VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER"

Transkript

1 VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER 1. INLEDNING Dessa villkor gäller för ATG-konto, ATG-kort hos AB Trav och Galopp (ATG) samt därtill kopplade tjänster. Innehavare av ATG-konto eller ATG-kort benämns härefter Kunden. Vid var tid gällande villkor publiceras på ATG:s webbplats, och Kunden åtar sig att regelbundet ta del av vid var tid gällande villkor. ATG äger rätt att ändra dessa villkor utan särskilt meddelande till Kunden. Villkorsförändringar träder ikraft trettio (30) dagar efter publicering på ATG:s webbplats. ATG-konto är ett konto som, sedan medel tillförts kontot, varigenom betalning av spel och andra av ATG erbjudna tjänster kan ske (I) genom ATG:s webbtjänst, (II) mobiltjänst, (III) hos ATG-ombud och (IV) på traveller galoppbana. ATG-kort är ett betalkort som är kopplat till Kundens ATG-konto och tillåter Kunden att (I) få vinstbevakning, (II) disponera medel på ATG-kontot vid vadslagning hos ATG och (III) göra smärre kontantuttag hos ATG-ombud eller på trav- och galoppbana. Kunden måste inneha ett ATGkonto för att kunna genomföra prenumerationsspel och vinstbevakning med körkort. 2. ATG-KONTO 2.1 VEM KAN FÅ ATG-KONTO ATG-konto kan endast öppnas av fysisk person som: är myndig, folkbokförd i Sverige, ej försatt i konkurs och ej heller fått förvaltare enligt 11 kap 7 i föräldrabalken, och i övrigt bedöms lämplig att inneha ATG-konto. Kunden är skyldig att till ATG omgående anmäla ändringar av förhållandena ovan. 2.2 ANSÖKAN OM ATG-KONTO Ansökan om ATG-konto kan ske via ATG:s ordinarie kanaler. Vid ansökan via ATG:s webbtjänst väljer Kunden ett lösenord och efter att ansökan har godkänts erhåller Kunden ett användarnamn. Vid ansökan skickas en bekräftelse till Kundens folkbokföringsadress. ATG skickar först en s.k. PIN-kod och därefter ett ATG-kort till Kundens folkbokföringsadress. Vid ansökan om ATG-konto hos ATGombud eller på trav- och galoppbana erhåller Kunden alltid ett tillfälligt ATG-kort. Användning av det tillfälliga ATG-kortet innebär endast att spel automatiskt vinstbevakas samt att eventuell vinst tillförs Kundens ATG-konto. Kunden kan dock inte i övrigt använda det tillfälliga ATG-kortet och ej förfoga över behållning på ATG-kontot förrän Kunden erhållit det permanenta ATG-kortet. ATG kan komma att genomföra kontroller av lämnade uppgifter, angivet bankkonto m.m., för att säkerställa att uppgifterna är korrekta. 2.3 DISPOSITION AV MEDEL PÅ ATG-KONTO SAMT REDOVISNING Redovisningsmedel Medel, som tillförs ATG-konto utgör redovisningsmedel. ATG skall utan dröjsmål avskilja medlen. Eventuell ränta på medlen tillfaller ATG. På ATG-kontot utgår ingen ränta. Kunden godtar att ATG:s redovisning uteslutande sker genom webbtjänsten. Reklamation av felaktiga debiteringar Kunden är ansvarig för och godkänner alla debiteringar på ATG-kontot och godkänner att sådana debiteringar sker utan aviseringar. Kunden förbinder sig att t.ex. via ATG:s webbtjänst kontrollera att debiteringar och krediteringar på ATG-kontot motsvaras av Kundens åtgärder. Kunden skall vid bristande överensstämmelse omedelbart anmäla saken till ATG. Anmälan skall ske antingen med post eller e-post. ATG skall till Kunden bekräfta innehållet i sådan anmälan. Om Kunden inte mottagit en bekräftelse från ATG inom en vecka från avsändandet av anmälan skall Kunden göra en ny anmälan som denna gång skall sändas med post. Är inte anmälan ATG tillhanda inom 30 dagar från debitering eller kreditering i fråga, förlorar Kunden rätt att göra eventuell oriktig transaktion gällande mot ATG. Utbetalningar och uttag Utbetalning av medel från ATG-kontot sker efter Kundens anvisning endast till Kundens till ATGkontot anslutna bankkonto. Eventuella avgifter debiteras Kunden. Kunden kan göra smärre kontantuttag med ATG-kortet hos ATG-ombud eller på trav- och galoppbana, dock endast i den omfattning som anges hos respektive ombud eller bana vid varje tillfälle.

2 Insättningar Kunden kan överföra medel till sitt ATG-konto (i) från sitt eget bankkonto, eller (ii) med eget kort som skall debiteras. Kunden ger härigenom ATG fullmakt att debitera det anvisade kontot med belopp som skall överföras samt eventuella avgifter. ATG lämnar via ATG:s webbtjänst information om vilka typer av konton och kort som accepteras. Återbetalningar För det fall spelinsatser återbetalas, sker återbetalning där ATG-konto eller ATG-kort använts genom att Kundens ATG-konto gottgöres beloppet. Insats återbetalas senast dagen efter att aktuelltävling avgjorts. Vinstutbetalningar Vinstmedel finns tillgängliga på ATG-kontot senast dagen efter det att vinsten fastställts enligt vadhållningsbestämmelserna. Felaktiga inbetalningar på ATG-konto För det fall ATG felaktigt utbetalat pengar till Kundens ATG-konto, t.ex. om vinstutbetalning skett utan att Kunden vunnit eller om utbetalningen överstiger Kundens vinst, har ATG rätt att återta det felaktigt utbetalade beloppet alternativt kräva att Kunden omedelbart inbetalar det från ATG felaktigt utbetalade beloppet. Skulle ett återtagande resultera i ett negativt saldo på Kundens ATG-konto åligger det Kunden att omgående reglera den uppkomna skulden. För det fall saldot på ATG-kontot är negativt kan detta inte användas för spel. Ifall Kund inte själv omgående reglerar det negativa saldot har ATG rätt att kräva inbetalning av det negativa beloppet från Kunden. 2.4 SPEL VIA ATG:S WEBBTJÄNST OCH MOBILTJÄNST MOT ATG-KONTO Spel via ATG:s webbtjänst och mobiltjänst mot ATG-konto deltar i vadhållningen endast när och i den form spelet registrerats av ATG. Spelinsats måste ske inom av ATG angiven tid och ha fulltäckning i tillgodohavande på ATG-konto för att accepteras av ATG. Kunden godtar att, ifall inte annat särskilt anges, inte erhålla något kvitto på spel utan att det endast sker en registrering av spel hos ATG samt debitering av Kundens tillgodohavande på ATG-konto. Eventuell från ATG utsänd bekräftelse på mottagande av spelsaknar bindande verkan för ATG såväl rörandeinnehåll i spel som för om spel deltar i vadhållning eller ej. Spel via ATG:s webbtjänst och mobiltjänst kan inte makuleras eller återkallas efter registrering av spel hos ATG om inte ATG bedömer synnerliga skäl föreligger. 2.5 PANTSÄTTNING ATG-kontot är personligt. Kunden får inte pantsätta eller överlåta ATG-kontot eller behållning på konto, ej heller använda behållning på ATG-konto för kvittning mot ATG eller annan. 2.6 SÄKERHET OCH ATG:S RÄTT ATT AVBRYTA TRANSAKTIONER ATG har rätt att utan föregående meddelande övervaka och undersöka Kundens ATG-konto samt stänga av Kunden, helt eller delvis, om ATG på säkerhetsmässiga, tekniska eller andra grunder finner eller misstänker detta påkallat. Spelaren har inte rätt till ersättning för skada tillföljd av ovannämnda förhållanden, vare sig för direkt eller indirekt förlust eller skada. 3. ATG-KORT 3.1 VEM KAN FÅ ATG-KORT? ATG-kort kan endast erhållas av fysisk person som innehar giltigt ATG-konto. 3.2 VINSTBEVAKNING OCH VINSTUTBETALNING Begär Kunden vinstbevakning genom användning av ATG-kortet eller körkort kommer eventuell vinst alltid att utbetalas till ATG-kortet kopplat ATG-konto, varför det inte är möjligt för Kunden att vid vinstbevakat spel erhålla kontant utbetalning. Spelkvitto för spel som vinstbevakats utgör ingen värdehandling. Sådant spelkvitto kan inte överlåtas och ATG har ingen skyldighet att betala vinst mot uppvisande av kvittot. 3.3 MAKULERING AV SPEL SOM VINSTBEVAKATS MED KORT

3 Spel hos ATG-ombud eller på trav- och galoppbana där Kunden begärt vinstbevakning vid användande av ATG-kort eller körkort kan, inom av ATG vid varje tidpunkt angivna tidsperioder, makuleras. Kunden skall personligen bekräfta sådan makulering genom sin närvaro och genom användning av ATG-kortet samt genom sin signatur på spelbekräftelse. Makulering efter nämnda tidsperiod kan endast ske ifall ATG bedömer synnerliga skäl föreligga. 3.4 BETALNINGSANSVAR VID OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV ATG-KORTET Kunden har betalningsansvar för belopp som debiteras ATG-kontot på grund av obehörig användning såvida inte Kunden kan visa att denne (i) inte har givit någon annan person tillgång till ATG-kortet, (ii) har förlorat ATG-kortet på annat sätt än genom grov vårdslöshet, eller (iii) har förlorat ATG-kortet och Kunden omedelbart efter att ha upptäckt detta och innan någon debitering har skett underrättat ATG härom i enlighet med dessa villkor. 4. TJÄNSTER ATG erbjuder från tid till annan tjänster som kopplas till ATG-konto och som efter särskild begäran från Kunden görs tillgängliga för denne. ATG förbehåller sig rätten att förändra innehållet samt tillgången till sådana tjänster i enlighet med dessa villkor. V75 Tillsammans På webbplatsen för V75 Tillsammans kan ett obegränsat antal Kunder under ledning av en Lagkapten gemensamt organisera, kommunicera kring och följa lagspel hos ATG (sådana Kunder härefter även benämnda Lagmedlem[mar]). Kunden får tillgång till V75 Tillsammans efter särskild begäran genom att antingen själv skapa ett lag och därigenom bli Lagkapten eller genom att acceptera en inbjudan till ett lag och därigenom bli Lagmedlem. Lagmedlemskap är personligt och får inte överlåtas eller upplåtas. Efter överenskommelse mellan Lagmedlemmarna genomför den av Lagkaptenen utsedda Spelläggaren överenskommet spel genom Spelläggarens personliga ATG-konto. Spelläggaren är ensamt ansvarig gentemot ATG för de spel som läggs via dennes ATG-konto och gentemot Lagmedlemmarna för insättning, utbetalning och vinstfördelning av lagets medel från Spelläggarens ATG-konto. ATG tar inget ansvar för lagets spel eller det rätta fullgörandet av överenskommelsen mellan Lagmedlemmarna. För den händelse Kund som är Lagkapten stängs av eller utesluts av ATG utser Laget en ny Lagkapten alternativt avslutas Laget. 5. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 5.1 KUNDENS ANSVAR FÖR ATG-KORT OCH KUNDUPPGIFTER ATG-kortet är personligt och utgör en värdehandling. Kunden skall förse ATG-kortet med sin namnteckning på den plats som är avsedd för detta. Kunden förbinder sig att inte avslöja PIN kod, användarnamn och/eller lösenord ( Kunduppgifter ) som denne erhållit från ATG för någon och att inte anteckna eller på annat sätt förvara Kunduppgifter så att dessa kan komma till obehörig användning. Kunden förbinder sig att omedelbart till ATG anmäla misstanke om att obehörig fått kännedom om Kunduppgifter eller förlust av ATG-kortet. Anmälan skall göras på telefon eller e-post. Uppges, vid kommunikation med ATG, fel lösenord eller PIN-kod tre gånger i följd spärras ATGkontot eller ATG-kortet och/eller därtill knutna tjänster i syfte att förhindra obehörig tillgång till ATGkontot och tjänster. ATG äger därutöver rätt att när som helst spärra ATG-kontot, om ATG finner sådan spärr påkallad av säkerhetsskäl. ATG skall underrätta Kunden om sådan spärrning. Kunden är betalningsskyldig för belopp som påförs ATG-kontot samt ansvarig för förlust eller skada som åsamkas ATG om: kunden, genom åtgärd eller underlåtenhet avslöjat användarnamnet och/eller lösenordet för annan, och inte endast ringa vårdslöshet föreligger, eller Användarnamnet och/eller lösenordet på annat sätt kommer tillobehörigs kännedom och Kunden inte omedelbart efter misstanke därom underrättat ATG. Efter det att ATG mottagit anmälan enligt föregåendestycke, är Kunden ansvarig för åtgärder med ATG-kontot endast om Kunden förfarit svikligt. Kund ansvarar för att samtliga uppgifter, däribland e-postadresser samt mobiltelefonnummer, som ATG registrerar utifrån Kundens uppgifter är riktiga. 5.2 ANSVARSBEGRÄNSNING

4 All datakommunikation till och från ATG sker på Kundens egen risk. ATG:s ansvar vid spel är begränsat till Kundens insats och ATG är inte, med undantag för uppsåtliga och grovt oaktsamma handlingar, i något fall ansvarigt för utebliven vinst eller indirekt skada. Inte i något fall är ATG ansvarigt för skada p.g.a. (i) ATG-ombuds felaktiga handhavande av spelkupong eller ATG-kort, uteblivet spel eller felaktigt inmatad information, (ii) fel som kan uppstå vid överföring av data eller information, inklusive brister i den information som lämnas, (iii) frånvaron av möjlighet att genomföra spel, (iv) bristande funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och/eller användbarhet (v) obehörig åtkomst till eller ändring av material, information, material och inlägg som publicerats eller för meddelanden som Kunden tar emot, (vi) handlingar som är brottsliga eller som utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, eller (vii) omständighet utom ATG:s kontroll, såsom arbetskonflikt, blockad, krigshändelse, sabotage, kommunikations- eller elfel eller annan liknande omständighet. ATG:s webbplatser kan innehålla länkar och hänvisningar till andra webbplatser och -sidor. ATG ansvarar varken för innehållet på eller överföringar från dessa webbplatser eller att dessa webbplatser fungerar. Användning av sådana webbplatser sker på eget ansvar. 5.3 AVTALETS UPPHÖRANDE Har Kunden inte följt dessa villkor eller i övrigt inte fullgjort sina plikter mot ATG eller missbrukat ATG-kontot, ATG-kortet eller därtill kopplad tjänst har ATG rätt att med omedelbar verkan, helt eller delvis, säga upp detta avtal samt omgående stänga av Kunden, helt eller delvis, från vidare användning av ATG-kortet, ATG-kontot och/eller kopplade tjänster Detsamma gäller ifall Kund ej längre av ATG bedöms lämplig enligt punkt 2.1 ovan. Detta avtal, inklusive Kundens rätt att nyttja ATG-konto och därtill länkat ATG-kort och eventuella kopplade tjänster, upphör efter det att Kunden eller ATG skriftligen (genom vanlig post eller med e- post) sagt upp detsamma. Efter detta kan transaktioner ej utföras på ATG-kontot och/eller därtill kopplade tjänster inte nyttjas. Efter uppsägningen skickas en bekräftelse till Kundens folkbokföringsadress. Innestående medel, som ej erfordras för att täcka eventuell skada hos ATG, skall utbetalas till Kunden. För det fall Kundens ATG-konto upphör, upphör även Kundens pågående Prenumerationsspel och kopplade tjänster. Prenumerationsspel kan endast sägas upp om ATG bedömer att synnerliga skäl föreligger. Vid förtida upphörande av prenumerationsspel sker ingen återbetalning av erlagda avgifter om inte ATG bedömer att synnerliga skäl härför föreligger. Om Kunden avlider, försätts i konkurs eller om förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken förordnas upphör detta avtal automatiskt inklusive rätten att använda ATG-konto, ATG-kort och/eller kopplade tjänster. 5.4 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING Kunden samtycker till att ATG i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar Kundens personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter, bankkonto och övriga uppgifter som Kunden lämnat till ATG i samband med ansökan om ATG-konto, ATG-kort och/eller kopplade tjänster på sätt som anges i dessa villkor. Kunden samtycker även till att ATG inhämtar personuppgifter från annan än Kunden och samkör dessa uppgifter med ATG:s egna uppgifter och därefter delar resultatet av sådan samkörning med part från vilken informationen som samkördes inhämtades. Ändamålet med denna behandling är att administrera Kundens spel via ATG-konto och/eller kopplade tjänster och att genom marknadsföring kunna lämna kundanpassad och annan information om ATG:s och dess ägares (Svensk Travsport/Svensk Galopp) produkter och tjänster samt utvalda erbjudanden från andra företag och organisationer, samt att inom ramen för Svensk Travsport/Svensk Galopp och ATGkoncernen nyttja informationen för kundanpassad verksamhetsstyrning. De uppgifter som registrerats i ATG:s system kommer även att användas till statistisk bearbetning hos ATG. Statistik tas endast framavseende olika kundkategorier. Inga uppgifter sammanställs på individnivå i annat syfte än att ge sådana förmåner som är förknippade med ATG-kontot och/eller kopplade tjänster. Personuppgifter överförs till Svensk Travsport/Svensk Galopp för att Kunden skall få tillgång till information om och från trav- och galoppsporten samt till annan för de syften och ändamål som framgår av dessa villkor (inklusive överföring till tredje land) men i övrigt inte utanför ATG koncernen, annat än i de fall annan på ATG:s uppdrag behandlar personuppgifter. Kunden har rätt att kostnadsfritt en gång om året från ATG få information om behandlingen av de personuppgifter som berör honom/henne. ATG kommer på Kundens begäran eller på eget initiativ rätta eller ta bort uppgifter som upptäckts vara felaktiga. Kunden har vidare rätt att skriftligen begära att hans/hennes personuppgifter inte används för ändamål som rör direktmarknadsföring.

5 5.5 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt, databasskydd m.m. samband med ATG-kort, ATG-konto eller kopplade tjänster, tillhör ATG, eller någon av ATG:s samarbetspartners. Det är därmed inte tillåtet att ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, reproducera, publicera, licensiera, skapa verk som härleds från, eller överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som tillhör ATG. Innehav av ATG-kort eller ATG-konto berättigar inte till några som helst immateriella rättigheter i dessa avseenden. 5.6 ATG:S WEBBPLATSER ATG:s webbplatser gör det möjligt för Kunder att publicera inlägg, chatta i realtid och skicka meddelanden mellan varandra. Kunden skall tillse att sådana tjänster endast används i enlighet med dessa villkor, gällande lagar och regler, samt från tid till annan givna anvisningar från ATG. Dessa tjänster får inte används för att (i) förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota annan eller på annat sätt användas för att kränka andras rättigheter; (ii) publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som utgör hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag (eller är olämpligt, stötande, vulgärt, obscent eller oanständigt); (iii) överföra innehåll som innehåller virus, trojaner eller annan skadlig kod, eller på annat sätt skadar eller riskerar att skada ATG:s webbplatser, annan persons dator eller egendom eller ATG:s övriga system (iv) skicka enkäter, direktreklam, skräppost, (v) erbjuda andra tävlingar än lagspel via ATG eller andra av ATG anordnade tävlingar, eller (vi) annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för någon kommersiell verksamhet, eller i övrigt på ett sådant sätt att ATG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Det är inte tillåtet att försöka kringgå ATG:s säkerhetsåtgärder eller använda ATG:s webbplatser på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, försämra eller överbelasta ATG:s webbplatser eller inkräkta på andra personers användning av tjänsten. Vidare är det inte tillåtet att försöka skaffa sig otillåten tillgång till något datorsystem eller nätverk som tillhör eller drivs av ATG eller att försöka skaffa material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller tillhandahållits genom ATG:s webbplatser. ATG:s webbplatser använder två typer av cookies vilka lagras i användarens dator för att bl.a. spara tidigare angivna inloggningsuppgifter och val på ATG:s webbplatser. Dels används varaktiga cookies, vilket är en textfil som skickas från ATG och varaktigt sparas på datorn, dels används tillfälliga cookies som endast lagras tillfälligt och raderas när webbläsaren stängs av. Genom att acceptera dessa villkor ges samtycke till att cookies skickade från ATG lagras varaktigt och temporärt på datorn. Om Kunden inte vill acceptera cookies kan datorns webbläsare ställas in till att neka lagring av cookies eller till att informera varje gång en webbplats försöker lagra sådana filer. Att neka cookies kan leda till att ATG:s webbplatser inte fungerar fullt ut. Cookies som har lagrats i webbläsaren kan raderas av Kunden, för information kring hur detta görs, se webbläsarens hjälpavsnitt. Kunden ska omgående uppmärksamma ATG på innehåll och beteenden som Lagmedlemmen misstänker strider mot dessa villkor. ATG förbehåller sig rätten att vidta lämpliga åtgärder mot överträdelser av dessa villkor, inklusive att radera innehåll som efter ATG:s självständiga bedömning strider mot dessa villkor för att skydda ATG, Kunden eller tredje man. 5.7 KONFIDENTIELL BEHANDLING ATG förbinder sig att behandla uppgifter om ATG kontot och/eller kopplade tjänster konfidentiellt. Endast behörig myndighet kan erhålla uppgifter enligt svensk lag eller regeringsbeslut. 5.8 TVISTER Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag av svensk domstol.

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

Skandiabankens Betal- & kreditkort

Skandiabankens Betal- & kreditkort Skandiabankens Betal- & kreditkort Allmänna villkor 2011-06-15 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster Privat ska Ramavtal

Läs mer

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa.

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Vardagspaketet Få balans i vardagsekonomin Transaktionskonto Bankkort Visa Internetbank Transaktionskonto Med Vardagspaketet får du en bra ränta på ditt Transaktionskonto och kan enkelt sköta dina bankärenden.

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

villkoren ha företräde.

villkoren ha företräde. Det Finstilta 1 (6) ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA-bonus ICA Reklam REKHLG1058 2015.04 Art nr 40.2 Utg 20 Allmänna villkor ICA Banken AB,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR ÖPPNA

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

visst kontoslag eller viss tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde.

visst kontoslag eller viss tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde. 1 (6) Det Finstilta ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA Bonus Allmänna villkor ICA Banken AB, konto med tillhörande tjänster visst kontoslag

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m.

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m. Utgivningsdatum 2014-11-14 1(36) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor Allmänna Kundvillkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Omfattning och avgränsningar...3 1.2 Kontaktinformation...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2. Allmänt... 5 2.1 Tillstånd och tillsyn...5 2.2 Åldersgränser...5

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MECENAT_140401 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer