Rapport från tillsyn av BoA Mellanvård AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från tillsyn av BoA Mellanvård AB"

Transkript

1 Rapport från tillsyn av BoA Mellanvård AB Datum för tillsyn Närvarande från Resursteamen barn och ungdom: Eva Lindström, konsulent och Linda Kilter enhetschef Närvarande från verksamheten: Annika Skog vd, Sven-Erik Andersson föreståndare, Sara Nordin behandlingsassistent. Tre ungdomar har intervjuats. Gällande tillstånd BoA Mellanvård AB (nedan kallat BoA) har sedan ett förnyat och utvidgat tillstånd att bedriva enskild verksamhet med stöd av 7 kapitlet 1 1 p socialtjänstlagen. Målgruppen är ungdomar med psykiska och/eller psykosociala problem. Inskrivningsåldern är år. Tillståndet omfattar 14 platser som är fördelade på 4 platser i kollektivboende/utslussningslägenhet på Lundagatan, Södermalm samt 10 platser i träningslägenheter. Träningslägenheterna finns på följande platser; Södermalm (2), Johanneshov (2), Årsta (4), Hägersten (2). Föreståndare är Sven-Erik Andersson. Verksamheten Målet med verksamheten är att träna och förbereda ungdomar/unga vuxna med psykiska, psykosociala problem och neuropsykiatriska diagnoser för ett så självständigt liv som möjligt. Målen är individuellt utformade efter den enskildes förmåga och intressen och omfattar förutom eget boende daglig struktur med sysselsättning, fritidsverksamhet, nätverksarbete och individuellt behandlingsarbete. Behandlingsinnehåll Behandlingsinnehållet syftar till att frigöra ungdomarnas egna resurser och färdigheter så långt som möjligt. Fasta rutiner, hög tillgänglighet för ungdomar och föräldrar är en viktig grund för detta. I individuella utvecklingsplaner som utarbetats med ungdomen, handläggare och familj planeras det specifika för varje ungdom. I den kan det ingå färdighetsträning, samtal, motivation och familjearbete. Synsättet är salutogent och behandlingen skräddarsys efter varje individ. Ett strukturerat pedagogiskt miljöterapeutisk förhållningssätt används i verksamheten. Det innebär att vardagen präglas av kontinuitet, rutiner, tydlighet och planering för att få tillvaron att

2 fungera för varje ungdom. Till sin hjälp har ungdomen två kontaktpersoner i tätt och nära samarbete. Vården bygger på att ungdomen har förändringsvilja och hög delaktighet samt att nätverket, i den mån det är möjligt, är involverad i den unges vardag. Därför är ett omsorgsfullt intagningsförfarande en förutsättning för en placering på BoA. Vården inleds med en prövoperiod på tre månader. Personal Tillsynen har i denna del omfattat föreståndare och övrig personals utbildning, tillgång till kompetensutveckling och handledning. Vidare har personalbemanning och personalomsättning efterfrågats. Mångfalds- och jämställdhetsplan har efterfrågats, liksom rutiner kring nyrekrytering och nyanställning. Personalgruppen består av sju fast anställda personer, fem kvinnor och två män. Utöver dessa finns fyra vikarier. Alla i verksamheten har adekvat högskoleutbildning. VD arbetar heltid, finns dagligen i verksamheten och har ansvar för ekonomi, personal och klientarbete. Hon har S:t Lukas treåriga grupp och organisationsutbildning. Föreståndare arbetar heltid, finns dagligen i verksamheten och har behandlingsansvar. Han är familjeoch individualterapiutbildad och har arbetat med målgruppen under 30 år. Biträdande föreståndare arbetar heltid och finns dagligen i verksamheten. Hon har förutom adekvat utbildning även ledarskapsutbildning. Arbetar sedan 10 år tillbaka i verksamheten. All behandlingspersonal arbetar heltid och har förutom adekvat högskoleutbildning; en med vidareutbildning i psykosocialt utredningsarbete, en med psykoterapiutbildning motsvarande steg 1 samt en alkohol och drogterapeut. Vikarierna har adekvat högskoleutbildning och vidareutbildning i familjeterapi, individualterapi, kognitiv beteendeterapi samt en personal som även är hantverksterapeut. Verksamheten har var tredje vecka och vid behov tillgång till en legitimerad läkare/ legitimerad terapeut med specialistkompetens i neuropsykiatri samt barn och ungdomspsykiatri. All personal har handledning en gång i veckan, process eller organisationshandledning beroende på arbetsuppgifter. Individuella kompetensutvecklingsplaner finns för all personal. De kunskapsområden som prioriteras är; neuropsykiatri, missbruk och unga vuxna med självskadebeteende. Förutom de individuella kompetensutvecklingsplanerna sker kontinuerlig metodutveckling i miljöterapi. Erik Larsen anlitas sedan flera år tillbaka för dessa utbildningar och föreläsningar. Ett kommande kompetensutvecklingsområde är ensamkommande flyktingbarn. Rutiner kring rekrytering finns, det görs kontroller i belastningsregister vid anställningar och introduktionsprogram för nyanställda används. Bedömning: Målgruppen som placeras på BoA är ungdomar med psykiska och/eller psykosociala problem och/eller neuropsykiatriska diagnoser. Den samlade erfarenheten och den

3 kompetens som personalgruppen har motsvarar väl de krav och behov som målgruppen kräver. Delaktighet I tillsynen har de inskrivnas delaktighet vid inskrivning, vårdtiden och utskrivning granskats. Delaktighet i beslut som rör den egna behandlingen är viktig. Delaktighet kan innebära att vara delaktig i beslutsprocesser kring behandlingsinsatser, men också i frågor som rör till exempel val av fritidssysselsättning, inredning av det egna rummet. I tillsynen har en delaktighetsmodell utvecklad av H Shier (2001) använts. Delaktighet kan enligt modellen indelas i fem steg: 1. Personal lyssnar på de inskrivna 2. De inskrivna får stöd i att uttrycka sina åsikter 3. Hänsyn tas till de inskrivnas åsikter (utifrån individuella förutsättningar) 4. De inskrivna är inblandade i beslutsprocesser 5. De inskrivna delar makt och ansvar när beslut ska fattas Ungdomarna på BoA är delaktiga i allt som rör dem då vården bygger på deras aktiva medverkan. Innan inskrivning får ungdomarna och nätverket information om detta. Två kontaktpersoner utses till varje ungdom som i nära samarbete skall vara behjälpliga i olika sammanhang. Vardagsstruktur, fritid och behandling planeras utifrån de resurser, intressen och behov som den unge har och formuleras i genomförandeplaner tillsammans med ungdom, nätverk och uppdragsgivare. Ungdomarna har möjlighet att framföra sina åsikter muntligt och skriftligt och är med på alla möten som rör dem. Möjlighet att framföra synpunkter anonymt finns genom den regelbundet återkommande enkäten. Hög tillgänglighet hos föreståndare och biträdande föreståndare möjliggör också att deras synpunkter och åsikter blir uppmärksammade och åtgärdade. Flicka: Dom tar mej på allvar och man blir verkligen lyssnad till vad det än gäller. Jag fick en chock när jag kom hit för att det var så bra för det är sån skillnad på de jourhem som jag varit på innan. Flicka: Jag har bra stöd av mina kontaktpersoner. Det funkar jättebra för mej och jag lyckas få vardagen att fungera och det hade jag aldrig klarat själv. Dom hjälper mej och jag kan få bra stöd med det mesta och att framföra mina åsikter. Flicka: Jag tycker det är superbra och mår bra av att vara på BoA. Jag har förtroende för mina kontaktpersoner som hjälper mej med allt. Det jag inte kan påverka är att mitt boende ska avslutas mitt i en termin.. här är bra.. men sen. Jag kan inte flytta hem till min mamma. Bedömning: Delaktigheten är hög på BoA och möjligheterna att framföra sina synpunkter och åsikter stora. Ungdomarna deltar i allt som gäller dem. Det framkom i intervjuerna när det gäller

4 beslut kring utskrivning att dessa kunde ske utan ungdomarnas delaktighet och att maktlösheten upplevdes som stor gentemot socialtjänstens handläggare som beslutade om utskrivning. Kvalitetsarbete I denna del har verksamhetens kvalitetsarbete efterfrågats. Såväl föreståndare som intervjuad personal har fått redogöra för verksamhetens mål, mätmetoder för måluppfyllelse och dokumentation kring detta. Vidare har verksamhetens klagomålshantering granskats. Målet med verksamheten är att förbereda ungdomarna för ett så självständigt liv som möjligt. Dessa mål följs upp i Statistik september 2003 januari I detta dokument framgick vilken boendeform och vilken sysselsättning som den unge hade vid inskrivning och utskrivning. Det framgick även hur könsfördelningen varit och hur många inskrivna som haft eller som fått en neuropsykiatrisk diagnos under placeringstiden. Detta sätt att dokumentera och sammanställa på gruppnivå är nytt för i år och kommer framöver att bli en årlig sammanställning på gruppnivå som skall användas i verksamhetens förbättringsarbete. Utöver detta görs även utvärdering på individnivå. Denna görs tillsammans med ungdom, nätverk och handläggare utifrån den genomförandeplan som finns. Bedömning: Målen på BoA är tydliga och enkla. Dessa följs upp och dokumenteras i Statistik september 2003 januari Det framgår tydligt att ungdomarnas vardag med sysselsättning och boende efter avslutad vård blivit avsevärt förbättrad. Detta, för i år nya, dokument kommer att användas som underlag till förbättringsarbete. På individnivå görs utvärderingen utifrån den genomförandeplan som upprättats. Kvalitetsarbetet har god kvalité utan anmärkning. Skola och sysselsättning Kunskap och goda skolresultat är viktiga friskfaktorer för barn och ungdomar. Tillsynen har granskat hur skolundervisningen för de inskrivna är organiserad, hur den följs upp och hur omfattande undervisning varje elev får. Inskrivna har intevjuats om skolundervisningen. Fritidssysselsättningar ska upplevas som meningsfulla av de inskrivna och ska så långt det är möjligt utgå från den inskrivnes egna önskemål och behov. Alla inskrivna ungdomar på BoA har någon form av daglig sysselsättning, skola eller arbete/praktik. Under de första tre månaderna görs en utvidgad inventering tillsammans med ungdom, nätverk och handläggare för att kartlägga behov och stödinsatser samt hur stödet skall ges på bästa sätt. Detta följs upp i de individuella genomförandeplanerna som upprättats och som revideras om så behövs. Flicka: Jag får läxhjälp och hjälp med att komma upp. Dom (kontaktpersonerna) följer med på skolmöten och går på föräldramöten. Jag har valt att dom ska vara med. Jag hade

5 aldrig klarat skolan annars. Flicka: Jag pluggar och får stöd och det funkar jättebra. Det är bra att dom (kontaktpersonerna) kommer och att det blir struktur på vardagen. Det har betytt jättemycket för mej, jag hade aldrig klarat det själv. Bedömning: Individuellt anpassat stöd ges till alla ungdomar för att man skall klara av skolgång, arbete eller annan sysselsättning. Aktiviteter på fritiden får varje ungdom stöd i att planera och genomföra utifrån sina intressen och möjligheter. Sysselsättning och fritid tillgodoses väl för de inskrivna. Dokumentation Tillsynen har granskat hur uppgifter om den inskrivne dokumenteras och förvaras. Har verksamheten genomförandeplan, förs journaler enligt gällande regler och hur informeras den inskrivne om vad som dokumenteras om honom/henne Dokumentation kring varje enskild ungdom granskades under tillsynsbesöket. En förändring som planeras är att utesluta raderingsmöjligheter i det digitala journalföringssystemet. Journaler skrivs i enkla word filer, verksamheten undersöker därför mer säkra journalföringssystem som marknaden tillhandahåller. De ungdomar som intervjuades var väl införstådda i den dokumentation som fanns om dem. Vid varje möte upprättas protokoll och inför möten gavs möjlighet att framföra åsikter. Bedömning: Inget fanns att anmärka kring dokumentationen förutom att det digitala journalföringssystemet hade raderingsmöjligheter. BoA planerar att förbättra detta genom att införa ett säkrare journalföringssystem anpassat till deras verksamhet. Säkerhet Denna del av tillsynen omfattar hur verksamheten arbetar med och upprättar rutiner för att förhindra hot- och våldssituationer, sexuella övergrepp, psykisk misshandel och kränkningar mellan inskrivna eller mellan personal och inskrivna och hur verksamheten hanterar sådana situationer eller andra krissituationer om de uppstår. Rutiner för att förhindra att den inskrivna skadar sig själv har efetrfrågats.vidare har rutiner vid avvikelse och uteblivande från verksamheten hanteras. Verksamhetens ordningsregler har granskats liksom rutiner för att säkerställa nyrekryterad personals lämplighet. All personal har utbildning i BBIC. Vid åtgärder som berör ungdomarna och vid bedömningar av säkerhet skall barnperspektivet beaktas i enlighet med BBIC. Detta är dokumenterat i BoA:s Etiska riktlinjer och Värdegrund. En första säkerhetsbedömning görs i samband med att en inskrivning diskuteras. Ungdomen skall klara av en boendeform med relativ frihet. Vid inskrivning skrivs kontrakt beträffande vad som gäller kring hot, våld, alkohol och andra droger. Ordningsregler över vad som gäller i kollektivboendet och träningslägenheterna förmedlas både muntligt och

6 skriftlig och därefter kontinuerligt under hela placeringstiden. Handlingsplaner finns kring varje ungdom vad han/hon bör göra i olika situationer. Säkerheten tillgodoses genom hög tillgänglighet/kontinuitet hos personal, ungdomens delaktighet, beredskap dygnet runt, behandlingskonferens/handledning varje vecka, nära samarbete med privat och professionellt nätverk samt preventivt arbete med bland annat riskbedömningar. Utöver detta finns även en läkare/barn och ungdomspsykiater tillgänglig på konsultbasis var tredje vecka och vid akuta behov. De intervjuade ungdomarna visste vilka ordningsregler som gällde och var de kunde vända sig när om något akut eller svårt inträffat. Bedömning: BoA uppfyller väl de behov av säkerhet som målgruppen kräver. Det grundliga intagningsförfarandet, kontaktmannaskapet och det nära samarbete med nätverket är en viktig del i detta. Hälsa I detta delområde av tillsynen har granskats hur de inskrivnas behov av hälso- och tandvård tillgodoses, samt hur verksamhetens rutiner för kost, sömn och motion ser ut. Vidare har granskningen omfattat verksamhetens arbete kring droger och sexualitet. Hälsan är ett uppmärksammat område som kartläggs innan inskrivning och följs upp under placeringen. Ungdomarnas kontaktpersoner ombesörjer att läkarbesök och tandläkarbesök görs, hjälper till med tidsbeställning och finns med under besök, speciellt under den första tiden av placeringen. Kosten läggs det stor vikt vid och tanken är att ungdomarna skall lära sig en god kosthållning som de har med sig efter avslutad vård. En kväll i veckan erbjuds alla ungdomar att delta i någon fysisk aktivitet och utöver detta planeras träning mm utifrån den enskildas intresse och förutsättningar. Ungdomarna använder sig av den ungdomsmottagning som finns i närområdet eller den mottagning som de haft kontakt med innan boendet på BoA. Två av de intervjuade flickorna uppger att det känns tryggt och bra att kontaktpersonerna finns med vid kontakt med hälsovården och att de håller koll på att de mår bra. Bedömning: Hälsan är ett dagligt uppmärksammat område som man arbetar aktivt med under hela placeringen. Ungdomarna ges mycket goda möjligheter att få sin hälsa tillgodosedd. De inskrivnas känslomässiga och sociala behov Tillsynen har omfattat hur de inskrivnas känslomässiga och sociala behov tillgodoses och hur vård och behandling utformas med hänsyn till den personliga integriteten. Till exempel hur möjligheten till enskildhet och privat sfär ser ut, om de inskrivna har en kontaktperson de kan vända sig till och som de litar på. De inskrivnas känslomässiga och sociala behov uppmärksammas dagligen av de två

7 kontaktpersonerna i första hand. En god allians mellan kontaktpersonerna och ungdomen är grunden för att de känslomässiga och sociala behoven tillgodoses. Nätverket och familjen involveras så mycket som möjligt i vardagen. I samråd med den unge planeras individuella stödinsatser och behandlingsinsatser, exempelvis färdighetsträning, psykologkontakt, familjeterapi, kontakt med ätstörningsklinik, psykiatrikontakt mm. I den mån det behövs finns tillgång till legitimerad läkare specialist i barn och ungdomspsykiatri samt neuropsykiatri. Flicka: Jag har bra stöd av mina kontaktpersoner som jag har förtroende för. Jag vågar be om hjälp. Flicka: Det är bra med två kontaktpersoner. Då kan man välja. Jag mår bra av att vara på BoA och min mamma mår också bra av det. Jag har inte tappat familjen. Min mormor, som är sjuk, hämtade dom för att hon skulle kunna hälsa på mej. Dom följer med till mamma och pappa. Behöver man samtalskontakt så får man det. Flicka: Jag blir lyssnad på vad det än gäller. Jag får allt från mina kontaktpersoner, kan prata om allt få hjälp på olika sätt. Bedömning: Ungdomarnas känslomässiga och sociala behov tillgodoses väl. Sammanfattande bedömning BoA Mellanvård är ett träningsboende för ungdomar med psykiska och/eller psykosociala problem. Inskrivningsåldern är år. Målet med verksamheten är att träna och förbereda ungdomarna för eget självständigt boende, fungera i sysselsättning såsom skola, arbete, praktik samt utveckla sina förmågor att etablera relationer och fritidsintressen. Verksamheten har ett förnyat och utvidgat tillstånd sedan Tillståndet omfattar 14 platser, 4 platser i kollektivboende och 10 platser i träningslägenheter. Verksamheten består av en kompetent och erfaren personalgrupp på 11 personer som med sin samlade kompetens väl kan möta de behov som målgruppen kräver. Utvärderingarna är kopplade till målen och har förbättrats. På gruppnivå finns detta dokumenterat i Statistik september 2003 januari Där framgår att ungdomarnas vardag med sysselsättning och boende efter avslutad vård blivit avsevärt förbättrad i jämförelse med placeringstillfället. Utvärderingar på individnivå fortsätter som tidigare med ungdom, nätverk och handläggare. Dokumentationen fanns inget att anmärka kring förutom att det digitala journalföringssystemet hade raderingsmöjligheter. Planeringen är att undersöka vad marknaden har att erbjuda och införa ett säkrare digitalt journalföringssystem. Säkerhetsrutiner för ungdomarna fanns skriftligt och gavs kontinuerligt även muntligt. Ungdomarnas delaktighet i vården var hög och möjligheten till att bli lyssnad till och framföra klagomål fanns olika forum för, även anonymt. Detta bekräftades av de tre intervjuade ungdomarna. Hälsan är ett dagligt prioriterat område som kartläggs innan inskrivning och som följs upp

8 under placeringstiden. De inskrivnas känslomässiga och social behov uppmärksammades och åtgärdades i nära samarbete med den unge och med nätverket. Utöver detta finns en legitimerad läkare/legitimerad terapeut med specialistkompetens i barn och ungdomspsykiatri och neuropsykiatri som är kopplad till verksamheten var tredje vecka och vid behov. Ungdomarna som intervjuades uppgav samstämmigt att de utvecklades, trivdes och fick hjälp. Sammantaget fanns inget att anmärka kring vad gäller personalkompetens, delaktighet, kvalitetsarbete, hälsa, skola/sysselsättning och hur de inskrivnas känslomässiga och sociala behov tillgodosågs. Rapporten har delgivits Annika Skog vd och Sven-Erik Andersson föreståndare. Stockholm den 22 oktober 2009 Linda Kilter Enhetschef Eva Lindström konsulent ABCDE

9 ABC DE Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvalt ningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation P A G E \ * M E R G E F O R M A T 1

Rapport från tillsyn av Ljung & Sjöberg AB

Rapport från tillsyn av Ljung & Sjöberg AB A Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation B C D E Rapport från tillsyn av Ljung & Sjöberg AB Datum för tillsyn 2009-09-10 Närvarande

Läs mer

Rapport från tillsyn av Sofiaängens behandlingsenhet

Rapport från tillsyn av Sofiaängens behandlingsenhet A Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation B C D E Rapport från tillsyn av Sofiaängens behandlingsenhet Datum för tillsyn 2009

Läs mer

Rapport från tillsyn av Ersta Fristad

Rapport från tillsyn av Ersta Fristad Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation Rapport från tillsyn av Ersta Fristad Datum för tillsyn 20091214 Närvarande från Resursteamen

Läs mer

Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen

Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen A Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation B C D E Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen Datum

Läs mer

Rapport från tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Södergruppen

Rapport från tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Södergruppen A Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation B C D E Rapport från tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Södergruppen Datum

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

Rapport från tillsyn av Behandlingsgruppen Bryggan AB

Rapport från tillsyn av Behandlingsgruppen Bryggan AB A Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation B C D E Rapport från tillsyn av Behandlingsgruppen Bryggan AB Datum för tillsyn den

Läs mer

Rapport från tillsyn av Sirius Beroendevård AB

Rapport från tillsyn av Sirius Beroendevård AB A Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation B C D E Rapport från tillsyn av Sirius Beroendevård AB Datum för tillsyn 2009-10-21

Läs mer

Rapport från tillsyn av Magelungen Behandlingscenter, Södermalm

Rapport från tillsyn av Magelungen Behandlingscenter, Södermalm Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation Rapport från tillsyn av Magelungen Behandlingscenter, Södermalm Datum för tillsyn 24

Läs mer

Rapport från tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Vita Bergsgruppen

Rapport från tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Vita Bergsgruppen A Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation B C D E Rapport från tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Vita Bergsgruppen

Läs mer

Rapport från tillsyn av Emea-gruppen AB

Rapport från tillsyn av Emea-gruppen AB A Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation B C D E Rapport från tillsyn av Emea-gruppen AB Datum för tillsyn 22 oktober 2009

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Här pratar de ju med mig - pojke 14 år om att vara på behandlingshem. Sociala frågor

Här pratar de ju med mig - pojke 14 år om att vara på behandlingshem. Sociala frågor Har institutionsvården för barn och unga i Skåne län god kvalitet? Rapport från tillsyn av hem för vård eller boende för barn och unga samt för barn och familj 2006-2008 Här pratar de ju med mig - pojke

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Tillsynsbesök hos Locus den 19 mars 2009

Tillsynsbesök hos Locus den 19 mars 2009 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTEN DNR 2008-1077-502 SID 1 (5) 2009-03-25 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Tillsynsbesök hos Locus den 19 mars 2009

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning HVB Rosenhill Kontaktuppgifter Besöksadress Fältvägen 10 Telefon 018-727 82 87 www.sober.uppsala.se vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk tillhörighet

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning PerrongenBo Kontaktuppgifter Besöksadress Prästgatan 11 Telefon 018 7277271 eller 018 7277277 www.radostod.se vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 6 Organisatorisk tillhörighet

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-14 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR PERSONAL PÅ HVB FÖR BARN OCH UNGA 1 Guide till webbaserat stöd Yrkesintroduktion för personal på

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende REMISSVAR 2016-03-18 Dnr 3.9:0100/16 Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende (Dnr 1953/2016) Inledning Förslaget behandlar föreskrifter

Läs mer

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27 Personliga vårdlösningar Stödboende Gammelstad Hantverksvägen 27 JN Care AB erbjuder boende i stödboende i Luleå (Gammelstad). I det nyrenoverade huset finns det fem lägenheter, två trerumslägenheter och

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Rapportskrivning Beslut. Besök och dokumentation

Rapportskrivning Beslut. Besök och dokumentation 1(6) TiUtbildningsförvaltningen UtUtbildningskansliet Eva Bengtsson Tel: 046-35 70 21 E-post: eva.bengtsson6@lund.se Tillsyn av fristående fritidshem I enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap 4, 6-16,

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet.

Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet. Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet. Ängsätra och VasseBro med fokus på individen Konceptet Ängsätra/VasseBro erbjuder ett nästintill optimalt

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen T1_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Ingrid Bäcklund Pihlblad ingrid.backlund-pihlblad@socialstyrelsen.se 2012-03-12 Dnr 9.1-6190/2012 1(6) Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Huvudman Skogsro AB

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man kan behöva stöd och hjälp att kompensera det som skapar hinder i det dagliga livet.

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-13 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Proffssystern i Stockholm AB Adress: Bagartorpsringen 26, 170 64 Solna Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hengameh Azari,

Läs mer

TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG

TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG Abraso stöd & omsorg AB är en verksamhet som erbjuder stöd, omsorg och behandling till såväl enskilda individer som familjer. Målet är att alla som placeras i hem inom Abraso

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs kommun är antagna av socialnämnden 2015-01-29 14. Dessa ersätter tidigare kvalitetskrav

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Rapport från tillsyn år 2009 av HVB Kricagården

Rapport från tillsyn år 2009 av HVB Kricagården HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDEDN DNR 384-09-502 SID 1 (5) 2009-06-15 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Rapport från tillsyn år 2009 av HVB Kricagården

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Tillsyn av fristående förskola

Tillsyn av fristående förskola Utbi Utbildningsförvaltningen Ut Utbildningskansliet Eva Bengtsson Tel: 046-35 70 21 E-post: eva.bengtsson6@lund.se Tillsyn av fristående förskola I enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap 4, 6-16, 18

Läs mer

Rapport från tillsyn av Ungdomsnätet 2009

Rapport från tillsyn av Ungdomsnätet 2009 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-12-08 Handläggare: Gunnel Andersson Telefon: 508 23 041 Rapport från tillsyn av Ungdomsnätet 2009 Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Eksätra HVB Kontaktuppgifter Besöksadress Vårdsätravägen 74 756 55 Uppsala Telefon 018-727 23 25 vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se www.sober.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping.

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping. BESLUT Inspektionen vård och omsorg 2016-06-16 Dnr 8.4.2-1268/2016-21 1(6) Avdelning sydväst Karin Nyqvist Karin.Nyqvist@ivo.se Lidköpings kommun Social- och arbetsmarknadsnämnden 531 88 Lidköping [LIDKÖPINGS

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

En kvalitetsutveckling för HVB

En kvalitetsutveckling för HVB En kvalitetsutveckling för HVB Hem för vård eller boende för barn, unga och familjer Hur kan vi möta barns och ungas behov ännu bättre? Den första nationella tillsynen ger svar! När barn och unga placeras

Läs mer

Tillsyn gällande Tjust behandlingsfamiljer

Tillsyn gällande Tjust behandlingsfamiljer BESLUT 1 (26) Tjust behandlingsfamiljer AB Stationsgatan 2 593 31 Västervik Tillsyn gällande Tjust behandlingsfamiljer Beslut Länsstyrelsens allmänna bedömning är att de inskrivna bemöts professionellt,

Läs mer

Närvarande verksamhetschef och delägare BoA Mellanvård AB. behandlare och delägare BoA Mellanvård AB

Närvarande verksamhetschef och delägare BoA Mellanvård AB. behandlare och delägare BoA Mellanvård AB Tillsynsrapport från BoA Mellanvård AB Besöksdatum 17 november 2005 Närvarande Sven-Erik Andersson Margaretha Nordenborg Annika Skog Barbro Stenwall Yvonne Björkman verksamhetschef och delägare BoA Mellanvård

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet Innehåll Bakgrund 3 Syftet med tillsynen 3 Länsstyrelsens ansvar 3 Kommunens ansvar 4 Hur ofta ska kommunernas tillsyn ske? 4 Hur ska tillsyn bedrivas? 4 Vad

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140905 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Tillsyn av Björka behandlingshem 2005. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten.

Tillsyn av Björka behandlingshem 2005. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten. Bromma Stadsdelsförvaltning Individ-och familjeomsorgen Vuxensektionen Handläggare: Berit Heidenfors Tel 08-50806221 Dnr Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Gunnel Hedman Wallin Box 22067 104

Läs mer

1(7) Familjerådgivning. Styrdokument

1(7) Familjerådgivning. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2017-02-07, 6 Dokumentansvarig Områdeschef IFO/Myndighetsenheten Reviderad 3(7) Innehållsförteckning 1 Insatsen...4

Läs mer

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Edlund Johan Datum 2015-11-23 Diarienummer SCN-2015-0360 Socialnämnden Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

Konsulentstödd Familjehemsvård. Till dig som arbetar med familjehemsvård

Konsulentstödd Familjehemsvård. Till dig som arbetar med familjehemsvård Konsulentstödd Familjehemsvård Till dig som arbetar med familjehemsvård OM VERKSAMHETEN UngArt Träning för förändring är ett Malmöbaserat företag som driver öppenvård, utbildning, konsulentstödd familjehemsvård,

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009

Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-05-14 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009 Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Tillsyn AB Dungens boende enligt LSS 9:8 samt tillsyn AB Dungens korttidshem enligt LSS 9:6

Tillsyn AB Dungens boende enligt LSS 9:8 samt tillsyn AB Dungens korttidshem enligt LSS 9:6 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH SERVICE TILL PER SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.3.-028/2010 SID 1 (5) 2010-01-19 Handläggare: Annalena Hellmin

Läs mer

Zarok Homes Nordica AB. Förstärkt HVB. Mål och vision

Zarok Homes Nordica AB. Förstärkt HVB. Mål och vision Sjuhärad Gård Ett av Marks Kommuns byggnadsminnen förläggaregården Sanden med anor från 1840 har renoverats varsamt i omgångar genom åren för anpassning till nya verksamheter och ändamål. Gården som ligger

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

Familjehemsplacerade barns och ungdomars hälsa

Familjehemsplacerade barns och ungdomars hälsa RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) DNR 1.5.1.851-2012 2013-03-07 SDN 2013-03-21 Handläggare: Lisbeth Oulis Telefon: 08-508 01 696 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Läs mer

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 F ö r s t ä r k t F a m i l j e h e m s v å r d f ö r u n g d o m a r o c h v u x n a Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna Stiftelsen Bergslagsgårdar

Läs mer

DBT. Dialektisk Beteendeterapi.

DBT. Dialektisk Beteendeterapi. DBT Dialektisk Beteendeterapi. Inledning. DBT är en specialinriktad och evidensbaserad behandlingsmodell utformad för personer med självskadebeteende, självmordstankar och personlighetsproblematik. Vanliga

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Systematisk uppföljning av placerade barn

Systematisk uppföljning av placerade barn Systematisk uppföljning av placerade barn Ann Christin Rosenlund Systematisk uppföljning av Stadskontoret Malmö placerade barn Utifrån forskning Utifrån kunskap om de lokala behoven Kvalitetsutveckling

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08 Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan Upprättad av Jonas Nestor enhetschef 1.Allmänt 1 2.Verksamhetens innehåll 1 3.Inskrivningsförfarande 1 4.Beläggning 2

Läs mer

TILLSYN TILLSYN AV ARNÖ BARNUPPDRAGET

TILLSYN TILLSYN AV ARNÖ BARNUPPDRAGET TILLSYN TILLSYN AV ARNÖ BARNUPPDRAGET Dnr. 701-11788-2007 Länsstyrelsens Välfärdsenhet oktober 2007 ÄRENDET... 3 BAKGRUND... 3 HÄLSA... 4 Fysisk hälsa och tandhälsa... 4 Kost och kosthållning... 4 Sömn...

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatrin (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) 2013-10-09 2013-10-11

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatrin (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) 2013-10-09 2013-10-11 Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatrin (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) 2013-10-09 2013-10-11 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen

Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-18 Reviderad 2007-01-23 Reviderad 2009-10-14 Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen Genomförandeplan Syfte Syftet med en genomförandeplan

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Underlag för tillsyn av fristående förskolor

Underlag för tillsyn av fristående förskolor Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Stenlund 2016-01-08 SID 1(7) Underlag för tillsyn av fristående förskolor Detta underlag används för att ge en samlad bild om den verksamhet som granskas uppfyller

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Alla ska visa varandra hänsyn och respekt Alla ska ta ansvar Alla ska känna en framtidstro Syfte: Planen ska syfta till att främja barnens lika rätt oavsett kön,

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Socialpsykiatrins verksamheter har genomförts

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Polhemsgården Utvecklingsplan upprättad Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:

Utvecklingsplan för verksamhet: Polhemsgården Utvecklingsplan upprättad Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Utvecklingsplan för verksamhet: Polhemsgården Utvecklingsplan upprättad 2017-02-17 Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig

Läs mer

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS 1(4) STYRDOKUMENT DATUM 2016-09-26 Riktlinjer kontaktperson enligt SoL 1 och LSS 2 Avgränsning gällande kontaktperson enligt SoL: Dokumentets innehåll avser handläggning och verkställighet inom socialpsykiatri

Läs mer

Avtalsuppföljning Wemind Grevgatan

Avtalsuppföljning Wemind Grevgatan Socialförvaltningen Administrativa avdelningen, Enheten för juridik, upphandling och föreningsstöd PM Dnr 2.11.6-940/2015 Sida 1 (7) 2017-04-26 Avtalsuppföljning Wemind Grevgatan Verksamhetsområde: Barn

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Lunds Kommun, Utbildningskansliet, Kvalitets- och utvecklingsenheten 1(6)

Lunds Kommun, Utbildningskansliet, Kvalitets- och utvecklingsenheten 1(6) 1(6) Tillsyn av fristående skolbarnsomsorg Enligt Tillsynsplan för enskilda förskolor och fristående skolbarnsomsorg i Lunds kommun, som antogs av Utbildningsnämnden i 080214 ska kommunen sköta tillsynen

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer