PROTOKOLL 1 (31)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (31) Tekniska nämnden Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 13:15-17:55 ande Ola Burström(S), ordförande Rune Wästerby(MP), vice ordförande Mikael Bystedt(S) Jonas Segerlund(S) Harriet Andersson(S) Henry Andersson(M) Anders Rutdal(C) Filip Palukka(V) Thomas Lundström(FP) Tjänstgörande ersättare Juan Chacon(S) ersätter Gunilla Andersson(S) Tanja Andersen(S) ersätter Boel Berggren(S) Lena Sandberg(KD) ersätter Thomas Lundström(FP) Tobias Holmström(C) ersätter Rune Wästerby Övriga deltagande Ersättare Tobias Holmström(C) Lena Sandberg(KD ) Tjänstemän Hans Andersson, förvaltningschef Mattias Hagelin, chef räddningstjänst & sotning Stefan Johansson, chef vatten & avfall Anders Mellberg, chef gator & parker Lars Pettersson, produktion gator & parker Zandra Nordin, projekt och gestaltning gator & parker Robert Nyman, trafikverksamheten Tom Sandlén, parkeringsverksamheten Katarina Bergsten, informatör Carina Westerlund, nämndsekreterare Fackliga företrädare Justerare Henry Andersson Paragrafer Underskrifter.. Ola Burström, ordförande Carina Westerlund, sekreterare.. Henry Andersson, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av tekniska nämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet samhällsbyggnad, Oden Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Val av protokolljusterare Henry Andersson föreslås som justerare. Henry Andersson utses till justerare.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Antagande av konsult för arbete med nytt miljötillstånd för vatten- och avfallsanläggningarna på Tuvan 3:34 med tillhörande ledningsnät Utvärderingen av upphandlingen är inte slutförd. Antagandet av ärendet kan tas på delegation av avdelningschefen för vatten & avfall och behöver inte behandlas av tekniska nämnden. Ärendet utgår.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Delegering av antagande av entreprenör för kompletterande gasutrustning vid kvarteret Bielke Upphandling av entreprenör för kompletterande gasutrustning vid kv. Bielke pågår. Befintlig anläggning vid kv. Bielke är belägen nära väg 372 mot Skelleftehamn och Skelleftebuss garage. Upphandlingen är en del i ett större infrastrukturprojekt, Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in EU (BioGaC), inom området för transeuropeiska transportnät (TEN-T), med Skellefteå kommun som projektägare. Nämnda EU-projekt tillhör en programperiod som avslutas Det är därför viktigt att tidplanen för projektet kan hållas. Med anledning av ovanstående är det därför förvaltningens förslag att till nämndens ordförande delegera möjligheten att besluta om antagande av entreprenör. Samt till verksamhetschef produktion va/biogas delegera uppdraget att utforma och underteckna kontrakt. 1. Delegerar till tekniska nämndens ordförande att anta entreprenör för kompletterande gasutrustning vid kv. Bielke. 2. Uppdrar till verksamhetschef produktion va/biogas att utarbeta och underteckna kontrakt med antagen entreprenör. 3. Övriga erforderliga material, tjänster och varor får anskaffas. 4. Beviljade investeringsmedel i projekt Ökad leverenssäkerhet fordonsgas BioGaC får användas. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: upphandlingsenheten: Martin Bäckman vatten & avfall: avd. chef + verksamhetschefer ekonomi/nämnd: funktionschef

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Delegation av antagande av entreprenör för Älvbrinken del ett Anläggning av sista delen av Älvbrinken ligger ute för anbud. Förfrågan gäller anbud på byggande av del ett samt option på del två. Anbudsgivarna har begärt förlängd räkningstid med hänvisning till anläggningens komplexitet och att man även ska lämna optionspris på ej färdigprojekterad del. Antagandet gäller endast för del ett, men optionen ingår i utvärderingen och har därför stor betydelse för anbuden. Samhällsbyggnad anser det önskvärt att anbudsgivarna får tillräckligt med tid för att kunna lämna så realistiskt anbud som möjligt och därför hinner inte antagandet av entreprenör med i ordinarie juninämnd. Vi föreslår därför att tekniska nämnden delegerar till ordföranden att anta entreprenör. Delegerar till tekniska nämndens ordförande att anta entreprenör för etapp ett i ombyggnad av Älvbrinken. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: ordförande tekniska nämnden gator och parker, avd chef gator och parker, chef projekt och gestaltning support och lokaler, inköp

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Ekonomisk uppföljning per , samhällsbyggnad Den ekonomiska uppföljningen per den 31 maj visar på ett preliminärt nettoöverskott på tkr. Överskottet från resultatenheterna förväntas uppgå till tkr kr inklusive fordonsenheten och för den skattefinansierade verksamheten är prognosen ett nettounderskott, tkr. Av resultatenheterna är det VA-verksamheten som prognostiserar det största överskottet, tkr. På sikt ska överskottet till att möta de ökade kapitalkostnaderna för ny vattenförsörjning för Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen. Vinterväghållningen redovisar ett förväntat underskott på tkr, vilket kan förklaras av besvärlig vädersituation med kraftiga snöfall och perioder med halka som medfört insatser utöver vad som budgeterats. Beträffande investeringarna finns än så länge inga större avvikelser att rapportera. Prognos: Skattefinansierad verksamhet, exkl. RTJ tkr Skattefinansierad verksamhet, RTJ 0 " Hamn " Parkering 0 " Fordon -200 " Va " Avfallshantering " Sotning " Summa tkr Godkänner den ekonomiska uppföljningen per sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning Ekonomisk uppföljning tekniska nämndens verksamheter et sänds till: tekniska nämndens verksamheter KLK, ekonomi

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Tekniska nämndens styrkort 2016 Ett förslag till styrkort 2016 för tekniska nämnden har framtagits. Styrkortet innehåller förslag till nämndspecifika mål för tekniska nämnden utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål. Godkänner förslag till styrkort 2016 för tekniska nämnden. sunderlag Tjänsteskrivelse Tekniska nämndens styrkort 2016 et sänds till: tekniska nämndens verksamheter

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Anskaffningsbeslut - igångsättning av investeringsprojekt Strandgatan delen E4- Trädgårdsgatan Ombyggnad och flyttning av va-ledningar till Strandgatan genomfördes 2014 samordnat och till följd av exploateringar och kommande parkanläggning inom Älvbrinken. Omfattning och kalkyl för ombyggnad av Strandgatan mellan E4 och Trädgårdsgatan fanns inte framtaget i samband med nämndens beslut om årstidplan Nämnden behöver besluta om finansiering och anskaffning för ombyggnad av Strandgatan. Delen E4 - öster om Hörnellgatan, byggs om med gångoch cykelbana på södra sidan och gångbana på den norra. Delen Trädgårdsgatan öster om Hörnellgatan (förbi restaurang och bryggerietablering) byggs om till gångfartsområde med markvärme och cykelparkeringar. Strandgatans ombyggnad utifrån aktuell kostnadskalkyl framgår av nedanstående beslutspunkter. 1. Ur ramanslag för ombyggnad av gator, verksamhet 2491, anvisa kr för ombyggnad av Strandgatan. 2. Samhällsbyggnad får starta redovisat investeringsprojekt. De arbeten och material som behövs får anskaffas och förvaltningen får vidta de förändringar som kan bli aktuella. sunderlag Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2015 et sänds till: samhällsbyggnad, gator och parker

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Information Anders Mellberg redovisar vem som har ansvar för områden vid strandpromenaden Kåge. Anders Mellberg informerar om vad som gäller för parkering på Nordanåområdet idag. Robert Nyman svarar på frågor om rapporten Trafikolyckor Lars Pettersson sammanfattar rapport om Parkbrons bärighet. Tekniska nämndens ledamöter delges biogasförsäljning och verksamhetsrapport maj-juli 2015 för tekniska nämndens verksamheter.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Strategiskt beslut om fortsättning av "All-in källsortering" för flerbostadshus Projektet all in källsortering där områdena Kvistgatan, Bogårdsvägen och Skråmträskvägen ingår, har nu pågått i snart ett år. Projektet startade i juni 2014 med en plockanalys av restavfallet i samtliga soprum. Resultatet från plockanalysen i dessa områden visade på ungefär 40 viktprocent tidningar och förpackningar i restavfallet. Dessutom fanns det ca 20 viktprocent matavfall i restavfallet trots möjligheten att sortera ut matavfall i bruna kärl. Projektet visar ett mycket bra resultat, när det gäller förbättrad källsortering. Efter införandet av all in källsortering i dessa områden med totalt sex soprum har den genomsnittliga mängden restavfall minskat med 650 kg/vecka. Det motsvarar en årlig minskning med ca 34 ton. Projektet har regelbundet analyserats och ett bra underlag för en fortsättning har därför kunnat tas fram. Vid en översättning av de minskade mängderna restavfall skulle Skellefteå kommun kunna minska mängden restavfall med drygt 2000 ton om all in källsortering genomfördes i hela kommunen. Kommunens roll i fortsättningen är att vara drivmotorn som ser till att sorteringen genomförs. Tanken är att utbilda studenter som informerar de boende genom dörrknackning och med utdelning av sorteringspåse. Kommunen upphandlar insamlingen av förpackningar under införandetiden som beräknas till ca 3 år. Kostnaden för införande av all in källsortering för dessa tre år beräknas till cirka 2 miljoner kr, där kostnaden för inköp av sorteringspåsar är 1,5 miljoner kr, ersättning till studenter 0,3 miljoner kr och övriga kostnader cirka 0,2 miljoner kr. Minskade mängder restavfall ger även minskade intäkter, eftersom kärlvolymen och hämtningsintervallet kan minskas. Dessa minskade intäkter, och kostnader för införandet, kompenseras med minskade behandlings-, transport- och insamlingskostnader. Arbetet planeras att ske områdesvis, vilket innebär att varje område hinner tas i drift och utvärderas innan nästa område står på tur. Det gör att verksamheten successivt hinner anpassa sig till utfallet och kompensera minskade intäkter med minskade kostnader. Arbetet med all in källsortering är helt i linje med arbetet kring hållbar utveckling som sker inom EU, inom Sverige och inte minst inom Skellefteå kommun.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Dessutom kan Skellefteå kommun genom detta arbete kliva uppför den så kallade avfallstrappan och delvis lämna trappsteget för energiåtervinning till fördel för materialåtervinning. Det ger både energioch miljövinster, liksom en ökad kundnytta. Återremitterar ärendet i väntan på klargörandet av producentansvaret. Yrkande Ola Burström (S)föreslår en återremiss av ärendet i väntan på klargörandet av producentansvaret. sgång Ordförande ställer bifall eller avslag på förslaget om återremiss och finner att nämnden beslutat om återremiss. Votering begärs och verkställs med följande godkända voteringsordning. Den som stödjer bifall till återremiss röstar Ja och den som stödjer avslag på återremiss röstar Nej. Omröstningsresultat Vid upprop avges 6 Ja-röster (Ola Burström (S), Juan Chacon (S),Mikael Bystedt (S), Tanja Andersen (S), Jonas Segerlund (S), Harriet Andersson (S)), 4 Nej-röster (Rune Wästerby (MP), Henry Andersson (M), Anders Rutdal (C), Thomas Lundström (FP)) och 1 avstår (Filip Palukka (V)). sunderlag Tjänsteskrivelse Samverkansprotokoll et sänds till: support och lokaler: upphandlingsenheten vatten & avfall: avd. chef + verksamhetschefer ekonomi/nämnd: funktionschef

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Motion om översyn av biogasförsäljningen (5/15) Kommunstyrelsens arbetsutskott har till tekniska nämnden remitterat en motion från kommunfullmäktigeledamoten Johan Söderberg (m). Söderberg har i sin motion redovisat förslag till beslut i kommunfullmäktige. Förvaltningen har i beskrivning av ärendet redovisat svar på de frågor Söderberg ställer, samt motiveringar till beslutsförslag. 1. Fördelningsnyckel mellan va- och avfallsverksamheten, avseende kostnader och intäkter vid biogasanläggning Skellefteå, ska fortsatt gälla i enlighet med beslut TN Godkänner ekonomisk redovisning avseende försäljning av fordonsgas under åren enligt: Intäkter [kr] avseende försäljning av fordonsgas åren , fördelat mellan avfallsverksamhet 8704 och va verksamhet 8607 (tidigare 8671) Avfallsverksamhet VA verksamhet Tekniska nämnden driver va- och avfallsverksamhet utifrån de övergripande strategiska beslut som kommunfullmäktige fattat. Biogassatsningen i Skellefteå innefattar såväl investeringar i anläggningar som fordon, vilket berör hela kommunkoncernen. Alternativ användning av producerad biogas utreds därför inte vidare. 4. Noterar att Skellefteå kommun redan idag har den mest fördelaktiga användningen av biogas för våra va- och avfallskunder, både ur ekonomisk som miljö- och kvalitetssynpunkt. 5. Noterar att i revisionsrapport från PwC (PricewaterhouseCoopers) i januari 2014 redovisas följande bedömning: Med stöd av granskningens resultat bedömer vi att biogasverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Vi baserar vår bedömning på att: Den strategiska styrningen av verksamheten i form av mål och planer är tillräcklig. Tillräckliga åtgärder vidtas för att få avsättning av producerad biogas. Tillräckliga åtgärder vidtas för att nå ett rimligt kapacitetsutnyttjande av anläggningen. Verksamheten når måluppfyllelse. 6. Bilägger fördelningsnyckeln till beslutet. 7. Föreslår kommunfullmäktige notera ovanstående beslutspunkter 1-6, som svar på motion om översyn av biogasförsäljningen (5/15). Yrkande Henry Andersson M föreslår att fördelningsnyckeln biläggs beslutet och att ärendet återremitteras. sgång Ordförande ställer bifall eller avslag på förslaget om återremiss och finner att nämnden beslutat om avslag på återremiss. Votering begärs och verkställs med följande godkända voteringsordning. Den som stödjer avslag på återremiss röstar Ja och den som stödjer bifall på återremiss röstar Nej. Omröstningsresultat Vid upprop avges 9 Ja-röster (Ola Burström (S), Juan Chacon (S),Mikael Bystedt (S), Tanja Andersen (S), Jonas Segerlund (S), Harriet Andersson (S), Rune Wästerby (MP) Anders Rutdal (C), Thomas Lundström (FP), Filip Palukka (V)) och1 Nej-röst (Henry Andersson (M)). sunderlag Tjänsteskrivelse Revisionsrapport PwC Biogasverksamheten Skellefteå kommun, januari 2014 Protokollsutdrag TN , inkl. fördelningsnyckel mellan va- och avfallsverksamheten, avseende kostnader och intäkter vid biogasanläggning Skellefteå et sänds till: kommunfullmäktige vatten & avfall: avd. chef + verksamhetschefer ekonomi/nämnd: funktionschef

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Motion om att avveckla kontanthantering i parkeringsautomater (12/15) Motionären önskar att Skellefteå kommun avskaffar mynt vid betalning av parkering under 2016 i samband med utgivande av nya mynt. Parkeringsverksamheten har redan börjat sätta flera av parkeringsautomaterna i ett läge som gör det möjligt att bara använda kort för betalning. Det har inneburit att användandet av mynt har minskat med 20-25%. Parkeringsverksamheten kommer däremot inte att bygga om parkeringsautomaterna för de nya mynten. Ombyggnad av en maskin kostar kr, vilket skulle innebära kr för våra 70 myntmaskiner. Om våra medborgare även i fortsättningen vill betala med mynt kommer de att hänvisas till ett par parkeringsautomater i centrala stan. Där parkeringsautomaterna står tätt kommer bara en att kunna ta mynt. Längre ut från centrum blir det enbart möjligt med kort- och sms-betalning. 1. Parkeringsautomater för mynt kommer enbart att finnas i centrala stan. 2. Sms-parkering kan ske överallt i Skellefteå kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse Motion från kommunfullmäktige (12/15) et sänds till: kommunfullmäktige

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Motion om att vintersäkra strandpromenaden mellan vattenverket och Mobacken (6/15) Motionären föreslår i en motion att strandpromenaden i Skellefteå, mellan vattenverket Abborren och Mobacken, vintersäkras. Strandpromenaden måste förstärkas och byggas om på ett flertal ställen utefter hela sin sträckning för att vintersäkras. Bland annat ska trädäcken nedanför kyrkstugorna bytas ut mot bergbank. Släntstabiliteten i området är kritisk och ytterligare belastning av snöröjningsfordon är inte möjlig utan kostsamma förstärkningsåtgärder. Dessutom är kommunen markägare till endast en liten del av strandpromenaden i området. Kyrkan och byamännen äger merparten. I dagsläget finns inte medel anslagna till investering-, drifts- och underhållskostnader och inget svar på vem som skulle kunna vara villig att ta på sig de kostnaderna. Föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. sunderlag Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Motion (6/15) et sänds till: kommunfullmäktige

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Bygg en gång- och cykelbro över Skellefteälven mellan Nordanå och Sunnanå (169/14) Ett medborgarförslag har lämnats in om att bygga en ny gång- och cykelbro över Skellefteälven, mellan Nordanå och Sunnanå via öarna i älven. Två alternativa sträckningar föreslås, via Storholmen och Karl- Fredriksholmen mot Norra Grubbgatan eller alternativt via Storholmen mot Brinkvägen. Bron skulle enligt förslagsställaren bli ett attraktivt och smidigt stråk för gående och cyklister och även ge rullstolsburna tillgänglighet till öarna och älven. Två möjliga utformningar presenteras utifrån tillgängliga medel, en bredare gång- och cykelbro eller en smalare bro för gående och rullstolsburna. Förslagsställare lämnade in i princip samma förslag som det nu aktuella med skillnaden att aktuellt förslag även har en sträckning med anslutning mot Brinkvägen. Tekniska nämnden och kommunfullmäktige avslog i beslut respektive , förslaget från maj I och med beslutet om den tidigare planerade bron i centrum, så behöver ett antal planer ses över och anpassas till de nu rådande förutsättningarna. Den fördjupade översiktsplanen i centrum är en av de planer som det arbetas intensivt med just nu, inklusive förslag till trafiklösningar och hantering av älven som barriär mellan centrum och de södra stadsdelarna. Det kommer att ta tid och först när konsekvenserna av det arbetet är klarlagt bedömer samhällsbyggnad att det är realistiskt att man kan planera för och eventuellt besluta om nya broar över Skellefteåälven. Föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att bygga en ny gång- och cykelbro över Skellefteälven, mellan Nordanå och Sunnanå. sunderlag Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 169/14 et sänds till: kommunfullmäktige samhällsbyggnad, gator och parker

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Utrusta snöröjnings- och halkbekämpningsfordon med positioneringssystem och skakur (7/15) En medborgare tycker att samtliga snöröjnings-och halkbekämpningsfordon ska var utrustade med positioneringssystem och skakur, samt att informationen ska tillgängliggöras för medborgarna. Samhällsbyggnad har i många år använt GPS i verksamheterna. Det fungerar bra och vi kommer att bygga ut systemen med fler och nyare utrustning allteftersom. I kommunens verksamheter är det inte helt klart hur all information kan/får göras tillgänglig. Personuppgiftslagen (PUL) är bara en av de lagar som måste tas hänsyn till. Vi följer utvecklingen på området och studerar olika lösningar på hur möjlig presentation av information kan ske direkt ut till medborgarna. Avslår förslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Medborgarförslag (7/15) et sänds till: kommunfullmäktige förslagsställare

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Sätt upp vindskydd på västra sidan av Parkbron samt utökning och förstoring av ramper längs västra brosidan (16/15) En medborgare önskar att det skulle sättas upp vindskydd på västra sidan av Parkbron, samt utöka och förstora ramperna längs västra brosidan enligt förslagets skiss. Konstruktionsstålet på Parkbron är 102 år gammalt i år. Någon ombyggnad av broräcken och andra konstruktionsdelar är inte möjlig. Dagens stålkvaliteter är inte kompatibla med så gammalt åldrat och därför sprödare stål. Dessutom är anskaffningskostnader, ombyggnad och uppsättning av vindskivor, exempelvis plexiglas, en dyr lösning, som även genererar framtida extra underhållskostnader. Vi kan med rådande budget inte klara en sådan kostnadsökning. Avslår medborgarförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Medborgarförslag (16/15) et sänds till: kommunfullmäktige förslagsställaren

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Placera en låda och ställ utanför Stadshuset för utlåning av krocketeller kubbspel med mera i anslutning till Stadsparken för spel i parken (50/15) Förslag har inkommit om att placera lådor för utlåning av krocket- och kubbspel i Stadsparken. Parken är byggd för att våra invånare ska kunna mötas och trivas och även utöva aktiviteter, som inte riskerar att orsaka bestående skador på parken eller att skada andra besökare. Genom kontakter med verksamheten kan överenskommelser göras om var/vilka aktiviteter lämpligast kan ske. Förslaget innehåller två frågeställningar: Dels om kommunen kan tillhandahålla material, oavsett typ, att fritt låna och dels vad som kan vara lämpligt som aktivitet i en allmän park av denna typ. Att fritt låna innebär också fritt att återlämna på samma ställe. Det finns inga garantier att materialet plockas ihop och läggs tillbaka och utgör då hinder för drift och annan framkomlighet och skapar ett städbehov. Beträffande vilka aktiviteter som är lämpliga måste avgöras ur olika perspektiv. De aktiviteter som utövas fritt kan inte utövas med kastpjäser, då det medför risker för andra parkbesökare och även väsentlig skada på parken. Det finns bevattning i parken som inte medger att något sticks ner i marken, om man inte känner till var slangar ligger, vilket utesluter fritt krocketspel. Alternativt kan utlåning av lämpliga spel ske från utlämningsställe, där den som vill låna kvitterar ut spelet och kan ta del av verksamhetens instruktioner. Därmed påtar sig personen också ett ansvar mot både anläggningen och andra besökare. En sådan rutin är möjlig, men innebär kostnader för kommunen som inte är prioriterad inom driftsbudgeten för skötsel av parker, utan i så fall bör finansieras från annat håll. Att ha lådor med löst innehåll att låna och nyttja utan utlämning anser gator och parker är olämpligt och föreslår därför att förslaget avslås. Avslår förslaget. sunderlag Tjänsteskrivelser Kommunfullmäktige Medborgarförslag (50/15)

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 et sänds till: förslagsställaren kommunfullmäktige

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Vägbelysning i Svarttjärn (173/14) Medborgarförslag har inkommit om nyetablering av gatubelysning efter enskild väg i Svarttjärn. Ansökningarna om ny belysning är många och en ansträngd budget har gjort att nyinvesteringar uteblivit de sista åren. Ansökningarna har sedan kraftverkstiden placerats i en turordningslista. På turordningslistan finns Svarttjärns vägbelysningsförening med och vi kommer att kontakta Svarttjärn när de står på tur enligt listan. Avslår medborgarförslaget med hänvisning till turordningslistan. sunderlag Tjänsteskrivelse Turordningslista belysningsföreningar, Medborgarförslag (173/14) et sänds till: förslagsställare kommunfullmäktige

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Sätt upp extra belysning vid busshållplatsen vid Kanalgatan med mera (203/14) Medborgarförslag har inkommit om belysning på övergångarna mellan Kanalgatan vid HM-Frasses samt gamla Posten och Restaurant Lilla Kina. På grund av de allt ljusare kvällarna är det bättre att vänta till hösten med att undersöka vilka möjligheter det finns för att förbättra belysningen för de gående. De mörka kvällarna på hösten kan genom ljusmätningar i de berörda områdena ge ett bättre beslutsunderlag för eventuella åtgärder. Utifrån det underlaget som vi får kommer vi att vidta de åtgärder som behövs med hänsyn till de ekonomiska ramarna som vi har. 1. Belysningsverksamheten gör ljusmätningar hösten 2015 vid övergångarna mellan Kanalgatan för gående. 2. Belysningsverksamheten vidtar åtgärder utifrån ljusmätningen och de ekonomiska ramarna som finns. sunderlag Tjänsteskrivelse Karta Kanalgatan Medborgarförslag (203/14) et sänds till: förslagsställare kommunfullmäktige

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Moms på avgift för personalparkering Vid Skatteverkets granskning, revision av ekonomisk redovisning, krävde de att avgift för personalparkering inkluderar moms. Det innebär att nuvarande avgift på 1160 kr höjs till 1500 kr för helår. Från debiteras varje personalparkering med 1500 kr inklusive moms. 1. Årsavgiften för 2015/16 skall vara 1500 kr inklusive moms för kommunanställda. 2. Avgiften för icke kommunanställda skall vara 2900 kr vid rullande parkering och 4350 kr för fast plats/kontinuerlig ström. 3. Landstingsanställda som omfattas av tidigare beslut i trafiknämnden 15 augusti erlägger avgift som kommunanställda. 4. Återkoppling sker till nämnden om den utredning som pågår kring framtida avgifter för personalparkering. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: personalnämnden ekonomi/nämnd

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Införande av elektroniskt p-pass Idag har Skellefteå kommun tillsammans med handeln ett p-pass i form av en pappskiva som parkeringsverksamheten tillverkar. Den kan köpas för 600 kr/år. Då får innehavaren av p-passet stå 2 tim/dygn på kommunens parkeringsplatser. Parkeringsverksamheten vill gå över till en elektronisk lösning, där medborgaren kan ladda hem en app med p-pass. Som tidigare ger den 2 tim/dygn gratisparkering på kommunens parkeringsplatser. Dessutom kan medborgaren dela upp de 2 timmarna på flera parkeringstillfällen under ett dygn. Efter de 2 timmarna så övergår det automatiskt till att ta ut en parkeringsavgift via appen. Det innebär att medborgaren med p-pass inte kan få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift för att man inte betalat i automaten. 1. Elektroniskt p-pass i form av appen E-park införs i Skellefteå som komplement till p-skivan. 2. Kostnaden för ett elektroniskt p-pass blir 400 kr för ett år och en bil åt gången. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: kundtjänst Svensk handel lokalt i Skellefteå Visit Skellefteå

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Farthinder och räcke för gång- och cykelvägen på södra sidan vid Älvsbackabron Brf Ankaret har önskemål om att få farthinder och förlänga ett räcke längs gång- och cykelbanan som Skellefteå kommun byggt över bostadsrättsföreningens mark. Verksamhet trafik anser att farthinder ej ska finnas efter huvudcykelnätet och bättre resultat än att förlänga räcket kan uppnås med nya grusade anslutningsgångar. 1. Avslår förslaget på räckesförlängning. 2. Avslår förslaget om farthinder. 3. Anlägger nya grusade anslutningsvägar. 4. Medel tas från kontot sunderlag Tjänsteskrivelse Skrivelse Kartor et sänds till: bostadsrättsföreningen Ankaret gator & parker ekonomi/nämnd

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Skyltning vid hastighetsändring på Sankt Örjansvägen i Skelleftehamn Det har i skrivelse till tekniska nämnden framförts önskemål om att hastighetsgränsen 30 km/tim på S:t Örjansvägen i Skelleftehamn tidsbegränsas till att gälla exempelvis klockan Som skäl till beslutet om sänkt hastighet på S:t Örjansvägen angavs att området längs den aktuella sträckan inrymmer ett flertal olika anläggningar. Bland annat förskola, Skelleftehamn torg och en idrottsanläggning. Med anledning av att det är ett centrumområde gjordes bedömningen att 30 km/tim bör gälla dygnet runt. Anledningen till att 30 km/tim bedömdes som en lämplig hasighet är såldes inte enbart kopplat till förskolan utan är en samlad bedömning av anläggningarna längs sträckan. Enligt rätt fart i staden (Trafikverket och SKL) sidan 16 finns det skäl att inte begränsa hastighetssänkningar tidsmässigt vid exempelvis skolor. Skolorna och andra anläggningar i anslutning till skolorna används ofta för många fritidsaktiviteter på både kvällar och helger. Ofta sker dessa aktiviteter då det är mörkt utomhus, vilket ökar riskerna i trafiken. Avslår förslaget om tidsbegränsning av hastigheten (30 km/tim) på S:t Örjansvägen. sunderlag Tjänsteskrivelse Skrivelse till nämnden et sänds till: förslagslämnaren

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Kurser och konferenser 2015 Kongress för Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare :00 till :45 Skellefteå Stadshotell Mer information på FSS hemsida Ola Burström, Tanja Andersen, Anders Rutdal, Filip Palukka samt eventuellt ytterligare en ledamot deltar i kongressen för föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: deltagare

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Delgivning juni Delegationsbeslut ordförande tekniska nämnden Ombyggnad av gång- och cykelväg Hamngatan Kåge, Majstigen och egnahemsgatan. TN Region Västerbotten Utredning kring införande av ett länsövergripande e-arkiv TN Kommunfullmäktige Förslag till strategi för barns och ungas inflytande och delaktighet TN Kommunfullmäktige Motion om saltfria vägar i kommunen (57/14) TN Kommunfullmäktige Motion om att sätta upp vindskydd på Parkbron och Viktoriabron (56/14) TN Kommunstyrelsen Förteckning över utestående remisser Dok id Till handlingarna. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till:

PROTOKOLL 1 (24)

PROTOKOLL 1 (24) PROTOKOLL 1 (24) 2015-08-24 Tekniska nämnden Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 14:00-15:40 Beslutande Ola Burström(S), ordförande Rune Wästerby(MP), vice ordförande Gunilla Andersson(S) Mikael

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10)

PROTOKOLL 1 (10) PROTOKOLL 1 (10) 2016-10-11 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid E1 Brinken kl. 14:00 15:30 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Roger Johansson (S) Anna-Karin

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen)

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen) ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 100 Budgetuppföljning 2012 101 Nämndsplan för år 2013 102 Underlag till kommungemensam omvärldsanalys 103 Utbyte och förnyelse av gatubelysning 104 Medborgarförslag

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (37) 2013-12-09

PROTOKOLL 1 (37) 2013-12-09 PROTOKOLL 1 (37) 2013-12-09 Tekniska nämnden Plats och tid Tekniska kontoret, Odenrummet kl. 09:30-12:15 ande Ola Burström(S), ordförande Lasse Johansson(MP), vice ordförande Christer Granström(S) Mikael

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2016-12-14 Konsumentnämnden Plats och tid Samhällsbyggnad Ugglan kl. 10:00 11:45 Beslutande Valter Stenberg(S), ordförande Lilian Nilsson(V), vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt(S) Lars-Eric

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Skellefteå lasarett, gästmatsalen. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Leif Holmqvist (C) Britt-Marie Lundström (S) Janeth

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 15-16, 19-24

Sammanträdesprotokoll 15-16, 19-24 1 (7) Sammanträdesprotokoll 15-16, 19-24 Sammanträdesdatum 8 februari 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 14:00 16:20 Sammanträdet ajournerades kl 14:35-14:45 Tjänstgörande ledamöter Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-09-14 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Brinken E1 kl 14 00 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C) Roger Johansson(S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll och 35

Sammanträdesprotokoll och 35 1 (7) Sammanträdesprotokoll 25 33 och 35 Sammanträdesdatum 8 mars 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 13:00-16:00 Sammanträdet ajournerades kl 14:20-14:30 Tjänstgörande ledamöter Adjungerad från

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Älgen, gamla stadshuset Hjorten. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Omsorgens Hus Klockan 15:00.16:20 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Jan Eric Knutas (L), 1:a vice ordförande Maj-Britt Rane

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl. Tekniska nämnden 2012-05-31 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-05-31 kl. 17:30-20:00 Beslutande Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Tid Kl 13.30 14.30 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MBP Henry Sandahl S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson (S) S Pauli

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden TRAFIK Kallelse

KALLELSE Trafiknämnden TRAFIK Kallelse KALLELSE 2014-05-21 Trafiknämnden TRAFIK 2014-05-21 Kallelse 1 KALLELSE 2014-05-21 Trafiknämnden Plats och tid: Valhall Park konferens, 2014-05-21, klockan 17:30 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Marie Lodin (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) 2015-10-16

PROTOKOLL 1 (27) 2015-10-16 PROTOKOLL 1 (27) 2015-10-16 Tekniska nämnden Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 12:30-15:30 ande Ola Burström(S), ordförande Rune Wästerby(MP), vice ordförande Gunilla Andersson(S) Mikael Bystedt(S)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2013-09-04

PROTOKOLL 1 (15) 2013-09-04 PROTOKOLL 1 (15) 2013-09-04 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.30 12.40 Beslutande Harriet Classon (S) ordförande Lennart Burwall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16)

PROTOKOLL 1 (16) PROTOKOLL 1 (16) 2016-04-06 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Maria Marklund (S), ordförande Johan Söderberg (M), vice ordförande Annika Nyman (S)

Läs mer

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-03-10

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-03-10 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stora konferensrummet, Renhållningsverkets kontor, Traktorvägen 16, kl 18-20.22 Ordförande: Emma Nilsson (MP) Vice ordförande: Sven-Inge Cederfelt (V) 2:e vice ordförande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Jon Essebro (C) tjänstgörande ers. för Jan-Åke Westman (L)

Jon Essebro (C) tjänstgörande ers. för Jan-Åke Westman (L) 1(15) Plats och tid Politikern, Stadshuset, klockan 08.00 ande Ledamöter Bert-Ove Bäckman (S), ordförande Ingrid Ölmebäck (S) Rickard Söderlund (S) tjänstgörande ers. för Roland Andersson (S) Anders Dahlén

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(1) 170 Svar på medborgarförslag - Inför bättre snöröjning och halkbekämpning även på de gång- och cykelbanor som inte tillhör de prioriterade

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson L Paul Brusk, tjänstsgör för Pär-Erik Johansson (M) C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Ekonomisk rapport

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Ekonomisk rapport Tekniska nämnden 2010-12-14 2 Förvaltningsekonomen Tn 111 Dnr 2010.22 Ekonomisk rapport Månadsrapport har upprättats (Bil.). Förvaltningsekonomen redogör för prognosen (Bil.). Underskottet för året avseende

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (42) 2015-04-20

PROTOKOLL 1 (42) 2015-04-20 PROTOKOLL 1 (42) 2015-04-20 Tekniska nämnden Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 13:15-16:55 ande Ola Burström(S), ordförande Rune Wästerby(MP), vice ordförande Gunilla Andersson(S) 102-108 Mikael

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Föregående mötesprotokoll TN 16/53. 3 Information från tekniska förvaltningen TN 16/102

Sammanträdesdatum Föregående mötesprotokoll TN 16/53. 3 Information från tekniska förvaltningen TN 16/102 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-06-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 juni 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare...

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2014-6 Sammanträdesdatum 2014-08-13 Sammanträdestid 0900-0930 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande. PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2017-02-02 8 Dnr 2017/FN0001 332 Motion Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats Kommunstyrelsen har till Förskolenämnden översänt rubricerad motion

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 38 Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 1 Studiebesök på Kronängskolan... 3 2 Godkännande av ärendelista... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Lägesbeskrivning per programområde... 6 5 Statusrapport för tekniska utskottets pågående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Bert-Ove Bäckman (S), ordförande Anders Dahlén (V) Roland Sjögren (KD)

Bert-Ove Bäckman (S), ordförande Anders Dahlén (V) Roland Sjögren (KD) 1(11) Plats och tid Ingenjören, Stadshuset, klockan 08.00-10.30 Beslutande Bert-Ove Bäckman (S), ordförande Anders Dahlén (V) Roland Sjögren (KD) Övriga närvarande Thomas Grenbäck, enhetschef AVA 29, 34

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Jimmy Gustafsson Ann-Sophie Nygren Jan Widegren (M) Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson (MP) Joakim Sandström

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2014-06-03

PROTOKOLL 1 (8) 2014-06-03 PROTOKOLL 1 (8) 2014-06-03 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum E1, stadshuset Skellefteå. Klockan 11.00 13.00 Beslutande Stefan Bergman (s), Skellefteå kommun, ordförande Leif Holmqvist

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S)

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, kl 10:00-10:35 Beslutande Ledamöter Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Ersättare Björn Nyström (M) Övriga

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08.30 10.20 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9)

PROTOKOLL 1 (9) PROTOKOLL 1 (9) 2014-08-15 Valnämnden Plats och tid Sammanträdesrum E3, bottenvåningen Stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Lennart Bergman (S) Kjell Norén (S) Gun Sundberg

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD)

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD) PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 17:00-17:55 Beslutande Ledamöter Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) Lars Andersson (S) Björn Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9)

PROTOKOLL 1 (9) PROTOKOLL 1 (9) 2015-03-10 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl 14 00-15 30 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C) Lars-Erik Lidman(S) Harriet Sundström(S)

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer