Administration av kort och certifikat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administration av kort och certifikat"

Transkript

1

2 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 2(26) Innehållsförteckning Administration av kort och certifikat 2 Beställningsuppdrag Skede 1 2 Beställningsunderlag Skede 2 3 Genomför Beställning Skede 3 5 Lämna ut kort Skede 4 10 Arkivering 14 Avregistrering/spärr av kort/certifikat Skede 5 15 Statistik och loggar 17 Självadministration i SITHS eid 24 Nedladdning av certifikat 24 Referenslista 26 Administration av kort och certifikat SITHS tjänsten tillhandahåller beställningar för Nya kort, Befintliga kort och Reservkort. Till Nya kort laddas SITHS certifikat automatiskt vid produktion (om inte valt korttyp avsagt sig detta). Till Befintliga kort och till Reservkort måste SITHS certifikat laddas ned i efterhand, se avsnitt Självadministration i SITHS eid. Beställning delas in i fem skeden: 1. Beställningsuppdrag 2. Beställningsunderlag 3. Beställning 4. Lämna ut kort/certifikat 5. Avregistrering/spärr av kort/certifikat Beställningsuppdrag Skede 1 För att beställa ett kort eller certifikat måste det alltid föreligga ett beställningsuppdrag. Saknas tydligt beställningsuppdrag så returneras detta till beställaren. Vid tveksamheter rådgör med din närmaste chef. Kontrollfrågor: Kommer kortuppdraget från rätt person eller rätt funktion? Är det tydligt vem som ska få kortet? Vilken korttyp skall ges ut (SIS, Företagskort, Konsultkort, Reservkort)? Kan befintligt (och giltigt) kort återanvändas eller skall nytt kort beställas? Hur lång giltighetstid skall det vara på kort eller certifikat? 2 veckor? 3 år? 5år?

3 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 3(26) Beställningsunderlag Skede 2 Leta upp medarbetaren i SITHS Admin och aktivera funktionen Beställa HCC till nytt kort, Befintligt kort eller Reservkort, beroende på vilken beställning som är aktuell. Endast roller som RA, ORA eller KRA kan utföra detta (LRA för Reservkort). Kontrollfrågor: Finns medarbetaren upplagd i HSA? Saknas medarbetaren i SITHS Admin, så föreligger ett troligt synkroniseringsproblem. Kontakta din lokala HSA-support. Är SCS Beställningsstation installerad (gäller för HCC till nytt kort ) Beställningsunderlag för nytt kort Denna beställning kan göras innan personen anländer. Leta upp medarbetaren i SITHS Admin och aktivera funktionen Begär HCC till nytt kort. Ange korttyp, giltighetstid och signera beställningen (eller Stäng för att ångra). Beställningsunderlag för befintligt kort Denna beställning kan göras innan personen anländer. Leta upp medarbetaren i SITHS Admin och aktivera funktionen Begär HCC till befintligt kort. Ange giltighetstid (anställningens slut eller maximalt till primärcertifikatets giltighetstid) och signera beställningen (eller Stäng för att ångra).

4 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 4(26) Beställningsunderlag för Reservkort Denna beställning kan göras innan personen anländer. Leta upp medarbetaren i SITHS Admin och aktivera funktionen Begär HCC till Reservkort. Ange kortnummer. Ange giltighetstid och signera beställningen (eller Stäng för att ångra). OBS! Ett Reservkort får endast återanvändas till samma individ. När du genomfört alla beställningsunderlag kan du aktivera fliken SCS Beställningar. Beställningarna finns här tillgängliga för fortsatt handläggning. Samtliga, enstaka eller ett enskilt beställningsunderlag öppnas här för slutgiltig bearbetning, t ex fotografering och inskickande av beställningar.

5 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 5(26) Genomför Beställning Skede 3 Organisationen är ansvarig för att kortinnehavaren styrker sin identitet vid beställning och utlämnande av Företagskort (inklusive SIS) och certifikat. Den som utför kontrollen (KRA) skall ha erforderlig kompetens för detta och tillgång till nödvändig information. Det bör påminnas om behovet av skärpt uppmärksamhet i syfte att förhindra bedrägerier i form av exempelvis identitetsstölder. Det är viktigt att vi är noggrann vid vår utgivningsprocess. Den ID-handling vi nu ger ut kan och kommer att användas i andra sammanhang. Medveten eller omedveten risk för bedrägerier måste undanröjas. Kontrollfrågor: Är det dokumenterat att KRA är registrerad och godkänd som Handläggare? Finns giltig ID-handling med? Finns begäran om att återta och avregistrera eventuellt tidigare utgivet kort? OBS! För att kortbeställningen skall accepteras och mottas hos korttillverkaren måste Handläggare som genomför den elektroniska beställningen vara godkänd och registrerad Handläggare hos korttillverkaren. KRA och Handläggare är samma roll. OBS! Påminn medarbetaren om medtagande av giltig ID-handling vid kortbeställningen. Identifieringskontroll Då en medarbetare, identifierar sig sker det enligt följande: Nytt kort eller Reservkort Personlig närvaro med giltig legitimation. Att annan känd person inom organisationen skriftligen går i god för medarbetarens identitet (se rutin för Intyg). Befintligt kort Medarbetaren legitimerar sig och signerar beställningen elektroniskt med hjälp av elektronisk ID-handling. Identifieringsrutinen kan lämpligen följa rekommendationen från De sju stegen. 1. Handling från medarbetaren - plockas ut ur fodral, edyl av medarbetaren. 2. Personbedömning - finns det en anledning till att vara misstänksam? 3. Titta först på individen - därefter på ID-handlingen. 4. Kontrollera ID-handling - ej ändrad eller skadad, kontrollera giltighetstid och notera NID, SIS, KK eller EU-Passnummer. 5. (Kontroll av kort för betalning - utgår då vi ej hanterar VISA-kort eller liknande) 6. Kontroll av namnteckning - en namnteckning på Kvittensunderlaget skall överensstämma med ID-handlingens namnteckning. 7. Återlämna handling

6 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 6(26) Giltiga identitetshandlingar är: Svenskt körkort, inklusive mopedkörkort Svenskt pass i vinröd bok SIS godkänd ID handling (ej med Samordningsnummer) Nationellt ID kort Skatteverkets ID kort Den uppvisade identitetshandlingen ska noggrant kontrolleras beträffande äkthet. För att sådan identitetshandling ska godtas, krävs att den är giltig eller att giltighetstiden inte utgått mer än tre månader före beställningen av identitetskort. Särskilt bör kontrolleras att handlingen inte bär spår av förändring, särskilt beträffande personuppgifter eller foto. Vid tveksamheter som om foto eller namnteckning inte liknar medarbetarens eller om annan del av identifieringsprövningen avviker sker ingen beställning. Rådgör med din kollega/överordnade. Intygsgivning Saknas fullgod identitetshandling krävs 1) personbevis, 2) skriftligt intyg samt 3) trovärdig intygsgivare som är personligen närvarande (med egen giltig ID handling) vid beställning av identitetskort, se SITHS Rutin för Intygsgivning. Intyg får inte användas om medarbetaren innehar fullgod identitetshandling. På beställningsblanketten ska medarbetaren och intygsgivaren intyga att fullgod identitetshandling saknas. Medarbetaren och intygsgivare skall informeras om att ett osant intygande är ett brott, som kan leda till straff och skadestånd. Intygsgivare bör vara annan behörig företrädare än handläggare, registeransvarig eller säkerhetsansvarig. Vid utfärdande till person under 18 år som saknar fullgod identitetshandling, krävs att vårdnadshavare är intygsgivare. Hälsa medarbetaren välkommen och be personen att sitta ned. Be medarbetaren om dess legitimationshandling och att fylla i sin namnunderskrift på namnteckningslappen. Namnunderskrift sker i direkt närvaro av Handläggaren. Krav: Jämför foto och namnteckning med den som medarbetaren har på befintlig ID-handling. Leta upp medarbetaren i SITHS Admin och aktivera fliken SCS Beställningar. Beställningarna finns här tillgängliga för fortsatt handläggning. Samtliga, enstaka eller ett enskilt beställningsunderlag öppnas här för slutgiltig bearbetning, t ex fotografering och inskickande av beställningar. Hör dig för om medarbetaren har ett SITHS kort sedan tidigare, samt kontrollera detta via SITHS Admin.

7 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 7(26) Välj Starta i SIS-läge om beställning avser SIS kort. Välj Starta i ICKE SIS-läge om beställning avser Företagskort. Kontrollera att personens identitet överensstämmer med Beställningsunderlaget. OBS! Om avvikelse kan iakttagas, så undersök om rätt underlag har använts för beställning. Personen identifieras och identifieringssättet skrivs in i systemet. OBS! För intygsgivning gäller särskilda regler se rutin SITHS Rutin för Intygsgivning Intygsnummer är Intygsgivarens personnummer. Genomför fotografering och inskanning av namnteckning Ta ett par foton på medarbetaren, för krav på fotografering se bild 1. Låt gärna denne vara med och välja önskad bild. Scanna in namnteckningslappen. Låt medarbetaren läsa igenom beställningsunderlaget, se bild 2, kontrollera tillsammans om någon uppgift saknas eller är felaktig. Aktivera funktionen Signera.

8 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 8(26) Aktivera funktionen Stäng. Återgå till SCS huvudmeny Aktivera funktionen Skicka beställningar till Gemalto. Beställningen utförs och skickas elektroniskt. Aktivera funktionen Skicka beställning(ar). När beställningen är genomförd, så kan du erbjudas att spara foton som skapats för denna beställning. Du får upp en vanlig filbrowser och kan då fritt välja fram den mapp (lokalt eller centralt) som du har tillgång till. Skall foton ej sparas stänger du ned applikationen med Avbryt -knappen. OBS! För elektronisk kortbeställning kräver man (Telia och DNV) att organisationen kan redovisa vilka kortbeställningar som genomförts en särskild dag. Funktionen för Statistik och Loggar redovisar detta när kortstatus uppdaterats. Kortstatus uppdateras dock endast vid lyckade korttillverkningar. TIPS! Om verksamheten lagrar foton på sända kortbeställningar, så får ni med automatik ett korrekt register över sända kortbeställningar (datum och personer i fråga). Detta register kan gallras bort när kort kommit er tillhanda och status uppdaterats i Statistik och loggar.

9 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 9(26) Bild 1. Fotoinstruktioner. Bild 2. Beställningsunderlag. OBS! Om medarbetaren inte godkänner underlaget sker ingen beställning.

10 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 10(26) Lämna ut kort Skede 4 Kortet levereras enligt REK-försändelse till organisationens kontor efter ca fem arbetsdagar. Efter ca sju arbetsdagar får personen ett PIN-brev till sin folkbokföringsadress och kan sedan hämta ut sitt SITHS kort med HCC Person hos RA/KRA. Förberedelser: Hämta kort från budcentral, lås in kort i skyddat utrymme. Kalla medarbetaren och påminn om att giltig ID handling finns med vid Utlämningen. Förvara gärna en utskriven kvittensmall vid utlämningsstället för enklare läsbarhet, se bild 3, samt utskriven information om Telias villkor för E-legitimation. Särskild mall finns för Reservkort. Kontrollfrågor: Finns giltig ID-handling med? Finns begäran om att återta och avregistrera eventuellt tidigare utgivet kort? Saknas giltig ID-handling kan beställning inte genomföras. Medarbetaren får återkomma! Vid tveksamheter som om foto eller namnteckning inte liknar medarbetarens eller om annan del av identifieringsprövningen avviker sker ingen beställning. Rådgör med din kollega/överordnade. Avregistrera eventuellt tidigare kort/certifikat (om detta är begärt). Lämna ut nytt SITHS kort Hämta aktuellt kort från inlåst förvaringsutrymme. Hälsa medarbetaren välkommen och be personen att sitta ned. Kontrollera att PINkodsbrev finns medtaget. Be medarbetaren om dess legitimationshandling och kontrollera dess välliknande mönster; är det porträttlikt och är namnteckning välliknande? Krav: Jämför foto och namnteckning med den som medarbetaren har på befintlig ID-handling. Leta upp medarbetaren i SITHS Admin och aktivera funktionen Lämna ut kort. Lämna information om leverantörens och organisationens bestämmelser samt Villkor för E-legitimation. Ange legitimationssätt i applikationen SITHS Admin och visa föreslagen kvittens via den utskrivna kvittensmallen på papper. Låt medarbetare läsa igenom kvittenstexten och kvittera densamma. Om medarbetaren godkänner, aktivera Signera och skicka eller om medarbetaren ej godkänner, aktivera Stäng för att avbryta. Din arbetsstation har förhoppningsvis två kortläsare, så signera med fördel mottagandet elektroniskt" eller skriv ut på papper och kvittera manuellt. OBS! Du som administratör skall aldrig ta del av medarbetarens PIN-kodsbrev. Det är medarbetarens privata värdehandling. Förmedla till medarbetaren att förlust av identitetskort (SIS) skall anmälas av kortinnehavaren både till polisen och till handläggare/registeransvarig.

11 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 11(26) Om medarbetaren har ett gammalt SITHS kort sedan tidigare och som nu skall avregistreras, så skall detta tas in och avregistreras (certifikat spärras automatiskt) och kortet klipps sönder mitt itu över chipet. Destruera plastbitarna på ett lämpligt sätt inom er organisation, t ex via riskavfall som bränns eller liknande. Lämna ut det nya kortet tillsammans med verksamhetens informationsmaterial kring kortet och arkivera kvittensen (elektroniska kortkvittenser arkiveras med automatik i systemet). Bild 3. Kvittens Utlämnade kort. Bild 4. Kvittens Mottaget kort.

12 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 12(26) Lämna ut befintligt SITHS kort (SIS- och Företagskort gäller ej Reservkort) Kortet är sedan tidigare utlämnat och medarbetaren kan därför omgående hämta och ladda ned sitt HCC Person i SITHS Självadministration. Utlämnandet kan ske på såväl distans, varför direkt kontakt med medarbetaren ej krävs, som vid ett personligt möte. Medarbetaren loggar in i SITHS Självadministration och följer applikationen beskrivning. Medarbetaren läser igenom beskrivningen av certifikatets innehåll och accepterar eller avböjer mottagandet. Om medarbetaren accepterar mottagandet sker kvittering av mottagandet automatiskt med medarbetarens privata e-legitimation. OBS! Du som administratör skall aldrig ta del av medarbetarens PIN-kodsbrev. Det är medarbetarens privata värdehandling. Förmedla till medarbetaren att förlust av identitetskort (SIS) skall anmälas av kortinnehavaren både till polisen och till handläggare/registeransvarig. Elektroniska kortkvittenser arkiveras med automatik i systemet. Lämna ut Reservkort Hämta aktuellt kort och oöppnat PIN-kodskuvert från inlåst förvaringsutrymme. Utför ID kontroll på medarbetare. Saknas giltig ID-handling kan inte utlämning av kort ske. Medarbetaren får återkomma! Leta upp medarbetaren i SITHS Admin och aktivera funktionen Lämna ut kort. Lämna information om organisationens bestämmelser. Ange legitimationssätt i applikationen SITHS Admin och visa föreslagen kvittens via den utskrivna kvittensmallen på papper. Låt medarbetare läsa igenom kvittenstexten och kvittera densamma. Om medarbetaren godkänner, aktivera Signera och skicka eller om medarbetaren ej godkänner, aktivera Stäng för att avbryta. Kvittens för Reservkort stöds ännu ej elektroniskt. Skriv ut på papper och kvittera manuellt. OBS! Du som administratör skall aldrig ta del av medarbetarens PIN-kodsbrev. Det är medarbetarens privata värdehandling. Förmedla till medarbetaren att förlust av Reservkort skall anmälas av kortinnehavaren till handläggare/registeransvarig. Om medarbetaren har ett gammalt SITHS kort sedan tidigare och som nu skall avregistreras, så skall detta tas in och avregistreras (certifikat spärras automatiskt) och kortet klipps sönder mitt itu över chipet. Destruera plastbitarna på ett lämpligt sätt inom er organisation, t ex via riskavfall som bränns eller liknande.

13 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 13(26) Lämna ut det nya kortet tillsammans med verksamhetens informationsmaterial kring kortet och arkivera kvittensen. Medarbetaren loggar in i SITHS Självadministration och följer applikationen beskrivning. Medarbetaren läser igenom beskrivningen av certifikatets innehåll och accepterar eller avböjer mottagandet. Om medarbetaren accepterar mottagandet sker kvittering av mottagandet manuellt med pappersutskrift och ett undertecknande. OBS! Du som administratör skall aldrig ta del av medarbetarens PIN-kodsbrev. Det är medarbetarens privata värdehandling.

14 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 14(26) Arkivering Arkiveringen skall ske på ett betryggande sätt, så att den inte riskerar att tillgripas av obehöriga, förstöras eller förkomma. Det innebär bl.a. att registret skall förvaras och transporteras på ett sätt som ger ett godtagbart skydd ur brand- och säkerhetssynpunkt, t ex låsbart värdeskåp eller annat väl skyddat utrymme. Registret får endast vara tillgängligt för register- och säkerhetsansvarig personal samt behörig handläggare och vid kontrollbesök även för behörig kontrollant. Papperskvittenser skall arkiveras upp till 15 år, varför de måste förvaras i brandsäkrat utrymme. Beställningsunderlag av kort skall arkiveras, men detta sker elektroniskt och kan kontrolleras i SITHS Statistik och loggar. Kvittens av mottagarens uthämtade kort skall arkiveras. Kortkvittenser arkiveras under kortets giltighetstid och tio år därefter (=15 år). Kvittens av mottaget kort hanteras med fördel elektroniskt i SITHS Admin, varför pappersarkivering normalt ej är nödvändig. Reservkort (och funktionscertifikat) får ännu bara kvitteras manuellt i pappersform. Om kvittensunderlag för Funktionscertifikat ej sker elektroniskt skall det skrivas ut på papper och undertecknas. Dessa kvittenser skickas till registeransvarig som arkiverar det enligt gällande regler. Manuell arkiveringen sker i pärmar. Registret skall vara i sådan ordning att förfrågningar om uppgifternas riktighet omgående kan besvaras. Manuella kortkvittenser arkiveras lämpligen för bästa fördelning i ordning efter födelsedag, t ex i flik nr 4 om personen är född 4 oktober. Leta reda på objektet (person eller funktion) vars kvittens av mottagande skall arkiveras. Aktivera funktionen Kvittens. Aktivera funktionen Skriv ut, Signera eller avsluta med Stäng. Skriv ut används för pappersutskrift och/eller för att visa kvittensen i ett mer användarvänligt fönster. Signera används för elektronisk kvittens. OBS! Anslut medarbetarens kort i den andra kortläsaren och låt datorn ha läst in kortet innan funktionen Signera aktiveras.

15 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 15(26) Avregistrering/spärr av kort/certifikat Skede 5 Avregistrering av SITHS kortet eller reservkortet till Korthandläggaren ska ske då personen slutar sin anställning eller sitt uppdrag (eller om kortet byts ut). I första hand åligger detta ansvar på medarbetaren, vilket också denna godkänd med sitt undertecknande av kortkvittensen. Medarbetarens uppdragsgivare ansvarar också för att detta sker. Avregistrering sker också då identitetsuppgifterna på SITHS kortet och/eller i den personliga e-legitimationen på kortet blivit ogiltiga, då giltighetstiden på kortet och e-legitimationen gått ut eller om det är något tekniskt fel på kortet. När avregistrering av kort aktiverats, spärras SITHS certifikat omgående och den personliga e-legitimationen spärras inom en timma. Kortets fysiska giltighet spärras också med automatik, men kan dröja upp till nästa arbetsdag innan leverantörens Talsvarstjänst har uppdaterats. Reservkort avregistreras även då det har använts i väntan på ett SITHS kort. I samband med avregistrering av SITHS kort/reservkort ska uppgifter om avregistrering registreras. Vid avregistrering av SITHS kort spärras tillhörande giltiga SITHS certifikatpar och e-legitimationer och själva kortet klipps genom chippet. Kortet kan sedan destruerats inom organisationen på lämpligt sätt. OBS! Du väljer Spärra certifikat eller Avregistrera kort.

16 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 16(26) Avregistrering av kort Leta upp medarbetaren i SITHS Admin Aktivera funktionen Avregistrera kort. Ange orsak till avregistrering. Klipp kortet genom chipet. Kortet kan då kastas. Om medarbetaren kräver ett intyg på återlämnandet sker detta enligt er organisations policy. Att medarbetaren ser sitt kort klippas itu är annars fullt tillräckligt. Spärra certifikat Leta upp medarbetaren i SITHS Admin och aktivera Spärra vid statusrutan för respektive HCC. OBS! Upprepa detta med båda certifikaten i samma certifikatpar. Tips! För att kontrollera att det är rätt certifikat markerar du önskat certifikat och aktiverar Visa. Certifikatinformationen anger vem som utfärdat certifikatet och till vilket kort det har placerats på.

17 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 17(26) Statistik och loggar Funktionen Statistik och Loggar fokuserar på fyra huvudområden: Kort (uppföljning av kort) HCC (uppföljning av certifikat) Roller (uppföljning av utförda roller inom organisationen) Konfigurering (uppföljning av konfigurationsändringar) Du väljer önskat huvudområde via menyn i vänstra delen av programfönstret. När du öppnar funktionen Statistik & loggar är alltid området Kort förvalt Välj önskat uppföljningsområde, t ex kort eller HCC (certifikat). 2 - Välj önskat tidsintervall (möjligt beroende på valt uppföljningsområde). 3 - Välj önskat sökvillkor, t ex kortserienummer eller kortinnehavare. 4 - Välj önskat verksamhetsområde, t ex en klinik, ett landsting eller en kommun. 5 - Markera alternativknappen för att visa träffar eller att visa antal. Markera kryssrutorna för de extra informationstyper som du vill inkludera i sökresultatet: 6 - Aktivera funktionen Sök. TIPS! Använd gärna funktionen Sök offline, se sid 23.

18 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 18(26) Kortets- och certifikatets livscykel: SITHS Admins funktion Statistik och loggar används för att följa administration och uppföljning av kortets livscykel. HCC frågor ger svar på certifikatet. Kortfrågor ger svar på kortets olika händelser.

19 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 19(26) Inom huvudområdet Kort kan du skapa rapporter för: Beställda nya kort Beställda reservkort Aktiva beställningar av nya kort Aktiva beställningar av reservkort Skickade nya kort Reservkort skickade till administratör Utlämnade kort Giltiga kort Avregistrerade kort Beställning av PUK Kortstatus Korthistorik Beställda nya kort Här avses kort som är beställda (SCS beställningsfunktion). Korten syns i statistiken efter upp till ett dygn efter beställning. Ange början och slutet på den tidsperiod för vilken du vill se beställda nya kort. Beställda reservkort Här avses reservkort som är beställda (SCS beställningsfunktion). Korten syns i statistiken omedelbart efter beställning. Aktiva beställningar av nya kort Här avses kort som beställts, men ännu ej skickats. Aktiva beställningar av reservkort Här avses reservkort som beställts, men ännu ej skickats. Skickade nya kort Här avses kort som har postats från korttillverkaren till administratören. Reservkort skickade till administratör Här avses reservkort som har postats från korttillverkaren till administratören. Utlämnade kort Här avses kort som av administratör registrerats som utlämnade till användare. Status Utlämnade skall kunna styrkas av papperskvittenser. Status Mottagna kan automatiskt styrkas med medarbetarens e-legitimation i SITHS Admins register. Giltiga kort Här avses kort som registrerats som utlämnade, men inte som avregistrerade, utgångna eller spärrade. Avregistrerade kort Här avses kort som av administratör registrerats som återlämnade. Beställning av PUK Här avses PUK-brev som av något skäl behövt beställas. Korthistorik Här avses ett korts historik under hela dess livscykel. Följande händelser kan förekomma i historik: {Kort skickat, Kort utlämnat, Kort avregistrerat, Kort spärrat, Giltighetstid kort slut, Beställning inkommit till Setec, Registrering av underlag för HCC, Hämtning av HCC, Spärr av HCC, Utbyte av HCC, Giltighetstid HCC slut}

20 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 20(26) Inom huvudområdet HCC kan du skapa rapporter för: Giltiga HCC Hämtning av HCC Spärr av HCC Utbyte av HCC Utgående giltighetstid för HCC Borttagna underlag för HCC Person Ej uthämtade underlag för HCC Person Skapade underlag för HCC Person Giltiga HCC Här avses alla giltiga HCC. Hämtning av HCC Visar vilken administratör, i vilken organisation, som utfärdat vilket HCC-personunderlag. Spärr av HCC Visar vilken administratör, i vilken organisation, som spärrat vilket utfärdat HCC-personunderlag Utbyte av HCC Visar vilken organisation och administratör som genomfört utbyte av HCC. Utgående giltighetstid för HCC Visar vilka certifikat som överskrider sin giltighetstid givet ett datumintervall. Borttagna underlag för HCC Person Visar vilken administratör, i vilken organisation, som tagit bort vilket HCC-personunderlag. Även möjligt att söka på nyckelinnehavaren. Ej uthämtade underlag för HCC Person Visar vilka certifikatunderlag (för kort) som ännu ej hämtats ut, men som fortfarande är giltiga. Skapade underlag för HCC Person Visar vilken administratör, i vilken organisation, som registrerat vilket HCC-personunderlag. Även möjligt att söka på nyckelinnehavaren. Inom huvudområdet Roller kan du skapa rapporter för: Lista roller Roller (tilldelade/återtagna) Rättigheter för roller Lista roller Denna funktion visar vilka roller som just nu finns inom en organisation och vilka nyckelinnehavare som har dem. Positiv roll innebär att nyckelinnehavaren innehar rollen, negativ roll att nyckelinnehavaren har nekats rollen (återtagen roll). Roller Denna funktion visar tilldelade och återkallade roller för vald tidsperiod och vilken administratör som utfört operationen. Positiv roll innebär att nyckelinnehavaren innehar rollen, negativ roll att nyckelinnehavaren har nekats rollen (återtagen roll).

21 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 21(26) Rättigheter för roller De rättigheter som förekommer är {Avregistrera kort, Avregistrera reservkort, Begäran för befintligt kort, Begäran för nytt kort, Begäran för reservkort, Begäran skapade vid Utbyte av HCC, Beställa PUK, Beställa reservkort, Konfigurera e-postmall, Konfigurera kvittensmallar, Konfigurera organisation, Lägg till arvsstopp, Lägg till roll, Lämna ut kort, Lämna ut reservkort, PKCS#10 för funktion, PKCS#12 för funktion, PKCS#12 för organisation, Se korthistorik, Se kortinformation, Se personnummer, Se reservkortinformation, Se statistik, Spärra HCC för organisation eller funktion, Spärra HCC för person, Ta bort registrering av HCC, Ta bort roll, Ta emot kort, Ta emot reservkort} Inom huvudområdet Konfigurering kan du skapa rapporter för: Ändring av organisation Ändring av e-postmall Ändringar av kvittensmall Ändring av organisation Visar vilken administratör som konfigurerat vilken organisation. Ändring av e-postmall Visar vilken administratör som ändrat e-postmall i vilken organisation. Ändringar av kvittensmall Visar vilken administratör som ändrat kvittensmall i vilken organisation.

22 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 22(26) Exempel Söka kort Börja med att välja sökparameter för kort. Välj korttyp/typer där det krävs, t ex SIS eller Företagskort. Ange början och slutet på den tidsperiod för vilken du vill se kort. Klicka på funktionsknappen Välj och markera önskad organisation i trädstrukturen. Skriv kortserienummer eller del av detta om det är känt. Du kan sedan ange hur resultatet ska presenteras. Klickar du på rubrikerna, så sorteras resultatlistan om i stigande/fallande ordning. Klickar du på en post i resultatlistan förs denna uppgift över till sökfönstret, t ex kortserienummer eller certifikatnummer. Du får på så sätt hjälp till att fortsätta sökningen mer effektivt. Spara sökresultat Oavsett vilken rapport du skapar har du alltid möjlighet att spara resultatet i form av en tabavgränsad textfil på din egen dator. Klicka på funktionsknappen Spara till fil om du vill spara filen på din lokala hårddisk eller på en nätverksserver. Om du hellre vill öppna filen direkt i ditt standardprogram för redigering av textfiler klickar du på knappen Öppna. Om du inte vill spara eller öppna filen klickar du på funktionsknappen Avbryt. Du kommer därefter tillbaka till resultatfönstret. Väljer du att spara öppnar Windows dialogrutan Spara som. Där kan du välja namn på filen och i vilken mapp den ska sparas. Du kan också acceptera det förvalda namnet som består av bokstäverna stat, AAAAMMDD. Filnamnstillägget är *.txt.

23 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 23(26) Offline rapporter Statistikrapporter kan skapas offline eller automatgenereras enligt speciellt beställningsintervall. Särskilt användbart är detta för statistikrapporter som kräver processorkraft av systemet och har viss påverkan på webbsidan. Under fliken Mina rapporter kan skapade Off-line rapporter hämtas och laddas ned.

24 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 24(26) Självadministration i SITHS eid Nedladdning av certifikat Nedladdning av nya certifikat kan ske på:» På Befintliga kort» På Reservkort Kortinnehavaren hämtar själv ner e-tjänstelegitimationen till sitt SITHS kort genom SITHS Självadministration. Efter ett utfärdat SITHS certifikat till Befintligt kort eller Reservkort går ett automatiskt epost meddelande till medarbetaren. Meddelandet innehåller en kort presentation om att ett nytt certifikat finns tillgängligt för nedladdning och länkar till sidan för nedladdning. Exakt hur det har formulerats bestäms av er RA, se RA-utbildningen. Medarbetaren kan nu själv (eller tillsammans med Handläggaren) ladda ned sitt certifikat. En Internetguide i några steg inleds. Följ applikationens instruktioner. OBS! Du som administratör skall aldrig ta del av medarbetarens PIN-kodsbrev. Det är medarbetarens privata värdehandling. 1. Beroende på uppkoppling väljs Sjunet- eller Internetadress. 4. Välj Hämta nytt HCC. 2. Välj det certifikat som talar om att det är kortinnehavarens personliga certifikat. Inte SITHS certifikatet! 5. Kontrollera att uppgifterna stämmer och välj Nästa. 3. Ange PIN-kod för inloggning (identifiering).

25 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 25(26) 6. Ange din PIN-kod för underskrift och välj OK. 8. Du är nu klar med nedladdning av dina nya certifikat. Välj Slutför. 7. Låt maskinen ladda ned certifikaten. och kontrollera gärna att ikonen för NetiD programmet slutat att rotera. 9. Stäng ned applikationen och kortet är klart för användning. OBS! Du kan numera även använda SITHS Självadministration för att ta bort utgångna eller spärrade certifikat från ditt kort.

26 S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 26(26) Referenslista Folder Lathund Beställa kort Folder De sju stegen Skriftliga arbetsrutiner (organisationens egna) Utskriven Kvittensmall för kort Utskriven Villkor för e-legitimation Informationsmaterial till medarbetaren

SITHS. Kontakt: E-post: kundservice@inera.se Webbsida: www.siths.se

SITHS. Kontakt: E-post: kundservice@inera.se Webbsida: www.siths.se SITHS Kontakt: E-post: kundservice@inera.se Webbsida: www.siths.se 19 april 2011 1 Agenda SITHS Presentation av grupp Från idé till handlingsprogram Nationell ehälsa Från ett införande till en användning

Läs mer

Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns landsting

Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns landsting 1(46 SENAST UPPDATERAD: 2015-06-11 Rutiner_Norrbottens Läns Landsting_SE2321000230- E00001_Version_3.1 Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns 2(46 Revisionshistorik... 5 Förutsättning för Korthandläggning...

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Diarienr: Rutinbeskrivning SITHS Tjänstekort RSK 80-2011 Dokumentbeskrivning:

Dokumenttyp: Projekt: Diarienr: Rutinbeskrivning SITHS Tjänstekort RSK 80-2011 Dokumentbeskrivning: 1.6 (1)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 R utinbeskr ivningar 1.6 (2)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 1.6 (3)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 Innehåll

Läs mer

Rutiner för etjänstekort

Rutiner för etjänstekort SLLIT etjänstekortsförvaltningen VERSION 5.0 1 (33) Rutiner för etjänstekort Version 5.0 E-post: rafunktionen@sll.se 2 (33) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Versionshistorik... 4 1 etjänstekort...

Läs mer

Frågor och Svar etjänstekort

Frågor och Svar etjänstekort Landstingsstyrelsens förvaltning SLL IT e-tjänstekortsförvaltningen VERSION 2.7 1 (23) Frågor och Svar etjänstekort etjänstekort 2 (23) Innehållsförteckning Allmänt om etjänstekort... 3 Allmänt om e-tjänstelegitimationer

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

SBC 151-U. Särskilda Bestämmelser. för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ. Utgåva 14 2008-04-04.

SBC 151-U. Särskilda Bestämmelser. för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ. Utgåva 14 2008-04-04. Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ SBC 151-U Utgåva 14 2008-04-04 Identitetskort SS 61 43 14 1 Särskilda bestämmelser 1 INNEHÅLL 1 INNEHÅLL...

Läs mer

Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard

Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard SBC 151-U Identitetskort SS 61 43 14 Dokument.: SBC 151-U Utgåva: 15 Datum: 2015-05-25 DNV GL Business Assurance Sweden AB Box 6046

Läs mer

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet.

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet. Guide Lämna ut nytt SITHS-kort 1 (11) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer