Sammanfattning. Stockholm Joakim Dillner. Sida 3 av 27

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27"

Transkript

1 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2013

2 Sida 2 av 27

3 Sammanfattning Under 2013 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad service till forskare som vill utnyttja befintliga biobanker och register i hela Sverige. Bara under 2013 har >100 publikationer publicerats där BBMRI.se har hjälpt till. -Vidareutvecklad storskalig hantering av prover för nationella, storskaliga studier, både vad avser insättning och uttag för forskningsanvändning. -Nationellt samordnat stöd till landstingsbaserad biobanksverksamhet inom klinisk laboratoriemedicin, med en majoritet av svenska landsting som avnämare. -Hög produktivitet inom infrastrukturell forskning, dvs forskning inom hur biobanker kan användas, i synnerhet om i) etiska och juridiska aspekter på biobanksverksamhet ii) kvalitet av prov och provanalyser iii) datahantering inom biobanker och register samt iv) översiktsartiklar och undervisning, inkluderande fortsatt hög aktivitet för utveckling av internet-baserade forskningsresurser. -Delaktighet som medsökande och partner i ett flertal biobanksbaserade projekt finansierade av andra anslagsgivare, exempelvis VINNOVA, NordForsk och andra VR-anslag. BBMRI.se har också kunnat göra mycket stora framsteg internationellt, såväl på Nordisk, Europeisk samt internationell nivå. BBMRI.se var den första nationella biobanksplattformen inom BBMRI, men idag har ett 15-tal länder lanserat motsvarande nationella BBMRI-infrastrukturer (BBMRI.fi, BBMRI.it, BBMRI.de, BBMRI.nl etcetera) och denna process har haft en avgörande betydelse inför bildandet av den europeiska biobanksplattformen BBMRI-ERIC, som kunde invigas den 16-17/ i Graz, Österrike. BBMRI.se betydelse avspeglades av det faktum att Jan-Eric Litton från BBMRI.se enhälligt valdes till Generaldirektör för BBMRI-ERIC. Ett annat exempel på vår höga internationell profil är vårt medlemskap, inklusive styrelseordförandeskap, för det WHO-koordinerade internationella biobanksnätverket BCNet (Biobank & Cohort Network). Vi deltar också som partner i ett mycket stort antal internationella biobanksprojekt, i synnerhet på EU-nivå. Sammanfattningsvis kan sägas att BBMRI.se i allra högsta grad uppfyller målet att stödja svensk medicinsk forskning och utveckling av den för forskningen väsentliga biobanksinfrastrukturen, både på nationell och internationell nivå. Stockholm Joakim Dillner Sida 3 av 27

4 Innehållsförteckning 1 ORGANISATION BAKGRUND INFORMATIONSSPRIDNING STYRELSE NATIONELLT SAMORDNINGSRÅD SCIENTIFIC ADVISORY BOARD (SAB) SVENSK STORSKALIG BIOBANK (SSB) STÖD TILL NATIONELLT STANDARDISERAD BIOBANKSVERKSAMHET INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN FORMALISERAD SAMVERKAN MELLAN BBMRI.se OCH NBR ÅTERRAPPORTERINGSPUNKTER FÖR BBMRI.se BBMRI.se EGNA NYCKELTAL Produktionsstatistik Utbildning/konferenser VETENSKAPSRÅDETS NYCKELTAL Antal användare (inklusive nya grupper) Större förändringar av organisationen Antal peer-reviewade artiklar relaterade till infrastrukturen Antal patent relaterade till infrastrukturen Ekonomisk redovisning, inklusive vilka andra betydande bidrag som har sökts/fåtts Nationella och internationella kontakter/samarbeten (inklusive projekt med infrastrukturkaraktär) Hur väl de vetenskapliga målen har uppnåtts (och/eller nya/reviderade mål) Större vetenskapliga genombrott Infrastrukturens betydelse för direkta samhälleliga intressen Infrastrukturens betydelse för näringsliv och kommersiella intressen BILAGOR Bilaga 1. Protokoll Styrelsemöten BBMRI.se 2013 Bilaga 2. Publikationer 2013 Bilaga 3. WP2 arbete inom specifika områden Bilaga 4. Uttag Bilaga 5. Nyckeltal 2013 WP2 infrastrukturer Sida 4 av 27

5 1 ORGANISATION 1.1 BAKGRUND BBMRI.se är uppbyggt i ett antal avdelningar (arbetspaket/work packages (WP)). Denna struktur är densamma som vi har använt inom BBMRI EU. Det finns bara en skillnad och det är att vi lagt till ett arbetspaket, WP6, för storskalig provmottagning, lagring och framplockning av prover (Se Tabell). Liknade WP-struktur används inom ett flertal andra nationella biobanksinfrastrukturer, som BBMRI.no och BBMRI.fi. Varje arbetspaket har ett nationellt uppdrag att ge service till forskare från hela landet utan hänsyn till deras hemort. För ett flertal av arbetspaketen innefattar detta även att bedriva verksamhet vid flera orter över hela landet. All personal som arbetar inom BBMRI.se presenteras med namn, foto samt en kortfattad meritförteckning och arbetsbeskrivning på Arbetspaket Uppgift Leds från Ledare WP 1 Projektledning och samordning KI Joakim Dillner (Fram till Jan-Eric Litton) WP 2 Populations-baserade biobankskohorter Umeå Göran Hallmans WP 3 Klinisk biobanksverksamhet KI Joakim Dillner WP 4 Analys av biobanksprov Uppsala Ulf Landegren WP 5 Biobanksinformatik KI Loreana Norlin (fram till Jan-Eric Litton) WP 6 Storskalig provmottagning, lagring och framplockning av prover KI Mark Divers WP 7 Etiska och rättsliga frågor Uppsala Mats G Hansson WP 8 Finansiering och innovation KI Joakim Dillner (Fram till Jan-Eric Litton) 1.2 INFORMATIONSSPRIDNING En viktig del av BBMRI.se utbildningsuppdrag genomförs genom konferensen HandsOn: Biobanks som avser att på ett praktiskt sätt lära ut hur man använder biobanker. Vi ordnade den första HandsOn: Biobanks konferensen i Uppsala 2012, då mer än 400 personer från 27 länder deltog. Vi har under året varit medorganisatör för HandsOn: Biobanks 2013 som arrangerades den 21-22/ i Nederländerna, med BBMRI.nl som huvudarrangör. För 2014 kommer Hands:On Biobanks att arrangeras i september 2014 i Helsingfors, med BBMRI.fi som huvudarrangör men med BBMRI.se som medarrangör. Sida 5 av 27

6 Vår hemsida är också ett mycket viktigt redskap för att tydligt visa upp vilken service som vi kan hjälpa till med. Nyhetsbrevet biobank SWEDEN publiceras med 4 nummer/år och sänds ut till ca 2000 personer både i Sverige och internationellt. Under 2013 påbörjade BBMRI.se att på prov genomföra webinarer för att sprida kunskap om intressanta biobanksaktiviteter via video. Webinarerna var mycket uppskattade och efterfrågade och kommer därför att bli ett stående inslag i verksamheten under Vi har också gjort separata informationsbroschyrer för vårt register över vilka prover som finns att tillgå (register över forskningsprovsamlingar på vår katalog över analysplattformar (biobank analysis resources catalogue, BARC) samt över vår service för stöd till biobanksverksamhet inom klinisk laboratoriemedicin /4 ordnade vi en Retreat för samtliga medarbetare i BBMRI.se i Sandhamn. 1.3 STYRELSE Tre styrelsemöten har hållits under 2013 (i Örebro och i Stockholm). Styrelseprotokollen är bilagda som bilaga 1. Styrelsen har under 2013 bestått av följande personer: Håkan Billig, professor, ordförande (avgick i januari 2014) Anu Jalanko, professor, BBMRI.fi Jan Forslid, Stockholms Läns Landsting (SLL) Mats Karlsson, docent, Örebro universitet. Mats Karlson representerar BBMRI.se Nationella Samordningsråd i Styrelsen. Aina Törnblom, LIF Johanna Adami, direktör, VINNOVA Bertil Lindahl, professor, SKL Åke Lernmark, professor, Lunds universitet 1.4 NATIONELLT SAMORDNINGSRÅD BBMRI.se nationella vetenskapliga samordningsråd utsågs 2009 av de medicinska universitetens rektorer. Rådet avsågs vara en viktig kanal för kommunikation mellan BBMRI.se och respektive universitet samt för att ge konkreta råd för uppbyggnad av BBMRI.se, i synnerhet nationell spridning: uppbyggnad av BBMRI.se-noder samt främjande av nationell användning för såväl insättning som uttag Under 2013 inrättades en ny funktion i BBMRI.se organisation, nämligen Nodsamordnare. Dessa har ett operativt ansvar för att bygga upp BBMRI.se verksamhet vid varje nod (deltagande universitet) och utses av respektive universitet. Två universitet (Örebro och Lund) utsåg samma person till Nodsamordnare som man tidigare utsetts till medlem i Nationellt Samordningsråd, medan övriga universitet utsåg andra personer. Eftersom det Nationella Samordningsrådets uppgifter överlappar med Nodsamordnarnas uppgifter så har det Nationella Samordningsrådet inte sammankallats under Avsikten har varit att ombilda organisationen så att de experter (arbetspaketsledare) som leder det operativa arbetet i BBMRI.se regelbundet kan sammanträda med de valda universitetsrepresentanterna. Detta har skett i början på 2014 och detta ombildade råd har givits namnet Nationellt Vetenskapligt Samordningsråd. Sida 6 av 27

7 De Nodsamordnare som utsetts av universiteten är: Umeå: Göran Hallmans Uppsala: Anna Beskow Örebro: Mats Karlsson Linköping: Lena Thunell Göteborg: Göran Larsson Lund: Peter Nilsson För Karolinska Institutet (värduniversitet) ingår föreståndaren med automatik. De WP-ledare som ingår framgår av ovanstående Tabell. Dessutom ingår Sonja Eaker, som representant för Nationellt biobanksråd (NBR). 1.5 SCIENTIFIC ADVISORY BOARD (SAB) Styrelsen skall utse en internationell rådgivande kommitté SAB som bör sammanträda minst en gång per år hölls detta sammanträde i samband med invigningen av den Europeiska biobanksplattformen BBMRI-ERIC i Graz, Österrike den 17/ Ledamöterna är internationellt erkända experter inom biobanksområdet och är inte verksamma i Sverige. Följande personer ingår: Ordförande: Gert-Jan B. van Ommen Professor, chef för Department of Human Genetics of Leiden University Medical Center (LUMC), föreståndare BBMRI.nl Kristian Hveem Professor, HUNT forskningssenter, DMF, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, föreståndare BBMRI.no Fay Betsou Chief Biospecimen Science, Integrated Biobank of Luxembourg Alison Spaull Executive director, Canadian Partnership for tomorrow Project Marianne K. Henderson, President ISBER (International Society for Biological and Environmental Repositories), USA 2 SVENSK STORSKALIG BIOBANK (SSB) SSB är BBMRI.se nationella biobanksfacilitet, där forskare från hela landet kan deponera prov och dit forskare från hela världen kan vända sig för att få tillgång till prov, där alla olika biobanksprojekt insamlats enligt samma internationellt harmoniserade kvalitetsstandarder för provhantering och datainsamling. Nuvarande facilitet beräknas ha en kapacitet om cirka 16 miljoner prover och kommer att fylla BBMRI.se behov av lagring av storskaliga nationella studier för de närmaste åren. Ett viktigt led i implementeringen har varit att skapa skalbar kapacitet som vi kan öka stegvis genom ständiga processförbättringar, men också genom utbyggnad av ett nationellt nätverk av med BBMRI.se samarbetande biobanksfaciliteter. Sida 7 av 27

8 3 STÖD TILL NATIONELLT STANDARDISERAD BIOBANKSVERKSAMHET INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN Under 2013 har BBMRI.se aktiverat ett nationellt projekt med stöd till biobanksverksamhet inom klinisk mikrobiologi. Årligen tas och sparas cirka 1 miljon blodprover inom klinisk mikrobiologi. Dessa prover sparas vanligen i 6-10 år innan de kasseras. En viktig del av denna biobanksverksamhet är mödrahälsovårdens serologiska hälsokontroll som omfattar >98% av alla gravida kvinnor i hela landet. Om dessa prover kan mer systematiskt ställas till förfogande för forskning skulle det öppna nya möjligheter för att åstadkomma en förbättrad mödrahälsovård och ökad kunskap om kvinnors och barns hälsa. Ett första steg har varit att överta den nationella samordningsfunktion för detta sparande som tidigare legat på Smittskyddsinstitutet. Dessutom utförs ett omfattande arbete för att åstadkomma en nationell standardisering och kvalitetsförbättring av hur dessa prover hanteras och sparas in. Genom nationell samverkan förväntas också en betydande kostnadsbesparing genom minskat dubbelarbete och ett förbättrat tillgängliggörande för forskning. Sedan tidigare erbjuder BBMRI.se också stöd för ett nationellt samordnat sparande av de prover som tas inom organiserad gynekologisk cellprovtagning, ett program som erbjuds alla kvinnor i Sverige mellan års ålder. Årligen tas gynekologiska cellprov. Sedan ett par år tas de flesta prov med en förvaringsvätska som gör att DNA, RNA, protein och intakta celler är stabila vid långtidsförvaring. BBMRI.se nationella system för biobankning av dessa prover har i dagsläget ställts till förfogande för sjukvården i Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Örebro läns landsting samt till Västerbottens läns landsting. Örebro och Västerbotten hanterar också proven för de angränsande landstingen så att den nationellt standardiserade processen idag används av 10 av 20 landsting i Sverige. Under 2013 har också förberedande arbete för installation även i Östergötland initierats. Visionen för de kommande åren är förutom nationell standardisering, kostnadsbesparing och kvalitetsförhöjning att förenkla tillgängliggörandet av dessa prover för forskningen. 4 FORMALISERAD SAMVERKAN MELLAN BBMRI.se OCH NBR Under 2012 och 2013 har olika arbetsgrupper genomfört ett omfattande arbete för att utreda hur man kan åstadkomma maximala synergieffekter av en samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (NBR). Under 2014 kommer dessa tankar att omsättas i konkret handling. Den viktigaste insatsen är uppbyggnad av ett heltäckande Svenskt Biobanksregister (SBR), där avsikten är att det ska kunna utvecklas som 2 olika delregister med olika syften: SBR för forskning (BBMRI.se) och SBR för vård och behandling (NBR). 5 ÅTERRAPPORTERINGSPUNKTER FÖR BBMRI.se BBMRI.se EGNA NYCKELTAL Produktionsstatistik a. Databasstatistik b. Biobanksstatistik insatta prov, räknat i: antal provgivare antal insättningar Sida 8 av 27

9 antal kunder kundernas hemort c. Biobanksstatistik uttagna prov, räknat i: antal uttagna prov antal kunder kundernas hemort Utbildning/konferenser a. Officiellt utlysta konferenser/workshops där BBMRI.se har deltagit b. Kurser Produktionsstatistik Databasstatistik Arbetspaket 3 Ett och samma standardiserade LIMS (Laboratory Information Management System) är upphandlat och används för biobankning inom både klinisk cytologi och klinisk mikrobiologi. De kunder som önskar använda detta system erbjuds systemet och gratis support från BBMRI.se. För närvarande används det av 9 kunder (9 landsting). Arbetspaket 4 Biobanking Analysis Resource Catalogue (BARC) I databasen för teknologier och resurser för analys av biobanksprover som byggs inom ramen för BBMRI.se WP4 finns idag hela 92 unika resurser (analysplattformar) representerade. Databasen innehåller resurser från Sverige, Norge, Finland Danmark, Estland, Belgien och UK, som uppdateras kontinuerligt. Molecular Methods Database (MolMeth) sidor med protokoll och rekommenderade, standardiserade SOPs (Standard Operating Procedure) för hantering och analys av prover ligger nu i denna öppet sökbara databas. Arbetspaket 5 Antal provsamlingar i BBMRI.se register över vilka sparade prover som finns (forskningsprovsamlingar): 90 provsamlingar (www.bbmriregister.se) Biobanksstatistik insatta prover, räknat i: antal provgivare, antal insättningar, antal kunder och kundernas hemort Arbetspaket 3 Klinisk Cytologibiobank: antal provgivare: cellprover/år antal insättningar: kvinnor med prover/år antal kunder: 10 av 20 totalt landsting kundernas hemort: Stockholms Läns Landsting, Västra Götalandsregionen, Örebro läns landsting (via Örebro: Sörmland, Gävleborg, Värmland, Dalarna, Västmanland), Västerbotten, (via Västerbotten: Norrbotten, Jämtland) Överenskommelse träffad, men arbetet ej påbörjat än för Östergötland. Klinisk Mikrobiologibiobank: Sida 9 av 27

10 I dagsläget är endast Smittskyddsinstitutet (nuvarande Folkhälsomyndigheten) kund. Förberedande kontakter har tagits med landstingen i Västerbotten, Uppsala, Örebro, Dalarna, Jönköping, Västra Götaland, Skåne och Värmland. Arbetspaket 6 Antal kunder: 29 under 2013 (jämfört med 10 under 2012) Antal provgivare: under 2013 (ca sedan start 2010) Antal insättningar: under 2013 (ca sedan start 2010) Studienamn (fenotyp) Ansvarig forskare (hemort) Antal provgivare 2013 Antal prov 2013 ANGI (anorexia nervosa) Mikael Landén, Göteborgs Universitet och KI Artros-DNA (genetik och artros) Torsten Johansson, Universitetssjukhuset Linköping BAMSE-16 (barn och allergi) Erik Melén, KI Beroende (ärftlighet för missbruk och Johan Franck, KI 3 6 beroende) BPS (biomarkörer parkinsons sjukdom) Karin Wirdefeldt, Karolinska Universitetssjukhuset CogAlc (kognitiv träning mot Nitaya Jayaram-Lindström, KI alkoholberoende) EpiHealth (epidemilogi för hälsa) Nord: Lars Lind, Uppsala Syd: Sölve Elmståhl, Lund Födelsekohorten (inom LifeGene) Catarina Almqvist, KI Gravidstudien (inom LifeGene) Erik Näslund, KI GENDER (hälsa bland äldre) Nancy Pedersen, KI Genova (Ovarialcancer och genetik) Henrik Falconer, KI IMSE-2 (nya immunomodulatoriska Tomas Olsson, KI läkemedel mot MS - genetik och epidemiologi) KARMA (prospektiv kohort risk och Per Hall, KI prognos för bröstcancer) KARMAvävnad (inom KARMA) Per Hall, KI KLL (Kronisk lymfatisk leukemi viabla Per-Ola Andersson, 8 (pilot) 160 (pilot) celler, kvalitetsregister) Sahlgrenska Göteborg LifeGene (epidemilogi för hälsa) Nancy Pedersen, KI MAESTRO (astma hos barn och gravida) Catarina Almqvist KI MDS (Myelodysplastiskt syndrom Martin Jädersten, KI granulocyter, kvalitetsregister) NTXMR (Naltrexon och Johan Franck KI 3 6 amfetaminberoende) NORD-STAR (RA klinisk studie) Ronald Van Vollenhoven, KI OSUCAC (OSU6162s påverkan på Johan Franck KI alkoholsug) PREFECT (biomarkörer och elbehandling) Mikael Landén, Göteborgs Universitet och KI SBP (kliniskt uppföljning av patienter med Mikael Landén, Göteborgs bipolär sjukdom) Universitet och KI SCAPIS (hjärta, kärl och lunga) Göran Bergström, Sahlgrenska Sida 10 av 27

11 Universitetssjukhuset Göteborg (Sahlgrenska Biobank) (Sahlgrensk a Biobank) SLEVIC (kardiovaskulära komplikationer Johan Frostegård, KI vid SLE) SRQ (Svensk Reumatologis Johan Askling, KI Kvalitetsregister) STHLM-R1 (biomarkörer och Henrik Grönberg, KI prostatacancer) STHLM-3 (randomiserad prövning av Henrik Grönberg, KI förbättrad diagnostik för prostatacancer) Uppstart (assisterad befruktning) Anastasia Nyman, KI YATSS (hälsa och beteende hos unga tvillingar) Paul Lichtenstein, KI Biobanksstatistik uttagna prover, räknat i: antal uttagna prov, antal kunder och kundernas hemort Arbetspaket 3 Uttag hitintills endast gjorda för klinisk användning, cirka ett 50-tal prover. Ett flertal forskningsstudier med planerade uttag under 2014 är initierade. Kundernas hemort( 2013): Stockholms Läns Landsting, Västra Götaland, Örebro/Sörmland/Gävleborg/Värmland/Dalarna/Västmanland/Västenbotten Arbetspaket 6 o Prov uttag: Antal uttagna prov: ( sedan start 2010) Antal kunder: 7 (Scapis, 3x STHLM-studier, Gender, Karma vävnad, Multi-Emo) o Kundernas hemort: Göteborg, Stockholm Kund för ett uttag kan dels anses vara den Provsamlingsinnehavare (PSI) som beställer att proven ska tas ut för användning (de 7 PSI som listas ovan), men det kan också anses vara de forskare som ska använda proven. BBMRI.se personal har förmedlat ca 70 olika MTA (Material Transfer Agreements) avtal för uttag till forskare som skickar prov till internationella och nationella analys lab (se bifogad fil). Detta är också ett relevant nyckeltal på hur proverna används aktivt för forskning. o DNA extraktion Under 2013 fortsatt hög produktivitet beträffande DNA extraktion: DNA extraherades från individer. Två viktiga utvecklingar genomfördes i denna verksamhet under 2013: Överföring av alla BBMRI.se DNAprov till en ny 20 autofrys som innebär en betydligt effektivare förvaring och och snabbare tillgång till DNA-prover. En omfattande processförbättring har genomförts av extraktionsmetoden för att uppfylla högt ställda krav på olika genotypningsanalyser. Detta arbete har resulterat i att SSB nu kan leverera DNA med högsta kvalitet. Sida 11 av 27

12 o Biobank service för viabla celler Under 2013 har BBMRI.se satt upp ett laboratorium för framtagning och preparation av olika celltyper från blod. I samarbete med Nationellt kvalitetsregister för Myelodysplastiskt syndrom (MDS) pågår nu en nationell insamling av prov från samtliga nydiagnosticerade MDS patienter i Sverige. Prov skickas till biobanken och granulocyter tas fram för genetiska studier. Till dags dato har prov från 72 patienter samlats in. I samarbete med Nationellt kvalitetsregisterer för Kronisk Lymfatisk Leukemei (KLL) sätter vi nu upp ett protokoll för preparation och lagring av viabla celler från KLL patienter. Piloten är avslutad och den nationella insamlingen från nydiagnosticerade patienter kommer att starta under våren o Dynamisk lagring Under 2013 inledde BBMRI.se en upphandling för en stor -80C autofrys med en detaljerad kravspecifikation. Planen är att lägga en order under feb 2014, med leverans och installation hösten Denna utveckling för att lagra prov kommer att leda till väsentligt snabbare tillgång till prov, högre kvalitet och 100 % spårbarhet Utbildning/konferenser Officiellt utlysta konferenser/workshops där BBMRI.se har deltagit samt av BBMRI.se anordnade kurser. Arbetspaket 1 Keynote Lecture om Biobanks as a Fundamental Resource for Cancer Research vid Annual Conference of the International Association of Cancer Registries, Oktober 2013, Buenos Aires, Argentina. Joakim Dillner Föreläsningar vid Inauguration Workshop of the BCNet (Biobank & Cohort Network), September 2013 Joakim Dillner och Jan-Eric Litton. Arbetspaket 2 Hands on Biobanks nov. 2013, Holland. Kurser: Information till forskare/ Invigning av fryshotell Linköping 4 juni Biobanking and BBMRI.se - Special Topics in Epidemiology as part of the courses on the advanced level in Public Health Science. Den 17 dec 2013 i Göteborg. Presentation av BBMRI.se och IT-infrastruktur för forskningsstudier. Den 27 mars 2013, Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,Göteborg. Arbetspaket 3 Nationell hearing ordnad av BBMRI.se om biobankning inom Klinisk Cytologi, Huddinge 15/ Presentationer vid HandsOn: Biobanks Nov 2013 och ESBB, oktober Arbetspaket 4 WP4 och WP6 organiserade tillsammans den mycket uppskattade doktorandkursen: Biobanking as a resource for biomedical research, Stockholm, oktober Sida 12 av 27

13 WP4 medarbetarna Eva Ortega-Paino (Lund) och Tomas Klingström (Uppsala) representerat BBMRI.se WP4 med poster vid den internationella konferensen: HandsOn Biobanks. Haag, Nederländerna. Nov Deltagande i BBMRI-ERIC Inauguration Conference and BBMRI-LPC meeting september, 2013, Graz. Presentation (Tomas Klingström) vid den internationella biobank-konferensen ESBB, Verona Italien 9-11 oktober Deltagit i BBMRI.Nordic möte. Färöarna 7-8 maj Affinomics conference (Mars, 2013, Alpbach, Austria) Föreläsningar av Ulf Landegren då BBMRI.se diskuterades: What is the role of SciLifeLab in large biobank studies? Presentation during meeting for Epihealth, Uppsala October 17, 2013 Proximity-based assays to explore the unknown Lecture during Eurothrombosis meeting, Uppsala, October 3, 2013 Molecular tools in academia and industry lecture during IMTAC networking workshop, Djurgården, September 16, 2013 Mapping proteins and protein interactions in single cells Lecture at Steve Quake s lab at Stanford, September 12, 2013 Analyzing proteins and their interactions in cells and plasma samples Lecture during meeting in Berlin, September 2013 Uppsala som kluster för molekylär detektion: akademi, industri och sjukvård Presentation at Uppsala University Hospital, September 11, 2013 Panel discussion during International meeting for science journalists, June 25, 2013, Helsinki Molecular tools for discovery and diagnostics lecture before Marcus Wallenberg, head of KAW Göran Sandberg, and head of research at AZ Menelas Pangalos, June 11, 2013 Future of molecular epidemiology PhD course in molecular epidemiology at KI, April 26, 2013 Molecular tools for infectious disease research and diagnostics SMI, April 12, 2013 High-performance protein measurements in situ and in solution presentation before Pfizer, April 2, 2013 High-performance protein measurements in single cells and plasma samples Alpbach, March 11, 2013 Proteomic tools for cancer diagnostics Frontiers in Cancer Research and Therapy. Conference at Nobel Forum, KI, March 8, 2013 Protein analyses via proximity ligation reactions Broad Institute, Boston, February 15, 2013 High-performance tools for research and diagnostics Diagnostic Forum, Uppsala. February 13, 2013 Arbetspaket 5 HandsOn:Biobanks konferens Haag RD-Connect workshop Barcelona EurocanPlatform workshop Milano EUDAT workshop London EUDAT konferens i München & Trondheim IARC-Biobankmöte Lyon BiobankCloud Berlin, Lissabon & Luxemburg BBMRI-Nordic-möte Köpenhamn Sida 13 av 27

14 Arbetspaket 6 Utbildningar: WP6 & 4 utvecklade en ny doktorandkurs, okt: Biobanks as a resource in biomedical research. Fullbokad, 30 deltagare, mkt höga omdömen i utvärderingen; ges på nytt KI doktorandkurs undervisning, 1 mar; Good Biobanking Practice. KI forskarskola undervisning, 13 mar: En biobanks betydelse för translationella cancerforskning SLL/KI kliniska forskarskola undervisning, okt: Good Biobanking Practice in Medical Research KI Folkhälsovetenskap masterprogrammet undervisning, 2 okt: Biobankning och lagliga krav Konferenser: Danish Cancer Symposium, Danish Cancer Biobank, Copenhagen; Mar. Invited speaker: Managing and using biobanks; a Swedish perspective Nordic Meeting High Throughput Automation in Biobanking Oslo Sep. Organiserad av WP6 I samarbete med BBMRI.no and BBMRI.fi Hamilton User Meeting, Copenhagen Sep. Presentation Optimizing a high throughput DNA extraction and genotyping analysis pipeline; delivering real-time information back to the patient. Annual Meeting of Biobank China, Shanghai Sep. 2 presentations: o Quality and value in biobanks o Biobank-based research that improves clinical practice ESBB annual conference Verona 8-11 Oct. Poster presentation Creating a successful facility for large-scale extraction of DNA. Won first prize. 1 st Swedish meeting on large-scale population cohorts Uppsala Oct. HandsOn: Biobanks, den Haag Nov. 5.2 VETENSKAPSRÅDETS NYCKELTAL Antal användare (inklusive nya grupper) a. Antal besök på webb-platser, räknat på antal besökare per år (verktyg: Google analytics) b. Rådgivning räknat i: antal timmar antal kunder kundernas hemort c. Biobanks-kunder räknat i: För insättning: antal kunder till biobanken och kundernas hemort För uttag: antal kunder till biobanken och kundernas hemort Större förändringar av organisationen Antal peer-reviewade artiklar relaterade till infrastrukturen a. Direkta: egna/medförfattare Sida 14 av 27

15 b. Indirekta: arbeten där BBMRI.se bidragit med service Antal patent relaterade till infrastrukturen Ekonomisk redovisning inklusive vilka andra betydande bidrag som har sökts/fåtts Nationella och internationella kontakter/samarbeten (inklusive projekt med infrastrukturkaraktär) a. Nationella b. Internationella Hur väl de vetenskapliga målen har uppnåtts (och/eller nya/reviderade mål) Större vetenskapliga genombrott Infrastrukturens betydelse för direkta samhälleliga intressen Infrastrukturens betydelse för näringsliv och kommersiella intressen Antal användare (inklusive nya grupper) Antal besök på webb-platser, räknat på antal besök per år (verktyg: Google analytics/ wordpress statistikfunktion) Arbetspaket 1 Nyhetsbrevet biobank SWEDEN utkommer med 4 nummer per år och sänds ut till ca 2500 personer. Webinarier har hållits vid tre tillfällen och lockade 93 personer från akademi, industri och landsting under BBMRI.se (hela siten sammanlagt): *unika sidvisningar Kurs Biobanking as a resource for biomedical research: unika sidvisningar 240 *Unika sidvisningar= antalet besök som denna sida visades en eller flera ggr för en och samma IPadress. Arbetspaket 2 Ca 100 användare nationellt, se bilaga 5 som visar aktuellt status i uppbyggda infrastukturer. Det finns idag en fungerande verksamhet vid alla universitet som deltog i VR- ansökan, vilket möjliggör en anpassning till lokala behov och att biobankerna i Sverige kan knytas samman på ett bra sätt. Dessa samordningsaktiviteter har skett på olika sätt, bl.a. via besök på respektive biobank eller via det praktiska arbetet med att bygga upp nya infrastrukturer. Det har inom WP2 konstaterats att det finns ett behov av aktivare marknadsföring för hur det ska tydliggöras när forskare erhåller service från BBMRI.se. Sida 15 av 27

16 Arbetspaket 4 1. Biobanking Analysis Resource Catalogue (BARC) 885 unika besökare under MolMeth mätningar påbörjades i Augusti Sedan dess har 2576 unika besökare använt hemsidan. Trafiken på månadsbasis varierar mellan 530 och 750 unika besökare. Arbetspaket 5 Register för forskningsprovsamlingar (via bbmri.se): 365 visningar Register för forskningsprovsamlingar(direkt via visningar BBMRI Wiki (Biobankslexikon): 95 visningar Rådgivning räknat i: antal timmar, antal kunder och kundernas hemort Arbetspaket 2 Tidsåtgång har inte detaljberäknats i denna rapport, den skall principiellt framgå av det uppnådda resultatet. De använda modellerna för tidsrapportering har inte uppfyllt våra krav. Den rådgivning som genomförts har varit omfattande och berör bl.a. följande områden (se även bilaga 3, samt de olika infrastukturerna i bilaga 5 som kräver en aktiv medverkan från WP2): Rådgivning till forskare om hur biobanksforskning/forskningssamarbeten praktiskt kan utföras, samt sammankoppling av forskare inom samma forskningsområden när detta varit tillämpligt. Olika former av avtal som reglerar verksamheten mellan sjukhus och universitet har upprättats i Linköping, Uppsala och Umeå och långtgående diskussioner förs på olika sätt även i Göteborg, Malmö/Lund, Stockholm och Örebro. Angående etikprövningar har ett system etablerats för fallidentifikationer med hjälp av ett stort antal främst lokala men även nationella register innan etisk prövning genomförs. Systemet har utvecklats via ett informellt samråd med etikprövningsnämnden i Umeå. Denna information krävs för en korrekt powerberäkning inför den etiska prövningen. Ett speciellt Fort Knox-dokument har tagits fram för att minska olika hinder för en effektiv biobanksforskning. Flera konkreta projekt har genomförts där forskarna nu kan börja få ut sina prover på nationell basis och en analysfas kan påbörjas. Glädjande är att i vissa fall har ett tydligt samutnyttjande kunnat ske mellan forskningsbiobanker och sjukvårdsbiobanker. Se i övrigt sammanställning, bilaga 5. WP2 har även deltagit i uppbyggnad av en organisation och infrastruktur för att underlätta återanvändandet av omik-data, speciellt för GWAS-data. Arbetspaket 3 10 av Sveriges 20 landsting deltar i WP3s modell för att genom en nationell stödfunktion åstadkomma en standardiserad biobankning inom klinisk laboratoriemedicin. Kontinuerlig support för såväl automation som IT-lösning ingår, liksom övrig rådgivning i biobanksfrågor. Sida 16 av 27

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad Vetenskapsrådets hearing om biobanker 2007-09-18 Nuvarande brister och utvecklingsmöjligheter för att organisera och engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

Läs mer

Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen?

Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen? biobank WEBINAR Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen? 2013-09-27 Thomas Bergman, koordinator Karolinska Institutet Syfte Den primära målsä.ningen

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Rapport från projektgruppen. Gemensam Svensk Biobankstruktur

Rapport från projektgruppen. Gemensam Svensk Biobankstruktur Rapport från projektgruppen Gemensam Svensk Biobankstruktur 2013 Förord Denna rapport är resultatet av ett intensivt interaktivt arbete. Arbetsformerna har varit gemensamma protokollförda möten i projektgruppen

Läs mer

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2014 Sida 2 av 40 Sammanfattning Under 2014 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

KI Biobank Tjänstekatalog

KI Biobank Tjänstekatalog KI Biobank Tjänstekatalog Version: 1, 2011 KI Biobank är en core facilitet som erbjuder service för provinsamling, provförvaring och provdistribution. Innehåll KI Biobank...4 Kontakt...4 Öppettider...4

Läs mer

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013. Projektet Gemensam Svensk. Ungefär 90 procent av landstingens

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013. Projektet Gemensam Svensk. Ungefär 90 procent av landstingens NYHETER från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013 Gemensam Svensk Biobanksinfrastruktur Projektet Gemensam Svensk Biobanksinfrastruktur (GSB) lämnade sin rapport till uppdragsgivarna Sveriges Kommuner

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Biobanksinformation 2012-11-22. Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne

Biobanksinformation 2012-11-22. Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne Biobanksinformation 2012-11-22 Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne 1 Biobank, Labmedicin Skåne Handlägger ansökningar Rapporterar till Socialstyrelsen och Svenska Biobanksregistret Kvalitetssäkrar

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Nationell Biobanksutbildning

Nationell Biobanksutbildning Nationell Biobanksutbildning -praktisk tillämpning och tillgång till blodprov Karolin Bergenstråhle, Agenda s uppdrag och organisation Preanalytiska faktorer, några exempel Praktisk tillämpning i Uppsala-Örebro

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

INNEHÅLL Biobankslagen Information & samtycke Biobanker, kvalitetskrav Roller & ansvar

INNEHÅLL Biobankslagen Information & samtycke Biobanker, kvalitetskrav Roller & ansvar INNEHÅLL Biobankslagen Information & samtycke Biobanker, kvalitetskrav Roller & ansvar Tillgång till prov för forskning/klinisk prövning Gemensam biobanksdokumentation Organisation nationell & regional

Läs mer

Årsberättelse 2010. Nordisk kommitté för bioetik. Innehållsförteckning

Årsberättelse 2010. Nordisk kommitté för bioetik. Innehållsförteckning Nordisk kommitté för bioetik Nordisk kommitté för bioetik Årsberättelse 2010 Sekreterare Lotta Knutsson Bråkenhielm Emblavägen 1 E 182 67 Djursholm, Sverige Tel: +46 (0)8 6510549 secretary@ncbio.org www.ncbio.org

Läs mer

Delegationens uppdrag:

Delegationens uppdrag: Delegationens uppdrag: Stärka samverkan inom den kliniska forskningen genom att förbättra förutsättningarna för samarbete mellan aktörer som är verksamma inom klinisk forskning Delegationens uppdrag gäller

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Summan som anges är rekommenderad årlig finansiering från och med år 2012 (efter successiv höjning under perioden 2010-2012). Cancer Center for

Läs mer

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Samtycke angående sparande av biobanksprov Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Kommentar: Samtliga tabeller med undantag för tabell 3, som baseras på uppgifter från

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Environment Climate Data Sweden

Environment Climate Data Sweden Environment Climate Data Sweden Din portal till miljö- och klimatdata Cecilia Bennet Jessica Forsgard and Jan Svensson Ökande dataanvändning Jorden är ett system av kopplade system Ökande vetenskaplig

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME)

Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME) Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME) Åsa Cajander, Uppsala universitet Gudbjörg Erlingsdottir, Lund universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar

Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar Adam Ameur Bioinformatiker Lund, 26e November 2014 Introduktion till bioinformatik Bioinformatik - en tvärvetenskaplig disciplin där algoritmer

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 μ-fab Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 Ledning av μ-fab Director μ-fab föreståndare för μ-fab Utses av värdhögskolorna Rapporterar: inom myfab till prefekterna, och till μ-fabs styrelse

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP)

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr-01-002 Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE Forum Norr-01-002 Gäller f o m 2015-0X-XX SKRIVEN AV:

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

UCR Uppsala Clinical Research Center

UCR Uppsala Clinical Research Center 27 nov 2013 UCR Uppsala Clinical Research Center Lena Ohrt Grünberg Eva Jacobsson Anja Kyllönen Administrativ Chef Projektledare Ekonom Academic Research Organization (ARO) UCR:s övergripande mål är att

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen?

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Carina Andrén, vårddesigner, patientrepresentant Staffan Lindblad, SRQ registerhållare, QRC-chef Svensk Reumatologis

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras:

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras: 1. Vad är EULID? Transplantation med organ från levande givare innebär fördelar jämfört med organ från avlidna. Europa behöver ett standardiserat regelverk angående levande donatorer. Donation från levande

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton 1 Fyra trafikslag men samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Register Statistik över olyckor 2 I internationellt -EU EU-direktiv 2010/40/EU I optimal användning

Läs mer

Inbjudan till Branschvecka 2010 - Innovation by Collaboration

Inbjudan till Branschvecka 2010 - Innovation by Collaboration Inbjudan till Branschvecka 2010 23-27 Augusti, 2010 Stockholm Delta i en vecka full av aktiviteter inom technology/knowledge transfer. I detta sammanhang tänker man ofta på högteknologiska produkter som

Läs mer

Information till blivande konsortier som avser att söka bidrag för nationell infrastruktur 2015.

Information till blivande konsortier som avser att söka bidrag för nationell infrastruktur 2015. Datum Diarienummer 2015-02-11 4.1.2015-72 Kontaktpersoner Magnus Friberg 08-546 441 22 Elin Swedenborg 08-546 442 96 Anna Wetterbom 08-546 441 53 Observera att detta dokument innehåller preliminär information.

Läs mer

Biobank Labmedicin Skåne

Biobank Labmedicin Skåne Biobank Labmedicin Skåne Eva Arveström Region Skånes Biobank Är den fysiska biobanken för Hälso och sjukvårdshuvudmannens biobanksprover hos Socialstyrelsen med registreringsnummer 136 Innehåller ca 40

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning Stiftelsen för Strategisk Forskning Forskning som formar vår framtid Presentation för styrelsen Lars Rask 2008-02-08 1 Stiftelsen för Strategisk Forskning Bildades 1994 Regeringen utarbetade dess stadga,

Läs mer

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Utbildning av toxikologer i Sverige Masterprogram (internationella,

Läs mer

Forskningsfinansieringen för psykisk hälsa i Europa är förhållandevis liten jämfört med den

Forskningsfinansieringen för psykisk hälsa i Europa är förhållandevis liten jämfört med den Varför forska i psykisk hälsa? Psykisk ohälsa kan förorsaka en belastning för de som drabbas, deras närstående och för samhället överlag. Varje år upplever åtminstone en av tre européer psykisk ohälsa.

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

KI Biobank Tjänstekatalog

KI Biobank Tjänstekatalog KI Biobank Tjänstekatalog Version: 2, 2015 KI Biobank är en core facilitet som erbjuder service för provinsamling, provförvaring och provdistribution. I samarbete med: Innehåll KI Biobank och BBMRI...4

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

ACG Case-Mix System. Användarmöte 2012. Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se

ACG Case-Mix System. Användarmöte 2012. Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se ACG Case-Mix System Användarmöte 2012 Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se Program 09.30-10.00 Registrering och kaffe 10.00-10.10 Inledning av Andreas Johansson, Ensolution AB 10.10-10.30

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Nordisk kommitté för bioetik Årsberättelse 2011

Nordisk kommitté för bioetik Årsberättelse 2011 Nordisk kommitté för bioetik Nordisk kommitté för bioetik Årsberättelse 2011 Sekreterare Lotta Knutsson Bråkenhielm Emblavägen 1 E 182 67 Djursholm, Sverige Tel: +46 (0)8 6510549, +46 (0)70 482 69 93 secretary@ncbio.org

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?...3 Målgrupper...4 Samtliga målgrupper... 4 Interna målgrupper... 4 Kärnvärden och stödord...5 Tonalitet

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Ansökan, genomförande och rapportering - erfarenheter av EU-projekt på SMHI

Ansökan, genomförande och rapportering - erfarenheter av EU-projekt på SMHI Östgötaregionens internationella dag 12 maj 2015 Ansökan, genomförande och rapportering - erfarenheter av EU-projekt på SMHI presenterat av: Lars Gidhagen (lars.gidhagen@smhi.se) chef luftmiljöforskning

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. LifeGene

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. LifeGene 20 Datum Diarienr 2011-12-16 766-2011 Karolinska Institutet Box 281 171 77 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. LifeGene Datainspektionens beslut Datainspektionen förelägger Karolinska

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är:

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: Sept-2012 Hanteringen av FARLIGT GODS inom Schenker koncernen. Schenker AB s policy farligt gods lyder enligt följande: Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: att se till att etag

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer