PROTOKOLL 1 (31)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (31) Tekniska nämnden Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 13:15-17:55 ande Ola Burström(S), ordförande Rune Wästerby(MP), vice ordförande Mikael Bystedt(S) Jonas Segerlund(S) Harriet Andersson(S) Henry Andersson(M) Anders Rutdal(C) Filip Palukka(V) Thomas Lundström(FP) Tjänstgörande ersättare Juan Chacon(S) ersätter Gunilla Andersson(S) Tanja Andersen(S) ersätter Boel Berggren(S) Lena Sandberg(KD) ersätter Thomas Lundström(FP) Tobias Holmström(C) ersätter Rune Wästerby Övriga deltagande Ersättare Tobias Holmström(C) Lena Sandberg(KD ) Tjänstemän Hans Andersson, förvaltningschef Mattias Hagelin, chef räddningstjänst & sotning Stefan Johansson, chef vatten & avfall Anders Mellberg, chef gator & parker Lars Pettersson, produktion gator & parker Zandra Nordin, projekt och gestaltning gator & parker Robert Nyman, trafikverksamheten Tom Sandlén, parkeringsverksamheten Katarina Bergsten, informatör Carina Westerlund, nämndsekreterare Fackliga företrädare Justerare Henry Andersson Paragrafer Underskrifter.. Ola Burström, ordförande Carina Westerlund, sekreterare.. Henry Andersson, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av tekniska nämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet samhällsbyggnad, Oden Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Val av protokolljusterare Henry Andersson föreslås som justerare. Henry Andersson utses till justerare.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Antagande av konsult för arbete med nytt miljötillstånd för vatten- och avfallsanläggningarna på Tuvan 3:34 med tillhörande ledningsnät Utvärderingen av upphandlingen är inte slutförd. Antagandet av ärendet kan tas på delegation av avdelningschefen för vatten & avfall och behöver inte behandlas av tekniska nämnden. Ärendet utgår.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Delegering av antagande av entreprenör för kompletterande gasutrustning vid kvarteret Bielke Upphandling av entreprenör för kompletterande gasutrustning vid kv. Bielke pågår. Befintlig anläggning vid kv. Bielke är belägen nära väg 372 mot Skelleftehamn och Skelleftebuss garage. Upphandlingen är en del i ett större infrastrukturprojekt, Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in EU (BioGaC), inom området för transeuropeiska transportnät (TEN-T), med Skellefteå kommun som projektägare. Nämnda EU-projekt tillhör en programperiod som avslutas Det är därför viktigt att tidplanen för projektet kan hållas. Med anledning av ovanstående är det därför förvaltningens förslag att till nämndens ordförande delegera möjligheten att besluta om antagande av entreprenör. Samt till verksamhetschef produktion va/biogas delegera uppdraget att utforma och underteckna kontrakt. 1. Delegerar till tekniska nämndens ordförande att anta entreprenör för kompletterande gasutrustning vid kv. Bielke. 2. Uppdrar till verksamhetschef produktion va/biogas att utarbeta och underteckna kontrakt med antagen entreprenör. 3. Övriga erforderliga material, tjänster och varor får anskaffas. 4. Beviljade investeringsmedel i projekt Ökad leverenssäkerhet fordonsgas BioGaC får användas. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: upphandlingsenheten: Martin Bäckman vatten & avfall: avd. chef + verksamhetschefer ekonomi/nämnd: funktionschef

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Delegation av antagande av entreprenör för Älvbrinken del ett Anläggning av sista delen av Älvbrinken ligger ute för anbud. Förfrågan gäller anbud på byggande av del ett samt option på del två. Anbudsgivarna har begärt förlängd räkningstid med hänvisning till anläggningens komplexitet och att man även ska lämna optionspris på ej färdigprojekterad del. Antagandet gäller endast för del ett, men optionen ingår i utvärderingen och har därför stor betydelse för anbuden. Samhällsbyggnad anser det önskvärt att anbudsgivarna får tillräckligt med tid för att kunna lämna så realistiskt anbud som möjligt och därför hinner inte antagandet av entreprenör med i ordinarie juninämnd. Vi föreslår därför att tekniska nämnden delegerar till ordföranden att anta entreprenör. Delegerar till tekniska nämndens ordförande att anta entreprenör för etapp ett i ombyggnad av Älvbrinken. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: ordförande tekniska nämnden gator och parker, avd chef gator och parker, chef projekt och gestaltning support och lokaler, inköp

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Ekonomisk uppföljning per , samhällsbyggnad Den ekonomiska uppföljningen per den 31 maj visar på ett preliminärt nettoöverskott på tkr. Överskottet från resultatenheterna förväntas uppgå till tkr kr inklusive fordonsenheten och för den skattefinansierade verksamheten är prognosen ett nettounderskott, tkr. Av resultatenheterna är det VA-verksamheten som prognostiserar det största överskottet, tkr. På sikt ska överskottet till att möta de ökade kapitalkostnaderna för ny vattenförsörjning för Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen. Vinterväghållningen redovisar ett förväntat underskott på tkr, vilket kan förklaras av besvärlig vädersituation med kraftiga snöfall och perioder med halka som medfört insatser utöver vad som budgeterats. Beträffande investeringarna finns än så länge inga större avvikelser att rapportera. Prognos: Skattefinansierad verksamhet, exkl. RTJ tkr Skattefinansierad verksamhet, RTJ 0 " Hamn " Parkering 0 " Fordon -200 " Va " Avfallshantering " Sotning " Summa tkr Godkänner den ekonomiska uppföljningen per sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning Ekonomisk uppföljning tekniska nämndens verksamheter et sänds till: tekniska nämndens verksamheter KLK, ekonomi

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Tekniska nämndens styrkort 2016 Ett förslag till styrkort 2016 för tekniska nämnden har framtagits. Styrkortet innehåller förslag till nämndspecifika mål för tekniska nämnden utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål. Godkänner förslag till styrkort 2016 för tekniska nämnden. sunderlag Tjänsteskrivelse Tekniska nämndens styrkort 2016 et sänds till: tekniska nämndens verksamheter

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Anskaffningsbeslut - igångsättning av investeringsprojekt Strandgatan delen E4- Trädgårdsgatan Ombyggnad och flyttning av va-ledningar till Strandgatan genomfördes 2014 samordnat och till följd av exploateringar och kommande parkanläggning inom Älvbrinken. Omfattning och kalkyl för ombyggnad av Strandgatan mellan E4 och Trädgårdsgatan fanns inte framtaget i samband med nämndens beslut om årstidplan Nämnden behöver besluta om finansiering och anskaffning för ombyggnad av Strandgatan. Delen E4 - öster om Hörnellgatan, byggs om med gångoch cykelbana på södra sidan och gångbana på den norra. Delen Trädgårdsgatan öster om Hörnellgatan (förbi restaurang och bryggerietablering) byggs om till gångfartsområde med markvärme och cykelparkeringar. Strandgatans ombyggnad utifrån aktuell kostnadskalkyl framgår av nedanstående beslutspunkter. 1. Ur ramanslag för ombyggnad av gator, verksamhet 2491, anvisa kr för ombyggnad av Strandgatan. 2. Samhällsbyggnad får starta redovisat investeringsprojekt. De arbeten och material som behövs får anskaffas och förvaltningen får vidta de förändringar som kan bli aktuella. sunderlag Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2015 et sänds till: samhällsbyggnad, gator och parker

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Information Anders Mellberg redovisar vem som har ansvar för områden vid strandpromenaden Kåge. Anders Mellberg informerar om vad som gäller för parkering på Nordanåområdet idag. Robert Nyman svarar på frågor om rapporten Trafikolyckor Lars Pettersson sammanfattar rapport om Parkbrons bärighet. Tekniska nämndens ledamöter delges biogasförsäljning och verksamhetsrapport maj-juli 2015 för tekniska nämndens verksamheter.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Strategiskt beslut om fortsättning av "All-in källsortering" för flerbostadshus Projektet all in källsortering där områdena Kvistgatan, Bogårdsvägen och Skråmträskvägen ingår, har nu pågått i snart ett år. Projektet startade i juni 2014 med en plockanalys av restavfallet i samtliga soprum. Resultatet från plockanalysen i dessa områden visade på ungefär 40 viktprocent tidningar och förpackningar i restavfallet. Dessutom fanns det ca 20 viktprocent matavfall i restavfallet trots möjligheten att sortera ut matavfall i bruna kärl. Projektet visar ett mycket bra resultat, när det gäller förbättrad källsortering. Efter införandet av all in källsortering i dessa områden med totalt sex soprum har den genomsnittliga mängden restavfall minskat med 650 kg/vecka. Det motsvarar en årlig minskning med ca 34 ton. Projektet har regelbundet analyserats och ett bra underlag för en fortsättning har därför kunnat tas fram. Vid en översättning av de minskade mängderna restavfall skulle Skellefteå kommun kunna minska mängden restavfall med drygt 2000 ton om all in källsortering genomfördes i hela kommunen. Kommunens roll i fortsättningen är att vara drivmotorn som ser till att sorteringen genomförs. Tanken är att utbilda studenter som informerar de boende genom dörrknackning och med utdelning av sorteringspåse. Kommunen upphandlar insamlingen av förpackningar under införandetiden som beräknas till ca 3 år. Kostnaden för införande av all in källsortering för dessa tre år beräknas till cirka 2 miljoner kr, där kostnaden för inköp av sorteringspåsar är 1,5 miljoner kr, ersättning till studenter 0,3 miljoner kr och övriga kostnader cirka 0,2 miljoner kr. Minskade mängder restavfall ger även minskade intäkter, eftersom kärlvolymen och hämtningsintervallet kan minskas. Dessa minskade intäkter, och kostnader för införandet, kompenseras med minskade behandlings-, transport- och insamlingskostnader. Arbetet planeras att ske områdesvis, vilket innebär att varje område hinner tas i drift och utvärderas innan nästa område står på tur. Det gör att verksamheten successivt hinner anpassa sig till utfallet och kompensera minskade intäkter med minskade kostnader. Arbetet med all in källsortering är helt i linje med arbetet kring hållbar utveckling som sker inom EU, inom Sverige och inte minst inom Skellefteå kommun.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Dessutom kan Skellefteå kommun genom detta arbete kliva uppför den så kallade avfallstrappan och delvis lämna trappsteget för energiåtervinning till fördel för materialåtervinning. Det ger både energioch miljövinster, liksom en ökad kundnytta. Återremitterar ärendet i väntan på klargörandet av producentansvaret. Yrkande Ola Burström (S)föreslår en återremiss av ärendet i väntan på klargörandet av producentansvaret. sgång Ordförande ställer bifall eller avslag på förslaget om återremiss och finner att nämnden beslutat om återremiss. Votering begärs och verkställs med följande godkända voteringsordning. Den som stödjer bifall till återremiss röstar Ja och den som stödjer avslag på återremiss röstar Nej. Omröstningsresultat Vid upprop avges 6 Ja-röster (Ola Burström (S), Juan Chacon (S),Mikael Bystedt (S), Tanja Andersen (S), Jonas Segerlund (S), Harriet Andersson (S)), 4 Nej-röster (Rune Wästerby (MP), Henry Andersson (M), Anders Rutdal (C), Thomas Lundström (FP)) och 1 avstår (Filip Palukka (V)). sunderlag Tjänsteskrivelse Samverkansprotokoll et sänds till: support och lokaler: upphandlingsenheten vatten & avfall: avd. chef + verksamhetschefer ekonomi/nämnd: funktionschef

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Motion om översyn av biogasförsäljningen (5/15) Kommunstyrelsens arbetsutskott har till tekniska nämnden remitterat en motion från kommunfullmäktigeledamoten Johan Söderberg (m). Söderberg har i sin motion redovisat förslag till beslut i kommunfullmäktige. Förvaltningen har i beskrivning av ärendet redovisat svar på de frågor Söderberg ställer, samt motiveringar till beslutsförslag. 1. Fördelningsnyckel mellan va- och avfallsverksamheten, avseende kostnader och intäkter vid biogasanläggning Skellefteå, ska fortsatt gälla i enlighet med beslut TN Godkänner ekonomisk redovisning avseende försäljning av fordonsgas under åren enligt: Intäkter [kr] avseende försäljning av fordonsgas åren , fördelat mellan avfallsverksamhet 8704 och va verksamhet 8607 (tidigare 8671) Avfallsverksamhet VA verksamhet Tekniska nämnden driver va- och avfallsverksamhet utifrån de övergripande strategiska beslut som kommunfullmäktige fattat. Biogassatsningen i Skellefteå innefattar såväl investeringar i anläggningar som fordon, vilket berör hela kommunkoncernen. Alternativ användning av producerad biogas utreds därför inte vidare. 4. Noterar att Skellefteå kommun redan idag har den mest fördelaktiga användningen av biogas för våra va- och avfallskunder, både ur ekonomisk som miljö- och kvalitetssynpunkt. 5. Noterar att i revisionsrapport från PwC (PricewaterhouseCoopers) i januari 2014 redovisas följande bedömning: Med stöd av granskningens resultat bedömer vi att biogasverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Vi baserar vår bedömning på att: Den strategiska styrningen av verksamheten i form av mål och planer är tillräcklig. Tillräckliga åtgärder vidtas för att få avsättning av producerad biogas. Tillräckliga åtgärder vidtas för att nå ett rimligt kapacitetsutnyttjande av anläggningen. Verksamheten når måluppfyllelse. 6. Bilägger fördelningsnyckeln till beslutet. 7. Föreslår kommunfullmäktige notera ovanstående beslutspunkter 1-6, som svar på motion om översyn av biogasförsäljningen (5/15). Yrkande Henry Andersson M föreslår att fördelningsnyckeln biläggs beslutet och att ärendet återremitteras. sgång Ordförande ställer bifall eller avslag på förslaget om återremiss och finner att nämnden beslutat om avslag på återremiss. Votering begärs och verkställs med följande godkända voteringsordning. Den som stödjer avslag på återremiss röstar Ja och den som stödjer bifall på återremiss röstar Nej. Omröstningsresultat Vid upprop avges 9 Ja-röster (Ola Burström (S), Juan Chacon (S),Mikael Bystedt (S), Tanja Andersen (S), Jonas Segerlund (S), Harriet Andersson (S), Rune Wästerby (MP) Anders Rutdal (C), Thomas Lundström (FP), Filip Palukka (V)) och1 Nej-röst (Henry Andersson (M)). sunderlag Tjänsteskrivelse Revisionsrapport PwC Biogasverksamheten Skellefteå kommun, januari 2014 Protokollsutdrag TN , inkl. fördelningsnyckel mellan va- och avfallsverksamheten, avseende kostnader och intäkter vid biogasanläggning Skellefteå et sänds till: kommunfullmäktige vatten & avfall: avd. chef + verksamhetschefer ekonomi/nämnd: funktionschef

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Motion om att avveckla kontanthantering i parkeringsautomater (12/15) Motionären önskar att Skellefteå kommun avskaffar mynt vid betalning av parkering under 2016 i samband med utgivande av nya mynt. Parkeringsverksamheten har redan börjat sätta flera av parkeringsautomaterna i ett läge som gör det möjligt att bara använda kort för betalning. Det har inneburit att användandet av mynt har minskat med 20-25%. Parkeringsverksamheten kommer däremot inte att bygga om parkeringsautomaterna för de nya mynten. Ombyggnad av en maskin kostar kr, vilket skulle innebära kr för våra 70 myntmaskiner. Om våra medborgare även i fortsättningen vill betala med mynt kommer de att hänvisas till ett par parkeringsautomater i centrala stan. Där parkeringsautomaterna står tätt kommer bara en att kunna ta mynt. Längre ut från centrum blir det enbart möjligt med kort- och sms-betalning. 1. Parkeringsautomater för mynt kommer enbart att finnas i centrala stan. 2. Sms-parkering kan ske överallt i Skellefteå kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse Motion från kommunfullmäktige (12/15) et sänds till: kommunfullmäktige

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Motion om att vintersäkra strandpromenaden mellan vattenverket och Mobacken (6/15) Motionären föreslår i en motion att strandpromenaden i Skellefteå, mellan vattenverket Abborren och Mobacken, vintersäkras. Strandpromenaden måste förstärkas och byggas om på ett flertal ställen utefter hela sin sträckning för att vintersäkras. Bland annat ska trädäcken nedanför kyrkstugorna bytas ut mot bergbank. Släntstabiliteten i området är kritisk och ytterligare belastning av snöröjningsfordon är inte möjlig utan kostsamma förstärkningsåtgärder. Dessutom är kommunen markägare till endast en liten del av strandpromenaden i området. Kyrkan och byamännen äger merparten. I dagsläget finns inte medel anslagna till investering-, drifts- och underhållskostnader och inget svar på vem som skulle kunna vara villig att ta på sig de kostnaderna. Föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. sunderlag Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Motion (6/15) et sänds till: kommunfullmäktige

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Bygg en gång- och cykelbro över Skellefteälven mellan Nordanå och Sunnanå (169/14) Ett medborgarförslag har lämnats in om att bygga en ny gång- och cykelbro över Skellefteälven, mellan Nordanå och Sunnanå via öarna i älven. Två alternativa sträckningar föreslås, via Storholmen och Karl- Fredriksholmen mot Norra Grubbgatan eller alternativt via Storholmen mot Brinkvägen. Bron skulle enligt förslagsställaren bli ett attraktivt och smidigt stråk för gående och cyklister och även ge rullstolsburna tillgänglighet till öarna och älven. Två möjliga utformningar presenteras utifrån tillgängliga medel, en bredare gång- och cykelbro eller en smalare bro för gående och rullstolsburna. Förslagsställare lämnade in i princip samma förslag som det nu aktuella med skillnaden att aktuellt förslag även har en sträckning med anslutning mot Brinkvägen. Tekniska nämnden och kommunfullmäktige avslog i beslut respektive , förslaget från maj I och med beslutet om den tidigare planerade bron i centrum, så behöver ett antal planer ses över och anpassas till de nu rådande förutsättningarna. Den fördjupade översiktsplanen i centrum är en av de planer som det arbetas intensivt med just nu, inklusive förslag till trafiklösningar och hantering av älven som barriär mellan centrum och de södra stadsdelarna. Det kommer att ta tid och först när konsekvenserna av det arbetet är klarlagt bedömer samhällsbyggnad att det är realistiskt att man kan planera för och eventuellt besluta om nya broar över Skellefteåälven. Föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att bygga en ny gång- och cykelbro över Skellefteälven, mellan Nordanå och Sunnanå. sunderlag Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 169/14 et sänds till: kommunfullmäktige samhällsbyggnad, gator och parker

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Utrusta snöröjnings- och halkbekämpningsfordon med positioneringssystem och skakur (7/15) En medborgare tycker att samtliga snöröjnings-och halkbekämpningsfordon ska var utrustade med positioneringssystem och skakur, samt att informationen ska tillgängliggöras för medborgarna. Samhällsbyggnad har i många år använt GPS i verksamheterna. Det fungerar bra och vi kommer att bygga ut systemen med fler och nyare utrustning allteftersom. I kommunens verksamheter är det inte helt klart hur all information kan/får göras tillgänglig. Personuppgiftslagen (PUL) är bara en av de lagar som måste tas hänsyn till. Vi följer utvecklingen på området och studerar olika lösningar på hur möjlig presentation av information kan ske direkt ut till medborgarna. Avslår förslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Medborgarförslag (7/15) et sänds till: kommunfullmäktige förslagsställare

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Sätt upp vindskydd på västra sidan av Parkbron samt utökning och förstoring av ramper längs västra brosidan (16/15) En medborgare önskar att det skulle sättas upp vindskydd på västra sidan av Parkbron, samt utöka och förstora ramperna längs västra brosidan enligt förslagets skiss. Konstruktionsstålet på Parkbron är 102 år gammalt i år. Någon ombyggnad av broräcken och andra konstruktionsdelar är inte möjlig. Dagens stålkvaliteter är inte kompatibla med så gammalt åldrat och därför sprödare stål. Dessutom är anskaffningskostnader, ombyggnad och uppsättning av vindskivor, exempelvis plexiglas, en dyr lösning, som även genererar framtida extra underhållskostnader. Vi kan med rådande budget inte klara en sådan kostnadsökning. Avslår medborgarförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Medborgarförslag (16/15) et sänds till: kommunfullmäktige förslagsställaren

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Placera en låda och ställ utanför Stadshuset för utlåning av krocketeller kubbspel med mera i anslutning till Stadsparken för spel i parken (50/15) Förslag har inkommit om att placera lådor för utlåning av krocket- och kubbspel i Stadsparken. Parken är byggd för att våra invånare ska kunna mötas och trivas och även utöva aktiviteter, som inte riskerar att orsaka bestående skador på parken eller att skada andra besökare. Genom kontakter med verksamheten kan överenskommelser göras om var/vilka aktiviteter lämpligast kan ske. Förslaget innehåller två frågeställningar: Dels om kommunen kan tillhandahålla material, oavsett typ, att fritt låna och dels vad som kan vara lämpligt som aktivitet i en allmän park av denna typ. Att fritt låna innebär också fritt att återlämna på samma ställe. Det finns inga garantier att materialet plockas ihop och läggs tillbaka och utgör då hinder för drift och annan framkomlighet och skapar ett städbehov. Beträffande vilka aktiviteter som är lämpliga måste avgöras ur olika perspektiv. De aktiviteter som utövas fritt kan inte utövas med kastpjäser, då det medför risker för andra parkbesökare och även väsentlig skada på parken. Det finns bevattning i parken som inte medger att något sticks ner i marken, om man inte känner till var slangar ligger, vilket utesluter fritt krocketspel. Alternativt kan utlåning av lämpliga spel ske från utlämningsställe, där den som vill låna kvitterar ut spelet och kan ta del av verksamhetens instruktioner. Därmed påtar sig personen också ett ansvar mot både anläggningen och andra besökare. En sådan rutin är möjlig, men innebär kostnader för kommunen som inte är prioriterad inom driftsbudgeten för skötsel av parker, utan i så fall bör finansieras från annat håll. Att ha lådor med löst innehåll att låna och nyttja utan utlämning anser gator och parker är olämpligt och föreslår därför att förslaget avslås. Avslår förslaget. sunderlag Tjänsteskrivelser Kommunfullmäktige Medborgarförslag (50/15)

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 et sänds till: förslagsställaren kommunfullmäktige

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Vägbelysning i Svarttjärn (173/14) Medborgarförslag har inkommit om nyetablering av gatubelysning efter enskild väg i Svarttjärn. Ansökningarna om ny belysning är många och en ansträngd budget har gjort att nyinvesteringar uteblivit de sista åren. Ansökningarna har sedan kraftverkstiden placerats i en turordningslista. På turordningslistan finns Svarttjärns vägbelysningsförening med och vi kommer att kontakta Svarttjärn när de står på tur enligt listan. Avslår medborgarförslaget med hänvisning till turordningslistan. sunderlag Tjänsteskrivelse Turordningslista belysningsföreningar, Medborgarförslag (173/14) et sänds till: förslagsställare kommunfullmäktige

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Sätt upp extra belysning vid busshållplatsen vid Kanalgatan med mera (203/14) Medborgarförslag har inkommit om belysning på övergångarna mellan Kanalgatan vid HM-Frasses samt gamla Posten och Restaurant Lilla Kina. På grund av de allt ljusare kvällarna är det bättre att vänta till hösten med att undersöka vilka möjligheter det finns för att förbättra belysningen för de gående. De mörka kvällarna på hösten kan genom ljusmätningar i de berörda områdena ge ett bättre beslutsunderlag för eventuella åtgärder. Utifrån det underlaget som vi får kommer vi att vidta de åtgärder som behövs med hänsyn till de ekonomiska ramarna som vi har. 1. Belysningsverksamheten gör ljusmätningar hösten 2015 vid övergångarna mellan Kanalgatan för gående. 2. Belysningsverksamheten vidtar åtgärder utifrån ljusmätningen och de ekonomiska ramarna som finns. sunderlag Tjänsteskrivelse Karta Kanalgatan Medborgarförslag (203/14) et sänds till: förslagsställare kommunfullmäktige

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Moms på avgift för personalparkering Vid Skatteverkets granskning, revision av ekonomisk redovisning, krävde de att avgift för personalparkering inkluderar moms. Det innebär att nuvarande avgift på 1160 kr höjs till 1500 kr för helår. Från debiteras varje personalparkering med 1500 kr inklusive moms. 1. Årsavgiften för 2015/16 skall vara 1500 kr inklusive moms för kommunanställda. 2. Avgiften för icke kommunanställda skall vara 2900 kr vid rullande parkering och 4350 kr för fast plats/kontinuerlig ström. 3. Landstingsanställda som omfattas av tidigare beslut i trafiknämnden 15 augusti erlägger avgift som kommunanställda. 4. Återkoppling sker till nämnden om den utredning som pågår kring framtida avgifter för personalparkering. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: personalnämnden ekonomi/nämnd

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Införande av elektroniskt p-pass Idag har Skellefteå kommun tillsammans med handeln ett p-pass i form av en pappskiva som parkeringsverksamheten tillverkar. Den kan köpas för 600 kr/år. Då får innehavaren av p-passet stå 2 tim/dygn på kommunens parkeringsplatser. Parkeringsverksamheten vill gå över till en elektronisk lösning, där medborgaren kan ladda hem en app med p-pass. Som tidigare ger den 2 tim/dygn gratisparkering på kommunens parkeringsplatser. Dessutom kan medborgaren dela upp de 2 timmarna på flera parkeringstillfällen under ett dygn. Efter de 2 timmarna så övergår det automatiskt till att ta ut en parkeringsavgift via appen. Det innebär att medborgaren med p-pass inte kan få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift för att man inte betalat i automaten. 1. Elektroniskt p-pass i form av appen E-park införs i Skellefteå som komplement till p-skivan. 2. Kostnaden för ett elektroniskt p-pass blir 400 kr för ett år och en bil åt gången. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: kundtjänst Svensk handel lokalt i Skellefteå Visit Skellefteå

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Farthinder och räcke för gång- och cykelvägen på södra sidan vid Älvsbackabron Brf Ankaret har önskemål om att få farthinder och förlänga ett räcke längs gång- och cykelbanan som Skellefteå kommun byggt över bostadsrättsföreningens mark. Verksamhet trafik anser att farthinder ej ska finnas efter huvudcykelnätet och bättre resultat än att förlänga räcket kan uppnås med nya grusade anslutningsgångar. 1. Avslår förslaget på räckesförlängning. 2. Avslår förslaget om farthinder. 3. Anlägger nya grusade anslutningsvägar. 4. Medel tas från kontot sunderlag Tjänsteskrivelse Skrivelse Kartor et sänds till: bostadsrättsföreningen Ankaret gator & parker ekonomi/nämnd

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Skyltning vid hastighetsändring på Sankt Örjansvägen i Skelleftehamn Det har i skrivelse till tekniska nämnden framförts önskemål om att hastighetsgränsen 30 km/tim på S:t Örjansvägen i Skelleftehamn tidsbegränsas till att gälla exempelvis klockan Som skäl till beslutet om sänkt hastighet på S:t Örjansvägen angavs att området längs den aktuella sträckan inrymmer ett flertal olika anläggningar. Bland annat förskola, Skelleftehamn torg och en idrottsanläggning. Med anledning av att det är ett centrumområde gjordes bedömningen att 30 km/tim bör gälla dygnet runt. Anledningen till att 30 km/tim bedömdes som en lämplig hasighet är såldes inte enbart kopplat till förskolan utan är en samlad bedömning av anläggningarna längs sträckan. Enligt rätt fart i staden (Trafikverket och SKL) sidan 16 finns det skäl att inte begränsa hastighetssänkningar tidsmässigt vid exempelvis skolor. Skolorna och andra anläggningar i anslutning till skolorna används ofta för många fritidsaktiviteter på både kvällar och helger. Ofta sker dessa aktiviteter då det är mörkt utomhus, vilket ökar riskerna i trafiken. Avslår förslaget om tidsbegränsning av hastigheten (30 km/tim) på S:t Örjansvägen. sunderlag Tjänsteskrivelse Skrivelse till nämnden et sänds till: förslagslämnaren

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Kurser och konferenser 2015 Kongress för Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare :00 till :45 Skellefteå Stadshotell Mer information på FSS hemsida Ola Burström, Tanja Andersen, Anders Rutdal, Filip Palukka samt eventuellt ytterligare en ledamot deltar i kongressen för föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: deltagare

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Delgivning juni Delegationsbeslut ordförande tekniska nämnden Ombyggnad av gång- och cykelväg Hamngatan Kåge, Majstigen och egnahemsgatan. TN Region Västerbotten Utredning kring införande av ett länsövergripande e-arkiv TN Kommunfullmäktige Förslag till strategi för barns och ungas inflytande och delaktighet TN Kommunfullmäktige Motion om saltfria vägar i kommunen (57/14) TN Kommunfullmäktige Motion om att sätta upp vindskydd på Parkbron och Viktoriabron (56/14) TN Kommunstyrelsen Förteckning över utestående remisser Dok id Till handlingarna. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till:

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 16.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekn i ska n ä m n d en

TRELLEBORGS KOMMUN Tekn i ska n ä m n d en Protokoll 1 (18) Innehåll 74. M edborga rf örslag Avlastning av trafiken på väg 511, 2011/160 75. System för insamling av avfall 76. Vattenfontän i Flaningen 77. Revisionsrapport granskning av tekniska

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-18.15 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses att justera Kurt Vallmark och Jens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Rickard Carstedt Harriet Classon Anders Hård närvarande

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon, närvarande t.o.m. kl 15.40 Philip

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer