En kvalitativ textanalys av svensk dagspress gällande ADHD fenomenet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En kvalitativ textanalys av svensk dagspress gällande ADHD fenomenet."

Transkript

1 Stockholms Universitet Intuitionen för Socialt arbete Socialhögskolan En kvalitativ textanalys av svensk dagspress gällande ADHD fenomenet. Handledare: Catharina Löf Författare: Ulrika Gresnes, Pernilla Heanel Kursgrupp:ÄF6 1

2 Abstract The purpose of this study is to examine what is highlighted in the topic of ADHD in the two daily newspapers Swedish Dagbladet (SvD is still) and Dagens Nyheter (DN called henceforth). Articles are downloaded from internet newspaper editions, as well as mediedrevet and Retriever, updated daily with current articles. Along the way we have been in contact with a journalist from Dagens Nyheter and a wellknown researcher in the subject. Of the two, we received good response and also took note of their material, which we are very grateful for. ADHD diagnosis has more recently been a sharp increase. There is really no answer to why only that knowledge in the area has improved. In essence, we searched the articles in Dagens Nyheter and in Swedish Dagbladet. These newspapers are greatest in our large cities but also sold throughout Sweden. SvD has readers on weekdays and DN readers on weekdays on weekends is increased these figures slightly. Sammanfattning Syftet med den studien är att undersöka hur ADHD diagnosen disskuteras i våra stora dags tidningar Svenska Dagbladet (benämns SvD fortsättningsvis) och Dagens Nyheter (benämns DN fortsättningsvis). Artiklarna är hämtade ur tidningarnas internet upplagor samt mediedrevet och Retriever som uppdateras dagligen med aktuella artiklar. Vi har använt oss av kvalitativ textanalys för att angripa de artiklar som rör ADHD diagnosen i SvD och DN. Artiklarna i dessa tidningar belyser mestandels en ökning av diagnosen ADHD, medicinerning och uttalanden från kända människor om sin ADHD. Vi har under resans gång varit i kontakt med en journalist från Dagens Nyheter samt en känd forskare inom ämnet. Av dessa två har vi fått bra respons och dessutom tagit del av deras material som vi är mycket tacksamma för. I vår genomgång av tidigare forskning vad gäller ADHD så har det visat sig att dessa forskningsfrågor är återkommande: Diagnostisering: Forskningen inom diagnostisering handlar om huruvida barn ska diagnostiseras, hur avgörande det är i vilken ålder diagnostiseringen sker, vilken påverkan en diagnos har för individen. Gillberg (2009) beskriver bla i sin bok Ett barn i varje klass att det är viktigt med en riktig diagnostisering så att graden av handikapp kan reduceras. Eva Kärfve anser dock att det fattas forskning om hur stor påverkan miljö och uppväxtförhållanden kan inverka på ett barns uppträdande (Kärfve, 2000). I sin bok AD/HD i nytt ljus som Tomas Ljungberg har skrivit beskriver han ADHD utifrån det perspektiv som han anser har starkast vetenskapligt stöd. Boken grundar sig på studier av Ljungberg på uppdrag från Socialstyrelsen, där de ville att han skulle undersöka tidigare forskning inom ADHD fältet och få fram vilken forskning som har mest vetenskapligt stöd i sina slutsatser kring vad symptomen för ADHD kriterier har sin bakgrund i (Ljungberg, 2008). Biologisk/Medicin: (Elektronisk källa: NEPI 2012) Här forskar man om huruvida ADHD problematiken kommer sig av biologiskt eller organiskt orsakad förändring i hjärnans funktion, skador på olika delar av hjärnan, skador under graviditeten eller under förlossningen. Vad gäller mediciner undersöks det vilken påverkan medicinering har (på kortoch lång sikt), i vilken ålder man kan börja medicinera m.m. Idag får mer än 57,000 vuxna och barn läkemedel mot ADHD, det är nästan fyra gånger fler än 2006, då ungefär 15,000 personer fick ADHD medicin. Ökningen sker i alla åldersgrupper och kön (Elektronisk källa: NEPI 2012). 2

3 Psykosocialt: Är ADHD ett neuropsykiatriskt funktionshinder? Vilken påverkan har miljön och omgivningen? Här undersöker forskningen familjeförhållanden, låg social klass, lägre inkomster, sämre ekonomiskt ansvarstagande fäder, föräldrakonflikter, ökad förekomst av otrygghet för att kunna få fram att psykosocial belastning som detta är leder till påfrestningar i samspelet i socialsammanhang och kan visa sig som bla koncentrationssvårigheter m.m (Ljungberg, 2008:). 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemformulering Syfte och frågeställningar Relevans för socialt arbete Begrepps definitioner 8 2. Fakta ADHD ADHD symptom Utredning och diagnostisering Diagnostiska kriterier 9 3. Tidigare forskning Metoder i tidigare forskning Teorier Gestaltningsteori Medias påverkan Maktteori Normalitet/avvikelse Stigmatisering/avvikelse Metod Kvalitativ textanalys Urval och avgränsningar Validitet och reliabilitet Etik Resultat och analys Den psykosociala diskursen Den medicinska diskursen Psykosociala diskursen och den medicinska diskursen i DN och SvD Vilken bild ger DN och SvD av ADHD diagnosen? Vilka aktörer förefaller centrala för ADHD-diagnosen enligt DN och SvD? Går det att urskilja några skillnader? Vilka olika argument används inom de olika diskurserna? Hur förhåller sig de olika diskurserna? Diskussion Förslag på vidare forskning Arbetsfördelning 38 Referenslista 4

5 1. Inledning: Under 2000-talet har diskussionen kring Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) ökat i medier. I början av 2000-talet accelererade diskussionen som handlar om dels en ökning av diagnostisering av ADHD och vad som orsakar symptomen hos individen. I och med detta kan säga att det finns två läger, forskare som representerar den psykosociala kontexten och forskare som representerar den medicinska kontexten (Ekström, 2012) Idag pågår en levande debatt kring hur man kan se på begrepp som normalitet och avvikelser. Forskare från en rad olika dicipliner ifrågasätter gränserna mellan dessa begrepp. Focaults arbeten (T.ex. Vansinnets historia under den klassiska epoken 1972/2001 & Övervakning och straff 1974/2001) finns ofta med som en influens när forskare diskuterar dessa gränser. Dessa forskare som debatterar omkring detta är Eva Kärfve svensk docent i sociologi, Christopher Gillberg professor i barn och ungdomspsykiatri vi Göterborgs universitet. Debatten trappades upp i och med att Eva Kärfe publicerade sin bok Hjärnspöken; Damp och hotet mot folkhälsan. Denna publicering fördjupade en egentligen redan tidigare tvist mellan medicinskt professionella och de aktörer som företräder det psykosociala. Konfikten mellan de båda lägren har bestått under en längre tidsperiod (Ekström, 2012). Det som vi idag kallar neuropsykiatriska svårigheter (sk dolda handikapp) har funnits i alla tider, alla samhällsklasser och kulturer. Aspergers syndrom, AD/HD, ADD, Touretts syndrom m.fl. kunde förr i mer primitiva samhällen vara en tillgång, speciellt i jägarsamhällen där risktagande, impulsivitet och snabba beslut var en stor fördel för jakten. Allteftersom samhället utvecklades så kunde människor, som i dag skulle få en diagnos, klassas som byfånar och hamna inom fattigvården eller på institution, för trettio år sedan placerades barn med dessa svårigheter i s.k. obs-klasser. I takt med denna förändring har kraven på strukturering, utbildning, professionalitet och forskning växt. Debatter och diskussioner kring ADHD diagnosens ursprung har varit flitigt förekommande i media såväl som i forskarvärlden (Gillberg, 2005). Denna uppsats är inriktad på disskusioner som är anslutna till ADHD i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. När media nämns i texten är det dessa två tidningar vi utgår ifrån. Diagnostisering av ADHD har enligt tidningarna ökat lavinartat de senaste åren. Vi presenterar de olika perspektiv som diskuteras i media, främst i form av den psykosociala och den biologiska diskussionen mellan forskare. Andra begrepp i uppsatsen som relateras till ADHD problematiken är makt, normalitet och stämpling/avvikelse. Vi vet sedan tidigare att media har en viss påverkan på oss människor. Vi tror att bilden som media ger av ADHD formar människors syn på funktionshindret både på gott och ont. Diskussionerna florerar på många sociala platser såsom i hemmet, i arbetslivet och i skolor. Detta medför att ADHD inte bara blir en medicinsk företeelse utan är också något som påverkas i det sociala samhället(winther Jörgensen & Philips, 2000). Normalitet är något som många strävar efter i dagens samhälle. Normaliseringsdomarna är allestädes närvarande. Vi befinner oss i lärarendomarens, läkaren-domarens, uppfostraren-domarens, socialarbetaren - domarens samhälle; alla dessa låter det universellt normativa råda: och var och en av dem, på den punkt han befinner sig, låter kroppen, rörelserna, beteendet, uppförandet, färdigheterna och prestationerna lyda under normerna. (Foucault, 1974/2001). 5

6 Margot Bengtsson (2001) skriver i sin bok Tid, rum, kön och identitet om ett nätverk av tekniker, teorier och praktiker som på ett akademiskt-, professionellt och populärpsykologiskt sätt kategoriserar individer enligt den västerländska kulturen i modern tid. Individer observeras och regleras enligt psykologin. Perspektivet som beskrivs ifrågasätter vetenskapens legitimitet att särskilja och kategorisera individer. Fenomen som man anser sig kunna upptäcka skapas i själva verket samtidigt via de teorier och praktiker som man är en del av. Detta väckte vårt intresse för att undersöka vad media belyser när det gäller ADHD diagnosen i förhållande till begreppet normalitet. 1.1 Bakgrund Många neuropsykiatriska diagnoser har passerat genom tiden (Brante, 2001). Gränserna för vad som anses vara sjukt eller friskt är föränderlig. Forskare menar att diagnoser speglar samhället, allt beror på vad som uppfattas som normalt eller avvikande i den ledande kulturen. En del diagnoser försvinner helt beroende på vad som uppfattas som sjukdom eller inte, andra diagnoser aktualiseras över tid för att sedan försvinna eller återuppstå i någon annan form (Brante, 2001). Under kommande rubrik klargör vi ADHD diagnosens kriterier med hjälp av DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mentors disorders) vilket är ett verktyg som psykologer använder sig av när de fastställer en diagnos. Inom DSM är kriterierna många för att en individ ska få diagnosen ADHD. Nackdelen med att ha så många kriterier tror vi kan göra att en ökning av diagnostisering av ADHD kan ske eftersom fler individer faller utanför ramen av vad som är normalt i vårt samhälle som det ser ut idag. 1.2 Problemformulering Media förmedlar en het debatt mellan forskare i artiklar som behandlar ämnet ADHD. Vid studerandet av DN och SvD s artiklar framträder en pågående diskussion under 2000-talet mellan forskare tillhörande ett psykosocialt läger och medicinskt läger. Diagnosens motståndare framhäver att störningen är överdiagnostiserad och behandlingen med psykoaktiv medicinering anses inte vara ett tryggt alternativ. Enligt motståndarna beror ökningen av diagnostiserade barn på miljöfaktorer såsom samhällets snabba strukturförändring, för stora skolklasser och att föräldrar idag har för lite tid för sina barn. Förespråkarna för diagnostisering anser att ökningen av antalet diagnostiserade barn beror på en förbättrad diagnostik och att medicineringen är ett tryggt vårdalternativ. Enligt forskaren Suominen (2006) kan de motstridiga åsikterna betraktas som olika perspektiv på samma fenomen och behöver inte utgöra varandras motsatser (Suominen, 2006). Forskaren Eva Kärfve representerar den sociala kontexten hur miljön påverkar personer som har en diagnos. Kärfve är skeptisk till att samhället väljer att medicinera bort symptomen samtidigt som sjukdomen finns kvar. Enligt Kärfve är fenomenet ADHD socialt betingat, där faktorer som klasstillhörighet, dysfunktionella familjeförhållanden, trångboddhet kan ses som troliga förklaringar (Kärfve, 2000). Forskaren Christopher Gillberg representerar den medicinskt orienterade läran om att det är biologiska och genetiska orsaksband som ligger till grund för symptomen. Vilket innebär att man tycker att diagnosen ska behandlas medicinskt genom centralstimulerade läkemedel (Gillberg, 2005). Diskussionen behandlar även en ökning av diagnostisering av ADHD. Ytterligare en forskare framträder i debatten, Tomas Ljungberg. Ljungberg forskar i ämnet etiologi (läran om orsakssamband) och är barnpsykiatriker. Ljungberg är en av flera forskare som på uppdrag av socialstyrelsen gått igenom all litteratur som skrivits på området ADHD/DAMP och kommit fram till att det inte är vetenskapligt hållbart att benämna ADHD som ett neuropsykiatriskt funktionshinder (Ljungberg, 2008). Varför vi också väljer att nämna Ljungberg är för att vi 6

7 anser att han bidrar med fakta inom vårt valda ämne. 1.3 Syfte och frågeställningar: Syfte med den här uppsatsen är att studera vilken diskurs som dominerar i medias texter omkring ADHD-diagnosen i dagstidningarna Dagens nyheter och Svenska Dagbladet. Frågeställningar: 1. Vilken bild ger DN och SvD av ADHD-diagnosen? 2. Hur argumenterar skribenterna för de olika diskurserna? 3. Vilka aktörer förefaller centrala för ADHD-diagnosen enligt DN och SvD? 4. Går det att urskilja några skillnader i resonemanget om ADHD-diagnosen i tidningarna? 5. Hur förhåller sig de olika diskurserna till normalitet, avvikelse, stigmatisering och makt? 1.4 Relevans för socialt arbete Social styrelsen har tagit fram statistik från läkemedelregistret. Statistiken visar läkemelel som sålts på apotek mot recept eftersom dessa medel är receptbelagda och måste skrivas ut av läkare. Det är siffror som visar på att psykostimulantia medel som används vid ADHD har ökat kraftigt de senaste åren. Den starka ökningen är en tendens som har fortsatt från tidigare år (Socialstyrelsen, 2012) Enligt socialstyrelsen så har antalet individer som får diagnosen ADHD ökat de senaste åren (Socialstyrelsen, 2012). Olika förklaringar till detta kan vara att kunskapen inom psykiatrin har ökat på området. En annan förklaring kan vara att vi lever i ett informationssamhälle som ställer höga krav på kognitiva funktioner vilket gör att symptom på ADHD problematik snabbare upptäcks (Socialstyrelsen, 2012). En indikation på att diagnostiseringen ökar kan man se på att medicinering för ADHD har ökat lavinartat. I takt med samhällsutvecklingen och skiften i synen på människors avvikelser förändras premisserna för det sociala arbetet (Hallerstedt 2006). Uppkomsten av nya diagnoser och definitioner av neuropsykiatriska diagnoser påverkar det sociala arbetet i fråga om bland annat synsätt och metod. Idag ingår socialt arbete i ett större sammanhang och är ett redskap för staten att hjälpa och stödja behövande grupper. På ett teoretiskt/ideologiskt plan kan man se det sociala arbetet ur tre olika perspektiv. Ett terapeutiskt perspektiv där hjälpandet är det centrala, ett samhällskritiskt perspektiv som arbetar för strukturella förändringar och ett 7

8 reformistiskt perspektiv som förenar de båda första i vilja att hjälpa den enskilde och andra problemskapande samhällsstrukturer (Hallerstedt 2006). Eftersom debatten i SvD och DN speglar tendenser i sättet att se på neuropsykiatriska diagnoser och i det här fallet ADHD så är det något som är relevant för socialt arbete. 1.5 Begrepps definitioner DSM- Diagnostic and statistical Manual of mental Disorders ( den senaste upplagan heter DSM-IV) ADHD- attention deficit hyperactivity disorder DAMP- deficits in attention, motor control and perception MBD- Minimal brain dysfunction DCD- Developmental coordination disorder Asbergerssyndrom-neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ADD-attention deficit disorder Tvångssyndrom-psykiatrisk diagnos Touretts syndrom-är en neuropsykiatrisk diagnos som involverar upprepande ofrivilliga rörelser samt minst ett läte; dessa kallas tics. Perceptionsproblem - visuell dysfunktion 2. Fakta ADHD Vi kan alla ha svårt att fokusera vår uppmärksamhet, sitta stilla och kontrollera våra impulser, särskilt om vi är trötta eller stressade. Men för en del barn, ungdomar och vuxna är de här problemen ständigt närvarande och påverkar allvarligt deras sätt att fungera i vardagen. Det är först då det kan vara berättigat att tala om en funktionsnedsättning som benämns ADHD (Riksförbundet Attention, 2012). ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sv. översättning - Uppmärksamhet Underskott Hyperaktivitet Störning. ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kärnsymptomen vid ADHD är problem med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symptomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. ADHD är ett vanligt funktionshinder, ca fem procent av alla barn har ADHD och problemen finns ofta kvar i vuxen ålder (Riksförbundet Attention, 2012). ADHD är egentligen ett samlingsnamn som även omfattar ADD och DAMP. ADD är ADHD utan hyperaktivitet med tyngdpunkt på uppmärksamhetsproblem. DAMP är ADHD i kombination med DCD (Developmental Coordination Disorder). DCD kännetecknas av stora motorikproblem och ibland perceptionsproblem. Personer med ADHD har ofta även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom Tourettes, Asperger eller Tvångssyndrom. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivproblem. (Riksförbundet Attention, 2012) 2.1 ADHD Symtom Kärnsymtom på ADHD 8

9 Uppmärksamhetsproblem Kan visa sig genom till exempel koncentrationssvårigheter, slarvighet, glömskhet och lättstördhet. Många blir lätt uttråkade och har svårt att slutföra saker som de inte är väldigt intresserade av. Impulsivitet Kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner, dålig förmåga att lyssna på andra och svårigheter att hantera ostrukturerade situationer som kräver reflektion och eftertanke. Hos en del leder impulsiviteten även till motorisk klumpighet. Överaktivitet Handlar egentligen om svårigheter med att reglera aktivitetsnivån i paritet med det man gör, så att den antingen är för låg eller för hög. Svårigheter att varva ner och sitta still kan varvas med extrem passivitet och utmattning. Överaktiviteten hos barn är ofta fysisk, hos vuxna visar den sig bland annat genom påtaglig rastlöshet och sömnproblem. En del personer med ADHD har endast ett av kärnsymtomen medan andra har flera. (Riksförbundet Attention.se ) 2.2 Utredning och diagnostisering Enligt Habilitering och Hälsa ADHD center (ADHD center) så finns det inget enkelt test som kan ge svar på om en person har ADHD eller inte. Psykologens utredning ska också innehålla information från den utredda personens nätverk.(www.habilitering.nu ). När det gäller utredning av barn intervjuar man föräldrar och barnet men samlar också in information av förskolan och skolpersonal med hjälp av ett frågeformulär. Det görs olika psykologiska tester samt en medicinsk undersökning. När man diagnostiserar vuxna bedöms både symtom under barndomen samt den aktuella situation som råder. Utredning sker med hjälp av ett team av psykologer, läkare, pedagoger i vissa fall finns även logopeder, sjukgymnast och arbetsterapeuter med. Det är viktigt att de som gör utredningen kan utesluta alternativa förklaringar till symptomen samt uppmärksamma blivande svårigheter. Syftet med diagnostiseringen är att försöka skapa en förståelse för den ADHD diagnostiserades förutsättningar och på så vis skapa en enklare situation i dennes vardag.(www.habilitering.nu ) 2.3 Diagnostiska kriterier Följande beskrivning av DSM-modellen är hämtad från Habilitering och hälsa, ADHD; centers hemsida. Det är kriterier som ska vara uppfyllda hos individen för att få en diagnos. DSM är en förkortning på Diagnostic and Statistical Manual Disorders och är en handbok för psykiatrin som innehåller diagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd. DSM 1V = Den diagnostiska och statistiska handboken för psykatriska sjukdomar och störningar och är en handbok för psykologer som fastställer diagnoser. En av grundarna till denna handbok är psykiatrikern Allen Frances. För att uppfylla de diagnostiska kriterierna för en ADHD diagnos bör en hel del aspekter uppmärksammas. I handboken finns det punkter som faller under grupp A: uppmärksamhet, grupp B: hyperaktivitet/ impulsivitet samt grupp C: impulsivitet. A gruppen består av olika beteenden och symptom på ouppmärksamhet. Ouppmärksamheten ska ha förelegat i minst 6 månader och till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån. Grupp B ska innehålla vissa identifierade symptom på hyperaktivitet-impulsivitet. 9

10 I grupp C finns symptom definierade som ska uppfyllas ex vis ouppmärksamhet före 7 års ålder, någon form av funktionsnedsättning med symptom inom minst två områden och klara belägg för signifikant funktionsnedsättning. Symptomen ska inte förklaras av annan psykiskt eller psykotisk störning eller med någon genomgripande störning i utvecklingen. (www.habilitering.nu/adhd-center ) 3. Tidigare forskning Under 2000-talet accelererade diskussionen i media som handlar om dels en ökning av diagnostisering av ADHD och vad som orsakar symptomen hos individen. Det som har varit utmärkande har varit debatten mellan en psykosocial och en medicinsk/biologisk riktning. I Sverige företräds denna ibland ganska häftiga diskussion framför allt av Eva Kärfve och Christopher Gillberg när de framför sina olika synsätt vad det gäller diagnosens orsaksförklaringar, behandlingsmetoder och symptombeskrivningar (Gillberg, 2005), (Ljungberg, 2008). Den psykosociala riktningen representeras av Kärfve som är skeptisk till att samhället väljer att medicinera bort symptomen samtidigt som sjukdomen finns kvar. Enligt Kärfve är fenomenet socialt betingat, där faktorer som klasstillhörighet, dysfunktionella familjeförhållanden, trångboddhet kan ses som troliga förklaringar till fenomenet (Kärfve, 2000). I motsats till detta talar Gillberg som representerar den medicinskt orienterade läran om att det är biologiska och genetiska orsaksband som ligger till grund för symptomen. Vilket innebär att man tycker att diagnosen ska behandlas medicinskt genom centralstimulerade läkemedel (Gillberg, 2005). Tomas Ljungberg forskar i ämnet etiologi (läran om orsakssamband) och är barnpsykiatriker. På uppdrag av socialstyrelsen har Ljungberg gått igenom all litteratur som skrivits på området ADHD/DAMP och kommit fram till att det inte är vetenskapligt hållbart att benämna ADHD för ett neuropsykiatriskt funktionshinder (Ljungberg, 2008). Det verktyget heter DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders), diagnosen ställs utifrån 18 speciellt framtagna frågor som har bedömts belysa karaktäristiska funktionsavvikelser hos personer med detta funktionshinder (Socialmedicinsk tidskrift, 2011). Kärfve (2000) och till viss del Ljungberg (2008) anser att ADHD ligger på ett psykosocialt plan har svårare att få sina forskningsresultat seriöst beaktade. Enligt Ljungberg (2008) så har den biologiskt/medicinska diskursen en hegemonisk ställning i debatten vilket innebär att de har samhällets föreställning om ADHD i sitt grepp (Ljungberg, 2008). Ytterligare en aspekt som forskningen tar upp är att ADHD ofta hänger ihop med flera typer av funktionsnedsättningar, t.ex. touretts syndrom, depressioner och ångest m.fl. (Gillberg, 2003). Holmberg (2009) beskriver i sin avhandling att barn med ADHD ofta blir mobbade i skolan pga av ditt avvikande beteende. Isaksson (2009) beskriver liknande definition av problematiken kring ADHD i sin avhandling som handlar om vad som är normalt kontra avvikande. Enligt Tufvesson (2007) så har miljön stor inverkan på om ett barn med koncentrationssvårigheter kommer att klara av sin skolgång. 3.1 Metoder i tidigare forskning: Metoder som används är kvantitativa, longitudinella, kvalitativa, textanalys, kritisk diskursanalys och diskursanalys. 4. Teorier 4.1 Gestaltningsteori Sociologen Ervin Goffman myntade begreppet frame analysis, vilket har att göra med 10

11 individers organisering av erfarenheter (Pan, Kosicki, 1993). Detta innebär att vi individer via gestaltningar tolkar, begripliggör och skapar mening utifrån våra egna erfarenheter oavsett om de är direkta och självupplevda eller om de sker indirekt. Medias uppgift är att upprätthålla sanningen kring den verklighet vi lever i (Strömbäck, 2009). Synsättet legitimerar medias roll att existera och agera. Via dessa sanningar tillförskaffar media sin makt den har i samhället, sanningar som oftast inte är objektiva utan snarare gestaltade utifrån tex tema, berättarperspektiv m.fl. En del av urvalet är medvetet, men en stor del går på redaktionella rutiner vilket kan ses som mer eller mindre självklara. ik handlar om att sortera i form av att välja eller att välja bort (Strömbäck, 2009). Robert Entman (Entman, 1993) är en etablerad forskare inom gestaltningsteori. I sin vetenskapliga artikel Framing: towards clarification of a Fractured Paradigm menar att gestaltning i grund och botten handlar om att sändaren väljjer ut ett antal aspekter ur en verklighet i syfte att förenkla den komplexa verkligheten för att på så sätt göra den mer begripbar för mottagaren (Entman, 1993). Genom att sändaren först definierar och synliggör det aktuella problemet och dess orsak, därefter tas moraliska ställningstaganden kring det aktuella problemet för att sedan hitta en lösning. De fyra komponenterna inom gestalningsteorin är, sändaren som utifrån tex tidningens referensramar gestaltar ett visst budskap. Budskapets innehåll gestaltas på olika sätt, tex genom att synliggöra nyckelord, att vissa individer tillåts uttala sig eller att man påvisar en stereotyp bild av någonting. Gestaltningen skickas sedan ut till mottagaren som tar emot budskapet, vilket i sin tur inte per automatik innebär att mottagarens tolkning stämmer överens med sändarens. Att tänka på är att ju mer beroende en individ är av mediernas information, ju mer mottaglig är individen för mediernas gestaltningar (Entman, 1993). Vi påverkas alla mer eller mindre av medias gestalningar. Nyheterna utlöser vissa värderingar, tankar och ideer vilket får oss individer att tänka på ett visst sätt kring tex ADHD diagnosen och vidare innebär detta att medias läsare kommer att dra mer eller mindre förutsägbara slutsatser (Strömbäck, 2009). Enligt Entman (1993) är den kulturella kontexten, verkligheten inkluderat kunskap, moral, tro, lagar, seder och vanor vi individer har skapat som fungerar som en slags måttstock inför vissa sociala sammanhang. Detta innebär att vi individer tänker och tolkar på ett visst sätt, medierna gör gestaltningar på vissa sätt och konsumentera tolkar på ett visst sätt (Strömbäck, 2009). I detta kapitel följer en genomgående presentation av våra valda teorier, normalitet hur vår norm ser ut och som ofta är olika för olika individer men hur viktigt det är att hålla sig till normen i ett samhälle för att inte hamna utanför och då bli betraktad som avvikare som också är vår nästa teori. Vi kommer också göra en längre presentation av makt som innefattar mycket i vårt samhälle. Stämplings teorin är också en av våra valda teorier och är vald för att vi i dagens samhälle gärna ställer en diagnos. 4.2 Medias påverkan Det som har intresserat oss är hur media speglar ADHD diagnosen (Strömbäck 2009). När det kommer till media vill vi undersöka om vi kan se återkommande teman angående ADHD diagnosen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Därför kommer vi nedan göra en kort presentation på hur nyhetstidningar påverkar vårt samhälle. Jesper Strömbäck är professor i media och kommunikations vetenskap vid Mittuniversitet i Sundsvall. Strömbäck menar att det nyhetsflöde som vi utsätts för dagligen är ofrånkomlig så vidare att man inte isolerar sig från den sociala samverkan som vi ständigt befinner oss i. Det nyhetsflöde som når oss är inte alltid självklar på det sätt att vi har möjlighet att bilda oss en egen uppfattning om den. På så vis så blir vi bundna till nyhetsrapporternas utbud. Informationen som når ut till oss genom media går igenom ett s.k. medialt filter som ger 11

12 utrymme för konstruktioner, omskrivningar och vinklingar. Det är också omöjligt för oss att vara säkra på trovärdigheten i medias vinklingar. Vidare menar Strömbäck att mediernas främsta uppgift är att rapportera om kriser, hot och risker. Media ska förmedla till oss medborgare om sådant som kan vara farligt vilket också gör att fokuseringen runt dessa faktorer blir större än andra. En annan förklaring på detta är att vi också har benägenhet för att komma ihåg och uppmärksamma negativ information (Strömbäck 2009). Vår vardag tenderar ofta till någon slags kommunikation i mötet med andra människor. Det kan vara i arbetsrelationer, vänskapsrelationer eller utbildning som vi använder oss av olika perspektiv kopplat till begrepp och fakta. Vår kommunikation är vinklad åt det ena eller det andra hållet och har att göra med hur vi som människor konstruerar vår verklighet. Just detta händelseförlopp kan vi koppla till socialkonstruktionismen. Här konstruerar människan sin verklighet och genom samspel med andra människor skapar vi vårt samhälle tillsammans. Genom språket för vi vår kommunikation med varandra och till vår omvärld. Dock behöver inte språkbruket som till exempel journalister använder sig av idag vara den samma som används i andra delar av världen. Det är också skillnader på hur språkbruket användes för 20 år sedan vilket beror på sociala, politiska och ekonomiska faktorer och det är egentligen samma princip som att diskurserna ser olika ut eller har förändrats över tid. Ett exempel på detta kan man se på att individer som idag förmodligen skulle få en ADHD diagnos bedömdes som en tillgång på 50 -talet. Man menade att personer som levde under dessa omständigheter var extra produktiva, de ansågs vara effektiva i sitt arbete. Idag ses individer som har en ADHD diagnos mer som avvikare från det som anses vara normalt. Diskursen har alltså ändrats över tid. Ett annat exempel kan vara att personer som invandrat till Sverige och aldrig haft några problem i sitt hemland, blir utredda för att de uppvisar ADHD problematik. Detta kan bero på kultur- och samhällsskillnader (Burr 2003). Vi är väl medvetna om att det som skrivs i media är en vinkling av journalisten. Språket som används är en handling och konstituerar vår verklighet. Därför krävs det av forskare att kunna förklara de olika diskursiva företeelserna som förekommer så att en så trovärdig bild som möjligt kan framställas i media (Börjesson, Palmblad 2007). Massmedia har stor betydelse för oss medborgare. Vi behöver media för att vara uppdaterade om vad som händer utanför våra dörrar. Vi får mycket information via media som t.ex. om det sprids epidemier av olika slag eller hur det politiska läget ser ut i landet. Vi svenskar är ett tidningsläsande folk, år 2010 så låg Sverige på fjärdeplats i världen när man räknar efter hur många upplagor som konsumeras per invånare. Medier har blivit som en sorts kompass som hjälper oss att navigera i tillvaron (Helena Sandberg, forskare i media och kommunikationsvetenskap). En studie som Nordicom, nordiskt informationscenter för media och kommunikations forskning gjorde 2010 visar att läsare av dagspressen i åldrar mellan 9 79 år bestod av75 % av Sveriges befolkning. Forskare menar på att det finns en medierad erfarenhet. Att den information som vi får från media tar vi med oss när inte vår egen, personliga och egen upplevda erfarenhet räcker till. På så vis bär vi med oss bilder och föreställningar som vi hämtat från tidningar, internet, radio och tv (www.forskning.se ). 12

Är piller lösningen?

Är piller lösningen? Är piller lösningen? - En studie om ADHD-medicineringens möjligheter och hinder för personer med både en ADHD-diagnos och ett beroende av alkohol eller narkotika. Av: Camilla Lindblom, Caroline Paulsson

Läs mer

Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD

Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2013:38 Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD Ingrid Albrektsson

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Var det bättre förr eller sämre nu?

Var det bättre förr eller sämre nu? Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500 HT 2008 Göteborgs universitet Var det bättre förr eller sämre nu?

Läs mer

Genomgångsboendet lösning eller problem?

Genomgångsboendet lösning eller problem? LUNDS UNIVERSITET Genomgångsboendet lösning eller problem? En kvalitativ studie om samarbete och samverkan omkring ett genomgångsboende Julia Kuzina & Elena Mejia VT 2012 Handledare: Annika Capelán Abstract

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA - ELLER ÄNDÅ INTE

PSYKISK OHÄLSA - ELLER ÄNDÅ INTE STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - PSYKISK OHÄLSA - ELLER ÄNDÅ INTE Om hur ungdomars psykiska ohälsa har förändrats i en tid av välfärdsnedskärningar och kulturell

Läs mer

Diagnos på en debatt om diagnoser

Diagnos på en debatt om diagnoser Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Diagnos på en debatt om diagnoser Reaktioner på Eva Kärfves bok Hjärnspöken, DAMP och hotet mot folkhälsan i tryckta medier under

Läs mer

Alternativa metoder för att hantera ADHD

Alternativa metoder för att hantera ADHD UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2014 Alternativa metoder för att hantera ADHD Alternative methods for dealing with ADHD Handledare: Daniel

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Citation for the original published paper (version of record):

Citation for the original published paper (version of record): http://www.diva-portal.org This is the published version of a paper published in Sociologisk forskning. Citation for the original published paper (version of record): Lindblom, J. (2015) Genrestratifiering

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt - En studie om personer med kognitiva funktionshinder och deras syn på arbete

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Rätt man på rätt plats

Rätt man på rätt plats Rätt man på rätt plats En studie om anställningstester Jonna Linderholm och Pia Ljunggren Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap och lärande Avdelningen för sociologi LINKÖPINGS UNIVERSITET

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du.

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. En kvalitativ studie om äldres upplevelser av ålderdomen utifrån förväntningar, ensamhet, beroende

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Ledarskap inom äldreomsorgen

Ledarskap inom äldreomsorgen Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet HT 2013 Ledarskap inom äldreomsorgen En kvalitativ studie om chefernas syn på motivation till sina medarbetare och hur dessa ledarkunskaper

Läs mer

Vilka faktorer kan vara avgörande vid beslut om ekonomiskt bistånd?

Vilka faktorer kan vara avgörande vid beslut om ekonomiskt bistånd? ÖREBRO UNIVERSITET HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Socionomprogrammet Socialt arbete C C Uppsats, 15 högskolepoäng VT 2008 Vilka faktorer kan vara avgörande

Läs mer

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen - Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Maria Lindquist Lovisa Silfverberg Handledare: Elena Raviola Juni

Läs mer

Unga mäns kriminella beteende

Unga mäns kriminella beteende Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Socialpsykologi 61-90 HP / 15 HP HT 2010 Unga mäns kriminella beteende - En studie av vilka sociala och personliga förhållanden som kan påverka unga

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 15 högskolepoäng Digital mobbning Att vara barn i det nya mediasamhället Digital bullying - Being a child in the new media society Sabina

Läs mer

En dubbel utsatthet - En kvalitativ studie om invandrarföräldrar som har barn med funktionsnedsättningar och personlig assistans

En dubbel utsatthet - En kvalitativ studie om invandrarföräldrar som har barn med funktionsnedsättningar och personlig assistans ÖREBRO UNIVERSITET Akademien för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Termin 6, Teorier och metoder i socialt arbete VT 2013 En dubbel utsatthet - En kvalitativ studie om invandrarföräldrar

Läs mer

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra - En kvalitativ studie om utsatta ungdomars väg till arbete - Socionomprogrammet C-uppsats HT 2008 Författare Camilla Ljungström Susanna Johansson

Läs mer