BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET"

Transkript

1 BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET Kompendium sammanställt av Berit Lagerheim till föreläsning 3 oktober 2006 Kungsporten, Huskvarna "Barn som väcker oro" handlar om att sätta på sig rätt glasögon för att hitta och bete sig rätt mot barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Det handlar om vad man kan göra i en vanlig barngrupp, som vanlig lärare och vilka barn som behöver något mer. Neuropsykiatriska funktionshinder rör koncentration, uthållighet, koordination, automatik och perception men också ett annorlunda sätt att tänka. Vad kan vi göra för att ge extra skydd och extra stöd? Justerat

2 BARN SOM VÄCKER ORO Barn som märks för mycket, som stör, som slåss Barn som skapar rädsla omkring sig Barn som märks för lite, som försvinner Barn som stannar hemma Ängsliga barn, ledsna barn, ensamma barn Barn i kris Barn som inte får stöd, skydd och omvårdnad hemma Barn man inte får kontakt med, inte kan prata med Barn som inte lär sig som andra Barn som är annorlunda, som tänker och reagerar annorlunda Barn med funktionshinder Barn med medicinska sjukdomar, epilepsi, diabetes mm Barn som får en att känna vanmakt och otillräcklighet Barn som väcker beskyddarinstinkter Barn som är svåra att tycka om Vad är det egentligen som oroar? Det är personligt vad man oroas av. Egen erfarenhet. Egen oerfarenhet. Att tappa kontrollen Har man rätt förståelse och rätt metoder? Handlar det om resurser? Kraftfältet runt ett annorlunda barn 2

3 I KRAFTFÄLTET RUNT OSYNLIGA HANDIKAPP - man förringar problemen, hoppas att de växer bort - man söker förklaringar, ofta för enkla - man anklagar sig själv - eller andra - man blir rädd att något är fel - man förblir beskyddande - eller man kräver mer än barnet klarar - man blir stressad - man blir kanske arg och irriterad - man blir känslig för kritik - man prövar olika metoder och lösningar när de vanliga inte fungerar - vanmakt och otillräcklighetskänslor - man vill inte att barnet ska lida - brist på resurser ger risk för utbränning Tidigare talade man mer om diagnoser NEUROPSYKIATRI Nu talar man mer om funktionshinder och kombinationer av funktionshinder Tidigare tyckte man att det kunde räcka med en diagnos nu sätter man de diagnoser som behövs för att beskriva och förklara funktionshindren Handikappkriteriet: Både i DSM-4 och i LSS fokuseras på hinder i den dagliga livsföringen och på hjälpbehov som villkor för diagnos / rätt till insatser Om funktionshinder leder till handikapp / bristande delaktighet är relaterat till omgivningen Man tänker nu mer multifaktoriellt, väger ihop positiva och negativa faktorer, starka och svaga sidor, arv och miljö. (Obs välskötta barn som fått mycket stöd är symtomfattiga ) I orsaksdiagnostiken får genetiska faktorer allt större betydelse, men också tanken att olika faktorer kan utlösa gener Tidigare trodde man att mycket av neuropsykiatriska symtom hade emotionella orsaker - nu anser man att de också är tecken på funktionshinder ifråga om kontroller, kontaktbeteende, perception, mottagande och lagring av information, minne, kommunikation 3

4 M Y T E R - Om man inte får en diagnos är man normal - Det finns inga problembarn bara problemfamiljer - Om vi bara skapar ett jämlikt och gott samhälle har alla barn samma utvecklingsmöjligheter - En skola för alla betyder att alla barn klarar att vistas i samma klassrum som 49 andra barn eller på samma fritids som 79 andra barn - Att alla barn redan i första klass klarar att byta arbetsgrupp flera gånger per dag - Att alla barn redan i lågstadiet klarar att organisera sin inlärning och själva söka kunskap - Att barn klarar ljudnivån när personalen måste ha hörselskydd - Att barn vet vad som är bra för dem - Att barn inte behöver vuxna för sin utveckling - Att etik, moral, sociala regler är något medfött - Att brister i uppmärksamhet, motorik, perception, kontaktförmåga, inlärning etc inte är medfödda BARNS UTVECKLING Barn reagerar olika på missförhållanden i och utanför hemmet Barn reagerar olika i olika utvecklingsfaser Barn har medfödda anlag och begränsningar Utvecklingen sker i samspel med omgivningen Det finns föräldrar som inte hinner eller orkar Syskon kräver sitt Kulturskillnader Stress kan ge rastlöshet, irritation, depression Om barnet inte kan lagra upplevelser till en inre referensram fastnar inte erfarenheter och uppfostran Och då får barnet. -svårt att förstå vad som sker -svårt att planera och organisera -Svårt att förutse -svårt att tänka på flera sätt samtidigt -svårt att förstå andra -svårt med ömsesidighet -svårt att få och behålla kamratkontakter -svårt att förstå och att ta hänsyn 4

5 SYMTOM I OLIKA ÅLDRAR Beteenden / symtom som bör leda tanken till neuropsykiatriska problem Symtom att särskilt uppmärksamma i alla åldrar: Barn som: inte utvecklar sig som förväntat inte lär sig som andra beter sig så att omgivningen undrar; har orimliga reaktioner är ojämna, kan ibland, men inte andra gånger ( kan bara han vill ) växlar humör snabbt, - får utbrott, rymmer, strejkar onormalt ofta hamnar i konflikter hellre drar sig undan, blir osynliga brister i ömsesidighet tycker att andra alltid stör brister i självreglering, betr. rytm, aktivitet, sömn, ätande. brister i utveckling av ADL har svårt att lära sig vardagsrutiner har sen / avvikande motorisk utveckling har sen avvikande språkutveckling och kommunikationsförmåga förlorar förmågor utvecklingen går bakåt finner alla övergångar / förändringar svåra, allt ska vara som vanligt visar orimlighet i utbrott, trots, ängslighet har bristande förmåga att ta in sammanhang och helhet i en inre användbar referensram, inte lär av erfarenhet, inte generaliserar. Det hänger inte ihop inte förstår lagom inte på normalt sätt utvecklar lek och samspel i lek har stereotypier i rörelser, lek och beteende. Tics och tvång visar orimlig ensidighet, upphakningar, rigiditet i tankar o intressen, perseverationer är alltför kaotiska eller alltför pedantiska har oförmåga att organisera alltid måste startas upp, puffas på har perceptuell överkänslighet har ekolali, ekopraxi har absenser Hos spädbarn Mycket skrikigt, irritabelt, svårtröstat barn Regleringssvårigheter betr. sugande, rytm, sömn Njuter ej av kroppskontakt Hypertoni / hypotoni Brister i ögonkontakt, svarsleende, joller, lyssnande 5

6 Hos småbarn: Regleringssvårigheter. Enures. Encopres Har konstiga kiss- / bajsrutiner Sen / avvikande motorisk och / eller språklig utveckling Pekar inte, visar inte, har avvikande ögonkontakt Undersöker inte, leker inte Stoppar konstiga saker i munnen Självgående barn utan check back Extremt svår / lätt inskolning på dagis Ej intresserad av andra barn Orimligt trotsig Hos skolbarn: Klarar inte grupp. Tar ej in information i grupp Förstår inte mening och sammanhang Förstår ej / accepterar ej allmänna regler Inlärningssvårigheter. Koncentrationssvårigheter Har inte känsla för tid, saknar tidsbegrepp Kan inte göra två saker på en gång Mobbning Mycket tics, vokala tics Tvång Hos tonåringar Kan inte ta ansvar för / organisera studier och vardagstillvaro Utvecklar ej åldersadekvata intressen Förblir osjälvständiga, beroende av hjälpjag Förblir bunden vid en förälder / ett syskon Ätstörning Social fobi Tvång Mycket skolfrånvaro blir ev. hemmasittare Självdestruktiva beteenden Riskbeteenden NEUROPSYKIATRISK UTREDNING / FRÅGESTÄLLNINGAR # Är det en autismspektrumstörning? # Är det DAMP / ADHD / DCD? # Är det en språkstörning? # Förekommer tics som vid Tourettes syndrom? # Andra samtidiga problem? # Barnets olika funktionsnivåer och ev. avvikelser utreds med anamnes, testningar, observationer, frågeformulär av t ex psykolog, pedagog, logoped, sjukgymnast, arbetsterapeut, barnpsykiater och/eller barnläkare, socionom # Medicinsk neurologisk orsaksutredning. Epilepsi? # Vilka stödinsatser har familjen rätt till? (Social kurativ utredning. Läkarintyg) # Barnets svårigheter och handikapp görs begripliga för och råd ges till föräldrar och lärare # Samordning med familjens andra vårdgivare och kontaktpersoner # Behandlingsplanering. Vem tar ansvar för vad? 6

7 INFÖR BEHANDLINGS- OCH SKOLPLANERING BEDÖMS HOS BARNET: Typ och grad av autistisk störning Förmågan till kontakt och socialt samspel Förmågan att förstå och motsvara krav Tar barnet in bäst med syn eller hörsel Imitationsförmåga Intelligensnivå Kommunikation Abstraktionsförmåga / Fantasi / Kreativitet Hyperaktivitet / Långsamhet Grov- och finmotorik, koordination, reflexer, spänningar / hypotoni Perception (visuellt, auditivt, kinestetiskt) Förmågan att urskilja det viktiga mot bakgrunden Öga-hand-koordination Förmågan att uppfatta och minnas sammanhang Förmågan att se helhet och funktion Planeringsförmåga / Förmågan att hitta Detaljminne Tidsuppfattning KLURIGHETER I NEUROPSYKIATRISK DIAGNOSTIK Att se och utforska funktionerna, starka och svaga sidor, att inte vara för bunden vid kriteriernas formuleringar Att känna igen autismspektrum vid hög intelligens, vid relativt gott socialt grundintresse, vid god kreativitet. Brister i den inre referensramen eller tillgängligheten till den Flickor med Asperger och/eller ADHD Planeringssvårigheter Kombinationen ADHD Asperger Kombinationen Tourette OCD ADHD Asperger Kombinationen språkstörning autismspektrum Tidiga symtom på Asperger Trotssyndrom ODD och/eller conduct disorder CD eller autismspektrum? Depression eller planeringssvårigheter? Depression eller Asperger? Manodepressivitet, bipolär sjukdom, eller ADHD Ätstörningar med neuropsykiatrisk bakgrund Ängslighet ångestsyndrom Social fobi. Andra fobier 7

8 Forts. KLURIGHETER I NEUROPSYKIATRISK DIAGNOSTIK Borderline eller MCDD (multiple complex developmental disorder)? Schizofreni eller autism? Schizoid personlighetsstörning eller Asperger? Familjestörning, dysfunktionell familj och / eller ADHD, ODD, CD, autismspektrumstörning hos barn Posttraumatiskt stressyndrom och/eller autismspektrum? Dövhet / grav hörselskada i kombination med autismspektrum och eller ADHD? Blindhet, synskada, CVI central visual impairment och / eller autismspektrum Den vanliga utvecklingen i olika åldrar Saknas ett startkit? Saknas bromsar? Saknas exekutiva funktioner och/eller arbetsminne? Effekten av bristande automatik Svagbegåvning, mental retardation, dyslexi, dyskalkuli Effekten av bristande uppmärksamhet AUTISM-SPEKTRUM-STÖRNINGAR definieras som en kombination av funktionsstörningar beträffande KONTAKT + KOMMUNIKATION + FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA OCH BETEENDE Genomgående finns en brist i ömsesidighet ifråga om kontakt, språk och socialt beteende. Allt sker på egna villkor (eller - mer ovanligt - helt på andras villkor) Grundläggande är bristande förmåga att uppfatta och minnas sammanhang och helhet. Brister ifråga om den inre referensramen. Grundläggande är också bristande förmåga till empati, dvs till att kunna förstå att eller hur andra tänker, känner eller menar. Därför blir människor oförutsägbara. BRISTER I DEN INRE REFERENSRAMEN OCH BRISTER I TILLGÄNGLIGHETEN TILL DEN ger grundläggande svårigheter - att förstå sammanhangen i tillvaron - att förstå vad som sker - att dra nytta av erfarenheter - att rimlighetsbedöma - att skilja mellan viktigt och oviktigt - att förutse - att förstå faror och risker - att veta hur man ska göra - att planera för framtiden - att koppla ihop känslor och skeenden - att ha självkänsla och känsla av tillhörighet 8

9 FUNKTIONSHINDER SOM FÖRSVÅRAR MÖJLIGHETEN ATT FÅ SAMMANHANG OCH HELHET - Autism-spektrum-störning - Förståndshandikapp - Minnesstörning - Brister i automatik och koordination - Perceptionsstörningar - Uppmärksamhetsstörning - Överaktivitet / extrem långsamhet - Språkstörning - Dyslexi - Dyskalkuli - Epilepsi - Synskada - Hörselskada Barn med funktionshinder har svårare än andra att klara yttre påfrestningar och att bearbeta trauman Barn med funktionshinder behöver i regel mer beskydd och mer träning än jämnåriga AUTISM-SPEKTRUM Autism hos 1:1000 Debut före 3 år 4/5 har också förståndshandikapp, mental retardation MR Asperger syndrom hos 3 7 : enligt kriterierna inte MR - enligt kriterierna enstaka ord vid 2 år och kommunikativa meningar vid 3 år - ofta i kombination med DAMP / ADHD - ofta i kombination med tvång, OCD - ibland även med Tourette syndrom (tics) Autismliknande störning (atypisk autism) resp. autistiska drag: hos ca 10 : om symtomen är färre än vid autism eller inte finns inom alla tre områdena samspel, kommunikation, beteende föreställningsförmåga - anv. t ex om språket kommer senare än vid 3 år - ibland kombinerat med språkstörning - ofta kombinerat med DAMP / ADHD AUTISMSPEKTRUM-STÖRNING enligt Lorna Wing 1996 FÖRESTÄLLNINGS-FÖRMÅGA - Begrepp, låtsaslek och kreativ fantasi utvecklas inte som hos andra barn - En del barn kan på ett repetitivt sätt härma, t ex TV-figurer men leken utvecklas inte Barn som inte kan låtsasleka får sekundärt brister ifråga om: - träning i samspel - bearbetning av vad som har skett - uppbyggnad av en inre referensram - förmåga till inlevelse i andras situation - träning i att använda tiden kreativt och meningsfullt 9

10 KOMMUNIKATION Asperger syndrom - Har ofta normal talstart men har ändå svårigheter med ordförståelse, begrepp, dialog, intonation och satsmelodi - En del är extremt tystlåtna - Intonation och röstkontroll förbättras - Brister ifråga om användande och förståelse av kroppsspråk kan minska AVVIKANDE SPRÅK vid Asperger syndrom - Talstarten kan vara lite sen men ska enl.kriterier ha enstaka ord vid 2 år och kommunikativa meningar vid 3 år - Ofta entonigt malande, skanderande röst Röstläget kan vara gällt, - i falsett-, eller hest och mörkt eller tyst och viskande - Använder ofta fraser, ibland på fel sätt - Lillgammalt, pedantiskt noggrant språk - Brister i språk- och symbolförståelse - Uppfattar det som sägs konkret och missuppfattar därför mycket - Frågor besvaras konkret: Ex Kan du bära min väska? Svar: Ja och sedan händer inget mer - Pratar på och mal om sina intressen utan att märka att omgivningen tröttnat. Har ej känsla för vad som passar i situationen - En del har svårt att svara på frågor KOMMUNIKATION enligt logoped C Ramberg Talat språk Kroppsspråk Social förmåga dvs turtagning, lyssna, ge gensvar, regler för samtal Kognitiv förmåga Empatisk förmåga.. Analysera alla dessa områden om kommunikationen ej fungerar Villkor för språkförståelse: Koncentration - riktad uppmärksamhet / Auditiv perception - att kunna avkoda ljudsekvenser / Ordförråd / Grammatik / Ordmobilisering / Förmåga att förstå det underförstådda / Förmåga att tolka kroppssignaler (blick, mimik, satsmelodi) Barn med autismspektrum-störning har ofta en s.k. SEMANTISK PRAGMATISK språkstörning 10

11 KÄNNETECKEN VID ASPERGER SYNDROM - Ojämn begåvningsprofil: fördjupade kunskaper i ett eller flera ämnen, kunskapsluckor eller normal begåvning f ö. Enl. kriterier ska begåvningen ligga inom normalområdet men kan ändå vara svag. S.k. savanter är extremt bra på något område - Specifika svårigheter i socialt samspel: Svårigheter eller oförmåga att sätta sig in i andra människors situation. Brist på ömsesidighet i samtal och samvaro - Konkret språkförståelse: Svårigheter att förstå talesätt, liknelser, ordspråk och dolda budskap. Svårigheter att avläsa miner och övrigt kroppsspråk - Rutinbundenhet: Svårigheter att hantera situationer utöver det som är intränat, förutsägbart eller bestämt - Specialintressen: Intressen och sysselsättningar som blir förhärskande i personens vardagstillvaro - Svårigheter att förstå helheter och sammanhang: Svårigheter att dra egna slutsatser, att förutse händelser och faror, att lära av enstaka erfarenheter - Motoriska svårigheter som hör till syndromet är att inte förhålla sig rätt till omgivningen: te sig stel, gå för nära eller hålla sig för långt ifrån, inte uttrycka sig, gå till mötes eller ge gensvar med sitt kroppsspråk - Det är vanligt att det samtidigt finns reella motoriska svårigheter (även om de inte i sig hör till syndromet): Bristande samordning och automatik i rörelserna, dålig balans, muskelspänningar eller låg muskeltonus ASPERGER SYNDROM - vanliga tidiga symtom (Lagerheim) sen motorisk utveckling, kryper inte på vanligt sätt kvarstående primitiva reflexer sen och sedan snabb talutveckling stillsamt, passivt eller hyperaktivt barn självgående barn som inte söker stöd genom check back ögonkontakt på egna villkor fixeringar utbrott, ångest inte normalt intresserad av kontakt inte intresserad av andra barn pekar inte för att visa något förstår inte sammanhang, regler gör ibland andra illa, t ex biter (mer än vad små barn normalt kan göra enstaka gång) reagerar starkt på förändringar och övergångar till nya tillstånd eller sysselsättningar ASPERGER SYNDROM kan förekomma tillsammans med: -DAMP - ADHD - ADD -DCD (developmental coordination disorder) -Tourette syndrom eller tics i mindre omfattning -Tvångssyndrom OCD -Inlärningssvårigheter - intellektuell svagbegåvning -Läs- och skrivsvårigheter - dyslexi - dyskalkuli -Planeringssvårigheter - organiseringsproblem - passivitet -Bristande tidsbegrepp -Språkstörning (även om DSM-IV och ICD-10 utesluter) -Epilepsi -Ätstörning - t ex anorexi -Depression -Ångestsyndrom social fobi -Cykliska svängningar - bipolär sjukdom -Schizoid personlighet - Borderlinepersonlighet m fl personlighetsstörningar 11

12 ASPERGER SYNDROM - OLIKA TYPER (Lagerheim) Udda personlighet enstöring styr andra efter egna ideer egna begränsade ofta bisarra intressen tvångsmässighet förstår inte hur andra tänker och känner Asperger syndrom med planeringssvårigheter passivitet, långsamhet igångsättningsproblem saknar start- och stoppknapp svårigheter att förstå tid bristande lokalsinne matematiksvårigheter svårt att organisera tillvaron och att hålla reda på saker bristande automatik Högfungerande autism som blivit Asperger syndrom mycket stereotypier Asperger syndrom med svagbegåvning och stora inlärningssvårigheter stora svårigheter att förstå meningen Asperger syndrom med ADHD / DAMP, som komplicerar, - rastlöshet, klumpighet, koncentrationsproblem, - perceptionsstörningar/ -överkänslighet - ofta sömnstörning Asperger syndrom med OCD - tvångstankar och tvångshandlingar PDA pathological demand avoidance extremt stark, undvikande, manipulerande eller negativ reaktion vid alla krav Asperger syndrom med ängslighet, fobier, panikångest Asperger syndrom med selektiv mutism Asperger syndrom med ätstörning Asperger syndrom med asocialt utagerande Asperger syndrom av borderlinetyp ofta flickor MCDD multiple complex developmental disorder övergångsform till schizofreni DAMP KARAKTERISERAS AV EN GRUPP FUNKTIONSSTÖRNINGAR, t.ex ADHD: - Sömnsvårigheter - Pratar på i ett - Stannar inte upp tillräckligt f a skaffa specialintressen - Hinner inte märka omgivningen - Lättstördhet - Hamnar lätt i rädsla och panik - Har svårt att stoppa sig själv - Har svårt att rikta uppmärksamheten - Har svårt att hålla ordning på sina saker - Gör ofta ljud som skärm mot yttre störningar Motorik: - Bristande automatik - svårt att göra två saker samtidigt - svårt att skilja viktigt från oviktigt - Har svårt att planera /avväga rörelser - tar i för hårt - Klumpighet, medrörelser, yvigt rörelsemönster - Har svårt att stoppa i tid, ex häller så det rinner över - Svårt med påklädning, bordsskick o a ADL-funktioner - Svårt att moderera rörelser och röst - Öga hand svårigheter Perception: - Är överkänslig för sinnesintryck / feltolkar sinnesintryck - Är okänslig, skärmar av från för mycket stimuli - Dålig kroppsuppfattning, osäkerhet betr. kroppssignaler - Figur-bakgrunds-problem, svårt skilja viktigt / oviktigt - Brister i formkonstans - saker rör sig 12

13 Vid AD/HD finns brister i fråga om exekutiva funktioner och arbetsminne EXEKUTIVA FUNKTIONER frontallobsfunktioner uppmärksamhet impulskontroll mental flexibilitet planering strukturering sekvensiering OBS - Uppmärksamhetsstörning kan se ut som minnesstörning - Uppmärksamhetsbrist kan bero på bristande strukturering - Uppmärksamhetsbrist kan bero på bristande motivation och förståelse av mening - Uppmärksamhetsbrist kan bero på språkstörning - Impulsgenombrott kan se ut som uppmärksamhetsstörning - Igångsättningssvårigheter kan vara planeringssvårigheter men också urkoppling av uppmärksamheten vid ADD - Hjärnan tas i bruk bakifrån och framåt. Först vid 9 års ålder frontal funktion som hos vuxna ARBETSMINNE WORKING MEMORY, WM - enligt Torkel Klingberg, KI WM bidrar till uppmärksamheten genom att man kommer ihåg vad man håller på med t.ex. - Att memorera siffror i koder, telefonnummer - Att hålla tal i huvudet medan man räknar - Att läsa långa komplicerade meningar och ta in innehållet - Att planera och hålla reda på vad man ska göra härnäst WM har sinnesspecifika delar för syn, tal, ljud etc men också multimodala områden Ps. Helena Westerberg, KS, har visat att barn med ADHD har mycket sämre WM än kontroller Torkel Klingberg o. Helena Westerberg m.fl. har utvecklat en träningsmetod för WM: ROBOMEMO - ett kontrollerat dataspel med 30 min träning per dag i 5 v. Support ingår som anpassar och ökar svårighetsgraden samt uppmuntrar. Detta är avgörande för resultatet som är bättre än för dataspel i allmänhet. Resultat: Bättre koncentration o. mindre överaktivitet. Bättre funktion i WM prefrontalt o. parietalt KOGNITIV STIL enl. leg. psykolog Ylva Larsson i Flickprojektet Vid autismspektrumstörning: - konkret tänkande - blick för detaljer - svårigheter med helhet och sammanhang - minns fakta men inte berättelser - låg frustrationstolerans - fokuserar inte uppmärksamheten på rätt saker - visuell inlärning starkare än auditiv - ojämnt fungerande och kunskapsinhämtande, lär sig inom sitt intresseområde Vid AD / HD: - det inre språket utvecklas senare än normalt - konkret tänkande - brister i arbetsminne (krävs t ex vid lästal) - skiftande uppmärksamhet, lättstördhet - svårt att reglera aktivitetsnivå - långsam automatisering - bristande motivation att göra det som är motigt - snabbt uttröttbar utom vid dataspel eller egna intressen - uppmärksamheten kan öka och hyperaktivitet minska i tonåren, kvarstående rastlöshet och energilöshet - det krävs inte så mycket påfrestning för att uppmärksamheten ska störas allvarligt 13

14 TONÅRINGAR MED AUTISM ELLER ASPERGER SYNDROM - GYNNSAM UTVECKLING - Börjar ha lärt sig vissa sammanhang - Har lärt sig en del regler - Har lärt sig struktur - Har lärt sig att be om och ta emot hjälp praktiskt och med sociala problem - Har fått en fungerande kommunikation - Har lärt sig att själv ta och att tåla kontakt - Har fått visst självmedvetande TONÅRINGAR MED AUTISM ELLER ASPERGER SYNDROM - PÅFRESTNINGAR - Upptäckten av att vara annorlunda - Puberteten med hormonomställning, förändring, drifter - Ökande krav utifrån - Hjälpjaget dras bort alltmer - Ensamhet, mognare kamrater drar sig ifrån - Brister i självständighetsutveckling / ADL ger beroende - I skolan krävs mer av analys och sammanfattning - Ev. mer panikångest - Ev. mer tvång - Ev. epilepsi PROBLEM I VUXENLIVET VID ASPERGER SYNDROM Svårigheter att organisera vardagslivet och ekonomin Svårt att göra två saker på en gång Överkrav Förlamande trötthet / uttröttbarhet Nära till stress och utbränning Förändringar ger oro och osäkerhet Allt utanför de vardagliga rutinerna kräver förberedelser, kan kännas övermäktigt att ta itu med Svårt att komma på att man kan fråga hur man ska göra Svårigheter med den sociala koden Svårigheter med det sociala signalsystemet, missförstånd uppstår Bristande hänsyn till andras reaktioner Ofta mobbningstrauma tidigare Föräldrar kan inte i längden vara kompisar Isolering Arbetsmarknaden idag kräver social kompetens Lågkonjunktur / arbetslöshet Många har inte realistiska förväntningar inför sitt yrkesliv Osäkerhet och rädsla ökar i och med kontakten med verkligheten, misslyckanden och skrämmande upplevelser Ca 50% får dock ett relativt fungerande vuxenliv med studier, yrke och familjerelationer men priset är ofta rätt högt med stress och depression. Tvångsmässighet, paranoia, social fobi, ångestsyndrom, asteni kan förekomma 14

15 FAKTORER SOM PÅVERKAR SYMTOMBILDEN VID AUTISMSPEKTRUMSTÖRNING positivt negativt - god intelligens - överaktivitet / extrem långsamhet - gott minne - perceptionsstörningar - kreativitet och fantasi - planerings- och automatiksvårigheter - viss förmåga till empati - språkstörning, t ex semantisk pragmatisk - viss förmåga att kunna använda hjälpjag språkstörning - tillgång till hjälpjag och struktur - selektiv mutism - att få ord, bilder och begrepp som hjälp att - svagbegåvning / mental retardation förstå - minnesstörning - att få visuell struktur på begreppen - psykiska pålagringar - ålder (dvs att man har hunnit lära sig en del) - pubertet - stora brister ifråga om psykosocialt stöd - ostrukturerad, kaotisk skol- / livssituation - oförberedda situationer - överkrav / stress - trauma / mobbning FLICKOR MED ASPERGER SYNDROM Skiljer sig från gruppen pojkar med Asperger syndrom: - utmärker sig mindre än pojkarna före åk 5-6 på grund av att de ofta tyr sig till en vuxen eller en kamrat, härmar, använder sig av hjälpjag, lär sig utantill - deltar ofta passivt i andras lek - kan visa medkänsla, ibland överdrivet och orimligt - skiljer ut sig från jämnåriga först i slutet av mellanstadiet eller i högstadiet och klarar då inte att som andra ungdomar självständigt organisera studier och fritid. Har ofta svårt att värja sig vid för mycket sinnesintryck En sannolik orsak till att flickorna uppmärksammas senare är att flickor i regel har större social förmåga och socialt intresse, tillräckligt för att ta kontakt och att anpassa sig ytligt till vuxna och andra barn som kan fungera som hjälpjag och modeller. I längden märks dock den underliggande svårigheten i brist på social automatisering och ömsesidighet. Självständighetsutvecklingen är försenad och det är enormt tröttande att behöva tänka på allt man gör för att det ska bli rätt. FLICKOR MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSHINDER Preliminär rapport från Svenny Kopps forskning, Göteborg rörande 100 flickor med autism, Asperger syndrom och ADHD (förmedlat av Berit Lagerheim ) alla flickor med autismspektrumstörning hade också DAMP / ADHD. 47 % hade ADHD som första diagnos, 44% hade autismspektrum 40 % av flickorna med högfungerande autism var ej upptäckta före 10 års ålder 75 % av flickorna var ej upptäckta i skolan. Stora problem i hemmet, föräldrarna söker utredning % är ej godkända i svenska, matematik och engelska ändå är de ej uppmärksammade i skolan, lärarna tycker det går bra. De har inte fått hjälp Några av flickorna har frikänts även av barnpsykiatrisk specialist Skolsvårigheter visar sig i åk 5-6. Ofta skolvägran i högstadiet Många har blivit mobbade En stor grupp har sömnsvårigheter Flickor med ADHD har motorisk oro med smårörelser, pillar, plockar, biter på naglarna etc Många har också brist på energi, sitter och gäspar på lektionerna ADL-mässigt ligger flickor m autismspektrumstörning på nivå motsv. ca halva kronologiska levnadsåldern, medan flickor med ADHD ligger på nivå ca 1/3 under levnadsåldern Flickor med AD/HD upptäcks senare än pojkar och kommer inte lika ofta till utredning och diagnos Flickorna stör inte lika mycket, agerar inte ut i skolan Det är föräldrarna som ser problemen hemma. Vanligt med aggressionsutbrott mot mamma I åk 3 märker flickan att hon har svårt att hänga med I åk 4 märker föräldrarna det och ger mycket läxhjälp i timmar. Vanligt med bråk från flickans sida 15

16 Flickorna hinner misslyckas mycket mer än pojkarna innan de får hjälp. Flickor får mindre hjälp, lyckas länge dölja sina svårigheter med ytlig kontaktförmåga Många med AD/HD eller DAMP har klumpighet och svårt med automatiken. Gillar inte gymnastiken Mamman behöver tjata mer i vardagen och får neg. reaktioner tillbaka. Spänt mellan mor och dotter. Modern har tendens att låta kritisk Flickorna upplever sig mer bortstötta av kamrater Mer ångest och depression hos flickorna Mer tvångsmässighet hos flickorna Dålig självkänsla, misslyckanden, ensamhet bland kamrater, störda hemmarelationer, stress bäddar för depressivitet och självskadande beteende SYMTOM PÅ ASPERGER SYNDROM som de kan te sig hos flickor: - har svårt att förstå sammanhang och helhet, det hänger inte ihop - har svårt att rimlighetsbedöma, svårt att förstå vad som är lagom - har svårt att med säkerhet skilja på fantasi och verklighet - kan oroa sig för saker så att de tror det har hänt - en del har torftig fantasi, en del är orimligt fantasifulla intill mytomani, kan vara ovanligt blyga eller distanslösa - har svårt att förhålla sig kroppsligt till andra, att hitta rätt avstånd - har svårt att organisera och få automatik i vardagsliv och studier - allt kräver omständlig tankeverksamhet vilket är tröttande - bryr sig inte om klädsel och personlig hygien eller är fixerade vid utseende, sminkning, kläder vilket tar orimlig tid - fixeringar t ex vid såpoperor, katastrofer, pyssel, djur - ev. fixering till en person, t ex en lärare, kamrat, terapeut, popstjärna, partner - ter sig barnsligare än jämnåriga, leker med yngre barn - har svårt att välja, undviker val - undviker kravsituationer om dessa inte är mycket tydliga - perioder med matproblem, sorterar maten, äter ensidigt el. inte alls, några får anorexi - sömnproblem, svårt att somna, sömnig på dagen - förstår inte faror eller är överdrivet ängslig - Tvångsmässighet - en del har ytprat, som i början kan te sig normalt, men har svårt att trots pratsamhet verkligen föra samtal - en del har svårt att hitta orden, är rädda för frågor, ev. selektiv mutism - en del kan skriva långa historier eller dikter - en del saknar tidsuppfattning, kan inte planera tid - en del är passiva, har igångsättningssvårigheter - en del kastar sig in i farliga situationer, även missbruk - många försöker verkligen att göra rätt, att göra sitt bästa, att göra som alla säger - passivitet och sparsam mimik ger ett deprimerat intryck - att det inte hänger ihop i tänkandet kan te sig psykotiskt - många har en plågsam överkänslighet för sinnesintryck STEREOTYPA BETEENDEN FÖRVÄRRAS OFTA = SYNS MER - Då det uppstår ett tomrum, en ostrukturerad paus - Vid starka känslor - Vid oförberedda förändringar - Vid för stora krav i förhållande till vad personen just då kan klara 16

17 UTBROTT -Kan bero på övertrötthet -Kan bero på att det blivit för mycket på en gång -Kan bero på att barnet är överkänsligt t.ex för ljud eller beröring -Kan vara ett stereotypt beteende -Kan bero på att det uppstått ett tomrum, att barnet inte vet vad det ska göra -Kan bero på att man inte förberett barnet tydligt nog -Kan bero på att man inte givit barnet tid att ställa om sig -Kan bero på starka känslor som barnet inte har ord för -Kan bero på rädsla som barnet inte har ord för -Kan bero på att det blivit fel i förhållande till vad barnet tänkt sig eller velat -Kan bero på att barnets ritualer eller egna regler bryts -Kan bero på att barnet inte kan välja, inte starta upp -Kan i något enstaka fall vara orsakat av epilepsi Självskadande beteende och destruktivitet, t ex - Ätstörningar - Att skära och rispa sig - Missbruk av alkohol och droger - Aggressionsutbrott med förstörelse och/eller angrepp på andra Tänkbara allmänna orsaker till självskadande beteende - Tonåringar prövar på, gör som andra i gänget - Tonåringars självkänsla prövas, skuld och bestraffning - Låg självkänsla, värdelöshet, depression - Protest mot och påverkan på vuxenvärlden - Ensamhet - Kränkning - Fruktlös ilska Självskadande beteende och destruktivitet - Tänkbara neuropsykiatriska orsaker - Misslyckas i skolan, kamratrelationer och familjen - Ensamhet Funktionshinder som vid autismspektrum och/eller AD/HD - Förstår inte sammanhang och mening, misstolkar - Förstår inte faror och konsekvenser - Har ett annorlunda sätt att tänka - Fastnar i tankegångar - Fastnar i repetitiva beteenden - Har dålig kroppsuppfattning och annorlunda känsel - Blir verklig först när det blöder eller gör riktigt ont - Brist på bromsar för känslor och impulser - Bristfällig inre monolog - Låg frustrationstolerans - Explosivt beteende 17

18 RISKFAKTORER FÖR ATT HAMNA I ASOCIALITET OCH MISSBRUK att ha dålig frustrationstolerans och bristande inre kontroller att söka spänning / svårighet att stå ut med tråkighet oförmåga att organisera vardagstillvaron och att sköta pengar att vara för passiv göra som andra säger till en att inte förstå regler och sammanhang, att misstolka att vilja hämnas att inte ha bra familjestöd att sakna bra modeller att misslyckas i skolan, att hamna utanför att inte ha bra kamrater att bli syndabock hemma och i skolan att hamna i gäng där det finns alkohol och droger att bli beroende av en asocial / kriminell man att ha överskridit lagens gränser att ha hamnat i ekonomiskt kaos och eller hemlöshet BEHANDLINGPRINCIPER VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PSYKISKT VÄLBEFINNANDE OCH GYNNSAM UTVECKLING fritt efter Aaron Antonovsky (Hälsans Mysterium 1991) att man lever i ett begripligt och meningsfullt sammanhang med lagom avpassade krav och med möjlighet att påverka situationen ATT TÄNKA PÅ VID FUNKTIONSHINDER Summan av krav får ej bli för stor Bristande automatik tröttar Använd hjälpmedel för att spara kraft Kompensera för elevens svårigheter Utveckla elevens möjligheter Tydlig struktur underlättar Bana väg för kamratkontakt Samverka med föräldrarna Många elever anstränger sig maximalt - när orken tar slut blir de hjälplösa De flesta elever med funktionshinder presterar ojämnt Det är deprimerande att vara annorlunda Det är deprimerande att vara utanför Det är deprimerande med för mycket stress 18

19 ÅTGÄRDER VID ASPERGERS SYNDROM - Diagnos. Kartläggning av funktioner - Information, råd och stöd till föräldrarna. - Struktur och förutsägbarhet i hela tillvaron - Man måste lära barnet allt som ett barn normalt räknar ut, känner på sig eller lär sig av egen erfarenhet - Tillgång till specialpedagog och assistent - Tillgång till liten grupp - Vuxenledd fritids-aktivitet f a få göra sådant som andra gör tillsammans med kamrater - Fritids-assistent i tonåren (vuxenkamrat) - Avlastning för föräldrar tillsyn - Möjligheter att lära för framtida yrke - Ev. vuxenboende med stöd SAMARBETE INOM HELA NÄTVERKET ÄR VIKTIGT MEN SVÅRT PERSONER MED ASPERGER SYNDROM OCH / ELLER SVÅR ADHD / DAMP BEHÖVER LÄRA SIG 1. Förutsägbarhet i tid och rum att leva med schema 2. Begriplig kommunikation - dialog, samtal, småprat 3. Att sköta personlig hygien, kläder, tvätt, städning, matlagning 4. Arbetsrutiner - ha skrivna checklistor 5. Studier - inlärning, övning, dokumentation, repetition, studieteknik, skaffa sig allmänbildning och specialkunskaper 6. Arbetsresultat - planera, börja, genomföra, avsluta 7. Att planera fritiden 8. Social kompetens - hur man tar kontakt, hur man umgås 9. Ekonomi 10. Sammanhang - träning i att förstå hur saker hänger ihop INFÖR VAL AV BEHANDLINGSMETOD VID AUTISMSPEKTRUMSTÖRNING Ålder? - Typ av problem? - Har ordentlig funktionsutredning gjorts? -Vad ska behandlas? - symtom - autismen i sig - orsaken - Vilka metoder finns? - Vilka metoder är tillgängliga? - Vad passar mitt barn? - Vad passar vår familj? - Ekonomi egen och samhällets? - Forskningsresultat? Kan man vara säker på att det hjälper? - Var är föräldrarna i sin process? - Har föräldrarna tillgång till fortlöpande stöd? - Har föräldrarna själva neuropsykiatriska svårigheter? 19

20 FÖRÄLDRAR TILL BARN MED FUNKTIONSHINDER HAR BEHOV AV - ATT FÅ BARNET BEGRIPLIGT - ATT FÅ VARDAGEN ATT FUNGERA - ATT SE BARNET UTVECKLAS - ATT BARNET MÅR BRA - ATT BLI ÅTERUPPRÄTTADE RÅD TILL FÖRÄLDRAR SOM HAR BARN MED AUTISM OCH ASPERGER SYNDROM - Förvänta dig ett annorlunda sätt att tänka, uppfatta, lära - Förvänta dig svårigheter att göra två saker samtidigt - Förvänta dig att varje situation är ny - Förvänta dig att du och andra måste lära ditt barn vad andra känner på sig eller räknar ut själva - Lär konsekvent in fungerande vardagsrutiner - Förbered allt på ett visualiserat, synligt sätt - Samarbeta med förskolans / skolans / fritidshemmets personal; regelbundna möten; kontaktbok; besök - Anpassa i hem och skola utifrån funktionshindren - Uppmuntra och använd starka sidor - Använd belöningar - Bygg upp kontakt inom familjen - Bygg in kontakt med andra : avlastning läger - assistent - kortis gruppboende egen lägenhet med stöd - Lär in strategier för ökad självständighet ANVÄNDBARA METODER VID AUTISM /ASPERGER - Kommunikationsträning, tex PECS, digitalkamera - Struktur och entydighet i rum / tid / rutiner / personer - Visualisera - Gör situationen tillräckligt liten f a barnet ska klara den - Använd hjälpmedel som bilder, schema, tidur, timstock, dator, digitalkamera, färger o lådor för sortering - Ge barnet hjälpjag - Rita, skriv och berätta. Sociala berättelser och seriesamtal - KBT eller ABA för beteendestörningar - Ev. medicinering för ADHD, tvång, panik, sömnstörning - Lär dig hantera utbrott tex via boken Explosiva barn av Ross Greene Bevara och utveckla barnets Överordnade mål för pedagogiken vid funktionshinder SJÄLVFÖRTROENDE (jag duger, jag kan) och INITIATIVLUST (jag vill) Vägar dit är att FÖRSTÅ och TA HÄNSYN till barnets svårigheter REDUCERA FUNKTIONSSTÖRNINGAR t.ex genom träning av funktioner beteendeterapi medicinering KOMPENSERA för funktionsstörningar t.ex. genom alternativa inlärningsvägar användning av hjälpmedel rätt kravnivå miljöanpassning tillgång till hjälpjag / vuxenstöd förstärka / belöna rätt beteende undvika felinlärningar 20

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer

Hydrocefalus Nyhetsbrev 261

Hydrocefalus Nyhetsbrev 261 Nyhetsbrev 261 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer med barn med funktionshinder bor och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som har samma diagnos,

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal.

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Ett pedagogiskt arbetssätt för barn/elever/personer med neuropsykiatriska problem som Autism, Aspergers syndrom,tourettes synrom,

Läs mer

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2007 Rebin klättrar som Spindelmannen Tema: ADHD Ansvarig utgivare har ordet: Fördomar skapar funktionshinder Innehåll Som en liten virvelvind 3-5 Vi kan

Läs mer

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial 1(63) Instruktioner Glad Krok Britt-Marie Gustavsson St:Mikaelskolan Mora Vård och omsorg med inriktning mot Autismspektrumstörningar Projektarbete PA 750 Uppsats, 100 gymnasiepoäng VT 2003-05-23 2(63)

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan.

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Inledning Hur svårt kan det vara? är en fråga jag ofta hört föräldrar ställa angående varför skolan

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD - 1 - Välkommen till nummer 2 INNEHÅLL Presentation... sid 3 Hyperaktivitetsstörningar...... sid 4-5 Dr Sandras syn......

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en samlingsbeteckning för olika former av uppmärksamhetssvårigheter. Det som ofta associeras till

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Skapat den: 2010-02-15

Skapat den: 2010-02-15 Skapat den: 2010-02-15 Ver. 2.1 1 Barn med inlärningssvårigheter med inriktning på barn med ADHD Ha struktur och förutsägbarhet i ditt handlande. Det du gör skall följa vissa mönster samt vara självklart

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Svår epilepsi Nyhetsbrev 308

Svår epilepsi Nyhetsbrev 308 Nyhetsbrev 308 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer som har barn med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer