Att samarbeta kring barn och ungdomar med ADHD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att samarbeta kring barn och ungdomar med ADHD"

Transkript

1 Att samarbeta kring barn och ungdomar med ADHD Agneta Hellström Sinus AB Agneta Hellström 1

2 Om samarbete Agneta Hellström 2

3 Varför behöver vi samarbeta kring barn med ADHD? Barn i riskzon viktigt med tidiga förebyggande insatser Behov av varandras kunskaper för att kunna förstå och hjälpa familjerna Komplexa problem kräver samarbete från olika discipliner Diagnos men vad händer sedan? Behov av gemensam inriktning och bättre samordning av omhändertagandet Agneta Hellström 3

4 Vad kan vara svårt i samarbetet? Olika synsätt på och bristande kunskap om problemet Bristande kunskap om varandras uppdrag och arbetsmetoder Otydlig ansvarsfördelning Brist på tid och resurser för att kunna samarbeta Organisatoriska hinder Agneta Hellström 4

5 Förutsättningar för samarbete Att båda parter är överens om syftet Tydligt avgränsade uppdrag och ansvarsområden Klart uttalade och realistiska förväntningar Tilltro till och respekt för varandras kompetens och arbetssätt Agneta Hellström 5

6 Förutsättningar för samarbete (forts) Att man har behov av varandra för att kunna göra ett bra jobb Att det lönar sig att man upplever resultat och hittar lösningar som blir bättre och effektivare än om var och en bara sköter sitt Att man har gemensamma kunskaper, synsätt och referensramar Agneta Hellström 6

7 Diagnosen ADHD Agneta Hellström 7

8 Vad är ADHD? ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder Internationellt vedertagen beteckning Agneta Hellström 8

9 ADHD - kärnsymptomen Uppmärksamhetsproblem Impulsivitet Hyperaktivitet Agneta Hellström 9

10 Diagnoskriterier (DSM-lV) Minst 6 av 9 symptom på ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet/impulsivitet Symptomen funnits i minst sex månader Vissa funktionshindrande symptom funnits före sju års ålder Funktionsnedsättning förorsakad av symptomen setts inom minst två områden (familj/skola) Andra orsaker till symptomen ska uteslutas Agneta Hellström 10

11 Vad innebär svårigheterna? Uppmärksamhetsproblemen (fokusera, hålla kvar, skifta, styra tillbaka uppmärksamheten) Impulsiviteten (inhibition, styra sig själv inifrån, viljestyrt beteende, tänka efter före) Överaktiviteten (aktivitetsreglering, ändamålsenlig aktivitetsnivå, lagomknappen ) Agneta Hellström 11

12 Olika typer av av ADHD ADHD av kombinerad typ ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist ( ADD) ADHD med huvudsakligen impulsivitet/överaktivitet Agneta Hellström 12

13 ADHD ser olika ut Stor variation mellan olika individer Tar sig olika uttryck i olika åldrar Svårighetsgraden och hur det utvecklas beror till viss del på omgivning och miljö Agneta Hellström 13

14 Andra utmärkande drag Oförutsägbara - bra och dåliga dagar Ojämn prestationsförmåga Bristande automatisering Svårt att följa regler och instruktioner Bristande tidsuppfattning Svårt att hålla flera saker i huvudet samtidigt Agneta Hellström 14

15 Andra utmärkande drag (forts) Tappar bort och glömmer sina tillhörigheter Svårt att organisera, planera och genomföra arbetsuppgifter utan stöd Osjälvständighet, bristande mognad Beroende av styrning men samtidigt svåra att styra Bristande problemlösningsförmåga Agneta Hellström 15

16 ADHD förekommer ofta tillsammans med: Inlärningssvårigheter (dyslexi, dyskalkyli) Tal- och språkstörningar Motoriska svårigheter, klumpighet Perceptionsstörningar Sömnstörningar Andra neuropsykiatriska tillstånd, t.ex. Aspergers syndrom, Tourette/Tics Agneta Hellström 16

17 Hur vanligt är ADHD? Agneta Hellström 17

18 Minst ett barn i varje klass 3-6 % av alla skolbarn uppfyller diagnoskriterierna för ADHD Ytterligare cirka 5 % har ADHDproblematik av lindrigare slag Agneta Hellström 18

19 Flickor och pojkar Agneta Hellström 19

20 Flickor upptäcks senare Flickor troligen underdiagnostiserade får inte sina svårigheter igenkända Det dröjer ofta längre tills de får diagnos Föräldrar ser mer svårigheter än vad lärare gör lärare missuppfattar ofta symtomen Likartad symtombild som hos pojkar beträffande uppmärksamhet men bättre impulskontroll mer inåtvända Agneta Hellström 20

21 ADHD ökar risken för: Sviktande självkänsla Kamratproblem/mobbning Trots, aggressivitet, uppförandeproblem Oro/ångest, nedstämdhet/depression Agneta Hellström 21

22 Förklaringsmodeller Agneta Hellström 22

23 Orsaker Orsakerna till ADHD är komplexa och det är mycket man inte vet Bakgrunden är neurologisk och ofta ärftlig Komplikationer under graviditet och förlossning, rökning under graviditet samt mycket låg födelsevikt kan också bidra Brister i uppväxtmijön kan inte orsaka ADHD Agneta Hellström 23

24 Brister i exekutiva funktioner Sidan 24 Brister i exekutiva funktioner Förmåga till självstyrning och självreglering - att självständigt och målinriktat kunna planera, organisera, genomföra och utvärdera resultatet av en handling Begränsad arbetsminneskapacitet Agneta Hellström 24

25 Neurobiologisk och genetisk förklaring Sidan 25 Nedsatt aktivitet/funktion i frontalloberna och de basala ganglierna Det är dessa delar av hjärnan som styr de exekutiva funktionerna För långsam impulsöverföring mellan hjärncellerna i dessa områden Kan i sin tur ha samband med avvikelser i vissa gener som styr dessa signalämnen Agneta Hellström 25

26 Avbildning av hjärnan Agneta Hellström 26

27 Impulsöverföringen i hjärnan Agneta Hellström 27

28 Förklaringsmodell ADHD på olika nivåer 6. Genetik Genetiska avvikelser 5. Biokemi Underskott/obalans av de signalämnen (dopamin och noradrenalin) som styr impulsöverföringen i hjärnan 4. Neurobiologi Nedsatt aktivitet i frontallober och basala ganglier för långsam impulsöverföring i de områden som svarar för exekutiva funktioner 3. Neuropsykologi Brister i exekutiva (utförande) funktioner och arbetsminne 2.Funktionsnedsättning Uppmärksamhetsproblem Bristande impulskontroll och aktivitetsreglering 1. Symptom Typiska ADHD-symptom enligt DSM-IV 26

29 Hur diagnostiseras ADHD hos barn? Agneta Hellström 29

30 Utredning för att förstå barnet Intervju med barnet, föräldrarna, information från lärare, psykologiska testningar och medicinsk undersökning Värdering av hur allvarliga svårigheterna är i förhållande till normaltillstånd Agneta Hellström 30

31 Stöd och behandling Agneta Hellström 31

32 Mål för stödinsatser Begränsa symptomen och förhindra allvarliga konsekvenser av funktionsnedsättningen Få hjälp att förstå och hantera svårigheterna Agneta Hellström 32

33 Vardagsbemötande Anpassade krav sänk med 30 % Uppmuntra och bekräfta ofta Enkla tydliga regler påminn proaktivt Minska på tjat och tillrättavisningar Överse med mycket- behåll lugnet Ge tydliga och kortfattade uppmaningar Instruktioner i flera steg åskådliggör Avgränsa och dela upp arbetsuppgifter i mindre delar Agneta Hellström 33

34 Vardagsbemötande Ge tät, påtaglig direkt återkoppling belöningssystem som förstärkning Hjälp att komma igång och avsluta Förebygg konflikter genom planering Skapa struktur i vardagen Använd kognitivt stöd Acceptera behovet av hjälpjag Agneta Hellström 34

35 Kognitivt stöd hjälpmedel i vardagen Webbaserade tjänster och gratisprogram En kalender som ger en bra översikt Enkla vardagsprodukter Mobiltelefonens olika funktioner Agneta Hellström 35

36 Vad är verksamt? Kombinerad behandling Läkemedelsbehandling Pedagogiska och psykosociala insatser Agneta Hellström 36

37 Läkemedelsbehandling Medel som förbättrar hjärnans impulsöverföring så att barnet får lättare att koncentrera sig och reglera aktivitetsnivån Ingen risk för beroende eller missbruk Viktigt att läkemedelsbehandlingen individualiseras Mer information se Läkemedelsverket Läkemedelsbehandling ska alltid kombineras med pedagogiska och psykosociala insatser Agneta Hellström 37

38 Föräldrastöd/familjestöd Information i anslutning till diagnos Föräldrautbildning i grupp Rådgivning i vardagsangelägenheter Familjerådgivning Praktisk hjälp Agneta Hellström 38

39 Information till barnet Anpassad information om vad ADHD innebär och hur man kan hantera sin funktionsnedsättning Agneta Hellström 39

40 Information till övrig familj och nätverk Syskon Mor- och farföräldrar Övrig släkt och vänner Agneta Hellström 40

41 Stöd i förskole-/skolsituationen Information, utbildning och handledning till lärare Anpassning av undervisningen och miljön Specialpedagogiskt stöd Assistent/resursperson Liten grupp Agneta Hellström 41

42 Funktionsförbättrande träning Arbetsminnesträning Social färdighetsträning Träning av vardagsfärdigheter Agneta Hellström 42

43 Viss effekt men inte tillräckligt säkerställd Omega 3 - fettsyror Neurofeedback Koståtgärder minska socker Var kritisk fråga efter vetenskapliga belägg! Agneta Hellström 43

44 Hur går det i vuxen ålder? Agneta Hellström 44

45 Försvinner inte men går att leva med ADHD växer vanligtvis inte bort men man kan lära sig leva med och hantera svårigheterna Viss ökad risk för psykiska och sociala problem men En förstående och stödjande omgivning och positiva personlighetsdrag ger goda chanser att klara sig bra i samhället Agneta Hellström 45

46 Hur kan vi samarbeta kring upptäckt, utredning och stödinsatser? Agneta Hellström 46

47 Upptäckt Förskola/BVC Pedagogisk kartläggning Psykologbedömn. Föräldrasamtal Pedagogiska åtgärder Remiss till utredning Skola/Elevhälsa Pedagogisk kartläggning Elevhälsa- bedömning (psykolog,läkare, specialpedagog) Föräldrasamtal Pedagogiska åtgärder Remiss till utredning Agneta Hellström 47

48 Utredning/diagnostik Landstinget (BUP eller barnmedicin) Diagnostisk utredning och funktionsbeskrivning Återgivning av utredningsresultatet till föräldrar, barnet själv samt till berörd personal i förskola/skola Förskola/skola Tolkning av utredningsresultatets konsekvenser för det pedagogiska arbetet Fortsatt dialog med föräldrar Agneta Hellström 48

49 Stöd och behandling Landstinget Medicinering Föräldrautbildning Rådgivning och stöd Intyg om vårdbidrag Hjälpmedel Konsultation till fsk. och skola Förskola/skola Anpassning av pedagogiska arbetssätt och undervisning IUP respektive åtgärdsprogram Handledning och fortbildning till lärare Bedömning av behov av extra resurser för särskilt stöd Agneta Hellström 49

50 Sociala stödinsatser Socialtjänsten Avlösarservice Stödfamilj Hjälp i hemmet Kontaktperson Försäkringskassan Vårdbidrag Tillfällig föräldrapenning för att gå på föräldrakurs Agneta Hellström 50

51 Sammanfattning Barn med ADHD är i riskzon för ogynnsam utveckling Utmanande föräldraskap och påfrestningar för hela familjen Viktigt att alla som möter barn och familj har kunskap om tillståndet Tidig upptäckt, diagnos och stödinsatser som underlättar vardagsfungerandet behövs- medicinering + psykosocialt stöd Nödvändigt att samarbeta kring omhändertagandet Agneta Hellström 51

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en samlingsbeteckning för olika former av uppmärksamhetssvårigheter. Det som ofta associeras till

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2007 Rebin klättrar som Spindelmannen Tema: ADHD Ansvarig utgivare har ordet: Fördomar skapar funktionshinder Innehåll Som en liten virvelvind 3-5 Vi kan

Läs mer

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete 2005 BUS Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter Rekommendationer och stöd BUS Medicinskt programarbete Innehåll 1. Förord... 3 Del 1 - Kunskapsdel och lägesbeskrivning 2. Program

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR Version 2 Dokumenttyp Vårdprogram Utfärdande PE Närsjukvården i Östergötland Utfärdande enheter Länspsykiatrin, Barn- och ungdomspsykiatrin samt Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Koncentrationssvårigheter Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Koncentrationssvårigheter vad är det? 2. Olika typer av koncentrationssvårigheter 3. Typiska problem

Läs mer

Laglig rätt men på olika sätt

Laglig rätt men på olika sätt Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildning Utbildningsvetenskap C 30 hp Examensarbete 15 h p Vårterminen 2011 Södertörns (Frivilligt: Programmet för xxx) Laglig

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Barn med ADHD i tandvården

Barn med ADHD i tandvården Barn med ADHD i tandvården MY BLOMQVIST Neuropsykiatriska funktionshinder är vanligt förekommande hos barn i skolåldern, och det vanligaste neuropsykiatriska funktionshindret är attention deficit hyperactivity

Läs mer

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13 Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se Aspekter på stöd i skolan Skolan är en viktig skyddsfaktor inte minst för barn med funktionsproblem Men också

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer

Skapat den: 2010-02-15

Skapat den: 2010-02-15 Skapat den: 2010-02-15 Ver. 2.1 1 Barn med inlärningssvårigheter med inriktning på barn med ADHD Ha struktur och förutsägbarhet i ditt handlande. Det du gör skall följa vissa mönster samt vara självklart

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD hos vuxna Utvecklingsrelaterade störningar i uppmärksamhet och aktivitetskontroll. Göteborg 18 november 2011 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning.

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

Arbetsmodell för hjälpmedel

Arbetsmodell för hjälpmedel Arbetsmodell för hjälpmedel Introduktion av hjälpmedel och kognitivt stöd vid ADHD För att man ska kunna bedöma vilka insatser som ska sättas in måste man först få en helhetsbild av hur personens vardag

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd Autismspektrumtillstånd Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt April 2013 (preliminär version webbpublicerad 13-03-20) SBU Statens beredning

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer