglander

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (7) Sammanträdesdatum Plats och tid rum 293, Kommunhuset kl 13.15-13.17 Beslutande Birgitta Luoto Ägarombud Övriga deltagare Benita Vikström Styrelsens ordförande Agneta Rönn

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (33) Kommunfullmäktige 2012-12-19 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Paragrafer 184-204. Susanna Shaibu.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (33) Kommunfullmäktige 2012-12-19 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Paragrafer 184-204. Susanna Shaibu. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (33) Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 18.00-20.45 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Bror Sterner (S) Luiza Kaminska (M) Eva Asthage (M) Birger Svensson (S) Björn Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Jimmy Gustafsson Ann-Sophie Nygren Jan Widegren (M) Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson (MP) Joakim Sandström

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson Eva Asthage 1(6) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-14.15 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 11.30 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 (26) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45

Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 (26) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45 Sammanträdesdatum Blad 1 (26) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45 Mayvor Lundberg (s) Senja Peltonen (v) Kerstin Eriksson (s) Berit Karlsson (s) Agnetha Bertheau (v) Bror Sterner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-01 1 (20) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.50. Emil Carlsson Torbritt Bökman. (m)

Kommunstyrelsen 2004-12-01 1 (20) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.50. Emil Carlsson Torbritt Bökman. (m) Sammanträdesdatum Blad 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.50 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Ann Svensson Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21. Peter Karlsson Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21. Peter Karlsson Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Peter Karlsson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.20 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s) Arne Algothsson (s) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Benita Vikström Patrik Renfors Torbritt Bökman Sören Carlsson Ann Svensson Britta Bergström Mayvor Lundberg

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Kommunfullmäktige BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Susanna Shaibu.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Kommunfullmäktige BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Susanna Shaibu. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 17.00-20.40 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Leif Thor (M) Luiza Kaminska (M) Bror Sterner (S) Birger Svensson (S) Eva Asthage (M)

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.05 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer