KOMMUNÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSPROGRAM AVSEENDE MÄNS VÅLD MOT KVINNOR OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSPROGRAM AVSEENDE MÄNS VÅLD MOT KVINNOR OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER"

Transkript

1 1 Fastställd av kommunfullmäktige , 53 Reviderad av kommunfullmäktige , 45 KOMMUNÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSPROGRAM AVSEENDE MÄNS VÅLD MOT KVINNOR OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER

2 2 Inledning... 3 Vision... 3 Syfte... 3 Mål... 4 Åtgärdsprogram... 4 Uppföljning... 4 Årlig uppföljning... 6 Årlig uppföljning... 7 Årlig uppföljning... 9 Årlig uppföljning... 9 Bakgrundsfakta Makt och kontroll Fysiska övergrepp Hot om våld eller skada Sexuella övergrepp Känslomässiga övergrepp/psykiskt våld Våldets normaliseringsprocess Uppbrottsprocessen Kvinnomisshandel - ofta ett mönster av övergrepp Män som misshandlar Våld och förtryck i hederns namn Barn och unga som lever med våld i familjen Särskilt utsatta grupper Attityder i samhället Bilaga 1: Statistik, anmälda våldsbrott i Kiruna kommun Bilaga 2: Läs- och boktips Länkar till information

3 3 Inledning Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem, ett individuellt problem och ett relationsproblem. Huvudparten av allt våld mot kvinnor sker i hemmet och utövas av män som kvinnorna bor med eller har bott tillsammans med. Våld mot kvinnor och våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser, åldersgrupper och etniska grupper. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är sällan eller aldrig en enstaka händelse. Våldet kan också ha många uttryck, vilket kommer att framgå i detta övergripande åtgärdsprogram. Det mörkertal som förekommer, gällande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, kan bl.a. bero på att den våldsutsatte tar på sig skuld och skam och känner ett behov av att skydda våldsförverkaren. Ett hopp om att detta övergrepp inte sker igen är nog en tanke som ofta inträffar vid den första incidenten. Den första incidenten är sällan så grov att offret uppfattar detta som direkt våld. Kiruna kommuns övergripande åtgärdsprogram gällande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ger en bild av hur våldet kan se ut, en bild av förövaren, offrets livssituation samt hur barnen som lever med hot och våld påverkas. Att dessa personer, förövare och offer, kan ha ett livssammanhang där normer i samhället är begränsande ur minoritets- och urfolksammahang. Det kan röra sig om att hjälpbehov och stöd kan behöva anpassas, som information på andra språk och tillvägagångssätt vid stödinsatser. Kiruna kommun är förvaltningsområde för minoritetsspråken samiska, finska och meänkieli. Åtgärdsprogrammet har framtagits av representanter för kommunens socialförvaltning, fritidoch kulturförvaltning, barn- och ungdomsförvaltning och kommunkontoret under 2010 och reviderats under 2013/2014. Åtgärdsprogrammet betonar att det krävs ett gemensamt arbete på bred front för att minska detta samhälls-, kultur- och individproblem. Samverkan med landstinget, polisen och brottsförebyggande rådet är en viktig del i arbetet. De övergripande målen med åtgärdsprogrammet är att förebygga våld och minska antalet fall av våld mot kvinnor samt att skapa bestående attitydförändringar. Värdegrundsarbeten förekommer nu i föreningar via ideella organisationer som t ex Rädda Barnen, dessa insatser är av stort värde för attitydförändringar och ökning av kunskapsnivå hos ledare och allmänhet och bör fortsätta samt stödjas. Vision I Kiruna kommun lever kvinnor och män, oavsett etnicitet, religion, sexuell läggning och kultursammanhang jämställda och med respekt för varandra. Inga former av könsrelaterat förtryck, hot och våld accepteras. Syfte Syftet med åtgärdsprogrammet är att: kvinnor och män, oavsett etnicitet, religion, sexuell läggning och kultursammanhang i Kiruna kommun ska vara säkra och trygga och själva kunna bestämma över sitt liv barn i Kiruna kommun ska vara säkra och trygga i sina hem barn, kvinnor och män ska våga berätta om förekomst av våld i nära relationer

4 4 åstadkomma en attitydförändring bland allmänheten avseende våld i nära relationer och könsrelaterat våld öka uppmärksamheten på dolda/öppna övergrepp, såväl hos allmänheten som hos professionella verka för en gemensam värdegrund som bygger på jämställdhet och respekt Mål Målen för åtgärdsprogrammet är att: genom kunskap och information öka anmälningsbenägenheten för brott gällande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt på sikt minska antalet brottsfall minska negativa konsekvenser för barn som lever i familjer där våld förekommer öka kunskapen hos allmänheten om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och att olika livssammanhang beaktas öka de förebyggande insatserna, främst riktade mot barn och unga, gällande attityder, jämställdhet och respekt Öka kunskapen hos bemötande personal om de kulturella förutsättningar våra nationella minoriteter lever inom och hur detta kan påverka benägenheten att anmäla Åtgärdsprogram Åtgärdsprogrammet involverar all personal inom Kiruna kommun inom ramen för sitt respektive uppdrag samt berörda ideella organisationer och föreningar. Aktiviteterna i åtgärdsprogrammet skall årligen följas upp och förvaltningarna ska redovisa för sina aktiviteter i oktober månad enligt Årlig uppföljning till kommunstyrelsen, som ansvarar för uppföljning i samarbete med berörda aktörer. Det övergripande ansvaret för åtgärdsprogrammets genomförande åligger kommunstyrelsen. Åtgärdsprogrammet är ett aktivt dokument som skall utvärderas och revideras vart tredje år. Kommunstyrelsen ansvarar för att utvärdering och revision av åtgärdsprogrammet genomförs i samråd med berörda parter. Uppföljning I uppföljningen, som skall ske årligen, kommer ett antal nyckeltal att användas för att mäta måluppfyllnaden. Nämnderna ska redovisa sina insatser i verksamhetsplan. Nyckeltalen, kopplat till respektive mål, är enligt följande: Mål: Öka anmälningsbenägenheten för brott i mäns våld mot kvinnor och nära relationer. Nyckeltal: Antal anmälda brott från statistik myndigheten Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Mål: Minska negativa konsekvenser för barn som lever i familjer där våld förekommer. Nyckeltal: Antal insatser för att minska konsekvenserna. Mål: Öka kunskapen hos allmänheten om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Nyckeltal: Antal genomförda utbildningar/föreläsningar och antal deltagare.

5 5 Mål: Öka de förebyggande insatserna, främst riktade mot barn och unga, gällande attityder, jämställdhet och respekt. Nyckeltal: Antal genomförda utbildningar/föreläsningar och antal deltagare. För sammanfattning av uppföljningen ansvarar kommunstyrelsen i samarbete med berörda aktörer.

6 6 KIRUNA KOMMUN Åtgärdsprogram Mål Strategi Målgrupp Aktivitet Ansvarig Genom ökad kunskap och information öka anmälningsbenägenheten för brott gällande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. All personal, även nya medarbetare och vikarier inom Kiruna kommun ska, inom ramen för sitt uppdrag, analyserat risk för våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, ha adekvat kunskap för att känna igen och kunna agera vid förekomst av våld i nära relationer. All personal inom Kiruna kommun Föreläsningar Utbildning Rutiner Respektive nämnd Årlig uppföljning Fritid- och kulturnämnden Föreläsningar Utbildning Rutiner Barn - och utbildningsnämnden Miljö- och byggnämnden Kommunkontoret Socialnämnden

7 7 Mål Strategi Målgrupp Aktivitet Ansvarig Minska negativa konsekvenser för barn som lever i familjer där våld förekommer Verksamheten ska, inom ramen för sitt uppdrag, utveckla insatser för våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever i familjer där våld förekommer. Alla kommunala verksamheter Rutiner Föreläsningar Utbildning Insatser Respektive nämnd Årlig uppföljning Fritid- och kulturnämnden Föreläsningar Utbildning Rutiner Insatser Barn - och utbildningsnämnden Miljö- och byggnämnden Kommunkontoret Socialnämnden

8 8 Mål Strategi Målgrupp Aktivitet Ansvarig Öka kunskapen hos allmänheten om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Attitydförändring bland allmänheten avseende våld i nära relationer och könsrelaterat våld, där hjälpbehov och stöd kan behöva anpassas efter målgruppens förutsättningar, genom samarbete med ideella organisationer med fokus mänskliga rättigheter/ våldsförebyggande arbete Medborgare i Kiruna kommun Föreläsningar Utbildning Myndighetssamverkan Attitydförändring bland allmänheten avseende våld i nära relationer och könsrelaterat våld Tidigt förebyggande av kränkande beteende och främjande av respekt mellan kvinnor och män i alla åldrar genom samarbete med ideella organisationer med fokus mänskliga rättigheter/ våldsförebyggande arbete Tidigt förebyggande av kränkande beteende och främjande av respekt mellan kvinnor och män i alla åldrar Barn och ungdom Medborgare i Kiruna kommun Barn och ungdom Undervisning om samlevnad, attityder och beteende. Värdegrundsarbete, t ex i samarbete med ideella organisationer med fokus mänskliga rättigheter/ våldsförebyggande arbete Föreläsningar Utbildning Undervisning om samlevnad, attityder och beteende samt värdegrundsarbete, t ex i samarbete med ideella organisationer med fokus mänskliga rättigheter/ våldsförebyggande arbete BuF FoK Soc Kommunstyrelsen/ kommunkontoret BuF FoK Soc

9 9 Årlig uppföljning Fritid- och kulturförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Föreläsningar Utbildning Värdegrundsarbete Mål Strategi Målgrupp Aktivitet Ansvarig Öka de förebyggande insatserna, främst riktade mot barn och unga, gällande attityder, jämställdhet och respekt Värdegrundsarbete i samarbete med ideella organisationer med fokus mänskliga rättigheter/ våldsförebyggande arbete Barn och ungdom Föreläsningar Utbildning BuF FoK Soc Årlig uppföljning Fritid- och kulturförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Föreläsningar Utbildning

10 10 Bakgrundsfakta Makt och kontroll Kvinnomisshandel är inte en enstaka händelse utan snarare ett mönster av övergrepp mot en person. Det kan röra sig om fysiska, sexuella, psykiska, sociala och ekonomiska övergrepp. En av de mest kända och spridda beskrivningarna av våld mot kvinnor är det så kallade Duluth hjulet (Duluth Power and Control Wheel), som beskriver hur sammansatt och mångsidigt våldet ofta är samt att det är inriktat på makt och kontroll. Fysiska övergrepp Fysiska övergrepp kan innefatta att mannen (förövaren) exempelvis river, biter, bränner, skakar eller knuffar kvinnan, likaså av örfilar, knytnävsslag, sparkar och stryptag. Att använda olika typer av vapen mot kvinnan är ytterligare exempel på fysiska övergrepp. Hot om våld eller skada En annan typ av övergrepp är olika former av hot. Mannen kan hota att döda, skada eller bruka våld direkt mot kvinnan eller mot någon annan som är viktig för henne. Mannen kan också hota med att begå självmord. Sexuella övergrepp Sexuella övergrepp omfattar en rad olika handlingar. Att fysiskt eller genom hot tvinga sig till samlag eller andra former av sexuella handlingar är några exempel, likaså misshandel i samband med samlag. Andra exempel är att tvinga kvinnan till att se på pornografi eller till sexuella aktiviteter inför andra. Många kvinnor upplever just sexuella övergrepp från den man hon lever med som det absoluta sveket och som något djupt kränkande. De kan ha mycket svårt att överhuvudtaget tala om det. Känslomässiga övergrepp/psykiskt våld Många kvinnor med erfarenhet av en våldspräglad relation menar att det emotionella våldet är värre än det rent fysiska. Känslomässiga övergrepp kan bestå av olika systematiska verbala angrepp, exempelvis kränkande, nedsättande och förnedrande ord. Det kan röra sig om kvinnan som förälder, om hennes utseende och klädsel, hennes vänner och familj, om upprepade verbala angrepp på kvinnans värde som person. Hela hennes sätt att vara kan förlöjligas och nedvärderas. Extrem svartsjuka och ägandebegär över kvinnan kan också räknas till de känslomässiga övergreppen. Andra exempel på känslomässigt våld: Skadegörelse: Angrepp mot inventarier eller andra föremål och våld/hot om våld mot husdjur. Isolering: Mannen kan försöka kontrollera kvinnans tid, aktiviteter och kontakt med andra människor genom att exempelvis ständigt vara med henne. Andra exempel är att hindra kvinnan från att röra sig fritt genom att ta ifrån henne bilnycklar eller att tvinga henne att lämna sitt arbete. Barnen: Även barn i familjen kan direkt eller indirekt komma att dras in i misshandelssituationen. Mannen kan skada barnen eller hota kvinnan med att göra så för att kontrollera henne. Han kan hota med att ta ifrån henne vårdnaden om barnen eller vägra betala underhåll.

11 11 Ekonomisk kontroll: En annan form av övergrepp är att ta kontroll över t.ex. bilen, inköp av mat och kläder, försäkringar och pengar. Mannen kan förhindra att kvinnan blir självförsörjande, han kan vägra att arbeta och insistera att kvinnan försörjer familjen. Han kan kräva att hon sköter räkenskaperna eller han kan vägra henne insyn i familjeekonomin. Genom manipulationer och stöld av kvinnans egna besparingar kan mannen göra kvinnan ekonomiskt beroende. Våldets normaliseringsprocess Våld mot kvinnor i nära relationer är en långvarig och psykiskt nedbrytande process som följer ett visst mönster. Sociologen Eva Lundgren har beskrivit den som våldets normaliseringsprocess. Mannen riktar kontrollerat våld mot kvinnan genom att utsätta henne för ständig kontroll och genom att försvåra hennes umgänge med vänner och släktingar. Han kontrollerar kvinnan bland annat genom att växla mellan våld och värme. Efter ett misshandelstillfälle kan han uppträda ångerfullt och omhändertagande. Kvinnans känslor växlar mellan stark rädsla och hopp om förändring. Hon försöker anpassa sig för att undvika misshandel. När våldet fortsätter börjar kvinnan se sig själv som ansvarig för det som sker och tar på sig skulden för våldet. Kvinnan undviker sociala kontakter. Hennes självförtroende sjunker, hon anpassar sig helt till mannen och blir känslomässigt alltmer beroende. Hon tar efterhand över hans verklighetsuppfattning och ser misshandeln som ett normalt inslag i relationen. Det kan vara svårt för utomstående att förstå varför en kvinna stannar kvar i en relation där hon utsätts för våld. För en kvinna som misshandlas av den som hon lever tillsammans med finns det många hinder för att kunna lämna och göra sig fri från mannen. Sammantaget kan sägas att orsakerna till att kvinnan stannar är många och varierar från individ till individ. Ett skäl som många kvinnor i olika studier uppger är rädsla för fortsatt våld/att våldet ska förvärras och - relaterat till detta - en upplevelse av att det finns få möjligheter till säkerhet för dem och deras barn. Forskningen visar också att denna rädsla är realistisk: Risken för kvinnan att utsättas för allvarliga skador och dödligt våld ökar då kvinnan har lämnat relationen eller då mannen tror att kvinnan är på väg att gå ifrån honom.

12 12 Uppbrottsprocessen Frågan varför går hon inte? döljer det faktum att många kvinnor faktiskt lämnar mannen. Inte alltid vid första slaget, men förr eller senare. Margareta Hydén beskriver detta i termer av en uppbrottsprocess. Uppbrottet sker över tid och är ett uttryck för motstånd mot mannens våldsbruk. Hydén urskiljer ett par faktorer som förefaller bidra till kvinnans uppbrott: När kvinnan förlorat hoppet om äktenskapet - då går hon. När hon börjar längta efter ett nytt liv- då går hon. Uppbrottet är en process som tar lång tid. Hydén menar vidare att det kan vara av stor vikt för stöd och hjälpinsatser att bedöma var i uppbrottsprocessen en våldsutsatt kvinna befinner sig. En kvinna som gör allt för att dölja misshandeln, som kanske söker hjälp för akuta skador utan att säga något om orsakerna är förmodligen i början av processen. Att våga fråga är i det läget mycket betydelsefullt. En kvinna som däremot uttrycker uppgivenhet och ilska och en uttalad beslutsamhet att lämna mannen, befinner sig med största sannolikhet i slutet av uppbrottsprocessen. Men fortfarande kan kvinnans uppbrott bli en i raden av flera lämnanden. Kvinnomisshandel - ofta ett mönster av övergrepp Våld mot kvinnor äger oftast rum i hemmet, vilket gör att det sällan uppmärksammas av andra. Att våldet och övergreppen äger rum inom en nära, känslomässig relation (pågående eller avslutad) ger det en speciell prägel. Den nära relationen gör att våldet har en annan karaktär och oftast får andra konsekvenser än annat våld. Förövaren har t.ex. ständigt tillgång till offret och kan, utöver det direkta fysiska våldet, utöva andra former av övergrepp och kontroll. Kvinnan vet, efter första slaget, att mannen är beredd att ta till våld för att tvinga henne att handla i enlighet med hans vilja. Män som misshandlar Varför slår han? Mäns våld mot kvinnor i nära relationer måste ses som ett sammansatt problem som inte har en enda orsak. Det är ett samhälleligt-, individuellt- och relationsproblem och har på varje analysnivå mångfaktoriella orsaker. Forskning visar att när våld förekommer i en relation så är det i många fall troligt att det fortsätter. Det är således angeläget att partnerrelaterat våld upptäcks tidigt och att mannen ges stöd och behandling så att risk för upprepade våldshandlingar inte uppstår. En del par där våld förekommer fortsätter att leva tillsammans vilket ställer krav på att insatser omfattar alla parter. Formerna för detta stöd måste avvägas noga med hänsyn tagen till personliga förutsättningar och förhållanden, extra viktigt då barn finns i familjen. När mäns våld mot kvinnor i nära relationer analyseras och diskuteras sker det ofta på olika nivåer och med olika teoretiska utgångspunkter. Våldet ses antingen som ett strukturellt/samhälleligt fenomen, som ett socialpsykologiskt relationsproblem eller som ett individualpsykologiskt problem. Inom forskningen försöker man emellertid allt mer att förena dessa olika perspektiv; Då männen som slår är en heterogen grupp, är det svårt att hitta en orsak eller en teori som är giltig för alla.

13 13 Forskare talar exempelvis i allt högre grad om en ekologisk modell. Det innebär en förståelse för samspelet mellan personliga, situationsbetingade och sociokulturella faktorer. Enligt denna ekologiska modell är det inte en enstaka faktor som orsakar våldet, utan ett antal samvarierande faktorer. Således kan inte heller åtgärder mot våld vara av ett enda slag. Fig 1: En ekologisk modell för våld mot kvinnor. Våld och förtryck i hederns namn Våldet ses och uttalas av kollektivet som en legitim, oundviklig handling för att straffa kvinnors olydnad, bevara familjens heder och värna om släktens sociala överlevnad. Hederstänkandet har en avgörande roll. Våldet är planerat, kollektivt sanktionerat och beslutat, i vissa fall även kollektivt utövat. Förövarna beskyddas av merparten av släkten/kollektivet. Våldet drabbar individer av kvinnokön från de att de blir könsmogna, dvs. från ca år ålder och resten av livet. Våldet kan även utövas mot individer av bägge kön på grund av sexuell läggning som av kollektivet utdöms som avvikande och mot kvinnor om de inte är fruktsamma. Våldet kan även drabba pojkar och unga män om de stödjer eller beskyddar en flicka eller kvinna som inte fogar sig. Även pojkar och unga män kan utsättas direkt av hedersrelaterat våld då de har en relation med, eller ingår äktenskap med, en kvinna som inte accepteras av pojkens familj eller släkt. Utövarna av hedersrelaterat våld är i första hand män som står nära de utsatta, men även närstående kvinnor kan delta. Våldet kan vara allt från kränkningar och kontroll till mord inklusive påtvingat självmord. En del i förklaringen till hedersrelaterat våld och förtryck är konflikten mellan familjens värderingar och normer och samhällets normer och värderingar när det gäller synen på sexuell läggning, på kvinnan och jämställdhet. Flickors/pojkars behov av att skapa sig ett eget

14 14 handlingsutrymme krockar med föräldrarnas vilja. När flickan/pojken inte lever upp till familjens krav är det faderns ansvar och rättighet att se till att kraven efterlevs. Deras utsatthet förvärras av att det är deras närmaste som utöver förtryck. En flicka/pojke som vill frigöra sig från förtrycket kan samtidigt känna stor lojalitet med sin familj. Flickan/pojken kan utsättas för hot och våld när hon/han vill bryta sig loss från familjemönstret. Det krävs att de instanser som flickan/pojken vänder sig till har särskilda kunskaper och bemötande för att de skall få rätt stöd och skydd. Barn och unga som lever med våld i familjen Barn och unga som växer upp med våld och hot i familjen lever i ett särskilt utsatt läge. De lever under stark psykisk press med risk för hälsoproblem och allvarliga konsekvenser för deras utveckling. Våld i familjen kan drabba barn och unga direkt genom att de själva blir utsatta för våld och övergrepp. Undersökningar visar att det är större risk för barn att bli utsatta för fysisk misshandel om de lever i en familj där pappa misshandlar mamma, än om de inte gör det. Även om barnen inte utsätts för fysisk misshandel drabbas de genom att de lever i en otrygg och skräckfylld situation. Barn som bevittnar och upplever våld inom familjen kan få psykiska problem såsom depression, ångest, självdestruktivitet och aggressivitet. Det kan göra att barn får svårt att lita på andra människor och en pessimistisk syn på sin egen förmåga att påverka sin egen livssituation. Barn tar ofta på sig skuld och ansvar för föräldrarnas svårigheter. De är lojala och försöker skydda sin mamma och utvecklar en ambivalent relation till sin pappa. Barn som lever med våld i familjen måste uppmärksammas av verksamheter som möter dessa barn och få det skydd eller stöd som de behöver. Särskilt utsatta grupper Kvinnor med funktionshinder Inom forskningen bedömer man att det är vanligare med misshandel mot funktionshindrade kvinnor än mot kvinnor som inte är det. Funktionshindrade kvinnor lever i en utsatt situation genom att de är isolerade och beroende av andra. Det är också svårt för dem att söka och att få hjälp. Skam och rädsla kan vara ett hinder att söka hjälp och deras trovärdighet kan vara ifrågasatt t.ex. om kvinnan har ett förståndshandikapp eller ett psykiskt funktionshinder. Kvinnan kan ha kommunikationsproblem och svårigheter att förmedla att hon är utsatt. Föreningen Forum - Kvinnor och handikapp har kartlagt våld och kränkningar mot kvinnor med funktionshinder och funnit att våld mot kvinnor förekommer i hemmet, på institutioner och i offentlig miljö. Förövare är oftast män; nära anhörig, personal eller medpatienter eller andra boende och tillfälliga bekanta. Våld drabbar en funktionshindrad kvinna dubbelt genom att den förstärker den känsla av underläge som kvinnans funktionsnedsättning kan innebära. Våld mot äldre Våld och övergrepp mot äldre är ett dolt problem. En undersökning som genomförts av Brottsoffermyndigheten 2001 visar sig att 16 % av de kvinnor och 13 % av de män som tillfrågats utsatts för våld eller övergrepp av något slag efter sin 65-årsdag. Arten och graden av kvinnornas utsatthet är mer upprepad och av allvarligare slag och kvinnorna hade fler och tydligare symtom än männen. Kvinnorna hade till skillnad från männen även varit utsatta för sexuellt våld eller sexuella trakasserier. Tre fjärdedelar av kvinnorna (och hälften av männen) hade aldrig sökt hjälp. Socialstyrelsen har i en tidigare undersökning konstaterat att äldre som utsätts för övergrepp av olika slag ofta är kvinnor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som bor ensamma och

15 15 har få kontakter med andra människor. Övergrepp utövas av familjemedlemmar men också av personer utanför den närmaste familjekretsen och av vårdpersonal. Kvinnor med missbruksproblem Kvinnor med missbruksproblem har en särskilt problematisk situation. De utsätts ofta för våld men har svårt att begära och få hjälp och gör sällan polisanmälan. Det finns undersökningar som pekar på att kvinnor med missbruksproblem utsätts för det grövsta våldet. Kvinnorna lever i stark beroendeställning till de män som misshandlar och i avsaknad av kvinnliga vänner. Det finns risk att samhällets hjälpinstanser inriktar sig mera på kvinnans missbruksproblem än på det faktum att hon är utsatt för våld och att hon behöver stöd som brottsoffer. Kvinnojourerna har svårt att ta emot kvinnor med missbruksproblem i skyddat boende. Våld i samkönade relationer Alla människor har rätt till samma skydd, stöd och hjälp utifrån sin utsatthet, oavsett sexuell läggning. Våld i samkönade relationer och mäns våld mot kvinnor har många likheter. Mönstret med begränsningar och normalisering i den våldutsattas liv, kontroll, hot om våld och utövande av våld är likartat. Men det finns också olikheter vilket gör att särskild kunskap om samkönade relationer behövs. Könstillhörigheten hos förövaren och den våldsutsatte har betydelse både för hur omgivningen uppfattar våldet, för benägenheten hos den våldutsatte att anmäla och söka hjälp och för det bemötande hon eller han får. Det omgivande samhällets heterosexuella normer innebär att våld i samkönade relationer osynliggörs eller bagatelliseras. Omgivningen får svårare att se, förstå och hantera våldet och därmed ge adekvat stöd. En svensk studie (Våldsamt lika och olika, 2005) och tidigare erfarenheter visar bl.a. att homooch bisexuella inte söker hjälp i samma utsträckning som heterosexuella, t.ex. gör denna grupp mycket sällan polisanmälningar om våld i parrelation. Det kan bero på att många i denna grupp har negativa erfarenheter av bemötande från olika myndigheter och inte tror sig kunna få hjälp av samhället i samma utsträckning. Kvinnor med utländsk bakgrund Kvinnor med utländsk bakgrund bör uppmärksammas bättre. Enligt Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer, Rapport 2008:25, visar aktgenomgången att chansen är mindre att en anmälan leder till åtal om kvinnan har utländsk bakgrund än om hon har svensk bakgrund (24 % jämfört med 38 %). Enkätstudien tyder också på att kvinnorna med utländsk bakgrund var mindre nöjda med det bemötande de fått från polisen. Invandrade kvinnor kan vara särskilt utsatta exempelvis på grund av bristande kunskaper i svenska samt om lagar och regler i Sverige. Nyanlända invandrare har ofta ett begränsat socialt nätverk vilket förstärker den våldsutövande mannens möjligheter att binda kvinnan till sig och isolera henne från omvärlden. Män som blir utsatta Män har på samma sätt som kvinnor rätt att ta del av samhällets resurser då de blir utsatta för våld i sina relationer. Detta gäller oavsett om de lever i ett samkönat förhållande eller i en heterosexuell relation.

16 16 Attityder i samhället Stereotypa bilder om könen presenteras i medier, genom reklam, i filmer och dataspel. Kvinnor och flickor sexualiseras och framställs som objekt. Även män exponeras på ett fördomsfullt sätt. Budskapet som förmedlas är att manlighet står för makt och aktivitet och kvinnlighet för underordning och passivitet. Denna utveckling är allvarlig eftersom den utgör ett hinder för att nå jämställdhetspolitiska mål. Utvecklingen inom medie- och informationsteknik innebär ökad tillgänglighet till information och når alla åldrar både i hemmet och i den offentliga miljön. Regeringen har uppmärksammat frågan, bland annat i Jämt och ständigt - Handlingsplan för jämställdhetspolitiken 2003, och konstaterar att samhällets jämställdhetssträvanden motverkas av att starka kommersiella intressen bidrar till en sexualisering av det offentliga rummet. Det finns inget entydigt samband mellan budskapens innehåll och effekt på mottagaren. En ständig exponering kan bidra till normalisering, där vi riskerar att inte reagera på förtryck, trakasserier och sexualiserat våld. Det finns ett stort behov av mer kunskap inom området. För att stävja och motverka alla former av våld i samhället har det även från föreningar och frivilliga organisationer i Kiruna uppmärksammats och arbetat kring temat. Det har anordnats manifestation mot det ökade våldet i Kiruna där såväl frivilliga organisationer som offentliga aktörer varit med. En av Kirunas största arbetsgivare har gått ut med en annons till stöd för manifestationen/arbetet mot våld och att de som arbetsgivare inte accepterar någon form av våld. Detta är exempel på att arbetet mot våld måste ske på alla nivåer och att ändra attityder och förhållningssätt tar tid. Arbetet måste ständigt pågå och upprätthållas.

17 Bilaga 1 Statistik Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökade den anmälda misshandeln mot kvinnor med 33 procent under perioden Antalet anmälningar var år 2006 ungefär Av de anmälda brotten begicks 72 procents av en gärningsman som kvinnan var bekant med. Av dessa fall beräknas 2380 vara grov kvinnofridskränkning. Mörkertalet vad gäller våld mot kvinnor är mycket stort och BRÅ uppskattar att endast procent av alla misshandelfall i nära relationer mot kvinnor anmäls till polisen. I nedanstående tabell visas ett urval av anmälda våldsbrott i Kiruna kommun under åren , från myndigheten Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Anmälda brott Kiruna kommun År År År År År År År Misshandel och grov misshandel Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Mot kvinna 18 år eller äldre Inomhus Utomhus Bekant med offret Obekant med offret Inomhus, bekant i nära relation Mot man 18 år eller äldre Inomhus Utomhus Bekant med offret Obekant med offret Inomhus, bekant i nära relation Grov kvinnofridskränkning * Sexuellt tvång, utnyttjande m.m Sexuellt ofredande (ej blottning) Sexuellt utnyttjande av barn under 18 år Sexuellt övergrepp mot barn under 18 år Fig. 1: Anmälda våldsbrott i Kiruna kommun , urval. Källa: Brottsförebyggande rådet. * Grov kvinnofridskränkning innebär att en kvinna utsätts för upprepade övergrepp av en man som hon är eller har varit gift med eller som hon bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, t.ex. sexualbrott. Gärningarna ska också vara ett led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och vara ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla. Straff: fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år.

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Våldsutsatta kvinnor Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Artikelnr. 2009-126-237 Tredje upplagan reviderad och publicerad www.socialstyrelsen.se, augusti 2009 Första tryckta upplagan publicerades

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

Våld. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Våld. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Våld Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer

Lokal samverkan för kvinnofrid

Lokal samverkan för kvinnofrid Lokal samverkan för kvinnofrid Handlingsprogram 2011-2014 Socialtjänsten, Polisen, Lasarettet Trelleborg och Brottofferjouren/Kvinnojouren Söderslätt i samverkan med stöd av Länsstyrelsen i Skåne. Lillemor

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna

Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna Uppsala "KOMMUN INLEDNING OMFATTNING BEGREPP OCH DEFINITIONER Våld Brottsofferparagrafen SoL Kap. 5 11 Närstående Normaliseringsprocessen

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13 Kommunövergripande handlingsplan Våld mot kvinnor Antagen av fullmäktige 2006-09-13 Innehåll: 1. Bakgrund... 2 1.1 Internationellt... 2 1.2 Nationellt... 2 1.3 Kvinnofridsarbete i Uddevalla... 2 2. Uppdrag

Läs mer

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor 2006-03 2 KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor Mål för kvinnofrid i Vänersborgs kommun

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER - gemensam handlingsplan för Kungälvs kommun 2012 FOLKHÄLSORÅDET KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter Del av FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 Förord Ungdomsstyrelsen fick under 2007 ett regeringsuppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar

Läs mer

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Blånader och silverhår Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot 1 (11) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-04-25, 26 Uppdateras: 2013 Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot kvinnor Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kvinnofrid

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Regional handlingsplan för socialtjänsten i Dalarnas län

Regional handlingsplan för socialtjänsten i Dalarnas län Regional handlingsplan för socialtjänsten i Dalarnas län Våld i nära relationer Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer 2011-2014 1 INNEHÅLL DEL I INLEDNING...

Läs mer

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEFINITION... 4 HÄLSOPROBLEM.... 4 JÄMSTÄLLDHETSPROBLEM... 4 DEMOKRATIPROBLEM... 4 STATISTIK.... 4 BEGREPPSDEFINITION...

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Ingrid Gustavsson Meddelandeserien 2008:2 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Uppdrag... 6 2.2.1 Bakgrund till uppdraget...

Läs mer

Ensam och utsatt. Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund

Ensam och utsatt. Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund Ensam och utsatt Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialförvaltningen Ovanåkers kommun 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Lagstiftning gällande våld i nära relationer

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer

Våld i nära relationer, riktlinje för socialförvaltningens arbete i Vetlanda kommun

Våld i nära relationer, riktlinje för socialförvaltningens arbete i Vetlanda kommun 1 (30) Våld i nära relationer, riktlinje för socialförvaltningens arbete i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Socialnämnden (2015-03-18 102 ) Gäller för: Socialförvaltningen SO Giltig

Läs mer

Handbok Våld i nära relationer

Handbok Våld i nära relationer Handbok Våld i nära relationer -för socialtjänsten i Ljungby, Markaryd och Älmhult 2009-2012 1 Författad av Projekt Familjefrid Sunnerbo 2009 Maria Johansson Syfte Denna handbok är riktad till all personal

Läs mer

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer