UPPFÖRANDEKOD INLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPFÖRANDEKOD INLEDNING"

Transkript

1 UPPFÖRANDEKOD

2 2 (28) UPPFÖRANDEKOD INLEDNING... 4 FÖR VEM GÄLLER DENNA KOD?... 5 KRÄVS DET ATT JAG FÖLJER KODEN?... 6 VEM TOLKAR KODEN?... 7 AFFÄRSETIK... 8 Inga mutor eller olagliga provisioner... 9 Arbeta med tredjeparter... 9 Relation till offentligt anställda Politiska bidrag och engagemang Begära, ge och ta emot gåvor och tjänster Räkenskaper, bokföring och interna kontroller INTRESSEKONFLIKTER Förmåner eller favörer avseende företagets aktiviteter Börstransaktioner och insideraffärer Vad är en "insider"? ANVÄNDNING AV FÖRETAGSTILLGÅNGAR Bilar och andra fordon Värvning Egendom Medel OLAGLIGA ELLER OHEDERLIGA AKTIVITETER KONFIDENTIELL INFORMATION Allmänt Skyldighet om offentliggörande Medierelationer KONTAKT MED ANDRA PERSONER OCH ORGANISATIONER SKA SKE I EN ANDA AV GOD SED Konkurrenter Information om konkurrenter Sälja våra produkter och tjänster ANSTÄLLNINGSPOLICY Alkohol, droger och andra substanser Förebyggande av våld Diskriminering och trakasserier Personuppgifter om anställda... 21

3 3 (28) Skydd av personuppgifter Arbetsmiljö Miljön POLICYER FÖR ANVÄNDNING AV DATOR, E-POST OCH INTERNET Internet: Ett viktigt kommunikationsredskap Personlig användning av Internet som tillhandahålls av företaget Skydd av företagsinformation Viktiga begränsningar Ytterligare information Programvara Datorvirus Bevarande av dokument RAPPORTERA MISSTÄNKT ÖVERTRÄDELSE AV KODEN Allmän policy Anonym rapportering Utredning Sekretess Skydd mot repressalier RAPPORTERA ÖVERTRÄDELSER AV KODEN Konfidentiell hotline för affärsetiskt beteende Konfidentiell e-post INTERNATIONELLA NUMMER FÖR FRISAMTAL Där det inte finns något frisamtalsnummer, gör följande:... 28

4 4 (28) UPPFÖRANDEKOD INLEDNING Vi är ett tekniskt konsultföretag och för att bidra till att bevara det goda anseende som vi har byggt upp under åren, så försöker vi införa en uppförandekod av bästa praxis.. Med vårt goda anseende, tillsammans med våra förstklassiga tjänster, kan vi bevara förtroendet hos våra kunder och alla de olika delar av allmänheten som vi har en relation till. Vi är stolta över vår framgång, som vi inte bara nått tack vare våra förstklassiga tjänster och ledarskap, utan även på grund av våra kunders lojalitet. Den är ett resultat av vårt disciplinerade och omsorgsfulla sätt att utföra arbetet på samt den motivation vi känner att ge det bästa vi har att ge. Våra anställda är alla ambassadörer för WSP Global Inc. och deras dotterbolag (som tillsammans kallas företaget). De anställdas uppförande speglar vår organisation, antingen det gäller på företagsnivå eller på en yrkesmässig eller personlig nivå. Etiken i vårt företag är beroende av etiken hos var och en av våra anställda. För att kunna fortsätta förtjäna våra kunders och allmänhetens förtroende och bevara vårt goda anseende, så krävs det att vi sätter upp höga krav för vårt uppförande. Vår uppförandekod (koden) ska spegla vårt åtagande att följa företagets etiska principer i våra kontakter med kunder, aktieägare, anställda och leverantörer. Koden ska bland annat ge riktlinjer och ramverk för hur vi handlar och uppför oss i våra förpliktelser gentemot företaget och i våra affärsaktiviteter. Koden gäller för alla anställda, chefer samt bolagsstyrelsens ledamöter. Etik är allas ansvar. Alla anställda ska läsa vår kod, ta den tills sig och har en skyldighet att följa den. I våra roller har var och en av oss skyldighet att upprätthålla högsta etikstandarder. Pierre Shoiry Koncernchef

5 5 (28) FÖR VEM GÄLLER DENNA KOD? Koden gäller för alla anställda utan undantag. Den omfattar ordförande och vd, chefer, vice vd:ar, direktörer och andra chefer, alla anställda i företaget, företagets dotterbolag och anknutna företag samt företagets styrelseledamöter (nedan gemensamt kallade anställda). På grund av sina ledarroller, förväntas företagets ledning och högre chefer i företaget att utgöra ett gott exempel genom att alltid och i alla situationer uppföra sig på ett exemplariskt sätt. Som tekniskt konsultföretag vars anställda har olika yrkesbakgrund, styrs vi även av etiska koder från olika yrkessammanslutningar och organisationer. Vi förväntas även följa dess koder. Observera att denna kod inte ersätter eller ändrar någon lagstiftning eller något regelverk. Vi har även upprättat policyer som alla ska följa. Alla anställda uppmanas att läsa igenom våra olika policyer. De finns på företagets intranät. Varje persons bidrag är viktigt... Vi arbetar i en professionell tjänstebransch och vi ska uppföra oss därefter. Vi är företagets bästa ambassadörer och vi spelar alla en viktig roll genom att följa vår kod och våra policyer.

6 6 (28) KRÄVS DET ATT JAG FÖLJER KODEN? Alla anställda har ett ansvar att förstå koden och det är ett krav att personalen följer koden. Alla anställda ska respektera kodens värden och principer och de ska utföra sina arbetsuppgifter med ärlighet och etik inom alla områden även om de inte specifikt anges i koden. Alla överträdelser av koden leder till att företaget vidtar disciplinära åtgärder, upp till och inklusive uppsägning. Disciplinära åtgärder kan, i de fall detta är förenligt med svensk arbetsrättslagstiftning, vidtas mot en anställd som: Bryter mot koden eller inte uppför sig enligt vad som anges i den. Uppmanar andra anställda att bryta mot koden. Avsiktligt bryter mot skyldigheten att rapportera brott mot koden eller att göra så omgående, eller att inte lämna ut relevant information som rör brottet. Vägrar att samarbeta i en utredning för ett misstänkt eller känt brott. Konfronterar en anställd som rapporterar ett brott. Koden anger allmänna principer som ska vägleda anställda så att de kan ta etiska beslut. Det täcker dock inte alla situationer som kan uppstå. Det finns inget i koden som skulle kunna förhindra företaget från att vidta disciplinära åtgärder i fall där anställda begår tjänstefel, antingen det uttryckligen täcks av koden eller inte. Detta så länge åtgärderna är förenliga med svensk arbetsrätt. Ärlighet är Att aldrig bli inblandad i stöld, bedrägeri, tagande av mutor samt alla slag av brott i en förtroendesituation när vi utför våra arbetsuppgifter. Exempel: Alla transaktioner, tillgångar och skulder som företaget har registrerat i sina räkenskaper ska exakt återspegla företagets verksamhet i sin helhet. All redovisning och alla rapporter, inklusive kostnadsrapporter, fakturor, lönebesked och register över anställda, ska utarbetas på ett noggrant och ärligt sätt. Inga transaktioner får undanhållas ledningen eller företagets revisorer.

7 7 (28) VEM TOLKAR KODEN? Företagets styrelses kommitté för företagsstyrning och ersättning (företagsstyrnings- och ersättningskommitté [Governance and Compensation Committee]) samt företagsledningen ansvarar för övervakning av kodens tolkning. De kan när som helst granska, ändra eller göra tillägg till koden, så att den överensstämmer med den föränderliga affärsmiljö som vi verkar i. Vi har även en intern revisionsavdelning som har till uppgift att se till att dessa normer för företagsstyrning respekteras. Vilka är medlemmarna i företagsstyrnings- och ersättningskommittén? Vilken roll spelar de för koden? Tre oberoende direktörer ingår i företagsstyrnings- och ersättningskommittén. Kommittén har ansvar för att utveckla de bästa normer för styrning av företaget och för att granska tillhörande rutiner som ska säkra att tillämpliga lagar och bestämmelser följs.

8 8 (28) AFFÄRSETIK Vi arbetar alltid med ärlighet och etik. Vi inser att vår verksamhets framtid är avhängigt av kundernas förtroende och vårt goda anseende vad gäller vår tekniska expertis och vårt pålitliga, etiska uppförande. Motsatsen till etik är oärligt uppförande. Det innefattar korruption vilket urholkar vårt goda anseende. I alla våra affärsaktiviteter följer vi både nationell och internationell lagstiftning till ordalydelse och syfte. Oberoende av vilket land de befinner sig i, ska företagets anställda alltid omsorgsfullt försvara företagets etik. Anställda ska även följa kraven i lagar och förordningar i de länder där företaget är verksamt. Företaget är underställt Canadians Corruption of Foreign Public Officials Act (CFPOA), USA:s Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) och UK Bribery Act. Detta gör att företaget följer de strängaste lagarna i världen mot korruption. Samtliga anställda och dotterbolag i hela världen, oberoende av nationalitet eller plats ska följa dessa lagar. Straffen för brott mot lagarna omfattar böter och fängelse för personer och dryga böter för företaget. Böterna uppgår ofta till hundratals miljoner dollar. För mer information om lagstiftning mot korruption, se policyn Att förstå frågor om mutor (Understanding Bribery Issues). Den finns på företagets webbsida och intranät. Uppförandekoden tar hänsyn till kraven i lagar och andra förordningar och ska ge övergripande riktlinjer så att våra anställda kan vara säkra på att de följer koden och att de följer den ökande komplexiteten i internationell och nationell lagstiftning. Vi agerar etiskt i alla våra affärsaktiviteter. Speciellt gäller att: Vi förbjuder mutor, att göra felaktiga utbetalningar eller olaglig provision, antingen de är stora eller små, direkta eller indirekta. Vi förbinder oss att följa principerna om rättvisa och högsta standard i våra dagliga kontakter med våra affärspartner och vi förväntar oss samma bemötande från deras sida. Vi kräver att alla joint venture-partner, liksom agenter, representanter, leverantörer och underleverantörer som agerar för vår räkning, följer samma etiska principer som vi gör. Det är förbjudet att ge eller ta emot gåvor, ersättningar eller olämpliga förmåner som utgör, eller uppfattas som om de kan utgöra, en otillbörlig påverkan på utgången i en affärstransaktion eller etiken i våra affärsrelationer. Vi för korrekta räkenskaper tvärs igenom hela vår verksamhet. Vi förväntar oss att våra anställda undviker personliga aktiviteter och finansiella transaktioner som kan strida mot, eller verka strida mot, företagets aktiviteter och finansiella transaktioner. Om det finns en möjlig konflikt, ska företagets intressen prioriteras. Vi skyddar våra affärshemligheter och konfidentiell företagsinformation och vi respekterar samma rättigheter för våra affärspartner.

9 9 (28) Inga mutor eller olagliga provisioner Alla typer av mutor och olagliga provisioner är förbjudna. Mutor inbegriper betalning för att säkra sig en affärsfördel som vi inte är berättigade till. En muta kan vara en ekonomisk uppmuntran, en gåva eller annan tjänst som till exempel ett erbjudande om anställning till en släkting till personen som mutas. Inga av dessa accepteras. Olaglig provision uppstår när leverantörer till tjänsteleverantörer betalar en del av sina arvoden till personer som tilldelar kontrakt, eller som tilldelar någon annan slags affärsfördel. Inga "facilitation payments" Vi förbjuder "facilitation payments". Facilitation payments är mindre summor som betalas till tjänstemän för att skynda på statliga rutiner som betalaren redan har rätt till. De benämns ofta som "speed money" eller "smörjpengar". Exempel är betalningar för att påskynda tullklareringar och extra betalningar till tjänstemän som säkrar elanslutningar. Om du skulle stöta på ett krav på "facilitation payment" eller om du tror att du kommer att råka ut för det, så ska du rapportera det till ledningen eller chefen för risk- och etikteamet som kan formulera ett svar. I WSP Sverige AB ska du vända dig till ledningsgruppen Ledningsteamet inser att krav på "facilitation payments" ofta backas upp av någon typ av utpressning, ofta underbyggt med hot om våld eller personlig skada. Ett extremt exempel skulle kunna vara krav på betalning för att garantera intagning på sjukhus, där det inte finns tid att rådgöra med en linjechef. Under sådana omständigheter godkänner vi att anställda använder sitt sunda förnuft enligt principerna i företagets affärsetik. Vad som än händer så ska anställda rapportera alla incidenter där de känner sig tvungna att göra "facilitation payments" snarast möjlig och alla betalningar som gjorts ska registreras på korrekt sätt. Ledningen stödjer anställda som tagit det bästa beslut de kunnat och rapporterat händelsen i tid. Arbeta med tredjeparter Det är viktigt att notera att vi inte betalar mutor, antingen direkt eller indirekt. Principerna i vår affärsetik gäller för alla externa parter som agerar i vårt namn liksom våra egna anställda. Vi åtar oss detta på etiska grunder eftersom vi och våra anställda kan hållas juridiskt ansvariga om våra affärspartner är inblandade i något olagligt såsom att betala mutor, när de handlar på våra vägnar. Ett vanligt exempel på indirekta mutor är när ett företag anlitar en handelsagent som ska hjälpa till att få ett statligt kontrakt. Agenten får en provision som är en procent av kontraktssumman. Med eller utan företagets kännedom lämnas en del av denna provision vidare till den offentligt anställde som tilldelar kontraktet, i syfte att påverka hans beslut. Företaget tolererar inte sådana metoder. En stor del av brotten och åtal för brott mot lagarna om korruption handlar om betalning till tredjepart. För mer information om hur indirekta mutrisker identifieras och hur relationer till tredjepart ska hanteras, se Policyn för samarbete med tredjepart (Working with Third Parties Policy). Den finns på företagets webbplats och intranät.

10 10 (28) Relation till offentligt anställda En del anställda har kontakt med myndigheter som kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Eftersom företaget fortsätter att öka sin internationella inriktning, är det troligt att våra anställda också får mer kontakt med utländska offentliga tjänstemän. Den största delen av nationell och internationell lag fokuserar på offentliga tjänstemän, medan UK Bribery Act även täcker mutor mellan privatpersoner. Därför måste anställda vara extra försiktiga när de har en affärsrelation eller diskussion med en regeringstjänsteman. Det är viktigt att notera att lagstiftningen mot korruption ofta använder sig av en vid definition av offentligt anställda den omfattar inte bara traditionella representanter för regeringar på statlig, landstingseller kommunal nivå (utsedda eller valda). Den kan även omfatta en lång rad offentliganställda tjänstemän, liksom anställda i statligt ägda eller statligt kontrollerade bolag. Rättsliga förfaranden i USA har klargjort att en mycket vid definition av utländska offentliga tjänsteman kan användas vid rättsligt förfarande. För mer information om hur korruptionsrisk identifieras och hanteras när det gäller tredjeparter, inklusive utländska offentliga tjänstemän, se Policyn för samarbete med tredjepart (Working with Third Parties Policy) som finns på företagets webbplats och intranät. Politiska bidrag och engagemang Vi har en policy om strikt politisk neutralitet. Vi ger inte bidrag till politiska partier, organisationer eller personer som är aktiva inom partipolitik. Vi har dock rätt att göra vår ståndpunkt känd till offentliga myndigheter i ärenden som rör regeringspolitik som påverkar oss, våra anställda och kunder. Anställda har frihet att engagera sig i demokratiska politiska aktiviteter på egen bekostnad, men ska tydliggöra att de gör så i egenskap av privatperson och inte på företagets vägnar. Anställdas engagemang i politiska eller välgörenhetsaktiviteter får inte låta iakttagare tro att företaget stödjer dessa aktiviteter (med mindre företaget uttryckligen gör så). Dessutom får sådant engagemang inte hindra en anställds förmåga att utföra sina arbetsuppgifter på korrekt sätt. Vidare får företaget inte ersätta någon anställd i tid, i pengar eller med annat slag av belöning för deras aktiviteter. Begära, ge och ta emot gåvor och tjänster Vi har antagit en princip om att anställda inte får, antingen direkt eller indirekt, begära, ge eller ta emot gåvor, ekonomiska bidrag, speciella bidrag, en tjänst eller fördel från en person eller ett företag med vilken/vilket de har en affärsrelation, om fördelen otillbörligt skulle kunna påverka mottagarens omdöme genom att sätta denne i en tacksamhetsskuld eller genom att det ger intryck av oegentligheter. I affärsvärlden är det viktigt att bygga upp goda personliga relationer med kunder och, då och då, med regeringstjänstemän. Som del av denna process, får ni träffas över lunch eller middag och du betalar räkningen. Ibland kan du vilja utväxla säsongsbetonade gåvor av sedvanligt slag. De flesta sådana är ofarliga, men man måste vara vaksam. Det är inte acceptabelt om det skulle framstå som om en av parterna befinner sig i en beroendeställning som ett resultat av gåvan eller måltiden. När det gäller gåvor och representation hänvisas alltid till den svenska skattelagstiftningen vad gäller vad som är tillåtet eller ej. Genom att bevara vår självständighet så undviker vi verkliga eller synbara intressekonflikter. Vi ska tacka nej eller lämna tillbaka en förmån eller en inbjudan som erbjuds upprepade gånger eller vars värde gör att vi känner oss obekväma och vi ska även meddela vår närmaste chef.

11 11 (28) För mer information och riktlinjer för gåvor, underhållning, inklusive exempel, se Policyn för gåvor och underhållning (Gifts and Entertainment Policy) som finns på företagets webbplats och intranät. Räkenskaper, bokföring och interna kontroller Vi är skyldiga att, under olika värdepapperslagstiftningar, skattelagstiftningar och annan lagstiftning, bestämmelser i andra länder och jurisdiktioner liksom IRSF-standarder (Financial Reporting Standards) att föra räkenskaper, register och konton som exakt stämmer med verksamheten i sin helhet och att etablera en korrekt bokföring och internt kontrollsystem. Därför måste vi försäkra oss om att företagets räkenskaper, bokföring och konton är välgrundade, fullständiga och korrekta och de ska grunda sig på verifikationer som går att kontrollera. Det får inte under några omständigheter finnas parallella konton. I Sverige anser vi att registreringsskyldigheten är fullföljd genom en korrekt bokföring i enlighet med svensk skattelagstiftning. Företaget har infört interna kontroller och rutiner för att möta kraven på redovisning och för att följa lagstiftning och föreskrifter. Det krävs av anställda att de använder sådana kontroller och rutiner för att försäkra sig om att alla finansiella transaktioner registreras fullständigt och korrekt. Alla anställda i en tillsynsfunktion ska även använda sig av interna kontroller som rör de aktiviteter för vilka de ansvarar, för att skydda företagets tillgångar och för att garantera att företagets finansiella rapporter och redovisningar är korrekta. Alla anställda ska följa etablerade rutiner. Ingen får lägga sig i granskningen av företagets räkenskaper som genomförs av interna eller externa revisorer, eller försöka att otillbörligen påverka granskningsprocessen, antingen direkt eller indirekt. Vi får inte: Otillbörligen påskynda eller skjuta upp bokföring av intäkter eller utgifter för att ge intryck av att finansiella mål har uppnåtts. Hålla tillgångar "i reserv" genom att inte officiellt bokföra dem. Upprätta eller använda konton och ekonomisk redovisning på ett olämpligt, ofullständigt, olagligt eller vilseledande sätt. Utfärda betalningar av orsaker andra än de som anges i tillhörande verifikationer. Genomföra eller godkänna en kostnadsrapport där det misstänkts att en del utgifter egentligen inte uppstått, inte är korrekta, inte tydligt och korrekt beskriver utgiften eller utgiftens syfte, eller inte följer policyerna för utgifter. Underteckna ett dokument som du vet eller misstänker vara inkorrekt eller falskt. Alla anställda som har kunskap om oriktigheter avseende bokföringen av en transaktion som omfattar företagets resurser, ska rapportera detta snarast till sin närmaste chef och/eller chefen för den interna revisionen. Den senare finns på koncernnivå. Detta kan även rapporteras konfidentiellt med hjälp av Klagomålsförfarandet (Complaint Procedure) för oriktigheter i bokföring, revision och kontroller som anges i denna kod.

12 12 (28) INTRESSEKONFLIKTER För att kunna bibehålla våra kunders och offentlighetens förtroende, ska alla anställda undvika att försätta sig själva i en verklig eller synbar intressekonfliktsituation. Ett exempel på en intressekonflikt kan vara när en anställd puffar för sina personliga intressen till men för företagets intressen. Följande principer och regler är avsedda att vägleda anställda så att de kan undvika verkliga eller synbara intressekonflikter. Lojalitet och exklusivitet Samtliga anställda förväntas alltid att uppföra sig lojalt för att skydda företagets intressen. En anställd får endast arbeta för företaget under den tid anställningen i företaget varar. De får inte utföra affärsaktiviteter eller acceptera uppdrag för tredjepart, antingen direkt eller indirekt, mot ersättning eller annat, som kan konkurrera med företagets vanliga aktiviteter, om inte de i förväg fått medgivande från närmaste chef. Om någon i ledningen tillfrågas om att bli styrelsemedlem i ett företag eller annan organisation, så får han/hon inte acceptera sådant uppdrag utan att i förväg ha meddelat företagsstyrnings- och ersättningskommittén (Governance and Compensation Committee). Om en anställd tror att det finns en verklig eller synbar intressekonflikt, så ska han/hon skriftligen rapportera det till sin närmaste chef och fylla i blanketten Avslöja en verklig eller synbar intressekonflikt (Disclosing a Real or Apparent Conflict of Interest). Hur vet jag om jag befinner mig i en intressekonflikt? Ställ följande frågor till dig själv: Utför jag mina arbetsuppgifter på ett fullständigt objektivt och opartiskt sätt? Leder mina handlingar och beslut till ekonomiska eller andra fördelar för mig, en släkting, en vän eller annan person, inklusive företag eller andra enheter till vilket det finns ett ägarskapsintresse? Skulle mina handlingar eller beslut kunna ge intryck av att jag handlar i eget intresse eller för en släkting eller vän? Stämmer mina handlingar och beslut med våra värderingar Skulle jag känna mig besvärad över att diskutera detta med min chef eller med mina kollegor. Lojalitet innebär även... Att undvika uppförande som kan skada företaget, företagets image och goda anseende. Detta fortsätter att gäller efter en anställnings upphörande, dvs. att sekretessen för information ska respekteras. Ett lojalt beteende innebär även att vi ska vara konstruktiva i vår kommunikation med kollegor för främja gott uppförande, istället för att kritisera. Förmåner eller favörer avseende företagets aktiviteter Anställda får inte försöka dra fördel av förmåner eller favörer som kan uppkomma eller upptäckas av dem under deras anställning i företaget. De får inte använda företagets egendom eller information som de fått genom sin anställning i företaget, för egen vinnings skull.

13 13 (28) Anställda får inte försöka dra fördel av affärsmöjligheter som kan bli tillgängliga för dem utanför arbetsplatsen, om dessa avser befintliga eller föreslagna affärsaktiviteter. Vidare får anställda inte använda egendom eller information som tillhör företaget för personlig vinning. De får inte heller konkurrera med företaget i något avseende. Anställda får inte heller, utan skriftligt tillstånd, använda företagets namn för att uppnå rabatter eller annan förmånlig behandling, tack vare relationer som företaget redan har förhandlat sig till eller ingått i med en affärspartner. Börstransaktioner och insideraffärer Lagstiftningen för värdepapper omfattar restriktioner för köp, försäljning och annan handel med värdepapper av någon som har konfidentiell information som ännu inte kommit till offentlig kännedom och som kan påverka aktiepriset på ett företags värdepapper. Därför får anställda inte sälja eller köpa värdepapper i företaget eller i tredjeparts företag med vilket de har en affärsförbindelse, när de har kunskap om väsentlig icke-offentlig information som de fått tack vare sin anställning. De får inte heller dela med sig av sådana "råd" till någon annan. Dessutom får anställda inte av misstag avslöja sekretessbelagd information till sin make/maka, familjemedlemmar eller någon annan som tillhör deras hushåll, eller till affärspartner, vänner eller bekanta, eftersom detta betraktas som "insideraffärer". Det är inte möjligt att beskriva alla kategorier av "väsentlig icke-offentlig information". Dock ska information anses vara "väsentlig" och "icke-offentlig" om den inte tidigare har offentliggjort för allmänheten och inte på annat sätt finns tillgänglig för allmänheten eller om den skulle anses viktig för en investerare som tar investeringsbeslut för köp eller försäljning av företagets värdepapper. Exempelvis kan sådan konfidentiell information sporra investerare att köpa, sälja eller handla med företagets värdepapper, liksom värdepapper i tredjeparts företag med vilket de har en affärsrelation. Exempel på information som anses vara "väsentlig" tills den offentliggjorts omfattar: Information avseende förvärv Kvartalsvisa och årliga finansiella rapporter Strategiplaner Rörelseresultat Företagets driftstatistik Väsentliga förändringar i ledningen Vad är en "insider"? En insider är en person som besitter väsentlig icke-offentlig information om företaget. En person som genomför transaktioner med företagets värdepapper innan sådan information blir offentligt känd hos allmänheten arbetar med insideraffärer. Exempel: En anställd känner till att vi just ska genomföra en viktig transaktion för att slutföra ett förvärv som kan påverka värdet på våra aktier. Denna person köper eller får en annan person att köpa aktier på börsen innan informationen har gjorts tillgänglig för allmänheten. För mer information om insiderhandel, se Policy för avslöjande och handel (Disclosure and Trading Policy) som finns på företagets webbplats och intranät.

14 14 (28) ANVÄNDNING AV FÖRETAGSTILLGÅNGAR Anställda ska använda företagets egendom och fysiska resurser på korrekt sätt, liksom skyddad och annan konfidentiell information. Anställda ansvarar också för att skydda företagets tillgångar, både materiella (material, byggnader, personal, egendom, information, intäktskällor, osv.) och immateriella (kommunikationsnätverk, informationssystem, immateriella rättigheter osv.). Alla anställda ska handla på ett rimligt sätt och vidta lämpliga skyddsåtgärder för att förebygga förluster som kan härledas till andras handlingar, antingen det händer inom eller utanför företaget. De ska förebygga situationer som kan leda till personskador, skador på egendom, stöld, förlust, missbruk eller otillåten tillgång till fysiska tillgångar, icke-fysisk egendom eller immateriella rättigheter (inklusive data). Bilar och andra fordon Som en del av arbetsuppgifterna krävs det ibland att våra anställda måste använda företagsbilar, sina privata fordon eller annan typ av utrustning med motor. Att köra i försvagat tillstånd eller under påverkan av narkotika eller alkohol är strängt förbjudet. När våra anställda kör bil eller något annat fordon, ska de dessutom följa de lagar och förordningar som gäller för den plats där de kör. De hålls personligen ansvariga för alla överträdelser eller böter detta kan leda till. Våra anställda ska också köra med omsorg, respekt och visa hänsyn. Värvning Vår arbetsplats, anläggningar och fysiska resurser får inte användas för värvning, marknadsföring eller för rekommendationer som inte är direkt kopplat till den anställdes arbetsuppgifter, utom för välgörenhet eller andra aktiviteter som i förväg godkänts. Det är strängt förbjudet för en anställd att värva röster inom företagets område till fördel för en tredjepart, oberoende av orsaken. Exempel Att på ett påstridigt sätt försöka värva en arbetskamrat, kan vara både besvärande och skapa obehag hos personen eftersom han/hon kan känna sig tvingad att bidra. Det samma gäller för rekommendationer. Vi ska undvika att uttrycka eller pracka på någon våra politiska eller sociala åsikter i syfte att uppnå stöd i någon form. Egendom Anställda erkänner att alla rättigheter, äganderätter eller intressen avseende patent eller upphovsrätter som härrör från arbete som utförts under anställning i företaget, antingen ensamt eller i samarbete, kvarstår som företagets egendom. Anställda förses med informationsteknisk (IT-)utrustning och verktyg främst för att underlätta och stödja företagets affärsverksamhet och för att hjälpa anställda att utföra sina jobb. Ingen person som är anställd eller har kontrakt med företaget får, utan att i förväg ha fått tillstånd från hans/hennes närmaste chef eller vice vd, använda IT-utrustning eller verktyg avsedda för yrkesmässigt bruk, i annat syfte än för företaget. IT-utrustning och verktyg får inte användas för något olagligt eller olämpligt ändamål. Företagets namn och logotyp är firmamärken som de anställda inte får använda, förutom när de utför sina arbetsuppgifter och i enlighet med normerna i den grafiska profil som antagits av kommunikationsavdelningen.

15 15 (28) Medel Anställda ska använda och skydda kontanter, checkar och porto på lämpligt sätt och försäkra sig om att alla kostnadsrapporter, fordringar och fakturor är korrekta och godkända enligt företagets policy. Anställda ska presentera kvitton (dokument som stödjer eller är bevis på köp) för alla utgifter som gäller företaget, verifiera sina utgifter och följa företagets ersättningsrutiner. Alla utgifter och transaktioner ska belastas rätt konto. När så är möjligt, ska anställda använda sig av tjänster från affärspartner som företaget har avtal med. Du ska även känna till Anställda får använda telefoner, e-post och Internet på arbetsplatsen för personliga ändamål, om det är rimligt och om det inte stör arbetet eller åsamkar företaget extra kostnader. Nyttig information... Företaget litar på att de anställda ansvarar för och hanterar sina utgifter med gott omdöme, på samma sätt som de hanterar sin egen ekonomi. Vi ber våra anställda läsa vår policy om utgiftsredovisning för fullständig information. Den finns på vårt intranät.

16 16 (28) OLAGLIGA ELLER OHEDERLIGA AKTIVITETER Det är strängt förbjudet för anställda att utföra olagliga eller ohederliga aktiviteter som omfattar företagets tillgångar. Sådana aktiviteter omfattar utan begränsning: Förfalskning av leverantörsfakturor eller kvitton. Fiktiva lönetransaktioner. Att avsiktligt lämna osanna uppgifter, muntligt eller skriftligt, om företaget, andra anställda, chefer, sig själva eller arbetsrelaterade situationer. Godkännande eller mottagning av betalning för varor som inte mottagits eller tjänster som inte utförts. Förskingra medel, värdepapper, varor eller andra tillgångar. Att skapa eller ändra pappers- eller elektroniska dokument i syfte att lura företaget eller företagets kunder. Förfalska finansiell data eller bokföringsdata som avser kontanttransaktioner. Olämplig användning eller förfalskning av företagets brevhuvud för ändamål som inte rör företaget. Även värt att notera Eftersom vi är ett ansvarstagande företag som bryr sig om att upprätthålla sitt goda anseende och ett offentligt bolag, så har företagets styrelses revisionskommitté ("revisionskommittén") i samarbete med ledningen utvecklat Förfarande vid klagomål för oriktigheter i bokföring, revision och kontroller (Complaint Procedure with respect to Irregularities in Accounting, Auditing and Controls). Avsikten med denna rutin är att skapa en öppen och motiverande miljö där anställda som bevittnar misstänkta aktiviteter eller har allvarliga misstankar om sådana, kan uttrycka det i fullt förtroende. Läs om denna rutin som är tillgänglig för anställda på webbsidan och intranätet.

17 17 (28) KONFIDENTIELL INFORMATION Allmänt Vi arbetar på en mycket konkurrensutsatt marknad. Därför ska våra anställda vara medvetna om, som i alla konkurrenspräglade miljöer, att konfidentiell information och affärshemligheter måste skyddas på samma sätt som företagets andra tillgångar. Information om prissättning, produkter och tjänster under utveckling, immateriella rättigheter och andra affärshemligheter såsom information om företagsförvärv eller avyttringsplaner, ska hanteras konfidentiellt. Dessutom ska rimliga förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra otillåten spridning. Anställda får endast använda sådan information i sitt arbete och för det ändamål som informationen sammanställts. Alla register, anteckningar och rapporter som förvärvas eller upprättas under anställningen förblir företagets egendom. Dokumentoriginal eller kopior får, i sin helhet eller i del, tas ut från företagets kontor med tillstånd från den anställdes närmaste chef, förutsatt att sådana dokument alltid förvaras på ett säkert sätt. De får endast användas för att utföra den anställdas arbetsuppgifter och ska kunna lämnas tillbaka till företaget när som helst på begäran. Skyddad information Många dokument och mycket av informationen i dem (inklusive konfidentiell information) är skyddad. Det innebär att de innehåller högst konfidentiell information som är avgörande för företagets verksamhet. Information som lämnats över till företaget av tredjepart kan också vara skyddad, konfidentiell eller hemlig och ska därför hanteras enligt anvisningar som ges av den tredje parten. All skyddad information ska skyddas mot otillåten spridning och missbruk. Skyddad information är: Dokumentation om förvärv. Affärsplaner. Information om ny teknik. Strategiplaner. Register och information om rättsliga förfaranden. Register och information om affärspartner. Konfidentiell information om anställda. Revisionsrapporter. Utbildningsmaterial och handböcker. Skyddad programvara. Beroende på vilken information det handlar om så kan spridning eller olämplig hantering av sådant material leda till allvarliga följder för företaget. Till exempel kan det leda till att företaget får konkurrensnackdelar. Det kan även ge rättsliga följder eller skada företagets image. Exempel Anställda ska returnera alla konfidentiella dokument eller dokument av kommersiellt strategisk karaktär som de har i sin besittning när anställningen upphör, eftersom sådant material är arbetsgivarens egendom.

18 18 (28) Skyldighet om offentliggörande Genom olika lagstiftning som rör värdepapper, krävs det av oss att vi regelbundet informerar allmänheten om verksamheten och vår finansiella status. Detta gör vi främst genom våra kvartals- och årliga rapporter, men även genom det material som publiceras vid den årliga bolagsstämman. Företaget ger ut ytterligare information som tas fram för speciella tillfällen, såsom kommunikation med finansiella analytiker och kvartalsvisa pressmeddelanden. Alla anställda som arbetar med att förbereda och sprida sådan information eller som själva erbjuder sådan information är skyldiga att se till att offentliggörandet sker fullständigt, rättvist, korrekt, i rätt tid och är förståeligt. Vi har infört kontrollmetoder och rutiner som ska säkra att vi följer våra krav på offentliggörande. En anställd med kunskap om att offentliggjord information inte är korrekt, fullständig eller i rätt tid eller som har kunskap om att en viss utveckling eller omständighet kan kräva offentliggörande, ska rapportera detta omedelbart till vår risk- och etikavdelning (Risk and Ethics department). För att säkra största överensstämmelse i information som offentliggörs för allmänheten, så får endast ett begränsat antal personer kommunicera med finansvärlden för företagets räkning. Dessa personer är: Styrelsens ordförande. Verkställande direktören. Ekonomichefen. Chefen för kommunikation/relationer med investerare. Andra personer som auktoriserats av ekonomichefen. För mer information om skyldigheten att offentliggöra, se Policyn om offentliggörande (Public Disclosure Policy) som finns på företagets webbsida och intranät. Medierelationer Då och då ber media företaget om intervjuer eller information om våra aktiviteter, finanser och projekt. Det kan ske på begäran av en kund. För att kunna lämna ut tydlig, korrekt och koncis information och säkra överensstämmelse i vår kommunikation, ska medierelationer enbart hanteras av kommunikationsavdelningen. Vad ska du göra om du kontaktas av media? Uppringare ska omedelbart vidarekopplas till den regionala kommunikationsavdelningen. Kommunikationsavdelningen utvärderar ämnet som tas upp, gör den undersökning som krävs, tar fram ett svar och utser en talesperson.

19 19 (28) KONTAKT MED ANDRA PERSONER OCH ORGANISATIONER SKA SKE I EN ANDA AV GOD SED Alla affärstransaktioner som genomförs av företaget, ska ske på ett ärligt och rättframt sätt för att skydda företagets integritet och goda anseende. Dessutom ska vi undvika misstolkningar, manipulation, förtigande och missbruk av konfidentiell information. Vi får inte använda sådana otillbörliga metoder i kontakten med aktieägare, kunder, leverantörer konkurrenter eller anställda. Konkurrenter Vi värdesätter rättvis och öppen konkurrens. Vi går inte in i några affärsöverenskommelser som åsidosätter eller motarbetar konkurrens eller som ger en otillbörlig konkurrensfördel, eftersom sådana överenskommelser stör affärerna och fri handel. Denna typ av aktiviteter innefattar överenskommelse om kartellpriser, bojkott av leverantörer eller kunder, prisuppgörelser i syfte att bli av med en konkurrent, ingående av avtal eller överenskommelser med konkurrenter för att dela upp marknaden osv. Våra anställda ska följa Kanadas konkurrenslag (Canada's Competition Act) och motsvarande lagstiftning i andra länder. Information om konkurrenter Anställda får hålla sig informerade om den marknad på vilken företaget arbetar. Detta inbegriper inhämtning av information om konkurrenter, deras produkter, tjänster, tekniker, prissättning, marknadsföringskampanjer osv. Dock ska sådan information inhämtas med hjälp av lagliga och etiska metoder. Om så inte sker agerar företaget olagligt, vilket kan leda till rättsliga åtgärder. Sälja våra produkter och tjänster Våra kunder förväntar sig att vi erbjuder dem kvalitativa tjänster och att vi korrekt beskriver fördelarna med sådana erbjudanden. För att bibehålla våra kunders förtroende så ska vi: Endast erbjuda tjänster som vi själva är auktoriserade att erbjuda enligt kontrakt, genom en allians eller via en agent. Endast erbjuda tjänster som kunden önskar. Alltid erbjuda våra tjänster på ett enkelt och ärligt sätt. Tillåta våra partner att ställa alla frågor de önskar om deras konkurrenspräglade val. Alltid behandla våra kunder på ett hövligt, vänligt och positivt sätt. Vi värdesätter kundvård Vi utvecklar innovativa lösningar, styr effektivt och levererar de bästa projekten till våra kunder. Vi erbjuder en positiv upplevelse grundad på yrkesskicklighet och ett proaktivt synsätt på kundens behov.

20 20 (28) ANSTÄLLNINGSPOLICY Vi ska erbjuda en arbetsmiljö som har karaktären av respekt och värdighet. Anställda förväntas ha ett ärligt och etiskt uppförande och att behandla andra med öppenhet, värdighet och respekt. Var och en har rätt att arbeta i en affärsmiljö som är fri från diskriminering och som främjar lika anställningsmöjligheter. Därför förväntar vi oss att relationer mellan personer på arbetsplatsen alltid ska ha en professionell karaktär och vara fri från olaglig diskriminering eller trakasserier. I företagspolicyn som handlar om att ge anställda lika anställningsmöjligheter utan någon diskriminering eller trakasserier som grundar sig på rastillhörighet, religion, kön (inklusive graviditet eller barnafödande), sexuell läggning, ålder (utom vad som anges i lagen), civilstånd, familjestatus, psykiskt eller fysiskt funktionshinder samt allt annat som är skyddat enligt lag. Vi har som policy att följa all tillämplig arbetslagstiftning, liksom all annan lagstiftning som gäller för arbetsgivar-arbetstagarrelationer och arbetsplatsen samt ingångna kollektivavtal. Ingen anställd får sätta hinder för eller använda repressalier mot en anställd som hävdar sin rätt under någon lagstiftning som avser relationen mellan arbete och anställd. Alla frågor som rör relationen arbete och anställd eller tillhörande företagspolicyer, ska ställas till HR-avdelningen. Alkohol, droger och andra substanser Vi ska erbjuda en drog- och alkoholfri arbetsplats. Det är trängt förbjudet för anställda att konsumera alkoholhaltiga drycker medan de är i tjänst eller befinner sig inom företagets område. Under visa omständigheter kan chefer tillåta rimligt intag av alkoholhaltiga drycker vid officiella tillställningar eller aktiviteter. Att inneha, använda, sälja eller erbjuda illegala droger och andra kontrollerade substanser är under alla omständigheter förbjudet under tjänst eller inom företagets område. Även rökning är förbjudet på arbetsplatsen utom på härför anvisade platser. Dessutom förbjuds anställda att komma till arbetet under påverkan av alkohol, en olaglig drog eller kontrollerad substans. Våra fullständiga regionala policyer är en del av personalhandboken som finns tillgänglig för de anställda på intranätet. Exempel En chef kan tillåta förtäring av alkoholhaltiga drycker på arbetsplatsen som en del av en social sammankomst för att fira en kollegas tjänsteår. Förebyggande av våld Anställdas säkerhet är av avgörande vikt för företaget. Vi tolererar inte något våld eller hot om våld på arbetsplatsen. En anställd som upplever, bevittnar eller på något sätt blir medveten om en våldsam eller potentiellt våldsam situation eller en liknande situation som skulle kunna få konsekvenser för företagets verksamhet, ska omedelbart rapportera detta till sin närmaste chef. Diskriminering och trakasserier Vi förbjuder all slags olaglig diskriminering, inklusive trakasserier, antingen de riktas mot en person eller en grupp, inklusive anställda, kunder och aktieägare. Trakasserier definieras ofta som ett beteende som ofta återkommer och som förminskar en person värdighet och den

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Uppförandekod & Whistleblowpolicy

Uppförandekod & Whistleblowpolicy Uppförandekod & Whistleblowpolicy Inledning PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod

WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod WSPs affärsprinciper vägleder oss i alla affärsbeslut. De styr också sättet som vi uppträder och agerar på i vår dagliga verksamhet. Affärsprinciperna har fastställts

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Instruktion för antikorruption

Instruktion för antikorruption Instruktion för (1-1I) Gruppinstruktion 2007-05-21 1(7) Instruktion för Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 1 2. Tillämplighet... 1 3. Instruktionens innebörd... 2 4 Tillhörande dokument... 7 5 Ändringar

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Innehållsförteckning 1. Inledning till antikorruption 4 2. Sammanfattning 7 3. Grundläggande krav 8 4. Förväntat beteende 8 4.1 Viktiga principer 8 4.2 Definitionen

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Uppförandekod November 2017

Uppförandekod November 2017 Uppförandekod November 2017 1 kingdesign.no / 1117 /1000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no AF Gruppen Sverige AB Telefon +46 31 762 40 00 afgruppen.se 2

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Ellevio Uppförandekod

Ellevio Uppförandekod Ellevio Uppförandekod 1 Innehåll 1. VD har ordet sid 4 2. Vad styr vårt uppförande? sid 6 3. Vi behandlar varandra väl sid 10 4. Affärsetik sid 12 5. Att skydda företagets tillgångar sid 14 6. Kommunikation

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer