ANNA HEDH ETT JÄMSTÄLLT EUROPA. - om kvinnors situation i EU. Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNA HEDH ETT JÄMSTÄLLT EUROPA. - om kvinnors situation i EU. Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet"

Transkript

1 ETT JÄMSTÄLLT EUROPA - om kvinnors situation i EU ANNA HEDH Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

2 GÖR VÄRLDEN JÄMSTÄLLD! Kvinnor har kämpat för lika villkor och rättigheter som männen i över 140 år. I slutet på 1800-talet handlade det om lika rösträtt för män och kvinnor. Idag handlar det bland annat om lika lön för lika arbete, en rättvis och jämn fördelning av makten och rätten till sin egen kropp. Som kvinna förundras man ständigt över att i olika sammanhang inte betraktas som lika mycket värd som en man. Jag möter det ofta i debatter i Europaparlamentet. Allt från åsikter som att "kvinnor ska stanna vid spisen och föda barn" till att legalisera prostitution. År 2008! Foto: Imagine/Peter Berggren 2 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

3 Samtidigt som vi tar ett steg framåt när det gäller jämställdhet så tar vi två steg bakåt. Därför är det viktigt att vi med kraft för kampen för kvinnors lika rätt vidare. Åttonde mars, internationella kvinnodagen, har blivit en stor dag i de flesta europeiska länder. Och det är viktigt att vi manifesterar oss gemensamt för kvinnors lika rätt en dag om året. Men arbetet måste pågå varje dag i den offentliga debatten, i politiken, på arbetsplatserna, i vardagen och privatlivet. I denna broschyr presenterar jag ett antal områden som jag prioriterat i mitt arbete med att driva jämställdhet i Europaparlamentet. Inledningsvis redogörs för den nuvarande situationen för kvinnor i EU och vad EU gör för att förbättra denna. Sedan går jag in på en rad områden som vi särskilt behöver fokusera mer på; hur män och kvinnor bättre kan kombinera arbete och familj, en jämn fördelning av makten, våld mot kvinnor, rätten till abort och slutligen människohandel och prostitution. Trevlig läsning! Anna Hedh Europaparlamentariker (s) Ledamot i inre marknadsutskottet samt jämställdhetsutskottet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Innehållsförteckning Hur jämställt är dagens Europa? Vad gör EU för att förbättra jämställdheten? Arbete och familj Jämn fördelning av makt och inflytande Mäns våld mot kvinnor och barn Abort Människohandel och prostitution Slutord sid.2 sid.4 sid.5 sid.6 sid.8 sid.12 sid.15 sid.17 sid.19 sid.22 4 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

5 HUR JÄMSTÄLLT ÄR DAGENS EUROPA? EU-kommissionen presenterade i början av 2008 sin femte årsrapport om jämställdhetsläget i EU:s 27 medlemsstater. Rapporten visar att en del förbättringar har skett på jämställdhetsområdet men mycket arbete återstår. Man uppmärksammar att kvinnor fortfarande har lägre löner än män, i genomsnitt 15 procent mindre, och ingen förbättring har skett sedan Den könsuppdelade arbetsmarknaden består och andelen kvinnor i ledande ställning i näringslivet har avstannat på 33 procent medan en långsam ökning kan anas inom politiken. Kvinnor drabbas hårdare än män av långtidsarbetslöshet och har i större utsträckning anställningsformer som deltid och visstid, vilket bidrar till högre fattigdom bland kvinnor och utgör ett hinder för ekonomiskt oberoende. När det gäller flexibilitet i arbetet, som till exempel förmåga att förena familj och arbete, består könsskillnaderna runt om i hela Europa. Sammanfattningsvis konstaterar kommissionen att förra året präglas av en stadig ökad sysselsättning för kvinnor, men framstegen har varit mindre framgångsrika vad gäller den kvalitativa aspekten, som t.ex. arbetsvillkor. Större insatser krävs från medlemsstaternas sida för att uppfylla målet "fler och bättre jobb" och hänsyn måste tas till hur sysselsättningspolitiken påverkar kvinnor och män i olika faser i livet. Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 5

6 VAD GÖR EU FÖR ATT FÖRBÄTTRA JÄMSTÄLLDHETEN? Redan när EG bildades år 1958 infördes principen om att kvinnor och män har rätt till lika lön för lika arbete. Sedan dess har jämställdhetsarbetet gradvis utökats. Jämställdhet mellan kvinnor och män är idag en grundläggande rättighet enligt fördraget och en prioriterad fråga inom EU-politiken. En av EU:s målsättningar är att garantera lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män samt att bekämpa alla former av könsdiskriminering. För detta har man en tvådelad strategi. Dels vidtar man specifika åtgärder, dels försöker man integrera jämställdhetsperspektivet inom EU:s alla politikområden. För åren har EU utarbetat en särskild plan för jämställdhetsarbetet bestående av sex särskilt prioriterade områden: ekonomiskt oberoende för kvinnor och män, bättre möjligheter att kombinera arbete och familj, kvinnors och mäns lika deltagande i beslutsfattandet, bekämpning av könsbaserat våld och människohandel, avskaffandet av könsstereotyper, stöd till jämställdhetsarbete i övriga världen. En plan är bra men måste också omsättas i praktiken. Detta är medlemsländernas uppgift. Det är även ländernas och regeringarnas uppgift att driva på utvecklingen i EU och ge unionen de impulser som behövs 6 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

7 samt att fastställa allmänna politiska riktlinjer. Till min besvikelse är Sverige under den borgerliga regeringen inte längre den medlemsstat i EU som är mest drivande i jämställdhetsfrågorna. Det råder snarare fullkomlig tystnad vad gäller jämställdhet från svenskt regeringshåll i EU:s korridorer. Sverige har under tidigare socialdemokratiska regeringar alltid varit det land som drivit på och tagit initiativ till att EU ska ha en social dimension som beaktar kvinnors och mäns lika värde. Och Sverige har varit det EU-land som alltid varit först med reformer för kvinnors lika rätt. Men så är det inte längre. Det spelar således även en stor roll om vi har en röd eller blå regering i Sverige, inte bara för oss svenskar utan för alla kvinnor i Europa. EU har instiftat en rad finansiella program som syftar till att förbättra situationen mellan kvinnor och män i Europa. Dessa program är: Programmet för sysselsättning och solidaritet (Progress) - Programmet har som syfte att ge stöd till genomförandet av EU:s mål inom sysselsättning och socialpolitik. Programmet är indelat i de fem avsnitten sysselsättning, social trygghet och social integration, arbetsvillkor, antidiskriminering och mångfald samt jämställdhet. Equal - Detta initiativ inom ramen för Europeiska socialfonden har till syfte att främja nya metoder för att bekämpa diskriminering och ojämlikhet av alla slag på arbetsmarknaden. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 7

8 Daphneprogrammet - Programmet syftar till att bekämpa alla former av våld riktat mot barn, ungdomar och kvinnor genom att genomföra förebyggande åtgärder och erbjuda offren hjälp. FAKTARUTA - EU:s jämställdhetsinstitut Som ett led i arbetet med att skapa ett mer jämställt Europa har EU beslutat att inrätta ett jämställdhetsinstitut, som startar sin verksamhet under Institutet kommer att arbeta nära andra EU-organ och medlemsländerna för på så sätt se till att EU:s beslut om jämställdhet genomförs på bästa sätt. Institutet, som kommer att ligga i Vilnius i Litauen, ska även sprida information och öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor i Europa, och därmed ge arbetet en extra knuff framåt. Den som först tog initiativ till ett jämställdhetsinstitut var Sveriges dåvarande jämställdhetsminister, Margareta Winberg (s). ARBETE OCH FAMILJ Fler och bättre jobb är det strategiska mål som står i centrum av EU:s agenda för tillväxt och sysselsättning, den så kallade Lissabonstrategin. Vad gäller kvinnors sysselsättning är det gemensamt fastställda målet att minst 60 % av kvinnorna i Europa senast år 2010 ska vara i sysselsättning. Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden i EU har ökat under de senaste decennierna. Andelen sysselsatta kvinnor uppnådde 57,2 % år 2006, dvs. 3,5 procentenheter mer än år Dessa framsteg har nåtts tack vare lagstiftning om likabehandling, inte- 8 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

9 grering av jämställdhetsperspektivet i alla politikområden, särskilda åtgärder för att främja kvinnors ställning samt dialog mellan arbetsmarknadens parter och medborgarna. Men det finns fortfarande stora könsskillnad att komma tillrätta med. Kvinnors förvärvsfrekvens är markant lägre än mäns samtidigt som arbetslöshet och ofrivilliga deltidsanställningar är mycket vanligare bland kvinnor. Könsuppdelningen i vissa yrken och sektorer minskar inte utan ökar till och med i vissa länder. Dessutom tjänar kvinnor i EU i genomsnitt 15 % mindre än vad män tjänar. I vissa Europeiska länder uppgår skillnaden till hela 30 % och i Sverige rör det sig om 17 %. Dessutom är andelen kvinnor i ledande ställning i politiken och näringslivet fortfarande långt ifrån tillfredsställande. En segregerad och diskriminerande arbetsmarknad inskränker kvinnors rätt till egen försörjning och ekonomiskt oberoende, rättigheter som är en grundförutsättning för ett jämställt samhälle. FAKTARUTA Principen om lika lön för likvärdigt arbete infördes i EU för 30 år sedan genom rådets direktiv 75/117/EEG av den 10 februari 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning när det gäller tillämpningen av principen om lika lön för män och kvinnor. Under 2007 presenterade EU-kommissionen ett meddelande om löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Förbättrad tillämpning av befintlig lag - stiftning, ökad integrering mellan sysselsättningspolitik och arbete mot löneskillnader samt ökat utbyte av goda lösningar inom EU är några av de insatsområden som lyfts fram. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 9

10 En bidragande faktor till situationen som råder är det faktum att kvinnor förväntas att utöver sitt förvärvsarbete utföra nästan allt obetalt arbete i hemmet samt ta på sig huvudansvaret för barn och andra behövande anhöriga. Den ökande andelen av kvinnor i arbete har inte följts av en ökning i mäns ansvar för hemarbete samt barn och behövande. Detta leder till stress och frustration hos många kvinnor vilket i slutändan ökar kvinnors ohälsa. Det är även viktigt att se kopplingen till arbetsmarknadens lönediskriminering. Så länge arbetsgivare förväntar sig att kvinnor tar huvudansvaret för barnen i form av långa frånvaroperioder från arbetet, så kommer FAKTARUTA - mäns och kvinnors anställningsgrad i EU 10 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

11 kvinnor att fortsätta få sämre förmåner, utvecklingsmöjligheter, och lägre löner. EU har uppmärksammat denna problematik, och en jämställd arbetsmarknad är ett mål i den europeiska sysselsättningsstrategin. De s.k. Barcelonamålen som EU har uppställt fastställer att det i alla medlemsländer senast år 2010 ska finnas barnomsorg för minst 90 % av alla barn över tre år och för minst 33 % av alla barn under tre år. Detta är en viktig förutsättning för en jämställd arbetsmarknad och i slutändan ett samhälle i vilket kvinnor och män värderas lika. Tillgänglig och överkomlig barn- och äldreomsorg samt möjlighet till betald föräldraledighet som delas mellan föräldrarna är några exempel på lösningar som skapar möjlighet för föräldrar att lättare kunna kombinera arbets- och familjeliv. Sverige har idag en av Europas mest generösa föräldraförsäkringar samt en väl utbyggd offentlig barnomsorg. Tyvärr har inte medborgarna i alla EU:s medlemsstater liknande möjligheter. Men situationen är inte på något sätt perfekt i Sverige, utan vi måste även på hemmaplan fortsätta reformera. Idag tar männen ut cirka 20 % av föräldraledigheten och hela 60 % av männen tar inte ut någon föräldraledighet alls. Detta trots att vi i Sverige har haft en föräldraförsäkring där dagarna kan delas lika mellan föräldrarna sedan 1974! De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 11

12 JÄMN FÖRDELNING AV MAKT OCH INFLYTANDE Kvinnor utgör över hälften av EU:s befolkning, ändå är kvinnor gravt underrepresenterade såväl i politiska församlingar som i företagsledningar. I Europa - parlamentet är ungefär en tredjedel av ledamöterna kvinnor, men variationen mellan de olika partigrupperna och medlemsstaterna är stor. Av parlamentets 785 ledamöter är 246 kvinnor. Och av de 19 svenska ledamöterna är 9 kvinnor. I den socialdemokratiska gruppen är cirka 41 procent kvinnor medan siffran endast uppgår till 24 procent i den konservativa gruppen där våra svenska moderater och kristdemokrater sitter. I EU-kommissionen finns 7 kvinnliga respektive 20 manliga kommissionärer. I det Europeiska Rådet, som består av EU:s statsministrar/presidenter, finns bara en kvinnlig minister, Tyskland förbundskansler Angela Merkel. Underrepresentationen av kvinnor i EU:s politiska institutioner undergräver dessas legitimitet och utgör ett stort demokratiskt problem. Gör vi en jämförelse mellan medlemsstaternas nationella parlament kan vi konstatera att Sveriges riksdag ligger i topp med ungefär jämn könsfördelning, 47 % av ledamöterna i riksdagen är kvinnor medan genomsnittet för alla EU:s länder är 24 %. I sju av EU-länderna är däremot kvinnors representation under 15 %: Tjeckien, Cypern, Irland, Slovenien, Ungern, Rumänien och Malta. Här har Sverige en viktig roll att spela i EU:s 12 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

13 DIAGRAM 31 % av Europaparlamentets ledamöter är kvinnor framtida utveckling. Sverige kan fungera som en förebild för de länder som inte kommit lika långt och visa kvinnor i resten av Europa att de inte behöver överlåta den politiska makten till män. FAKTARUTA EU:s institutioner har antagit en del texter angående könsfördelningen inom politiska församlingar där en önskan om jämnare fördelning uttrycks. Det finns dock ingen bindande europeisk lagstiftning när det kommer till kvinnorepresentation i beslutsfattandet. I Europaparlamentet finns ett särskilt utskott som jobbar med jämställdhet. Tanken är dock att denna aspekt ska integreras i arbetet i samtliga utskott, vilket till dags dato har visat sig inte fungera fullt ut. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 13

14 När man talar om kvinnlig representation är det emellertid viktigt att även se till situationen i näringslivet. Här ser det inte lika ljust ut för Sverige. Precis som i resten av Europa är kvinnor till största delen frånvarande i de svenska styrelserummen - under 2007 utgjordes mindre än en femtedel av de svenska börsbolagens styrelser av kvinnor. Andelen kvinnor i ledande ställning i näringslivet har dessutom stagnerat på 33 %. Detta utgör ett lika stort demokratiskt problem som kvinnors frånvaro från de politiska församlingarna. Det är viktigt att betona att dagens alarmerande situation inte kommer att försvinna av sig själv. De samhällsstrukturer som idag värderar män högre än kvinnor bidrar till att makt är en egenskap som automatiskt tillskrivs män. Dessutom tenderar de män som idag sitter på maktpositioner inom näringslivet att välja andra män som sina efterträdare. Underrepresentationen av kvinnor både inom offentligt och privat beslutsfattande måste högre upp på den europeiska dagordningen - en jämn könsrepresentation i maktens korridorer är en viktig hörnsten i kampen för ett jämställt samhälle. 14 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

15 MÄNS VÅLD MOT KVINNOR OCH BARN Minst en tredjedel av alla kvinnor i världen utsätts någon gång under sitt liv för våld. Det handlar om fysisk och psykisk misshandel, sexualbrott, hot och ofredanden. I de flesta fall sker dessa övergrepp i hemmet och förövaren är en närstående man. Trots att mäns våld mot kvinnor idag klassificeras som ett brott mot de mänskliga rättigheterna pågår det dagligen på alla kontinenter samt inom alla folkgrupper, kulturer och samhällsklasser. Ofta betraktas detta våld som en privat angelägenhet som det talas tyst om. Dessutom är många kvinnor rädda för att anmäla sin förövare, och i de fall brotten väl anmäls händer det ofta att kvinnan inte tas på allvar och den skyldige går fri. Mäns våld mot kvinnor påverkar inte bara de kvinnor som blir våldtagna, misshandlade, hotade eller - som sker i många fall - mördade. Rädslan för att utsättas för dessa övergrepp påverkar alla kvinnor överallt och FAKTARUTA År 2006 antog Europaparlamentet en resolution där mäns våld mot kvinnor beskrivs som en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa nolltolerans mot alla former av våld mot kvinnor, och pekar på vikten av att betrakta detta våld som ett strukturellt problem. Dessutom har EU sedan 2000 ett särskilt finansiellt program, det sk. Daphne-programmet, som syftar till att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor samt för att skydda våldsoffer och kvinnor. Jag arbetade hårt för att även barn som ser sina mödrar bli slagna ska betraktas som våldsoffer och fick till min stora glädje parlamentets och rådets stöd för förslaget. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 15

16 hindrar kvinnor från att delta i samhällslivet på samma obegränsade sätt som män kan och gör. Detta är en fråga om kvinnors fysiska och psykiska hälsa, men även om grundläggande demokratiska rättigheter som kontroll över sitt eget liv och deltagande i samhällets alla delar på lika villkor. Inom alla kulturer förekommer olika former av våld mot kvinnor, i vissa fall anses det t.o.m. vara normalt eller hörande till traditionen. I detta sammanhang bör så kallat hedersvåld särskilt belysas, ett brott som i många fall är svårt att bevisa. Statistik från Sveriges länsstyrelser visar att minst 1500 flickor blev utsatta för hedersrelaterat våld Verkningarna av sådant våld, vilket är utbrett i hela EU, utgör en verklig kränkning av de grundläggande rättigheterna samt ett hinder för att alla människor skall kunna omfattas av ett tryggt, fritt och rättvist medborgarskap. Det är viktigt att se mäns våld mot kvinnor som en konsekvens av, och en del i, en större maktstruktur där kvinnor regelmässigt betraktas som mindre värda än män. Synen på dessa brott som separata, orelaterade eller incidenter omöjliggör en effektiv bekämpning av våldet. Vidare måste våldet mot kvinnor, trots att det oftast sker i hemmet, synliggöras som en allmän angelägenhet - ett samhällsproblem - och flyttas högre upp på den politiska agendan. Det är dags att sluta låtsas som att detta utbredda våld inte finns, och erkänna samhällets ansvar. 16 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

17 ABORT Det är lätt att som svensk se rätten till abort som en självklarhet. Faktum är dock att Sverige tillhör den tredjedel av världens länder där kvinnor faktiskt har denna rätt. Även inom delar av EU är rätten till abort inskränkt - länder som Polen, Malta och Irland förbjuder helt abort. Kvinnor som genomgår abort och vårdpersonal som hjälper till ställs inför rätta, och varje dag tvingas en mängd kvinnor i Europa att genomgå farliga och dyra illegala aborter. Rätten till abort är en viktig folkhälsofråga - cirka kvinnor dör varje år till följd av osäkra aborter, och kvinnor får allvarliga men. En restriktiv abortlagstiftning leder inte till färre aborter, utan endast till ett ökat lidande för kvinnor som tvingas använda sig av osäkra, ofta livsfarliga, metoder. Abortfrågan är dock mycket mer än en ren hälsofråga - kvinnors rätt till en säker abort bör ses som en mänsklig rättighet. Alla människor, kvinnor som män, måste ha FAKTARUTA I februari 2007 skedde ett genombrott i abortfrågan i Portugal, då en övervägande majoritet av befolkningen röstade för att slopa abortförbudet. Folkomröstningen genomfördes på initiativ av den då nyvalda portugisiska socialdemokratiska regeringen. I dagsläget betraktas rätten till abort inom EU som en hälsofråga och är därmed upp till varje medlemsstat att själv besluta om. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 17

18 rätt till att själv bestämma över sin egen kropp och sexualitet - att själv ha makt och kontroll över sitt liv och öde. Denna fundamentala rättighet fråntas idag en stor mängd kvinnor av stater som anser sig ha befogenhet att tvinga kvinnor att föda barn mot deras egen vilja. Det är viktigt att vi omedelbart börjar tala högt om allas rätt till abort. Vi som lever i länder som tillåter abort måste visa solidaritet med de kvinnor, både i Europa och i resten av världen, vars fundamentala rättigheter till sin egen kropp tagits ifrån dem. 18 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

19 MÄNNISKOHANDEL OCH PROSTITUTION Handeln med kvinnor och barn har på senare år ökat, både i Europa och i resten av världen. FN beräknar att mellan och kvinnor tvingas till EU för att prostituera sig, och varje år faller över kvinnor inom EU offer för den organiserade brottsligheten. Globalt omsätter människohandeln många miljarder dollar per år och kriminella nätverk gör stora vinster på att lura unga kvinnor från fattiga delar av världen. Med löften om barnpassnings- eller restaurangjobb tvingas dessa kvinnor att under slavliknande förhållanden tillhandahålla sexuella tjänster till män. Kvinnorna fråntas sina pass och behärskar sällan språket i det land de hamnar i. Dessutom hålls de ofta inlåsta av hallickar och bordellägare och blir frekvent våldtagna och misshandlade. Inom EU finns en enighet om att denna slavhandel måste bekämpas på en europeisk nivå. Synen på prostitution skiljer sig dock markant mellan olika medlemsländer, och prostitution betraktas som en nationell fråga. Medan vi i Sverige kriminaliserat sexköp har länder som Holland och Tyskland valt att helt legalisera så kallad "frivillig" prostitution. Det är viktigt att understryka att en sådan legalisering av sexköp starkt bidrar till att urholka kampen mot slavhandel med kvinnor. Nya studier visar att både ett lands inställning till och lagstiftning kring prostitution påverkar förekomsten av människohandel inom landet. Det finns starka indika- De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 19

20 tioner på att ett förbud mot sexköp förhindrar kvinnohandeln långt mer effektivt än en legalisering. Detta är inte svårt att förstå. I ett samhälle som tillåter användningen av kvinnors kroppar som handelsvara blir de moraliska betänkligheterna kring varifrån denna vara kommer mindre viktiga. Vi har från Europarlamentets sida krävt att det tas fram en jämförande EU-studie som tittar på de olika lagstiftningar som finns i medlemsstaterna vad gäller prostitution och hur det i sin tur påverkar antalet kvinnor och barn som faller offer för människohandel. Vi är ett antal ledamöter som är övertygade om att den svenska modellen i detta avseende som kriminaliserar sexköp är mer framgångsrik än tex. den Karta över människohandelns ursprungs- och destinationsländer. 20 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

21 Nederländska eller Tyska som legaliserar prostitution. Studien ska vara klar innan slutet av Prostitution kan aldrig vara en frivillig transaktion mellan två jämbördiga parter. Kvinnor väljer inte att sälja sina kroppar om de har andra alternativ tillgängliga. I de sexköp som sker i dagens mansdominerade samhälle återskapas den samhällsordning i vilken män dikterar reglerna och kvinnor ses som mindre värda - i vilken män har rätt till kvinnors kroppar. Vi kommer aldrig komma åt den omfattande slavhandeln med kvinnor om vi inte i hela Europa slutar skilja på "frivillig" och "påtvingad" prostitution, och istället börjar bekämpa all typ av handel med kvinnors kroppar. FAKTARUTA År 2002 antog EU ett s.k. rambeslut om bekämpande av människohandel. Där fastslås att såväl anstiftan till människohandel som medhjälp till och försök att begå brottet är straffbart. Ett viktigt instrument i EU:s arbete är även Brysseldeklarationen som bl.a. resulterade i inrättandet av en rådgivande expertgrupp för frågor om människohandel. Det har lett till ett direktiv om uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som fallit offer för människohandel. Det innebär att ett offer för människohandel kan få ett tillfälligt uppehållstillstånd för att återhämta sig, och under den perioden få tillgång till bostad, läkarvård och psykologisk vård, juridisk hjälp och tolkning. Bekämpningen av människohandel är även ett prioriterat område i kommissionens jämställdhetsplan för åren De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp 21

22 SLUTORD Vi socialdemokrater kämpar varje dag i Europa - parlamentet för att få jämställdhetsarbetet i EU att gå framåt. Det är inte alltid en lätt uppgift och det finns många uppförsbackar att ta sig över. Parlamentet har idag en borgerlig majoritet som tycker att jämställdhet inte är en fråga för EU och jämställdhetsutskottet leds av en ultrakonservativ kvinna som har gjort sig känd för att vara abortmotståndare och homofob. Dessutom skiljer sig synen på prostitution mellan länderna och även inom vår egen partigrupp, Socialistgruppen. Det är viktigt att inte låta sig slås ner och ge upp utan att inse att inget är omöjligt även om det är svårt! Vi i Sverige kan vara en förebild för övriga Europa vad gäller frågor som föräldraförsäkring, barnomsorg och arbetsvillkor. Men det kräver att den svenska modellen som vi socialdemokrater under flera år byggt upp inte raseras av den borgerliga regeringens framfart - jag tänker bland annat på införandet av vårdnadsbidrag, försämrad föräldraförsäkring och avsaknad av initiativ för rätt till heltidsarbete. Och det förutsätter även en regering som är villig att i EU-sammanhang ta upp jämställdhet på dagordningen och inte stilla sitta tyst och tiga. Idag är det tyvärr just precis vad vi ser hända. Men detta kan vi göra något åt! Anna Hedh 22 De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

23

24 KONTAKT Hör av dig till mig om du har frågor eller synpunkter som du vill dela med mig! Alkoholpolitik i Europa - en folkhälsofråga Anna Hedh Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet ASP 14 G318 Rue Wiertz 1047 Bryssel BELGIEN Telefon: Mobil: Socialdemokratisk E-post: ledamot i Europaparlamentet Hemsida: ANNA NA HEDH H De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

Vem står upp för kvinnors rättigheter?

Vem står upp för kvinnors rättigheter? Vem står upp för kvinnors rättigheter? Sveriges Kvinnolobby granskar EU-kandidaterna M Marita Ulvskog (S) Gunnar Hökmark (M) Isabella Lövin (MP) Malin Björk (V) Marit Paulsen (FP) Kent Johansson (C) Lars

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid

Läs mer

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Frågor till riksdagspartierna skickades ut under sommaren 2012, med följande introduktion: Jämställ.nu är en webbportal som samlar information om arbetet

Läs mer

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 0 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 1. Liberal jämställdhet Centerpartiet är ett grönt, liberalt, feministiskt parti.

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor 1 2 Mäns våld mot kvinnor Innehåll Förord...3 Inledning...5 fn:s Kvinnokonvention cedaw...7 Flerfaldig diskriminering...9 Gender Budgeting...11 Artikel 2 Skyldighet att avskaffa diskriminering

Läs mer

FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV

FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV Den nordiska kvinnorörelsens förslag till slutdokument för Nordiskt Forum Malmö 2014 New Action on Women s Rights FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV FN genomförde den fjärde kvinnokonferensen i Beijing

Läs mer

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer

DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV

DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV INLEDNING FN genomförde den fjärde kvinnokonferensen i Beijing

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Jämställdhet. som genomgripande princip. En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap

Jämställdhet. som genomgripande princip. En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap Jämställdhet som genomgripande princip En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap Innehåll Inledning... 5 Jämställdhet som genomgripande princip... 7 Jämställdhet som projekt eller

Läs mer

KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR

KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR Näringsdepartementet Sverige, 2000 DEN SVENSKA REGERINGENS FEMTE PERIODISKA RAPPORT om åtgärder för genomförande av KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR Ratificeringsinstrumentet

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av. fn:s Kvinno kommittés. rekommendationer. Sveriges Kvinnolobby

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av. fn:s Kvinno kommittés. rekommendationer. Sveriges Kvinnolobby Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av fn:s Kvinno kommittés rekommendationer Sveriges Kvinnolobby Förord 3 Inledning 4 Iakttagelse 6: Integrations- och jämställdhets departementet

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Dags för ett jämställt Uppsala

Dags för ett jämställt Uppsala Uppsala den 29 augusti 2014 Dags för ett jämställt Uppsala Ett handlingsprogram för hur Uppsala ska bli ett jämställt samhälle att bo och leva i. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Feminism

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 juli 2008

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Visby den 10 juli 2008 Fredrik

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra...

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra... Strategi för jämställdhetsintegrering Gävleborgs län 2014-2016 3 Innehållsförteckning Förord... 4 Sammanfattning... 5 Sammanfattning av strategin... 6 Inledning... 8 Vad innebär jämställdhet... 8 Genus

Läs mer

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN [ [DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 www.skl.se/jamstalldhet

Läs mer

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020)

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020) Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Länsstyrelsen Skåne Helene

Läs mer

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 1 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör generell välfärd,

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Handledningsmaterialet till handboken Jämställdhet är en mänsklig rättighet är producerat av UNIFEM Sverige. www.unifem.se Text: Afamia Maraha Grafisk form: Jenny

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204}

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.11.2002 KOM(2002) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} MEDDELANDE

Läs mer

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD Skilda Lilja berättar för Volodja att hon är född på samma dag som Britney Spears. Trots att Lilja och Britney lever i skilda världar finns det något som förenar dem.

Läs mer

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Denna undersökning har beställts av generaldirektoratet för rättsliga frågor och samordnats av generaldirektoratet för kommunikation. Detta dokument speglar

Läs mer