Sammanfattning. Stockholm Joakim Dillner. Sida 3 av 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27"

Transkript

1 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2013

2 Sida 2 av 27

3 Sammanfattning Under 2013 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad service till forskare som vill utnyttja befintliga biobanker och register i hela Sverige. Bara under 2013 har >100 publikationer publicerats där BBMRI.se har hjälpt till. -Vidareutvecklad storskalig hantering av prover för nationella, storskaliga studier, både vad avser insättning och uttag för forskningsanvändning. -Nationellt samordnat stöd till landstingsbaserad biobanksverksamhet inom klinisk laboratoriemedicin, med en majoritet av svenska landsting som avnämare. -Hög produktivitet inom infrastrukturell forskning, dvs forskning inom hur biobanker kan användas, i synnerhet om i) etiska och juridiska aspekter på biobanksverksamhet ii) kvalitet av prov och provanalyser iii) datahantering inom biobanker och register samt iv) översiktsartiklar och undervisning, inkluderande fortsatt hög aktivitet för utveckling av internet-baserade forskningsresurser. -Delaktighet som medsökande och partner i ett flertal biobanksbaserade projekt finansierade av andra anslagsgivare, exempelvis VINNOVA, NordForsk och andra VR-anslag. BBMRI.se har också kunnat göra mycket stora framsteg internationellt, såväl på Nordisk, Europeisk samt internationell nivå. BBMRI.se var den första nationella biobanksplattformen inom BBMRI, men idag har ett 15-tal länder lanserat motsvarande nationella BBMRI-infrastrukturer (BBMRI.fi, BBMRI.it, BBMRI.de, BBMRI.nl etcetera) och denna process har haft en avgörande betydelse inför bildandet av den europeiska biobanksplattformen BBMRI-ERIC, som kunde invigas den 16-17/ i Graz, Österrike. BBMRI.se betydelse avspeglades av det faktum att Jan-Eric Litton från BBMRI.se enhälligt valdes till Generaldirektör för BBMRI-ERIC. Ett annat exempel på vår höga internationell profil är vårt medlemskap, inklusive styrelseordförandeskap, för det WHO-koordinerade internationella biobanksnätverket BCNet (Biobank & Cohort Network). Vi deltar också som partner i ett mycket stort antal internationella biobanksprojekt, i synnerhet på EU-nivå. Sammanfattningsvis kan sägas att BBMRI.se i allra högsta grad uppfyller målet att stödja svensk medicinsk forskning och utveckling av den för forskningen väsentliga biobanksinfrastrukturen, både på nationell och internationell nivå. Stockholm Joakim Dillner Sida 3 av 27

4 Innehållsförteckning 1 ORGANISATION BAKGRUND INFORMATIONSSPRIDNING STYRELSE NATIONELLT SAMORDNINGSRÅD SCIENTIFIC ADVISORY BOARD (SAB) SVENSK STORSKALIG BIOBANK (SSB) STÖD TILL NATIONELLT STANDARDISERAD BIOBANKSVERKSAMHET INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN FORMALISERAD SAMVERKAN MELLAN BBMRI.se OCH NBR ÅTERRAPPORTERINGSPUNKTER FÖR BBMRI.se BBMRI.se EGNA NYCKELTAL Produktionsstatistik Utbildning/konferenser VETENSKAPSRÅDETS NYCKELTAL Antal användare (inklusive nya grupper) Större förändringar av organisationen Antal peer-reviewade artiklar relaterade till infrastrukturen Antal patent relaterade till infrastrukturen Ekonomisk redovisning, inklusive vilka andra betydande bidrag som har sökts/fåtts Nationella och internationella kontakter/samarbeten (inklusive projekt med infrastrukturkaraktär) Hur väl de vetenskapliga målen har uppnåtts (och/eller nya/reviderade mål) Större vetenskapliga genombrott Infrastrukturens betydelse för direkta samhälleliga intressen Infrastrukturens betydelse för näringsliv och kommersiella intressen BILAGOR Bilaga 1. Protokoll Styrelsemöten BBMRI.se 2013 Bilaga 2. Publikationer 2013 Bilaga 3. WP2 arbete inom specifika områden Bilaga 4. Uttag Bilaga 5. Nyckeltal 2013 WP2 infrastrukturer Sida 4 av 27

5 1 ORGANISATION 1.1 BAKGRUND BBMRI.se är uppbyggt i ett antal avdelningar (arbetspaket/work packages (WP)). Denna struktur är densamma som vi har använt inom BBMRI EU. Det finns bara en skillnad och det är att vi lagt till ett arbetspaket, WP6, för storskalig provmottagning, lagring och framplockning av prover (Se Tabell). Liknade WP-struktur används inom ett flertal andra nationella biobanksinfrastrukturer, som BBMRI.no och BBMRI.fi. Varje arbetspaket har ett nationellt uppdrag att ge service till forskare från hela landet utan hänsyn till deras hemort. För ett flertal av arbetspaketen innefattar detta även att bedriva verksamhet vid flera orter över hela landet. All personal som arbetar inom BBMRI.se presenteras med namn, foto samt en kortfattad meritförteckning och arbetsbeskrivning på Arbetspaket Uppgift Leds från Ledare WP 1 Projektledning och samordning KI Joakim Dillner (Fram till Jan-Eric Litton) WP 2 Populations-baserade biobankskohorter Umeå Göran Hallmans WP 3 Klinisk biobanksverksamhet KI Joakim Dillner WP 4 Analys av biobanksprov Uppsala Ulf Landegren WP 5 Biobanksinformatik KI Loreana Norlin (fram till Jan-Eric Litton) WP 6 Storskalig provmottagning, lagring och framplockning av prover KI Mark Divers WP 7 Etiska och rättsliga frågor Uppsala Mats G Hansson WP 8 Finansiering och innovation KI Joakim Dillner (Fram till Jan-Eric Litton) 1.2 INFORMATIONSSPRIDNING En viktig del av BBMRI.se utbildningsuppdrag genomförs genom konferensen HandsOn: Biobanks som avser att på ett praktiskt sätt lära ut hur man använder biobanker. Vi ordnade den första HandsOn: Biobanks konferensen i Uppsala 2012, då mer än 400 personer från 27 länder deltog. Vi har under året varit medorganisatör för HandsOn: Biobanks 2013 som arrangerades den 21-22/ i Nederländerna, med BBMRI.nl som huvudarrangör. För 2014 kommer Hands:On Biobanks att arrangeras i september 2014 i Helsingfors, med BBMRI.fi som huvudarrangör men med BBMRI.se som medarrangör. Sida 5 av 27

6 Vår hemsida är också ett mycket viktigt redskap för att tydligt visa upp vilken service som vi kan hjälpa till med. Nyhetsbrevet biobank SWEDEN publiceras med 4 nummer/år och sänds ut till ca 2000 personer både i Sverige och internationellt. Under 2013 påbörjade BBMRI.se att på prov genomföra webinarer för att sprida kunskap om intressanta biobanksaktiviteter via video. Webinarerna var mycket uppskattade och efterfrågade och kommer därför att bli ett stående inslag i verksamheten under Vi har också gjort separata informationsbroschyrer för vårt register över vilka prover som finns att tillgå (register över forskningsprovsamlingar på vår katalog över analysplattformar (biobank analysis resources catalogue, BARC) samt över vår service för stöd till biobanksverksamhet inom klinisk laboratoriemedicin /4 ordnade vi en Retreat för samtliga medarbetare i BBMRI.se i Sandhamn. 1.3 STYRELSE Tre styrelsemöten har hållits under 2013 (i Örebro och i Stockholm). Styrelseprotokollen är bilagda som bilaga 1. Styrelsen har under 2013 bestått av följande personer: Håkan Billig, professor, ordförande (avgick i januari 2014) Anu Jalanko, professor, BBMRI.fi Jan Forslid, Stockholms Läns Landsting (SLL) Mats Karlsson, docent, Örebro universitet. Mats Karlson representerar BBMRI.se Nationella Samordningsråd i Styrelsen. Aina Törnblom, LIF Johanna Adami, direktör, VINNOVA Bertil Lindahl, professor, SKL Åke Lernmark, professor, Lunds universitet 1.4 NATIONELLT SAMORDNINGSRÅD BBMRI.se nationella vetenskapliga samordningsråd utsågs 2009 av de medicinska universitetens rektorer. Rådet avsågs vara en viktig kanal för kommunikation mellan BBMRI.se och respektive universitet samt för att ge konkreta råd för uppbyggnad av BBMRI.se, i synnerhet nationell spridning: uppbyggnad av BBMRI.se-noder samt främjande av nationell användning för såväl insättning som uttag Under 2013 inrättades en ny funktion i BBMRI.se organisation, nämligen Nodsamordnare. Dessa har ett operativt ansvar för att bygga upp BBMRI.se verksamhet vid varje nod (deltagande universitet) och utses av respektive universitet. Två universitet (Örebro och Lund) utsåg samma person till Nodsamordnare som man tidigare utsetts till medlem i Nationellt Samordningsråd, medan övriga universitet utsåg andra personer. Eftersom det Nationella Samordningsrådets uppgifter överlappar med Nodsamordnarnas uppgifter så har det Nationella Samordningsrådet inte sammankallats under Avsikten har varit att ombilda organisationen så att de experter (arbetspaketsledare) som leder det operativa arbetet i BBMRI.se regelbundet kan sammanträda med de valda universitetsrepresentanterna. Detta har skett i början på 2014 och detta ombildade råd har givits namnet Nationellt Vetenskapligt Samordningsråd. Sida 6 av 27

7 De Nodsamordnare som utsetts av universiteten är: Umeå: Göran Hallmans Uppsala: Anna Beskow Örebro: Mats Karlsson Linköping: Lena Thunell Göteborg: Göran Larsson Lund: Peter Nilsson För Karolinska Institutet (värduniversitet) ingår föreståndaren med automatik. De WP-ledare som ingår framgår av ovanstående Tabell. Dessutom ingår Sonja Eaker, som representant för Nationellt biobanksråd (NBR). 1.5 SCIENTIFIC ADVISORY BOARD (SAB) Styrelsen skall utse en internationell rådgivande kommitté SAB som bör sammanträda minst en gång per år hölls detta sammanträde i samband med invigningen av den Europeiska biobanksplattformen BBMRI-ERIC i Graz, Österrike den 17/ Ledamöterna är internationellt erkända experter inom biobanksområdet och är inte verksamma i Sverige. Följande personer ingår: Ordförande: Gert-Jan B. van Ommen Professor, chef för Department of Human Genetics of Leiden University Medical Center (LUMC), föreståndare BBMRI.nl Kristian Hveem Professor, HUNT forskningssenter, DMF, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, föreståndare BBMRI.no Fay Betsou Chief Biospecimen Science, Integrated Biobank of Luxembourg Alison Spaull Executive director, Canadian Partnership for tomorrow Project Marianne K. Henderson, President ISBER (International Society for Biological and Environmental Repositories), USA 2 SVENSK STORSKALIG BIOBANK (SSB) SSB är BBMRI.se nationella biobanksfacilitet, där forskare från hela landet kan deponera prov och dit forskare från hela världen kan vända sig för att få tillgång till prov, där alla olika biobanksprojekt insamlats enligt samma internationellt harmoniserade kvalitetsstandarder för provhantering och datainsamling. Nuvarande facilitet beräknas ha en kapacitet om cirka 16 miljoner prover och kommer att fylla BBMRI.se behov av lagring av storskaliga nationella studier för de närmaste åren. Ett viktigt led i implementeringen har varit att skapa skalbar kapacitet som vi kan öka stegvis genom ständiga processförbättringar, men också genom utbyggnad av ett nationellt nätverk av med BBMRI.se samarbetande biobanksfaciliteter. Sida 7 av 27

8 3 STÖD TILL NATIONELLT STANDARDISERAD BIOBANKSVERKSAMHET INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN Under 2013 har BBMRI.se aktiverat ett nationellt projekt med stöd till biobanksverksamhet inom klinisk mikrobiologi. Årligen tas och sparas cirka 1 miljon blodprover inom klinisk mikrobiologi. Dessa prover sparas vanligen i 6-10 år innan de kasseras. En viktig del av denna biobanksverksamhet är mödrahälsovårdens serologiska hälsokontroll som omfattar >98% av alla gravida kvinnor i hela landet. Om dessa prover kan mer systematiskt ställas till förfogande för forskning skulle det öppna nya möjligheter för att åstadkomma en förbättrad mödrahälsovård och ökad kunskap om kvinnors och barns hälsa. Ett första steg har varit att överta den nationella samordningsfunktion för detta sparande som tidigare legat på Smittskyddsinstitutet. Dessutom utförs ett omfattande arbete för att åstadkomma en nationell standardisering och kvalitetsförbättring av hur dessa prover hanteras och sparas in. Genom nationell samverkan förväntas också en betydande kostnadsbesparing genom minskat dubbelarbete och ett förbättrat tillgängliggörande för forskning. Sedan tidigare erbjuder BBMRI.se också stöd för ett nationellt samordnat sparande av de prover som tas inom organiserad gynekologisk cellprovtagning, ett program som erbjuds alla kvinnor i Sverige mellan års ålder. Årligen tas gynekologiska cellprov. Sedan ett par år tas de flesta prov med en förvaringsvätska som gör att DNA, RNA, protein och intakta celler är stabila vid långtidsförvaring. BBMRI.se nationella system för biobankning av dessa prover har i dagsläget ställts till förfogande för sjukvården i Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Örebro läns landsting samt till Västerbottens läns landsting. Örebro och Västerbotten hanterar också proven för de angränsande landstingen så att den nationellt standardiserade processen idag används av 10 av 20 landsting i Sverige. Under 2013 har också förberedande arbete för installation även i Östergötland initierats. Visionen för de kommande åren är förutom nationell standardisering, kostnadsbesparing och kvalitetsförhöjning att förenkla tillgängliggörandet av dessa prover för forskningen. 4 FORMALISERAD SAMVERKAN MELLAN BBMRI.se OCH NBR Under 2012 och 2013 har olika arbetsgrupper genomfört ett omfattande arbete för att utreda hur man kan åstadkomma maximala synergieffekter av en samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (NBR). Under 2014 kommer dessa tankar att omsättas i konkret handling. Den viktigaste insatsen är uppbyggnad av ett heltäckande Svenskt Biobanksregister (SBR), där avsikten är att det ska kunna utvecklas som 2 olika delregister med olika syften: SBR för forskning (BBMRI.se) och SBR för vård och behandling (NBR). 5 ÅTERRAPPORTERINGSPUNKTER FÖR BBMRI.se BBMRI.se EGNA NYCKELTAL Produktionsstatistik a. Databasstatistik b. Biobanksstatistik insatta prov, räknat i: antal provgivare antal insättningar Sida 8 av 27

9 antal kunder kundernas hemort c. Biobanksstatistik uttagna prov, räknat i: antal uttagna prov antal kunder kundernas hemort Utbildning/konferenser a. Officiellt utlysta konferenser/workshops där BBMRI.se har deltagit b. Kurser Produktionsstatistik Databasstatistik Arbetspaket 3 Ett och samma standardiserade LIMS (Laboratory Information Management System) är upphandlat och används för biobankning inom både klinisk cytologi och klinisk mikrobiologi. De kunder som önskar använda detta system erbjuds systemet och gratis support från BBMRI.se. För närvarande används det av 9 kunder (9 landsting). Arbetspaket 4 Biobanking Analysis Resource Catalogue (BARC) I databasen för teknologier och resurser för analys av biobanksprover som byggs inom ramen för BBMRI.se WP4 finns idag hela 92 unika resurser (analysplattformar) representerade. Databasen innehåller resurser från Sverige, Norge, Finland Danmark, Estland, Belgien och UK, som uppdateras kontinuerligt. Molecular Methods Database (MolMeth) sidor med protokoll och rekommenderade, standardiserade SOPs (Standard Operating Procedure) för hantering och analys av prover ligger nu i denna öppet sökbara databas. Arbetspaket 5 Antal provsamlingar i BBMRI.se register över vilka sparade prover som finns (forskningsprovsamlingar): 90 provsamlingar (www.bbmriregister.se) Biobanksstatistik insatta prover, räknat i: antal provgivare, antal insättningar, antal kunder och kundernas hemort Arbetspaket 3 Klinisk Cytologibiobank: antal provgivare: cellprover/år antal insättningar: kvinnor med prover/år antal kunder: 10 av 20 totalt landsting kundernas hemort: Stockholms Läns Landsting, Västra Götalandsregionen, Örebro läns landsting (via Örebro: Sörmland, Gävleborg, Värmland, Dalarna, Västmanland), Västerbotten, (via Västerbotten: Norrbotten, Jämtland) Överenskommelse träffad, men arbetet ej påbörjat än för Östergötland. Klinisk Mikrobiologibiobank: Sida 9 av 27

10 I dagsläget är endast Smittskyddsinstitutet (nuvarande Folkhälsomyndigheten) kund. Förberedande kontakter har tagits med landstingen i Västerbotten, Uppsala, Örebro, Dalarna, Jönköping, Västra Götaland, Skåne och Värmland. Arbetspaket 6 Antal kunder: 29 under 2013 (jämfört med 10 under 2012) Antal provgivare: under 2013 (ca sedan start 2010) Antal insättningar: under 2013 (ca sedan start 2010) Studienamn (fenotyp) Ansvarig forskare (hemort) Antal provgivare 2013 Antal prov 2013 ANGI (anorexia nervosa) Mikael Landén, Göteborgs Universitet och KI Artros-DNA (genetik och artros) Torsten Johansson, Universitetssjukhuset Linköping BAMSE-16 (barn och allergi) Erik Melén, KI Beroende (ärftlighet för missbruk och Johan Franck, KI 3 6 beroende) BPS (biomarkörer parkinsons sjukdom) Karin Wirdefeldt, Karolinska Universitetssjukhuset CogAlc (kognitiv träning mot Nitaya Jayaram-Lindström, KI alkoholberoende) EpiHealth (epidemilogi för hälsa) Nord: Lars Lind, Uppsala Syd: Sölve Elmståhl, Lund Födelsekohorten (inom LifeGene) Catarina Almqvist, KI Gravidstudien (inom LifeGene) Erik Näslund, KI GENDER (hälsa bland äldre) Nancy Pedersen, KI Genova (Ovarialcancer och genetik) Henrik Falconer, KI IMSE-2 (nya immunomodulatoriska Tomas Olsson, KI läkemedel mot MS - genetik och epidemiologi) KARMA (prospektiv kohort risk och Per Hall, KI prognos för bröstcancer) KARMAvävnad (inom KARMA) Per Hall, KI KLL (Kronisk lymfatisk leukemi viabla Per-Ola Andersson, 8 (pilot) 160 (pilot) celler, kvalitetsregister) Sahlgrenska Göteborg LifeGene (epidemilogi för hälsa) Nancy Pedersen, KI MAESTRO (astma hos barn och gravida) Catarina Almqvist KI MDS (Myelodysplastiskt syndrom Martin Jädersten, KI granulocyter, kvalitetsregister) NTXMR (Naltrexon och Johan Franck KI 3 6 amfetaminberoende) NORD-STAR (RA klinisk studie) Ronald Van Vollenhoven, KI OSUCAC (OSU6162s påverkan på Johan Franck KI alkoholsug) PREFECT (biomarkörer och elbehandling) Mikael Landén, Göteborgs Universitet och KI SBP (kliniskt uppföljning av patienter med Mikael Landén, Göteborgs bipolär sjukdom) Universitet och KI SCAPIS (hjärta, kärl och lunga) Göran Bergström, Sahlgrenska Sida 10 av 27

11 Universitetssjukhuset Göteborg (Sahlgrenska Biobank) (Sahlgrensk a Biobank) SLEVIC (kardiovaskulära komplikationer Johan Frostegård, KI vid SLE) SRQ (Svensk Reumatologis Johan Askling, KI Kvalitetsregister) STHLM-R1 (biomarkörer och Henrik Grönberg, KI prostatacancer) STHLM-3 (randomiserad prövning av Henrik Grönberg, KI förbättrad diagnostik för prostatacancer) Uppstart (assisterad befruktning) Anastasia Nyman, KI YATSS (hälsa och beteende hos unga tvillingar) Paul Lichtenstein, KI Biobanksstatistik uttagna prover, räknat i: antal uttagna prov, antal kunder och kundernas hemort Arbetspaket 3 Uttag hitintills endast gjorda för klinisk användning, cirka ett 50-tal prover. Ett flertal forskningsstudier med planerade uttag under 2014 är initierade. Kundernas hemort( 2013): Stockholms Läns Landsting, Västra Götaland, Örebro/Sörmland/Gävleborg/Värmland/Dalarna/Västmanland/Västenbotten Arbetspaket 6 o Prov uttag: Antal uttagna prov: ( sedan start 2010) Antal kunder: 7 (Scapis, 3x STHLM-studier, Gender, Karma vävnad, Multi-Emo) o Kundernas hemort: Göteborg, Stockholm Kund för ett uttag kan dels anses vara den Provsamlingsinnehavare (PSI) som beställer att proven ska tas ut för användning (de 7 PSI som listas ovan), men det kan också anses vara de forskare som ska använda proven. BBMRI.se personal har förmedlat ca 70 olika MTA (Material Transfer Agreements) avtal för uttag till forskare som skickar prov till internationella och nationella analys lab (se bifogad fil). Detta är också ett relevant nyckeltal på hur proverna används aktivt för forskning. o DNA extraktion Under 2013 fortsatt hög produktivitet beträffande DNA extraktion: DNA extraherades från individer. Två viktiga utvecklingar genomfördes i denna verksamhet under 2013: Överföring av alla BBMRI.se DNAprov till en ny 20 autofrys som innebär en betydligt effektivare förvaring och och snabbare tillgång till DNA-prover. En omfattande processförbättring har genomförts av extraktionsmetoden för att uppfylla högt ställda krav på olika genotypningsanalyser. Detta arbete har resulterat i att SSB nu kan leverera DNA med högsta kvalitet. Sida 11 av 27

12 o Biobank service för viabla celler Under 2013 har BBMRI.se satt upp ett laboratorium för framtagning och preparation av olika celltyper från blod. I samarbete med Nationellt kvalitetsregister för Myelodysplastiskt syndrom (MDS) pågår nu en nationell insamling av prov från samtliga nydiagnosticerade MDS patienter i Sverige. Prov skickas till biobanken och granulocyter tas fram för genetiska studier. Till dags dato har prov från 72 patienter samlats in. I samarbete med Nationellt kvalitetsregisterer för Kronisk Lymfatisk Leukemei (KLL) sätter vi nu upp ett protokoll för preparation och lagring av viabla celler från KLL patienter. Piloten är avslutad och den nationella insamlingen från nydiagnosticerade patienter kommer att starta under våren o Dynamisk lagring Under 2013 inledde BBMRI.se en upphandling för en stor -80C autofrys med en detaljerad kravspecifikation. Planen är att lägga en order under feb 2014, med leverans och installation hösten Denna utveckling för att lagra prov kommer att leda till väsentligt snabbare tillgång till prov, högre kvalitet och 100 % spårbarhet Utbildning/konferenser Officiellt utlysta konferenser/workshops där BBMRI.se har deltagit samt av BBMRI.se anordnade kurser. Arbetspaket 1 Keynote Lecture om Biobanks as a Fundamental Resource for Cancer Research vid Annual Conference of the International Association of Cancer Registries, Oktober 2013, Buenos Aires, Argentina. Joakim Dillner Föreläsningar vid Inauguration Workshop of the BCNet (Biobank & Cohort Network), September 2013 Joakim Dillner och Jan-Eric Litton. Arbetspaket 2 Hands on Biobanks nov. 2013, Holland. Kurser: Information till forskare/ Invigning av fryshotell Linköping 4 juni Biobanking and BBMRI.se - Special Topics in Epidemiology as part of the courses on the advanced level in Public Health Science. Den 17 dec 2013 i Göteborg. Presentation av BBMRI.se och IT-infrastruktur för forskningsstudier. Den 27 mars 2013, Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,Göteborg. Arbetspaket 3 Nationell hearing ordnad av BBMRI.se om biobankning inom Klinisk Cytologi, Huddinge 15/ Presentationer vid HandsOn: Biobanks Nov 2013 och ESBB, oktober Arbetspaket 4 WP4 och WP6 organiserade tillsammans den mycket uppskattade doktorandkursen: Biobanking as a resource for biomedical research, Stockholm, oktober Sida 12 av 27

13 WP4 medarbetarna Eva Ortega-Paino (Lund) och Tomas Klingström (Uppsala) representerat BBMRI.se WP4 med poster vid den internationella konferensen: HandsOn Biobanks. Haag, Nederländerna. Nov Deltagande i BBMRI-ERIC Inauguration Conference and BBMRI-LPC meeting september, 2013, Graz. Presentation (Tomas Klingström) vid den internationella biobank-konferensen ESBB, Verona Italien 9-11 oktober Deltagit i BBMRI.Nordic möte. Färöarna 7-8 maj Affinomics conference (Mars, 2013, Alpbach, Austria) Föreläsningar av Ulf Landegren då BBMRI.se diskuterades: What is the role of SciLifeLab in large biobank studies? Presentation during meeting for Epihealth, Uppsala October 17, 2013 Proximity-based assays to explore the unknown Lecture during Eurothrombosis meeting, Uppsala, October 3, 2013 Molecular tools in academia and industry lecture during IMTAC networking workshop, Djurgården, September 16, 2013 Mapping proteins and protein interactions in single cells Lecture at Steve Quake s lab at Stanford, September 12, 2013 Analyzing proteins and their interactions in cells and plasma samples Lecture during meeting in Berlin, September 2013 Uppsala som kluster för molekylär detektion: akademi, industri och sjukvård Presentation at Uppsala University Hospital, September 11, 2013 Panel discussion during International meeting for science journalists, June 25, 2013, Helsinki Molecular tools for discovery and diagnostics lecture before Marcus Wallenberg, head of KAW Göran Sandberg, and head of research at AZ Menelas Pangalos, June 11, 2013 Future of molecular epidemiology PhD course in molecular epidemiology at KI, April 26, 2013 Molecular tools for infectious disease research and diagnostics SMI, April 12, 2013 High-performance protein measurements in situ and in solution presentation before Pfizer, April 2, 2013 High-performance protein measurements in single cells and plasma samples Alpbach, March 11, 2013 Proteomic tools for cancer diagnostics Frontiers in Cancer Research and Therapy. Conference at Nobel Forum, KI, March 8, 2013 Protein analyses via proximity ligation reactions Broad Institute, Boston, February 15, 2013 High-performance tools for research and diagnostics Diagnostic Forum, Uppsala. February 13, 2013 Arbetspaket 5 HandsOn:Biobanks konferens Haag RD-Connect workshop Barcelona EurocanPlatform workshop Milano EUDAT workshop London EUDAT konferens i München & Trondheim IARC-Biobankmöte Lyon BiobankCloud Berlin, Lissabon & Luxemburg BBMRI-Nordic-möte Köpenhamn Sida 13 av 27

14 Arbetspaket 6 Utbildningar: WP6 & 4 utvecklade en ny doktorandkurs, okt: Biobanks as a resource in biomedical research. Fullbokad, 30 deltagare, mkt höga omdömen i utvärderingen; ges på nytt KI doktorandkurs undervisning, 1 mar; Good Biobanking Practice. KI forskarskola undervisning, 13 mar: En biobanks betydelse för translationella cancerforskning SLL/KI kliniska forskarskola undervisning, okt: Good Biobanking Practice in Medical Research KI Folkhälsovetenskap masterprogrammet undervisning, 2 okt: Biobankning och lagliga krav Konferenser: Danish Cancer Symposium, Danish Cancer Biobank, Copenhagen; Mar. Invited speaker: Managing and using biobanks; a Swedish perspective Nordic Meeting High Throughput Automation in Biobanking Oslo Sep. Organiserad av WP6 I samarbete med BBMRI.no and BBMRI.fi Hamilton User Meeting, Copenhagen Sep. Presentation Optimizing a high throughput DNA extraction and genotyping analysis pipeline; delivering real-time information back to the patient. Annual Meeting of Biobank China, Shanghai Sep. 2 presentations: o Quality and value in biobanks o Biobank-based research that improves clinical practice ESBB annual conference Verona 8-11 Oct. Poster presentation Creating a successful facility for large-scale extraction of DNA. Won first prize. 1 st Swedish meeting on large-scale population cohorts Uppsala Oct. HandsOn: Biobanks, den Haag Nov. 5.2 VETENSKAPSRÅDETS NYCKELTAL Antal användare (inklusive nya grupper) a. Antal besök på webb-platser, räknat på antal besökare per år (verktyg: Google analytics) b. Rådgivning räknat i: antal timmar antal kunder kundernas hemort c. Biobanks-kunder räknat i: För insättning: antal kunder till biobanken och kundernas hemort För uttag: antal kunder till biobanken och kundernas hemort Större förändringar av organisationen Antal peer-reviewade artiklar relaterade till infrastrukturen a. Direkta: egna/medförfattare Sida 14 av 27

15 b. Indirekta: arbeten där BBMRI.se bidragit med service Antal patent relaterade till infrastrukturen Ekonomisk redovisning inklusive vilka andra betydande bidrag som har sökts/fåtts Nationella och internationella kontakter/samarbeten (inklusive projekt med infrastrukturkaraktär) a. Nationella b. Internationella Hur väl de vetenskapliga målen har uppnåtts (och/eller nya/reviderade mål) Större vetenskapliga genombrott Infrastrukturens betydelse för direkta samhälleliga intressen Infrastrukturens betydelse för näringsliv och kommersiella intressen Antal användare (inklusive nya grupper) Antal besök på webb-platser, räknat på antal besök per år (verktyg: Google analytics/ wordpress statistikfunktion) Arbetspaket 1 Nyhetsbrevet biobank SWEDEN utkommer med 4 nummer per år och sänds ut till ca 2500 personer. Webinarier har hållits vid tre tillfällen och lockade 93 personer från akademi, industri och landsting under BBMRI.se (hela siten sammanlagt): *unika sidvisningar Kurs Biobanking as a resource for biomedical research: unika sidvisningar 240 *Unika sidvisningar= antalet besök som denna sida visades en eller flera ggr för en och samma IPadress. Arbetspaket 2 Ca 100 användare nationellt, se bilaga 5 som visar aktuellt status i uppbyggda infrastukturer. Det finns idag en fungerande verksamhet vid alla universitet som deltog i VR- ansökan, vilket möjliggör en anpassning till lokala behov och att biobankerna i Sverige kan knytas samman på ett bra sätt. Dessa samordningsaktiviteter har skett på olika sätt, bl.a. via besök på respektive biobank eller via det praktiska arbetet med att bygga upp nya infrastrukturer. Det har inom WP2 konstaterats att det finns ett behov av aktivare marknadsföring för hur det ska tydliggöras när forskare erhåller service från BBMRI.se. Sida 15 av 27

16 Arbetspaket 4 1. Biobanking Analysis Resource Catalogue (BARC) 885 unika besökare under MolMeth mätningar påbörjades i Augusti Sedan dess har 2576 unika besökare använt hemsidan. Trafiken på månadsbasis varierar mellan 530 och 750 unika besökare. Arbetspaket 5 Register för forskningsprovsamlingar (via bbmri.se): 365 visningar Register för forskningsprovsamlingar(direkt via visningar BBMRI Wiki (Biobankslexikon): 95 visningar Rådgivning räknat i: antal timmar, antal kunder och kundernas hemort Arbetspaket 2 Tidsåtgång har inte detaljberäknats i denna rapport, den skall principiellt framgå av det uppnådda resultatet. De använda modellerna för tidsrapportering har inte uppfyllt våra krav. Den rådgivning som genomförts har varit omfattande och berör bl.a. följande områden (se även bilaga 3, samt de olika infrastukturerna i bilaga 5 som kräver en aktiv medverkan från WP2): Rådgivning till forskare om hur biobanksforskning/forskningssamarbeten praktiskt kan utföras, samt sammankoppling av forskare inom samma forskningsområden när detta varit tillämpligt. Olika former av avtal som reglerar verksamheten mellan sjukhus och universitet har upprättats i Linköping, Uppsala och Umeå och långtgående diskussioner förs på olika sätt även i Göteborg, Malmö/Lund, Stockholm och Örebro. Angående etikprövningar har ett system etablerats för fallidentifikationer med hjälp av ett stort antal främst lokala men även nationella register innan etisk prövning genomförs. Systemet har utvecklats via ett informellt samråd med etikprövningsnämnden i Umeå. Denna information krävs för en korrekt powerberäkning inför den etiska prövningen. Ett speciellt Fort Knox-dokument har tagits fram för att minska olika hinder för en effektiv biobanksforskning. Flera konkreta projekt har genomförts där forskarna nu kan börja få ut sina prover på nationell basis och en analysfas kan påbörjas. Glädjande är att i vissa fall har ett tydligt samutnyttjande kunnat ske mellan forskningsbiobanker och sjukvårdsbiobanker. Se i övrigt sammanställning, bilaga 5. WP2 har även deltagit i uppbyggnad av en organisation och infrastruktur för att underlätta återanvändandet av omik-data, speciellt för GWAS-data. Arbetspaket 3 10 av Sveriges 20 landsting deltar i WP3s modell för att genom en nationell stödfunktion åstadkomma en standardiserad biobankning inom klinisk laboratoriemedicin. Kontinuerlig support för såväl automation som IT-lösning ingår, liksom övrig rådgivning i biobanksfrågor. Sida 16 av 27

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University , National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University Hospital Clinical Pathology Cytology Nasrin.perskvist@karolinska.se, BBMRI.se

Läs mer

Styrelsemöte BBMRI.se 30/9-2013

Styrelsemöte BBMRI.se 30/9-2013 Styrelsemöte BBMRI.se 30/9-2013 Rapport från verksamheten Minimum Information About Biobank data Sharing MIABIS 2.0 Samarbeten utanför Sverige MIABIS 2.0 National Genomics Infrastructure (NGI) - Graz,

Läs mer

Dagordning till sammanträde med styrelsen för BBMRI.se den 15 februari 2012

Dagordning till sammanträde med styrelsen för BBMRI.se den 15 februari 2012 Sammanträde: Nr 2012:1 Dagordning till sammanträde med styrelsen för BBMRI.se den 15 februari 2012 Tid: Onsdagen den 15 februari, 2012, kl. 10.00-15.00. Avbrott för lunch ca 12.00 Plats: Sahlgrenska akademin,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 4 februari 2014, 10:00-16:00 MÖTESANTECKNINGAR

MÖTESPROTOKOLL 4 februari 2014, 10:00-16:00 MÖTESANTECKNINGAR MÖTESPROTOKOLL 4 februari 2014, 10:00-16:00 TYP AV MÖTE VID PROTOKOLLET NÄSTA MÖTE NÄRVARANDE WP-ledaremöte kombinerat med Nodsamordnarmöte Jeanette Danielsson Veckan 3-7 Mars (Doodle kommer) Nodsamordnare:

Läs mer

UVIS. Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin. Jan Grawé. Uppsala Universitet

UVIS. Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin. Jan Grawé. Uppsala Universitet UVIS Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin Jan Grawé Rudbecklaboratoriet b t Uppsala Universitet Science For Life Laboratory (SciLifeLab) En satsning på storskalig

Läs mer

Biobankning av mikrobiologiska prover en resurs för klinisk forskning

Biobankning av mikrobiologiska prover en resurs för klinisk forskning Biobankning av mikrobiologiska prover en resurs för klinisk forskning Lars I. Andersson Project Leader Biobanking Clinical Microbiology BioBanking and Molecular Resource Infrastructure of Sweden (BBMRI.se)

Läs mer

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad Vetenskapsrådets hearing om biobanker 2007-09-18 Nuvarande brister och utvecklingsmöjligheter för att organisera och engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

Läs mer

Organisationer inom biobanksområdet

Organisationer inom biobanksområdet Organisationer inom biobanksområdet Nationellt Biobanksråd (NBR) Nationellt samarbetsorgan i biobanksfrågor, inrättat av SKL 2006 Svensk Nationell Forskningsinfrastruktur för Biobankning och Analys av

Läs mer

Tillgång till prov för forskning Sonja Eaker

Tillgång till prov för forskning Sonja Eaker Tillgång till prov för forskning Sonja Eaker Ordf. Nationella biobanksrådet (NBR) Chef Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro sjukvårdsregion Ca 450 biobanker i Sverige Landsting/region, ca 200 - över

Läs mer

WP6 status för BBMRI.se styrelse. 2013-09-30 Mark Divers

WP6 status för BBMRI.se styrelse. 2013-09-30 Mark Divers WP6 status för BBMRI.se styrelse 2013-09-30 Mark Divers 1 Vad var tänkt och godkänt, WP6? Förstudie 2009 Svensk Storskalig Biobank, SSB VR Ansökan (bilaga A, s.11) 1. Build & run a facility 2. Enabler

Läs mer

Foto: Ulf Sirborn/Bildmakarna Bilder från HandsOn: Biobanks och BBMRI.se Retreat, 2012.

Foto: Ulf Sirborn/Bildmakarna Bilder från HandsOn: Biobanks och BBMRI.se Retreat, 2012. Foto: Ulf Sirborn/Bildmakarna Bilder från HandsOn: Biobanks och BBMRI.se Retreat, 2012. Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2012 Sida 2 av 35 Sammanfattning Under året har alla medicinska universitet/fakulteter

Läs mer

Uppsala Biobank. Infrastruktur och erfarenheter av nationell betydelse. Uppsala Biobank

Uppsala Biobank. Infrastruktur och erfarenheter av nationell betydelse. Uppsala Biobank Infrastruktur och erfarenheter av nationell betydelse anna.beskow@uppsalabiobank.uu.se Biobankslagen (Januari 2003) Syftet med lagen är att göra det möjligt att i biobanker ställa humanbiologiskt material

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2015 [1]

Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2015 [1] Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2015 [1] [2] 1 ORGANISATION OCH CENTRAL VERKSAMHET... 5 1.1 Sammanfattning... 5 1.2 Anställda, Samarbetspartners och Användare... 6 1.3 Informationsspridning...

Läs mer

Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen?

Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen? biobank WEBINAR Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen? 2013-09-27 Thomas Bergman, koordinator Karolinska Institutet Syfte Den primära målsä.ningen

Läs mer

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 14 maj 2014. Det finns ett starkt önskemål från både. Landstingen har tillsammans över 300

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 14 maj 2014. Det finns ett starkt önskemål från både. Landstingen har tillsammans över 300 NYHETER från Nationellt BiobanksRåd Nr 14 maj 2014 Landstingen har tillsammans över 300 biobanker, de omfattar framförallt prov tagna för vård, diagnostik och behandling men innehåller även prov tagna

Läs mer

VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning. VR uppdrag. Finansiering. Policy information utvärdering. Infrastruktur

VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning. VR uppdrag. Finansiering. Policy information utvärdering. Infrastruktur VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning VR uppdrag Finansiering Infrastruktur Policy information utvärdering 1 Delar i instruktion för Vetenskapsrådet som understödjer klinisk och registerbaserad

Läs mer

BBMRI.se: Svensk Nationell Infrastruktur för Biobanksverksamhet och Molekylära Resurser. En lägesrapport och framtidsplanering.

BBMRI.se: Svensk Nationell Infrastruktur för Biobanksverksamhet och Molekylära Resurser. En lägesrapport och framtidsplanering. BBMRI.se: Svensk Nationell Infrastruktur för Biobanksverksamhet och Molekylära Resurser En lägesrapport och framtidsplanering Joakim Dillner 1 VRs hitintills största satsning på medicinsk infrastruktur.

Läs mer

SAMNORDISKA REGISTER- MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

SAMNORDISKA REGISTER- MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR SAMNORDISKA REGISTER- MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Tina Lidén Mascher R.N., Degree in physioth., MBA Strategist- Industry & International collaborations National Quality Registries, Sweden International

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Joakim Dillner BBMRI.se Återrapportering till Vetenskapsrådet för år 2010

Joakim Dillner BBMRI.se Återrapportering till Vetenskapsrådet för år 2010 Joakim Dillner 2011-02-15 BBMRI.se Återrapportering till Vetenskapsrådet för år 2010 Återrapportering för 2010 för BBMRI.se Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Uppbyggnad och driftsättning av

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR 21 maj 2014, kl

MINNESANTECKNINGAR 21 maj 2014, kl MINNESANTECKNINGAR 21 maj 2014, kl 09.30 12.30 TYP AV MÖTE PLATS VID PROTOKOLLET NÄSTA MÖTE NÄRVARANDE Scientific Council (Gemensamt möte med Nationell Samordningsgrupp och WP-ledare) Arlanda, Sky City

Läs mer

Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier. Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016

Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier. Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016 Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016 Uppdraget Starka Tillsammans Regeringen beslutade den 11 september 2014 att

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Datum 2013- Datum Handläggare Diarienummer 2013-05-22 824-2008-7610 Handläggare Magnus Friberg Diarienummer Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Bakgrund VÄRDORGANISATIONEN

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Kort om oss. Startade år 2010. Finansieras av regeringens satsning på strategiska forskningsområden. Leds av Uppsala universitet.

Kort om oss. Startade år 2010. Finansieras av regeringens satsning på strategiska forskningsområden. Leds av Uppsala universitet. www.u-can.uu.se Kort om oss Startade år 2010. Finansieras av regeringens satsning på strategiska forskningsområden. Leds av Uppsala universitet. Kort om oss Omfattar patienter med cancer i Uppsala- Örebro

Läs mer

Initiativ för utveckling och kvalitetssäkringsarbete för användning av landstingens biobanker

Initiativ för utveckling och kvalitetssäkringsarbete för användning av landstingens biobanker Initiativ för utveckling och kvalitetssäkringsarbete för användning av landstingens biobanker Gisela Dahlquist Professor,Umeå universitet, Ledamot, SKLs Nationella biobanksråd, Vetenskaplig sekreterare,centrala

Läs mer

Rapport från projektgruppen. Gemensam Svensk Biobankstruktur

Rapport från projektgruppen. Gemensam Svensk Biobankstruktur Rapport från projektgruppen Gemensam Svensk Biobankstruktur 2013 Förord Denna rapport är resultatet av ett intensivt interaktivt arbete. Arbetsformerna har varit gemensamma protokollförda möten i projektgruppen

Läs mer

SCAPIS. Swedish CArdioPulmonary BioImage Study. the largest cardiopulmonary research program in the world

SCAPIS. Swedish CArdioPulmonary BioImage Study. the largest cardiopulmonary research program in the world 2015-12-20 SCAPIS Swedish CArdioPulmonary BioImage Study the largest cardiopulmonary research program in the world SCAPIS Studien genomförs på sex universitetssjukhus UMEÅ UPPSALA GÖTEBORG STOCKHOLM LINKÖPING

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

Medicin och Hälsa / Medicine and Health

Medicin och Hälsa / Medicine and Health Vetenskapsrådet Medicin och Hälsa / Medicine and Health KSLA 4 April 2011 En värld-en hälsa Sven Bergström www.vr.se Vetenskapsrådet Three main responsibilities: Research funding Main grant agency. Quality!

Läs mer

Strategi för forskningsdokumentation

Strategi för forskningsdokumentation Karolinska Institutet Dnr 5130/2010-600 Innehåll Sammanfattning... 3 Framtidsmål och strategi... 4 Information och utbildning... 4 Elektroniska system... 6 Forskningsstöd... 7 Avslutande kommentar... 8

Läs mer

Anvisningar och rutiner

Anvisningar och rutiner Dokument M1 Version 4.6 Sida 1 (7) Kontaktadress info@biobanksverige.se Fastställd av Nationella biobanksrådet - AU Datum 2013-11-19 Landstingens gemensamma Anvisningar och rutiner för tillgång till nyinsamlade

Läs mer

Etiska aspekter inom ST-projektet

Etiska aspekter inom ST-projektet Etiska aspekter inom ST-projektet Barbro Hedin Skogman Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Landstinget Dalarna 2016-10-05 Upplägg Allmänt om etik Etik inom forskning Etiska aspekter inom ST-projektet Allmänt

Läs mer

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 1 Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 2 Innehållsförteckning: Bakgrund 3 Aktiviteter 2015 5 - Möten 5 - Föreslagen infrastruktur

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

KI Biobank Tjänstekatalog

KI Biobank Tjänstekatalog KI Biobank Tjänstekatalog Version: 1, 2011 KI Biobank är en core facilitet som erbjuder service för provinsamling, provförvaring och provdistribution. Innehåll KI Biobank...4 Kontakt...4 Öppettider...4

Läs mer

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2014 Sida 2 av 40 Sammanfattning Under 2014 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

Biobanksinformation 2012-11-22. Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne

Biobanksinformation 2012-11-22. Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne Biobanksinformation 2012-11-22 Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne 1 Biobank, Labmedicin Skåne Handlägger ansökningar Rapporterar till Socialstyrelsen och Svenska Biobanksregistret Kvalitetssäkrar

Läs mer

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Masterprogrammet i molekylära tekniker inom na 5MT15 Inrättad av rektor 2014-06-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-06-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-12-17 Sid 2 (5) 1. Basdata

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp 2015 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund 3 Omfattning och projektplan 5 EY:s syn på stödfunktioner 10 Projektbemanning 14 Sida

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Biobankslagen. Sonja Eaker Ordf. Nationellt biobanksråd (NBR) Chef Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro regionen

Biobankslagen. Sonja Eaker Ordf. Nationellt biobanksråd (NBR) Chef Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro regionen Biobankslagen Sonja Eaker Ordf. Nationellt biobanksråd (NBR) Chef Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro regionen Det svenska biobankslandskapet Landsting, ca 300 (54 %) Minskar för varje år 556 biobanker

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

REKOMMENDERAD FÖRDELNING AV MEDEL TILL STRATEGISKA FORSKNINGSOMRÅDEN

REKOMMENDERAD FÖRDELNING AV MEDEL TILL STRATEGISKA FORSKNINGSOMRÅDEN Cancer År Total budget 25 40 70 70 70 Avsättning till infrastruktur 9 11 14 14 14 Budget efter avsättning 16 29 56 56 56 Dnr s titel (eng) Lärosäte Center for Integrated Cancer Studies at Karolinska Institutet

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan!

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan! Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013 Tack för din medverkan! Jan Björklund, vice statsminister, utbildningsminister, FP Sjukvårdens effektivitetskrav gör att forskningen ofta kommer på undantag, och det

Läs mer

Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet

Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet Chef RC Norr Umeå Kvalitetsregisterbaserad forskning Nuläget, framtiden och metodologisk utveckling som ställer nya krav på infrastrukturen

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s regleringsbrev 2017 Samordning av arbete kring öppen tillgång Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande

Läs mer

Förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning (U2012/3414/F)

Förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning (U2012/3414/F) 2012-06-29 Dnr 21/12 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning (U2012/3414/F) Statens medicinsk-etiska råd, SMER, är ett rådgivande organ till

Läs mer

DE NATIONELLA KVALITETSREGISTREN ANVÄNDS RESULTATEN FÖR BEFOLKNINGENS NYTTA OCH FÖR EN MER JÄMLIK HÄLSA?

DE NATIONELLA KVALITETSREGISTREN ANVÄNDS RESULTATEN FÖR BEFOLKNINGENS NYTTA OCH FÖR EN MER JÄMLIK HÄLSA? DE NATIONELLA KVALITETSREGISTREN ANVÄNDS RESULTATEN FÖR BEFOLKNINGENS NYTTA OCH FÖR EN MER JÄMLIK HÄLSA? Bertil Lindahl Forskningsstrateg, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Uppsala Clinical Research

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

BBMRI.se. Rapport från verksamheten Styrelsemöte 11 mars 2013 Örebro

BBMRI.se. Rapport från verksamheten Styrelsemöte 11 mars 2013 Örebro BBMRI.se Rapport från verksamheten Styrelsemöte 11 mars 2013 Örebro Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2012 I rapporten har vi i år, förutom de nyckeltal som VR vill ha rapporterade, infört

Läs mer

Nationell konferens om klinisk forskning. Starka tillsammans - från idé till verklighet

Nationell konferens om klinisk forskning. Starka tillsammans - från idé till verklighet Nationell konferens om klinisk forskning Starka tillsammans - från idé till verklighet Starka tillsammans SOU 2013:87 Kliniska prövningar Sverige 2005-2012 Källa: LV/EudraCT Kommersiella KP Sverige 2005

Läs mer

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting Landstingsstyrelsens förvaltning FoUU-kansliet Bilaga 2006-03-30 Dnr LS 0602-0316 Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin En utskrift från Dagens Nyheter, 2016 03 24 21:32 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/forskningen maste inriktas pa individanpassad medicin/ DN Debatt Forskningen måste inriktas på individanpassad

Läs mer

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras:

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras: 1. Vad är EULID? Transplantation med organ från levande givare innebär fördelar jämfört med organ från avlidna. Europa behöver ett standardiserat regelverk angående levande donatorer. Donation från levande

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Svensk nationell datatjänst en infrastruktur för forskningsdata inom samhällsvetenskap, humaniora och medicin

Svensk nationell datatjänst en infrastruktur för forskningsdata inom samhällsvetenskap, humaniora och medicin Svensk nationell datatjänst en infrastruktur för forskningsdata inom samhällsvetenskap, humaniora och medicin Elisabeth Strandhagen, forskningssamordnare för ämnesområde medicin och hälsa elisabeth.strandhagen@gu.se

Läs mer

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro samt sjukoch aktivitetsersättning (f.d. förtidspension) är

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE RBC UPPSALA ÖREBRO

VERKSAMHETSBERÄTTELSE RBC UPPSALA ÖREBRO Sonja Eaker, Chef Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro Sjukvårdsregion. 2016-02-26, version 0.5 Sida 1 av 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE RBC UPPSALA ÖREBRO - 2015 Regionalt biobankscentrum (RBC) är ett sjukvårdsregionalt

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

MSD Sverige Metodbeskrivning

MSD Sverige Metodbeskrivning MSD Sverige Metodbeskrivning Introduktion Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB (MSD) anser att interaktioner mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården och dess experter har en solid och positiv påverkan

Läs mer

Bakgrund. Utredningen Starka tillsammans, SOU 2013/87. Regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet:

Bakgrund. Utredningen Starka tillsammans, SOU 2013/87. Regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet: Bakgrund Utredningen Starka tillsammans, SOU 2013/87. Regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet: Stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Inrätta en kommitté för nationell samordning

Läs mer

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Samtycke angående sparande av biobanksprov Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Kommentar: Samtliga tabeller med undantag för tabell 3, som baseras på uppgifter från

Läs mer

Tema kliniska prövningar och licenser: När godkända läkemedel inte räcker till

Tema kliniska prövningar och licenser: När godkända läkemedel inte räcker till Tema kliniska prövningar och licenser: När godkända läkemedel inte räcker till Enligt lagstiftningen måste ett läkemedel som ska ges till en patient i Sverige vara godkänt för försäljning i vårt land.

Läs mer

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 μ-fab Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 Ledning av μ-fab Director μ-fab föreståndare för μ-fab Utses av värdhögskolorna Rapporterar: inom myfab till prefekterna, och till μ-fabs styrelse

Läs mer

Inledande steg mot svensk samordning av mikroskopi Referat från hearing den 19 september 2012

Inledande steg mot svensk samordning av mikroskopi Referat från hearing den 19 september 2012 Inledande steg mot svensk samordning av mikroskopi Referat från hearing den 19 september 2012 Snabb teknisk utveckling och framväxande europeisk forskningsinfrastruktur öppnar nya möjligheter för mikroskopi

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-05-28 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?... 3 Målgrupper... 4 Samtliga målgrupper...4 Interna målgrupper...4 Kärnvärden och stödord... 5 Tonalitet

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013. Projektet Gemensam Svensk. Ungefär 90 procent av landstingens

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013. Projektet Gemensam Svensk. Ungefär 90 procent av landstingens NYHETER från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013 Gemensam Svensk Biobanksinfrastruktur Projektet Gemensam Svensk Biobanksinfrastruktur (GSB) lämnade sin rapport till uppdragsgivarna Sveriges Kommuner

Läs mer

SUHF Dialogseminarium

SUHF Dialogseminarium SUHF Dialogseminarium 2013-01-18 Sweden ScienceNets(SweCRIS) roll i det digitala ekosystemet för forskningsinformation Torulf Lind, Vetenskapsrådet Vad är Sweden ScienceNet? Vad är Sweden ScienceNet? Sweden

Läs mer

Påverkansarbete inom Horisont 2020

Påverkansarbete inom Horisont 2020 Påverkansarbete inom Horisont 2020 Maria Wästfelt ledamot programkommittén inom området för hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande Svensk organisation, hälsoutmaningen programkommittén Horizon

Läs mer

Det Europeiska Hjärthälsofördraget

Det Europeiska Hjärthälsofördraget Det Europeiska Hjärthälsofördraget Förord Sjuk- och dödlighet Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos Europeiska kvinnor och män (1). Sådan sjukdom förorsakar nära hälften av alla dödsfall

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Summan som anges är rekommenderad årlig finansiering från och med år 2012 (efter successiv höjning under perioden 2010-2012). Cancer Center for

Läs mer

Open access ett nationellt perspektiv

Open access ett nationellt perspektiv Open access ett nationellt perspektiv SFIS Höstkonferens, Borås 8 november 2012 Aina Svensson, OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Vad är open access? Fri tillgång till

Läs mer

Vetenskapsrådet. Granskning av BBMRI.se organisation och ekonomisk redovisning. 22 April 2016

Vetenskapsrådet. Granskning av BBMRI.se organisation och ekonomisk redovisning. 22 April 2016 Vetenskapsrådet Granskning av BBMRI.se organisation och ekonomisk redovisning 22 April 2016 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 6 2 Summering av observationer... 7 3 Inledning... 8 3.1 Bakgrund...8 3.2

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober VINNOVAs planering inför Horizon 2020 Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober Bakgrund Bild 2 FP7:s betydelse för svensk FoI Million SEK Swedish Research Council FP7 VINNOVA Swedish Energy Agency FORMAS

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Vetenskapsrådets syn på Forskningsdata

Vetenskapsrådets syn på Forskningsdata Vetenskapsrådets syn på Forskningsdata 25 Oktober 2012, Open Access Week, Stockholm Anna Wetterbom, PhD Forskningssekreterare, e-vetenskap Enheten för Infrastruktur Anna.wetterbom@vr.se Vanliga frågor

Läs mer

Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium

Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Lena Dillner Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi Labmedicin Skåne Labmedicin Skåne Ny organisation från 1/1 2009 All laboratoriemedicin i samma

Läs mer

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen?

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Carina Andrén, vårddesigner, patientrepresentant Staffan Lindblad, SRQ registerhållare, QRC-chef Svensk Reumatologis

Läs mer