ANSER 2004:4. Vårdbidrag. Ett urval kammarrättsdomar 2000 juni 2004 avseende barn med neuropsykiatriska diagnoser. En rättsfallsöversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSER 2004:4. Vårdbidrag. Ett urval kammarrättsdomar 2000 juni 2004 avseende barn med neuropsykiatriska diagnoser. En rättsfallsöversikt"

Transkript

1 ANSER 2004:4 Vårdbidrag Ett urval kammarrättsdomar 2000 juni 2004 avseende barn med neuropsykiatriska diagnoser En rättsfallsöversikt

2 Under beteckningen RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET ANSER publicerar Riksförsäkringsverket bl. a. rättslägesanalyser och rättsfallsöversikter viktiga remissyttranden samt rapporter och framställningar till regeringen. Utgivare: Ombudsenheten Upplysningar: Carina Bindzau Tel Skriftserier som ges ut av Riksförsäkringsverket: RFV Föreskriver (RFFS) RFV Allmänna råd (RAR) RFV Vägledning RFV Analyserar RFV Anser RFV Informerar RFV Redovisar Författningar med bindande föreskrifter Allmänna råd om tillämpningen av författningar Beskrivning av författningsbestämmelser, allmänna råd, förarbeten, rättspraxis, exempel och kommentarer Resultat av utrednings- och utvärderingsarbete Tolkningar av rättsläget, uttalande om verkets åsikt i olika frågor och framställningar till regeringen Redovisning av statistik, upplysningar om regler, rutiner och praxis. Försäkringsanalyser och rapporter av mer begränsad omfattning Beställ hos: Riksförsäkringsverkets Kundtjänst Tfn Fax E-post: eller på Internet Tryck: Sjuhäradsbygdens tryckeri 2004

3 Datum Vår beteckning /2004-JO Till de allmänna försäkringskassorna Denna rättsfallsöversikt innehåller referat av domar från kammarrätterna om vårdbidrag till barn med neuropsykiatriska diagnoser. Domarna är meddelade under perioden 2000 juni Ny lagstiftning och senare rättsfall kan komma att förändra den bild som lämnas i denna översikt. Rättsfallsöversikten kan även läsas på rfv.se under Publikationer. På Riksförsäkringsverkets vägnar Helena Almström

4 Innehåll Inledning...7 Sammanfattning...9 Tidigare rättsfallsöversikter/analyser...10 Referat av domarna avseende ett barn...11 Inget vårdbidrag Ett fjärdedels vårdbidrag Halvt vårdbidrag Tre fjärdedels vårdbidrag Helt vårdbidrag Referat av domarna avseende två barn (flerbarnsprövning)...35 Kommentarer...41 Allmänt om domarna i denna översikt Allmänt om nivåerna Tidsperioder Ändringsfrekvens Kön Åldrar Diagnoser (ett barn) Merkostnader för ett barn Diagnos och merkostnader för två barn Olika typer av hjälp- och tillsynsbehov Andra omständigheter som påverkar vårdbidragets storlek Domar...50

5 Inledning I försäkringskassornas handläggning av vårdbidrag har gruppen föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder blivit en allt större grupp. Av Riksförsäkringsverkets rapport (RFV Analyserar 2002:2) framgår att denna grupp sedan 1998 är den största bland nybeviljade vårdbidrag. Största ökningen inom gruppen står föräldrar till barn med ADHD/DAMP för. I verkets fördjupningsstudie Ökning av antalet vårdbidrag perspektiv från flera myndigheter (RFV Anser 2003:2) presenterades ett antal faktorer som kan ligga bakom ökningen. Framför allt har kunskaperna om diagnoserna ökat; metodiken för att upptäcka, utreda och diagnostisera har förbättrats och utvecklats. Samtidigt informeras fler om samhällets stödformer. Men det pekades också på att det ökade trycket på barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet samt på svårigheter att få stöd i skolan och på att möjligheten att hjälpa barn inom ramen för de generella resurserna har minskat. Av rapporten framgick bland annat att 86 procent av barn med ADHD/DAMP var pojkar och att föräldrarna till barn med dessa diagnoser tenderade att beviljas genomgående låga ersättningsnivåer. I denna rättsfallsöversikt har Riksförsäkringsverkets ombudsenhet sammanställt avgöranden från kammarrätterna om vårdbidrag till föräldrar med barn som har neuropsykiatriska funktionshinder. Domarna har meddelats perioden 2000 juni 2004 och rör barn med autism, DAMP, ADHD, Tourettes syndrom och Aspergers syndrom och liknande diagnoser eller symtom. ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Man kan urskilja tre varianter; ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist, ADHD med huvudsakligen överaktivitet/impulsivitet och ADHD av kombinerad typ. ADHD överlappar till stor del begreppet DAMP som är en förkortning av Deficits in Attention, Motor Control and Perception. Domarna har delats in efter om det gäller ett eller två barn och därefter när det gäller ett barn efter vårdbidragets storlek. Syftet med översikten är att ge handläggarna på försäkringskassorna en överblick av hur kammarrätterna har bedömt dessa föräldrars rätt till vårdbidrag. Avsikten är alltså inte att presentera en mall för hur denna typ av ärenden ska bedömas. Liksom när det gäller barn med andra funktionshinder skiljer sig behovet mellan olika individer. Det visar inte minst sammanställningen i denna översikt. 7

6 Utgången i de mål som refereras i översikten är i hög grad beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Kammarrätternas bedömningar grundas på en sammanvägning av en mängd olika faktorer. Eftersom barnens behov av stöd och hjälp och föräldrarnas insatser oftast beskrivs mycket utförligt i domarna har vi valt att ta med ett urval av de angivna omständigheterna. Det kan även finnas omständigheter som inte nämns i domarna men som ändå påverkat bedömningarna. I många fall kan det vara svårt att veta vilka omständigheter som domstolen ansett vara av avgörande betydelse. Detta leder till att det inte går att uttala sig generellt om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att till exempel ett hjälp- och tillsynsbehov jämte eventuella merkostnader ska anses vara så omfattande att det motiverar helt, tre fjärdedels, halvt eller en fjärdedels vårdbidrag. Domarna refereras endast översiktlig och för att få en fullständig bild av domen hänvisas till respektive dom i fulltext. Det anges även om domen överklagats och om prövningstillstånd beviljats. Regeringsrätten har hittills inte meddelat dom i något av målen. 8

7 Sammanfattning I denna översikt har tagits med 27 domar från tiden 2000 juni Av domarna avser fyra stycken flerbarnsprövning (två barn) och de övriga vårdbidrag för ett barn. De flesta av barnen är 7 11 år gamla. I de flesta domarna handlar det om pojkar. Endast fyra avgöranden avser flickor. Endast i de fall barnet fått diagnosen autism har helt vårdbidrag beviljats. I tre av de fem fallen har RFV överklagat och yrkat att helt vårdbidrag ska utgå samt åberopat uttalande i en tidigare rättsfallsanalys (RFV Anser 1995:15). I två av de fyra domar varigenom tre fjärdedels vårdbidrag beviljats hade barnet autism eller autismliknande syndrom. I de flesta fallen har kammarrätterna funnit att halvt vårdbidrag ska utgå för ett barn med annan neuropsykiatrisk diagnos än autism. Det är inte ofta som merkostnaderna beskrivs och prövas mer ingående. De varierar mycket; i några fall har inga redovisats och i ett fall har drygt kr godtagits. I tre fall har en skattefri merkostnadsdel om 18 procent av prisbasbeloppet beviljats och i ett fall en skattefri merkostnadsdel om 36 procent av prisbasbeloppet då det gäller ett barn. I tre av de fyra avgöranden som avser två barn har en skattefri merkostnadsdel om 18 procent av prisbasbeloppet godtagits. Kammarrätten har i mer än hälften av avgörandena ändrat försäkringskassans beslut till den försäkrades förmån. Det är dock svårt att dra några generella slutsatser av de i översikten redovisade avgörandena. Motiveringarna är i de flesta fall sammanfattande. Kammarrätterna bedömer ofta att en förälder till följd barnets vård- och tillsynsbehov tillsammans med merkostnader har rätt till ett vårdbidrag med en viss nivå. 9

8 Tidigare rättsfallsöversikter/analyser RFV har tidigare gett ut tre rättsfallsöversikter/analyser om vårdbidrag med domar meddelade av Försäkringsöverdomstolen. RFV ANSER 1986:6 handlade om barn med diabetes. RFV ANSER 1989:3 handlade om barn med diabetes, Morbus Down och psykomotoriska handikapp, allergier och intoleranser, syn- och hörselnedsättning samt lymfatisk leukemi. I RFV ANSER 1995:15 redogjorde RFV bl.a. för tre domar med barn med autism. Verket drog den slutsatsen av dessa domar att även om en individuell bedömning givetvis måste göras autism hos barn i regel berättigade till helt vårdbidrag. 10

9 Referat av domarna avseende ett barn Inget vårdbidrag 1 Kammarrätten i Göteborgs dom den 20 november 2000 i mål nr Flicka, 11 år, med ADHD-symtom och hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning. Flickan hade anpassad studiegång (två dagar avkortad skoldag med hemuppgifter i stället). Hela klassen (30 elever) hade tillgång till en elevassistent som försökte hjälpa flickan mer än övriga elever. På grund av det stora antalet hemuppgifter hade mamman förkortat sin arbetstid till 62,5 procent, vilket medförde en inkomstförlust om kr per månad. Flickan hade även behov av vägledning och lugn och ro för att klara av skolarbetsbetinget i skolan. När vädret inte tillät att hon cyklade till och från skolan försökte föräldrarna i möjligaste mån att skjutsa henne. Föräldrarna oroades av att hennes färdväg till skolan gick över en mycket trafikerad korsning. Hon skötte sin hygien, på- och avklädning och kunde äta själv. Hon tog ingen medicin och det förelåg inte några kommuniceringsproblem. Mamman uppgav att dottern inte kunde lämnas ensam mer än minuter. Under denna tid kunde hon nå modern via mobiltelefon. Av läkarutlåtande framgick bland annat att flickan var ljudkänslig samt hade lätt att bli uttröttad och att få humörutbrott. Hon behövde inte särskild behandling eller träning och hade fått anpassad skolgång eftersom hon inte kunde vistas på fritidshem på eftermiddagarna. Försäkringskassan avslog i augusti 1999 mammans ansökan om vårdbidrag. Länsrätten, som beviljade mamman ett fjärdedels vårdbidrag, bedömde att flickan i huvudsak efter skoldagens slut behövde vård och tillsyn i en omfattning som inte var normalt för friska barn i motsvarande ålder. Försäkringskassan överklagade länsrättens dom och framhöll i kammarrätten att kommunen hade skyldighet att i erforderlig omfattning erbjuda en för den enskilde eleven lämplig skolbarnomsorg. Kammarrätten, som upphävde länsrättens dom och fastställde försäkringskassans beslut, bedömde att det ytterligare stöd flickan behövde utöver det som 11

10 kommunen enligt skollagen ska stå för inte kunde anses vara av den omfattningen att mamman var berättigad till vårdbidrag. Ett fjärdedels vårdbidrag 2 Kammarrätten i Stockholms dom den 18 oktober 2000 i mål nr Flicka, 8 år, med DAMP med övervägande uppmärksamhetsstörning och koncentrationssvårigheter. Hon blev lätt distraherad, hade svårt med tidsperspektiv, talade omoget och ställde konstiga frågor. Flickan hade behov av modern dygnet runt som måste tala om för henne vad hon skulle göra. Alla aktiviteter måste planeras i god tid. Mamman jobbade med dottern med ögahand funktioner och med att försöka få henne att förstå instruktioner. Av läkarutlåtande framgick bland annat följande. Flickan behövde vuxenstöd och lugn miljö för att kunna koncentrera sig. Hon behövde både i skola och hem mera hjälp och stöd än andra barn i hennes ålder. Hon utvecklades inte i samma takt som jämnåriga och var i behov av intensiv stöttning och handledning. Hon behövde också mycket mera hjälp med skolarbetet än andra jämnåriga barn. Försäkringskassan beviljade i september 1998 inte mamman fortsatt vårdbidrag. Hon hade tidigare haft ett fjärdedels vårdbidrag. Kassan godkände merkostnader med kr per år (resor, pedagogiskt lekmaterial och fördelat på 3 år dator). Länsrätten fann att merarbetet på grund av flickans funktionshinder uppgick till cirka 15 timmar per vecka. Mot denna bakgrund och då det inte fanns betydande merkostnader på grund av funktionshindret avslog länsrätten överklagandet. Mamman uppgav i kammarrätten bland annat att flickan inte kunde sova ensam utan kom över till henne varje natt. Hon var mycket mammabunden och extremt osäker. RFV anförde i yttrande på begäran av kammarrätten följande. I begreppet direkta vårdinsatser inryms behandling och träning, kommunikationsträning och kommunikation med barnet, stimulans, aktivering och motivationsinsatser samt vård och omvårdnad. Med begreppet merarbete avses vård- och tillsynsinsatser som barnets sjukdom eller funktionsnedsättning medför för föräldrarna men också annat merarbete i form av städning, klädvård, vård av hjälpmedel med mera. Till merarbete kan även 12

11 räknas läkarbesök eller inlärning av kommunikationsmetod för föräldrar såsom teckenspråk, punktskrift etc. Kammarrätten konstaterade att flickan framför allt hade behov av stöd med inlärning, läxläsning, aktivering och social träning och att hon var i behov av tillsyn, bland annat vid deltagande av olika aktiviteter som föranletts av hennes funktionshinder. Kammarrätten fann att flickans vård- och tillsynsbehov jämte merutgifter berättigade till ett fjärdedels vårdbidrag från och med mars Kammarrätten i Stockholms dom den 30 januari 2001 i mål nr Pojke, 9 år, med ADHD/DAMP. Pojken behövde vuxenstöd från det att han steg upp på morgonen tills han gick till skolan. Morgonrutinen tog cirka en timme. Mamman måste vara med honom när han klädde på sig, åt frukost, borstade tänderna, packade väskan och tog på sig ytterkläderna. Vissa dagar var hon tvungen att följa med honom för att överhuvudtaget få iväg honom till skolan. Han kom hem cirka och då måste hon finnas hemma och övervaka vad han gjorde. Han kunde bland annat sätta på spisplattor, tända tändstickor och ta fram knivar. Hon måste också bevaka honom när han var utomhus. Pojken var mycket känslig för förändringar och mycket tid gick till att förbereda honom. Han hade svårt med läxläsning varför detta tog mycket tid och kraft. Innan pojken gick och la sig måste mamman vara med vid duschning och tvättning. Rutinerna innan sänggående tog cirka en och en halv timme. Eftersom det var mycket problem för pojken i skolan gick mycket tid till skolkontakter. Han gick på barnhabilitering och i musikterapi samt hade kontakt med talpedagog och sjukgymnast. Av läkarutlåtandet framgick bland annat följande. Pojken var hyperaktiv och hade låg uthållighet. Han hade svårt att sitta stilla och koncentrera sig och var lättdistraherad och impulsiv. Han mådde bäst av regelbundna rutiner och blev orolig av förändringar. Han måste ständigt övervakas hemma vilket innebar bundenhet för mamman. Hyperaktiviteten gjorde också att han slet kläder och skor onormalt hårt och att han ofta slarvade bort klädesplagg och fritidsutrustning. Enligt sjukgymnast hade han även motoriska svårigheter. Han blev orolig av förändringar. Han reagerade positivt på medicinering (sedan 1999) med ökad koncentrationsförmåga och minskad överaktivitet. Han var beroende av stöd som kraftigt översteg vad som är normalt för barn i denna ålder. 13

12 Försäkringskassan beviljade i mars 1999 mamman ett fjärdedels vårdbidrag februari 1998 januari 2000 och godtog merkostnader med kr per år (kläder och tvätt). Länsrätten fann, mot bakgrund av vad som framkommit i målet om pojkens slitage av kläder och skor samt hans benägenhet att tappa bort och ha sönder saker, att familjen merkostnader för dessa poster uppgick till 50 procent av kostnaderna enligt Konsumentverkets beräkningar. Merkostnaderna uppgick, enligt länsrätten, således till per år. Utredningen visade vidare att pojken till följd av sin hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning var i behov av tillsyn och vård i större utsträckning än vad som var normalt för barn i samma ålder. Med hänsyn framför allt till den arbetsinsats som krävdes för att tillgodose pojkens behov samt till föräldrarnas bundenhet fann länsrätten att tillsyns- och vårdbehovet samt merkostnader till följd av pojkens funktionshinder var så omfattande att de medförde rätt till ett halvt vårdbidrag samt till skattefri merkostnadsdel med 18 procent av basbeloppet. Länsrättens ordförande var skiljaktig och ansåg att merkostnaderna inte skulle tas upp till högre belopp än kr per år och särskilt med hänsyn till det positiva resultatet som uppnåtts med medicineringen att rätt till högre än ett fjärdedels vårdbidrag inte förelåg. Kammarrätten, som inte ändrade länsrättens bedömning i fråga om den skattefria merkostnadsdelen, fann att pojkens behov av tillsyn och vård på grund av hyperaktivitet, impulsivitet och svårigheter med koncentration och koordination inte medförde rätt till högre ersättning än ett fjärdedels vårdbidrag. 4 Kammarrätten i Stockholms dom den 16 maj 2001 i mål nr Pojke, 11 år, med svår DAMP med Aspergers syndrom. Han hade dessutom viss beteendeproblematik och rädslor. Vidare hade han omogen motorik samt skriv- och lässvårigheter. Pojken gick i sjätte klass från hösten Han hade egen assistent i skolan. Han gick också på fritidsverksamhet. Av läkarutlåtande framgick bland annat följande. Pojken behövde hjälp med att ta på strumpor, i övrigt kunde han klara på- och avklädning själv om han ville, dock efter mycket påstötning. Han behövde vidare hjälp med dusch, hårtvätt och tandborstning. En gång i veckan fick han särskild gymnastik i skolan. Varje kväll fick han taktil massage för att bli lugn och kunna sova. Badträning rekommenderades och föräldrarna turades om att köra honom till badhus. Han måste motiveras att sitta stilla och göra läxor. Lillasyster kunde då inte vara hemma. Någon av föräldrarna fick ta med henne och göra något 14

13 annat utanför hemmet. Någon av föräldrarna måste följa med pojken till fritidsverksamhet och hämta honom. Han behövde ständig tillsyn. Han hade blivit starkare och slogs och bråkade mer än tidigare. Han kunde inte vara ensam hemma. Sänggåendet måste ske efter vissa rutiner. Han vaknade varje natt och någon av föräldrarna måste då sitta hos honom för att han skulle somna. Försäkringskassan beviljade i november 2000 mamman ett fjärdedels fortsatt vårdbidrag utan merkostnadsersättning för tiden mars 2000 februari Kassan godtog merkostnader med kr per år. Hon hade tidigare haft ett halvt vårdbidrag med merkostnadsersättning. Länsrätten fann, mot bakgrund av att mamman uppgett att besvären blivit värre i takt med stigande ålder och med hänsyn till att båda föräldrarna var engagerade, att halvt vårdbidrag skulle utgå. Rättens ordförande var skiljaktig och ansåg att ett fjärdedels vårdbidrag borde utgå. Kammarrätten konstaterade att försäkringskassan hade tagit hänsyn till mammans merarbete i form av taktil stimulering, pojkens behov av hjälp med dusch, hårtvätt och tandborstning, regelbunden badträning och behov av ritualer vid sänggåendet. Hänsyn hade också tagits till de ständiga konfliktlösningarna och hans oro och ängslan samt mammans regelbundna kontakt med skolan och fritids. Kammarrätten fann inte att det sammanlagda behovet av vård och tillsyn av pojken var av sådan omfattning att det medförde rätt till högre ersättning än ett fjärdedels vårdbidrag. Den omständigheten att han numera hade plats på ett annat fritidshem, som han dock inte ville gå till, föranledde inte annan bedömning. Kammarrättens dom överklagades till Regeringsrätten som inte meddelade prövningstillstånd, mål nr Halvt vårdbidrag 5 Kammarrätten i Stockholms dom den 31 januari 2000 i mål nr Pojke, 4 år, med misstänkt autism. I ett utlåtande av psykolog framhölls bland annat följande. Pojken behövde ha en mycket trygg omgivning med endast få personer omkring sig, i princip endast mamma, pappa och lillebror. Han var ointresserad av andra barn och 15

14 det vore snarast olämpligt att placera honom på till exempel daghem eller hos dagmamma. Av läkarutlåtande framgick bland annat följande. Vid fyraårskontroll klarade pojken inte de grov- och finmotoriska momenten. Pojken hade kontakt med psykolog på PBU. Man diskuterade att eventuellt ordna plats på ett specialdaghem. Pojken hade problem i kontakten med andra barn. Han hade ibland mycket kraftiga affektutbrott. Han hade också en tendens att fastna i vissa sysselsättningar samt uppvisade en viss rigiditet. Han hade försenad psykomotorisk utveckling och avvikande beteende. På grund av sin försenade utveckling krävde han betydligt mera hjälp i olika ADL-aktiviteter än andra barn i samma ålder. På grund av sina kontaktsvårigheter krävde han också extra mycket vuxenstöd. På grund av sin försenade utveckling krävde han extra stimulans och pedagogisk träning. Försäkringskassan avslog i mars 1998 mammans ansökan om vårdbidrag. Länsrätten ändrade inte försäkringskassan beslut. Mamman överklagade länsrättens dom. Försäkringskassan medgav bifall i sådan mån att mamman var berättigad till ett halvt vårdbidrag. Kassan framhöll att psykologutlåtandet inte hade föredragits för försäkringsläkaren och att försäkringsläkaren ansåg att pojken hade en beteendeavvikelse som tydde på störning inom autismområdet. Kammarrätten konstaterade att pojken behövde hjälp med att ta av och på sig kläderna, hjälp med att tvätta sig och borsta tänderna samt att han hade svårt för att ta mot instruktioner och var mycket beroende av sin mamma. Av utredningen framgick vidare att pojken nu vistades på ett daghem med en resursperson. Enligt kammarrättens mening kunde det av utredningen inte anses framgå att pojken var berättigad till mer än ett halvt vårdbidrag. 6 Kammarrätten i Göteborg den 13 juni 2000 i mål nr Pojke, 7 år, med DAMP med autistiska drag. Mamman arbetade deltid, 80 procent. Pappan arbetade heltid. Pojken ville inte vara ensam i ett rum utan krävde ständig uppmärksamhet av mamman eller pappan och måste ständigt aktiveras annars gick han in i sin egen värld av fantasifigurer. Han lekte ibland med sin lillasyster men lämnade i övrigt inte sina föräldrar. Han ville aldrig gå ut ensam. På morgonen var han trött och hade svårt att komma upp. Han behövde hjälp med att tvätta och klä sig och gå på toaletten. Han måste följas till förskolan (under 1999) och hämtades varje dag då han inte vågade 16

15 gå ensam. Frukost åt han i skolan. Han hade mycket litet behov av att leka med sina skolkamrater. På kvällen var det en lång procedur innan han kom i säng och han somnade sent. Han kissade ofta på sig under natten. Ibland hade han mardrömmar och hade då behov av att någon av föräldrarna låg bredvid honom. Han slog ofta sönder saker i hemmet. Han började i skolan Försäkringskassan beviljade i maj 1999 mamman ett fjärdedels vårdbidrag. Försäkringskassan godkände merkostnader med kr per år. Kostnad för hyra av dator godtogs inte. Länsrätten framhöll att pojken till stor del av dagen vistades utanför hemmet och det fick bedömas att vård- och tillsynsbehovet tillgodosågs genom insatser i förskolan, där han bland annat hade en personlig assistent. Länsrätten ändrade inte försäkringskassans beslut. I kammarrätten ingivna läkarutlåtanden framhölls bland annat följande. Pojken hade avsevärt förändrat sitt beteende och gått in i ett ritualbeteende och fastnat i en värld som han måste hjälpas ut ur. Han hade en sammansatt problematik med inslag av uppmärksamhetsbrist, motorisk omognad, ojämn begåvning, autistiska /aspergerlika drag, tvångsproblematik och tics och det förelåg en synnerligen krävande situation för föräldrarna. Kammarrätten bedömde att utredningen gav vid handen att pojken var i behov av sådan särskild tillsyn och vård som utgjorde förutsättning för att erhålla vårdbidrag. Tillsynsbehovet innebar i stor utsträckning att pojken måste stå under ständig uppsikt och motiveras till olika sysselsättningar. Även om han en stor del av dagen vistades utanför hemmet i skolan och på fritidshem framgick det att vård- och tillsynsbehovet i hemmet var omfattande. En samlad bedömning motiverade ett halvt vårdbidrag under den aktuella perioden november 1998 oktober Kammarrätten i Göteborgs dom den 22 april 2002 i mål nr Pojke, 14 år, med Aspergers syndrom. Av läkarutlåtande framgick bland annat följande. Pojken hade genomsnittlig jämn begåvning. Han hade dock problem med att acceptera krav och finna motivation att utföra uppgifter. Han låste sig och det hände ofta att han vägrade delta/utföra tänkt aktivitet. Han hade svårigheter med koncentration, långsamt arbetstempo och en mycket långsam inlärningsprocess. Det var ibland omöjligt för honom att acceptera förändringar och nya rutiner. Han 17

16 gick i specialklass. Han behövde ofta stöd för att gå till skolan. Föräldrarna behövde hjälpa honom, övertala och närmast tvinga honom att ta på sig kläder anpassade efter årstid. Han behövde föräldrarnas hjälp på närmast kontinuerligt sätt för att lära sig sociala regler och samspel. Försäkringskassan beviljade i november 1999 mamman ett fjärdedels vårdbidrag från och med februari Länsrätten gjorde bland annat följande bedömning. Kostnad om 200 kr för en extra skolresa var direkt orsakad av pojkens funktionshinder. Färdig mat och coca cola var vanligen förekommande även i familjer med barn utan funktionshinder. Kostnad för alternativ sysselsättning (resa till fjällen) ansågs normalt för ett fritidsintresse av denna art. Kostnad för oanvända kläder bedömdes heller inte som en direkt merkostnad. Länsrätten fann att omfattningen av tillsyns- och vårdbehovet tillsammans med merkostnader berättigade till ett fjärdedels vårdbidrag. Av psykologutlåtande framgick bland annat följande. Pojkens funktionshinder manifesterade sig främst i mentala låsningar som helt och hållet blockerade honom. En annan följd av hans funktionshinder var en mycket stark rigiditet i tänkandet. Han hade således svårt att tänka om, att hitta alternativa lösningar på problem eller att acceptera andra människors förklaringar och bevekelsegrunder. När verkligheten ändå försökte tvinga honom att tänka om reagerade han ofta med totalblockering. Då låste han sig för all förändring. Konsekvenserna blev oproportionerliga och krävde insatser främst från föräldrarna, men även från skolans personal, i en omfattning som andra inte kunde göra sig en föreställning om. Alla dessa låsningar krävde omfattande, svåra och tidskrävande insatser av föräldrarna och av skolans personal. Kammarrätten gjorde följande bedömning. Av handlingarna framgick det att pojken på grund av sin beteendeproblematik hade mycket stora svårigheter att acceptera krav, förändringar och omställningar i vardagen. Detta medförde omfattande insatser bland annat i form av förberedelser från föräldrarnas sida. Vidare behövde han hjälp och tillsyn som ett mycket yngre barn. Pojkens behov av särskild tillsyn och vård var tidsmässigt av sådan omfattning att det motiverade ett halvt vårdbidrag. 8 Kammarrätten i Stockholms dom den 6 maj 2002 i mål nr Pojke, 6 år, hyperaktiv med psykomotorisk utvecklingsstörning. Han behövde hjälp med på- och avklädning, att tvätta sig, i toalettsituationer samt hjälp 18

17 med att äta med mera. Han var i behov av ständig tillsyn och kunde inte lämnas ensam varken inom- eller utomhus. Han fick ofta utbrott, skrek, grät och kastade sig på marken. Föräldrarna tränade honom och han behövde motivation för att aktivera sig. Han kom ofta i konflikt med andra barn. Han hade svårt för att somna. En vuxen måste ligga hos honom hela natten. Han fick sömnmedicin och hade börjat prova på amfetamin i lugnande syfte. Någon märkbar effekt av amfetaminet hade ännu inte börjat märkas enligt mamman. Han gick i särskola. Av läkarutlåtande framgick bland annat att pojken hade svårt med gränssättning och ändring av rutiner. Han hade dåligt kortminne och hade svårt att förstå innebörden i mycket av vad han sa. Försäkringskassan beviljade i november 2001 mamman ett fjärdedels vårdbidrag november 2000 oktober Kassan beaktade merkostnader om kr per år. Länsrätten beviljade mamman ett halvt vårdbidrag. Rättens ordförande anmälde skiljaktig mening och fann att det inte gjorts sannolikt att tillsyns- och vårdbehovet uppgick till sådan nivå att halvt vårdbidrag borde utgå. Kammarrätten fann att pojken i jämförelse med vad som kan anses normalt för ett barn i hans ålder hade ett mycket omfattande vård- och tillsynsbehov. Han behövde hjälp med av- och påklädning, toalettbesök och måltider. Han behövde motorisk träning och stöd i sin kommunikation. Därutöver måste han hållas under ständig uppsikt på grund av sin hyperaktivitet. Pojken band därför upp sina föräldrar under en avsevärd del av dygnet. Även med beaktande av att en viss del av pojkens vård- och tillsynsbehov tillgodosågs genom skolan hade han behov av sådan omfattning att de inte kunde tillgodoses med mindre än ett halvt vårdbidrag. 9 Kammarrätten i Sundsvalls dom den 27 maj 2002 i mål nr Flicka, 11 år, med MBD/DAMP-syndrom samt försenad tal- och språkutveckling, svårbemästrade aggressionsutbrott och för åldern onormal sexualdrift. Flickan behövde hjälp med sin personliga hygien, att borsta tänderna, kamma sig, torka sig efter toalettbesök, hjälp vid val av kläder samt med att knyta och knäppa. Sedan mamman börjat arbeta hade flickan börjat slå sönder saker. Mamman tvingades att åka hem från arbetet. 19

18 Av läkarutlåtanden framgår bland annat följande. Flickan fick häftiga aggressionsutbrott framför allt hemma, mot syskonen och mamman. Flickan hade stora besvär med att göra skolarbetet. På grund av hon levde ut sin sexualdrift på ett hämningslöst sätt måste mamman hålla ett öga på detta och hela tiden tillrättavisa henne. Mamman måste också kontrollera flickans tjuvätande så att hon inte gick upp i vikt. Flickan var överviktig. Försäkringskassan beviljade i december 2000 mamman fortsatt halvt vårdbidrag oktober 2000 september Länsrätten upphävde försäkringskassans beslut och beviljade mamman tre fjärdedels vårdbidrag. Kammarrätten konstaterade bland annat att det förelåg en ökad bundenhet för mamman under helger och skollov jämfört med då hon förut beviljades ett halvt vårdbidrag, men att utredningen inte utgjorde tillräckligt stöd för att flickans vård- och tillsynsbehov var av den art och omfattning som krävs för att tre fjärdedels vårdbidrag ska utgå. Kammarrättens dom överklagade till Regeringsrätten som inte meddelade prövningstillstånd, mål nr Kammarrätten i Sundsvalls dom den 11 juli 2002 i mål nr Pojke, 5 år, med osäker neurologisk diagnos. Han gick i skola Försäkringskassan beviljade i oktober 2000 mamman ett halvt vårdbidrag från och med juli Kassan godtog kr i merkostnader (kostnader för avgifter i samband med utflykter). Enligt ett i länsrätten ingivet läkarintyg hade pojken från tvåårsåldern haft svårigheter med att vara med andra barn och råkade lätt i luven på dem. Han hade koncentrationssvårigheter, mest märkbara i närvaro av andra barn. Det gick betydligt bättre med vuxna. Pojken hade vidare svårigheter med kommunikation och samspel i situationer där strikta strukturerade betingelser förelåg. Mamman, som var arbetssökande, befanns under nuvarande betingelser inte kunna arbeta mer än deltid. Länsrätten ändrade inte försäkringskassans beslut. 20

19 Mamman framhöll i kammarrätten bland annat att det flera gånger om dagen uppstod konflikter mellan sonen och kamrater och lärare och att hon måste arbeta deltid eftersom hon bara uppbar halvt vårdbidrag. Kammarrätten konstaterade att pojken behövde mer aktiv tillsyn än andra barn i samma ålder. Det hade inte framkommit att det förelåg inkomstbortfall på grund av uteblivet förvärvsarbete. Visst annat samhällsstöd förelåg vid tidpunkten för försäkringskassans prövning. Kammarrätten fann vid en samlad bedömning, där även mammans önskan om att minska sin arbetstid vägts in, att det beviljade vårdbidraget skäligen tillgodosåg familjens behov under rådande förhållanden. 11 Kammarrättens i Sundsvalls dom den 9 oktober 2002 i mål nr Pojke, 14 år, med svår MBD/Damp-syndrom med hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter samt problem med motorik och perception. Försäkringskassan beviljade i november 2001 mamman halvt vårdbidrag september 2001 augusti Länsrätten ansåg att utredningen i målet visade att pojkens behov av aktiv tillsyn grundade rätt till tre fjärdedels vårdbidrag. I kammarrätten anförde mamman bland annat följande. Det fungerade inte bra för pojken i skolan med kamrater och lärare. Han hade inga kompisar och var väldigt tyst och osäker samt i behov av stöd och hjälp. Hon besökte ofta skolan för att pojken skulle få råd och stöd av henne samt för att hålla sig á jour med vad som hände i skolan. Det krävdes otaliga telefonsamtal. Skolan tillgodosåg inte pojkens särskilda behov. Han klarade inte av att komma iväg till skolan på egen hand. Det skulle vara förödande för pojken att vara ensam med sin lillasyster när han kom hem från skolan. Kammarrätten bedömde att den medicinska utredningen i målet och vad i övrigt framkommit inte gav stöd för att pojkens tillsyns- och vårdbehov var av den art och omfattning som krävs för att tre fjärdedels vårdbidrag ska utgå. Kammarrättens dom överklagades till Regeringsrätten som inte meddelade prövningstillstånd, mål nr

20 12 Kammarrätten i Sundsvalls dom den 8 augusti 2003 i mål nr Pojke, 12 år, med infantil autism med låg begåvning. Familjen hade avlastning i familjhem varannan helg torsdag till söndag, kontaktperson för pojken och avlösarservice vid behov. Pojken hade även vistats i familjehem under längre perioder. Han gick i särskola. Mamman hade hel förtidspension. Av läkarutlåtande framgick bland annat följande. Pojken behövde mycket hjälp och stöd i dagliga aktiviteter. Han hamnade ofta i konflikter. Han saknade tidsuppfattning. Han behövde hjälp och påminnelse beträffande hygien. Extra tvätt uppkom på grund av inkontinens. Han hade en rad kontakter med olika personer inom habilitering, PBU, skola och tandvård. Han kunde inte lämnas ensam och behövde hjälp med att klara olika sociala situationer och med att på rätt sätt kunna tolka kommunikation med andra människor. Han behövde ADL-träning. Försäkringskassan beviljade i april 2001 mamman ett fjärdedels vårdbidrag från och med februari Kassan godtog merkostnader med 760 kr per år (tvätt, telefon och medlemsavgift RBU). Kostnader för social träning gällande olika fritidsaktiviteter, avgift till idrottsförening, simträning och lägervistelse godtogs inte utan bedömdes som normalt förekommande kostnader i barnfamiljer. Inte heller kostnader för tvättmaskin, förhöjd elkostnad bedömdes vara kostnad som kunde kunde godtas som merkostnad på grund av funktionshinder. Länsrätten, som inte fann skäl att betvivla att ytterligare merkostnader förelåg för till exempel klädslitage, sängkläder med mera men inte bedömde att de översteg 18 procent av basbeloppet, ansåg att en sammanvägning av omständigheterna i målet inte visade att vård- och tillsynsbehovet var sådana att mer än ett fjärdedels vårdbidrag skulle utgå. I kammarrätten framhölls att han var på korttidshem två dygn/månad och hade korttidstillsyn på fritidshem. I kammarrätten hade försäkringskassan medgett halvt vårdbidrag. Kammarrätten fann med hänsyn till att pojken hade ett tämligen omfattande samhällsstöd att mamman inte var berättigad till mer än ett halvt vårdbidrag. Kammarrättens dom har överklagats till Regeringsrätten som ännu inte tagit ställning till överklagandet, mål nr

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 29 november 2005

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2 1/12 2004 ADHD och autism Björn Kadesjö Vad är ADHD? 1 ADHD i olika åldrar 1 Så vanligt är ADHD 2 Samtidiga problem 2 Orsaker till ADHD 3 Behandling 3 ADHD och autism 4 Vad är ADHD? ADHD (attention deficit/hyperactivity

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

DOM 2012-05- 2 8. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten 405 12 Göteborg

DOM 2012-05- 2 8. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2012-05- 2 8 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 6599-11 KLAGANDE Ställföreträdare: MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten 405 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd 2013-03-12 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd MOTPART Ombud: Elin Hallman Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2017 KLAGANDE Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 701 13 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

Underhållsstöd ANSER 2003:3

Underhållsstöd ANSER 2003:3 ANSER 2003:3 Underhållsstöd Ett urval kammarrättsdomar tiden november 2000 februari 2003 som gäller underhållsstöd och växelvis boende, sammanboende föräldrar och sammanboende barn-föräldrar Under beteckningen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget Skäpplandsgatan 1 C 703 46 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

Lathund för ansökan om vårdbidrag

Lathund för ansökan om vårdbidrag april 2003 Lathund för ansökan om vårdbidrag Innehållsförteckning Del I 1. Inledning 2. Vem kan få vårdbidrag? 3. Hur stort vårdbidrag kan man få? 4. Hur ansöker man om vårdbidrag? 5. Vad gör man om man

Läs mer

DOM. 2014 -ns- o 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun

DOM. 2014 -ns- o 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun KAARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2014 -ns- o 4 eddelad i Göteborg Sida I (3) ål nr 5925-13 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART Ombud: Jurist Patricia Escalante

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om vårdbidrag; RAR 2002:15 beslutade den 2 december 2002. Riksförsäkringsverket beslutar

Läs mer

DOM. 2013-11-25 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL Care AB Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen

DOM. 2013-11-25 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL Care AB Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen KMMRRÄTTEN vdelning 6 2013-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 422-13 KLGNDE Ombud: Zina Karamyani RTFL Care B Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen MOTPRT Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 503

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 4 oktober

Läs mer

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : 2014-06- 2 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1111-14 Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden

Läs mer

DOM. 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö

DOM. 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) Mål nr 5567-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A KAMMARRÄTTEN Avdelning 05 2014-11-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 3349-14 KLAGANDE M Ombud: Advokat Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Lagrum: 5 och 6 lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Lagrum: 5 och 6 lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag HFD 2014 ref 17 Fråga om hur handikappersättning ska beräknas när en försäkrad som har rätt till garanterad ersättning till följd av dövhet eller grav hörselskada ansöker om högre ersättning på grund av

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund KUNSKAP GÖR SKILLNAD Katherine Wiklund TILLGÄNGLIGHET Fysisk miljö Psykosocial miljö Kommunikation Information Bemötande Attityder TILLGÄNGLIGHET OM Lättillgängligt Mångfald Demokrati Glädje Oberoende

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2016 Ref 56 HFD 2016 ref. 56 En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 3 maj 2013 i mål nr , se bilaga A

DOM Meddelad i Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 3 maj 2013 i mål nr , se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2014-02-0 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 3102-13 KLAGANDE Stadsdelsförva!tningen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs kommun Box 16 412 21 Västra Frölunda MOTPART Vårdnadshavare:

Läs mer

DOM. 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall. Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

DOM. 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall. Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm DOM 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall Mål nr 2737-12 Sida 1 (5) KLAGANDE B Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska

Läs mer

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 2013-12-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 4128-13 KLAGANDE OC MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART OC KLAGANDE Vårdnadshavare: ÖVERKLAGAT

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Assistansersättning Domar t.o.m. juni 2000

Assistansersättning Domar t.o.m. juni 2000 RFV Anser 2000:5 Assistansersättning Domar t.o.m. juni 2000 Rättslägesöversikt RFV ANSER Under beteckningen RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET ANSER publicerar Riksförsäkringsverket bl a rättslägesanalyser och rättsfallsöversikter

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

En utredning görs som mynnar ut i en ADHD diagnos med drag av Autism.

En utredning görs som mynnar ut i en ADHD diagnos med drag av Autism. Kalle växer upp med mor, far och en yngre broder. Tidigt märker man att Kalle inte är som alla andra, han är överaktiv, har svårt i kontakten med andra barn, lyssnar inte på föräldrarna, rymmer och försvinner.

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog stina.jarvholm@vgregion.se Koncentrationssvårigheter, Vem/vad menar vi? Stora varaktiga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 12 juni 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 mars

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Ursprunglig ansökan Greta Andersson ansöker om särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen.

Ursprunglig ansökan Greta Andersson ansöker om särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen. EXEMPELUTREDNING UTBILDNING SÄRSKILT BOENDE Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

Information om. ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska.

Information om. ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska. Information om ADHD och Concerta Vad är ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska. ADHD är ett väl dokumenterat och

Läs mer

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 - ;.. KAMMARRÄTTN I GÖTBORG 2011-11 2 I Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 4931-10 KLAGAND MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka ÖVRKLAGAT AVGÖRAND Förvaltningsrätten

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

HFD 2013 ref 76. Lagrum: 13 kap. 30 och 31 socialförsäkringsbalken (2010:110)

HFD 2013 ref 76. Lagrum: 13 kap. 30 och 31 socialförsäkringsbalken (2010:110) HFD 2013 ref 76 Fråga om förutsättningarna för rätt till tillfällig föräldrapenning på obegränsad tid för vård av ett barn som efter avslutad behandling av en allvarlig sjukdom behövt intensiv träning

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Försäkringskassan Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Hjärnkraft 170529 Mathias Holmlund 010 116 3493 mathias.holmlund@forsakringskassan.se Sid 1 2017 Funktionsnedsättning Innehåll Översiktlig

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM io l?/-10- oq. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun

DOM io l?/-10- oq. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun KAARRÄTTEN I SUNDSVALL io l?/-10- oq eddelad i Sundsvall Sida 1 (3) ål nr 827-14 KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun OTPART. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Faluns dom den 5 mars

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2017-01-10 Träffa din handläggare Om du eller dina föräldrar vill ansöka om stöd får ni

Läs mer

DOM 2011-03- 3 0. Meddelad i Göteborg. SAKEN Assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning

DOM 2011-03- 3 0. Meddelad i Göteborg. SAKEN Assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning f.. KAMMARRÄTTEN I _). GÖTEBORG Avdelning 1, 2011-03- 3 0 Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) >< Mål nr 233-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 20 december 2016 följande dom (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 20 december 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 86 En förälder till ett kroniskt sjukt barn har inte rätt till tillfällig föräldrapenning vid vård av barnet då barnets anpassade förskola är stängd och kommunen inte erbjuder något lämpligt

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2010 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 16 november

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

DOM zon -m. 2 't. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Säffle kommun. Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303

DOM zon -m. 2 't. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Säffle kommun. Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 OM zon -m - 2 't Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 1172-12 KLAGANE Socialnämnden i Säffle kommun 661 80 Säffle MOTPART n Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i

Läs mer

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem kan ansöka? I lagboken står det vilka personer som kan få stöd och hjälp enligt LSS. 1. Personer med utvecklingsstörning, autism

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 februari 2012 KLAGANDE Socialnämnden i Trelleborgs kommun Box 63 231 21 Trelleborg MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV

Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV REDOVISAR 2003:2 Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV Enheten för statistik 2003-07-01 Upplysningar: Christian Elvhage 08-786 95 40 christian.elvhage@rfv.sfa.se Ola Rylander 08-786 95

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Förväntningsdokument. Mesta skola

Förväntningsdokument. Mesta skola Förväntningsdokument Mesta skola Reviderad 2012 Vårt förväntningsdokument är framtaget i diskussion med elever, föräldrar och skolans personal. Syftet är att öka, underlätta och tydliggöra samarbetet mellan

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Lek. Undersökande lek Symbollekar och fantasilekar

Lek. Undersökande lek Symbollekar och fantasilekar FUNGERANDE VARDAG Lek Undersökande lek Symbollekar och fantasilekar Innan det blir lek Att ha trygga relationer Att bli lekt med att vara betydelsefull Att uppleva intersubjektivitet att lekupplevelsen

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Enhet 2 DOM 2014-09-24 Meddelad i Linköping Mål nr 1235-14 1 KLAGANDE Rickard Bohlin Jansson, 040322-4298 Tegelbruksgatan 22 D 644 33 Torshälla Vårdnadshavare: Britt Jansson

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Hjälp med andra personliga behov ska i någon mening vara kvalificerad för att ge rätt till assistansersättning.

Läs mer