ANSER 2004:4. Vårdbidrag. Ett urval kammarrättsdomar 2000 juni 2004 avseende barn med neuropsykiatriska diagnoser. En rättsfallsöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSER 2004:4. Vårdbidrag. Ett urval kammarrättsdomar 2000 juni 2004 avseende barn med neuropsykiatriska diagnoser. En rättsfallsöversikt"

Transkript

1 ANSER 2004:4 Vårdbidrag Ett urval kammarrättsdomar 2000 juni 2004 avseende barn med neuropsykiatriska diagnoser En rättsfallsöversikt

2 Under beteckningen RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET ANSER publicerar Riksförsäkringsverket bl. a. rättslägesanalyser och rättsfallsöversikter viktiga remissyttranden samt rapporter och framställningar till regeringen. Utgivare: Ombudsenheten Upplysningar: Carina Bindzau Tel Skriftserier som ges ut av Riksförsäkringsverket: RFV Föreskriver (RFFS) RFV Allmänna råd (RAR) RFV Vägledning RFV Analyserar RFV Anser RFV Informerar RFV Redovisar Författningar med bindande föreskrifter Allmänna råd om tillämpningen av författningar Beskrivning av författningsbestämmelser, allmänna råd, förarbeten, rättspraxis, exempel och kommentarer Resultat av utrednings- och utvärderingsarbete Tolkningar av rättsläget, uttalande om verkets åsikt i olika frågor och framställningar till regeringen Redovisning av statistik, upplysningar om regler, rutiner och praxis. Försäkringsanalyser och rapporter av mer begränsad omfattning Beställ hos: Riksförsäkringsverkets Kundtjänst Tfn Fax E-post: eller på Internet Tryck: Sjuhäradsbygdens tryckeri 2004

3 Datum Vår beteckning /2004-JO Till de allmänna försäkringskassorna Denna rättsfallsöversikt innehåller referat av domar från kammarrätterna om vårdbidrag till barn med neuropsykiatriska diagnoser. Domarna är meddelade under perioden 2000 juni Ny lagstiftning och senare rättsfall kan komma att förändra den bild som lämnas i denna översikt. Rättsfallsöversikten kan även läsas på rfv.se under Publikationer. På Riksförsäkringsverkets vägnar Helena Almström

4 Innehåll Inledning...7 Sammanfattning...9 Tidigare rättsfallsöversikter/analyser...10 Referat av domarna avseende ett barn...11 Inget vårdbidrag Ett fjärdedels vårdbidrag Halvt vårdbidrag Tre fjärdedels vårdbidrag Helt vårdbidrag Referat av domarna avseende två barn (flerbarnsprövning)...35 Kommentarer...41 Allmänt om domarna i denna översikt Allmänt om nivåerna Tidsperioder Ändringsfrekvens Kön Åldrar Diagnoser (ett barn) Merkostnader för ett barn Diagnos och merkostnader för två barn Olika typer av hjälp- och tillsynsbehov Andra omständigheter som påverkar vårdbidragets storlek Domar...50

5 Inledning I försäkringskassornas handläggning av vårdbidrag har gruppen föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder blivit en allt större grupp. Av Riksförsäkringsverkets rapport (RFV Analyserar 2002:2) framgår att denna grupp sedan 1998 är den största bland nybeviljade vårdbidrag. Största ökningen inom gruppen står föräldrar till barn med ADHD/DAMP för. I verkets fördjupningsstudie Ökning av antalet vårdbidrag perspektiv från flera myndigheter (RFV Anser 2003:2) presenterades ett antal faktorer som kan ligga bakom ökningen. Framför allt har kunskaperna om diagnoserna ökat; metodiken för att upptäcka, utreda och diagnostisera har förbättrats och utvecklats. Samtidigt informeras fler om samhällets stödformer. Men det pekades också på att det ökade trycket på barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet samt på svårigheter att få stöd i skolan och på att möjligheten att hjälpa barn inom ramen för de generella resurserna har minskat. Av rapporten framgick bland annat att 86 procent av barn med ADHD/DAMP var pojkar och att föräldrarna till barn med dessa diagnoser tenderade att beviljas genomgående låga ersättningsnivåer. I denna rättsfallsöversikt har Riksförsäkringsverkets ombudsenhet sammanställt avgöranden från kammarrätterna om vårdbidrag till föräldrar med barn som har neuropsykiatriska funktionshinder. Domarna har meddelats perioden 2000 juni 2004 och rör barn med autism, DAMP, ADHD, Tourettes syndrom och Aspergers syndrom och liknande diagnoser eller symtom. ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Man kan urskilja tre varianter; ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist, ADHD med huvudsakligen överaktivitet/impulsivitet och ADHD av kombinerad typ. ADHD överlappar till stor del begreppet DAMP som är en förkortning av Deficits in Attention, Motor Control and Perception. Domarna har delats in efter om det gäller ett eller två barn och därefter när det gäller ett barn efter vårdbidragets storlek. Syftet med översikten är att ge handläggarna på försäkringskassorna en överblick av hur kammarrätterna har bedömt dessa föräldrars rätt till vårdbidrag. Avsikten är alltså inte att presentera en mall för hur denna typ av ärenden ska bedömas. Liksom när det gäller barn med andra funktionshinder skiljer sig behovet mellan olika individer. Det visar inte minst sammanställningen i denna översikt. 7

6 Utgången i de mål som refereras i översikten är i hög grad beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Kammarrätternas bedömningar grundas på en sammanvägning av en mängd olika faktorer. Eftersom barnens behov av stöd och hjälp och föräldrarnas insatser oftast beskrivs mycket utförligt i domarna har vi valt att ta med ett urval av de angivna omständigheterna. Det kan även finnas omständigheter som inte nämns i domarna men som ändå påverkat bedömningarna. I många fall kan det vara svårt att veta vilka omständigheter som domstolen ansett vara av avgörande betydelse. Detta leder till att det inte går att uttala sig generellt om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att till exempel ett hjälp- och tillsynsbehov jämte eventuella merkostnader ska anses vara så omfattande att det motiverar helt, tre fjärdedels, halvt eller en fjärdedels vårdbidrag. Domarna refereras endast översiktlig och för att få en fullständig bild av domen hänvisas till respektive dom i fulltext. Det anges även om domen överklagats och om prövningstillstånd beviljats. Regeringsrätten har hittills inte meddelat dom i något av målen. 8

7 Sammanfattning I denna översikt har tagits med 27 domar från tiden 2000 juni Av domarna avser fyra stycken flerbarnsprövning (två barn) och de övriga vårdbidrag för ett barn. De flesta av barnen är 7 11 år gamla. I de flesta domarna handlar det om pojkar. Endast fyra avgöranden avser flickor. Endast i de fall barnet fått diagnosen autism har helt vårdbidrag beviljats. I tre av de fem fallen har RFV överklagat och yrkat att helt vårdbidrag ska utgå samt åberopat uttalande i en tidigare rättsfallsanalys (RFV Anser 1995:15). I två av de fyra domar varigenom tre fjärdedels vårdbidrag beviljats hade barnet autism eller autismliknande syndrom. I de flesta fallen har kammarrätterna funnit att halvt vårdbidrag ska utgå för ett barn med annan neuropsykiatrisk diagnos än autism. Det är inte ofta som merkostnaderna beskrivs och prövas mer ingående. De varierar mycket; i några fall har inga redovisats och i ett fall har drygt kr godtagits. I tre fall har en skattefri merkostnadsdel om 18 procent av prisbasbeloppet beviljats och i ett fall en skattefri merkostnadsdel om 36 procent av prisbasbeloppet då det gäller ett barn. I tre av de fyra avgöranden som avser två barn har en skattefri merkostnadsdel om 18 procent av prisbasbeloppet godtagits. Kammarrätten har i mer än hälften av avgörandena ändrat försäkringskassans beslut till den försäkrades förmån. Det är dock svårt att dra några generella slutsatser av de i översikten redovisade avgörandena. Motiveringarna är i de flesta fall sammanfattande. Kammarrätterna bedömer ofta att en förälder till följd barnets vård- och tillsynsbehov tillsammans med merkostnader har rätt till ett vårdbidrag med en viss nivå. 9

8 Tidigare rättsfallsöversikter/analyser RFV har tidigare gett ut tre rättsfallsöversikter/analyser om vårdbidrag med domar meddelade av Försäkringsöverdomstolen. RFV ANSER 1986:6 handlade om barn med diabetes. RFV ANSER 1989:3 handlade om barn med diabetes, Morbus Down och psykomotoriska handikapp, allergier och intoleranser, syn- och hörselnedsättning samt lymfatisk leukemi. I RFV ANSER 1995:15 redogjorde RFV bl.a. för tre domar med barn med autism. Verket drog den slutsatsen av dessa domar att även om en individuell bedömning givetvis måste göras autism hos barn i regel berättigade till helt vårdbidrag. 10

9 Referat av domarna avseende ett barn Inget vårdbidrag 1 Kammarrätten i Göteborgs dom den 20 november 2000 i mål nr Flicka, 11 år, med ADHD-symtom och hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning. Flickan hade anpassad studiegång (två dagar avkortad skoldag med hemuppgifter i stället). Hela klassen (30 elever) hade tillgång till en elevassistent som försökte hjälpa flickan mer än övriga elever. På grund av det stora antalet hemuppgifter hade mamman förkortat sin arbetstid till 62,5 procent, vilket medförde en inkomstförlust om kr per månad. Flickan hade även behov av vägledning och lugn och ro för att klara av skolarbetsbetinget i skolan. När vädret inte tillät att hon cyklade till och från skolan försökte föräldrarna i möjligaste mån att skjutsa henne. Föräldrarna oroades av att hennes färdväg till skolan gick över en mycket trafikerad korsning. Hon skötte sin hygien, på- och avklädning och kunde äta själv. Hon tog ingen medicin och det förelåg inte några kommuniceringsproblem. Mamman uppgav att dottern inte kunde lämnas ensam mer än minuter. Under denna tid kunde hon nå modern via mobiltelefon. Av läkarutlåtande framgick bland annat att flickan var ljudkänslig samt hade lätt att bli uttröttad och att få humörutbrott. Hon behövde inte särskild behandling eller träning och hade fått anpassad skolgång eftersom hon inte kunde vistas på fritidshem på eftermiddagarna. Försäkringskassan avslog i augusti 1999 mammans ansökan om vårdbidrag. Länsrätten, som beviljade mamman ett fjärdedels vårdbidrag, bedömde att flickan i huvudsak efter skoldagens slut behövde vård och tillsyn i en omfattning som inte var normalt för friska barn i motsvarande ålder. Försäkringskassan överklagade länsrättens dom och framhöll i kammarrätten att kommunen hade skyldighet att i erforderlig omfattning erbjuda en för den enskilde eleven lämplig skolbarnomsorg. Kammarrätten, som upphävde länsrättens dom och fastställde försäkringskassans beslut, bedömde att det ytterligare stöd flickan behövde utöver det som 11

10 kommunen enligt skollagen ska stå för inte kunde anses vara av den omfattningen att mamman var berättigad till vårdbidrag. Ett fjärdedels vårdbidrag 2 Kammarrätten i Stockholms dom den 18 oktober 2000 i mål nr Flicka, 8 år, med DAMP med övervägande uppmärksamhetsstörning och koncentrationssvårigheter. Hon blev lätt distraherad, hade svårt med tidsperspektiv, talade omoget och ställde konstiga frågor. Flickan hade behov av modern dygnet runt som måste tala om för henne vad hon skulle göra. Alla aktiviteter måste planeras i god tid. Mamman jobbade med dottern med ögahand funktioner och med att försöka få henne att förstå instruktioner. Av läkarutlåtande framgick bland annat följande. Flickan behövde vuxenstöd och lugn miljö för att kunna koncentrera sig. Hon behövde både i skola och hem mera hjälp och stöd än andra barn i hennes ålder. Hon utvecklades inte i samma takt som jämnåriga och var i behov av intensiv stöttning och handledning. Hon behövde också mycket mera hjälp med skolarbetet än andra jämnåriga barn. Försäkringskassan beviljade i september 1998 inte mamman fortsatt vårdbidrag. Hon hade tidigare haft ett fjärdedels vårdbidrag. Kassan godkände merkostnader med kr per år (resor, pedagogiskt lekmaterial och fördelat på 3 år dator). Länsrätten fann att merarbetet på grund av flickans funktionshinder uppgick till cirka 15 timmar per vecka. Mot denna bakgrund och då det inte fanns betydande merkostnader på grund av funktionshindret avslog länsrätten överklagandet. Mamman uppgav i kammarrätten bland annat att flickan inte kunde sova ensam utan kom över till henne varje natt. Hon var mycket mammabunden och extremt osäker. RFV anförde i yttrande på begäran av kammarrätten följande. I begreppet direkta vårdinsatser inryms behandling och träning, kommunikationsträning och kommunikation med barnet, stimulans, aktivering och motivationsinsatser samt vård och omvårdnad. Med begreppet merarbete avses vård- och tillsynsinsatser som barnets sjukdom eller funktionsnedsättning medför för föräldrarna men också annat merarbete i form av städning, klädvård, vård av hjälpmedel med mera. Till merarbete kan även 12

11 räknas läkarbesök eller inlärning av kommunikationsmetod för föräldrar såsom teckenspråk, punktskrift etc. Kammarrätten konstaterade att flickan framför allt hade behov av stöd med inlärning, läxläsning, aktivering och social träning och att hon var i behov av tillsyn, bland annat vid deltagande av olika aktiviteter som föranletts av hennes funktionshinder. Kammarrätten fann att flickans vård- och tillsynsbehov jämte merutgifter berättigade till ett fjärdedels vårdbidrag från och med mars Kammarrätten i Stockholms dom den 30 januari 2001 i mål nr Pojke, 9 år, med ADHD/DAMP. Pojken behövde vuxenstöd från det att han steg upp på morgonen tills han gick till skolan. Morgonrutinen tog cirka en timme. Mamman måste vara med honom när han klädde på sig, åt frukost, borstade tänderna, packade väskan och tog på sig ytterkläderna. Vissa dagar var hon tvungen att följa med honom för att överhuvudtaget få iväg honom till skolan. Han kom hem cirka och då måste hon finnas hemma och övervaka vad han gjorde. Han kunde bland annat sätta på spisplattor, tända tändstickor och ta fram knivar. Hon måste också bevaka honom när han var utomhus. Pojken var mycket känslig för förändringar och mycket tid gick till att förbereda honom. Han hade svårt med läxläsning varför detta tog mycket tid och kraft. Innan pojken gick och la sig måste mamman vara med vid duschning och tvättning. Rutinerna innan sänggående tog cirka en och en halv timme. Eftersom det var mycket problem för pojken i skolan gick mycket tid till skolkontakter. Han gick på barnhabilitering och i musikterapi samt hade kontakt med talpedagog och sjukgymnast. Av läkarutlåtandet framgick bland annat följande. Pojken var hyperaktiv och hade låg uthållighet. Han hade svårt att sitta stilla och koncentrera sig och var lättdistraherad och impulsiv. Han mådde bäst av regelbundna rutiner och blev orolig av förändringar. Han måste ständigt övervakas hemma vilket innebar bundenhet för mamman. Hyperaktiviteten gjorde också att han slet kläder och skor onormalt hårt och att han ofta slarvade bort klädesplagg och fritidsutrustning. Enligt sjukgymnast hade han även motoriska svårigheter. Han blev orolig av förändringar. Han reagerade positivt på medicinering (sedan 1999) med ökad koncentrationsförmåga och minskad överaktivitet. Han var beroende av stöd som kraftigt översteg vad som är normalt för barn i denna ålder. 13

12 Försäkringskassan beviljade i mars 1999 mamman ett fjärdedels vårdbidrag februari 1998 januari 2000 och godtog merkostnader med kr per år (kläder och tvätt). Länsrätten fann, mot bakgrund av vad som framkommit i målet om pojkens slitage av kläder och skor samt hans benägenhet att tappa bort och ha sönder saker, att familjen merkostnader för dessa poster uppgick till 50 procent av kostnaderna enligt Konsumentverkets beräkningar. Merkostnaderna uppgick, enligt länsrätten, således till per år. Utredningen visade vidare att pojken till följd av sin hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning var i behov av tillsyn och vård i större utsträckning än vad som var normalt för barn i samma ålder. Med hänsyn framför allt till den arbetsinsats som krävdes för att tillgodose pojkens behov samt till föräldrarnas bundenhet fann länsrätten att tillsyns- och vårdbehovet samt merkostnader till följd av pojkens funktionshinder var så omfattande att de medförde rätt till ett halvt vårdbidrag samt till skattefri merkostnadsdel med 18 procent av basbeloppet. Länsrättens ordförande var skiljaktig och ansåg att merkostnaderna inte skulle tas upp till högre belopp än kr per år och särskilt med hänsyn till det positiva resultatet som uppnåtts med medicineringen att rätt till högre än ett fjärdedels vårdbidrag inte förelåg. Kammarrätten, som inte ändrade länsrättens bedömning i fråga om den skattefria merkostnadsdelen, fann att pojkens behov av tillsyn och vård på grund av hyperaktivitet, impulsivitet och svårigheter med koncentration och koordination inte medförde rätt till högre ersättning än ett fjärdedels vårdbidrag. 4 Kammarrätten i Stockholms dom den 16 maj 2001 i mål nr Pojke, 11 år, med svår DAMP med Aspergers syndrom. Han hade dessutom viss beteendeproblematik och rädslor. Vidare hade han omogen motorik samt skriv- och lässvårigheter. Pojken gick i sjätte klass från hösten Han hade egen assistent i skolan. Han gick också på fritidsverksamhet. Av läkarutlåtande framgick bland annat följande. Pojken behövde hjälp med att ta på strumpor, i övrigt kunde han klara på- och avklädning själv om han ville, dock efter mycket påstötning. Han behövde vidare hjälp med dusch, hårtvätt och tandborstning. En gång i veckan fick han särskild gymnastik i skolan. Varje kväll fick han taktil massage för att bli lugn och kunna sova. Badträning rekommenderades och föräldrarna turades om att köra honom till badhus. Han måste motiveras att sitta stilla och göra läxor. Lillasyster kunde då inte vara hemma. Någon av föräldrarna fick ta med henne och göra något 14

13 annat utanför hemmet. Någon av föräldrarna måste följa med pojken till fritidsverksamhet och hämta honom. Han behövde ständig tillsyn. Han hade blivit starkare och slogs och bråkade mer än tidigare. Han kunde inte vara ensam hemma. Sänggåendet måste ske efter vissa rutiner. Han vaknade varje natt och någon av föräldrarna måste då sitta hos honom för att han skulle somna. Försäkringskassan beviljade i november 2000 mamman ett fjärdedels fortsatt vårdbidrag utan merkostnadsersättning för tiden mars 2000 februari Kassan godtog merkostnader med kr per år. Hon hade tidigare haft ett halvt vårdbidrag med merkostnadsersättning. Länsrätten fann, mot bakgrund av att mamman uppgett att besvären blivit värre i takt med stigande ålder och med hänsyn till att båda föräldrarna var engagerade, att halvt vårdbidrag skulle utgå. Rättens ordförande var skiljaktig och ansåg att ett fjärdedels vårdbidrag borde utgå. Kammarrätten konstaterade att försäkringskassan hade tagit hänsyn till mammans merarbete i form av taktil stimulering, pojkens behov av hjälp med dusch, hårtvätt och tandborstning, regelbunden badträning och behov av ritualer vid sänggåendet. Hänsyn hade också tagits till de ständiga konfliktlösningarna och hans oro och ängslan samt mammans regelbundna kontakt med skolan och fritids. Kammarrätten fann inte att det sammanlagda behovet av vård och tillsyn av pojken var av sådan omfattning att det medförde rätt till högre ersättning än ett fjärdedels vårdbidrag. Den omständigheten att han numera hade plats på ett annat fritidshem, som han dock inte ville gå till, föranledde inte annan bedömning. Kammarrättens dom överklagades till Regeringsrätten som inte meddelade prövningstillstånd, mål nr Halvt vårdbidrag 5 Kammarrätten i Stockholms dom den 31 januari 2000 i mål nr Pojke, 4 år, med misstänkt autism. I ett utlåtande av psykolog framhölls bland annat följande. Pojken behövde ha en mycket trygg omgivning med endast få personer omkring sig, i princip endast mamma, pappa och lillebror. Han var ointresserad av andra barn och 15

14 det vore snarast olämpligt att placera honom på till exempel daghem eller hos dagmamma. Av läkarutlåtande framgick bland annat följande. Vid fyraårskontroll klarade pojken inte de grov- och finmotoriska momenten. Pojken hade kontakt med psykolog på PBU. Man diskuterade att eventuellt ordna plats på ett specialdaghem. Pojken hade problem i kontakten med andra barn. Han hade ibland mycket kraftiga affektutbrott. Han hade också en tendens att fastna i vissa sysselsättningar samt uppvisade en viss rigiditet. Han hade försenad psykomotorisk utveckling och avvikande beteende. På grund av sin försenade utveckling krävde han betydligt mera hjälp i olika ADL-aktiviteter än andra barn i samma ålder. På grund av sina kontaktsvårigheter krävde han också extra mycket vuxenstöd. På grund av sin försenade utveckling krävde han extra stimulans och pedagogisk träning. Försäkringskassan avslog i mars 1998 mammans ansökan om vårdbidrag. Länsrätten ändrade inte försäkringskassan beslut. Mamman överklagade länsrättens dom. Försäkringskassan medgav bifall i sådan mån att mamman var berättigad till ett halvt vårdbidrag. Kassan framhöll att psykologutlåtandet inte hade föredragits för försäkringsläkaren och att försäkringsläkaren ansåg att pojken hade en beteendeavvikelse som tydde på störning inom autismområdet. Kammarrätten konstaterade att pojken behövde hjälp med att ta av och på sig kläderna, hjälp med att tvätta sig och borsta tänderna samt att han hade svårt för att ta mot instruktioner och var mycket beroende av sin mamma. Av utredningen framgick vidare att pojken nu vistades på ett daghem med en resursperson. Enligt kammarrättens mening kunde det av utredningen inte anses framgå att pojken var berättigad till mer än ett halvt vårdbidrag. 6 Kammarrätten i Göteborg den 13 juni 2000 i mål nr Pojke, 7 år, med DAMP med autistiska drag. Mamman arbetade deltid, 80 procent. Pappan arbetade heltid. Pojken ville inte vara ensam i ett rum utan krävde ständig uppmärksamhet av mamman eller pappan och måste ständigt aktiveras annars gick han in i sin egen värld av fantasifigurer. Han lekte ibland med sin lillasyster men lämnade i övrigt inte sina föräldrar. Han ville aldrig gå ut ensam. På morgonen var han trött och hade svårt att komma upp. Han behövde hjälp med att tvätta och klä sig och gå på toaletten. Han måste följas till förskolan (under 1999) och hämtades varje dag då han inte vågade 16

15 gå ensam. Frukost åt han i skolan. Han hade mycket litet behov av att leka med sina skolkamrater. På kvällen var det en lång procedur innan han kom i säng och han somnade sent. Han kissade ofta på sig under natten. Ibland hade han mardrömmar och hade då behov av att någon av föräldrarna låg bredvid honom. Han slog ofta sönder saker i hemmet. Han började i skolan Försäkringskassan beviljade i maj 1999 mamman ett fjärdedels vårdbidrag. Försäkringskassan godkände merkostnader med kr per år. Kostnad för hyra av dator godtogs inte. Länsrätten framhöll att pojken till stor del av dagen vistades utanför hemmet och det fick bedömas att vård- och tillsynsbehovet tillgodosågs genom insatser i förskolan, där han bland annat hade en personlig assistent. Länsrätten ändrade inte försäkringskassans beslut. I kammarrätten ingivna läkarutlåtanden framhölls bland annat följande. Pojken hade avsevärt förändrat sitt beteende och gått in i ett ritualbeteende och fastnat i en värld som han måste hjälpas ut ur. Han hade en sammansatt problematik med inslag av uppmärksamhetsbrist, motorisk omognad, ojämn begåvning, autistiska /aspergerlika drag, tvångsproblematik och tics och det förelåg en synnerligen krävande situation för föräldrarna. Kammarrätten bedömde att utredningen gav vid handen att pojken var i behov av sådan särskild tillsyn och vård som utgjorde förutsättning för att erhålla vårdbidrag. Tillsynsbehovet innebar i stor utsträckning att pojken måste stå under ständig uppsikt och motiveras till olika sysselsättningar. Även om han en stor del av dagen vistades utanför hemmet i skolan och på fritidshem framgick det att vård- och tillsynsbehovet i hemmet var omfattande. En samlad bedömning motiverade ett halvt vårdbidrag under den aktuella perioden november 1998 oktober Kammarrätten i Göteborgs dom den 22 april 2002 i mål nr Pojke, 14 år, med Aspergers syndrom. Av läkarutlåtande framgick bland annat följande. Pojken hade genomsnittlig jämn begåvning. Han hade dock problem med att acceptera krav och finna motivation att utföra uppgifter. Han låste sig och det hände ofta att han vägrade delta/utföra tänkt aktivitet. Han hade svårigheter med koncentration, långsamt arbetstempo och en mycket långsam inlärningsprocess. Det var ibland omöjligt för honom att acceptera förändringar och nya rutiner. Han 17

16 gick i specialklass. Han behövde ofta stöd för att gå till skolan. Föräldrarna behövde hjälpa honom, övertala och närmast tvinga honom att ta på sig kläder anpassade efter årstid. Han behövde föräldrarnas hjälp på närmast kontinuerligt sätt för att lära sig sociala regler och samspel. Försäkringskassan beviljade i november 1999 mamman ett fjärdedels vårdbidrag från och med februari Länsrätten gjorde bland annat följande bedömning. Kostnad om 200 kr för en extra skolresa var direkt orsakad av pojkens funktionshinder. Färdig mat och coca cola var vanligen förekommande även i familjer med barn utan funktionshinder. Kostnad för alternativ sysselsättning (resa till fjällen) ansågs normalt för ett fritidsintresse av denna art. Kostnad för oanvända kläder bedömdes heller inte som en direkt merkostnad. Länsrätten fann att omfattningen av tillsyns- och vårdbehovet tillsammans med merkostnader berättigade till ett fjärdedels vårdbidrag. Av psykologutlåtande framgick bland annat följande. Pojkens funktionshinder manifesterade sig främst i mentala låsningar som helt och hållet blockerade honom. En annan följd av hans funktionshinder var en mycket stark rigiditet i tänkandet. Han hade således svårt att tänka om, att hitta alternativa lösningar på problem eller att acceptera andra människors förklaringar och bevekelsegrunder. När verkligheten ändå försökte tvinga honom att tänka om reagerade han ofta med totalblockering. Då låste han sig för all förändring. Konsekvenserna blev oproportionerliga och krävde insatser främst från föräldrarna, men även från skolans personal, i en omfattning som andra inte kunde göra sig en föreställning om. Alla dessa låsningar krävde omfattande, svåra och tidskrävande insatser av föräldrarna och av skolans personal. Kammarrätten gjorde följande bedömning. Av handlingarna framgick det att pojken på grund av sin beteendeproblematik hade mycket stora svårigheter att acceptera krav, förändringar och omställningar i vardagen. Detta medförde omfattande insatser bland annat i form av förberedelser från föräldrarnas sida. Vidare behövde han hjälp och tillsyn som ett mycket yngre barn. Pojkens behov av särskild tillsyn och vård var tidsmässigt av sådan omfattning att det motiverade ett halvt vårdbidrag. 8 Kammarrätten i Stockholms dom den 6 maj 2002 i mål nr Pojke, 6 år, hyperaktiv med psykomotorisk utvecklingsstörning. Han behövde hjälp med på- och avklädning, att tvätta sig, i toalettsituationer samt hjälp 18

17 med att äta med mera. Han var i behov av ständig tillsyn och kunde inte lämnas ensam varken inom- eller utomhus. Han fick ofta utbrott, skrek, grät och kastade sig på marken. Föräldrarna tränade honom och han behövde motivation för att aktivera sig. Han kom ofta i konflikt med andra barn. Han hade svårt för att somna. En vuxen måste ligga hos honom hela natten. Han fick sömnmedicin och hade börjat prova på amfetamin i lugnande syfte. Någon märkbar effekt av amfetaminet hade ännu inte börjat märkas enligt mamman. Han gick i särskola. Av läkarutlåtande framgick bland annat att pojken hade svårt med gränssättning och ändring av rutiner. Han hade dåligt kortminne och hade svårt att förstå innebörden i mycket av vad han sa. Försäkringskassan beviljade i november 2001 mamman ett fjärdedels vårdbidrag november 2000 oktober Kassan beaktade merkostnader om kr per år. Länsrätten beviljade mamman ett halvt vårdbidrag. Rättens ordförande anmälde skiljaktig mening och fann att det inte gjorts sannolikt att tillsyns- och vårdbehovet uppgick till sådan nivå att halvt vårdbidrag borde utgå. Kammarrätten fann att pojken i jämförelse med vad som kan anses normalt för ett barn i hans ålder hade ett mycket omfattande vård- och tillsynsbehov. Han behövde hjälp med av- och påklädning, toalettbesök och måltider. Han behövde motorisk träning och stöd i sin kommunikation. Därutöver måste han hållas under ständig uppsikt på grund av sin hyperaktivitet. Pojken band därför upp sina föräldrar under en avsevärd del av dygnet. Även med beaktande av att en viss del av pojkens vård- och tillsynsbehov tillgodosågs genom skolan hade han behov av sådan omfattning att de inte kunde tillgodoses med mindre än ett halvt vårdbidrag. 9 Kammarrätten i Sundsvalls dom den 27 maj 2002 i mål nr Flicka, 11 år, med MBD/DAMP-syndrom samt försenad tal- och språkutveckling, svårbemästrade aggressionsutbrott och för åldern onormal sexualdrift. Flickan behövde hjälp med sin personliga hygien, att borsta tänderna, kamma sig, torka sig efter toalettbesök, hjälp vid val av kläder samt med att knyta och knäppa. Sedan mamman börjat arbeta hade flickan börjat slå sönder saker. Mamman tvingades att åka hem från arbetet. 19

18 Av läkarutlåtanden framgår bland annat följande. Flickan fick häftiga aggressionsutbrott framför allt hemma, mot syskonen och mamman. Flickan hade stora besvär med att göra skolarbetet. På grund av hon levde ut sin sexualdrift på ett hämningslöst sätt måste mamman hålla ett öga på detta och hela tiden tillrättavisa henne. Mamman måste också kontrollera flickans tjuvätande så att hon inte gick upp i vikt. Flickan var överviktig. Försäkringskassan beviljade i december 2000 mamman fortsatt halvt vårdbidrag oktober 2000 september Länsrätten upphävde försäkringskassans beslut och beviljade mamman tre fjärdedels vårdbidrag. Kammarrätten konstaterade bland annat att det förelåg en ökad bundenhet för mamman under helger och skollov jämfört med då hon förut beviljades ett halvt vårdbidrag, men att utredningen inte utgjorde tillräckligt stöd för att flickans vård- och tillsynsbehov var av den art och omfattning som krävs för att tre fjärdedels vårdbidrag ska utgå. Kammarrättens dom överklagade till Regeringsrätten som inte meddelade prövningstillstånd, mål nr Kammarrätten i Sundsvalls dom den 11 juli 2002 i mål nr Pojke, 5 år, med osäker neurologisk diagnos. Han gick i skola Försäkringskassan beviljade i oktober 2000 mamman ett halvt vårdbidrag från och med juli Kassan godtog kr i merkostnader (kostnader för avgifter i samband med utflykter). Enligt ett i länsrätten ingivet läkarintyg hade pojken från tvåårsåldern haft svårigheter med att vara med andra barn och råkade lätt i luven på dem. Han hade koncentrationssvårigheter, mest märkbara i närvaro av andra barn. Det gick betydligt bättre med vuxna. Pojken hade vidare svårigheter med kommunikation och samspel i situationer där strikta strukturerade betingelser förelåg. Mamman, som var arbetssökande, befanns under nuvarande betingelser inte kunna arbeta mer än deltid. Länsrätten ändrade inte försäkringskassans beslut. 20

19 Mamman framhöll i kammarrätten bland annat att det flera gånger om dagen uppstod konflikter mellan sonen och kamrater och lärare och att hon måste arbeta deltid eftersom hon bara uppbar halvt vårdbidrag. Kammarrätten konstaterade att pojken behövde mer aktiv tillsyn än andra barn i samma ålder. Det hade inte framkommit att det förelåg inkomstbortfall på grund av uteblivet förvärvsarbete. Visst annat samhällsstöd förelåg vid tidpunkten för försäkringskassans prövning. Kammarrätten fann vid en samlad bedömning, där även mammans önskan om att minska sin arbetstid vägts in, att det beviljade vårdbidraget skäligen tillgodosåg familjens behov under rådande förhållanden. 11 Kammarrättens i Sundsvalls dom den 9 oktober 2002 i mål nr Pojke, 14 år, med svår MBD/Damp-syndrom med hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter samt problem med motorik och perception. Försäkringskassan beviljade i november 2001 mamman halvt vårdbidrag september 2001 augusti Länsrätten ansåg att utredningen i målet visade att pojkens behov av aktiv tillsyn grundade rätt till tre fjärdedels vårdbidrag. I kammarrätten anförde mamman bland annat följande. Det fungerade inte bra för pojken i skolan med kamrater och lärare. Han hade inga kompisar och var väldigt tyst och osäker samt i behov av stöd och hjälp. Hon besökte ofta skolan för att pojken skulle få råd och stöd av henne samt för att hålla sig á jour med vad som hände i skolan. Det krävdes otaliga telefonsamtal. Skolan tillgodosåg inte pojkens särskilda behov. Han klarade inte av att komma iväg till skolan på egen hand. Det skulle vara förödande för pojken att vara ensam med sin lillasyster när han kom hem från skolan. Kammarrätten bedömde att den medicinska utredningen i målet och vad i övrigt framkommit inte gav stöd för att pojkens tillsyns- och vårdbehov var av den art och omfattning som krävs för att tre fjärdedels vårdbidrag ska utgå. Kammarrättens dom överklagades till Regeringsrätten som inte meddelade prövningstillstånd, mål nr

20 12 Kammarrätten i Sundsvalls dom den 8 augusti 2003 i mål nr Pojke, 12 år, med infantil autism med låg begåvning. Familjen hade avlastning i familjhem varannan helg torsdag till söndag, kontaktperson för pojken och avlösarservice vid behov. Pojken hade även vistats i familjehem under längre perioder. Han gick i särskola. Mamman hade hel förtidspension. Av läkarutlåtande framgick bland annat följande. Pojken behövde mycket hjälp och stöd i dagliga aktiviteter. Han hamnade ofta i konflikter. Han saknade tidsuppfattning. Han behövde hjälp och påminnelse beträffande hygien. Extra tvätt uppkom på grund av inkontinens. Han hade en rad kontakter med olika personer inom habilitering, PBU, skola och tandvård. Han kunde inte lämnas ensam och behövde hjälp med att klara olika sociala situationer och med att på rätt sätt kunna tolka kommunikation med andra människor. Han behövde ADL-träning. Försäkringskassan beviljade i april 2001 mamman ett fjärdedels vårdbidrag från och med februari Kassan godtog merkostnader med 760 kr per år (tvätt, telefon och medlemsavgift RBU). Kostnader för social träning gällande olika fritidsaktiviteter, avgift till idrottsförening, simträning och lägervistelse godtogs inte utan bedömdes som normalt förekommande kostnader i barnfamiljer. Inte heller kostnader för tvättmaskin, förhöjd elkostnad bedömdes vara kostnad som kunde kunde godtas som merkostnad på grund av funktionshinder. Länsrätten, som inte fann skäl att betvivla att ytterligare merkostnader förelåg för till exempel klädslitage, sängkläder med mera men inte bedömde att de översteg 18 procent av basbeloppet, ansåg att en sammanvägning av omständigheterna i målet inte visade att vård- och tillsynsbehovet var sådana att mer än ett fjärdedels vårdbidrag skulle utgå. I kammarrätten framhölls att han var på korttidshem två dygn/månad och hade korttidstillsyn på fritidshem. I kammarrätten hade försäkringskassan medgett halvt vårdbidrag. Kammarrätten fann med hänsyn till att pojken hade ett tämligen omfattande samhällsstöd att mamman inte var berättigad till mer än ett halvt vårdbidrag. Kammarrättens dom har överklagats till Regeringsrätten som ännu inte tagit ställning till överklagandet, mål nr

Rättsfallsöversikt personlig assistans

Rättsfallsöversikt personlig assistans Rättsfallsöversikt personlig assistans ISSN 1653-2937 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Försäkringsprocesser Christina Janzon 010-116 95 91 christina.janzon@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar)

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar) Rättslig uppföljning 2015:1 Rättsfalls översikt personlig assistans (föräldraansvar) Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Monica Svanholm 010-116 92 77 monica.svanholm@forsakringskassan.se

Läs mer

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans Rättsfalls översikt personlig assistans ISSN 1653-2937 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsprocesser Christina Janzon 010-116 95 91 christina.janzon@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

Handikappersättning. Vägledning 2012:2 Version 1

Handikappersättning. Vägledning 2012:2 Version 1 Handikappersättning Vägledning 2012:2 Version 1 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Humanas juridiska årsbok 2014.» Assistans är bra. Men det botar inte autism.«

Humanas juridiska årsbok 2014.» Assistans är bra. Men det botar inte autism.« Humanas juridiska årsbok 2014» Assistans är bra. Men det botar inte autism.« Förord I praktiken har det blivit svårare att få assistans. I år är det supervalår och de närmaste månaderna kommer debattvågorna

Läs mer

EXAMENSARBETE. Föräldraansvar inom personlig assistans. Hur bedöms det av domstol? Sara Kalasniemi Walman 2015

EXAMENSARBETE. Föräldraansvar inom personlig assistans. Hur bedöms det av domstol? Sara Kalasniemi Walman 2015 EXAMENSARBETE Föräldraansvar inom personlig assistans Hur bedöms det av domstol? Sara Kalasniemi Walman 2015 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för industriell

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 69:2011 Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS Utveckling av utrednings- och bedömningsinstrument för LSS-handläggare Christina

Läs mer

Lathund för ansökan om vårdbidrag

Lathund för ansökan om vårdbidrag april 2003 Lathund för ansökan om vårdbidrag Innehållsförteckning Del I 1. Inledning 2. Vem kan få vårdbidrag? 3. Hur stort vårdbidrag kan man få? 4. Hur ansöker man om vårdbidrag? 5. Vad gör man om man

Läs mer

Fragile X-syndromet Nyhetsbrev 276

Fragile X-syndromet Nyhetsbrev 276 Nyhetsbrev 276 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer som har barn med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

BARNPERSPEKTIV I LSS-HANDLÄGGNING

BARNPERSPEKTIV I LSS-HANDLÄGGNING FoU-Södertörns skriftserie nr 115/13 FOU - SÖDERTÖRN BARNPERSPEKTIV I LSS-HANDLÄGGNING EN AKTGRANSKNING Kristina Engwall FoU-Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2007 Rebin klättrar som Spindelmannen Tema: ADHD Ansvarig utgivare har ordet: Fördomar skapar funktionshinder Innehåll Som en liten virvelvind 3-5 Vi kan

Läs mer

Riktlinjer för handläggning. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Riktlinjer för handläggning. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Riktlinjer för handläggning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Håbokommun Socialnämnden 2007 tisdag den 17 april 2007 2 C HABo KOMMUN Dnr SN 2007/76 nr 2007.884 Socialförvaltningen

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

ANALYSERAR 2001:3. Resurser för att leva som andra. en analys av kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen

ANALYSERAR 2001:3. Resurser för att leva som andra. en analys av kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen ANALYSERAR 2001:3 Resurser för att leva som andra en analys av kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

TA ANSVAR FÖR SAMVERKAN

TA ANSVAR FÖR SAMVERKAN TA ANSVAR FÖR SAMVERKAN Helhetsperspektiv på samhällsstöd till barn och unga med funktionshinder En idéskrift Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning.

Läs mer

Personlig assistans en ifrågasatt rättighet. Humanas juridiska årsbok 2012

Personlig assistans en ifrågasatt rättighet. Humanas juridiska årsbok 2012 Personlig assistans en ifrågasatt rättighet Humanas juridiska årsbok 2012 Förord Allt fler får allt svårare att få sina hjälpbehov tillgodosedda genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG Effekter av bristande personlig assistans på livsföring och medborgarskap INNEHÅLL 4 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE 10 KVALITATIV METOD VARFÖR DÅ? 12 RAPPORTENS METOD OCH

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3.

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0078 VON-3 Diariekod: 711 Revidering av riktlinjer LSS Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår

Läs mer

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS ENHETEN FÖR FUNKTIONSNEDSATTA LIDINGÖ STAD POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST Lidingö stad Stockholmsvägen 50 08-731 30 00 vx aldre.handikappomsorg@lidingo.se

Läs mer

Samhällets stöd till personer med dövblindhet

Samhällets stöd till personer med dövblindhet Samhällets stöd till personer med dövblindhet En lagöversikt med fokus på personer med dövblindhet framtagen av Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor och Dövblindteamet i Stockholm. Nationellt Kunskapscenter

Läs mer

assistans Vårdbidrag eller Assistansersättning Assistans distans bryr sig om Rätt hjälp gav önskat resultat och vem har rätt till vad?

assistans Vårdbidrag eller Assistansersättning Assistans distans bryr sig om Rätt hjälp gav önskat resultat och vem har rätt till vad? assistans P er sonli gar e bryr sig om Rätt hjälp gav önskat resultat Vårdbidrag eller Assistansersättning och vem har rätt till vad? Assistans på distans din hjälp i assistansdjungeln - Det är oss du

Läs mer