Ökade livschanser för barn med ADHD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökade livschanser för barn med ADHD"

Transkript

1 Ökade livschanser för barn med ADHD Förebyggande insatser ur ett familjeperspektiv Projektbeskrivning Marie Erlandsson Ek 1

2 Innehåll Inledning... 3 ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder... 4 ADHD som riskfaktor för ohälsa och social utsatthet... 4 Att leva med ADHD... 5 Nuläge - stöd till familjer med ADHD... 6 Behov av stödinsatser... 7 Samverkan runt barn i riskmiljöer... 8 Brukarorganisationer... 9 Projektplan Projektets mål Uppföljning/Indikatorer Projektorganisation Genomförande av projektet Budget

3 Inledning Under tiden augusti augusti 2012 har Projekt anhörigstöd pågått i Sala kommun för att utveckla arbetet med stöd till anhöriga. Under projektets gång har det framkommit stora brister i stödet till barn och även föräldrar som anhöriga. Familjer med barn med funktionshinder har ett stort omsorgsansvar och får ofta kämpa för att få stöd och hjälp. Risken för ohälsa är större för dessa familjer än för andra. Det förebyggande arbetet för barn och unga i riskmiljöer i Sala kommun är splittrat och saknar en gemensam målbild och struktur i samverkan med landsting och frivilligsektorn. Det saknas lättillgängliga och tidiga stödinsatser för familjer. Personer som tillhör personkretsen för LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, har lagstadgad rätt till stöd och hjälp. Barn med enbart diagnosen ADHD har inte rätt att få specialisthjälp från landstingets habilitering eller insatser från kommunen enligt LSS. Det stöd de kan få är via Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, som ansvarar för eventuell medicinering. Vid behov av hjälpmedelsförskrivning sker detta via primärvården. Det saknas ett samordnat stöd för barn med ADHD och deras familjer. Forskarna har haft svårt att komma fram till entydiga siffror på hur vanligt ADHD är. De flesta experter är dock eniga om att ADHD förekommer hos mellan 3 och 5 % av alla skolbarn. I en rapport från Västmanlands kommuner och landsting, VKL, (Utsatta barn och ungdomar, Ann Tjernberg och Ove Svensson, VKL, maj 2012) uppskattar man att det handlar om minst 10 procent av alla barn och ungdomar som har de problem som beskrivs av diagnoserna ADHD, trotssyndrom eller uppförandestörning. Enligt samma rapport har remissflödet till Handikappcentrum med begäran om insatser till barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser stadigt ökat i Västmanland. Cirka 30 % från 2001 till Besök och remisser till BUP med frågeställningen om barn och ungdomar har en neuropsykiatrisk problematik har ökat kraftigt samtidigt som antalet barn inom BUP:s öppenvård med en ADHD diagnos har stigit med sexhundra procent (600 %) mellan 2001 och I Sala kommun är det svårt att uppskatta behovet av stöd då man inte har tillgång till någon statistik när det gäller diagnoser. På Ekebyskolan uppskattar man att ca elever i årskurs 7 har en ADHD-problematik vilket skulle motsvara % av eleverna. Inom både skolan och socialtjänsten har man uppfattningen att familjer med ADHD problem ökar. Bilden av framtid där barn och familjer med neuropsykiatriska funktionshinder har ökande omsorgsansvar, försämrad hälsa och större risk för barnen att hamna i missbruk och kriminalitet är en realitet. Med rätt stöd i rätt tid kan barn och familjer med ADHD- problematik få ett fungerande vardagsliv, det viktigaste stödet man kan ge för att öka barnens livschanser och förhindra att de hamnar i en riskmiljö. 3

4 ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder,och är ett samlingsnamn som även omfattar ADD och DAMP. Kärnsymptomen vid ADHD är problem med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symptomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. Personer med ADHD har ofta även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom Tourettes, Asperger eller Tvångssyndrom. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivproblem. Antalet personer som får diagnosen ADHD har ökat på senare år. Ett viktigt skäl är att kunskapen på området har utvecklats inom psykiatrin. En annan möjlig förklaring är att man lättare upptäcker ADHD i ett informationssamhälle som ställer höga krav på kognitiva funktioner. Förskrivningen av läkemedel mot ADHD har ökat kraftigt. ADHD yttrar sig på olika sätt hos olika individer och under olika tidpunkter i livet. Svårighetsgraden och typen av problem varierar från person till person. För många barn blir funktionshindret mindre kännbart när man blir lite äldre. Den genetiska faktorn tros ha en dominerande roll vid ADHD och det är vanligt att fler medlemmar i samma familj har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Diagnosen är vanligast bland pojkar och män. Dock befaras ett stort mörkertal på kvinnosidan. ADHD som riskfaktor för ohälsa och social utsatthet Barn med ADHD är mer beroende än andra barn av fungerande och strukturerat vardagsliv. Negativa miljöer ökar risken för utagerande problem t.ex. i form av trotssyndrom och uppförandestörning. En stor rörig och orolig barngrupp eller klass kan få ett barn med ADHD att visa sina allra sämsta sidor som kan leda till att problemen förstärks. Det är vanligt att fler medlemmar i samma familj har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning då det finns en viss ärftlighet. Detta gör behovet av stöd större. Många familjer dessutom en socialt utsatt situation med ekonomiska svårigheter och svaga nätverk. Den långsiktiga och krävande uppgift det innebär att uppfostra ett barn med ADHD vara övermäktigt även för en välfungerande familj. Barn med ADHD som inte blir uppmärksammade och får hjälp riskerar att misslyckas i skolan och kan få allvarliga problem med att anpassa sig socialt. Barn med ADHD har både större risk för att utveckla psykosomatiska besvär och involveras i mobbning, än barn utan ADHD. ADHD är en även en riskfaktor för uppkomst av missbruk och kriminalitet. Ofta har personer med ADHD en tidigare missbruksstart än sina jämnåriga, och missbruket har mer allvarlig utveckling. 4

5 En enstaka riskfaktor behöver inte betyda så mycket. Men om ett barn är utsatt för flera samverkande riskfaktorer, som till exempel att funktionshindret medför svårigheter att klara skolan samtidigt som barnet lever i en dysfunktionell familj, är risken att hamna i utanförskap större. De viktigaste skyddsfaktorerna i ett barns liv är föräldrar/familj och förskola/skola. Dessa faktorer behöver stärkas för att minska risken för att barn med ADHD utvecklar ett asocialt beteende. Som vuxna riskerar personer med ADHD att drabbas av depressioner, ångest, missbruk, utmattningsreaktioner, relationsproblem och svårigheter med att klara arbetsliv, ekonomi och vardagssysslor. Personer med ADHD har ofta kreativa sidor och mycket energi som rätt använt kan vara en stor tillgång både för samhället och för individen. Att leva med ADHD Enligt en rapport, Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning från Statens Folkhälsoinstitut, har föräldrar till barn med funktionsnedsättning sämre hälsa än andra föräldrar och lider oftare av huvudvärk och sömnlöshet. Det gäller i viss mån även magbesvär och ryggbesvär. Problemen är vanligast hos föräldrar till barn med måttliga eller svåra funktionsnedsättningar liksom föräldrar till barn med huvudsakligen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är en svår och krävande roll att vara förälder till ett barn med ADHD. Barnen har stort behov av vuxenmedverkan för att klara av vad som förväntas av dem och för att vardagens rutiner ska fungera. Föräldrar till ett barn med ADHD upplever ofta en hög stressnivå. Stressen ökar med svårighetsgrad av ADHD, framför allt om barnet också har ett trotsigt beteende. Många barn med ADHD har svårt att tåla krav och möter inte sällan sina föräldrars uppmaningar med protester. Om man inte förstår sitt barns sätt att fungera och inte vet hur man ska bemöta det, är det risk för att en negativ inställning, tillsägelser och förmaningar kommer att prägla samvaron. Det blir en ond cirkel som kan leda till att barnets beteendeproblem förstärks, vilket ökar risken för andra problem. Vardagens tjat och konflikter föder frustration och skuldkänslor hos föräldrarna som kan leda till äktenskapskonflikter och upplevelser av att inte orka med. Det är svårt att få tiden att räcka till för övriga familjemedlemmar och syskons behov kommer lätt i skymundan. Psykosociala insatser och medicinering brukar minska problemen ordentligt. Psykosociala insatser kan vara anhörigutbildningar, anpassning av skol- eller arbetsmiljön och annan hjälp med vardagen. Medicinerna som används är små doser av centralstimulerande medel. Det har dämpande effekt på kärnsymtomen och få biverkningar. 5

6 Nuläge - stöd till familjer med ADHD Det är inte ovanligt med ett pressat och svårhanterligt vardagsliv där struktur och rutiner är svårt att upprätthålla. Många föräldrar till barn med ADHD beskriver en stressad och kaotisk vardag där man har svårt att hålla näsan över vattenytan. Mycket av föräldrarnas tid går åt till samarbete med skolan för att klara barnens skolgång. Föreningen Attention - Sala som är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, efterlyser ett närmare samarbete mellan skolan och BUP. Det saknas stöd för anhöriga till barn med ADHD, Man får ingen hjälp förrän man rasar ihop säger en förälder. För elever med svår ADHD eller blanddiagnoser, där medicinering inte ger tillräcklig effekt, har skolan ofta svårt att hitta stödåtgärder som fungerar bra. ADHD-diagnosen i sig utlöser inget automatiskt stödbatteri utan det är elevens sammantagna svårigheter i skolarbetet eller i den sociala samvaron i skolan som avgör vilka typer av åtgärder som används. Elever med ADHD går i vanliga klasser. Lärarnas förmåga att bemöta elever med neuropsykiatriska funktionshinder är väldigt skiftande. Ett fåtal elever får hjälp en tid (1-2 läsår) av att befinna sig i en särskild undervisningsgrupp där beteendemodifikation är en av huvuduppgifterna. I Sala kommun samarbetar skolan och socialtjänsten i Skolteamet som arbetar runt skolproblem, företrädesvis runt elever med utåtagerande beteende och uppmärksamhetsstörningar. Barn och ungdom från 1 till 16 år och deras föräldrar är den grupp som teamet riktar sig mot. Det övergripande syftet med teamet är att samordna arbetet kring elever som har problem och ge stöd till dem som arbetar med eleverna. Skolan använder sig inte av någon enhetlig metod när det gäller arbete mot mobbning vilket drabbar barn med ADHD som i större utsträckning än andra barn är utsatta för mobbning. Inom Individ- och familjeomsorgen finns i dagsläget inga uppbyggda förebyggande insatser som erbjuds generellt till föräldrar eller riktat till speciella föräldragrupper. Allt bistånd utreds efter anmälan eller föräldrars egen ansökan. Familjer kan få stöd via individ- och familjeomsorgens IFAS - Intensivt FamiljeArbete i Samverkan. Detta stöd erbjuds som bistånd efter utredning. Socialtjänsten i Sala har flera fall av institutionsplaceringar av tonåringar som skulle kunna ha undvikits om man kunnat erbjuda tidiga insatser eller där ett bättre samarbete med landstinget hade varit till stöd. Föräldrastöd inom individ- och familjeomsorgen i form av föräldraprogram i samarbete med skolan saknas. Det saknas lättillgängliga och tidiga stödinsatser inom individ och familjeomsorgen för föräldrar och barn som till exempel stödgruppsverksamheter och stöd i krissituationer. Under 2011 tog Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen emot 100 barn med ADHD. Majoriteten provar medicinering och för de flesta blir det en viss förbättring. BUP poängterar 6

7 att det enbart är för ett fåtal som medicinering är en mirakelkur. Omfattningen av medicinering är stor, 1,5 procent av alla barn i Sverige får ADHD-medicin enligt BUP. De flesta barn med ADHD som BUP har hand om är hyperaktiva även om en del mest har koncentrationssvårigheter, företrädelsevis flickor. BUP anser att insatser i skolan till exempel i form av skickliga specialpedagoger, är avgörande för hur barnen ska lyckas. Enbart en satsning på familjen är inte tillräckligt för att öka barnens livschanser. Alla miljöer där barnen finns behöver handikappanpassas. Inom landstinget i Västmanland finns inom BUP en neuropsykiatrisk mottagning, NEP, som arbetar länsövergripande. Dit kan BUP remittera familjer för stöd. NEP-teamet anordnar föräldrautbildning på tre gånger dit även familjer från Sala är välkomna. I denna utbildning ingår information om olika saker bland annat om hjälpmedel. Inom fritidsverksamheten i Sala kommun har man ungdomsverksamhet för ungdomar från åk 6 och uppåt. För barn i åk 4-6 anordnas ett flertal sommarläger. Alla barn är välkomna och man är mån om att uppmärksamma alla barn och deras speciella behov. Behov av stödinsatser Av BRIS- rapport Vuxenstöd 2012 framgår att den största delen av vuxna som vänder sig till Bris Vuxentelefon gör det med anledning av myndighetskontakter. Föräldrarna känner stor hopplöshet inför myndighetskontakter. Man upplever att socialtjänsten inte agerar fast barn mått dåligt en längre tid och man vittnar också om svårigheter att få rätt hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin. Föräldrar uppger också att det inte har någonstans att ta vägen när det behöver tillfälligt stöd för att orka vara förälder. Detta visar behovet av att få lättillgängligt och adekvat stöd för dessa familjer i ett tidigt skede är viktigt. I Sala på går sedan en tid diskussioner om att inrätta ett Familjecentrum i samverkan mellan kommunen och landstinget. Ett Familjecentrum kan vara en lättillgänglig arena för samlade stödinsatser för familjer i ett tidigt skede. Hit kan man till exempel lokalisera föräldrautbildningar och samtalsgrupper för föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder. De önskemål om anhörigstöd som framkommit i projektet Anhörigstöd i Sala rent allmänt är lättillgänglig information, avlastning och möjlighet att träffa andra i samma situation. För föräldrar med barn med ADHD finns ett behov av utbildning om funktionsnedsättningen, metoder för att hantera barnen på bästa sätt och information om hjälpmedel som finns att tillgå. Föreningen Attention-Sala bildades efter att skolan i samarbete med BUP genomförde ett mycket uppskattat utbildningsprogram, MIV Metoder i Vardagen, en samverkansutbildning för föräldrar och skolpersonal till barn med ADHD. Programmet är utvärderat via Uppsala universitet med goda resultat. Kursen ger föräldrar och lärare kunskaper och färdigheter att hantera barnens funktionsnedsättning och lägger grunden för att gott samarbete mellan skolan och familjen. Utbildningen var ett stort stöd för föräldrar och man vill se en fortsättning av 7

8 MIV i skolan. För att hålla kunskapen levande föreslår man en speciell funktion i skolan som håller frågan levande och även en familjementor som stöttar upp familjelivet på hemmaplan. Föreningen ser också ett behov av självhjälpsgrupper eller andra stödgrupper för föräldrar. Alla barn ska uppleva att de lyckas i skolan. Godkända skolprestationer, betyg är oerhört viktigt för psykosocialt välmående. Stödstrukturerna inom skolan måste vara välutvecklade och besitta bred kompetens. Kompetensutveckling till lärarna behövs för att tillgodose behoven hos barn med ADHD. Man har goda resultat av MIV- utbildningen och önskar bygga upp en egen kompetens för utbildning till föräldrar och barn. Skolan är också en viktig arena för tidig upptäckt. Landstingets NEP-team har uppfattningen att i vissa familjer skulle behövas konkreta insatser på plats i hemmet. En stödperson som kan visa på strategier och konkreta handlingsmöjligheter direkt i situationen. Även föräldragrupper anser man skulle vara ett gott stöd. Här behövs ett strukturerat och färdigt innehåll. Föräldraprogrammet Cope eller Komet har provats i denna typ av föräldragrupper och kan fungera bra. En situation som bör uppmärksammas är när barnen börjar bli vuxna och slutar skolan. Då tar stödet till barnet i skolan slut och frågan om studier eller arbete blir aktuell. Här läggs mycket ansvar på föräldrarna och det finns inget samlat stöd för barn eller föräldrar. Föräldrar nås inte alltid av information om vilken hjälp man kan få. Bland alla aktörer kring familjer med ADHD problematik saknas det kunskap om föräldrarnas egen syn på behovet av stöd både vad gäller omfattning och utformning. För att utforma ett ändamålsensligt stöd för familjer med barn som har funktionsnedsättningar av olika slag behövs en strukturerad och lyhörd dialog med familjer med ADHD. Under projekt Anhörigstöd har det genomförts ett antal dialoger med anhöriga för att diskutera behovet av anhörigstöd. Det har varit svårt att nå familjer med barn med funktionshinder. Dessa familjer har svårt att komma ifrån på kvällar för att delta i fokusgrupper och liknande. Att fortsätta att hitta former för dialog om hur ett adekvat anhörigstöd kan utformas är nödvändigt. Det handlar om att utveckla det förebyggande arbetet för barn och unga, skapa tidiga insatser, tydliggöra vad som finns och göra stödet lättillgängligt för familjer. Samverkan runt barn i riskmiljöer Sedan 2010 finns det krav på hälso- och sjukvården och socialtjänsten om överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Enligt rapporten Utsatta barn från VKL är det i dag endast Västerås kommun i Västmanlands län som uppfyller det lagstadgade kravet om en överenskommelse om barn och unga. Det saknas gemensamma politiska mål mellan landstinget och kommunerna i Västmanland samt gemensam tolkning av hur samverkan ska ske 8

9 och vem som ansvarar för att samverkan sker mellan berörda parter på regional nivå. Det handlar, utöver skrivna överenskommelser och om erforderliga resurser för samverkan. Sala kommun har under flera år arbetat med att hitta bra samverkan runt barn i riskmiljöer. Samarbete finns mellan socialtjänst/skola, socialtjänst/skola/fritid/polis, socialtjänst/landsting, skola/bup m.m. Det finns en plan för förvaltningsövergripande samarbete kring elevers psykiska hälsa. I det dagliga arbetet samverkar man inom framförallt socialtjänsten och skolan runt barn med skolproblem och deras föräldrar. De metoder som används är till största del beprövade och evidensbaserade. Samverkan sker tack vare hängivna och engagerade personer inom de olika organisationerna. Många försök har gjorts till att få olika arbetssätt och metoder som bygger på samverkan, in i den ordinarie organisationen. Samtidigt sker andra processer och omorganisationer som underminerar arbetet när personal byter arbetsuppgifter. Samverkan bygger i många fall på individer och inte på funktioner. Detta leder till att goda föresatser, arbete för att hitta former för samverkan i det dagliga arbetet och de goda metoderna har svårt att få en långsiktighet. Personal inom olika verksamheter får inte tillräckligt stöd. Inte heller barn och föräldrar får det stöd de skulle behöva i ett tidigt skede. Det saknas en övergripande struktur och en överblick över vad som görs. Detta för med sig luckor i de insatser som behövs i ett välutvecklat förebyggande arbete. Brukarorganisationer Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD. Attention arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden I Sala finns en lokalavdelning, Attention-Sala som anordnar caféträffar med eller utan teman och ibland föreläsningar om neuropsykiatriska funktionshinder. Man anordnar även olika familjeaktiviteter. Attention-Sala samverkar med skolan kring utbildning för lärare och föräldrar. 9

10 Projektplan Sala kommun behöver ta ett samlat grepp på frågan om NPF. Frågan berör vård- och omsorgsförvaltningen, skolan och kultur- och fritidsenheten och även landstingets barn och ungdomspsykiatri. En sammanhållen kedja av insatser för familjer med ADHD behöver utvecklas med information, förebyggande insatser, föräldraprogram, stödgrupper och individuella insatser. Kedjan ska vara tydlig och möjlig att kommunicera till berörda familjer. Utvecklingsarbetet bör genomföras i nära samverkan med berörda familjer och föreningen Attention. Dialog En strukturerad dialog i samverkan med föreningen Attention behöver genomföras med berörda familjer och verksamheter. En ambition i Sala kommun är att invånarna skall känna att man har inflytande och är delaktig i samhället och dess utveckling. Att öppna upp för dialog med familjer och anhöriga om hur insatser ska utformas ökar delaktigheten. Projekt Anhörigstöd har visat på olika dialogformer såsom dialogcafé och fokusgrupper som är strukturerade metoder som kan användas. Att på detta sätt systematisera dialogen ger synpunkter och underlag som kan användas i verksamhetsplaneringen. Dialogen kan ske både individuellt och i grupp. Dialogen ska syfta till att få underlag och en utgångspunkt för stödinsatser som underlättar familjernas vardagsliv. Utveckla och tillskapa En granskning av befintliga insatser inom socialtjänsten, skolan, fritiden och landstinget behöver göras. Kan man utveckla befintliga insatser så det passar familjernas behov bättre? Vad saknas och med vilka insatser ska kedjan kompletteras? Kedjan ska bestå av befintliga insatser och insatser som utvecklas under projektets gång och de ska implementeras i ordinarie verksamhet. Föräldrastödsprogram kan vara ett gott stöd för föräldrar till barn med ADHD. Ett strukturerat upplägg som i Cope eller Komet som är föräldrastödsprogram som fokuserar på samspelet mellan barn och förälder kan vara till nytta. Individuellt stöd i form av familjementor i hemmet för pedagogiskt stöd, samtalskontakt eller stödgrupper för föräldrar kan vara ett tänkbart stöd. Kompetensutveckling för personal inom skola, individ- och familjeomsorgen, kultur och fritid, BUP och föräldrar om ADHD som funktionssnedsättning, moderna hjälpmedel och adekvat stöd och hjälp till barn, unga och anhöriga. Kompetensutbildning av lärare och föräldrar genom det utbildningsprogram som skolan genomfört i samverkan med BUP. Den leddes av Erik Virkberg, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Uppsala som utarbetat en metod, MIV Metoder i Vardagen som är en samverkansutbildning för föräldrar och skolpersonal till barn med ADHD. Programmet är utvärderat via Uppsala universitet med goda resultat. Kursen ger föräldrar och lärare kunskaper och färdigheter att hantera barnens funktionsnedsättning och lägger grunden 10

11 för att gott samarbete mellan skolan och familjen. Skolan har provat MIV med goda resultat och behöver bygga upp en kompetens för att implementera detta arbetsätt. Införa kvalificerat uppdrag för kontaktpersoner som mentor/coach till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ska ut i vuxenlivet med arbete eller studier och eget boende. En mentor/coach som fungerar som stöd och uppmuntran, hjälper till med kontakterna med arbetsförmedling, studievägledare, försäkringskassa etc. så ansvaret inte enbart läggs på föräldrarna. Detta kan stärka den unges väg till ett självständigt liv. Lättillgänglighet Lättillgänglig och välkomnande väg för föräldrar med barn som har ADHD att få stöd genom samverkan med den blivande familjecentralen och skolan. Tydliggöra Informationen om stödinsatser för familjer med ADHD bör ses över så den blir lättillgänglig. Genom anhörigstödssidan på kommunens hemsida, medborgarkontoret och eventuell framtida anhörigsamordnare. Projektet ska läggas upp som ett utvecklingsarbete inom befintlig verksamhet för att säkerställa implementering och långsiktighet. En sidoeffekt av projektet förväntas bli en förstärkt samverkan mellan kommunen och landstinget när det gäller arbetet runt barn i riskmiljöer Projektets mål Syfte: Genom att stärka vardagslivet för familjer med ADHD ökar barnens livschanser och risken för utanförskap minskar. Projektmål: Att genom dialog och kompetensutveckling utveckla adekvata stödinsatser för barn med ADHD och deras familjer. Uppföljning/Indikatorer Andel elever som klarat målen år 9 (Skolverket) (finns kommun/län/nationellt) Liv & Hälsa enkätundersökning Västmanland åk 7,9 och åk 2 gymnasiet utvalda delar tex självupplevd hälsa, mobbning. Enkät till familjer om hur nöjd man är med den hjälp man fått Projektorganisation Styrgrupp: skola, vård- och omsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsenheten, barn- och ungdomspsykiatrin, Attention-Sala Projektgrupp: projektledare, utförare från respektive deltagande verksamhet Projektledare: 50% Administrativt stöd: 25 % 11

12 Roll Namn Ansvar och befogenheter Vård och omsorgsförvaltningen Beställare/projektägare Styrgrupp Verksamhetschef för vård- och omsorgsförvaltningen, Chefen för elevhälsan, enhetschef barnoch ungdomspsykiatrin i Sala, chefen för kultur- och fritidsenheten, representant från Attention Projektledare Projektgrupp Projektstöd Utförare från resp verksamhet. Administrativt stöd Expertstöd Erik Virkberg? Genomförande av projektet År 1 Ta fram en detaljerad projektplan tillsammans med forskningsinstitution Ta fram en kommunikationsplan Ta fram en plan för dialogen med föräldrar och professionella Genomföra en dialogturne för att ta fram underlag för förslag till stödinsatser för familjer med ADHD. I samverkan med Attention Arrangera utbildningsinsatser för personal och föräldrar Inventera befintliga insatser Föreslå en kedja av adekvata stödinsatser Föreslå en permanent samverkansorganisation för ledning och styrning för att säkerställa metodutvecklingen År 2 Prova föreslagna insatser Utvärdera resultat År 3 Implementera stödinsatser i respektive verksamhet Utvärdera Budget År 1 Dialog, kompetensutveckling, utveckla metoder Projektledare 50 % 250 tkr Administrativt stöd 25% 125 tkr Administrativa kostnader 10 tkr OH-kostnader 60 tkr Aktivitetskostnader, Dialoger m.m. 10 tkr Kompetensutveckling 125 tkr Forskningsresurser 500 tkr Summa: tkr 12

13 År 2 Prova metoder, initialt stöd, utvärdering Projektledare 50 % Administrativt stöd 25% Administrativa kostnader OH-kostnader Aktivitetskostnader, Dialoger m.m. Kompetensutveckling Insatser Forskningsresurser Summa: 250 tkr 125 tkr 10 tkr 60 tkr 10 tkr 125 tkr 500 tkr 500 tkr 1580 tkr År 3 implementering och strukturstöd i start och uppbyggnad Projektledare 50 % 250 tkr Administrativt stöd 25% 125 tkr Administrativa kostnader 10 tkr OH-kostnader 60 tkr Aktivitetskostnader, Dialoger m.m. 10 tkr Kompetensutveckling 125 tkr Insatser 500 tkr Forskningsresurser 500 tkr Summa: 1580 tkr Summa totalt 3 år : tkr 13

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete 2005 BUS Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter Rekommendationer och stöd BUS Medicinskt programarbete Innehåll 1. Förord... 3 Del 1 - Kunskapsdel och lägesbeskrivning 2. Program

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar En enkätundersökning av Riksförbundet Attention 2011-05-04 Undersökningen är ett led i uppföljningen av att det den 1 juli 2009 infördes

Läs mer