Barn i utsatta livssituationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn i utsatta livssituationer"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Individ & Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Barn i utsatta livssituationer En intervjustudie om pedagogernas kunskap om att tyda signaler hos barn som far illa Children in vulnerable life situations An interview study of teachers' knowledge to interpret the signals of child abuse Louise Andersson Violetta Stenlund Lärarexamen 210hp Samhällsorienterande ämne och Barns lärande Examinator: Charlotte Paggetti Handledare: Bodil Wesén

2 2

3 Sammanfattning Andersson, Louise & Stenlund, Violetta (2009) Barn i utsatta livssituationer, en intervjustudie om pedagogernas kunskap om att tyda signaler hos barn som far illa. Lärarutbildningen: Malmö Högskola Examensarbetet handlar om vilka signaler pedagogerna ska vara uppmärksam på när de misstänker att ett barn far illa. Men även var pedagogerna som vi intervjuat har fått sin kunskap ifrån. Vårt syfte är att få en inblick i hur enskilda pedagoger tolkar signaler och vad man ska vara speciellt uppmärksam på. Våra frågeställningar är: Vilka signaler ska pedagogerna vara uppmärksam på hos barnen? Hur väl rustade är pedagogerna för att tyda dessa signaler hos barn i utsatta livssituationer? Vi har intervjuat åtta pedagoger på två olika skolor årskurs 1-6. Resultatet visar på att pedagogerna är medvetna om vilka signaler barn som far illa kan uppvisa. De vanligaste signalerna som återkom i de flesta intervjuerna var hög frånvaro, barn som ofta kom försent, var utåt agerande eller inåtvända, men även förändrade matvanor och barn som var mycket trötta. Pedagogerna var väl medvetna om svårigheterna när det kom till att tyda vad som låg bakom signalerna som ett barn kan uppvisa. Kunskaperna om att tyda signalerna hade pedagogerna fått genom sin arbetslivserfarenhet och sina livserfarenheter. I vår slutsats har vi bland annat kommit fram till att det är viktigt att vara lyhörd och uppmärksam på de signaler som barn kan uppvisa var man än jobbar och att alla skolor borde ha fortbildning inom ämnet eftersom många pedagoger kände att de ville ha mer kunskap inom ämnet. Nyckelord: Barn som far illa, barn i utsatta livssituationer, tyda signaler, pedagogernas kunskap, lyhördhet. 3

4 4

5 Innehållsförteckning Children in vulnerable life situations An interview study of teachers' knowledge to interpret the signals of child abuse...1 Sammanfattning Inledning Syfte och frågeställningar Kunskapsbakgrund Fysisk och psykiskt våld Skilsmässor Sexuellt utnyttjande av barn Förövarna Konsekvenser Konsekvenser av fysisk och psykisk misshandel Konsekvenser av sexuellt utnyttjande Vilka signaler bör man vara uppmärksam på? Pedagogens lyhördhet Anmälningsplikt Metod och genomförande Metod Etik Undersökningsgrupp Genomförande Resultat och analys Vad innebär en utsatt livssituation? Signaler Konsekvenser och förekomst Misstanke och anmälan Sammanfattning Slutsatser Diskussion Vår definition av barn som far illa Skolan och anmälningsplikt Hem och skola Reflektion över vårt arbete

6 6. Referenser Elektroniska källor Bilaga

7 1. Inledning Alla som arbetar med barn inom offentlig och privat verksamhet är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om man misstänker att ett barn far illa. Detta innebär att det räcker med en misstanke om att någon som är under 18 år far illa för att anmälningsskyldigheten ska inträda (Erdis 2004). Till skillnad från allmänheten som inte har samma skyldighet, men uppmanas av socialtjänstlagen enligt 14 kap 1 att den som får kännedom att ett barn far illa där socialtjänsten behöver ingripa bör anmäla till socialtjänsten (Socialtjänstlagen, 2001:453). Anmälningarna om barnmisshandel har ökat dramatiskt de senaste decennierna. Enligt brottsförebygganderådets undersökning, angående anmälda brott mot barn, har anmälningarna ökat mycket. Exempelvis har misshandel mot barn i åldern 7-14 år ökat från 758 anmälda fall år 1981 till 7455 år 2006 (Brodin, 2008). För att pedagoger ska kunna hjälpa utsatta barn så är det viktigt att de har kunskaper om vilka signaler man ska vara uppmärksam på och hur man ska hantera det med barnen för att kunna stötta dem. Det är alltid ett aktuellt ämne och förr eller senare så kommer man som lärare stöta på något barn som befinner sig i en utsatt livssituation. Detta visar också tre artiklar i Sydsvenska dagbladet som belyser svårigheten med att anmäla, vem som slår och vilka konsekvenser det kan ge. I en av artiklarna kan man läsa att man kan urskilja tre olika typer av föräldrar som agar sina barn. Stressade föräldrar, föräldrar som slår av vana och föräldrar med allvarliga problem som t.ex. är kriminella eller är missbrukare (Sydsvenska dagbladet, ). Lärande och hälsa går hand i hand (SOU, 2001:72) och därför är det viktigt att ha i åtanke att ett barns beteende kan spegla vilka hemförhållande barnen lever i. Det fysiska våldet är bara en del som barn kan vara utsatta för. Den psykiska och emotionella misshandeln kan vara svårare att upptäcka och därför är det viktigt att vara uppmärksam på just dessa signaler. Uttrycksformen för ett barn som befinner sig i en utsatt livssituation kan variera från att vara utåtagerande till att vara inåtvänd och hur ska man som pedagog tyda signalerna som barnet uppvisar. Med barn som far illa menar Brodin att det är barn som utsätts för olika typer av våld, så som fysisk våld, psykisk våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse, men även barn som bevittnat våld i hemmet eller utsätts för hot och kränkningar från jämnåriga. Det kan även innebära barn som själva hamnar i missbruk, kriminalitet eller självdestruktivt beteende (Brodin, 2008). Vi kommer i denna undersökning koncentrera oss på 7

8 lärarnas kunskap angående barn som far illa i sin hemmiljö och vilka signaler man ska vara uppmärksam på. 8

9 1.1 Syfte och frågeställningar Vårt syfte med uppsatsen är att få större inblick i hur pedagoger tolkar signaler från barn i utsatta livssituationer, men även hur de har fått sina kunskaper angående hur och vilka signaler man ska vara uppmärksam på hos barn som eventuellt far illa. Vi kommer inrikta oss på grundskolans tidigare år eftersom det framförallt är de här barnen som vi kommer möta i vårt framtida yrke Vi har valt att ha följande frågeställningar: Vilka signaler ska man vara uppmärksam på hos barnen? Hur väl rustade är pedagogerna för att tyda dessa signaler hos barn i utsatta livssituationer? 9

10 2. Kunskapsbakgrund I vår teoridel kommer vi att ta upp vilka faktorer som bidrar till att barn hamnar i utsatta livssituationer och vilka signaler vi som pedagoger ska vara uppmärksamma på. Vi kommer även att belysa vilka följder och konsekvenser det kan få om vi inte uppmärksammar de här barnen. Vi börjar med att kortfattat beskriva fysisk misshandel, psykisk misshandel och sexuella övergrepp på barn. 2.1 Fysisk och psykiskt våld WHO:s definition av fysisk misshandel är följande: händelser som innebär att någon vuxen i hemmet skadat barnet på ett sätt som är medicinskt påvisbart eller inrymmer våld som är onormalt i den aktuella subkulturen. (Hindberg, 1997 s. 22). Både den fysiska och den psykiska misshandeln har en aktiv och en passiv form. När barnet tillfogas en skada med avsikt kallas det för en aktiv fysisk misshandel. När misshandeln är passiv så kan det handla om vanvård eller försummelse så att barnet kan råka ut för olyckshändelser eller inte får tillräckligt med mat och dryck samt kläder som är anpassade för årstiden (Hindberg, 1997). När det gäller den psykiska misshandeln så innebär den aktiva formen oftast någon form av kränkande behandling. Det kan handla om verbala kränkningar så som att barnet förödmjukas, kritiseras, hotas, blir utsedd till syndabock m.m. men det kan också innebära att barnet avvisas och att föräldrarna hotar att överge barnet (Hindberg, 1999). Barnet kan även uteslutas från familjens gemenskap genom att föräldrar och syskon behandlar barnet som luft (Hindberg, 1997). Den passiva psykiska misshandeln kallas också ibland för känslomässig försummelse och har inte för avsikt att såra eller kränka barnet. Här handlar det mer om att föräldrarnas oförmåga att tillfredställa barnets behov och att de ofta är upptagna av sig själva och sina egna problem (Hindberg, 1999). Under den psykiska misshandeln ingår även emotionell utsatthet, vilket innebär att barnet växer upp med emotionell försummelse och kränkningar i sin familj och att barnet inte har en trygg relation till sina närmaste vårdare. Psykisk misshandel eller emotionell försummelse och kränkningar under en lång tid utgör stora påfrestningar för barnet som så småningom kan leda till att individens självkänsla successivt urholkas (Brodin, 2008). Under psykisk misshandel ingår även barn som bevittnar våld i hemmet, t.ex. kvinnomisshandel. Ofta sker denna typ av misshandel när barnen är närvarande, eller att de kan höra vad som försiggår trots att de inte befinner sig i samma rum. 10

11 De kan även ha bevittnat konsekvenserna av våldet genom att se skador på mamma eller ett sönderslaget hem (Hindberg, 2006). Det är oftast svårt att skilja fysisk misshandel från psykisk utan de förekommer ofta tillsammans. Fysisk misshandel leder alltid till någon form av psykisk misshandel (Hindberg, 1997) Skilsmässor Enligt statistiska centralbyrån har antalet skilsmässor legat runt 20,000 per år under 2000-talet (SCB, ). Många barn kan uppleva emotionell omsorgssvikt, ibland under en längre tid, när föräldrarna går igenom en skilsmässa. Föräldrarnas egna problem kring skilsmässan upptar ofta mycket stor del av föräldrarnas tid och barnen lämnas själva att hantera känslor och tankar som väcks i samband med en separation. Barnen kan ofta höra bråken mellan föräldrarna eller själva dras in i bråken. Barnen kan även anklagas för bråken eller för hela skilsmässan. Det är inte ovanligt att föräldrarna talar illa om varandra eller vill att barnet ska ta den ena förälderns parti, samt att konflikterna slukar föräldrarnas energi och uppmärksamhet som barnet hade behövt (BRIS, 2007). 2.2 Sexuellt utnyttjande av barn När ett barn har fyllt 15 år räknas sexualbrotten som mot en vuxen person. Däremot om gärningsmannen är släkt eller har en föräldraliknande relation med offret räknas övergreppet som brott mot barn fram tills offret fyllt 18 (BRÅ, ). BRIS använder sig av två begrepp när det gäller sexuella övergrepp hands on och hands off. Med hands on menas fysisk beröring, från tafsande till genomförd våldtäkt. Hands off däremot handlar om verbalt ofredande, obekväma ord eller sexuella förslag (BRIS, 2002). Barnkonventionen, artikel 34, säger följande om sexuellt utnyttjande av barn: Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål skall konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling; att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet; att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material. (Unicef, ) 11

12 Enligt Hindberg (1999) finns det många olika definitioner på sexuellt utnyttjande av minderårig, där de flesta innehåller någon eller några av följande komponenter: Barnets beroendeställning utnyttjas av den vuxne Genom sin handling kränker den vuxne den fysiska och psykiska integriteten på barnet Den vuxne genomför en handling som barnet inte är moget för eller kan förstå för att ge sitt informerande samtycke till Det är den vuxnes behov som styr handlingen 2.3 Förövarna Det är lätt att ha en föreställning att det är flest män som förekommer som förövare. Men enligt Hindberg så är ungefär en tredjedel av de misstänkta kvinnor och drygt två tredjedelar män. Jämfört med andra brottstyper så utgör kvinnorna här en relativt stor andel. (Hindberg, 2006). Oftast sker övergreppen i hemmet eller i en miljö som barnet oftast vistas i. Det är sällan som det sker utomhus, i de fallen rör det sig oftast om en våldtäkt (BRIS, 2002). De vanligaste förövarna finns i barnets närhet och är oftast män, men det förekommer även kvinnliga förövare. Förövarna kan delas in i fem grupper: Fäder (eller en fadersgestalt) Vuxen bekant (släkting eller bekant till familjen m.fl.) Unga förövare (under 20 år) Personal (lärare, förskolelärare, fritidsledare, etc.) Vuxen obekant (Hindberg 1999) Både svensk och internationell forskning visar på att det finns ett samband mellan familjens ekonomiska situation och våld mot barn. Forskningen visar att barn i socialt utsatta miljöer löper större risk för misshandel eller att bevittna våld i hemmet. Men det finns forskare som menar att social utsatthet inte är en riskfaktor i sig, utan att dessa barn blivit överrepresenterade i misshandelsstatistiken. Med detta menar forskarna att socialt utsatta familjer i högre grad haft kontakt med myndigheter och varit lättare att upptäcka. Myndigheter och polis är mer inställda på att leta efter våld i dessa miljöer. Samt att övergrepp rapporteras i lägre grad från välbärgade miljöer även om våld konstaterats (SOU, 2001:18). 12

13 Kombinationen sexuellt och fysiskt våld gällande förskolebarn, är möjligen en aning vanligare i lägre socialgrupper än vanligt. Men i övrigt finns det inte några skillnader mellan socialgrupper. Sexuella övergrepp förekommer i såväl socialt missgynnade familjer som i välbärgade familjer, i helt isolerade familjer som i familjer med många kontakter (Lagerberg, 1982). 2.4 Konsekvenser Konsekvenser av fysisk och psykisk misshandel Barnmisshandel kan leda till mycket alvarliga konsekvenser på både kort och lång sikt. Det är inte bara fysiska skador utan det kan även påverka den psykiska, den emotionella, den kognitiva och den sociala utvecklingen negativt (Hindberg, 2006). Skador på grund av barnmisshandel kan se mycket olika ut, men det vanligaste tecknet är blåmärken. Men även andra märken efter slag med livrem, bitmärken som inte kan vara orsakade av ett djur eller annat barn och brännmärken kan vara andra tecken. Det kan även vara allvarligare skador så som skelett eller hjärnskador (Hindberg, 2006). Det är svårt att mäta de psykiska effekterna av fysisk misshandeln. Av de barn som behandlas inom barn och ungdomspsykiatrin behandlas sällan dessa patienser för våldet som de blivit utsatta för. Däremot återfinns många inom vuxenpsykiatrin senare i livet. De psykiska skadorna kan ha olika faktorer som bannets ålder, typ av våld, hur länge misshandeln pågått och förövarens relation till barnet. Inom samma familj kan barnen reagera olika, även om barnen har utsatts för samma typ av våld. De psykiska skadorna av misshandel kan leda till självmordsbenägenhet, mobbning, alkoholproblem och att barn hamnar i kriminalitet. Barn som mobbar och som tidigt börjar begå brott kan ofta ha upplevt våld och aggressivitet i sina familjer (Hindberg, 2006). Barn som blir utsatta för misshandel eller har upplevt en eller flera traumatiska händelser löper större risk att få svårigheter i sin fortfatta utveckling (SOU, 2001:72). Det är vanligt att misshandlade barn är psykiskt utvecklingsförsenade eller har inlärningssvårigheter. Detta kan bero på att de har fått en hjärnskada efter våld mot huvudet, eller att de är understimulerade och otrygga i sin hemmiljö. Även normalbegåvade barn kan ha inlärningssvårigheter på grund av att de växer upp under svåra förhållanden (Hindberg, 2006). Sömn och matvanor kan förändras när barn befinner sig i utsatta livssituationer. Barnet kanske sover extremt mycket eller extremt lite. Det kan även leda till någon form av 13

14 ätstörning exempelvis att barnet tröstäter eller får dålig aptit. Matintaget kan bli en del som barnet kan påverka och känner att dem har kontroll över en liten del i kaoset runt omkring dem (Brodin, 2008). En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att ett barn som blir ett hjälplöst vittne till våld och övergrepp i hemmet kan få lika svåra konsekvenser som om de själv vore offret (Hindberg, 1997) Konsekvenser av sexuellt utnyttjande Vid sexuella övergrepp är de psykiska skadorna större än de fysiska. De fysiska skadorna försvinner med tiden, men det psykiska ärren finns kvar i själen. Även om övergreppet upptäckts anmälts, utretts och lett till dom och straff så kvarstår det psykiska problemet långt efter (Irgens, 2002). Barn som blir sexuellt utnyttjade känner sig mindervärdiga, annorlunda och mer sexuellt erfarna än sina kamrater. Depressioner, skuldkänslor, svag självkänsla och dåligt förtroende för andra människor är vanliga psykiska konsekvenser när barn blir sexuellt utnyttjade och detta följer dem in i vuxenlivet. Själva avslöjandet kan också vara dramatiskt för många barn och gör att de känner skuldkänslor genom att pappan hämtas av polisen, familjen splittras och inkomsterna försvinner osv. Sexuellt våld tenderar att upprepa sig över generationer om ingen tar sig an dessa barn som känner sig utnyttjade och som sedan kan reproducera samma beteende i vuxen ålder (Lagerberg, 1982). Andra konsekvenser av övergreppet kan vara skador i underlivet på mindre barn men även att de blir smittade av sexuellt överförda sjukdomar eller att de blir gravida. De flesta barn får inte någon fysisk skada men kan ändå oroa sig för att de har blivit annorlunda eller att det syns på dem. Sexuella övergrepp mot barn ses som ett tillitsbrott (Hindberg, 1999). Med detta menas att inte bara barnet saknar tillit mot förövaren men också mot den föräldern som inte förgripit sig på barnet för att den inte kunnat eller velat skydda barnet eller inte trodde på barnet vid ett avslöjande. Det verkar som att barn som utsatts för sexuella övergrepp av en närstående hamnar i en djupare depression och hopplösheten verkar större. Självmordsförsöken hos dessa barn kan vara mer än bara rop på hjälp, i vissa fall så tror barnet att deras död kan lösa familjens problem (Knudsen Ingnes & Haarberg Aas, 1984). Skuldkänslor är ett av det viktigaste skälet till att många barn förnekar eller bagatelliserar övergreppen både för sig själva och för omgivningen. Att barnet tar på sig skulden för det sexuella övergreppet beror på bl.a. på att barnet behöver se sina föräldrar som kompetenta och 14

15 goda. Det är lättare att barnet tar på sig skulden och uthärda känslan av egen skuld än att se föräldern som ond, brottsling eller som en svikare (Socialstyrelsen, 1991:3). 2.5 Vilka signaler bör man vara uppmärksam på? Att tyda signaler från barn som far illa är en komplicerad uppgift. Inom samma familj kan barnen reagera olika, även om barnen har utsatts för samma typ av våld (Hindberg, 2006). Det är inte så lätt att tyda symtomen hos barn. Barn kan uppvisa symtom utan att fara illa, de kan också fara illa utan att uppvisa symtom (Lagerberg, 1982). Fysiska skador som uppkommit i samband med misshandel är de som är lättast att upptäcka. Man bör fatta mistankar ifall blåmärken och rodnader sitter på ställen på kroppen där de vanligtvis inte förekommer. Blåmärkena och rodnadernas antal och form spelar också in, precis som barnets ålder (Hindberg, 2006). Är det rimligt, i förhållande till barnets ålder, att skadan har uppkommit på de sätt som föräldrarna påstår (Linde, 1975). Man ska vara speciellt uppmärksam på när man vet med sig att ett barn har speciella hemförhållanden eller att de är barn till: Föräldrar med psykisk ohälsa. Omogna föräldrar. Förståndshandikappade föräldrar. Föräldrar som missbrukar alkohol och narkotika. Kriminella föräldrar. Våld i närstående relationer. Gemensamt för dessa är att föräldrarna är upptagna av sin egen livssituation och inte har förmågan att se barnets behov (SOU, 2001:72). Barn kan berätta på många olika sätt vad de har varit med om när de blivit utsatta för sexuella övergrepp. Berättelserna kan vara indirekta och symboliska. Därför kan det vara svårt att tyda dessa om man inte har kunskap om barnens uttryckssätt. Om vuxna inte kan tyda signalerna kan barnet känna sig sviket och inte våga berätta vidare (Glingvall-Priftakis, 1989). När barnet visar tecken på självdestruktivitet, skadar eller gör sig själv illa är det signaler som man ska ta på största allvar. Barn som är utsatta för sexuella övergrepp riktar oftast sin aggressivitet mot sig själva (Akselsdotter, 1993). Det kan finnas en skillnad på pojkars och 15

16 flickors reaktion på sexuella övergrepp och svårigheter i familjen. Flickorna vänder svårigheterna inåt, internaliserar och känner att det är deras fel och skuld. Medan pojkarna vänder det utåt, externaliserar och är mer utagerande. De blir oftast aggressiva och inte sällan blir de själva förövare. Pojkarna känner mer skamkänslor medan flickorna känner mer skuld (Kreyberg Normann, 1995). Inlärningsförmågan hos barn i utsatta livssituationer är hämmad, detta gäller normal begåvade, överbegåvade barn samt barn med begåvningshandikapp. De brister i förmågan att uppfatta problem och skapa sig en meningsfull bild av tillvaron. Misshandlade barn klarar sig allmänt sämre på intelligenstester, detta kan vara följd av skador som uppkommit av misshandeln. Men även socialt och emotionellt betingade samt genetiska faktorer har viss inverkan (Lagerberg, 1982) När det uppstår problem i skolarbetet och koncentrationssvårigheter uppkommer kan det bero på att hemförhållandena är kaotiska. Då kan det vara svårt att dra en klar gräns över vad som är skolans ansvar och vad som åvilar socialtjänsten eller barn och ungdomspsykiatrin. Att placera dessa barn i mindre grupper på skolan ger inte något resultat för att problemet i hemmet kvarstår. Det hjälper inte heller med specialpedagoger för att barnen blir känslomässigt och intellektuellt avskärmade. Otrygga och oroliga barn har svårt att koncentrera sig och ta till sig kunskap. De mest framträdande problemen hos barn som far illa är oro, extrem blyghet och rädsla för att misslyckas. Nästan hälften av misshandlade barn och deras syskon hade anpassnings problem i skolan. Man kan dela in dessa i två grupper, de deprimerade och tillbakadragna samt aggressiva och utåtagerande (Hindberg, 1999). Barn är i behov av att knyta an sina föräldrar, men när de sviktar kan det vara avgörande att ha någon annan vuxen eller pedagogens roll bli central. För ett barn kan det räcka med ett minne av en pedagog som har tagit sig tiden att lyssna eller svara på barnets frågor, och hur skönt det känns när någon vuxen förstår (Brodin, 2008). Att ingå i andra sammanhang, såsom en välfungerande förskola eller skola, kan för många barn bli räddningen. Att få relatera till en annan fungerande värld skapar ett utvidgat universum. (Brodin, 2008, s.58) 2.6 Pedagogens lyhördhet Trots att Sverige är ett välfärdssamhälle och den humanitära synen är viktig, så lever många barn i bristande yttre och inre miljöer. När föräldrarna inte orkar drabbar det barnen. Signaler 16

17 om att barn mår dåligt når skolor och förskolor, men ibland så uppmärksammas de inte eller tas inte på allvar (Olsson, 2009). Den som av någon anledning inte orkar eller vill se ett barn som far illa kan välja att blunda eller bortförklara sina misstankar om ett barn far illa. Vilken kunskapsnivå, erfarenhet, personliga egenskaper men även vilken tidsepok man lever i påverkar vad man ser. Personalens arbetssituation är av stor betydelse för förmågan och viljan att upptäcka ett barn som befinner sig i en utsatt livssituation och som kan behöva hjälp. I samband med att klasserna i skolan växer, minskar möjligheterna att se och lära känna varje enskilt barn och därigenom upptäcka barn som far illa. I en pressad arbetssituation är det lätt att förbise något som man i vanliga fall skulle vara uppmärksam på. Personalens utbildning, arbetssituation och arbetsbelastning har stor betydelse för om barn som far illa ska bli sedda eller inte och det faktum att arbetsbelastningen ökat inom alla områden där man möter barn, ger anledning till oro beträffande utsatta barns möjligheter att bli uppmärksammade och få hjälp (Hindberg, 1999). 2.7 Anmälningsplikt Som vi tidigare nämnt så är man, som pedagog, skyldig att anmäla enligt sekretesslagen 14 kap 1. Det innebär att alla som arbetar med barn under 18 år har en skyldighet att genast anmäla till socialtjänsten om man misstänker att ett barn far illa. Anmälan ska göras även om det inte är klarlagt om barnet behöver hjälp eller skydd. Socialnämndens uppgift är att göra en utredning för att se ifall de behöver ingripa eller inte. Det är inte pedagogens uppgift att förvissa sig om det finns ett behov av skydd eller hjälp för den minderårige innan man anmäler utan det är socialnämndens personal som har den kompetensen. Att personalen tycker att anmälningsplikten är något obehagligt är inte en ursäkt att inte fullgöra anmälningsplikten (Erdis, 2004). Det finns många olika skäl till att pedagoger inte anmäler. Det kan exempelvis vara bristande kunskap om anmälningsskyldigheter eller att personalen är oroliga att föräldrarna kommer att flytta barnet till en annan skola. Men även att personalen känner obehag och misstro mot socialen, det kan även vara så att man vill försäkra sig om att barnet verkligen far illa innan man gör en anmälan. Det är viktigt att man ger personalen kontinuerlig och kvalificerad utbildning och fortbildning för att personalen ska få förutsättningar och kompetens att ingripa. Man kan inte bortse från att det kan handla om bristande civilkurage eller oförmåga att ta ett barnperspektiv. Men även 17

18 en överdriven tilltro till den egna förmågan att lösa problemet inom den egna organisationen (Bengtsson & Svensson, 2006). 18

19 3. Metod och genomförande I det här avsnittet kommer vi att presentera vilken metod vi har använt oss av och varför vi valde att använda oss av den. Vi kommer även att beskriva vår undersökningsgrupp och hur vi genomförde vår undersökning. 3.1 Metod Vi har genomfört vår undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer. Med tanke på vår frågeställning så ansåg vi att kvalitativa intervjuer var bäst lämpade för vårt ämne. Enligt Trost (2005) så går dessa intervjuer ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter de har samt hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut. Vi använde oss av frågor med låg grad av standardisering vid våra intervjuer. Med detta menar man att man formulerar sig efter den intervjuades språkbruk, man tar frågorna i den ordning som de passar och den intervjuade kan styra ordningsföljden och följdfrågor formuleras beroende på vilka svar som ges. Genom att använda sig av låg grad av standardiserade frågor får man en större variationsmöjlighet (Trost, 2007). När det gäller intervjuer är det vanligt att man inleder med neutrala frågor så som bakgrunds variabler som vi behöver som information. Lika så avslutas intervjun med utrymme för kommentarer kring frågornas innehåll eller möjligtvis sådant som inte kommit med i frågorna som upplevs som betydelsefulla av intervjupersonen(patel & Davidson, 2003). 3.2 Etik Intervjupersonerna och deras skolor är anonyma. Vi kommer inte heller beskriva var skolorna ligger, för att ingen ska kunna känna igen intervjupersonerna. Eftersom vårt huvudsyfte med intervjuerna har varit att undersöka pedagogernas kunskap om att tyda signaler hos barn som far illa har våra intervjufrågor inte berört några specifika fall och genom detta har vi varit ute efter något sekretessbelagt material. Vi har inte frågat efter något enskilt fall, men vi kan inte komma ifrån att vi berör ett känsligt ämne och att vi genom vår intervju och våra frågor kan väcka obehagliga minnen hos intervjupersonerna. Vi har valt att inte rapportera vissa delar från intervjuerna, eftersom vissa delar berörde känsliga delar i enskilda fall. Hellre än att riskera att tystnadsplikten bryts ska man underlåta att rapportera sina fynd. Ingen forskning är så viktig att den får tulla på de etiska kraven (Trost, 2005). 19

20 3.3 Undersökningsgrupp Vår undersökningsgrupp består av tre manliga pedagoger och fem kvinnliga, alla verksamma inom grundskolans tidigare år. Pedagogerna vi intervjuade hade olika lång arbetslivserfarenhet, spannet varierade från 1 år upp till 40 år inom yrket. Intervjupersonernas utbildning varierade från den gamla folkskolelärarutbildningen till hur lärarutbildningen ser ut i dag. Många av lärarna hade jobbat vid flera olika skolor tidigare. Två av pedagogerna har vi varit i kontakt med innan, men de övriga sex intervjupersonerna var inga vi träffat tidigare. Däremot så var skolorna vi besökte inte okända för oss. Vi tyckte att det underlättade att känna till skolorna inför genomförandet av våra intervjuer. Vi kände oss trygga med att känna till lokalerna och kunde lätt orientera oss när vi skulle möta upp intervjupersonerna. 3.3 Genomförande Vi har varit på två skolor i en och samma kommun och genomfört sammanlagt åtta intervjuer med lärare. På skola 1 intervjuade vi två lärare som jobbade tillsammans i en klass. Vi frågade lärarna personligen eftersom vi träffade dem och frågade ifall de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju till vårt examensarbete. Lärarna på skola 1 bad om att få se frågorna innan intervju tillfället, de ville även att vi skulle intervjua dem tillsammans. På skola 2 skickade vi mail till sammanlagt sex arbetslag, årskurs 1-6, där vi beskrev vad intervjun gick ut på. Vi fick svar från tre arbetslag, där pedagoger var villiga att ställa upp och bli intervjuade. Här intervjuade vi fyra pedagoger enskilt och två stycken intervjuade vi samtidigt, ingen av dessa begärde att få titta på frågorna innan. Att det uppstod tillfällen där vissa pedagoger ville bli intervjuade samtidigt berodde på att det passade bäst i pedagogernas schema. Vid intervjuerna så använde vi oss av en diktafon för att spela in samtalen. Innan vi började så informerade vi att samtalet kommer att spelas in och att det var bara till vårt examensarbete som materialet ska användas. Vi berättade enbart att det skulle handla om barn i utsatta livssituationer och vilka signaler man bör vara uppmärksam på. Vi var båda två närvarande vid intervjuerna. En av oss ställde frågor och den andra antecknade samtidigt. På båda skolorna så fick vi tillgång till grupprum eller klassrum där vi kunde utföra intervjuerna ostört. Det var bara vid en intervju som vi fick avbryta och förflytta 20

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING

ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING Kandidat Examensarbetet i lärarprogrammet Michaela Axebrink Julia Enander 2012 INSTITUTIONEN

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Barn som utsätts för fysiska övergrepp

Barn som utsätts för fysiska övergrepp Barn som utsätts för fysiska övergrepp ISBN 978-91-86301-99-6 Artikelnr 2010-3-10 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010

Läs mer

Barn som far illa. Pedagogers bemötande och agerande. Maltreated children How teachers react and act. Sandra Jangdin

Barn som far illa. Pedagogers bemötande och agerande. Maltreated children How teachers react and act. Sandra Jangdin Barn som far illa Pedagogers bemötande och agerande Maltreated children How teachers react and act Sandra Jangdin Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Lärarprogrammet Nivå/ 15 Högskolepoäng 1

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

C-UPPSATS AGNETHA RYDEKER SAMHÄLLSKUNSKAP C

C-UPPSATS AGNETHA RYDEKER SAMHÄLLSKUNSKAP C 2003:100 C-UPPSATS Hur ska en lärare agera på bästa sätt när denne misstänker att en elev far illa i sin hemmiljö? Kolliderar socialtjänstens mål med verkligheten vad det gäller att anmäla att barn far

Läs mer

Det vi ser, det vi hör & det vi känner

Det vi ser, det vi hör & det vi känner Det vi ser, det vi hör & det vi känner Paulina Johansson Sara Larsson LAU390 Handledare: Zahra Bayati Examinator: Agneta Simeonsdotter Rapportnummer:HT14-2920-004-LAU390 Abstract Examensarbete inom Lärarprogrammet

Läs mer

Förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp

Förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp Förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp Birgitta Eriksson Examensarbete 10 poäng VT 05 Examensarbete på lärarprogrammet 140 p Institutionen för Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet FoU-Södertörn skriftserie nr 33/04 När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet Carina Hällberg ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Denna studie handlar om barn som bevittnat upprepat våld

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Barbro Hindberg

FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Barbro Hindberg FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa Barbro Hindberg Förord Min utredning ska betraktas som en tämligen snabbt (två månader) formad

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Nr 2009:1 Skriftserien. Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet. Annelie Björkhagen Turesson 2009

Nr 2009:1 Skriftserien. Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet. Annelie Björkhagen Turesson 2009 Nr 2009:1 Skriftserien Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Annelie Björkhagen Turesson 2009 Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Illustratör: Birgitta Nelson Clauss

Läs mer

Barns omsorg Professionellas ansvar En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelse kring anmälningsskyldigheten,

Barns omsorg Professionellas ansvar En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelse kring anmälningsskyldigheten, Barns omsorg Professionellas ansvar En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelse kring anmälningsskyldigheten, enligt SoL 14:1 SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific Work

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer