En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem"

Transkript

1 Malmö högskola VT11 En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem A Study of Critical Success Factors during the Implementation Phase of ERP-systems Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp Examinator: Skribenter: Mårtensson, Kjell Myrup, Gustaf, Peterson Christian, Handledare: Holmberg, Leif

2 ABSTRACT Level: Title: Bachelor thesis in Business Administration, 15 credits. A Study of Critical Success Factors during the Implementation Phase of ERP-systems. Release: Authors: Supervisor: Examiner: Problem: Purpose: Method: Conclusion: Key words: Gustaf Myrup and Christian Peterson. Leif Holmberg. Kjell Mårtensson. Many ERP-implementation projects require more time and money than expected. Previous research has developed a framework consisting of several critical success factors that need to be considered during implementation projects. How well does the earlier developed theoretical picture of critical success factors align with the picture of several Swedish ERP-consultants today? To clarify if a previously developed framework of critical success factors are applicable to current ERP-implementation projects. A literature study was performed and followed by five qualitative semi structured interviews at five established Swedish ERPconsulting firms. The study noted several similarities between the theoretical framework and the opinions of the Swedish ERP-consultants. Areas such as project planning proved to be of vast importance. A few differences were also revealed, such as the great significance of having the time necessary as well as proper communication. ERP, ERP-system, critical success factors, ERP-consultant.

3 ABSTRAKT Nivå: Titel: Kandidatexamen i Företagsekonomi, 15 hp. En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem. Utgivningsår: Författare: Handledare: Examinator: Problem: Syfte: Metod: Slutsats: Nyckelord: Gustaf Myrup och Christian Peterson. Leif Holmberg. Kjell Mårtensson. Många ERP-implementeringsprojekt går över planerad budget och planerade tidsramar. Tidigare forskning har resulterat i ett ramverk av kritiska framgångsfaktorer som bör beaktas under ett implementeringsprojekt. Hur väl stämmer denna tidigare utvecklade teoretiska bild av kritiska framgångsfaktorer överens med svenska ERP-konsulters bild av implementeringsarbetet idag? Att klargöra om ett tidigare utvecklat ramverk av kritiska framgångsfaktorer är aktuellt för dagens ERP-implementeringar. En litteraturstudie utfördes och följdes av fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer på fem etablerade svenska ERPkonsultfirmor. Studien noterade flera likheter mellan det teoretiska ramverket samt uppfattningarna hos de svenska affärssystemskonsulterna. Områden som projektplanering ansågs vara av yttersta vikt. Ett antal skillnader upptäcktes också. Det ansågs kritiskt att personal har möjlighet att lägga ner den tid som behövs. Vidare ansågs god kommunikation vara en grundläggande komponent. ERP, affärssystem, kritiska framgångsfaktorer, affärssystemskonsult.

4 FÖRORD Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla de respondenter som assisterat oss under arbetets gång. Det var otroligt roligt att ni ställde upp. Vi hoppas att ni finner resultatet lika givande som vi gör, och önskar er alla lycka till framöver. Vidare så vill vi tacka vår handledare Leif Holmberg. Tack för dina synpunkter. Med vänliga hälsningar, Gustaf Myrup och Christian Peterson

5 Innehållsförteckning 1 INLEDNING PROBLEMDISKUSSION Problemformulering Frågeställning Syfte DISPOSITION METOD Val av ämne Insamlingsmetod Litteraturstudie Empirisk studie Tillvägagångssätt vid analys Reliabilitet och validitet Reflektion kring metodval TEORI Affärssystem Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem Företagsledningens funktion Engagemang och stöd Förståelse för strategiska mål Ledning av organisatorisk förändring Projektgruppen och dess funktion Projektgruppen Projektledning Projektets hjälte Förändring av affärsprocesser Utbildning och träning Korrekt data Prestandamätningar EMPIRISK ANALYS Företagsledningens funktion Engagemang och stöd Förståelse för strategiska mål Ledning av organisatorisk förändring Projektgruppen och dess funktion Projektledning Projektgruppen Projektets hjälte Förändring av affärsprocesser Utbildning och träning Korrekt data Prestandamätningar Kritiska faktorer som ej berörs i teoriavsnittet Tid Kommunikation Tecken på att branschen förändrats DISKUSSION SLUTSATS FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING KÄLLHÄNVISNING Bilaga 1. Intervjuguide

6 1 INLEDNING De flesta företag använder sig idag av någon form av datasystem för att hantera vardagliga sysslor såsom bokföring, kundregistrering eller lagerhantering. Det är en naturlig följd av ökad konkurrens, större tillgänglighet till IT och ett behov av att effektivisera verksamheten. Att dessa system ofta uppfattas som stora och komplicerade är också allmänt vedertaget och det finns hela yrkeskårer av datakonsulter, informationssystemskonsulter och affärssystemskonsulter som arbetar med att hjälpa företag att hantera dessa behov. Något som kanske inte är lika känt är att en stor andel av alla IT-projekt anses vara misslyckade med hänsyn till tid och budget (Aloimi, Dulmin & Mininno, 2007). Det genomförs en ansenlig mängd forskning kring vad detta kan bero på och det vi funnit när vi studerat denna forskning är att en stor del av problematiken härleds till själva implementeringsprocessen av systemen. Det vill säga att systemen inte installeras och förankras i företagen på ett tillfredställande sätt, vilket skapar förseningar och ökade omkostnader. När vi talar om implementeringsprocessen så kopplar denna mer specifikt an till vad som brukar benämnas affärssystem, på engelska kallat Enterprise Resource Planning (ERP 1 ). Ett affärssystem definieras som ett standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd och fyller minst två av ett företags informationsmässiga behov (Magnusson & Olsson, 2008), exempelvis lager- och personalhantering. Som nämnts tidigare relateras en stor del av problematiken till själva implementeringsprocessen av systemen. Tidigare studier pekar återkommande på ett antal kritiska framgångsfaktorer som företag behöver ta hänsyn till för att hantera denna problematik. När implementeringen sker är det dock ofta konsultorganisationer specialiserade på affärssystem som genomför den, även om företagen i fråga spelar en stor roll vid implementeringen. Det kan således vara intressant att undersöka hur väl det teoretiska ramverk som tidigare forskning beskriver stämmer överens med hur affärssystemskonsulter arbetar rent praktiskt. Denna studie genomfördes därmed i syfte att förtydliga implementeringsprocessen samt undersöka vikten av de framgångsfaktorer tidigare forskning beskriver. 1 Termerna affärssystem och ERP-system används i denna uppsats som synonymer, då även ERP-system är ett vedertaget begrepp i Sverige. 1

7 2 PROBLEMDISKUSSION Affärssystem började växa fram under 1970-talet och då först i form av informationssystem som behandlade materialhantering (Magnusson & Olsson, 2008). Dessa har sedan vidareutvecklats och kan idag hantera de flesta av ett företags informationsmässiga behov. Till exempel hanterar dagens affärssystem allt från försäljning, tillverkning och inköp till orderhantering, redovisning, kundhantering och personalhantering. (Ngai, Law & Wat, 2008) Affärssystem har vuxit i popularitet sedan mitten av 1990-talet och anses idag vara den ledande typen av informationssystem bland industriella företag (Soffer, Golany & Dori, 2005). Redan i början av 2000-talet använde de flesta av företagen på Fortune 500-listan 2 ERP-system (Lea, Gupta & Yu, 2003) och även en stor mängd medelstora företag hade infört eller planerade att införa ett affärssystem (Everdingen, Hillegersberg & Waarts, 2000; Mabert, Soni & Venkataramanan, 2001). Det finns många skäl till varför ett företag väljer att investera i ett affärssystem. Magnusson & Olsson (2008) nämner kostnadseffektivitet som ett exempel, där införandet av ett stort informationssystem istället för flera små leder till minskade driftskostnader. Andra motiv kan vara strävan efter standardisering av arbetsprocesser, viljan att genomföra en organisatorisk förändring, tillgången till best-practice eller tillgången till en djupare kunskapsbas (Light & Papazafeiropolou, 2004). Ett lyckat införande av ett affärssystem kan därmed leda till positiva effekter hos företag och kan i längden innebära minskade kostnader. Men införandet av ett affärssystem kan också få den motsatta effekten. Det är inte ovanligt att företag spenderar mycket stora summor för att genomföra de tekniska och organisatoriska förändringar som införandet medför (Marcus & Tanis, 2000). Aloimi et al. (2007) menar att dolda kostnader dramatiskt ökar den totala implementeringskostnaden och det är inte ovanligt att den genomsnittliga tiden för ett införande sträcker sig mellan sex månader och två år, detta på grund av ERP-systemens komplexitet. Trots dessa stora investeringar upptäcker många företag att den väntade effekten av systemen uteblir (Robinson & Wilson, 2001). Buckhout, Frey & Nemec (1999) menar att problemen med kostsamma affärssystemsprojekt som inte ger de effekter företaget väntat sig kan härledas från två olika områden. Det första är att företaget inte gjort de organisatoriskt strategiska val som behövs för att konfigurera systemen på rätt sätt, till exempel hur företag ska anpassas efter affärssystemet eller vice versa. Det andra området rör hur företaget tappar kontrollen över själva implementeringsprocessen när det gäller exempelvis planering, kostnader och vem som gör vad. 2 Fortune 500 listar de fem hundra största företagen i världen. 2

8 Implementeringen av ett affärssystem avser själva införandet av systemet in i verksamheten. Den tar sin början efter att upphandlingen av systemet är genomförd och innefattar bland annat processer som konfigurering av systemet, migrering av data (ny data eller från ett arvsystem), testning och utbildning et cetera. (Magnusson & Olsson, 2008) Implementeringsfasen är således en komplicerad procedur och många företag stöter på problem vid införandet (Markus & Tanis, 2000; Xue, Liang & Boulton, 2005). Dessa problem resulterar i att implementeringen tar längre tid än beräknat och kostar mer pengar än planerat (Buckhout et al., 1999; Kumar, Maheshwari & Kumar, 2002; Scott & Vessey, 2000). En studie av 7400 IT-projekt visar till exempel att endast 24 procent genomfördes inom ramen för tid och budget (Aloimi et al., 2007), och mer än 70 procent av alla ERP implementeringar misslyckas med att nå upp till de uppsatta målen för affärssystemet (Buckhout et al., 1999). 2.1 Problemformulering Det finns således både fördelar och risker med att införa ett affärssystem, där en stor andel av de riskfaktorer som finns är kopplade till implementeringsprocessen. Tidigare forskning kring implementeringsfasen av affärssystem har bland annat fokuserat på att bygga upp ett vetenskapligt ramverk för vad företag bör ta hänsyn till vid införandet av affärssystem. Bland annat Bueno & Salmeron (2008), Ngai et al. (2007) och Umble, Haft & Umble (2003) nämner till exempel följande sju kritiska framgångsfaktorer: Engagemang från ledningen, projektledning, ledning av organisatoriska förändringar, ett starkt implementeringslag, korrekt data, utbildning och träning samt mätning av prestanda. Utöver ovan nämnd forskning har det gjorts flera studier, bland annat av Nah & Lou (2001), Sommers & Nelson (2001), Woo (2007) samt Zhang, Lee & Banerjee (2003), för att avgöra vad som kan anses vara kritiska framgångsfaktorer vid en implementering. Samtliga menar att det är viktigt att företag som ska implementera ett nytt affärssystem tar hänsyn till de kritiska framgångsfaktorerna då de är avgörande för projektets framgång. På grund av affärssystemens komplexitet krävs en djup kunskap kring hur systemen fungerar. De företag som väljer att implementera ett affärssystem besitter oftast inte denna kunskap själva utan tar vanligen hjälp av affärssystemskonsulter för att införa systemen. Konsulterna fokuserar sig många gånger på enskilda affärssystem och konsultfirmorna arbetar oftast utifrån en satt metodik för att säkerställa att implementeringen blir lyckad. (Wang & Chen, 2006) De vetenskapliga studierna på området är omfattande och bilden av vad som anses vara viktigt ur en forskningssynpunkt är tämligen entydig. Forskarna är även eniga om att det är viktigt att ta de kritiska framgångsfaktorerna i beaktning vid en implementeringsprocess. Frågan är om de kritiska 3

9 framgångsfaktorerna är något affärssystemskonsulterna tar hänsyn till och om det är något som stämmer överens med den praktiska vardagen. De studier som visar att en stor del av affärssystemsimplementeringarna inte implementeras inom ramen för tid och budget är över tio år gamla. Och även om en del av de teorier som presenteras i uppsatsen är så nya som från 2007 är detta en lång tid inom IT-utveckling. Det är därmed intressant att se hur den teoretiska bilden stämmer överens med det praktiska arbete som affärssystemskonsulterna utför idag. 2.2 Frågeställning Kan det anses finnas skillnader mellan den teoretiska samt den praktiska bilden av kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem? Hur ser dessa skillnader i så fall ut? 2.3 Syfte Avsikten med studien är att granska bilden av vad som anses kritiskt under implementeringsfasen av ett affärssystem. Detta i syfte att klargöra om ett tidigare utvecklat ramverk av kritiska framgångsfaktorer är aktuellt för dagens affärssystemsimplementeringar. 3 DISPOSITION Arbetet inleds med ett metodavsnitt. Det är placerat först för att visa de val vi har gjort samt varför arbetet är utformat på det sätt som det är. Därefter presenteras den teoretiska referensram som arbetet baserar sig på. Detta är en sammanställning av erkända teorier om kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem. Analysavsnittet är sammanskrivet med det empiriska materialet och struktureras utifrån teoriavsnittets upplägg. Detta för att göra arbetet enhetligt och analysen strukturerad. Då det empiriska materialet och analysen är sammanskrivna är den empiriska analysen följd av ett diskussionskapitel. Detta avsnitt består av en sammanfattande diskussion som syftar till att ge en helhetsbild över analysen. Slutligen, i uppsatsens sista del, presenteras den slutsats som dras utifrån analysen av det empiriska materialet. Här ges även förslag till vidare forskning. 4

10 4 METOD Nedan beskrivs det tillvägagångssätt som använts, både vid insamlingen av material och vid analysen, samt de avgränsningar som gjorts. 4.1 Val av ämne Tidigt i uppsatsarbetet bestämde vi oss att på något vis granska ämnet affärssystem. Den forskning vi fann beskrev att dessa system mer eller mindre har blivit en del av företags vardag samt att de blivit ytterst komplicerade, vilket lockade vårt intresse. Vidare beskrevs att implementeringsarbetet kan innebära stora utmaningar. Det kändes uppenbart att komplikationer kan uppstå, men vi drevs av en önskan att förstå hur dessa komplikationer kan hanteras. Ytterligare informationssökning visade att det genomförts en gedigen samling studier inom ämnet, varav vissa presenterade ramverk för vad som kan anses vara kritiska framgångsfaktorer vid ett implementeringsprojekt. Då de kritiska framgångsfaktorerna kan anses vara generella faktorer som bör beaktas, kändes det aktuellt att undersöka vad dagens affärssystemskonsulter anser om de kritiska framgångsfaktorerna samt om dessa stämmer överens med konsulternas dagliga verksamhet. Vi valde därför att fokusera arbetet på huruvida det kan anses finnas skillnader mellan den teoretiska bilden av kritiska framgångsfaktorer samt affärssystemskonsulters uppfattningar om hur affärssystemsimplementeringar går till. Valet av ämne innebar att vi behövde dela upp studien i två delar. Den ena för att samla in och sammanställa tidigare forskning och den andra för att samla in material kring hur affärssystemskonsulter rent praktiskt arbetar med implementeringsprocessen, samt vad de anser vara viktigt i samband med denna. 4.2 Insamlingsmetod Arbetet började med en litteraturstudie av tidigare forskning. Dessa är så kallade sekundärdata, det vill säga resultat av andra individers forskning (Bryman & Bell, 2005), och informationen sammanställdes för att belysa ofta förekommande problemområden. När tidigare forskning var sammanställd i form av ett teoretiskt ramverk utarbetades ett antal teman samt öppna frågor baserat på detta material. Dessa låg sedan till grunden för insamlingen av primärdata Litteraturstudie En litteraturstudie utfördes genom en omfattande informationssökning. Genom att använda sökorden Critical Success Factors, Enterprise Resource Planning, ERP, ERP implementation och ERP flexibility i diverse söksystem (Malmö Högskolas bibliotek, Google Scholar, Science direct, 5

11 JSTOR), byggdes en bas av böcker och vetenskapliga artiklar. Vidare användes referenslistor för att hitta ytterligare material. Data strukturerades efter återkommande teman för att möjliggöra en överblick av kritiska framgångsfaktorer Empirisk studie Vi valde att följa en kvalitativ forskningsstrategi. Detta innebär att fokuset vid insamling och analys av data ligger på ordens betydelse (Bryman & Bell, 2005). Utgångspunkten för den kvalitativa metodologin är att fokusera på hur personer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (ibid.), något som stämmer väl överens med vår studies inriktning. Det vill säga om det kan anses finnas skillnader mellan en teoretisk bild samt affärssystemskonsulters uppfattning av kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem. Den empiriska datainsamlingen utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Intervjuformen innebär att forskaren ställer frågor utefter någorlunda specifika teman, vilka normalt struktureras i en intervjuguide (Bryman & Bell, 2005). Respondenten ges på så sätt möjligheten att utforma svaren på sitt eget sätt, vilket öppnar upp för nya insikter hos forskaren (ibid.). Forskaren kan sedan ställa ytterligare frågor som intervjuguiden inte innehåller för att komplettera intervjun (ibid.). Vi formade teman utefter de kritiska framgångsfaktorer som påträffats under vår litteraturstudie. Under intervjuerna så kryssades intervjuguidens teman av allt eftersom de diskuterats, men detta följde inte en specifik ordning utan anpassades efter respondentens uttalanden. De teman som användes finns tillgängliga i Bilaga 1: Intervjuguide. Vi försökte under intervjuernas gång vara medvetna om vår egen påverkan på respondenterna. För att hantera detta spred vi ut oss runt det bord där vi satt, för att undvika att hamna i en vi och dem -situation. Vidare hölls samtliga intervjuer på respondenternas kontor av anledningen att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Under insamlingsarbetet dokumenterades empirisk data via inspelning med diktafon samt nedskrivna anteckningar. Därefter transkriberades materialet till textform i syfte att enklare kunna analysera det Urval Valet av respondenter skedde med utgångspunkt i Malmö. Via en sökmotor (google.com) fann vi företag som arbetade med att implementera olika typer av affärssystem och hade kontor i Malmöregionen. Urvalet sträcker sig från företag med ett mindre antal konsulter till större organisationer med ett tiotal aktiva konsulter i Malmö. Det har inte begränsats till en särskild bransch. Det vill säga affärssystem som riktas specifikt mot exempelvis producerande företag, tjänsteföretag eller handelsföretag. Anledningen är att de vetenskapliga artiklar vi baserar studien 6

12 på inte gör någon sådan distinktion, utan framställer de kritiska framgångsfaktorerna som något som gäller mer generellt. Totalt genomfördes fem intervjuer och med hänsyn till att respondenterna får anses vara experter inom området gav detta material ett tillräckligt underlag för att besvara uppsatsens frågeställning. Vid en första kontakt söktes personer med ansvar för affärssystemskonsulterna i fråga. I vissa fall resulterade detta i en intervju med konsult och i andra fall med konsulternas överordnade. Vi ser inte detta som problematiskt då vi säkerställt att samtliga respondenter har varit aktiva vid en implementering och har god kännedom om den metodik de följer Respondenter Vi valde, med hänsyn till respondenterna och deras företag, att hålla dem anonyma i vår undersökning. Anledningen var att det kan finnas viss konkurrens mellan företagen och att samtliga får ta del av det arbete som publiceras. På grund av respondenternas anonymitet har de tilldelats nya namn och kallas under arbetets gång Adam, Anders, Kalle, Susanne och Sven. Samtliga respondenter representerar erkända och etablerade aktörer på marknaden för affärssystem och har lång erfarenhet av arbetet kring implementeringen av systemen. Trots att samtliga företag har kontor i Malmöregionen, agerar vissa av dem även på annan ort, exempelvis inom övriga delar av Europa. Alla respondenter har befunnit sig inom branschen i många år, från åtta till och med trettiofem år. Två av respondenterna arbetar som seniora affärssystemskonsulter och övriga tre har ledande befattning. Fyra av de fem har arbetat inom flera olika företag, medan en befunnit sig inom en och samma organisation i hela sitt arbetsliv. En av respondenterna har undervisat i affärssystem på flera universitet i Sverige samt utvecklat en metodik för hur implementeringsarbetet kan gå till. Respondenterna presenterar således både en yngre och en äldre generation av affärssystemskonsulter, med god insyn i både implementeringsarbete samt affärssystemens utveckling Intervjuguide Intervjuguiden arbetades fram med utgångspunkt från det teoretiska ramverk som sammanställts i uppsatsen. Se bilaga 1. Intervjuguide. 7

13 Intervjugenomförande Samtliga intervjuer skedde på respondenternas respektive företag och tog drygt en timme vardera. Respektive intervju påbörjades med en kort presentation av oss samt ett förtydligande av studiens inriktning. Vi bad sedan respondenten om tillåtelse att få spela in intervjun samt informerade om att de och deras företag är anonyma i vår undersökning. Vi informerade även respondenten om att de som tack för medverkandet får en kopia av det senare färdigställda arbetet. Varje intervju inleddes med ett antal generella frågor för att bland annat bekräfta personens befattning på företaget. Vidare ställdes frågor för att fastställa att respondenten arbetat aktivt med implementering av affärssystem, alternativt har god kännedom kring företagets tillvägagångssätt. Därefter fortsatte intervjun med att respondenten fick berätta lite om sitt arbete. Tanken var att skapa en god stämning samt att få respondenten att känna sig avslappnad. Vidare ombads respondenten beskriva hur en implementering går till när de arbetar ute hos företag samt om de utgår från någon särskild modell. Om så var fallet fick respondenten gärna utgå från denna modell i sin beskrivning. Utefter vad respondenten beskrev ställdes följdfrågor för att förtydliga eller bekräfta de svar som gavs samt föra intervjun vidare om så behövdes. I slutet av intervjun frågade vi respondenten om vilka faktorer denne ansåg var viktigast vid implementeringen av affärssystem. Anledningen var att se om det var något de missat, alternativt ville lägga extra tyngd på. Vi ville undvika att respondenten rent rutinmässigt berättade hur denne arbetade utan att reflektera kring vad de ansåg var mest väsenligt. Avslutningsvis ställde vi ett antal följdfrågor utifrån intervjuguiden baserat på vilka områden respondenten talat om. Anledningen var att se om det fanns områden, utifrån de vetenskapliga teorierna, som respondenten inte berört och vad detta berodde på. När samtliga kände sig nöjda avslutades intervjun. 4.3 Tillvägagångssätt vid analys Analysen utgick från den transkribering som har utförts på det inspelade materialet. Först sammanställdes den information som kunde kopplas till de vetenskapliga teorierna. Detta gjordes i separata dokument och följde samma struktur som teoriavsnittet. Extra hänsyn togs således till tendenser, uppfattningar och uttalanden som berörde något av våra teoretiska teman. Dessa kunde vara både styrkande, det vill säga att respondenten ansåg det viktigt, nekande eller så kunde det finnas en avsaknad av dem. Efter att data analyserats utefter den teoretiska referensramen påbörjades en andra sökning. Ändamålet var att finna yttranden där respondenten lagt tyngd på ett område som vi tidigare inte 8

14 stött på, eventuellt någonting som beskrivits alldeles för kortfattat eller obetydligt i relation till vad respondenten berättat. Efter att den initiala analysen genomförts sammanställdes materialet i ett gemensamt dokument, där det analyserades mer flytande utifrån teoriavsnittet. De faktorer som saknats i teoriavsnittet eller vars innehåll inte beskrivits som någonting av vikt, men som respondenter lagt extra tyngd vid, fick ett eget avsnitt: Kritiska faktorer som ej berörs i teoriavsnittet. 4.4 Reliabilitet och validitet Ett antal steg har tagits för att säkerställa att uppsatsens resultat är sanningsenligt. Bryman & Bell (2005) beskriver uttrycket intern validitet som att det måste finnas ett tydligt samband mellan forskarens observationer och de teoretiska förslag som utvecklats. Analysen utgår från etablerade teorier och kompletteras tydligt med citat från respondenterna, vilka ligger till grund för den dragna slutsatsen. Vidare säkerställdes även initialt respondentens insyn i implementeringsprocessen och samtliga respondenter har arbetat aktivt inom området under lång tid. Bryman & Bell (2005) menar att studiers generaliserbarhet brukar framställas utifrån extern validitet. Vår studies resultat är inte tänkt att vara generaliserbart, utan behandlar endast det enskilda fallet. Tanken är att visa på tendenser kring hur aktuella de kritiska framgångsfaktorerna kan anses vara, vilket möjligtvis kan uppfattas olika beroende på respondent. Ett generaliserbart resultat hade krävt fler intervjuer, vilket vore bortom denna uppsats omfång. Vid analyseringsarbetet beskriver Bryman & Bell (2005) vikten av intern reliabilitet, det vill säga att forskarna är samspelta gällande hur empirisk data ska tolkas. Grunden för analysen var under hela arbetets gång den teoretiska referensramen. Arbetet med att transkribera materialet delades upp, men själva analyseringsarbetet genomfördes tillsammans. Även möten har hållits kontinuerligt för att säkerställa att vi haft en enad syn på respondenternas uttalanden i relation till det teoretiska ramverket. Bryman & Bell (2005) diskuterar även extern reliabilitet, det vill säga huruvida studien kan upprepas för att få ett liknande resultat. Dock menar de att detta är ytterst problematiskt gällande kvalitativ forskning. Denna uppsats bygger på uttalanden av slumpmässigt utvalda respondenter. Huruvida dessa uttalanden linjerar en generell bild av kritiska framgångsfaktorer är omöjligt att fastslå utifrån denna studie. Bryman & Bell (2005) beskriver att den sociala miljön förändras vilket försvårar replikering av en tidigare utförd kvalitativ studie. Dock så är det fullt möjligt att en studie som följer vårt upplägg skulle kunna resultera i ett liknande resultat. Forskaren bör i sådana fall försöka gå in i en liknande social roll som den föregående forskaren (Bryman & Bell 2005, s. 306). 9

15 4.5 Reflektion kring metodval När vi bestämt oss för vilket område studien skulle behandla hölls diskussioner kring metodval. Då vi var ute efter personers uppfattningar kändes intervjuformen som ett naturligt val och i efterhand känner vi själva att det fungerade väl. Det som däremot kunde ha utvecklats ytterligare var den intervjuguide som användes vid intervjutillfällena. Intervjuguiden består av övergripande teman, med ett fåtal öppna frågor. Detta i syfte att försöka få personen att komma igång och prata öppet om sitt arbete. I vissa av de intervjuer som genomfördes fungerade det dock inte som förväntat. Vissa individer hade svårare för att öppna upp sig, vilket resulterade i att vi behövde ställa ytterligare frågor, vilka till viss del kan ha styrt respondenten i en oönskad riktning. Detta kan ha berott på flera olika anledningar, men det bör nämnas att respondenterna vid intervjutillfällen hade mycket att göra i sitt ordinarie arbete, vilket kan ha påverkat intervjun. I de flesta fall fungerade dock intervjuguiden som planerat. 10

16 5 TEORI I stort sett samtliga företag använder någon typ av ERP-system. Då mängder av IT-projekt går över planerad budget och tidigare bestämda tidsramar (Aloimi et al., 2007), är det aktuellt att försöka förtydliga implementeringsprocessen. Den forskning som sker inom området beskriver ofta kritiska framgångsfaktorer utifrån exempelvis företagsledningens engagemang, krav på utbildning samt vikten av ledarskap. Nedan förtydligas innebörden av affärssystem samt kritiska framgångsfaktorer vid affärssystemsimplementering. Därefter förklaras ett antal kritiska framgångsfaktorer som kontinuerligt förekommer inom forskning av området, vilka ligger till grund för den kommande empiriska analysen. 5.1 Affärssystem Magnusson & Olsson (2008) beskriver affärssystem som ett standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd (Magnusson & Olsson, 2008, s. 9). Vidare beskrivs verksamhet som ett komplext system innehållandes organisation, processer samt individer, vilka måste samspela för att nå bästa resultat. Affärssystem fungerar i syfte att sammankoppla dessa parter med hjälp av programvara. De underlättar spridning av information till systemets användare för att stödja det vardagliga arbetet. Magnusson & Olsson (2008) beskriver att affärssystem agerar i syfte att öka beslutskvalité samt effektivisera processer. Genom att användarna snabbare och lättare får tillgång till den information de söker kan både tid och energi sparas, eventuellt läggas på annat. Exempelvis kan en ekonom genom affärssystemet snabbt få en övergripande bild av verksamhetens utgifter och intäkter, en anställd inom inköpsfunktionen får insyn i verksamhetens lagerhantering och så vidare. Att installera ett affärssystem i en verksamhet kan således grundas i en önskan om att vilja hantera de enorma mängder information som befinner sig i rörelse inom verksamheten, samt att genom denna hantering effektivisera organisationens processer. Detta arbete kan dock vara problematiskt, då ett affärssystem inte behöver vara helt kompatibelt med den existerande verksamheten. Justeringar kan behöva göras, antingen av systemet eller på organisationssnivå, vilket kan försvåra implementeringsarbetet. (Umble et al., 2003) 5.2 Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem Kritiska framgångsfaktorer i relation till affärssystemsimplementering består av olika övergripande områden vilka har påträffats genom forskning inom området. Dessa områden beskrivs som något som bör beaktas inför och under en implementeringsfas, för att underlätta arbetet. Forskning menar att arbetet försenas eller rent utav stannar upp i de fall då dessa faktorer inte tas i åtanke. 11

17 Kontinuerligt återkommande kritiska framgångsfaktorerna presenteras och vidareutvecklas nedan. 5.3 Företagsledningens funktion Företagsledningens funktion är ett återkommande tema. Företagsledningen är insatt i företagets strategi och verksamhetens olika processer, de har möjlighet att delegera resurser och kan även initiera större förändringsprojekt. Dess inflytande i organisationen är en tillgång som kan bidra till ett lyckat implementeringsprojekt. Nedan beskrivs innebörden med företagsledningens engagemang och stöd, förståelse för strategiska mål samt ledning av organisatorisk förändring Engagemang och stöd Ett nytt affärssystem innebär i de flesta fall förändringar av organisationens olika affärsprocesser. Det är viktigt att företagsledningen är väl insatt i de förändringar som ska genomföras. Ledningen bör aktivt delta i implementeringsprojektet då de kan bidra med värdefull information och feedback kring de möjligheter och problem som kan uppstå (Umble et al., 2003). För att underlätta detta arbete kan en styrgrupp bestående av högt uppsatta personer skapas (ibid.). Företagsledningen har möjlighet att besluta om var, när och hur projektet ska genomföras. Det är av vikt att de stödjer projektet genom att leverera de resurser som krävs (exempelvis personal), samt att låta projektet ta den tid som krävs (Holland & Light, 1999; Nah & Lau, 2001; Ngai et al., 2008; Zhang et al., 2003). Under implementeringsfasen uppstår ofta frustration hos anställda, exempelvis då gamla rutiner och roller påverkas. Det är därför grundläggande att företagsledningen erbjuder det ledarskap och engagemang som organisationen behöver (Umble et al., 2003) Förståelse för strategiska mål I en situation där beslut skall tas om huruvida ett nytt affärssystem ska implementeras eller ej måste beslutsfattarna ha en god bild över vilka förändringar det nya systemet kan innebära (Jarrar, Al-Mudimigh & Zairi, 2000; Nah & Lau, 2001). Ett nytt affärssystem kan medföra att gamla affärsprocesser måste förändras och kan därmed inte endast anses vara en teknisk lösning, utan snarare något som påverkar organisationen som helhet (Somers & Nelson, 2001). Företagsledningen bör ha en klar bild över hur företaget planerar att gå tillväga för att fortsätta vara en konkurrenskraftig aktör. Därför bör de även se införandet av ett nytt affärssystem som en del av deras övergripande strategi. Mål och förväntningar på ett nytt affärssystem måste undersökas för att sedan tydligt definieras (Umble et al., 2003) Ledning av organisatorisk förändring Ett nytt affärssystem tvingar i många fall in en ny logik i företag, vilket kan kräva förändring av strategi, organisatorisk struktur, policies, processer och kultur (Umble et al., 2003). Det är därför 12

18 kritiskt att undersöka huruvida existerande processer går i linje med vad affärssystem erbjuder, då ett affärssystem självt inte kan öka verksamhetens prestanda (Holland & Light, 1999; Somers & Nelson, 2001). Det är av vikt att företagsledningen i god tid kommunicerar ut en bild om att ett nytt affärssystem kan innebära förändring. Anställda måste förberedas, annars riskerar det att uppstå internt motstånd (Umble et al., 2003). Nya mål, det nya systemets roll, förändring av arbetsuppgifter och ansvarsfördelning måste godkännas och inrättas (Nah & Lau, 2001). I de fall där konflikter uppstår måste även företagsledningen fungera som en medlingsfunktion, för att hantera olika parters intressen (Nah & Lau 2001; Ngai et al., 2008; Zhang et al., 2003). 5.4 Projektgruppen och dess funktion Att införa ett affärssystem i en verksamhet är en utmaning, där projektgruppen är den samling individer som kontinuerligt kämpar med de dilemman som uppstår. Nedan tydliggörs innebörden av projektgruppen, projektledning samt projektets hjälte Projektgruppen Projektgruppen spelar en central roll under projektets genomförande och det är av stor vikt att den består av mycket kompetent personal. Gruppens deltagare bör utses med hänsyn till tidigare erfarenheter och goda resultat (Umble et al., 2003) samt komma från olika funktioner inom företaget (Nah & Lau, 2001). Genom att gruppen är insatt i företagets olika områden får den tillgång till en helhetsbild över de processer som är viktiga att stödja (ibid.). För att underlätta kommunikation bör deltagarna befinna sig på en och samma plats, och schemalagda möten är ett måste (ibid.). Det är även viktigt att att projektgruppen kan arbeta effektivt under den osäkra och komplicerade implementeringen. För att säkerställa detta är det användbart att införa formella dokument kring riskdelning, och för att ytterligare motivera gruppen bör belöning ges efter att diverse mål uppnås (Nah & Lau, 2001) Projektledning Projektledningens huvudsakliga uppgift är att utveckla arbets- och resursplaner samt att överblicka projektets genomförande (Umble et al., 2003). Planeringen gör det möjligt att styra projektet i en önskad riktning och bör innehålla faktorer som strategiska fördelar, resursbehov, budget, riskanalys samt kritisk linje (Nah & Lau, 2001). Projektet bör vara så pass väldefinierat att det tydligt framgår vilka system och moduler som ska implementeras samt vilka funktioner och affärsprocesser som påverkas (Nah & Lau, 2001; Umble et al., 2003). Vidare bör planen innehålla krävande men genomförbara mål, deadlines och milstolpar i syfte att undvika förseningar (Umble et al., 2003). Det är kritiskt att projektledningen följer upp uppsatta mål, exempelvis genom att studera planer, scheman och budget (Nah & Lau, 2001). 13

19 5.4.3 Projektets hjälte Flera påpekar betydelsen av att ha en så kallad projekthjälte, a project champion (Nah & Lau, 2001; Somers & Nelson, 2001; Umble et al., 2003). Denna person utses med hänsyn till sin nuvarande position, auktoritet, tidigare erfarenheter samt förståelse av organisationens både tekniska och affärsmässiga processer. Hjältens roll är att med hjälp av sitt goda rykte driva igenom de förändringar som det nya affärssystemet kan innebära (Nah & Lau, 2001; Somers & Nelson, 2001). 5.5 Förändring av affärsprocesser I de fall då företagets affärsprocesser påverkas av affärssystemet krävs att projektledningen funderar över så kallad Business Process Reengineering (BPR) (Nah & Lau, 2001; Earl, Sampler & Short, 1995). Affärsprocesser definieras som logically related tasks performed to achieve a defined business outcome och arbetet med BPR handlar således om att styra förändringsarbetet i önskad riktning (Earl et al., 1995). Styrningsarbetet kan innehålla olika faktorer, exempelvis förändring av organisationsstruktur, anställdas arbetsuppgifter samt Human Resource policies (ibid.) för att säkerställa att målen uppfylls. 5.6 Utbildning och träning Utbildning och träning är en kritisk faktor under implementeringen av ett nytt affärssystem (Nah & Lau, 2001; Somers & Nelson, 2001; Umble et al., 2003). Samtliga som ska använda systemet måste tidigt i implementeringsfasen tränas i hur de ska gå tillväga, vilket vanligtvis sker med hjälp av konsulter (Somers & Nelson, 2001). Personal måste förstå det nya affärssystemet så pass bra att de senare kan lösa de eventuella problem som kan uppstå i den dagliga verksamheten. Om användarna inte är tillräckligt säkra med det nya systemet kommer de senare försöka skapa egna lösningar (Umble et al., 2003), något som exempelvis kan leda till minskad effektivitet eller onödigt arbete. Det är kritiskt att kunskapen överförs från konsult till användare, och företag bör erbjuda flertalet tillfällen till detta under implementeringens gång (Somers & Nelson, 2001). Genom utbildningstillfällen ges även personalen chans att komma med input, angående exempelvis design och implementering. Detta är speciellt viktigt för organisationens IT-avdelning (Nah & Lau, 2001), då det är IT-avdelningen som senare ska klara av att hantera affärssystemet inom organisationen. 5.7 Korrekt data Affärssystem har två övergripande syften, dels att öka beslutskvaliteten samt dels att effektivisera processer i företaget (Magnusson & Olsson, 2008). Detta sker genom att ge rätt information till 14

20 rätt part, i form av data. Det är därav av yttersta vikt att dessa data stämmer för att affärssystemet i sin tur ska fungera korrekt (Umble et al., 2003). Vid implementering av ett nytt affärssystem måste data implementeras. Detta arbete kan vara ytterst tidskrävande, då det kan vara problematiskt att hitta rätt data att implementera samt att bedöma vilken data som bör utelämnas. I de fall då företaget haft ett tidigare affärssystem, så kallade arvsystem, blir arbetet än mer komplicerat. Data måste då konverteras till ett gemensamt format, vilket kan vara en enorm process, speciellt i de fall då det saknas kunskap och erfarenheter kring arbetet. I de fall då data implementerats inkorrekt kan stora förseningar uppstå. (Somers & Nelson, 2001) 5.8 Prestandamätningar Under projektets gång är det viktigt att mäta hur väl affärssystemet fungerar i praktiken. Mätningar kan exempelvis ske genom att studera hur många beställningar som levereras i tid, hur lång tid det tar mellan mottagning av en beställning till att den slutförs, marginaler för bruttovinst samt hur väl milstolpar och deadlines möts (Nah & Lau, 2001; Umble et al., 2003). På grund av att affärssystem är ytterst komplexa, måste företag planera för en viss period av ineffektivitet efter implementeringen (Umble et al., 2003). Förväntningarna kan gärna överträffa de förmågor som systemet erbjuder, exempelvis på grund av att leverantörer överdriver dess styrkor (Somers & Nelson, 2001). När användarna vänjer sig vid systemet ökar ofta effektiviteten (Umble et al., 2003). 15

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer att beakta för ett lyckat affärssystemsprojekt

Kritiska framgångsfaktorer att beakta för ett lyckat affärssystemsprojekt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Affärssystemsprogrammet Företagsekonomi 61-90 hp Kritiska framgångsfaktorer att beakta för ett lyckat affärssystemsprojekt Kandidatexamen i Företagsekonomi,

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner - Examensarbete av Lina Smith och Petra Hansson, socionomprogrammet inriktning verksamhetsutveckling, Malmö Högskola Kontakt:

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Kandidatuppsats. Kritiska faktorer vid implementation av affärssystem i livsmedelsbranschen. Managementhögskolan Blekinge Tekniska Högskola 2013-07-15

Kandidatuppsats. Kritiska faktorer vid implementation av affärssystem i livsmedelsbranschen. Managementhögskolan Blekinge Tekniska Högskola 2013-07-15 Managementhögskolan Kandidatuppsats Kritiska faktorer vid implementation av affärssystem i livsmedelsbranschen 2013-07-15 Edwin Arvidsson Telefon: 070-273 71 91 E-post: edwin.arvidsson@gmail.com Niklas

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift 1 Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift Temat för övningen är ett pedagogiskt tema. Övningen skall bland medstuderande eller studerande vid fakulteten kartlägga hur ett antal (förslagsvis

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Kursutvärdering P O Ågren per-olof.agren@umu.se Vårterminen 2017 Sid 1 (13) Sammanställning av kursutvärdering Examensarbete i informatik, 15 hp, VT 2017 Kursansvarig: Per-Olof Ågren Samlad bedömning 1

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

IMPLEMENTERING AV AFFÄRSSYSTEM ETT VERKSAMHETSPROJEKT. Kandidatuppsats i Informatik. Henrik Johansson Marcus Höglund Mattias Edman VT 2012:KANI11

IMPLEMENTERING AV AFFÄRSSYSTEM ETT VERKSAMHETSPROJEKT. Kandidatuppsats i Informatik. Henrik Johansson Marcus Höglund Mattias Edman VT 2012:KANI11 IMPLEMENTERING AV AFFÄRSSYSTEM ETT VERKSAMHETSPROJEKT Kandidatuppsats i Informatik Henrik Johansson Marcus Höglund Mattias Edman VT 2012:KANI11 Svensk titel: Implementering av affärssystem ett verksamhetsprojekt

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för hälsa och samhälle Pedagogik 61-80p VT 2006 DELAKTIGHET OCH LÄRANDE - en studie om delaktighet och lärande bland vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg Handledare: Mattias

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet Praktikrapport Praktikplats Avdelning Handledare Sveriges Television Publik- och Utbudsanalys Tomas Lindhé Publik och utbudsanalys, PoU, på SVT svarar mot olika ledningsfunktioner i organisationen gällande

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

SAPSA 12 NOVEMBER 2014

SAPSA 12 NOVEMBER 2014 SAPSA 12 NOVEMBER 2014 Change Management - Förändringsledning Arla Foods implementering av SAP inom Supply Chain Sverige fokus på förändringsledning Summering och frågor Presenteras av: Lena Selander,

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT Agneta Bränberg

Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT Agneta Bränberg Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT 2014 Agneta Bränberg Införandet av resultatet Del av genomförandet Eget projekt (implementeringsprojekt) Specificera vad som ska överlämnas till projektägaren

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET

LINKÖPINGS UNIVERSITET 733G22 Medina Adilova Statsvetenskaplig metod 1992.12.09 Metoduppgift 4, Metod-PM 2013.03.04 LINKÖPINGS UNIVERSITET - Kvinnors situation i Indien - De oönskade döttrarna Handledare: Mariana S Gustafsson,

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Konflikthantering. Tieto PPS AH085, 4.0.0, Sida 1

Konflikthantering. Tieto PPS AH085, 4.0.0, Sida 1 Sida 1 I nästan alla projekt förekommer motsättningar. Om dessa inte tas om hand i ett tidigt stadium kan de växa till konflikter som blir ett allvarligt hot mot projektets måluppfyllelse. Under projektet

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Uppsats i MDI En reflektion över designarbetet i tidigare inlämningsuppgift

Uppsats i MDI En reflektion över designarbetet i tidigare inlämningsuppgift Uppsats i MDI En reflektion över designarbetet i tidigare inlämningsuppgift Personlig uppsats i kursen Människa-datorinteraktion Magisterprogrammet MDI/ID 2003 11 03 Mattias Ludvigsson it3luma@ituniv.se

Läs mer

Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014. Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad

Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014. Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014 Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad Förhållningssätt Förhållningsättet i en dialog är värdegrunden

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Boverkets Föreskrifter 2017

Boverkets Föreskrifter 2017 Boverkets Föreskrifter 2 Innehåll Om undersökningen - Bakgrund och syfte - Målgrupp och urval - Genomförande och metod Resultat per fråga Markörs reflektioner 2 Om undersökningen Bakgrund och syfte Boverket

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander Grönt konfererande - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer Av Åsa Nylander Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina

Läs mer

Lärande utvärdering i praktiken

Lärande utvärdering i praktiken Lärande utvärdering i praktiken De flesta anser att de känner till begreppet lärande utvärdering Känner aktörerna till begreppet lärande utvärdering? Vad är lärande utvärdering enligt de intervjuade? Tillvarata

Läs mer

Åtta steg för att införa nya affärssystem Hur värdefulla är guidelines som fackpressen ger vid införande av nya affärssystem?

Åtta steg för att införa nya affärssystem Hur värdefulla är guidelines som fackpressen ger vid införande av nya affärssystem? 2006-05-30 Åtta steg för att införa nya affärssystem Hur värdefulla är guidelines som fackpressen ger vid införande av nya affärssystem? Abstrakt Affärssystem är en av de mest betydelsefulla investeringar

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna.

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna. ACPU 2006 Experter Årets tema handlar om tekniska stöd åt experter. Vi vill att ni ska koncenterar er på människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett avgränsat område. Denna kunskap kan

Läs mer