Svenska S 30 förbundet KLASSBESTÄMMELSER. för. S 30-Classic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska S 30 förbundet KLASSBESTÄMMELSER. för. S 30-Classic"

Transkript

1 Svenska S 30 förbundet KLASSBESTÄMMELSER för S 30-Classic 1993

2 KLASSBESTÄMMELSER FÖR SVENSKA SEGLARFÖRBUNDETS ENTYPS SKÄRGÅRDSKRYSSARE S 30 Antagna , reviderade Inledning Vid seglardagen i Malmö 1970 motionerade Göta Segelsällskap om att Svenska Seglarförbundet skulle engagera sig vid framtagande av en välseglande familjebåt, som grundade sig på 30 m 2 skärgårdskryssaren enligt 1945 års skärgårdskryssarregel. Motionen antogs och en kommitté tillsattes för att handha projektet för SSF:s räkning. På kommitténs förslag beslöt SSF att engagera Knud H Reimers som konstruktör av Göta 30:an, vilket var båtens projektnamn. Namnet ändrades först till O 30 och sedan slutligen till S 30. För projektets genomförande donerade GSS kr 1.000:- till SSF och i övrigt garanterades SSF:s ekonomiska engagemang i projektet av ett konsortium med SSF:s hedersordförande Gudmund Silfverstolpe i spetsen. Genom detta arrangemang förblir ritning och plugg SSF:s egendom. Upphovsmannarätten till ritningen tillhör enligt lag konstruktören. Initiativtagare till S 30:an är ingenjör Sven Ejdestam. Pluggarna för S 30 byggdes på Neglingevarvet och AB Fisksätra Varv engagerades som tillverkare av formar och båtar. En av SSF tillsatt Klassnämnd har utarbetat dessa bestämmelser för S 30-klassen. Klassnämnden har bestått av Gustav Plym, ordförande, Sven Ejdestam, sekreterare, Börje Larsson, Torild Larsson, Lennart Olsson och Knud H Reimers. 1. Allmänna klassbestämmelser 1.1. S 30 är en entypsbåt byggd av glasfiberarmerad polyester, här nedan kallad plast. Klassbestämmelserna avser att säkerställa båtens karaktär av entypsbåt S 30 skall tillverkas enligt gällande av SSF fastställda ritningar och specifikationer samt dessa klassbestämmelser och inga ändringar eller avvikelser är tillåtna, om dessa icke uttryckligen anges på dessa ritningar, specifikationer eller i klassbestämmelserna Alla plastdelar i skrov, däck, däcksöverbyggnad och inredning skall tillverkas i formar, som i sin tur tillverkas enligt godkänd S 30 plugg och av tillverkare, som innehar gällande tillstånd av S-30 F för tillverkningen av S

3 1.4. Tillverkaren skall förbinda sig att till alla delar följa dessa bestämmelser. Bestämmelserna kan översättas till andra språk men vid tolkningstvister skall den svenska utgåvan gälla I vissa avseenden kan alterntiva material och alternativ tillverkning tillåtas. Beträffande detta hänvisas till 17 i dessa bestämmelser. 2. Mätningskontroll 2.1. Ansvaret för att dessa ritningar, specifikationer och klassbestämmelser hålles aktuella åvilar S-30-förbundets styrelse. Ändringar och tillägg i fråga om ritningar, specifikationer och klassbestämmelser beslutas av S-30-förbundet S-30 F:s styrelse är ansvarig för kontrollen av såväl pluggar som formar och tillverkade båtar. Kontrollen utförs av SSF:s mätningsorganisation. Vid mätningskontroll skall den av SSF godkända mätningsmannen använda sig av för S 30-klassen fastställda mätningsformulär Innan mätningskontroll påbörjas skall mätningsmannen undersöka om båten på något iögonfallande sätt avviker från gällande ritningar och bestämmelser. Är detta fallet skall anmälan göras till KN, S 30 F, som avgör om mätningskontrollen skall fullföljas Sedan S 30 F:s Klassnämnd av mätningsmannen erhållit fullständigt underlag enligt klassbestämmelserna samt bevis på att klassningsavgift erlagts till S 30 F, utfärdar S 30 F mätbrev. 3. Viktkontroll 3.1. Båtens vikt skall vara minst kg. I denna vikt ingår ballastkölen med kg + 25 kg. Vikten avser färdig båt i standardutförande men utan mast med stående och löpande rigg, rundhult, segel, madrasser och utrustning För båtar tillverkade av AB Fisksätra Varv eller annan av S 30 F godkänd tillverkare behöver som regel inget annat viktcertifikat företes än för ballastkölen enligt 4 vid mätningskontroll innan mätbrev utfärdas. Klassnämnden kan dock när den så finner erforderligt eller efter påpekande av mätningsman påfordra viktkontroll Båtar köpta som halvfabrikat och färdigställda av icke godkänd tillverkare eller båtar med avvikelser i utförandet enligt 17 måste viktkontrolleras innan mätbrev utfärdas. 3.

4 3.4. Under kappsegling får inga invändiga eller utvändiga vikter, placerade lägre än salongsdurken, medföras ombord om de inte funnits ombord vid viktkontrollen och dess vikt och läge anges i viktcertifikat och mätbrev. Undantagna från denna regel är endast sådan proviant och drycker, som avses att konsumeras under seglingen. Vikter placerade högre än durkplanet inkl. inom eller utombordsmotor får obegränsat medföras ombord. Med vikt avses icke installation eller utrustning som har naturligt samband med båtens användning. 4. Ballastköl 4.1. Kölen skall vara av bly och gjuten i form tillverkad från godkänd kölplugg. Vikten skall vara kg + 25 kg. Kölviktsattest skall lämnas till mätningsmannen och bifogas mätningshandlingarna. På attesten skall angivas ett tillverkningsnummer, som stansas in på kölens styrbordssida vid akterkant. 5. Inredning 5.1. Inredningsdetaljer, som enligt ritning och specifikation, skall utföras i plast, måste utföras i form tillverkad från godkänd plugg och anbringas enligt ritning. Detta är nödvändigt då de utgör styrkeförband i skrovet. I övrigt är inredningen fri Plywoodskotten vid stationerna 18 1/2, under masten, station 7 och station 1 måste vara dimensionerade enligt ritning och skall insättas innan skrovet tas ur formen Som alternativ kan ett enkelt huvudskott med tillhörande stötta, dimensionerade enligt ritning, ersätta Sittrum 6.1 Sittrummet skall vara självlänsande med låda med dimensioner enligt godkänd ritning. I övrigt är inredningen i sittrummet fri. 7. Roder 7.1. Rodret skall utföras enligt ettdera av följande alternativ: a) i rostfri syrafast plåt med en tjocklek av minst 1,5 mm med mått enligt ritning 1112 och försett med skädda enligt ritning 1101 B. 4.

5 b) i rostfri syrafast plåt med en tjocklek av minst 1,5 mm med mått enligt a, men påbyggt i framkant ca 100 mm, varvid framkant och bakkant blir parallella. Skäddan kapas ca 190 mm under skrov. Se beslut c) i plast enligt ritning AB Fisksätra Varv Hjärtstocken för roder enligt a) och b) skall vara tillverkad av rostfritt stålrör med en diameter av minst 44 m utvändigt och högst 38,5 mm invändigt. Inuti detta rör skall finnas ett förstärkningsrör på 1,0 m längd med innerdiameter av högst 35 mm. Hjärtstocken på roder enligt alt. c) skall vara tillverkad av rostfritt stålrör med en diameter av minst 50 mm utvändigt och högst 39 mm invändigt Centrumlinjen av hjärtstocken skall ligga mm akter om station Mast, rundhult och rigg 8.1. S 30 skall ha en lättmetallmast med jämntjock profil. Mastens ytterdimension i långskeppsled, max. 170 mm Masten får inte vara vridbar och skall vara placerad på mastfoten på rufftaket med sin framkant 4550 mm + 25 mm akter om stävspets Riggen skall vara utförd enligt riggritningen och angivna diametrar för vant och stag är minimimått. Backstagets aktre fäste vid däck får inte ligga längre akteröver än akterstagets fäste. Diametrar: För-, akter- och backstag samt undervant: 5 mm. Toppvant: 6 mm. Samtliga 19-trådiga Röstjärnen för vanten skall vara placerade så att horisontella avståndet från mastens centrumlinje till innerkant röstjärn i däckplanet är minst för förliga undervantet aktra undervantet toppvantet 990 mm 1075 mm 1035 mm 8.5. Mastlikets längd anges av målade band på masten. Det nedre skall ha sin överkant mm över rufftaket. Det övre bandets undre kant får vara beläget högst mm över det undre bandets övre kant. 5.

6 8.6. Förstagets centrumlinje får skära mastens framkant högst mm över rufftaket. Förstagsprofil och rullanordning är tillåtet. Vid kappsegling får försegel rullas upp Förtriangelns bas mätt från den punkt där centrumlinjen av förstaget skär däcket och till mastens förkant, mätt horisontellt i höjd med mastfoten, skall vara mm. Detta mått får ökas med högst 25 mm i samband med eventuellt utnyttjande av toleransen för mastläget enligt Mastens totala längd får ej överstiga mm. Mastens totala vikt får inte vara mindre än 60,0 kg. Mastens vikt inkluderar alla standardbeslag, stående och löpande rigg uppsträckt och surrad tätt intill masten S 30 skall ha en lättmetalllbom. Bommen skall ha ett målat band placerat med sin innerkant högst 3,410 mm akter om akterkant mast Bommens totala längd får inte överstiga mm mätt från akterkant mast Akterkant mast är mastprofilens aktersta linje oberäknat lokala utskärningar eller inbuktningar vid mastliket eller förlängningen av denna linje Spinnakerbommens längd skall vara högst mm. Bommens längd mätes med bommen anbragt i sitt fäste på masten, från förkant mast i centerlinjeplanet till bommens yttersta ända. Bommen skall vid mätningstillfället hänga horisontellt vinkelrätt mot båtens centerlinjeplan. Jockeybom är tillåten Mätband skall vara målade i kontrasterande färg och med en bredd av minst 20 mm. 6.

7 9. Allmänna segelbestämmelser 9.1. IYRU:s mätregler för segel 1993 gäller Storsegel och spinnaker skall under kappsegling på båda sidorna vara märkta med båtens registreringsnummer och klassmärke. Siffror och bokstäver skall vara utförda enligt IKR:s regler. Klassmärket skall ha enkel ram. 10. Storsegel Dukvikt är fri Storsegel får inte sträckas utanför begränsningsbanden på mast eller bom Storseglets maximala breddmått: MGT 750 mm MGU mm MGM mm Akterliket får högst vara mm Om seglet har likrep för ränna i mast och eller bom skall dessa inte inräknas i måtten Storseglet får ha högst 5 lattor, som får ha full längd och vilka delar akterliket i 6 lika delar, +/- 100 mm Toppskäddans bredd mätt vinkelrätt mot masten, när seglet är hissat, får vara högst 115 mm från mastens akterkant eller dess förlängning. Inga förstyvningar i duken är tillåtna, som ökar detta mått. 11. Kryssförsegel Dukvikt är fri Perpendikelmåttet för största kryssförseglet får vara högst mm. Måttet är det minsta måttet från skärningspunkten mellan akterkanterna av akter- och underlik (skothornet) till förlikets förkant. Om båten är försedd med förstagsprofil skall profilens dubbla bredd ingå i perpendikellängden. Detta gäller även rullfockar Förliket får inte på något kryssförsegel vara längre än mm Underliksmedianmåttet får vara max mm För försegeln rekommenderas följande maximimått (mätt i m): 7.

8 Förlik Akterlik Underlik Underliksmedian Genua I 10,00 9,90 5,55 9,75 Genua II 9,50 9,10 4,65 9,10 Kryssfock 9,00 8,25 3,75 8,55 Stormfock 9,50 7,80 2,70 8, Spinnaker Dukvikt är fri Spinnakern skall vara symmetrisk i förhållande till mittvecket och får inte ha någon anordning, som kan användas för att förändra dess form Liklängden får vara högst mm Spinnakerns bredd får vara högst mm. Bredden på halva höjden får ej understiga 75 % av fotbredden. 13. Stabilitetskontroll S 30 skall i standardutförande som färdig båt, mätt enligt 13,4 till 13,9 få ett utslag av minst 35 mm Krängningsprovning för fastställande av krängningsmomentet erfordras som regel inte för erhållande av mätbrev för båtar tillverkade av AB Fisksätra Varv eller annan av S 30 F godkänd tillverkare. Om ändringar göres i utförandet som kan påverka krängningsmomentet skall krängningsprovning göras med tillräckligt många av de första serietillverkade båtarna för att fastställa att krängningsmomentet i detta standardutförande ligger under det i fastställda. S 30 F kan också påfordra stickprovskontroll hos tillverkaren. 8.

9 13.3. Båtar köpta som halvfabrikat och färdigställda av icke godkänd tillverkare eller båtar som avviker i utförandet enligt 17 måste krängningsprovas innan mätbrev kan utfärdas. Krängningsprov kan också erfordras i samband med mätningsprotest Krängningsprovet utförs så att spinnakerbommen anbringas i sitt fäste på masten i höjd med nedre mätmärket för mastliket. Spinnakerbommen skall hänga horisontellt och anbringas vinkelrätt mot båtens centrumlinje. Plastdunkar eller liknande fyllda med vatten så att deras totala vikt är 40 kg anbringas i en talja, vars block är fästat i spinnakerbommens yttre ända så att avståndet från båtens centrumlinje till blockskivans ytterkant är 2900 mm För mätning av krängningsvinkeln anbringas ett kommunicerande kärl (genomskinlig plastslang eller liknande med invändig diameter av minst 12 mm) vid vantskruvarna till de förligaste vanten om styrbord och babord så att avståndet mellan centrumlinjen på det kommunicerande kärlets vertikala delar vid vantskruvarna befinner sig på ett avstånd av mm från varandra. Slangen fylls med vatten så att vattennivån i de vertikala skänklarna befinner sig ungefär på halva vantskruvens höjd. På varje skänkel anordnas möjlighet att avmärka vattennivån Vid krängningsmätningen noteras först vattennivån med dunkarna flytande på vattnet. Därefter hissas dessa upp så att de hänger fritt i luften och vattennivån markeras. Proceduren upprepas till man funnit minst 2 prov, där avståndet mellan 0-läget och krängningsläget inte skiljer på mer än högst + 1 mm mellan proven. Vid krängningsavläsningar och flytprov får ingen person finnas ombord på båten eller vidröra någon del av den Krängningsprovet upprepas analogt på motsatta sidan Medelvärdet av avläsningarna om styrbord och babord får inte understiga 35 mm Stabiliteten korrigeras om så erfordras med kontrollvikter så att värdet i 13.6 innehålles. Den erforderliga kompensationsvikten delas i 2 lika delar, som placeras på var sida om masten i höjd med övre bandet för mastliket. Vikternas läge skall vara låst med plomb. 14. Certifikatets giltighetstid Mätningscertifikat för S 30 gäller för en tid av 5 år från certifikatets datum. Alla kontrollmätningar, som görs under certifikatets giltighetstid, skall antecknas i detta med datum. Detta gäller även kontroll i samband med kappseglingar. 9.

10 15. Kontroll vid kappseglingar I samband med kappseglingar får inbjudande sällskap föranstalta om vilken kontrollmätning som skall göras. Sådan kontroll skall göras enligt dessa klassbestämmelser och får aldrig vara mer omfattande än kontrollen av ny båt. Kontroll efter seglingens (seglingarnas) avslutande får endast göras om det anges i inbjudan och startprogram att detta kan förekomma eller efter mätningsprotest. I mätningsprotest skall anges vilken paragraf i dessa klassbestämmelser, som protesten avser. 16. Ritningar Överensstämmer nedanstående ritningar ej med dessa bestämmelser äger bestämmelserna företräde För S 30 gäller följande ritningar: Ritningar Gällande Datum för datum ev. ändr. Linjeritning SK B Bordläggning 1103C Segelritning 1109B Roder Inredning 1106B Spantruta 1101C Sektion 1103D Trä-däck och överbyggn 1104C Segelnummer 1109C Roder Nr Rigg-segel Överbyggnad Basinredning Tillåtna avvikelser från klassbestämmelserna Som allmän regel gäller att vissa avvikelser är tillåtna under förutsättning att de presenterats för klassnämnden i ritningsform och godkänts av denna innan arbetet påbörjas. Vid sin bedömning av dessa ritningar kommer klassnämnden särskilt att beakta att inga avvikelser tillåtas, som kan ge regattamässiga fördelar jämfört med standardbåtar i klassen. Notering skall göras i mätbrevet om vilka alternativa utföranden som tillåtits. 10.

11 17.2. Däck och däcksöverbyggnad kan utföras i trä enligt ritning nr 1104C. Beträffande överbyggnaden gäller att smärre avvikelser är tillåtna men dimensionerna på sittbrunn och luckor är maximidimensioner, som inte får överskridas För mast och bom kan alternativa material och profilformer tillåtas. Som grundregel gäller att alternativen skall ha minst samma tröghetsmoment och styrka på hela sin längd som de som gäller för standardmast och standardbom och ha minst samma luftmotstånd och vikt. Vidare måste bestämmelserna i 8.8., , uppfyllas. 18. Ändringar av klassbestämmelserna Ändringar av klassbestämmelserna skall godkännas av SSF. Ändringar av klassbestämmelserna får ej ske oftare än med ett tidsintervall av minst tre år. Förslag till ändringar eller tillägg till klassbestämmelserna skall skriftligen ingivas till styrelsen S 30 F. Efter behandling av Klassnämnden skall förslaget genom styrelsens försorg sändas ut på remiss till medlemmarna. Remisstiden skall omfatta minst 6 veckor. Fastställande av ändring eller tillägg sker efter beslut på ordinarie årsmöte samt ytterligare ett ordinarie eller extra årsmöte, med tidsskillnad på minst 2 månader mellan nämnda möten Båt skall mätas efter den regel som gällde byggnadsåret, om ej annat föreskrives. Äldre båtar får dock utnyttja nyare bestämmelser Ändring i klassbestämmelserna har gjorts: 1976 betr. roder 7.1 och betr. mast 8.6 och 8.7 (nuv. 8.5 och 8.6) 1978 med modelländring som huvudanledning. Inledning, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.3, 7, (8.12), 8.13, 17.3,17.4, 18.1, 18.2, 18.3 (8.3 har utgått) 1986 betr. segel 10.1, 11.1, utformning av klassbestämmelserna Ändringar av klassbestämmelserna beträffande mast, rundhult och rigg 8.3, 8.6, 8.8, 8.9, beträffande segel 9.1, 9.2, 10.3, 10.6, 11.2, 11.4, 11.5, (9.3, 12.5 och 12.6 har utgått).

ENTYPSREGEL KLASSBESTÄMMELSER FÖR W30. Inledning. 1. Allmänna klassbestämmelser. 2 Mätkontroll. Reviderad 941230

ENTYPSREGEL KLASSBESTÄMMELSER FÖR W30. Inledning. 1. Allmänna klassbestämmelser. 2 Mätkontroll. Reviderad 941230 ENTYPSREGEL Reviderad 941230 KLASSBESTÄMMELSER FÖR W30 Inledning W30, även kallad Kompromiss, utgör en kombination av havs- och skärgårdskryssare. W30 har konstruerats av Jörgen Wallin SYR, och baskonstruktionen

Läs mer

Klassbestämmelser 2001 för Scampi Mark IV

Klassbestämmelser 2001 för Scampi Mark IV Klassbestämmelser 2001 för Scampi Mark IV 1.0 Allmänna klassbestämmelser 1.1 Avsikten med dessa bestämmelser är att * Möjliggöra kappsegling i entypsklass. * Entypsregeln skall definiera båt och utrustning

Läs mer

KLASSREGLER FÖR CARRERA HELMSMAN 1996

KLASSREGLER FÖR CARRERA HELMSMAN 1996 KLASSREGLER FÖR CARRERA HELMSMAN 1996 Carrera Helmsman konstruerades 1979 av Håkan Södergren och antogs 1984.09.25 av Svenska Seglarförbundet som nationell klass. Fjärde utgåvan 1996.03.03. A ALLMÄNNA

Läs mer

Rival 22. Klassregler. Rival 22 Förbundet. för. gällande från. 1 april 2014. Klassregler för Rival 22 2014-03-01

Rival 22. Klassregler. Rival 22 Förbundet. för. gällande från. 1 april 2014. Klassregler för Rival 22 2014-03-01 Klassregler för Rival 22 gällande från 1 april 2014 Rival 22 Förbundet Svenska Rival 22 Förbundet Sida 1 (18) Innehåll 0 Förord 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Inledning 1.2 Allmänt 1.3 Mätkontroll 1.4 Viktkontroll

Läs mer

Klassregler för Comfort 30. År 2003

Klassregler för Comfort 30. År 2003 Klassregler för Comfort 30 År 2003 Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM Comfort 30 konstruerades år 1969 av bröderna Albinsson Comfort 30 klassen antogs som klassförbund

Läs mer

KLASSREGLER FÖR CARRERA HELMSMAN

KLASSREGLER FÖR CARRERA HELMSMAN 2010 KLASSREGLER FÖR CARRERA HELMSMAN Carrera Helmsman konstruerades 1979 av Håkan Södergren och antogs 1984.09.25 av Svenska Seglarförbundet som nationell klass. Sjätte utgåvan 2010.11.24. A ALLMÄNNA

Läs mer

Klassregler för. Linjett 33. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM

Klassregler för. Linjett 33. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM 2002 Klassregler för Linjett 33 Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM Linjett 33 konstruerades 1993 av Mats Gustafsson. Svenska Linjettförbundet antogs som klassförbund

Läs mer

Klassregler 1999 för Svenska X79-klubben

Klassregler 1999 för Svenska X79-klubben Klassregler 1999 för Svenska X79-klubben Innehållsförteckning 1. Allmänna regler...2 2. Skrov, Däck, Inredning, Köl och Roder...2 2.1 Skrov och däck...2 2.2 Inredning...2 2.2.2 Huvudsaklig inredning...2

Läs mer

Klassregler för. MF-båten. Myndighet. Svenska MF-båtförbundet, c/o Nicanders Båtvarv AB, Grötö, 45350 Lysekil tel. 0523-16010

Klassregler för. MF-båten. Myndighet. Svenska MF-båtförbundet, c/o Nicanders Båtvarv AB, Grötö, 45350 Lysekil tel. 0523-16010 Sid.1 (11) 2011 Klassregler för MF-båten Myndighet Svenska MF-båtförbundet, c/o Nicanders Båtvarv AB, Grötö, 45350 Lysekil tel. 0523-16010 MF-båten konstruerad 2009-2010 av Sture Sundén, Blanchegatan 18,

Läs mer

KLASSREGLER FÖR NEPTUNKRYSSAREN 2013

KLASSREGLER FÖR NEPTUNKRYSSAREN 2013 KLASSREGLER FÖR NEPTUNKRYSSAREN 2013 Neptunkryssaren konstruerades 1938 av Lage Eklund. DEL I Administration AVDELNING A ALLMÄNNA REGLER A.1 Typ av klassregler A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.2 Språk A.2.1 A.2.2 Neptunkryssaren

Läs mer

Klassregler för 5-Meters jakter

Klassregler för 5-Meters jakter Klassregler för 5-Meters jakter Utgivna 1995 av Svenska 5-metersFörbundet. Gällande 1995-1997 för jakter byggda mellan 1929-1957 På permanenta kommitténs möte i London i november 1929 antogs en fransk

Läs mer

Klassregler för 2-Kronan

Klassregler för 2-Kronan 2005 Klassregler för 2-Kronan Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM 2-Kronan konstruerades 1991 av Erik Thorsell. 2-Kroneförbundet antogs som klassförbund i Svenska Seglarförbundet

Läs mer

Klassregler för. RB111-klassen

Klassregler för. RB111-klassen Klassregler för RB111-klassen Reviderad 2003-08-05 Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM RB111-båten konstruerades 1983 av Roland Bergström RB111-klassen antogs som klassförbund

Läs mer

Mätguide för båt. Börja med att ta mått på riggen, det är viktigt att måttbandet följer respektive stag och att de är sträckta.

Mätguide för båt. Börja med att ta mått på riggen, det är viktigt att måttbandet följer respektive stag och att de är sträckta. Denna mätguide hjälper dig ta rätt grundmått på din båt. Det är viktigt att mätningarna är av god kvalité. Fotografera gärna dina mätningar samt övergripande detaljer av skrov och rigg. Du behöver ett

Läs mer

Klassregler för C55-klassen

Klassregler för C55-klassen Klassregler för C55-klassen Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM C55 båten konstruerades 2001 av Pelle Petterson C55 klassen antogs som klassförbund i Svenska Seglarförbundet

Läs mer

Mätformulär för IF-segel

Mätformulär för IF-segel Mätformulär för IF-segel 1 (5) Mätformulär för IF-segel Inmätningen ska utföras av en mätman och i enlighet med IF-båtens klassregler 2012 och ISAF:s redskapregler. Godkänt segel ska förses med godkännandemärke

Läs mer

Klassregler för. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM

Klassregler för. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM Klassregler för Nova-klassen Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM Nova konstruerades 1981 av Peter Norlin. Nova antogs 2001 som klassförbund i Svenska Seglarförbundet

Läs mer

M-BÅTSFÖRBUNDET BESTÄMMELSER FÖR ENTYPSKLASSERNA M 30 M 25 M 22 M 15. FASTSTÄLLDA december 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M-BÅTSFÖRBUNDET BESTÄMMELSER FÖR ENTYPSKLASSERNA M 30 M 25 M 22 M 15. FASTSTÄLLDA december 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 2015-01-29 M-BÅTSFÖRBUNDET BESTÄMMELSER FÖR ENTYPSKLASSERNA M 30 M 25 M 22 M 15 FASTSTÄLLDA december 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del A Allmänt Sid 2 Del B Organisation Sid 3 Del C Villkor vid segling

Läs mer

5 MAST OCH RIGG 5.1 ALLMÄNT

5 MAST OCH RIGG 5.1 ALLMÄNT 5 MAST OCH RIGG 5.1 ALLMÄNT 5.1.1 För 55-150kvm: Den i tabellen föreskrivna mastdiametern gäller för master å sådana jakter, vid vilka segelmäthöjden enligt tabellen är fullt utnyttjad. (Tabellvärde H.)

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR 5½ METERS NORDISKA KRYSSARKLASSEN

BESTÄMMELSER FÖR 5½ METERS NORDISKA KRYSSARKLASSEN BESTÄMMELSER FÖR 5½ METERS NORDISKA KRYSSARKLASSEN Ursprungligen antagna på GKSS ordinarie vårsammanträde den 1 maj 193. Uppdaterade och antagna som klassregel av Svenska förbundet för Nordisk Kryssare

Läs mer

Klassregler för. Omega 42. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM

Klassregler för. Omega 42. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM Sid.1 (11) 2016 Klassregler för Omega 42 Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM Omega 42 konstruerades 1978 av Peter Norlin Omega 42 Sällskapet antogs som klassförbund

Läs mer

2013-12-20. Nordiska IFRA 2014. Klassregler för. IF-båt. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM

2013-12-20. Nordiska IFRA 2014. Klassregler för. IF-båt. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM 2013-12-20 Nordiska IFRA 2014 Klassregler för IF-båt Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM IF-båten konstruerades 1967 av Tord Sundén. IF-båtförbundet antogs år 1971

Läs mer

REDSKAPSREGLERNA 2005 2008 REDSKAPSREGLERNA. International Sailing Federation

REDSKAPSREGLERNA 2005 2008 REDSKAPSREGLERNA. International Sailing Federation REDSKAPSREGLERNA 2005 2008 International Sailing Federation 1 Publicerade av ISAF (UK) Ltd., Southampton UK International Sailing Federation, (IOM) Ltd Oktober 2005 2 INNEHÅLL INLEDNING... 4 Revision...

Läs mer

SRS-reglerna 2015 KLASSREGLER FÖR FLERSKROVSBÅTAR DEL I ADMINISTRATION AVDELNING A ALLMÄNNA REGLER

SRS-reglerna 2015 KLASSREGLER FÖR FLERSKROVSBÅTAR DEL I ADMINISTRATION AVDELNING A ALLMÄNNA REGLER SRS-reglerna 2015 SRS är ett respitsystem för breddkappsegling. Syftet med systemet är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra. Strävan är att SRS-talet ska representera en båttyps

Läs mer

Sid.1 (13) Klassregler 2016 för. Weta 4.4. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE STOCKHOLM

Sid.1 (13) Klassregler 2016 för. Weta 4.4. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE STOCKHOLM Sid.1 (13) Klassregler 2016 för Weta 4.4 Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM Weta 4.4 tillverkas av Weta Marine Ltd (Nya Zeeland) eller av Weta marine licensierad tillverkare

Läs mer

Expressen konstruerades i oktober 1978 av Peter Norlin och antogs 1979 av Svenska seglarförbundet som nationell klass.

Expressen konstruerades i oktober 1978 av Peter Norlin och antogs 1979 av Svenska seglarförbundet som nationell klass. KLASSREGLER FÖR EXPRESS 2012. Expressen konstruerades i oktober 1978 av Peter Norlin och antogs 1979 av Svenska seglarförbundet som nationell klass. DEL 1 Administration AVDELNING A ALLMÄNNA REGLER A.1

Läs mer

redskapsreglerna 2013 2016 med kappseglingsreglerna

redskapsreglerna 2013 2016 med kappseglingsreglerna redskapsreglerna 2013 2016 med kappseglingsreglerna redskapsreglerna 2013 2016 Adress till förlaget: Jure Förlag AB Östermalmsgatan 84 114 50 Stockholm Beställningar: Jure AB Artillerigatan 67 114 45

Läs mer

S-30:an är trots sina fartiga linjer inte så lättseglad, speciellt inte i lättare vindar.

S-30:an är trots sina fartiga linjer inte så lättseglad, speciellt inte i lättare vindar. Segeltrimtips Från S30förbundets "Tekniska Tips" daterad 921103 Några tips om hur du får bättre fart på S-30:an S-30:an är trots sina fartiga linjer inte så lättseglad, speciellt inte i lättare vindar.

Läs mer

Sid 1. IF-båtens klassregler 2014 med bifogade ritningar

Sid 1. IF-båtens klassregler 2014 med bifogade ritningar Sid 1 Mätformulär för IF-båt SWE- (segelnummer) IF-båten ska mätas in av en mätman enligt detta formulär IF-båtens klassregler 2014 med bifogade ritningar Redskapsreglerna (RSR) Definierade begrepp i RSR

Läs mer

Klassregler för S30 Sid.1 (16) Klassregler för S30. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE STOCKHOLM

Klassregler för S30 Sid.1 (16) Klassregler för S30. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE STOCKHOLM Klassregler för S30 Sid.1 (16) 2009 Klassregler för S30 Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM S30 konstruerades 1972 av Knud H Reimers S30-klassen antogs som klassförbund

Läs mer

BYGGNADSBESTÄMMELSER FÖR NEPTUNKRYSSAREN 2010

BYGGNADSBESTÄMMELSER FÖR NEPTUNKRYSSAREN 2010 BYGGNADSBESTÄMMELSER FÖR NEPTUNKRYSSAREN 2010 AVDELNING A ALLMÄNNA REGLER A.1 Byggnadsbestämmelser och klassregler A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.2 Språk A.2.1 A.2.2 Neptunkryssaren är en entypsbåt, vilket innebär

Läs mer

specifikationer Sticksvärd (daggerboards) Roder Aktre vattenballasttankar (sidtankar) Främre vattenballasttankar Riggens höjd Riggens anordning

specifikationer Sticksvärd (daggerboards) Roder Aktre vattenballasttankar (sidtankar) Främre vattenballasttankar Riggens höjd Riggens anordning specifikationer Skrovets längd (ISO 666) Längd vattenlinje (design) Längd (inkl. bogspröt) Skrovets bredd (ISO 666) Maxdjup Båtens vikt (tom) Kölanordning Sticksvärd (daggerboards) Roder Aktre vattenballasttankar

Läs mer

Trimanvisning för: Maxi Racer. Henrik Ottosson Segelmakeri AB 1996

Trimanvisning för: Maxi Racer. Henrik Ottosson Segelmakeri AB 1996 Grattis Trimanvisning för: Maxi Racer Henrik Ottosson Segelmakeri AB 1996 Grattis till dina nya Maxi Racer segel från Henrik Ottosson Segelmakeri. Denna trimanvisning är framtagen för att du skall få ut

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR SEGELKANOTER KLASSERNA C, D, o. E Gällande från 2007-04-01

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR SEGELKANOTER KLASSERNA C, D, o. E Gällande från 2007-04-01 Svenska Kanotförbundet / Tekniska regler kanotsegling klass C, D, E 2007-03-10 1 TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR SEGELKANOTER KLASSERNA C, D, o. E Gällande från 2007-04-01 INTENTIONER och DEFINITIONER Segelkanoter

Läs mer

Contrast 33 -klassen

Contrast 33 -klassen 2003 Klassregler för Contrast 33 -klassen Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM Contrast 33 konstruerades 1978 av Rolf Magnusson och antogs år 1985 som klassförbund av

Läs mer

Förord SRS MÄTMANUAL V.1.1

Förord SRS MÄTMANUAL V.1.1 SRS MÄTMANUAL V.1.1 Förord Båtflottan i dag ser inte ut som den gjorde på 80- och 90-talet. Då var det relativt få båttyper, dock i stora antal, som inte sällan bildade klassförbund för att homologisera

Läs mer

Klassregler för SAFIR. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE STOCKHOLM

Klassregler för SAFIR. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE STOCKHOLM Klassregler för SAFIR 2010 Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM Safiren konstruerades 1968 av Göte Berg och antogs som klassförbund i Svenska Seglarförbundet 1973 DEL

Läs mer

Ombyggnad av en S30. - separat matplats/salong, dvs i praktiken minst 6 kojplatser

Ombyggnad av en S30. - separat matplats/salong, dvs i praktiken minst 6 kojplatser Ombyggnad av en S30 Nedanstående beskrivna renovering torde vara den mest genomgripande som har gjorts på en S30. Jag har inte sett båten själv, men har hört den lovordas av andra och med med vetskap om

Läs mer

KLASSREGLER FÖR NEPTUNKRYSSAREN 2016

KLASSREGLER FÖR NEPTUNKRYSSAREN 2016 KLASSREGLER FÖR NEPTUNKRYSSAREN 2016 Neptunkryssaren konstruerades 1938 av Lage Eklund. DEL I Administration AVDELNING A ALLMÄNNA REGLER A.1 Typ av klassregler A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.2 Språk A.2.1 A.2.2 Neptunkryssaren

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Undanvind bästa bogen

Undanvind bästa bogen Konstruktören Einar Ohlson hämtade inspiration från USA när han skapade sin Ohlson 22 i slutet av 60-talet. Plastens spännande möjligheter utnyttjades i nya former på skrov och däck som gav massor av plats

Läs mer

Westerviks Segelsällskap Wikingarna

Westerviks Segelsällskap Wikingarna Westerviks Segelsällskap Wikingarna Inbjuder till Höstpokalen En kappsegling för kölbåtar och flerskrovsbåtar enl. SRS-regeln. Lördagen den 22 augusti 2015 Start på lördagen utanför Notholmen med segling

Läs mer

Lite lösningar som gör livet lättare

Lite lösningar som gör livet lättare Lite lösningar som gör livet lättare Möjligheten att lätt kunna trimma dina segel efter rådande förhållande är väsentligt för att behålla bra fart och höjd under kryss när vindstyrka och vågornas karaktär

Läs mer

M-BÅTSFÖRBUNDET BESTÄMMELSER FÖR ENTYPSKLASSERNA M 30 M 25 M 22 M 15. FASTSTÄLLDA Mars 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M-BÅTSFÖRBUNDET BESTÄMMELSER FÖR ENTYPSKLASSERNA M 30 M 25 M 22 M 15. FASTSTÄLLDA Mars 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING M-BÅTSFÖRBUNDET BESTÄMMELSER FÖR ENTYPSKLASSERNA M 30 M 25 M 22 M 15 FASTSTÄLLDA Mars 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del A Allmänt Sid 2 Del B Organisation Sid 3 Del C Villkor vid segling Sid 4 Del D Skrov

Läs mer

APPENDIX E REGLER FÖR RADIOSTYRDA BÅTAR Utdrag ur kappseglingsreglerna

APPENDIX E REGLER FÖR RADIOSTYRDA BÅTAR Utdrag ur kappseglingsreglerna APPENDIX E REGLER FÖR RADIOSTYRDA BÅTAR Utdrag ur kappseglingsreglerna 2013 2016 Kappseglingar med radiostyrda båtar ska seglas enligt Kappseglingsreglerna med de ändringar som anges i detta appendix.

Läs mer

'Familjebåt med '70- talskänsla'

'Familjebåt med '70- talskänsla' 'Familjebåt med '70- talskänsla' Konstruktören Pelle Brohäll gjorde mer än storsäljarna Viggen och Vega. Hans Tur 84 har ett mer strömlinjeformat utseende, men är fortfarande en variant på den brohällska

Läs mer

Trimguide CB 66. Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s

Trimguide CB 66. Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s Trimguide CB 66 Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s Trimguiden är skriven av Fredrik Åstrand, North Sails. fredrik@se.northsails.com 1. Förberedelser

Läs mer

Bodings lilla. röda. (, ),.

Bodings lilla. röda. (, ),. NU HAR VI GJORT SEGEL I 32 ÅR. (S K E P PA RG ATAN 23, ÅR 1966) VI SYR I FÖRSTKLASSIGA M ATERIAL, AV LEDANDE DUKTILLVERKARE SÅSOM DIMENSION POLYANT OCH CO N T E N D E R. Bodings lilla röda. A.INLEDNING

Läs mer

KLASSREGLER FÖR MAXI

KLASSREGLER FÖR MAXI KLASSREGLER FÖR MAXI 77 2001 AVDELNING A - ALLMÄNNA REGLER A.1 Entypsklausul A.1.1 Allt som inte klart anges som tillåtet i dessa klassregler är FÖRBJUDET. A.2 Förkortningar A.2.1 SSF Svenska Seglarförbundet

Läs mer

Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980. Storsegel: 11,0 kvm Rigg: 7/8 mast stående på rufftak. Bakåtsvepta spridare.

Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980. Storsegel: 11,0 kvm Rigg: 7/8 mast stående på rufftak. Bakåtsvepta spridare. Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980 TILL SALU! Pris: 40.000:- (inkl. sittbrunns kapell, båtvagn, utombordare) Kontakt: Torbjörn Schiött (0708-186584) Info om Fabola Scanper Längd överallt: 6,85 m Längd

Läs mer

Användarhandbok - CB 66 Racer. Användarhandbok för CB66 Racer

Användarhandbok - CB 66 Racer. Användarhandbok för CB66 Racer Användarhandbok för CB66 Racer 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion... 3 Specifikation och ritningar... 3 CE-märkning... 3 2. Säkerhet... 4 Max last... 4 Säkerhetsutrustning... 4 Kapsejsning... 5 Flytankar...

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR SKÄRGÅRDSKRYSSARE

BESTÄMMELSER FÖR SKÄRGÅRDSKRYSSARE BESTÄMMELSER FÖR SKÄRGÅRDSKRYSSARE 199 Med regeländringar antagna t o m 009-0-07 Inklusive mastregel 011 1 Innehållsförteckning: 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1.1 REGELNS GILTIGHETSTID... 1. KLASSIFICERINGSCERTIFIKAT

Läs mer

Ändbeslag. I x. Godstjocklek B087 87/60 60,2 27,7 2,0 1,55 13,4 9,3 5,5 B /60 97,5 33,6 2,0 1,71 18,5 11,2 5,5

Ändbeslag. I x. Godstjocklek B087 87/60 60,2 27,7 2,0 1,55 13,4 9,3 5,5 B /60 97,5 33,6 2,0 1,71 18,5 11,2 5,5 Boar i aluminium Seldéns bomserie innehåller en mängd finesser och kan förses med olika typer av revsystem och uthalssystem, allt för att kunna anpassas till olika båtar och uppfylla seglares varierande

Läs mer

Svenska Havskappseglingsförbundets. översättning av ISAF OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS. Kategori 5

Svenska Havskappseglingsförbundets. översättning av ISAF OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS. Kategori 5 Svenska Havskappseglingsförbundets översättning av ISAF OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS Kategori 5 Det är den engelska texten som gäller. Den svenska översättningen är endast en hjälpreda. Originaltexten

Läs mer

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade Vi har klippt & klistrat och översatt artiklar från andra MM-webbsidor i ett försök att sammanställa lite enkla tips och råd vad gäller segel & rigg. Balans Vill du segla snabbt med din MM handlar det

Läs mer

Maxi 33. Teknisk handledning

Maxi 33. Teknisk handledning Maxi 33 Teknisk handledning 2 (7) TEKNISKA DATA LÖA 9.92 m LWL 8.20 m Bredd 3.25 m Djupgående (standardköl) 1.40 m Deplacement cirka 4.5 ton Kölvikt ca. (järnköl) 1 840 kg Storsegel 24 m 2 Självslående

Läs mer

595-560-S 2007-01-05. Att segla spinnaker

595-560-S 2007-01-05. Att segla spinnaker 1 595-560-S 2007-01-05 tt segla spinnaker 2 tt segla spinnaker Vi har här gjort en instruktion som vänder sig till nybörjaren såväl som den erfarne seglaren. Målsättningen är att nybörjaren skall kunna

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion Hopfällbar Båtlyft - Instruktion 2016-09-01 Sida 1 (av 10) Allmänt: Båtlyften är endast avsedd för lyft av båt (motorbåt eller liknande) för att flytta båten till eller från en båttrailer på land. Båtlyften

Läs mer

GranPrix Arrangören avsäger sig allt ansvar för deltagande båt och besättning. (Deltagande sker på egen risk).

GranPrix Arrangören avsäger sig allt ansvar för deltagande båt och besättning. (Deltagande sker på egen risk). GranPrix 2014-09-06 Kappseglingarna genomförs enligt kappseglingsreglerna KSR (2013-2016) med av svensk standard seglingsföreskrifter Appendix S samt enligt SRS föreskrifter och dessa seglingsföreskrifter.

Läs mer

DF 65 Klassregler version 1:3, 2014

DF 65 Klassregler version 1:3, 2014 Dragon Force Restricted Class Inledning DF 65 Klassregler version 1:3, 2014 DragonForce-projektet startades 2011 som ett samarbete mellan Joysway (hädanefter benämnd "tillverkaren"), Ripmax UK och en design-

Läs mer

Karlstads och Christinehamns Segelsällskap inbjuder till havskappseglingen dynawind VenerRace 2008

Karlstads och Christinehamns Segelsällskap inbjuder till havskappseglingen dynawind VenerRace 2008 Karlstads och Christinehamns Segelsällskap inbjuder till havskappseglingen dynawind VenerRace 2008 Kappseglingen ingår i Vänerserien Tävling: Kölbåtar, flerskrovsbåtar och sportbåtar. Datum: 2008-06-13

Läs mer

Är man tillräckligt förberedd, har man vunnit redan innan man startat // Paul Elvström.

Är man tillräckligt förberedd, har man vunnit redan innan man startat // Paul Elvström. NogGrann trimguide för 606. ver 1.0 Är man tillräckligt förberedd, har man vunnit redan innan man startat // Paul Elvström. Idé tanke å nytta. Denna trimguide är till för att man enkelt och lätt skall

Läs mer

Protokoll fört vid Mälarbåtsförbundets årsmöte 2006-12-02

Protokoll fört vid Mälarbåtsförbundets årsmöte 2006-12-02 Protokoll fört vid Mälarbåtsförbundets årsmöte 2006-12-02 1 Stefan Hultgren öppnade mötet. 2 Inga fullmakter lämnades in till mötet. 34 röstberättigade var med på mötet. Carl Welinder och Richard Carlesson

Läs mer

2010 Klassregler för

2010 Klassregler för Klassregler för CB 66 Racer 2010 Sid 1 (21) 2010 Klassregler för CB 66 Racer konstruerades 2004 av Carl Beyer, Lysekil. CB 66 Racer-klassen antogs som klassförbund i Svenska Seglarförbundet 2006-01-31

Läs mer

lösningen i kommande exemplar av TES (alltså med motorn på akterspegeln). Detta skulle ge ett PAWEŁ PIEŚNIEWSKI

lösningen i kommande exemplar av TES (alltså med motorn på akterspegeln). Detta skulle ge ett PAWEŁ PIEŚNIEWSKI TES 678 BT är - enligt vad konstruktören och producenten försäkrar - en helt ny konstruktion. Modellens linjer anknyter dock tydligt till tidigare versioner av båten. PAWEŁ PIEŚNIEWSKI TES har en silhuett

Läs mer

Tips och tricks av Vera af Limhamn. Ämne: Kolla på segelfoton, plus lite smått och gott om kameravinklar.

Tips och tricks av Vera af Limhamn. Ämne: Kolla på segelfoton, plus lite smått och gott om kameravinklar. Tips och tricks av Vera af Limhamn. Ämne: Kolla på segelfoton, plus lite smått och gott om kameravinklar. Foton på segel är alltid kul att kika på. Mitt intresse av segeldesign och funktion medför att

Läs mer

Till en rimlig merkostnad kan seglarna nu få en båt helt identisk med TRISSJOLLEN, men med mer komplett och effektiv kappseglings-utrustning.

Till en rimlig merkostnad kan seglarna nu få en båt helt identisk med TRISSJOLLEN, men med mer komplett och effektiv kappseglings-utrustning. ABCfabrikens bruksanvisningar. Levererade med båtarna 1973. Alltså med TYP 4. De gäller i huvudsak än. ABCfabrikerna finns ju inte längre. Delar finns bl a hos KungälvsPlastservice, t ex Raceutrustningen.

Läs mer

Monterings anvisning och användar guide. Smartroller Mk2

Monterings anvisning och användar guide. Smartroller Mk2 Monterings anvisning och användar guide Smartroller Mk2 Förord Alla segelbåtar är olika, detta medför att saker och ting kan se olika ut även på samma båttyp. Vi på Smartroller har under lång tid studerat

Läs mer

SWEDE 41 Profil. Copyright 2013 - Classic Swedish Yachts

SWEDE 41 Profil. Copyright 2013 - Classic Swedish Yachts Profil Profil Vacker och snabb Classic Swedish Yachts byggs för att vara vackra och segla fort. Du behöver inte beordra besättningen upp på relingen för öka hastigheten på yachten. De erbjuder maximal

Läs mer

KLUBBMÄSTERSKAP JOLLE Vänersborgs Segelsällskap

KLUBBMÄSTERSKAP JOLLE Vänersborgs Segelsällskap Inbjudan KLUBBMÄSTERSKAP JOLLE Vänersborgs Segelsällskap Inbjudna klasser: Optimist Grön Optimist Blå Optimist Röd E-Jolle Zoom 8 Laser Datum: Söndag 16:e Oktober 2016 Arrangör: Vänersborgs Segelsällskap

Läs mer

Trimguide Linjett 35, mk1

Trimguide Linjett 35, mk1 Linjettförbundet Per Lembre Trimguide Linjett 35, mk1 Båt: Santana, SWE 56 Besättning: Björn Dannberg med besättning. Trimledare: Mikael Olesen, segelmakare UK/Syversen och tidigare ägare till Linjett

Läs mer

1-krona, handbok, 2012 sida 1(14) HANDBOK FÖR 1-KRONA

1-krona, handbok, 2012 sida 1(14) HANDBOK FÖR 1-KRONA 1-krona, handbok, 2012 sida 1(14) HANDBOK FÖR 1-KRONA 1-krona, handbok, 2012 sida 2(14) Innehåll INTRODUKTION - sid 3 BESKRIVNING AV 1-KRONAN - sid 4 RIGGNING OCH DETALJER sid 5 Hur använda båten, besättning

Läs mer

Notering ( ): Numreringen av nedanstående paragrafer är inte uppdaterad men kommer att rättas till så snart som möjligt.

Notering ( ): Numreringen av nedanstående paragrafer är inte uppdaterad men kommer att rättas till så snart som möjligt. Bilaga 1. SvSF REGLEMENTE FÖR VILTMÅL 80 m. Utgåva januari 2007 Detta reglemente ska tillämpas tillsammans och läsas tillsammans med reglemente för viltmål 50 m. Reglerna för 80 m skiljer sig endast på

Läs mer

Gratulerar till köpet av dina nya segel och välkommen till North Sails familjen. Vart du än seglar, finns vår hjälp nära.

Gratulerar till köpet av dina nya segel och välkommen till North Sails familjen. Vart du än seglar, finns vår hjälp nära. SVENSKA Vår filosofi Gratulerar till köpet av dina nya segel och välkommen till North Sails familjen. Välkommen till den största och mest framgångsrika segelmakarfamiljen i världen. Vår filosofi är att

Läs mer

KLASSREGLER FÖR EXPRESS Expressen konstruerades i oktober 1978 av Peter Norlin och antogs 1979 av Svenska seglarförbundet som nationell klass.

KLASSREGLER FÖR EXPRESS Expressen konstruerades i oktober 1978 av Peter Norlin och antogs 1979 av Svenska seglarförbundet som nationell klass. KLASSREGLER FÖR EXPRESS 2011. Expressen konstruerades i oktober 1978 av Peter Norlin och antogs 1979 av Svenska seglarförbundet som nationell klass. DEL 1 Administration AVDELNING A ALLMÄNNA REGLER A.1

Läs mer

Oxelösunds Segelsällskap hälsar välkommen till 2015 års

Oxelösunds Segelsällskap hälsar välkommen till 2015 års Oxelösunds Segelsällskap hälsar välkommen till 2015 års BY Inbjudan Tävling: Arkö runt. Datum: 2015-08-22 Arrangör: Oxelösunds segelsällskap 1. Regler 1.1 Kappseglingen genomförs enligt Kappseglingsreglerna

Läs mer

IF-Båt Trimguide 2000

IF-Båt Trimguide 2000 IF-Båt Trimguide 2000 North Sails trimguide är skriven för att Du ska få ut den bästa prestanda av Dina North segel. Måtten och inställningarna är vad vi funnit snabbast för IF Båten. Eftersom seglingsförhållanden

Läs mer

Trimguide 2.4m R. Inledning. Norlin MKIII

Trimguide 2.4m R. Inledning. Norlin MKIII Trimguide 2.4m R Norlin MKIII version Sv 1.5-030121 Inledning Trimguiden är skriven för att du ska få bästa prestanda från Dina North segel. Måtten och inställningarna är de vi funnit ge bäst höjd och

Läs mer

Seglingsföreskrifter för KM Stockholm 2010

Seglingsföreskrifter för KM Stockholm 2010 Seglingsföreskrifter för KM Stockholm 2010 Tävling: KM Stockholm 2010 Datum: 2010-10-09 Arrangör: Sail Stockholm Segelsällskap 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de

Läs mer

S 30 - Uppskattad klassiker med många ansikten

S 30 - Uppskattad klassiker med många ansikten S 30 - Uppskattad klassiker med många ansikten Första båt ut i Seglings nya serie om 70-talsbåtarna är S 30. Ful överbyggnad, trög i lätt vind är omdömena från folk som inte känner henne. En fantastisk

Läs mer

Nordiska IFRA Klassregler för. IF-båt. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE STOCKHOLM

Nordiska IFRA Klassregler för. IF-båt. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE STOCKHOLM 2013-03-01 Nordiska IFRA 2012 Klassregler för IF-båt Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM IF-båten konstruerades 1967 av Tord Sundén. IF-båtförbundet antogs år 1971

Läs mer

Inbjudan till Jäverön Runt 2015, 30 maj

Inbjudan till Jäverön Runt 2015, 30 maj Inbjudan till Jäverön Runt 2015, 30 maj Karlstads Segelsällskap och Karlstad Kappsglingsförening inbjuder till Jäverön runt, en regatta som går under måttot allt som kan bära segel skall ut på vattnet

Läs mer

Välkomna till Besiktningsgenomgång 2015. 2015-05-05 Thomas Frimanson 1

Välkomna till Besiktningsgenomgång 2015. 2015-05-05 Thomas Frimanson 1 Välkomna till Besiktningsgenomgång 2015 2015-05-05 Thomas Frimanson 1 ISAF 3.08 Nedgångsluckor Löstagbara luckor kall vara fast förankrade till båten vid all segling, för att förhindra att dessa går överbord

Läs mer

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93 Fritt översatt av Sven Gester till svenska Börja så här Börja med att sätta riggen på båten, montera vant och sätt häckstaget lite grovt. Mast lutning

Läs mer

Klassregler för. J 105-klassen. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE STOCKHOLM

Klassregler för. J 105-klassen. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE STOCKHOLM 2006 Klassregler för J 105-klassen Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM J 105-båten konstruerades 1993 av Rod Johnstone. J 105-klassen antogs som klassförbund i Svenska

Läs mer

Inbjudan till Örsbaken Doublehanded Broken 2015 Nyköpings Segelsällskap. Örsbaken Doublehanded Till Karl-Bertil Forslund minne

Inbjudan till Örsbaken Doublehanded Broken 2015 Nyköpings Segelsällskap. Örsbaken Doublehanded Till Karl-Bertil Forslund minne Örsbaken Doublehanded Till Karl-Bertil Forslund minne 1 Inbjudan till Örsbaken Doublehanded. Tävling: Örsbaken Doublehanded. Tävlingen är öppen för alla SRSkölbåtsklasser med 0,90 eller högre i SRS-tal

Läs mer

KLASSREGLER FÖR IF-BÅT 2001 Myndighet: Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, S STOCKHOLM

KLASSREGLER FÖR IF-BÅT 2001 Myndighet: Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, S STOCKHOLM Svenska IF-båtförbundet Utgåva 2001-04-21 KLASSREGLER FÖR IF-BÅT 2001 Myndighet: Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, S-115 21 STOCKHOLM IF-båten konstruerades 1967 av Tord Sundén och antogs 1970

Läs mer

Innan en djupare beskrivning presenteras kan det vara på plats att repetera lite strömningslära.

Innan en djupare beskrivning presenteras kan det vara på plats att repetera lite strömningslära. KANOTENS SEGEL Med nedanstående rader avser jag att beskriva olika segelplan som kan förekomma på segelkanoter. Avsikten är att bredda kunskapen för en vidare dialog om den optimala riggen. Innan en djupare

Läs mer

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Max-Ola Pålsson Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Sverigeverket skall enligt tillverkaren placeras och förankras på en slät armerad bottenplatta av betong. Om denna platta gjuts

Läs mer

Information om SRS 2011

Information om SRS 2011 Information om SRS 2011 SRS är Svenska Seglarförbundets respitsystem för breddkappsegling. Syftet med SRSsystemet är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra. SRS strävar efter att

Läs mer

Fartygs lastlinjer och fribord

Fartygs lastlinjer och fribord 1 (15) Utfärdad: 18.12.2012 Träder i kraft: 1.1.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 27 3 mom., 28 4 mom. och 32 2 mom. Genomförd

Läs mer

Nu är det snart dags!! Först vinteraktivitet och därefter årsmötet!

Nu är det snart dags!! Först vinteraktivitet och därefter årsmötet! SveaNytt 2012-1 Januari -12 Nu är det snart dags!! Först vinteraktivitet och därefter årsmötet! Påminnelse om årsmöte för 2011 års verksamhet Medlemmarna i Sveakryssarföreningen påminns härmed om årsmötet

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp

Läs mer

Klassregler för TRISSJOLLE. Myndighet. Trissjollen konstruerades 1958 av Per Brohäll, antogs 1966 av Svenska Seglarförbundet som nationell klass.

Klassregler för TRISSJOLLE. Myndighet. Trissjollen konstruerades 1958 av Per Brohäll, antogs 1966 av Svenska Seglarförbundet som nationell klass. Klassregler för TRISSJOLLE 2005 Myndighet Trissjollen konstruerades 1958 av Per Brohäll, antogs 1966 av Svenska Seglarförbundet som nationell klass. 2 DEL 1 - ADMINISTRATION 4 A.1 Dessa regler är förbjudande

Läs mer

Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till. Hyundai Cup. HSB Race & Restate Race 25 augusti 2012 i Nynäshamn

Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till. Hyundai Cup. HSB Race & Restate Race 25 augusti 2012 i Nynäshamn Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till Hyundai Cup HSB Race & Restate Race 25 augusti 2012 i Nynäshamn 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1984R3440 SV 19.02.2007 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3440/84 av den 6 december

Läs mer

Värmlänningarna slår till

Värmlänningarna slår till I 'idealstorleken' kring 30 fot seglar Balladen i främsta ledet. Bakom det melodiskt klingande namnet har vi en styv och ganska robust båt, med god balans mellan utrymmena på och under däck. Av Bengt Jörnstedt

Läs mer

North Sails Trimguide 606

North Sails Trimguide 606 North Sails Trimguide 606 De senaste femton åren har vi varvat aktivt kappseglande i 606 klassen med att utveckla 606 segel och segeltrim. Erfarenheterna från denna tid har vi sammanfattat i detta häfte.

Läs mer

BESTÄMMELSER VID SJÖVERKSAMHET

BESTÄMMELSER VID SJÖVERKSAMHET BESTÄMMELSER VID SJÖVERKSAMHET 1 Definitioner 1.1 Med segling avses färd med segel- och motorbåtar, dock ej transport (se punkt 1.2). För färd med kanot gäller bestämmelserna i punkt 8. 1.2 Med transport

Läs mer