Modernisering av utdata från affärssystem. Modernizing of business-system output

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modernisering av utdata från affärssystem. Modernizing of business-system output"

Transkript

1 KTH Syd Campus Haninge Modernizing of business-system output Av Examensarbetet omfattar 10 poäng och ingår som ett obligatoriskt moment i högskoleingenjörsexamen, i datateknik med inriktning mot programvaruutveckling, 120 poäng

2 Sammandrag Vid större företag används ofta affärssystem till projektredovisning. Kalin Setterberg Data Ab har sedan början 80-talet utvecklat och sålt systemet Marathon. Ett eftersatt område är dock rapportutskrifter som i stort sett är oförändrade sedan 80-talet. Inom examensarbetet har en prototyp till ett verktyg tagits fram. Med verktygets hjälp kan definitioner och layout för nya utskrifter sättas upp och skickas till systemets server i form av två olika filer. Serverapplikationen ligger dock utanför examensarbetets ramar. Resultat blev två olika applikationer som har ett grafiskt användargränssnitt och där de olika delarnas information matas in med hjälp av dialogfönster. Den ena applikationen sätter upp definitionen. Där delas rapporten upp i grupper och varje grupp delas in i olika fält. Den andra applikationen sätter upp gruppernas storlek och formaterar typografi och färg för fälten. Det går även att skapa nya fält i applikationen. Verktygen används för att underlätta arbetet med moderniseringen av rapportutskrifterna och skall spara mycket arbetstid vid utförandet av detta arbete Sidan 2 (27)

3 Abstract Larger companies tend to use a business system for their project reports. Kalin Setterberg Data AB has, since the beginning of the 1980s, developed and sold a system called Marathon. There is, however, a neglected area within this system, which more or less has not been changed since the 1980s, and that is the printed reports. Within this final project a prototype for a tool has been developed. By using this tool both definitions and layout of new printouts can be set up and sent to the system s server in the format of two different files. The server application, however, lies outside the scope of this project. The project resulted in two different applications with a graphic interface where the information from the different parts is fed into the system by using dialog windows. One of the applications sets up the definition. That is where the report is divided into groups and each group is then divided into different fields. The other application sets up the size of the groups and formats typography and colour for the fields. It is also possible to create new fields in the application. These tools can be used to facilitate the task of modernising the printed reports and will therefore save time when doing so Sidan 3 (27)

4 Förord Jag vill framföra ett tack till de personer som gjort mitt examensarbete möjligt. Eva-Lotta Andersson, Kalin Setterberg Data AB, som förmedlade kontakten så att det överhuvudtaget blev av. Gunnar Weiner, min handledare på Kalin Setterberg Data AB, som hjälpt mig i utvecklingsarbetet och funnits till hands när frågor har behövt svar, samt självklart ett tack till Karim Oukbir, min akademiska handledare och Rigmor Skoglund, min examinator Sidan 4 (27)

5 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND KALIN SETTERBERG DATA AB SYSTEMET MARATHON Server Klient BEHOV AV NYA UTSKRIFTER SYFTE MÅL METODBESKRIVNING/UPPLÄGGNING FÖRSTUDIE ANVÄNDARFALL UTVECKLINGSMILJÖ GENOMFÖRANDE VERKTYG FÖR FORMATERING AV UTSKRIFTER Definitionsapplikationen Layoutapplikationen MODEL-VIEW-CONTROLLER RESULTAT DEFINITIONSAPPLIKATIONEN LAYOUTAPPLIKATIONEN RESULTATDISKUSSION (TOLKNING) UPPDRAGSSPECIFIKATION JÄMFÖRELSE MELLAN UPPDRAGSSPECIFIKATION OCH RESULTAT SAMMANFATTNING MED SLUTSATSER KÄLLFÖRTECKNING Tryckta källor Elektroniska källor Muntliga källor BILAGOR FÖRSTUDIE KLASSDIAGRAM TIDSPLAN Sidan 5 (27)

6 1 Inledning Denna rapport är en del av det examensarbete på 10 poäng som har genomförts under perioden mars-maj 2002 som ett sista moment av s högskoleutbildning. Utbildningen bedrivs på KTH-Syd Campus Haninges dataingenjörsutbildning på 120 poäng med inriktning programvaruutveckling. Dataingenjörsutbildningen examinerar ingenjörer som behövs ute på marknaden för att skapa avancerade tekniska lösningar till dagens IT-samhälle med inriktning på programmering. Examensarbetet har utförts på företaget Kalin Setterberg Data AB. Handledare på företaget har varit Gunnar Weiner, chef för programmeringsgruppen. Karim Oukbir på KTH-Syd har agerat som akademisk handledare Sidan 6 (27)

7 2 Bakgrund 2.1 Kalin Setterberg Data AB Kalin Setterberg Data AB 1 är ett företag som utvecklar, säljer och installerar det egna affärssystemet Marathon. Marathon är främst anpassat för reklambyråer, mediabyråer och arkitekter, men passar bra för alla företag som har behov av kvalificerad projektredovisning. Företaget startades i början av 80-talet och är idag marknadsledande leverantör till reklambyråer och mediabyråer i Sverige och en betydande leverantör i de övriga nordiska länderna. Företaget är beläget i Stockholm och har ett 20-tal anställda. All försäljning och installation i hela Sverige och övriga Norden sköts från Stockholmskontoret. 2.2 Systemet Marathon Utvecklingen av Marathon startades i mitten av 80-talet och har sedan dess byggts på med nya funktioner och har flera gånger moderniserats och anpassats till nya tekniska förutsättningar. Marathon körs idag på en Linux-server där databas och systemlogik hanteras. Klientprogrammet är skrivet i Java 2 och samma program körs som fristående applikation både under Windows och Mac OS. Alla funktioner i Marathon kan även hyras i form av en ASP-lösning. Bild 1 Skiss över Marathons uppbyggnad Server Programmen som har hand om logiken är skrivna i AcuCobol. Detta är gjort i ett verktyg utvecklat av Acucorp 3. Databasen består enbart av filer och är i egentlig mening ingen riktig databas. På servern finns det en webbserver, Apache 4, som sköter kommunikationen med javaapplikationerna. Dessa tillhör de nyare delarna av Marathon. Kommunikation med klienterna sker även med telnet-protokollet. Över denna kommunikation skickas alla terminalfönster som användaren använder på sin klient. Terminalfönstren använder i dag ett textbaserat användargränssnitt. 1 Kalin Setterberg Data AB, 2 Learning Java 2002, Patrick Niemeyer och Jonathan Knudsen, O Reilly 3 Acucobol, 4 Apache webbserver, Sidan 7 (27)

8 2.2.2 Klient Klienten består av javaapplikationer, för plattformsoberoende, då klienterna kör både windows och Mac, som via https kontaktar servern. Klienterna kör alla terminalfönster via telnet-protokollet. Dessa terminalfönster är textbaserade till skillnad från javaapplikationerna. 2.3 Behov av nya utskrifter Ett eftersatt område är dock rapportutskrifter som i stort sett är oförändrade sedan 80-talet. De består av rena textfiler som skrivs ut med typsnitt med fast breddsteg. Utskrift kan göras direkt till skrivare eller omvandlas till en enkel pdf-fil (Adobe Acrobat). Rapporterna framställs av ca 200 program, som både innehåller omfattande programlogik och själva rapportlayouten. Hela systemet håller på att moderniseras, framförallt för att öka konkurrenskraften inom affärssystemsmarknaden. Detta medför att de 200 rapporterna skall ändras och uppdateras. För att effektivisera uppdateringen finns ett behov av en utredning hur det kan göras på bästa sätt. Kalin Setterberg Data AB 1 vill även att en prototyp av det för dem bästa sättet skall utvecklas för att se hur det kan komma att se ut. 1 Kalin Setterberg Data AB, Sidan 8 (27)

9 3 Syfte Syftet med examensarbetet är att listningar genererade från systemet Marathon, utvecklat av Kalin Setterberg Data AB 1, ska ändra utseende och/eller format efter utvecklarnas önskemål. Detta görs via en applikation med ett användargränssnitt liknande det nuvarande utseendet i Marathon. Det underlättar användandet av applikationen och kräver inte någon större utbildning i verktyget. Ett annat syfte med arbetet är den grund som designen av mallarna ska ge för vidare utveckling av applikationen. 1 Kalin Setterberg Data AB, Sidan 9 (27)

10 4 Mål Uppdraget består i att utreda hur man på ett enkelt sätt kan modernisera själva layouten på rapportutskrifterna i Marathon. Utskrift ska kunna göras direkt till laserskrivare och som pdf-fil. Lösningen bör vara relativt enkel att implementera och val av teknisk plattform bör göras med hänsyn till befintlig kompetens i företaget. Då lösningen är tänkt att implementeras hos ett stort antal kunder är det av betydelse att den inte bygger på någon produkt som måste licensieras per kund. Målet är även att bygga en prototyp av den lösning som vi gemensamt bedömer vara den bästa. Prototypen bör vara praktiskt körbar, men får innehålla begränsningar av olika slag. Ett exempel på begränsning är att prototypen inte behöver kunna hantera alla typer av rapporter, men det bör i så fall finnas någon form av skiss på lösning för övriga typer Sidan 10 (27)

11 5 Metodbeskrivning/Uppläggning En stor del av arbetet kommer att handla om hur utdata från Marathon kan justeras och presenteras på bästa sätt. För tidsplan se bilaga Tidsplan. 5.1 Förstudie För att få lärdom om Marathon krävdes en omfattande undersökning av acucobol 3, en COBOL variant som Marathon är utvecklat i. Resultaten av undersökningen och de olika lösningsförslagen finns i bilaga Förstudie. Vid ett möte med företagets handledare, Gunnar Weiner, bestämdes vilket förslag som skulle genomföras. Se kapitel 6 Genomförande. Val av programmeringsspråk var valfritt. Java valdes dels för att Marathons gränssnitt är utvecklade i detta språk, och dels för att Java har väl utbyggda klassbibliotek med flera färdiga klasser för grafiska användargränssnitt. 5.2 Användarfall Alla användarfall sattes upp och Användarfallsdiagram i UML 5 gjordes. Se bild 2 nedan. Bild 2 Användarfallsdiagram visande användarfall för verktyget 3 Acucobol, 5 UML (Unified Modeling Language) Sidan 11 (27)

12 5.3 Utvecklingsmiljö Som utvecklingsmiljö användes texteditorn Textpad 6. Textpad är en lättare version av en IDE (Integrated Development Enviroment), vilket är en typ av editor som är integrerad med en utvecklingsmiljö. Tillsammans med en Javakompilator fungerar Textpad utmärkt för utveckling av applikationer skrivna i språket Java. Javakompilatorn ingår i J2SE 7 (Java 2 Platform, Standard Edition) som hämtas från suns hemsida. I J2SE ingår en API (Application Programming Interface). En API består av färdiga funktioner och variabler som programmerare har användning för i sina applikationer. Utvecklingen av applikationerna har skett med hjälp av version Textpad, 7 Suns java, Sidan 12 (27)

13 6 Genomförande 6.1 Verktyg för formatering av utskrifter Vektyget består av två applikationer. En applikation som sätter upp definitionen av rapporten och som genererar en definitionsfil. Den andra applikationen sätter upp själva layouten och skapar en layoutfil. Detta görs via ett grafiskt användargränssnitt. För varje rapportutskrift laddas en exempelfil. Exempelfilen innehåller information om hur den ursprungliga utskriften ser ut. Applikationerna skrivs i Java, dels för att det har många färdigskrivna klasser för grafiska användargränssnitt och dels för att Kalin Setterberg Data AB 1 använder Java 2 för övrig utveckling av applikationer till systemet. På servern läggs ett paket som tar hand om dessa två filer och med hjälp av Groff 8 som omvandlar den nuvarande utskriften enligt informationen i filerna. Paketet skickar sedan den nya utskriften vidare ut ur systemet. Paketet ligger utanför examensarbetets ramar och beskrivs därför inte djupare här. Windows Linux Marathon Marathon Gammal utskrift Layoutprogram Definitionsfil Definitionsfil Runtime Exempelutskrift Definitionsprogram Ny utskrift Layoutfil Layoutfil Bild 3 Schematisk beskrivning av lösningsförslaget En testklass skapades där de olika delarna testades var för sig innan de blev implementerade i den riktiga applikationen, för att underlätta felsökning vid problem och för att inte förstöra huvudapplikationen. Undansparande av data sker på samma sätt i båda applikationerna genom att varje dialogfönster har en egen klass som motsvarar alla variabler som kan justeras i dialogen. Applikationen har en klass, DataStorage, som innehåller vektorer motsvarande varje sådan klass. Vektorn lagrar då varje objekt skapat av dialogfönstret. 1 Kalin Setterberg Data AB, 2 Learning Java 2002, Patrick Niemeyer och Jonathan Knudsen, O Reilly 8 Groff, Sidan 13 (27)

14 När användaren väljer att spara undan till fil, finns en klass som har hand om all filhantering. Filhanteringsobjektet hämtar alla vektorer och skriver ut de innehållande objekten i en tabbseparerad textfil Definitionsapplikationen Definitionsapplikationen definierar upp grupper och fält. En grupp kan till exempel vara sidhuvud och i en grupp definieras fält. Se kap 7 Resultat. Inramningen av grupper och fält löstes genom att skapa en underklass till JTextArea 9. Underklassen, som ärver ifrån JTextArea 9 har en egen ritfunktion som ritar ut rektanglar i textytan. Rektanglarnas färg ändras beroende på om det är en grupp eller ett fält och linjes tjocklek ändras för att visa vilken grupp eller fält som är i fokus. I underklassen lagras även gruppens respektive fältets identitetsnummer. I textytan laddas en exempelutskrift in. Markering av sökningsvillkor görs med hjälp av musen. Då utskriften innehåller flera sidor skall grupper och fält komma igen på alla sidor. En sökningsalgoritm skapades för att definiera upp alla grupper och fält. Indata till algoritmen är den med musen markerade textens position i arrayen. Se nedan: Sökningsalgorimen: 1. Första positionen på varje rad sätts till 1 genom att föregående rads position för radbytestecknet dras av från den position som musen markerat. Den med musen markerade delens position och radnummer sparas undan. 2. Varje rad i exempelutskriften söks igenom. Först undersöks om radens längd är minst lika lång som den sökta positionen. 3. Undersök om den markerade texten och dess position matchar på motsvarande position i raden. Om så är fallet, spara undan radens y-position i gruppobjektet. Utdata blir alla undansparade y-positioner tillsammans med gruppens antal rader används för att räkna ut var rektanglarna ska ritas ut. För fälten räknas vilken rad i gruppen det befinner sig på fram genom att fältets radnummer dras av från gruppens radnummer som finns lagrad i gruppobjektet Layoutapplikationen I Layoutapplikationen sätts positioner och storlekar ut på fält och grupper. Nya fält kan läggas till och alla fält kan ändras när det gäller typsnitt och färger. Se kap 7 Resultat. För att kunna stryka under text i JTextField 9 skapades en underklass, där en ritfunktion lades till. Funktionen ritar ut en linje under texten, där linjens bredd och position räknas fram med hjälp av textens storlek. Gruppernas storlek kan justeras genom att man med musens hjälp flyttar en horisontell linje. En grupps linje är den linje som ligger under gruppen, och andra gruppers storlek skall inte påverkas. En underklass till JPanel 9 skapades, dels för att kunna rita linjer och figurer, och dels för att lagra gruppens höjd. Denna höjd hämtas och ändras vid storleksändring på någon av grupperna. 6.2 Model-View-Controller Applikationerna har implementerats med MVC 2 (Model-View-Controller). MVC är en user-interface design som härstammar från Smalltalk. Med hjälp av MVC delas 9 Suns java, Sidan 14 (27)

15 applikationens logiska delar upp. Det innebär att det finns klasser som hanterar datan, Model, och det finns klasser som har hand om presentationen av användargränssnittet, View. Klasser som har hand om kontrollerna, tangenttryck och mushändelser är implementerade som innerklasser i de modell-klasser där de används. Detta är inte riktigt enligt MVCstandard, men är implementerat enligt Learning Java 2. Bild 4 Diagram över Model View - Controller 2 Learning Java 2002, Patrick Niemeyer och Jonathan Knudsen, O Reilly Sidan 15 (27)

16 7 Resultat 7.1 Definitionsapplikationen Med definitionsapplikationen definieras grupper (den streckade pilen i bild 5 pekar på en grupp) och fält (den heldragna pilen i bild 5 pekar på ett fält) upp. I applikationen laddas en exempelutskrift på en rapport genererad från dagens system (se bild 5). En grupp definieras upp genom att i gruppdialogen ange ett namn på gruppen och en eller två referenspunkter som skall ingå. Med hjälp av att välja om referenspunkterna ska eller inte ska matcha och med ett logiskt val, AND eller OR, mellan punkterna kan en grupp skapas. Varje referenspunkt sätts med hjälp av musen som markerar en bit text som är speciell för just den gruppen. I bild 5, högst upp, är ett huvud definierat där texten SID och : på översta raden är markerad. Dessutom anges hur många rader en grupp ska innehålla, i gruppen huvud är antalet rader 5. Fält markeras inom en grupp och namnges via fältdialogen. Ett fält innehåller bara en rad och fältets radnummer i gruppen räknas fram automatiskt. Bild 5 Definitionsapplikationen med grupper och fält definierade När hela exempelutskriften är definierad sparas de olika variablerna undan i en tabbseparerad textfil, där först en grupps variabler står och sedan följs av de fält som finns i gruppen. Varje variabel är separerad med tabulator och första bokstaven indikerar om det är en grupp eller ett fält Sidan 16 (27)

17 7.2 Layoutapplikationen I layoutapplikationen läses en definitionsfil in. Här ändras gruppernas storlek och datafälten flyttas och formateras med hjälp av dialogfönster. Det går även att lägga till andra fält och figurer. Fälten kan få bakgrundsfärg, ramar och olika storlekar. Texten i fälten kan ändra typografi och färg. Bild 6 är det färdiga resultatet från den definitionsfil som skapades av de definitioner som förekommer i bild 5. Parametrar som olika marginaler samt liggande eller stående A4 väljs också. Bild 6 Layoutapplikationen med färdigställd layout När layouten är klar sparas de olika variablerna som beskriver den i en tabbseparerad textfil. I filen står först parametrarna, därefter kommer gruppens variabler, sedan de olika fälten, med det data som hör dit och eventuella figurer. Varje rad börjar med en bokstav som talar om vad det är för typ som beskrivs Sidan 17 (27)

18 8 Resultatdiskussion (tolkning) Vad blev till slut resultatet av detta examensarbete? För att undersöka hur lyckat resultatet har blivit kan uppdragsspecifikationen jämföras mot det verkliga resultatet. 8.1 Uppdragsspecifikation Att utreda möjligheterna att modernisera själva layouten på rapportutskrifterna. Utskrift måste kunna göras direkt till laserskrivare och som pdf-fil. Lösningen bör vara relativt enkel att implementera och val av teknisk plattform bör göras med hänsyn till befintlig kompetens i företaget. Då lösningen är tänkt att tillämpas hos ett stort antal kunder är det av betydelse att den inte bygger på någon produkt som måste licensieras per kund. I uppdraget ingår även att bygga en prototyp av den lösning som gemensamt med Kalin Setterberg Data AB 1 bedöms vara den bästa. Prototypen bör vara praktiskt körbar, men får innehålla begränsningar av olika slag. Ett exempel på begränsning är att prototypen inte behöver kunna hantera alla typer av rapporter, men det bör i så fall finnas någon form av skiss på lösning för övriga typer. Om projektet bedöms vara för omfattande kan vi programmera vissa delar, men det kan förmodligen inte ske förrän efter uppdragets slut. De delar vi programmerar bör därför vara så väl avgränsade att examensarbetet kan avslutas utan dem. 8.2 Jämförelse mellan uppdragsspecifikation och resultat Vid en genomgång av uppdragsspecifikationen visar det sig att de punkter som är nämnda också har realiserats. Möjligheterna och tillvägagångssättet för att utveckla och modernisera utskrifterna har utretts och har gett upphov till två verktyg som tillsammans både kan typografera och färgsätta utskrifterna från systemet Marathon. Dock har, enligt specifikationen, arbetet avgränsats så att den delen som skall ligga på servern, runtime - delen, lyfts ur och ska programmeras av Kalin Setterberg Data AB 1. Vissa justeringar har gjorts för att det skall underlätta för Kalin Setterberg Data AB när serverdelen programmeras. Till exempel sparas alla objekt ner som utskrivna i en textfil. Detta gör att vid inläsning till layoutapplikationen måste en parser programmeras. Det hade varit bättre att spara ned objekten direkt på en binär fil istället. Prototyperna har utvecklats i Java för att det finns kompetens inom det språket på Kalin Setterberg Data AB. 1 Kalin Setterberg Data AB, Sidan 18 (27)

19 9 Sammanfattning med slutsatser Sammanfattningsvis kan sägas att modernisering av utskrifter kan göras på en mängd olika sätt. I det här examensarbetet har valts en metod att genomföra detta utan att påverka befintlig programlogik i affärssystemet Marathon. Två verktyg har tagits fram, ett förr att definiera upp utskriften och ett för själva layouten av den samma. Då systemet består av över tvåhundra program och alla har sin egen rapportering, har verktygen tagits fram för att underlätta arbetet vid moderniseringen av dessa. En vidareutveckling vore att förfina verktygen ytterligare, så att de skulle bli ännu mer lätthanterliga. Det skulle kunna göras med olika begränsningar vid flyttning av komponenter och med att lägga på ett raster så att förflyttning bara kunde göras i en riktning i taget. Om verktyget gjordes tillräckligt användarvänligt skulle Kalin Setterberg Data AB:s kunder själva kunna justera sina utskrifter efter viss utbildning Sidan 19 (27)

20 10 Källförteckning Tryckta källor Niemeyer, P.; Knudsen, J., Learning Java, O Reilly, Kalifornien, 2002, 2:a utgåvan. Geary, D, graphic Java, Mastering the JFC, Sun Microsystem Press, Kalifornien, 1999, 3:e utgåvan. Walsh, A.; Couch, J.; Steinberg, D., Java 2, Bibeln, IDG AB, Stockholm, Appelkrans, M.; Åbom, C., OOS/UML, Studentlitteratur, Lund, Reed, P., Developing applications with Java and UML,Addison-Wesley, Elektroniska källor Kalin Setterberg Data AB. (tillgänglig ) AcuCorp Inc. (tillgänglig ) The Apache Software Foundation. (tillgänglig ) GNU projekt. (tillgänglig ) Textpad, the texteditor for Windows (tillgänglig ) Unified modeling language. (tillgänglig ) Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) ver (tillgänglig ) Muntliga källor Reine Bergström, lärare, KTH, Gunnar Weiner, Chef programmeringsgruppen, Kalin Setterberg Data AB, Sidan 20 (27)

21 11 Bilagor 11.1 Förstudie Förstudie av tre olika sätt att lösa uppgiften 1. Hur formas utskrifterna i dag? Idag genereras utskrifterna direkt på servern med hjälp acucobol. Varje program består av urvalslogik och layout tätt tillsammans. Det finns 200 program i Marathon systemet och alla har sin egen rapportutskrift. Det bästa sättet rent tekniskt vore att man gick in i källkoden och formaterar om definitionen och layouten för varje programs rapportutskrift. Detta skulle göras med hjälp av verktyget ACUCOBOL- GT som har används för all COBOL programmering. ACUCOBOL-GT är ett ANSI 1985 kompatibelt utvecklingssystem. Program som är kompilerade för maskinoberoende objektskod kan exekveras på över 600 plattformer utan att behövas kompileras igen. ACUCOBOL-GT kan även generera objektskod enbart för Intel och Sparc processorer. Dessa två olika kompilerade objektskoder kan blandas inom samma applikation för att optimera prestandan för den fullständiga applikationen. Fördelar: Rent tekniskt den enklaste lösningen då inga extra paket behövs på servern. Nackdelar: Riskabelt då man måste gå in i logiken och ändra. Väldigt tidskrävande då det rör sig om 200 program som skall ändras och kompileras om Sidan 21 (27)

22 2. Verktyg för formatering av utskrifter Två applikationer skapas. En applikation som sätter upp definitionen av rapporten och som genererar en definitionsfil. Den andra applikationen sätter upp själva layouten och skapar en layoutfil. Detta görs via ett grafiskt användargränssnitt. För varje rapportutskrift laddas en exempelfil på hur utskriften ser ut i dag. Applikationerna skrivs i Java, dels för att det har en bättre felhantering och dels för att Kalin Setterberg Data AB använder Java för övrig utveckling av applikationer till systemet. På servern läggs ytterligare ett paket på som tar hand om dessa två filer och med hjälp av Groff omvandlar den nuvarande utskriften enligt informationen i filerna. Paketet skickar sedan den nya utskriften vidare ut ur systemet. Windows Linux Marathon Marathon Gammal utskrift Layoutprogram Definitionsfil Definitionsfil Runtime Exempelutskrift Definitionsprogram Ny utskrift Layoutfil Layoutfil Schematisk beskrivning av lösningsförslaget Fördelar: Det är säkert och tidsbesparande för utvecklarna. All programlogik finns kvar. Ekonomiskt, då det inte krävs några nya licenser. Applikationerna gör så att det arbetet kan göras av vem som helst inom företaget, när programmerarna har gjort lösningen på servern. Nackdelar: Ytterligare ett paket läggs på servern. Utskrifter genereras för att sedan omvandlas en gång till Sidan 22 (27)

23 3. En SQL lösning ovanpå DB Hos klienten skapas en rapportgenerator, en applikation som skapar generella rapporter utifrån SQL (Structured Query Language). Rapportgeneratorn kan antingen programmeras eller köpas färdig. 3.1 AcuODBC Ett sätt att göra om utskrifterna är att lägga på AcuODBC på servern. Den är baserad på Microsoft Open Database Connectivety (ODBC) standard. AcuODBC är en ODBC driver för ACUCOBOL-GT datafiler och dess jobb är att ta emot SQL-frågor från applikationer och översätta dem till COBOL I/O. AcuODBC översätter sedan resultatdatat och skickar det tillbaka till applikationen. Ett problem är att AcuODBC endast kan kommunicera med windowsapplikationer och då klientsidan består av både windows och Macstationer går inte denna lösning att genomföra i dagsläget Acu4GL För att lösa problemet med att AcuODBC endast kan kommunicera med windowsapplikationer, måste ett plattformsoberoende hos klienten och rapportgeneratorn skapas. Detta görs genom att man dels programmerar översättningstabeller och installerar Acu4GL på servern. Dessutom installeras en SQLserver istället för den fildatabas som finns idag. Acu4GL genererar SQL-frågor baserade på COBOL I/O och programmets nuvarande tillstånd. Frågorna skickas till databasen. Efter att frågorna är exekverade skickar databasen tillbaka resultatet till Acu4GL som skapar COBOL kod returnerar det till programmet Sidan 23 (27)

24 Fördelar: Ett effektivt sätt, dessutom uppgraderas systemet till en riktig databas i stället för AcuCobol-GTs fildatabas. Nackdelar: Då Kalin Setterberg Data AB har cirka 330 kunder skulle det bli väldigt kostsamt med licenser för Acu4GL. Acu4GL stöder inte någon licensfri databas av typen mysql och Postgree Sidan 24 (27)

25 11.2 Klassdiagram Definition Sidan 25 (27)

26 Layout Sidan 26 (27)

27 11.3 Tidsplan Förundersökning Systemet Marathon Framtagande av verktyg Prototyp Utförande Testning Rapport Inledning, bakgrund, syfte, mål Metodbeskrivning Genomförande Resultat, Resultatdiskussion Sammanfattning, Sammandrag Färdigställande Presentation Powerpoint Poster v.11 v.12 v.13v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v Sidan 27 (27)

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C#

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C# Introduktion till C# Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt innehåll i

Läs mer

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas.

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas. Eclipse Avsikt Att bekanta dig med Eclipse programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av Eclipse 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till byte-kod

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Föreläsning 1. Presentation av kursen Vad är programmering? Lite om java och utvecklingsmiljöer Aktivitetsdiagram Ett första program

Föreläsning 1. Presentation av kursen Vad är programmering? Lite om java och utvecklingsmiljöer Aktivitetsdiagram Ett första program Föreläsning 1 Presentation av kursen Vad är programmering? Lite om java och utvecklingsmiljöer Aktivitetsdiagram Ett första program Deitel: 1.1-1.9, 2.1-2.3 DA101A Programmering Programmering, DA101A Kursansvarig:

Läs mer

JavaRats. Kravspecifikation. Version 1.1. Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se. Marcus Widblom marwi026@student.liu.se. Senast ändrad: 13 / 05 / 08

JavaRats. Kravspecifikation. Version 1.1. Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se. Marcus Widblom marwi026@student.liu.se. Senast ändrad: 13 / 05 / 08 JavaRats Kravspecifikation Version 1.1 Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se Marcus Widblom marwi026@student.liu.se Senast ändrad: 13 / 05 / 08 Sammanfattning Kravspecifikationen för JavaRats har skrivit

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Snake App Rapport - Snake App Rapport Utskriven/PDF Export: 2011-10-17 Copyright 2011 - Version 1.2 Sidan 1 av 9.

Snake App Rapport - Snake App Rapport Utskriven/PDF Export: 2011-10-17 Copyright 2011 - Version 1.2 Sidan 1 av 9. Snake App Rapport - Snake App Rapport Utskriven/PDF Export: 20-0-7 Copyright 20 - Version.2 Sidan av 9 Snake App Rapport DAT255 - Software engineering project Jesper Sjövall Martin Sonesson Alesandro Sanchez

Läs mer

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på layout, ett GUI-baserat program Frågor

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på layout, ett GUI-baserat program Frågor TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5 Laboration 4 Lådplanering Exempel på layout, ett GUI-baserat program Frågor 1 Laboration 5 - Introduktion Syfte: Öva på självständig

Läs mer

Innehåll. MySQL Grundkurs

Innehåll. MySQL Grundkurs MySQL Grundkurs Copyright 2014 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till databaser Installera MySQL lokalt Webbserverprogrampaket (XAMPP) Introduktion till phpmyadmin

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Opponentrapport på examensarbete Utveckling av ett affärssystem med Unified Process av Therese Sundström.

Opponentrapport på examensarbete Utveckling av ett affärssystem med Unified Process av Therese Sundström. Opponentrapport på examensarbete Utveckling av ett affärssystem med Unified Process av Therese Sundström. Författare Per Johansson, Henrik Wallinder Generellt Helhetsintrycket från genomläsning av uppsatsen

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA... INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...6 2 (6) 2D1954 Programutvecklingsprojekt vt 2003 Installation

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Java Sida 1 av 1

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Java Sida 1 av 1 Java Sida 1 av 1 Java Mål och Syfte Målet med denna kurs i Java är att du direkt efteråt ska kunna börja utveckla dina första Javaapplikationer. Kursen ger dig många konkreta exempel på hur detta effektiva

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

UML. Tomas Czarnecki Institutionen för Informationsbehandling Åbo Akademi,FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: tczarnec@abo.fi url: www.abo.

UML. Tomas Czarnecki Institutionen för Informationsbehandling Åbo Akademi,FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: tczarnec@abo.fi url: www.abo. UML Tomas Czarnecki Institutionen för Informationsbehandling Åbo Akademi,FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: tczarnec@abo.fi url: www.abo.fi/~tczarnec Abstrakt The Unified Modeling Language, UML, är ett visuellt

Läs mer

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Objekt-orienterad utveckling Saker man vill uppnå: Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 16 mars 2005 en systematisk metod för att gå från problembeskrivning till färdigt

Läs mer

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002 Systemarkitekt/systemutvecklare Trevor Lyall arbetar som systemarkitekt och senior systemutvecklare. Han har en lång och bred erfarenhet av projekt inom flera olika branscher. Med sitt djupa intresse för

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter. v.2 Compact talk Programvaran som integrerar Compact Hissautomater med överliggande system Compact Talk gör det enkelt att till låg kostnad integrera Compact Hissautomater med ett överliggande system som

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Vidareutveckling av lokalbokningssystem

Vidareutveckling av lokalbokningssystem Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Vidareutveckling av lokalbokningssystem Mikael Eriksson juni 2007 Examensarbetete, 10 poäng, B Datavetenskap Internetteknologi Examinator:

Läs mer

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster NetBeans 7 Avsikt Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av NetBeans 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

Programmering för alla!

Programmering för alla! Programmering för alla! Inspirationsseminarium för lärare i grundskola och gymnasium Björn Regnell Professor Datavetenskap, LTH, Lunds universitet lth.se/programmera Video http://www.svt.se/nyheter/sverige/krav-pa-att-elever-lar-sig-programmera

Läs mer

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år Javautvecklare 400 YH-poäng, 2 år Utbildningsfakta Kurser (12 stycken) Grundläggande programmering och javaverktyg 50 yhp Grafiskt gränssnitt och interaktion 20 yhp Internet, webb och webbramverk 40 yhp

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6.

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. Adobe Fireworks CS6 Marketing Copy för Channel Partners Adobe Fireworks CS6 Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. HUR

Läs mer

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011 Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Agenda Formulärdesign Förbättra användarvänlighet För systemadministratören Tips vid sökning Nätverkskonfigurering Säkerhet

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Nya möjligheter med Office 2007

Nya möjligheter med Office 2007 Nya möjligheter med Office 2007 Göran Johannesson 19 mars 2007 www.programsupport.se Innehåll Helt nytt användargränssnitt...1 Teman och format styr utformningen...2 Bättre understöd för moderna mediefiler...3

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Föreläsning 15: Repetition DVGA02

Föreläsning 15: Repetition DVGA02 Föreläsning 15: Repetition DVGA02 Vad handlar kursen om? Kursen kan i grova drag delas upp i tre delar: 1. Objekt-orienterad programmering 2. Grafiska användargränssnitt 3. Datastrukturer Dessutom genomsyras

Läs mer

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på grafik, ett avancerat program Frågor

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på grafik, ett avancerat program Frågor TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5 Laboration 4 Lådplanering Exempel på grafik, ett avancerat program Frågor 1 Laboration 4 - Introduktion Syfte: Öva på självständig problemlösning

Läs mer

Programmering för alla!

Programmering för alla! Programmering för alla! del 1 Lärarlyftet Teknik 7-9, 2014-09-01 Björn Regnell Professor Datavetenskap, LTH, Lunds universitet lth.se/programmera Agenda 09:00-10:00 Introduktion; kursens upplägg Varför

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server...

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server... 2c8 Modeling Tool Server (Windows/SQLServer) Innehållsförteckning Ny installation...2 Översikt...2 Filer som behövs...2 Installera SQL Server Express (om det behövs)...3 Skapa en databas i SQL Server...8

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 1 Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I Microsoft SQL-Server Management Studio kan man arbeta på olika sätt. Antingen via användargränssnittet

Läs mer

Tor Sterner-Johansson Thomas Johansson Daniel Henriksson

Tor Sterner-Johansson Thomas Johansson Daniel Henriksson Lab 4: Anti Tower Defence Oskar Mothander Alan Mendez Larsson dit06omr dit06mln Lärare: Handledare: Johan Eliasson Johan Granberg Tor Sterner-Johansson Thomas Johansson Daniel Henriksson Innehåll 1. Problemspecifikation...

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1 Välkommen! SAPSA Impuls Mobilitet 81 Impuls sponsorer 2012 Guldsponsorer SAPSA Impuls Mobilitet 81 Mobilitet 81: Mobil reseräkningsapp med möjlighet att fotografera kvittona Christer Ingemarsson Lena Kågedal

Läs mer

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Laboration: Processautomation och kvalitetssäkring vt 2005 Claes Buckwalter clabu@itn.liu.se 1 Introduktion Den här laborationen handlar om processautomation

Läs mer

Programmering B med Visual C++ 2008

Programmering B med Visual C++ 2008 Programmering B med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Repetition och lite nytt...5 I detta kapitel... 5 Programexekvering... 5 Loop... 5 Källkod... 6 Verktyg... 6 Säkerhetskopiera... 6 Öppna, kompilera,

Läs mer

Föreläsning 2 Verktyg m.m.

Föreläsning 2 Verktyg m.m. Föreläsning 2 Verktyg m.m. Innehåll Java-paket Utvecklingsmiljö (development environment) Hur man organiserar sin utvecklingsmiljö Verktyg (tools) Editorer, debuggers, IDE's (integrated development environments),

Läs mer

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Pyramid Business Studio från version 3.40B (2015-08-27) Skapa offert med Microsoft Wordmall Vid offertregistrering i Pyramid kan du välja att skriva ut offerten

Läs mer

2I1049 Föreläsning 8. Grafiska gränssnitt i Java. AWT-komponenter. Grafiska gränssnitt, Java interface och händelsehantering

2I1049 Föreläsning 8. Grafiska gränssnitt i Java. AWT-komponenter. Grafiska gränssnitt, Java interface och händelsehantering 2I1049 Föreläsning 8 Grafiska gränssnitt, Java interface och händelsehantering 1 KTH-MI Peter Mozelius Grafiska gränssnitt i Java Efterfrågan på program med grafiskt gränssnitt har ökat avsevärt de senaste

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Open Source - Utmaningar och fördelar

Open Source - Utmaningar och fördelar Open Source - Utmaningar och fördelar Johan Hübner Emil Dicksved 16 mars 2011 Agenda Vad är open source? Historik och utveckling över tid Krav på open source-licenser Översiktlig genomgång av några vanliga

Läs mer

Workshop IBA internet based assessment

Workshop IBA internet based assessment Workshop IBA internet based assessment 2003-04-02 Ulf Jonsson Målsätttning Efter denna workshop så skall du förstå/kunna: * Beskriva olika delarna som ingår i verktyget Perception. * Konstruera enkla frågor

Läs mer

3.5 Visuell programmering

3.5 Visuell programmering 3.5 Visuell programmering Alla våra program hittills har varit C# Console Applications (sid 41) inkl. programmet MessageBox fast det genererade en grafisk meddelanderuta. Nu vill vi utnyttja grafikens

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Adobe Creative Suite 5 Design Standard

Adobe Creative Suite 5 Design Standard Adobe Creative Suite 5 Design Standard Channel Copy Adobe Creative Suite 5 Design Standard Följande texter kan användas i reklam, kataloger och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Creative Suite CS5

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced Detta dokument tillhandahåller information om senaste nytt och problem med FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced. Allmän information finns i hjälpen

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

Operativsystem och användargränssnitt

Operativsystem och användargränssnitt Operativsystem och användargränssnitt Som du fick läsa tidigare behöver datorn förutom hårdvara också ett program för att hantera hårdvaran, dvs. ett operativsystem. Denna sida behandlar bland annat följande

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Magnus Cullberg Application Engineer, Bentley Systems Arbetsflöde för Dynamiskt Samarbete Arbete pågår Ordna & Publisera Granska, Analysera Förbättra Bentley

Läs mer

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån Operativsystem DOS DiskOperatingSystem - ett jobb i taget. Dagens Operativsystem - prioriterar olika jobb. Om ett jobb pausas körs ett annat. Operativsystems viktigaste funktion är att bilda gränssnitt

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Här beskrivs Eclipse, den programutvecklingsmiljö som utnyttjas i programmeringskurserna. Mera information finns på:

Här beskrivs Eclipse, den programutvecklingsmiljö som utnyttjas i programmeringskurserna. Mera information finns på: Bilaga C Eclipse 1 Inledning Här beskrivs Eclipse, den programutvecklingsmiljö som utnyttjas i programmeringskurserna. Mera information finns på: www.eclipse.org help.eclipse.org www.eclipse.org/downloads/

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation.

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation. Omnis Data Bridge The software this document describes is furnished under a license agreement. The software may be used or copied only in accordance with the terms of the agreement. Names of persons, corporations,

Läs mer

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels D E M O manual produced by Tony Åström Production / tonyastrom.com Nu är det enkelt att komma igång med vårt nya Hissdesignprogram! Hissdesignprogrammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Datavetenskap Opponenter: Anders Heimer & Jonas Seffel Respondenter: Daniel Jansson & Mikael Jansson Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Oppositionsrapport, C-nivå 2006:10 1 Sammanfattat

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Programmering Hur, var, när och varför 22 November Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Agenda Om mig Programmering Vad är? Varför kunna? Hur använda kunskapen? Framtiden Sammanfattning Q+A 2 Om mig Arbetat

Läs mer