Förändring är möjlig - att inge hopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändring är möjlig - att inge hopp"

Transkript

1 Förändring är möjlig - att inge hopp Redovisning av ett projekt inom Folkhälsoarbetet - Våld i nära relationer i Kungälvs kommun 2008 FOLKHÄLSORÅDET KOMMUNLEDNINGSSEKTOR

2 Rapporten är skriven av socionom Ingvor Öhman på Barn och Ungdomsenheten, på uppdrag av Folkhälsorådet och med medel från Kommunstyrelsen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Vid förfrågningar kontakta: Ingvor Öhman Tfn: , E-post eller Folkhälsosamordnare Inger Aronsson, Utvecklingsarenan Kungälvs kommun Tfn: , E-post Omslagsbild: Thor-Björn Bergman / kanal100.se 2

3 PROJEKTRAPPORT Stöd till våldsutsatta missbrukande kvinnor i Kungälv Förändring är möjlig- att inge hopp Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Syfte med projektet... 6 Metod... 7 Nuvarande lagstiftning... 8 Definition av kvinnovåld... 9 Normaliseringsprocessen - Makt och kontroll... 9 Om våld mot kvinnor lite statistik Våldsutsatta kvinnor med särskilda behov missbrukande våldsutsatta kvinnor Dubbelt utsatt Att ställa frågor om våld och missbruk Arbetets genomförande Sammanfattning av ovanstående intervjuer Intervjuer med några kvinnor med den dubbla problematiken våld och missbruk Sammanfattning av ovanstående intervjuer Stöd och hjälp till missbrukande våldsutsatta kvinnor Några resurser i Västra Götaland Kvinnofridsarbetet i Kungälv - Resurser i Kungälv Kunskapscentrum Nationellt Regionalt Litteratur Checklista /manual vid misstanke att våld förekommer TELEFONNUMMER som kan vara bra att ha Boende: Intervjufrågor Brev till intervjupersoner Duluth-hjulet

4 Sammanfattning Inom folkhälsoarbetet i Kungälv ingår ett utvecklingsarbete inom området våld mot kvinnor i nära relationer. Ett arbete som sker genom samverkan över myndighets- och organisationsgränser för att förebygga våldsbrott mot kvinnor. Efter att i tidigare skede fokuserat på våldsutsatta kvinnor generellt, vill vi genom detta projekt även omfatta missbrukande våldsutsatta kvinnor med särskilda behov. Ett syfte med projektet är att behandlare och myndighetspersoner skall bli bättre på att uppmärksamma våldsutsatta missbrukande kvinnor med särskilda behov och genom ökad medvetenhet och kunskap bättre kunna bemöta och erbjuda stöd och hjälp. Ett annat syfte är att genom kvinnornas berättelser få ökad förståelse för vilka hinder som finns för en kvinna med beroendeproblematik och utsatthet för våld att själva söka hjälp. Men också se vilka behov som finns och vilka framgångsfaktorerna är i de fall kvinnan lyckats förändra sin livssituation. Vid de intervjuer som genomförts med behandlare och myndighetspersoner har det framkommit, att inom ett flertal verksamheter saknas handläggningsrutiner för hur man närmar sig den dubbla problematiken missbruk och våldsutsatthet. Det är oftast inte missbruk eller våld, som är i fokus, när en handläggare får kontakt med en kvinna. Denna problematik är ofta skymd av andra problem som t.ex. missbruk, försörjningsstöd, sysselsättning eller ett funktionshinder. Några reflekterar över, hur osäkerheten över hur man ställer frågor om våld och missbruk och hur man sedan skall hantera svaren, verkar som ett hinder för att över huvud taget ta upp frågan. Handläggarna, men även personal som arbetar närmast brukarna t.ex. inom hemtjänsten och ALC, vill ha hjälp med att våga se och våga fråga och få information om, vad man gör med svaren. Det framförs önskemål om mer kunskap och utbildning i dessa frågor. Man efterlyser en lathund över hur man gör och vart man vänder sig. Önskemål framförs också om fördjupat samarbete mellan olika verksamheter inom socialtjänsten som äldreomsorgen, hemsjukvården och missbruksenheten. I kontakten med de våldsutsatta missbrukande kvinnorna betonas vikten av att en god relation har uppnåtts, innan man närmar sig frågor av så känslig natur. Det finns en rädsla för att såra eller kränka. Kvinnorna å sin sida framför en önskan att bli tillfrågade och upplever en rädsla från behandlare och myndighetspersoner att ställa frågor om våld och missbruk. De behov behandlare och myndighetspersoner sett, att kvinnorna har, gäller framförallt boendet. Här reflekterar flera över vad ett bra boende innebär. Kvinnan drivs av sin rädsla och är ofta helt beroende av mannen, som utsatt henne för våld. Eftersom hon ingen annanstans har att ta vägen, stannar hon därför kvar hos honom. Där har hon i alla fall tak över huvudet. Flera menar, att vad kvinnorna skulle behöva är en fristad, ett boende för enbart kvinnor, där de kan få vara sig själva och få stöttning och där det finns personal hela dygnet. Detta är kvinnor som är mycket utsatta i samhället. De behöver vård och behandling utifrån sina specifika behov och för det krävs enkönade boenden och behandlingsformer. Kvinnorna vittnar om det sociala stödets betydelse för vägen ut ur missbruk. Kontinuiteten och den trygghet det innebär att under lång tid ha möjligheten att träffa samma behandlare framhålls. Likaså betonas bemötandets betydelse. Att bli bemött med respekt, att bli sedd som den man är bakom missbruket, att mötas av förståelse och tolerans och att bli tillfrågad om vilka behov man har och på så sätt vara delaktig i det som planeras. Dessutom önskar de 4

5 vägledning i hur man beter sig i vardagssituationer och få hjälp med att sätta gränser och få struktur i vardagen. Som en hjälp i arbetet med de dubbelt utsatta kvinnorna, har det enligt önskemål, som framförts under projektets gång, utarbetats en lathund med exempel på hur frågor kan ställas, vad man bör tänka på samt viktiga telefonnummer bl.a. till möjliga akutboenden i närområdet. Ett redskap i arbetet med de missbrukande våldsutsatta kvinnorna har vi i Kungälv fått i Krismottagningen för kvinnor, som startade våren 2008, dit denna målgrupp också är välkommen. På boendesidan planeras ett lågtröskelboende för män. Planer finns att man även vid behov skall ta emot kvinnor. Intervjusvaren i denna rapport talar emot ett blandat boende med män och kvinnor tillsammans. Inledning Över hela världen utsätts kvinnor dagligen för våld eller hot om våld. Våldet påverkar alla delar av kvinnans liv och är således ett av de största hoten mot folkhälsan. Våldet drabbar såväl psykologiskt, medicinskt som socialt. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Det berör såväl kvinnorna som männen och barnen. Missbrukande våldsutsatta kvinnor finns inom samhällets olika socialgrupper. Det är ingen homogen grupp, men tankarna leds ofta till kvinnor som lever i missbrukarkretsar. Missbrukande kvinnor lever i större utsträckning än missbrukande män samman med en missbrukande partner. Kvinnor som missbrukar förlorar också fortare sin icke missbrukande partner än vad män i motsvarande situation gör. Kvinnor med ett eget missbruk är en utsatt grupp, som har speciellt svårt att få sina behov tillgodosedda och få adekvat hjälp. Kvinnorna söker ofta hjälp hos sjukvården för psykiska besvär som ångest, depression och sömnsvårigheter. Mestadels söker de i första hand hjälp hos primärvården och anger somatisk ohälsa av ospecifik karaktär, vilket ofta leder till att bakomliggande misshandel inte uppmärksammas. För många av kvinnorna hänger våldet och missbruket ihop. Samtidigt som mannen är den som slår henne, kan han vara den som tillhandahåller drogen. Mannen kan vara den enda nära relation kvinnan har och han erbjuder henne kanske skydd mot andra förövare eller han kanske erbjuder henne boende. Hon utvecklar ett beroende av honom samtidigt som hon blir psykiskt nedbruten. När det gäller idealbilden i samhället av den nyktra kontrollerande kvinnan, som håller hemmet samman, kan man se att genom historien utgör den missbrukande kvinnan närmast en motbild till samhällsidealet. Men den missbrukande kvinnan kämpar för att leva upp till bilden av den goda familjen. Många kvinnor talar om skammen över att inte vara respektabla. Mammarollen ökar många gånger på skam och skuldkänslor, som kan vara svåra att identifiera och hantera i jämförelse med mäns problematik. 5

6 När det gäller kvinnor som missbrukar och som utsätts för våld i parrelationer, men också i andra nära relationer, har såväl behandlare som myndighetspersoner tenderat att koncentrera sig på missbrukssituationen. Detta leder till/kan leda till att man inte gjort särskilda åtgärder för att stävja eller ens anmäla våldsbrottet, utan istället riktat in sig på att motivera kvinnan med att upphöra med sitt missbruk. Tanken är att våldet upphör när missbruket upphör. Det finns en risk för att kvinnorna lämnas utan adekvat stöd som brottsoffer. Eftersom den sociala domen faller tyngre över kvinnorna är också deras rehabilitering annorlunda. Kvinnor som gått in i ett beroende har mycket svårare än män att be om hjälp. Vägen tillbaka är ofta svårare eftersom den präglats av skam och utanförskap. Skammen och föraktet från kvinnan själv och från samhället skapar ett inre förnekande och motstånd. Kvinnor lyckas ofta skickligt dölja sitt beroende. De isolerar sig ofta och förlorar sina nära relationer. En del är aggressiva och hotfulla. I deras omgivning anmäler man inte någon för polisen, de är vana att inte bli trodda, de får skylla sig själva. I jämförelse med männen lever de också i högre grad med en person som har egna missbruks och/eller andra sociala problem, vilket gör att deras rehabilitering ytterligare försvåras. Bakgrund Kvinnofridsarbetet är ett prioriterat område inom folkhälsoarbetet i Kungälvs kommun. I folkhälsoarbetet i Kungälv ingår ett utvecklingsarbete inom området våld mot kvinnor i nära relationer. Ett arbete som sker genom samverkan över myndighets- och organisationsgränser för att förebygga våldsbrott mot kvinnor. Arbetsgruppen Våld mot kvinnor i nära relationer är sammansatt av personer från brottsofferjour, hälso- och sjukvård (akut, psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri), polis, socialtjänst, kyrkan, kvinnojouren och folkhälsosamordnare. Gruppen fungerar som ett nätverk och har skaffat sig kunskaper inom området våld i nära relationer och om varandras möjligheter. Ett syfte med arbetsgruppen är att fortlöpande ordna utbildningar för att öka kompetensen inom de olika organisationerna. Ett annat är att skapa möjligheter för att den berörda målgruppen skall få riktad hjälp. Under våren 2008 har Krismottagning för kvinnor, Krismottagning för män samt Barnsamtal, för barn som bevittnat våld startats på initiativ från arbetsgruppen. Efter att i ett tidigare skede fokuserat på våldsutsatta kvinnor generellt vill vi utveckla vårt arbete till att även omfatta missbrukande våldsutsatta kvinnor med särskilda behov. Syfte med projektet Forskning visar att missbrukande kvinnor är mer utsatta för misshandel än andra kvinnor. Det finns behov av att stärka kunskapen om våldsutsatthet bland kvinnor med missbruk och att främja utvecklingen av behandlingsformer som motsvarar kvinnors specifika behov, bl.a. av att bearbeta upplevelser av våldsutsatthet (Regeringens handlingsplan, 2007). 6

7 Under 2006 fanns möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel från länsstyrelsen för ökat stöd till våldsutsatta kvinnor med särskilda behov. Förutsättningarna var att kommunen gick in som medfinansiär. Denna ansökan beviljades av såväl länsstyrelsen som av Kungälvs kommun. Ett syfte med projektet är att behandlare och myndighetspersoner ska bli bättre på att uppmärksamma våldsutsatta missbrukande kvinnor med särskilda behov och genom ökad medvetenhet och kunskap bättre kunna bemöta och erbjuda stöd och hjälp. Ett annat syfte är att genom kvinnornas berättelser få ökad förståelse för vilka hinder som finns för en kvinna med beroendeproblematik och utsatthet för våld att själva söka hjälp. Men också se vilka behov som finns och vilka framgångsfaktorerna är i de fall kvinnan lyckats förändra sin livssituation. Metod Kvinnor med missbruksproblem löper stor risk att utsättas för våld och andra övergrepp. Dessa kvinnor är svåra att identifiera. I sina kontakter kan deras särskilda utsatthet skymmas av annan problematik. Metoden som har använts i detta projekt om våldsutsatta missbrukande kvinnor är intervjuer med personal inom olika kommunala verksamheter men också med personal inom sjukvård, polis samt kyrkans diakonala verksamhet. Verksamheter som kan komma i kontakt med kvinnor med denna sammansatta problematik. Intervjuer har således genomförts med personal inom Enheter för Arbetsliv och stöd och Socialtjänst (socialsekreterare försörjningsstöd), IFO (enhetschef och socialsekreterare från missbruksenheten), Missbruksteamet (behandlare), Socialmedicinsk mottagning (sjukskötare), Funktionshinderverksamheten (verksamhetssekreterare och biståndshandläggare), ALC (enhetschef och handläggare), Äldreomsorgen (enhetschef för hemtjänsten och enhetschef för biståndshandläggarna), Polisen (kommissarie), Sjukvården (kurator, sjuksköterska, skötare/kontaktman), kyrkan (diakoner) samt med kvinnofridssamordnaren i Ale kommun. Totalt har 17 intervjuer med personal genomförts. Intervjuerna har skett utifrån ett frågeformulär med öppna frågor och har berört teman som: Hur tar ni reda på inom er verksamhet om en kvinna är våldsutsatt och har ett missbruk och om så är fallet, hur tar ni hand om henne. Vilka är hindren på vägen och Hur ser kvinnornas behov ut? Har några framgångsfaktorer kunnat urskiljas? Intervjuer med några kvinnor (5 st) som levt i en relation med våld och där hon också haft ett missbruk, men som lyckats bryta med sin situation eller är i processen på väg mot uppbrott från en destruktiv relation. Dessa intervjuer har behandlat frågeställningar om drogerna och missbruket, våldet, behandlingen, bemötandet och framgångsfaktorer. Intervjuer i syfte att undersöka eventuellt tillgängliga resurser i närområdet har skett med representanter för Kvinnovårdskedjan och Villa Vägen Ut! Karin i Göteborg, där studiebesök också genomförts i samband med intervjun samt ytterligare några telefonintervjuer. 7

8 Nuvarande lagstiftning Socialtjänstens ansvar Kommunens ansvar styrs framförallt av bestämmelserna i Socialtjänstlagen. Där fastställs i 2 kap. 2 SoL kommunens yttersta ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. I 3 kap. 1 SoL framgår socialtjänstens uppgifter att informera, svara för omsorg och service, upplysningar, råd och stöd, vård och ekonomisk hjälp samt annat bistånd till dem som behöver det. Den 1 juli 2007 skärptes 5 kap. 11 Socialtjänstlagen (2001:453) så att socialnämndens åliggande att ge brottsoffer stöd och hjälp framgår tydligare. Ändringarna innebär bl.a. att kommunen skall, istället för som tidigare bör, särskilt beakta att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan vara i behov av stöd och hjälp. 5 kapitlet 11 Socialtjänstlagen lyder: Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Lag (2007:225). Lagar som reglerar olika former av våldsbrott mot frihet och frid samt sexuella brott regleras i brottsbalken: Grov kvinnofridskränkning kan den dömas till som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. Brottsbalken som misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, försättande i nödläge, våldtäkt eller sexuellt utnyttjande och olaga hot mot en kvinna som han är eller varit gift med eller bor eller bott med under äktenskapsliknande förhållanden, om gärningen varit ett led i en upprepad kränkning av hennes integritet. Gärningsmannen kan samtidigt åtalas och dömas för t. ex olaga hot och grov misshandel. Grov fridskränkning kan den dömas för som begår samma typ av handlingar som ovan beskrivs mot barn, föräldrar, syskon och andra närstående eller tidigare närstående. Våldtäktsbrottet har utvidgats så att samlag jämställs med sexuellt umgänge om gärningen med hänsyn till kränkningens art och andra omständigheter är jämförlig med påtvingat samlag. Begreppet våld mot kvinnor historisk tillbakablick Begreppet Kvinnofrid stammar från 1200-talet. Då stiftades lagar för skyddet av en familjs kvinnor gentemot andra män. Dessa kvinnofridslagar innebar förbud mot våldtäkt och kvinnorov. Den som bröt mot 1200-talets Kvinnofrid skadade framför allt den man, som kvinnan ansågs tillhöra. Kvinnofriden gällde inte i första hand kvinnorna själva. Lagstiftningen är ett uttryck för samhällets värderingar. Kvinnan som sexuellt, ekonomiskt och politiskt underordnad mannen, till och med som hans ägodel, är ett genomgående tema i den svenska rättshistorien. Först i och med införandet av 1864 års strafflag försvann mannens 8

9 lagliga rätt att aga sin hustru. Det var däremot kvinnans ansvar att anmälan gjordes. Under 1970-talet började olika kvinnogrupper engagera sig i våld mot kvinnor, men inte förrän 1982 kom kvinnomisshandel att falla under allmänt åtal. Våldtäkt inom äktenskapet blev inte straffbart förrän Definition av kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor omfattar alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper. Det är inte några särskilda kvinnor som drabbas och det går inte att i förväg se vilka män som är förövare. Våldet kan utövas av en närstående till kvinnan men också av bekanta eller okända män. Våld kan definieras som: En medveten handling som har som mål att tillföra andra skada eller inordna dem i en bestämd hierarki. Man skiljer mellan olika former av våld: Fysiskt våld t.ex. slag sparkar, dråpförsök, inlåsning Psykiskt våld t.ex. kritik, extrem kontroll och svartsjuka Sexuellt våld t.ex. prostitution, våldtäkt Verbalt våld t.ex. hot om våld eller mord Ekonomiskt våld t.ex. förhindra tillgång till egna bankkonton Materiellt våld t.ex. förstöra privat egendom Mannen använder våld som ett medel för att uppnå och behålla makt och kontroll över kvinnan. Detta upprätthåller och bekräftar hans bild av sig själv som man. För att nå sitt mål använder han Kontrollerat våld Kontrollerad isolering Kontroll bestående av omväxlande värme och våld FN:s definition: Enligt FN är våld mot kvinnor: varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet. Normaliseringsprocessen - Makt och kontroll Tidigare har man huvudsakligen förklarat mäns våld mot kvinnor utifrån ett relationsperspektiv, d v s att se problemet begränsat till relationen inom familjen. Detta har enligt forskning visat sig vara ett alltför förenklat synsätt. Även individperspektivet är ett begränsat synsätt, då våld mot kvinnor inte enbart handlar om personavvikelser. För att förstå de bakomliggande faktorer bakom mäns våld mot kvinnor finns flera teoretiska förklaringsmodeller. En är teorin om normaliseringsprocessen, en annan är teorin om könsmaktsordningen. Begreppet normaliseringsprocess har myntats av Eva Lundgren som är teolog och professor i sociologi. Det är en teoretisk beskrivning av såväl mannens som kvinnans strategier, när våld i nära relation utvecklas. Normaliseringsprocessen har samma psykosociala förlopp som vid tortyr och fångenskap. 9

10 Normaliseringsprocessen handlar om mannens och kvinnans stegvisa anpassning till mannens utövande av makt och kontroll av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det kan handla om utövande av makt, kontroll och isolering, där det psykiska våldet föregår det fysiska. För mannens del är en viktig effekt av misshandeln, att han uppnår kontroll. Processen handlar om ett beteende från mannen att växla mellan kärlek och värme å ena sidan och makt och våld å andra sidan gentemot kvinnan. Ett våld som ofta kan öka med tiden och skapar en isolering i relationen gentemot omgivningen. Detta leder till att normer förskjuts och att det blir svårt för kvinnan att spegla skeendet med andra personer. Det som från början framstod, som en orimlig behandling framstår till sist som något normalt i vardagen. För kvinnan handlar normaliseringsprocessen om anpassningsstrategier till våldet och den effekt det har, vilket leder till att hon uppfattar våldet som normala inslag i vardagen. Gränserna för vad som är acceptabelt och oacceptabelt löses upp och gradvis börjar kvinnan alltmer att se både sig själv och våldet ur mannens perspektiv. Hon internaliserar hans motiv för våldshandlingen. Kvinnomisshandel är inte en enstaka händelse utan snarare ett mönster av övergrepp mot en person. En av de mest kända beskrivningarna av våld mot kvinnor är det så kallade Duluthhjulet (se bilaga), som beskriver hur sammansatt och mångsidigt våldet ofta är samt att det är inriktat på makt och kontroll. I de parrelationer där våld förekommer finns våldet sällan med från början. Dessa relationer börjar precis som de flesta andra med förälskelse. Den kan till och med vara mer passionerad än vanligt eftersom den kontrollerande mannen ofta uppvaktar kvinnan intensivt. Skillnaden mellan extra omsorg från mannens sida gentemot kvinnan blandat med kontroll kan vara hårfin. Svartsjuka är ett vanligt uttryck och som till en början används som bevis på hans kärlek till henne. Misstänksamhet mot kvinnan leder ofta till att hon isoleras från familj och vänner. Mannen ser som sin rätt att bedöma och värdera kvinnan, vilket kan leda till att det psykiska våldet trappas upp. Relationen förändras gradvis, till en början kan mannens krav och dominans verka harmlösa. Men med tiden förändras både mannen och kvinnan i takt med att mannens kontroll och våld ökar. Kvinnan anpassar sig och försöker kanske undvika konflikter genom att vara undfallande för mannens krav. Aktivt motstånd från hennes sida leder ofta till ökat våld. Fysiskt våld förebådas ofta av psykiskt våld i form av exempelvis kritiska och nedsättande kommentarer som underminerar kvinnans självförtroende. Det är vanligt att kvinnan blir isolerad och tappar sina sociala kontakter och slutar göra saker på egen hand när mannen ogillar eller till och med förbjuder henne att träffa släkt och vänner. Kvinnan blir då än mer beroende av sin partner, när han till slut är den enda känslomässiga kontakt hon har kvar. Våldsspiralen består alltså av flera faser; upptrappning, våld, försoning och värme. Under försoningsfasen övertygar mannen kvinnan, om att detta inte kommer att hända igen och kvinnan börjar känna igen den man hon en gång förälskade sig i och ser hans goda sidor som sanna och förnekar de mindre goda. För den missbrukande våldsutsatta kvinnan tillkommer hennes i flera bemärkelser dubbla utsatthet, där hon är utsatt både för sin egen och samhällets dom. 10

11 Kvinnor med missbruksproblem, framför allt hemlösa kvinnor med missbruksproblem, befinner sig i en situation med ökad risk för att utsättas för våld och andra övergrepp. Genom sitt missbruk kan kvinnor bli beroende och utnyttjade av män. Orsakssambandet kan också vara det omvända, där en våldsutsatt kvinna missbrukar exempelvis alkohol för att döva ångesten, som orsakas av det våld och de övergrepp som hon utsätts för. Om våld mot kvinnor lite statistik Mäns våld mot kvinnor är ett globalt problem. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att en tredjedel av världens kvinnor och flickor någon eller flera gånger utsatts för våld eller våldtäkt. I ungefär hälften av alla mord på kvinnor är deras partner förövaren. Internationella studier har visat att mellan 9 och 27 procent av alla vuxna minns att de under sin barndom bevittnat fysiska konflikter mellan föräldrarna. I Sverige år 2006 anmäldes fall av misshandel av kvinnor. I fall var förövaren bekant med offret. Dessa siffror visar inte våldets hela omfattning, eftersom många fall aldrig anmäls blev ett mörkt år, när det gäller våld mot kvinnor. Antalet anmälda fall av våldtäkt, misshandel och grov kvinnofridskränkning ökade under årets första 11 månader med 11,6 procent respektive 5 procent jämfört med samma period Det visar en sammanställning av Kvinnofridslinjen, den nya nationella stödtelefonen för våldsutsatta kvinnor, som startade vid årsskiftet 2007/2008. Anmälningarna om misshandel mot kvinnor i Sverige har ökat med 33 procent de senaste tio åren. Brottsförebyggande rådet, Brå, bedömer att det både beror, dels på att man anmäler i högre grad samt dels på att det faktiska våldet har ökat. Kunskapen om det dödliga våldet i nära relationer är relativt liten. Enligt uppgifter från Brottsförebyggande rådet, Brå, faller 16 kvinnor per år offer för dödligt våld av en man, som de vid brottstillfället har eller har haft en nära relation till. Mellan och kvinnor i Västra Götaland har det senaste året en eller flera gånger blivit misshandlad av sina män, men skammen och tystnaden gör det svårt att förebygga våldet. Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper. Vissa kategorier kvinnor har uppmärksammats som särskilt sårbara, när de utsätts för våld. Till dessa hör missbrukande kvinnor. Våldet mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande friheter och rättigheter. Det är en brottslig handling. Inom kriminella kretsar ses en polisanmälan inte med blida ögon. Det är mycket sällan hemlösa kvinnor anmäler att de misshandlas. I hemlöshetens värld är polisen fienden. För den som gjort en polisanmälan är det kört på gatan och de hemlösa kvinnorna har ingenstans att ta vägen. Att sätta dit någon framstår som ett hedersbrott. För de missbrukande kvinnorna som lever i missbrukarkretsar är misshandel snarare en regel än ett undantag. Några av anledningarna till att inte anmäla våldet kan vara rädsla för repressalier, att kvinnan inte såg händelsen som brottslig eller att hon själv begått brottsliga handlingar, vilket skulle kunna ge mannen ytterligare ett maktmedel genom hot om avslöjande om kvinnan vill bryta relationen. Misshandeln blir sällan eller aldrig anmäld och kvinnorna finns därför inte med i statistiken över misshandlade kvinnor. 11

12 Flera av de intervjuade professionella i Kungälv menar, att de endast mött ett fåtal kvinnor med den dubbla problematiken missbruk och våldsutsatthet. Några reflekterar över hur svaret sett ut, om frågor ställts i detta ämne. På akutavdelningen på Kungälvs sjukhus, där man har som rutin att fråga alla kvinnor som besöker dem, om de varit utsatta för våld, bedöms att de möter en kvinna varannan vecka, som är både våldsutsatt och även har ett missbruk. Socialstyrelsen har i en rapport från 2006 uppskattat att mäns våld mot kvinnor årligen kostar ca 3 miljarder i Sverige. För en kommun i Kungälvs storlek beräknas kostnaderna uppgå till mellan 11,5 och 14 miljoner kronor. Våldsutsatta kvinnor med särskilda behov missbrukande våldsutsatta kvinnor Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem är ingen homogen grupp. De finns i alla sociala miljöer. Det kan likaväl vara en socialt väletablerad kvinna med arbete och familj som en socialt utslagen kvinna utan resurser att planera för mer än en dag i taget. Det är ofta den senare gruppen man avser, när man talar om missbrukande kvinnor som en särskilt utsatt grupp. Kvinnor med missbruksproblem lever ofta i en otrygg tillvaro och passar ofta inte in i ramen för det perfekta brottsoffret. Personer som möter dessa kvinnor ser ofta en missbrukare inte en kvinna som utsatts för misshandel. Men dessa kvinnor behöver stöd också för våldets konsekvenser. De instanser kvinnorna kommer i kontakt med saknar inte sällan insikt i den dubbla problematik kvinnorna lever med. Kvinnorna är dubbelt utsatta. Dels av männen som slår dem, men också av samhället, eftersom de många gånger förbises. Kvinnor som missbrukar alkohol eller droger har färre möjligheter än missbrukande män att välja en partner, som inte är missbrukare. Män som missbrukar har långt oftare en partner, som är välintegrerad i samhället och har oftare kontakt med sina familjer. Kvinnor i missbruksmiljöer är ofta misshandlade och kränkta på olika sätt, samtidigt som de har färre möjligheter än andra våldsutsatta kvinnor att få hjälp. Kvinnor med missbruksproblem löper stor risk att utsättas för våld och andra övergrepp. De är svåra att identifiera. Endast ett fåtal har kontakt med socialtjänstens missbruksenhet. De kan vara aktuella inom andra delar av socialtjänsten som funktionshinderverksamheten, äldreomsorgen och arbetslivscentrum. I dessa kontakter kan deras särskilda utsatthet skymmas av annan problematik. Med den lagändring i Socialtjänstlagen som trädde i kraft 1 juli 2007 skärps socialnämndens åliggande att ge brottsoffer stöd och hjälp. Ändringarna innebär bland annat att socialnämnden skall i stället för tidigare bör, särskilt beakta att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan vara i behov av stöd och hjälp. Dubbelt utsatt Våldsutsatta missbrukande kvinnor upplever troligen samma svårigheter som andra kvinnor som utsätts för våld. Men dessa kvinnor blir särskilt sårbara i och med faktorer som bland annat kan härledas till missbruket och bemötandet. De döms både av sig själva och samhället. När kvinnor utsätts för våld är det oftast av en nuvarande, eller före detta manlig partner. Detta gäller även för missbrukande kvinnor. Studier har visat, att de missbrukande kvinnorna utöver detta, även utsätts för våld i det offentliga rummet. 12

13 Eftersom den sociala domen faller tyngre över kvinnorna är också deras rehabilitering annorlunda. Vägen tillbaka är ofta svårare eftersom den präglas av skam och utanförskap. I jämförelse med männen lever de också i högre grad med en person som har egna missbruks och/eller andra sociala problem, vilket gör att deras rehabilitering ytterligare försvåras. Medvetenheten och kunskapen om missbrukande kvinnor som utsätts för våld är begränsad, vilket gör att deras behov ofta förbises. Liksom psykiska funktionshinder kan påverka trovärdigheten i den rättsliga processen, gäller troligen det samma för missbrukande kvinnor. Anledningar till detta kan bland annat vara att kvinnan inte anses tillförlitlig till följd av sitt beteende, såsom att hon ger en osammanhängande berättelse, har minnesluckor, svårigheter att uttrycka sig verbalt. Tillgången till akuta boenden är begränsad. Kvinnorna har många gånger ingenstans att ta vägen i det akuta skedet, eftersom få skyddade boenden tar emot missbrukare. Våldet negligeras och tolkas som en följd av missbruket. Det akuta stödet kan sällan tillgodose de särskilda behov av stöd, hjälp och skydd som missbrukande våldsutsatta kvinnor kan ha. Missbruk och våld i nära relationer tycks relatera till varandra på flera sätt. Många kvinnor som misshandlas upplever sig beroende av mannen, vilket gör henne extra sårbar. Det kan vara pga kärlek, skuld- och skamkänslor eller att hon är psykiskt nedbruten. När kvinnan missbrukar kan dessutom drogen användas i syfte att göra henne beroende, antingen genom att mannen skaffar den eller finansierar den. Droger tycks vara utmärkta redskap för den man, som vill kontrollera sin missbrukande partner att binda henne hårdare till sig. Drogen, kan då bli en starkt bidragande orsak till att hon stannar kvar i en relation, där hon behandlas mycket illa. Om kvinnan påbörjar en behandling, kan det av mannen upplevas som ett hot, då han blir rädd att bli lämnad. Detta kan hindra kvinnan från fortsatt rehabilitering. Ibland händer det, att kvinnan känner ett behov av att dölja sitt eget missbruk. Detta kan då bli ytterligare ett hinder för kvinnan att söka hjälp för misshandeln och övergreppen. Genom att missbruket inte får avslöjas kan det bidra till att hålla henne kvar i misshandelsrelationen. Misshandelsrelationen i sig kan också vara en viktig orsak och ibland den enda orsaken till att kvinnan missbrukar. Hon missbrukar helt enkelt för att stå ut i relationen. Ibland är missbruket en form av självmedicinering kopplat till den misshandelsrelation hon lever i. En samlad bedömning från olika myndigheter och frivilligorganisationer är, att många av de våldsutsatta, missbrukande kvinnorna inte söker hjälp, eftersom de inte vet vart de ska vända sig. Likaså kan det hända, att varken polis, sjukvård eller socialarbetare på allvar försöker hjälpa en misshandlad missbrukande kvinna av samma skäl. Man vet inte vart man ska hänvisa henne eller var hon kan få hjälp. Våldsutsatta missbrukande kvinnor har mycket svårt att få hjälp att komma undan våldet, då deras två sorters problematik hanteras separat i samhället. Kvinnojourerna har inte resurser att ta hand om drogberoende kvinnor och andra instanser ser inte alltid våldsproblematiken utan koncentrerar sig på missbruket. Dessutom har en del av kvinnorna en lång och negativ erfarenhet av myndighetsingripanden, vilket skapar ett misstroende mot hjälpinsatserna. En annan svårighet är att behandling ofta bedrivs i könsblandade grupper, där det finns risk att kvinnan hamnar i nya relationer med missbruk och våld. 13

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER - gemensam handlingsplan för Kungälvs kommun 2012 FOLKHÄLSORÅDET KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter Del av FN:s allmänna förklaring

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna

Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna Uppsala "KOMMUN INLEDNING OMFATTNING BEGREPP OCH DEFINITIONER Våld Brottsofferparagrafen SoL Kap. 5 11 Närstående Normaliseringsprocessen

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Våldsutsatta kvinnor Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Artikelnr. 2009-126-237 Tredje upplagan reviderad och publicerad www.socialstyrelsen.se, augusti 2009 Första tryckta upplagan publicerades

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Ingrid Gustavsson Meddelandeserien 2008:2 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Uppdrag... 6 2.2.1 Bakgrund till uppdraget...

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Yrkesgemensam Handbok Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad 2007 Reviderad 2011 YRKESGEMENSAM HANDBOK Denna handbok vänder sig till dig som i ditt arbete eller i din organisation möter kvinnor,

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Våld. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Våld. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Våld Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Handbok Våld i nära relationer

Handbok Våld i nära relationer Handbok Våld i nära relationer -för socialtjänsten i Ljungby, Markaryd och Älmhult 2009-2012 1 Författad av Projekt Familjefrid Sunnerbo 2009 Maria Johansson Syfte Denna handbok är riktad till all personal

Läs mer

Handbok för yrkesverksamma om våldsutsatta kvinnor i missbruk

Handbok för yrkesverksamma om våldsutsatta kvinnor i missbruk Respektera mig! Respektera mig! Handbok för yrkesverksamma om våldsutsatta kvinnor i missbruk Tack Vi vill rikta ett stort tack till Sara Helmersson och Azra Mulabdić från projektet Bättre boende för hemlösa

Läs mer

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEFINITION... 4 HÄLSOPROBLEM.... 4 JÄMSTÄLLDHETSPROBLEM... 4 DEMOKRATIPROBLEM... 4 STATISTIK.... 4 BEGREPPSDEFINITION...

Läs mer

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Vindeln, Vännäs och Bjurholms kommuner i samarbete med Hälsocentralen Tre Älvar Antagen av ON, Bjurholms kommun 2011-04-06 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Blånader och silverhår Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Regional handlingsplan för socialtjänsten i Dalarnas län

Regional handlingsplan för socialtjänsten i Dalarnas län Regional handlingsplan för socialtjänsten i Dalarnas län Våld i nära relationer Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer 2011-2014 1 INNEHÅLL DEL I INLEDNING...

Läs mer

Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer

Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer Socialnämnden 2009-12-02 Reviderad 2014-03-20 Reviderad 2015-03-05 1 1 INLEDNING... 6 1.1 Syfte... 6 2. OMVÄRLDSANALYS... 7 2.1 Bakgrund... 7 2.2 Definition...

Läs mer

Förord. Tullinge i januari 2014 Eva Nyberg Forskningsledare

Förord. Tullinge i januari 2014 Eva Nyberg Forskningsledare 1 Förord Frågan om våld i nära relationer har blivit ett prioriterat verksamhetsområde, eller åtminstone ett fält med egna verksamhetsresurser i många kommuners socialtjänst. Författaren till den här rapporten

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) ORUST KOMMUN Datum Diarienummer 2005-04-05 2005/066 759 2004/154 HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN Individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin man blir lite omhållen här och det behöver man när man är trasig Annika Rejmer, Anna Sonander, Charlotte Agevall Rapport 2010:2 Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer