ANNA HEDH ETT JÄMSTÄLLT EUROPA. - om kvinnors situation i EU. Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNA HEDH ETT JÄMSTÄLLT EUROPA. - om kvinnors situation i EU. Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet"

Transkript

1 ETT JÄMSTÄLLT EUROPA - om kvinnors situation i EU ANNA HEDH Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

2 GÖR VÄRLDEN JÄMSTÄLLD! Kvinnor har kämpat för lika villkor och rättigheter som männen i över 140 år. I slutet på 1800-talet handlade det om lika rösträtt för män och kvinnor. Idag handlar det bland annat om lika lön för lika arbete, en rättvis och jämn fördelning av makten och rätten till sin egen kropp. Som kvinna förundras man ständigt över att i olika sammanhang inte betraktas som lika mycket värd som en man. Jag möter det ofta i debatter i Europaparlamentet. Allt från åsikter som att "kvinnor ska stanna vid spisen och föda barn" till att legalisera prostitution. År 2008! Foto: Imagine/Peter Berggren 2 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

3 Samtidigt som vi tar ett steg framåt när det gäller jämställdhet så tar vi två steg bakåt. Därför är det viktigt att vi med kraft för kampen för kvinnors lika rätt vidare. Åttonde mars, internationella kvinnodagen, har blivit en stor dag i de flesta europeiska länder. Och det är viktigt att vi manifesterar oss gemensamt för kvinnors lika rätt en dag om året. Men arbetet måste pågå varje dag i den offentliga debatten, i politiken, på arbetsplatserna, i vardagen och privatlivet. I denna broschyr presenterar jag ett antal områden som jag prioriterat i mitt arbete med att driva jämställdhet i Europaparlamentet. Inledningsvis redogörs för den nuvarande situationen för kvinnor i EU och vad EU gör för att förbättra denna. Sedan går jag in på en rad områden som vi särskilt behöver fokusera mer på; hur män och kvinnor bättre kan kombinera arbete och familj, en jämn fördelning av makten, våld mot kvinnor, rätten till abort och slutligen människohandel och prostitution. Trevlig läsning! Anna Hedh Europaparlamentariker (s) Ledamot i inre marknadsutskottet samt jämställdhetsutskottet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Innehållsförteckning Hur jämställt är dagens Europa? Vad gör EU för att förbättra jämställdheten? Arbete och familj Jämn fördelning av makt och inflytande Mäns våld mot kvinnor och barn Abort Människohandel och prostitution Slutord sid.2 sid.4 sid.5 sid.6 sid.8 sid.12 sid.15 sid.17 sid.19 sid.22 4 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

5 HUR JÄMSTÄLLT ÄR DAGENS EUROPA? EU-kommissionen presenterade i början av 2008 sin femte årsrapport om jämställdhetsläget i EU:s 27 medlemsstater. Rapporten visar att en del förbättringar har skett på jämställdhetsområdet men mycket arbete återstår. Man uppmärksammar att kvinnor fortfarande har lägre löner än män, i genomsnitt 15 procent mindre, och ingen förbättring har skett sedan Den könsuppdelade arbetsmarknaden består och andelen kvinnor i ledande ställning i näringslivet har avstannat på 33 procent medan en långsam ökning kan anas inom politiken. Kvinnor drabbas hårdare än män av långtidsarbetslöshet och har i större utsträckning anställningsformer som deltid och visstid, vilket bidrar till högre fattigdom bland kvinnor och utgör ett hinder för ekonomiskt oberoende. När det gäller flexibilitet i arbetet, som till exempel förmåga att förena familj och arbete, består könsskillnaderna runt om i hela Europa. Sammanfattningsvis konstaterar kommissionen att förra året präglas av en stadig ökad sysselsättning för kvinnor, men framstegen har varit mindre framgångsrika vad gäller den kvalitativa aspekten, som t.ex. arbetsvillkor. Större insatser krävs från medlemsstaternas sida för att uppfylla målet "fler och bättre jobb" och hänsyn måste tas till hur sysselsättningspolitiken påverkar kvinnor och män i olika faser i livet. Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 5

6 VAD GÖR EU FÖR ATT FÖRBÄTTRA JÄMSTÄLLDHETEN? Redan när EG bildades år 1958 infördes principen om att kvinnor och män har rätt till lika lön för lika arbete. Sedan dess har jämställdhetsarbetet gradvis utökats. Jämställdhet mellan kvinnor och män är idag en grundläggande rättighet enligt fördraget och en prioriterad fråga inom EU-politiken. En av EU:s målsättningar är att garantera lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män samt att bekämpa alla former av könsdiskriminering. För detta har man en tvådelad strategi. Dels vidtar man specifika åtgärder, dels försöker man integrera jämställdhetsperspektivet inom EU:s alla politikområden. För åren har EU utarbetat en särskild plan för jämställdhetsarbetet bestående av sex särskilt prioriterade områden: ekonomiskt oberoende för kvinnor och män, bättre möjligheter att kombinera arbete och familj, kvinnors och mäns lika deltagande i beslutsfattandet, bekämpning av könsbaserat våld och människohandel, avskaffandet av könsstereotyper, stöd till jämställdhetsarbete i övriga världen. En plan är bra men måste också omsättas i praktiken. Detta är medlemsländernas uppgift. Det är även ländernas och regeringarnas uppgift att driva på utvecklingen i EU och ge unionen de impulser som behövs 6 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

7 samt att fastställa allmänna politiska riktlinjer. Till min besvikelse är Sverige under den borgerliga regeringen inte längre den medlemsstat i EU som är mest drivande i jämställdhetsfrågorna. Det råder snarare fullkomlig tystnad vad gäller jämställdhet från svenskt regeringshåll i EU:s korridorer. Sverige har under tidigare socialdemokratiska regeringar alltid varit det land som drivit på och tagit initiativ till att EU ska ha en social dimension som beaktar kvinnors och mäns lika värde. Och Sverige har varit det EU-land som alltid varit först med reformer för kvinnors lika rätt. Men så är det inte längre. Det spelar således även en stor roll om vi har en röd eller blå regering i Sverige, inte bara för oss svenskar utan för alla kvinnor i Europa. EU har instiftat en rad finansiella program som syftar till att förbättra situationen mellan kvinnor och män i Europa. Dessa program är: Programmet för sysselsättning och solidaritet (Progress) - Programmet har som syfte att ge stöd till genomförandet av EU:s mål inom sysselsättning och socialpolitik. Programmet är indelat i de fem avsnitten sysselsättning, social trygghet och social integration, arbetsvillkor, antidiskriminering och mångfald samt jämställdhet. Equal - Detta initiativ inom ramen för Europeiska socialfonden har till syfte att främja nya metoder för att bekämpa diskriminering och ojämlikhet av alla slag på arbetsmarknaden. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 7

8 Daphneprogrammet - Programmet syftar till att bekämpa alla former av våld riktat mot barn, ungdomar och kvinnor genom att genomföra förebyggande åtgärder och erbjuda offren hjälp. FAKTARUTA - EU:s jämställdhetsinstitut Som ett led i arbetet med att skapa ett mer jämställt Europa har EU beslutat att inrätta ett jämställdhetsinstitut, som startar sin verksamhet under Institutet kommer att arbeta nära andra EU-organ och medlemsländerna för på så sätt se till att EU:s beslut om jämställdhet genomförs på bästa sätt. Institutet, som kommer att ligga i Vilnius i Litauen, ska även sprida information och öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor i Europa, och därmed ge arbetet en extra knuff framåt. Den som först tog initiativ till ett jämställdhetsinstitut var Sveriges dåvarande jämställdhetsminister, Margareta Winberg (s). ARBETE OCH FAMILJ Fler och bättre jobb är det strategiska mål som står i centrum av EU:s agenda för tillväxt och sysselsättning, den så kallade Lissabonstrategin. Vad gäller kvinnors sysselsättning är det gemensamt fastställda målet att minst 60 % av kvinnorna i Europa senast år 2010 ska vara i sysselsättning. Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden i EU har ökat under de senaste decennierna. Andelen sysselsatta kvinnor uppnådde 57,2 % år 2006, dvs. 3,5 procentenheter mer än år Dessa framsteg har nåtts tack vare lagstiftning om likabehandling, inte- 8 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

9 grering av jämställdhetsperspektivet i alla politikområden, särskilda åtgärder för att främja kvinnors ställning samt dialog mellan arbetsmarknadens parter och medborgarna. Men det finns fortfarande stora könsskillnad att komma tillrätta med. Kvinnors förvärvsfrekvens är markant lägre än mäns samtidigt som arbetslöshet och ofrivilliga deltidsanställningar är mycket vanligare bland kvinnor. Könsuppdelningen i vissa yrken och sektorer minskar inte utan ökar till och med i vissa länder. Dessutom tjänar kvinnor i EU i genomsnitt 15 % mindre än vad män tjänar. I vissa Europeiska länder uppgår skillnaden till hela 30 % och i Sverige rör det sig om 17 %. Dessutom är andelen kvinnor i ledande ställning i politiken och näringslivet fortfarande långt ifrån tillfredsställande. En segregerad och diskriminerande arbetsmarknad inskränker kvinnors rätt till egen försörjning och ekonomiskt oberoende, rättigheter som är en grundförutsättning för ett jämställt samhälle. FAKTARUTA Principen om lika lön för likvärdigt arbete infördes i EU för 30 år sedan genom rådets direktiv 75/117/EEG av den 10 februari 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning när det gäller tillämpningen av principen om lika lön för män och kvinnor. Under 2007 presenterade EU-kommissionen ett meddelande om löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Förbättrad tillämpning av befintlig lag - stiftning, ökad integrering mellan sysselsättningspolitik och arbete mot löneskillnader samt ökat utbyte av goda lösningar inom EU är några av de insatsområden som lyfts fram. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 9

10 En bidragande faktor till situationen som råder är det faktum att kvinnor förväntas att utöver sitt förvärvsarbete utföra nästan allt obetalt arbete i hemmet samt ta på sig huvudansvaret för barn och andra behövande anhöriga. Den ökande andelen av kvinnor i arbete har inte följts av en ökning i mäns ansvar för hemarbete samt barn och behövande. Detta leder till stress och frustration hos många kvinnor vilket i slutändan ökar kvinnors ohälsa. Det är även viktigt att se kopplingen till arbetsmarknadens lönediskriminering. Så länge arbetsgivare förväntar sig att kvinnor tar huvudansvaret för barnen i form av långa frånvaroperioder från arbetet, så kommer FAKTARUTA - mäns och kvinnors anställningsgrad i EU 10 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

11 kvinnor att fortsätta få sämre förmåner, utvecklingsmöjligheter, och lägre löner. EU har uppmärksammat denna problematik, och en jämställd arbetsmarknad är ett mål i den europeiska sysselsättningsstrategin. De s.k. Barcelonamålen som EU har uppställt fastställer att det i alla medlemsländer senast år 2010 ska finnas barnomsorg för minst 90 % av alla barn över tre år och för minst 33 % av alla barn under tre år. Detta är en viktig förutsättning för en jämställd arbetsmarknad och i slutändan ett samhälle i vilket kvinnor och män värderas lika. Tillgänglig och överkomlig barn- och äldreomsorg samt möjlighet till betald föräldraledighet som delas mellan föräldrarna är några exempel på lösningar som skapar möjlighet för föräldrar att lättare kunna kombinera arbets- och familjeliv. Sverige har idag en av Europas mest generösa föräldraförsäkringar samt en väl utbyggd offentlig barnomsorg. Tyvärr har inte medborgarna i alla EU:s medlemsstater liknande möjligheter. Men situationen är inte på något sätt perfekt i Sverige, utan vi måste även på hemmaplan fortsätta reformera. Idag tar männen ut cirka 20 % av föräldraledigheten och hela 60 % av männen tar inte ut någon föräldraledighet alls. Detta trots att vi i Sverige har haft en föräldraförsäkring där dagarna kan delas lika mellan föräldrarna sedan 1974! De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 11

12 JÄMN FÖRDELNING AV MAKT OCH INFLYTANDE Kvinnor utgör över hälften av EU:s befolkning, ändå är kvinnor gravt underrepresenterade såväl i politiska församlingar som i företagsledningar. I Europa - parlamentet är ungefär en tredjedel av ledamöterna kvinnor, men variationen mellan de olika partigrupperna och medlemsstaterna är stor. Av parlamentets 785 ledamöter är 246 kvinnor. Och av de 19 svenska ledamöterna är 9 kvinnor. I den socialdemokratiska gruppen är cirka 41 procent kvinnor medan siffran endast uppgår till 24 procent i den konservativa gruppen där våra svenska moderater och kristdemokrater sitter. I EU-kommissionen finns 7 kvinnliga respektive 20 manliga kommissionärer. I det Europeiska Rådet, som består av EU:s statsministrar/presidenter, finns bara en kvinnlig minister, Tyskland förbundskansler Angela Merkel. Underrepresentationen av kvinnor i EU:s politiska institutioner undergräver dessas legitimitet och utgör ett stort demokratiskt problem. Gör vi en jämförelse mellan medlemsstaternas nationella parlament kan vi konstatera att Sveriges riksdag ligger i topp med ungefär jämn könsfördelning, 47 % av ledamöterna i riksdagen är kvinnor medan genomsnittet för alla EU:s länder är 24 %. I sju av EU-länderna är däremot kvinnors representation under 15 %: Tjeckien, Cypern, Irland, Slovenien, Ungern, Rumänien och Malta. Här har Sverige en viktig roll att spela i EU:s 12 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

13 DIAGRAM 31 % av Europaparlamentets ledamöter är kvinnor framtida utveckling. Sverige kan fungera som en förebild för de länder som inte kommit lika långt och visa kvinnor i resten av Europa att de inte behöver överlåta den politiska makten till män. FAKTARUTA EU:s institutioner har antagit en del texter angående könsfördelningen inom politiska församlingar där en önskan om jämnare fördelning uttrycks. Det finns dock ingen bindande europeisk lagstiftning när det kommer till kvinnorepresentation i beslutsfattandet. I Europaparlamentet finns ett särskilt utskott som jobbar med jämställdhet. Tanken är dock att denna aspekt ska integreras i arbetet i samtliga utskott, vilket till dags dato har visat sig inte fungera fullt ut. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 13

14 När man talar om kvinnlig representation är det emellertid viktigt att även se till situationen i näringslivet. Här ser det inte lika ljust ut för Sverige. Precis som i resten av Europa är kvinnor till största delen frånvarande i de svenska styrelserummen - under 2007 utgjordes mindre än en femtedel av de svenska börsbolagens styrelser av kvinnor. Andelen kvinnor i ledande ställning i näringslivet har dessutom stagnerat på 33 %. Detta utgör ett lika stort demokratiskt problem som kvinnors frånvaro från de politiska församlingarna. Det är viktigt att betona att dagens alarmerande situation inte kommer att försvinna av sig själv. De samhällsstrukturer som idag värderar män högre än kvinnor bidrar till att makt är en egenskap som automatiskt tillskrivs män. Dessutom tenderar de män som idag sitter på maktpositioner inom näringslivet att välja andra män som sina efterträdare. Underrepresentationen av kvinnor både inom offentligt och privat beslutsfattande måste högre upp på den europeiska dagordningen - en jämn könsrepresentation i maktens korridorer är en viktig hörnsten i kampen för ett jämställt samhälle. 14 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

15 MÄNS VÅLD MOT KVINNOR OCH BARN Minst en tredjedel av alla kvinnor i världen utsätts någon gång under sitt liv för våld. Det handlar om fysisk och psykisk misshandel, sexualbrott, hot och ofredanden. I de flesta fall sker dessa övergrepp i hemmet och förövaren är en närstående man. Trots att mäns våld mot kvinnor idag klassificeras som ett brott mot de mänskliga rättigheterna pågår det dagligen på alla kontinenter samt inom alla folkgrupper, kulturer och samhällsklasser. Ofta betraktas detta våld som en privat angelägenhet som det talas tyst om. Dessutom är många kvinnor rädda för att anmäla sin förövare, och i de fall brotten väl anmäls händer det ofta att kvinnan inte tas på allvar och den skyldige går fri. Mäns våld mot kvinnor påverkar inte bara de kvinnor som blir våldtagna, misshandlade, hotade eller - som sker i många fall - mördade. Rädslan för att utsättas för dessa övergrepp påverkar alla kvinnor överallt och FAKTARUTA År 2006 antog Europaparlamentet en resolution där mäns våld mot kvinnor beskrivs som en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa nolltolerans mot alla former av våld mot kvinnor, och pekar på vikten av att betrakta detta våld som ett strukturellt problem. Dessutom har EU sedan 2000 ett särskilt finansiellt program, det sk. Daphne-programmet, som syftar till att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor samt för att skydda våldsoffer och kvinnor. Jag arbetade hårt för att även barn som ser sina mödrar bli slagna ska betraktas som våldsoffer och fick till min stora glädje parlamentets och rådets stöd för förslaget. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 15

16 hindrar kvinnor från att delta i samhällslivet på samma obegränsade sätt som män kan och gör. Detta är en fråga om kvinnors fysiska och psykiska hälsa, men även om grundläggande demokratiska rättigheter som kontroll över sitt eget liv och deltagande i samhällets alla delar på lika villkor. Inom alla kulturer förekommer olika former av våld mot kvinnor, i vissa fall anses det t.o.m. vara normalt eller hörande till traditionen. I detta sammanhang bör så kallat hedersvåld särskilt belysas, ett brott som i många fall är svårt att bevisa. Statistik från Sveriges länsstyrelser visar att minst 1500 flickor blev utsatta för hedersrelaterat våld Verkningarna av sådant våld, vilket är utbrett i hela EU, utgör en verklig kränkning av de grundläggande rättigheterna samt ett hinder för att alla människor skall kunna omfattas av ett tryggt, fritt och rättvist medborgarskap. Det är viktigt att se mäns våld mot kvinnor som en konsekvens av, och en del i, en större maktstruktur där kvinnor regelmässigt betraktas som mindre värda än män. Synen på dessa brott som separata, orelaterade eller incidenter omöjliggör en effektiv bekämpning av våldet. Vidare måste våldet mot kvinnor, trots att det oftast sker i hemmet, synliggöras som en allmän angelägenhet - ett samhällsproblem - och flyttas högre upp på den politiska agendan. Det är dags att sluta låtsas som att detta utbredda våld inte finns, och erkänna samhällets ansvar. 16 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

17 ABORT Det är lätt att som svensk se rätten till abort som en självklarhet. Faktum är dock att Sverige tillhör den tredjedel av världens länder där kvinnor faktiskt har denna rätt. Även inom delar av EU är rätten till abort inskränkt - länder som Polen, Malta och Irland förbjuder helt abort. Kvinnor som genomgår abort och vårdpersonal som hjälper till ställs inför rätta, och varje dag tvingas en mängd kvinnor i Europa att genomgå farliga och dyra illegala aborter. Rätten till abort är en viktig folkhälsofråga - cirka kvinnor dör varje år till följd av osäkra aborter, och kvinnor får allvarliga men. En restriktiv abortlagstiftning leder inte till färre aborter, utan endast till ett ökat lidande för kvinnor som tvingas använda sig av osäkra, ofta livsfarliga, metoder. Abortfrågan är dock mycket mer än en ren hälsofråga - kvinnors rätt till en säker abort bör ses som en mänsklig rättighet. Alla människor, kvinnor som män, måste ha FAKTARUTA I februari 2007 skedde ett genombrott i abortfrågan i Portugal, då en övervägande majoritet av befolkningen röstade för att slopa abortförbudet. Folkomröstningen genomfördes på initiativ av den då nyvalda portugisiska socialdemokratiska regeringen. I dagsläget betraktas rätten till abort inom EU som en hälsofråga och är därmed upp till varje medlemsstat att själv besluta om. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 17

18 rätt till att själv bestämma över sin egen kropp och sexualitet - att själv ha makt och kontroll över sitt liv och öde. Denna fundamentala rättighet fråntas idag en stor mängd kvinnor av stater som anser sig ha befogenhet att tvinga kvinnor att föda barn mot deras egen vilja. Det är viktigt att vi omedelbart börjar tala högt om allas rätt till abort. Vi som lever i länder som tillåter abort måste visa solidaritet med de kvinnor, både i Europa och i resten av världen, vars fundamentala rättigheter till sin egen kropp tagits ifrån dem. 18 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

19 MÄNNISKOHANDEL OCH PROSTITUTION Handeln med kvinnor och barn har på senare år ökat, både i Europa och i resten av världen. FN beräknar att mellan och kvinnor tvingas till EU för att prostituera sig, och varje år faller över kvinnor inom EU offer för den organiserade brottsligheten. Globalt omsätter människohandeln många miljarder dollar per år och kriminella nätverk gör stora vinster på att lura unga kvinnor från fattiga delar av världen. Med löften om barnpassnings- eller restaurangjobb tvingas dessa kvinnor att under slavliknande förhållanden tillhandahålla sexuella tjänster till män. Kvinnorna fråntas sina pass och behärskar sällan språket i det land de hamnar i. Dessutom hålls de ofta inlåsta av hallickar och bordellägare och blir frekvent våldtagna och misshandlade. Inom EU finns en enighet om att denna slavhandel måste bekämpas på en europeisk nivå. Synen på prostitution skiljer sig dock markant mellan olika medlemsländer, och prostitution betraktas som en nationell fråga. Medan vi i Sverige kriminaliserat sexköp har länder som Holland och Tyskland valt att helt legalisera så kallad "frivillig" prostitution. Det är viktigt att understryka att en sådan legalisering av sexköp starkt bidrar till att urholka kampen mot slavhandel med kvinnor. Nya studier visar att både ett lands inställning till och lagstiftning kring prostitution påverkar förekomsten av människohandel inom landet. Det finns starka indika- De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 19

20 tioner på att ett förbud mot sexköp förhindrar kvinnohandeln långt mer effektivt än en legalisering. Detta är inte svårt att förstå. I ett samhälle som tillåter användningen av kvinnors kroppar som handelsvara blir de moraliska betänkligheterna kring varifrån denna vara kommer mindre viktiga. Vi har från Europarlamentets sida krävt att det tas fram en jämförande EU-studie som tittar på de olika lagstiftningar som finns i medlemsstaterna vad gäller prostitution och hur det i sin tur påverkar antalet kvinnor och barn som faller offer för människohandel. Vi är ett antal ledamöter som är övertygade om att den svenska modellen i detta avseende som kriminaliserar sexköp är mer framgångsrik än tex. den Karta över människohandelns ursprungs- och destinationsländer. 20 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

21 Nederländska eller Tyska som legaliserar prostitution. Studien ska vara klar innan slutet av Prostitution kan aldrig vara en frivillig transaktion mellan två jämbördiga parter. Kvinnor väljer inte att sälja sina kroppar om de har andra alternativ tillgängliga. I de sexköp som sker i dagens mansdominerade samhälle återskapas den samhällsordning i vilken män dikterar reglerna och kvinnor ses som mindre värda - i vilken män har rätt till kvinnors kroppar. Vi kommer aldrig komma åt den omfattande slavhandeln med kvinnor om vi inte i hela Europa slutar skilja på "frivillig" och "påtvingad" prostitution, och istället börjar bekämpa all typ av handel med kvinnors kroppar. FAKTARUTA År 2002 antog EU ett s.k. rambeslut om bekämpande av människohandel. Där fastslås att såväl anstiftan till människohandel som medhjälp till och försök att begå brottet är straffbart. Ett viktigt instrument i EU:s arbete är även Brysseldeklarationen som bl.a. resulterade i inrättandet av en rådgivande expertgrupp för frågor om människohandel. Det har lett till ett direktiv om uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som fallit offer för människohandel. Det innebär att ett offer för människohandel kan få ett tillfälligt uppehållstillstånd för att återhämta sig, och under den perioden få tillgång till bostad, läkarvård och psykologisk vård, juridisk hjälp och tolkning. Bekämpningen av människohandel är även ett prioriterat område i kommissionens jämställdhetsplan för åren De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 21

22 SLUTORD Vi socialdemokrater kämpar varje dag i Europa - parlamentet för att få jämställdhetsarbetet i EU att gå framåt. Det är inte alltid en lätt uppgift och det finns många uppförsbackar att ta sig över. Parlamentet har idag en borgerlig majoritet som tycker att jämställdhet inte är en fråga för EU och jämställdhetsutskottet leds av en ultrakonservativ kvinna som har gjort sig känd för att vara abortmotståndare och homofob. Dessutom skiljer sig synen på prostitution mellan länderna och även inom vår egen partigrupp, Socialistgruppen. Det är viktigt att inte låta sig slås ner och ge upp utan att inse att inget är omöjligt även om det är svårt! Vi i Sverige kan vara en förebild för övriga Europa vad gäller frågor som föräldraförsäkring, barnomsorg och arbetsvillkor. Men det kräver att den svenska modellen som vi socialdemokrater under flera år byggt upp inte raseras av den borgerliga regeringens framfart - jag tänker bland annat på införandet av vårdnadsbidrag, försämrad föräldraförsäkring och avsaknad av initiativ för rätt till heltidsarbete. Och det förutsätter även en regering som är villig att i EU-sammanhang ta upp jämställdhet på dagordningen och inte stilla sitta tyst och tiga. Idag är det tyvärr just precis vad vi ser hända. Men detta kan vi göra något åt! Anna Hedh 22 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

23

24 KONTAKT Hör av dig till mig om du har frågor eller synpunkter som du vill dela med mig! Alkoholpolitik i Europa - en folkhälsofråga Anna Hedh Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet ASP 14 G318 Rue Wiertz 1047 Bryssel BELGIEN Telefon: Mobil: Socialdemokratisk E-post: ledamot i Europaparlamentet Hemsida: ANNA NA HEDH H De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors mål Den 7 juni går vi till valurnorna för att rösta till Europaparlamentet, det är inget oviktigt val eller

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 20.6.2012 2012/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avskaffande av könsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

Läs mer

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Frågor till riksdagspartierna skickades ut under sommaren 2012, med följande introduktion: Jämställ.nu är en webbportal som samlar information om arbetet

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0072(COD) 28 juni 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Mer makt. åt världens kvinnor. tre krav till Sveriges ordförandeskap i EU och Europaparlamentsvalet 2009

Mer makt. åt världens kvinnor. tre krav till Sveriges ordförandeskap i EU och Europaparlamentsvalet 2009 Mer makt åt världens kvinnor tre krav till Sveriges ordförandeskap i EU och Europaparlamentsvalet 2009 Beslut från Liberala Kvinnors landsmöte i Göteborg 25 maj 2008 Världen kan förändras börja med Europa

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) AM\712026.doc

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. till utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.11.2013 2013/2111(INI) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år?

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Befolkning & Hälsa Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Svar: % eller personer bor i länet, varav kvinnor och män. Av dessa har

Läs mer

Makt, sårbarhet och skilda villkor

Makt, sårbarhet och skilda villkor Makt, sårbarhet och skilda villkor perspektiv från utredningen om män och jämställdhet Niclas Järvklo, utredningssekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vårt uppdrag beskriva och analysera - mäns

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt 1(6) Dnr 2007-00467 Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt Socialfondsprojekt ska enligt det operativa programmet 1 jämställdhetsintegreras. Denna vägledning har tagits fram som ett stöd

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009

Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009 Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009 Ella Bohlin, Toppkandidat Göran Hägglund, Partiledare Vår vision för ett tryggt Europa Vi står för ett tryggt och enat Europa.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Kvinnor och män behöver idag inte välja mellan att ha ett betalt arbete och att ha barn de kan välja båda. Kvinnorna arbetar idag till lika stor del i offentlig

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.3.2012 2011/2292(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Barbara Matera (PE483.748v01-00) Småskaligt och icke-industriellt

Läs mer

Både mammor och pappor är föräldrar

Både mammor och pappor är föräldrar Både mammor och pappor är föräldrar Foto: Scanpix Föräldraförsäkringen Frågan om föräldraförsäkringen engagerar många. Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få en trygg start i livet och kunna

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män PRELIMINÄR VERSION 2004/2215(INI) 5.4.2005 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om turkiska kvinnors

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2012/2046(INI) 4.5.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kvinnors arbetsvillkor inom tjänstesektorn (2012/2046(INI))

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Justitiekansler Anna Skarhed Konferens om prostitution och människohandel Köpenhamn den 7 8 maj 2011 Förbud mot köp av sexuell tjänst Förbud mot köp av

Läs mer

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se claes.sonnerby@regeringskansliet.se huvudsekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vad har svenska regeringen sagt till oss

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Diskriminera diskrimineringen, inte personer med funktionsnedsättning! Att bekämpa denna diskriminering

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-114

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-114 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 9.12.2009 2009/2101(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-114 Förslag till betänkande Marc Tarabella (PE429.680v01-00)

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Beslutad av kommunfullmäktige den 26 april 2010, 39. Inledning Mäns våld mot kvinnor har erkänts som ett grundläggande brott mot mänskliga

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Strateg Ann-Sofie Lagercrantz 2014-06-16 1 (7) Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 Kalmar kommuns jämställdhetsprogram

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21 Pipersgatan 33 112 28 Stockholm 08-17 82 00 info@mfj.se www.mfj.se Org nr 802407-2160 Plusgiro 590517-9 Idéplattform Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2008/2039(INI) 26.6.2008

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2008/2039(INI) 26.6.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2008/2039(INI) 26.6.2008 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för kvinnors rättigheter

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från:

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från: Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering Ett material från: Sveriges jämställdhetspolitik 1972 jämställdhet ett eget politikområde, då under Olof Palme 1994 tydligt (feministiskt) maktperspektiv

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.10.2010 2010/2239(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om grönboken Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga

Läs mer

2014-04-11. Lokal utveckling för alla!

2014-04-11. Lokal utveckling för alla! 2014-04-11 Lokal utveckling för alla! Vad styr arbetet? Artikel 7 Jämställdhet och icke-diskriminering Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet och integration av jämställdhetsperspektivet

Läs mer

Kvinnor och män Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006

Kvinnor och män Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006 Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006 Vi är alla olika men har lika värde och rätt Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla människor har rätt att, oberoende av

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer