Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning"

Transkript

1 1 (34) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m Senast uppdaterad : Korrektur, ändrad taxa från 01 till 02, utvidgat antalet er för tilläggsersättning Länkar uppdaterade mot den nya Vårdgivarguiden : Sjuksköterskebesök har fått egna produkter i och fr o m och : Uppdaterat med flera besökstyper fr o m och modell s : Uppdaterat gällande besökstyper för grupp (8)/gruppteam (B), gällande fr o m Detta ger ändringar i flertalet avsnitt i 3.1 och : Tilläggsuppdraget för ADHD som beskrivs i 3.2 renodlas fr o m att endast gälla utredning. Besök efter utredning ska fortsättningsvis rapporteras i basuppdraget så som beskrivet i : Korrektur av text gällande taxa 02 s 9, förtydligande text kring telefonrecept i och : Reviderad text om hur Utomlänspatienter faktureras, punkt : Tillägg för Medicinsk Service i kapitel 3 gällande fr o m Översiktstabeller i kapitel 4.

2 2 (34) Innehåll 1 Beskrivningssystem som grund för ersättning Variabler för rapportering av vårdkontakter Patientavgifter och reservnummer Variabler för rapportering av vårdkontakter i öppen vård Besökstyper Vårdgivarkoder Taxekoder Information om koder för öppen vård som inte ger ersättning Manuell fakturering av vissa vårdkontakter Beskrivning som grund för ersättning Basuppdrag BUMM DRG-ersatta Läkarbesök i basuppdraget, BUMM DRG-ersatta Sjuksköterskebesök i basuppdraget, BUMM Sjuksköterskebesök i basuppdraget, BUMM Telefon- och brevkontakt i basuppdraget, BUMM Tilläggsuppdrag ADHD Påbörjad utredning i tilläggsuppdraget ADHD, BUMM Pågående utredning i tilläggsuppdraget ADHD, BUMM Avslutad utredning i tilläggsuppdraget ADHD, BUMM Tilläggsuppdrag Obesitas Läkarbesök i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM Sjuksköterskebesök i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM Telefon- och brevkontakt i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM Viktskola 1 i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM Viktskola 2 i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM Viktskola 3 i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM... 18

3 3 (34) 3.4 Tilläggsersättning till vårdtjänst Tilläggsersättning Spirometri i basuppdraget, BUMM Tilläggsersättning Pricktest i basuppdraget, BUMM Tilläggsersättning Provokation i basuppdraget, BUMM Tilläggsersättning Lavemang i basuppdraget, BUMM Tilläggsersättning för medicinsk service i basuppdraget Ultraljud Skintigrafi, DMSA Röntgen Hals- och bröstorgan Röntgen Mag- tarm- och bukorgan Röntgen Extremiteter, Armar, Ben Röntgen Extremiteter, Skelettålder Röntgen, Skalle Röntgen, Bålskelett Neurofysiologi, Elektroencefalografi Vaken, EEG Neurofysiologi, Elektroencefalografi Sovande, EEG Elektromyografi, EMG Elektroneurografi, ENeG Miktions-uretrocystografi, MUCG Gastroskopi Koloskopi Rektosigmoideoskopi Datortomografi Magnetresonanstomografi, MR Genetik, Kromosomanalys Arbetsfysiologi Hjärtdiagnostik, EKG Non invasiv hjärtdiagnostik Klinisk immunologi, Allergologi Särskild kontroll Produkter Åtgärdsgrupper... 34

4 4 (34) Introduktion Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att hålla dokumentet uppdaterat med aktuella koder som ligger till grund för utbetalning av ersättning för utförd vård i enlighet med kap 6 i Förfrågningsunderlag Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar även för att hålla nämnda koder uppdaterade i CodeServer. Vid frågor kontakta avtalshandläggare vid Avdelningen för Närsjukvård, Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl. För tekniska frågor kontakta SLL-IT servicedesk:

5 5 (34) 1 Beskrivningssystem som grund för ersättning Beskrivningssystemet bygger på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter där den enskilda patientens kontakt med hälso- och sjukvården rapporteras med ett antal olika variabler. För rapportering av vårdkontakter till gemensamt vårdregister (GVR) för öppen vård, sluten vård samt vårdperioder finns ett antal obligatoriska variabler. För öppen vård exempelvis besökstyp, vårdgivare och taxekod, för sluten vård exempelvis in- och utskrivningskoder. Alla vårdkontakter ska beskrivas med klassifikationer enligt ICD-10-SE för att beskriva patientens hälsotillstånd och med KVÅ för att beskriva relevanta vårdåtgärder. Denna information sekundärklassificeras enligt NordDRG-CC. En vårdkontakt ska alltid beskrivas enligt vid var tid gällande regelverk, oavsett påverkan på utbetalad ersättning. Nedanstående länk innehåller fördjupad information om regelverk för rapportering av vårdkontakter, ICD-10-SE, KVÅ och NordDRG. Vårdgivarguiden - Vårdinformatik Alla vårdkontakter ska rapporteras till det gemensamma vårdregistret (GVR). Detta dokument beskriver utifrån avtalet vad som ska rapporteras från det lokala patientadministrativa systemet (PAS) till gemensamt vårdregister (GVR) för att ersättning ska utgå i enlighet med avtalet. Detta dokument beskriver inte den tekniska lösningen för hur PAS levererar informationen till GVR. För att säkerställa korrekt leverans av information till GVR finns dokumentation att tillgå för vårdenhetens leverantör av PAS. Informationen från GVR bearbetas för utbetalning av ersättning i systemet ERSMO. I ERSMO bearbetas denna rapporteringsanvisning i enlighet med modell/följande modeller: 139 VV BUMM, Bas 140 VV BUMM, Tillägg ADHD 141 BUMM, Tillägg Obesitas* 151 SjukhusBUMM, Tillägg Obesitas* * De två modellerna för Obesitas är likalydande till innehåll, men skiljer i annan konfiguration och ska användas särskilt för respektive verksamhet. Information om modellnummer ska inte rapporteras från det lokala PAS. Modellnumret kommer verksamheten se i Avstämningsfunktionen, och är oftast viktig information i kontakt med SLL-IT och HSF vid t ex felsökning kring ersättning.

6 6 (34) 2 Variabler för rapportering av vårdkontakter Detta kapitel beskriver ett antal variabler som är obligatoriska att rapportera. Information om regelverk och definitioner kring rapportering av vårdkontakter finns hos Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Vårdinformatik och ersättningsmodeller. Vårdgivarguiden - Vårdinformatik 2.1 Patientavgifter och reservnummer Regler om avgifter finns i Vårdgivarguiden - Avgiftshandboken. Regler om personer från andra länder (ej asylsökande) finns i Vårdgivarguiden - Turisthandboken. Rutiner för ersättning för dessa vårdhändelser beskrivs i kapitel 3. För att kunna rapportera en vårdkontakt för en person som inte har ett giltigt svenskt personnummer används istället ett reservnummer. Om personen inte redan har ett reservnummer ska vårdgivaren ta ut ett nummer från personuppgiftsregistret (PU). Kontakta Service desk för ytterligare information. E-post: Telefon:

7 7 (34) 2.2 Variabler för rapportering av vårdkontakter i öppen vård Besökstyper Den vid var tid gällande översikt över besökstyper finns att hämta i CodeServer Besökstyperna finns i tabellen/klassifikationsid BTYP. Uppmärksamma att tabellen i CodeServer innehåller samtliga koder som skulle kunna vara tillämpbara. I specifikationen för varje produkt som redovisas i kapitel 3 framgår vilka koder som ersätts i uppdraget. Kod Besökstyper 0 Nybesök enskilt 1 Återbesök enskilt 2 Hembesök 4 Vårdhändelse utan patientkontakt 6 Telefonrecept 8 Gruppbesök 9 Telefon- och brevkontakt A Teambesök B Gruppteambesök H Teambesök i hemmet L Besök på annan plats P Teambesök på annan plats

8 8 (34) Vårdgivarkoder Den vid var tid gällande översikt över vårdgivarkoder finns att hämta i CodeServer Vårdgivarkoderna finns i tabellen/klassifikationsid VDG. Med vårdgivare menas i detta fall hälso- och sjukvårdspersonal. Alla enskilda besök ska rapporteras med endast en (1) vårdgivarkod. Vid teambesök och gruppteambesök ska endast den som i vårdteamet har det huvudsakliga behandlingsansvaret vid den aktuella vårdkontakten rapportera vårdkontakten och anges som vårdgivare 1, övriga medverkande ska anges som vårdgivare 2, 3 osv. Uppmärksamma att tabellen i CodeServer innehåller samtliga koder som skulle kunna vara tillämpbara. I specifikationen för varje produkt som redovisas i kapitel 3 framgår vilka koder som ersätts i uppdraget. Kod Vårdgivarkoder Läkare 70 Sjuksköterska 72 Logoped (utredningar i tilläggsuppdraget, ADHD) 74 Psykolog (utredningar i tilläggsuppdrag ADHD) 77 Sjukgymnast (från annan verksamhet i tilläggsuppdrag Obestias) 79 Dietist (från annan verksamhet i tilläggsuppdrag Obesitas)

9 9 (34) Taxekoder Den vid var tid gällande översikt över taxekoder finns att hämta i CodeServer Taxekoderna finns i tabellen/klassifikationsid TAXA. Uppmärksamma att tabellen i CodeServer innehåller samtliga koder som skulle kunna vara tillämpbara. I specifikationen för varje produkt som redovisas i kapitel 3 framgår vilka koder som ersätts i uppdraget Taxekoder för personer folkbokförda i Sverige Taxa Namn Användningsområde 02 Specialistmottagning inkl. dagvård Vårdkontakt på specialistmottagning. 05 Telefonrecept Recept för sedan tidigare okända problem eller med ställningstagande till eventuella nytillkomna besvär. 06 Avgiftsbefriad Vårdkontakt med patient som inte ska betala någon avgift. 08 SLL Frikort Patient som har frikort 10 Resterande avgift till frikort Vårdkontakt när avgiften blir mindre än ordinarie för att komma upp i högkostnadsskyddsbeloppet. 22 Remiss från DL/HL Första besök hos specialistläkare efter remiss från husläkare eller privat specialist i allmänmedicin. 25 Återbetalning enligt 30-minuters regeln Planerat besök då patient väntat mer än 30 minuter efter bokad tid. 60 Patient yngre än 18 år Besök på mottagning av patient som är under 18 år.

10 10 (34) Taxekoder för personer bosatta utomlands I samband med rapporteringen av vårdkontakt ska reservnummer användas, det gäller också för personer med ett avaktiverat personnummer hos Skatteverket. Beroende på vilken patientavgift patienten ska betala varierar valet av taxekod. Avgiftsreglerna för dessa patienter varierar bland annat beroende på vilket land patienten kommer ifrån, orsaken till vistelsen i Sverige samt medborgarskap med mera. Fullständigt regelverk om avgifter se Vårdgivarguiden - Turisthandboken. Taxa Namn Användningsområde 04 EU/EES- och Konventionspatient EU/EES- och konventionspatient Vårdkontakt när sjukförsäkringskort/ E106/E112 finns. Nordisk medborgare visar leg, konventionspatient visar pass. Fakturering av faktisk kostnad sker till försäkringskassan eller beställaren (privata vårdgivare). Används också för akut vård av utlandssvensk bosatt i andra länder än EU/EES-land. 05 Telefonrecept Recept för sedan tidigare okända problem eller med ställningstagande till eventuella nytillkomna besvär. 08 SLL Frikort Patient som har frikort 10 Resterande avgift till frikort Vårdkontakt när besöksavgiften blir mindre än ordinarie för att komma upp i högkostnadsskyddsgränsen. 19 Fullbetalande patient Vårdkontakt när patienten betalar hela kostnaden själv t ex vissa utländska och utlandssvenska patienter Taxekod för asylsökande I samband med rapporteringen av vårdkontakt ska reservnummer användas. Asylsökande som kan uppvisa ett giltigt LMA kort har rätt till reducerad patientavgift, se Vårdgivarguiden - Asylsökande Taxa Namn Användningsområde 12 Asylsökande Asylsökande - Vårdkontakt när patienten kan uppvisa giltigt LMA-kort.

11 11 (34) Taxekoder för personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige En viktig princip som vårdgivaren ska utgå från är att en person som söker hälso- och sjukvård i Sverige har nödvändiga tillstånd att vistas här. De har visum och/eller arbetstillstånd/tillfälligt uppehållstillstånd/lma-kort eller har fått rätt att vistas här medan ansökan om uppehållstillstånd prövas. I dessa fall gäller ordinarie avgiftsregler för personer från andra länder, se Vårdgivarguiden - Turisthandboken. Om det finns anledning att tro ett en person inte har nödvändiga tillstånd att vistas i Sverige ska taxekoderna nedan användas. Mer information om patientgruppen finns i handbok, se Vårdgivarguiden - Personer som saknar tillstånd. Använd alltid reservnummer vid registrering av vårdkontakten. Taxa Namn Användningsområde 71 Personer utan tillstånd Avser personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige Taxekod för bevispersoner En person som i egenskap av målsägande eller vittne ska närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål i Sverige. En bevisperson får ett beslut från Migrationsverket om att han eller hon har fått uppehållstillstånd i Sverige. I beslutet ska det stå att uppehållstillstånd är beviljat enligt 5 kap. 15 utlänningslagen. Kontakta alltid Häls-o och sjukvårdsförvaltningen, Avdelningen för Närsjukvård, Kvinnor- Barn-Asyl vad gäller dessa personer. Använd alltid reservnummer vid registrering av vårdkontakten. Taxa Namn Användningsområde 70 Bevispersoner Har särskild typ av uppehållstillstånd.

12 12 (34) Övriga taxekoder Det finns inga övriga taxekoder som ingår i uppdraget Information om koder för öppen vård som inte ger ersättning. Uppmärksamma att kapitel 2 i detta dokument endast beskriver koderna kring rapportering av vårdkontakter i öppen vård för de delar som ersätts i avtalet. Det finns koder som ska rapporteras men som inte ger ersättning. Dessa koder visas inte särskilt i detta dokument men information om detta finns i nedanstående länk. Vårdgivarguiden - Anvisningar särskilda vårdkontakter Här finns anvisningar för rapportering vid uteblivet besök, utfärdande av intyg, journalkopior med mera. Information om regelverket som omfattar intyg och utlåtande, vaccinationer samt hälsoundersökningar som inte omfattas av den allmänna försäkringen, se Vårdgivarguiden Ta betalt 2.3 Manuell fakturering av vissa vårdkontakter Uppmärksamma att vissa vårdkontakter inte ersätts via Vårdfaktura. Fakturering av ersättningar gällande asylsökande, personer utan tillstånd, utlandssvenskar, EU/EESmedborgare med EU-kort, eller från länder med konventionsavtal med Sverige sker enligt särskild rutin. Vid frågor kontakta Er handläggare på HSF. För privata vårdgivare hanteras fakturering för utomlänspatienter fr o m 1 mars 2015 via Vårdfaktura. För självbetalande patienter måste vårdenheten säkerställa betalningen för hela vårdtjänsten från patienten. Detta eftersom det inte utgår någon ersättning till vårdenheten från det offentliga i dessa fall.

13 13 (34) 3 Beskrivning som grund för ersättning Vårdkontakter ska beskrivas med klassifikationer i enligt med ICD-10-SE och KVÅ. Dessa ska sekundärklassificeras enligt NordDRG-CC. Delar av denna information används som underlag för utbetalning av ersättning, se specifikation. en skapas från den inrapporterade informationen och rapporteras inte direkt i det patientadministrativa systemet (PAS). Till koder för ICD-10-SE och KVÅ hör beskrivning av innehåll och tillämpning för respektive kod, vilket inte beskrivs i detta dokument. För mer information se Socialstyrelsen - Klassificering och koder Den vid var tid gällande översikt över produktkoder finns att hämta i CodeServer erna finns i tabellen/klassifikationsid PRODUKT. Alla vårdkontakter som grupperas och rapporteras med NordDRG-CC, ska ha produkttyp K.

14 14 (34) 3.1 Basuppdrag BUMM För att ersättning ska utbetalas enligt nedan produkter måste vårdkontakten rapporteras som öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabeller. Där informationen inte rapporteras direkt från lokalt PAS är texten nertonad DRG-ersatta Läkarbesök i basuppdraget, BUMM Vårdtjänst Vårdgivare Besökstyp Enligt NordDRG-CC Enligt NordDRG-CC 0, 1, 2, 4, 8, A, B, H, L, P Taxa 60, 02, 06, 08, 10, 22, 25 Minimum två vårdgivare vid besökstyperna A, B, H, P och vårdgivare är rapporterad som vårdgivare DRG-ersatta Sjuksköterskebesök i basuppdraget, BUMM Vårdtjänst Vårdgivare 70 Besökstyp Enligt NordDRG-CC Enligt NordDRG-CC 8, B Minimum två vårdgivare vid besökstypen B och vårdgivare 70 är rapporterad som vårdgivare 1. Taxa 60, 02, 06, 08, 10, 22, 25

15 15 (34) Sjuksköterskebesök i basuppdraget, BUMM Vårdtjänst Vårdgivare 70 Besökstyp 2B016 Sjuksköterskebesök i basuppdraget, BUMM 0, 1, 2, 4, A, H, L, P Taxa 60, 02, 06, 08, 10, 25 Minimum två vårdgivare vid besökstyperna A, H, P och vårdgivare 70 är rapporterad som vårdgivare Telefon- och brevkontakt i basuppdraget, BUMM I denna ersättning inkluderas även telefonrecept i enlighet med beskrivningen i gällande regelverk kring telefonkontakter. Jämför: Vårdgivarguiden - Vårdinformatik Telefonrecept rapporteras med besökstyp 6 och taxa 05 Från CodeServer citeras följande gällande besökstyp 6 Telefonrecept: Definition: Kontakt per telefon mellan patient och vårdgivare för utredning, behandling, rådgivning eller omvårdnad varvid recept utfärdas. Regelverk: Kontakten skall journalföras. 2B001 Vårdtjänst Telefon- och brevkontakt i basuppdraget, BUMM Vårdgivare 01-69, 70 Besökstyp 9, 6 (telefonrecept) Taxa 60, 06, 05 (telefonrecept),

16 16 (34) 3.2 Tilläggsuppdrag ADHD Påbörjad utredning i tilläggsuppdraget ADHD, BUMM 2B002 Vårdtjänst Påbörjad utredning i tilläggsuppdraget ADHD, BUMM Vårdgivare 01-69, 70, 74 Besökstyp 0, 1, A Taxa 60, 02, 06, 08, 10, 22, 25 KVÅ UU004 Neuropsykiatrisk utredning påbörjad Pågående utredning i tilläggsuppdraget ADHD, BUMM 2B003 Vårdtjänst Pågående utredning i tilläggsuppdraget ADHD, BUMM Vårdgivare 01-69, 70, 72, 74 Besökstyp 1, 4, A, L Taxa 60, 02, 06, 08, 10, 25 KVÅ UU005 Neuropsykiatrisk utredning pågående Avslutad utredning i tilläggsuppdraget ADHD, BUMM 2B004 Vårdtjänst Avslutad utredning i tilläggsuppdraget ADHD, BUMM Vårdgivare 01-69, 70, 74 Besökstyp 1, A Taxa 60, 02, 06, 08, 10, 25 KVÅ UU006 Neuropsykiatrisk utredning avslutad

17 17 (34) 3.3 Tilläggsuppdrag Obesitas Läkarbesök i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM 2B006 Vårdtjänst Läkarbesök i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM Vårdgivare Besökstyp 0, 1, 2 Taxa 60, 02, 06, 08, 10, 22, 25 KVÅ Sjuksköterskebesök i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM 2B007 Vårdtjänst Sjuksköterskebesök i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM Vårdgivare 70 Besökstyp 0, 1, 2 Taxa 60, 02, 06, 08, 10, 25 KVÅ Telefon- och brevkontakt i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM I denna ersättning inkluderas även telefonrecept i enlighet med beskrivningen i gällande regelverk kring telefonkontakter. Jämför: Vårdgivarguiden - Vårdinformatik Telefonrecept rapporteras med besökstyp 6 och taxa 05 Från CodeServer citeras följande gällande besökstyp 6 Telefonrecept: Definition: Kontakt per telefon mellan patient och vårdgivare för utredning, behandling, rådgivning eller omvårdnad varvid recept utfärdas. Regelverk: Kontakten skall journalföras. 2B008 Vårdtjänst Telefon- och brevkontakt i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM Vårdgivare 01-69, 70 Besökstyp 9, 6 (telefonrecept) Taxa 60, 06, 05 (telefonrecept), KVÅ -

18 18 (34) Viktskola 1 i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM Vårdtjänst Vårdgivare Besökstyp 2B009 Viktskola 1 i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM Endast vårdgivare från den egna mottagningen och/eller 70 8, B Taxa 60, 02, 06, 08, 10, 22, 25 KVÅ GB009 Information och undervisning riktad till patient Om närstående deltar även GB010 Information och undervisning riktad till närstående Viktskola 2 i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM Vårdtjänst Vårdgivare Besökstyp 2B010 Viktskola 2 i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM Taxa 60, 02, 06, 08, 10, 22, 25 Vårdgivare från den egna mottagningen tillsammans med en övrig personal från primärvårdsrehabiliteringen och/eller 70 och 77 eller 79 B KVÅ GB009 Information och undervisning riktad till patient Om närstående deltar även GB010 Information och undervisning riktad till närstående Viktskola 3 i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM Vårdtjänst Vårdgivare Besökstyp 2B011 Viktskola 3 i tilläggsuppdraget Obesitas, BUMM Taxa 60, 02, 06, 08, 10, 22, 25, Vårdgivare från den egna mottagningen tillsammans med övrig personal från primärvårdsrehabiliteringen och/eller 70 och 77 och 79 B KVÅ GB009 Information och undervisning riktad till patient Om närstående deltar även GB010 Information och undervisning riktad till närstående

19 19 (34) 3.4 Tilläggsersättning till vårdtjänst Rapportering av nedanstående åtgärder ligger till grund för utbetalning av tilläggsersättning. För att tilläggsersättning ska utgå måste vårdkontakten även ha en grundersättning Tilläggsersättning Spirometri i basuppdraget, BUMM Vårdtjänst KVÅ 2B012 Tilläggsersättning Spirometri i basuppdraget, BUMM En av följande: AG051 AG052 AG053 Spirometri, före och efter bronkdilatation. Spirometri före och efter inhalation av bronkvidgande läkemedel. Inhalationen behöver inte registreras separat Ansträngningsspirometri Spirometri, dynamisk. FVK (VK), FEV1.0, FEV%, flödesvolymkurva och deriverade variabler Tilläggsersättning Pricktest i basuppdraget, BUMM Vårdtjänst KVÅ 2B013 Tilläggsersättning Pricktest i basuppdraget, BUMM En av följande: AQ012 AQ013 Pricktest, standard. Innefattar tillförsel av allergen och senare bedömning av ev reaktion Pricktest, övriga specificerade

20 20 (34) Tilläggsersättning Provokation i basuppdraget, BUMM Vårdtjänst KVÅ 2B014 Tilläggsersättning Provokation i basuppdraget, BUMM En av följande: AC001 AD001 AG001 AV022 AV053 AV054 AV074 AV075 AV082 AV083 Allergenprovokation, konjunktival Allergenprovokation, nasal Allergenprovokation, bronkial Läkemedelsprovokation, mer än 3 timmars övervakning Allergenprovokation, peroral dubbelblind Allergenprovokation, peroral öppen Födoämnesprovokation, mer än 3 timmars övervakning Födoämnesprovokation, upp till 3 timmars övervakning Läkemedelsprovokation, upp till 3 timmars övervakning Läkemedelsöverkänslighet, utredning Tilläggsersättning Lavemang i basuppdraget, BUMM Vårdtjänst 2B015 Tilläggsersättning Lavemang i basuppdraget, BUMM KVÅ DJ009 Lavemang Avser både träning och behandling

21 21 (34) 3.5 Tilläggsersättning för medicinsk service i basuppdraget Åtgärder som utförs i öppen vård rapporteras vid vårdkontakten där den utförs, undantag är åtgärder som utförs inom medicinsk service. Om patienten remitteras för åtgärd inom medicinsk service kan åtgärden rapporteras vid den öppenvårdskontakt då remissen skrivs. En planerad och senare utförd åtgärd får bara rapporteras en gång. Åtgärden kan registreras i samband med besöksregistreringen alternativt i efterhand då fakturan för den medicinska servicen mottagits. Rapportering av nedanstående åtgärder ligger till grund för utbetalning av tilläggsersättning. Om det inte uppkommer en kostnad (patienten använder inte remissen) skall vårdgivaren korrigera besöksregistreringen så att den tilläggsersättningen som har betalats ut krediteras. Beställd/utförd medicinsk service måste vara dokumenterat i FUMS-systemet och de gällande kodbetäckningarna skall användas för att tilläggsersättning skall utgå. Fakturering/registrering av medicinsk service skall ske så att den belastar besöket då remitteringen skedde. För att tilläggsersättning ska utgå måste läkarbesöket även ha en grundersättning. Vid telefonrecept, gruppbesök och gruppteambesök beräknas ej tilläggsersättning för medicinsk service.

22 22 (34) Ultraljud Vårdtjänst: Ultraljud (2B018) AA084 Ultraljudsundersökning, hjärnans ventrikelsystem R91200 ULTRALJ Skalle, Hjärna/ventrikelsystem AB051 Ultraljudsundersökning, tyreoidea R93300 ULTRALJ Hals/Bröst, Halsens mjukd. thyroidea, parathyroidea AD043 Ultraljudsundersökning, halsens mjukdelar R93500 ULTRALJ Hals/Bröst, Halsens mjukdelar AJ077 Ultraljudsundersökning, bukvägg R94900 ULTRALJ Buk mm, Bukvägg AJ084 Ultraljudsundersökning, översikt av buken AK043 Ultraljudsundersökning av urinblåsan (i) AK044 Ultraljudsundersökning, njurar AK046 Ultraljudsundersökning, prostata och vesiklar AK049 Ultraljudsundersökning, skrotum AL014 Ultraljudsundersökning, lilla bäckenet AN092 Ultraljudsundersökning, höft AN093 Ultraljudsundersökning, arm AN096 Ultraljudsundersökning, ben, leder och diskar R94000 ULTRALJ Buk mm, Bukorgan inkl. gallblåsa, gallvägg, mjälte, bukvägg R95900 ULTRALJ Urinblåsa mm, Ultraljudurografi/njurar, blåsa, doppler ureterostier R95000 ULTRALJ, Buk mm, Njurar/binjurar R95300 ULTRALJ, Urinblåsa mm, Urinblåsa, resturin och/eller prostata m vesiklar R95500 ULTRALJ, Urinblåsa mm, Scrotum och/eller penis R97000 ULTRALJ Obstetri mm Lilla bäckenet transabdominellt med el utan doppler R96700 ULTRALJ, Skelett mm, Höft R96500 ULTRALJ, Skelett mm, Arm R96000 ULTRALJ, Skelett mm, Ben, leder och disker AN097 Ultraljudsundersökning, knäled R96900 ULTRALJ, Skelett mm, Knäled

23 23 (34) Skintigrafi, DMSA Vårdtjänst: Skintigrafi, DMSA (2B019) AK031 Skintigrafi, njure, funktion AK032 Skintigrafi, njure, morfologi AK033 Skintigrafi, njure, sidofunktion AK041 Skintigrafi, vesiko-ureteral reflux, efter njurski AK035 Skintigrafi, renografi R75000 NUKLEAR, Njurar, DMSA-njure R72000 NUKLEAR, Njurar, Renografi Röntgen Hals- och bröstorgan Vårdtjänst: Röntgen Hals- och bröstorgan (2B032) AF053 Röntgenundersökning, hjärta och lungor (med eller utan hjärtvolymsbedömning) AG040 Röntgenundersökning, lungor, liggande patient R32000 HALS/BRÖST, Hjärta Lungor R32300 HALS/BRÖST, Lungor liggande eller stående m. liggande flankbilder Röntgen Mag- tarm- och bukorgan Vårdtjänst: Röntgen Mag- tarm- och bukorgan (2B027) AD030 Röntgenundersökning, hypofarynx och esofagus AJ039 Röntgenundersökning, buköversikt, (akut buk) R41100 MAG/TARM/BUK, Hypopharynx och esofagus m. enkel eller dubbelk. R46000 MAG/TARM/BUK, Buköversikt akut/övers. av bukorgan AJ041 Röntgenundersökning, esofagus R41200 MAG/TARM/BUK, Esofagus m. Enkel eller dubbelkontrast AJ042 Röntgenundersökning, kolon R44000 MAG/TARM/BUK, Colon enkelkontrast AJ050 Röntgenundersökning, ventrikel och duodenum R42000 MAG/TARM/BUK, Ventrikel och duodenum

24 24 (34) Röntgen Extremiteter, Armar, Ben Vårdtjänst: Röntgen Extremiteter, Armar, Ben (2B023) AN051 Röntgenundersökning, armbågsled AN052 Röntgenundersökning, axel, akromioklavikularled AN055 Röntgenundersökning, fotled AN057 Röntgenundersökning, hand eller del därav (mellanhand, fingrar) AN058 Röntgenundersökning, handled AN060 Röntgenundersökning, hälben, mellanfot, tår AN061 Röntgenundersökning, höftled hos nyfödd (misstänkt luxation) Patientens ålder får inte överstiga 28 dagar AN062 Röntgenundersökning, höftled med halvaxial sidobil AN063 Röntgenundersökning, knäled AN064 Röntgenundersökning, lårben AN066 Röntgenundersökning, nyckelben AN072 Röntgenundersökning, underarm AN073 Röntgenundersökning, underben AN074 Röntgenundersökning, överarm R63400 EXTREMITETER, Armbågsled R63100 EXTREMITETER, Axel med acromioclavled R64600 EXTREMITETER, Fotled R63800 EXTREMITETER, Hand eller del/mellanhand/fingrar/frontal handled R63700 EXTREMITETER, Handled med sidobild R64800 EXTREMITETER, Hälben, mellanfot och tår En u.s. R63932 EXTREMITETER, Höftled med provokation R63900 EXTREMITETER, Höftled med halvaxial. Bäcken ingår. Bilat = 2 u.s. R64200 EXTREMITETER, Knäled liggande R64232 EXTREMITETER, Knäled med provokation och ev. genomlysning R64100 EXTREMITETER, Lårben R63000 EXTREMITETER, Nyckelben R63600 EXTREMITETER, Underarm R64500 EXTREMITETER, Underben R63300 EXTREMITETER, Överarm

25 25 (34) Röntgen Extremiteter, Skelettålder Vårdtjänst: Röntgen Extremiteter, Skelettålder (2B024) AN007 Bestämning av skelettålder, radiologisk R64700 EXTREMITETER, Skelettålderbest (hand) Röntgen, Skalle Vårdtjänst: Röntgen Extremiteter, Skelettålder (2B036) AA069 Röntgenundersökning, skalle, neurokranium R60100 SKALLENS DELAR, Skalle R60300 SKALLENS DELAR, Sinus Röntgen, Bålskelett Vårdtjänst: Röntgen, Bålskelett (2B035) AG042 Röntgenundersökning, revben AG043 Röntgenundersökning, sternum AN053 Röntgenundersökning, bröstryggrad AN054 Röntgenundersökning, bäcken AN056 Röntgenundersökning, halsryggrad AN065 Röntgenundersökning, ländryggrad och sakroiliakaleder AN068 Röntgenundersökning, sakrum och koccyx, (vid separat undersökning) AN090 Skoliosundersökning, röntgen, (kontroll med vinkelmätning) R62400 BÅLSKELETT, Revben (båda sidor = en u.s.) R62000 BÅLSKELETT, Sternum R62200 BÅLSKELETT, Bröstryggrad R62232 BÅLSKELETT, Bröstryggrad med provokation R62600 BÅLSKELETT, Bäcken (Ingår utan ssk ersättning i ligg. höft-u.s.) R62100 BÅLSKELETT, Halsryggrad R62132 BÅLSKELETT, Halsryggrad med provokation R62300 BÅLSKELETT, Ländryggrad R62800 BÅLSKELETT, Sacrum/coccyx med specialbilder R62900 BÅLSKELETT, Skoliosrygg med vinkelmätning

26 26 (34) Neurofysiologi, Elektroencefalografi Vaken, EEG Vårdtjänst: Neurofysiologi, Elektroencefalografi Vaken, EEG (2B025) AA024 Elektroencefalografi (EEG), vaken FN01 EEG vila, standard FN03 EEG provokation FN40 EEG standard (akut) FN41 EEG provokation (akut) Neurofysiologi, Elektroencefalografi Sovande, EEG Vårdtjänst: Neurofysiologi, Elektroencefalografi Sovande, EEG (2B026) AA023 Elektroencefalografi (EEG), sovande FN04 EEG sömndepr Elektromyografi, EMG Vårdtjänst: Elektromyografi, EMG (2B038) AA025 Elektromyografi (EMG) UNS FN05 EMG standard Elektroneurografi, ENeG Vårdtjänst: Elektroneurografi, ENeG (2B039) AA058 Neurografi, motorisk och sensorisk FN06 ENeG standard

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR VÅRDVAL ENLIGT LAG OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 Innehåll 1 Inledning... 8 2 Anvisningar för inlämnande

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-14 1 (6) HSN 1204-0539 Handläggare: Tore Broström Ewa Dagergård Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi

Läs mer

Regelbok för logopedverksamhet 2011. Bil 9

Regelbok för logopedverksamhet 2011. Bil 9 Regelbok för logopedverksamhet Bil 9 Innehållsförteckning Kap. 1 Auktorisationsvillkor och villkor för återkallelse Kap.2 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Kap.3 Allmänna villkor Kap.4 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014

Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-06 HSN 1311-1221 Handläggare: Gabriele Radler Liljeberg Cecilia Matzon Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, p 5 Förslag till revidering

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Slutrapport. Revision av Vårdval Logopedi inom Stockholms läns landsting 2014 2015-01-06 EMENDOR 2015-02- 1 2. Emendor Consulting AB

Slutrapport. Revision av Vårdval Logopedi inom Stockholms läns landsting 2014 2015-01-06 EMENDOR 2015-02- 1 2. Emendor Consulting AB SIUCKH0LMS LANS LANDSTING HALSO-OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Dnr 2015-02- 1 2 Slutrapport av Vårdval Logopedi inom Stockholms läns landsting 2015-01-06 Emendor Consulting AB Innehållsförteckning: Sammanfattning

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

Privatvårdsförsäkring

Privatvårdsförsäkring Privatvårdsförsäkring Försäkring med Fullständig hälsodeklaration Allmänna försäkringsvillkor 1 juli 2011 Gemensamma försäkringsvillkor för: Lifeline Bas Lifeline Access Lifeline Plus Lifeline Excellent

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Ärendeförteckning 27 november

Ärendeförteckning 27 november Landstingsfullmäktige Landstingets kansli Christian Eriksson 2013-11-14 LK/132020 Ärendeförteckning 27 november 1. LK/131785 Beslut om synnerliga skäl i balanskravsutredningen 2. LK/131563 Borgensförbindelse

Läs mer

Regelbok för förlossningsenheter 2013

Regelbok för förlossningsenheter 2013 Regelbok för förlossningsenheter Kapitel 1 Auktoriseringsvillkor och villkor för återkallelse Kapitel 1 Auktoriseringsvillkor och villkor för återkallelse För att en vårdgivare skall få bedriva vård inom

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör landstingets

Läs mer

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Juni 2012 1 Innehållsförteckning Policy för hjälpmedel till personer i Skåne med funktionsnedsättning 3 Utgångspunkter...

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer