PROTOKOLL 1 (31)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (31) Tekniska nämnden Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 13:15-17:55 ande Ola Burström(S), ordförande Rune Wästerby(MP), vice ordförande Mikael Bystedt(S) Jonas Segerlund(S) Harriet Andersson(S) Henry Andersson(M) Anders Rutdal(C) Filip Palukka(V) Thomas Lundström(FP) Tjänstgörande ersättare Juan Chacon(S) ersätter Gunilla Andersson(S) Tanja Andersen(S) ersätter Boel Berggren(S) Lena Sandberg(KD) ersätter Thomas Lundström(FP) Tobias Holmström(C) ersätter Rune Wästerby Övriga deltagande Ersättare Tobias Holmström(C) Lena Sandberg(KD ) Tjänstemän Hans Andersson, förvaltningschef Mattias Hagelin, chef räddningstjänst & sotning Stefan Johansson, chef vatten & avfall Anders Mellberg, chef gator & parker Lars Pettersson, produktion gator & parker Zandra Nordin, projekt och gestaltning gator & parker Robert Nyman, trafikverksamheten Tom Sandlén, parkeringsverksamheten Katarina Bergsten, informatör Carina Westerlund, nämndsekreterare Fackliga företrädare Justerare Henry Andersson Paragrafer Underskrifter.. Ola Burström, ordförande Carina Westerlund, sekreterare.. Henry Andersson, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av tekniska nämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet samhällsbyggnad, Oden Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Val av protokolljusterare Henry Andersson föreslås som justerare. Henry Andersson utses till justerare.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Antagande av konsult för arbete med nytt miljötillstånd för vatten- och avfallsanläggningarna på Tuvan 3:34 med tillhörande ledningsnät Utvärderingen av upphandlingen är inte slutförd. Antagandet av ärendet kan tas på delegation av avdelningschefen för vatten & avfall och behöver inte behandlas av tekniska nämnden. Ärendet utgår.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Delegering av antagande av entreprenör för kompletterande gasutrustning vid kvarteret Bielke Upphandling av entreprenör för kompletterande gasutrustning vid kv. Bielke pågår. Befintlig anläggning vid kv. Bielke är belägen nära väg 372 mot Skelleftehamn och Skelleftebuss garage. Upphandlingen är en del i ett större infrastrukturprojekt, Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in EU (BioGaC), inom området för transeuropeiska transportnät (TEN-T), med Skellefteå kommun som projektägare. Nämnda EU-projekt tillhör en programperiod som avslutas Det är därför viktigt att tidplanen för projektet kan hållas. Med anledning av ovanstående är det därför förvaltningens förslag att till nämndens ordförande delegera möjligheten att besluta om antagande av entreprenör. Samt till verksamhetschef produktion va/biogas delegera uppdraget att utforma och underteckna kontrakt. 1. Delegerar till tekniska nämndens ordförande att anta entreprenör för kompletterande gasutrustning vid kv. Bielke. 2. Uppdrar till verksamhetschef produktion va/biogas att utarbeta och underteckna kontrakt med antagen entreprenör. 3. Övriga erforderliga material, tjänster och varor får anskaffas. 4. Beviljade investeringsmedel i projekt Ökad leverenssäkerhet fordonsgas BioGaC får användas. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: upphandlingsenheten: Martin Bäckman vatten & avfall: avd. chef + verksamhetschefer ekonomi/nämnd: funktionschef

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Delegation av antagande av entreprenör för Älvbrinken del ett Anläggning av sista delen av Älvbrinken ligger ute för anbud. Förfrågan gäller anbud på byggande av del ett samt option på del två. Anbudsgivarna har begärt förlängd räkningstid med hänvisning till anläggningens komplexitet och att man även ska lämna optionspris på ej färdigprojekterad del. Antagandet gäller endast för del ett, men optionen ingår i utvärderingen och har därför stor betydelse för anbuden. Samhällsbyggnad anser det önskvärt att anbudsgivarna får tillräckligt med tid för att kunna lämna så realistiskt anbud som möjligt och därför hinner inte antagandet av entreprenör med i ordinarie juninämnd. Vi föreslår därför att tekniska nämnden delegerar till ordföranden att anta entreprenör. Delegerar till tekniska nämndens ordförande att anta entreprenör för etapp ett i ombyggnad av Älvbrinken. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: ordförande tekniska nämnden gator och parker, avd chef gator och parker, chef projekt och gestaltning support och lokaler, inköp

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Ekonomisk uppföljning per , samhällsbyggnad Den ekonomiska uppföljningen per den 31 maj visar på ett preliminärt nettoöverskott på tkr. Överskottet från resultatenheterna förväntas uppgå till tkr kr inklusive fordonsenheten och för den skattefinansierade verksamheten är prognosen ett nettounderskott, tkr. Av resultatenheterna är det VA-verksamheten som prognostiserar det största överskottet, tkr. På sikt ska överskottet till att möta de ökade kapitalkostnaderna för ny vattenförsörjning för Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen. Vinterväghållningen redovisar ett förväntat underskott på tkr, vilket kan förklaras av besvärlig vädersituation med kraftiga snöfall och perioder med halka som medfört insatser utöver vad som budgeterats. Beträffande investeringarna finns än så länge inga större avvikelser att rapportera. Prognos: Skattefinansierad verksamhet, exkl. RTJ tkr Skattefinansierad verksamhet, RTJ 0 " Hamn " Parkering 0 " Fordon -200 " Va " Avfallshantering " Sotning " Summa tkr Godkänner den ekonomiska uppföljningen per sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning Ekonomisk uppföljning tekniska nämndens verksamheter et sänds till: tekniska nämndens verksamheter KLK, ekonomi

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Tekniska nämndens styrkort 2016 Ett förslag till styrkort 2016 för tekniska nämnden har framtagits. Styrkortet innehåller förslag till nämndspecifika mål för tekniska nämnden utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål. Godkänner förslag till styrkort 2016 för tekniska nämnden. sunderlag Tjänsteskrivelse Tekniska nämndens styrkort 2016 et sänds till: tekniska nämndens verksamheter

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Anskaffningsbeslut - igångsättning av investeringsprojekt Strandgatan delen E4- Trädgårdsgatan Ombyggnad och flyttning av va-ledningar till Strandgatan genomfördes 2014 samordnat och till följd av exploateringar och kommande parkanläggning inom Älvbrinken. Omfattning och kalkyl för ombyggnad av Strandgatan mellan E4 och Trädgårdsgatan fanns inte framtaget i samband med nämndens beslut om årstidplan Nämnden behöver besluta om finansiering och anskaffning för ombyggnad av Strandgatan. Delen E4 - öster om Hörnellgatan, byggs om med gångoch cykelbana på södra sidan och gångbana på den norra. Delen Trädgårdsgatan öster om Hörnellgatan (förbi restaurang och bryggerietablering) byggs om till gångfartsområde med markvärme och cykelparkeringar. Strandgatans ombyggnad utifrån aktuell kostnadskalkyl framgår av nedanstående beslutspunkter. 1. Ur ramanslag för ombyggnad av gator, verksamhet 2491, anvisa kr för ombyggnad av Strandgatan. 2. Samhällsbyggnad får starta redovisat investeringsprojekt. De arbeten och material som behövs får anskaffas och förvaltningen får vidta de förändringar som kan bli aktuella. sunderlag Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2015 et sänds till: samhällsbyggnad, gator och parker

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Information Anders Mellberg redovisar vem som har ansvar för områden vid strandpromenaden Kåge. Anders Mellberg informerar om vad som gäller för parkering på Nordanåområdet idag. Robert Nyman svarar på frågor om rapporten Trafikolyckor Lars Pettersson sammanfattar rapport om Parkbrons bärighet. Tekniska nämndens ledamöter delges biogasförsäljning och verksamhetsrapport maj-juli 2015 för tekniska nämndens verksamheter.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Strategiskt beslut om fortsättning av "All-in källsortering" för flerbostadshus Projektet all in källsortering där områdena Kvistgatan, Bogårdsvägen och Skråmträskvägen ingår, har nu pågått i snart ett år. Projektet startade i juni 2014 med en plockanalys av restavfallet i samtliga soprum. Resultatet från plockanalysen i dessa områden visade på ungefär 40 viktprocent tidningar och förpackningar i restavfallet. Dessutom fanns det ca 20 viktprocent matavfall i restavfallet trots möjligheten att sortera ut matavfall i bruna kärl. Projektet visar ett mycket bra resultat, när det gäller förbättrad källsortering. Efter införandet av all in källsortering i dessa områden med totalt sex soprum har den genomsnittliga mängden restavfall minskat med 650 kg/vecka. Det motsvarar en årlig minskning med ca 34 ton. Projektet har regelbundet analyserats och ett bra underlag för en fortsättning har därför kunnat tas fram. Vid en översättning av de minskade mängderna restavfall skulle Skellefteå kommun kunna minska mängden restavfall med drygt 2000 ton om all in källsortering genomfördes i hela kommunen. Kommunens roll i fortsättningen är att vara drivmotorn som ser till att sorteringen genomförs. Tanken är att utbilda studenter som informerar de boende genom dörrknackning och med utdelning av sorteringspåse. Kommunen upphandlar insamlingen av förpackningar under införandetiden som beräknas till ca 3 år. Kostnaden för införande av all in källsortering för dessa tre år beräknas till cirka 2 miljoner kr, där kostnaden för inköp av sorteringspåsar är 1,5 miljoner kr, ersättning till studenter 0,3 miljoner kr och övriga kostnader cirka 0,2 miljoner kr. Minskade mängder restavfall ger även minskade intäkter, eftersom kärlvolymen och hämtningsintervallet kan minskas. Dessa minskade intäkter, och kostnader för införandet, kompenseras med minskade behandlings-, transport- och insamlingskostnader. Arbetet planeras att ske områdesvis, vilket innebär att varje område hinner tas i drift och utvärderas innan nästa område står på tur. Det gör att verksamheten successivt hinner anpassa sig till utfallet och kompensera minskade intäkter med minskade kostnader. Arbetet med all in källsortering är helt i linje med arbetet kring hållbar utveckling som sker inom EU, inom Sverige och inte minst inom Skellefteå kommun.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Dessutom kan Skellefteå kommun genom detta arbete kliva uppför den så kallade avfallstrappan och delvis lämna trappsteget för energiåtervinning till fördel för materialåtervinning. Det ger både energioch miljövinster, liksom en ökad kundnytta. Återremitterar ärendet i väntan på klargörandet av producentansvaret. Yrkande Ola Burström (S)föreslår en återremiss av ärendet i väntan på klargörandet av producentansvaret. sgång Ordförande ställer bifall eller avslag på förslaget om återremiss och finner att nämnden beslutat om återremiss. Votering begärs och verkställs med följande godkända voteringsordning. Den som stödjer bifall till återremiss röstar Ja och den som stödjer avslag på återremiss röstar Nej. Omröstningsresultat Vid upprop avges 6 Ja-röster (Ola Burström (S), Juan Chacon (S),Mikael Bystedt (S), Tanja Andersen (S), Jonas Segerlund (S), Harriet Andersson (S)), 4 Nej-röster (Rune Wästerby (MP), Henry Andersson (M), Anders Rutdal (C), Thomas Lundström (FP)) och 1 avstår (Filip Palukka (V)). sunderlag Tjänsteskrivelse Samverkansprotokoll et sänds till: support och lokaler: upphandlingsenheten vatten & avfall: avd. chef + verksamhetschefer ekonomi/nämnd: funktionschef

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Motion om översyn av biogasförsäljningen (5/15) Kommunstyrelsens arbetsutskott har till tekniska nämnden remitterat en motion från kommunfullmäktigeledamoten Johan Söderberg (m). Söderberg har i sin motion redovisat förslag till beslut i kommunfullmäktige. Förvaltningen har i beskrivning av ärendet redovisat svar på de frågor Söderberg ställer, samt motiveringar till beslutsförslag. 1. Fördelningsnyckel mellan va- och avfallsverksamheten, avseende kostnader och intäkter vid biogasanläggning Skellefteå, ska fortsatt gälla i enlighet med beslut TN Godkänner ekonomisk redovisning avseende försäljning av fordonsgas under åren enligt: Intäkter [kr] avseende försäljning av fordonsgas åren , fördelat mellan avfallsverksamhet 8704 och va verksamhet 8607 (tidigare 8671) Avfallsverksamhet VA verksamhet Tekniska nämnden driver va- och avfallsverksamhet utifrån de övergripande strategiska beslut som kommunfullmäktige fattat. Biogassatsningen i Skellefteå innefattar såväl investeringar i anläggningar som fordon, vilket berör hela kommunkoncernen. Alternativ användning av producerad biogas utreds därför inte vidare. 4. Noterar att Skellefteå kommun redan idag har den mest fördelaktiga användningen av biogas för våra va- och avfallskunder, både ur ekonomisk som miljö- och kvalitetssynpunkt. 5. Noterar att i revisionsrapport från PwC (PricewaterhouseCoopers) i januari 2014 redovisas följande bedömning: Med stöd av granskningens resultat bedömer vi att biogasverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Vi baserar vår bedömning på att: Den strategiska styrningen av verksamheten i form av mål och planer är tillräcklig. Tillräckliga åtgärder vidtas för att få avsättning av producerad biogas. Tillräckliga åtgärder vidtas för att nå ett rimligt kapacitetsutnyttjande av anläggningen. Verksamheten når måluppfyllelse. 6. Bilägger fördelningsnyckeln till beslutet. 7. Föreslår kommunfullmäktige notera ovanstående beslutspunkter 1-6, som svar på motion om översyn av biogasförsäljningen (5/15). Yrkande Henry Andersson M föreslår att fördelningsnyckeln biläggs beslutet och att ärendet återremitteras. sgång Ordförande ställer bifall eller avslag på förslaget om återremiss och finner att nämnden beslutat om avslag på återremiss. Votering begärs och verkställs med följande godkända voteringsordning. Den som stödjer avslag på återremiss röstar Ja och den som stödjer bifall på återremiss röstar Nej. Omröstningsresultat Vid upprop avges 9 Ja-röster (Ola Burström (S), Juan Chacon (S),Mikael Bystedt (S), Tanja Andersen (S), Jonas Segerlund (S), Harriet Andersson (S), Rune Wästerby (MP) Anders Rutdal (C), Thomas Lundström (FP), Filip Palukka (V)) och1 Nej-röst (Henry Andersson (M)). sunderlag Tjänsteskrivelse Revisionsrapport PwC Biogasverksamheten Skellefteå kommun, januari 2014 Protokollsutdrag TN , inkl. fördelningsnyckel mellan va- och avfallsverksamheten, avseende kostnader och intäkter vid biogasanläggning Skellefteå et sänds till: kommunfullmäktige vatten & avfall: avd. chef + verksamhetschefer ekonomi/nämnd: funktionschef

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Motion om att avveckla kontanthantering i parkeringsautomater (12/15) Motionären önskar att Skellefteå kommun avskaffar mynt vid betalning av parkering under 2016 i samband med utgivande av nya mynt. Parkeringsverksamheten har redan börjat sätta flera av parkeringsautomaterna i ett läge som gör det möjligt att bara använda kort för betalning. Det har inneburit att användandet av mynt har minskat med 20-25%. Parkeringsverksamheten kommer däremot inte att bygga om parkeringsautomaterna för de nya mynten. Ombyggnad av en maskin kostar kr, vilket skulle innebära kr för våra 70 myntmaskiner. Om våra medborgare även i fortsättningen vill betala med mynt kommer de att hänvisas till ett par parkeringsautomater i centrala stan. Där parkeringsautomaterna står tätt kommer bara en att kunna ta mynt. Längre ut från centrum blir det enbart möjligt med kort- och sms-betalning. 1. Parkeringsautomater för mynt kommer enbart att finnas i centrala stan. 2. Sms-parkering kan ske överallt i Skellefteå kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse Motion från kommunfullmäktige (12/15) et sänds till: kommunfullmäktige

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Motion om att vintersäkra strandpromenaden mellan vattenverket och Mobacken (6/15) Motionären föreslår i en motion att strandpromenaden i Skellefteå, mellan vattenverket Abborren och Mobacken, vintersäkras. Strandpromenaden måste förstärkas och byggas om på ett flertal ställen utefter hela sin sträckning för att vintersäkras. Bland annat ska trädäcken nedanför kyrkstugorna bytas ut mot bergbank. Släntstabiliteten i området är kritisk och ytterligare belastning av snöröjningsfordon är inte möjlig utan kostsamma förstärkningsåtgärder. Dessutom är kommunen markägare till endast en liten del av strandpromenaden i området. Kyrkan och byamännen äger merparten. I dagsläget finns inte medel anslagna till investering-, drifts- och underhållskostnader och inget svar på vem som skulle kunna vara villig att ta på sig de kostnaderna. Föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. sunderlag Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Motion (6/15) et sänds till: kommunfullmäktige

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Bygg en gång- och cykelbro över Skellefteälven mellan Nordanå och Sunnanå (169/14) Ett medborgarförslag har lämnats in om att bygga en ny gång- och cykelbro över Skellefteälven, mellan Nordanå och Sunnanå via öarna i älven. Två alternativa sträckningar föreslås, via Storholmen och Karl- Fredriksholmen mot Norra Grubbgatan eller alternativt via Storholmen mot Brinkvägen. Bron skulle enligt förslagsställaren bli ett attraktivt och smidigt stråk för gående och cyklister och även ge rullstolsburna tillgänglighet till öarna och älven. Två möjliga utformningar presenteras utifrån tillgängliga medel, en bredare gång- och cykelbro eller en smalare bro för gående och rullstolsburna. Förslagsställare lämnade in i princip samma förslag som det nu aktuella med skillnaden att aktuellt förslag även har en sträckning med anslutning mot Brinkvägen. Tekniska nämnden och kommunfullmäktige avslog i beslut respektive , förslaget från maj I och med beslutet om den tidigare planerade bron i centrum, så behöver ett antal planer ses över och anpassas till de nu rådande förutsättningarna. Den fördjupade översiktsplanen i centrum är en av de planer som det arbetas intensivt med just nu, inklusive förslag till trafiklösningar och hantering av älven som barriär mellan centrum och de södra stadsdelarna. Det kommer att ta tid och först när konsekvenserna av det arbetet är klarlagt bedömer samhällsbyggnad att det är realistiskt att man kan planera för och eventuellt besluta om nya broar över Skellefteåälven. Föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att bygga en ny gång- och cykelbro över Skellefteälven, mellan Nordanå och Sunnanå. sunderlag Tjänsteskrivelse Medborgarförslag 169/14 et sänds till: kommunfullmäktige samhällsbyggnad, gator och parker

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Utrusta snöröjnings- och halkbekämpningsfordon med positioneringssystem och skakur (7/15) En medborgare tycker att samtliga snöröjnings-och halkbekämpningsfordon ska var utrustade med positioneringssystem och skakur, samt att informationen ska tillgängliggöras för medborgarna. Samhällsbyggnad har i många år använt GPS i verksamheterna. Det fungerar bra och vi kommer att bygga ut systemen med fler och nyare utrustning allteftersom. I kommunens verksamheter är det inte helt klart hur all information kan/får göras tillgänglig. Personuppgiftslagen (PUL) är bara en av de lagar som måste tas hänsyn till. Vi följer utvecklingen på området och studerar olika lösningar på hur möjlig presentation av information kan ske direkt ut till medborgarna. Avslår förslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Medborgarförslag (7/15) et sänds till: kommunfullmäktige förslagsställare

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Sätt upp vindskydd på västra sidan av Parkbron samt utökning och förstoring av ramper längs västra brosidan (16/15) En medborgare önskar att det skulle sättas upp vindskydd på västra sidan av Parkbron, samt utöka och förstora ramperna längs västra brosidan enligt förslagets skiss. Konstruktionsstålet på Parkbron är 102 år gammalt i år. Någon ombyggnad av broräcken och andra konstruktionsdelar är inte möjlig. Dagens stålkvaliteter är inte kompatibla med så gammalt åldrat och därför sprödare stål. Dessutom är anskaffningskostnader, ombyggnad och uppsättning av vindskivor, exempelvis plexiglas, en dyr lösning, som även genererar framtida extra underhållskostnader. Vi kan med rådande budget inte klara en sådan kostnadsökning. Avslår medborgarförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Medborgarförslag (16/15) et sänds till: kommunfullmäktige förslagsställaren

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Placera en låda och ställ utanför Stadshuset för utlåning av krocketeller kubbspel med mera i anslutning till Stadsparken för spel i parken (50/15) Förslag har inkommit om att placera lådor för utlåning av krocket- och kubbspel i Stadsparken. Parken är byggd för att våra invånare ska kunna mötas och trivas och även utöva aktiviteter, som inte riskerar att orsaka bestående skador på parken eller att skada andra besökare. Genom kontakter med verksamheten kan överenskommelser göras om var/vilka aktiviteter lämpligast kan ske. Förslaget innehåller två frågeställningar: Dels om kommunen kan tillhandahålla material, oavsett typ, att fritt låna och dels vad som kan vara lämpligt som aktivitet i en allmän park av denna typ. Att fritt låna innebär också fritt att återlämna på samma ställe. Det finns inga garantier att materialet plockas ihop och läggs tillbaka och utgör då hinder för drift och annan framkomlighet och skapar ett städbehov. Beträffande vilka aktiviteter som är lämpliga måste avgöras ur olika perspektiv. De aktiviteter som utövas fritt kan inte utövas med kastpjäser, då det medför risker för andra parkbesökare och även väsentlig skada på parken. Det finns bevattning i parken som inte medger att något sticks ner i marken, om man inte känner till var slangar ligger, vilket utesluter fritt krocketspel. Alternativt kan utlåning av lämpliga spel ske från utlämningsställe, där den som vill låna kvitterar ut spelet och kan ta del av verksamhetens instruktioner. Därmed påtar sig personen också ett ansvar mot både anläggningen och andra besökare. En sådan rutin är möjlig, men innebär kostnader för kommunen som inte är prioriterad inom driftsbudgeten för skötsel av parker, utan i så fall bör finansieras från annat håll. Att ha lådor med löst innehåll att låna och nyttja utan utlämning anser gator och parker är olämpligt och föreslår därför att förslaget avslås. Avslår förslaget. sunderlag Tjänsteskrivelser Kommunfullmäktige Medborgarförslag (50/15)

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 et sänds till: förslagsställaren kommunfullmäktige

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Vägbelysning i Svarttjärn (173/14) Medborgarförslag har inkommit om nyetablering av gatubelysning efter enskild väg i Svarttjärn. Ansökningarna om ny belysning är många och en ansträngd budget har gjort att nyinvesteringar uteblivit de sista åren. Ansökningarna har sedan kraftverkstiden placerats i en turordningslista. På turordningslistan finns Svarttjärns vägbelysningsförening med och vi kommer att kontakta Svarttjärn när de står på tur enligt listan. Avslår medborgarförslaget med hänvisning till turordningslistan. sunderlag Tjänsteskrivelse Turordningslista belysningsföreningar, Medborgarförslag (173/14) et sänds till: förslagsställare kommunfullmäktige

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Medborgarförslag - Sätt upp extra belysning vid busshållplatsen vid Kanalgatan med mera (203/14) Medborgarförslag har inkommit om belysning på övergångarna mellan Kanalgatan vid HM-Frasses samt gamla Posten och Restaurant Lilla Kina. På grund av de allt ljusare kvällarna är det bättre att vänta till hösten med att undersöka vilka möjligheter det finns för att förbättra belysningen för de gående. De mörka kvällarna på hösten kan genom ljusmätningar i de berörda områdena ge ett bättre beslutsunderlag för eventuella åtgärder. Utifrån det underlaget som vi får kommer vi att vidta de åtgärder som behövs med hänsyn till de ekonomiska ramarna som vi har. 1. Belysningsverksamheten gör ljusmätningar hösten 2015 vid övergångarna mellan Kanalgatan för gående. 2. Belysningsverksamheten vidtar åtgärder utifrån ljusmätningen och de ekonomiska ramarna som finns. sunderlag Tjänsteskrivelse Karta Kanalgatan Medborgarförslag (203/14) et sänds till: förslagsställare kommunfullmäktige

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Moms på avgift för personalparkering Vid Skatteverkets granskning, revision av ekonomisk redovisning, krävde de att avgift för personalparkering inkluderar moms. Det innebär att nuvarande avgift på 1160 kr höjs till 1500 kr för helår. Från debiteras varje personalparkering med 1500 kr inklusive moms. 1. Årsavgiften för 2015/16 skall vara 1500 kr inklusive moms för kommunanställda. 2. Avgiften för icke kommunanställda skall vara 2900 kr vid rullande parkering och 4350 kr för fast plats/kontinuerlig ström. 3. Landstingsanställda som omfattas av tidigare beslut i trafiknämnden 15 augusti erlägger avgift som kommunanställda. 4. Återkoppling sker till nämnden om den utredning som pågår kring framtida avgifter för personalparkering. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: personalnämnden ekonomi/nämnd

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Införande av elektroniskt p-pass Idag har Skellefteå kommun tillsammans med handeln ett p-pass i form av en pappskiva som parkeringsverksamheten tillverkar. Den kan köpas för 600 kr/år. Då får innehavaren av p-passet stå 2 tim/dygn på kommunens parkeringsplatser. Parkeringsverksamheten vill gå över till en elektronisk lösning, där medborgaren kan ladda hem en app med p-pass. Som tidigare ger den 2 tim/dygn gratisparkering på kommunens parkeringsplatser. Dessutom kan medborgaren dela upp de 2 timmarna på flera parkeringstillfällen under ett dygn. Efter de 2 timmarna så övergår det automatiskt till att ta ut en parkeringsavgift via appen. Det innebär att medborgaren med p-pass inte kan få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift för att man inte betalat i automaten. 1. Elektroniskt p-pass i form av appen E-park införs i Skellefteå som komplement till p-skivan. 2. Kostnaden för ett elektroniskt p-pass blir 400 kr för ett år och en bil åt gången. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: kundtjänst Svensk handel lokalt i Skellefteå Visit Skellefteå

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Farthinder och räcke för gång- och cykelvägen på södra sidan vid Älvsbackabron Brf Ankaret har önskemål om att få farthinder och förlänga ett räcke längs gång- och cykelbanan som Skellefteå kommun byggt över bostadsrättsföreningens mark. Verksamhet trafik anser att farthinder ej ska finnas efter huvudcykelnätet och bättre resultat än att förlänga räcket kan uppnås med nya grusade anslutningsgångar. 1. Avslår förslaget på räckesförlängning. 2. Avslår förslaget om farthinder. 3. Anlägger nya grusade anslutningsvägar. 4. Medel tas från kontot sunderlag Tjänsteskrivelse Skrivelse Kartor et sänds till: bostadsrättsföreningen Ankaret gator & parker ekonomi/nämnd

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Skyltning vid hastighetsändring på Sankt Örjansvägen i Skelleftehamn Det har i skrivelse till tekniska nämnden framförts önskemål om att hastighetsgränsen 30 km/tim på S:t Örjansvägen i Skelleftehamn tidsbegränsas till att gälla exempelvis klockan Som skäl till beslutet om sänkt hastighet på S:t Örjansvägen angavs att området längs den aktuella sträckan inrymmer ett flertal olika anläggningar. Bland annat förskola, Skelleftehamn torg och en idrottsanläggning. Med anledning av att det är ett centrumområde gjordes bedömningen att 30 km/tim bör gälla dygnet runt. Anledningen till att 30 km/tim bedömdes som en lämplig hasighet är såldes inte enbart kopplat till förskolan utan är en samlad bedömning av anläggningarna längs sträckan. Enligt rätt fart i staden (Trafikverket och SKL) sidan 16 finns det skäl att inte begränsa hastighetssänkningar tidsmässigt vid exempelvis skolor. Skolorna och andra anläggningar i anslutning till skolorna används ofta för många fritidsaktiviteter på både kvällar och helger. Ofta sker dessa aktiviteter då det är mörkt utomhus, vilket ökar riskerna i trafiken. Avslår förslaget om tidsbegränsning av hastigheten (30 km/tim) på S:t Örjansvägen. sunderlag Tjänsteskrivelse Skrivelse till nämnden et sänds till: förslagslämnaren

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Kurser och konferenser 2015 Kongress för Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare :00 till :45 Skellefteå Stadshotell Mer information på FSS hemsida Ola Burström, Tanja Andersen, Anders Rutdal, Filip Palukka samt eventuellt ytterligare en ledamot deltar i kongressen för föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: deltagare

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr TN Delgivning juni Delegationsbeslut ordförande tekniska nämnden Ombyggnad av gång- och cykelväg Hamngatan Kåge, Majstigen och egnahemsgatan. TN Region Västerbotten Utredning kring införande av ett länsövergripande e-arkiv TN Kommunfullmäktige Förslag till strategi för barns och ungas inflytande och delaktighet TN Kommunfullmäktige Motion om saltfria vägar i kommunen (57/14) TN Kommunfullmäktige Motion om att sätta upp vindskydd på Parkbron och Viktoriabron (56/14) TN Kommunstyrelsen Förteckning över utestående remisser Dok id Till handlingarna. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till:

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Älgen, gamla stadshuset Hjorten. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.20 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare...

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2014-6 Sammanträdesdatum 2014-08-13 Sammanträdestid 0900-0930 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP)

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP) Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 16.10 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Nämnden för Service SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Christine

Läs mer

PROTOKOLL 1 (39) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (39) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (39) 2015-05-25 Tekniska nämnden Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 13:15 16:20 ande Ola Burström(S), ordförande Rune Wästerby(MP), vice ordförande Gunilla Andersson(S) Mikael Bystedt(S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP)

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP) 53-60 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 19.30 21.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Flodin (M), ordf. Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Carina

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD)

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD) 1(18) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00-20.30 Paragrafer 74-86 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) 11.30 Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.02 20.11 Paragrafer 97 106 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Carl Bonde (M) Pelle Brandt (M), tjg

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-08-20 1-6 Plats och tid: Kommunkontoret, Lessebo måndagen den 20 augusti 2012 kl 14.00-15.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer