VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER"

Transkript

1 VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER 1. INLEDNING Dessa villkor gäller för ATG-konto, ATG-kort hos AB Trav och Galopp (ATG) samt därtill kopplade tjänster. Innehavare av ATG-konto eller ATG-kort benämns härefter Kunden. Vid var tid gällande villkor publiceras på ATG:s webbplats, och Kunden åtar sig att regelbundet ta del av vid var tid gällande villkor. ATG äger rätt att ändra dessa villkor utan särskilt meddelande till Kunden. Villkorsförändringar träder ikraft trettio (30) dagar efter publicering på ATG:s webbplats. ATG-konto är ett konto som, sedan medel tillförts kontot, varigenom betalning av spel och andra av ATG erbjudna tjänster kan ske (I) genom ATG:s webbtjänst, (II) mobiltjänst, (III) hos ATG-ombud och (IV) på traveller galoppbana. ATG-kort är ett betalkort som är kopplat till Kundens ATG-konto och tillåter Kunden att (I) få vinstbevakning, (II) disponera medel på ATG-kontot vid vadslagning hos ATG och (III) göra smärre kontantuttag hos ATG-ombud eller på trav- och galoppbana. Kunden måste inneha ett ATGkonto för att kunna genomföra prenumerationsspel och vinstbevakning med körkort. 2. ATG-KONTO 2.1 VEM KAN FÅ ATG-KONTO ATG-konto kan endast öppnas av fysisk person som: är myndig, folkbokförd i Sverige, ej försatt i konkurs och ej heller fått förvaltare enligt 11 kap 7 i föräldrabalken, och i övrigt bedöms lämplig att inneha ATG-konto. Kunden är skyldig att till ATG omgående anmäla ändringar av förhållandena ovan. 2.2 ANSÖKAN OM ATG-KONTO Ansökan om ATG-konto kan ske via ATG:s ordinarie kanaler. Vid ansökan via ATG:s webbtjänst väljer Kunden ett lösenord och efter att ansökan har godkänts erhåller Kunden ett användarnamn. Vid ansökan skickas en bekräftelse till Kundens folkbokföringsadress. ATG skickar först en s.k. PIN-kod och därefter ett ATG-kort till Kundens folkbokföringsadress. Vid ansökan om ATG-konto hos ATGombud eller på trav- och galoppbana erhåller Kunden alltid ett tillfälligt ATG-kort. Användning av det tillfälliga ATG-kortet innebär endast att spel automatiskt vinstbevakas samt att eventuell vinst tillförs Kundens ATG-konto. Kunden kan dock inte i övrigt använda det tillfälliga ATG-kortet och ej förfoga över behållning på ATG-kontot förrän Kunden erhållit det permanenta ATG-kortet. ATG kan komma att genomföra kontroller av lämnade uppgifter, angivet bankkonto m.m., för att säkerställa att uppgifterna är korrekta. 2.3 DISPOSITION AV MEDEL PÅ ATG-KONTO SAMT REDOVISNING Redovisningsmedel Medel, som tillförs ATG-konto utgör redovisningsmedel. ATG skall utan dröjsmål avskilja medlen. Eventuell ränta på medlen tillfaller ATG. På ATG-kontot utgår ingen ränta. Kunden godtar att ATG:s redovisning uteslutande sker genom webbtjänsten. Reklamation av felaktiga debiteringar Kunden är ansvarig för och godkänner alla debiteringar på ATG-kontot och godkänner att sådana debiteringar sker utan aviseringar. Kunden förbinder sig att t.ex. via ATG:s webbtjänst kontrollera att debiteringar och krediteringar på ATG-kontot motsvaras av Kundens åtgärder. Kunden skall vid bristande överensstämmelse omedelbart anmäla saken till ATG. Anmälan skall ske antingen med post eller e-post. ATG skall till Kunden bekräfta innehållet i sådan anmälan. Om Kunden inte mottagit en bekräftelse från ATG inom en vecka från avsändandet av anmälan skall Kunden göra en ny anmälan som denna gång skall sändas med post. Är inte anmälan ATG tillhanda inom 30 dagar från debitering eller kreditering i fråga, förlorar Kunden rätt att göra eventuell oriktig transaktion gällande mot ATG. Utbetalningar och uttag Utbetalning av medel från ATG-kontot sker efter Kundens anvisning endast till Kundens till ATGkontot anslutna bankkonto. Eventuella avgifter debiteras Kunden. Kunden kan göra smärre kontantuttag med ATG-kortet hos ATG-ombud eller på trav- och galoppbana, dock endast i den omfattning som anges hos respektive ombud eller bana vid varje tillfälle.

2 Insättningar Kunden kan överföra medel till sitt ATG-konto (i) från sitt eget bankkonto, eller (ii) med eget kort som skall debiteras. Kunden ger härigenom ATG fullmakt att debitera det anvisade kontot med belopp som skall överföras samt eventuella avgifter. ATG lämnar via ATG:s webbtjänst information om vilka typer av konton och kort som accepteras. Återbetalningar För det fall spelinsatser återbetalas, sker återbetalning där ATG-konto eller ATG-kort använts genom att Kundens ATG-konto gottgöres beloppet. Insats återbetalas senast dagen efter att aktuelltävling avgjorts. Vinstutbetalningar Vinstmedel finns tillgängliga på ATG-kontot senast dagen efter det att vinsten fastställts enligt vadhållningsbestämmelserna. Felaktiga inbetalningar på ATG-konto För det fall ATG felaktigt utbetalat pengar till Kundens ATG-konto, t.ex. om vinstutbetalning skett utan att Kunden vunnit eller om utbetalningen överstiger Kundens vinst, har ATG rätt att återta det felaktigt utbetalade beloppet alternativt kräva att Kunden omedelbart inbetalar det från ATG felaktigt utbetalade beloppet. Skulle ett återtagande resultera i ett negativt saldo på Kundens ATG-konto åligger det Kunden att omgående reglera den uppkomna skulden. För det fall saldot på ATG-kontot är negativt kan detta inte användas för spel. Ifall Kund inte själv omgående reglerar det negativa saldot har ATG rätt att kräva inbetalning av det negativa beloppet från Kunden. 2.4 SPEL VIA ATG:S WEBBTJÄNST OCH MOBILTJÄNST MOT ATG-KONTO Spel via ATG:s webbtjänst och mobiltjänst mot ATG-konto deltar i vadhållningen endast när och i den form spelet registrerats av ATG. Spelinsats måste ske inom av ATG angiven tid och ha fulltäckning i tillgodohavande på ATG-konto för att accepteras av ATG. Kunden godtar att, ifall inte annat särskilt anges, inte erhålla något kvitto på spel utan att det endast sker en registrering av spel hos ATG samt debitering av Kundens tillgodohavande på ATG-konto. Eventuell från ATG utsänd bekräftelse på mottagande av spelsaknar bindande verkan för ATG såväl rörandeinnehåll i spel som för om spel deltar i vadhållning eller ej. Spel via ATG:s webbtjänst och mobiltjänst kan inte makuleras eller återkallas efter registrering av spel hos ATG om inte ATG bedömer synnerliga skäl föreligger. 2.5 PANTSÄTTNING ATG-kontot är personligt. Kunden får inte pantsätta eller överlåta ATG-kontot eller behållning på konto, ej heller använda behållning på ATG-konto för kvittning mot ATG eller annan. 2.6 SÄKERHET OCH ATG:S RÄTT ATT AVBRYTA TRANSAKTIONER ATG har rätt att utan föregående meddelande övervaka och undersöka Kundens ATG-konto samt stänga av Kunden, helt eller delvis, om ATG på säkerhetsmässiga, tekniska eller andra grunder finner eller misstänker detta påkallat. Spelaren har inte rätt till ersättning för skada tillföljd av ovannämnda förhållanden, vare sig för direkt eller indirekt förlust eller skada. 3. ATG-KORT 3.1 VEM KAN FÅ ATG-KORT? ATG-kort kan endast erhållas av fysisk person som innehar giltigt ATG-konto. 3.2 VINSTBEVAKNING OCH VINSTUTBETALNING Begär Kunden vinstbevakning genom användning av ATG-kortet eller körkort kommer eventuell vinst alltid att utbetalas till ATG-kortet kopplat ATG-konto, varför det inte är möjligt för Kunden att vid vinstbevakat spel erhålla kontant utbetalning. Spelkvitto för spel som vinstbevakats utgör ingen värdehandling. Sådant spelkvitto kan inte överlåtas och ATG har ingen skyldighet att betala vinst mot uppvisande av kvittot. 3.3 MAKULERING AV SPEL SOM VINSTBEVAKATS MED KORT

3 Spel hos ATG-ombud eller på trav- och galoppbana där Kunden begärt vinstbevakning vid användande av ATG-kort eller körkort kan, inom av ATG vid varje tidpunkt angivna tidsperioder, makuleras. Kunden skall personligen bekräfta sådan makulering genom sin närvaro och genom användning av ATG-kortet samt genom sin signatur på spelbekräftelse. Makulering efter nämnda tidsperiod kan endast ske ifall ATG bedömer synnerliga skäl föreligga. 3.4 BETALNINGSANSVAR VID OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV ATG-KORTET Kunden har betalningsansvar för belopp som debiteras ATG-kontot på grund av obehörig användning såvida inte Kunden kan visa att denne (i) inte har givit någon annan person tillgång till ATG-kortet, (ii) har förlorat ATG-kortet på annat sätt än genom grov vårdslöshet, eller (iii) har förlorat ATG-kortet och Kunden omedelbart efter att ha upptäckt detta och innan någon debitering har skett underrättat ATG härom i enlighet med dessa villkor. 4. TJÄNSTER ATG erbjuder från tid till annan tjänster som kopplas till ATG-konto och som efter särskild begäran från Kunden görs tillgängliga för denne. ATG förbehåller sig rätten att förändra innehållet samt tillgången till sådana tjänster i enlighet med dessa villkor. V75 Tillsammans På webbplatsen för V75 Tillsammans kan ett obegränsat antal Kunder under ledning av en Lagkapten gemensamt organisera, kommunicera kring och följa lagspel hos ATG (sådana Kunder härefter även benämnda Lagmedlem[mar]). Kunden får tillgång till V75 Tillsammans efter särskild begäran genom att antingen själv skapa ett lag och därigenom bli Lagkapten eller genom att acceptera en inbjudan till ett lag och därigenom bli Lagmedlem. Lagmedlemskap är personligt och får inte överlåtas eller upplåtas. Efter överenskommelse mellan Lagmedlemmarna genomför den av Lagkaptenen utsedda Spelläggaren överenskommet spel genom Spelläggarens personliga ATG-konto. Spelläggaren är ensamt ansvarig gentemot ATG för de spel som läggs via dennes ATG-konto och gentemot Lagmedlemmarna för insättning, utbetalning och vinstfördelning av lagets medel från Spelläggarens ATG-konto. ATG tar inget ansvar för lagets spel eller det rätta fullgörandet av överenskommelsen mellan Lagmedlemmarna. För den händelse Kund som är Lagkapten stängs av eller utesluts av ATG utser Laget en ny Lagkapten alternativt avslutas Laget. 5. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 5.1 KUNDENS ANSVAR FÖR ATG-KORT OCH KUNDUPPGIFTER ATG-kortet är personligt och utgör en värdehandling. Kunden skall förse ATG-kortet med sin namnteckning på den plats som är avsedd för detta. Kunden förbinder sig att inte avslöja PIN kod, användarnamn och/eller lösenord ( Kunduppgifter ) som denne erhållit från ATG för någon och att inte anteckna eller på annat sätt förvara Kunduppgifter så att dessa kan komma till obehörig användning. Kunden förbinder sig att omedelbart till ATG anmäla misstanke om att obehörig fått kännedom om Kunduppgifter eller förlust av ATG-kortet. Anmälan skall göras på telefon eller e-post. Uppges, vid kommunikation med ATG, fel lösenord eller PIN-kod tre gånger i följd spärras ATGkontot eller ATG-kortet och/eller därtill knutna tjänster i syfte att förhindra obehörig tillgång till ATGkontot och tjänster. ATG äger därutöver rätt att när som helst spärra ATG-kontot, om ATG finner sådan spärr påkallad av säkerhetsskäl. ATG skall underrätta Kunden om sådan spärrning. Kunden är betalningsskyldig för belopp som påförs ATG-kontot samt ansvarig för förlust eller skada som åsamkas ATG om: kunden, genom åtgärd eller underlåtenhet avslöjat användarnamnet och/eller lösenordet för annan, och inte endast ringa vårdslöshet föreligger, eller Användarnamnet och/eller lösenordet på annat sätt kommer tillobehörigs kännedom och Kunden inte omedelbart efter misstanke därom underrättat ATG. Efter det att ATG mottagit anmälan enligt föregåendestycke, är Kunden ansvarig för åtgärder med ATG-kontot endast om Kunden förfarit svikligt. Kund ansvarar för att samtliga uppgifter, däribland e-postadresser samt mobiltelefonnummer, som ATG registrerar utifrån Kundens uppgifter är riktiga. 5.2 ANSVARSBEGRÄNSNING

4 All datakommunikation till och från ATG sker på Kundens egen risk. ATG:s ansvar vid spel är begränsat till Kundens insats och ATG är inte, med undantag för uppsåtliga och grovt oaktsamma handlingar, i något fall ansvarigt för utebliven vinst eller indirekt skada. Inte i något fall är ATG ansvarigt för skada p.g.a. (i) ATG-ombuds felaktiga handhavande av spelkupong eller ATG-kort, uteblivet spel eller felaktigt inmatad information, (ii) fel som kan uppstå vid överföring av data eller information, inklusive brister i den information som lämnas, (iii) frånvaron av möjlighet att genomföra spel, (iv) bristande funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och/eller användbarhet (v) obehörig åtkomst till eller ändring av material, information, material och inlägg som publicerats eller för meddelanden som Kunden tar emot, (vi) handlingar som är brottsliga eller som utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, eller (vii) omständighet utom ATG:s kontroll, såsom arbetskonflikt, blockad, krigshändelse, sabotage, kommunikations- eller elfel eller annan liknande omständighet. ATG:s webbplatser kan innehålla länkar och hänvisningar till andra webbplatser och -sidor. ATG ansvarar varken för innehållet på eller överföringar från dessa webbplatser eller att dessa webbplatser fungerar. Användning av sådana webbplatser sker på eget ansvar. 5.3 AVTALETS UPPHÖRANDE Har Kunden inte följt dessa villkor eller i övrigt inte fullgjort sina plikter mot ATG eller missbrukat ATG-kontot, ATG-kortet eller därtill kopplad tjänst har ATG rätt att med omedelbar verkan, helt eller delvis, säga upp detta avtal samt omgående stänga av Kunden, helt eller delvis, från vidare användning av ATG-kortet, ATG-kontot och/eller kopplade tjänster Detsamma gäller ifall Kund ej längre av ATG bedöms lämplig enligt punkt 2.1 ovan. Detta avtal, inklusive Kundens rätt att nyttja ATG-konto och därtill länkat ATG-kort och eventuella kopplade tjänster, upphör efter det att Kunden eller ATG skriftligen (genom vanlig post eller med e- post) sagt upp detsamma. Efter detta kan transaktioner ej utföras på ATG-kontot och/eller därtill kopplade tjänster inte nyttjas. Efter uppsägningen skickas en bekräftelse till Kundens folkbokföringsadress. Innestående medel, som ej erfordras för att täcka eventuell skada hos ATG, skall utbetalas till Kunden. För det fall Kundens ATG-konto upphör, upphör även Kundens pågående Prenumerationsspel och kopplade tjänster. Prenumerationsspel kan endast sägas upp om ATG bedömer att synnerliga skäl föreligger. Vid förtida upphörande av prenumerationsspel sker ingen återbetalning av erlagda avgifter om inte ATG bedömer att synnerliga skäl härför föreligger. Om Kunden avlider, försätts i konkurs eller om förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken förordnas upphör detta avtal automatiskt inklusive rätten att använda ATG-konto, ATG-kort och/eller kopplade tjänster. 5.4 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING Kunden samtycker till att ATG i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar Kundens personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter, bankkonto och övriga uppgifter som Kunden lämnat till ATG i samband med ansökan om ATG-konto, ATG-kort och/eller kopplade tjänster på sätt som anges i dessa villkor. Kunden samtycker även till att ATG inhämtar personuppgifter från annan än Kunden och samkör dessa uppgifter med ATG:s egna uppgifter och därefter delar resultatet av sådan samkörning med part från vilken informationen som samkördes inhämtades. Ändamålet med denna behandling är att administrera Kundens spel via ATG-konto och/eller kopplade tjänster och att genom marknadsföring kunna lämna kundanpassad och annan information om ATG:s och dess ägares (Svensk Travsport/Svensk Galopp) produkter och tjänster samt utvalda erbjudanden från andra företag och organisationer, samt att inom ramen för Svensk Travsport/Svensk Galopp och ATGkoncernen nyttja informationen för kundanpassad verksamhetsstyrning. De uppgifter som registrerats i ATG:s system kommer även att användas till statistisk bearbetning hos ATG. Statistik tas endast framavseende olika kundkategorier. Inga uppgifter sammanställs på individnivå i annat syfte än att ge sådana förmåner som är förknippade med ATG-kontot och/eller kopplade tjänster. Personuppgifter överförs till Svensk Travsport/Svensk Galopp för att Kunden skall få tillgång till information om och från trav- och galoppsporten samt till annan för de syften och ändamål som framgår av dessa villkor (inklusive överföring till tredje land) men i övrigt inte utanför ATG koncernen, annat än i de fall annan på ATG:s uppdrag behandlar personuppgifter. Kunden har rätt att kostnadsfritt en gång om året från ATG få information om behandlingen av de personuppgifter som berör honom/henne. ATG kommer på Kundens begäran eller på eget initiativ rätta eller ta bort uppgifter som upptäckts vara felaktiga. Kunden har vidare rätt att skriftligen begära att hans/hennes personuppgifter inte används för ändamål som rör direktmarknadsföring.

5 5.5 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt, databasskydd m.m. samband med ATG-kort, ATG-konto eller kopplade tjänster, tillhör ATG, eller någon av ATG:s samarbetspartners. Det är därmed inte tillåtet att ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, reproducera, publicera, licensiera, skapa verk som härleds från, eller överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som tillhör ATG. Innehav av ATG-kort eller ATG-konto berättigar inte till några som helst immateriella rättigheter i dessa avseenden. 5.6 ATG:S WEBBPLATSER ATG:s webbplatser gör det möjligt för Kunder att publicera inlägg, chatta i realtid och skicka meddelanden mellan varandra. Kunden skall tillse att sådana tjänster endast används i enlighet med dessa villkor, gällande lagar och regler, samt från tid till annan givna anvisningar från ATG. Dessa tjänster får inte används för att (i) förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota annan eller på annat sätt användas för att kränka andras rättigheter; (ii) publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som utgör hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag (eller är olämpligt, stötande, vulgärt, obscent eller oanständigt); (iii) överföra innehåll som innehåller virus, trojaner eller annan skadlig kod, eller på annat sätt skadar eller riskerar att skada ATG:s webbplatser, annan persons dator eller egendom eller ATG:s övriga system (iv) skicka enkäter, direktreklam, skräppost, (v) erbjuda andra tävlingar än lagspel via ATG eller andra av ATG anordnade tävlingar, eller (vi) annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för någon kommersiell verksamhet, eller i övrigt på ett sådant sätt att ATG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Det är inte tillåtet att försöka kringgå ATG:s säkerhetsåtgärder eller använda ATG:s webbplatser på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, försämra eller överbelasta ATG:s webbplatser eller inkräkta på andra personers användning av tjänsten. Vidare är det inte tillåtet att försöka skaffa sig otillåten tillgång till något datorsystem eller nätverk som tillhör eller drivs av ATG eller att försöka skaffa material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller tillhandahållits genom ATG:s webbplatser. ATG:s webbplatser använder två typer av cookies vilka lagras i användarens dator för att bl.a. spara tidigare angivna inloggningsuppgifter och val på ATG:s webbplatser. Dels används varaktiga cookies, vilket är en textfil som skickas från ATG och varaktigt sparas på datorn, dels används tillfälliga cookies som endast lagras tillfälligt och raderas när webbläsaren stängs av. Genom att acceptera dessa villkor ges samtycke till att cookies skickade från ATG lagras varaktigt och temporärt på datorn. Om Kunden inte vill acceptera cookies kan datorns webbläsare ställas in till att neka lagring av cookies eller till att informera varje gång en webbplats försöker lagra sådana filer. Att neka cookies kan leda till att ATG:s webbplatser inte fungerar fullt ut. Cookies som har lagrats i webbläsaren kan raderas av Kunden, för information kring hur detta görs, se webbläsarens hjälpavsnitt. Kunden ska omgående uppmärksamma ATG på innehåll och beteenden som Lagmedlemmen misstänker strider mot dessa villkor. ATG förbehåller sig rätten att vidta lämpliga åtgärder mot överträdelser av dessa villkor, inklusive att radera innehåll som efter ATG:s självständiga bedömning strider mot dessa villkor för att skydda ATG, Kunden eller tredje man. 5.7 KONFIDENTIELL BEHANDLING ATG förbinder sig att behandla uppgifter om ATG kontot och/eller kopplade tjänster konfidentiellt. Endast behörig myndighet kan erhålla uppgifter enligt svensk lag eller regeringsbeslut. 5.8 TVISTER Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag av svensk domstol.

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER 1. INLEDNING Dessa villkor gäller för ATG-konto, ATG-kort hos AB Trav och Galopp (ATG) samt därtill kopplade tjänster. Innehavare

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT 1. Allmänt Dessa villkor gäller för Spelkort och spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska Spel). Den som efter ansökan tilldelas ett Spelkort

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Tillämpliga regler... 3 1.2 Begrepp och definitioner... 3 1.3 Kontaktinformation... 4 1.4 Villkorens giltighet och ändring av

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Villkor för Spelkortet och Spelkonto

Villkor för Spelkortet och Spelkonto Villkor för Spelkortet och Spelkonto Senast ändrade 2013-05-20 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkortet och Spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören.

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören. 1(5) Allmänna villkor Anido provkonto 1 Inledning 1.1 Dessa Allmänna villkor beskriver rättigheter och skyldigheter avseende nyttjande av Anido projektstyrning efter registrering av provkonto på https://system.anido.se/signup.

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto 2012-11-27 Uppdaterade 2014-02-12 1 ALLMÄNT 4 1.1 GENERELLT 4 1.2 VILLKORENS GILTIGHET OCH ÄNDRING AV VILLKOR 4 1.3 BEGREPP OCH DEFINITIONER 4

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET. 1.1 Allmänt

ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET. 1.1 Allmänt ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET 1.1 Allmänt 1.1.1 Good Learning Sweden, bifirma till JO Johansson Film & L Lindbom AB, organisationsnr 556474-9546, (nedan Good Learning ) har utvecklat ett webbaserat läromedel

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR

JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR 2015-11- 15 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR 1. DEFINITIONER Avtal/et innebär Tjänsteavtalet inklusive dessa allmänna villkor. Jojka, org. nr 556666-6466. Kunden den part som anges i Tjänsteavtalet.

Läs mer

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort 1. Parter/Definition St1: St1 Sverige AB, org. nr 556308-5942, tillika kortutgivare, kreditgivare och kontohållare. Konto: Kontohavarens konto hos St1 för vilket ett kreditutrymme beviljats som Kortinnehavare

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Allmänna villkor 2013 01 01:1

Allmänna villkor 2013 01 01:1 Allmänna villkor Version 2013 01 01:1 Villkor för avtal om nyttjande av Streamio AB:s internetbaserade tjänster för uppladdning, administration, publicering och distribution av digitalt innehåll på webbplatser,

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort 15-10-07 1(6) Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort Härmed fastställs regler och ansvarsförbindelse för studenters

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på ANVÄNDARVILLKOR 1. ALLMÄNT 1.1 Välkommen till Exam.net ( Tjänsten, Tjänsterna ) som tillhandahålls till dig ( Användaren, du eller dig ) av Teachiq AB med organisationsnummer 556538-9409 och adress Granparksstigen

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2014-02- 11 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Från och med den 6 maj 2013 kommer alla SCUF:s regioner ges tillgång till en tjänst för

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. ALLMÄNNA VILLKOR Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. Webbplatsen Styrelseguiden.se tillhandahålls av Styrelseguiden

Läs mer

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom G-Tre Säkerhetsteknik Koncernen tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten

Läs mer

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Antagna av Lantmäteriet februari 2017. Dnr 106-2017/687 1. BAKGRUND 1.1 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsten GP+

Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänt Dessa allmänna villkor gäller för ditt köp och nyttjande av tjänsten GP+. Genom att du betalar för GP+ accepterar du Stampen Local Media Aktiebolags (kallas nedan

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01 Framtidskonto Gäller från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken avser i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Konto är ett framtidskonto som en kontohavare öppnat i banken enligt

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

PS AUCTION AB AUKTIONS- OCH MEDLEMSVILLKOR

PS AUCTION AB AUKTIONS- OCH MEDLEMSVILLKOR PS AUCTION AB AUKTIONS- OCH MEDLEMSVILLKOR 1. Bakgrund 1.1 Dessa auktions- och medlemsvillkor ( Villkoren ) gäller mellan dig som privatperson eller er som företag eller annan juridisk person ( Kunden

Läs mer