Kognitiv funktion samt tidsuppfattning och tidshantering i vardagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kognitiv funktion samt tidsuppfattning och tidshantering i vardagen"

Transkript

1 Seminarium Kognitiv funktion samt tidsuppfattning och tidshantering i vardagen till professionella

2 Gunnel Janeslätt Forskare, Leg arbetsterapeut Forskare på SUF KC, Uppsala Habiliteringen i Dalarna Centrum för Klinisk Forskning, CKF i Dalarna Associerad till Institutionen för hälsa och vårdvetenskap, IHV, Uppsala universitet CHILD (Children, Health, Intervention, Learning and Development) flervetenskapligt forskningsprogram inriktat mot hälsa, lärande och utveckling hos barn och ungdomar och intervention för barn i behov av särskilt stöd

3 Evidensbaserad praktik Evidensbaserad praktik (Haynes, Devereaux & Guyatt, 2002).. innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser: den bästa tillgängliga kunskapen den professionelles expertis berörda personens situation erfarenhet och önskemål Se också: Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren SOU 2008:18

4 Evidensbaserad praktik Evidensbaserad praktik (Haynes, Devereaux & Guyatt, 2002).. innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser: den bästa tillgängliga kunskapen den professionelles expertis berörda personens situation erfarenhet och önskemål Se också: Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren SOU 2008:18

5 Målsättning Du som deltagare ska Ha fått aktuell kunskap om vad kognitiva nedsättningar och bristande tidshantering är och vad det innebär för individ och föräldraskap förstå att det stöd man ska ge behöver anpassas gå härifrån med idéer hur man kan förändra/förbättra sitt arbete med denna målgrupp

6 Innehåll 1.Tidsuppfattning och viktiga begrepp 2. Vad vet man om tidsuppfattning och tidshantering hos personer med funktionsnedsättning tex. ADHD eller IF? Konsekvenser i vardagen 3. Vad kan man göra?

7 Del 1 Tidsuppfattning Begrepp, definitioner

8

9

10

11

12

13

14 Att kunna klockan är att förstå tid och att kunna använda sig av informationen som den ger Läsa av klockan är det lättaste. Det kan man göra mekaniskt utan att egentligen förstå vad det innebär. När kommer nästa viktiga händelse? Hur lång tid är det kvar tills den inträffar? Jo, 15 minuter. Vad hinner jag göra på 15 minuter?

15 Många kan läsa av klockan fast de inte kan dra nytta av den information klockan ger han gör inget annat än att titta på klockan?

16 Tid och rum; (Tore Duvner 1994) Tid är ett mycket mer abstrakt begrepp än rum. Rummet kan utforskas och upplevas med syn, känsel och kroppsupplevelse. Tidsupplevelsen är mer en tankeprocess och bl.a. beroende av förmågan till delad uppmärksamhet, dvs. att kunna hålla flera upplevelser i tankarna, växla fokus mellan upplevelser just nu och ta fram minnesbilder av passerade ögonblick.

17 Tidsuppfattning är tätt kopplat till identitet, personlighet. en förutsättning för att förstå vad som händer och när, förankring av verklighetsuppfattningen koordination och integrering av beteende ingår i många andra förmågor tex. timing av social förmåga Att förstå sin dåtid nödvändigt för att kunna se, önska och planera sin framtid

18 Den komplicerade tiden svårt att förstå hur det är att inte kunna hantera tid att förstå hur komplext det är och hur mycket man måste kompensera och nöta för att få grepp om tiden Hur kan vi professionella öka motivation till detta långsiktiga arbete?

19 Tidsuppfattning utvecklas I vardagssituationer Genom samspel och interaktion I en ständigt pågående process

20 Begrepp, definitioner (ICF WHO, 2010) Kognition Tidsuppfattning Tidsupplevelse time perception Orientering till tid time orientation Tidsplanering time management Tidshantering, tidsanpassning Självbestämmande, autonomi

21 Kognition Kognition psykiska funktioner (WHO 2010) Basala kognitiva funktioner, tankefunktion, minne, språk, kommunikation, kalkylering Högre kognitiva funktioner= exekutiva funktioner

22 Högre kognitiva funktioner [b164] (WHO, 2010) Specifika psykiska funktioner särskilt relaterade till frontalloberna, inklusive komplext målinriktat beteende såsom beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer, mental flexibilitet och att fatta beslut om vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter, ofta benämnda exekutiva funktioner Innefattar funktioner att göra abstraktioner och organisera tankar; tidsplanering, insikt och omdöme; begreppsbildning, kategorisering och kognitiv flexibilitet

23 Tidsbegrepp [ICF] Kroppslig funktion Upplevelse av tid Orientering till tid Tidsplanering Aktivitet delaktighet Tidshantering Tidsanpassning

24 Vad är tidsuppfattning? Upplevelse av tid [Experience in time b1802, ICF-CY] Definition: Psykiska funktioner av subjektiva upplevelser av tidens längd och gång [ICF]. Orientering i tid [Orientation in time, b1140, ICF-CY] Tidsbegrepp Objektiv tidsuppfattning [Kylén, Eisler] Tidsplanering [Time management, b1642 ICF-CY]

25

26 Yes No Beslutande nivå Comparator Minnes nivå Reference Memory Pacemaker Accumulator Klock nivå Attention Switch Basic structure of information-processing models of timing, including scalar timing theory (Gibbon et al 1984; Meck 2003)

27 Vad är tidsuppfattning? Upplevelse av tid[experience in time/time perception, ICF] Orientering i tid [Orientation in time, b1140, ICF-CY] Tidsbegrepp Definition: Psykiska funktioner som ger medvetenhet om dag, datum, månad och år inkl. tidsbegrepp [ICF] och tidssekvenser. Objektiv tidsuppfattning [Kylén, Eisler] Definition: medvetenhet om att det finns en fysisk tid oberoende av egen handling och kan förstå och avläsa klockan (Eisler, Kylén). Tidsplanering [Time management, ICF]

28 Vad är tidsuppfattning? Upplevelse av tid[experience in time/time perception, ICF] Orientering i tid [Orientation in time, ICF] Tidsbegrepp Objektiv tidsuppfattning [Kylén, Eisler] Tidsplanering [Time management, b1642 ICF-CY] Definition: Psykiska funktioner för att ordna händelser i kronologisk ordning, fördela tidsåtgång till händelser och aktiviteter [ICF].

29 - Vad är tidsplanering? Tidsplanering [Time management, ICF,] NÄR? VAD? HUR LÄNGE? 29

30 Den komplicerade tiden. TIDS- UPPLEVELSE Förskoleåldern TIDS- ORIENTERING Skolåldern TIDS- PLANERING Tonåren Känslan för tid, min subjektiva tid. Min inre klocka. Hur lång tid tar det att äta frukost? Hur lång tid vardagliga sysslor tar att utföra. Tidsord snart, vänta lite, idag, igår, i morgon Orientera sig i tiden: Objektiv tid, tiden går oberoende av mig, skynda sig. Relativ tid, händelsers ordning, först, sen, sist. Medveten om dag, månad, år, datum, ofta, förrgår, övermorgon. Tidsperspektiv dåtid, framtid -Hur länge sen hände det? Tidsmängd som antal dagar i en månad. Avläsa och förstå klockan. Beräkna faktisk tidsåtgång. Att fördela tidsåtgången för olika händelser/aktiviteter. Planera, starta, genomföra, avsluta. Timing, NÄR en handling ska ske, social tidsanpassning, passa tider. Källa: Lotta Mannerhagen

31 Tidshantering Att hantera sin tid (managing one's time) [d2305] i ICF-CY Att hantera den tid som krävs för att slutföra vanliga eller speciella aktiviteter, såsom att förbereda sig för att lämna hemmet, ta medicin eller använda tekniska hjälpmedel och annat stöd (WHO, 2010)

32 I föräldrarollen finns behov av att skapa tidsmässig vardagsstruktur i hemmet, viktigt för alla barn och en friskfaktor utsatta barn (Wachs, 2000 kap 6) utforma morgon rutin för att hjälpa barnet att komma i tid strukturera kvällsrutiner att hjälpa barnet i övergången mellan vakenhet och sömn, viktigt för alla och ännu mer barn med egna svårigheter hjälpa barnet lära att var SAK HAR sin plats hjälpa barnet att organisera, hantera och slutföra uppgifter hjälpa barnet att lära NÄR och hur länge man gör saker, (att planera händelser i kronologisk ordning, fördela tidsmängd till händelser och aktiviteter) att hantera sin egen tid i föräldraansvaret, använda en kalender för att veta när barnets läxor bör göras eller för att själv komma i tid till hälso-kontroller och möten i skolan.

33 Vuxna och tid Tidshantering har ett positivt samband med upplevd tidskoll, arbetstillfredsställelse och hälsa och negativt samband med stress (Claessens, van Eerde et al. 2007).

34 Vuxna med ADHD har svårigheter beroende på bristande tidshantering som kan översättas direkt till signifikanta indirekta kostnader och minskad livskvalitet (Asherson, Akehurst et al. 2012). Samband ADHD - tidsperspektiv (Carelli and Wiberg 2012)

35 ADHD och tidshantering Det som kan uppfattas som en helt normal dag för oss kan vara en extremt komplicerad uppgift för en vuxen med ADHD (Adler and Chua 2002) och för andra med kognitiva nedsättningar Icke-medicinsk intervention behöver utvecklas (Adler and Chua 2002)

36 ADHD och föräldraskap Föräldrars ADHD symptom är associerat med maladapivt föräldraskap. Familje- och äktenskapliga funktioner var nedsatta i ADHD-familjer oavsett kön på den drabbade föräldern (Minde, et al, 2003). Under observerad förälder-barn interaktion, var moderns ADHD-symtom positivt associerade med negativt föräldraskap (negativa kommando, kritiska uttalanden och fysisk negativ/kroppsstraff) och upprepade uppmaningar som barnet inte har möjlighet att uppfylla "(Chronis-Tuscano, Andrea, et al 2008)

37 Intervention? Medicinering medförde förbättring i mödrarnas ADHD-symptom och föräldraskap men begränsad effekt av medicinering på föräldraskap (Chronis- Tuscano, Andrea, Rooney, et al, 2010) Behandlingen av föräldrarnas ADHD kan vara en förutsättning för att lyckas med psykosociala insatser för barns ADHD (Sonuga-Barke et al., 2002) Föräldrar som har egna funktionsnedsättningar kan ha minskad effekt av föräldraträning/ föräldrautbildning (Chronis-Tuscano et al 2004; 2011).

38 . Vad göra? Chronis-Tuscano et al., (2011) efterlyser innovativa strategier som kombinerar evidensbaserad behandling för vuxna med ADHD med anpassad föräldrautbildning. Metoder som tränar organisationsförmåga och tidsplanering är effektiva för vuxna med ADHD (Langberg et al, 2008; Solanto et al, 2010). Håll Koll på tiden i föräldraskapet?

39 ASD Vuxna med autism spektrum tillstånd (ASD) hade signifikanta svårigheter med initiativ, planering och att utforma egna strategier (Bramham, Ambery et al. 2009).

40 ASD och föräldraskap Flera studier funnit att föräldrar till barn med ASD rapporterade lägre nivåer av mer lyhörd auktoritativt föräldraskap än föräldrar i utan funktionsnedsättning (van Steijn et al., 2013)

41 Intellektuella Funktionshinder (IF) Tids är abstrakt och komplext och bristande tidsuppfattning är ett stort hinder för vardagsfungerande för individer med IF (Owen and Wilson 2006). Förbättrad tidsuppfattning/tidshantering kan troligen minska känslor av maktlöshet och ångest och öka self-efficacy (Owen and Wilson 2006).

42 IF och föräldraskap Ökad risk för maladaptivt föräldraskap som kan påverkar barns utveckling (Starke 2005). Strukturerade och anpassade metoder kan öka föräldraförmågan (Starke 2005).

43 Barns skydd Studier från andra länder:30 och 40 % av barnen till föräldrar med IF blir omhändertagna. I Sverige anledningar till placering är vanligen för lite stimulans, risk för olycksfall i hemmet och allmän omsorgssvikt Diskriminering i rättsväsendet (Booth & Booth 2005) även i Sverige (Alexius & Hollander, 2014).

44 Stöd till personer med kognitiva nedsättningar Kognitivt stöd Konkret, förenklat: Vad är absolut viktigast? Lättläst och/eller bildstöd Steg-för steg (Gillespie 2012) Påminnelser (Gillespie 2012) Anpassade metoder tex Parenting Young Children (PYC) Parent Assessment Manual (PAM) Mamma trots allt

45 Bikupa Hur vet du om de du möter (i ditt jobb) har kognitiva nedsättningar? Ge gärna exempel. Vad gör du för att anpassa dina insatser till personens kognitiva nedsättningar? Finns det något mer du kan göra för att anpassa det stöd du ger?

46 Litteraturtips Att lära av fosterbarn - åtta års arbete med intervjuer av före detta fosterbarn (Westberg och Tilander (2010) ADHD in adults. A psychological Guide to Practice (Young and Bramham 2000) Checklistor, tålamod och gemenskap. Erfarenheter från FIBprojektet (Jöreskog, K. 2009) Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn - vad finns för kunskap?, Socialstyrelsen (Starke, 2005) Föräldrars röster - hur är det att ha sina barn placerade i fosterhem, Allmänna Barnhuset (Höijer, 2007). Mamma trots allt SUF-Kunskapscentrum (Adolfsson, Janeslätt, Jöreskog, Springer 2014) Metoder för kognitivt stöd: Evidensbaserad habilitering, EBH (Janeslätt, Buchholz, Forsmark, et al, 2013). Omhändertagande med barnets perspektiv, Socialvetenskaplig tidskrift nr 3 (Cederborg och Karlsson 2001)

47 Tack!

Metoder för kognitivt stöd

Metoder för kognitivt stöd Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Metoder för kognitivt stöd Gunnel Arvidsson Margret Buchholz Gunilla Forsmark Anneli Hård Christina

Läs mer

Om Tydliggörande pedagogik

Om Tydliggörande pedagogik Om Tydliggörande pedagogik Tydlighet innebär enligt Svensk synonymordbok att något är lätt att uppfatta, förnimma, inse. Det kan också betyda klarlägga, åskådliggöra. För oss människor innebär tydlighet

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter från Uppsala län Linnea Bruno Stiftelsen Allmänna Barnhuset - 1-2012 Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Vår känsla för tiden. Hanna Adler & Björn Adler

Vår känsla för tiden. Hanna Adler & Björn Adler Vår känsla för tiden Hanna Adler & Björn Adler Hur vi uppfattar tiden, och förhåller oss till denna, är mycket individuellt. Vi människor har ingen medfödd, inbyggd, tidsuppfattning. Istället är det så

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

Barn med ADHD i tandvården

Barn med ADHD i tandvården Barn med ADHD i tandvården MY BLOMQVIST Neuropsykiatriska funktionshinder är vanligt förekommande hos barn i skolåldern, och det vanligaste neuropsykiatriska funktionshindret är attention deficit hyperactivity

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en samlingsbeteckning för olika former av uppmärksamhetssvårigheter. Det som ofta associeras till

Läs mer

Klara mera med begåvningsstöd

Klara mera med begåvningsstöd Klara mera med begåvningsstöd Text: Elisabet Lindström, Eva Oknemark & Birgitta Wennberg Foto: Evalena Habel, Eva Oknemark & BirgittaWennberg 2012 Stockholms läns landsting, Habilitering & Hälsa Detta

Läs mer

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje Uppsala Universitet Institutionen för sociologi. Socionomprogrammet. Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete 15 Hp, C-uppsats Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt

Läs mer

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning?

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? 1 Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? Lisbeth Pipping C-uppsats vid institutionen för psykologi; Göteborgs universitet, 2001 2 Hur ser hjälpen ut när det gäller

Läs mer

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder

Läs mer

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Jenny Wilder Kunskapsöversikt 2014:1 Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar:

Läs mer

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport Kartläggning kognitiva hjälpmedel Projektrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Kajsa Holmqvist, Ann-Britt Ivarsson, Margaretha Olstam, Ingvor Pettersson, Maria Yilmaz Ansvarig informatör:

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

Barbro. Lindquist. Margareta. Strinnholm

Barbro. Lindquist. Margareta. Strinnholm Föreningen Sveriges Habiliteringscheferr Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Kognition vid ryggmärgsbråck en kunskapsöversikt Barbro Lindquist Helén Jacobsson Marie Peny-Dahlstrand

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Att intervjua barn. - vägledning för socialsekreterare 2010:4. Ann-Christin Cederborg

Att intervjua barn. - vägledning för socialsekreterare 2010:4. Ann-Christin Cederborg Att intervjua barn - vägledning för socialsekreterare Ann-Christin Cederborg 2010:4 Att intervjua barn vägledning för socialsekreterare Ann-Christin Cederborg Professor Institutionen för Barn och Ungdomsvetenskap

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Beteendeterapeutisk intensivträning

Beteendeterapeutisk intensivträning Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Beteendeterapeutisk intensivträning Uppföljning av förskolebarn vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Uppsala län Redovisning av föräldra- och personalenkät

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer