Metoder för och bemötande av barn med ADHD Methods for and treatment of children with ADHD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metoder för och bemötande av barn med ADHD Methods for and treatment of children with ADHD"

Transkript

1 Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Metoder för och bemötande av barn med ADHD Methods for and treatment of children with ADHD Emma Jönsson Ulrika Pettersson Lärarexamen 210 hp Barndoms- och ungdomsvetenskap Examinationsdatum: Handledare: Thom Axelsson Examinator: Fanny Jonsdottir

2 2

3 Abstract Författare: Emma Jönsson & Ulrika Pettersson I denna studie undersöktes hur man som pedagog kan bemöta barn med ADHD-problematik och vilka arbetsmetoder man kan använda sig av. Materialet är framtaget med hjälp av litteraturstudier och intervjuer. Studien fokuserar på två frågeställningar: 1) Hur bemöter pedagoger barn med ADHD? 2) Vilka arbetssätt/metoder används för att främja barn med ADHD? I undersökningen intervjuades fem pedagoger och det framgick att de alla hade ungefär samma uppfattning om hur man som lärare bör bemöta barnen, men de hade olika metoder för arbetet med varje enskilt barn. Samtliga pedagoger poängterade vikten av struktur och individuellt utformade aktivitetsscheman och menade att detta är de viktigaste delarna i arbetet med barn med ADHD-problematik. De ansåg att barnen mår bra av en god struktur i vardagen. Slutsatsen av studien är att pedagogen bör utforma en strukturerad läromiljö och tillgodose individens behov för att varje barn ska kunna utvecklas och må bra i vardagen. En annan viktig del är att ge omgivningen ökad förståelse för barnets svårigheter och kunskap om hur man bemöter barnet på ett lämpligt sätt. Nyckelord: ADHD, arbetssätt, bemötande, metoder, struktur. 3

4 Förord Syftet med studien är att diskutera hur pedagoger bemöter och arbetar med barn med ADHDproblematik. Arbetet grundas dels på litteraturstudier, men även på intervjuer med pedagoger som arbetar med barn med ADHD-problematik. Av de fem personer som intervjuades arbetar fyra som lärare på olika skolor och en arbetar på familjeforum i Lund. Båda författarna var med under intervjuerna och har tagit lika stort ansvar för färdigställandet av uppsatsen. Ett stort tack till handledare Thom Axelsson och de intervjuade pedagogerna och till de som responsläst vår studie. 4

5 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION 7 Syfte och frågeställningar 8 Disposition 8 2. TIDIGARE FORSKNING 9 Uppkomst av begreppet ADHD 9 ADHD problematik 10 Diagnostisering av ADHD 11 Medicinska behandlingsformer för barn med ADHD 12 Kritiska röster 13 Pedagogiska metoder för barn med ADHD METOD 18 Urval 19 Genomförande 20 Forskningsetiska övervägande RESULTAT & ANALYS 22 Pedagogers bemötande av barn med ADHD 22 Metoder för att främja barn med ADHD SLUTSATSER DISKUSSION LITTERATURLISTA 28 5

6 1. Introduktion Redan i tidig ålder ställs det höga krav på vad ett barn ska klara av. Skolans verksamhet kräver att även de minsta barnen ska kunna sitta still, koncentrera sig längre stunder, arbeta självständigt, kunna planera och följa regler. Senare ska barnen uppnå bestämda kunskapsmål, organisera sitt arbete på egen hand och kunna ta instruktioner. Detta är krav som ett barn med ADHD har mycket svårt att uppfylla. I en omgivning som ställer sådana krav föreligger en stor risk att dessa barn misslyckas. Enligt Beckman (2004) är det svårt för barn med ADHD att kunna fungera socialt i grupp med andra barn vilket ofta leder till att barnen mister sina kamrater. Detta eftersom deras största problem är att tolka hur det sociala samspelet med andra individer fungerar. Barn med ADHD blir ofta misstolkade och tillrättavisade av personer i omgivningen. Barn som ofta blir utsatta för ett negativt bemötande kan lätt bli förvirrade, känna sig misslyckade och utveckla en låg självkänsla. I LP94 och andra styrdokument beskrivs hur pedagoger ska bemöta barn utifrån deras individuella behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande samt att de ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (Skolverket, 2009). Pedagogernas bemötande är viktigt för alla barn men hur bemöter man egentligen ett med barn med ADHD på ett bra sätt? Pedagoger med god kunskap kan underlätta för de barn som är i behov av särskilt stöd. Denna studie ger en fördjupning inom ADHD och kommer ge pedagoger ett underlag för hur man bör arbeta med barn med ADHD-problematik. Detta för att ge de barn som skiljer sig ifrån mängden en möjlighet att utvecklas individuellt. Vi kommer att lägga tyngdpunkten inom skolan, eftersom det oftast dröjer några år innan ett barn får sin diagnos. 6

7 Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger bemöter barn som har diagnostiserats med ADHD, samt diskutera vilka metoder som används inom skolan idag. För att syftet ska uppnås kommer studien att utgå ifrån följande frågeställningar: Hur kan pedagoger bemöta barn med ADHD? Vilka metoder används för att främja barn med ADHD? Disposition Första delen är tidigare forskning där det beskrivs olika perspektiv på ADHD, symptom och diagnos. Andra delen är en presentation av den metod som användes. I tredje delen beskrivs vilket urval vi har haft och hur vi gick till väga när empirimaterialet samlades in. I fjärde delen beskrivs resultatet av det empiriska materialet som vi jämför med den litteratur som finns i studien. I den avslutande delen presenteras slutsatsen av studien jämfört med litteraturen. Även i denna del förs en kort diskussion angående metodval och vårt resultat. 7

8 2. Tidigare Forskning Kapitlet börjar med en sammanfattning om uppkomsten av ADHD-begreppet. Sedan kommer ett avsnitt om hur ADHD-problematiken ser ut idag med diagnostisering och medicinska behandlingsformer. Kapitlet fortsätter med ett avsnitt som presenterar åsikter från forskare som ställer sig kritiska framförallt till de biologiska förklaringsmodellerna om uppkomsten till ADHD. Avslutningsvis diskuteras pedagogiska metoder som är speciellt anpassade för barn med ADHD diagnos. Uppkomst av begreppet ADHD Gillberg (2005) skriver att man redan på 1840-talet beskrev en extrem överaktivitet hos vissa barn med epilepsi. Ungefär femtio år senare diskuterades ett tillstånd hos barn som omfattade överaktivitet, bristande impulskontroll, koncentrationssvårigheter, motoriska problem och inlärningssvårigheter. Tjugo år senare insåg man att barn kunde drabbas av dessa problem efter en epidemisk hjärninflammation, som senare blev kallad encephalitis lethargica (hjärninflammation med sömnsjuka). Barn med dessa symptom var oftast normalt begåvade, men man trodde att de drabbats av en minimal hjärnskada. Det kontroversiella begreppet MBD växte fram, en förkortning av minimal brain damage (minimal hjärnskada). Under flera decennier ställde man diagnosen MBD på barn som hade svårigheter med kamratumgänge, skolanpassning och motorisk överaktivitet. I USA behandlades en del barn med centralstimulerande medicin sedan man på 1930-talet upptäckt att det minskade överaktiviteten samtidigt som barnens koncentration förstärktes (Gillberg, 2005). MBD begreppet blev allmänt använt på 1950-talet av amerikansk barnpsykiatri och barnneurologi. På 1960-talet började engelska forskare känna tveksamheter för MBD- begreppet så de anordnade ett möte med målet att avskaffa MBD som medicinsk diagnos. Stridigheter uppstod och man lyckades endast förändra betydelsen av bokstaven D i MBD: minimal brain dysfunction ersatte minimal brain damage skrev en engelsk 8

9 barnpsykiatriker två uppmärksammade artiklar där han starkt angrep MBD-termen. Han påpekade bl.a. att många barn med diagnosen MBD, med den tidens metoder inte kunde bevisas ha hjärnskada eller hjärnfunktionsnedsättning. Artiklarna ledde till att MBDbegreppet blev allt mindre använt inom forskningen (a.a.). ADHD är nu en förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder som är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. ADHD beskrivs främst som en uppmärksamhetsstörning med inslag av koncentrationssvårigheter eller impulsivitet. MBD termen används mer och mer sällan (Gillberg, 2005). I dagens forskning talar man istället om de symptom och typer av problem som barn med ADHD uppvisar. Idag är termen ADHD dominerande även om det engelska uttrycket hyperkinetic disorder (HKD) och det nordiska begreppet DAMP (dysfunktion i frågan om aktivitetskontroll, motorisk kontroll och inlärningssvårigheter) också används (a.a.). ADHD problematik Vissa forskare uppskattar att 3-5 procent av alla barn i skolålder har ADHD. Enligt Honos- Webb (2008) är sannolikheten att ett barn har ADHD tre gånger större för pojkar än för flickor (Honos-Webb, 2008). Peik Gustafsson (2008) skriver dock i sin doktorsavhandling att tidigare studier har visat att det är sex gånger fler pojkar än flickor som får diagnosen ADHD. Andra studier har senare visat att det är färre pojkar än flickor som får diagnosen. Anledningen till att man inte har upptäckt detta tidigare är att flickor med ADHD har ett mindre utstuderat beteende vilket är svårare för vuxna att känna igen. Flickor med ADHD har ofta emotionella problem, dålig självkänsla och uppmärksamhetssvårigheter. Pojkar har ofta samma problem men i större utsträckning och visar ofta upp ett mer utåtagerande beteende (Gustafsson, 2008). Barn med diagnosen ADHD har problem med arbetsminnet, vilket är den del av minnet vi använder för att bearbeta det som händer just nu. Arbetsminnet gör att vi behåller koncentrationen och säkerställer att vi minns våra intryck. ADHD är medfött och ungefär 80 procent av de barn som har ADHD, har familjemedlemmar eller annan släkt med liknande symptom (http://www.rbu.se/start.asp?sida=7240). 9

10 Honos-Webb (2008) menar att begreppet ADHD ofta används när man beskriver barn som tycks ha svårt att koncentrera sig. I själva verket är det en diagnos som kräver att ett flertal kriterier är uppfyllda. Svårighetsgraden och typen av problem varierar mellan olika individer. De två huvudaspekterna på diagnosen är bristande uppmärksamhet och hyperaktivitet och/eller impulsivitet. Uppmärksamhetsproblem visar sig genom koncentrationssvårigheter, slarvighet, glömska och lättstördhet. Många barn blir även lätt uttråkade, distraherade och har svårt att slutföra uppgifter. Andra kännetecken är svårigheter att lyssna, följa anvisningar och dålig organisationsförmåga. Symptom på hyperaktivitet är rastlöshet, svårigheter att sitta still, pratar mycket och problem med att genomföra tysta aktiviteter. Till symptomen impulsivitet kan uttryck som starka och svårkontrollerade känsloreaktioner och dålig förmåga att lyssna på andra ingå. För en del barn leder impulsiviteten även till motorisk klumpighet (a.a.). Diagnostisering av ADHD För att ett barn ska få diagnosen ADHD krävs det att ett flertal diagnoskriterier uppfylls. Barnen måste uppfylla minst sex symptom på ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitetimpulsivitet (American Psychiatric Association, 2000). Dessa symtom måste ha varit närvarande i minst sex månader och visat sig i minst två olika miljöer såsom i skolan och i hemmet. Utöver detta måste symtomen ha debuterat innan 7-års ålder och märkbart störa barnets anpassning. Exempel på symptom på ouppmärksamhet och impulsivitet tas upp under avsnittet ADHD problematik och finns även listade på Diagnosen är en förutsättning för att få den hjälp och det stöd som behövs. Diagnoskriterierna för ADHD är mycket stränga eftersom man vill undvika att ett barn med normaltillstånd diagnostiseras med ett funktionshinder. Processen är lång för att avgöra om ett barn har ADHD. Det görs en noggrann utredning av psykolog, läkare och lärare. Om barnet har en logoped eller sjukgymnast kan även dessa medverka vid en utredning. Vid utredningen görs en medicinsk undersökning med olika tester samt intervjuer med anhöriga och lärare. Syftet med diagnostiseringen är att skapa förståelse för barnets förutsättningar och ge omgivningen kunskap om ett lämpligt bemötande (http://www.attention riks.se/index.php/adhd damp.html). 10

11 Diagnosen skall tjäna som ett redskap i att öka förståelsen för barnet och att höja kvaliteten på det möte som sker mellan eleven och läraren. (Widerlöv, 1999b s.9). Malin Widerlöv är en engagerad mamma till tre barn med ADHD och anser att det kan vara svårt att dra gränser mellan olika diagnoser och därför kan det uppstå problem med att fastställa den exakta diagnosen (Widerlöv, 1999b). Många barn stämmer in på flertal olika diagnoskriterier t.ex. om ett barn har ADHD med autistiska drag stämmer barnet in på kriterier för ADHD men uppfyller dessutom många kriterier för autism. Ett barn med tillräckligt högt IQ placeras alltid i en vanlig skola även vid en ADHD diagnos. Det kan då uppstå praktiska problem med anpassning av skolmiljön, eftersom ett barn med ADHD har svårt att sålla bland alla intryck (a.a.). Medicinska behandlingsformer för barn med ADHD Dr. Lara Honos-Webb är licensierad psykolog och en ledande forskare inom ADHD. Enligt Honos-Webb (2008) har en ny studie visat att den bästa metoden för att lindra ADHDsymptomen är att kombinera läkemedelsbehandling och intensiv beteendeterapi. Den här standardbehandlingen följer den medicinska förklaringsmodellen där ADHD anses vara en organisk rubbning i hjärnan som är orsakad av biologiska faktorer och behandlas med läkemedel. Neurofeedback är en ny och lovande behandlingsform som är inriktad på att träna barnets hjärna att koncentrera sig och rikta uppmärksamheten åt ett bestämt håll (Honos-Webb, 2008). Med hjälp av olika tv-spelsliknande övningar får barnet träna på att ta kontroll över koncentrationen och uppmärksamheten. Tekniken är så pass ny att den fortfarande inte vunnit allmänt stöd. Metoden har dock inte gett upphov till några negativa biverkningar och all forskning visar att den har en god effekt på barn med ADHD (a.a). Honos-Webb (2008) diskuterar även läkemedelsbehandlingens positiva och negativa sidor. Läkemedelsbehandling anses vara det som snabbast och mest effektivt reducerar ADHDsymptomen hos barn. De nackdelar som uppkommer genom behandlingen är de långsiktiga effekter som inte har studerats i detalj. Metylfenidat är ett centralstimulerande ämne som ofta 11

12 används för att behandla ADHD. Numera har preparatet blivit klassats på samma sätt som morfin och kokain, eftersom det är ett preparat som är vanebildande (a.a.). Enligt Kärfve (2000) förespråkar Christopher Gillberg självmedicinering. Självmedicinering innebär att man ger individen eller föräldrarna ansvar för sin egen medicinering. Liksom metylfenidat kan man vid medicinsk behandling ge barn amfetamin, vilket också är ett centralstimulerande ämne. Amfetaminbehandling ger enligt Kärfve (2000) inte någon långvarig förbättring eftersom effekten bara varar i fyra timmar innan det är dags för en ny dos igen. Detta gör barnet beroende istället för att lösa problematiken. Kärfve är DAMPmotståndare och kritiserar att man stämplar barn med olika diagnoser samt medicinerar dem med narkotikaklassade läkemedel såsom amfetamin och metylfenidat (a.a.). Dr Ross W. Greene, psykolog vid Harvards universitet, har utvecklat en behandlingsmodell som minskar frustrationen och antalet vredesutbrott och som hjälper barnen att utveckla sina bristande förmågor (Greene, 2003). Metoden innebär att pedagogen lär sig att förutse och förhindra konflikter. Ofta handlar konflikter om prestige och är därför onödiga. Dessa bör man lära sig att prioritera bort. Man ska hjälpa barnet att hålla sig lugnt vid frustration, så att det kan lära sig att kontrollera sina känslor och tänka klart. Man ska sen hjälpa barnet att fundera igenom situationen och hitta en egen lösning. Genom att visa barnet att man förstår svårigheterna hjälper man det att få kontroll över beteendet (a.a). Kritiska röster Vissa forskare ställer sig kritiska till ADHD-problematiken. Bland annat tycker Sandin och Hallen (2003) att man fokuserar för mycket på barns kompetens. Barn är för schemalagda och fritidsaktiviteter upptar allt mer av deras tid. Den fria tiden ersätts av verksamheter som anordnas av institutioner, organisationer och vuxna. Kompetensdiskussionen leder till ett behov av att definiera de barn som inte lever upp till de krav som ställs. Vi får då bokstavsbarn som innefattar barn med neuropsykiatriska diagnoser som t.ex. ADHD (a.a.). Även Kärfve (2000) är kritisk och hävdar att Christopher Gillberg och hans medarbetare har i Sverige skapat ett begrepp som beskriver ett hjärnskadade/hjärndysfunktionsyndrom, 12

13 nämligen DAMP som är detsamma som MBD. DAMP är en beteendediagnos som är orsakad av hjärnskador och ärftliga faktorer. Enligt Kärfve (2000) har inga studier kunnat utesluta alternativa förklaringar till ärftlighetsteorin om hur ADHD uppkommer hos barn. Att det skulle finnas miljöfaktorer som påverkar dessa barns beteenden, bekämpar man i varje sammanhang. Kärfve (2000) menar att man litar för mycket på forskningen kring ADHD som gjorts i USA, när svensk forskning visat att rubbning i uppmärksamhet, motorik och varsebildning till viss del visst kan orsakas av uppväxtvillkor och skolsituation. Kärfve (2000) menar att vid en undersökning som utfördes Christopher Gillberg och Magnus Landgren, testades inte ens om uppväxtvillkor och skolsituation kan orsaka ADHD. Pedagogiska metoder för barn med ADHD Honos-Webb (2008) anser att Montessoripedagogiken är en undervisningsmetod som tycks vara väl anpassad till barn med diagnosen ADHD. Denna pedagogik tillämpar individuell undervisning istället för gemensamma lektioner för en hel grupp. Maria Montessori pedagogik utgår ifrån att om barnet inte förstår förklaringen trots att lektionen är kort och enkel ska pedagogen aldrig upprepa samma lektion. Läraren går istället vidare eftersom barnet inte ska förstå att det har gjort fel eller inte förstått. Pedagogiken anpassar sig för barn som behöver individuell uppmärksamhet, t.ex. barn med ADHD som lätt tappar bort sig på gemensamma lektioner och ofta kräver att uppmärksamheten inriktas mot abstrakta begrepp. Barnen får själva välja inlärningsuppgifter utifrån sina egna behov och specialintressen. Grundprinciperna för pedagogiken är att barnet aktivt tar del av den verklighet som upplevs med sinnena. Inom pedagogiken finns inga läroböcker utan barnen leker och lär med hjälp av konkreta föremål som varierar i form och struktur (a.a.). Widerlöv (1999b) hävdar att för att undvika onda cirklar kan det vara bra att ha ett konkret punktprogram som kallas konsekvensmetoden. Punkterna ska ses som grundläggande vägledning i arbetet med barnen. 13

14 1. Barn vill anpassa sig till sin omgivning, dvs. familjen, skolan och samhället. Barn vill lyckas, bli älskade och få uppskattning. 2. Ett barn har rätt till vägledning, uppskattning och att bli accepterad som en individ. 3. Barn med ADHD har samma behov som andra barn och måste få uppleva världen. De har även samma behov av stimulering som alla andra barn. 4. Barn med ADHD har rätt att leva en dräglig tillvaro. Tillsammans kan man avverka dessa punkter. Detta gör man genom att lösa det ena problemet efter det andra, på olika sätt och med olika medel men med samma grundprincip i åtanke. Widerlöv (1999a) har genom egna erfarenheter konstaterat att strukturen är väldigt viktig när man ska få en annan individs vardag att fungera. Eftersom det inte finns en handbok som passar alla barn är det viktigt att man i verksamheten har en röd tråd och att man har en strategi för varje barn. Det är därför viktigt att acceptera barnet som det är men man får inte acceptera ett oacceptabelt beteende. Barn med ADHD kan behöva en del hjälpmedel för att få sin vardag att fungera. Ett exempel på detta är att man under barnets bänk har en gummimatta, så att det blir mindre väsen av stolen och lättare för barnet att sitta stilla. Även plastgrepp på pennan rekommenderas för barn med koncentrationssvårigheter (a.a.). Små enkla vardagliga saker kan bli stora ansträngningar för barn med ADHD (Widerlöv, 1999a). T.ex. en liten matematikuppgift kan bli ett stort problem för ett barn i en stökig läromiljö. Många barn har problem att uttrycka sig och på så vis blir de aggressiva och destruktiva. Varje barn kräver individuella lösningar och ett förhållningssätt som passar barnet. En stor anledning till dessa barns beteende är omgivningen, fel hjälpmedel och krav som de inte kan hantera. Ett barn med ADHD har goda möjligheter att klara av det som andra barn gör men det kräver längre tid och en väl utformad och strukturerad miljö. Ett förtroende och ett fungerade samarbete mellan skola och hemmet bör finnas för att hitta en balans mellan skolarbete och fritid (a.a.). Widerlöv (1999b) hävdar att en bra metod för att få ett barn att avluta sin aktivitet är att använda en klocka eller en timstock som räknar ner tiden till nästa aktivitet. Detta förbereder barnet på att nu ska något annat ske. 14

15 Freltofte (1998) anser att man bör ta hänsyn till att ett barn med ADHD inte kan fungera förnuftigt under en längre tid, utan det krävs att något nytt sker för att uppmärksamheten ska behållas. Många barn lär sig bättre om inlärningen sker genom en motorisk aktivitet. En verkstadspräglad undervisning är därför bättre än en sedvanlig papper och penna undervisning vid inlärning av monotona moment. Exempelvis när man tränar grundfunktioner i svenska och matte kan en dator vara till hjälp eftersom den hela tiden kan ge nya arbetsuppgifter och en omedelbar återkoppling till rätt lösning. En metod för att behålla barnets koncentration vid skrivinlärning är att dikta orden som en spännande saga så att barnet skyndar sig att skriva ordet för att kunna höra resten av sagan. Andra gånger kan musik göra att barnens koncentration förbättras. Ofta kan musik som barnet inte hört förut hjälpa till eftersom nervsystemet upplever musiken som ny och annorlunda. Freestyle med hörlurar kan användas men det är viktigt att olika musik spelas från gång till gång. En del barn har lättare att medverka vid en kollektiv genomgång om de får sitta på en stol som kan vippa, snurra eller gunga. Detta beror på att de motoriska rörelserna från stolen aktiverar deras balanssinne som är sinneskanalen som bäst skapar vakenhet ( arousal i nervsystemet; Freltofte, 1998). Vid högläsning lyssnar en del barn bättre om de samtidigt får rita eller leka med en leksak som de har i fickan. Man kan t.ex. ha en låda med femtio små leksaker som barnet varje dag får välja fem saker ifrån. Om metoden fungerar är det bra om leksakerna byts ut varje dag. Sakerna kan vara stenar, pinnar, metallbitar eller likande då barnet också bör använda sin egen fantasi. Det är viktigt att det både finns mjuka, hårda, spetsiga och runda leksaker i lådan då barnet ges möjlighet att uppleva fingrarnas känselupplevelser (Freltofte, 1998). Många barn har svårigheter att känna av när de behöver gå på toaletten eller när de är hungriga och törstiga (Freltofte, 1998). Därför är ett schema på måltider och toalettbesök viktigt. Även dagens övriga aktiviteter ska finnas med på schemat. Många barn har även svårt att bedöma vad man ska ha på sig utomhus. För att förbereda barnet på dagstemperaturen är det bra att man i samband med schemat konkret visar hur många grader det är ute och på så sätt lär barnet hur mycket kläder det är lämpligt att ha på sig. Om barnet kan hantera klockan ska även tidpunkter tydligt specificeras på schemat. Schemat bör placeras på en plats som barnet kan följa under dagen. Varje aktivitet på schemat ska helst vara bunden till en bestämd lokal eller plats. Ändringar ska antingen undvikas eller förberedas grundligt. Även bestämda platser för måltider bör finnas för att underlätta vardagen. Varje barn ska erbjudas en vardag 15

16 som är så konsekvent och förutsägbar som möjligt. Man bör ha en fast daglig struktur samtidigt som yttre intryck begränsas och struktureras så mycket som möjligt. En egen arbetsplats i klassrummet är viktigt och ibland kan skärmar vara nödvändiga för att ge barnet en lugnare miljö. Småpauser för att syssla med något annat är också en viktig del i barnets vardag. En del barn mår dåligt av aktiviteter med många människor eller vid vistelser på stora lekplatser med många barn. I sådana fall bör man begränsa lekområdet. Det är vardagsstrukturen som gör barnen trygga och ger möjlighet till överskådlighet av saker som kommer att ske. Man bör därför undvika för många aktiviteter eftersom detta bara blir en negativ stressituation (Freltofte, 1998). Social stories and comic strip conversations är ett hjälpmedel för att lära barn tolka, hantera och förstå sociala situationer. Berättelserna är alltid anpassade till en speciell individ och situation. De korta berättelserna beskriver en social situation och de önskvärda sociala reaktionerna på denna. Man kan göra det med en mängd olika sammanhang för att lära ett spektrum av sociala färdigheter. Berättelserna ska anpassas till problemområde och svårighetsgrad och ge relevant information som är baserad på egna färdigheter och speciella svårigheter. Detta är en hjälp till barn som har intakta språkliga färdigheter. Berättelserna blir ett sätt att bekanta sig med en okänd miljö, nya händelser och trygga sociala situationer (Andersson Lena, 2000). 16

17 3. Metod Utöver litteraturstudien har vi använt oss av intervjuer för att få utökad kunskap om barn med ADHD. Häger (2006) rekommenderar denna metod när man vill få fördjupad kunskap inom något ämnesområde. Vi har valt en kvalitativ intervjumetod för att få en inblick i hur erfarna lärare bemöter och arbetar med ADHD-diagnostiserade barn. Vi utförde intervjuerna som samtal för ge en öppen, bred och flexibel dialog. Våra förberedda frågor användes som riktlinje och lärarna fick inte ta del av frågorna i förväg. I den ena skolan medverkade vi även i klassrumssituationen. Häger (2006) beskriver olika sätt för att utvecklas till en bra intervjuare och hur en tydlig struktur kan skapas för att underlätta planeringen av sina intervjuer. Inför en intervju är det fördelaktigt att förbereda sig genom att skaffa bakgrundsinformation om vad samtalet ska handla om. Detta leder till att intervjuaren då vet vilka frågor som ska ställas och därför också förstår svaren bättre. Häger (2006) menar att en bra samtalssituation skapas om intervjuaren redan från början talar om för den som ska intervjuas varför han/hon vill ställa frågorna till just honom eller henne och även vad svaren kommer att användas till. Detta är en viktig del av processen eftersom den intervjuade då vet vad som är intressant att berätta. Som intervjuare är det viktigt att använda frågeord som Hur? Varför? Vad? Sådana frågeord lockar till mer utförliga svar, jämfört med frågor som kan besvaras med endast ja eller nej. Enligt Häger (2006) är det viktigt att under samtalets gång göra lagom utförliga anteckningar som inte stoppar upp samtalet för mycket. Det är viktigt att vara en uppmärksam lyssnare som anpassar frågor till det som den intervjuade berättar och att vara uppmärksam på att det ibland kan vara något i ett svar som ger en helt ny tråd att nysta i. Genom följdfrågor kan man få fram fler detaljer eller reda ut oklarheter. Det sista som görs är att bearbeta intervjun så snart som möjligt. 17

18 Urval Vi valde att kontakta tre träningsskolor samt en traditionell skola för att få kontakt med erfarna pedagoger som arbetar med ADHD problematiken. Pedagogerna vi valde att intervjua har arbetat i skolans värld i många år och innehar stor kunskap om barn med ADHD. I samband med intervjuerna gjorde vi studiebesök på de olika skolorna och vi var även med i en klass under en halvdag. På detta sätt fick vi en bredare bild vilka metoder man använder samt hur de bemöter barn med ADHD. Vi tog även kontakt med familjeforum i Lund som arbetar med barn med svårigheter och fick då möjlighet att intervjua en metodutvecklare. Pedagog 1 arbetar på en F-9års skola i en större stad och är utbildad förskollärare och specialpedagog. Klassen där pedagog 1 arbetar heter särskild undervisningsgrupp, där man arbetar i små grupper. I klassrummet finns det sex elever och i klassrummet intill sju elever. Tillsammans är de tretton barn med olika diagnoser varav två har diagnosen ADHD/asperger. Lärarna arbetar aldrig själv i klassrummet utan de har fyra resurspedagoger till hjälp vid undervisningen. Detta eftersom många av barnen behöver enskilt stöd under arbetets gång. Pedagog 2 arbetar på en F-5års skola i en förort och är utbildad barnskötare med inriktning på barn i behov av stöd. Pedagog 2 arbetar med en liten barngrupp på tre till fyra barn. Vissa dagar är barnen med i en större klass, annars tillbringas de övriga lektionerna i ett grupprum. Pedagog 3 arbetar på en F-6 års skola i en liten by och är utbildad specialpedagog. Klassen som pedagog 3 är ansvarig för heter Träningsklass. Tre till fem barn går i klassen och har alla sina lektioner i den gruppen. Pedagog 4 arbetar på en F-5 års skola i en storstad och är utbildad förskollärare och håller på att vidare utbilda sig till specialpedagog. Pedagog 4 arbetar i en klass på sex barn, där tre barn har alla sina gemensamma lektioner i klassrummet i extra gruppen, och de övriga tre barnen pendlar mellan olika lektioner för att kunna vara delaktig i sina ordinarie klasser. Pedagog 5 arbetar som familjebehandlare med föräldra- och familjestödsprogram och är utbildad som metodutvecklare. Pedagog 5 är till för de barn som har svårigheter i skolan eller 18

19 förskolan och gör insatser med hjälp av olika behandlingsprogram i skolan såväl som i hemmet. Genomförande Vi har genomfört intervjuerna på skolorna där pedagogerna arbetar eftersom vi ville få en inblick i hur deras arbetssituation ser ut. Enligt Trost (1997) är det viktigt att låta den som blir intervjuad få bestämma var intervjun ska ske och att miljön runt omkring är lugn. Detta för att slippa störande moment som kan ha en inverkan på trovärdigheten i det empiriska materialet. Tre av intervjuerna genomfördes i lärarnas klassrum efter lektionstid. Den fjärde skedde efter att vi medverkat i klassens lektioner under en halv dag. Genom att medverka fick vi möjlighet att se barnen i deras klassrumssituation. Alla pedagoger gav oss möjlighet att se hur arbetsmiljön såg ut. Intervjuerna genomfördes som ett öppet samtal där en av oss antecknade och den andra förde intervjun framåt. Vi hade en del frågeställningar som vi utgick ifrån men var samtidigt väldigt öppna för att ta emot information utanför frågeställningarna, eftersom vårt syfte var att vara lyhörda för att få så mycket information som möjligt och inte styra samtalet för mycket. Efter varje intervju renskrevs våra anteckningar så snart som möjligt. När samtliga intervjuer var avklarade strukturerade vi det empiriska materialet från varje intervju på liknande sätt för att kunna finna likheter och skillnader mellan de intervjuades svar. Forskningsetiska överväganden I samband med att pedagogerna blev tillfrågade om de var intresserade av att bli intervjuade, valde vi att informera om att vi utgick ifrån vetenskapsrådets fyra etiska krav. Det första kravet är informationskravet. Därför berättade vi vad vårt arbete skulle handla om, undersökningens syfte, och att undersökningen kommer att publiceras på Malmö Högskolas hemsida. Vi inhämtade även uppgiftslämnarens samtycke som är det andra kravet. Vi berättade för deltagarna att de själva hade rätt att bestämma över sin medverkan och hur länge de ville delta i undersökningen. 19

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Alternativa metoder för att hantera ADHD

Alternativa metoder för att hantera ADHD UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2014 Alternativa metoder för att hantera ADHD Alternative methods for dealing with ADHD Handledare: Daniel

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD

Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2013:38 Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD Ingrid Albrektsson

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Elever med stort rörelsebehov

Elever med stort rörelsebehov Elever med stort rörelsebehov Lärares tankar kring och förhållningssätt till dessa elever Lärarutbildningen, ht 2009 Examensarbete, 15 hp Författare: Annika Carlsson, Suzana Kopilovic Handledare: Helena

Läs mer

Laglig rätt men på olika sätt

Laglig rätt men på olika sätt Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildning Utbildningsvetenskap C 30 hp Examensarbete 15 h p Vårterminen 2011 Södertörns (Frivilligt: Programmet för xxx) Laglig

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center Fakulteten för Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Vt 2015 Examensarbete i fritidspedagogik 15 högskolepoäng, grundnivå Läxor och läxhjälp

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg EXAMENSARBETE Fadderverksamhet En studie om barns trygghet och sociala relationer Angie Lundström Maria Willberg Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Slutversion - språkgranskad TITEL:

Slutversion - språkgranskad TITEL: Hälsouniversitetet Arbetsterapeutprogrammet Slutversion - språkgranskad TITEL: Hur elever med koncentrationssvårigheter, samt deras pedagoger, uppfattar att användningen av audiofon påverkar elevens aktivitet

Läs mer

Är piller lösningen?

Är piller lösningen? Är piller lösningen? - En studie om ADHD-medicineringens möjligheter och hinder för personer med både en ADHD-diagnos och ett beroende av alkohol eller narkotika. Av: Camilla Lindblom, Caroline Paulsson

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 15 högskolepoäng Digital mobbning Att vara barn i det nya mediasamhället Digital bullying - Being a child in the new media society Sabina

Läs mer