Modernisering av utdata från affärssystem. Modernizing of business-system output

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modernisering av utdata från affärssystem. Modernizing of business-system output"

Transkript

1 KTH Syd Campus Haninge Modernizing of business-system output Av Examensarbetet omfattar 10 poäng och ingår som ett obligatoriskt moment i högskoleingenjörsexamen, i datateknik med inriktning mot programvaruutveckling, 120 poäng

2 Sammandrag Vid större företag används ofta affärssystem till projektredovisning. Kalin Setterberg Data Ab har sedan början 80-talet utvecklat och sålt systemet Marathon. Ett eftersatt område är dock rapportutskrifter som i stort sett är oförändrade sedan 80-talet. Inom examensarbetet har en prototyp till ett verktyg tagits fram. Med verktygets hjälp kan definitioner och layout för nya utskrifter sättas upp och skickas till systemets server i form av två olika filer. Serverapplikationen ligger dock utanför examensarbetets ramar. Resultat blev två olika applikationer som har ett grafiskt användargränssnitt och där de olika delarnas information matas in med hjälp av dialogfönster. Den ena applikationen sätter upp definitionen. Där delas rapporten upp i grupper och varje grupp delas in i olika fält. Den andra applikationen sätter upp gruppernas storlek och formaterar typografi och färg för fälten. Det går även att skapa nya fält i applikationen. Verktygen används för att underlätta arbetet med moderniseringen av rapportutskrifterna och skall spara mycket arbetstid vid utförandet av detta arbete Sidan 2 (27)

3 Abstract Larger companies tend to use a business system for their project reports. Kalin Setterberg Data AB has, since the beginning of the 1980s, developed and sold a system called Marathon. There is, however, a neglected area within this system, which more or less has not been changed since the 1980s, and that is the printed reports. Within this final project a prototype for a tool has been developed. By using this tool both definitions and layout of new printouts can be set up and sent to the system s server in the format of two different files. The server application, however, lies outside the scope of this project. The project resulted in two different applications with a graphic interface where the information from the different parts is fed into the system by using dialog windows. One of the applications sets up the definition. That is where the report is divided into groups and each group is then divided into different fields. The other application sets up the size of the groups and formats typography and colour for the fields. It is also possible to create new fields in the application. These tools can be used to facilitate the task of modernising the printed reports and will therefore save time when doing so Sidan 3 (27)

4 Förord Jag vill framföra ett tack till de personer som gjort mitt examensarbete möjligt. Eva-Lotta Andersson, Kalin Setterberg Data AB, som förmedlade kontakten så att det överhuvudtaget blev av. Gunnar Weiner, min handledare på Kalin Setterberg Data AB, som hjälpt mig i utvecklingsarbetet och funnits till hands när frågor har behövt svar, samt självklart ett tack till Karim Oukbir, min akademiska handledare och Rigmor Skoglund, min examinator Sidan 4 (27)

5 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND KALIN SETTERBERG DATA AB SYSTEMET MARATHON Server Klient BEHOV AV NYA UTSKRIFTER SYFTE MÅL METODBESKRIVNING/UPPLÄGGNING FÖRSTUDIE ANVÄNDARFALL UTVECKLINGSMILJÖ GENOMFÖRANDE VERKTYG FÖR FORMATERING AV UTSKRIFTER Definitionsapplikationen Layoutapplikationen MODEL-VIEW-CONTROLLER RESULTAT DEFINITIONSAPPLIKATIONEN LAYOUTAPPLIKATIONEN RESULTATDISKUSSION (TOLKNING) UPPDRAGSSPECIFIKATION JÄMFÖRELSE MELLAN UPPDRAGSSPECIFIKATION OCH RESULTAT SAMMANFATTNING MED SLUTSATSER KÄLLFÖRTECKNING Tryckta källor Elektroniska källor Muntliga källor BILAGOR FÖRSTUDIE KLASSDIAGRAM TIDSPLAN Sidan 5 (27)

6 1 Inledning Denna rapport är en del av det examensarbete på 10 poäng som har genomförts under perioden mars-maj 2002 som ett sista moment av s högskoleutbildning. Utbildningen bedrivs på KTH-Syd Campus Haninges dataingenjörsutbildning på 120 poäng med inriktning programvaruutveckling. Dataingenjörsutbildningen examinerar ingenjörer som behövs ute på marknaden för att skapa avancerade tekniska lösningar till dagens IT-samhälle med inriktning på programmering. Examensarbetet har utförts på företaget Kalin Setterberg Data AB. Handledare på företaget har varit Gunnar Weiner, chef för programmeringsgruppen. Karim Oukbir på KTH-Syd har agerat som akademisk handledare Sidan 6 (27)

7 2 Bakgrund 2.1 Kalin Setterberg Data AB Kalin Setterberg Data AB 1 är ett företag som utvecklar, säljer och installerar det egna affärssystemet Marathon. Marathon är främst anpassat för reklambyråer, mediabyråer och arkitekter, men passar bra för alla företag som har behov av kvalificerad projektredovisning. Företaget startades i början av 80-talet och är idag marknadsledande leverantör till reklambyråer och mediabyråer i Sverige och en betydande leverantör i de övriga nordiska länderna. Företaget är beläget i Stockholm och har ett 20-tal anställda. All försäljning och installation i hela Sverige och övriga Norden sköts från Stockholmskontoret. 2.2 Systemet Marathon Utvecklingen av Marathon startades i mitten av 80-talet och har sedan dess byggts på med nya funktioner och har flera gånger moderniserats och anpassats till nya tekniska förutsättningar. Marathon körs idag på en Linux-server där databas och systemlogik hanteras. Klientprogrammet är skrivet i Java 2 och samma program körs som fristående applikation både under Windows och Mac OS. Alla funktioner i Marathon kan även hyras i form av en ASP-lösning. Bild 1 Skiss över Marathons uppbyggnad Server Programmen som har hand om logiken är skrivna i AcuCobol. Detta är gjort i ett verktyg utvecklat av Acucorp 3. Databasen består enbart av filer och är i egentlig mening ingen riktig databas. På servern finns det en webbserver, Apache 4, som sköter kommunikationen med javaapplikationerna. Dessa tillhör de nyare delarna av Marathon. Kommunikation med klienterna sker även med telnet-protokollet. Över denna kommunikation skickas alla terminalfönster som användaren använder på sin klient. Terminalfönstren använder i dag ett textbaserat användargränssnitt. 1 Kalin Setterberg Data AB, 2 Learning Java 2002, Patrick Niemeyer och Jonathan Knudsen, O Reilly 3 Acucobol, 4 Apache webbserver, Sidan 7 (27)

8 2.2.2 Klient Klienten består av javaapplikationer, för plattformsoberoende, då klienterna kör både windows och Mac, som via https kontaktar servern. Klienterna kör alla terminalfönster via telnet-protokollet. Dessa terminalfönster är textbaserade till skillnad från javaapplikationerna. 2.3 Behov av nya utskrifter Ett eftersatt område är dock rapportutskrifter som i stort sett är oförändrade sedan 80-talet. De består av rena textfiler som skrivs ut med typsnitt med fast breddsteg. Utskrift kan göras direkt till skrivare eller omvandlas till en enkel pdf-fil (Adobe Acrobat). Rapporterna framställs av ca 200 program, som både innehåller omfattande programlogik och själva rapportlayouten. Hela systemet håller på att moderniseras, framförallt för att öka konkurrenskraften inom affärssystemsmarknaden. Detta medför att de 200 rapporterna skall ändras och uppdateras. För att effektivisera uppdateringen finns ett behov av en utredning hur det kan göras på bästa sätt. Kalin Setterberg Data AB 1 vill även att en prototyp av det för dem bästa sättet skall utvecklas för att se hur det kan komma att se ut. 1 Kalin Setterberg Data AB, Sidan 8 (27)

9 3 Syfte Syftet med examensarbetet är att listningar genererade från systemet Marathon, utvecklat av Kalin Setterberg Data AB 1, ska ändra utseende och/eller format efter utvecklarnas önskemål. Detta görs via en applikation med ett användargränssnitt liknande det nuvarande utseendet i Marathon. Det underlättar användandet av applikationen och kräver inte någon större utbildning i verktyget. Ett annat syfte med arbetet är den grund som designen av mallarna ska ge för vidare utveckling av applikationen. 1 Kalin Setterberg Data AB, Sidan 9 (27)

10 4 Mål Uppdraget består i att utreda hur man på ett enkelt sätt kan modernisera själva layouten på rapportutskrifterna i Marathon. Utskrift ska kunna göras direkt till laserskrivare och som pdf-fil. Lösningen bör vara relativt enkel att implementera och val av teknisk plattform bör göras med hänsyn till befintlig kompetens i företaget. Då lösningen är tänkt att implementeras hos ett stort antal kunder är det av betydelse att den inte bygger på någon produkt som måste licensieras per kund. Målet är även att bygga en prototyp av den lösning som vi gemensamt bedömer vara den bästa. Prototypen bör vara praktiskt körbar, men får innehålla begränsningar av olika slag. Ett exempel på begränsning är att prototypen inte behöver kunna hantera alla typer av rapporter, men det bör i så fall finnas någon form av skiss på lösning för övriga typer Sidan 10 (27)

11 5 Metodbeskrivning/Uppläggning En stor del av arbetet kommer att handla om hur utdata från Marathon kan justeras och presenteras på bästa sätt. För tidsplan se bilaga Tidsplan. 5.1 Förstudie För att få lärdom om Marathon krävdes en omfattande undersökning av acucobol 3, en COBOL variant som Marathon är utvecklat i. Resultaten av undersökningen och de olika lösningsförslagen finns i bilaga Förstudie. Vid ett möte med företagets handledare, Gunnar Weiner, bestämdes vilket förslag som skulle genomföras. Se kapitel 6 Genomförande. Val av programmeringsspråk var valfritt. Java valdes dels för att Marathons gränssnitt är utvecklade i detta språk, och dels för att Java har väl utbyggda klassbibliotek med flera färdiga klasser för grafiska användargränssnitt. 5.2 Användarfall Alla användarfall sattes upp och Användarfallsdiagram i UML 5 gjordes. Se bild 2 nedan. Bild 2 Användarfallsdiagram visande användarfall för verktyget 3 Acucobol, 5 UML (Unified Modeling Language) Sidan 11 (27)

12 5.3 Utvecklingsmiljö Som utvecklingsmiljö användes texteditorn Textpad 6. Textpad är en lättare version av en IDE (Integrated Development Enviroment), vilket är en typ av editor som är integrerad med en utvecklingsmiljö. Tillsammans med en Javakompilator fungerar Textpad utmärkt för utveckling av applikationer skrivna i språket Java. Javakompilatorn ingår i J2SE 7 (Java 2 Platform, Standard Edition) som hämtas från suns hemsida. I J2SE ingår en API (Application Programming Interface). En API består av färdiga funktioner och variabler som programmerare har användning för i sina applikationer. Utvecklingen av applikationerna har skett med hjälp av version Textpad, 7 Suns java, Sidan 12 (27)

13 6 Genomförande 6.1 Verktyg för formatering av utskrifter Vektyget består av två applikationer. En applikation som sätter upp definitionen av rapporten och som genererar en definitionsfil. Den andra applikationen sätter upp själva layouten och skapar en layoutfil. Detta görs via ett grafiskt användargränssnitt. För varje rapportutskrift laddas en exempelfil. Exempelfilen innehåller information om hur den ursprungliga utskriften ser ut. Applikationerna skrivs i Java, dels för att det har många färdigskrivna klasser för grafiska användargränssnitt och dels för att Kalin Setterberg Data AB 1 använder Java 2 för övrig utveckling av applikationer till systemet. På servern läggs ett paket som tar hand om dessa två filer och med hjälp av Groff 8 som omvandlar den nuvarande utskriften enligt informationen i filerna. Paketet skickar sedan den nya utskriften vidare ut ur systemet. Paketet ligger utanför examensarbetets ramar och beskrivs därför inte djupare här. Windows Linux Marathon Marathon Gammal utskrift Layoutprogram Definitionsfil Definitionsfil Runtime Exempelutskrift Definitionsprogram Ny utskrift Layoutfil Layoutfil Bild 3 Schematisk beskrivning av lösningsförslaget En testklass skapades där de olika delarna testades var för sig innan de blev implementerade i den riktiga applikationen, för att underlätta felsökning vid problem och för att inte förstöra huvudapplikationen. Undansparande av data sker på samma sätt i båda applikationerna genom att varje dialogfönster har en egen klass som motsvarar alla variabler som kan justeras i dialogen. Applikationen har en klass, DataStorage, som innehåller vektorer motsvarande varje sådan klass. Vektorn lagrar då varje objekt skapat av dialogfönstret. 1 Kalin Setterberg Data AB, 2 Learning Java 2002, Patrick Niemeyer och Jonathan Knudsen, O Reilly 8 Groff, Sidan 13 (27)

14 När användaren väljer att spara undan till fil, finns en klass som har hand om all filhantering. Filhanteringsobjektet hämtar alla vektorer och skriver ut de innehållande objekten i en tabbseparerad textfil Definitionsapplikationen Definitionsapplikationen definierar upp grupper och fält. En grupp kan till exempel vara sidhuvud och i en grupp definieras fält. Se kap 7 Resultat. Inramningen av grupper och fält löstes genom att skapa en underklass till JTextArea 9. Underklassen, som ärver ifrån JTextArea 9 har en egen ritfunktion som ritar ut rektanglar i textytan. Rektanglarnas färg ändras beroende på om det är en grupp eller ett fält och linjes tjocklek ändras för att visa vilken grupp eller fält som är i fokus. I underklassen lagras även gruppens respektive fältets identitetsnummer. I textytan laddas en exempelutskrift in. Markering av sökningsvillkor görs med hjälp av musen. Då utskriften innehåller flera sidor skall grupper och fält komma igen på alla sidor. En sökningsalgoritm skapades för att definiera upp alla grupper och fält. Indata till algoritmen är den med musen markerade textens position i arrayen. Se nedan: Sökningsalgorimen: 1. Första positionen på varje rad sätts till 1 genom att föregående rads position för radbytestecknet dras av från den position som musen markerat. Den med musen markerade delens position och radnummer sparas undan. 2. Varje rad i exempelutskriften söks igenom. Först undersöks om radens längd är minst lika lång som den sökta positionen. 3. Undersök om den markerade texten och dess position matchar på motsvarande position i raden. Om så är fallet, spara undan radens y-position i gruppobjektet. Utdata blir alla undansparade y-positioner tillsammans med gruppens antal rader används för att räkna ut var rektanglarna ska ritas ut. För fälten räknas vilken rad i gruppen det befinner sig på fram genom att fältets radnummer dras av från gruppens radnummer som finns lagrad i gruppobjektet Layoutapplikationen I Layoutapplikationen sätts positioner och storlekar ut på fält och grupper. Nya fält kan läggas till och alla fält kan ändras när det gäller typsnitt och färger. Se kap 7 Resultat. För att kunna stryka under text i JTextField 9 skapades en underklass, där en ritfunktion lades till. Funktionen ritar ut en linje under texten, där linjens bredd och position räknas fram med hjälp av textens storlek. Gruppernas storlek kan justeras genom att man med musens hjälp flyttar en horisontell linje. En grupps linje är den linje som ligger under gruppen, och andra gruppers storlek skall inte påverkas. En underklass till JPanel 9 skapades, dels för att kunna rita linjer och figurer, och dels för att lagra gruppens höjd. Denna höjd hämtas och ändras vid storleksändring på någon av grupperna. 6.2 Model-View-Controller Applikationerna har implementerats med MVC 2 (Model-View-Controller). MVC är en user-interface design som härstammar från Smalltalk. Med hjälp av MVC delas 9 Suns java, Sidan 14 (27)

15 applikationens logiska delar upp. Det innebär att det finns klasser som hanterar datan, Model, och det finns klasser som har hand om presentationen av användargränssnittet, View. Klasser som har hand om kontrollerna, tangenttryck och mushändelser är implementerade som innerklasser i de modell-klasser där de används. Detta är inte riktigt enligt MVCstandard, men är implementerat enligt Learning Java 2. Bild 4 Diagram över Model View - Controller 2 Learning Java 2002, Patrick Niemeyer och Jonathan Knudsen, O Reilly Sidan 15 (27)

16 7 Resultat 7.1 Definitionsapplikationen Med definitionsapplikationen definieras grupper (den streckade pilen i bild 5 pekar på en grupp) och fält (den heldragna pilen i bild 5 pekar på ett fält) upp. I applikationen laddas en exempelutskrift på en rapport genererad från dagens system (se bild 5). En grupp definieras upp genom att i gruppdialogen ange ett namn på gruppen och en eller två referenspunkter som skall ingå. Med hjälp av att välja om referenspunkterna ska eller inte ska matcha och med ett logiskt val, AND eller OR, mellan punkterna kan en grupp skapas. Varje referenspunkt sätts med hjälp av musen som markerar en bit text som är speciell för just den gruppen. I bild 5, högst upp, är ett huvud definierat där texten SID och : på översta raden är markerad. Dessutom anges hur många rader en grupp ska innehålla, i gruppen huvud är antalet rader 5. Fält markeras inom en grupp och namnges via fältdialogen. Ett fält innehåller bara en rad och fältets radnummer i gruppen räknas fram automatiskt. Bild 5 Definitionsapplikationen med grupper och fält definierade När hela exempelutskriften är definierad sparas de olika variablerna undan i en tabbseparerad textfil, där först en grupps variabler står och sedan följs av de fält som finns i gruppen. Varje variabel är separerad med tabulator och första bokstaven indikerar om det är en grupp eller ett fält Sidan 16 (27)

17 7.2 Layoutapplikationen I layoutapplikationen läses en definitionsfil in. Här ändras gruppernas storlek och datafälten flyttas och formateras med hjälp av dialogfönster. Det går även att lägga till andra fält och figurer. Fälten kan få bakgrundsfärg, ramar och olika storlekar. Texten i fälten kan ändra typografi och färg. Bild 6 är det färdiga resultatet från den definitionsfil som skapades av de definitioner som förekommer i bild 5. Parametrar som olika marginaler samt liggande eller stående A4 väljs också. Bild 6 Layoutapplikationen med färdigställd layout När layouten är klar sparas de olika variablerna som beskriver den i en tabbseparerad textfil. I filen står först parametrarna, därefter kommer gruppens variabler, sedan de olika fälten, med det data som hör dit och eventuella figurer. Varje rad börjar med en bokstav som talar om vad det är för typ som beskrivs Sidan 17 (27)

18 8 Resultatdiskussion (tolkning) Vad blev till slut resultatet av detta examensarbete? För att undersöka hur lyckat resultatet har blivit kan uppdragsspecifikationen jämföras mot det verkliga resultatet. 8.1 Uppdragsspecifikation Att utreda möjligheterna att modernisera själva layouten på rapportutskrifterna. Utskrift måste kunna göras direkt till laserskrivare och som pdf-fil. Lösningen bör vara relativt enkel att implementera och val av teknisk plattform bör göras med hänsyn till befintlig kompetens i företaget. Då lösningen är tänkt att tillämpas hos ett stort antal kunder är det av betydelse att den inte bygger på någon produkt som måste licensieras per kund. I uppdraget ingår även att bygga en prototyp av den lösning som gemensamt med Kalin Setterberg Data AB 1 bedöms vara den bästa. Prototypen bör vara praktiskt körbar, men får innehålla begränsningar av olika slag. Ett exempel på begränsning är att prototypen inte behöver kunna hantera alla typer av rapporter, men det bör i så fall finnas någon form av skiss på lösning för övriga typer. Om projektet bedöms vara för omfattande kan vi programmera vissa delar, men det kan förmodligen inte ske förrän efter uppdragets slut. De delar vi programmerar bör därför vara så väl avgränsade att examensarbetet kan avslutas utan dem. 8.2 Jämförelse mellan uppdragsspecifikation och resultat Vid en genomgång av uppdragsspecifikationen visar det sig att de punkter som är nämnda också har realiserats. Möjligheterna och tillvägagångssättet för att utveckla och modernisera utskrifterna har utretts och har gett upphov till två verktyg som tillsammans både kan typografera och färgsätta utskrifterna från systemet Marathon. Dock har, enligt specifikationen, arbetet avgränsats så att den delen som skall ligga på servern, runtime - delen, lyfts ur och ska programmeras av Kalin Setterberg Data AB 1. Vissa justeringar har gjorts för att det skall underlätta för Kalin Setterberg Data AB när serverdelen programmeras. Till exempel sparas alla objekt ner som utskrivna i en textfil. Detta gör att vid inläsning till layoutapplikationen måste en parser programmeras. Det hade varit bättre att spara ned objekten direkt på en binär fil istället. Prototyperna har utvecklats i Java för att det finns kompetens inom det språket på Kalin Setterberg Data AB. 1 Kalin Setterberg Data AB, Sidan 18 (27)

19 9 Sammanfattning med slutsatser Sammanfattningsvis kan sägas att modernisering av utskrifter kan göras på en mängd olika sätt. I det här examensarbetet har valts en metod att genomföra detta utan att påverka befintlig programlogik i affärssystemet Marathon. Två verktyg har tagits fram, ett förr att definiera upp utskriften och ett för själva layouten av den samma. Då systemet består av över tvåhundra program och alla har sin egen rapportering, har verktygen tagits fram för att underlätta arbetet vid moderniseringen av dessa. En vidareutveckling vore att förfina verktygen ytterligare, så att de skulle bli ännu mer lätthanterliga. Det skulle kunna göras med olika begränsningar vid flyttning av komponenter och med att lägga på ett raster så att förflyttning bara kunde göras i en riktning i taget. Om verktyget gjordes tillräckligt användarvänligt skulle Kalin Setterberg Data AB:s kunder själva kunna justera sina utskrifter efter viss utbildning Sidan 19 (27)

20 10 Källförteckning Tryckta källor Niemeyer, P.; Knudsen, J., Learning Java, O Reilly, Kalifornien, 2002, 2:a utgåvan. Geary, D, graphic Java, Mastering the JFC, Sun Microsystem Press, Kalifornien, 1999, 3:e utgåvan. Walsh, A.; Couch, J.; Steinberg, D., Java 2, Bibeln, IDG AB, Stockholm, Appelkrans, M.; Åbom, C., OOS/UML, Studentlitteratur, Lund, Reed, P., Developing applications with Java and UML,Addison-Wesley, Elektroniska källor Kalin Setterberg Data AB. (tillgänglig ) AcuCorp Inc. (tillgänglig ) The Apache Software Foundation. (tillgänglig ) GNU projekt. (tillgänglig ) Textpad, the texteditor for Windows (tillgänglig ) Unified modeling language. (tillgänglig ) Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) ver (tillgänglig ) Muntliga källor Reine Bergström, lärare, KTH, Gunnar Weiner, Chef programmeringsgruppen, Kalin Setterberg Data AB, Sidan 20 (27)

21 11 Bilagor 11.1 Förstudie Förstudie av tre olika sätt att lösa uppgiften 1. Hur formas utskrifterna i dag? Idag genereras utskrifterna direkt på servern med hjälp acucobol. Varje program består av urvalslogik och layout tätt tillsammans. Det finns 200 program i Marathon systemet och alla har sin egen rapportutskrift. Det bästa sättet rent tekniskt vore att man gick in i källkoden och formaterar om definitionen och layouten för varje programs rapportutskrift. Detta skulle göras med hjälp av verktyget ACUCOBOL- GT som har används för all COBOL programmering. ACUCOBOL-GT är ett ANSI 1985 kompatibelt utvecklingssystem. Program som är kompilerade för maskinoberoende objektskod kan exekveras på över 600 plattformer utan att behövas kompileras igen. ACUCOBOL-GT kan även generera objektskod enbart för Intel och Sparc processorer. Dessa två olika kompilerade objektskoder kan blandas inom samma applikation för att optimera prestandan för den fullständiga applikationen. Fördelar: Rent tekniskt den enklaste lösningen då inga extra paket behövs på servern. Nackdelar: Riskabelt då man måste gå in i logiken och ändra. Väldigt tidskrävande då det rör sig om 200 program som skall ändras och kompileras om Sidan 21 (27)

22 2. Verktyg för formatering av utskrifter Två applikationer skapas. En applikation som sätter upp definitionen av rapporten och som genererar en definitionsfil. Den andra applikationen sätter upp själva layouten och skapar en layoutfil. Detta görs via ett grafiskt användargränssnitt. För varje rapportutskrift laddas en exempelfil på hur utskriften ser ut i dag. Applikationerna skrivs i Java, dels för att det har en bättre felhantering och dels för att Kalin Setterberg Data AB använder Java för övrig utveckling av applikationer till systemet. På servern läggs ytterligare ett paket på som tar hand om dessa två filer och med hjälp av Groff omvandlar den nuvarande utskriften enligt informationen i filerna. Paketet skickar sedan den nya utskriften vidare ut ur systemet. Windows Linux Marathon Marathon Gammal utskrift Layoutprogram Definitionsfil Definitionsfil Runtime Exempelutskrift Definitionsprogram Ny utskrift Layoutfil Layoutfil Schematisk beskrivning av lösningsförslaget Fördelar: Det är säkert och tidsbesparande för utvecklarna. All programlogik finns kvar. Ekonomiskt, då det inte krävs några nya licenser. Applikationerna gör så att det arbetet kan göras av vem som helst inom företaget, när programmerarna har gjort lösningen på servern. Nackdelar: Ytterligare ett paket läggs på servern. Utskrifter genereras för att sedan omvandlas en gång till Sidan 22 (27)

23 3. En SQL lösning ovanpå DB Hos klienten skapas en rapportgenerator, en applikation som skapar generella rapporter utifrån SQL (Structured Query Language). Rapportgeneratorn kan antingen programmeras eller köpas färdig. 3.1 AcuODBC Ett sätt att göra om utskrifterna är att lägga på AcuODBC på servern. Den är baserad på Microsoft Open Database Connectivety (ODBC) standard. AcuODBC är en ODBC driver för ACUCOBOL-GT datafiler och dess jobb är att ta emot SQL-frågor från applikationer och översätta dem till COBOL I/O. AcuODBC översätter sedan resultatdatat och skickar det tillbaka till applikationen. Ett problem är att AcuODBC endast kan kommunicera med windowsapplikationer och då klientsidan består av både windows och Macstationer går inte denna lösning att genomföra i dagsläget Acu4GL För att lösa problemet med att AcuODBC endast kan kommunicera med windowsapplikationer, måste ett plattformsoberoende hos klienten och rapportgeneratorn skapas. Detta görs genom att man dels programmerar översättningstabeller och installerar Acu4GL på servern. Dessutom installeras en SQLserver istället för den fildatabas som finns idag. Acu4GL genererar SQL-frågor baserade på COBOL I/O och programmets nuvarande tillstånd. Frågorna skickas till databasen. Efter att frågorna är exekverade skickar databasen tillbaka resultatet till Acu4GL som skapar COBOL kod returnerar det till programmet Sidan 23 (27)

24 Fördelar: Ett effektivt sätt, dessutom uppgraderas systemet till en riktig databas i stället för AcuCobol-GTs fildatabas. Nackdelar: Då Kalin Setterberg Data AB har cirka 330 kunder skulle det bli väldigt kostsamt med licenser för Acu4GL. Acu4GL stöder inte någon licensfri databas av typen mysql och Postgree Sidan 24 (27)

25 11.2 Klassdiagram Definition Sidan 25 (27)

26 Layout Sidan 26 (27)

27 11.3 Tidsplan Förundersökning Systemet Marathon Framtagande av verktyg Prototyp Utförande Testning Rapport Inledning, bakgrund, syfte, mål Metodbeskrivning Genomförande Resultat, Resultatdiskussion Sammanfattning, Sammandrag Färdigställande Presentation Powerpoint Poster v.11 v.12 v.13v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v Sidan 27 (27)

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C#

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C# Introduktion till C# Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt innehåll i

Läs mer

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas.

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas. Eclipse Avsikt Att bekanta dig med Eclipse programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av Eclipse 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till byte-kod

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Fyra i rad Javaprojekt inom TDDC32

Fyra i rad Javaprojekt inom TDDC32 Fyra i rad Javaprojekt inom TDDC32 Analys och design-dokument Version 2.0 Datum 2008-05-19 Dokumentnummer 20080303 Sammanfattning Detta är analys och design-dokumentet för programmet Fyra i rad. Fyra i

Läs mer

JavaRats. Kravspecifikation. Version 1.1. Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se. Marcus Widblom marwi026@student.liu.se. Senast ändrad: 13 / 05 / 08

JavaRats. Kravspecifikation. Version 1.1. Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se. Marcus Widblom marwi026@student.liu.se. Senast ändrad: 13 / 05 / 08 JavaRats Kravspecifikation Version 1.1 Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se Marcus Widblom marwi026@student.liu.se Senast ändrad: 13 / 05 / 08 Sammanfattning Kravspecifikationen för JavaRats har skrivit

Läs mer

Webservice & ERP-Integration Rapport

Webservice & ERP-Integration Rapport Webservice & ERP-Integration Rapport Hardwood AB Mustafa Lazem 930916-9713 Jonas Ahrne 920325-0379 Hasan Nerjovaj 940130-7195 Stefan Liden 920628-0639 2014-05-18 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte... 2 Projektbeskrivning...

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på layout, ett GUI-baserat program Frågor

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på layout, ett GUI-baserat program Frågor TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5 Laboration 4 Lådplanering Exempel på layout, ett GUI-baserat program Frågor 1 Laboration 5 - Introduktion Syfte: Öva på självständig

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning.

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Klient/server Översikt Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft Microsoft webbtekniker. ASP.NET. Klientsidan. Internet Information Server.

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på grafik, ett avancerat program Frågor

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på grafik, ett avancerat program Frågor TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5 Laboration 4 Lådplanering Exempel på grafik, ett avancerat program Frågor 1 Laboration 4 - Introduktion Syfte: Öva på självständig problemlösning

Läs mer

Kursplan. IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level

Kursplan. IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level Kursplan IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT

TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT I denna tutorial lär vi oss att använda klasser och objekt samt hur vi bygger en enkel applikation kring dessa. I tutorialen kommer det finnas en mängd kod som du antingen kan

Läs mer

Programmering B med Visual C++ 2008

Programmering B med Visual C++ 2008 Programmering B med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Repetition och lite nytt...5 I detta kapitel... 5 Programexekvering... 5 Loop... 5 Källkod... 6 Verktyg... 6 Säkerhetskopiera... 6 Öppna, kompilera,

Läs mer

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller Android enhet. För Android användaren finns möjligheten att öka batteritiden genom att stänga ner resurser som inte används.

Läs mer

INNEHÅLL. Konfigurering av SQL Server. Egenskaper Kommunikationsprotokoll

INNEHÅLL. Konfigurering av SQL Server. Egenskaper Kommunikationsprotokoll INNEHÅLL Konfigurering av SQL Server Egenskaper Kommunikationsprotokoll 1 KONFIGURERING AV SQL SERVER SQL Server är nästan självkonfigurerande. Minne, anslutningar och buffrar hanteras dynamiskt. Man kan

Läs mer

Innehåll. MySQL Grundkurs

Innehåll. MySQL Grundkurs MySQL Grundkurs Copyright 2014 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till databaser Installera MySQL lokalt Webbserverprogrampaket (XAMPP) Introduktion till phpmyadmin

Läs mer

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA... INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...6 2 (6) 2D1954 Programutvecklingsprojekt vt 2003 Installation

Läs mer

TUTORIAL: SAMLING & KONSOLL

TUTORIAL: SAMLING & KONSOLL TUTORIAL: SAMLING & KONSOLL Denna tutorial är en fortsättning på den tutorial där vi skapade klassen Car och sedan objekt av denna klass. Vi skall nu lära oss att lagra dessa objekt i en samling och även

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Föreläsning 1. Presentation av kursen Vad är programmering? Lite om java och utvecklingsmiljöer Aktivitetsdiagram Ett första program

Föreläsning 1. Presentation av kursen Vad är programmering? Lite om java och utvecklingsmiljöer Aktivitetsdiagram Ett första program Föreläsning 1 Presentation av kursen Vad är programmering? Lite om java och utvecklingsmiljöer Aktivitetsdiagram Ett första program Deitel: 1.1-1.9, 2.1-2.3 DA101A Programmering Programmering, DA101A Kursansvarig:

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Model View Controller. Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016

Model View Controller. Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 Model View Controller Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 Model View Controller Model View Controller (MVC) är ett design pattern (architectural pattern) som är väldigt

Läs mer

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Swedbank Mobile Loadtesting LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Bakgrund Mission: Prestandatesta mobilt backend Typ: RESTful tjänst Underlag: Dokumenterat URI och API (Uniform Resource Identifier, Application

Läs mer

Kurs-PM fo r HI1027, Objektorienterad programmering, period 1 HT15

Kurs-PM fo r HI1027, Objektorienterad programmering, period 1 HT15 Kurs-PM fo r HI1027, Objektorienterad programmering, period 1 HT15 Aktuell kursplan finns på studentwebben, http://www.kth.se/student/kurser/kurs/hi1027. Lärare och examinator Anders Lindström, anders.lindstrom@sth.kth.se,

Läs mer

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster NetBeans 7 Avsikt Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av NetBeans 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP.

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP. Laboration 1 Översikt 1. Att komma igång med laborationsmiljön a. installera Aptana Studio 3 b. Installera EasyPHP 2. Testa lite programmering a. Testa enkla uppgifter b. Testa automatiskt 3. Skapa inloggningsformulär

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

ID1004 Laboration 3, 5-6 November 2012

ID1004 Laboration 3, 5-6 November 2012 18-okt-2012/FK ID1004 Laboration 3, 5-6 November 2012 Labben bör göras individuellt. Beräknad tid ca 2 timmar. Instruktionen antar att labben utförs i datasal, med hjälp av den integrerade utvecklingsmiljön

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system 1(6) Handläggare, titel, telefon Katarina Westmar 011-151019 2012-01-17 Version Pa4 Godkänt av Mikael Daremo Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system Innehållsförteckning 1. Beskrivning av Norrköpings

Läs mer

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Java Sida 1 av 1

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Java Sida 1 av 1 Java Sida 1 av 1 Java Mål och Syfte Målet med denna kurs i Java är att du direkt efteråt ska kunna börja utveckla dina första Javaapplikationer. Kursen ger dig många konkreta exempel på hur detta effektiva

Läs mer

CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas.

CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas. Examensarbete CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas. David Strömbom 2011-05-20 Ämne: Datavetenskap Nivå: B Kurskod: 1DV40E Abstrakt Denna rapport fokuserar på att undersöka några

Läs mer

Universe Engine Rapport

Universe Engine Rapport 1 Universe Engine Rapport Alexander Mennborg 2017-05-08 2 Inledning I denna rapport diskuteras utvecklingsprocessen till projektet Universe Engine. Denna diskussion omfattar hela utveckling från starten

Läs mer

Snake App Rapport - Snake App Rapport Utskriven/PDF Export: 2011-10-17 Copyright 2011 - Version 1.2 Sidan 1 av 9.

Snake App Rapport - Snake App Rapport Utskriven/PDF Export: 2011-10-17 Copyright 2011 - Version 1.2 Sidan 1 av 9. Snake App Rapport - Snake App Rapport Utskriven/PDF Export: 20-0-7 Copyright 20 - Version.2 Sidan av 9 Snake App Rapport DAT255 - Software engineering project Jesper Sjövall Martin Sonesson Alesandro Sanchez

Läs mer

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter. v.2 Compact talk Programvaran som integrerar Compact Hissautomater med överliggande system Compact Talk gör det enkelt att till låg kostnad integrera Compact Hissautomater med ett överliggande system som

Läs mer

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

Föreläsning 2. Objektorienterad analys och design. Analys: att modellera världen. Design: att strukturera program.

Föreläsning 2. Objektorienterad analys och design. Analys: att modellera världen. Design: att strukturera program. Föreläsning 2 Objektorienterad analys och design. Analys: att modellera världen. Design: att strukturera program. Vår process Kravbeskrivning (3 dagar). Enkel form av användningsfall (use cases). Analys

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

System arbetssystem informationssystem

System arbetssystem informationssystem System arbetssystem informationssystem Vad är ett system? Exempel - Matsmältningssystemet - Immunförsvaret - Ett hemelektroniksystem -En skola System - definition Ett system är en uppsättning interagerande

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 6 23 nov 2015

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 6 23 nov 2015 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 6 23 nov 2015 Designmönster Färdiga "recept" för att lösa (del-)problem i struktureringen av ens program Mönster kan beskriva små komponenter eller stora

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

Inkapsling (encapsulation)

Inkapsling (encapsulation) UML UML är en standard för att dokumentera och visualisera sina tankar och beslut under analys och design. Att lära sig allt om UML får inte plats i den här kursen, men vi kommer lära oss vissa delar.

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java I

Objektorienterad programmering i Java I Laboration 0 Objektorienterad programmering i Java I Uppgifter: 2 Beräknad tid: ca 2 3 timmar Att läsa: sidan 45 52 Syfte: Att ladda hem och installera utvecklingsmiljön Att skriva ditt första Javaprogram

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Handbok Simond. Peter H. Grasch

Handbok Simond. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda Simond 7 2.1 Användarinställning.................................... 7 2.2 Nätverksinställning..................................... 9 2.3 Inställning

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Introduktion till Entity Framework och LINQ. Källa och läs mer https://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937709.aspx

Introduktion till Entity Framework och LINQ. Källa och läs mer https://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937709.aspx Introduktion till Entity Framework och LINQ Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Vad är Entity Framework? The Microsoft ADO.NET Entity Framework is an Object/Relational Mapping

Läs mer

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002 Systemarkitekt/systemutvecklare Trevor Lyall arbetar som systemarkitekt och senior systemutvecklare. Han har en lång och bred erfarenhet av projekt inom flera olika branscher. Med sitt djupa intresse för

Läs mer

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Magnus Timner Transcendent Group Olov Mattsson Know IT Krav Testning Microsoft Team System Arkitektur Bygga Kodning Vinn en XBOX 360 Elite Alla

Läs mer

Mjukvaruprojekt Onlinebooks

Mjukvaruprojekt Onlinebooks Mjukvaruprojekt Onlinebooks Jakob Månsson 6/7-2010 Jm22gn@student.lnu.se Abstrakt Denna rapport handlar om hur jag gick tillväga när jag gjorde mitt projekt. Vilka problem som man har stött på under vägen

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013 Juridisk Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, Kalifornien

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

SQLs delar. Idag. Att utplåna en databas. Skapa en databas

SQLs delar. Idag. Att utplåna en databas. Skapa en databas Idag SQLs delar Hur skapar vi och underhåller en databas? Hur skapar man tabeller? Hur får man in data i tabellerna? Hur ändrar man innehållet i en tabell? Index? Vad är det och varför behövs de? Behöver

Läs mer

Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd

Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd Grupp 11 Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson 2003-10-10 Göteborg, Chalmers/GU Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SYFTE...3 3. METOD...3

Läs mer

4 grundregler. Minneshantering. Problemet. Windows minkrav

4 grundregler. Minneshantering. Problemet. Windows minkrav 4 grundregler 1. Man kan aldrig få för mycket minne 2. Minnet kan aldrig bli för snabbt Minneshantering 3. Minne kan aldrig bli för billigt 4. Programmens storlek ökar fortare än minnet i datorerna (känns

Läs mer

Redogörelse för utvecklingsprocessen av spelet The Legend of Chalmers

Redogörelse för utvecklingsprocessen av spelet The Legend of Chalmers Redogörelse för utvecklingsprocessen av spelet The Legend of Chalmers Ett projekt i kursen TDA367 Objektorienterat programmeringsprojekt och LSP310 Kommunikation och ingenjörskompetens Maxim Goretskyy

Läs mer

Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Stefan Berglund och Per Kvarnbrink. Laboration: Flerskiktade applikationer

Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Stefan Berglund och Per Kvarnbrink. Laboration: Flerskiktade applikationer Institutionen för 2014-11-17 Tillämpad fysik och elektronik Stefan Berglund och Per Kvarnbrink Laboration: Flerskiktade applikationer Målsättning Syftet med denna laboration är att ge den studerande kunskap

Läs mer

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011 Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Agenda Formulärdesign Förbättra användarvänlighet För systemadministratören Tips vid sökning Nätverkskonfigurering Säkerhet

Läs mer

Komma igång med Adobe Presenter ver.7

Komma igång med Adobe Presenter ver.7 Komma igång med Adobe Presenter ver.7 (Adobes guide med tillägg av Tove Forslund, Lärcentret 7.2.2009) Adobe Presenter Presenter gör det möjligt att förbättra dina presentationer genom att Banda in eller

Läs mer

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels D E M O manual produced by Tony Åström Production / tonyastrom.com Nu är det enkelt att komma igång med vårt nya Hissdesignprogram! Hissdesignprogrammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både

Läs mer

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Objekt-orienterad utveckling Saker man vill uppnå: Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 16 mars 2005 en systematisk metod för att gå från problembeskrivning till färdigt

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Skriven av Michael Andersson Introduktion Programmering I högnivåspråk fokuserar på själv problemet (algoritmen) istället

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A och PBS Webb Version 1.0 - (141014) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning

Läs mer

Det finns en handledning till kortet på hemsidan. AVR STK500.

Det finns en handledning till kortet på hemsidan. AVR STK500. Laboration 1 (ver 1) Uppgifter: AVR Studio 4.lnk Bli bekant med utvecklingskortet, och AVR studio. Skriva in program för binärräknare. Simulera detta samt ladda ner det till kortet. Förse ovanstående program

Läs mer

Interaktiva applikationer för dator (WPF) och web (Silverlight) Grafisk utvecklingsmiljö. Hela produktioner: design, layout, animationer, skins, etc.

Interaktiva applikationer för dator (WPF) och web (Silverlight) Grafisk utvecklingsmiljö. Hela produktioner: design, layout, animationer, skins, etc. Microsoft Expression Blend + Sketch Flow Microsoft Expression Blend + Sketch Flow Grafisk utvecklingsmiljö Interaktiva applikationer för dator (WPF) och web (Silverlight) Färdiga byggstenar Hela produktioner:

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer