Jämställd vård - Barn och ungdomar med ADHD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställd vård - Barn och ungdomar med ADHD"

Transkript

1 Revisionsrapport Jämställd vård - Barn och ungdomar med ADHD - fokus på flickornas situation Norrbottens läns landsting April 2010 Jan-Erik Wuolo, Certifierad kommunal revisor Andreas Jönsson, Revisionskonsult Hans Rinander, Certifierad kommunal revisor

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Uppdrag, revisionsfråga och metod Revisionsfråga Metod och avgränsning Kunskapssammanfattning avseende ADHD/ADD ADHD och ADD Barnens svårigheter Skillnader mellan flickor och pojkar Riksförbundet Attention Resultat Landstinget mål och arbete avseende jämställd vård Organisation och kompetens/specialistresurser Förekomst, upptäckt och diagnossättning Läkemedelsbehandling Uppföljning - deltagande i kvalitetsregistret BUSA (BehandlingsUppföljning av Säkerställd ADHD) Samverkan med kommunerna/skolan BUPs/barnhabs uppfattning om flickor och pojkar får en jämställd vård Kommentarer och sammanfattande bedömning...20

3 1 Inledning Jämställdhet kan definieras som jämlikhet mellan kön, vilket förutsätter kvinnor och mäns lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. Detta övergripande mål är indelat i fyra delmål: Jämn fördelning av makt och inflytande Ekonomisk jämställdhet Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 2007 beslutade regeringen att anslå 100 miljoner kronor som stöd till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för en stor satsning på jämställdhet i kommuner och landsting. Huvudsyftet var att kvalitetssäkra verksamhet och service till medborgarna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Målet inriktades på hög kvalitet och goda resultat för både kvinnor och män. Jämställdhetsministern framhöll; Vi möter samhällets institutioner främst på regional och lokal nivå; som medborgare, föräldrar, patienter eller anhöriga. För att samhällsservicen ska hålla god kvalitet ska den svara mot båda könens behov. Idag är det inte alltid så. En rapport från SKL visar till exempel på brister i jämställdheten inom vården. Kvinnor, och ibland män, riskerar att få sämre vård på grund av ojämställdhet. I SKL:s rapport (O)jämställdhet i hälsa och vård, 2007 redovisas flera exempel som visar att kvinnor riskerar att få sämre tillgång till vård jämfört med män. Det finns i vissa fall otillräcklig kunskap om sjukdomstillstånd som drabbar kvinnor, t ex smärttillstånd. Kvinnor ordineras fler läkemedel och drabbas oftare av läkemedelsbiverkningar. Män får nyare och dyrare läkemedel jämfört med kvinnor. Kvinnor har haft sämre tillgång till dialys, njurtransplantationer och vård på strokeenheter. Både flickor och pojkar rapporteras i ökad omfattning ha symptom på psykisk ohälsa men problemet är större bland flickor. SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) presenterade 2005 utifrån ett regeringsuppdrag en inventering av det vetenskapliga underlaget avseende ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos flickor. Bakgrunden till uppdraget var att det fanns en markant könsskillnad avseende beviljande av vårdbidrag för ADHD. Av de barn och ungdomar som gavs rätt till vårdbidrag var 85 procent pojkar. Den ojämna fördelningen grundade sig i att andelen flickor som upptäcks med ADHD är lägre, vilket skulle kunna innebära en risk att flickor inte får tillgång till det stöd de behöver i samma utsträckning som pojkar. 3

4 2 Uppdrag, revisionsfråga och metod Landstingsrevisorerna har uppdragit till Komrev inom PriceWaterhouseCoopers att ur ett jämställdhetsperspektiv granska landstingets verksamhet avseende patientgruppen barn och ungdomar med aktivitets- och uppmärksamhetsstörningar ADHD. 2.1 Revisionsfråga Revisionsfrågan för granskningen: Är landstingets vård och behandling avseende barn och ungdomar med ADHD ändamålsenlig ur ett jämställdhetsperspektiv. Kontrollfrågor för granskningen är: Sätts diagnos för flickor och pojkar tidsmässigt lika (patientens ålder)? Får flickor och pojkar läkemedelsbehandling i lika stor utsträckning? Har flickor och pojkar samma tillgång till barnpsykiatrisk expertis? Deltar barn- och ungdomspsykiatrin/barnhabiliteringen i kvalitetsregistrering i BUSA (Nationellt kvalitetsregister för BehandlingsUppföljning av Säkerställd ADHD) enligt Landstinget gemensamma regler och riktlinjer? Finns en tillräcklig samverkan mellan BUP och kommunerna/skolan kring patientgruppen? 2.2 Metod och avgränsning Underlaget till granskningens resultatredovisning och bedömningar består av intervjuer, avidentifierade journaluppgifter (från barn- och ungdomspsykiatrin/barnhabiliteringen i Piteå, Luleå-Boden och Kalix) samt annan dokumentation som styrande riktlinjer, verksamhetsplaner och verksamhetsuppföljningar. Intervjuer inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP) samt barnhabiliteringen (barnhab) har genomförts med tre verksamhetschefer (varav en även är barnpsykiatriker), två enhetschefer, två överläkare, två psykologer, en kurator samt en representant för Riksförbundet Attention som är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bland andra ADHD. Sammantaget har 11 intervjuer genomförts. Granskningen har avgränsats till att omfatta BUP och barnhab i Piteå, Luleå och Kalix vilket innebär att BUP i Gällivare, NEP-teamet (NEuroPsykiatriska enheten 1 ) och BUPs 1 Neuropsykiatri är ett begrepp som syftar på studiet av somatiska sjukdomar och genetiska förändringar som orsakar psykiatriska symptom. Det kan exempelvis röra sig om genetiskt betingade hjärnskador. Begreppet 4

5 slutenvård vid Sunderby sjukhus inte ingår i granskningen. NEP-teamet vänder sig till remitterade barn och unga med svåra problem avseende t ex autism/aspergers och tourettes syndrom. NEP är inte en reguljär resurs för barn och ungdomar med ADHD. 3 Kunskapssammanfattning avseende ADHD/ADD 3.1 ADHD och ADD ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet) är till största delen ett medfött neuropsykiatriskt funktionshinder med karaktäristiska drag av uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och problem med att reglera aktivitetsnivån. Problemen kan dock variera både till sin karaktär och till sin svårighetsgrad. Vissa uppvisar i huvudsak problem med hyperaktivitet och impulsivitet medan andra främst har problem med uppmärksamhet och koncentration. Därtill finns de med en kombinerad problembild där samtliga drag är utmärkande. De som har uppmärksamhetssvårigheter men inte visar några påtagliga problem med hyperaktivitet kan diagnostiseras ADD (Attention Deficit Disorder). Till skillnad från de med för hög aktivitetsnivå kännetecknas deras problem snarare av en för låg aktivitetsnivå vilket innebär att de kan framstå som introverta och/eller passiva istället för aktiva och utåtagerande. Förekomsten av ADHD hos barn beräknas vara 3-7 procent enligt SBU (ADHD hos flickor, en inventering av det vetenskapliga underlaget, 2005). I en rapport från Socialstyrelsen 2002, ADHD hos barn och vuxna, uppskattas hyperaktivitetssyndrom med samtidig uppmärksamhetsstörning till 2-5 procent bland barn i skolåldern och uppmärksamhetsstörning utan hyperaktivitet uppskattas till ca 10 procent. 3.2 Barnens svårigheter Som tidigare nämnts kan problemen se olika ut hos olika barn. Vad som är gemensamt för barnen är att de har svårt att koncentrera sig och vara uppmärksamma mer än korta stunder. Vissa barn är överaktiva och impulsstyrda medan andra barn är passiva och oföretagsamma, och vissa barn kan växla mellan dessa aktivitetsnivåer. Uppmärksamhetsproblemen kan ta sig olika uttryck och variera i karaktär, exempelvis; Svårigheter att lyssna till uppmaningar, instruktioner och tilltal Svårigheter att se sammanhang och sortera ut det väsentliga Kommer inte igång med uppgifter och avslutar inte vad som är påbörjat Glömmer och tappar bort saker och överenskommelser neuropsykiatri används om psykiatri inriktad mot en grupp diagnoser som vanligen ställs under barndomsåren, exempelvis autism, Aspergers syndrom (AS), uppmärksamhets- och aktivitetsstörningar m fl. Dessa diagnoser kallas i Sverige ofta för neuropsykiatriska funktionshinder. 5

6 Fastnar i ovidkommande detaljer Distraheras lätt av händelser i omgivningen Bristande uthållighet och svårigheter att mobilisera energi för att utföra en uppgift Barn som tillhör den överaktiva och impulsiva gruppen syns och hörs ofta hela tiden och reagerar ofta utifrån stimuli och impulser för stunden, utan reflektion och eftertanke. Impulsiviteten gör även att barnet ofta reagerar på ett överdrivet känslomässigt sätt och ibland har svårt att kontrollera sina affekter. Det förekommer även att barnet uppvisar motoriska svårigheter och yviga rörelsemönster till följd av impulsiviteten eftersom barnet har svårt att planera och styra sina rörelser. De barn som tillhör den passiva gruppen kan tvärt om mot de överaktiva barnen vara tillbakadragna och framstå som håglösa, osjälvständiga och kravkänsliga. 3.3 Skillnader mellan flickor och pojkar En av frågeställningarna i SBU:s rapport om ADHD hos flickor gäller vad som karaktäriserar flickor med ADHD. Rapporten redogör för ett antal studier, främst i USA, som pekar på skillnader och likheter mellan flickor och pojkar med ADHD. Det kan nämnas att studierna inte visar en helt enig bild av likheter och skillnader mellan kön. Resultatet av SBU:s kartläggning kan dock sammanfattas genom följande iakttagelser i rapporten: Flickor och pojkar har likartade symptom och likartad svårighetsgrad. I några studier har flickor större problem med uppmärksamhet än pojkar medan pojkar har högre grad av hyperaktivitet och bristande impulskontroll. Förhöjd risk för rökning och missbruk av alkohol och andra droger finns hos både flickor och pojkar med ADHD. Ett antal studier visar att flickor med ADHD har lägre självkänsla i jämförelse med pojkar med ADHD. Flickor och pojkar med ADHD har lika stora svårigheter med kamratrelationer. En studie pekade dock på att flickor med ADHD i högre utsträckning än pojkar börjar stötas ut från kamratgemenskapen redan i förskoleåldern. En annan studie visade att flickorna upplevde störst problem på fritiden och pojkarna under skoltid. Föräldrar ser mer svårigheter hos flickor än vad lärare gör. En studie visade att lärare har lättare att upptäcka en uppmärksamhetsbrist hos pojkar än hos flickor. Denna skillnad visade sig inte hos föräldrar. En studie av vilken inverkan moderns bedömning av barnet har på utredning och behandling visade att pojkar har fem gånger större chans att få utredning än flickor trots att mödrar till flickor och pojkar upptäcker sina barns problem i samma utsträckning. Det påpekas dock att studien har brister i form av stort bortfall och att endast modern användes för att skatta symptomen. 6

7 En studie visade att av barn som sökt hjälp för psykiska problem bedömdes pojkar oftare har psykiatrisk diagnos än flickor trots att föräldrarna beskrev symptomen på ett likartat sätt. Vad gäller eventuella skillnader i effekt av behandling visar studierna att flickor och pojkar har likartad effekt av centralstimulerande medel med lika stor reduktion av symptom på ADHD. Samtidigt pekar en svensk undersökning enligt SBU-rapporten på att pojkar i Sverige behandlas fyra gånger oftare med centralstimulerande medel än flickor. 3.4 Riksförbundet Attention Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD. Under riksnivån finns även lokala föreningar bildade på länsnivå. Organisationen arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver. Förbundet har tagit som uppgift att förbättra villkoren för personer med neuropsykiatriska funktionshinder stödja och tillvarata medlemmarnas intresse bilda nätverk och stödgrupper ta tillvara nya rön när det gäller vård, undervisning och samhällsstöd sprida kunskap om funktionshindren och de funktionshindrades behov. Lokalföreningen Attention Kronoberg har genomfört ett Flickprojekt avseende flickor med ADHD bl a i syfte att sprida kunskap om flickors specifika svårigheter. Enligt det presentationsmaterial föreningen har tagit fram förekommer ett antal olikheter mellan flickor och pojkar med ADHD, varav följande kan nämnas: Pojkar är hyperaktiva och beteendestörda i högre utsträckning än flickor. Pojkar identifieras utifrån ett störande och utåtagerande beteende medan flickor identifieras utifrån ouppmärksamhet och kognitiva svårigheter. Flickor är mer trotsiga gentemot mödrar än mot lärare och andra vuxna. Flickor kommer senare till vård. Flickor upplever mer bortstötning av kamrater. Ångest och depression är mer vanligt hos flickor med ADHD än pojkar med ADHD. I samband med vår granskning har vi träffat en representant för Attentions lokalförening i Norrbotten. Av mötet framgår att Attention ser en problematik avseende både upptäckt och diagnostisering beroende på de olika uttryck ADHD kan ta sig. Attentions uppfattning är att flickor i större utsträckning både undgår upptäckt och eventuell diagnostisering eftersom de inte i samma utsträckning har det hyperaktiva beteendet. En jämställd vård skulle 7

8 kunna uppnås om alla skulle passa in i den hyperaktiva rollen eftersom dessa barn syns och hörs samt uppmärksammas i flera miljöer. För att öka möjligheterna till en jämställd vård för ADHD-gruppen som helhet krävs ökad kunskap och förståelse för skillnader mellan flickor och pojkar med ADHD inom såväl skolan som landstinget, enligt Attention. Från Attentions sida tycker man att synsättet på ADHD som funktionshinder kan variera inom landstinget t ex avseende synen på läkemedelsbehandling. Attention menar även att personalomsättningen inom BUP kan göra att kunskapsnivåerna är olika och att det finns olika synsätt på ADHD. Allmänt menar man att kunskapen om flickornas ADHD-problem behöver öka. 4 Resultat 4.1 Landstinget mål och arbete avseende jämställd vård Norrbottens läns landstings övergripande målsättning är att erbjuda kvinnor och män likvärdig vård och medborgarservice. I landstingsplanen läggs fast att landstingets ska verka för en jämställd och jämlik hälsa samt erbjuda kvalitativt likvärdig vård och fördela vården på jämlika villkor. Landstinget har genom beslut i landstingsstyrelsen ( 103, 2008) antagit den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män som är framtagen av CEMR (Council of European Municipalities and Regions). Beslutet innebär ett åtagande från landstingets sida att integrera och öka jämställdheten i sina verksamheter. Inom landstinget pågår för närvarande ett jämställdhetsarbete för att bland annat säkerställa jämställd vård mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Utvecklingsarbetet NLLJämt kommer att involvera landstingets samtliga verksamhetsområden. Här ingår att genomföra utbildningar om jämställdhet, jämställdhetsintegrera landstingets styrdokument samt upprätta jämställda standardvårdplaner. Genom NLLJämt bedöms att jämställdhetsarbete kommer att under 2010 stå i fokus inom landstinget. I divisionsplanen för Medicinska Specialiteter finns området jämställdhet berört i allmänna termer. Där framgår, när det gäller området folkhälsa, att vid planering och genomförande av konkreta aktiviteter ska jämställd hälsa beaktas. Det framgår även att divisionens verksamheter ska delta i det landstingsgemensamma jämställdhetsarbetet inom ramen för utvecklingsarbete NLLJämt. I de lokala verksamhetsplanerna för BUP och barnhab, som vi fått tillgång till, har vi inte funnit några mål eller annan styrning avseende området jämställd vård. Mål och avsikter när det gäller jämställd vård inom BUP och barnhab finns endast på divsionsnivå och där i form av allmänt övergripande inriktningar. 8

9 4.2 Organisation och kompetens/specialistresurser Barn och ungdomar med neuropsykiatriska störningar som ADHD kan få stöd och vård på olika nivåer. Basnivån och där problemen ofta upptäcks är skolan. Föräldrarna och skolan kan ta kontakt/remittera till BUP eller barnhab. I vissa fall kan, som nämnts ovan, BUP och barnhab remittera till NEP-enheten vid Sunderby sjukhus som utgör ytterligare en specialistnivå. När det gäller vilken del av landstingets hälso- och sjukvård som är specialistnivån avseende ADHD pågår en diskussion om detta. Fn är det i praktiken BUP som utgör denna nivå. BUP och barnhab ingår i verksamhetsområdet Barn och ungdomssjukvård som ett av flera verksamhetsområden inom division Medicinska specialiteter. Barn- och ungdomsmedicin, -psykiatri och -habilitering finns för de olika länsdelarna i lokaliserade till Piteå, Luleå- Boden, Kalix och Gällivare. I Piteå och Kalix bildar BUP, barnhab och barnmedicin en gemensam enhet som leds av en verksamhetschef. I Kalix benämns enheten BUM (barn- och ungdomsmottagningen). I Luleå-Boden är BUP samt barnhab/barnmedicin två separata enheter med var sin verksamhetschef. Verksamheten i Gällivare, som inte ingår i denna granskning, är organiserad på liknade sätt som i Luleå-Boden. Slutenvårdsplatser för BUP finns för hela länet vid avdelning 45 på Sunderby sjukhus. Det är sällan barn och ungdomar med ADHD-problem vårdas inom slutenvården (se 4.3 nedan). När det gäller ADHD är teamarbetet mellan BUP och barnhab mer utvecklat i Piteå och Kalix jämfört med Luleå-Boden. Det gäller t ex remissbedömningarna som görs gemensamt. Luleå-Boden har tillämpat detta arbetssätt men bland annat verksamheternas omfattning gjorde att man frångick detta samt att man upplever att det nu är tydligare vem som gör vad avseende ADHD-barnen och ungdomarna. Alla remisser från skolan avseende ADHD-problematik går enbart till BUP. Barnhab kan bland sina patienter (bl a rörelsehindrade och utvecklingsstörda barn och ungdomar) även upptäcka problem med ADHD. BUP och barnhab i Luleå-Boden har dock ett löpande samarbete men detta inleds senare i processen när barnen och ungdomarnas behov börjar klarläggas. Vikten av teamarbete betonas av alla enheter för att de samlade kompetenserna ska kunna bidra till att ge en helhetsbild av de ungas behov. Något förenklat kan man beskriva ansvarsfördelningen mellan BUP och barnhab så att barn och ungdomar med enbart ADHD handläggs av BUP, men finns dessutom andra funktionshinder som autism/aspergers syndrom, utvecklingsstörning, rörelsehinder mm blir det barnhab som tar hand om vård och stödåtgärder. Vid BUM i Kalix är dock all neuropsykiatri gemensam, även ADHD-diagnoser. Från våra intervjuer vid enheterna får vi intrycket att tillgången till personella resurser i form av olika specialistkompetenser för barn och ungdomar med ADHD i de flesta fall är god för närvarande. Viktiga kompetenser i sammanhanget är läkare med barnpsykiatrisk, 9

10 barnmedicinsk och barnneurologisk kompetens, psykolog, socionom, sjukgymnast, arbetsterapeut, socialpedagog, sjuksköterska med psykiatrisk inriktning m fl. Det finns dock problem med tillgången till barnpsykiatrer och legitimerade psykologer. Vårt intryck, via våra intervjuer, är att det inte finns några skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller deras tillgång till barnpsykiatrer eller andra specialistkompetenser inom BUP eller barnhab. 4.3 Förekomst, upptäckt och diagnossättning Det finns bestämda krav för att diagnosen ADHD ska kunna fastställas. Det finns även ett antal undergrupper av ADHD. Dessa krav och undergrupper redovisas i bilaga 1. Enligt Socialstyrelsen (SoS) är man när det gäller statistik om förekomsten av ADHD hos barn- och ungdomar idag hänvisad till SoS:s patientregister respektive läkemedelsregister samt svensk och internationell forskning inom området. Det finns också ett nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av svår ADHD (se avsnitt 4.5). Alla källorna är enligt SoS förenade med validitetsproblem. Eftersom diagnosen oftast inte kräver inläggning på sjukhus går det inte att utifrån data i patientregister få en säker uppskattning av problemets omfattning, enligt SoS. Som tidigare nämnts när det gäller aktivitets- och samtidig uppmärksamhetsstörning har SoS utifrån olika epidemiologiska studier uppskattat förekomsten hos barn i skolåldern till mellan 2-5 procent. Uppmärksamhetsstörning utan hyperreaktivitet (ADD) anses vanligare och har uppskattats till cirka 10 procent. SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapporterar att förekomsten av ADHD hos barn beräknas vara 3-7 procent. SBU redovisar att förekomsten hos flickor inte är helt klarlagd men ligger mellan 2-5 procent för flickor i åldern 6-15 år. En ADHD-diagnos är enligt SBU upp till 4 gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Under senare år har, enligt SBU, andelen flickor som får diagnosen ökat. Nedan redovisas uppgifter från SoS om antalet som vårdats med diagnos aktivitetsoch uppmärksamhetsstörning. 10

11 Antal personer i landet som vårdats med huvud- eller bidiagnos F90.0 Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning. År Öppenvård Slutenvård Det går, enligt SoS, inte att tolka uppgifterna i tabellen så att ADHD väsentligt ökat i befolkningen utan det rör sig snarare om att diagnosen blivit mer accepterad och att inrapporteringen förbättrats. Förändrade förskrivningsregler avseende läkemedel har sannolikt också påverkat antalet personer som fått vård- och behandling. Fortfarande finns stora mörkertal bl a beroende på att rikstäckande rapportering från öppenvård saknas. Det är som nämnts ovan ovanligt att barn och ungdomar med ADHD-problem vårdas inom slutenvården. Av totalt 97 vårdtillfällen 2008 respektive 87 vårdtillfällen 2009 hade det inom slutenvården (avdelning 45 vid Sunderby sjukhus) vårdats 6 patienter respektive 1 patient med ADHD. Det kan ställas i relation till antalet öppenvårdsbesök till läkare enbart i Luleå-Boden som uppgick till 240 stycken 2008 och 292 under Till detta ska läggas besök till andra vårdgivare som psykolog, specialistpedagog m fl. Via journalgenomgångar utförda inom BUP har vi fått tillgång till ett registermaterial som innehåller barn och ungdomar som 2008 och 2009 varit aktuella för åtgärder inom BUP på grund av aktivitets- och uppmärksamhetsstörning. Materialet visar en bild över patientsituationen för dessa två år med sammantaget 436 patienter 2 med diagnoserna ADHD/F90.0B 3, ADD/F90.0C eller Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning/ F patienter (23 %) var flickor och 338 var pojkar (77 %). Det är 3,5 gånger fler pojkar än flickor. Denna stora skillnad antyder att flickor med ADHD problematik inte upptäcks i 2 En patient ingår i materialet en gång för de båda åren. 3 Diagnoskod enlig diagnostiska manualen ICD10. se bilaga 1. 11

12 lika stor omfattning på basnivån, framförallt skolan. Därmed blir de heller inte kända av BUP/barnhab och riskerar att inte få den vård och stödinsatser som de behöver. Nedan redovisas åldersfördelningen, avseende flickor och pojkar med någon form av diagnossatt aktivitets- och uppmärksamhetsstörning som har varit aktuella för vårdkontakter under Åldersfördelning på diagnossatta barn och ungdomar (436 patienter) aktuella inom BUP/barnhab Ålder 0-5 år 6-12 år Flickor och Pojkar (436) 2 % 46 % 52 % Flickor(98) 3 % 38 % 59 % Pojkar (338) 2 % 48 % 50 % I patientgruppen är det en större andel pojkar i åldern 6-12 år och en större andel flickor i åldern år. Det ger en indikation om att flickornas ADHD upptäcks senare än hos pojkarna och att flickorna därför kommer senare till BUP/barnhab. Befolkningsantalet för åldersgruppen -18 år i de kommuner som BUP- och barnhab-enheterna i Piteå, Luleå-Boden och Kalix verkar i uppgår till flickor och pojkar ( ). Med utgångspunkt från den patientstatistik vi har fått tillgång till visar det sig att 0,6 procent av flickorna i befolkningen och 1,8 procent av pojkarna diagnossatta med ADHD är aktuella inom BUP/barnhab. Det är en klart större andel pojkar i befolkningen som har diagnosen ADHD. Om man ser dessa värden som ett trubbigt mått på BUPs/barnhabs täckningsgrad avseende barn och ungdomar med ADHD så är 0,6 respektive 1,8 procent låga värden i jämförelse med förväntade uppgifter om förekomst av ADHD hos barn som SBU och SoSs redovisar (3-7 resp. 2-5 procent). Är det färre barn och ungdomar med ADHD i norrbottenskommunerna eller är färre barn och ungdomar som är kända av BUP/barnhab? Antalet aktuella barn och ungdomar inom BUP/barnhab med diagnossatt ADHD är dock inte liktydigt med förekomsten av ADHD för upptagningsområdet eftersom det finns barn och ungdomar som t ex får stöd och hjälp i skolan och inte blir kända av BUP/barnhab. Det kan antas att det även finns barn och ungdomar som har behov av specialistvård men som inte är kända av BUP/barnhab. 12

13 Könsfördelning avseende diagnoser Diagnos Flickor Pojkar F90.0 Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning 13 % (13) 8 % (26) F90.0B ADHD 75 % (73) 83 % (280) F90.0C ADD 12 % (12) 9 % (32) Den vanligaste diagnosen för både flickor och pojkar är ADHD. Flickorna får i något större utsträckning diagnosen ADD jämfört med pojkarna. En viktig förutsättning för jämställd vård avseende barn och ungdomar med aktivitets- och uppmärksamhetsstörning är bland annat att en utredning sker och att en diagnos sätts. Det öppnar möjligheter till vård och behandling, t ex med läkemedel. Diagnosen ger föräldrar en förklaring till barnets/den unges beteende och problem och adekvata stödåtgärder kan sättas in i hemmet och skolan. Om barnet/den unge inte får en diagnos som denne borde ha eller att diagnossättningen försenas kan det på motsatt sätt innebära negativa konsekvenser för barnet och familjen. Vi har från journaluppgifterna från BUP för patientpopulationen (436) beräknat vid vilken ålder flickor respektive pojkar får sin diagnos. Olika statistiska beräkningssätt kan användas. Vi har valt att använda aritmetisk medelvärde 4 och typvärdet 5 för att redovisa vid vilka åldrar diagnos sätts. Ålder när diagnos sätts Flickor Pojkar Medelvärde 10 år 8 år Typvärde 15 år 7 år Resultatet är att flickorna får sin diagnos senare än pojkarna. Använder vi medelvärde som beräkningssätt är det två år senare och använder vi typvärde är det åtta år senare än pojkarna. Diagrammet nedan visar hur fördelningen ser ut för flickor respektive pojkar. 4 Aritmetiska medelvärdet är det genomsnittliga värdet av ett antal tal. 5 Typvärde är ett mått för det centrala värdet, det vanligaste värdet i en datamängd. Typvärde är det värde av alla observationer som förekommer flest gånger och är oberoende av extrema värden. 13

14 Ålder när diagnos satts Antal patienter Ålder vid diagnos Pojkar Flickor Vid våra intervjuer har vi ställt frågor till intervjupersonerna om deras erfarenheter och uppfattningar avseende förekomst, upptäckt och diagnossättning av barn och ungdomar ADHD-problem. Vi har nedan sammanfattat vad som framkommit. Barn och ungdomar kan komma till BUP/barnhab via remiss från t ex skolan (skolläkare eller psykolog). Samtidigt finns inget remisstvång vilket innebär att föräldrar kan söka hjälp direkt hos BUP/barnhab vilket sker och först ofta via en telefonkontakt. Förfrågan i remiss eller från föräldrarna kan vara är det ADHD? Föräldrarna eller skolan är de som först upptäcker problemen hos barnen. Lärarna ser inte alltid skillnaden mellan könens olika symptombilder. Exempelvis kan flickornas beteende tolkas som depressioner utan att man kopplar det till ADHD och då missas det faktiska problemet. Skolan ser mest pojkarna och dessutom tidigare än flickorna. Skolan har dock på senare år förbättrat sin kompetens att se skillnad på hur flickor respektive pojkar visar sina tecken på en eventuell ADHD-problematik. Pojkar kommer tidigare till BUP pga. att de är mer utagerande/hyperaktiva samt syns och hörs mer. Flickor kommer till BUP senare, ofta i högstadiet pga. uppmärksamhetssvårigheter. Flickor med ADHD klarar sig bättre i lågoch mellanstadiet där deras problem inte är så tydliga och därför inte upptäckts. I högstadiet ökar prestationskraven och då märks uppmärksamhetsproblemen hos flickorna lättare. Sen upptäckt av ADHD ses som ett problem av BUP/barnhab. Kompetensen i förskolan/skolan om ADHD behöver ökas så att man t ex inte tänker att barnet är omoget och det kommer att bli bättre längre fram. Då kan stödåtgärder försenas. Tidig upptäckt skapar mindre lidande och bättre förutsättningar för en framgångsrik behandlingsprocess. 14

15 Det är svårare att identifiera om det verkligen är ADHD/ADD bland tonårsflickor eftersom vissa flickor endast visar upp något som kan tolkas som en attityd om att inte bry sig. Det kan vara svårt att sätta fingret på flickornas problembild vid diagnossättning, det kan lika gärna vara en attityd av slöhet, layd-back, trotsighet som uppmärksamhetsproblem. Bland mindre barn är flickor ofta mer sociala än pojkar och fungerar bättre i en strukturerad situation vilket kan göra att flickor inte upptäcks på samma sätt som pojkar. Erfarenheten vad gäller flickor är att de trots misstänkt uppmärksamhetsstörning kan ha en bra social förmåga, knyta kontakt med psykologen och genomföra testen med ett bra resultat. Dessutom upplever personalen inom BUP/barnhab att man tränas i att se pojkar i större utsträckning än flickor eftersom det är pojkar man möter oftare. I enstaka fall vill inte föräldrar att barnet ska få en ADHD-diagnos. Det kan t ex bero på att man inte vill att barnen ska få problem med att teckna försäkringar hos försäkringsbolag i framtiden eller att de ska få problem med att få alla villkor godkända för körkortet. BUP påbörjar inte någon utredning av barnet/den unge som kan leda till diagnos om det inte finns ett reellt problem. Det räcker t ex inte med att skolan eller föräldrarna vill ha en utredning. Ställning tas till detta i en förhandsbedömning. När utredning inleds bildas ofta ett team kring barnet/den unge inom BUP/barnhab (läkare, psykolog, socionom). Eftersom skolan upptäcker mer pojkar än flickor med ADHD kommer detta att återspegla sig i antalet som remitteras till BUP och därefter antalet som får diagnosen ADHD. De allra flesta som remitteras blir diagnostiserade men det finns samtidigt ADHD-barn som inte kommer till BUP/barnhab för utredning utan klarar sig med anpassad skolgång. 4.4 Läkemedelsbehandling Läkemedelsterapi för personer med utpräglad ADHD sker med olika typer av läkemedel, ofta centralstimulerande (CS) medel. Läkemedlen förbättrar koncentrationsförmågan och minskar överaktivitet och impulsivitet, enligt uppgift, hos två tredjedelar av behandlade barn. Läkemedlen underlättar för barnen att fungera i skolan, i samvaron med andra och det gör det lättare för barnen att tillgodogöra sig hjälp och stöd från omgivningen. Det är en allmän uppfattning inom BUP/barnhab att läkemedelsbehandling med bland annat CS medel är effektivt och ger god förbättring hos barn och unga med ADHD och ADD. Biverkningarna som kan förekomma är främst försämrad matlust, dålig viktuppgång och sömnsvårigheter. Det finns främst två typer av läkemedel för patienter med ADHD/ADD, dels CS-medel med det verksamma substansen metylfenidat samt dels ett mer över dygnet verkande medel 15

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete 2005 BUS Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter Rekommendationer och stöd BUS Medicinskt programarbete Innehåll 1. Förord... 3 Del 1 - Kunskapsdel och lägesbeskrivning 2. Program

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Verksamheter och insatser för lätt till medelsvår psykisk ohälsa - första linjen - för barn och unga i Uppsala län 2013

Verksamheter och insatser för lätt till medelsvår psykisk ohälsa - första linjen - för barn och unga i Uppsala län 2013 Slutrapport Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa I Uppsala län 150213 anja.kivimaki@akademiska.se Verksamheter och insatser för lätt till medelsvår psykisk ohälsa - första linjen - för barn

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående - En kartläggning i Halland 2008 Annelie Georgsson Meddelandeserien 2008:5 FoU/Äldreomsorg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget November 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Dom har

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet ISBN 978 91 7086 183 3 RiR 2009:10 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Socialdepartementet Datum: 2009-06-03 Dnr: 31-2007-1287

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Ojämna villkor för hälsa och vård Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer