Integrerade affärssystem och affärsprocesser Planering av nätbaserad undervisning och utvärdering, LIN1 P. Hirkman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrerade affärssystem och affärsprocesser Planering av nätbaserad undervisning och utvärdering, LIN1 P. Hirkman"

Transkript

1 Integrerade affärssystem och affärsprocesser Planering av nätbaserad undervisning och utvärdering, LIN1 P. Hirkman Denna rapport innehåller kursplanen för kursen Integrerade affärssystem och affärsprocesser (5 sp) för läsåret I introduktionen beskrivs planeringens mål både allmänt och speciellt med tanke på nätets roll i kursutvecklingen. Planen börjar med resultatet av förplaneringen och fortsätter med helhetsplaneringen för kursens innehåll. I avsnitt 3 presenteras tankar kring produktion av materialet medan kursens genomförande planeras i avsnitt 4 och 5 (den didaktiska planen och utvärderingsplanen). Till slut sammanfattas dessa delplaner till en kursplan. Kursen Integrerade affärssystem och affärsprocesser planeras till en mera dynamisk kurs vars varierande arbetsmetoder bidrar till att genom kursdeltagarnas aktiva och entusiastiska engagemang kursens innehållsmässiga lärandemål uppnås. Kursen ska också förse kursdeltagarna med sådana färdigheter för arbetslivet som kanske inte direkt är relaterade till kursens egentliga innehåll (dessa kunde kort och fult beskrivas som konsultfärdigheter ). I sin nuvarande form innehåller kursen i princip en teoridel med föreläsningar och tentamen samt en övningsdel med datorövningar i klass och relaterade hemuppgifter (två tillämpningar, två uppgifter). Nätet har nu använts som en kanal för materialdistribution: från lärare till studerande tidtabell och föreläsningsmaterial, uppgiftsbeskrivningar och tilläggsläsning; från studerande till lärare svar på hemuppgifterna. Någon stor omvandling i nätets roll har inte planerats eftersom närstudierna kommer att utgöra en väsentlig del av kursen även i fortsättningen. Målet är snarare att förstärka nätets ställning som kursens ryggrad: när antalet olika aktiviteter ökar, blir kurssidans roll som kursens ryggrad ännu viktigare. Också samarbetsmöjligheterna för studerande ska tillsättas på nätet. Informationen och innehållet på Moodle kommer att utgöra både den kronologiska och logiska röda tråden: Moodle ska stöda skapandet av de samband mellan kursens olika beståndsdelar som behövs för en helhetsbild över kursen. 1. Analys och pedagogisk planering Kursens syfte enligt studiehandboken är att bekanta kursdeltagarna med integrerade affärssystem (ERP-system) och deras implementering. Målet är också att presentera olika affärsprocessrelaterade metoder och tekniker samt att ge kursdeltagarna insikter om hur ERPsystem ger möjlighet att automatisera, strömlinjeforma, förändra och styra företagets affärsprocesser. Kursens praktiska del är organiserad kring två IT-verktyg (SAP och ARIS). Målgruppen för kursen är väldigt heterogen: - studerande i informationssystem (ämnesstudier inom EK-examen) - industriell ekonomi (ämnesstudier inom TkK-examen) - datateknik (inom ett biämne för TkK-examen), - informationsbehandling (inom ett biämne för FK-examen) - företagsekonomi (inom ett biämne för EK-examen) 1

2 De studerande inom målgruppen studerar heltid för grundexamen och har både goda tekniska färdigheter och förutsättningar. P.g.a. heterogeniteten hos gruppen kan förkunskaperna, inlärningsstilarna och förväntningarna vara väldigt olika hos kursdeltagarna. Antalet studerande på kursen har varit ungefär 20. Under läsåret pågår kursen perioderna III och IV. Pedagogiska metoder har övervägts speciellt utgående från tre utmaningar för kursen. Konstruktivismen kändes som det naturliga närmandesättet i början av kursen. Tanken om inlärning som aktivt tänkande / dynamisk konstruktion av kunskap passar in i det aktuella sammanhanget (en kurs i informationssystem) där en utmaning är att sätta saker i en kontext som man ofta inte har upplevt i praktiken (gäller speciellt 1-3 årets studerande; ämnet informationssystem ofta lättare för vuxenstuderande). Den andra utmaningen är inte unikt för denna kurs kursdeltagarnas olika inlärningsstilar. Planen försöker beakta detta mera utgående från Kolbs inlärningsförlopp (känna, se, tänka, göra) än från individuella krav på kursmaterialets format (t.ex. texter versus audiovisuellt material). Trots att kursdeltagarna ofta inte själv har stött på de problem som kursen beskriver kan erfarenhetsbaserad inlärning beaktas i blandningen av kursens pedagogiska metoder: eftersom kursens innehåll är starkt kopplad både till konkreta utmaningar som alla företag har med informationssystem och till konkreta övningar med två i affärsvärlden populära informationssystem är det möjligt att simulera problemen och lösningarna. Den tredje viktiga svårigheten med kursen är att utöver kursens granulerade innehåll är den också starkt kopplad och beroende av andra kurser och ämnen (t.ex. logistik, projektledning); en viktig lärdom som studerande borde kunna ta med sig från kursen är hur allt hänger ihop och hur bred palett av olika färdigheter behövs. Utmaningen beaktas genom att inte glömma bort balansen i den didaktiska triangeln. Den pedagogiska idén för kursen består alltså av socialkonstruktivism och det erfarenhetsbaserade angreppssättet. Den pedagogiska idén har tillämpats i valet av arbetsmetoder för den didaktiska planen. 2. Kursens innehåll Kärnstoffsanalys must know should know good to know Teori (vetenskapligt) AFFÄRSPROCESSER (ap) - analys av ap - modellering av ap - styrning av ap - ap-mål och mått AFFÄRSSYSTEM - koncept och egenskaper - anskaffning: faktorer - implementering: faktorer RELATIONEN mellan affärsprocesser och system - BPX - AP: standarder och utlokalisering - Integrerade akronymer - Relation till typiska IS-frågor - 6σ och dyl. - Känna igen klassiker (name-dropping?) - Konsultbranschens särdrag (för en uppdragsgivare) - Upphandlingsguiden 2

3 Praktik (yrkesmässigt) AFFÄRSPROCESSER analys och modellering av ap (grunder i ARIS) affärsprocessarkitektur i det stora AFFÄRSSYSTEM allmän uppfattning om användning (SAP) anskaffning: tekniker implementering: tekniker Önskade förkunskaper: - investerings- /kostnadskalkylering - datamodellering - debet/kredit - projektledning - riskanalys Mera ARIS Mera SAP 3. Plan för produktion av kursmaterialet Kursmaterialet består av anvisningar, föreläsningsmaterial, artiklar, kursböcker, hemuppgifter, övningsuppgifter och tilläggsmaterial. Material Beskrivning Distribution Finns? Information och strukturen av kurssidan, tidtabell, via Moodle Ska produceras själv anvisningar instruktioner Närstudiematerial ( teori ) föreläsningsmaterial (både via Moodle lärarens diabilder och material som skapats av studerande och delges till alla) Finns, omarbetas lite (själv); Produceras under kursens lopp av kursdeltagarna och sammanfattas av läraren Hemuppgifter uppgiftsbeskrivningar, lärarens via Moodle Ska produceras själv kommentarer om/när aktuellt (formuleringar från pedagogikkurser och Lärcentret utnyttjas i tillämpliga delar) Övningsuppgifter en del på Moodle, en del Finns i klass delas ut under sessionen Valda artiklar länkar på Moodle, delas ut Finns under närstudierna när ändamålsenligt Kursböcker Harmon (2007) och Olson (2003) bibliotek / bokhandel Finns Tilläggsmaterial för good to know -saker (en stor del hänvisningar till andra kurser) via Moodle när möjligt Produceras själv + hänvisar till andras material + använder t.ex. existerande filmsnutt på nätet (finns från ERPleverantörer) En god grund för kursmaterialet finns redan färdigt. Läraren kommer att omarbeta det existerande materialet och ta hand om nyskapandet. Detta kommer att kräva en del tid för förhandsarbete trots att en del av materialet skapas av kursdeltagarna eller av läraren som kommentarer under kursens lopp. Materialinsamlingen och utarbetningen kommer att göras under höstens lopp (närmare arbetsplan skapas i samband med övrig tidsplanering för hösten). 4. Didaktisk plan Den didaktiska planen innehåller en lista över uppgifter/aktiveringar som används på kursen. Arbetsformerna har valts till listan med tanke på den pedagogiska idén samt kursens mål och innehåll (ändamålsenlighet och genomförbarhet). 3

4 En arbetsform som skulle passa perfekt på kursen med tanke på den pedagogiska idén är complex instruction. Trots detta har denna mångfacetterade samarbetsmetod inte inkluderats på listan: det har visat sig vara svårt att definiera en passlig big Q för denna kurs. Eftersom behovet finns och perspektiv kan identifieras kommer funderingen kring complex instruction dock ännu att fortsätta. Listan över valda arbetsmetoder har organiserats utgående från ordningen hos kärnstoffsanalysen och en preliminär kronologisk plan. Arbetsmetod Kort beskrivning I klass Hemma Kolb (1 Bloom (2 Arbetst. (3 Intro till kursen Förväntningar och mål Förkunskapsquiz Tidningsuppgift Isbrytare i klass + kursinformation i klass och på nätet+ förhandling om tidtabellen Kursdeltagarnas förväntningar och mål med kursen; en sammanfattning över dessa publiceras Lista över olika ämnesområden och tekniker; kursdeltagarna kan markera sin kunskapsnivå hos var och en; kursdeltagare hänvisas till tilläggsmaterialet enligt sina svar och uppmuntras starkt bekanta sig med det Hitta tre artiklar relaterade till affärsprocesser och/eller ERP under det senaste halvåret (dags-/veckotidningar) 4 X 1 X 1 X se T? 3 ARIS-lektioner+demo Affärsprocessmodellering osv. - teori och med ARIS X (se) K 6 ARIS-case Modellering av affärsprocess med ARIS på basis av givet case X göra T 20 Referatskrivning 1 Skriv en sammanfattning över affärsprocessmål och -mätning X tänka K 8 Referatskrivning 2 Skriv en one-pager om affärsprocesstyrning i ett företag: X tänka K 6 Snöboll+Workshop 1 Jämförelse (uppgifter och processer) på basis av kursboken Olika modelleringstekniker: grupper presenterar för varandra (förberedelser hemma som snöboll); läraren berättar om alternativa metoder för affärsprocessmodellering X X tänka K Lyssna på en videoföreläsning (företagsgäst om X se A 10 affärsprocessarkitektur) - Läs teorimaterial (om samma sak) - Jämför teorin med föreläsningens innehåll (rapport som one-pager) Workshop 2 BPX: ge listan över BPX till grupper; grupperna har X se S 2 brainstorming över betydelsen av var och en; varje grupp säljer två BPX-koncept till ett fiktivt företag genom en 5 minpresentation i klass; läraren kommenterar och lägger lite till mha en färdig diaserie Begreppskarta Kursdeltagarna skapar en karta över affärsprocesskoncept (kan X se F 2 lätt verka vara en röra ) i par; med några vägledande frågor Brainstorming + pres - Vad är integrerade affärssystem? X se K+ 2 - Fördelar/nackdelar med integrerade affärssystem? A SAP-intro Navigation och annat som man behöver veta för SAP cases X 2 SAP cases 1-3 SAP för produktionsplanering, kostnadskalkylering och logistik (i egen takt men med lärarens kommentarer vid vissa milstolpar) X göra T 10 Granska erfarenheter Fyra reflekterande frågor att besvara om SAP-cases X se A 2 Gästföreläsningar - ERP i ett familjeföretag X tänka K 4 - ERP-trender och berättelser ur det verkliga livet Debatt Förklara och diskutera om följande påstående: ERP är det X känna F 4 enda IS som behövs i ett företag (som bas kan användas gästföreläsningarna och läsmaterial) Lektioner Evaluering av ERP inkl. krav- och gapanalys X tänka 4 Offertbegäran Workshop 3 (generalisera) - Skapa offertbegäran för anskaffning av ERP (förutsätter bl.a. krav- och gapanalys) - Utvärdering i par (byt svar) - Kursdeltagarna delas in i grupper - Varje grupp läser sex givna cases och försöker hitta vanliga problem och risker i ERP-implementering ur cases - Presentationer (5 min per grupp) och diskussion - Läraren kommenterar och sammanfattar kort mha en teoribaserad diaserie X göra T+ V X tänka S 2 1 8

5 Egna tentfrågor Kursdeltagarna formulerar tentfrågor till materialet med hänsyn till både kursens officiella mål och sina egna förväntningar X se M 6 Debatt (med roller) ERP/BPR som ägg/höna X känna A 2 Självrättande test Alla tänkbara akronymer relaterade till kursen (på skojs skull; X se K 6 Uppslagsbok i wiki Valbar uppgift frivillig) Kursdeltagarna skapar tillsammans i wiki en uppslagsbok över centrala koncept (väljer själv vilka); frivillig (bonuspoäng) Olika alternativ för olika förkunskaper ( go to discomfort zone ) X tänka K 4 känna K/ T 1) Kolb(s inlärningsförlopp): känna = konkret erfarenhet/upplevelse; se = reflekterande observation; tänka = abstrakt tänkande; göra = aktivt experimenterande 2) Bloom(s taxonomi över kunskaper och intellektuella färdigheter): K- kunskap; F- förståelse; T- tillämpning; A- analys; S- syntes; V- värdering; M- metakognition 3) Antalet arbetstimmar gäller kursdeltagarnas arbetsmängd. Lärarens arbetsmängd inkluderas inte i denna plan (arbetsfördelningen mellan föreläsarna blir klart senare på hösten). Också användningen av sociala medier övervägts för denna kurs men utelämnades eftersom det ökar på variationen av uppgifterna till den grad att den blir för hög och denna typ av uppgifter är inte det mest ändamålsenliga för denna kurs. 5. Utvärderingsplan Kursplanen (inkl. mål, metoder och innehåll) utvärderas av planeraren själv och av kursansvarig professor. Under kursens lopp utvärderas kursen enbart av kursens föreläsare. Utvärdering av kursen efter kursen görs av tre parter. Kursdeltagarna skall fylla i en kursutvärdering på Moodle vid slutet av kursen om innehåll och metoder. Utvärderingen är en obligatorisk kursuppgift. Senast två veckor efter att 80% av kursdeltagarna har lämnat in en utvärdering, ger läraren respons (kommentarer, planer) på utvärderingen på Moodle (gemensamt för alla). Kursutvärderingsresultatet delges också till bl.a. studiechefen enligt fakultetens allmänna riktlinjer. Utöver utvärderingen från kursdeltagarna, beaktar läraren även självkritik (mål med denna plan jämfört med hur kursen gick enligt läraren och enligt kursutvärderingen). En tredje moment är diskussion med kollegor om god praxis och problematiska saker. Kursdeltagarnas inlärning utvärderas av kursdeltagarna själva (reflektionsövning vid slutet av kursen); läraren utvärderar inlärningen explicit enligt kursens examinationsschema. 5

6 6. Kursplan Innehåll Aktiviteter ~v ecka (Må, To) I klass Arbetsimmar v(itsord)/gk Respons (individuell/alla) Introduktion 6 Kursens mål, tidtabell, arbetsmetoder Introducerande lektion 3 x - - Förväntningar och mål 3 gk a Förkunskapsquiz gk - Tidningsuppgift 3-15 gk a Nästan allt om affärsprocesser 60 Affärsprocessmodellering osv. ARIS-lektioner+demo 3-4 x - - ARIS-case 4-6 v i Affärsprocessmål och - mätning Referatskrivning 1 7 gk a Affärsprocesstyrning Referatskrivning 2 8 v a Alternativa Snöboll+Workshop 1 modelleringstekniker 9 (x) gk a Affärsprocessarkitektur Jämförelse v i BPX Workshop 2 11 x gk (a) (sammanfattning) Begreppskarta -20 gk a Någonting om integrerade affärssystem 38 Integrerade affärssystem, fördelar/nackdelar Brainstorming + presentation SAP Övning i datorklass + tre cases + granska erfarenheter gk + v i ERP Gästföreläsningar + Debatt gk - Evaluering av ERP Lektioner x - - Offertbegäran för anskaffning av ERP v i/p ERP-implementering Workshop 3 17 x gk (a) Sammanfattning och tillägg 18 Egna tentfrågor -20 gk a Debatt (med roller) 18 x gk (a) Självrättande test (frivillig) -- - i Uppslagsbok i wiki; frivillig (bonuspoäng) -- b a Valbar förkunskapsuppgift -- - i LIN1 har erbjudit en god grund för denna plan genom att erbjuda olika teman kring och perspektiv till att undervisa. Men kursens lärare kommer att ha en utmaning i att hålla det hela ihop samt i att vara inspirerande både i klassrummet och på nätet någonting att fundera på i produktions- och realiseringsfasen av kursen. 6

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

MED HÖG KVALITET PÅ NÄTET HANDBOK I NÄTBASERAD UNDERVISNING FÖR UNIVERSITETSLÄRARE

MED HÖG KVALITET PÅ NÄTET HANDBOK I NÄTBASERAD UNDERVISNING FÖR UNIVERSITETSLÄRARE MED HÖG KVALITET PÅ NÄTET HANDBOK I NÄTBASERAD UNDERVISNING FÖR UNIVERSITETSLÄRARE ERIKA LÖFSTRÖM, KAISA KANERVA, LEENA TUUTTILA, ANU LEHTINEN OCH ANNE NEVGI Utvärderingsfas för inlärning Spelregler Almänna

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Matematikundervisningens innehåll Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Inger Eriksson och Viveca

Läs mer

METODIK FÖR ATT UTVECKLA KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE (CBLM) VER. 1.0 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA:

METODIK FÖR ATT UTVECKLA KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE (CBLM) VER. 1.0 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA: Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen En undersökning av spår efter lärares kompetensutveckling i studiecirkeln Stärk språket Stärk lärandet. Anna Norlin Persson Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser?

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? En utvecklingskonstruktivistisk studie av ledarskapsutbildning. Anneline Sander Konfliktlösning 60 p

Läs mer

Projekt som arbetsform B, 5 p

Projekt som arbetsform B, 5 p Projekt som arbetsform B, 5 p Project as a Working Method B, 5 credits Kurskod Feb 018 Studiehandledning för Internetkurs inom Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning (SNH) Tomas Danborg Maria Fregidou-Malama

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Homework assistance in upper secondary mathematics using the Internet Farzad Fakhim

Läs mer