Svenska S 30 förbundet KLASSBESTÄMMELSER. för. S 30-Classic

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska S 30 förbundet KLASSBESTÄMMELSER. för. S 30-Classic"

Transkript

1 Svenska S 30 förbundet KLASSBESTÄMMELSER för S 30-Classic 1993

2 KLASSBESTÄMMELSER FÖR SVENSKA SEGLARFÖRBUNDETS ENTYPS SKÄRGÅRDSKRYSSARE S 30 Antagna , reviderade Inledning Vid seglardagen i Malmö 1970 motionerade Göta Segelsällskap om att Svenska Seglarförbundet skulle engagera sig vid framtagande av en välseglande familjebåt, som grundade sig på 30 m 2 skärgårdskryssaren enligt 1945 års skärgårdskryssarregel. Motionen antogs och en kommitté tillsattes för att handha projektet för SSF:s räkning. På kommitténs förslag beslöt SSF att engagera Knud H Reimers som konstruktör av Göta 30:an, vilket var båtens projektnamn. Namnet ändrades först till O 30 och sedan slutligen till S 30. För projektets genomförande donerade GSS kr 1.000:- till SSF och i övrigt garanterades SSF:s ekonomiska engagemang i projektet av ett konsortium med SSF:s hedersordförande Gudmund Silfverstolpe i spetsen. Genom detta arrangemang förblir ritning och plugg SSF:s egendom. Upphovsmannarätten till ritningen tillhör enligt lag konstruktören. Initiativtagare till S 30:an är ingenjör Sven Ejdestam. Pluggarna för S 30 byggdes på Neglingevarvet och AB Fisksätra Varv engagerades som tillverkare av formar och båtar. En av SSF tillsatt Klassnämnd har utarbetat dessa bestämmelser för S 30-klassen. Klassnämnden har bestått av Gustav Plym, ordförande, Sven Ejdestam, sekreterare, Börje Larsson, Torild Larsson, Lennart Olsson och Knud H Reimers. 1. Allmänna klassbestämmelser 1.1. S 30 är en entypsbåt byggd av glasfiberarmerad polyester, här nedan kallad plast. Klassbestämmelserna avser att säkerställa båtens karaktär av entypsbåt S 30 skall tillverkas enligt gällande av SSF fastställda ritningar och specifikationer samt dessa klassbestämmelser och inga ändringar eller avvikelser är tillåtna, om dessa icke uttryckligen anges på dessa ritningar, specifikationer eller i klassbestämmelserna Alla plastdelar i skrov, däck, däcksöverbyggnad och inredning skall tillverkas i formar, som i sin tur tillverkas enligt godkänd S 30 plugg och av tillverkare, som innehar gällande tillstånd av S-30 F för tillverkningen av S

3 1.4. Tillverkaren skall förbinda sig att till alla delar följa dessa bestämmelser. Bestämmelserna kan översättas till andra språk men vid tolkningstvister skall den svenska utgåvan gälla I vissa avseenden kan alterntiva material och alternativ tillverkning tillåtas. Beträffande detta hänvisas till 17 i dessa bestämmelser. 2. Mätningskontroll 2.1. Ansvaret för att dessa ritningar, specifikationer och klassbestämmelser hålles aktuella åvilar S-30-förbundets styrelse. Ändringar och tillägg i fråga om ritningar, specifikationer och klassbestämmelser beslutas av S-30-förbundet S-30 F:s styrelse är ansvarig för kontrollen av såväl pluggar som formar och tillverkade båtar. Kontrollen utförs av SSF:s mätningsorganisation. Vid mätningskontroll skall den av SSF godkända mätningsmannen använda sig av för S 30-klassen fastställda mätningsformulär Innan mätningskontroll påbörjas skall mätningsmannen undersöka om båten på något iögonfallande sätt avviker från gällande ritningar och bestämmelser. Är detta fallet skall anmälan göras till KN, S 30 F, som avgör om mätningskontrollen skall fullföljas Sedan S 30 F:s Klassnämnd av mätningsmannen erhållit fullständigt underlag enligt klassbestämmelserna samt bevis på att klassningsavgift erlagts till S 30 F, utfärdar S 30 F mätbrev. 3. Viktkontroll 3.1. Båtens vikt skall vara minst kg. I denna vikt ingår ballastkölen med kg + 25 kg. Vikten avser färdig båt i standardutförande men utan mast med stående och löpande rigg, rundhult, segel, madrasser och utrustning För båtar tillverkade av AB Fisksätra Varv eller annan av S 30 F godkänd tillverkare behöver som regel inget annat viktcertifikat företes än för ballastkölen enligt 4 vid mätningskontroll innan mätbrev utfärdas. Klassnämnden kan dock när den så finner erforderligt eller efter påpekande av mätningsman påfordra viktkontroll Båtar köpta som halvfabrikat och färdigställda av icke godkänd tillverkare eller båtar med avvikelser i utförandet enligt 17 måste viktkontrolleras innan mätbrev utfärdas. 3.

4 3.4. Under kappsegling får inga invändiga eller utvändiga vikter, placerade lägre än salongsdurken, medföras ombord om de inte funnits ombord vid viktkontrollen och dess vikt och läge anges i viktcertifikat och mätbrev. Undantagna från denna regel är endast sådan proviant och drycker, som avses att konsumeras under seglingen. Vikter placerade högre än durkplanet inkl. inom eller utombordsmotor får obegränsat medföras ombord. Med vikt avses icke installation eller utrustning som har naturligt samband med båtens användning. 4. Ballastköl 4.1. Kölen skall vara av bly och gjuten i form tillverkad från godkänd kölplugg. Vikten skall vara kg + 25 kg. Kölviktsattest skall lämnas till mätningsmannen och bifogas mätningshandlingarna. På attesten skall angivas ett tillverkningsnummer, som stansas in på kölens styrbordssida vid akterkant. 5. Inredning 5.1. Inredningsdetaljer, som enligt ritning och specifikation, skall utföras i plast, måste utföras i form tillverkad från godkänd plugg och anbringas enligt ritning. Detta är nödvändigt då de utgör styrkeförband i skrovet. I övrigt är inredningen fri Plywoodskotten vid stationerna 18 1/2, under masten, station 7 och station 1 måste vara dimensionerade enligt ritning och skall insättas innan skrovet tas ur formen Som alternativ kan ett enkelt huvudskott med tillhörande stötta, dimensionerade enligt ritning, ersätta Sittrum 6.1 Sittrummet skall vara självlänsande med låda med dimensioner enligt godkänd ritning. I övrigt är inredningen i sittrummet fri. 7. Roder 7.1. Rodret skall utföras enligt ettdera av följande alternativ: a) i rostfri syrafast plåt med en tjocklek av minst 1,5 mm med mått enligt ritning 1112 och försett med skädda enligt ritning 1101 B. 4.

5 b) i rostfri syrafast plåt med en tjocklek av minst 1,5 mm med mått enligt a, men påbyggt i framkant ca 100 mm, varvid framkant och bakkant blir parallella. Skäddan kapas ca 190 mm under skrov. Se beslut c) i plast enligt ritning AB Fisksätra Varv Hjärtstocken för roder enligt a) och b) skall vara tillverkad av rostfritt stålrör med en diameter av minst 44 m utvändigt och högst 38,5 mm invändigt. Inuti detta rör skall finnas ett förstärkningsrör på 1,0 m längd med innerdiameter av högst 35 mm. Hjärtstocken på roder enligt alt. c) skall vara tillverkad av rostfritt stålrör med en diameter av minst 50 mm utvändigt och högst 39 mm invändigt Centrumlinjen av hjärtstocken skall ligga mm akter om station Mast, rundhult och rigg 8.1. S 30 skall ha en lättmetallmast med jämntjock profil. Mastens ytterdimension i långskeppsled, max. 170 mm Masten får inte vara vridbar och skall vara placerad på mastfoten på rufftaket med sin framkant 4550 mm + 25 mm akter om stävspets Riggen skall vara utförd enligt riggritningen och angivna diametrar för vant och stag är minimimått. Backstagets aktre fäste vid däck får inte ligga längre akteröver än akterstagets fäste. Diametrar: För-, akter- och backstag samt undervant: 5 mm. Toppvant: 6 mm. Samtliga 19-trådiga Röstjärnen för vanten skall vara placerade så att horisontella avståndet från mastens centrumlinje till innerkant röstjärn i däckplanet är minst för förliga undervantet aktra undervantet toppvantet 990 mm 1075 mm 1035 mm 8.5. Mastlikets längd anges av målade band på masten. Det nedre skall ha sin överkant mm över rufftaket. Det övre bandets undre kant får vara beläget högst mm över det undre bandets övre kant. 5.

6 8.6. Förstagets centrumlinje får skära mastens framkant högst mm över rufftaket. Förstagsprofil och rullanordning är tillåtet. Vid kappsegling får försegel rullas upp Förtriangelns bas mätt från den punkt där centrumlinjen av förstaget skär däcket och till mastens förkant, mätt horisontellt i höjd med mastfoten, skall vara mm. Detta mått får ökas med högst 25 mm i samband med eventuellt utnyttjande av toleransen för mastläget enligt Mastens totala längd får ej överstiga mm. Mastens totala vikt får inte vara mindre än 60,0 kg. Mastens vikt inkluderar alla standardbeslag, stående och löpande rigg uppsträckt och surrad tätt intill masten S 30 skall ha en lättmetalllbom. Bommen skall ha ett målat band placerat med sin innerkant högst 3,410 mm akter om akterkant mast Bommens totala längd får inte överstiga mm mätt från akterkant mast Akterkant mast är mastprofilens aktersta linje oberäknat lokala utskärningar eller inbuktningar vid mastliket eller förlängningen av denna linje Spinnakerbommens längd skall vara högst mm. Bommens längd mätes med bommen anbragt i sitt fäste på masten, från förkant mast i centerlinjeplanet till bommens yttersta ända. Bommen skall vid mätningstillfället hänga horisontellt vinkelrätt mot båtens centerlinjeplan. Jockeybom är tillåten Mätband skall vara målade i kontrasterande färg och med en bredd av minst 20 mm. 6.

7 9. Allmänna segelbestämmelser 9.1. IYRU:s mätregler för segel 1993 gäller Storsegel och spinnaker skall under kappsegling på båda sidorna vara märkta med båtens registreringsnummer och klassmärke. Siffror och bokstäver skall vara utförda enligt IKR:s regler. Klassmärket skall ha enkel ram. 10. Storsegel Dukvikt är fri Storsegel får inte sträckas utanför begränsningsbanden på mast eller bom Storseglets maximala breddmått: MGT 750 mm MGU mm MGM mm Akterliket får högst vara mm Om seglet har likrep för ränna i mast och eller bom skall dessa inte inräknas i måtten Storseglet får ha högst 5 lattor, som får ha full längd och vilka delar akterliket i 6 lika delar, +/- 100 mm Toppskäddans bredd mätt vinkelrätt mot masten, när seglet är hissat, får vara högst 115 mm från mastens akterkant eller dess förlängning. Inga förstyvningar i duken är tillåtna, som ökar detta mått. 11. Kryssförsegel Dukvikt är fri Perpendikelmåttet för största kryssförseglet får vara högst mm. Måttet är det minsta måttet från skärningspunkten mellan akterkanterna av akter- och underlik (skothornet) till förlikets förkant. Om båten är försedd med förstagsprofil skall profilens dubbla bredd ingå i perpendikellängden. Detta gäller även rullfockar Förliket får inte på något kryssförsegel vara längre än mm Underliksmedianmåttet får vara max mm För försegeln rekommenderas följande maximimått (mätt i m): 7.

8 Förlik Akterlik Underlik Underliksmedian Genua I 10,00 9,90 5,55 9,75 Genua II 9,50 9,10 4,65 9,10 Kryssfock 9,00 8,25 3,75 8,55 Stormfock 9,50 7,80 2,70 8, Spinnaker Dukvikt är fri Spinnakern skall vara symmetrisk i förhållande till mittvecket och får inte ha någon anordning, som kan användas för att förändra dess form Liklängden får vara högst mm Spinnakerns bredd får vara högst mm. Bredden på halva höjden får ej understiga 75 % av fotbredden. 13. Stabilitetskontroll S 30 skall i standardutförande som färdig båt, mätt enligt 13,4 till 13,9 få ett utslag av minst 35 mm Krängningsprovning för fastställande av krängningsmomentet erfordras som regel inte för erhållande av mätbrev för båtar tillverkade av AB Fisksätra Varv eller annan av S 30 F godkänd tillverkare. Om ändringar göres i utförandet som kan påverka krängningsmomentet skall krängningsprovning göras med tillräckligt många av de första serietillverkade båtarna för att fastställa att krängningsmomentet i detta standardutförande ligger under det i fastställda. S 30 F kan också påfordra stickprovskontroll hos tillverkaren. 8.

9 13.3. Båtar köpta som halvfabrikat och färdigställda av icke godkänd tillverkare eller båtar som avviker i utförandet enligt 17 måste krängningsprovas innan mätbrev kan utfärdas. Krängningsprov kan också erfordras i samband med mätningsprotest Krängningsprovet utförs så att spinnakerbommen anbringas i sitt fäste på masten i höjd med nedre mätmärket för mastliket. Spinnakerbommen skall hänga horisontellt och anbringas vinkelrätt mot båtens centrumlinje. Plastdunkar eller liknande fyllda med vatten så att deras totala vikt är 40 kg anbringas i en talja, vars block är fästat i spinnakerbommens yttre ända så att avståndet från båtens centrumlinje till blockskivans ytterkant är 2900 mm För mätning av krängningsvinkeln anbringas ett kommunicerande kärl (genomskinlig plastslang eller liknande med invändig diameter av minst 12 mm) vid vantskruvarna till de förligaste vanten om styrbord och babord så att avståndet mellan centrumlinjen på det kommunicerande kärlets vertikala delar vid vantskruvarna befinner sig på ett avstånd av mm från varandra. Slangen fylls med vatten så att vattennivån i de vertikala skänklarna befinner sig ungefär på halva vantskruvens höjd. På varje skänkel anordnas möjlighet att avmärka vattennivån Vid krängningsmätningen noteras först vattennivån med dunkarna flytande på vattnet. Därefter hissas dessa upp så att de hänger fritt i luften och vattennivån markeras. Proceduren upprepas till man funnit minst 2 prov, där avståndet mellan 0-läget och krängningsläget inte skiljer på mer än högst + 1 mm mellan proven. Vid krängningsavläsningar och flytprov får ingen person finnas ombord på båten eller vidröra någon del av den Krängningsprovet upprepas analogt på motsatta sidan Medelvärdet av avläsningarna om styrbord och babord får inte understiga 35 mm Stabiliteten korrigeras om så erfordras med kontrollvikter så att värdet i 13.6 innehålles. Den erforderliga kompensationsvikten delas i 2 lika delar, som placeras på var sida om masten i höjd med övre bandet för mastliket. Vikternas läge skall vara låst med plomb. 14. Certifikatets giltighetstid Mätningscertifikat för S 30 gäller för en tid av 5 år från certifikatets datum. Alla kontrollmätningar, som görs under certifikatets giltighetstid, skall antecknas i detta med datum. Detta gäller även kontroll i samband med kappseglingar. 9.

10 15. Kontroll vid kappseglingar I samband med kappseglingar får inbjudande sällskap föranstalta om vilken kontrollmätning som skall göras. Sådan kontroll skall göras enligt dessa klassbestämmelser och får aldrig vara mer omfattande än kontrollen av ny båt. Kontroll efter seglingens (seglingarnas) avslutande får endast göras om det anges i inbjudan och startprogram att detta kan förekomma eller efter mätningsprotest. I mätningsprotest skall anges vilken paragraf i dessa klassbestämmelser, som protesten avser. 16. Ritningar Överensstämmer nedanstående ritningar ej med dessa bestämmelser äger bestämmelserna företräde För S 30 gäller följande ritningar: Ritningar Gällande Datum för datum ev. ändr. Linjeritning SK B Bordläggning 1103C Segelritning 1109B Roder Inredning 1106B Spantruta 1101C Sektion 1103D Trä-däck och överbyggn 1104C Segelnummer 1109C Roder Nr Rigg-segel Överbyggnad Basinredning Tillåtna avvikelser från klassbestämmelserna Som allmän regel gäller att vissa avvikelser är tillåtna under förutsättning att de presenterats för klassnämnden i ritningsform och godkänts av denna innan arbetet påbörjas. Vid sin bedömning av dessa ritningar kommer klassnämnden särskilt att beakta att inga avvikelser tillåtas, som kan ge regattamässiga fördelar jämfört med standardbåtar i klassen. Notering skall göras i mätbrevet om vilka alternativa utföranden som tillåtits. 10.

11 17.2. Däck och däcksöverbyggnad kan utföras i trä enligt ritning nr 1104C. Beträffande överbyggnaden gäller att smärre avvikelser är tillåtna men dimensionerna på sittbrunn och luckor är maximidimensioner, som inte får överskridas För mast och bom kan alternativa material och profilformer tillåtas. Som grundregel gäller att alternativen skall ha minst samma tröghetsmoment och styrka på hela sin längd som de som gäller för standardmast och standardbom och ha minst samma luftmotstånd och vikt. Vidare måste bestämmelserna i 8.8., , uppfyllas. 18. Ändringar av klassbestämmelserna Ändringar av klassbestämmelserna skall godkännas av SSF. Ändringar av klassbestämmelserna får ej ske oftare än med ett tidsintervall av minst tre år. Förslag till ändringar eller tillägg till klassbestämmelserna skall skriftligen ingivas till styrelsen S 30 F. Efter behandling av Klassnämnden skall förslaget genom styrelsens försorg sändas ut på remiss till medlemmarna. Remisstiden skall omfatta minst 6 veckor. Fastställande av ändring eller tillägg sker efter beslut på ordinarie årsmöte samt ytterligare ett ordinarie eller extra årsmöte, med tidsskillnad på minst 2 månader mellan nämnda möten Båt skall mätas efter den regel som gällde byggnadsåret, om ej annat föreskrives. Äldre båtar får dock utnyttja nyare bestämmelser Ändring i klassbestämmelserna har gjorts: 1976 betr. roder 7.1 och betr. mast 8.6 och 8.7 (nuv. 8.5 och 8.6) 1978 med modelländring som huvudanledning. Inledning, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.3, 7, (8.12), 8.13, 17.3,17.4, 18.1, 18.2, 18.3 (8.3 har utgått) 1986 betr. segel 10.1, 11.1, utformning av klassbestämmelserna Ändringar av klassbestämmelserna beträffande mast, rundhult och rigg 8.3, 8.6, 8.8, 8.9, beträffande segel 9.1, 9.2, 10.3, 10.6, 11.2, 11.4, 11.5, (9.3, 12.5 och 12.6 har utgått).

M-BÅTSFÖRBUNDET BESTÄMMELSER FÖR ENTYPSKLASSERNA M 30 M 25 M 22 M 15. FASTSTÄLLDA december 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M-BÅTSFÖRBUNDET BESTÄMMELSER FÖR ENTYPSKLASSERNA M 30 M 25 M 22 M 15. FASTSTÄLLDA december 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 2015-01-29 M-BÅTSFÖRBUNDET BESTÄMMELSER FÖR ENTYPSKLASSERNA M 30 M 25 M 22 M 15 FASTSTÄLLDA december 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del A Allmänt Sid 2 Del B Organisation Sid 3 Del C Villkor vid segling

Läs mer

5 MAST OCH RIGG 5.1 ALLMÄNT

5 MAST OCH RIGG 5.1 ALLMÄNT 5 MAST OCH RIGG 5.1 ALLMÄNT 5.1.1 För 55-150kvm: Den i tabellen föreskrivna mastdiametern gäller för master å sådana jakter, vid vilka segelmäthöjden enligt tabellen är fullt utnyttjad. (Tabellvärde H.)

Läs mer

REDSKAPSREGLERNA 2005 2008 REDSKAPSREGLERNA. International Sailing Federation

REDSKAPSREGLERNA 2005 2008 REDSKAPSREGLERNA. International Sailing Federation REDSKAPSREGLERNA 2005 2008 International Sailing Federation 1 Publicerade av ISAF (UK) Ltd., Southampton UK International Sailing Federation, (IOM) Ltd Oktober 2005 2 INNEHÅLL INLEDNING... 4 Revision...

Läs mer

Trimanvisning för: Maxi Racer. Henrik Ottosson Segelmakeri AB 1996

Trimanvisning för: Maxi Racer. Henrik Ottosson Segelmakeri AB 1996 Grattis Trimanvisning för: Maxi Racer Henrik Ottosson Segelmakeri AB 1996 Grattis till dina nya Maxi Racer segel från Henrik Ottosson Segelmakeri. Denna trimanvisning är framtagen för att du skall få ut

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR SEGELKANOTER KLASSERNA C, D, o. E Gällande från 2007-04-01

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR SEGELKANOTER KLASSERNA C, D, o. E Gällande från 2007-04-01 Svenska Kanotförbundet / Tekniska regler kanotsegling klass C, D, E 2007-03-10 1 TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR SEGELKANOTER KLASSERNA C, D, o. E Gällande från 2007-04-01 INTENTIONER och DEFINITIONER Segelkanoter

Läs mer

Bodings lilla. röda. (, ),.

Bodings lilla. röda. (, ),. NU HAR VI GJORT SEGEL I 32 ÅR. (S K E P PA RG ATAN 23, ÅR 1966) VI SYR I FÖRSTKLASSIGA M ATERIAL, AV LEDANDE DUKTILLVERKARE SÅSOM DIMENSION POLYANT OCH CO N T E N D E R. Bodings lilla röda. A.INLEDNING

Läs mer

595-560-S 2007-01-05. Att segla spinnaker

595-560-S 2007-01-05. Att segla spinnaker 1 595-560-S 2007-01-05 tt segla spinnaker 2 tt segla spinnaker Vi har här gjort en instruktion som vänder sig till nybörjaren såväl som den erfarne seglaren. Målsättningen är att nybörjaren skall kunna

Läs mer

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade Vi har klippt & klistrat och översatt artiklar från andra MM-webbsidor i ett försök att sammanställa lite enkla tips och råd vad gäller segel & rigg. Balans Vill du segla snabbt med din MM handlar det

Läs mer

Är man tillräckligt förberedd, har man vunnit redan innan man startat // Paul Elvström.

Är man tillräckligt förberedd, har man vunnit redan innan man startat // Paul Elvström. NogGrann trimguide för 606. ver 1.0 Är man tillräckligt förberedd, har man vunnit redan innan man startat // Paul Elvström. Idé tanke å nytta. Denna trimguide är till för att man enkelt och lätt skall

Läs mer

Protokoll fört vid Mälarbåtsförbundets årsmöte 2006-12-02

Protokoll fört vid Mälarbåtsförbundets årsmöte 2006-12-02 Protokoll fört vid Mälarbåtsförbundets årsmöte 2006-12-02 1 Stefan Hultgren öppnade mötet. 2 Inga fullmakter lämnades in till mötet. 34 röstberättigade var med på mötet. Carl Welinder och Richard Carlesson

Läs mer

Lite lösningar som gör livet lättare

Lite lösningar som gör livet lättare Lite lösningar som gör livet lättare Möjligheten att lätt kunna trimma dina segel efter rådande förhållande är väsentligt för att behålla bra fart och höjd under kryss när vindstyrka och vågornas karaktär

Läs mer

Trimguide 2.4m R. Inledning. Norlin MKIII

Trimguide 2.4m R. Inledning. Norlin MKIII Trimguide 2.4m R Norlin MKIII version Sv 1.5-030121 Inledning Trimguiden är skriven för att du ska få bästa prestanda från Dina North segel. Måtten och inställningarna är de vi funnit ge bäst höjd och

Läs mer

Gratulerar till köpet av dina nya segel och välkommen till North Sails familjen. Vart du än seglar, finns vår hjälp nära.

Gratulerar till köpet av dina nya segel och välkommen till North Sails familjen. Vart du än seglar, finns vår hjälp nära. SVENSKA Vår filosofi Gratulerar till köpet av dina nya segel och välkommen till North Sails familjen. Välkommen till den största och mest framgångsrika segelmakarfamiljen i världen. Vår filosofi är att

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93 Fritt översatt av Sven Gester till svenska Börja så här Börja med att sätta riggen på båten, montera vant och sätt häckstaget lite grovt. Mast lutning

Läs mer

Effektivare vindför valtning

Effektivare vindför valtning Effektivare vindför valtning Vindförvaltning 9 Kraftparallellogram 11 Anpassa vindkraften 9 Vindkraft 12 Maximera vindkraften Effektivare vindförvaltning 15 Segelform 19 Lutning och rodertryck 16 Vindförhållanden

Läs mer

we put salona 38 on the start line

we put salona 38 on the start line on focus we put salona 38 on the start line I slutet av mars tog vi oss till Kroatien för att besöka Salona Yachts och kappsegla en fabriksny Salona 38. Varvet ligger strax utanför Split i Solin inte långt

Läs mer

Så monterar du inre förstag

Så monterar du inre förstag GÖR DET SJÄLV Så monterar du inre förstag Hård kryss med en delvis inrullad genua är ingen höjdare. Men med ett löstagbart, inre förstag kan du enkelt sätta en stormfock och segla effektivt även i kuling.

Läs mer

skarpa ändskepp är balanserad och estetiskt tilltalande - ge en spetsgattad båt ett nätt språng och det blir garanterat en vacker och charmig båt.

skarpa ändskepp är balanserad och estetiskt tilltalande - ge en spetsgattad båt ett nätt språng och det blir garanterat en vacker och charmig båt. Danske Peter Bruun gick sin egen väg när han ritade sin kvartett med spetsgattade 'valbåtar', inspirerade av moder natur. Lilla Späckhuggaren kom först, med en robust klassisk skrovprofil mellan fenan

Läs mer

1/03 Informationsblad för Nordisk Familjebåts förbundet, NF-förbundet

1/03 Informationsblad för Nordisk Familjebåts förbundet, NF-förbundet 1/03 Informationsblad för Nordisk Familjebåts förbundet, NF-förbundet Ordförandeord Det har varit mycket med NF-förbundet på sista tiden. Vi har arbetat med klassreglerna samtidigt som vi har diskuterat

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

Maxi 77 Prisbomben som exploderade

Maxi 77 Prisbomben som exploderade Maxi 77 Prisbomben som exploderade Vilken 70-talsbåt! När Maxi 77 kom med utrymmen och lågpris blev det rusning och jätteserier. Framgången blev explosionsartad. Att utseendet inte stämde med traditionen

Läs mer

Riggning och upptagning

Riggning och upptagning Version 1.1 dec -07 Sidan 1 av 5 Riggning och upptagning Riggning Följ anvisningarna i Seldens lilla häfte Råd och Tips. Nedan följer en kortfattad beskrivning över lämpligt tillvägagångssätt. Det känns

Läs mer

Hon brukar nämnas i samma andetag som Ballad och Scampi. Kanske är hon inte riktigt lika namnkunnig som dessa eftersom hon com

Hon brukar nämnas i samma andetag som Ballad och Scampi. Kanske är hon inte riktigt lika namnkunnig som dessa eftersom hon com Hon brukar nämnas i samma andetag som Ballad och Scampi. Kanske är hon inte riktigt lika namnkunnig som dessa eftersom hon com in på scenen sist. Men fort gick hon, comfortabel var hon dessutom. Därmed

Läs mer

Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a

Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a 1.Regler för lån av C55an 2.Tekniska Data 3.Handhavande av köl 4.Riggning/Segelsätttning 5.Hårdvindstips 6.Spinnaker sättning 7.Checklista 8.Handhavandekurs

Läs mer

Bruksanvisning för C55

Bruksanvisning för C55 Bruksanvisning för C55 Denna manual är skriven för att hjälpa till både för den nyblivne C 55 ägaren och den som redan har en båt. Regler som finns i klassregeln är inlagd på några ställen för att man

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Instruktion för kabelmontering

Instruktion för kabelmontering 595-966-S 2010-02-03 Instruktion för kabelmontering C- och F-profiler 2 Kablar för eftermontering I denna instruktion ges en beskrivning av hur man monterar nya kablar i C- och F-profiler från 2003. För

Läs mer

Datum: 2007-09-12. Rev. 0. C55-båtar. Regler för lån och handhavande av båtar. Utarb. av: TJ Sid. 1 av 15

Datum: 2007-09-12. Rev. 0. C55-båtar. Regler för lån och handhavande av båtar. Utarb. av: TJ Sid. 1 av 15 Sid. 1 av 15 1.Regler för lån av C55 båtarna 2.Tekniska Data 3.Handhavande av köl 4.Riggning/Segelsätttning 5.Hårdvindstips 6.Spinnaker sättning 7.Checklista 8.Handhavandekurs Sid. 2 av 15 1.Regler för

Läs mer

Ganska sent i livet följde Arne Arksund i pappa Carl Anderssons båtbyggarspår. Resultatet blev Amigobåtarna, där vi tittar närmare på 27:an.

Ganska sent i livet följde Arne Arksund i pappa Carl Anderssons båtbyggarspår. Resultatet blev Amigobåtarna, där vi tittar närmare på 27:an. Ganska sent i livet följde Arne Arksund i pappa Carl Anderssons båtbyggarspår. Resultatet blev Amigobåtarna, där vi tittar närmare på 27:an. Av Bengt Jörnstedt Birger Martinsson i Eskilstuna är en seglare

Läs mer

Seldéns sortiment av spinnakerutrustning för kölbåtar består av fem aluminiumprofiler, tre kolfiberprofiler, lätta och funktionella ändbeslag,

Seldéns sortiment av spinnakerutrustning för kölbåtar består av fem aluminiumprofiler, tre kolfiberprofiler, lätta och funktionella ändbeslag, 56 Seldéns sortiment av spinnakerutrustning för kölbåtar består av fem aluminiumprofiler, tre kolfiberprofiler, lätta och funktionella ändbeslag, teleskopiska spirboar, jockeyboar och mastbeslag. Det är

Läs mer

NF-025 Mårten Blixt Ordförande

NF-025 Mårten Blixt Ordförande 2/02 Informationsblad för Nordisk Familjebåts förbundet, NF-förbundet Årsmöte Årsmötet lockade sjutton medlemmar och en aktiv NF-seglare vilket var mer än vanligt. Vad som lockade folk att komma var troligtvis

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Jag ville egentligen ha en Linjett 32 men hade inga pengar. Och så ville jag ha fraktionsrigg och blyköl, och då blev det Omega 28, säger Lars.

Jag ville egentligen ha en Linjett 32 men hade inga pengar. Och så ville jag ha fraktionsrigg och blyköl, och då blev det Omega 28, säger Lars. Omega 28 tillhör de båtar där prestanda ingick i designerns uppdrag. Samtidigt förpliktade företagsnamnet Familjebåtar AB. Att det blev en bra mix av fart och boende intygar de ägare Segling träffat. Av

Läs mer

NogGrann. Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges.

NogGrann. Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges. NogGrann Segla CB66. ver 1.0 Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges. Idé tanke å nytta Detta dokument innehåller rekommendationer och tips på

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

UK Syversen trimguide för Albin Express. Uppdaterad vintern 2005 14 februari

UK Syversen trimguide för Albin Express. Uppdaterad vintern 2005 14 februari UK Syversen trimguide för Albin Express Uppdaterad vintern 2005 14 februari Innehållsförteckning Förord....3 Allmänt om segeltrim och båtfart....4 Centrala trimparametrar...4 Förstagssagg. ( Yttervant

Läs mer

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS Inbjudan Tävling: ÅF Inshore Race 2015 SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Datum: 27 juni 2015. Arrangör: Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs

Läs mer

En kort presentation av ALBIN BALLAD

En kort presentation av ALBIN BALLAD En kort presentation av ALBIN BALLAD Balladen är en populär och tidlös skönhet i mer än 20 länder och den har tillverkats i fler än 1500 exemplar. Ballad - havskryssaren som nu även är klassad som "oceangående"

Läs mer

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet. Inbjudan Tävling: Datum: Arrangör: Allsvenskan segling Deltävling 1: 22 24 maj, Saltsjöbaden Deltävling 2: 14 16 augusti, Malmö Deltävling 3: 28 30 augusti, Grötö Svenska Seglarförbundet, SSF, i samarbete

Läs mer

RODKICKER. Världens mest sålda kickstång.

RODKICKER. Världens mest sålda kickstång. RODKICKER Världens mest sålda kickstång. Rodkicker, kickstång Seldén Rodkicker är ett effektivt hjälpmedel både för kappseglaren och familjeseglaren. Den underlättar segelhanteringen vid revning och hindrar

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN En byggsats från Flaskskepparna www.flaskskepparna.se Flaskskepp Sjömän brukade för i tiden bygga flaskskepp som hobbyarbete under de långa seglatserna eller då båten

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp

Läs mer

Full fart framåt har alltid varit målet för lilla tuffa X-79, som nu tycks gå mot en ny vår. Av Bengt Jörnstedt

Full fart framåt har alltid varit målet för lilla tuffa X-79, som nu tycks gå mot en ny vår. Av Bengt Jörnstedt Full fart framåt har alltid varit målet för lilla tuffa X-79, som nu tycks gå mot en ny vår. Av Bengt Jörnstedt Det finns typiska 'genombrottsbåtar', sådana som gav skjuts åt en framgångsrik konstruktörskarriär

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

5 STYR- OCH REGLAGESYSTEM

5 STYR- OCH REGLAGESYSTEM 5 STYR- OCH REGLAGESYSTEM 5.1 Styrning och reglage allmänt Alla delar i styrsystemet skall vara utan korrosion och utan glapp. Styrpiedestal skall vara så stark och sitta så väl fast att den ej lossnar

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Tävling: Stockholms 606-regatta Klubbmästerskap Stockholms 606-klubb Rikscuptävling fyra 2015 i 606 Distriktsmästerskap i 606 Datum: 5-6 september

Läs mer

Inledning. Innehåll 2(16)

Inledning. Innehåll 2(16) April 2014 Inledning Detta lilla häfte är ingen lärobok i segling. Det belyser bara sådant som är unikt på vedjakten Sofia Linnea och som dagens seglare ej är bekanta med. Sofia Linnea har ingen motor,

Läs mer

Egenkontroll av fritidsbåt

Egenkontroll av fritidsbåt Egenkontroll av fritidsbåt Teknik och Sjösäkerhetskommittén 2011 Skrov o Däck: a. Fästanordningar: Beslag, röstjärn, räcken, handledare och handtag ska vara väl fixerade, om möjligt med genomgående bult.

Läs mer

Tre år med Vera af Limhamn, Hanse 350 / nr 145, 2008 juni.

Tre år med Vera af Limhamn, Hanse 350 / nr 145, 2008 juni. 1 Tre år med Vera af Limhamn, Hanse 350 / nr 145, 2008 juni. Under rubriken Vera af Limhamn, ska jag försöka att berätta lite om vår 350:a i hopp om att det kan vara till inspiration för andra Hanse seglare.

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Inbjudan till Malmö Segel Sällskaps Saltholm Runt Lördagen den 30 augusti 2014

Inbjudan till Malmö Segel Sällskaps Saltholm Runt Lördagen den 30 augusti 2014 Inbjudan till Malmö Segel Sällskaps Saltholm Runt Lördagen den 30 augusti 2014 Tävlingen Tävlingen är en distanskappsegling för kölbåtar och flerskrovsbåtar runt Saltholm i Öresund om ca 25 distansminuter.

Läs mer

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5)

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5) Sid 1 (5) STENMATERIAL Bestämning av kulkvarnsvärde. Mineral aggregates. Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test. 2. SAMMANFATTNING 3. UTRUSTNING 4. PROVBEREDNING

Läs mer

Måttagning / Monteringsanvisning

Måttagning / Monteringsanvisning Hammerglass Isoler Val av ytter- och innerglas Mät den kortaste av de två dimensionerna på fönsterbåge / karm ( se tabell nedan). Läs sedan av motsvarande tjocklek i kolumn för Hammerglass, respektive

Läs mer

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 3 INNEÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 PRODUKT BESKRIVNING...4 2 TILLVERKNING OC KONSTRUKTIONEN...5 2.1 TILLVERKNINGSSÄTT... 5 2.2 TILLVERKNINGSTOLERANSER... 5 2.3 KVALITETSKONTROLL

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Monteringsanvisning flexmatningssystem

Monteringsanvisning flexmatningssystem Thermia Pelletsvärme 9710-53192001 Monteringsanvisning flexmatningssystem 1 llmänt Viktig information 2 2 Ingående delar flexmatningssystem rt.nr på ingående delar 3 Flexmatningssystemet 4-8 Ritningsunderlag

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

1/02 Informationsblad för Nordisk Familjebåts förbund, NF-förbundet

1/02 Informationsblad för Nordisk Familjebåts förbund, NF-förbundet Ordförandeord 1/02 Informationsblad för Nordisk Familjebåts förbund, NF-förbundet Ny säsong är på väg. Säsongens höjdpunkt för mig kommer att bli RM som arrangeras av KSSS i Sandhamn. Tidpunkt är sista

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg.

att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg. 1. Mät ut och markera ungefärlig storlek och placering på ditt altanbygge genom att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg. 2. Markera altanens höjd på husfasaden med ett kritsnöre 3. Ta bort all

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

ROTAX MAX Challenge regler 2008

ROTAX MAX Challenge regler 2008 ROTAX MAX Challenge regler 2008 1. Introduktion Denna klass strävar efter att på lägre nivå genomföra tävlingar som liknar konventionella 100 cc kart race i kombination med låga kostnader och låga ljudnivåer.

Läs mer

ÅF Inshore Race 2015. 27 juni 2015

ÅF Inshore Race 2015. 27 juni 2015 ÅF Inshore Race 2015 27 juni 2015 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter ÅF Inshore Race Classic är öppen för SRS enligt gällande SRS tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. 1. Regler

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec220 Pelare betong Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual Rev

Läs mer

DOKUMENTATION AV S/Y SALSA den 25 augusti 2012

DOKUMENTATION AV S/Y SALSA den 25 augusti 2012 Allmänt RW 41 är en mycket välbyggd och tålig långfärdsbåt med stor komfort, säkerhet och mycket hög klass på utrustning. Skrovet är varvsbyggt i Västerås med valsade plåtar och med isolering mot värme

Läs mer

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande KUNGSBACKA KOMMUN NOV 2002 Inledning BAKGRUND OCH SYFTE Bebyggelsen i och kring Gottskär, har under de senaste decennierna

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

V1 Fock. V1 Rullstor. V1 Stor. V1 Rullfock. V1 Genoa. V1 Rullgenoa. Besök vår nya hemsida: albatrossegel.se. 2 Hösterbjudande! 15% t.o.m. okt 2012!

V1 Fock. V1 Rullstor. V1 Stor. V1 Rullfock. V1 Genoa. V1 Rullgenoa. Besök vår nya hemsida: albatrossegel.se. 2 Hösterbjudande! 15% t.o.m. okt 2012! V ya segel minskar krängning och ger mer fart, höjd samt enklare, säkrare och bekvämare segling. V segel sys i vävd premium duk för bästa ekonomi, livslängd, seglingsegenskaper och säkerhet vid cruising

Läs mer

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters anwb.nl/watersport, de site voor watersporters DEGERO 970 DESIGNER HANS GROOP 2 anwb.nl/watersport, de site voor watersporters DEGERÖ 970 specifikation 1993 Skrovlangd Vattenlinj elangd Bredd Djupgang

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F ZIP-UP SVENSKA AB Tfn: 08-97 04 80 Tfn: 031-23 07 20 Rev 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASADSTÄLLNING SYSTEM F Sida 1. Beskrivning av systemet --------------------------------------------------

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

H-båten - Vässad, vacker gränsöverskridare

H-båten - Vässad, vacker gränsöverskridare H-båten - Vässad, vacker gränsöverskridare I trettio år har H-båten haft en stabil popularitet - ändå är hon lite av en doldis i Sverige. Nästan 5000 exemplar är byggda, starka klassförbund verkar i hela

Läs mer

En del tillbehör som ser ut att passa bra för Monsun kan vi även i år få köpa t i l l för oss speciellt rabatterade priser.

En del tillbehör som ser ut att passa bra för Monsun kan vi även i år få köpa t i l l för oss speciellt rabatterade priser. 1 (7) Stockholm i mars 1979 Bäste Monsunägare. Det flesta av er är nu vana vid att jag någon gång om' året sänder några olika förslag-till ägarna av HR-31 Monsun. Nytillkomna ägare får i år samma brev

Läs mer

Av Bengt Jörnstedt. Hon går som ett tåg, det är en fantastisk båt att segla, säger Jonas Fridholm i Stockholm.

Av Bengt Jörnstedt. Hon går som ett tåg, det är en fantastisk båt att segla, säger Jonas Fridholm i Stockholm. För många är Carreran en drömbåt. Racig, flushad, snabb. Alltför extrem tycker de som blir omseglade. Med inredning som en gymnastiksal, förmodligen. Men skenet bedrar. Hon är enkel att segla och har full

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Lagun 2,4 meter i en Kidney 20

Lagun 2,4 meter i en Kidney 20 1 Priser pooler 2014 Ett standardpoolpaket innehåller: Poolstomme av HD polyeten med 40 års garanti. Bottenmall/matta i skala 1:1 för bygghjälp och poollinerunderlag, gäller ej rund och basic rektangulär.

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

FÖRORD. Lycka till och mycket nöje med Albin 78.

FÖRORD. Lycka till och mycket nöje med Albin 78. FÖRORD Denna guide avser att ge en kortfattad handledning i hur Albin 78 skall användas och skötas. I huvudsak har medtagits sådant som är speciellt för Albin 78. Vi ber Er också noggrannt studera de separata

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1(5) Fastställare Mats Olsson Utfärdare: Roger Eriksson INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1 Rätt till användning Telfer ägs och underhålls av Oxelösunds Segelsällskap. Telfer är avsedd

Läs mer

Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015

Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015 Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015 Tävling: ORCi SM Svenskt Mästerskap för kölbåtar med utfärdat mätbrev för ORCi 2015. Arrangören avser att indela klasser beroende på antal anmälda

Läs mer

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM Förslag till ändrade stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM KFUK-KFUM Ängsholmen utgör en sektionsförening inom KFUK-KFUM Central och är därmed en självständig juridisk person. I sin nya organisationsform, beslutad

Läs mer

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler.

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. Lättbalkar 1 Allmänna profildata Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. *Gäller Z och C. Offereras vid förfrågan. (160 180 645 finns alltid från 1,5 mm tjocklek)

Läs mer

ÅF Offshore Race Classic 2015. 25 juni 2 juli 2015

ÅF Offshore Race Classic 2015. 25 juni 2 juli 2015 ÅF Offshore Race Classic 2015 25 juni 2 juli 2015 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter inkl. Ändring 2 ÅF Offshore Race Classic är öppen för Classic yachts i SRS enligt gällande

Läs mer

Inledning 1. Upphandlingsprocessen 2. Detaljerade beskrivningar av inkomna offerter 3. Bryggruppens rekommendation till utförande 7

Inledning 1. Upphandlingsprocessen 2. Detaljerade beskrivningar av inkomna offerter 3. Bryggruppens rekommendation till utförande 7 Husarö Östergårds samfällighetsförening Bryggruppen 2006-11-06 Utvärdering av inkomna offerter för byggnation av bryggor på Husarö, och samt bryggruppens rekommendation till utförande och finansiering

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

DINGHIESKEELBOATSYACHTS

DINGHIESKEELBOATSYACHTS Master för deplacementbåtar DINGHIESKEELBOATSYACHTS Seldén Mast AB, Sverige Tel +46 (0)31 69 69 00 Fax +46 (0)31 29 71 37 e-mail info@seldenmast.com Seldén Mast Limited, UK Tel +44 (0)1489 48 40 00 Fax

Läs mer

Arbetsuppgifter. 5 mans besättning. Version 2011-05-09. Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön)

Arbetsuppgifter. 5 mans besättning. Version 2011-05-09. Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön) Arbetsuppgifter Version 2011-05-09 5 mans besättning Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön) 4 mans besättning Huvudsaklig placering i båten Huvudsakligt ansvar Andra arbetsuppgifter

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Hallberg Rassy 34 / 2001

Hallberg Rassy 34 / 2001 Hallberg Rassy 34 / 2001 Hallberg Rassy 34 / 2001 Allmän beskrivning Info Hallberg Rassy 34 är en mycket trivsam och välbyggd båt som erbjuder goda seglingsegenskaper och hög komfort till sjöss, i hamn

Läs mer