Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD 2010-08-27 2008-01"

Transkript

1 Version nr Diarie nr År/löp nr 2 Sidan 1 av 12 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Vårdprogram vid ADHD Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Upprättad av (befattning, namn) Godkänd av (befattning, namn) Sign Gäller från datum Mare Kvrgic, Angelica Eriksson Jahn, Johanna Södersten, Ylva Rosén Anita Ivarsson, verksamhetschef Vårdprogram vid ADHD Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Örebro läns landsting

2 Sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidor 1. BAKGRUND... 3 Definition BASFAKTA...3 Diagnosen ADHD.. 3 Symtom.. 3 Uppmärksamhet.. 3 Impulsivitet... 4 Överaktivitet 4 Flickor och ADHD.. 4 Symtomen förändras 5 Förekomst. 5 Andra närliggande diagnoser 5 Orsaker till ADHD 6 Följder av ADHD.. 6 Prognos..6 Starka sidor FÖRDJUPAD DIAGNOSTISK KARTLÄGGNING OCH BEDÖMNING 7 Fördjupad diagnostisk kartläggning..7 Medicinsk del.. 7 Social del. 8 Psykologisk del 8 Pedagogisk del 8 Diagnos och förslag till åtgärd BEHANDLING 9 Föräldrastöd.. 9 ADHD föräldrautbildning Strategi 9 Föräldrautbildning COPE..10 Föräldrautbildning Komet, Förstärkt Komet 10 Samtalsstöd för barn/ungdomar 10 Medicinsk behandling Tandhälsa KVALITETSREGISTER..11 Kvalitetsregistret BUSA 11 Referenser..12 Bilaga 1: Flödesschema Bilaga 2: Basutredning skolhälsoteam Bilaga 3: Riktlinjer för handläggning av neuropsykiatriska tillstånd Bilaga 4: Differentialdiagnostik

3 Sidan 3 av BAKGRUND Definition ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en diagnostisk benämning för svårigheter som beror på uppmärksamhetsproblem och/eller problem med impulsivitet och överaktivitet. Barn med ADHD hör till dem som utmanar sin omgivning med sina svårigheter och sitt krävande beteende. ADHD utgör en sårbarhet som gör att dessa barn är känsligare än andra för förhållanden i sina uppväxtmiljöer. De erfarenheter som barnen gör under uppväxten kan få stor betydelse för hur de kommer att fungera i olika sammanhang. Både arv och miljö spelar således roll för problemen vid ADHD. ( Socialstyrelsen, 2010.) 2. BASFAKTA Diagnosen ADHD Det finns idag ett samstämmigt vetenskapligt internationellt stöd för att ställa diagnosen ADHD på ett tillförlitligt sätt. Diagnosen definieras i den diagnostiska manualen DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition) där kriterierna för symtomen uppmärksamhetsstörning, överaktivitet och impulsivitet kan fastställas. I Sverige används även WHO:s diagnos manual ICD-10 (International Classification of Diseases Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997). I den motsvaras ADHD av diagnosen hyperaktivitetsstörning. För att diagnosen ska vara uppfylld ställs följande krav: Barnet ska ha symtom som avviker markant från vad man väntar sig utifrån hans eller hennes ålder, kön och utvecklingsnivå. Problemen ska ha funnits under lång tid, visat sig redan under förskoleåldern, och inte bara vara tillfälliga. Svårigheterna ska ha en allvarlig inverkan på barnets sätt att fungera och ge betydande problem i olika typer av vardagssituationer, t ex i skolan, på fritiden och i hemmet. Om symtomen bättre förklaras av någon annan diagnos, som depression, utvecklingsstörning eller autism, ska inte diagnosen ADHD användas. (Socialstyrelsen 2010.) Tre undergrupper av ADHD förekommer: ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning. ADHD med i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet. ADHD av kombinerad typ. (Socialstyrelsen 2004.) Symtom Uppmärksamhet Uppmärksamhetssvårigheter vid ADHD innebär att barnet lätt störs av det som händer i omgivningen. De tappar fokus och har svårt att upprätthålla koncentrationen på aktuell

4 Sidan 4 av 12 uppgift. Särskilt när uppgiften ställer krav på barnets svagare sidor. När dessa barn blir avbrutna av något har de svårt att komma ihåg vad de höll på med och att återuppta det de sysslade med. Många har svårt att komma igång med sina uppgifter och sitter istället och pillar och tycks tänka på annat. Barn med stora uppmärksamhetsproblem har svårt att hålla reda på sina saker liksom att planera och organisera det som de förväntas göra. En del barn med uppmärksamhetsproblem blir sittande i egna tankar, de dagdrömmer och är inte riktigt närvarande i det som sker. (Socialstyrelsen 2010, Socialstyrelsen 2004.) Impulsivitet Impulsiviteten gör att barn med ADHD har svårt att hålla inne eller hejda sina reaktioner. Det är impulsen i stunden som styr deras handlande, sällan någon eftertanke eller reflektion över vad som kommer att ge bäst resultat. Dessa barn blir fort otåliga och kan inte vänta utan avbryter och kastar ur sig svaren, ofta innan de har lyssnat färdigt och utan tanke på att det kan väcka negativa reaktioner hos omgivningen. Det är svårt för impulsiva barn att tänka långsiktigt och att planera och genomföra en handling. De startar med något men avbryts när de kommer på något annat, och dras gärna till det som just då verkar mest lockande och inte kräver så mycket ansträngning. Barn med ADHD har svårt att lära sig av sina misslyckanden eftersom de inte kan stanna upp för att tänka efter innan de agerar. Därför har de svårt att förstå hur en episod uppstod eller varför andra blir arga. I stället får de ofta höra att du aldrig lär dig. (Socialstyrelsen 2010, Socialstyrelsen 2004.) Överaktivitet Barnen både rör sig mer och pratar/låter mer än andra yngre barn genom att springa omkring, klättra och hoppa, och äldre barn genom att plocka med saker, gunga på stolen etc. Många ungdomar med ADHD är inte synligt överaktiva men känner sig ofta rastlösa eller otåliga när inget spännande händer och vardagen verkar vara grå och tråkig. De vill ständigt ha något spännande på gång för att inte bli rastlösa. För många varierar dock aktivitetsgraden med typen av situation. Barn som är överaktiva i många situationer kan snarast verka oföretagsamma i andra, t ex skolarbetet, om uppgiften inte är tillräckligt stimulerande eller spännande. (Socialstyrelsen 2010, Socialstyrelsen 2004.) Flickor och ADHD Enligt Socialstyrelsen (2010) har forskningen om barn och ungdomar med ADHD huvudsakligen varit inriktad på pojkar, kunskapen om flickor med ADHD är fortfarande bristfällig. Enligt en översikt från Statens beredning för medicinsk utvärdering är det två till tre gånger vanligare med ADHD hos pojkar än hos flickor. (Socialstyrelsen, 2010.) Symtomen hos flickor med ADHD tycks komma till uttryck på ett annorlunda sätt än hos pojkar med ADHD. Flickornas ADHD-problematik märks oftare som brister i uppmärksamheten och mindre i form av impulsiva känsloyttringar eller motorisk överaktivitet. Medan pojkar ofta får utagerande tilläggsproblem har flickor mer inåtvända symtom med låg självkänsla och ledsenhet. Ofta får de också olika kroppsliga symtom, t ex huvudvärk och magont, som en följd av att de inte kan leva upp till omgivningens förväntningar. Flickornas problem är alltså inte lika uppenbara för omgivningen. Flickor uppvisar mer inåtvända symtom och därför finns en risk för att flickor med ADHD inte

5 Sidan 5 av 12 uppmärksammas och får den förståelse de skulle behöva för att utvecklas väl. Det är dock viktigt att poängtera att individuella skillnader oavsett kön även kan förekomma. (Socialstyrelsen 2010.) Symtomen förändras Symtombilden för ADHD förändras med barnets ålder och dess livserfarenheter, symtom kvarstår ofta under hela uppväxten i större eller mindre grad. För de flesta avtar den motoriska överaktiviteten och impulsiviteten med stigande ålder medan koncentrationssvårigheterna ofta finns kvar. Överaktiviteten tenderar att ändra karaktär till en känsla av inre oro, otålighet och otillfredsställelse som de inte förstår eller kan påverka. Läs- och skrivsvårigheterna liksom olika kognitiva svårigheter framträder tydligare i ungdomsåren. Med relevant stöd kan många unga klara sig bra trots sitt funktionshinder. Hos många ungdomar som inte fått diagnos eller fått diagnos sent kan sekundära svårigheter som ångest, depression eller missbruk uppträda. (Socialstyrelsen 2010, Socialstyrelsen 2004.) Förekomst ADHD är den oftast identifierade diagnosen för beteendeproblem i barndomen. Det finns mycket forskning gällande ADHD och det vetenskapliga underlaget är mycket omfattande. Det finns stor internationell vetenskaplig enighet om huvudresultaten. Ungefär fem procent av alla barn i skolåldern beräknas ha ADHD. Det är två till tre gånger vanligare hos pojkar än flickor men Socialstyrelsen hänvisar till studier gjorda av Kopp och Gillberg 1999 som påvisade en underdiagnostisering bland flickor. Ursprungligen diagnostiserades ADHD endast hos barn, idag vet man att ADHD också finns hos ungdomar och vuxna. (Socialstyrelsen 2010.) Andra närliggande diagnoser Vid diagnostisering av ADHD är det viktigt att beakta förekomsten av komorbiditet d v s samtidig förekomst av en eller flera andra störningar/tillstånd, för att optimal behandling skall kunna erbjudas. Olika studier har visat att cirka hälften av barn med ADHD har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Både Tourettes syndrom och tvång förefaller vanligare hos barn med ADHD än hos andra barn. (Socialstyrelsen 2004.) Även affektiva störningar i form av ångest och depression, bipolär störning samt missbruksproblematik förekommer oftare hos barn och/eller ungdomar med ADHD. Omvänt har personer som söker hjälp för andra psykiska problem inte sällan också ADHD. Det är angeläget att identifiera kombinationerna av olika problem för att kunna erbjuda adekvat hjälp. En erfarenhet är t ex att deprimerade personer med oupptäckt ADHD inte får den hjälp som de behöver när man inte uppmärksammar denna del av deras problem, och att den då valda behandlingsformen inte leder till förväntat resultat. Det är vanligt att barn med ADHD även har sociala och kommunikativa problem. Det är inte ovanligt att autismspektrumtillstånd debuterar med ADHD-liknande symtom som överaktivitet och oorganiserat beteende. Det händer också att personer med autismspektrumtillstånd har stora uppmärksamhets- och överaktivitetssvårigheter som inte kan förklaras av deras autism, d v s de har både autismspektrumtillstånd och ADHD. (Socialstyrelsen 2004.)

6 Sidan 6 av 12 De barn som har ADHD + DCD (Developmental Coordination Disorder) - benämndes tidigare som DAMP - förfaller enligt svenska studier ha en större problemtyngd och sämre prognos än de som enbart har ADHD. Därför är det betydelsefullt att identifiera barn med den typen av kombinerade problem som benämns ADHD med DCD. (American Psychiatric Association 2005, Orsaker till ADHD De exakta mekanismer som gör att ett barn utvecklar ADHD går inte alltid att fastställa. Vetenskapliga studier under de senaste årtiondena har dock visat att det finns en hög grad av ärftlighet vid ADHD. Komplikationer som barnet utsätts för under fosterstadiet, förlossningen eller nyföddhetstiden kan medföra ADHD samtidigt som de också leder till motorisktneurologiska avvikelser och inlärningsproblem. Barns medfödda eller tidigt förvärvade förutsättningar är den viktigaste orsaken till ADHD, men den miljö de växer upp i spelar mycket stor roll för hur problemen kommer till uttryck och utvecklas. Därför finns det mycket starka skäl att undersöka hur vardagsmiljön är för barn som har den sårbarhet som ADHD utgör. (Socialstyrelsen, 2010.) Följder av ADHD Sammanfattningsvis har barn med ADHD ofta svårigheter som de vuxna i omgivningen måste vara uppmärksamma på: Svårigheter med inlärning och bristande skolframgång. Konfliktfyllda relationer till sina föräldrar, lärare och andra vuxna. Svårigheter att utveckla, behålla och fördjupa kamratrelationer. Bristande tilltro till sin egen förmåga med känslor av misslyckande och depression. Erfarenhet av att vara utsatt för mobbning. Svårigheter att utveckla meningsfulla intressen. ( Socialstyrelsen, 2010.) Prognos Länge var uppfattningen att problemen vid ADHD växer bort men studier på senare tid visar att de grundläggande svårigheterna för ett barn med ADHD kvarstår i större eller mindre grad även i ungdomsåren och i vuxenlivet. För de flesta avtar den motoriska överaktiviteten och impulsiviteten med stigande ålder, medan koncentrationssvårigheterna ofta finns kvar. (Socialstyrelsen, 2010.) Starka sidor Ett annat sätt att beskriva barn och ungdomar med ADHD är att nämna den kreativitet och uppfinningsrikedom som många har. De tänker och associerar snabbt och hittar okonventionella lösningar. Om de blir intresserade av något visar de i stunden ofta stor entusiasm och ambition. Det är tyvärr sällan den sidan av deras personlighet blir tydlig och uppmärksammad på ett positivt sätt. (Socialstyrelsen 2004.)

7 Sidan 7 av FÖRDJUPAD DIAGNOSTISK KARTLÄGGNING OCH BEDÖMNING Ärendet fördelas av enhetschef till psykolog som går igenom befintligt material för bedömning och tillsammans med enhetschef eller eventuell remissgrupp tar ställning till fortsatta åtgärder enligt följande nivåer (se bilaga 1): Nivå 1 Vid komplett basutredning (se bilaga 2) där diagnos är fastställd kallas barnet/ungdomen till läkare/sjuksköterska för ställningstagande till behandling och kompletterande insatser. Nivå 2 Om komplett basutredning finns men diagnos inte är fastställd görs de kompletteringar som av psykolog bedömts vara nödvändiga för ställningstagande till diagnos och differentialdiagnos. Nivå 3 Vid ofullständig basutredning går ärendet till Nyanmälningsgruppen för BCFPI och MINI-Kid. Därefter görs kompletteringar som psykolog och/eller barnpsykiatriker bedömt vara nödvändiga för ställningstagande till diagnos och differentialdiagnos. Nivå 4 Om det i den inledande bedömningen i Nyanmälningsgruppen eller i en pågående behandlingskontakt framkommer misstankar om ADHD-problematik och basutredning saknas kontaktas skola efter samtycke av föräldrar för planering av fortsatta insatser. Därefter tas ställning till diagnostisk kartläggning med ADHD-frågeställning (se bilaga 3). Fördjupad diagnostisk kartläggning Den fördjupade diagnostiska kartläggningen av misstänkt ADHD inom barn- och ungdomspsykiatrin består av en medicinsk, social, psykologisk och pedagogisk del där respektive del kan variera i omfattning. Avgörande för insatsernas omfattning är vilka uppgifter som redan finns att tillgå samt ärendets komplexitet. Det innebär i praktiken att i de fall där tillräcklig information finns tillgänglig behöver inte alla delar ingå. Psykolog och/eller läkare ingår alltid i den fördjupade diagnostiska kartläggningen. Medicinsk del Den medicinska består av: En allmän läkarundersökning med tyngdpunkt på neurologstatus samt bedömning av allmänt hälsotillstånd. En kartläggning av hereditet, graviditet och förlossning. Genomgång av barnets utveckling (fysisk, motorisk, språklig, intellektuell och social). Ställningstagande till eventuell differentialdiagnostik (se bilaga 4).

8 Sidan 8 av 12 I oklara fall kan den medicinska delen kompletteras med: Strukturerad intervju och vissa skattningsskalor. Påtagliga avvikelser i neuromotorisk status undersöks, som t ex asymmetrier eller reflexrubbningar. Misstanke om fortskridande förlopp med tendens till försämring bör föranleda utredning med någon form av hjärnavbildande undersökning som CT eller MRI. Kromosomundersökning/riktad genanalys. CNS undersökning (MRI) eller EEG vid misstanke om specifik CNS-sjukdom. Blod- och urintester vid misstanke om hormonella eller metaboliska sjukdomar. Social del Den sociala delen innebär en kartläggning och bedömning av familjesituationen i social och psykologisk bemärkelse. Följande områden omfattas: Barnets sociala situation. Familjens sociala situation. Familjens nätverk. Tidigare och pågående insatser. Psykologisk del Den psykologiska delen syftar till att kartlägga nedanstående funktioner och identifiera barnets/ungdomens resurser såväl som svårigheter. I bedömningen ingår: Allmän begåvning inkluderande verbala och visuo-spatiala funktioner. Exekutiva funktioner såsom uppmärksamhet, koncentration, impulskontroll, snabbhet, minne, planeringsförmåga, flexibilitet m fl. Emotionella aspekter, affekter och affektreglering samt relationella aspekter och anknytningsmönster. Användbara metoder: Beteendeobservationer under utredningen. Begåvningstest: WPPSI, WISC, WAIS, Leiter, Ravens matriser. Exekutiva (neuropsykologiska) test: Nepsy, D-KEFS, RCFT, WCST, TOVA, QB utan farmaka. Projektiva test: Ericametoden, CAT, TAT, ORT. Skattningsskalor: Brown ADD skalor, Jag tycker jag är, Becks Ungdomsskalor. Pedagogisk del Den pedagogiska delen genomförs i samarbete mellan BUP och skola. Pedagogisk kartläggning sker av barnets aktuella lärandesituation och vid behov kartläggning av tidigare skolår. Detta kan ske genom skolobservation och/eller intervju med berörda lärare.

9 Sidan 9 av 12 Följande områden omfattas: Barnets fysiska lärandemiljö. Barnets sociala situation och förmåga. Barnets lärande kunskapsmässigt/inlärningsmässigt. Eventuella skattningsformulär som kan användas; SNAP-IV, Conners, Diagnos och förslag till åtgärd Efter slutförd fördjupad diagnostisk kartläggning sammanfattas materialet vilket ligger till grund för ställningstagande till diagnos och fortsatta behandlingsinsatser. Resultatet återförs både skriftligt och muntligt till barnet/ungdomen och föräldrarna. Efter samtycke med föräldrar sker även återföring till skolan. 4. BEHANDLING Kombinationen av psykosociala interventioner och medicinsk behandling med centralstimulantia har visat sig ge de bästa behandlingsresultaten. Insatser som föräldrautbildning, anpassad skolsituation och social färdighetsträning har också uppvisat goda resultat. (Socialstyrelsen 2010.) BUP-kliniken erbjuder föräldrautbildning, individuell kontakt eller i grupp för barnet/ungdomen vid behov samt även farmakologisk behandling. Föräldrar till barn med ADHD behöver stöd i sin föräldraroll vilket erbjuds via BUPmottagningen. Detta innebär att ge föräldrarna ökad kunskap om ADHD-diagnosen och de konsekvenser det medfört i det vardagliga livet. Syftet är att bidra till att ge barnet/ungdomen förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt utifrån sina förutsättningar. Stödet ges i första hand i grupp i samband med föräldrautbildningarna. Även barnen behöver stöd att acceptera och förstå sin diagnos. Detta stöd kan erbjudas individuellt eller i grupp. Föräldrastöd ADHD-föräldrautbildning Strategi Introduktionsutbildning för föräldrar till barn med ADHD-diagnos som syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar samt att reducera negativt beteende och känslomässiga problem i familjen. Kursens mål är att: Ge föräldrar baskunskap om ADHD, dess konsekvenser för barnets och familjens vardagsfungerande och hur man kan underlätta vardagen. Ge föräldrar vägledning i hur de kan utveckla positivt samspel och uppmuntra positivt beteende samt förebygga och hantera problembeteenden. Informera om samhällets stöd inom stat, kommun och landsting.

10 Sidan 10 av 12 Introduktionsutbildningen består av fem lektioner om 2,5 timmar/lektion. Utbildningen genomförs vid fyra tillfällen per år. Utbildningen ska ge baskunskaper som kan vara användbara för förståelsen och bemötandet av barnet. Vid behov kan dessa sedan fördjupas exempelvis i mer omfattande föräldrautbildningsprogram. Föräldrautbildning COPE COPE är en föräldrautbildning som syftar till att förbättra föräldraförmågan, samt att utveckla föräldrarnas problemlösnings-, kommunikations- och konfliktlösningsstrategier. COPE är utformad för att hjälpa föräldrarna att få en ökad förståelse för barnets svårigheter samt utveckla mer specialiserade strategier. Tanken med detta är att stärka positivt beteende mellan barn och föräldrar för att skapa en bättre fungerande vardag för familjen. Föräldrautbildningen genomförs i grupp och erbjuds regelbundet på kliniken. Föräldrautbildning Komet, Förstärkt Komet Komet är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma. Komet är en förkortning av KOmmunikationsMETod, och programmet bygger på att lära föräldrar bättre sätt att kommunicera med barnet. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problemen. Komet Föräldrautbildningen sker i mindre grupper. Förstärkt Komet (ffkomet) är en vidareutveckling av Komet för föräldrar och riktar sig till föräldrar med en mer komplex problematik. I Förstärkt Komet träffas föräldrar och handledaren enskilt varannan gång och vid vartannat utbildningstillfälle i grupp. För intensiv behandling kan Komet eller Förstärkt Komet vara ett alternativ och erbjuds vid behov. Samtalsstöd för barn/ungdomar Samtalstöd kan vid behov ges till barn och ungdomar. Detta kan ske individuellt eller i grupp. Syftet är i första hand att erbjuda barnet/ungdomen möjlighet och förutsättningar att bearbeta och acceptera sin diagnos. Medicinsk behandling Huvudansvaret för den farmakologiska behandlingen vilar på barnpsykiatriker på BUP. För barn och ungdomar inskrivna inom barnhabiliteringen kan respektive habiliteringsläkare eller barnneurolog ansvara för farmakologisk behandling efter att dosen ställts in av barnspykiater. Farmakologisk behandling för barn/ungdomar inleds och följs upp av sjuksköterska och barnpsykiatriker på BUP-mottagningen. Vid insättning av medicinering kontrolleras vikt, längd, blodtyck samt puls vilket följs under hela behandlingstiden. Vecka 1 sker uppföljning hos sjuksköterska på BUP-mottagningen. Vid önskemål från barnet/ungdomen och föräldrarna finns även möjlighet för uppföljning hos skolsköterska och/eller sjuksköterska på vårdcentralen. Värdena rapporteras till BUP-mottagningen via e- post eller telefon.

11 Sidan 11 av 12 Vecka 2 sker återbesök hos sjuksköterska och/eller barnpsykiatriker på BUP. Vecka 4 återbesök hos sjuksköterska för bedömning samt planering av fortsatt uppföljning. När tillfredsställande effekt av farmakologisk behandling uppnåtts sker uppföljning på BUPmottagningen hos sjuksköterska och/eller barnpsykiatriker med en till tre månaders intervaller. Återbesök hos barnpsykiatriker minst en gång per termin eller tätare vid behov. Vid besök på mottagningen sker följande: Vid första besöket sker diskussion med barnet/ungdomen och föräldrarna om diagnos, dessutom information om behandlingsalternativ samt ställningstagande till farmakologisk behandling. Blodtryck, puls, vikt och längd sker vid varje besök. Somatisk status och motorisk/neurologisk undersökning utförs vid första besöket och därefter vid behov. Barnet/ungdomen tillfrågas om registrering i BUSA-registret. (Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD.) Conners biverkningsformulär. QB-test för utvärdering av medicineffekt kan användas i vissa fall under pågående farmakologisk behandling. Tandhälsa I kombinationen med medicinering och bristande munhygieniska rutiner löper denna grupp patienter risk för att utveckla oral ohälsa. I behandlingen ingår råd om god mun- och tandhälsa. Möjlighet finns även att remittera till specialisttandvård vid behov. 5. KVALITETSREGISTER Kvalitetsregistret BUSA BUSA är ett nationellt kvalitetsregister för BehandlingsUppföljning av Säkerställd ADHD. I BUSA samlas in uppgifter om vad som anses vara allra viktigast att veta vid behandling av ADHD. Inledande uppgifter samlas in vid behandlingens start och uppföljning sker sedan en gång per år tills behandlingen avslutas. Frågorna i BUSA går ut på att beskriva behandlingarna och resultatet av behandlingarna. Denna information bearbetas och sammanställs sedan på ett sådant sätt att den kan utgöra underlag för förbättringar av vården både lokalt och i hela landet. Registreringen i BUSA är frivillig och du har möjlighet att när som helst avböja eller avbryta deltagandet i registret. Du har rätt att ta del av det som står om dig, och du har även rätt att begära ändring eller borttagning av redan registrerade uppgifter. För lagringen av den insamlade informationen har ett personregister inrättats. Personregistret är inrättat enligt personuppgiftslagen (svensk Författningssamling 1998:204) och har anmälts till Datainspektionen. Information om personuppgiftslagen, inklusive lagtexten, finns på Datainspektionens hemsida,

12 Sidan 12 av 12 Referenser American Psychiatric Association.; American Psychiatric Association. Task Force on DSM- IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. Edition Washington, DC : American Psychiatric Association. Kopp, S. & Gillberg, C. (1999) Vem söker barnpsykiatrisk öppenvård? Fem års nybesök vid en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Göteborg. Läkartidningen, 96, (46) Socialstyrelsen. Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsen kunskapsöversikt. 2004, Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen. Barn som utmanar Barn med ADHD och andra beteendeproblem. 2010, Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen. Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Systematisk förteckning. 1996, Stockholm: Socialstyrelsen. Revideras senast

13 BILAGA 1 FLÖDESSCHEMA: DIAGNOSTISK KARTLÄGGNING FRÅGESTÄLLNING ADHD Komplett basutredn. Diagnos finns Läk och ssk för medicinsk behandling Nivå 1 Komplett basutredn. Ej diagnos Fastställa diagnos hos psykolog Läk och ssk för medicinsk behandling Nivå 2 Delar av basutredn Nyanm grupp Komplettering efter bedömning av psykolog Nivå 3 Ingen basutredn Nyanm grupp Fullständig diagnostisk kartläggning Nivå 4

14 BILAGA 2 Basutredning skolhälsoteam BUP: Vid misstänkt ADHD Miniminivå + förmåga till uppmärksamhet/ impulskontroll/ affektreglering. Miniminivå Miniminivå samt förmåga till uppmärksamhet/impulskontroll/ affektreglering. Miniminivå + förmåga till uppmärksamhet/impulskontroll/ affektreglering. Miniminivå BUH: Vid diagnostiserad psykisk utvecklingsstörning Utvecklingsbedömning med utifrån utvecklingsnivå relevant bedömningsinstrument. Utvecklingsnivå enligt testresultat ska anges. Miniminivå Miniminivå + den medicinska utredningen ska värdera om bakomliggande medicinska faktorer till diagnosen psykisk utvecklingsstörning kan föreligga. Framkommer sådan misstanke ska remiss till Barnklinik utfärdas för vidare utredning. Förskolebarn: - Nuvarande vistelsemiljö - Beskrivning av barnets styrkor och svagheter gällande samspel, sysselsättning, kommunikation, perception. - Tidigare och aktuella pedagogiska insatser. Skolbarn: Som miniminivå. En sammanfattning av utredningen ska sammanställas där det framgår att diagnos psykisk utvecklingsstörning har ställts och på vilka grunder. Barn- och ungdomsmedicin: Vid behov av kompletterande medicinsk utredning Miniminivå önskvärd. Miniminivå önskvärd Miniminivå inklusive somatiskt och neurologiskt status. Miniminivå önskvärd. Miniminivå önskvärd.

15 BILAGA RIKTLINJER FÖR DIAGNOSTIK, BEHANDLING OCH STÖD FÖR BARN MED ADHD Riktlinjerna är antagna av Vilgotgruppen Utgångspunkter och gemensamma grundläggande värderingar med stöd av lagstiftning och läroplaner Alla barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd har rätt att få sina behov av stöd, vård och behandling allsidigt utredda och tillgodosedda. Barnets eller ungdomens behov av utredning eller behandling skall fullföljas utan dröjsmål. Eftersom förskolan-skolan och barn- och ungdomspsykiatrin är skilda verksamheter med olika uppgifter och ansvar kan inte uppdrag ges från en verksamhet till en annan. Brister när det gäller kompetens och resurser i en verksamhet får inte heller motivera att ansvaret för insatser hänvisas till en annan verksamhet. Förskolan huvuduppgift är att lägga grunden för livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet(lpfö 98). Förskolan skall tillsammans med föräldrarna följa barnens utveckling och lärande och hela tiden anpassa verksamheten till barnens behov och intressen. Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i samarbete med hemmet främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Alla barn och ungdomar skall ha tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. 1 Alla elever i skolan skall få den undervisning och stimulans som de behöver för att utifrån sina förutsättningar nå så långt som möjligt i sitt lärande och utveckling. Alla elever behöver stöd för sin utveckling, några behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela sin skoltid. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målet för undervisningen. Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Om det framkommer att en elev kan vara i behov av särskilt stöd i skolan ansvarar rektor för att behovet utreds. 2 1 Skollagen, 1 kap 2 2 Skollagen, 4 kap 1 andra stycket och Grundskoleförordningen 5 kap 1

16 Orsaker till elevers svårigheter i skolan bör i första hand sökas i deras möte med skolmiljön, undervisningens innehåll och lärande. Elevernas skolsvårigheter skall därför främst förstås som reaktioner på hur undervisningen är upplagd och vilka krav som ställs och inte enbart förklaras utifrån egenskaper hos den enskilda individen. BUP:s huvuduppgift är att bedriva vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Vården skall ges på lika villkor och den som har störst behov skall ges företräde. Vården skall vara av god kvalité, lättillgänglig samt bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Vård kan även bedrivas enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) vilket innebär att vård kan ges utan patientens samtycke vid allvarlig psykisk störning. Vård enligt LPT är relativt sällsynt inom barnpsykiatrin. Uppdragsgivare till BUP är vårdnadshavare, i undantagsfall kan uppdrag komma från socialtjänsten. Utredning inom förskola/skola Förskola. När förskolan uppmärksammat att ett barn kan behöva särskilt stöd ska en pedagogisk utredning göras. Det är sällan aktuellt med utredning med frågeställning ADHD före förskoleklass. Skola. Om det framkommer att en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder i skolan skall rektor se till att behovet utreds. 3 En utredning om behov av särskilt stöd består av två steg, först en kartläggning av hur problemet ter sig och därefter en analys, diskussion som leder till slutsatser om tänkbara orsaker och behov. I vissa fall kan en utredning göras relativt enkel av den som har mest kontakt med eleven. I andra fall krävs det en mer grundlig utredningsinsats, då elevens hela skolsituation behöver kartläggas och analyseras. Visar utredningen att eleven har behov av särskilt stöd i skolan ska rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas som beskriver hur stödet ska tillgodoses i skolan. I vissa fall behöver den pedagogiska utredningen kompletteras med en medicinsk, psykologisk och social utredning i samverkan med elev och vårdnadshavare en s.k. Basutredning 4 Efter en Basutredning kan vid okomplicerade ärenden skolläkaren eller skolpsykologen fastställa diagnos ADHD. I andra fall och vid sammansatt problematik remiteras till BUP. Remissförfarande från förskola/skola till BUP När förskolan-skolan har gjort en Basutredning och den visar behov av ytterligare utredning utifrån en diagnostisk frågeställning och/eller medicinering kan en remittering till BUP bli aktuell. 3 Skollagen, 4 kap 1 andra stycket och Grundskoleförordningen 5 kap 1 4 Basutredning = Specialpedagogisk utredning, medicinsk utredning, social utredning och psykologisk utredning

17 Elevens vårdnadshavare avgör efter samråd med ansvarig utredare om en remittering ska ske för en vidare diagnostisk utredning och/ eller medicinering. BVC läkare, skolläkare, eller förskolan/skolans psykolog utfärdar remissen i sina funktioner som hälso- och sjukvårdspersonal och ansvarar för att förskolans/skolans utredningar bifogas som underlag till remissen. Rektor informeras om att remiss skickas till BUP. Om BUP efter sin bedömning beslutar att inleda vidare utredning, bekräftas remissen skriftligen till utfärdare. Bedömer BUP att det inte finns tillräckliga skäl för en diagnostisk utredning lämnas skriftligen ett remissvar till utfärdaren. Kontakt med BUP som initieras av vårdnadshavare eller vid en redan pågående kontakt När vårdnadshavare själva söker hjälp för sitt barn på BUP och man där bedömer att en barnpsykiatrisk utredning bör göras ansvarar BUP för hela utredningen. BUP tar efter samråd med vårdnadshavare initiativ till samverkan med skolans barn och elevhälsoteam. Under förutsättning att vårdnadshavare medger det har BUP rätt att få ta del av utredningar som gjorts av skolan och som man behöver för sin egen fortsatta barnpsykiatriska utredning. Om vårdnadshavare vid kontakt med BUP uttrycker oro för sitt barns skolsituation, ansvarar BUP för att aktualisera problemet till rektor på barnets förskola/skola. Rektor ansvarar för att utreda om barnet/eleven är i behov av särskilt stöd i förskolan/skolan. 5 Uppföljnings- och åtgärdsansvar Förskolebarn: Rektor då det gäller pedagogiska åtgärder i förskolan. Skolan: Rektor då det gäller elevvårdande och pedagogiska åtgärder i skolan. Skolhälsovården utfärdar intyg (t.ex. läkarintyg för vårdbidrag) för de som inte har en pågående kontakt med BUP eller annan vårdgivare. BUP: För barn med fastställd diagnos och behov av barnpsykiatrisk kontakt. Vid behandling av barnpsykiatrisk problematik erbjuds medicinering, riktat föräldrastöd och vid behov annan behandling enligt vårdprogram. BUP ansvarar för att intyg(t ex läkarintyg vid vårdbidrag) utfärdas på begäran. 5 Skollagen, 4 kap 1 andra stycket och Grundskoleförordningen 5 kap 1

18 Version nr Diarie nr År/löp nr 2 Sidan 1 av 1 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Vårdprogram vid ADHD Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Upprättad av (befattning, namn) Godkänd av (befattning, namn) Sign Gäller från datum Mare Kvrgic, Angelica Eriksson Jahn, Johanna Södersten, Ylva Rosén Anita Ivarsson, verksamhetschef BILAGA 4 DIFFRENTIALDIAGNOSTIK Psykiatriska diagnoser Trotssyndrom (ODD) Uppförandestörning (CD) Missbruk Ångestsymtom Depression samt mani Autismspektrumstörning Tourettes syndrom PTSD Menthal retardation MEDICINSKA DIAGNOSER Hörselskada eller dövhet Synnedsättning Neurologiska skador Specifika genetiska syndrom: Fetalt alkoholsyndrom, Catch 22, Fragil-X, neurofibromatos mf. Epilepsi (EP) Andra akuta och kroniska sjukdomar: hypertyreos, hypotyreos mf. Andra orsaker Vissa läkemedel: phenobarbital, antihistamin, theophylline, sympathomimetics, steroider mf. Miljöfaktorer, t ex förgiftning med bly (Pb) Psykosociala faktorer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR Version 2 Dokumenttyp Vårdprogram Utfärdande PE Närsjukvården i Östergötland Utfärdande enheter Länspsykiatrin, Barn- och ungdomspsykiatrin samt Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete 2005 BUS Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter Rekommendationer och stöd BUS Medicinskt programarbete Innehåll 1. Förord... 3 Del 1 - Kunskapsdel och lägesbeskrivning 2. Program

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

RÅD Utredningsarbete på basnivån enligt Västbus riktlinjer

RÅD Utredningsarbete på basnivån enligt Västbus riktlinjer RÅD Utredningsarbete på basnivån enligt Västbus riktlinjer Arbete inom skolväsendets obligatoriska och frivilliga skolformer i Västra Götalandsregionen INLEDNING De fyra kommunalförbunden inom Västra Götalandsregionen

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder vårdprogram Neuropsykiatriska funktionshinder Vårdprogram för vuxna patienter med neuropsykiatriska funktionshinder Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Vilka patienter? 4 3 Bemötande 4 4 Utredning 4 5

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 I Förord II Denna tredje version av Riktlinjer för bedömning och behandling är inte en uppdaterad

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Klaradokumentet. Om nivådifferentierad neuropsykiatrisk utredning

Klaradokumentet. Om nivådifferentierad neuropsykiatrisk utredning Klaradokumentet Om nivådifferentierad neuropsykiatrisk utredning Vägledningsdokument inom Vuxenpsykiatrin och Beroendecentrum Stockholm - Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Klaradokumentet kan komma

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan Vägledning för elevhälsan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer